Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЩ

СТЯХА" ов[иь

ОРl'ан BpoBapCLRoro районноrо кохІтету КомунІстичноІ партИ )'краІин та районноІ Ра~и ,цепутатІв тру,цищих RиІВСЬRоІ оБJl&етІ

І! 95 (1388) ~

Сервда,

8 СВРП.І 1956

р.

~I.a 15 коп.

11

Швидше завершити підготовку

Значна кількість з них

працюють

при активній

допомозі сільських Рад та їх по­ стійних комісій, колгоспів директори шкіл, учителі вели 3

Ко.1Госпів

праВ~lіння

повинні

спіJ!ЬНИМИ

силами

за­

Понад

ПОГЛЯJl;И ~есятків тисяч глядачів

процеН1'ів потрібних

70

підручників

;Jaвезено в

раНон, але реалізація

ручників

не

цих під­

усюди

організовано.

Не

проходит'ь

маючи

на

те

права, керівники раііспоживспі.'І-

перших днів літніх канікул на- ки організували торгімю під­ полегливу роботу по підготовці ручниками, що призначені для до нового навчального року. сільських споживчих товариств, у райцентрі.

Внаслідок цього у

Переважна бі,lьшість шкіль- броварському магазині обдкнигоних будинків, за винятком Бро- культторгу о кре)1Ї підручники школи,

де

встановлюється центральне опалення, BiдpeМ1JHTOBaHa. Але є, на жаль, винятки. З вини директо­

сільради і кол-

госпу затягується ремонт семирічної ШКО.'ІИ в Жердові. Пере-

вірка показала, що у сс. Берви~я і Світильне

мали

необхідні їм підручники, зошити, hанцr.:Іярське ПРИ,l<1ДДЯ.

Паб.1ижається

серпнсва кон­

ДНІВ ПОВНІстю

~об вже

найближчих

була завершена

нату. Директор школи Олексій підготовка до неі. Васильович Геря і під час своєї Підготовка до навчального ро­ прОфвідпустки пильно стежив за ку в шкоді-справа всієї громад­ кожною деталлю підготовки до ськості і у першу чергу партій­ нового навчального року. них організацій і сільських Рад.

Гірша справа з ремонтом бу- Треба взяти, зокрема, під ocolї­ динків, де живуть учителі. У ливий нагляд об,1J:ік дітей шкі~ь­

Броварах, Требухові, Гоголеві і ного віку, щоб не припустити ще "wo цього. повторення торішніх недо.1lКIВ, не приступили

Значна кі.'Іькість учителів, 8 коли в окремих седах був порушкіл ранону ще не забезпечені шений закон про загадьне обо­ паливом. Пе всі школи повністю В'ЯЗКlJвс навчання. Торік ряд уч­ придбання

навчальних

нів, зокрема :3 тих, що пасли ху-

добу, з'явилися дО ШКО.ІИ З запі:J-

приладів, необхідних для попов­

ненням на декілька

нення кабінетів.

таке не повтори.чося, учителі, де­

У минулому навчальному році

тідьки

у

18

з

середніх і се-

28

путати

сільських

батьківських

Рад,

члени

комітетів повинні

вже

стерні. Крія

не всі ці маіі-

цього як з учнями, так і з бать­

стерні були повністю забезпечені

ками. Тільки таким чином буде

необхідним

забезпечено

інвентарем

та

ін-

струментом. Це відбилося на якості виробничого навчання учнів. е загроза, і

у

що таке

новому

повториться

навчальному

році.

зараз

днів. Il(рб

мирічних шкіл району буди ман-

'roro,

поговорити

відносно

стопроцентну

явку

учнів до школи. Старанна можливість

підготовка успішно

дасть

провести

новий навчальний рік у кожній

......

Районний відділ народної освіти,

школі.

їнської РСР Указами від ня

1956

6

серп­

стерство

будівництва

Міні-

Україн-

ської РСР, стерство вм:ств

... Міністром РСР

будівництва Укра­ призначений

Горбась Микода ПиJnlПОВИЧ,

тов.

мі­

ністром будівництва підприємств металургійної і хі'dічної промис­

союзно-республіканське будівництва металургійної

Мінішдпри-

і

хімічної

ловості

У країнської

РСР

тов.

ТереНТЬЕ8 Валентин Олександрович.

n

З КОДОН фізкультурників вибігають дівчата. їх руках букети квітів. Спортсменки під

опдески всього стадіону вручають квіти керів­

никам (\омуністичної партії і Радянського уря­ ду.

Починається УРО'!ИСТИJЇ марш. Перед трибу­ нами о,в;на за одною проходять

ДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В міжнародних зустрічах

1955

року.

Починаються масові

гімнастичні

вист~·пи.

Іх виконують півтори тисячі московських шко­ лярів. Закінчуючи свій виступ, вони сходяться в центрі поля, утворюючи С.l0ва «Спасибі Бать­ ківщині».

Заколихались прапори фізкультурників то­ вариства «Трудові резерви». Па стадіоні­ представники молодого

класу Москви

--

покоління

робітничого

спортсменів. Юнаки і

2300

дівчата демонструють гімнастичні вправи з не­ великими штангами і обручами.

Па стадіоні легкоатлети. Проводяться фінальні Змагання в бігу на 1О тисяч метрів перше залікове змагання з легкої атлетики в Спартакіа,в;і народів СРСР. Першим фінішує москвич В. Куц з результатом 28 хвидин 57 ,8 секущи. Це новий рекорд СРСР. На зеленому полі студенти Державного llентрального ордена Jlеніна інституту фізичної культури, які перетворили поле в своєрідний І'іинастичний зал з розбірними гімнастичними снарядами. Сту,в;ентів зміняють гімнасти спор­ тивних товариств прОфспілок. fiмнасти маіістер­ но ві~творюють рухи робітників різних профе­ сій. Потім на полі створюються немов би десятки жлвих клумб. Нова побудова, і гімнасти синіми і

червоними

прапорцями

накреслили

С.l0ва:

«Світові мир», «Слава праці». Нова побудова

і нові Слова: «КПРС слава».

-

fiмнастичні виступи закінчені. По трибунах перекочуються дружні оплески. Де ГJIядачі вітають на фініші учасників Все­ союзної багатоденної велосипедної гонки по маршруту Москва Харків - Київ мінсы> Москва. Потім на поде викликають московські фут­ больні команди «Динамо» і ДВРА. Змагання між ними закінчується нічийним результаТО~1

-

-2:2. В перерві футбольного змагання збірна чо­ встановила новий ре­ корд СРСР в естафеті 4 х200 метрів. Спортивне свято на Центральному стадіоні імені В. І. Jlеніна тривало поняд п'ять годин. Це був яскравий показ успіхів масового радян­ еького спортивного руху, демонстрація непо­ рушноі братерської дружби народів Радянського ловіча комаща країни

Союзу.

стрункі колони

* * *

фізкультурників. Ідуть найсильніші спортсмени країни. Серед них чимало чемпіонов і рекорд­ сменів світу, чемпіонів Європи і Олімпійських ігор. 362 золоті, 169 срібних і 116 бронзових медалей завоювали Ватьківщині спортсмени Ра-

Трудящі нашоі країни широко

відзначили

Всесоюзний день фізкультурника. В містах, ба­ гатьох селах відбулися масові спортивні змаган-

... .• ...

ня, народні гуляння.

(ТАРС)

~

ОстаннІ вІстІ з прий_аJlЬНИХ пунктІв ,,3аготзерно" І КОJlгоспів Бровари.

