Page 1

Субота

21

листопада

1998 р. N2 94 (8986) Ціна

Виходить з

17 1937

договірна

квітня року

Газета

Броварських

міської та

За законами совісті

Закарпаття: спільний

біль, спільна турбота Через стихійне лихо, яке завдало значних руйнувань, населення За­ )(арпаття опинилось у вкрай важко­ му становищі- підтоплені, знищені будинки, зіпсовані речі, продукти харчування ... Нині десяткам тисяч людей не загрожує повінь, проте вони залишились без даху над го­ ловою, практично без теплих речей. Тому по всій Україні поширились акції милосердя - збір одягу, взут­ тя, продуктів, медикаментів, пос­ тільної білизни. Оперативно відреагували на спільну біду і броварчани. Після на­

ради у міського голови І.З.Петрен­ ка були визначені місця збору гу­ манітарної допомоги - приміщен­ ня СШ N23 та NQ 8, а також затвер­ джений міжрайонний пункт збері­ гання всього того, чим щиросерд­

ІЮ діляться наші жителі, члени ко­ лективних сільськогосподарських підприємств, комерційні підрозділи торгівлі тощо (підвальне приміщен­ ня будинку N2 10 по вул.Красовсь­ кого, де розташований підлітковий клуб «Дружба»). Ось що розповів завідуючий міським відділом у справах сім'ї та молоді Микола Васильович ЗАГУ­

МЕННИЙ:

-З п'ятниці люди розпочали при­ носити посилки з речами, а разом і представники Обухова, Кагарлика, Борисполя, Вишгорода, Білої Цер­ кви доставили нам зібрані на місцях продукти і речі для подаль­ шого відправлення потерпілим. Уже в перші дні тільки сюди, на вул.Красовського, звернулося більше 600 чоловік, тому довелося просити допомоги в учнів 9-11 класів школи N2 4, які у суботу й неділю приймали і складували гу­ манітарний вантаж. Але допомага­ ли й інші діти, учні шкіл NQNQ 2, 7, в т.ч. другокласники, п'ятикласники,

а також жителі будинку. А вже у по­ неділок нам відрядили солдатів строкової служби із Семиполок, які допомагають

вивантажувати

мішки з крупами, борошном, цук­ ром, макаронними виробами, кон­ сервовану продукцію (огірки, по­ мідори, патисони привезли з рад­ госпу «Сенківський» Бориспільсь­ кого району).

Ми вже відправили чотири по­ тужні КамАЗи із зібраними речами та продуктами. Підтримуємо пос­ тійний зв 'язок із Міністерством у справах сім'ї та молоді, яке коор­ динує всю роботу на місцях. Напру­ ження триває. Щодня .тю 23 години працівники підліткового клубу директор об'єднання О.М.Шевцо­ ва, вихователь Н.М.Нсстеренко, а

також спеціаліст міського центру соціального захисту молоді Б.В.Линник та інші чергують, оформляють та охороняють ван­ тажі. Отож, спасибі усім броварча­ нам, хто приносить теплі речі, підтримує потерпілих від стихійно­ го лиха матеріально. х

х

х

За ініціативою депутата обласної ради головного лікаря райлікарні І.П.Сокура, міськрайонна організа­

ція Червоного Хреста, церква Пет­ ра і Павла оголосили спільну акцію по збору необхідних речей для на­ селення Закарnаття, що потерпіло від повені.

Першим приклад подав Іван Пав­ лович Сокур, сім'я якого привезла чимало речей і взуття, а також інші медики -депутати міської і район­ ної рад: М.Ф.Кирилюк, В.М.Тка­

ченко, О.П.Онопрієнко, Н.І.Белей, Г.Г.Дем'янцева та інші. Давній ак­ тивіст Червоного Хреста, лікар М.П.Шульгань разом з отцем Олександром оголосили про збір речей у церкві Петра і Павла і по­ над 50 людей відгукнулись на цей заклик.

Усього станом на 17 листопада було здано більш як 400 одиниць теплого одягу, взуття, постільної білизни, а продуктів харчування на суму майже 2 тисячі гривень. Звертаємось до всіх броварчан і жителів району відгукнутися на ми­ лосердну акцію і придбати марки Червоного Хреста. Внесіть кошти (але, звичайно, від душі) на благо­ дійну справу, і ви допоможете та­ кож собі, аджJ;: зроблене добро зав­

жди повернеться до вас старицею. Чекаємо вас за адресою: вул.Шев­ ченка, 14, каб. 9 вадмінкорпусі рай­ лікарні, або за тел.: 5-89-61. Алла РУ ДЕН КО, голова Броварської міськрайонної організації Червоного Хреста. х

х

х

Ще одним свідченням готовності жителів Броварщипи поділитися з людьми, що потрапили в біду, ста­ ло відправлення в Іршавський ра­ йон Закарпатської області допомо­ ги потерпілим. Позавчора вранці у цей регіон Західної України взяли курс два великовагові автомобілі, надані підприємством «Кока­ Кола». Спільними зусиллями сільгосппідприємств, сільських рад, жителів населених пунктів району для друзів із Закарпаття зібрано найнеобіхідніше- продукти харчу­ вання, одяг, медикаменти. Кузови

автомобілів вмістили в собі 11 тонн борошна, І О тонн картоплі, 3 тон­ ни капусти, 54 тисячі штук яєць, тисячу банок консервованих овочів, фруктів, соків, 7 тонн одягу І взуття.

Немає на Броварщині жодного населеного пункту, де б жителі не відгукнулися на заклик райдержад­ міністрації допомогти постражда­ лим від повені. Так, керівники мли­ на в Шевченковому безкоштовно виділили 5 тонн борошна, підприє­ мство «Кока-Кола»- надало авто­ мобілі, а перед цим ще й направило до Закарпаття 5 великовагових ав­ томобілів з мінеральною водою на суму понад 15 тисяч доларів США. Не залишилися осторонь благо­ родної й гуманної справи й праців­ ники центральної районної аптеки

на чолі з А.П.Зубом. Вони скомп­ лектували набір найнеобхідніших медикаментів, куди увійшли аналь­ гетики, протизастудні, противірусні препарати, які так потрібні потер­ пілим у цю холодну пору. Ця акція не остання, адже в тру­ дових колективах,

селах району

триває збір продуктів харчування, одягу для жителів Закарпаття. Інф. «НОВОГО ЖИТТЯ».

Якшо Bu ночеmе ompuмyBamu raзemy «НоВе жummet» з І січне~ 1999 року зBepmaamece~ на nередnлатні nyнкmu або ао лuсmонош уже зараз!

районної

рад, районної державної адміністрації

ТИЖД.ЕНЬ ПРЕЗИД.ЕНТА 1З листопада Президент України Леонід Куч­ ма зустрівся із Головою Верховної ради Автономної Республіки Крим Леонідом Грачем. Під час розмови порушувалися актуальні проблеми життя півострова. Особливу увагу було зосереджено на питанн~ прийняття нової редакції Консти­ туцїІ Автономії. Глава держави в основному підтримав цей доку­ мент, прийнятий кримським парла­ ментом. Також обговорювалася соціально-економічна ситуація на

півострові, стан боротьби з орга­ нізованою злочинністю. 16 листопада Президент України провів нара­ ду за участю Прем'єр-міністра, Го­ лови правління Національного бан­ ку, керівників економічних міністерств та відомств. Леонід Кучма підтримав план спільних дій

уряду та Національного банку, спрямований на збільшення бюд­ жетних доходів до кінця року. Пе­ редбачається, що його реалізація дасть змогу протягом листопада і грудня нинішнього року додатково

залучити до бюджету не менш як

700 мільйонів гривень. Ці кошти бу­ дуть спрямовані на поточні виплати та погашення заборгованості із за­ робітної платні і соціальних платежів, на інші пріоритетні видатки. План спільних дій, складений уря­

дом та Національним банком відпо­ відно до доручення Президента Ук­ раїни, включає, зокрема, заходи

