Page 1

СУБОТА

4 грудня

2004 р. N294 (9601 )

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

rруаня

7 Засідання BepXOBHoro Суду України У скарзі до Верховного Суду кандидат у Прези­ денти України Віктор Янукович заявив про пору­ шення виборчого законодавства у Вінницькій, Во­ лин с ькій, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чер­ каській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в "'lісті Києві. Про це повідомив у с ереду на засідан­ ні В е рховного Суду заступник голови ВС Анатолій Ярема.

- Пень MЇcueBoro самоврядування Шановні житеllі міста, Аепутати міської раАИ, активїсти opraHiB самоорrанізації насеllенн., працівники міської раАИ!

Шановні житеllі району, сеllищні, сіllьські rОIlОВИ, депутати районної раАИ, сеIlИЩНИХ, сіllЬСЬКИХ раА, працівники районної раАИ та районноі державної аАміністрації І

, '~ .

Від iMeH~ Броварських районних ради та державної адMlНlcTpaЦll

щиро

жавного свята До

І

сердечно

ВІТаємо

вас

цього свята

державою

Він також поінформував, що у зазначеній скарзі Віктор Янукович просить Верховний Суд визнати недійсними вибори 21 листопада 2004 року і зо­ бов'язати Центральну виборчу комісію повторно

нагоди

l\1ає

ВІДношення

коже н

право

та

реальн а

із

нас,

адже

це гарантован е

_.-

здатність

І

(

дер-

Дня !>lісце вого самоврядування!

місцеве саМОВРЯДУВilННЯ в Україні

[.

з

територіальної

громади, жителів населених пунктів самостійно вирішу-

.

І

7

Це

~'

,

мадянина,

•••

На засіданні Верховного Суду України член Центральної виборчої комісії України Руслан Кня­ зевич сказав,

що

ре з ультати

голосування у друго­

му турі президентських виборів були сфальсифі­ ковані, оцінюючи цю цифру в 1 мли. голосів. Член ЦВК вважає, що основним показником здійсненої фальсифікації є робота автономної ін­ фОР~1аційної систе~fИ ЦВк. «Якщо стежити за й роботою відбу валися серйозні маніпуляції: з ба­ гатьох регіонів дані про явку прийшли не о 20.30 вечора, як це відбувається звичайно, а тільки вранці 22 числа. Це дані з Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької та Дніпропетровської об­ ластей. Я можу допустити, що в руках якоїсь сили були електронні коди доступу. У тих людей, які бу­ ли розробниками і конструкторами цієї системи,

ці доступи були відібрані за день до виборів і пе­ редані для зберігання я не знаю куди. Але ці люди,

наскільки я знаю, дали пояснення, нотаріально за­ вірені, вони готові доповісти в суді», -- заявив він, повіДОl\lЛЯЄ Інтерфакс-Україна.

На час завершення верстки номера засідання тривало.

За матеріалами «Урядового кур'єра», З грудня 2004 року.

житлово-комунального

, великого родинного щастя і благополуччя.

Згідно з розпорядженняммісыo;гqгQловивідд 02.12.04 двадцять цосьма сесія БроваРСЬКQЇ міської рар,и XXIV Gкликання Відбудеться. 16 Трудня 20О4 року <> 14 ёй годині . в малому ЗЗ/lі міськвиконкому з наступним ПQряд­

NQ 218

ком денним:

' 1. Про затвердження плану роботи Броварської міСі:>КОЇ .

радиХХIVскликання наl лівріччя2005 року.

2. Про затвердження планудіяльностізчідrqтовки проектів регуляторних актів на 2005 рік. . . ....• з . Про затвердження міськоїЛрограми соціаЛl>н<>rо захисту дітей-сиріт та дітей, якізалИШИI1ИСЬ без батьків· ського піклування на 2005-20Q8роки , 4 . РіЗНе .

Секретар ради Л.В. ГОРБАrюк:

громада,

Броварами.

громадянської

позиції

зале­

жить доля Української держави, доля наших дітей і онуків.

.

Разом

І

ми с ила'

-

А силу народу не

.' . Шановні броварчани, дорогі друзі! /'vI- І ;

здолати!

кую вам за РОЗУ!'vlіння і підтримку. Щиро 1'·<1

І бажаю кожній броварській родині, кож- ~

ному

" .

~i

броварчанину

міцного

ЗДОРОВ'Я'І~'. -:

достатку і благополуччя .

Нехай береже нас усіх Господь .

~.'

З повагою -

~

міський голова ~ В. о. АНТОНЕНКО.