Більше

ЗВЕДЕННЯ

про Ilд збlраВВI вро.аю по 1l0.. rОСПAl ра.ону за ставо. ва 5 сеРПНІ 1956 року

(в процевтаl до п".ну)

ка артіль ім. Щорса та інші. І. Омеляненко, директора

«Заготзерно».

* * *

Колгосп «Більшовик». Вже четвертий день проводимо молотьбу озимини, зібраної вручну. Всі кол­ госпиики молотильної бригади сумлінио виконують свої обов'яз­ ки, машиніст Михайло Кабиш за­ безпечує чітку роботу машини. Злагодженість забезпечує добрі результати. Бригада щодня об· молочує урожай з 12-13 гекта-' рів, перевиконуючи норми. Г. Литовченко,

агроном.

с. ЛіТКIІ.

"'о О

88,1

80,0

79,8 78,2 77,9 75,5 72.0

100,0 50,4 73,7 95,8 100,0

68,0 65.6

84,3

65,0 64,9 64,3 64,2 62,6 62,6 62,2 60,4 59,7

Мокрець, ім. Будьонного Плоске, ім. Леніна Багданівка, ім. Андрєєва Заворичі, ім. Юрова Каj/Ита, ім. CTaJIIЇHa

77.7 77,5

705 81:5 86,5

76,3 65,4

80,8 86,2

52,5 52,2 49,0 48,9

Гоголів, «Червона Україна» ГОГО,1ів, ім. Молотова В.-Димерка, ім. Леніна

В"Димерка, ім. Кірова В.-Димерка, ім. Димитрова Жердова, ім. Леніна По БроварськІй МТС По БобрицькlА МТС

87,9 85,4 100,0 100,0 82.0 100,0

43,0 42.5 41 5

85.8

64;0 63,2 63,6

ПО РАНОН)'

..

79,1 79,7 100,0 60,0

80,0 80,0

Семипо~ки, ім. Леніна

ки Наталії Костенко і Тетяни М.арченко. ЯК показала апроба·

2"

92,3

Бобрик, ім. Сталіна Пухівка, ім. Ватутіна Русанів ім. Сталіна

* * *

ція, їх буде на кожному гектарі не менш як по 500 центнерів. Артіль відправила киянам понад І О тонн помідорів. Ланки Марії Коваль, Варвари Пархоменко та інших вибирають огірки для здачі держав'і. А. Пашківська,

-.0 "' .. '"

І<улаженці, «Зоря»

Колгосп ім. Калініна, Високий урожай помідорів внростили лан­

оа

ОУ

~;;

Літки, ім. Калініна Зазим'я. «Шлях Ілліча» Погреби, ім. Кірова Рожни, «Більшовик» Требухів, ім. Хрущова Троєщина, ім. Ворошилова Світильне, ім. Маленкова Красtlлівка, ім. Жданова Княжичі, ім. Щорса В.-Димерка, ім. Шевченка Рудня, ім. Кагановича

жували доставляти хліб княжиць­

с,с

~"

Назв" сіл і колrоспів

ні засіки 930 центнерів, ім. Сталіна, с. Русанів, 510. Вчора продов­

заступник

.... . ...

Q,

району здають на приймальний пункт «Заготзерно» хліб нового урожаю. Артіль «Червона Украї­ на», с. Гоголів, засипала у держав­

пункту

. "' .... ",,,,,,'"

15 колгоспів

с. Рожни.

промисловості Української РСР. їнської

року утворила:

союзно-республіканське

.

народів СРСР.

колгоспник.

Утворення нових міністерств Президія Верховної Ради Укра-

За ~орученням Комітету по фізичній куль­ 'гурі і спорту при Раді Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ він поздоровляє їх з Всесоюзним днем фізкультурника і відкриттям Спартакіадп

Л унає команда «До підняття прапора СОЮЗ)' Радянських Соціалістичних Республік, парад струнко!». Кращі спортсмени СОЮЗНИХ республік піднімають Державний прапор СРСР. Спартакіа­ ,в;а народів СРСР оголошується ві,в;критою. Уро­ чисто звучить Державний гімн Радянського Союзу.

щоб всі учні

селах

ємно заити у кожну класну кім-

на

фізкультурники

фети.

любовно відремонтованин і при-І тр~бно,

ти

-

безпечити,

деяких

роботу кожної школи у минуло­ му J\авча.1JЬНОМУ році, визначить У світлі історичних рішень ХХ з'їзду КПРС чергові завдання навчально-виховної роботи. Щоб КОНференція стала справжньою трибуною широкого OOMlНY Досві­ дом педагогічної діяльності, по­

кош­

учаснихи параду

Москви, Денінграда, всіх союзних республік. Звучить рапорт командуючого парадом. З промовою до спортсменів звертає'ГЬСЯ голова Ко­ мітету по фізичній культурі і спорту при Ра­ ді Міністрів СРСР М. М. Романов.

ше ВИПР<lВИТИ цей неДО.1ік і за­

у

щення відремонтовані неякісно. Керівники цих шкіл і сільрад посилаються на те, що будинки старі і краще їх відремонтувати не можна. Де невірно. Завітанте, будь ласка, у Княжицьку семирічну школу, що також розміщена у старому будинку, але він

їм

кувались

... Па стадіоні з'являється група бігунів. Це фінішують учасники всесоюзної зіркової еста­

а

ференція учителів. Вона підсумує

відпущені

звернуті

на зелене поле. В яскравих костюмах тут виши­

їх невистачає. с,.lід якнайшвид­

залежуються,

шкільні примі-

використали

діячі, керівники

міжнародних і національних федерацій, інозем­ ні спортивні дедегації. ... Понад сто тисяч ЧО.'Іовік заповнили 5

виробничу практик)'. учня)!

ра, керівників

визначні зарубіжні спортивні

серпня трибуни великої спортивної арени Цент­ рального стадіону імені В. І. Леніна.

року

сільради,

на

жнивах.

середньої

На спортивне свято в столицю приїхали го­ сті із союзних рсспуб,1ік, З багатьох міст краї­ ни. Великий інтерес виклика.'Іа СпаР1'ю,іада народів СРСР за рубежем. У Москву приБУJИ

ського уря~у.

колгоспах,

варської

:3 відкриттям Спартакіади народів СРСР.

діти могли б успішно проходити

за посівами у

Одночасно з цим

відзна'І3Є1ьея

стар­

участь у догляді зараз

Як ведике BC~HapOДHe CB~I'IO

ЩОРОJ,У в нзшШ країні траДИЦШНlІЙ Всесоюзний день фіЗБУЛЬ1урника. У цьому році він з~ігся

активну

-

брали

-

Урочисте відкриття Сnартакіади народіВ СРСР

безпечити, щоб у кожній школі була устаткована майстерня, де

Ві.'Іьш організовано, -ніж у ми­ нулі роки, прове.1И літні каніку­ ли учні багатьох шкіл району. шокласники

МОЛОДОСft, СИЛИ, "раси

У центральній ложі товариші М. О. Булганін, К. е. Ворошидов, Г. М. Маденков, М. Г. Первухін, М. С. Хрущов, Г. К. Жуков, Л. І. Брежнев, Н. А. Мухітдінов, Д. Т. Шепілов, О. Б. Арістов, М. І. Беляєв. Присутні теп.'ІО ві1'ають керівників Комуністичної партії і Радян­

навчального

до

Свято

85,7 77,5

81,6

Районна планова комісія. Колгосп

уродив

Ім.

