Page 1

ПРОАєтарl

краін, е'днаt2rгс1tl

lJclx

JW

1 грудня

95 (370) ЛИСТОПАДА

дянської

р.

держави Сергій

.РА.И.VР.А.Д.И.Д.Е.П.У.Т.А.Т.ІВ. .Т.РУ_ДЯ .. Щ.И.Х. .К.И.їВ.С.Ь_К.0.1_0.Б.Л.А.С.Т.)~_Ц~інма_l_5_к_оп_.~_К~IР~О_В_.____~____. ._

Районна ШlртіЙНI1 органі­ зація за останній час про­ вела надзвичайно

серйозну

роботу по орг а н і з а Ц і ї марксо-ленінського

нав­

наступному

Наполеглива пrаця КИЛ-' ці Потернак Марії

госпників добре оплачуєть- 341 кілограм проса.

винних партійних

організа­

Пленум антифаши­ стського комІтету

РОЦІ

радянської

видано бораторію на аналіз. Кова­

Ма- госпниці Довгопол Г.,

рії Бабашка! Надії ДячеН-1 реднічок

1"".,

Че- люють темпи роботи.

Потернак

М.

гади та

ланки

листопада в Мошві черговий нленум Антифашистського коміте­ ту радянської молоді. Пле­ відбувся

нум обговорив доповідь тов.

БIJИ­ Воїнової про роботу Анти­

заготовля­ фашистського комітету

ко за перевиконання пла- і інші старанно пере ЧИСТИ- ЮТЬ місцеві добрива. ціях утворено понад 50 по­ нової врожайності одержа- ли насіння. Відбираємо І. Олексієнко, літшкіл і гуртків. Утворена і

почала

працювати

рай­

партшкола.

Перші .1ах

і

що

заняття

гурп<ах

в

свого

ШКО­ ус­

наполег­

Комуніст

т.

Іваницький (Бровари) добре засвоїв першу главу Корот­

кого курсу історії

ВКП(б),

законспектував і

прочитав

ряд матеріалір- у

допомогу

вивчаючим

історію

партВ.

Таких прикладів свідомо­ го, партійного ставлення до

навчання багато. Але є і інші факти. Комуніст т. Блінов, Н[lприклад, ні разу після то­

ГО,як почала працювати рай партш.кола,не Відвідав занят­

тя. Політшкола при парт­ організації ліТКівського кол­ госпу ім. Калініна (секре­ тар т. Костенко) не почала ще

працювати.

Такі факти не можна.рОЗ­ цінити Інакше як порушен­

ня

партійної

ВОР.И

зразу

дисципліни і ж

мають

вицькій

критиці

слід

давати комуністів

на

Краща

Мотря

під­

ланкова

Гнатівна

Чисте, добірне HaclI1HII-

артілі

Омельчук

на честь виборів до місце­ вих Рад взяла зобов'язання

молот

ЮТЬ ціну цього У требухівсь

вих

кому

колгоспі ім. Стат,іна. молотьби за-

Ланка

[Ірацю­

вати

як

закріпле­

під

ний план роботи,

в якому

сено місцевих добрип і які 1аходи необхідно буде

ськиіі Ш.'Іях"(сєкретар т.Бар бон)с.Зазим'я,в с.Заворичах (секnетар т. Р) ижков, В с

провадити,

сокий врожай.

і

За прикладом стахановки І

рішуче

ні

зобов'язання

інші

С. Музиченко, с. ЛіТКИ.

го ВОЖДЯ великого Сталіна, повела

зараз

трудовий

весь

бій за

КаДИЛИ

раСИ~lенко

народ

у

побудову

не

на чолі з

городніх

тарів. 'Гака

ж площа була

11

ПереваЖllа більшіСТD КОл

війною.

беЗllе'lИ.Ш

себе

llосівною

В боротьбі за високий вро КЗРТОГJ.1ею, УТВОРИЛИ стра­

жай ВИI(JІючне значення має б'

.

'"

хові фонди.

Але є у нас і Ч

стеж;пи :1а температурою в

.

"

2640

с Ішана тільки

центнерів за-

1500

центне·

в рожівськііі

К. Твердомед. с. Бровари.

ки масових

бов'язує нас Статут ВКП(б).

громадських ор­

ЩІХ

лиць.