щодо зміцнення банківської систе­ ми, повернення валютної виручки з­

за кордону, забезпечення стягнен­ ня податків у повному обсязі та по­ вернення підприємствами боргів перед бюджетом, спрямування коштів позабюджетних фондів на соціальні видатки. · Відповідно до статті 93 Консти­ туцїІ та статті 7 Закону України "Про міжнародні договори України" Гла­ ва нашої держави Леонід Кучма вніс на розгляд до Верховної Ради про­ ект Закону "Про ратифікацію Дого­ вору про всеосяжну заборону ядер­ них випробувань", Президент України Леонід Кучма щиро привітав учасників і гостей VI міжнародної спеціалізованої вистав­ ки "Інформатика і зв'язок-98", орга­ нізаторів та учасників Міжнародної

науково-практичної конференції "Проблеми розвитку споживчої ко­ операцїІ в умовах ринкового сере­ довища", а також надіслав вітання з нагоди Міжнародного дня сту­ дентів. 17 листопада Президент України Леонід Кучма своїм Указом постановив запровади­ ти з 1 січня 1999 року ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій. Зокрема, ліцензовуватиметься підприємницька діяльність пов'яза­ на із зберіганням природного газу, постачанням голубого палива, на­ данням послуг з користування за­

лізничними коліями, внутрішніми і міжнародними (в межах країн СНД) перевезеннями пасажирів та ван­ тажів залізничним трансnортом, ви­ робництвом теплової і електричної енергіі, транспортуванням нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, централізованим водопостачанням.

Президент України Леонід Куч­ ма зустрівся із міським головою Луганська Анатолієм Ягоферовим. З порушених під час зустрічі питань Президент України дав низку дору­ чень відповідним міністерствам і відомствам.

читач погодиться з думкою, що від ефекМАБУТЬ, тивносп виховання ПІДростаючого покошння зале-

На обліку в шкірвендиспансері станом на І жовтня зареє­ строван о хворих на сифіліс 69 чоловік, в тому числі

жить міцність, авторитет, визнання кожної нації, держави в цілому. Адже сьогоднішні підлітки завтра стануть дорослими, будуть продовжувати справу своїх батьків, вершити розбудову суспільства, в якому живуть. І від того, як вони будуть підготовлені до самостійного життя, залежить доля народу. На превеликий жаль, нинішня економічна нестабільність, фінансова скрута негативно впливають на молодь, насамперед, підлітків. Батькам часто не

підлітків (до 17 років)- 5, молоді (до 29 років)- 37. Не обійшла стороною наше місто і чума ХХ століття- СНІД. Нині перебувають на обліку (ВІЛ-інфікованих)- 4 чоло­ віка, під підозрою- б осіб. По одному чоловіку пішло із життя від цієї хвороби в минулому і поточному роках. Адже, це про пи сна істина: де послаблюється контроль з боку батьків, школи, там зникає межа між добром і злом, дозволеним і забороненим, що в кінцевому результаті при­

до виховання дітей: проблема в тому- аби якось вижити, утриматися на плаву. А звідси і послаблення виховної

функції сім'ї.

Чого гріха таїти, колишня ра-

дянська система через свої політичні

формування- жовтенятські, піо-

перські, комсомольські- позитивно впливала на виховання юнаків та

дів<шт. Боронь Боже, я не пропоную повернутися до минулих часів. Два

водить до скоєння правопорушень. За 9 місяців цього року підлітками скоєно 69 злочинів. У порівнянні з минулим

~~...19!1-~•w

АПРОВНИ ма [І (і

гпgзя

Jl

nеремогти

рази входити в ту ж саму р1чку- по-

гана прикмета. Але те добре, ко рис-

роком ріст злочинності виріс на

53,3'/":,.

Мимоволі виникає закономірне

питання: ЩО протиставлево по-

дібним явищам у нашому місті? І доповідач, і виступаючі- лікар-нарко-

лог центральної районної лікарні Н.Б.Полуденко, начальник кримі-

нальної міліції В.І.Шемета, началь-

ник служби у справах неповнолітніх

не, що було у так звані «часи застою», варто брати на озброєння. Звісно, з урахуванням тих умов, у яких живемо і творимо. Саме такі думки навіяло мені перше засідання новоствореної координаційної ради з питань молодіжної політики, яке цими днями відбулося У міській раді. Відкриваючи засідання, заступник міського голови В.М.Троценко (він же голова цієї координаційної ради) доречно підкреслив, що питаннями молодіжної політики у місті займається значна кількість відділів, служб виконавчої влади, організацій та установ освіти, культури, спорту, медицини, правоохоронних органів. З метою кор-

о.С.Гончаренко, завідуючий венерологічним відділенням В.М.Цьовка, завідуючий відділом культури М.М.Шевер _розкрили зміст своєї роботи серед молодіжного середо­ вища міста. Безперечно, робота проводиться, і немала. Протягом двох останніх років реалізується програма «Друже, зупинись», метою якої є профілактика зловживання тютюновими виробами, алкоголем, наркотиками, папе­ редження венеричних захворювань. у школах регулярно проводяться бесіди, розповсюджуються тематичні листів­ ки, організовуються круглі столи, функціонує «Телефон довіри». Лише протягом 19-23 жовтня ц.р. було проведе­

міста. Завідуючий відділом у справах сім'ї та молоді

ходамдля підлітків: вечори відпочинку, екскурсії, зустрічі

динації дій усіх зацікавлених сторін і створено цю раду. На порядку денному засідання розглядалося питання з проблем тютюнопаління, пияцтва, наркоманії та пов 'язаних з цим негативних явищ серед підлітків та молоді міськвиконкому М.В.Загуменний дохідливо й детально

проаналізував стан справ у вихованні молодих броварчан. Загалом ситуація тут неприваблива. Нині у місті пе-

ребуває на обліку 1075 алкоголіків, з них 8 неповнолітніх,

но тиждень правових знань «Права дитини», який завершився практичним семінаром. на базі будинку культури заводу «Торгмаш» розпочав свою діяльність ліцей «Здо­ ро в· я». Значна увага приділяється культурно-масовим за­ з цікавими людьми тощо.

Заходів, на перший погляд, безліч. Запитаєте: яка ж від них користь? Однозначно дати оцінку_ не берусь. Крп­