Хрущова.

добре

града, Києва та інших міст по·

IІр~іЛЬНlij сад. На кож-І над 100 тонн фруктів.

ному гектар. буде не менш як по

60

1(. Твердомед,

цен:неріВ яблук та груш. Кол-

госп ВІДправив трудящим Ленін-

агроном.

с. Требухів.


СТАХАНОВЕЦЬ

2 л

uсmu

з

пар тор ган і з а Ц і ї

к О Л гос

АКТИВІЗУВАТИ комсомольську ОРГАНІЗАЦІЮ Міцніє громадське господар ст-

тоді, коли настає

час

і.м.

Про

платити

Середа,

Щ оре а

8

серпня

року.

1956

Ва Всесо~зніl СіJlЬСЬК8('осао",арськііі виставці

форми

партійного навчання

во нашого колгоспу. За час після членські внески. Комуніст Василь Данилович історичних рішень партії про Комсомольці нашого колгоспу Лисенко працює конюхом. Життя круте піднесення сільського гос- - юнаки і дівчата, що закінчи- у нього склалося так, що піС.1Я подарства зросла врожайність ли семирічну школу, продов- початкової шкоди він білысc ні­ всіх

кудьтур,

картопді,

зокрема

кормових,

овочів,

продуктив-

жують працювати

30,

Всі

над книгою.

наприклад, є ПОС'lїИними

де не вчився.

ність тваринництва. За 10 місяців господарського року в тваринництві надоєно по 2100 кіло грамів молока на корову на

читачами бібліотеки, а такий КОМСОМО.'Іець, як Михайло Лесик, що працює пастухом, прочитав вже цього року близько 50 книг

Таких як Лисенко в нашш парторганізації 6 товаришів. Ми­ нулого року всі вони буди слу­ хачами гуртка по вивченню істо­ ріі партії, але глибокому засвоєн-

ню окремих матеріалів їм зава­

кілограми бідьше, ніж за

і журналів. Комсомолець причіп-

такий же період у минулому ро-

лювач Володимир Гончаренко за-

жав

ці. Радіють колгоспники, дивлячись на капітальні будови, що

хоплюється двома видами книг - про героїчну боротьбу Радян-

рівень. Зі значно більшим інте­ ресом кожен з них брав участь

ської Армії і на технічні теми.

у обговоренні

1162

споруджуються в артілі,

рів ник,

свинарник,

-

ко-

кукурудзо-

З

розмов

з

комсомольцями

низький

загальноосвітній

питань

поточної

подітики.

сховище, шлакобетонні силосні траншеї, частина яких вже зараз завантажена найціннішим КОРмом для худоби.

знаю, що кожен з них із задовоГотуючись до нового навчаJIЬ­ .'Іенням виконав би будь-яке по- ного РОКУ, ці слухачі гуртка ви­ сильне для нього доручення своєї словлюють побажання, щоб їм організації, аJIе про це ніхто не допомогли підвищити свlИ за-

Колгосп іде вгору, і це пїр;носить трудову активність людей. Якщо у минулі роки рідко

дбає. Тільки двом з них агроному Людмилі Носуленко і ділоловоду школи Ніні Лисенко дору-

гальноосвітній рівень. Учителі сіJrЬСЬКОЇ школи охоче підуть Їм назустріч. Для всіх інших кому­

де можна БУJIО побачити молодих КOJIгоспників, колгоспниць на виробництві, то сьогодні юнаки і р;івчата комсомольського віку у кожнlИ бригаді, на фермах.

чили бути агітаторами, а трьох обрали членами редколегії. Все це привело до того, що роль комсомольської організаціі у колгоспі принижена, її

ністів слід, на мою думку, орга­ нізувати гурток для гдибокого вивчення матеріалів ХХ з'їзду КПРС і по слідуючих рішень пар­ тіі. Иід час таких занять можна

Чому ж на вирішальних ділянках колгоспного виробництва, зокрема у городній бригаді, молочно-товарній і свинофермах,

вплив на неспілкову молодь незначний. З початку року лише двох МОЛО.ll:ИХ кодгоспників прийНЯТО.ll:О лав комсомолу.

БУ.ll:е докла.ll:НО обговорювати най­ важливіші питання поточної по­ літики, що глибоко цікавить кожного комуніста і безпартійно-

серед

JIапкових,

молодь,

немає

у

де

є

нас

комсомоль-

перер;ова

ців, комсомолок? Думаючи над цим питанням,ПРИХОДЖУ до

-

висновку

це тільки тому, що наша ком-.

Треба,

виконання

тих

завдань,

що

сто­

Я1'Ь перед артіллю. 14 комсомоль­ ців з 30 в організації, що пра~ цю ють на рядових роботах у колгоспі, не залучені до змаган­ ня. Про них згар;ує комітет ко](­ сомольської організації тільки

закинути

р;остатньо

допомагають,

спрямо­

вують дtяльність нашої

комсо­

працівників у розвитку соціаліс-

О. Геря, пропагандист.

ІІІ

ІІІ

ІІІ

колгоспу (секретар т. Шикула В.).

Правильно зазначив у своєму листі .11:0 районної газети годова колгоспу «Червона Україна» т. Винар ський М., для того,

За

щоб уміло керувати

.мольсыtїi організаціі і його ко­ Але не в меншій мірі

повинно час

бюро

парторганізації

піСJIЯ

звітно-виборних органі­ заціі, що відБУJIИСЯ у вересні минулого року, вона ще не звіту­ зборів у комсомольській

вала на партійних зборах.

Це ненормальне

явище. Пар-

ті"на організація повинна под­ бати про те, щоб піднести ак­ тивність комсомольців у колгосп­ ному виробництві.

(Пресwліше РАТАУ).

голова

Фото Е. Євзерихіна.

Наш

календар

В. с. Кур о чк і н Василь Степанович Куроч­ кін один з визначних піс­ ля М. О. Некрасова російських революційних поетів 60-х ро­

ну .ll:ержаву

(П'єса

«Принц

Лутоня»), викривав нпів,

кріпос­

висміював

(вірш

«Тік-так!

лібералів

Тік-так!»).

ків ХІХ століття. Иого діЯJIЬ­

Поет закликав

ність як поета-сатирика,

пе­

революції,

рекладача,

ви­

кабристів і Пугачова (вірші «Двоглавий орен, «Довго нас поміщики душили»). Він гди­ боко вірив у народні СИJIИ,

журналіста

і

давця була тісно зв'язана 3 революційною демократією, ві­ дображала інтереси трудового

.11:0 селянської

нагадував про де­

в те, що недовго цареві й по­

народу.

Розквіт літературної твор­ чості В. С. Курочкіна припа­ дав на

післяреформений пе­

міщикам доведеться знущати­ ся з народу, пригноБJIювати його і тримати в кабалі.

ріод, коли він pe.ll:arYBaB і ви..авав сатиричний журнаJI

.ll:омиЙ як перекла.ll:ач

«Искра».

французького

'

Незважаючи переслцування, поетові ти

на

цензурні

В. С. Курочкін широко ві­

Беранже.

талановитому

9

серпня минає

публікува­

3 дня народження

вірші,

фейлетони,

рочкіна.

свої

епіграми, паро.ll:ії, які відзна­

дбайливо

чались злободенністю і полі­

рну

спадщину

соко

громадську

він

сатиру на росій­

ську поліцейсько-бюрократич-

В. С. Ку­

зберігаючи

чись

мовою,

років

125

Радянські

тичною гостротою. Користую­ езопівською

творів

поета-демократа

вдаваJIОСЬ

створював

В. ПаВІІОВСЬКИЙ,

Кияжичі.