.:

~~~-~ '. -~y.' '''''''-''""",,,,,

-

НАЙаIlИ.ЧА ВЯА"А Місцеве ня

-

самоврядуван­

найближча та

най­

комісії ської

з

та

контролю

за

яка

міської ради, з питань за­

розв'язує

більшість

виконанням

рішень

жи­

конності та правопорядку,

телів від соціально­ культурних до благоус­ трою вулиць, будинків та прибудинкових територій. для ефективної ж роботи органів місцевого самов­ рядування необхідний вільний обмін інформаці­ єю, що створює належний зворотній зв'язок між

з питань соціально-еконо­

повсякденних

питань

представниками

влади

та

населенням. Тому вчасне одержання оперативної й достовірної інформації є важливим

складником

за­

безпечення всебічного взаєморозуміння та спів­ праці між членами тери­ торіальної громади та ви­ конавчими

органами

місцевого самоврядуван­ ня, забезпечення участі громадян в процесі управ­ ління, розв'язанні актуаль­ них проблем міста. А участь громадян у вироб­ ленні місцевих рішень є реальною там, де чітко на­ лагоджені механізми пос­

Робота корпусу

мічного та культурного розвитку, бюджету, фі­ нансів та цін, з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, бу­

дівництва та екології. Засі­ дання комісій відбувають­ ся,

як

депутатського є

базовою

в

структурі місцевого са­ моврядування. На сьогод­ ні в раді працюють 39 де­ путатів, які не залишають без уваги жодного питан­ ня в усіх сферах життя міста . У Броварській місь­ кій раді діє сім постійних комісій. Крім основних напрямків, таких, як охо­

рона здоров'я, освіта, со­ ціальний захист населен­ ня, приватизація , діють

правило ,

кожною сесією,

перед

а у міру

- частіше та проходять доволі жваво. На комісіях розглмають­ ся проекти рішень, заслу­ ховуються звіти виконав­ чих служб, розглядаються необхідності

заяви,

.скарги,

звернення

громадян тощо.

У 2004 році, одними з перших в Україні, депута­ ти міської ради розробили та

ухвалили

програму

« Деп у татський

фонд» .

Метою Програми є опера­ тивне та ефективне забез­ печення

активної

участі

депутатів у житті терито­

ріальної громади, діяль­ ності ради та виконання ними

мадою.

МІСЦЕВА

питань депутат­

етики

доступніша людині влада,

тійного двостороннього зв'язку між владою та гро­

nOBIAOM"EHHSI

-

ми

рідними

голова райради Л. В. СЛОБОДЯНЮК

Л. А. ВАИСФЕЛЬД.

пред-

саме сьогодні, як ніколи, від нашої згур­

-

З повагою

ра з ом

нашими

тованості,

Хай здійсняться усі ваші заповітні мрії та бажання.

голова р~йдержадміністрації

тільки

одностайність у ц е й

Сьогодні кожен із вас може взяти участь у розв'язан- І

ні проблем місцевого :з"Начення відповідно до Конститу­ ції і законів України. Разом, спільними зусиллями змо­ жемо перемогти труднощі і змінити життя на краще. Від усієї душі зичимо вам міцного здоров'я, злагоди і добробуту у кожиій оселі, мирного неба над головою,

не

Громада, що показала свою єдніс ть, свою непростий час, бо

господарства,

питань.

чкому щодо встановлення підсумків голосування з

не голосував.

розбудові

побутового, торговельного обслуговування і соціального захисту населення, транспорту і зв'язку, освіти, охорони здоров'я і культури, земельних відносин, забезпечення законності і правопорядку та вирішується багато інших

Ряд порушень виборчого законодавства, які було допущено по всій території України в ході прези­ дентських виборів, засвідчила у середу на засідан­ ні Верховного Суду секретар ЦВК Валентина Завалевська. На її думку, засідання Центрвибор­ виборів Президента було передчасним, оскільки на той час не були перевірені скарги і заяви про порушення виборчого законодавства. Своє свідчення Верховному Суду дав також член Центральної виборчої комісії Андрій Магера, акцентувавши увагу на низці порушень, допуще­ них Центрвиборчкомом. Він підтвердив, щО ЦВК н е розглянула скарги і заяви до прийняття оста­ точного рішення про результати виборів, а також не дочекалась рішень апеляційних судів на місцях. Крім цього, свідчення Верховному Суду дали заступник голови ЦВК Ярослав Давидович і член ЦВК Олександр Чупахін. Останній, зокрема, зая­ вив, що у Центрвиборчкомі не була врахована йо­ го пропозиція про попередній розгляд фактів по­ рушень виборчого законодавства. У зв'язку з цим до протоколу Центральної виборчої комісії була додана окрема думка Олександра Чупахіна про те, що відомості, внесені до протоколу ЦВК, не відпо­ відають волевиявленню громадян. За постанову Центрвиборчкому про встановлення результатів виборів Президента України Олександр Чупахін

.

стосується

адже

об'єднана

номічного та культурного розвитку, формування бюдже­ ту,

свято

ставників органів влади, а й кожного гро­

щини проводиться велика робота у сфері соціально-еко­

•••

День місцевого самоврядування.

, ( .. [. мадив багатовік о ві традиції ~licцeBOГO са~ МОВРЯДУВilННЯ , і ці традиціі стануть га- ~ .. ( рантією його свободи, його майбутнього. .

законів України . Зокрема органами місцевого самоврядування Бровар-

зидента .

-

Волелюбний український народ нагро­

вати питання місцевого з начення у межах Конституції і І

встановити результати другого туру виборів Пре­

грудня ми відзначаємо наше спільне

свято

І

І

'

програмних

зо­

бов ' язань перед виборця­ ми і захисту інтересів ви­ борц;в свого виборчого округу.

Складна суспільно-полі­ ТИЧНёt ситуація сприяла активізації роботи депу­ тйтської групи «Наша Україна», яку очолює О. М. Олексієнко. Групою було ініційовано мітинг, який зібрав близько 56 тис жителів на підтримку кандидата

в

В . А. Ющенка.

президенти

Під час однієї із зустрічей міського голови В. Днтоненка та депутатів міської ради з вибоцями.

Фото Руслана ФЕДУНА.

для зміцнення зв'язків з

Усі

ці

види

та

форми

громадськістю існує прак­ тика звітувань депутатів та міського голови перед

співпраці

виборцями,

громадських

лення перед владою, а від­

слухань

зустрічей

найти шляхи їх розв'язан­

та

тр у довиtvlИ

з

кол е ктивами,

де люди ~ІаЮТЬ З"'lОгу осо­

бисто задати н а йболючіші

питання В . О . Антоненку, депутатам

кам

всіх

та

представни­

служб

і

управ­

лінь . Однією з форм співпра­ ці у вирішенні місцевих проблем є органи самоор­

ганізації населення. Місь­

зосереджені

ГОЛОВНО:\1У

-

виявити

на та

поставити проблеми насе­

-

ня

це

і

є

основним

з авданням діяльності орга­ нів

місцевого

самовряду­

вання

Отже, кори с туючись на-

годою,

хочу

привітати

rPOl\IaAY

міста,

всіх депу­

татів міської ради, праців­ ників управлінь та відділів з

Днем

місцевого

рядування.

лено

вати за плідну працю, ро­

перший

крок

до

Хочу

самов­

кою радою вже було зроб­

подяку­

впровадження такого виду

зуміння,

співпраці

Бажаю вам, вашим рідним

між

місцевою

та

владою.

громадою

і

близьким

підтримку. міцного

здо­

Прийняте рішення про органи самоорганізації на­ селення в місті Бровари та

піхів у роботі на благо на­

типове

положення

громади та нашої України .

органу

дасть

вити

для

такого

змогу

проя­

ініціативу

жителям

об'єднання

навколо

актуальних проблем.

ров'я, щастя, достатку, ус­ шої

територіальної

Зі святом вас! Любов ГОРБАТЮК, секретар міської ради .

.


4.12

День Збройних СИ,. Украіни

6 rpYAHII -

Шановн;

Від імені громади міста, міської ради та її виконавчого комі­ тету, себе ос:обисто щиро вітаю особовий склад військових частин, дислокованих у Броварах, ветеранів та військово­ службовців Збройних сил із 13 річницею Збройних сил України! Створення армії незалежної України стало гарантом мирно­ го життя українського народу. Ми впевнені, що ця добре ор­ ганізована і дисци:qліно~ана сила і надалі буде забезпечувати обороноздатність нашої держави, стояти на сторожі демокра­

