Page 1

СУБОТА

8 грудня

2001 р. N2 94 {9295)

Виходить з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації mввuuввuumввuuuum••••••••~m· =~-wwt

- liliiU!Ш1Ш1)

13ТУР&ОТОЮІ

ВІДКРИТИМ СЕРЦЕМ

Ііезпека віднас

~в~~m~ом~о=~~~иБ~~=~~-~~~~~~~~~~~~~~

~~~~- ~~~~~~~:~м~:і~~~~ц~ Згідно з ними в школах ра-

завежить

Чергову зустріч

-

семі­

сюк (магазин "Візит"), В.

нар з опікуваною молом1о

Какун

(ПП

"Візит"),

О.

бухова, Т. Рак із Русанова,

молодших дітей. Представ-

ники відділу освіти відвідали сім'ї, де проживають

"Нік­

Центр виховної роботи з молоддю відділу освіти про-

І. Селюк з Погребі в, Т. Денисенко з Літак, Р. Матерьов із Красилівки та інші.

вів районну виставку-конкурс робіт дітей-інвалідів

адміністрації. Міжнародний благодій-

"Світ очима дітей". Свої

ний фонд "Центр розвитку

ко"), О. Мамикін ("Пласт­ ~Іассфенбуд"), В. Орлов

репису населеннSJ, що роз­

го дня інвалідів.

почавсSJ минулоУ середи, за­ лежатиме вlд врахуваннSJ ба­ гатьох факторів. І один із

напередодні Міжпародно­

("Салон меблів"), а також

Про мсту створепня ор­ ганізації,

яку

очолюс

товариства "Вояж",

ра", "Техноекспорт".

Всі вони будуть відзначені подарунками від райдерж-

них- створення таких умов,

В.І.

перші

Інваліди також одержа­

за яких би люди, котрі за­ йнSJті цією справою, при ви­ конанні своїх повноважень почувалисSJ у безпеці. На за­ сіданнSJх районної комісІІ зі

добрі справи, наробки на

ли милиці від Корпусу спа­

~!іlйбутнс та небайдужих

сіння та гігіснічні набори.

сильні внески, аби її допо­

тримки

до

НАПЕРЕДОДНІ Міжнародного дня ін­

cпpиSJHHSJ

мога була ефективною, розповів заступник голови

присутніх народний депу­

тат України О.М. lщенко

валідів у місько~ІУ територіальнш1у центрі з обслуговування са~ютніх престарілих та

правління

та

перепису

насе­

леннSJ, нарадах зі співробіт­ никами нашого відділу на цих моментах акцентувала­

СSJ особлива увага. І то ціл­ ком закономірно, адже в ба­ гатьох

випадках

пори, відвідувати неблаго­ получні сім'ї. Навіть не обе­ режне слово у розмові з чле­ нами таких сімей може при­

звести до непередбачува­ них наслідків. Уже перший день перепи­ су дав підстави длSJ таких висновків. Із оперативної ін­ формації стали відомими факти, що аж ніSJк не йдуть на користь ефективності за­ гальнодержавної акції. В од­ ному із регіонів України не­ відомі злочинці з плеча пра­ цівника. котрий займаєтьсSJ переписом, зірвали сумку,

де були не тільки перепис ні документи, але й власні гро­ ші цієї людини. Інший приклад. Ще в од­ ному із районів загорілосSJ приміщення, де зберігалися документи,

шок,

що стосуютьсSJ

проведеннSJ перепису. Ви­ падковість? Можливо, але хто дасть тому гарантію? На щастSJ, подібних випа­ дків на Броварщині не було. І значною мірою завдяки до­ кладеним зусиллSJм з боку владних і правоохоронних структур. Вони намагають­

ся робити все можливе, аби і переписувачі, і самі жителі сіл почувалися у безпеці. Цим займаються не тільки дільничні інспектори, але й

О.М.

Кашта­

запросивши

молuДІ,

Присутнім було прис~І­ ІІО дізнатися, що орг<шіза­

гРнеральний директор

дuля

випробування, аби зроби­

щини" налагодила зв'язки зі СТОЛИЧІІІ!<'!И органі:;аці­

ЯМИ інвалідів і тепер ~шти­ мс ~южливістL направляти

брuварчан Те! ЖІІТРлів ра­ йону

в

реабілітаційні

центри для інвалідів, а ді­ тсй,

хвuрих

на ДЦП,

на

лікування за допомuгою коней, і вже тепер в орга­ нізації працюс

Олександр

психолог.

Михайлович

закликав ~юлодих інвалідів

Ill' закриватися в собі, зве­

ртатися зі своїми пробле­ ~Іами в організацію за ко­ нтактним

телефоном:

6-59-94. Того людей

ДНЯ

11

МОЛОДИХ

отримали

вкрай

необхідні для них ліки, які са~ютужки придбати ї~І не

під силу, на загальну суму 4 ООО грн. А допо~югли у цьому благодШники, кері­ шшки фірІЧ 'Г<1 ПП: дунов

(фірма

В.

Павлик

А.

Петренкu

Є. Гр('­

"Талсі"),

("Діона"),

110

повноцінни~r.

Уже найближчим часом

Олексій М<tксимович пе­ редасть для хворих ~Ііста і району І О інвалідних віз­ ків,

Про свою безпеку мають подбати й власники квартир та індивідуальних будинків. Не поспішайте відчиняти двері незнайомим, не пере­ конавшись, що вони саме ті,

за кого себе видають. А та­ кож вимагайте пред'явлен­

ня посвідчення, аби замість переписувача до

житла

не

потрапили непрохані гості.

Якщо

ж

поведінка відвіду­

вача викликає сумнів, пові­ домте про це дільничного ін­ спектора, сільську (селищ­ ну) раду чи районний відділ міліцІІ.

Юрій БОНДАР, начальник РВ ГУ МВС України в Київській області.

непрацездатних гршюдян відбулася виста­ вка творчих робіт і поробок інвалідів-пе­

ненко, котрІІІЇ :ип росив присутніх об' сд­ натися, щоб ра:ю~r вирішувати непрості

проuлечи інвалІдів. Він також звернувся до всіх, хто НР байдужий до чужого болю, перерахувати ~ю.жливі су~ш на

нсіонерів та дітей з особАиви~ІИ потреба­

~ІіСЬКОГО

ЩІ. Чого тільки не представили

Но~Іер

73

учас­

TOBclpi!CTBil

fілагодіЙНUГО

ники на огляд журі' Прекра-

260093-11530 І

СНі ВИШИВКИ, ~J(L\IOHКII, аПЛі­

рt>nини

і

Нішіть

сірників.

Отож вітальня центру не :;~ю­ r·ла в~Іістити всіх бажаючих подивитися на чудові витво­ ри рук людей, :-1ужньо

котрі щодня

перебuрюють

свої

рахунку

у Броварсько~rу

від.'І,іАенні АБ "Банк регіона­

ПОВІР

КаЦіЇ, ршut>,\ЬЄ, вироби з де­

рахунок

іІШіL\.ЇДіВ "ПріІГНСНЕЯ".

лІ,ного

poJBIJТKY

МФО

3005-10. Цікави~І був

VCE6E

ниетун хору

Вt>Т<'ранів "Надrя" нід керу­ ванню! Світ,\<ІНИ Хіlрахонді. А потіч uули со,\одкrrй стіл, ІЮДсІруНКІІ Til грошові Пр113ІІ

перt>:чожця~І. Бони стіlли :-ю­

недуги.

лідІІИХ візках в найпотріб­

:»Ііцного здорuв' я і натхнення до інвалідів звернулася В.!. Костина начіlльник :чі­

обласного вімілення ВПО "Жінки за :-ІіlЙ­ бутнє". А нерші :-rісця у своїх вікових гру­

ніших установах та закла­

ського упр,шління праці та соціального Зіl­

пах вибороли учениця гі:-шазії і~І. С. Оліїr­

дах.

ХИС1У Ніlселення, головіl правління Бровар­

шrка І.Н.

Гер~ІіІнчук

для присутніх був концерт

ської організації Всеукріlїнського політич­ ного об'єднання'"Жінки за ~Іайбугнє", під

;\.В.

Патьола (вншнвк,І).

ВИХUВаІІЦіВ МУЗИЧІІ!ІХ ВіД­

егідою якого відбулося це свято.

під'їзди для людей в іпва­

Присмпим подарунком

ДіЛеНЬ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ шкuли (О.В. Цимболя). Не менше- задuволРІІІІЯ дістали присутні і від спіл­ кування, з радістю відзна­ чали,

що тепер

вони

змо­

жуть бачитися частіше за­ вдяки організації "Молоді

інваліди Київщини". Саме на неї вони покладають велику надію і вірять у те, що про них згадувати~ІутL

не лише у свята.

("Лоск"),

Надія ГАМАЛІЙ.

В. Долот ("Вета"), А. Фе-

лишається наше українське село.

час.

управління праці та соцзахисту населення.

жливи:-ш завдяки спонсорській допо:-юзі

ділі ГУ МВС України в Київ­ ській області. І все ж не зайвим буде нагадати хоча б деякі осно­ вні правила. Одні з них обо­ в'язкові для переписувачів, інші- для кожного з грома­ дян. Людям, залученим до перепису, слід пам'ятати: в сім'ї, члени яких схильні до

вати оселі, де вулиці погано освітлені, краще в денний

Лариса ЯЇЦЬКА, начальник районного

Зі слова~ш привітання і побажаннюш

кращих традицій народу було і за­

ково заходити в супроводі працівників міліцІІ. А відвіду­

<І Євген ВалерН'ювич

подбає, щоб у місті були

деннSJ перепису при райвід­

тиків, а то й просто агреси­ вно настроєні, слід обов'яз­

ЯКИ~!

важкі

ти їхне життя макси~Іаль-

груп,

вживання алкоголю, нарко­

ЛЮДЯ~І,

приготувала

ція "Мuлоді інваліди Київ­

РАЗКОМ працьовитості, му­ З дрості, терпіння, хранителем

оперативних

Вони завжди готові

ДОПUМUГТИ

створених на період прове­

члени

звернулися

фірми "Талсі" Є.В. Грсду­ нов.

до співпраці.

діти-інваліди.

З тепли~ш словами під­

людей, котрі роблятL по­

перепису­

вачам доведетьсSJ зустріча­ тисSJ з людьми вечірньої

Кучковсr,кий,

ректор П.І. В'ялов) подарував 16 шкільних форм для

ні бесіди: "Не проходь повз

Кравченко (ПП "КравчРн­

ліди Київщини"

провел,t

роботи представили Є. Петренко з Княжич, Р. Кулик, І. Дідусь, М. Заєць із Тре-

дитини" (генеральний ди-

йону пройшов тиждень милосердя, у класах проведе-

чужу біду", "Зроби добро людям", ярмарки та виставки дитячих робіт.

організація "Молоді інва­

шого в нашій незалежньrй державі Всеукра"Інського пе­

Успішне проведеннSJ пер­

иждень мипосерд~

проведення Дня інвалідів.

У ньому корені нашого добробу­ ту, нашої духовності й культури. І без ефективної роботи сільського господарства відродження держа­ ви просто не~южливе. Про це до­ бре па~!' ятають селяни Трt>бухова. У се,\і діє чудова православна це­ рква. І від ~1алого до людРй похи­ лого віку всі требухівці прослав­ ляють Бога. Ця віра доптІагає ї~І в житті, роботі, навчанні ... Кажугь, саі\1 Бог послав їм ~Іудрого керів­ ника Олександра Сергійовича Бар­ ського, котрий очолює :-1ісцеве сільгосппідприоІСтво. Він зу~Іів організувати навкuло себе добрий контингент тя~1ущих спеціалістів, сповна "закрутив" виробництво в усіх галузях.

Цього разу я побувала в консер­ вному цеху СТОВ "Требухівське".

Директор Цt>нтру соціальних служИ для <'Юлоді Л.l\1. Сидuренко розповіла про кра­ щі роботи дітей, серед яких були і пере­ можці

обласнuго

фестивалю

"Повір

у

себе" Настя Гурцакоnа, Тоня Васильєва,

Андрій Фролов Т<І інші. А В.О. Лисенко, соціальний працівник територіального центру, проаналізувала деякі цікаві екс­ понати, які представили її підопічні, роз­

повіла про істuрію українського весільно­ го

рушник<!.

Гостюш вітальні Gули "Віце-~Ііс Украї­ ІІІІ ІІі! nізку" Світлана Циганок з Вшпго­ рода та голова ~Ііського товариства інва­ лідів з урі!ження~І опuрно-рухового ана­

Вікторія д~штренко

А для

40

(в'язані

са:-ютніх нрестарілих іrшалІдіп,

ру (дирс-ктор Г.П. Gс>регов,І) підготували

КОНЦерт і СВЯТКОВІІй оGід. Їх ТіlКОЖ ЩИрО привітав

:;аступнІІК

~Ііського

голови

В.М. Тр<Щt'НКО.

Всього ж напередодні І\Ііжнаро 1\ІЮГО днн 450 иідопічюt~І територісІльного

інвалідів

центру було роздано нродоволІ,чі набори

на С~ІУ 2 тис. 235 грн. Бл,ІгодійНІІКЮІ ринку фір:-ш "СБС", унівt>р:-игу райспо­ живспілки

"Привітний", ТОБ "Бест", ПП

"Фея"

:-ІсtГіІЗІІНУ

Til

"Шок"

--

ЩИра

ПОДЯКіІ.

Наталія ГОМЕНІОК.