Н а з нім к у: група екскурсантів з Херсонської облаС'J1і огля­ дає самохідний прес-підбирач, призначений для підбирання сіна з валків і в'язання сіна та соломи. Продуктивність цієї маШИНІ! доходить до 10 тонн за годину.

підви­

щувати свій ір;ейний рівень і ділову кваліфікацію. Я також цілком підтримую його пропозицію про семінари для голів колгоспів, агрономів і зооветспеціа­ лістів. Треба також практикува­ ти КОНфереиції з питань кон­ кретної економіки сільського гос­

член КПРС. с.

господарст­

вом, треба систематично

подарства.

М. Касян,

Принцип MaTeplanbHo1 заІнтересованОСТі в розвитку ВИР"Оdництва

тичното виробництва.. Принцип матеріальної заінтересованості є одним з корінних принципів соціалістичного . господарювання.

активіста.

комсомолу, працівники якого не­

КОНСУЛЬТАЦІЯ

Комуністична партія і Радянський уряд повсякчасно дбають про підвищення особистої матеріальної заінтересованості

го

серйозпе обвипувачення райкому

сомольська організація (секретар мітету. т. Хоменко С.) стоїть у стороні від цієї молоді. Починаючи під травня по сьо­ годнішній день, час, коли у колгоспі проходили і проходять найваЖJIивіші польові роботи, комсомольська організація жод­ ного разу не зібралась, щоб на­ цілити комсомольців, молодь на

безумовпо,

У Москву на Всесоюзну сільськогосподарську виставку і роз­ Міщену на її території Всесоюзну промислову виставку 1956 року прибувають екскурсанти з усіх кінців нашої країни.

цінять

дІОДи, культу­

минулого,

ви­

літературну

діяльність

ського революційного

і

росій­ Ііоета­

сатирика.

колгоспу.

розвитку суспільного виробницт-

тиви колгоспників в організації во

ва. 3а останні

КОJIГОСПНОГО

роки

партія і

вироБНИЦ'lва та

збільшують

продукцію

сіJIЬ­

ського господарства.

уряд вжили ря.ll: великих заходів,

руванні

прий-

За останні роки грошові дохо­

що сприяють строгому додержанню цього принципу. Особли-

нятій у березні цього року, рекомеН.ІІ:уваJIИ колгоспам встанов-

ди ко.поспів зросли, збіJIьшилась видача гроше" па трудодні. Про-

РОJIЮЄ участь людей у суспільІОИ праці, враховує різницю у кваліфікації працівників, ВИ3Н1Lчає норми праці та її оплати. Партія і уряд вимагають, щоб принцип матеріальної заінтересованості якнайширше застосовувався при оплаті праці робіт-

ва увага приділяється сільськогосподарському виробництву. Значно підвищено затівельні ціни на зерно, продукти тваринництва, картоплю, овочі, JIЬОН і КОНОПJIі. Додержу~ться по гектарний принцип обов'язкових Ilоставок сіJIьськогосподарських про-

лювати розміри присар;ибних ді- те в багатьох господарствах і лянок кодгоспних дворів з ура- ,і;осі ще існує практика, ПРИ якій хуванням трудової участі кол- ,ll;ОХОДИ . розподіляються на тру­ госпників у громадському госпо- додні тільки наприкінці року. В дарстві. Чим менша участь чле- той же час багато КОJIгоспів за­ нів артіJIі в громадському ВИ- стосовують біJIЬШ прогресивну роБНИЦ'l'ві, ТИМ меншими, зна- систему розподілу доходів, при чить, повинні бути ДJIЯ них роз- якій аванси ко.поспникам вида­

ників і

дуктів

міри

службовців,

при розпо-

державі.

Запроваджено

В. І. Ленін учив, що побур;увати соціалізм і підвести десятки й

діJIі доходів у колгоспах. і вста- новий порядок планування, який новленні цін на про"укти про- разв'язав ініціативу колгоспників.

десятки міJIЬЙDнів людей до ко-

мисловості і сільського

безпосередньо, а з допомогою ентузіазму, народженого великою

Ступінь матеріальної ре сова ності тру~івників

госп()-

мунізиу можна «не на ентузіазvі дарства.

справами артілі,

ке-

присадибної

зеМJIі.

ються щомісяця. Для цього в гос­

Матеріальна заінтересованість подарствах створюються колгоспників у розвитку громад- хідні грошові фонди.

Досві.ll: колгоспного виробниц- r,ького виробництва тим біJIьша,

тва

показує,

заінте- за.ll:оволення. міста і колгоспниItlв

що

найповнішого чим

особистих можна

правильніше

перс­

В інтересах КОJIгоспів і 1\0.1-

проводиться ГОСІ!ників ЦК КПРС і Рада Мі-

потреб ОПJIата праці. Опдата праці за її ністрів СРСР У бrрезні І\ЬОГО ро­ досягти кідькістю і якістю підвищує ку ПРИЙНЯЛИ постанову про що­

реводюцією, на особистому інте- села в результатах їх праці ро- тільки на основі всемірного роз- продуктивність праці, збільшує місячне авансування колгоспни­ tlесі, на особистій заінтересова- бить величезний ВПЛИВ на роз- витку громадського виробницт- вартість трудодня, заохочує кра- ків і додаткову опдату праці в ності, на господарському розра-

виток виробництва, на зміцнен-

ва колгоспів.

хунку».

ня трудової дисципліни, зростан-

дибне

Особисте

господарство

приса- щих,

колгоспного

передових,

підтягає

від- колгоспах. Тепер З<1 рішенням за­

стаючих.

гальних зборів усі колгоспи МО-

Принцип особистої матеріаль- ня прор;уктивності праці і під- АВОРУ має пір;собний характер. Із зБІльшеннях виробництва жуть видавати КОJIгоспникам ної заінтересованості працівни- вищення кваліфікації працівни- Але іноді недбаді колгоспники, сільсь~огосподарської продукції щомісяця протягом року аванси ків у розвитку виробництва по- г.ів. Правильне ДО,l;ержанняприн- на шкоду колгоспному виробниц- і підвищt:нням доходності код- на трудодні не менш як 25 про­ лягає в тому, щоб тоІ, хто ципу матеріаJlЬНОЇ заінтересовабіJIьше і краще працюв, більше ності подіпш}"Є показники робой одержував за свою працю. В ти промислових піАПРИЄМСТВ,

тву, основну увагу приділяють госпів зростає основна оплата присадибним діJIянкам, викори- праці кодгоспників. Додаткова стовуючи при цьому всі пільги, оплата в заохочувальною формою

СРСР, як відомо,

встановлені для членів артілі.

. З.ll:іЙснювться

КОJIгоспів, МТС і ра,ll;госпів.

принцип оплати по праці, який Проте в практиці принцип Щрб лікві.ll:увати ці негативні дає можливість поєднувати осо- матеріальної заінт.ересованості явища на селі, ЦК КПРС і Рада бисті інтереси працівників із працівників у результатах їх Міністрів СРСР у постанові про загальнодержавними інтересами. праці Hepi.ll:KO порушувався. Це Статут сільськогосподарської арСоціалістична

А;ер&&В&

&OJIТ-

несприлт.ІИВО

познаЧ&JIОСЬ

на тш і Аалt.ШИЙ розвито& ініціа-

винагороди за хорошу

роботу і

застосовується В тих випадках, коди колгоспники, пір;вищуючи рівень своїх знань і проявляючи TBOptry ініціативу, перевиконуЮТЬ планові заВАаннн і АО,l;атко-

центів грошових доходів, фак­ тично одержаних від усіх га.1)'­ зей громадського господарства, і

50

процентів коштів, одержува-

них У ВИГJIяді авансів по контрактації, закупках і обов'язко­ вих поставках сільськогосподар· ської продукції. А. ШИШНОВ.