Броварські районні державна адміністрація та рада від імені трудових колективів підпри­ ємств, установ та організацій, усіх жителів району щиро і сердечно вітають вас

-

військо­

вослужбовців, ветеранів війни і військової служби, усіх чоловіків нашого краю зі святом­

Днем Збройних сил України! Держави без армії не буває і події, що проходять У світі останнім часом, змушують зроби­ ти висновок: створення сучасної армії оптимальної за чисельністю, мобільної, професійно підготовленої, добре озброєної та надійно забезпеченої усім необхідним є нагальною пот­ ребою. І наше українське військо всебічно прагне цього. Служба в Збройних силах завжди була, є і буде священним і почесним обов'язком кожно­ го громадянина нашої держави, хто за своїми фізичними, моральними і діловими якостями може тримати в руках зброю, оволодівати складною сучасною військовою технікою, вивча­ ти важку військову науку і стійко переносити усі труднощі і незгоди військової служби. Немеркнучою славою покрили себе представники Броварщини на фронтах Великої Віт­ чизняної війни, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. За мужність і героїзм по­ над 11 тисяч із 15 тисяч призваних на фронт наших земляків були нагороджені бойовими орденами і медалями, а дев'ять із них стали Героями Радянського Союзу. Бойову славу героїв гідно тримають у своіх руках їх нащадки молоді воїни Збройних сил України, які вірою і правдою служать нашій державі та її народу. Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, ве.\ИКОГО родинного щастя і благополуч­

тичних перетворень,

хто обрав для себе'благородну професію захисника Вітчизни. l'vlи вдячні і пишаємось нашими броварчанами, котрі сьогод­ ні захищають мирне життя.

Низький уклін ветеранам, котрі передали нинішньому по­ колінню взірці мужності і стійкості, відваги і самопожертви.

Щиро зичу УСП1хів У виконанні конституційного обов'язку, вашим родинам добра, злагоди і благополуччя. І дай Бог, щоб ніколи нам, нашим дітям і онукам не довело­ ся використовувати свою військову підготовку в реальній

З повагою-

І ИА3АJlЕ)І(НОСТІ "ЕРі.АВИ

року Україна

2004

міський голова Віктор АНТОНЕНКО.

голова райради Леонід СЛОБОДЯНЮК

ВАРТО серпня

бойовій ситуації.

-

голова рай~ержадміністрації Леонід ВАИСФЕЛЬД.

24

миру та спокою.

Відзначаючи це свято, ми віддаємо данину вдячності тим,

чя, подальших успіхів у благородній справі служінні Батьківщині, сили і наснаги задля розбудови її Збройних сил, зміцнення їх могутності і боєздатності. З повагою

.,

В;,.lfИЗНИ'

захисники

відзначила

гарантом

В. Г. Вербняк,

сувіренитету,

підполковник

військових округів створені три

ється

оперативні командування:

Пів­

територіальної цілосності та не­

Д. М. Михайлов,

підполковник

1З-у річницю своєї незалежності. Важливою

денне,

Північне.

доторканості України. Захисни­

умовою їі становлення

націо­

Здійснюється перехід від диві­

ки Вітчизни продовжують слав­

О. М. Тимченко, майо~ О. В. Шаровкін; ветерани Вел

захисту

зійно-полкової до бригадно-ба­

ні

кої

тальйонної структури Збройних

поколінь, виявляють високі мо­

ник

сил України. Ведеться робота з

рально-бойові

полковник у відставці Г. А. Пі­

переходу

скла­

якості. Можна навести чимало

роговський,

Сухопутні

прикладів мужності, героїзму і

П. Я. Дюков та багато інших.

є

наявність

нальних Збройних сил

гаранта

суверенітету і територіальної цілісності.

6

Західне

до

та

тривидового

-

ду Збройних сил

1991

ГРУДНЯ

року Верхов­

на Рада України прийняла

Закон сили

України

«Про

України».

офіційним

Цей

Збройні

день

святом

став

Днем

обстановки в Європі, збалансу­

війська,

вала

сили,

їх

завдання,

структуру

і

Військово-Повітряні

Військово-Морські

чисельність із реальними загро­

комплектування

зами. У сучасних умовах відбу­

військовослужбовцями

вається

трактної

процес

поглиблення

сили,

Збройних

служби.

На

сил кон­

сьогодні

традиції

попередніх й

самопожертви,

громадянські

виявлених

Вітчизняної

у

які не передбачені жодними на­

що

казами

вання

погонах

статутами,

керуються

люди

при

полко!)

М. В. Бондарь,

майор

у

відставці

завдяки зусиллям та­ С АМЕ ких військовослужбовців,

на­

шими воїнами за обставинами, чи

війни:

відставці

у

в

непрості

себе

цьому

часи

Збройних

реформу­

сил

служінню

віддають

українському

Збройних сил України. Тринад­

військової

'уа штатних посад сер­

почуттям патріотизму, свідоміс­

народові,

цять

якої є створення армії європей­

жантів і солдатів обіймають вій­

Броварського гарнізону підтри-'

надбанням історії. Проте, шлях

ського зразка. Збройні сили Ук­

ськовослужбовці

до

раїни розвиваються з урахуван­

служби.

тю свого обов'язку, співчуттям і милосердям згадаємо хоча б їхню участь у ліквідації наслід­

ням

років,

що

створення

минули,

власного

стали

війська

реформи,

майже

метою

30

контрактної

мують

військові

високу

частини

бойову

готов­

ність, рівень дисципліни та вій­

обстановці на міжнародній аре­

Важливою сферою діяльності Збройних сил України є участь

ків різного роду стихійних лих.

буття незалежності Україна ма­

Значних зусиль для вирішен­

Зі святом вас, дорогі військо­

ла

ні, реальних економічних мож­

у

ня поставлених перед ними зав­

ві побратими! Вітаю також сла­

ливостей

тві. З 1994 року Україна бере участь у програмі «Партнерство

дань

ветних

соціаль­

на

чизняної війни та Збройних сил

перетворень,

заради миру» під егідою НАТО.

території Броварщини, доклада­

України. У цей день бажаю вам

Нарощуються масштаби

ють

і вашим сім'ям міцного здо­ ров'я, миру, злагоди в сім'ях ~

виявився нелегким.

одне

з

На час

наймогутніших

на­

вій­

ськових

угрупувань в Європі. Загальна чисельність особового

складу сягала цес

780000

творення

ним

скороченням

особового

умовах

осіб. Про­

які

знач­

воєнно-політичній

країни.

У

політичних

переживає

озброєнь,

складних

та

держава,

ськовослужбовці

чисельності

складу та

у

но-економічних

національного

війська супроводжувався

змін

ВJИ­

міжнародному

співробітниц­

участі

України в миротворчих навчан­

докладають

усіх зусиль для забезпечення бойової готовності, організова­

нях. З

1992

стали

активними

ності

року Збройні сили учасниками

з

розбудови

формувань,

що

офіцери,

ськового вишколу.

військових

базуються

старшини,

сер­

жанти та солдати Броварського гарнізону.

-

Це

підполковник

С. В. Панюхін

ветеранів

військових

начальник

Великої

колективах,

Віт­

бадІІІ

рості духу, добробуту, натхнен­

зміцнення

миротворчих акцій в Югославії,

1 відділення-заступник

труд­

єдності армії і народу, демонс­

Боснії, Македонії, Косово, Ліва­

вого

нощі, були закладені підвалини

труючи мужність і відвагу, ви­

ні, Анголі, Сьєрра-Леоне, Лібе­

І. В. Маруняк

національного війська держави.

соку відповідальність за дер­ жавну безпеку і територіальну

рії, Іраці.

2 відділення, капітан Р. Г. Ти­ щенко помічник начальника 1 відділення, капітан С. В. Ри­ біцький старший помічник

дальший розвиток та зміцнення

начальник Броварського

Україна статусу.

набула

без'ядерного

Незважаючи

Другий

етап

на

військового

бу­

дівництва розпочався із затвер­ дження в

1997

і

дисципліни,

ОЛОВНИМ підсумком вій­

Г ськового

цілісність України.

році Державної

значення для В ЕЛИКЕ оптимізації структури

залежнш

будівництва в не­

українській

державі

комісара,

військо­

ня у вашій нелегкій, але потріб­

підполковник

ній

начальник

праЦІ.

Нехай

результатом

вашої плідної роботи стане по­ нашої Батьківщини

-

України.

Віталій ЛУТАК,