- Так, нинішнього року ~ІИ вже ВИГОТОВИЛИ 530 туб ОВОЧt'ВИХ КОН­ сервів і соків, рuзповідає заві­

яблучного і березовогu соків. Те­

дуюча цехо~І Галина Іванівна Ов­ чар. А однн туб це тисяча у:чuвних банок. От і підрахуйте, скільки вітюІінної продукції ми за­ готовили на зиму для дітей і доро-

сний реюнт і внеокопродуктивну

лінін

роботу усіх технологічних ліній. А

з виготuвленнн ~~·ясних консервів.

влітку виробничий процес триває

Трудівниці закривають у півлітро­ ві банки тушковане м'ясо ялови­

у дві З~Ііни. То~ІУ до роGотн в цеху :залучаюп,ся інші працівники.

чини, курей, качок, кролів. Цю жи­

Головнн:-1 технолого~! црху, жа­

вність також виростили у ~Іісце­ вшІу сільгосппідприє~Істві.

rпуючи. І!іІЗІJВіlЮТЬ роuітницю Тс>­ тяну Степанівну Андріяш, котра OCL уже 30 років :J<ІГOTlJB,\Яt: ІJіТ<І­ ~Іінну продуКІ\іЮ для біІгатьох ЛІо­ дей. Порнд з нею су~І,\інно трудятL­

J слих. Лише яблучного соку :;акри­

ли 5 тисяч літрів. А ще додайте ти­ сячі літрів фруктових і ягідних ко~шотів, маринованих то:-rатів, огірків, кабі!чків, різних салатів ... На І грудня цього року ~rас~ю 22,5 тисячі трилітрових банuк ово­ чевих консервів і соків. До речі, вся віта~Іінна продукція вироще­ на в саду, на полі, в теплицнх сі,\Ь­

Господарство охоче надас послу­ ги з виготовлення ~~·ясних консе­ рвів ішш1~1 сільгосппідприоІСтва:-І,

ся Оксана Анатоліївна l\Іс-льниче­ нко, Антоніна Федоріши Товсту­ ха та інші. Сюrе завдяки ци:ч тру­ дівНІІЦЮІ перерОUНР ПіДІІ]JІІОІСТВО

"почувається" нс>rюгано. З кожнн:ч роко:-1 зростають іІого виробннчі потужності, ро:шшрюсться асорти­ ~Іент та підвищустr,ся якість про­

фер:-1ера~1. Таки~1 чино:-r було за­ крито 92 тисячі півлітрових банок

дукції, яка ~Іас попит в дитячих за­

тушонки курячої,

І О тисяч банок

кладах, лікарннх, uазах відпочин­

яловичини. Зрозу~rіло, все це при­ несе значні кошти в господарську

ку, в торгових чережах рі:ших рР­

касу.

гіонів України. Бо консервна про­ дукція СТОБ "TpC'GyxiвcLкt>" ОІіІ­

чна й екологічно чиста. Копітка,

У консервно:-1у цеху трудиться лише 19 кваліфікованих робіпш­ ків. Поряд з іншІІ~ІИ - ~Іеханік

дає непогані

Влітку працювали ТРХІюлогічні

Микола Васильови'І Цахло, слюсар

підприоІству.

вають у скляні банки овочеву і

лінії з виготовлення овочевих кон­

"І' ясну продукцію.

сервів, то~Ііlтногu соку, з розливу

Володи~шр Миколайович Моска­ ленко, котрі забезпечують своєча-

ВОСИІИ ГОДИН ранку тут КИПИТЬ робота. Працюють усі ~Іеханізова­ ні лінії: дбайливі трудівниці закри­

триває.

3

та

ЯК ЗсІВЖДІІ, ГOCTilliHi ПрсЩіВ!ІИКІІ ТРрЦt>ІІТ­

рату "Прагнення", інвалід І групи Олt>г Іва-

пер у цеху діє механізована

(вишивка),

сt>рветки)

госппідприоІСТВ<1.

Робота в цt>ху

наполеглива праця консервників прш:Jуткн

сі,\LГосп­

Галина ПОЛЯКОВА.


9J(j)jl '(j)І\ft 1 ~'--,,._.. .J.-... ____ ./-:~'-

8.12 ПОНЕДІЛОК, 10 грудня

19.00 Т/с «Шалені гроші", б7с. 20.00 «Вокзал мрії" 20.ЗО стн 20.45 Київсью ділові новини

УТ-1 Об.О5 «Доброго ранку, Україно!»

ОВ.55 ВічнІ істини 09.00 Концерт М. Сарду 10.10 Т/с «Каскадери .. , 57с. 11.00 УТН - «Ранок .. 11.15 Погода

11.20 Х/Ф .. кето і Коте" 12.45 Погода 12.50 Закон є закон 15.00 УТН - «ДеНЬ» 15.15 Погода 15.25 Мультфільм 15.45 Надзвичаfжа ситуація 1б.20 .. студІя .. 5.. 17.00 Т/с «Каскадери .. , бОс. 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- «ВечІр« 1В.15 Погода

18.20 Бізнес простір 18.50 .. саме Той" 19.20 В/Ф .. всеукраїнський перепис населення•)

19.З5 Телеспужба

.. милосер-

дя"

20.00 .. телефортуна" 20.40 Вечірн" казка 21.00 УТН -"Панорама ..

2З.40 Погода

2З.45 «ХІТ року" УТ-2

14.00 .. фонтан-клуб". Слаю:1н

кзнськи••, 13с. 15.00 Т/с .. Район Сансет", 437с. 15.45 тсн 16.00 Т/с "Ес клаб 7", 1Зс. 16.25 Т/с .. марш Турецького". "Таємнича робітниця" 18.00 Х;ф .. таємницІ nалацевих nереворотів ..

19.ЗО ТСН біля

Патrюрших-11", 11с.

21.20 д/с "КримІнальна краJ­ """· "Викрадення «СТра­

дІварі" 22.00 Т/с .. полювання на По-

1 ч.

2З.10 ТСН 2З.З5 Телеслужба .. ситуація" 23.45 Телеслужба розшуку 2З.50 Х/ф «Безневинні" О 1.45 Телеслужба «Ситуація" УТ-З Новини

Де? Коли?"

1бс.

щини"

Мед. центр «Довіра"

1б.О5 "На ранковому прийомі" 16.З5 Лікар Р. Довженко Іб.40 Т;'с «Лу.Іза Фернанда",

125с. Торговиі'і ряд

17.ЗО За ки·ІвсскІІм часом

18.00 Новини 18.10 т;с .. земля кохання .. 18.55 .. чекай на мене" 20.00 .. подробиц,.. 20.40 Ток-шоу .. мая родина". -,Нещо.сливий шлюб»

.. зуnинка

за вимо­

гою"

22.З5 К. СтогнІя "Кримінал .. 2З. 15 .. подробиці". Пщсумки ДНЯ. НІЧНИЙ "ЧаС»

2З.45 т;с .. секретні терізлин 00.40 Х/Ф .. на межі ..

ма­

ТЕТ

07.05 МультфІльми 07.35 "Розваги для вас" 08.00 Християнська програма ОВ.ЗО СТН-тижневик

09.00 "Чорний квадрат" 09.ЗО Закон є закон 09.З5

.. модел, ..

І 0.05 Х/Ф ··Свинарка 1nастух .. ІІ.ЗО

.. за

12.05 12.25

Телемагазин Мультфільм .. маГІя КІНО" ЗJкон є закон Телемагазин Му,тьтфілим Телемагазин

12.З5

13.15 1З.20 1З.35 ІЗ.40

.. яхад"- «Разом" 18.00 ГраціІ від «Гравісу .. 18.20 Торгінформ 18.40 «Ноосфера" 19.00 «Заглянь у майбутнє"

20.ЗО «Саме Той" про себе 21.00СІТ 21.15 «Казка лірника Сашка" 21.25 «Глобальні поради" 21.ЗО Tjc «Арсен Люпен", 1с. 22.ЗО Телемагазин 2З.45 Музика на ТУТ

кулІсами ..

06.45 "факти" 06.55 Телеслужба пошуУ.у 07.00 М/с .. череnашкиНІНДЗЯ>>

07.25 М/с «Невгамовні" 07.45 .. факти" 07.55 "Плюс/Мінус" 08. 1О Погода 08. 15 Т/с .. чудесна наука" 08.45 «Факти" 08.55 Погода 09.55 Т(с "Школа моделей" 10 ОО, 11.00, 12.00, 14.00, 1В.ОО "Факти" 122с.

1З.ОО Х/ф «Пірати", Зс. 14.45 М/с «Вуді Вудпеккер і ЙОГО друЗІ» 15.15 Т(с "Маленькі Ейнштей-

.. черепашки-

ІЗ.55 Закон є закон 14.00 З ВЗМИ "ІІПерСП1ЛЬ" 14.10 Хjф «Залицяльн,,к" 16.ЗО д/Ф .. останнє полюван-

17.35 Телеенциклоnедія 18.00 .. таємниц. і скандали" 18.30 .. Ім'я,.

.. невгамовні»

16.ЗО М/с "Гей, Арнольде!" 17.00 м;с ..джинджер .. 17.25 Т/с «Школа моделей .. 17.50 Т ;с «Закон і nорядок: загін особливого nризна­ "1ення"

18.45 .. факти" 19.10 Нейтральна

смуга. Українські тамnлієри 19.40 Погода 19.50 Х/Ф .. смертельна nого­ ня"

21.45 .. докладно" з Д. Кисе­ льовим

Погода 22.З5 Х/ф .. як швидко летить

22.25

час у школі Ріджмонт Хай»

00.10 .. гаряча сімка .. ОО.З5 "РосійськІ гірки" 00.45 .. гаряча сімка" КАНАЛ

Підйом Реnортер ПІДЙОМ .. телепузики"

Підйом 07.ЗО Реnортер. Бізнес 07 .З5 Підйом 07.45 М/с .. злюки бобри" 08.15 Підйом 08.ЗО Репортер 08.З5 Підйом 08.45 Мули тфільм 08.55 Підйом

07.20

09.00 КиІ'вський репортер 09.05 ПІДйом 09.ЗО Т/с '-Слідство ведуть Знатоки .. 10.20 Т/с .. кобра" 11.10 «Тетянин полудень" 11.55 Аншлаг! Аншлаг! 1З.ОО Репортер 1З.20 Х/Ф "Робокоn-2" 15.1 О Дом. фітнес .. хауз фіт .. 15.25 М/с «Дінки - маленький динозавр .. , 9с. 15.50М/с .. томіДжеррі", 1Зс. 1б.15 М/с .. злюки бобри", 5Зс. 1б.50 Т/с «Прості істини-VІ" 17.25 т;с .. загублений світ", 41с.

18.05 Т/с .. комІсар Рекс-11", 2Зс.

19.00 Репортер 19.25 Погода 19.40 ljc «ДИКИЙ 20.40 Х/Ф "Акція"

ЯНГОЛ»

22.ЗО Реnортер

22.50 Погода 2З.ОО Х/Ф .. мажл~Іва причина .. 00.55 Репортер 01.10 Телеслужба розшуку 01.15 Спорт. огляд .. ж1ллетт" О І.З5 Сnецрепортер О 1.50 Огляд ~нглІйськоІ пре­ м'єр-ліги

кор­

що

іскриться", 61с. 1В.20 «Вікна. Столиця"

18.З0 Т/с «Кохання, що іскриться", б1с. 19.00 «Вікна. Новини". Спорт. т;с

.. що

сказав

небІжчик", 5с.

20.40 .. в,кна. Біз.<ес" 21.00 Т/с «Загін боротьби з мафІєю", 1Зс ... заступник" 22.З5 М/с "Все не як у людей" 22.40 «ВІкна. ОпІвночі" 2З. 1О М;с «Все не як у людей" 2З.15 ІталІйський футбол. СерІя А. Огляд матчів туру 00.25 «АВТОСТИЛЬ» 00.45 «Вікна. Сnорт .. ВІВТОРОК, 11 грудня

"Доброго ранку, Украі-

09.00 Футбол як футбол 09.40 Т(с .. каскадери", 58с. 1О.ЗО "Бути жінкою" 11.00 УТН - .. Ранок" 11.15 Погода 11.20 .. nригорща .. 12.20 Т/С «ПІвденна паралель", 25с. ІЗ. 15 Погода 1З.20 Закон є закон

15.00 УТН- ··День" 15.15 Погода 15.20 Нова колекцІя 15.50 Му ль тфІЛu\1 16.00 Д,'ф "МИрОТВОІ)Ці", 1 Ч. 1б.20 .. студІя .. 5 .. 17.00 Т/с .. каск~.~ери". б1с 17.55 Закон є з~кон 1В.ОО УТН - .. веч:р .. 1В. 15 Погода 18.20 Страта держави 18.50 .. саме Той" 19.15 Маршрут-ХХ 19.З5 Т/с .. nров,нціалка", 4с. 20. 15 «Хіт року .. 20.ЗО Щоденник сеСІ'і ВР УкраІНИ 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- .. панорама" 21.З5 Світ спорту 21.50 Погода 22.00 т;с .. острІБ кохання". 5с.

''Кішечка" 2З.10 .. жертви мовчання", 1 ч. .. на рубежі" 2З.ЗО Нічний СПІВрозмовник УТ-2

.. всеукраІнський

перепис Н(]Селення"

10.50 Телемаркет 11.15 Модний час 11 .45 Нова колекцІя 12.00 .. nерехрестя ..

1З.ОО ОсвітнІй кJнал 14.00 Т/с .. кохай, доки моло­ дий", 52с. 14.50 Т/с .. раЙ'JН Сансет", 4ЗВс. 15.45 ТСН Іб.ОО Т/с .. полк'3ання на По­

1<: .. 1 ч.