Сере.а, а серпня

СТАХАНОВЕЦЬ

рону.

.1956

3

Приклад передовиків свідчить ми можемо перевиконати зобов'язання по надоях молока

* не повинно

Ue

о б І О J1 и у. и

про виробнмцтво молона на

МТС

100

над()ю молок:\ ~;!

HaДO€Ho. "0..101<8:

ОдеРЖАНо.

місяців IlИ­

)·осподаl)СhБ.ОГО

року

'гваРІІнництві з даиЮlИ за

гектарів

сільськогосподарських угідь по колгоспах району за 10 мІсяців тваР~ННIЩЬНОГО року

.якщо поріВIІЯ'l'И показники по нішНJ.ОГС

'*

**

ЗВЕДЕННЯ

в

Назви сіл

молока

колгоспів

на

га угlАЬ (8 ЦИТ)

100

1955

рік, то вони набагато вищі. Щоб усшшно відго,l(увати сви­ ней , у цьому році спорудили пло­

щадку. A~le не впевнені, що ви­

конаємо зобов'язання по виробни­ цтву свинини. ~T цьому Є певні труднощі, якщо їх не позбутися. В аР1'і.'ІЇ мало концентратів і, щоб мати їх більше, ми здали у за­ купки раиспоживспілці до 40 'І'онн

молока,

за яке вона

повин­

на видати певну кількість кон­

центрованих кормів. Концентрати розраховували

ЗГОДОВУВ31'И

ням і завдяки

}H~ менш

цьому

як

свинини на

по

100

сви­

одержати

25

центнерів

гектарів орної

зеМ.'Іі. Однак, хоч декілька разів зверталися до керівників райспо­ живспілки,

щоб

видали концен­

трати, вони не реагують на наші законні вимоги.

Хвилює нас і таке. Торік ма.'1И по 8 тонн силосу на кожну ко­ рову, а тепер запланували заК.'Іас­

ти по

12.

Для цього посіяли

Літкн, ім. Калініна Русанів, ім . Сталіна

Рожни, «Більшовик»

Требухів, ім. Хрущова Троєщнна, ім. Ворошнлова Гоголів, ім. Молотова Плоске, ім . Леніна Бобрнк, ім. Сталіна В.-димерка, ім. димитрова Гоголів. «Червона Україна» ПухіRка, ім. Ватутіна В.-Димерка, ім. Кірова Мокрець, ім. Будьонного Погреби, ім. Кірова В.-Димерка, ім. Леніна Кулаженці, «Зоря» Княжнчі, ім. Щорса Світильне, ім. Маленкова Зазнм'я, «Шлях Ілліча»

Жердова, ім. Леніна В.-димерка, ім. Шевченка Заворичі, ім. Кірова Семиполки, ім . Леніна Богданівка, ім. Андрєєва Красилівка, ім. Ждаиова Рудня, ім. Кагановича Калита, ім. Стал·іна По

Бобрицькіli

232,0 222,0 210,1 168,9 157,0 156,8 153,4 143,9 142,4 130,4 126,3 125,4 124,4 124,0 114,0 113,6 113,5 109,7 105,4 97,5 94,4 93,8 92,5 88,4

2336 2554 2075 2112 1702 1853 2331 1999 1724 2112 1470 2170 1995 1623 2147 1707 2100 2114 1835 1524 1355 1737 1571

288

88,2

1809

288

80,2 75,2

1350 1273

269 247

524

130,3 127,3 1290

1912 1909

291 292

1911

291

612 728 675

МТС

ПО БроварськіА МТС ПО РАЯОНУ

28

309 354 302 318 268 308 377 258 209 288 233 387 297 266 337

428 809 564

523 531

889 427 648 521 964

545 1171 314 363 541 596 1162 941 717 579 977 380 568 874 884

307

307 333 266 248 364 242

2053

273

575

гектарів безалколоїдного люпину і

18 гектарів вики 3 вівсом, ку­ курудзу. 3е.'!ена маса .'!юпину та мішанки якраз така, що не га­ ючи часу треба си.'!осувати. Це робимо. Але, щоб заготувати :!ра­ зу Бли:lыоo 2000 тонн соковитоrv &орм)', нам ніяк не обіАтиея без ДОПОІІОГИ Броварської МТС во­ на обов'язково потрібна. Півміся­ ця

тому

комбайн

ми

просили

д.'!я

дати

збирання

нам

си.'!осної

маси і нам пообіцяли його, проте чомусь ві,l;ТНГУЮТЬ надсИ.'!ку ма­ шини.

3аготівлякормів

Д.1Я

громад­

ського тваринництва ні в якому

разі не повинна обходити МТС тим біJlьше, що вона зобов'язана допомагати КО.'!l'оспу в цій справі. М. Перетятьно, зоотехнік .

Колгосп ім. Кірова, с. В.-Димерка.

аМАГАНВЯ доярок у

соцІалІстичному

серед

доярок

найкращих успІхІв у роботІ добилися такІ доярки,

одержавши за 10 мІсяцІв вІд кожноУ корови кІло­ грамІв молока: 4001 Юрчеико д. М. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 3508 МаАло В. В. к()лгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 3217 Ряба А. А. колгосп ім. Сталіиа, с. Русанів.

3144 Пильтяli М: З. КОJlГОСП ім. Сталіна, с. Русаиів. 3127 3126 3023 2963 2928 2922 2920 2914 2887 2869 2863 2826 2807 2М1 2746 2708

Кnваль Г. Ф. колгосп ім. Хрущ',ва, с. Требухів. Костиря Г. д. КО.~госп ім. Сталіна, с Русанів.

МеJlьничеико М. Ю. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. Денисенко М. І-о Кі)ЛГОСП ім. КалІнІна, С. Літки. Ковбасинська В. П. КОJlГОСП Ім. Хрущова, С. Требухів. Юрчеико В. М. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Полях М. О. колгосп ім. Сталіна, с. Бобрик. Кулик Ф. Ф. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. Ганжа О. Ф. колгосп ім. Хрущова, С. Требухів. Вірич Н. П. колгосп ім. CT8JliHa, С. Русанів. Строкач П. Ф. колгосп ім. Леніна, С. Плоске. Костюк У. У. КОJlГОСП ім. Сталіна, с. Русані ••

Крикуи Г. Д. колгосп «Червона Україиа», с. Гоголів. Трофимова О. Є.колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. БезпаJlа П. Т. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Ященко Г. І. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів.