вже

зараз

треб1

колгоспах

приступити дп

З3ГО-

ті ВЛ і

Ве рХі В()[{,

-----------

ретельно

НепридаТНі землі­ під ліси!

переБИРL\ТИ фуражну картоп лю

і

придатну

тис. око­

залишити

для наСіННЯ.Заздалегідь пот рібно прийняти всі заходи, бо вся Jl.l0ща ~ІУСИТЬ бути за безпечена посівним MaTe~ia .10:-.1. П. Мехед,

Колгоспи нашого

раііону

з року в ріК повинні заліс­ няти піски

JtaTH! землі

та

і

інші

непри­

насаджvвати

полезахисні смуги. Необхід­

arpOI~O!ll раЙсільгоспвіДДlЛу.

но тому заготовляти для

женців

вирощення

сад­

різних порід дерев.

Так і роблять в

І

насін­

руднян­

ській артілі ім. Ворошилова. Тут зібрали ] ооо кілограМі в

Здійснюючи історичне рі вона ПОЧУJ1ає себе добре. центнерів КОРМОВОГО бу ря- СОСНОВИХ шишок і насІН:IЯ шення лютневого L1ленуму СтвореНі всі умови: ПРИМі­ ка, виділена 500 центнеРіВ' декоративн.их. дерев, залlCНИJIИ ПЛОЩІ ПІСКІВ. ЦК ВКП(б), тваринники на­ щення ще з·за тепла відре­ зернофуража. шоУ артілі

домоглися

пев·

монтовані і утеплені. що

зо­

корпусу,

:,анізацііі і коло 300 громадян Софir та її

ГPO!Y\AДCb~O ГО..!ВАР И НН И ЦТ ВА

нагромаджено Іх вистачить

Кор­

сті.1ЬКИ,

аж до

но­

муніста у цій боротьбі мас. ний план розвитку громадсь ВІІХ.В скирти акуратно скла ]670 центнерів сіна, Щоб УСПlШНО в и ко на т и кого тваринництва. У дій мо дена свою роль вожака і органі лака На кожну фуражну ко ]290 центнерів ярої і 3660 затара кожен комуніст мае рову становить 1250 літрів центнерів озимої СОЛОМИ, в марксиз­

Тіто.

ім. Молотова--600 центне· рів з 1/00 за ПJIаном. По

Для худоби створеНі сприятливі умови

відальна

Цьому

маршалом

президент Академії наук Тодор Павлов, представни'

ня

ПРОДУl{'ГYlВНІСТЬ

юго­

Димитров, члени болгарсь­ кого уряду, Ч,1ени Націо­ нального комітету Rітчизнн­ ного фронту, представники партій, що входять до Віт­ чизняного фронту, члени

стежить за байдуже. посівматеріа-

948

мів

вчитися

насіння

прибула

ДелегаціЮ зусТрічали пре­ м'єр-мініСтр Болгарії Г. М.

Пильно оберігати посівну картоплю З

Велика і відпо­ них успІхів. Колгосп виконав держав­ роля кожного ко­

му-ленінізму.

раНЮІ Ж.

дипломатичного

комунізму.

невтомно

До Софії

у н~доайливого номі~ника

лу. Під час заСIIПКИ у греч

покінчити з такими

сво­

аршалл, M~ICTP ~aKOp-

славська урядова делегація

Але комірник артілі Т.Ге j(УЛЬТУР. А Герасименку це

партnр­

навколо

мі­

l~пр.ав

- - 0--Прибуття маршала Тіто до Софії

-

воі лабораторії.

лан-' добре.

кові.

Слід негайно і РІШУЧЕ ПІДНЕСЕМО

згуртована

справ

закорд?нних

~~нних справ

беруть на себе соціалістич- І створив посівні фонди. Це мінь ПОIJав овес, МИШІ пош

явищами.

но

Д.

княжиць-

Партія більшовиків, щі.1Ь

присутні:

ВеJIикоБР~,!Та!llr Е. Бев1Н, дер~аВНIІИ секретар США

Колгосп ім. Ілnїча вчасно ку насипали проса, а в яч­

рlальній парторганізацЩсек каг;нах, H~ припустити псу- ріВ картоплі, ганізаціях.