Т/с "Раі·.он Беверлі ХІГІЛЗ", 49с. 17.40 Т/с .. салон краси", ЗВе. ІВ.ЗО Т/с «Ті, що співають в

17.00

тернику", 1с. 19.ЗО тсн

20.00 .. тсн. Проспорт" 20.15 Tjc .. на розі, біля Патр1арших ... 11 ... 12с. 21.25 д/с .. кримінальна краІ­ на''· цQnep3 1J,iЯ «ТаджИК>> 22.05 т;с .. полювання на Поnелюшку .. , 1с., 2 ч.

2З.15ТСН 2З.З5 Телеслуж(;а .. ситуація" Х/Ф

.. коханцІ

моєІ'

М.ЗМИ»

О 1. 25 Телеслуж(;а

.. камера смІХУ" .. подробиці". Підсумки дня. Нічний .. час" 2З.50 Х/Ф .. я несміливий, але Я лікуЮСЯ»

ТЕТ

07.05 «ВІСТі ТИЖНІ» 08.00 Християнська програма 08.ЗО СТН 09.00 Т (с "І завтра кохання" 09.ЗО З вами "Інтерстиль .. 09.40 .. тік" 10.00 .. сnортивний характер" 10.15 "Бард-салон" з Тризубим Стасом 10.40 Х/Ф .. весна" 12.ЗО Закон є закон факту ..

1З.О5 ··Познайомимося зблизька"

15.З5 Телемагазин 15.50 .. земля і небо Києва .. 1б.25 Закон є закон 1б.ЗО стн 1б.50 .. все про податки" 17.10 ЕкономІчний вісник

1В.40 Х/ф "Чудесний візит" Вечірня казка Новини з ВІТрини 20.ЗО СТН 21.00 .. влада факту .. 21.З0 «ВіСТІ" 22.00 Спортивна npoгparAJ "Команда 1- 1У" 22.40 Х;'ф "Один проти яку­

20.15 20.25

АЗИ"

00.25 "Гарик Сукачов 1.. недо­ торканмі", 1 ч. КАНАЛ

Граці1 в1д .. гравісу .. 09.ЗО Е. Радзинський. Вистава «Вб'єrvю чоловікз" 1 'J

09.05

І О.ЗО Новини Євроnи ' · 11.00 Торгінформ 11.20 "Саме Той" про себе 11.50 .. доживемо до понедІлка"

12.20 ТорГІнформ 12.40 Тележурнал .. тиждень" 17.05 ТорГІнформ 17.20 "Добрі НОВИНИ» 17.ЗО .. шлягер .. представлs:~є

... "

ІВ.20 «Заглянь у майбутнє" 1В.ЗО Програма УХРТ 19.00 .. стимул .. 19.15 ТорГІнформ 19.45 .. заглянь у МJйбутнє" 20.00 ТорГІнформ 20.20 «ДобрІ НОВИНИ" 20.ЗО .. дмазонка nеремагає

.. ситуація"

УТ-З

21.ЗО Торгінформ «Престиж» Сніт здоров'я "Б1-Київ"

22.ЗО Програма УХРТ

Об. ОО Муз. ранок Об.25 .. гаряча сімка"

дес"

12.00 Новин11 12.15 Т/с .. дат"'с" 13.05 За ки,есьІ 1м часом 1З.15 Т/с .. жит.я сnочатку .. , 17с. 14.00 .. х,т-база~ · і 4.35 Т елем~газин 14.45 МолодіжнJ телеслужба 15.15 Теле"Jгазин

08.ЗО Репортер Підйом МультфІльм ПІДЙОМ КиІвський реnортер Підйом

нІндзя"

07.20 М/с .. невгамовні" 07.45 "факти" 07.55 «Пmuс/Мінус .. 08.1 О Погода ОВ.І5 Т/с .. nриватна міліція" 08.45 «Факти" 08.55 Погода 09.00 Т/с «Закон 1 nорядок: загін особпивого nризна­ чення»

09.55 Т/с .. школа моделей .. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 .. факти" 10.25 т;с .. мілагрос .. , 12Зс. 11.20 Т(с .. милий ворог". 150с. Телевізійний центр

моди

ня"

14.40

М/с

.. вудІ

Вудпеккер

1

ЙОГО друЗІ»

15.1 ОТ ;с .. маленькі

Ейнштей­

ни"

15.40

f\1/c

1З.ОО Освітній канал

14.00 Т/с .. кохай, доки моло­ дий", 5Зс.

14.50 Т Іс "Район Сансет•,

09.З5 Т /С «СЛІДСТВО ведуть Знатоки .. 10.ЗО Т/с .. кобра" 11.20 «Тетянин полудень" 12.00 Т/с «Комісар Рекс 11",

2Зс. 1З.ОО Репортер 1З.20 Х/Ф .. дкція" 14.50 Дом. фітнес .. хауз фІт" 15.00 М/с .. д,нки - маленький динозавр", іОс. 15.25 М/с .. друnі-детектив", 1Іс. 15.55М,'с .. томіДжеррІ», 14с.

1В.О5 Т/с .. комісар Рекс 11", 24с. 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.40 Т /С "ДИКИЙ ЯНГОЛ» 20.45 Х/Ф " ... на nрізвисько

"ЗВІР"

22.ЗО Реnортер 22.50 Погода 2З.ОО Х/ф .. селестина" 00.50 Реnортер О 1.05 Зона ночі оп-Ііпе

.. череnашки-

нІндзя"

1б.О5 М/с .. невгзмовні" 16 ЗО М/с .. гей, Арнольде'" 17.00 Т/с .. кенан і Кел" 17.25 Т/с .. школа моделей" 17.50 Т/с .. мисливицІ"

4З9с. 15.45 ТСН

16.00 Т/с «Полювання на По­ nел юшку .. , 1с., 2 ч. 17.00 Т/с .. Район Беверлі Хіллз", 50с.

17.40 Т/с •Салон краси", 39с. 18.ЗО Т/с «Ті, що співають у тернику", 2с. 19.30ТСН 20.00 .. тсн. Проспорт" 20.15 Т/с .. на розі, біля Патріарших-11», 1Зс.

21.25 .. nрихована камера" 22.05 Т Іс .. полювання на Попелюшку .. , 2с. 2З.15 тсн 2З.40 Телеслужба .. ситуація"

2З.50 Телеслужба розшуку

00.00 Х/Ф «Священний страх" О 1.З5 Телеслужба .. ситуація" УТ-З

18.45 .. факти .. 19.10 Погода 19.20 Т /с "Сnрави Кепсиких"

«Зустрінемося.ввечері»

з

Бергамо", 1с.

СТБ

07.00 .. вікна. Столиця" 07.1 О Прогноз nогоди 07.15 .. вІz-тv .. 08.00 .. вікна. БІзнес" 08.20 Астрологічний nрогноз 08.25 .. вікна. ОпІвночі" 09.00 Т/с .. що сказав НебіЖ'ІИК», 5С. 10.00 Т/с .. загін по боротьбі з мафією", 1Зс ... заступник" 1з.1о

кор­

що

ІСКРИТЬСЯ», б2С.

ІВ.20 ·Вікна. Столиця .. ІВ.ЗО Т/с «Кохання, що іскриться .. , б2с. 19.00 «Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.40 Т/с .. що сказав

М/с .. все не як у людей"

СЕРЕДА, ·12 грудня

но!" істини

КласІк-nрем'єр. Сторінками nрограм

09.20 ТелефІльм 09.50 Т/с .. каскад.ери .. , 59с. 10.40 Нова колекцІя 11.00 УТН - "Ранок" 11.15 Погода 11.20 «ХІТ РОКУ" 11.50 Т/с .. провінціалка .. , 1с. 12.З5 Погода 12.40 Закон є закон 15.00 УТН - ..день" 15.15 Погода 15.20 Муз. програма

.. nродо-

вжуючи ПОЧЗТ€>>

15.З5 Мультфільм

15.50 ·Крок АО ЗІрОК" 16.20 «СтудІЯ ,5" 17.00 Т;с .. каскадери .. , б2с. 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- .. вечір" 18.15 Погода 18.20 Ексnосвіт 18.45 .. саме Той" 19.1 О У/Ф .. всеукраІ'нський nе­ репис населення"

19.ЗО Т/с "n~овІнціалка", 5с. 20.20 Щоденник сесі1 ВР Украіни 20.ЗО Мегзлот

Вечірня казкJ УТН · .. панорама .. 2І.З5 СвІт спорту 21.50 Погода

10.05 Телемагазин 10.15 •Казка лірника Сашка" 10.25 •Глобальні поради" 10.30 Т/с «Арсен Люпен", 1с. 11.30 •Моя зірка• 12.10 Телемагазин 12.20 Фільм •В. Сnіваков nредставляє ... " 12.50 Телемагазин 17 .ОО Мовна вітальня 17.25 ·Мозаїка" 17 .З5 Музика на ТVТ 1В.50 Студія ВІЗажу

19.00 "ОдИН на ОДИН З .. " 19.45 "Ескулаn» 20.15 Музика на ТVТ 20.З5 Торгінформ

20.50 «Добрі НОВИНИ» 21.00 СІТ 21.15 «Казка лірника Сашка" 21.25 •Глобальні nоради" 21.30 Т/с •Арсен Люnен", 2с. 22.45 .. моя зірка" 2З.25 Телемагазин 2З.З5 Музика на ТVТ ІСТV

Об.ОО Об.25 Об.З5 Об.45 Об.55

Муз. ранок .. гаряча сімка" "Російські гірки" •Факти• Телеслужба пошуку 07.00 Mjc •Череnашкиніндзя .. 07.25 М/с .. невгамовні· 07.45 .. факти" 07.55 «ПЛЮС/Мінус» 08. 1О Погода 08.15 ТІс .. справи Кепських" 08.45 .. факти" 08.55 Погода 09.00 Т Іс .. мисливиці• 09.55 Т/с .. школа моделей" 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 «Факти• 10.25 Т Іс «Мілагрос", 124с. 11.20 т;с .. милий ворог",

ОВ.20 Т/с «Зупинка за вимо-

1З.ОО Х/Ф •Погоня заД.-Б. Ку­

ляє ... " 14.45 «Естафета" 15.00 Телемагазин 15.05 Телеслужба пошуку 15.10 «Домашній лікар ..

М/с .. вуді Вудпеккер і його друзі" Ейнштей-

14.40

15.15 Т Іс .. маленькі ни"

М/с

15.40

16.05 М/с .. невгамовні• 1б.ЗО М/с .. гей, Арнольде'" 17.00 Т/с "Кенан і Кел" 17.25 Т/с .. школа моделей" 17.50 Т/с .. мисливиці" 18.45 .. факти" 19.10 Погода 19.20 Т Іс .. справи Кепських" 19.50 Х/Ф «Заборонний танець~~

21.45

16.00 Мед. центр .. довіра" 16.05 "КИ.ІВ ДіЛОВИЙ»

22.25 Погода

гляду"

15 .. nодробиці".

Підсумки

«Докладно" з Д. Кисе-

льовим

22.З5 Х/Ф •Жахливі видіння" 15 .. кримінальні історіІ·· 00.40 «Російські гірки" 00.50 .. гаряча сімка .. ОО.

НОВИЙ

КАНАЛ

14.00 Репортер 14.20 Х/Ф " ... На прізвисько .. звір" 15.45 Дом. фітнес .. хауз фіт· 15.50 Реклама 1б.ОО М/с .. том і Джеррі", 15с. 1б.25 МІс .. злюки бобри", 55с. 17.00 Т/с .. nрості істини-VІ» 17.З5 т;с .. загублений світ", 4Зс.

18.05 Т/с «Комісар Рекс-11",

Х/Ф

.. основний

підозрюваний»

ТЕТ МультфІлими 07.ЗО .. вісті"

07.00

08.00 Християнська програма 09.00 Т/с "І завтра кохання" 09.ЗО Закон є закон 09.З5 .. nланета Боулінг" 09.50 Мультфільм 10.05 Спортивна програма ..команда + тv .. 10.З5 "Ім'я• 11.20 "украІ'нський пацієнт" 11.З5 Телемагазин 12.00 Телемагазин 12.25 Закон є закон

12.40 В. Доліна ... мій будинок літає», 1 ч. 1З.40 Телемагазин 13.55 Закон є закон 14.00 Експрес-інформ 14.1 О З вами "Інтерстиль" 14.20 .. киянин"

14.50 •Споживач" 15.00 Х/ф "Чудесний візит» 1б.ЗО .. століття Російського музею"

17.10 .. я-

nам'ятник Собі'" Є. Гофман 1В.ОО д/Ф .. м. Мащенко. Ювілей" 19.00 Т/С "Шалені ГРОШІ», бВс. 20.00 •Таємниці і скандали"

20.30 стн 20.45 КиївСL.кі ділові новини 21.00 "Влада факту" 21.30 .. вісТІ" 22.00 .. театр на долонях .. 22.30 СТН 22.45 Ексnрес-інформ 22.55 З вами «Інтерстиль" 2З.О5 Х/Ф .. nорушена тиша" 00.40 Молодіжна телеслужба

ЧЕТВЕР, грудня

··;,

13

УТ-1 Об.О5 «Доброго ранку, Україно!»

08.55 Вічні істини 09.00 Нова колекція 09.20 Т/Ф .. в;д ГімалаJв- УкраІНІ»

..