теріїв тут занадто багато. Як на мене, то об'єктивно й

~~~~~~~~~~~;:~~;:вхж~дь~~ ;~~~~~:.· ;~~~ef;:1~~:a~~ відверто висловив свою думку завідуючий відділом куль-

:::%Jх б~~:~~~~д~~ожа:~:ім~~~~~~;У:~~~~:~;:х~::~ ~~~з~~~·~і~е~~~~f~;~х~~~~~~~=фаик~~~~~~~~~r.; ~~

6-7, 10-11 класів. Результати анкетування виявилися,

відверто кажучи, вражаючими. Проте тут слід взяти до уваги такий факт, що подібні заходи (анкетування) не завжди претендують на повну об'єктивність. Однак загальну картину вони відображають, і з цим слід рахуватися. Серед проанкетованих 300 учнів 6-7 класів одноразово спробували палити 10% хлопців та 7% дівчат, протягом одного-двох років _ 7% дівчат та 30% _ хлопців. Алкоголь вживають у святкові дні в родинному колі 61 відео-

ти не переконуй підлітка, що таке краса людини, почуття першого кохання, дружби, а якщо він черпає з екрана те­ левізора, розмальованих книг, журналів, газет ж ор­ сто кість, бездушність, брутальний секс і багато інших не­ гативних явищ, наші старання залишаються часто безрезультатними. Ті добрі зерна, які ми намагаємося сіяти в молоді душі, не можуть прорости через густий «бур'ян» неконтрольованої інформаційної лузги сумнівного змісту. Нині вона, на превеликий жаль, зводить нанівець ефек­

Як кажуть, чим далі в ліс, тим більше дров. Так і тут.

слово державні «мужі». Важко не погодитись із думкою

ток дівчат та 62 _хлопців.

Серед 360 учнів 10-11 класів постійно палять 46%дівчат, хлопців_ 70%. Полюбляють вживати алкоголь (по 3-4 рази на місяць) 98'1., дівчат і 92% _хлопців. Наркотики спробували одноразово 6 відсотків хлопців. Тож, звісно, де є

тивність нашої роботи. Тут мають сказати своє рішуче

М.М.Шевера.

тютюн, алкоголь, наркотики_ там розпочинаються ранні статеві стосунки, сексуальна розпуста та пов' язані з цим венеричні захворювання. Прикро, але анкетування засвідчило, що в інтимні стосунки дівчата вступають з 13-15

Безсумнівно, відповідальні міські служби й надалі пра­ цю ватимуть за своїм призначенням, будуть спрямовува­ ти всі зусилля на виховання підростаючого покоління. Проте, щоб досягти відчутних результатів, потрібні спільні дії органів усіх рівнів, зорієнтовані на високу кінцеву мету. Хочеться сподіватися, що здоровий глузд тут переможе. І тоді справи підуть на краще.

років, а хлопці- з 12-13 років. Тут не доводиться дивува­ тися, чому в місті такий рівень венеричних захворювань.

Сергій ПРИ СТУПКО.


УТ-2

ПОНЕДІЛОК

23

СансетІіІоt•

n-1

редача

22.30 Вчасно 22.50 Прем'єра тІс •МмсnмецІ :sa снамм~ .. •4нСТІІтут мрІА• 23.40 ТелевізійІіа nатрульна спужба • СитуацІя• 23.50 НІчний сеамс. Х/Ф •Я ~

1

11.45 Закон є закон 11.50 д/ф •Михайлова гора. Ба-

g,so

Х/Ф •Венец/" а:sм......,. 11.20 Анонс. Реклама 1 1.30 НацІоНаЛьний хіт-nарад.

жаю, бажаю весни•

Ton-10 12.00, 15.00. 18.00. 21.00, 0.35 УТН ВІдеофІ!Іьм-вистава ·Пода­

12.20

рунок•

ДІф •Навіщо nереводити

Beprlnlя?• 15.20 Реклама

12.20 Моя сnрава 12.50 Закон є закон 12.55 Симфонія міського

ка•

18.15 Анонс • 18.20 Т/с •ВІтер у сnинуо 19.20 Саме 'Той 20.00 Т/С •We>y &екнІ ХІІUІа• 20.30 Фінансовий оrляд 2Q.40 Вечірня казка 20.55 Реклама 22.00 Фуn:Юл. Ліга чемnІонів від

вая

новим

0.55 Х/Ф •ВІрнмА серІ•

16.30 •Я вас nюблю•. Концерт.

-· ~

тсн

18.55 Х/Ф •fpa в -о.-куо 21.45 П'ятий кут 22.15 Т/с •Hew 15рмд*ес nо.nІцеАс..- а Сан-Фран­ циско-

23.15 тсн 23.40 Х/Ф •Техасе, nрощавай!•

УТ-3

РетрокІнозаn. Х/Ф •ВІйна :sаІdнчена• Муз. non-stop Проrрама •Стрес• Peкnaua

13.10 Київські новини 13.20 Старі 1<83КИ на новиІІ лад Cilml Д..kІІ _ _ _ 1 з. зо Х/Ф .в орм на хуторІ

0.25 1.30 1.45 1 .50 Х/ф •Зе ааконом ауnм~·

nредставляє ...

М. Лисенка. Урок ангnійсь­ коІ мови. Народна дума

Анонс б.ОБ Агромагазин е>. 15 Доброго ранку. Україно!

6.00

8.30, 21.45 Погода 8.35. 16.05, 19.20, 23.30

Націо-

нальний хtт-nарад

Хіт- журнал

Альманах •Основа• Діловий «анал Реклама

М/Ф на замовлення д/ф •Міттєндрін. Погляд зсередини. Повітря скрізь і ніде•

Національний хtт-nарад

16.35

nредставляє

Від ·Перехрестя•- до успіху 12.30 Закон є закон 12.35 Дім І стиль

12.00

8.40 Т Іс •ВІтер у сnину• 9.40 Фінансовий огляд 9.50 Футбол від УТН 10.25 д/ф •НЛО з ... 1908 року• 11.15 МІФ 11.30 Телеканал •Право• 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 УТН 12.15 Національний хtт-nарад. 12.45 13.15 15.20 15.25 16.10

Освіт1-tій канал. Творчість

10.40

..•

16.55 М/с •Череnашки-ніндзя• 17.25 Т/с •Маnен..ІСИА бурла-

13.05 М/Ф 13.25 Закон є звкон 13.30 Х/ф •Хочу :sро6итм аи:sн-••· 2 сер.. 14.50 Закон є закон 16.00 тсн 16.15 Не всі вдома 17.30 т;с •Район &-epnl

тr-2

21 .45 Шоу довгоносиків 22.15 Т/с •ПІд самцем

Tpone•

насто.с••· 1 серІ• •Обговорімо• з М. Гана­

ним оголошенням•

нако• (Франція)

1.20

c--

7

ЦТІ'8

tc

сифІк•

11.05 Вікенд 11.35 Телевізійний центр моди 12.10 Мелорама 12.50, 18.о0 Інтерновини .·13.JO Киів.ські новини 13.20 Т/с •По••:WЗ•. 1 серІя