Програми будівництва та роз­ витку Збройних сил України. Вона визначила напрями будів­

запровад­

що, незважаючи на всі складно­

начальника вімілення офіцерів запасу і кадрів, командири вій­

ження нової системи військово­

щі, створене власне національ­

ськових

ництва

адміністративного поділу тери­

не військо. Впродовж усіх років

І. І. Пивовар,

підполковник

міського військового

торії

свого існування воно залиша-

В. Г. Петров,

підпо;\ковник

комісаріату полковник.

українського

Збройних

війська

відповідно до воєнно-політичної

сил

держави.

ПОНЕДІЛОК,

20.25, 22.00,

19.ЗО ТСН

б грудня

2З.ЗО Погода

20.00 20.10 20.15 21.20

УТ-1

б.ОО Доброго ранку, Украї­ но!

б.ЗО,

7.00, 8.00 Новини 6.40,7.00,8.10,15,10 Погода

20.40 Трійка. Кено 20.50 Вечірня казка 21.45 Світ спор'!)' 21.55 Си'!)'ація 22.05 Наш футбол 2З.ОО Підсумки

б.45 Капітал

2З.40 Енергопанорама

7.05 Ера бізнесу 7.10, 8.05 Спорт 7.20,8.20 Фінансова погода

0.15

7.ЗО Мандри

7.55 Православ.ниЙ кален, дар

УТ-2

6.00 Прихована камера 7.00 Сніданок з 1+1 7.ЗО Т/с "Детектив без лі­ цензіі.

9.00 Т/с "Детектив без лі­

14.З5 Служба розшуку дітей

10.00 Т/с .Моя прекрасна

14.50, 15.20, 16,25, 20.ЗО, 22.50 Євробачення2005 15.00, 18.50,21.00 Вісті

10.40 Хочу і буду 11.40 Т/с «Майстер гри» 12.45 Народний артист

1+1

цензіі»

нянька»

ТСН. Погода Т/с «Ундіна·2" Т/с ·Віола Таракано­

її

9.ЗО,

11.ЗО,

15.ЗО, 18.ЗО,

8.00

16.ЗО,

20.30,

17.ЗО.

2З.ЗО СТН

СТН-спорт

23.10

Музика

9.00 Х/Ф .Справа за тобою ..

0.15 Народний артист 0.30 Х/Ф "Знаменитість»

1О.ЗО Слово Андроникова

14.00 16.00 16.45 16.50 17.45 18.00

Міс сві'!)'. Фінал

Новини Народна платформа Т/с «Пригорни мене. Т/с "Далекобійники" Новини

18.45 Чекай на мене 20.00 Подробиці 20.З5 Інтерспорт

20.40 Погода 20.45 Т/с «Близнюки» 21.55 Т /с ,Європейський КОНВОЙ»

Спецпроект

1З.ОО Т/с «Ксена»

22.55

14.00 Т/с "Друзі"

2З.ЗО Післязавтра

14.ЗО Т/с "Земля кохання,

2З.55

17.25 Людина і закон 18.00 Україна. День за днем 19.10 Саме той

15.ЗО Т/с .Ундіна-2»

Т/с

,ПолтергеЙст.

Спадщина.

0.55 Т/с .Росіяни у Місті Ян­ голів»

11.ЗО Т/с Дикий місяць»

пес

Барбос"

14.00, 21.15 Дозвольте запитати

14.15

Відсвіт

є те,

Х/Ф

«Комічний

0.00 коха-

нець, або ... '

6.35 Служба розшуку дітей 6.40, 8.05 ЗАО сек. 6.45 М/с «Спайдермен. 7.15 М/с «Сучасне життя Рокко"

8.45,

12.45,

Х/Ф «Друг Тиманчі ..

15.З5 Т/с «Найгірша відьма»

16.З5 М/с «Алікс.

18.45,

7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 2З.ЗО СТ10РТ 8.00,9.00, 19.15 2З.З5 Погода

8.10 Галопом по Європах 9.05 Т/с «Таксист» 10.05 Т /с «Поліцейські на велосипедах»

17.00 д/с .Ковчег Моа. 17 .40 Телепрес-клуб

11.05 Дівочі сльози 11.45 Т/с .Ві-АЙ-Пі.

18.З5 Без дієт і рецептів

1З.10

Х/Ф

«Сповідь неви-

18.40 Шлях до успіху 19.00 Це було недавно 19.55 Бізнес-си'!)'ація 20.15 Вечірня казка 21.005 хвилин

15.15 Мультфільм 15.40 М/с .СпаЙдермен» 16.05 М/с "Сучасне життя

21.ЗО Х/Ф .Лицарський за­

16.45 Т/с "Поліцейські на

МОК»

2З.40 Доброго вечора, кия­

0.10 Т/с «Місце злочину Бремен»

частин:

димки»

Рокко»

велосипедах»

гарнізону військовий комісар

Броварського об'єднаного

полковник

х/ф "Вітя Давидов і Го­

1.30

Хіт-ТБ

ліаф ..

СТБ

0.З5 Україна енергетична

2З.15 Факти

1З.ОО Чорний квадрат 1З.40 М/с .Друппі та

5.15

7.45,

12.ЗО Київ класичний

ни!

КИЇВ

6.45

існування

ICТV

1З.ЗО,

22.ЗО Документ 2З.50 ТСН

15.З5 Дитяча лінія

16.ЗО Аншлаг! Аншлаг' 17.20 Хочу і буду 18.25 Т/с «Клон»

7.ЗО,

8.ЗО,

ва·

15.50 Я здивую світ 16.ЗО Студія 5 11.00 Театральна афіша

земля надіі»

років

7.20 Вісник роботодавця

ут-з

8.30, 0.45 Мusіс-бокс 8.45 Джерело здоров'я 14.10 Для тих, хто вдома

19.З5 Золоті пісні

Замість

ТСН. Проспорт

Контролер

8.ЗО Сніданок з

мало

13

за

ТЕТ

11.ЗО,

6.30,

18.00, 23.ЗО

Т /с «Прості істини»

7.ЗО

Т /с

.РаЙон

Беверлі-

Історіі У деталях

9.ЗО Т/с «Бідна Настя"

10.ЗО ТіС «Пуаро"

12.00

Т/с «Район Мелроуз ..

1З.ОО Велике прання

14.00 Мультфільм 15.00 М/с «Веселі мелодіі.. 15.ЗО М/с «У чарівному лісі»

16.00 Т/с .Прості істини' 16.ЗО Т/с «Грозові камені»

17,00

Т/с «Район Беаерлі-

Велике прання·

19.ЗО Т/с .РаЙон Мелроуз» 20.ЗО Історіі у деталях

21.00 Т/с «Бідна Настя· 22.00 Т/с .Пуаро» 2З.ОО Деталі

17.40 Т/с .Ві-АЙ-Пі» 19.25 Факти. Найважливіше 21.00 л/ф .Клієнт»

0.00

2З.40 Факти. Найважливіше

1.00

Т/с

Шоу Бенні Хілла

«MASH»

Вікна

Автостиль

9.00 Цілком таємно 10.00 Х/Ф «Шерлок Холмс, 14.00 Вікна 14.40 Х/Ф «Повернення резидента»

16.00 17.05 17.50 18.00 19.00 20.00

.Багаті

неприєм­

ності» Історіі У деталях

9.05

Готовий на все

10.10

Т/с «Менти-2 .. Х/Ф «День Незалеж­

ності» 1З.З5 Кунсткамера

14.З5

М/с

«Джиммі

Ней·

трон»

14.50

М/с

.Нові

пригоди

Скубі-Ду .. М/с «Сабрина ..

Принцип доміно

15.05

У пошуках пригод

15.ЗО М/с «Пригоди Джекі

Вікна. Столиця Т /с «Дружна сімейка» Ціна любові

Х/Ф .Жандарм на від-

починку»

22.ЗО Вікна. Спорт

22.40

Репортер. Бізнес

8.20 М/с «Пригоди Джекі

11.15

22.00 Вікна

Хіллз»

18.30

8.00 8.15

Т/с «Бунтівний шлях-2·

8.00

Чана»

Вікна

8.З5 Красива квартира

Хіллз»

8.ЗО Деталі

9.00

7.00 7.10

7.ЗО Т/с

Дивись!

7.00

б.10 Принцип доміно

7.05

Анекдоти епохи

2З.40 Т/с

«MASH»

Чана»

16.00

Т/с .БунтівниЙ шлях-

2» 17.00 Т/с ,Янгол-З» 17.55 Т/с «Менти-2. 19.10,0.20 Репортер. Спорт 19.15, О.ЗО Погода 19.25 Т/с ·Солдати»

0.15 Футбол. Італія. Огляд

20.20 Кунсткамера. Bes!

НОВИЙ КАНАЛ 6.ЗО, 6.55 Підйом! 6.50 Кафе 7.00, 9.00, 19.00, 0.05 Ре­

21.00 Кафе

портер

21.05 Вікна 22.15 Х/Ф .Нетрі Беверлі­ Хіллз· О.ЗО

25

кадр


N!94 (9601.) ВІВТОРОК, 7 грудня УТ-1 Доброго ранку, Украіно!

6.00

6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.40,7.15,8.10 Погода 7.05 Ера бізнесу 7.10, 8.05 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова погода 7.30 Будівельний майданчик

Православний

7.55

кален-

дар

8.25 Енергопанорама 8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 9.10,11.00,15.10 Погода 9.25,10.25,14.15 Для тих, хто вдома

9.45 Ситуація 9.55, 10.50, 12.20, 14.10, 14.50, 15.20, 16.30 Єв­ робачення-2005 10.00 Зелений коридор 11.20 Французька мова 12.25 Поздоровляємо вас .. 13.00, 14.40 Служба розшуку дітей 13.05 Перехрестя 13.30 Милосердя 13.50 Абетка безпеки 15.00, 18.40,21.00 Вісті 15.25 Святе письмо

СЕРЕДА, грудня

Доброго ранку, Украі-

но!

6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.40,7.15,8.10 Погода 7.05 Ера бізнесу 7.10,8.05 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова погода 7.55 Православний календар

8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 11.00, 15.10, 17.20, • .20,0.10 Погода . , 10.50, 12.00, 12.55, 14.50, 15.45, 18.25 Євробачення-2005

9.35, 10.30, 14.10 Для тих, хто вдома

10.00 Аудієнція 11.20 Німецька мова 11.45 Повернення В. Стуса 12.10 Джерело здоров'я 12.25 Поздоровляємо вас .. 13.00, 14.35, 1.25 Служба розшуку ДІтей

13.05 Сільський час 13.55 Абетка безпеки 15.00, 18.50,21.00 Вісті 15.15 Крок до ЗІРОК 15.50 Грані пізнання ЧЕТВЕР, грудня

9

УТ-1 Доброго ранку, Украї-

ноl

6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.40,7.15,8.10 Погода 7.05 Ера бізнесу 7.10,8.05 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова погода

І

Мандри Православний

кален­

дар

8.30 Мusіс-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 9.10, 11.00, 15.10, 22.00, 2З.25, 1.20 Погода 9.25, 11.05, 12.55, 15.50, 17.00, 19.35, 22.50 Єв­ робачення-2005 10.35, 14.35 Для тих,

9.ЗО,

хто вдома

lЗ.ОО, 1.25 Служба розшуку ДІтей 10.00 Аудієнція 11.20 Освіта ХХІ СТОЛІття II.З5 Освітянські новини 11.40 Наша мова 12.05 Така мода 12.25 Поздоровляємо вас .. lЗ.ОО, 1.25 Служба розшуку