09.З5 Т Іс каскадери", бОс. 10.ЗО "не все так погано ..... 11.00 УТН - "Ранок« 11.15 Погода 11.20 Т (с .. nровінціалка .. , 2с. 12.00 Погода 12.05 Закон є закон 15.00 УТН - .. день" 15.15 Погода 15.20 М. Винтоняк ... голос Ка­ рnат .._. У майстерні худо· ЖНИЦІ

1б.ОО д/Ф .. миротворці", 2 ч. 16.20 .. студія .. 5.. 17.00 Т/с .. каскадери•, бЗс. 17.55 Закон є закон 18.00 УТН - .. вечір .. 18.15 Погода 18.20 Енергетичне поле 1В.45 .. саме Той" 19.10 Резонанс 19.ЗО Tjc .. nровінціалка", бе. 20.10 Нова колекція 20.ЗО Щоденник сесії ВР України

Вечірня казка УТН - ·Панорама .. 21.З5 Світ спорту 21.50 Погода

20.40 21.00

22.00 Tjc «Острів кохання", 7с. .. двобій• 23.10 «Жертви мовчання", З ч. ((Мене практично немає,,

2З.30 Погода 2З.З5 .. хіт року" УТ-2

07.00 Сніданок з •· 1 + 1" 08.00 Т (с «На розі, біля Патріарших ... ІІ", 1Зс. 09.00 Т Іс .. салон краси", З9с. 10.05 Телемаркет 1О.ЗО .. хіт року" 10.35 В/Ф .. всеукраїнський перепис населення>•

Подорож в д11тинство Телемаркет .. крок до зірок" 12.05 .. хто в домі хазяІ'н?" 12.ЗО Телемаркет

10.50 11. 1О 11.З5

12.40 "Будні" 12.55 .. хіт року .. 1З.ОО Освітній канал т;с «Кохай, доки моло­ дий", 54с. 14.50 Т/с "Район Сансет", 440с. 15.45 тсн 1б.ОО Т/с «Полювання на По­ пелюшку", 2с. 17.00 Т/с "Район Беверлі Хілла .. , 51с. 17.40 т;с .. салон краси .. , 40с. 18.ЗО Т ;с «Ті, що співають в

14.00

тернику«, Зс.

19.ЗО тсн 20.00 .. тсн. Просnорт" 20.15 Т/с .. на розі, біля Патріарших ... 11«, 14с. 21.25 «Біла ворона" 22.05 Tjc «Полювання на nелюшку .. , 3с. 23.15 тсн

По-

2З.40 Телеслужба «Ситуація" 2З.55 Х/Ф «Карибські nрисrрасті»

02.00 Телеслужба •Ситуація"

25с.

дня

2З.ЗО

«Череnашки-

нІндзя•)

15.ЗО «Люди і долі". КДТРКб років

1б.З5 Лікар Роман Довженко 1б.40 Т(с .. луіза Фернанда", 127с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За ки·,вським часом 1В.ОО Новини 1В.10 т;с .. земля кохання" 18.50 .. велике nрання" 19.55 Суперлото 20.00 .. nодробиці" 20.40 .. городок" 21.15 Т /с «Зуnинка за вимо­ гою-11" 22.20 .. кохання з першого nо­

22.55 М/с .. все не як у людей .. 23.00 .. вікна. Опівночі" 2З.30 М/с .. все не як у людей" 23.35 Х/Ф «Слизняк"

151с.

пером"

Новини 09.ЗО К. Стогнія .. кримінал" 10.05 "СмІхоnанорама» 10.З0 Т/С «ДрібНИЦі ЖИТТЯ» 11.1 О .. слабка ланка" 12.00 Новини 12.15 т;с «Даллас» 1З.О5 За київським часом 1З.15 Т/с .. життя сnочатку", 18с. 14.00 .. шлягер" nредстав-

08.ЗО СТН

Об.О5 "Доброго ранку, УкраJ­

КАНАЛ

12.15 Особливі nрикмети 12.45 ·Факти•

2З.

08.55 ВІчні 09.00

7

07.00 Новини 07. 15 "Камера сміху" 08.00 Новини 09.00

02.00 т;с .. кобра", 16с. 02.45 Х/ф "ТруффальДІно

20.40 21.00

01.10

гою"

УТ-1

.. черепашки-

12.45 "Факти• 13.00 Х/ф .. смертельна nого­

Новини 09.ЗО "ВІкенд" з І. ЗІнченко 10.20 т;с «Др•бн~ці життя .. 11.00 Каn,тал·u·,,у .. поле чу-

жби України>>

11.40 Сільська година 12 .ЗО Телемаркет 12.40 "Будні" 12.55 .. хіт року"

08.35 08.45 08.55 09.00 09.05

Об.З5 "Російські гірки"

ОВ.ОО Новини Т/с .. зуnинка за вимо-

09.00

09.00 Т Іс ·Салон краси .. , ЗВе. 10.05 Телемаркет , 10.ЗО .. хіт року .. 10.35 Бізнес-nростір 11.05 Телемаркет 11.30 ·Вісник nодаткової слу-

07.45 МІс "Злюки бобри" 08.15 ПІдйом

11.20 Х/Ф .. nрощення" .. вІz-тv" 14.00 .. вікна. Новини" 14.15 •·BIZ-ТV" 1б.50 Т(с .. державний дон", 22 ч. 17.40 "Вікна. Кримінал" 17.50 Т/С «Кохання,

біля

Патріарших-11", 12с.

Підйом Репортер Підйом .. телепузики" 07.20 ПІдйом 07.ЗО Репортер. Бізнес 07.35 ПІДЙОМ

·

06.45 .. факти" М/с

КАНАЛ

Об.25 Об.ЗО Об.З5 Об.55

ЯНГОЛ»

12.15

гою,,

НОВИЙ

07.00 Сніданок з "1 + 1" 08.00 т;с .. на розі,

2З.00 «Вікна. ОПІВНОЧі» 2З.ЗО М/с .. все не як у людей" 2З.З5 Х/ф .. кафе "Блакитний

.. м ..

ICTV

Об.55

УТ-2

«Російські гірки" ·Гаряча сімка"

вця"

00.00

23.25 Погода 2З.ЗО .. хіт року»

чемпіонату ІспаніІ

00.40 00.50

22.55

07.00 Новини 07.15 .. мелорама" 08.20

22.З5 Х/Ф .. дитя оnівночі" ОО. 1О Футбольний огляд

небіжчик", бе. 20.40 "Вікна. Бізнес" 21.00 Х/Ф .. замовлениИ вби-

22.00 22.15

2З.ОО Молодіжний канал "Калейдоскоп ..

ха•

42с.

17.40 Телеnресклуб 18.25 «ШЛЯХ ДО уСПІХУ"

2З.О5 "Жертви мовчання", 2 ч. ссУ пошуках синього пта­

Погода

1б.20 м;с .. злюки бобри". 54с. 16.50 Т/С .. Прості ІСТИНИ VI" 17.25 Т/с «Загублений світ",

час"

12.ЗО Телемаркr,т

23.55

гою"

22.З5 2З.20

7

з Д. Кисе-

льовим

21 ОО СІТ 21.15 .. казка ЛІрника Сашка" 21.25 .. глобальнІ nоради"

12.40 «БудНІ» 12.55 "ХІт року"

пел юшку",

21.45 .. докладно" 22.25

.. влада

22.00 Т/с ·Острів кохання", бе. "ДИЯВОЛИЦЯ»

1б.З5 ЛІкар Р. Довженко 1б.40 т;с «ЛуІЗа Фернанда". 12бс. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За киІвським часом 18.00 Новини 18.1 ОТ ;с .. земля кохання" 18.55 .. велике прання" 20.00 «Подробиці" 20.40 «Слабка ланка" 21.З5 Т/с .. зупинка за вимо­

12.З5

заД.-Б. Ку­

пером»

14.55 Закон є закон 15.1 О .. за кулІсами ..

УТ-1

10.З5 В/Ф

19.50 Х/Ф .. nогоня

15.З5 «Муз. історіі ... С. Турчак Мед. центр .. довіра .. 1б.00 «НеДІЛЬНІ зустріЧі»

15.50

1З.ЗО Телемагазин 1З.50 Хjф «ДІм на ТрубнІЙ»

ОВ.55 Вічні істини

Об.З5 "Російські гірки"

НОВИЙ

14.15 "BIZ-ТV" 1б.50 Т /С .. дер><авний дон", 21 ч. 17.40 .. в,кна. Кримінал" 17.50 Т(с «Кохання,

но!"

06.00 Муз. ранок 06.25 «Гаряча сімка"

Об.25 Об.ЗО Об.З5 Об.55

1З.10 «BIZ-ТV" 14.00 .. в,кна. Новини"

06.05

ІСТV

М/с

Вс.

Погода

17.ЗО

10.25 Т(с .. мілагрос", 11.20 Т/с «Амазонка" 12.15 .. насnравді" 12.45 .. факти»

15.20 "Інтер'єр"

10.00 «Вікна у СВІТ» 1О.ЗО Х/Ф «Каnітан" 12.20 МедІа-клуб

19.40

НІНДЗЯ»

Новини

21.ЗО Т/с

12.ЗО Новини Європи 17.05 Торгінформ 17.21) «ДОбрі НОВИНИ»

1б.О5 м;с

Мультфільм

14.00 .. крихітка" 14.20 Телемагазин 14.ЗО .. шлягер .. nредставляє ... '' 15.15 Телемагазин 15.20 Телеслужба пошуку 15.25 .. золоте намисто КиІв-

17.25

.. в. Співаков представляє ... " 12.00 Телемагазин 12.20 «ДОбрі НОВИНИ»

НИ»

Новини "Бадьорого ранку'" 10.З5 Т/С "Дрібниці ЖИТТЯ» 11.20 "Джентльмен-шоу .. 12.00 Новини 12.15 Т jc "Даллас .. ІЗ.05 За КИІВСЬКИМ ЧаСОМ ІЗ.15 Т/с «Життя спочатку .. ,

15.55

Вс. 11.ЗО Фільм

15.40

.. сnорт-тайм" .. що?

7 КАНАЛ 10.05 Телемагазин 10.15 «Казка лірника Сашка" 10.20 .. глобальні лоради" 10.ЗО Т/с .. nоліцейськІ в часі",

В.

14.ЗО Т/с "Краса nо-амери­

07.00 07.10 07.45 08.00 08.20 09.00 09.45

22.ЗО стн 22.45 Експрес-інформ 22.55 З вами «Інтерстиль" 2З.О5 «Сnортивний характер" 2З.20 Х/ф «ЯК бумеранг» 01.05 .. київ класичний"

19.ЗО «М-стиль»

22.00 Футбол як футбол 22.40 Фvтбол. ЛІга чемnюн1в. ТижНевий огляд

пелюшку .. , 1с.,

21.З0 «Вісті ТИЖНЯ»

20.00 ТорГІнформ 20.20 .. заглянь у майбутнє"

21.З5 Погода 21.40 Світ сnорту

20.00 "ТСН. Проспорт" 20.15 Tfc .. на розі,

21.00 «Влада факту"

СТБ

07.00 Прогноз nогоди 07.05 АстролоГІчний nрогноз 07.10 .. вІz-тv" 08.00 Бізнес-студія 08.40 «НІ nyxy НІ пера!" 09.00 Т/С "ОСТрІВ фантазіЙ»,

19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.40 Т /С «ДИЮ1Й

УТ-З ЯНГОЛ»

20.З5 Х/ф "Гірчиця б'є в ніс, або Він nо••инає сердити­ ся"

22.ЗО Реnортер 22.50 Погода 2З.00 Х/ф «Фатальний ПОТЯГ» ОО. 50 Репортер

07.00 Новини 07.15 .. nланета Здоров'я" 07.50 "Родина від А до я .. ОВ.ОО Новини ОВ.20 Т/с .. зуnинка за вимо­ гою-а ..

09.00

Новини

09.ЗО

.. кохання

з nершого nо­

01.00 Телеслужба розшуку 01.10 Зона ночі 02.20Tjc .. кобра"

10.10 Т/с "Дрібниці ЖИТТЯ» 10.55 Інтелект-шоу LG "Еври-

ОЗ.10 Х/ф •Труффальдіно із Бергамо•, 2с. 04.10 Х/ф .. фатальний nотяг" 05.40 т ;с .. сімейні узи"

12.00 Новини 12.15 т;с «Даллас·

СТБ

ОВ.20 Астрологічний прогноз 08.25 .. вікна. Опівночі" 09.00 Т/с «Що сказав

небіжчик", бе. що співає"

11.ЗО Х/Ф .. миленький ти мій"

12.50 .. вІz-тv .. 14.00 "Вікна. Новини" 14.15 "BIZ-ТV" 1б.50 Т/с .. державний

кор­ дон", 2З ч. Кримінал .. «Кохання, що іСКрИТЬСЯ», бЗс. 18.20 "Ві,;на. Столиця" 1В.ЗО Т/с «Кохання, що іскриться", бЗс. 19.00 «Вікна. Новини". Спор_т. Погода 19.40 т;с .. що сказав небіЖЧИК», 7С. 20.40 «Вікна. Бізнес" 21.00 Х/Ф •Чудовисько"

17.40 "Вікна. 17.50 Т/С

1З.О5 За київським часом

1З.15 Т/с

.. життя

сnочатку",

19с.