УТ-1

Зірки на сЩІну! ДІловий канаn Анонс Т5.25 Вtтражі 1б. 1О СІмейниІІ ліІсар 16.55 МІс •Череnвшкм-нІндзя•

t2.45 13.15 15.20

Т/с •МарІ"•

Пізнаємо свtт -·світ nізнає

АnеАхем •Хлоnчик Мотл• Закон є закон д/Ф ·Сnовідь nеред учите-

лем•. Ч.2 13.40 Світоч

Закон є закон Стиль життя Закон є закон д/Ф •Михайлова гора. МаріО!!• 16.00 тсн 16.15 Не асі вдома

14.00 14.05 14.35 14.40

у сnину• ОГІІJ\д чемnіонів. •Ди­ намо• (Киів) •ПанатІнаІ· КОС• (Афіни, ГрецІя) 21.40 Реклама 21.45 Футбол. Ліга чемnіонІа. •Ін­ тер• (МІлан. ІталІя) - •Реал• (Мадрид, ІсnанІя) 23.45 Націонал..нмй хtт-nарад. Хtт року

0.35 Х/Ф. «ВІримА РусІІ-·· cept.

УТ-2

3

Xlnn3•

7.00 Сніданок з •1+1• , 8.00 Т/с •КОХ8НН8 І тас-мЦІ Сансет &Іч•

1 5.05 Домашній лікар 14.25 Люди і долі 15.45 Крила 16.15 Дім і стиль 11$.45 Т/с •По*е•••· З серІ• 17.30 За киівським часом 18.1 О Ці кумедні тварини 18.50 Т/с •Строгоам• 20.00 •ПодРобиці• - ·Час• 20.40 Інтерсnорт 20.45, 1.05 Погода 20.50 Вечірня казо<а 21.00 Tfc оWерІ\ОоtХолмс І доктор Ватсон•. •ХХ сто­

nІтnІ nочинасn.сн•. ФІn .. м 5-А. 2 сер .. 22.20 Програми •Як це було•. Саблін nроти Брежнєва

1.05

7

Tpone•

9.30 9.30

Гавел. •Аудієнція• Тележурнал ·Комnакт-тела•Палітри•: •Театри сонця• Реальний сектор

10.30, 12.30, 15.00, 17.30, 18.45, 19.35, 20.35, 21.30. 1.10 Торгінформ

10.45, 12.45. 15.15, 19.00, 19.50, 20.50, 1.25 Новосеn 11.00 Новини Євроnи 11.30 Муз. nрограма •Шикуйсь,

ба •Ситуація•

.9.10 Т/с •НаІtrмен- ІІІОАМНВ мочІ•

9.55 Планета Здоров'я 10.25 Х/Ф •ЧопоаІк 611аІСМТноt

wляrере!•

12.00 13.00

кроаІ• 12.00 Життя серед життя 12.30 М/Ф •Сказання про Євnа-

14.55 М/Ф

Т'f ТА аА 'П1І

10.00

7.00 Раночок 8.00 Т;с •ЖорстОІІМА амгеn• 8.55 ТелевізІАна nатрульна служ-

за сценою

1/&tiHQA

комnанія ·Німецька хвиля•

тr-з

12.50, 18.00 Інтерновини 13.05 КиївськІ новини 13.15 Т/с •По••--·· 2 серІ• 14.00 А. Солов'яненко на сцені

r?A81C • 8Т7'

7 .05, 17.45 Грації від ·Гравісу• 7.30 Весь світ театру 8.00 Вистава театру •Сузір'я•. В.

23.15 тсн 23.40 Х/Ф •ЗмІІме •Аце•

·

Футбол. Ліга чемnіонів. •Арсенал• (Англія) - •Лане• (Фра•щія). У nерерві: Теле­ візійна служба •Ситуація• ·Подробиці•. Підсумки дня

23.05

.

18.30 Т/с •Чмка:оwса надІ•• 19.20 Новини від Іа-Іа 19.30 тсн 18.55 Х/Ф •Таар-•• 21.40 СВ-2000 22.15 Т/с •ПІА сомц- C..-

Танцювальна аеробіка Таємниці стародавніх циві-

лізацій. Жителі Америки

13.50 14. 1О 15.30 16.00

тія Коловрата•

t+l

7. 15. 18.00 Відеомузика 7.30 МІФ 8.20 Програма •Стрес• 8.50, 12.15 •Шлягер• nредстзв­ ляє ... 10.25 Х/Ф •Вибух• 11.50 Схуднення за методом

17.30 Т/с •РаАом 1&-epnl

17.25 Т/с •M811-WtMA 6род•18.35 Т/с •ВІтер 19.25 Фінансовий 9.35 Футбол. Ліга

Інформаційна nрограма •Наш час•

~&.ОО ГРомадсь~<е телеб~·•еннq

12.00 12.05

. re•

МІФ Програма для молоді

.. ро­

весник•

ХІФ •ПІд nрицІnом у смертІ• 20.05 За кулісами 20.35 Тинди-рин;:ш 21.35 Ракурс 21.45 •діалоги• (нар. деnутат Ук· раїни О. Мороз) 22.15 Євромікс 22.50 •десять nісень, що потря-

18.20

0.00

і

Муз. nрограма ДитRЧа аеробіка МІс •Горянин• Муз. програма. Груnа •Но­

гу свеnо•

16.20 Сакура-шоу 16.30 Відкриті небеса

..... а•J•нс

СІТ

21 5~·

35 і

машнє вілео Т/с •·Соколине гнІздо•

14.30

21.55 r.:длоr.-1 ІІІ Н1Сячоt·іпq 22.00 О.;vірнІ оісті {ТІА ч8ікІ-Іа•) 22.30 Тіс •Ренегат• 23.30 Тюкневий огляд НБА

З5 канал

М/Ф

І

.

Привіт

Комп·ютер Х Домовик

23.30 Молодіжний канал ·М· 0.30 Мікс 1.30 Програма •Стрес• 1.45 Реклама 1.50 Х/ф •НІчний АОЗОР• В:АІ'Т ТОВ:ІС

7.05, 10.10 М/Ф 7.35 Експрес-інформ 7.50 Євроnа сьогодні 8.20 ХІФ 9.40 Просто музика 10.30 Анекдот-асорті 10.50, 13.00, 14.50, 21.55, 23.50 Телеекспрес Телегазета.

Нерухомість

11.15 Муз. nрограма 11.30. 17.30 Авто•·орг 11.40 М/Ф 13.10 я- головний 14.00 Надзвичайний світ 14.20 Веселка 15.15 Муз. кліпи 15.30 д/Ф -Зникла цивілізація• 16.30 Всеnеремагаю~ий голос віруючого

17.15 Муз. пауза 17 40 Ні пухуні пера 1 8.1 О ХІФ •Пригоди Одіссея• 20.05 МІФ 20.15 Ціnком таємно (0. Мороз) 20.45 Зоряні зустрічі 21.30 Ракурс 21 .40 Діаnоги

20,50 21 25

На .а.~>5р:1ніч, діти 1

21

Tak-Woy .. с,..-.е

зо

:<3.30

.. тинди-рин­

ди"

1

ї,іс.;

Гар~І Нf)ВИІ-4.01

22.\)0)(/ф

:1-~ннра

Рок-архів ощ

:' .. гвадеnуr~е.,

Комп·ютер

19-30

і~ t:І<~~Г'\РU'."·іНфЦJМ

23.05 Просто музи.:з 23.35 Експрес-інформ 0.00 ХІФ •Заnалююча

nогn"­

~

тсй·

Тщ>tнАо Ран•

МІКС

0.40 Х,'ф ··f1з ... Імку у ВєнсцП». 2

І

<сер"'

.

32

канал

ІСТV

7.00. 15.~0 M,'r. ·-Нсnrамовні"

удач•

світу Віталія Пе-

w·ns? ..

19.15

НіІШ1

0.4!1

rPA8IC

і 8.00 АноtІс і! рограм 18.05, 21 10. 0.10 т,,ргінформ 18.:<fJ. ~0.20 і р;щrї ьід .. гравісу• 18.45 f',t!rcтз 1 r.тon~t.i r ч.rry 19.00 Курс ІІІtАГ':~~·•:ої мсв1;

..

кш ,;-·'(·''?;> х

гюдії

до<я (7ІА ·Вікна•)

18.30 Т/с •МандРіuний лицар• 19.30 Т Іс •Турбот« Чарльза• 20.00 Т /С •Вир свІтів• 21. ОО Т /С .. 1 аємниці Нью- Йор-