9.50,

23.40 Підсумки 0.20 Футбол. Ліга чеМПІОнів. «Селтік» - «Мілан» 1.30 Футбол. Ліга чемпіОНІВ. Огляд

УТ-2

6.00 Документ 7.00 Снщанок з 1+ 1 7.30 Т/с "Клон» 8.30 Снщанок з 1+ 1 9.00 Т/с "Віола Тараканова» 10.00 Т /с "Моя прекрасна H~HbKa»

10.40 11.40 12.45 13.45 14.15

Хочу і буду

Т/с "Майстер гри» Т/с .Ксена»

Т /с "Друзі» Т/с "Земля земля надїі ІІ

кохання,

15.15 Т/с "Ундіна-2» 16.15 Т /с .Каменська-2»

Таланти ТВОІ, Україно І lЗ.50 Абетка безпеки

13.05

П'ЯТНИЦЯ, грудня

10

УТ-1

Доброго ранку, Украї-

но!

6.30,7.15,8.00 Новини 6.40,7.15,8.10 Погода 7.05 Ера бізнесу 7.10,8.05 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова погода 7.55 Православний календар

8.ЗО MU$ic-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 9.10,11.00,15.10 Погода

9.25,

11.05, 12.55, 14.10, 16.ЗО, 22.50 Євробачен­

ня-2005

9.30, 10.45, 14.20 Для тих, хто вдома

9.45, 21.50 Ситуація 10.00 Таланти твої, Украіноl 11.20 Бачу землю 11.40 Французька мова 12.05 Герої Украіни 12.30 Поздоровляємо вас .. 13.00, 14.45 Служба розшу-

- 01

17.25 Футбольні діалоги 17.55 Пенсійна реформа 18.ЗО Зелений коридор

19.10 Саме той 19.30 Галерея 20.05 Запитайте у міністра 20.40 Суперлото. Трійка. Кено

ут-з

6.00,7.10,8.00,9.00,12.00, 16.00, 18.00 Новини 6.05 Я все про вас знаю 7.00 Подробиці. Економіка 7.15,8.15, 12.10,20.35 Ін7.20, 20.40, 0.20 Погода 7.25 Уроки обережності 7.35 Абетка-малятко 7.40 Арифметика-малятко 8.20 Народна платформа 8.25 Т/с "П'ятий янгол» 9.35 Єралаш 10.00 Т/с .ДалекобіЙ,;ики» 11.05 Країна порад 12.15 Т/с "Жінка з аромаТОМ кави»

13.15 14.35 14.55 15.40 16.45

Чекай на мене Єралаш ВВС. Жива природа-2 Я все про вас знаю Народна платформа

14.15

Т/с "Земля кохання,

15.15 Т/с «Каменська-2» 16.20 Т/с 'Ундіна-2» 17.20 Хочу і'буду 18.25 Т/с "Клон. 19.30 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 20.10 ТСН. Погода 20.15 Т/с «Ундіна-2» 21.20 Т/с -Віола Тараканова»

20.50 Мегалот 21.ЗО Футбол. Ліга чемпіо­ нів. «БаЙЄР)J - «Динамо» (К)

23.40 Підсумки 0.20 Футбол. Ліга

-

(сРома»

чемпіонів.

«Реал»

Футбол. Ліга чемпіонів.

Огляд УТ-2

6.00 Подвійний доказ 7.00 Сніданок з 1+1 7.30 Т/с "Клон» 8.30 Сніданок з 1+1 9.00 Т/с «Віола Тараканова» 10.00 Т/с "Моя прекрасна нянька')

10.40 Хочу і буду 11.45 Т /с "Майстер 12.50 Т/с "Ксена» 13.45 Т/с «Друзі» 14.00 Телефортуна 15.00,18.50,21.00 15.20 Надія

гри»

Вісті

15.З5 Алюр Подорож у дитинство 16.ЗО Студія 5 17.ЗО Хай щастить І 17.55 Не все так погано .. 18.25 Енергетичне поле 19.10 Саме той 19.40 Золоті пісні 20.40 Трійка. Кено 20.50 Вечірня казка 21.40 Світ спорту 21.50 Ситуація 22.10 Гандбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Україна Норвегія 2З.ОО Підсумки 2З.40 Х/Ф .Чапаєв"

16.00

УТ-2

6.00 Без табу 7.00 Сніданок з 1+1 7.30 Т/с "Клон" 8.ЗО Сніданок з 1+1 9.00 Т/с "Віола Тараканова» 10.00 Т/с "Моя прекрасна нянька»

10.40 Хочу і буду 11.40 Т/с .. Майстер 12.45 Т/с .Ксена"

гри»

lЗ.45 Т /с .ДрузіТ/с .Земля кохання, земля надіі15.15 Т/с .Каменська-2-

15.25 Естрада 16.00 Студія 5 16.35 Хто у домі 17.00 Надвечір'я

хазяїн?

17.ЗО Баскетбольний огляд

17.55, 21.55, 2З.ЗО Погода 18.00 Цей таємничий світ 18.30 Фаза 19.10 Саме той 19.40 Наша пісня 20.ЗО Вечірня казка

20.40 Трійка. Кено 21.40 Світ спорту 22.00 Золоті пісні 2З.ОО Підсумки 23.25 Абзац 2З.40 Темник 0.45 Мusіс-бокс УТ-2

6.00 Я так думаю 7.00 Сніданок з 1+ 1 7.ЗО Т/с "Клон»

13.05 Модна лінія

8.30 СНіданок з 1+ 1 8.00 Т/с "Віола Тараканова» 10.00 Т/с «Печерна дівчина» 10.35 Хочу і буду 11.45 Т/с "Майстер гри" 12.45 Т/с .Ксена» 13.45 ТУс .Друзі. 14.15 Т/с «3емля кохання,

lЗ.30 Від сузір'я до сузір'я lЗ.55 Абетка безпеки 15.00, 18.50,21.00 Вісті

15.15 Т/с "Ундіна-2» 16.15 Т/с «Каменська-2.

ку дітей

ва»

22.25 Подвійний доказ 23.25 Т/с "Секс і місто» 0.05 ТСН 0.30 Служба розшуку дітей 0.40 Народний артист

земля надіі»

Народна служба по-

рятунку

1.30

17.20 Хочу і буду 18.25 Т /с "КлОН» 19.30 ТСН 20.15 Т/с "УНДlна-2» 21.20 Т/с "Віола Таракано-

терспорт

14.15

ДІтей

6.00

лона»

17.00

УТ-1

6.00

16.00 Студія 5 17.00 Резонанс 17.20 За великим рахунком 17.40 Право 18.00 Межа 18.20 Експосвіт 19.00 Баскетбол Євроліга FIBA БК .Київ» - ЦСКА 20.50 Трійка. Кено 21.20,0,10 Погода 21.30 Футбол. Ліга чемпіо­ нів. «Шахтар» . «Барсе­

16.10 Експертиза 16.ЗО Студія 5

8 6.00

4.1.2

земля надіі.

22.ЗО Без табу 23.ЗО Т/с «Секс і місто. 0.10 ТСН О .зо Служба розшуку дітей ут-з

6.00,7.10,8.00,9.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 6.05 Я все про вас знаю 7.00 Подробиці. Економіка 7.15,8.15, 12.10,20.35 Інтерспорт

7.20, 23.55 Погода 7.25 Уроки обереЖНОСТІ 7.35 Абетка-малятко 7.40 Арифметика-малятко 8.20 Народна платформа 8.25 Т/с ,П'ятий янгол» 9.35 Єралаш 10.00 Т/с "Далекобійники» 11.05 Країна порад 12.15 Т /с .Жінка з арома16.20 Т/с «Ундіна-2. 17.20 Хочу і буду 18.25 Т/с ·Клон" 19.30 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 20.10 ТСН. Погода 20.15 Т/с "Ундіна-2» 21 .20 Т /с .Віола Тараканова»

22.ЗО Я так думаю 23.ЗО Т/с .. Секс і місто» 0.10 ТСН ут-з

6.00,7.10,8.00,9.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 6.05 Я все про вас знаю 7.00 Подробиці. Економіка 7.15,8.15, 12.10, 20.З5 Інтерспорт

7.20,20.40,0.10 Погода 7.25 Уроки географіі 7.З5 Абетка-малятко

7.40 Арифметика-малятко 8.20 Народна платформа 8.25 Т/с «П'ятий янгол" 9.35 Єралаш 10.00 Т/с «Далекобійники» 11 .05 Країна порад 12.15 Т/с .Жінка з ароматом кави»

13.15 Ключовий момент 14.15 Єралаш 14.35 ВВС. Життя ссавців 15.45 Я все про вас знаю 16.50 Народна платформа 17.20 Хочу і буду 18.25 Т/с .КлОН» 19.30 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 20.10 ТСН. Погода 20.15 Т/с «Ундіна-2" 21 .20 Народний артист 22.ЗО Х/Ф • Тренувальний день»

0.50

Народний артист. ут-з

6.00,7.10,8.00,9.00, 12.00, 15.25, 18.00 Новини 6.05 Я все про вас знаю 7.00 Подробиці. Економіка 7.15, 8.16, 12.10, 20.35 Інтерспорт

7.20, 20.40,0.15 Погода 7.25 Сім'я від А до Я 8.20 Т/с "П'ятий янгол» 9.25 Спецпроект 10.05 Т/с "Далекобійники» 11.15 Джентльмен-шоу 12.15 Т/с "Жінка з а'ромаТОМ кави»

lЗ.15 Ключовий момент

14.15 LG-Еврика 15.ЗО М/с «Качині історіі»

16.00 М/с .МишачиЙ дім. 16.35 N-кілометр 18.80 Т/с .Приrорни мене. 17.50 Т/с .ДалекобіЙНИКИ» 19.00 Академія сміху

16.50 Т/с "Пригорни мене» 17.50 Т/с .ДалекобіЙники» 19.00 Ключовий момент 20.00 Подробиці 20.45 Т/с "Близнюки» 21.55 Т/с ,Європейський КОНВОЙ»

16.35

МІс "Алікс»

музики

Х/Ф "Ідеальний чоловік» 23.10 Споживач 23.40 Хіт-базар 0.10 Х/Ф "Жага життя»

21.30

22:55 Усе для тебе 0.00 Подробиці 0.25 Служба розшуку дітей 0.30 Т/с .Росіяни у Місті Янголів»

КИЇВ 6.45 Відсвіт 7.15, 19.55 Бізнес-ситуація 7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00,21.005 хвилин 8.05, 19.00 Це було недавно 9.00 Х/Ф "Лицарський заМОК»

10.30,21.15 Музика 11.00, 18.35 Д/с "Експедиція»

11.30 Т /с "Дикий місяць» 12.20 Т/с "Повітряні замки» 13.10 Життя без влади діабету

13.40 М/с 'ДРУППі та пес Барбос»

14.00 Дозвольте запитати 14.15 Х/Ф .ДубровськиЙ» 15.35 Т/с "Найгірша відьма» том кави»

ІЗ. 15 Ключовий момент

14.15 Єралаш 14.40 ВВС. Життя ссавців 15.45 Я все про вас знаю 16.50 Народна платформа 16.55 Т/с "Пригорни мене· 17.55 Т/с «Далекобійники» 19.00 Ключовий момент 20.00 Подробиці 20.45 Т/с «Близнюки» 21.50 Т/с «Європейський КОНВОЙ»

22.50

Кримінал

23.З5 Подробиці

0.00 Служба розшуку дітей 0.05 Т/с "Росіяни У Місті Янголів»

КИЇВ

14.00 14.45 15.10

Телепрес-клуб

Т/с "Герберт» Школа майбутнього 15.ЗО, 16.ЗО, 17.30, 18.30, 20.30, 23.ЗО СТН

15.З5 Т/с "Найгірша відьма" 16.З5 М/с "Алікс» 17.00 Молодіжна служба

ICТV