насіння НІСТР

М. Орловська,

са (голова Т. Мазій), С.Кня-

системи партійного контро-І час. Головне. тут щоденно плану

ких, краСИЛіВСЬКііі

заСМі'Іене

щоб зібрати ви-

Гоголів (секретар т. Конах) до Ір наСІННЬОВОI каРТОПЛI.~ такі, я!{ артіль " ервониіі і ряду інших. He~laє тако!' ДОГ:ІЯД за нею у зимовии прапор", с. Красилівка, де з терито-

сесії

зів нагадvвати ГОЛОВ3М цих МІНІСТР закордонних

(голова т. Бзбич), ім. lUop агроном контрольно-насінньо-

за­

ганізаціях артілі "Пролетар у нас в останній рік перед ГОСllів рзііОIlУ 1l0і3ністю за­

В

спряв. На

сво-

так робиться в партор

ретар т. Гуц),

Ради міністрів закордонних

нічого з ним не роблять. Хіба ще треба декілька ра­

.Передовик· (ГО<'10ва т.Суш ко), с. ЖеР,10ва, і'оl. Леніна

визначено, скільки буде вне

комуніст

.,. лю В броварс ЬКIII

хоч і та

картоплю.

вчиться-будь то в школі, а планом на] ріК І вання. В разі, КО/ІИ спотре гуртку або самостійно, на- колгос~и району мають за- ба-у погожі дні робити пе дати Ї~I потрібну допомогу. няти ПІД картоплю 5600 гек ребірку ](артоплі.

С аме

колгоспах

посівматеРІал

сім перестали ДY~laTII про по району і зразки надіС.'lати ?д.О , ~ 1акож заступники сівне зерно. В арті.1ЯХ ім. в контрольно-насінньовv ла МІНІСТРІВ, радники, експерСкладено також агротехніч · ( гологза т. Г рао()р, ~ ) бораторію на аналіз. • ти. Л еНІна на ДіJIянка

контролю

кожен

заСИl!а.1И

ЛОНДОН. 25 JIистопада тут відкрилась п'ята сесія

лабораторію покз'!ав, що во втрачає свою схожІсть? но ВИСОI<ОКОНДIІЦlІІlrе. R наіjближчий час треба А керівники окре~1ИХ КОЛ j повністю очистити посівний госпів в остаННіїІ час ЗОВ- матеріал в усіх колгоспах

старанно доглядає

го i;:;.eiiHO-ПОЛіТИЧного рі г3 ня. Парторганізація поклика­ на систематично

заНОDДОННИХ сипав

ділянок, а у великоди­

ня в контрольно-насіННI,ОВУ жання

но-виборних зборах парт­ ІІОЛЬОВОД колгоспу ім. Калініна, збережеНRЯМ організацій, які не

пред­

ліз прислаlJlІХ Зразків насін арті.1єіі Ііро те, що від ле-' С.РСР В. М. Молотов,

гектарів.

озимину, за нею

закінчено об­

врожаю З наС:іННЬО­

мерських

Тут ще після

картоплі на кожному з 3·х

звіт­

ють над підвищенням

жичі, ще не

золотий фонд врожаю. Зна-

в наступному ропі зібрати сипали посівний матеріал по 25 центнерів озимої пше на всю плошу ярих і вже ниці з гектара на площі 8 повністю його очистили.Анз гектарів і по 350 центнерів

ста­

ти предметом обговорення на зборах партійних органі­ зацій. НещадНій більшо­

наради

ВіДНDИТТН ЛОНДОНСЬКОЇ свеії Ради МіНістпіВ

Не чекати нагадувань

НоВі сопзоооВ'Н38ННН

ідейно-тео­

ретичного рівня і

ливо вчаться.

декларацією

ли понад 540 пудів картоп- зразки ЙОГО для Н3ДСИЛКИ голова колгоспу "Нове життя", ставників деяких компартій. лі додаткової оплати. Лан- в контрольно-насіню,ову ла- с. Мокрець. ---0---

відомлюють потребу у під­ вищенні

ра­

ДЯI1СЬКОЇ молоді у зв'язку з

показують,

комуністи глибоко

молоді

24-25

лі Гордашний А. і Шепіть­

ся. Стахановські ланки перКолгосп готується завою- ко О., зобов'язавUlИСЬ до шої та другої бригяд-f:вдо- вати ще l3ищий врожай. За- дня виборів полагодити ре­ кима Олексієнка, Софії Ше- сипаний посівматеріал. Кол- манент, кожногО дня поси·

Пітько, Галі Міщенко, чання комуністів. При пер­

Миронович

. . . . . . . . . . . . . . . . ._

в Завоюємо високий врожай .