1 8. ОО Освіта 18.30 ТГJансформз 19.00 Т/с •Hew Брид*е<:• 19 ~0 35 ".Ві-1Л~Н J'.)Y8:i'f ~ 1.35 !.Цо? /J..c? J 1?·-ш~~? 22.1)0 )(10:: ··С1ріли Робі>' Гуд"" l'.

Територія А. Хіт-ІІ<J­

рад

17.30 Т/с •Роки монодії• 18 26. 20.56, 23.26 ГоrюАні

Л. В<Jйкулс. «Я знаю. нічо­

0 ..10

0.00

І б ЗО.

Вікна у світ

22.05

соцькоrо

11.00, 15.00, 17.00

12.L:O іІІ'уз. 11рограма ··Хмарсчос• 1 ЗЛО Ток-шоу .. вік ra Вона .. 1З ЗО [Іізит 14 ОО .. :"х4•. ! іаVtкумедніше до­

го не загублено, якtцп є ко­

.

Т/с uВІдкриааючи свіr•

11.30

Арт-афіша

?.3.35

Миколи-

погода

ка•

дом"'

канал

нv.

8. ЗО Ексономічний ВІСНИК· 9.00 Т/с •Соколине гніздо• 10.00 Т Іс •Готель• 1 1. ОО Т Іс •Турбота Чарльза•

Вольфсбурга•

Курс німецьхаі мови

25

8.00 Вісті 8.28. 17 28. 19.5R. 22 28

Наложники

хання

ІСТV

лемагазин

••У•

Киів. Сnорт. ТV

16.50 17.00

•Was?•

22.40

ТЕТ

ТИрЬОХ друзІв•. З серІя

М/Ф

22.20

З2 канал

7.00, 15.30 М/с ··Невгамовні• 7 2S. 1'<.00 М/с •Гей. Арнольде'• -,50. 09.45. 10.45. 12.50. 15.15. 1 ~- 20. 23.15 •Eiite ltaiia•. Ге­

желесІ• Т ІС •ЖИТТЯ і nрИГОАИ ЧО-

голос ві-

хви­

:-:''J 50 На добо.:1н:Ч. дІТ:.-t! 2 j .25 Г ...t~НІ ~(ЩИНИ ? 1 '30 Ро~с ..,аtнсся. ои в ефірІ! '2?.• 00 Х!Ф ·Ііе Аумай умирати• 23 35 Фrнанr..,ст

14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30

.. німець"а

Гй·•

д/с ·На передньому краю прогресу•: СІІдвтомобі.rн з

Стимул

·r;c .. гвадсr.уnс•

ЗО

ІСТУ

11.00 ХІФ •КомІсар• 12.55 Джаз-стеn-танц-клас' 13.05 Т ;с •Сnека в Лос-Анд-

Тинди-ринди Знайометео з л.іловою Австрією

20.00 Наш час 20.25 Адреси ділової 20.45 Добрі новини 21.00 СІТ 21.20 Муз. nауза 21.45 Міста і СТОЛИЦІ 22.00 Школа бізнесу

9

лє.::омпnНІЯ

ставляють

Телегазета.

УХРТ

ri'ASIC

С. 1>.00 Тrrгічформ

1(•_,.;.:- rA,'e; .. rf~р')ІІ·:инr 1'} 1~ Ko~n·юr~p Х

7 ОО. 20.30 СІТ 7 20. 21.15 МІСЬКІ НОВИНИ 7.35. 21.00 Анtресоnька 7.50. 20.50 Дай п'ять! 7.55. 20.55 Корис11і г.ора.ди 8.00 Мир дому твоему 8.30. 21 1S Хрещатик 8.45 л.п.м. 9.00 Зроби себе! 9.30 Те11екурс німецької мови •Aiies Gute!• 10.00 Це-- Ми! 10.30 Посольства е У~о:раінА пред-

руючого

19.00 19.15

канал

13 0'>. ·,>'

серія

ЗО канал

Нерухомість

Програма

ТИСЯЧОЛІТТЯ

1?.~') їр:tц~і віл. ··Гравісу ..

•МІсІс Ламберт nа­ м'•тає кохання•

Телсекспрес

16.55 Палп~m 18.00, 18.15. 23.00

подіі

..

22.25 РозБажальна nрограма .. Разом з вама.1 .. 23.25 Х/ф •Сахаров•

7 05 М/Ф 7.35 Ексnрес-інформ 7.50 Святі дзвони 8.00 Польоти увісні і наяву 8.50 Євромікс 9.15 За кулісами 9.45 Надзвичайний світ 10.15 Ток-шоу ·Арабески• 10.50, 13.00, 14.50, 16.50, 19.50

19.25 Кл~тn:t Гi:·,nmc:p ...~~ а

f 1ІJ1ЛOrV 11/

20.15 МІФ 20.40 ХІФ

канал

14.30 Діалоги 16.05 МІф 16.35 Св"ті дз~они 17.00 Хо~у <ЛіnІ 17.05 Європn сьогодІІt 17.35 Простq "'УЗИ<:> 18.05 ~ІФ

Миколина nо­

22.0Q ВечіонІ звісни (ТІА 0 Вrкна•) 22.30 Т/с омРенеrат-. 23 .30 Е~ономічний вісник

газин

18. 15 Погляд збоку 18.35 Ескулаn 18.50 Феміда 19.20 Окре'І;"о взятий р<3йон 19.40 Люди·•для людей 20.30 Анонс програм 20.35 Торгінформ 20.45 Гарні НОВІ<НИ 20.50 Новосел 21.00 СіТ 21.20 Муз. nауза 21.50 K.i.S.S. 22.15 Вернісаж 22.30 Вікно у містику 23.05 Х/Ф •донуса• 0.35 Наш час 1.00 .. шлягер• nредставляє .. 1.30 Програма ·Стрес• 1.45 Реклама 1.50 ХІФ •Често. І лють•

12.30 13.10 14.10

22.28

18.30 Tfc •МаидріаниА пицар• 19.30 т Іс •Турбота Чарn ..за• 20.00 Т/с •Вир світІво 21.00 Tjc ·ТаємницІ Нью-Йор-

7.00. '5 ЗО М/с •Неgгамовні• 7.25. ~6.00 М/с ··Гей. Ароюльдс> 7.50 9 45. 10.45, 15.15, 17.20, 2.3. :s ··EIIite ltalia .. Телема­

Дай n·ять!

11 .15 Муз. програма 11.30, 20.30 Автоторг 11.40 МІФ 12.00 Всеnеремагаючий

Територrя А

:-''.:а . . . і .~лсжур~-t.зп ··Комr.акт-те­

Мецичний тижневик

25

~9.58.

ЩtЯ ( ГІА •Вікна•)

Х/Ф «ВенеціА взммосу•.

1

зо КІІНаА 6.45, 20.30

0.00

17.30 f/c ·Роки моподІі• 18.26. 20.56, 23.26 Гоповні

ХІФ •2001: космІчна одІссея•

7.35, 20.50

І б;),),

11 28.

года

С.О5 СnорїИВІІЄ сузір'R. Чемnіо­ Іt~т Є8ропи з кікбокса.1нrу і т~і:ісь•:ого боксу

0.35

ВІДЄU

14.30 Т /с -.Соколина гніздо•

21.45 Міські новини 22 ОО За чудову Украіну• 22.10 ХІФ •КомІсар•

З2 канtи

7.05

·Вікна•)

9.00 Т/с "'Сокоnине rнІздо• 10.00 Tjc ·Готепь• і 1. ОО Т Іс •Турбота Чарльза• 11.30 Т Іс •Відкриеаоочи свІт• 1 2 ОО 1 ериторія А 12 З~І Арх1 -Арт 13.00 Ток-шоу ·Він та Ba>ta• 13.30 Соло навоr·о сезону 14 .:.о •. :,.4. Найкумедн1ше до-

Супершоу •ПростіuІе від

простого

ОО Оісті ТІ1Ж•tЯ. Тижненик (ТІА

8

тмрьох друзІв•. З серІм

21 15

суть СВіТ••. Ч 2 23.20 Зоряна ст~р ... зна 23.35 Експрес-rнформ

11.00, 20.00, 22.1 О

С. Смєлооа 13.05 Воістину відверто 13.30 Х/Ф •1871, актори• 15.00 Програма "СТР!!С• 1S..ЗО f'ODOC ·Перемоги•

ОсвtтніА канал. •Пекельні кола Т. Осьмачки•. Урок французько! мови. Шолом

УТН 12.15 Служу народовІ Украіни І

Люди

реси ділової удачі

нас

рад

ІІТJ'

TA8A"D'JJ

7.00, 10.10, 20.00 aнren• nатрульна