5.10 Х/Ф .ПерехідниЙ вік» 6.40, 8.05300 сек. 6.45 М/с "Спайдермен» 7.15 М/с .Сучасне життя Рокко»

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 22.50 Факти 7.50 Ділові факти 7.55,8.55, 23.00 Спорт 800,9.00. 19.15, 23.05 Погода

8.10 9.05

на

21.00 5 хвилин 21.15 Дозвольте запитати 21.30 Х/Ф "Амазонка у вог-

Перша експедиція

КИЇВ

Х/Ф ,І це все про ньо-

17.ЗО, 18.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО СТН 8.00, 21.00 5 хвилин

8.05, 19.00 Це було недавно 9.00 Х/Ф .Любов'ю за любов»

2З.l0 Музика 18.З5 Д/с "Експеди-

6.40, 8.05 зоо сек. 6.45 М/с «Спайдермен. 7.15 М/с .Сучасне життя Ракко»

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 23."5 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 23.25 Спорт 8.10 Т/с "Тарзан» 9.05 Т/с "Таксист» 10.05 Т/с "ПОЛІЦеЙСЬКІ на велосипедах»

11.05 ДіВОЧІ сльози 11.45 Т/с «Ві-АЙ-ПІ" ІЗ. 1О Х/Ф "Володарі

ція»

Т /с «Дикий місяць» Т/с ,Повітряні замки" Споживач lЗ.40 М/с оДруппі та пес

11.30 12.20 13.10

Барбос"

Т/с

"Поліцейські

на

Доброго вечора, кияни! 17.З5 Т /с «Привид" 18.25 Поради лікаря 19.ЗО Музика 20.20 Вісник роботодавця 21.ЗО Х/Ф .Ми з вами десь зустрічалися» 2З.40 Київ класичний 0.10 Х/Ф .ЩасливиЙ біле­ ТИК»

ICТV Х/Ф "І це все про ньо-

6.40, 8.05 800 сек. 6.45 М/с «Спайдермен» 7.15 М/с «Сучасне життя Ракко»

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 22.50 Факти 7.50 Ділові факти 7.55. 8.55, 2З.ОО Спорт 8.00,900,19.15, 2З.05 Погода

Т/с "Тарзан" Т/с "Таксист"

10.05' Т/С "Поліцейські на велосипедах»

16.З5 М/с .Алікс»

20.00 Подробиці 20.45 Т/с .Близнюки' 21.55 Концерт

Т/с "Квантовий стри-

lЗ.l0 Х/Ф .Кокон-2·

15.30 Мультфільм 15.40 М/с "Спайдермен. 16.05 М/с .Сучасне життя Перлини

20.00

класичної

КИЇВ

Вечірня казка Дозвольте запитати Х/Ф .. Клуб викрадачів" 2З.40 З. Федорова. Життя

20.15 21.15 21.30

поза кадром

2З.ЗО СТН

8.00,21.005 хвилин 8.05 Це було недавно 9.00 Х/Ф «Ми з вами десь зустрічалися.

10.40, 23.15 Музика 11.10 Молодіжна служба 11.40 Т/с -Дикий місяць» 12.ЗО, 0.40 Т/с "Повітряні замки»

lЗ.40 М/с "Друппі та пес Барбос" 14.00 Х/Ф "Щасливий квиТОК»

15.З5 Т/с "Найгірша відьма" 16.З5 М/с "Алікс" 17.00 Подолання 17.З5 Т/с .Привид» 18.25 Поради лікаря 18.~5 Д/с .Експедиція. 19.00 Кольори туризму 19.30 Чорний квадрат

Т /с "Квантовий стри-

бок"

19.25 Факти. Найважливіше 21.00 Х/Ф «Кокон-2. Х/Ф

.. Каяття.

5.ЗО Х/Ф

.1

це все про ньо-

ГО»

6.З5 Служба розшуку дітей

6.40, 8.05300 сек. 6.45 М/с «Спайдермен» 7.15 М/с .. Сучасне життя Ракко»

года

8.10 Т/с Тарзан"

9.05 Т/с "Таксист" 10.05 Тіс "ПоліцеЙСЬКІ

на

велосипедах»

Дівочі сльози Т/с "Квантовий стри­

бок»

lЗ.l О

11.ЗО.

18.00, 23.ЗО

Дивись І

Т/с .Прості істини. Т/с «Район Беверлі-

Хілл з»

8.ЗО Деталі 9.00 Історіі у деталях 9.30 Т/с .Бідна Настя" 10.ЗО Т/с .Пуаро. 12.00 Т/с "Район Мелроуз» lЗ.ОО Велике прання 14.00 Мультфільм 15.00 М/с "Веселі мелодіі» 15.30 М/с "У чарівному лісі· 16.00 Т/с "ПРОСТІ істини" 16.30 Т/с "ГРОЗОВІ камені" 17.00 Т/С "Район Беверлі-

18.30 Велике прання 19.30 Т/с "Район Мелроуз" 20.ЗО Історіі у деталях

21.00 Т /с "Бідна Настя» 22.00 Т/с "Пуаро»

Х/Ф

"Універсальний

агент·

15.1 О Мультфільм 15.40 М/с .СпаЙдермен. 16.05 М/с .Сучасне життя

СТБ

6.10 Принцип доміно 7.00 Вікна 7.10 Шоу Бенні Хілла 7.30 Т/с "MASH» 8.10, 22.35, 0.10 Погода 8.00 Вікна 8.15 Вікна. Столиця 8.25, 17.05 У пошуках при­ 9.10 Т/с "Дружна сімейка» 10.10 Х/Ф "Жандарм на від-

зидента»

16.00 Принцип доміно 17.50 Вікна. Столиця 18.00 Т/с "Дружна сімейка» 20.00 Х/Ф "Високий блону

чорному

череви­

ку»

22.00 Вікна 22.30 Вікна. Спорт 22.40 Анекдоти епохи 23.40 Т/с "MASH» 0.15 Х/Ф "Повернення рези·

1.00 1.30 6.10 7.00 7.10

Історіі У деталях

СТБ Принцип доміно Вікна Шоу Бенні Хілла

7.ЗО Т/с "MASH" 8.00 Вікна 8.15 Вікна. Столиця 8.25 У пошуках пригод 9.10 Т/с ,Дружна сімейка" 10.10 Х/Ф «Високий блону

чорному

череви­

ку»

12.00

Анекдоти епохи

lЗ.ОО Ціна любові Вікна 14.З5 Х/Ф «Кінець операціі «Резидент» 16.00 Принцип доміно

14.00

17.05 17.50 18.00 19.00 20.00 22.00

7.05 Т/с «Бунтівний шлях-2» 8.00 Репортер. Бізнес 8.20 М/с "Пригоди Джекі Чана)

9.05 Т/с "Солдати» 10.10 Т/с "Менти-2» 11,15 Х/Ф "Вірні друзі» 13.15 Кунсткамера. Best 14.05 м/ф "Ну, постривайІ» 14.20 М/с "Джиммі Ней14.45

М/с

"Нові

пригоди

Скубі-Ду»

15.10 М/с "Сабрина» 15.35 М/с "Пригоди Джекі Чана»

16.00 Т/с "БунТІВНИЙ шлях2» 1700 Т/с "Янгол-3» 17.55 Т/с "Менти-2» 19.1 О, 0.1 О Репортер. Спорт 19.20 Т/с "Солдати» 20.15 Кунсткамера. Best 21.00 Кафе 21.05 Вікна 22.10 Х/Ф "Кевін і Перрі об­ ходять усіх»

0.25, 205, 3.15, 4.05

Зона

ночі

Хіт-ТБ

дин

Ре-

портер

трон»

починку»

12.00 Анекдоти епохи 13.00, 19.00 Ціна любові 14.00 Вікна 14.35 Х/Ф "Повернення ре-

дин

НОВИЙ КАНАЛ

630, 6.55 ПідйомІ 6.50 Кафе 700, 9.00, 19.00, 23.55

У пошуках пригод Вікна. Столиця

Т/с "Дружна сімейка· ЦІна люБОВІ Х/Ф "Герцог Дюк» Вікна 22.ЗО Вікна. Спорт 22.40 Анекдоти епохи

2З.40 Т/с .. MASH" 0.20 Х/Ф "Кінець операції «Резидент»

6.50, 21.00 Кафе 7.00, 9.00, 19.00, 0.05 Репортер

7.05 Т/с "Бунтівний шлях-2· 8.00 Репортер. Бізнес 8.20 М/с "Пригоди Джекі Чана"

9.05 Т /с "Солдати" 10.20 Т/с «Менти-2" 11.20 Х/Ф "Неймовірні при­ годи італійців у Росіі. lЗ.25,

20.15 Кунсткамера. Best 14.10 м/ф "Ну, постривайІ" 14.25 М/с .. Джиммі Ней­ трон»

14.50

М/с

.Нові

пригоди

Скубі-Ду' 15.15 М/с .Сабрина»

15.40

М/с

.. Пригоди

Джекі

Чана»

16.05 Т/с "Бунтівний шлях2» 17.00 Т/с "Янгол-3" 18.00 Т/с "Менти-Ф, 19.10,0.15 Репортер. Спорт 19.20 Т/с "Солдати» 21.05,3.25 Вікна 22.10 Х/Ф "Хлопець з Білої ріки" О.ЗО Служба розшуку дітей

НОВИЙ КАНАЛ 6.30, 6.55 ПідйомІ

0.35, 2.10, 3.20, 4.10, 5.40

ності»

Ракко»

0.00 Т/с "Багаті неприєм­

6.50, 21.00 Кафе 7.00, 9.00, 19.00, 0.05 Ре-

Т/с

0.00

"Багаті

неприєм­

16.45 Т/с "Поліцейські на 17.40

НОСТІ»

Історіі у деталях I.ЗО Хіт-ТБ

1.00

велосипедах»

Т/с .КвантовиЙ стри­

бок»

19.25 21.00

Факти. Найважливіше х/ф 'Універсальний

агент»

23.10 23.30

Факти. Найважливіше

Х/Ф "Робота»

ТЕТ 6.ЗО, II.ЗО, 18.00, 2З.ЗО Дивись! 7.00 Т/с "Прості істини7.30 Т /с "Район БеверліХіллз» 8.ЗО Деталі 900 Історіі у деталях 9.ЗО Т /с "Бідна Настя» 10.ЗО Т/с "Пуаро" 12.00 Т /с "Район Мелроуз» 13.00 Велике прання 14.00 Мультфільм 15.00 М/с "ВесеЛІ мелодіі" 15.30 М/с "у чарІВНОМУ лісі" 16.00 Т/с "Прості іс.тини" 16.ЗО Т/с "Грозові камені" 17.00 Т/с "Район БеверЛl18.ЗО Велике прання 19.ЗО Т/с .РаЙон Мелроуз" 20.ЗО Історіі у деталях

21.00 22.00

Т/с «Бідна Настя»

Т /с .Пуаро. 2З.ОО Деталі

Ракко» велосипедах»

Т/с "Квантовий стри­ бок»

17.40 19.25 21.00

Факти. Найважливіше Х/ф .Рембо. Перша

СТБ

6.10 Принцип доміно 7.00 Вікна 7.10 Шоу Бенні Хілла 7.30 Т/с "MASH» 8.00 Вікна 8.15 Вікна. Столиця 8.25 У пошуках пригод 9.10 Т/с "Дружна сімейка" 10.10 Х/Ф «Герцог Дюк" 12.00 Анекдоти епохи

МИ»

I.ЗО Плейбой 6.ЗО,

ТЕТ 11.ЗО, 18.00,

2З.30

7.00 7.30

Т/с «Прості істини. Т /с

«Район

Беверлі-

Хіллз»

8.30 Деталі 9.00 Історіі у деталях 9.30 Т/с .Бідна Настя" 10.30 Т/с "Пуаро" 12.00 Т/с "Район Мелроуз" 13.00 Велике прання 14.00 МУЛЬТфІЛЬМ 1500 М/с "Веселі мелодіі» 15.30 М/с .У чарівному лісі" 16.00 Т /с .Прості істини" 16.ЗО Т/с ,Грозові камені"

17.00 Т/с .РаЙон БеверліХіллз»

18.30 Велике прання 19.30 Т/с «Район Мелроуз·

портер

7.05 Т/с «Бунтівний шлях-2» 8.00 Репортер. Бізнес 8.20 М/с "Пригоди Джекі Чана"

9.05 Т /с "Солдати» 10.20 Т/с "Менти-Ф' 11.15 Х/Ф "Гусарська бала­ да»

lЗ.ОО Ціна любові

14.00 Вікна 14.35 Х/Ф "Кінець операціі

14.45 М/с

((Резидент»

16.00 17.05 17.50 18.00 19.00 20.00 22.00

Принцип доміно У пошуках пригод

Вікна. Столиця Т/с "Дружна сімейка" Ціна любові Х/Ф "АмаЗОНІЯ" Вікна 22.ЗО Вікна. Спорт 22.40 Анекдоти епохи