НЕВТОМНО ВЧИТИ- r СЯ МАРКСИЗМУ­ ЛЕНІНІЗМУ

підлого

шпигунів, шкІдників І диверсантІв загинув видатний діяч БІльшовицької партії і ра-

ЗО 1947

руки

вбивцІ з троцкістсько-зінов'ЄВСЬкої банди

НЕДІЛЯ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА

19З4 року вІд

молока.

Kop~la добре підготовляОднак цьог? не роблять ються І раціонально зго- в колгоспах ІМ. ІЛЛІча, с.

довуються худобою. Доярки, теJIятниці і всі, що працюють на фермах, дбають за піднесення продукти вності тваРИННИllтва. М. 3. МельнічеНJ{О.

ямах зберігається 200 тонн Тепер, коли ху доба пе­ раннього та пізнього си.10- Колг.сп "Жовтень", с. рейшла на стійловий період, су. Закагатовано понад 400 хів.

Требу-

Бровар~, i".l' Сталіна, с. Богдаювка, ІМ. Шевченка~ с. Б~бри~, в ЯКИ.Х утвореНІ спеЦІаЛЬНІ лісОВІ розсаДНI!ки. Тр.еба зараз заготовляти наСІННЯ. О. Балюра,

ст. агролісомеліоратор Сільгоспвідділу.

рай-


. . . .2. . . . . . . . . . . . . . . ._~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I. .с..Т. . л.х __л__Н__О__В~Е__ц~~_.............___ .3.0. .n_ис_т.оп.а.д_а.l.9.47. .р.О.К~У. ._

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

На передоста нніх зборах звернення ленінградських парторгаllізації ми обгово- ТРУДЯЩИХ. В наслідок про­ рили стан агітаційної робо- ведених бесід КО.ТJгрспники

в

колгоспі

ім.

УІІ-го і колгоспниці

беруть

нові

З'їзду Рад.

Вирішили утво- соціалістичнІ зобоп'язання РИТИ агітколектив, ДЛЯ яко- зібрати високий врожаіі п го

вІДібрали

затвердили

агітаторів. КеріВНИКО.\1 агітколективу призначили l(і.'1КОМ підготовленого для ВИІ\ОНrJI!НЯ цього партіЙі\О-

9

го

доручення

КJilдидата

партії т. Писзренка

Д.

М.

наступному рОці.

Днями ~Ш перевіРЯ.1И, як хто з агітаторіп організовує бесіди. У чепу рно прибра­ ніїI хаті I\О!lГОСПlI\щі зіБРrJ' лися виборці з деСЯТllхаТЮI.

Бесіду

провела

ВИБОF->ІВ

ДО

МІСЦЕВИХ

РАД

Кандидат сталінського блоку комунІстів І безпартІйних по третьому Броварському виборчому округу Н2 60 до Київської обласної Ради

Організація а гітаційної роботи в колгоспі ти

ГРУДНЯ-ДЕНЬ

21

Антонінз

МИХАЙЛО ІСАКОВИЧ ВИНАРСЬКИЙ

П'ятнадцять рокІв молодого тоді

тому,

ще І{омуніс-

три зошити. повних записа-І тваринництва, ~ІИ

досвіду

передовиків,

та, робіТlІика-,\\ихайла Іса- встановлює зв'язок з ви· ковича Вина РСЬКОГО НИКЛИ- . датним у той час майстром кшоть в партійний комітет. І високих врожаїв з Алтаю-

РОЗ~lОпа бу.lа про

поїздку

Єфре~fOВИМ,

тваринниками,

113 се.'10,

допомогу трудясела неребудувати

щим

споє ГОСІJO.lарство на

нових

будівництва,

галузей

артільного

господарства. 1!:J41 рік. Віііна обірвала радісне, творче життя. Ні·

мець вже на околиці Гоголева, а Винарський ще віддає останні розпорядження

новий

-що ЗНИЩИТИ,

соuіа .l іСТИЧIJllіі лад. RіДПОВідь [3ннарського бу-

що

за копа-

ти, приховати. З словамидопобачення,МИ швидко ло-

На заняттях агітколектпп)' обговорили тези кожно1'0 агітатора для бесід. Завдання, яке перед собою поставили-це те, щоб кожен виборець добре був 01наІЇомлений з J{онститv,