10.40

8.40 Т/с •ВІтер у сnину• 9.40 Фінансовий огляд 9.50 М/Ф 10.05 Д/ф •Історик І ісТорія• 10.25 Нове nокоління 10.55 Скарбниця 11.30 Телеканаn •Право• 12.00. 15.00, 18.00. 21.00, 0.00

ТУ

6.50, 1Q.OO, 11.45, 13.20, 19.10, 20.25, 22.10, 23.00. 0.50 Ад­

служба ·Ситуація• Т •Cneцnlдpo:sдln •Па­

10.10

6.00 Анонс 6.05 Аrромагазин 6.15 Доброго ранку, УкраІноІ 8.00, 21.35 Погода 8.35, 16.40 НацІональниА хіт-nа-

r?A81C • ICIIHQA

6.30, 9.40, 11.55, 21.30

18ТІ:І'

1О.ОО..Телеанонс 10.05 Закон є закоh

25 листопада

Футбол. Кубок УЕФА. •Мо­ - •Мар­ сель• (Франція) Подробиці. Підсумоси дня

23.40

сифІк•

СЕРЕДА

Муз. пауза

д/Ф ·Вбивство за nриват­

23.15

10.00 Вчасно 10.15 Т/с •СnецnІдро3д,Іп •П•-

8.25

Сніжок та

Голос вІруючог:>

16.30 17.15 17.40 17.50

nольським ... народжувати чи не народжувати?•

для людей

9.1 О

Телегазета.

Нерухомість

11.15 Муз. nрограма 11.30 Це- Ми! 12.00. 17.30 Автоторг 12.10 МІФ 13.10 ·ZOOM• 13.40 Обрії джазу 14.20 МІФ 14.30 Діалоги 15.15 Муз. кліnи 15.35 д/Ф •Гіту, Ангел.

22.25

23.15 тсн 23.40 Проспорт 0.15 Т/с •ПоnІцІ• Н11о10-Аороса•

УТ-3

71.00 С>Uд$нqос з •1+1• 8.00 Т.lс..•К.Охаин• І тасмниц\

15.15 МІФ •Карлик Ніс• 15.40 Класна ошмnанія 16.00 Оnлески. оnлески ... 16.20 Солодке життя 18.45 Т/с •По•••а•. 2 серІ• 17.30 За киівським часом 18.10 Вгадай мелодію 18.40 Т/с •Строгоеи•. б серІя 20.00 •Подробиці• - •Час• 20.40 Інтерсnорт 20.45, 1.30 nогода 20.50 Вечірня казка 21.00 Tfc •Wepnoк Хоnмс І

атр•

7 .ОО Раночок 8.00 Х/Ф •Жорсто101А 8.55, 23.05 ТелевізіАна

І+І

ма•. Ч.4

доктор Ватсон•~ ФІ,.... 5-А. •ХХ столІтт• nочи·

ХІІІІІ :о• 18.30 Т/с •Чика:s..ка надІ•• 19.20 Новини від Іа-Іа 19.30 тсн 18.55 Х/Ф •Закоханий nсихІ­

ка•

18.15 Анонс 18.20 Т/с •ВІтер у сnину• 19.25 Саме той 19.50 М/ф-оnера •Кармен• 20.25 Фінансовий огляд 20.40 Вео-tірня казка 20.55 Реклама 22.00 Х/Ф •Казка• 23.35 УТН 23.55 Х/Ф •ВІрнмА Русnан•. 2 cepltl

Зоряні зустрічі Док. цикл (ретроnоглм). •Полтава відома і невІдо­

14.05 14.50

му Тро!цькому собору

УТ-І

Телеексnрес

11.00. 15.00, 17.00

нудна nрограма•

10.00 Телеанонс 1О .05 Відкрита віза 10.20 Закон є закон· 10.25 220 років Новомосковсько­

листопада

Адреси ділової удачі Торгінформ Гарні новини Новосеn СІТ Муз. nауза Муз.-розв. nрограма •Не­

20.25 20.35 20.45 20.50 21.00 21.20 21.30

ТОВ:ІС

7.05 МІФ 7.25 Сцена-- Європа 7.55 Ток-шоу •Арабеск"• 8.20 Х/Ф 10.00 Автандил і хіт-nарад •Ук­ раїнська десятка .. 10.50. 13.00, 14.50, 22 05, 23.50

22.30

с-сет &Іч•

24

..

час•

9.115 Т/с •МерІ••

ВІВТОРОК

Т. Повалій

17.55 Анонс 18.00 РетрокІно:оаn.

Х/Ф .с о­ ма nодоро• Смнд68АІІ• 19.30 Муз.-розв. nрограма ·МЗ• 20.00 Інформ. nрограма •Наш

19.20 Новини від Іа-Іа

15.00 .. шлягер•

'

nортрет•

7 .40. 20.55 Корисні парми 7.45. 21.00 Антресолька 8.00 Мир дому твоему 8.30. 1 6.30, 20.15 Крещатик 8.55 Що? Де? Почім? 9.10 Комn'ютер Х 9.25 Чорний квадрат 9.55 ХіхонЬІ<и-хаJ<ОНЬ«" 10.05 Х/Ф •ВІн, вона та дІти• 11.20 Астрологіч>Іий :1рогноз 11.40 Вогнеборцr 12.00 Саnон мистецтв--- Киів 12.15 Сnів<3є ;.:.. Орбаr.айте 12.25 Анонс 12.30 Гелекурс ><імецькоі мови ·Aiies Gute!• 12.50 Джаз-:::теn-танц.-клас! 13.00 Т/с •Hew Бриджес• 13.50 Всrні цирку 14.45 Х/ф •Звичайне чудо• 16.50 В uб"єктиві- Польща 17.20 Наложники 17.50 Ровесник 18.05 Поіхали! 18.30 Усе ПРО ПОДаТКІ< 18.45 Киів. Спорт-ТV 19.15 Д/с .. пнлом>нщтво у СRяту 3uмлю•. 1 серія 19.45 ТІс ·Життя І nригоди чо·

ВАІ'Т

KIIHQA

інші•

Американська англійська 9-R і 10-й Муз. nарад Док. екран •Іран- авто-

14.30 16.00

..

Pycn-··

• J1n

Т'fТА8А~

моеа. Урок

1 8.оо Х/Ф •Kopone- 6еи---

•УТН•

1/&IIHQA

14.00

16.00 ТСН 16.15 Не всі вдома 17.00 т;с •Р•ІІІ- &еверА!

19.30

І'І'А810

7

Х/Ф •Хочу :sро6мтм вм:s­ НІUІ-•. 1 серІ• 14.30 Закон є закон 14.35 КонЩІрт стародавньоІ му-

13. 1 5

23.00 Т/с •ТемнІ ме6ес••· 2 серІ• •Таємні ІсторІІ• з Д. харито­

мафІ•• Подробиці. Підсумоси дня

1.20

трам­

змкм

15.30 М/ф 15.50 д/ф 16.20 Національний хtт-nарад nредставляє ... 16.55 МІс •Череnашкм-ніндзя• 17.25 Т/с •Мап........а 6урпа-

0.05

".,оамІі доnуск•

родиоІ творчості. Історія ук­ раІнськоІ державностІ. Пе·

25

1 серІ•

17 .ЗО За киівським часом 18.00 Інтерновини 18.10 УrадаА мелодію 18.40 Гарний настрій 18.50 Т/с •Строrо-. 5 сері• 20.00 •Подробиці• - •Час• 20.40 Інтерсnорт 20.45, 1.30 nогода 20.50 •Круте ІСІ-·· Х/ф •НУ­

8.25 Т/с •Мар .. • 1Q.OO Анонс 10.05 Свtт nавзі! П. Тичини 10.35 закон є заосон 10.40 Освітній канал. Пісня і та­ нець найдІ;овніші види на­

6.05 Агромагазин 6.15 Доброго ранку, Україно! 8.30, 21.50 Погода 8.35. 15.25, 19.50, 0.00 НацІо, нальний хіт-nарад 8.40 Т/.с •ВІтер у сnину• 9.40 Фінансовий ornм

13.00

НІ.45 Т/с •По•е•••·

7.00 СнІданок з •1+1• 8.00 Т/с •ICooutн..,. І тасмнмчІ

листопада

Правочин Шврм

15.50 16.20

t+S

7 ОО. 7.20, 7.35, 7.50. 7 55.

8.00

20.30 21.45 21.00 20.50 20.55