2З.ЗО Т/с "MASH" 0.05 Х/Ф "Кінець операцїі ((Резидент»

1.20

Т/с «Бержерак"

НОВИЙ КАНАЛ 6.30, 6.55 ПідйомІ

20.30 Історіі у деталях 21.00 Т/с «Бідна Настя" 22.00 Т/с .. Пуаро" 23.00 Деталі 0.00 Т/с "Багаті неприєм­ НОСТІ»

1.00

2З.l0 Факти. Найважливіше 2З.30 Х/Ф "Жінки за фата-

Зона ночі

20.15 Кунсткамера. Best 14.00 м/ф "Ну, постривай І" 14.20 М/с "Джиммі Ней­

Історіі у деталях

I.ЗО Хіт-ТБ

Дивись!

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 22.50 Факти 7.50 Ділові факти 7.55,8.55,23.00 Спорт 8.00,900,19.15,23.00 По-

11.05 1+.45

ТЕТ

7.ЗО

Історії У деталях

Хіт-ТБ

дента»

КРОВ»

ICТV

Дім живих історій

Бізнес-ситуація 7.ЗО, 13.ЗО, 15.ЗО, 16.ЗО, 17.ЗО, 18.ЗО, 20.ЗО,

Хіллз»

18.30 Велике прання 19.30, Т/с "Район Мелроуз» 20.30 Історії у деталях 21.00 Т/с "Бідна Настя» 22.00 Т/с .Пуаро» 23.00 Деталі 0.00 Т /с "Багаті неприєм­

17.40

1.00 1.30

год

Хіллз»

8.30 Деталі 9.00 Історіі у деталях 9.30 Т/с .Бідна Настя» 10.30 Т/с .Пуаро. 12.00 Т /с "Район Мелроуз» 13.00 Велике прання 14.00 Мультфільм 15.00 М/с .ВесеЛI мелодії» 15.30 М/С "У чарівному ліСІ» 16.00 Т/с "ПРОСТІ істини» 16.30 Т/с "Грозові камені» 17.00 T/G "Район Беверлі-

16.45 Т/с "Поліцейські на

музики

ро-

7.00 Т/с «ПРОСТІ істини» 7.30 Т /с "Район Беверлі-

Хіллз»

Дівочі сльози

бок»

14.00 Дозвольте запитати 14.15 Х/Ф "Лікар Ойболить» 15.З5 Т/с .. Найгірша відьма»

23.30

2З.ОО Деталі

17.00

11.05 11.45

18.00,

Хіллз»

Всесві-

ту»

8.10 9.05

11.30,

Дивись!

7.00

го-

6.45 Відсвіт 7.15, 19.55 Бізнес-ситуація 7.ЗО, 13.ЗО, 15.30, 16.ЗО,

ТЕТ

6.30,

6.ЗО,

6.З5 Служба розшуку дітей

5.25

на

Т /с "Ві-Ай-Пі» Факти. Найважливіше Х/Ф "Первісна сила» Факти. Найважливіше Худ. фільм

Т/с ,Повітряні замки"

го·

голів»

17.40 19.25 21.00 23.10 23.30

0.00

ICТV

5.20

"Полщейські

2З.З5 Факти. Найважливіше

2З.l0 Музика 2З.4,9 Чорний квадрат

0.10

Т/с

велосипедах»

ності))

Рокко»

велосипедах»

22.55 Гінесс-шок 23.50 Подробиці 0.15 Служба розшуку дітей 0.20 Т/с "Росіяни у Місті ЯН-

6.45 7.15

"Полщейські

11.05 ДіВОЧІ сльози 11.45 Т/с "Ві-Ай-Пі» 13.10 Х/Ф "Клієнт» 15.30 Мультфільм 15.40 М/с "Спайдермен» 16.05 М/с "Сучасне життя

16.45

КОНВОЙ»

2З.55 Подробиці 0.20 Х/Ф .. Тюремний

Тіс

велосипедах»

Рокко»

16.55 Т/с .Пригорни мене» 17.55 Т/с .ДалекобіЙники" 19.00 Ключовий момент 20.00 Подробиці 20.45 Т/с .Близнюки21.55 Т/с .. Європейський

10.30, 11.00,

Т/с "Тарзан» Т/с "Таксист»

10.05

15.15 Мультфільм 15.40 М/с "Спайдермен» 16.05 М/с "Сучасне життя

17.З5 Т/с «Привид" 18.25 Поради лікаря 18.З5 Д/с "Експедиція» 19.00 Це було недавно 19.55 Бізнес-ситуація 20.15 Вечірня казка

1.30

16..45

17.00 Економічний вісник 17.35 Т/с "Привид» 18.25 Без дієт і рецептів 20.15 Перлини класичної

СТБ

6.10 7.00 7.10

Принцип доміно

Вікна Шоу Бенні Хілла

7.ЗО Т/с .MASH" 8.10,22.35,0.00 Погода 8.00 Вікна 8.15 Вікна. Столиця 8.25 У пошуках пригод 9.10 Т/с «Дружна сімейка. 10.10 Х/Ф ·Амазонія12.00 Анекдоти епохи 13.00 Ціна любові 14.00 Вікна 14.25 Х/Ф «Щовечора об одинадцятій»

16.00 Принцип ДОМІНО 17.05 У пошуках пригод 17.50 Вікна. Столиця 18.00 т/с ,Дружна сімейка" 19.00 Ціна любові 20.00 Х/Ф .. Офіцери22.00 Вікна 22.ЗО Вікна. Спорт

22.40 Анекдоти епохи

lЗ.15,

трон»

"Нові

пригоди

Скубі-Ду" 15.10 М/с "Сабрина" 15.35 МІс "Пригоди Джекі Чана»

16.00 Т/с "БУНТІВНИЙ 2" 17.05 Т/с "Янгол-3»

шлях-

18.0Р Т/с "Менти-Ф'

19.10,0.15 Репортер. Спорт 19.20 Т/с "Солдати» 21.05, З.40 Вікна 22.10 Х/Ф "Магія Різдва" 0.25 Швидкий гол 0.45, 2.20, З.З5, 4.25, 6.00 Зона ночі

2З.30 Т/с "MASH"

НОВИЙ КАНАЛ 6.55 ПідйомІ 6.50, 22.20 Кафе 700, 9.00, 19.00, 0.25 Ре6.ЗО,

портер

7.05 Т/с "Бунтівний шлях-2» 8.00 Репортер. Бізнес 8.20, 15.З5 М/с "Пригоди Джекі Чана»

9.05 Т /с "Солдати» 10.20 Т/с .Менти-4» 11.15 Х/Ф «Магія Різдва» lЗ.l0 Кунсткамера. Best lЗ.55 м/ф "Ну, постривай!»

14.20 М/с "Джиммі

Ней-

трон»

14.45 М/с

"Нові

пригоди

Скубї-Ду»

15.1 О М/с .. Сабрина" 16.00 Т/с .БунтівниЙ шлях2" 1700 Т/с "Янгол-З" 17.55 Т/с "Менти-4» 19.1 0,0.40 Репортер. Спорт 19.15,0.50 Погода 19.20 Заборонена зона 20.20 Х/Ф "Едвард - рукиножиці»

22.30 Х/Ф .. Окреме життя, або Охоронець за най­ МОМ»

0.50 Х/Ф ,Раптор-


N!!94 (9601)

4.12

народу

прав,

національних

політичної

свободи

і

орrанізацію

Всеукраїн­

Гузій,

ші душі. Він був борцем за сво­

ком повстанкому на майбутньо­

нащадок славетного роду Руса­

боду, мав стільки волі, що став

му

ї( бранцем у прямому й пере­

з'їзді

новичів Тетяна Русанович,

носному розумінні.

ворога народу республіки засу­

не

снагу

зміг максимально

реалізувати

свій

в Холодному Яру,

дити

до

ня

розстрілу. І підписи: голо­

-

вищої міри

як

-

Біля

колегії ... , члени бюро губчека

лантів. Не проявили вони мило­

млено виставки,

сердя і до нашого поета-зем­

присвячені

ляка.

день народження земляка учні­

чених

няк

У

під

ЗОШ

та­

архівів служби

України

керівництвом

стінні

пам'яті

Київського

читацькі

чека

(надзвичайної комісї!) у справі

за

Всеукраїнському

участь

у

29

повстансько­

вала

конференції,

свого

видатного

суджено

до

заступник голови районної дер­

Хто ва.м скаже, хто покаже,

рання

розстрілу.

Звідкіль геній воду n'є? Хто питання ті розв'яже, Що життя йo~!y дає?

горія Аврамовича, сорока двох

М.

років, винного в тому, що всту-

БМКПЦ

Громадянина

У

пока­

святкуванні

взяли

Гри­

ШаноВні

Скирта,

Голова

комбінат»

Маrазии спорттоварів

код м.

00274772,

зі знижкою:

20 %, ювепірні вироОи - 1О %.

Затвердження

1.

2.

НА СВRТОЙ 3EМnE МИРОВАR IIErEHДA HOBOrO

07403

детей все

восстановит

снимет

и

говоров,

заикание

взрослы..

виды

порчи,

у

Снимет

сглаза,

одержимости,

на­

кол­

довства. Приходите все, КОГО мучают долгие

ГОДЬІ

о

годині

12

различ­

чинається о

дення

10.00

зборів за

61)

Довідки

можна

О В Е

Броварськuх

Ж И Т ТЯ' міської

та

-

«Броварський

ДОК'':

газета

раА, раііонної Аержавної aAMiHicmpauiї. Е: :: , СПІВЗАСНОВНИКИ: колектив релакuїі газети. Броварські міська і раСJOнна ралu, раионна АержаАміністраuія.

Свідоцтво про дСРЖдйі'У

реєстрацію кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

ААРЕСА:

61285

<

,

АВТОШКОnА НАДАЕ поcnуrи з ПОНОВnЕННI НАВИЧОК ВОДІННІ

ABTOMOIIIII

3 АосвіАченими майстрами. Нові навчальні автомобілі. Телефон для довідок:

5-02-86.

3аПРОШУЕМО на курси ВОАіїв траиспортних засобів катеrорії «В» - Нові навчальні автомобілі; - Обладнані класи; Помірні ціни; Група вихідного ДНЯ та вечір­ ні заняпя. Телефон ДЛЯ довідок: 5~02-86 ..

6

rрудня 2004 р. минаЕ рік світлої пам'яті

адресою:

прове­ за

07403

ПИНИЦІ Михайnа Івановича,

м.

Aopororo

нашоrо

61,

а також за телефоном

у Броварах:

дідуся.

6-71-60.

Реєстрація акціонерів відбува­ ється: прибулих особисто пред'явленим нера,

паспортом

-

за

за дорученням

-

Тел.:

6-63-45 (у робочий час), 5-73-69 (після 17.00).

акціо­

Запитати Олексія.

на під­

І Втрачене свідоцтво про право власнос­ ті на житло, видане Броварським бюро тех­ нічно'і

N2 1680

інвентаризаці'і' за реєстраційним та згідно з розпорядженням від

13.08.1996 року N2 112 на ім'я ЯРОЩУКА Івана Степановича, вважати недійсним. І Втрачений диплом молодшого спеціа­ ліста, серія КХ N2 22773778, виданий 18 червня 2003 року Поліцейським фінан­ сово-правовим КОJ'еджем на ім'я ГЕРАСИ­ МЕНКО Наталіl ВаСV1лівни, вважати недій­ сним.

І Втрачений сертифікат на право на зе­ мельну частку (пай), серія КВ N2 0056844, виданий КСП "Богданівське" на ім'я хиль­ КО Надіl' Семенівни на підставі рішення Броварсько'/' райдержадміністраціl' N2 228 від 23 травня 1997 року, вважати недій­ сним.