07.00 .. вікна. Столиця .. 07.1 О Прогноз погоди 07.15 •BIZ-ТV· 08.00 .. вікна. Бізнес"

10.00 Х/Ф .. жінка,

гляду"

14.00 Телемагазин 14.10 «Крила" 14.40 Фестиваль .. червона рута .. , 1 ч. 15.05 Телемагазин 15.10 .. духовний куnол України"

15.40 "Оплески, оnлески ..... 16.00 Мед. центр .. довіра" 16.05 «Родом з України". Б. Іванов 1б.40 Т/с «Луїза Фернанда", 128с. Торговий ряд 17.ЗО За киІ'вським часом

17.25

18.00 Новини 18.10 Т/с «Земля кохання" 18.55 «Велио<е прання .. 20.00 .. nодробиці 20.40 .. слабка ланка" 21.40 Tjc «Зуnинка за вимо­ гою ІІо>. Клуб .. золотий гусак" 23.ЗО .. nодробиці". Підсумки дня. Нічний «Час" 00.00 10. Рогоза «Колір ночі" 00.40 Х/Ф .. царевбивця·•

22.45

Броварську міськрайонну rазету <rHOBE ЖИТТЯ» віднині можна читати в електронному витляді на сайті компанії «6РАВОПОР'Г>І www.brovary.kiev.ua, де можна знайти інформацію від Броварської міськради та баrато інших повідомлень із життя Броварщини. Надсилайте ваші листи на нашу скриньку: пewlife@brovary.kiev.ua

1111 ння до мережі Інтернет з різноманітними варіантами oOniкv Ulllll Інтернет-провайдер н6РАВОПОРТ11 надає nocnvrи з підкnюqе-


8.12

Ng94 (9295) ТЕТ

07 .ОО Мультфільм 07 .ЗО ·Вісті• 08.00 Християнська програма 08.ЗОСТН 09.00 Tjc •І завтра кохання• 09.ЗО З вами •Інтерстиль•

09.45 Молодіжна телеслужба 10.15 •Ква-Кваша• 10.45 Х/Ф •Маскарад• 12.ЗО Закон є закон 12.З5 В. Доліна. ·Мій дім літає•, 2 ч. 1З.ЗО •Ім'я•. О. Блудов 14.З5 •Театр на ДОЛОНЯХ• 15.05 •Душу до душі• 15.20 Телемагазин 15.З5 Закон є закон 15.55 Мультфільм 16.05 Закон є закон 16.1 О Телемагазин 16.ЗО стн 16.50 •З коментарями і без 17.00•Тік• 17.20 •Вільна птаха збирає друзів•, 1 ч. 17.50 З вами •Інтерстиль• 18.00 Х/Ф ·Мій улюблений• 20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.ЗОСТН 21.00 •Таємниці і скандали• 21.ЗО •Вісті• 22.00 •Сnортология" 22.15 •Влада факту" 22.45 Х/Ф •Метод" 00.25 •Гарик Сукачові •Недо­ торканні", 2 ч.

7

КАНАЛ

09.05 Грації від •Гравісу• 09.ЗО Є. Радзинський. Виста-

ва •Вб'ємо чоловіка", 2 ч. 10.З5 ·Калейдоскоп" 1О .40 Торгінформ 11.00 •Хіт-базар• 12.10 Торгінформ 17.05 Торгінформ 17.20 •Добрі НОВИНИ• 17.30 •Заглянь у майбутнє• 17.40 Граціі від •Гравісу• 18.00 •Ноосфера• 1В.20 •Заглянь у майбутнє• 1В.ЗО Програма УХРТ 19.00 •Стимул• 19.15 Торгінформ 19.35 •Заглянь у майбутнє• 19.45 ·Ділові люди• 20.00 Торгінформ 20.20 •Добрі НОВИНИ" 20.30 •Мелодром" 21.00СІТ 21.15 •Казка лІрника Сашка" 21.25 •Глобальні поради" 21.30 Торгінформ 22.00 •Престиж" 22.10 •Ваше здоров'я• 22.30 Програма УХРТ 23.00 Канал ·М· 00.00 ·Калейдоскоп" ІСТV

06.00 Муз. ранок 06.25 ·Гаряча сімка" 06.35 •Російські гірки" 06.45 ·Факти" 06.55 М/с •Черепашкиніндзя" 07.20 М/с •Невгамовні" 07.45 •Факти• 07.55 ·Плюс/Мінус• ОВ. 10 Погода ОВ.15 Т(с •Сnрави Кепських• ОВ.45 •Факти" ОВ.55 Погода 09.00 Т(с ·Мисливиці• 09.55 Т(с •Школа моделей•

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 1В.ОО •Факти" 10.25 Т(с •Мілагрос•, 125с. 11.20 Т(с •Милий ворог•, 152с. 12.15 Нейтральна смуга 12.45 •Факти• 13.00 Х/ф •Заборонний та· нець"

14.40 М/с •Вуді Вудпеккер ' ЙОГО друЗІ"

15. 15 ТJc •Маленькі Ейнштей­ ни•

15.40

Mjc

"Черепашки·

НІНДЗЯ>)

16.05 М/с "Невгамовні• 16.30 М/с ·Гей, Арнольде!• 17.00 Т(с ·Кенан і Кел" 17.25 Т /с .. школа моделей• 17.50 Т(с ·Мисливиці" 1В.45 ·Факти• 19.10 Погода 19.20 Т/с •Справи Кепських• 19.50 Х/Ф ·Аеробосс-4. Ековоін»

21.45 •докладно• з Д. Кисельовим

22.25 Погода 22.35 Х/Ф •Вертихвістка• 00.15 Муз. програма ·М·фай· ЛИ>~

00.45 •Російські гірки• 00.55 ·Гаряча сімка"

НОВИЙ

КАНАЛ

06.25 ПІдйом 06.30 Репортер 06.35 Підйом 06.55 • Телепузики" 07.20 Підйом 07.30 Репортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 М/с •Злюки бобри• 08.15 Підйом 08.30 Репортер 08.35 Підйом ОВ.45 Мультфільм ОВ.55 Підйом 09.00 КИ.ІВСЬКИЙ реnортер 09.05 Підйом 09.35 Т/с •Слідство ведуть Знатоки .. 10.25 Т (с •Кобра• 11.20 • Тетянин полудень•

12.05 Т/с •Комісар Рекс-11•, 25с.

13.00 Репортер 1З.20 Х/Ф •Гірчиця б'є в ніс, або Він починає сердити­ ся•

14.55 Дом. фітнес •Хауз фіт• 15.05 М/с •Дінки · маленький динозавр•, 11с.

15.ЗО Mjc •Друпі-детектив", 12с. 16.00 М/с ·Том і Джеррі•, 16с.

16.25 М(с •Злюки бобри•, 56с. 16.55 Т/с •Прості істини VI• 17.30 Tjc •Загублений світ•. 44с. 18.05 Т /с •Комісар Рекс-11•, 26с. 19.00 Репортер 19.25 Погода

19.40 Т(с •ДИКИЙ ЯНГОЛ• 20.35 Х/Ф •Оnерація загону •дельта• 22.30 Реnортер 22.50 Погода 23.00 Х/Ф ·Вбивця ворон• 00.55 Реnортер 01.10 Зона ночі 02. 15 Т jc •Кобра• 03.00 Х/Ф •Весілля• 04.00 Х/Ф •Вбивця ворон• 05.40 Т/с •Сімейні узи• СТБ

07.00 ·Вікна. Столиця" 07. 1О Прогноз погоди 07.15 ·BIZ-ТV• 08.00 •Вікна. Бізнес• 08.20 Астрологічний прогноз ОВ.25 •Вікна. Опівночі• 09.00 Т(с •UЦо сказав небіжчик•, 7с. 10.00 Х/Ф •Чудовисько• 11.40 Х/ф •Подвійний капкан•, 1с. 13.10 •BIZ-ТV• 14.00 •Вікна. Новини• 14.15 •BIZ-ТV• 16.50 Т/с •Державний кор­ дон•, 24 ч. 17.40 ·Вікна. Кримінал" 17.50 Tjc "Кохання, що іскриться•, 64с. 1В.20 •Вікна. Столиця• 1В.ЗО Tjc •Кохання, що іскриться•, 64с. 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19.40 Т/с •UЦо сказав небіжчик", Вс. 20.40 ·Вікна. Бізнес• 21.00 Х/Ф "Особисте життя королеви»

22.35 Mjc •Все не як у людей• 22.40 •Вікна. Опівночі• 23.10 Mjc ·Все не яку людей" 23.15 Х/ф •Дружина з того світу•

П'ЯТНИЦЯ, 14 грудня УТ-1

06.05 •доброго ранку, Украї­ но!"

ОВ.55 Вічні істини 09.00 Класіх-прем'єр з Т. Міленіною 09.40 Tjc •Каскадери•, 61с. 10.30 Мед. тижневик •36.6" 11.00 УТН - •Ранок" 11.15 Погода 11.20 Tjc •Провінціалка", Зс. 12.00 Погода 12.05 Закон є закон 15.00 УТН - •день" 15.15 Погода

15.20 Т/Ф "Йоган Готфрід Шедель"

15.45 •Веселоі канікули осені• 16.20 .. студія .. 5. 17 .ОО Нова колекція 17.20 •Надвечір'я• 17.55 Закон є закон 1В.ОО УТН - •Вечір• 1В. 15 Телемарафон, присвя­ чений 10-річчю міліцііНе­ залежноі України. Вступ

1В.20 .. саме Той" 1В.45 Телемарафон, присвя­ чений 1О-річчю міліціі Не­ залежноі України 20.35 UЦоденник сесії ВР України 20.45 Вечірня казка 21.00 УТН - •Панорама" 21.35 Світ спорту 21.50 Телемарафон, присвя­ чений 1О-річчю міліцїі Не­ залежноі України 23.00 Tjc •Острів кохання•, Вс. •Заручники• 00.05 «Жертви мовчання", 4 ч. «Кримінальне павутиння»

00.30 .. в ніч на суботу .. з О. Роміною. Гаряча десятка УТ-2

07.00 Сніданок з • 1 + 1" ОВ.ОО Т jc .. на розі, біля Патріарших-11", 14с.

09.00 Т/с ·Салон краси", 40с. 10.05 Телемаркет 10.30 В/Ф •Всеукраїнський перепис населення•

10.40 Телемаркет 11.05 Естрадна прем'єр-ліга 11.35 Відкриваємо Біблію 12.05 •Право• 12.35 Телемаркет 12.45 «Будні» 13.00 Освітній канал 14.00 Т/с •Кохай, доки моло­ дий", 55с.

14.50 Tjc ·Район Сансет•, 441с.

15.45 тсн 16.00 Tjc "Полювання на По­ пелюшку''• Зс. 17.00 Tjc "Район Беверлі Хіллз", 52с. 17.50 «Перше побачення• 18.20 Супершоу •Останній герой• 19.30 ТСН 20.00 • ТСН. Проспорт• 20. 15 «Перший мільйон• 21.25 Т/с •Вулиці розбитих ліхтарів-ІІІ•. "Труп із зоо­ парку•

22.30 "Без табу• з М. Вереснем

23.10 тсн 23.35 Телеслужба •Ситуація• 23.50 Телеслужба розшуку 00.00 Х/Ф ·Три доби після безсмертя•

01.30 Телеслужба "Ситуація• УТ-З

07 .ОО Новини 07.15 •Смачно• з Б. Бурдою 07.50 "Родина від А до я

..

ОВ.ОО Новини ОВ.20 Т/с "Зупинка за вимо­ гою-11"

09.00 Новини 09.35 Клуб "Золотий гусак• 10.15 Т(С •Дрібниці ЖИТТЯ• 11.05 •Слабка ланка" 12.00 Новини 12.15 Tjc ·Даллас•

22.05 •Кримінальні Історії" 22.25 Погода 22.35 Tjc "СІ-5. Нові про­

1З.О5 За київським часом

23.55 Х/Ф "Фатальний вибір• 01.25 «Російські гірки• О 1.35 •Гаряча сімка" 01.45 Х/Ф .. маломбра• 03.10 Т/с ..v.І.Р.• 04.00 Tjc •Альф• 04.25 Т jc "Шериф із пекла• 05.10 Х/ф "Фатальний вибір"

13.15 Т/с •Життя спочатку•, 20с.

14.00 Телемагазин 14.10 Фестиваль ·Червона рута•, 2 ч. 14.35 •Театральний Київ". Незабутня О. Петрусенко

14.55 Телемагазин 15.05 •Автографи• 15.35 Телемагазин 15.45 Телеслужба пошуку 15.50 •Конкурент• 16.20 Мед. центр •довіра .. 16.25 ·Ліки майбутнього• 16.40 Т/с "Луrза Фернанда", 129с.

17.25 Торговий ряд 17 .ЗО За київським часом 1В.ОО Новини 1В.10 Т/с "Земля кохання• 1В.55 «Велике прання" 20.00 ·Подробиці" 20.40 Капітал-шоу •Поле чу­ дес"

21.45 Х/Ф «Улюбленець долі• 00.15 «Подробиці". Підсумки дня

ОО .40 Погода 00.45 Концерт.