7.25. 16 ОО М/с "Гей. АрнольДе!• І 50. 9.45. 1045. 11.50. 12.50. 1:1.15. 17.20 .. ЕіІІе·і!аііа· Те­

ТЕТ

ЗО канал

••У•

СІТ

лемаІ:t·ннІ

8

Міські новини Антресолька

ОО Оі.,т'

!:'.28. 17 2r$. 19.59. 22.28

Дай n'•пь•

МИ"ОЛИ·

на r:oroдa

Від ·-П*-JРЕ:~.рсстя .. -- до ).:::r.ixy !1.00 Х/ф •Соколнне гнJз,qо•

S 30

К<;рисні парми

Мир дvму твоєму

8.30. 15.:30. 20.15 Хрещатик 8.45 Що? Де? Поч1м? 9 ОО Іёксnрес-Інформ 9.15 ХІф •Стріпи Рабіна Гуда• 10.50 Ровесник 11.05 Ніша 11.45 Комп·ютер Х 12.00 Кінок<J,10 12.30 Телекурс німецької мови ·AIIes Gute 1•

10.00 Т/с ·Готель• 11.00 ТІс •Турбота Чарльза• 11.25 f/C •Відкриваючи СВІТ• 12.00 ЛитаАри під Покрову. Гала~онц.,рт. ·~ .2 1 :J.OO, 23.30 Ток-шоу •Він та Во­

12.50

14.30 Т/с .. соколине гнІздо• 16.30, 0.00 ··Територія А•. Xiт-na­

Д.'>І(аз-стсn -т.знц-к.тшс!

13.00 ТІс •Hew 13.55 ~- Кафман

!>риджес• ..-а його друзі. С. Стадщ:р. Ч.1

15.00 15.30 16.55

Конт,;п

·Ім·~·- В. Бринцалов Ліри. і1рофесія

~-~нr. В.

17.:>0 17.35 17.5=

·-

дирИ·

І·нєдаІ.J..і

ляс

...

Зроби сам д/с •Паломництво у с я,.,. Землю•. 2 серія 19.20 Казка біля нічника 19.40 Т/с •Життя І nригоди чuтирьох друзІв•. 4 серІя 20.00 Столиця 21 ~ 5 Кра...,ниц,я староІ\авностей 2:>.00 За чуj",ову УкраіРу 22. 1 О !lzскаво просим<' у ..:Брис­ костайл·'! 22. 15 ХІФ •SIK вийти замІж за

..

мільйонера•

23.50 Вернrсаж 0.05 35 хвилин

джа.1у

·Ч"с

.. ч •.

ВіІ1<.ьkовий теле­

ж•.-рtІал

14

ОО Л•щи. Інформ.-пубп. теле­ журн"л

PBJl

17.30 Tjc •Роки молодІї• 18 26, 20.56. 23.26 Головtн

nодіі

дня (ПЛ ·Biкtta•)

18.30 Т/<' •Мандрівний л"цар• 19.ЗО ТІс •Турбота Чарльза•

Діалоги

Збережемо з;J.оров·я В. Щербачов nредстав-

18.25 18.55

на•

13.30

20.00 Т/с «Вир свІтІв• 21.00 Т/с •ТаємницІ Нью-Йор­ ка•

22.00 Вєо.щ,ні вісті (ТІА .. вікr•з•) 22.30 Т,'с ..:Ренеrат ..

зs

t<allaA

18.05. 21 10. 0.00 Торгінформ 1 8.20, -::!С.'гО Гр<:н!.іі пір, .. rравісу .. 18.45 Cr.1r -r;;дво.с,ної фотографіі :9.15 :-;:,)~.м,·~o·J"rep Х 19.30 Т Іс •Го;І.D._,ЛуJІе" 20 5Q Н;:) ДQ\')р,.І'І'~ ДІfИ~ 21.25 ГаSJНІ но~.tо".ІІИ 21 ЗО :-<,к-ш~..-·r· .. с..ам~ tаИ .. 22.00 1'/с. uПоліцейсь.сий за 118~1МОМІ•


Yr-2

ЧЕТВЕР

7.00 Снu:J",Внок з •1+1• 8.00 Т/с •Кохами• І тасмнмцІ

листопада

26

Сансет

було Сnово•. І. Кот.nАревсь­ кий. Киів архітектурний

(X._XVII

нальний хfт-nарад

ст.). Л. УІ(раінк.а.

•Лісова nісня•

8.40 ТІс ·ВІтер у c n - r 9.40 ФІнанеоамА оrntІІД 9.50 Сто чудес світу 10.10 дJф осДоаженко. ,Фото-

12.00 Закон є закон

12.05 12.35

Кримська Пушкініана

М/Ф 11. ОО Хто а домі rocnoд,~~p? 11.30 Націомапьнма Хіт-парад. Хіт

10.20

д/Ф •Украінські мvзичнl іНструменти. СІ(рмпка• 16.00 тсн 16.15 Не ВСІ адо а

14.45

року

12.00. 15.00, 18.00, 21.00, 0.10

...

УТН

17.30

12.15 Ceno І люди 12.45 Свічадо 13.15 Діnое64й канаn

19.20

Рекnама

15.30

д/ф •МІnендрІн. ПоrлМд Надве..Ір"я

...

16.55 М/с •Череnашки-Нінд3:А•

11.50

Гвндбол. Міжнародний

-

Україна

12.20

Білорус..,

17.30 Т/с •РаАон БеверлІ 18.00 Х/ф •Мм ~ джазу• 19.20 ІІОАИНИ ВІД ІЗ-ІЗ

2З.151СН

Агромаг;;Jзин

Доброго ра.нку, Украіно!

УТ-З

8.30. 21.45 Погода 8.40 Т/С •ВІтер у спину• 8.40 Фінансовий огляд

7.00

ОО.

C.5G

12.45

Націонаr.t.tР1Й xп~onna..1 Ррсдс-

тавляє

..

13.15 ДіЛОРИі-і Іі<.ІНЗЛ 15.15 Відеоф;щ,м .. дкадемік Б П-"lrон .. 15.50 Шоу ·С•РУ"'-~'инг• 16.00 Сtм .. я .. 17 .ОО Mjc •Череn::шжи-нінд,ЗІ-1• 17.30 Т/с •Маленькмй бурлака .. 18.15 Т/с •Вітер у сnину• 19.15 Tjc •Час збирати каменt• 20.35 Фінансовий огпяд 20.45 Вечірня казка

20.55

13.00

13 05 KиiDCt.!(i новини 13. 1 5 Т /с •Пожежа•. 4 серІя 14.00 Аrрарна nанорама Киіощини 14 .ЗО Ди rяча nрограма .. єкоnо• 14.45 "Шлягер .. nредставnqє ... 15.35 ПІnігрим 1 б 05 1 ООО мінус 16.ЗS Лі~~:и ... айбутнього 16.45 Т/с .. nожежа•. 5 сор'• 17.30 За киіІіським часом

Реклама

21 . 50 Погода 22.00 Щаслиоий дзвінок 22.50 Нове nОІСОЛіННА 23.20 Т/С •Корда.с. ВІддІІІ м•rр.ацп.. 1. 1О І андбо/"1. Міхнародttий ту~•11р .. кубок И. ТуроіиtІа•. Збірmt У..:­ раіt~и збірна МакедоttІі

УТ-2

1 В 1 О Кохання з nершого nогляду Гарtтй настрІй

18.45 19.00

І+&

20

Поле чудес

ОО

.. nо.аробиці· -

20.45. 1.1~ Погод:-1 20.!:;0 Х/Ф ·ТІло а бІбnІотецІ• 23 35 .. н~шередодні•. 1971 р.

Сансет ВІч•

Т/с •МарІІІ• 10.05 Телеканал .. nраво-

9.25

0.30

11ро 11,{".

1 1.05 Муз. момс~пи Н. Сумr;ьк.-. 11.35 Заtсон є закоt1 11.40 Х/ф •Папуrа, що говорить на

7

Ідиш•

G

13.05 З~І(UН С: _ЗakOti 13.10 Меледіn дл~ матерІ ~1 улк)(JnІ.о!•1ОЇ

тсн

листопада

ОО.

18

ОО. О

21

2о М/Ф

МІФ

0ІТр:1ЖІ

Н;•!tІQІі[Н!ЬІІИЙ :ci"r-nupaд. Ton-10 5-й М•)Іо'н;;щодчи~ фєt::т,~Азщ, 11ИРУ.J'

УТ-2

І+І

7.00 Парк аотомо6Ілс.ноrо ncpiony 3.00 М/с .. Пригuд11 Сонtк.з ..

.. по

тай бік д~еркала•.

З серІя

Лоброп• ранку, ІС.ГJаіно! ОО Tt~neatюнc

9.00

10 10.05 За.ІІ,GН є 3::.-ltcOH

-r.1v

Моло;\і)І(ннй ~о:;:~нr~л СІмейна

кухня

Муз. noдiS1

оини. Муз

nporpaм<J:

Молодіжttі t-tа­

,.юеи11vt