І Втрачене посвідчення ветерана праці,

неземне ЖИПЯ,

назавжди

залишив­

шись для нас рідною Людиною. Про­ бачте за те, що не зуміли Вас від смерті вберегти, за все нас пробач­ те.

Нехай Ваша добра і щира душа знайде блаженний спокій у Царстві

Небесному,

свята земля буде для

Вас легким пухом, а наші сльози вранішньою росою. Ми Вас ніколи

не перестанемо любити і ніколи не забудемо Вас. Царство боже Вам, рідний.

онуки і правнуки,

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладених фактів відповідає автор.

-

І серце не вірить, душа не сприй­ має, що Вас в живих вже немає. Так сумно, пусто, самотньо без Вас, але ні сльози, ні наша любов не зможуть Вас розбудити. Вже минає рік, як стихли Ваші кроки, Ваш голос, та біль втрати не згасає. Ви Пішли у небуття, у вічне

селення на ім'я АНДРЕЄВОІ Тетяни Олек­ сандрівну, вважати недійсним.

сільського rocnoAapcmBa 4-02-92; промuсловості numaHb, листів і масової роботи 4-04-81; npuuoM оголошень 4-23-26.

Листування з читачами

кресити,

Вічно сумуючі - дружина, сини, дочки, невістки, зяті,

07400, KUЇBcbKa обл., м. Броварu, бульв. Незалежності, 2 .

соuіальнuх

Як важко звикати, що смерть наві­ ки забрала - і не підняти, і не вос­

серія АА N2 479192 від 7.05.1996 року, ви­ дане управлінням соціального захисту на­

РеАактор: 4-03-76. Заступнuк реАактора: 4-21-34.

бухгалтерія;

• • • •

Дорога в небеса.

чоловіка, батька,

ВіААілu: і

із розтерзаних мрій і gу"\юк. ПрокричаЛll ніким не почутий звук. Я gopora.

Бровари Київської обл., вул. Ку­

9.00.

мною чайки кричали.

Крильми малювали слова

тузова,

N2 329135 ОТ 2 февраnя 2002.

раііонної

його любов до України

Hagi

21 2005

отримати

индивидуальнь/е приемь/.

Лицензия моз УкраИНЬІ, серия Ад

переда­

адресою ліквідаційної комісї! ЗАТ

табакокурения.

грн. Начало в

поезії і

ш[;)~ОО&C3l]8

тановленому порядку.

2

його

дення зборів.

Рекламировать можно всех и все. Лада предлагает прийти и сделать выодь//. Лучше один раз увидеть, чем много раз усль/шать. Встречи состоятся: г. Броварь/: РДК. 15 декабря вход

-

поета Грицька Чупринку,

Фирма «Помощиик»

завтрашнем дне, лечение ал­

вход

gopora.

в день прове­

взглянешь ей в глаза, - моментально чувствуешь себя моложе на много лет. У зтого ребенка огромное будущее. Она потрясет весь мир, без пре­ увеличений.

-

-

вчителька.

Київ­

січня

~icцeM

М. С. Горбачев о Ладе сказал:

декабря

бор­

у приміщенні

61,

3та девчонка неоБыновеннойй красоты' после общения с ней чувству­ ешь себя удивительно легко, проходят страх и тревога, а после того, как

16, 17

великого

проміжного

за

ность.

После каждой встречи

-

пам'ять

м. Бровари Київської обл.,

чу, и вы почувствуете облег­ чение и обретете уверен­

своБодны;;

хто

Ольга КОЦЮБА,

ЄДРПОУ

першого)

Если вы потеряли надежду, достаточно прийти на встре­

S.:

душі,

від покоління до покоління.

ставі доручення, виданого в ус­

и

сліgи тисячолітніх чекань

Я

ныe заболевания, семейныe проблемы, неуверенность в

коголизма

-

клубу. Реєстрація акціонерів по­

Таиоrо ВЬ' еще не видепи! зрение,

На мені

відбуватимуться

вул. Кутузова,

BAHrH

провидица ПАДА. слух,

розбудить

і

Різне.

року

ВПЕРВЬІЕ В ВАШЕМ rОРОДЕ ПОСІІЕ ОЧИЩЕННR

много цвітне

ліквідаційного балансу.

(двадцять

8ернет

хай

краян

порядком денним:

Збори

ТЬІСRЧЕІІЕТИR ПОСІІЕДОВАТЕІІЬНИЦА

всіх

акціонерів 3АТ 116роварський деревооВроВний комВінаl1l

таким

gopora.

Дорога тихої печалі.

про СКJIиканНR позаqерrових зВорів

·з

-

нуймо

Ш®Шl.l!,!J®G!ШШ]@

ВУЛ. Гагаріна, 30 (спортманеж, стадіон «Спартак») з 8 грудня проводить передноворїчну ToprїB1l1O

Я

Дорога таємних стражgань.

Лllшuли жагу ніким не співаної Пісні.

і

ваймо

ськоїобл., вул. Кутузова,

за новою адресою:

Бро­

во,

KOMICII

Бровари

сліgи кожної gолі

заснув у чеканні на краще. Ша­

(іденти­

за

-

малюють свій орнамент

многоцінне Чупринківське сло­

риства «Броварський дерево­

фікаційний

здійснив

ідея»

ліквідаційної

Шевель

ДОРОГА

Дорога невшчовного болю. На мені

Топіха,

-

gopora.

лишили незагойні рубці. Земні і небесні Творці

Закрито.го акціонерного това­

обробний

Озвучення

президент

"Українська

Юлія

-

із рук, очей, зелених трав і беріз

читаймо

шевич, начальник відділу освіти

М.

Чоп,

Вага

Я

Орнамент із кольорових сліз.

ця

участь

жавної адміністрації С. І. Лука­

Чупринку

Дмитро Вікторія

Хай звучить у душах гоголів­

листопада школа вшану­ пам'ять

я

Максим

кова (9-Б клас) читали вірші по­

ців

художні

земляка.

вищої міри

Інар, 2б жовтня 19б4 року)

варський відділ культури.

читання, диспути.

му комітеті 27 серпня 1921 р. Сорок три звинувачених за­

-

ЛЮДМИЛА ГАЛІЦИНА

(учні 10-А класу), Анастасія Жу­ ета.

екскурсоводи провели екскурсії рів. У старших класах відбулись

засудженого

не

підготувала

клас),

клас),

Людмила

У

по школі для молодших школя­

(7 -А

Борщевський, (11-А

газети,

поета.

довідуємось,

1З 1

панахида

ДоповІДЬ

вальчук

ди­

про судово-слідчий вирок бюро губернського

(поминальна

Учні Олександр Друць, Віта Ко­

І-ІІІ

проведено ряд заходів. Офор­

матеріалів

його

Т. В. Решет­

лодимир Гузій, місцевий краєз­

проявляли

до

Відкрила

голова

Виступали Марія Овдієнко, Во­

Не обсягом, не форматом, не художнім оформленням, а гли­ бинним змістом відзначаються поезії Г. Чупринки:

Р.

мітинг.

церкві).

ректора школи Г. Й. Оксанич

безпеки

І мрію веселу вбиває.

Гоголівській

ступенів

всього

милосердя

при

навець В'ячеслав Медведенко,

років, позна­ до

знака

автор цих рядків О. О. Коцюба.

Владні органи кри­

ненавистю

стріч­

відбулася у зв'язку з пожежею у

національного, українського, не

Із

Ти чуєш, як жалібно коБJа гуде, Аж стогін з грудей вириває, І в голову думка невтішна іде,

спорповари -

пам'ятного

бувся

ТИТАНОМ ДУХУ 1919-1921

Гоголівської

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГІЯ

ад­

вході до подвір'я Чупринок від­

ПИWАЕМОСЯ

вавих

Топчій,

учні шкіл с. Гоголева.

сільський

рував Бог.

Алла

коткацької фабрики, вчителі та

покаран­

вразливу

поетеса

міністрація

ва губчека Лівшиць Яків, члени

поетичний

тю &jr)}·l!)~~~Ш ~~l!)m(JШЩ~~

"Золота очеретина» Володимир

військово-повстанському

талант, яким його щедро обда-

поета, формували політичну свідомість. Ніщо не могло зупи­ нити його творчого зростання. Перші вірші поета промовляють його болями і надіями:

книги

що дав згоду бути представни­

ляк-поет

початкуючого

автор

земляка. Його дух проймає на­

і

найомився з "підривними ідея­ ми», прочитав відповідну підпільну літературу, був при­ сутній на зібраннях таємних дискусійних гуртків. Роки життя і творчості Григо­ рія Аврамовича Чупринки не були сприятливими ні для ньо­ го, ні для всієї України. Жорсто­ кість ринкових відносин, зубо­ жіння народу, повстанські заворушення, революційна си­ туація, Столипінські реформи, початок Першої світові війни ще до 1917 року потрясли душу

М. Г. Овдієнко,

ського повстанського комітету,

енергію

Та не зі своєї вини наш зем­

соціальної справедливості. Як і інші студенти та гімна­ зисти, Чупринка в гімназії поз­

в

свого

кипучу

Чупринки. Григорій Аврамо­ вич Чупринка належав до нового покоління українців, які прагнули для себе і сво­ го

пив

Важко уявити всю неспокійну

125 літ від дня М ИНУЛО народження Грицька

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

L'>.pYK офсеmнuU . 1 ApYKoBaHUU аркуш.

Обсяг

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня· управління у справах

npecu

та інформаuії Кuївської обмержаАмінісmраuії.

Зам. Тираж

4520 1750

прим.

#94 2004  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you