================~~

ПРО

змаганнІ

колгоспІв раАону за високу продуктивнІсть худоби

*

~I===============

ПОДРУГ І

СЕБЕ

Небагато часу залишилося до було по 2500 Ki.'lorpaMiB мо.10ка, му і підходити до них, запрова­

закінчення госпо~арського РОХУ то нині від тих же самих корів дити індивідуальну годівлю. В в тваринництві. Не за горами, як .'!ише за 10 14ісяців маюІО б.'!изь- моїй групі є корови, яких роздої­

*:

269і Корнійко У. А. колrосп ім. Хрущова, с. Требухів. 2683 Писана Є. Л. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 2649 Мельниченко П. Д. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 2641 Юрчеико К. Н. колгосп ім. Калініна, с. Літки. 2614 Сом О. Г. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 2598 Опанасенко Ф. І. КОЛГОСП ' ім. Маленкова, с. Світильне. 2596 Філіпович Г. І. КОJІГОСП ім. Хрущова, с. Требухів. 2593 Довгодько М. Д. колгосп «Більшовик». с. Рожни. 2586 Харченко Г. П. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 2575 Карпенко К. Г. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 2569 Пархоменко Г. І.. колгосп «Більшовик», с. Рожни. 2564 Топіха Г. І. колгосп ім . CTa.~iHa, с. Русанів. 2546 Ряба П. С. колгосп ім. Сталіна, С. Русанів. 2539 Карпенко К. І. колгосп ім. Сталіна, с. РусанІв. 2533 Логвиненко Г. П. колгосп «Червоиа Україиа», с. Гоголів. 2529 Гришко Н. П. колгосп ім. Маленкова, с. Світидьне. 2528 Ворона Є_ С. колгосп ім. К8Jlініиа, с. Літки. 2515 Дииник К. С. колгосп ім. Леніна, с. Плоске. 2506 Якимеико М. Ю. колгосп ім. Каліиіна, С. Літки. 2501 Литвинова М. П. колгосп «Червоиа Україна», С. Гоголів. 2484 Доицова М. М. колгосп ім. Каліиіна, с. Літки. 2482 Довгопол М. А. колгосп ім. Будьоиного, с. Мокрець. 2481 Ряба У. П. колгосп ім. Сталіна, с. Русаиів. 2478 Трохимеико П. П. колгосп ім. Каліиіна, с. Літки. 2472 Бобко П. П. колrосп ім. Кірова, с. В.-Димерка. 2472 Конах О. І. колгосп ім. Леніна, с. Плоске. 2466 Мироиенко Г. А. колгосп ім. Кірова, с. В .-Димерка . 2449 Соловей А. А. колгосп ім. Сталіиа, с. Русанів. 2444 Калоша М. Я. колгосп ім. Маленкова, с. Світильне. 2441 Гаценко К. С. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 2421 Барбон Т. І. колгосп «Шлях· Ілліча», с. Зазим'я. 2420 Лнсенко К. Ф. колгосп ім. Щорса, С. Кияжичі. 2417 Шибіка В. Г. колгосп ім. КалІніна, С. ЛІтки. 2405 Касян М. І. колгосп ім. Щорса, С. КНSlжичі. 2396 Мищенко М. Г. колгосп Ім. Сталіна, с. Русанів. 2383 Обіход Н. М. колгосп «Більшовик»; с. Рожни. 2383 Юрченко К. І. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 2370 Гордіенко Н. Ф. колгосп ім. Жданова, с. Красилівка. 2369 ХОДОС В. І. колгосп ім. Сталіна, С. Бобрик. 2364 Хавро Г. Г. колгосп «БіЛЬШОВИКJt, с. Рожии. 2360 Кроль М. Є. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 2358 Кабиш Г. О. колгосп «Більшовик», с. Рожни. 2350 Лебедииець М. Ф. колгосп ім. Леніиа, с. В.-Димерка.

2348 2338 2335 2333 2331 2331 2319 2307 2303 2285 2278 2277 2271 2266 2247 2241 2233 2218 2209 2204 2200 2195 2185 2175 2175 2167 2160 2159 2135 2134 2116 2110 2088 2086 2086 2077

Климеико К. І. колгосп ім. Щорса, с. Кияжичі. Упир Г. І. колгосп ім. Калініна, с. Літкн. Івченко Т. Ф. КОЛГо>СП ім. Калініиа, с. Літки. Кришин Л. І. колгосп ім. Щорса, с. Кияжичі. Зозуля М. П. колгосп «Червоиа Україна», с. Гоголів. Будник М. Г. колгосп ім. Будьонного, с. Мокрець. Цахло Г. Г. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. Ковалець М. Ф. колгосп ім. Будьонного, с. Мокрець.

Тищенко Г. К. колгосп ім. Маленкова, с. Світильие.

СлободSlНЮК В. П. колгосп ім. ХРУЩОВіі, С. Требухів. ПРИХОдbl(О О. С. колгосп ім. Молотова, с. Гоголів. Сахнюк М. М. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка. Петренко Г. Д. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. Карпець О. М. колгосп ім. Кірова, с. В.-Димерка. Кондратенко П. Т. колгосп ім. Леніна, С. В.-Димерка. Сидореико Г. Ф. колгосп ім. Шевченка, С. В.-Димерка.

Туренок О. О. колгосп ім. Будьонного, с. Мокрець. Скиба П. К. колгосп ім. Леиіна, С. В.-Димерка. 8ерченко С. С. колгосп «БіJlЬШОВИК», с. Рожни. Таран М. А. колгосп «Червона Україна», С. Гоголів. Хитра Є. Ф. колгосп ім. Леніна, С. В.-Димерка. Литош М. Л. колгосп сЧервоиа Україна», с. Гоголів. ДеАнека Г. П. колгосп «Червона Україиа», С. Гоголів. PorOBa О. Л. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка. К8Jlоша К. А. колгосп ім. І\\аленкова. r.. Світильне. Таран Г. д. колгосп ім. Молотова, с. Гоголів. Ф8JlеАко д. У. КОJlГОСП ім. Мuеикова, с. Світильне. Мироненко М. І. колгосп ім. Леніна, с. В.-Димерка. Сушко Г. П. колгосп «Червоиа Україиа», с. Гоголів. Гладка Г. К. колгосп ім. Малеикова, С. Світильне. Барбон Г. Ф. колгосп «Шлях Ілліча», с. Зазим·я. Батюк С. Г. колгосп «Більшовик», С. Рожни.

Соболевська Н. С. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. Погребняк М. С. колгосп ім. Ворошилова, С. Троещина. ГоробеА М. Ф. колгосп ім. Щорса, с. КНSlжичі. Шевченко М. Т. колгосп «Червона Укра!на», с. Гоголів.

кажуть, 1 жовтня, коли праців- ко 3000 кі.'!ограмів. .'Уа від 4000 до 6000 і більше ники ферм бу~уть звітувати про 3араз у нас на фермі щодо- кі.'!ограмів мо.'!ока. Так, наприк­ виконання ВЗJlТИХ зобов'язань. бовий надій становить 11-12 лад, Бі.l01',lаза минудого року

Минулі 10 місяців

для наших кі.l0грамів

від корови, до того за лактацію дала 4266, а Дви­

доярок бу.'!и дещо успішними. !ilайже на одних зедених кормах на - 6574 RіДОГРЮIИ МО.10ка. Взяти, наприк.'!ад, Марію МеJlЬ- без концентратів. Згодовуємо за 3а минулі 1О місяців в сере.1-

ииченко, яка працює раЗО?і зі три рази: ранком, в обід і вечо- ньому ві.1 кожної :J своєї гру­ мною. Вона да.'1а слово о~ержатн ром по 70-75 кі.l0грамів кож- пи корів одерж:! .]а по 3508

по 3500 кі.1l0грамів мо.'!ока від ній. 3г.l('НУ

~Iacy

І10дрібнюємо. кі.'ІОграмів, а від

Бі.l0Г.lазої Т;І

кожної з закріП.'lених за нею Так тварини її значно R]>ащс двини значно ОI.lьше. Свщ; корів. Старанна, наполеГ.1ива їдять і менше викидають J кор- зобов'язання - надоїти по 4000 праця забезпечує хороші резу.'lЬ- мушок. І\орів доїмо е.1еl\Троапа- кідограмів перевиконаю.