Backstreet

Boys "Повернення додо­ му•

02.25 Т (с •Клуб насолод" ТЕТ

07.00 Мультфільм 07.30 "Вісті" ОВ.ОО Християнська програма ОВ.ЗО СТН 09.00 Tjc "І завтра кохання .. 09.30 Закон є закон 09.35 "Познайомимося зблизька•

10.05 10.20 10.25 10.45

Телемагазин Закон є закон

Телемагазин Кращі концерти "тЕТ ... Р. Карцев 12.20 "Ім'я ... Г. Валчек 13.10 •За кутсами" 13.35 Телемагазин 13.55 Закон є закон 14.00 Експрес-інформ 14.10 З вами «Інтерстиль• 14.20 Х/Ф •Мій любий" 16.30 Т/с "жозеф Бальзамо•, 1с. 17.30 ·Мій Ермітаж" 18.00 Мультфілим 1В. 1О "Душу до душі" 18.25 "35 хвилин джазу .. 19.00 Т jc "Шалені гроші•, 69с. 20.00 "За кулісами" 20.30 стн 20.45 Київські ДІЛОВі новини 21.00 "Влада факту• 21.30 ·Вісті" 22.00 Д/с "Хроніка надій і ілюзій". "Дзеркало історіі• 22.30 стн 22.45 Експрес-інформ 22.55 З вами "Інтерстиль" 23.05 "Шлях до успіху• 23.20 "Бард-салон" з Тризу­ бим Стасом 23.45 Х/ф "Маркіза" О 1.50 Художній салон "Рrо­ АІ1»

7

КАНАЛ

10.05 Телемагазин 10.15 •Казка лірника Сашка• 10.20 "ГлобальнІ поради" 10.30 Т/с •Арсен Люпен", 2с. 11.30 Мовна вітальня. Урок 20-й

11.55 Фільм .. в. Співаков представляє ... • 12.30 Телемагазин 17.00 •Аnтека для душі" 18.00 .. в гостях у Дмитра Го· рдона ... Ю. Рибчинський 19.00 •Один на один з .. • 19.50 Студія візажу 20.00 Музика на ТУТ 20.35 Торгінформ 20.50 «Добрі новини" 21.00 СІТ 21.15 «Погляд з Америки• 21.45 ·ГлобальнІ поради" 21.50 Музика на ТУТ 22.00 "Projcontra" 22.45 Т /с "Арсен Люпен", Зс. 23.45 Музика на ТУТ ІСТV

06.00 Муз. ранок 06.25 "Гаряча сімка• 06.35 "Російські гірки• 06.45 •Факти• 06.55 Телеслужба пошуку 07.00 М/с ·Черепашкиніндзя" 07.25 М/с •Невгамовні" 07.45 «Факти• 07.55 .. nлюс/Мінус" ОВ.10 Погода 08.15 Tjc «Сnрави Кепських" ОВ.45 "Факти .. ОВ.55 Погода 09.00 Tfc "МисливицІ" 09.55 Т jc "Школа моделей"

10.00, 11.00. 12.00. 14.00. 17.00, 1В.ОО "Факти .. 10.25 Т(с «Мілагрос", 126с. 11.20 Tjc ·Милий ворог" 12.20 "Кримінальні історіі" 12.45 "Факти• 13.00 Х/Ф •Аеробос-4. Еко­ воін .. 14.40 М/с "Вуді В'Ідnеккер і ЙОГО друЗІ•

15.20 Т/с «Маленькі Ейнштей­ ни"

Mjc "Черепашкиніндзя" 16.10 М/с •Невгамовні" 16.35 Mjc «Гей, Арнольде'" 17.05 Tjc "Зустрічайте "Клео15.45

патру•

17.25 Т jc •Школа моделей" 17.55 Т jc "Прикрий мене'" 18.45 «Факти• 19.10 "Особливі прикмети". В. Горбулін · 19.40 Погода 19.50 Х/Ф «Околиця"

21.45 .. факти"

фесіонали" 23.30 Тележурнал для чоловіків «Кентавр"

НОВИЙ КАНАЛ 06.25 Підйом 06.30 Репортер 06.35 Підйом 06.55 ·Телепузики• 07.20 Підйом 07.30 Репортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 Mjc "Злюки бобри .. ОВ.ЗО ОВ.З5 ОВ.45 ОВ.55

Репортер Підйом Мультфільм Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 ПІДЙОМ 09.35 Т /с "Слідство ведуть ЗнаТоКи" 10.25 Tjc "Кобра .. 11.20 «Тетянин полудень" 12.05 Tjc •КомІсар Рекс-11", 26с. 13.00 Репортер 13.20 Х/Ф «ОnерацІя загону «Дельта" 14.55 Дом. фітнес «Хауз фІт" 15.05 М/с "Дінки- маленький динозавр", 12с. 15.30 М/с «Друпі-детектив", 1Зс. 16.00 М/с "Том і Джеррі•, 17с. 16.25 М/с •Злюки бобри .. , 57с. 16.55 Т(с •Прості істини-VІ" 17.35 Tjc "Безсмертний", 1с. 1В.О5 Tjc •Клоун .. 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.40 Аншлаг! Аншлаг! 20.45 Х/Ф ·Службовий ро· ман•, 1с. 22.30 Репортер 22.50 Погода 23.00 Х/Ф "Службовий роман", 2с. 00.25 Репортер 00.35 Телеслужба розшуку 00.45 Х/Ф "Третє чудо" 02.40 "Бівіс і Баттхед• 03.05 Зона ночі 04.45 Хjф "Втікачі комп'юте­ рних тенет"

вас

зніймають!

СТБ

ОО.

10

Погода УТ-2

07.00 "Парк автомобільного періоду•

07.30 "Рецепти веселих кухарів•

08.00 «Перше побачення• 09.00 •Медовий місяць" 10.05 Телемаркет 10.15 «Хіт-новини" 10.45 Резонанс 11.05 Модний час 11.35 •Чітко і ясно" 12.05 Надзвичайна ситуація 12.35 д/Ф "Скарби історіі" 13.10 Телеслужба .. милосер13.30 «Людина і закон" 14.00 "Прихована камера• 14.35 Х/Ф "Сіндбад. Битва те· мних лицарів"

16.10 .. о. щасливчик'" 17.10 Tjc .. вулиці розбитих ліхтарів-ІІІ". "Труп із зоо­

рой"

королеви''

11.20 Х/Ф «Подвійний капкан", 2с.

12.45 «BIZ-ТV· 14.00 ·Вікна. Новини" 14.15 «BIZ-ТV" 16.40 д/с «Підводна одісея команди Кусто", 5Зс. що

іскриться•, 65с.

бою"

23.00 Х/Ф «Кислотний дім" УТ-З

07.00 За київським часом 07.30 •Родом з України" ОВ.О5 Лікар Роман Довженко ОВ.1 О "Пані, панночка, панянка,.

ОВ.25 Торговий ряд

ОВ.ЗО На ранковому прийомі 09.00 Погода 09.05 "Доки всі вдома" 09.50 •Бадьорого ранку!• 10.35 «Смачно" з Б. Бурдою 11.1 О ·Музичний кіоск" О. Гончаренка 11.50 Х/Ф •Гардемарини, вnеред!" 13.05 М/с ·Покемон" 13.35 .. nланета тварин"

14.50 «Сміхопанорама 15.30 "Божевільний світ" 16.20 квк 17.05 Х/Ф .. москва сльозам не вірить»

Суперлото

"Подробиці" UЦо? Де? Коли?

Т jc .. далекобійники" Х/ф •Жити як королі•

ОВ.ЗО СТН

09.00 "Створи себе" 09.20 З вами «Інтерстиль" 09.30 «Лакмус ЖИТТЯ• 10.00 Х/Ф .. не покидай ..... , 1с. 11.1 О Кіногороскоп 11.30 Економічний вісник 12.00 М/с "Сильван", 12с. 12.30 ·Палацеві таємниці• 13.05 Мультфіль~и 13.25 Х/ф •Музична історія" 14.50 "Моделі" 15.15 Телемагазин 15.30 "Право" 16.10 "Планета Боуnінг" 16.ЗО СТН

що

Іскриться•, 65с.

19.00 «Вікна. Новини". Спорт. Погода

19.40 Т jc "Секретний агент", 10с.

20.45 Х/Ф .. макБейн" 22.55 "Вікна. ОnІвночі" 23.45 Т jc "Романтична при· 3-й.

СУБОТА, 15 грудня

16.50 "Вибір року" 17.35 .. споживач• 17.50 .. з коментарями і без .. " 1В.ОО "Чорний квадрат .. 1В.ЗО Парламентський ВІсник

Телепресклуб «КИЯНИН" стн "Влада факту" 21.З0 «ВІСТі" 22.00 «СМІХОНОСТаЛьГіЯ" 22.40 Х/Ф "Смертелине захо-

19. 15 20.00 20.30 21.00

плення

но~ ..

09.00 У гостях у Дрьоми 09.30 •Зірки, на сцену'· 10.00 До закінчення місяця Рамадан. Поздоровлення Муфтія УкраІни шейха Ах­ меда Таміма 10.10 .. nригорща ..

11.10 "ХІТ року" 11.40 Дитяча лінІя 12.00 УТН- "День" 12.10 Погода 12.20 Всеукраїнський фести­ валь вакальної класичної музики •Зорепад", З ч.

12.50 "Ракурс .. 13.05 М/Ф «Ромео і Джулиєт­ та"

13.35 "Ми пам'ятаємо Ваші імена ... " 14.00 Класіх-прем'єр з Т. МіленІною

14.30 •Надвечір'я" 15.00 УТН- ..день" 15.10 Погода 15.20 "Не все так погано. 15.50 РелІКВіІ 1храми УкраІни 16.00 Регіон 16.20 "Польова nошта па­ м'яті»

16.55 Х/Ф "ДІвчина посnішає на побачення" ' 1В.ОО УТН - "Вечір" 1В.15 Погода

1В.20 Вікно в Америку 1В.50 В світі добрих новин 19.15 Нова колекція 19.40 Т jc "Провінціалка", 4с. 20.30 Мегалот • 20.40 ВечІрня казка 21.00 УТН - "Панорама" 21.35 СВІТ спорту 21.50 Погода . 22.00 Ток-шоу О. Марченко •Моя професія"

..

00.30 Х/Ф "Гаряча мета" КАНАЛ

7

УТ-1

07.30 "Доброго ранку, Украї-

10.05 Телемагазин 10.15 «Казка лірника Сашка" 10.20 "ГлобальнІ поради• 10.ЗО Т/с "Арсен Люпен", Зс. 11.45 Світ науки 12.00 Фільм "В. Співаков представляє ..... 12.30 «Дикий світ Америки" 13.00 Мовна вітальня. Урок

10-й

13.30 14.00 14.30 15.15 15.30 16.15 18.00 18.45 19.15 20.35 20.50

Час розваг Телемагазин

"Один на один з .. "

Музика на ТУТ «Моя зірка" «Аnтека для душі" Музика на ТУТ Вікно в Америку Салон "Des МіsегаЬІе" Торгінформ .. добрі новини" 21.00СІТ 21. 15 «Казка лІрника Сашка"

21.25 "ГлобальнІ nоради" 21.30 .. в гостях у Дмитра Гордона"

22.45 Tjc .. Арсен Люnен". Зс. 23.45 Музика на ТУТ ІСТV

06.35 Муз. ранок 07.00 "Перехрестя" 07.25 Погода 07.ЗО

Tjc

да"

21.З5 "Насправді" 22.00 "Кримінальні історіі» 22.25 Футбол. Чемпіонат Іспанії. Центральний матч туру. У перерві: Програма

"12-й гравець"

00.15 Х/Ф "Маломбра" О 1.40 Тележурнал для чоловіків "Кентавр»

02.05 Tjc •V.I.P." 02.50 Т jc «Альф" 03.20 Х/Ф "Приватний курорт" 04.45 Х/ф .. про бідного гуса· ра замовте слово ... 1·2с. НОВИЙ

«Прикрий мене'"

08.15 Погода 08.20 Mjc «Вуді Вудпеккер і його друзі"

09.00 Т /С "АНІМОрфи" 09.25 Т jc «Чудесна наука" 09.55 Х/Ф •Про бідного гусара замовте слово", 1-2с.

1О ОО, 11.00. 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 •Факти"

12.45 •Факти"

18.15 «Бути жінкою" 18.35 Хуліо Іглесіас. Концерт· розповідь

фесіонали»

14.15 Х/ф «Окраіна" 15.55 Tjc •V.I.P." 16.45 Т jc "Альф" 17.15 .. галопом по Європах" 17.50 Т/с «Амазонка" 18.45 "Факти• 19.00 Х/Ф •Правдива неправ-

КАНАЛ

07.30 Mjc «Друпі-детектив" 07.55 Mjc • Том і Джеррі"

Mjc «Злюки бобри"

09.00 Т jc «Плем'я,. 09.25 М/с "Скубі Ду, де ти?" 10.00 «З х Ф· 10.45 Х/Ф «Службовий ро· Посміхніться, знімають!

10с. "Блуд"

23.20 «Жертви мовчання", 6 ч. .. uца є далі" 23.40 Погода 23.45 «Хіт року»

вас

12.55 Х/Ф "Службовий роман .. , 2с. 14.05 Репортер 14.15 Погода 14.35 Х/Ф «Міцний мужик» 16.00 Т/с "Горець: безсмертний ворон•' 16.55 Футбол. Англійська npe· м'єр-ліга. У перерві: Фут­ больний огляд "Гол!•' 19.00 Репортер 19.35 Хjф «Будьте МОІМ ЧО· ловіком ... " 21.30 Х/Ф «Зброя бога-2" 23.30 Т/с ''Відверті бажання" 00.10 Х/Ф .. nоговоримо про секс''

02.05 "Бівіс і Баттхед" 02.ЗО Зона ночі 03.40 Х/ф «Міцний мужик" 04.45 Хjф «Будьте моїм чо· ловіком ... '' 06.05 Х/Ф ·Приходите завтра" СТБ

07.00 Астрологічний nрогноз 07.05 .. вІz-тv .. 09.00 "Імпреза" 09.ЗО .. ви практично здоров'" 09.50 "ЛабораторІя малого бізнесу .. 10.00 МІс .. nригоди Папірусу ... 1с. 10.30 Т/с .. nригоди швейцар· ської родини Робінсон .. ,

Бокс по-справжньому.

Дж. Руіс - Е. ХоліфІлд 08.30 «Біла ворона" 09.10 .. лото-забава" 10.05 Ток-шоу О. Марченко .. моя професІЯ" 10.50 «Реальний сектор .. 11.20 Телемаркет 11.35 Бізнес і влада 12.05 UЦаст вам 12.35 Мультконцерт 12.50 д/Ф «ПанІ сенатор" 13.20 Нова колекція 13.30 Відкриваємо БІбЛІЮ 14.00 .. св-шоу". К. Орбакайте

14.35 Х/Ф .. дмБ-3. Знову в бою"

14с.

11.00 д/с "Підводна одіссея команди Кусто•. 5Зс.

Tjc .. марш Турецького· 11". «Перебіжчик" 19.15 .. великі перегони" 19.30 .. тсн- Епіцентр .. 20.15 .. медовий місяць" 21.20 Х/Ф .. таємниці двірцевих переворотів>•

2З.ОО Бокс по-справжньому. Дж. Руіс - Е. Холіфілд

00.30 "Парк автомобільного періоду" УТ-З

07.00 Молодіжна телеслужба 07.ЗО .. на своїй землі" 08.00 "Недільні зустрІчі" 08.40 Торговий ряд 08.45 «Інтер'єр .. 09.00 Погода 09.05 "Городок" 09.40 .. nрокинься 'співаи'" 10.40 «ВІкенд" з І. Зінченко

11.20 "Кзраоке на майд~ні" 12.00 .. nоказуха" 12.40 .. мелорама" 13.20 "Планета Здоров'я., 13.50 .. дис кавері" 14.30 М. Хазанов, О. Степане· нко й інші в концерті "Єв­ ге:<~й Петросян заnро­ шує ... " 15. 1ОТ jc .. далекобійники" 16.15 Інтелект шоу LG «Еври­ ка

«АнжелІка- маркІза

ЯНГОЛІВ"

19.15 «Джентльмен-шоу .. 20.00 «ПОдробиці ТИЖНЯ" 20.50 Х/ф «Смертельна зброя"

12.00 Т/с .. секретний агент",

2З.ОО "Спорт-тайм"

10с. 13.00 «Новація" 1з.1о .. вІz-тv .. 15.10 д/ф •Десять років по­

23.35 Х/Ф .. поліцейський"

шуків і здійснень"

15.20 Медіа-клуб 16.00 Т/с «Чисто англійські вбивства••. «Таємниця Стерлінгського лісу», 12с.