іваНІвна ЗО:10та-СТ<lхаНОf1 ла короткою. а тому ~.ІИ нака-телятниця, ЛЮJJlна з не ведемо її маіііке ПОПllістю. -я KO~IYHicT j все моє закінченою сереДIlІ,ОЮ оспі тОЮ. Вона Юіі.10 ро з 'ясню­ життя НалеЖllТЬ партії. ЯК, вала ЯІ{ питання підготоп ЩU ви ВПЗinзєте з;:; CLOlli.lblle ки до виборів, ТіІК і пи· lІадіс.lаТіl мене я зо{),)в'а J)'f'J сп віддати всі сво; СИ;III. ~.lJ.r)б тання КОЛГОСl1rlOГn ЖИТТЯ

залишає подпір'п рідного колгоспу. Вірний син партіІ і народу ВіН із зброєю в ру"ах биаС5! за звільнення рідноІ землі. Трічі поране-

борн, знав діяльність каIlДИ датів до місцевих Рад де·

ВСІ! діЯЛ І,!lіСТЬ[3 ; Ш : іРСЬК О го З 1 ~lИн у .lі ІI'і1ТI!З .:Щ<JТЬ

ло Ісакович у 1945 р . дe~1O білізованиіі, знову очолює

рОКів в лавах нашої IIlpTiii·

колгосп "Червона ~' KpaїHa".

lJOЇ ()рганіззцїі, ГО.l0ПИ колгоспу

Н3 ПОСТУ краще за

І знову лунає слава про артіль ло району і за його

все СВіДЧИТЬ, що

аі

межами. З увагою сл у хала

ніЄIО і ПО.lOжеННЮI про ви- Регулярно і З~Іістовно про­ IНlПР3ВДТГИ путатів

трудящих,

день

водять також бесі,111 І<О\ІУ' вісти-агітатори тт. Гірен­

і[ 1\0 С. С.,

місце виборіВ. За останні "роводять

З

дні

МИХ(JІЇЛ('НКО І. С

дuпомогою

згітаторіf1

агітатори

ВИ,гот~влена

виборців

аГІТаЦІЯ В КОЛГОСПІ.

с е ред

голосні ЧІІТІ\И доповіді

вари ша Молотова від

також наОЧllа

то-

б-го

листопада, ро з повідають про

І.

Л. Микал,

се"ретар територіальної парт організаціі, с. ПухіВІ{а.

ЛО ЛіНди ВИКDИТИ нодОЛіКИ В ООООТі llа~ТОDганізації

:lOпір'Я

вернеМОСЯ,-віН пІд кулями,

які

партії.

свистіли вже по селу,

ниіі, нагороджений

С.10ва

~ll1xaii-

були СК3З311і НИ\І ЩIIРО. від

на

усього

редовикіВ сільського

серая,

ЯК

личить

біЛhllНЯlІксві.

несні обласна нарада пе

дарства

ГОСІІО

скромне оповідан-

Х"раІ<Терна риса. Він заВІ!( ди і усюди ВЧИТЬСЯ, завжди прагне піЗнни бі.1ьше,

які ВИРОС'Г.!lЛИ !{()рову рекордистку по удоях моло-

ня т. Винарського про досягнуте "Червоною Украї­ ною" В боротьбі за відрод­

ніж знає. Пр!! ч о му, ПЧІІТЬ-

ка-"Лента".

ження свого господарства. І

ся не тільки по книгах. За ріК ДО віііни Винарсь- знову,приїхавши з обласної, ЗдавiJЛОСЯ б бі.'1ьше за йо- кий перший в районі 8ті- а після республіканської на ПарторгаНізація КНЯЖИЦЬ погано підготовлеао до зи- ГО ніхто не знає l{ожен лює на практиці їх досвід, раД,більшовик-голова кол­ кого колгоспу ім. Щорса ШІ громадське тваринниц- клаПТИІ{ землі арті.lі, про виводить артіль на перше госпу привіз цілу скарбни­ об'ЄДНуt

комуністів . ие тво. І

10

надзвичайно яка

при

Тlііної вести

Be.!J 11 ка

сила,

високому рівні

пар

роботи могла б

ви­

аРТіЛЬ

У лави

пере­

дових, могла б зраЗІ,ово організувати пслітнчно-ви­ ХОВНУ роботу серед колгосп

не ДИВЛЯЧИСЬ Н3 це те ще не Б У .10 такого, ш06 місце в районі . Не було цЮ цінного досвіду передо все парторгаНізац~я ні р3ЗУ IlIеред сівбою не порадився того тижня, щоб у колгосп викlв і невтомно працює

г::ИБОКО по-партtИному

ооговорила сган

Чому

ж тут все

не так,

як повинно бути? Почнемо від секретаря т. Мельнічен

~

.