тати. Марія вже одержа.'!а бі.1ЬШ ратами. До речі, у нас в КО.1Госпі Досягнуте, безумовно, раду" як по 3050 кілограмів моло- запроваджено механічне доїння кожну з наших доярок, в точ ~'певнено іАе вперед Галина Ко- на всіх фермах, чого раніше не числі і мене. Одноразово це не вадь. Приємно бачити її прізви- було. Це набагато ПО.'1l'Гшує пра- дає нам права заспокоїтися на ще

у

списках

серед передових

,l;оярок району, які кожного місяця друкує райгазета «Стахано-

цю доярок.

досягнутому.

3араз

у

нас

СТВО­

Корів, яких зараз догдядаю, рюється відповідна кормова база, виростила сама з те.1ИЦЬ. Нічим щоб у наступному році дqбитися

вець». Можна наперед сказати, особдивим вони не відзначились ще вищої продуктивності - на­ що Галина Федорівна ,l(об'ється раніше від інших - такі ж РJl- доїти по 4000 і більше кідогра­ свого

-

при зобов'язанні

3500

бі, з білими зірочками на лобі,

у неї буде більш як по 3600 кі- червонуваті. Доглядаючи їх пролограмів молока Bi~ корови. Від- тягом &і.'!ькох років, добре виврадно те,

що не окремі доярки,

а ВСН Наша ферма по надоих мо­

лока іАе вгору. Якщо торік у нас

чила

примхи

кожної,

знаю,

мів мо.'!ока від кожної корови. Н

боротимусь за

4500 кілограмів. В. Майпо,

які

корми любить та чи інша.

Це дає можливість по різно-

доирка.

Колгосп ім. Хрущова,

с. ТребухІв.

Поповнюється стадо маточного поголів'я в колгоспі ім. Кірова, с. В.-Димерка. За останній час артіль придбала 16 високопродук­ тивних кnрів, які дають щодня по

20-25

і більше кілограмів мо­

лока. Корови розміщеf'і у новому корівнику. доглядати іх дору­ чено

кращим

дояркам.

Н а з н і N К у: доярка оглядає придбану корову. Фото В. Шміловича.


.

С-ТАХАНОВЕЦЬ

Сере.а, 8 серпня 1956 року.

:l.P-QdаkчіUltоіпошти Переможцю змагання вручено червоний Броварський

вимпел

деревообробний

комб іна т, великодимерський кол­ госп ім. Димитрова, Калинівка і

Чекає нагадування вІд "Перця" Понад

два

звернувся

до

тижні

тому

завідуючого

я

встановлена. Кілька раз я звер­

р:ціо-

тався

вузлом раиконтори зв'язку т. По-

по цьому

т. Потильчака,

ТИ.'Іьчака з проханням допомогти

сказав

радіофікувати новии будинок,

тись.

ард не підведе

карбованців авансу за два місяПобоююсь, що він може дотри­ ці, що будете користуватися мати слово, і тому вирішив на­ цією «точкою». Охоче виконав писати цей лист до газети.

своєчасно поч­

-

не кіносеанс і які!::но продемонст­

рує

кінофільм.

йому успіх. обслужив значно

Це

За 6 17164

забезпечило місяців

він кіноглядача,

перевиконавши

завдання.

У липні виконав план на

164,2

якому ,нещодавно Будь

мені

т.

оселився.

ласка,

-

видно,

буду

скаржи­

вивело

його

з

терпіння, і він мені заявив:

відповів

-

Потильчак,

Це,

що

до

разу

піонерський табір такий маршрут кінопересувки :М 2, на якій працює кіномеханік Едуард Добрянський. У всіх пунктах в установдені дні його з нетерпін­ ням чекають: знають, що Еду­

у

йому,

питанню

а одного

Встановимо радіоточку .'ІИ-

-

тільки

ше тоді, коли нагадає нам про це

внесіть до каси 35 карбованців за устаткування радіоточки і 10

республіканський рець».

його пропозицію, вніс 45 кар­ бованців і одержав квитанцію за :М 8884. Час минає, а радіоточка не

журнал

«Пе­

Б. Круп'як, інвалід. Бровари.

процента.

По всіх показниках у соціалістичному змаГiJ.нні серед кіно­

Упорядкувати польові дороги

механіків району т. Добрянський Центральні дороги між наши- да княжицького колгоспу імені посів перше місце. Пому вручено ми селами тримаються більш- Щорса чомусь ніяк не збереться перехідний червоний вимпел районного відділу культури. В. Rщук.

----Присуджена премІя Виконкомом Київської обласної Ради депутатів трудящих та об­ ласною радою прОфспілок за досягнуті в другому кварталі виробничі успіхи броварській ар'гілі «Промлозодерев» при­ суджена третя грошова премія.

М. Савченко.

менш в належному стані, бо за ними доглядають колгоспи і районний ш.'Іяховий відділ, а от

ників

була

нарада

зв'язку району.

гоголівські зв' язківці зобов' яза­ лися доставляти кореспонденцію в день прибуття її з Броварів. Про'ге це завдання нелегке. H:~ одного листоношу, крім установ, припадає майже по 400 дворів.

по

мирному

ставку разширено за рахунок створення

На

ФотоЦянь Ци-цзе (Агентство Сіньхуа).

Успіхи китайських маШИНОdудівникlв

ходить

по рівчаку,

водою. Років

промитому

мусять придідяти уваги ремонту

10 вже автомаши- по.'Іьових

нам тут важко проїхати - після дощу невилазна грязюка, а взимку, навіть при невеликому снігу, утворюються замети. Від­ ремонтувати цей відрізок дороги дуже легttо, однак шляхова брига-

щодня їздять десятки автомашин і підвід. В. Оснач, шофер.

Колгосп ім. Хрущова,

споживчого ТОJ\ариства. Але рід-

робити звертає

_

ко КО.'ІИ в ньому можна що купи-

так на

погано,

це

а вона не

уваги.

Як хочу, так і торгую, і ви

ТИ, бо продавщиця Катерина ее- мені не указ,

-

так відповідає

на

З. Кондратенко. с. В.-Димерка.

вугілля.

Вони

займа-

u род

н

О

U 'l

-

Н ау к О 8 і

Корейській Народно-Демок­

ратичній

Республіці

розвивається

нова

мисловості

машинобу.в;ування.

-

галузь

На Хічхонському

і захист

від

нових

них

і

про­

-

це

дуже

розгалужена

по одному каналу проходить

3-

а іноді й більше окремих роз­

рядів, 'l'ривалість яких доріВНЮ8 кільком

-

машинобудівне

сотим

часткам

секунди.

ПРIІJЩJ;JlТЬ вань;

,1;0

вони

пожеж

уражають

і

руннулюдей

і

тварин.

Застосовуючи різні способи грозозахисту, мо&иа запобігти небезпеЧНИJ( наслідкам УАарів

підпри­

верстатобудівний

Розширяється і реконструюється Наквонський машинобудівний за-

У

вод.

••• Перемога англійських автомобілебудіВНИКіВ Закінчився страйк

12 тисяч І була змушена скасувати це рі­

m

е .м,

«Бріггс мотор бо.в;із»

у

Учасники страйку наполягали

Дегенемі (Англія). на тому, щоб підприємці зобов'ЯСтрайк почався 25 липня на зались не провадити надалі

u

неї

знак протесту ПРОТR рішення ад- звільнень без попередньої

міністраціі звільнити без попе- сультації з прОфспілками.