18.00 Т/с "Острів фантазій", 9с.

19.00 .. вікна. Новини". Спорт. Погода

19.15

Х/Ф «Жандарм і жанда-

рметки»

21.15 Х/Ф «Кара небесна" 23.20 Х/Ф "Акули" О 1.05 Х/ф «Портрет при· стра сті''

НЕДІЛЯ, грудня

16

УТ-1

07.30 .. доброго ранку. Укршно!"

ТЕТ

07.05

В. Шушкевич ... на поча-

тку було Слово" .. вісті" Християнська програма

08.ЗО стн 09.00 .. ква-Кваша" 09.30 д/с .. хроніка надІй

ПІДПрИЄМЦІВ

16.00 .. зустрінемося ввечерІ" 16.30 Т/с ,.жозеф Бальзамо". 2с. 17.ЗО .. Блискучий Санкт-Пе-

тербург"

18.00 "Дітвора"

09.З0 "Крок ДО ЗІРОК" 10.00 «Наше військо" 10.30 .. телефортуна" 11.05 .. хто є домІ хазя1н?" 11.30 Мед. тижневик "36,6" 12.00 УТН- .. день"

19.1 О 20.00 20.30 21.00 21. 15 21.45 22.00

12.10 Погода 12.15 Сільська година 13.05 .. саме Той" про себе 13.40 «Клуб Суперкниги" 14.00 Мультфільм на замов· лення

УТН - «День" Погода Кордон .. nрошу пані". Концерт нар. арт. УкраІни П. З1брова 17.25 .. nерехрестя .. 18.00 УТН- .. день" 18.10 Погода

15.00 15.10 15.20 15.40

1

іЛЮЗІЙ". «ДЗеркаЛО ІСТОріІ"

10.05 Телемагазин 10.20 "З5 хвилин джазу" 11.05 .. навколо сміху .. 12.40 .. влада факту" 13.00 «Людина 1закон" 13.30 «Ім'я" 14.00 ХудожнІЙ блок "Pro-дrt .. 15.00 «КИІВ класичний" 15.20 Кіногороскоп 15.40 Майстер-клас для

08.50 Нова колекцІя 09.00 д/ф "Сни про Гріна"

18.ЗО Блеф-клуб .. хх сторіччя. Обране" .. таємницІ і скандали" СТН-тижневик "Український пацІєнт" .. магія кіно" Телеенциклопедія "Познайомимося збли· ЗЬК3"

22.30 СТН·сnорт. Щотижне· вик

22.50

З вами «1нтерстипь"

2З.О5 Х/Ф .. христос зупинив­ ся в ЕбОЛІ»

О 1.З5 "ХІт-базар"

7

КАНАЛ

09.05 ГрацІї ВІд «Грав,су .. 09.30 Торгінформ 10.00 "Золота Фортуна" 11.00 «ШЛЯХ ДО уСПІХУ" 11.15 «Шлягери ХХ СТОЛІТТЯ"

ТорГІнформ Той"

.. саме

13.30 Граці,. від "Гравісу .. 14.00 Торгінформ 14.20 .. калейдоскоп" 14.25 «Добрі НОВИНИ" 14.30 Елітна школа-ліцей «Гранд", 1 ч. 15.00 "Шлях до успіху" 15.15 «Лікування хребта" 15.ЗО .. доживемо до по16.00 Торгінформ 16.ЗО .. саме Той" про себе 17.00 «Шлягер представляє .. " 1В.10 .. жіпс" 18.30 Торгінформ 18.50 "ДобрІ новини" 19.00 .. заглянь у майбутнє" 19.1 О Футбол-ретро 19.30 .. хіт-базар" 20.35 .. заглянь у майбутнє" 20.40 Торпнформ 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.25 .. глобальнІ поради" 21.30 Торгінформ 22. 15 "Вікно в містику" 22.45 «ШЛЯХ ДО успіху" 23.00 СвІт здоров'я «Бі-КиІв" 23.15 ТорГІнформ 00.10 .. калейдоскоп" ІСТV

07.25 Мультфільми 07 З5 Погода 07.40 Tjc «Амазонка" 08.30 Погода ОВ.35 М/с .. вуді Вудnеккер і його друзі" ОВ.55 Tjc "Аніморфи" 09.20 Tjc «Чудесна наука" 09.50 Х/ф .. завойовник"

10.00, 11.00, 12.00, 16.00. 17.00, 18.00 .. факти" 11.45 ТелевізІйний центр МОДИ

12.15 ·Особливі nрикмети" 12.45 .. факти" 13.00 Т jc "Листи БланЧІ" 1З.25 .. галопом по Євроnах" 14.00 ХІф .. nравдива неправ· да"

16.25 Т/с "у ІР." 17.15 Т/с .. длuф" 17.50 Т /с "Амазонка" 18.45 «Факти" 19.00 .. свобода слова" 20.00 Х/Ф "Пірати" 21.50 Т jc .. nриватна мілщія" 22.20 Х/Ф «Приватний курорт" 2З.55 Штрафний удар

00.05 Футбол. Чемпіонат Іспанії. Центральний мJтч туру

01.45 "РОСІЙСькі ГІРКИ" НОВИЙ

КАНАЛ

07.45 "Церква Христова" 08.00 М/с .. том і ДжеррІ" 08.30 М/с .. злюки бобри" 09.00 Tjc .. nлем'я" 09.25 М/с "Скуби Ду, де ти? .. 10.00 "З х 4" 10.50 Світ ІНДІйського кІно, 1с. 1 і .55 Запитайте в лІКаря 12.25 СвІТ ІНдійського кіно, 2с. 1З.25 Репортер

07.ЗО

08.00

1З.ОО

23.З0 «МІФ•

17.З5

17.10 Х/Ф

12.40

недІлка"

УТ-2

07.00

12.00 "Фінансист" 12.25 «Амазонка" nеремагає час»

19.30 Tjc "Провінціалка", 5с. 20.10 Світ. Огляд 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - «Панорама .. 21.35 Погода 21.45 Tjc «ОстрІВ кохання",

15.50 КВК. Українська ма

ман», 1с.

12.15

21.35 Х/ф «ДМБ-3. Знову в

19.55 20.00 20.50 22.05 23.20

12.55 Т jc «Листи Бланчі" 1З.20 Tjc «СІ-5. Нові про-

08.ЗО

парку"

18.05 Т/с "Кобра". "Чорна кров", 2 ч. 19.30 тсн 20.00 "Великі перегони" 20.15 Супершоу •ОстаннІй ге-

ОВ.ОО Християнська програма

ОВ.20 Астрологічний прогноз ОВ.25 «Вікна. Опівночі" 09.00 Tjc •Що сказав небіжчик•, Вс. 10.00 Х/Ф ·Особисте життя

страсть". Фільм ..вікно в серце•

«Повернення»

06.55 "Вісті" 07.30 "Киівський регіон"

ОВ.ОО «Вікна. Бізнес•

1В.20 "ВІкна. Столиця" 1В.ЗО Т/с •Кохання,

23.50 "Жертви мовчання•. 5 ч.

ТЕТ

07.00 "ВІкна. Столиця" 07. 1О Прогноз погоди 07.15 "вІz-тv ..

17.40 "Вікна. Кримінал" 17.50 Т/с "Кохання,

«Наречена»

дя"

ОВ.15 Підйом

06.15 Т/с «Сімейні узи" 07.00 Посміхніться,

22.40 Т/с «Острів кохання", 9с.

1З.35 Погода

13.45 Х/Ф «Зброя бога·2" 15.50 Х/Ф "Свято Нептуна" 16.45 "Село Глуховка" 17.15 Х/Ф .. гараж" 19.00 Репортер 19.40 Х/Ф "Скелелаз" 21.50 Х/ф "Фанданго .. 2З.20 Сnортивний марафон від «Жіллетт"

23.40 Футбольний огляд «Гол!»

2З.55 Футбол. АнглІйська

npe·

м'єр-ліга

01.35

СВІТ іНДІЙСЬКОГО КІНО

ОЗ.25 Х/Ф «Гараж"

05.00 Х/ф "Свято Нептуна"

os.4o "з х 4 ..

СТБ

07.00 Астролог;чний 07.05 .. вІz-тv .. 09.00 •Прописи"

прогноз

09.ЗО "Зелена зона"

09.50 «ЛабораторІя малого бІзнесу"

10.00

Mjc

.. пригоди

ПаnІрусу", 2с. 10.30 Х/Ф .. жандарм і жандарметки"

12.20 "ВІкна у СВІТ" 12.50 «М·СТИЛЬ•< 13.20 "BIZ·ТV" 15.00 .. стан neXt" 15.20 "Зворотний бік медалі" 16.00 Італійський футбол. Серія А. "Рома» ·(<Мілан"

17.55 .. двтостиль" 18.20 Х/ф .. чесна куртизанка" 20.40 Бізнес-студІЯ 21.ЗО Італійський футбол.

Серія А. «ІНТЕР" - "Кьєво" 2З.25 Х/Ф «ЗОЛОТІ ЯЙЦЯ»

01.05 "Імnреза"


~14;~,~;;-m:~:(:n:~:J~t~~~~~:~~~~~ij~#l;~~~(~f~/V~~~;l~];;------~~в~.и~~2=','~~~~,,'~

ПП:t;І!ІІІІ]І.

,,,,

НАПЕРЕДОДНІ Міжнародного дня ін-

У Киівській області систематично за-

валідів, який відзначався світовою громадськістю З грудня, у Броварському легкоатлетичному манежі відбулись з магання з настільного тенісу серед спорт­ сменів-інвалідів трьох

ЗМАfАННІІ

нозологій.

Серед жінок з вада­ впевнено зайняла На­

дія Єрошкевич, робітниця заводу порошково'і металургіІ. У чо­

ловіків перше місце посів Анатолій Бар­ бон, робітник заводу «Торгмаш». Дуже цікаво пройшли змагання серед інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату (УОРА). Тут першим був Дмит­ ро Курбатов. Всього у змаганнях взяли участь 25 чоловік. Призери були нагороджені грамота­ ми і подарунками. Хочеться висловити подяку завідую­

Громадською організацією ;то­

вариства інвалідів з ураженням

шахів, шашок та настільного те­

зерами Всеукра­

нісу. У змаганнях взяли участь

їнських та міжна­

близько

родних змагань.

вечора­

А іншим разом смерте­ льний шріт наздогнав зай­

тися до канонади, що до­

ця вже на вулиці села,

носиться з-за крайніх від

40 спортсменів-інвалідів

Наші земляки­ броварчани: чемпіон і рекордсмен Укра­ іни з плавання майстер спорту Олег Іва­

невеликі грошові винагороди.

кам у вічі: "То не війна до

ненко, чемпіон України з лижних гонок,

Громадська організація «Прагнен­

нас прийшла?"

майстер спорту Іван Пишняк. учасник

ня» виносить подяку міському ви­

Паралімпійських ігор у Сіднеї

конавчому комітету

Ні, не війна. То дорослі дяді-мисливці облюбува­

(4

м)

,

му відділом фізкультури та спор­

збірної команди України з інваспорту.

ту Олександру Григоровичу Чиги­ змагань і закликає всіх

ських ігор; Оля Кучинська цього літа

порт" постійно працюють групи ДЮСШ

Сердечно дякуємо також директору Ки'івсько'і обласно'/ школи вищої спорти­ вно'/ майстерності М.М. Жирному за на­ дану можливість безкоштовно провес­ ти ці змагання у легкоатлетичному ма­ нежі.

"Інваспорт" з настільного тенісу та пла-

качках,

ної участі в житті суспільства. Ра­ зом ми всього зможемо досягти! Олег ІВАНЕНКО,

Валерій ТАРАСОВ,

інвалід І групи.

обласного центру "Інваспорту".

.У депь цей свяrпн:овий, зимовий цей ч.ас, Прийми привіrпаппя пайн:ращі від пас, Хай буде здоров'я міцпе, ян: zpanim, Про:ж:иtnи ба:ж:аєм ntoбi до crna лint. Хай до;tя дарує ли1и ласн:у й ntenлo, Хай усміиtн:а ni:ж:nct осяє ч.оло. Хай горе обходиrпь rneбe crnoponoю, Хай Іц,аспtя приходиrпь і ллєпtься рін:о1о.

земельного податку

.

міністрацііУкраІни від за

26.10.2001

N9434 затверджено порядок подан·

земельного податку та Довщки до уто·

чненого Розрахунку земельного пода· тку, які зменшують або збільшують по­ даткові зобов'язання в результаті ви­

До цих теплих слів привітання приєднується

Одночасно застерігаємо, що згі­ дно з податковим законодавством

при несплаті земельного податку

милки, допущеної в попередніх пері­

колектив редакції газети "Нове життя".

на громадян накладаються штра­

одах.

фи в таких розмірах: - при затримці до ЗО календар­ них днів, наступних за останнім

Згідно з Наказом юридичні особи самостійно обчислюють суму подат·

кового зобов'язання щодо земельно­

АО BIADMA ЖИТЕJІІВ БРОВАРЩИНИ!