~

'1

не над тим, щоб втілити його

гості з сусідніх

ку,партіЙilі доручення, якщо

аналізує

дучи

комуністів . С.

КО\-Іуністи

і

Крайові, ві,

районні,

обласні,

ВІД роботи зраЗК9ВОГО

т о іl чи

ін- ГОЛОІЗН КОЛГОСПУ т.

ар-, кого М. І. кандидатом у де

А у путат" ДО об.'1асноТ, раііон­

Винар- ної і сільської Рад с. Гого

або JIе!lолік в СЬКОГО, партіііної організа- лів. Заслужені ВІІІНИ.

бу- ції, керівником

ІІа Всесоюзнііі сільсь-

якої

він вір'я.

се,)шшні, Сільські Ради

лутатів

ТРУДЯЩИХ

де

обира-

ВСІ

орган!!

влади знизу до

.

.. дання,

освітнього

могли

осілості,

соціального

по-

верху

ходження, маіінового стану

ку. ие

ЩО

МЮІ

на

приводить до того,

виборчих

прав позбав-

комуністів відірвався від го виборчого права lІартіііного життя.Про одно- таємному голосуванні.

засуджених судом з позБППЛР.НIlЯМ вн60РЧІІХ прпп,

при По

го з НИХ-ТОВ. Мазія-голо · ложення про вибори місцеву l(ОЛГОСПУ слід окремо вих органів влади яс~раво сказати. П'ять МіСЯцІВ, як виражають справжню де-

членських

внесків на партзборах . '

мократію радянської вибор-

і _І чої ~1:стеми.В жодній ін,.шіЙ че право проголошується, СШ.""., згідно з . виборчими р д краІНІ немає такого виоор- в дійсності участь у вибо- законами деяких штатів, ви

книгу, чого закону, ЯКИЙ

забезпе- рах завжди обстанлена різ· борце~і є той, хто має пев­ виборах

коли бере

населен- жінки у багатьох

в

руки.

ЯКЩО всь?го доросл~го

ня І давав би иому

можли-

ними

перешкодами.

стає чому

то

ясним ставах виявити свою волю.

артіль під

час КОЖНИЙ громадянин,

кожної Сільськогосподарсь-

кої кампаніr Аа

останньому

Так не маііllО

або

країнах, також сплачує

прибуток, а

які вважаються де!dократич- борчий податок .

до цього додати факти побу вості на дійсно ріВНих під- НЮІИ, позоамені тового РОЗ1{ладу

реїЖ.'l.жати з місця на міс­ це, ШУЮIlОЧИ роботи. В дея

~10же брати УЧ3СТЬ у вибо- ких країнах, наприклад, в рах. Туреччині і Греції не допус В буржуазних країнах, К3ЮТl>СЯ )1.0 участі у вибо­ навіть коли загальне вибор рах В:Ї1ськовослvжбовці. У

але навіть газету він рідко чував би участь у

прав.У

певний виВ резуль­

виборчих таті таких обмежень у ви­

ШвейцаріІ,

який Аргентин:, А'\ексіці і ряді ін- лише

меншість населення.

ших краї!! жінки не корнету·

На останніх виборах до аме

рати

ються ви

ри канського конгресу,

б раним. Р осіянин і грузин, башкир і та-

. ,vути

О

В Англії

б орчими

великими земель­

маііном

не менше, як

15 ООО карбованців. Крім

того,lснував віковий ценз-

років. Всі вікові і майно ві цензи були запровадже­ ні для того, щоб дворянсг

25

во і

буржуазія дістали на

виборах

необхідні ДЛЯ них

переВ1JГИ.

В СРСР всі громадяни бе руть участь у виборах на ріВНИХ

підставах,

жодний

виборець не має ніяких

пе

реваг перед іншим вибор­ цем. ие означає, що ви60· ри депутатів є рівними.Таєм ниця голосування збері­ га€ться

законом.