Стаття кандидата ФІзико-математичних наук в. Мучника,

іскра. Як правило,

устатку­

за­ вод, який випускатиме за рік до тисячі різноманітних верстатів.

свердлиль­

верстатів.

гірничого

і без консультації

користуватися те- ПРОфспілками

Існує неправидьна думка: як­ що людину уразила блискавка, її необхідно закопати в землю, мов­ ляв, для того, щоб відвести від неї електрику. Справді ж ніякої

ви про припинення страйку, ро-

2400 робітників. бітники добилися задоволення і

Рцапор

(ТАРС)

С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

............... ............................................. ~

Відкрито передплату на

"БaJlОК"ОТ

arlTRTopa"

ГОСПОАарські

в людині не збері­ гається. у неї просто порушується діяльність нервової системи.

ПРlUlіщення колгоспів та інші будови, на ни! установлюють блискавковідводи у вигляді Аобре

Тому потерпілого треба не зако­ пувати в землю, а негайно від­ новити у нього дихання та кро­

Блокнот починає виходити з 1-го вересня 1956 р. ПерІодичнІсть два рази на мІсяць.

заземлених залізних стрижнів. на ж її невелnа - всього 1~ Лініі eJlектропере,l;ачі і зВ'язку 20 сантиметрів. У каналі блис­ захищаються тросовики блискакаяки розвивається надзвичайно вковідводами, що· іх прnріплю-

вообіг і якнайшвидше викликати лікаря.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА:

0.11.0 дюдини не спроможне роз­ різнити окремі розряди, і під час грози ми бачимо суцільну блискавку.

Довжина блискавки ВlUlірювть­

блискавок. Щоб захистити промислові

споруди,

ся багатьма кілометрами, шири­

висока

10.000

TeM1'I~paTypa (майже ють на,. лініями і так само добре граАусів), а сила струму

досягає

100.000

і більше ампе­

рів. Напруга на кінцях блискав­

востях при наближенні грози лінії електропередачі слід вимика­ пах, радіоприймачами з зовніш-

хищену будову, блискавки часто

німи антенами.

кільком мільйонам

відділу пропаганди і агlтаціі Київського обкому

собів захисту

В. Мучник, кандидат них

фізико-математич­

наук.

на

3

місяці

до кінця року

Ціна окремого иомера

ПереДПJlату

приймають:

25

коп. коп.

коп.

*

районний відділ .Союзпечати·,

фІлІї, агентства зв'язку, відомчі, КОЛГОСlIвl листоноші та rромадські уповноваженІ на Підприємствах, КОJlгоспах, уста­ ковах, МТС.

Раllаlддl.л "Союзnеllаmu".

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r ••••••••••••••••••

Адреса редакціі:с. Бровари, Київської області, вул. Київська, Н9 DРоварсьха районна друкарня КиLвc!>Когр

- 50 коп. - І крб. 50 - 2 крб. оо

на І місяць

від грози ЗВОАИТЬ

ню.

КП України

*

Застосування цих та інших за­

нанівець шкоJtу, якої вона може заземдюють. У сільських кісце- заподіяти господарству і насе.'Іен­

вольтів. Тому, ударяючи в неза­

ки дорівнює

електрики

кон­

Як видно з опубдікованої зая-

з

що пубдікуеться нижче, коротко розповідає про деякі влалефоном, лі- В результаті стійкої боротьби ро- цієї своєї вимоги. стивостІ блискавки і способи грозозахисту. нія якого простяг- бітників адміністрація заводу бдискав- "===========================" 1Іута на стов-

едектрична

5,

ще одно ємство

верстатобу­

токарних,

фрезерних

завод

вання. Зараз в Кусоні будується

дівному заводі освоєне виробниц­

======. ти У цей час Блискавка яв- ,,====== Читачі звертаються до редакції газети з запитанням, ЩО' редження ляє собою велитаке блискавка і як запобігти її руйнівній силі. не рекомендується

ка

ський

успішно

робітників автомобільного заводу шення.

-----~~--------------~----------

Гроза

великої шахти.

Машuн.обудуван.н.я в КНДР У

Форда

Н апр

ють площу більш як у 20 квад­

копалин Минтоугоу ратних кілометрів. У кінці 1957 нові багаті поклади року там почнеться будівництво

цьому році с'тав до даду Кусон-

ба поспішати додому.

типів верстатів.

Нові поклади вугілля в Нитаі

ну, чи ні? Відомо, але, на жаль,

рано закриває, оскільки ЇЙ тре­

120

На захід від Пекіна в районі

він не вживав до неї ніяких заходів.

Всього Китай виробляє зараз

Таким чи-

чого не можна придбати

що вона також обідає, а вечером

ково.

1957

бо Катерина досипає, в обід ні-

тому,

зарозуміла продавщиця.

виробництва

процент.

Намагалися наші колгоспники

сільського зауважити Катерині, що, мовляв,

план

намічений

31

кам'яного

"Як хочу, так і торгую" ім. Кірова є дарьок

рік, на

вугільних І виявлено

с. Требухів.

На території нашого колгоспу

перевиконала

доріг, адже й по них верстатів,

тво

чкова

і

фот о: відвідуваЧі оглядають установку для лікування

жає. Ранком, коли КО.'Ігоепники Відомо про такі витівки Кате­ ідуть в поле, він ще ЗЗКРИ'гий, рини Селюк годові ССТ т. Лизу­

ричного розряду. Звичайна стрі-

відділів

опухів радіоактивними ізотопами.

.'Іюк відкриває його тоді, як заба-

чезну іскру елект-

додаткових

Систематнчним навчанням на виставці охоплено понад 150 чоловік. Найближчнм часом до навчання буде залучено до 1500 чоловік наукових працівників, студентів старших курсів від­ повідних вузів і різних спеціалістів, для яких радянські спеціа­ лістн підготували доповіді, лекції і статті. що широко публіку' ються в китайській спеціальній і популярній пресі.

ноші веломашина. Але дістати її нелегко. Наприклад, мені вже два місяці обіцяє правління кол­ госпу «Червона Україна» купи­ ти її. Та все-таки і приходить­ ся ходить пішки. листоноша.

атомної

включення найновіших експонатів.

Тут би допомогла кожному листо­

М. Науменко,

використанню

ПО.'Іьові дороги вкрай занедбані. ливо між Требуховим і КрасиВони залишаються поза увагою. .'Іівкою. Тут біля містка завжди До кінця червня державна ном, план випуску верстатів, Метрів 200 дороги при в'їзді в багнюка. машинобудівна промисловість установлений першим п'ятирічІtняжичі з боку Требухова проШляхові бригадп колгоспів Китайської Народної Республіки ним завданням, виконано достро-

праців­

На ній

виставку

eHepriї. Ця виставка, що експонувалася раніше в Женеві і Делі, в Пекіні набула функції школи передачі досвіду. Пекінську ви­

зробити це. Невпорядкована дорога між Требуховим і Гоголевим, а особ-

Коли будуть веломашини? Недавно

Китайська Народна РеспублІка. В Пекіні відкрито радянську науково-технічну

138.

обllасного управління культури.

;3ам. 3030-24~8

95 номер 1956 рік  

95 номер 1956 рік

95 номер 1956 рік  

95 номер 1956 рік

Advertisement