го податку та до

проведення

женнями та пропозиціями. ме­ шканців селища з проблем чи заходів, які органи влади зби­ раються реалізувати. Метою проведення громадських слухань

є:

ди з метою викликати довіру у ме­

шканців до владних структур; - отримання можливості лобі­

- отримання поради від меш­ канців селища- споживачів нада­ з

тя територіальної громади, члени

ліст, філолог). Вік до 35 років.

міська і раt:юнна

paAu,

раt:юнна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну реє:с1nрацію

від

10. 12.

кі

1997р.

N 259 інлекс

61285

«Розрахунок суми

новлено грошову оцінку"; Додаток

6 -

«Розрахунок суми

Щодо нововідведених земельних ділянок або при зміні об'єкта оподат­ кування Розрахунок або уточнений

Розрахунок розмірів податку подаєть­ ся протягом місяця від дня виникнен·

ня права власності або права корис·

::.

зків

Вітчизняної

війни

серія

ласті. Претензії приймаються протягом міся­ ця з моменту публікації цього оголошен­ ня за адресою: м. Бровари, вул. Кірова

26-а та за телефонами

АА

NQЗ20099, видане Броварським міськвій­ никаровича, вважати недійсним.

NQ 1208

Княжицькою

сільською радою на ім'я ЛОСЬКОВОЇТе·

нок, сарай, погріб, артезіанська

тяни ВіталіІвни, вважати недійсним.

колонка, телефон. Газ в будинку й

:· Загублене посвідчення ветерана праці A-IV NQ467582 від 31.03.1997 року, ви­

ликий сад,

2

70

соток. ве­

км від електрички, ЗО

(8-294)

б-37-43,

ЗО тисяч гривень;

-

Претензії кредиторів у зв'язку зі зме· ншенням статутного фонду приймають­ ся протягом 2-х місяців від дня публіка­ ції оголошення в газеті.

ни, вважати недійним.

07400,

втрату оригіналів установчих доку­

ментів: статуту та установчого договору

населення на ім'я КУПРІЙ Над1·і ТихонІв­

5-62-77.

АдРЕСА:

ємство "Бест"; - зменшення статутного фонду до

дане Броварським відціпом соцзахисту

км від Києва.

Тел.:

код 25293807, nовідомляє про: -перереєстрацію в приватне підпри­

товариства.

приватної власності на землю, виданий

року за

ПРОДАЮ НЕдОРОГО: нове зи­ мове чоловіче пальто з каракуле­ вим коміром (чорного кольору), розмір 50, зріст 4-5 і кожушок. Ціни за домовленістю. Тел.: 5-Об-97 (після 18.00).

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

2.

~ РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34. ,·········

\

ЕААКТОР

і •.OДOAUMUp НЕБРАТ

ВіААілu: і

соuіальнuх

сільського rocnoAapcmвa numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

+

+ + +

і

4-02-92;

масової poбomu

nромuсловосmі

НОМЕР НАБРАНО

І ЗВЕРСТАНО У КОМП'ЮТЕРНОМУ

UEHTPI

•НОВОГО ЖИТТЯ•

4-04-81;

4-23-26.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладених фактів відповідає автор._ Листування з читача.ми

5-25-12, 4-06-76.

Товариство з обмеженою відnові­ дальністю "Бест", ідентифікаційний

ськкоматом на ім'я ІВАЩЕНКА Івана Па­

28.10.1998

реорганізованого ВДСО вважати

УДСО при ГУ МВС України в Київській об­

Втрачене посвщчення учасника Ве­

ликої

ВДСО nри Броварсь­

кому МВ ГУ МВС України в Київській області. Правонаступником усіх прав та обов'я­

тування земельною ділянкою.

Київської області. Великий буди­

газета

реАакuії газеmu, Броварські

реорганізацію

нки несільськогосподарського призна­ чення за межами населених пунктів»;

раііонної

колекmuв

лено грошову оцінку»;

rоловноrо СПЕЦІАЛІСТА

раА, раііонної Аержавної аАМінісmраuії.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

їни в Київській області nовідомляє про

земельного податку на земельні діля­

на літній кухні. Город

Звертатися:м.Бровари,вул. Незалежності, 2. Тел.: 4-03-76, 4-21-34.

-

Управління ДСО nри ГУ МВС Укра­

нки населених пунктів. яким встанов­

Втрачений державний акт на право

Вимоги: вища освіта (журна­

ma

земельного податку на земельні діля­

5 -

новні мисливці. Бо так і до

Михайло ПРИЙМАК, голова районної ради УТМР.

r

~

13.12.2001 р.

---

З

14.00

ДО

15.00

буде. nроводити прямий телефон­

ний зв'язок з жителями міста nер­ ший заступник міського голови Леонід Аврамович ГРИНЧУК з nи­

тань економіки, нарахування жит-І ~с:ІІ>_~_:</>оном: 5-41-90. J

І

лових субсидій та роботи автотра- І

ЦЕХ ПЕРЕРО Ії НИ ДЕРЕВИНИ

БРОВАРСЬКОfО ПІСНИЦТВА реалізує наееленню: дошку соснову обрізну і не­ обрізну товщиною від 25 до 60 мм; - брус сосновий обрізний і необрізний;

-

-

дошку вагонку;

планку для огорожі; -суцільну огорожу (секціями); -домовини;

-плінтуси; -альтанки;

-дерев'яні кіоски; -вікна і двері.

Довідки за телефоном:

5-04-74.

[' Втрачене реєстраційне посвідчення КСП "Літківське" NQ 1570-ю від 12 січня 1998 року, вважати недійсним. і'. Втрачене свідоцтво про реєстрацію Броварської районної організаціі Селян­

ської парті'і України за

NQ20,

видане Бро­

варським районним управлінням юстиці!

«Розрахунок суми

нки населених пунктів, яким не вста­

ПРОДАЄТЬСЯ САДИБА в с.м.т. В.Димерка Броварського району

nотрібен журнаnіст.

міської

4 -

земельного податку на земельні діля­

гаріна, 15, кім. 205, теле­ фон: 5-34-31' 6-55-95.

>Киття"

життя·

Додаток

ресою: м. Бровари, вул. Га­

Редакції rазети

Броварська ОДПІ, управління оподаткування фізичних осіб. Відділ справляння податків з фізичних осіб.

"Розрахунок суми

чення));

стаж роботи на менше 5 ро­ ків, віком до 45 років. Заяви подавати не пізні­ ше 07.01.2002 року за ад­

якої можуть брати участь у слухан­ нях, як свідки; - спонукання працівників вико­ навчих органів до більш відповіда­ льної роботи.

5-10-03.

нки сільськогосподарського призна­

Вимоги: громадянин України, освіта вища гуманітарна (за фахом журналіст. філолог),

·-з'ясування певних фактів жит­

-

Додаток З

ПОЛІТИКИ.

його діяльності;

«Звіт про пільги на

ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

рівництва селища з результатами

Броварськuх

2 -

земельного податку на земельні діля­

ВІДДІЛУ ВНУТРІWНЬОЇ

планами, тактикою і стратегією ке­

"НОВЕ

Додаток

oronowvє конкУРС НА

ваних послуг, як краще розв'язати ту чи іншу проблему;

-«Відомості про наяв­

земельний податок»;

ВИКОНКОМ МІСЬКОІ РАДИ

вищими владними структурами;

11 Нове

1

Додаток

ювання інтересів громади перед

ознайомлення громадян

Додаток

ність документів на землю»;

Документи приймаються до 20 грудня 2001 року за адре­ сою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, кім. 323, тел.: 5-03-42.

-створення прозорості дій вла­

-

ються наступні додатки:

"Тре ухів Бровари" "Княжичі- Бровари" "В.Димерка- Богданівка" "Калита Заворичі" "Бервиця- Заворичі" "Бобрик- Рудня" "ст. Бобрик- с. Бобрик" "с. Димитраво- Бровари"

відсотків від суми на­

- при затримці від З 1 до 90 ка­ лендарних днів - штраф у розмірі 20 відсотків суми податку; - при затримці більше 90 кале­ ндарних днів -у розмірі 50 відсо­ тків суми податку. В разі виникнення питань за довідками звертатись за тел.:

До зведеного розрахунку дода­

заува­

рахованого податку;

стками за місяцями.

громадських

враженнями,

у розмірі

суми земельного податку рівними ча­

слухань. Вказаний комітет ство­ рено з метою ознайомлення з думками,

днем граничного строку сплати,­

поточного

року подають до державної податко­ вої служби за місцем знаходження зе· мельної ділянки з розбивкою річної

У смт. Велика Димерка від­ тепер діятиме дорадчий комі­ тет з

1 лютого

Схаменіться в своєму

отвір застрелили вухаста-

сплатити.

правлення самостійно виявленої по­

будинків карається на під­ ставі законодавчих актів.

трагедіІ не далеко.

З метою сплати в повному об­ сязі нарахованого земельного по­ датку до місцевих бюджетів про­ симо громадян. які ще не сплати­ ли земельний податок, терміново

ня форм Зведеного розрахунку суми

тень метрів від житлових

А в Пухівці був випадок, коли зайця-бідолаху за­ гнали мисливці· в цегля­

мельного податку з громадян.

року

лянина ближче двох со­

мисливському азарті, ша­

Броварська ОДПІ повідомляє, що 15 листопада 2001 року закін­ чився граничний термін сплати зе­

Наказом Державної податкової ад­

відкритому

назвеш.

ювілейним днем народженнR друкарR високого друку З 2002 року змінено форми розрахунків

у

полі? Тим більше, що стрі­

шро­

Колектив ЗАТ ,//Броварська друкарнR" щиро вітає з

nАНЧІНКА ОЛЕКСАНДРА ВІТАЛІЙОВИЧА:

волення

ний зруб споруджуваного будинку і через віконний

голова товариства,

тренер-викладач Ки'івського

посипаючи

шукати

мисливсько'і удачі і задо­

стю, таке "полювання" не

них прав та інтересів, рівноправ­

вання.

Чи не краще, приємні­

ше і безпечніше

том дахи. Інакше, як дикі­

моги, відстоювання своїх закон­

ного центру інвалідного спорту "Інвас­

ділянках сельчан.

ладний вогонь по диких

«Прагнення» для взаємно'/ допо­

У місті Бровари від Київського облас­

порт".

інвалідів

вколо громадської організації

народному таборі "Артек".

за ним, ледь не збиваючи жердки на присадибних

ли собі "бойові позиції" біля містка на канаві, що в кількох кроках від по­ двір'їв селян, і без соро­ му та совісті ведуть без­

нашого міста об'єднуватися на­

була переможницею з плавання у між­

людей, які хижо гналися

питливо зазирають бать­

рину за допомогу в проведенні

Пишняк ставали призерами Всеукраін­

озброєних рушницями

ються за серце, а діти до­

завідуючо­

МСМК Василь Ліщинський є членами

куди він хотів утекти від

лугу хат. Старі люди хапа­

нашого міста. Переможених не було. Всі спортсмени отримали

... кутку майбутньої кі­

мнати.

ми з тривогою прислуха­

часто доводиться

аду серед інвалідів Броварів із

реможцями і при­

Броварчанин Микола Лавський та Іван

чому Броварським відділом фізкульту­ ри і спорту О.Г. Чигирину, котрий знай­ шов можливість профінансувати ці зма­ гання і постійно піклується про "інвас­

лям Погребів та Зазим'я

нення» було проведено спартакі­

"Івщини стали пе­

го в

Останнім часом жите­

опорно-рухового апарату «Праг­

представники Ки­

МУЖНІХ

ми слуху перше місце

Q&'ЕДНАЙМQСІ!

ймаються спортом близько 700 інвалідів, в тому числі у нашому місті - 60 чоловік. У 2001 році ЗЗ

- на сторінках zазети.

За з.міст рекла.ми відповідальність несе рекламодавець.

31.08.1999р., вважати недійсним. Втрачене посвідчення ве1ерана пра­ ці АВ NQ 155657 від 11.0З.1998 року, ви­ дане Броварським відділом соцзахисту населення на ім'я ЮХИМЕНКО Ніни Іва­ нівни, вважати недійним.

Співробітники та студенти поліцей­ ського фінансово-правового коледжу глибоко сумують з приводу передча­ сної смерті викладача ШОМИ Тетяни

Іванівни та виловлюють глибоке спів­ чуття ІЇ рідним та близьким.

РІк глибокої скорботи за найдорожчим, коха­ ним батьком. чоловіком, дідусем Поляковим Іва· ном Микитовичем. Учас­ ником бойових дій Вели­ кої Вітчизняна! війни, під·

полковником у відставці. учасником військового

параду Перемоги у Мос­ кві. нагородженому най· вищими нагородами Ба· тьківщини за визволення України. Кавказу, Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Австрії, Німеччини. Своїм розумом, працелюбністю. порядні­ стю, відповідальністю за справу, добротою, делікатністю, силою волі, мужністю, своєю безмежною любов'ю та турботою про сім'ю та людей ти отримав глибоку повагу і любов сім'ї та товаришів. БІль втрати велика та гірка. але пам'ять. як вічний вогонь, буде жити в серцях рідних та близьких тобІ людей.

lІ.рук oфcemнuu. Обсяг І Арукованuu аркуш. ВіААруковано "БРОВАРСЬКА

в

управління у сnравах

Газеmа вuxoAumь

::J 17 квітня Ан і

1937

р.

вuходу:

сереАа, субота.

ma

ЗАТ

АРУКАР НЯ

інформації Київської

облАержаАмінісmраuії.

Зам.

4746

Тираж

.

npecu

2225 прим.

#94 2001  
#94 2001  
Advertisement