У Радянському СОЮ::lі, де влаJ\.а

належить

трудящим,

rpelliї, борах практично бере участь де народ дііісно є господа­

досяг 18,ти років може оби І

повітового земства

ними ді .1янками або нерухо

і минулоr діяльнОСТі, за ви- ляються безробітні і сезон­ ІІНТКОМ божевілыllхx і осіб, ні роБІтники, З~іушені пе­

"

партіІ

лише громадяни, які

володіли

В умовах такоТ беЗКОН-"1 бираються на основі л;іііСно трольності дехто 3 молодих з агального, рівного, ПрПМО

кии ГІСТЬ. Не те що

честь і до­

син

брати участь у вибо­

рах до

цензу, меfіше встановленого стро-

держаВНОI

ви-

лад,

Радянська виборча система-­ найдемократичніша у світі

на 2 ро~и.

цікавиться тнм, чи вчаться} 500 ~исяч деllутатів.

останні комуністи.

П.татить

Вірний

був ДОВГИЙ час, активу вже Леніна·-- Сталіна виправда€

На допомогу агітаторові на виборчій дільниці

ПОвітО-

~liCbKi , волосні,

то їх не перевіряs. Мельні- До МІсце~их Рад ма!?ть,?У­ ченко сам не вчиться і не ти обраНІ понад 1 МІЛLИОВ

не

життя.

когосподаРСЬК 1 Й ВИСПlвці,він! розроблені нові Ilлани вро- довір'я народу. привіз з r.обою звідтіля! жаііності, ПРОДУКТИВНОСТі Г. ЧУДНОВСЬКИЙ.

худяков.

о..r.:.ержали, то місяцями ніх- ютьс~ строком

він

в

може

збори- від випадку до випад окреМі

Україна"

прптзджали

і дп дріб- тілыlгоo господарства.

ЇХ усунення -ось завдзннп роботі . ІЛе до

приклад ВСім ос

таllнім комуністам. Партійні

навіть

ниuь

ТИТИ конкреТНі заход!! для І ший Yt:IIix

оргзнізаціІ він не д6аЄ,всією поведінкою НЕ'

посія-

\ІОМ т. }КураВ.1е.\І, брнгади-

'

НО-ВІІООРЮ . ЗОUРIl ..; О КІНЦЯ І рами ..'J[JнКовюш

ка П . Д. Про ро()оту па РТ-

правпи за

краще і ЯКУ культуру

ДНЯМИ В пеРВИННііі парт-, ти. Він чаСО\І ці.1И.\іll вечо- І,олгоспів і навіть РРоііОllів. Б.~ок комуністів і безпар організації відбудуться з віг- ра~IИ "РОСіІДЖУЄ з <JrPOHO' Приїзджали запозичити дос тійних виставив т. Винарсь викрити ВСІ неДОЛІКИ, наМі-

ників.

своєю

не, з літніми КОЛГОСІІниками де "Червона

колгоспу.

правами.

значні маси насе-

риклад,

голосувало

нап-

.'1нше

рем свого життя, за6езпеч~

на по!3на гарантія прав гро мадянина

не

на

словаХ,а на

ділі. Радянська виборча свс

тема, встановлена СталіНСЬ або одному зостанніх місць тарин, ТУРЮlен і киргиз, лення усуваються від учас- 39 процеНТіВ виборців. В раЙоні.ДоСі ж не виверше- українець і єврей, естонець ті у виборах через наявність Все це показує,щО загаль кою КонституціЄЮ, є найде

на молотьба. Зябі-викона- і J{арел, кожен громадянин такзваного"цензуосілості", ного виборчого права в бур МОКР:НIfчнішою у свіТІ. СРСР, незалежно вІд расо-

в силу

якого

обирати

мо-

жуазних

країнах фактично

но 50 проu. плану, ЩЕ' 40 воТ і нацІональної прина-І же тільки той, хто прожи- не існує. Не існувало його \ ВіДIJ.ові;:,альниЙ редактор 'J:OHH

картоплі в полі. Вкрай .1JеЖНQсгі, статі,

віроспові· Ba€.B певній місцевостІ не і в царській Росії. Наприк-

БИ 01504 м. Броварі, КиїuськоУ 08л., вул.

Кірова. Друкарня райгазети "Стахановець", Телефон-редакція

С . А. ПОГРЕБІНСЬКИЙ·

3 дзв, Тираж 2БО{)

95 номер 1947 рік  

95 номер 1947 рік

Advertisement