12.10 Украіна аrрарна 12.25 Закон є заІ<он

12.30 Ооаю" 13.00 К"уб -700· 13.30 ДО ЗУСТОІЧі 14 QQ (Г'ОрТИАНИЙ КаНСJП 16 .ОО Т /С •Р"туеаn .. tІий naTP\'""'"'

17.00 Т,'с. •Кссна- nринцР.t::1-еоін .. 18.00 s.; •. С"'F~НИ 3ІІ1К()t0

кана.А

25

ил•т

11 40

М/ф

1З.ІD

·01•

13.40 13.50 14.25

І не nитайн~ 1

21.45

За чудсnу У~tраіну!

Євром,кс

22.00

Ласкаво nросимо у

15.1::0

Муз. кліПІ-t

1 5.30 16 ЗО

ДJф

.. зниклІ

цивілізаЦІі•

Муз. пауза

1"1.40

МІФ

~:).05 За куnІсами

.. наш

АвТаНДИП І ХіТ-nарад сУtсраіНСЬ-

20.35

час•

десятка

..

··ЕІІ1е ІtаІіз"

23.35

О ОО Проrр::~ма для автолюбитслІв

Монсоро•

··ПОЇХЗІІИ!•

О ЗО Разом 1 вами

Х/Ф ·Створити жінку•

15.50

21.45

Т;с иЦІлком таємно,.

16.20 1 6. 25

Х/ф

tJCuбJІI"'AИVI norm1д

.. останн•

сnокуса•

1 С5 Погом

Дtrt•op.;.

~.JU М/ф

.. І<.оро.nР.сз. Зубна U~ітка~. .. м._., Ш/~:а•;мо Ляnк-у• J0.05 Т/с- дІтям •Пригоди лІсое:ого nатруnя•

Н~ 'ІРрuІий погr.яд Р.зн~овз пон;;а См~н:

1 1 50 !

Г>о/\~-tІно:\ я nporpaм1

6pa-;tt. 12 12

.. горище

Пілотіn, ..

2С Фа:t-І(nуб

•Ф.ntnnep

7.25

МІСЬКІ ІЮОИНИ

7 35 Антресог.ь~а. 7.50 КориснІ rюра/1~, 7.55 с:т 6. ~5 Толока 8.30, 21.45 Хрещатик 8.50 М/Ф 9.00 Ар7-афіша 9.30 8ОПІІ цирку •. 0.25 СDіт людей. Медицин<-1 10.50 Х/Ф .. в ОДИН ДОТИК•

25

n10дина ночІ•

.. мtсмць-44·

?0.00 .. nодробицІ• - ... час .. 20.45 Гарtt~t'й·настрій. ··Елла і кооеші .. 20.50 Т/с •ВулицІ розбитих nІхтарІа• ... менти• 21.50 tЦо? Де" Коли? 23.20 НІчниИ СЄ'анс. Х/ф .. Еnьвіра ·- волод~рк.а nіт .. ми•

..

~&:~~~ ~

8.00 Муз. ncm-!>top 10.00 АМС~ИІіЗІІСЬІ(3 ЗІ~ГЛіЙСЬКа МОВЗ YІJQK 9-tA І 1 0-й

10.30 Муз.-розпаж. nрограма .. мз" 11 ОО Зустрtч з lt':~o<ra.cм 1 1 .40 Муз. n<"уза 12.0('1 КІІі0(0РОСКОГІ 12.30 РетроІ(ікозаn. Х;ф •ВІйна :;t::JKIHЧetta"

t 4 ~- 5 AtiO!IC 14 20 Му1 11;1уз:J ~ !J QQ fJ/~... f31--'J1И, UH: ЗНИКЗЮfІ?м J..r~1KIHH.hto:::И(1 пуІІІ,1СТИЙ СОІС.іПоо

17.:30

1Q

'ОО.

13.00. 14.50, 16.50. 19.50

20

Те­

ле-е.:сr)рес

11.00, 20.00, 21.00

Телегазета. Не-ру-

хомість

21.35

Що? Де? ПQ"t1M?

М/Ф

1 55

Teлr.ctCon дес"Rн:а•

ДІЗГЮГИ

16.05

МІФ

Блага ВІС"Ть Вернісаж

1 6. 20 Просто музнІСа 17.00 ЧОМУ'tІ<а 17.45 Хочу кліn! 17.50 І не nитайте! 18.00 Надзе.ио-tайний світ

18

ЗО Ракурс

Корисщ поради

7 .ОО

8

Муз. кnin

21.15

Х/ф •Самурай•

23.05

ХІф •Буч КессідІІ

Санденс КІд•

Суnербал Валенти .. Щербачов nредстав· НБА-джем

Т/с

.. дотик

ангеnа•

Т/с •ПоаІтр•нмА аоак•

З5. ІВ.25.

·

П'А81С 20.30

Грації від

.. гравісу• 10.30 Таємниці стародавніх цивіnіза­ uій: Стародавня Греція

19.10

Родзинка

19.30 20.00

Арт-афіша

ICQN411

17.30 Ши~сь, шлягере! 18.20 Гарні новини 18.45 Весь світ театру 19.15 Комn'ютер Х 19.30 Вистава. д. Дюма. ·Моnоді роки короnА Людовика XIV•. Ч-1 20.50 На добраніч, діти! 21.15 Міста 1 столиuі світу .ЗО Муз. nporpaмa. О. Буйнов цій: Майя

~~1~0м~~Gс:а"к:~=л.м~· З7

Пісня дня

21.00

Oбozzz-woy

21.30 Т1, Хто 21.45 Х/ф •ГоnоаоnоМІnІ• 23. 10 Скандали ТИЖІіА

8.00

з ва-

7. 7.30. 16.00. 19.00. 23.45 .. телемар· кет .. з додатком ··Діловий вісник• 7.40 За крок до нової ери

8.00. 9.45. 17.20. 20.55

ТБ-дайджест: ·Подорожі і розваги·

Миколина nогода

8.30 ЕкономrчниИ вісник 9.00, 20.30 ... зх4•. Найкумеднішс

до­

машнє вшео

Теr.е-

10.00 Пані. Стиль життя 10.25 Розваж. nрограма .. дрхі-арт• 1 1 .ОО Родом з Украіни. К.nара Лучко 11.30 Фабрика снів 12.00 Т/с •Ваемnон-5 .. 13.00 •Золоте столІттt:~ кунrфу•. Х/Ф •Легендарний удар•

8.05 9.1 О 9.15 9.50

Проrрвма перадач

·•.os Х/Ф •З.nоsредма недІІІtt•

9.25 М/с •Нвекоnо сеІту 38 ВО днів•. б сері~

9.50

Manneт-woy

1О. ЗО ДІс • У світі природи •

11.00 д/с ·!199• . 12.00 Х/Ф •КосмІч-А хрест08"8 Т-елемаrаз.ин

13.35

13.4!5

Х/Ф оТрІащона•

16.00

~лемаrазин

16.15 17.20

ІоІуз.проrрама

Док. екран. •Сторінkи

lc1"opit•

18.00 Музична nрограма •І... преза•

18 .ЗО Відеомода 1 ~.ОО Х/Ф •Ас :о •са.• 21 .ОО l=епемагазин 21.30 "Jfc .. ауnмц• Карно•

22.00

Аналітична програма •Вікна­

тижневик•

..

23.00 Т/с •Заком Лос·Андае-са•. З capho ,;!3.50 Імnерія прист-растІ

__

0.30 Муз.,....а О~Н'І ·СвІт-Нова.

52-І

алnоааа

Новмни 1 а Ексnрес-інформ

ІСП

Зірки на обрІї

23.55

VТА8

KIIHIU

7.00. 9.00, 20.30

.. Разом

9.25 Т /С •Чудеса Н:JУКИ• 9.50. 10.50, 12.45 .. EJi'te ltafia•.

Торгінформ

ВідІ(ритІ небеса Клятва Гtnnократа

17.00

ЗІр•м про зІро•

20.50

nохІд•

22.00 Таємниці стародавні,.: циВіліза-

магазин

18.40 .. тuni• 19.05 Зорян; зустрічІ 20.1 5 Світ люде~. Мед~1цина

23.15 Х/Ф •8\АnІк yтon.ne-ld••

21

ОО Вісті

8.28

2З.ОО Студія •Ніч•

Пісня дня

Астрологічний проrноз

РозоаJІС. nрограма

Х/Ф •nlднe•lnwtl •ер-.-•

Рада

21 10

НІчнмА канаn

З2

Автанди11 і хІт-nарад .. украінсь-

ка

14.30 15.00 15.30

18.~... чарп~~nлін•. ч. 1 О

20.50

16.00

МіСІ.КL новини

ЧаплІн•. Ч.1 О

Х/Ф •Ста10кер•

18.30 Х/Ф •домІнІон•

-с"rудія

12.20. 1В.ОО, 0.00

МІф

д/с •ди кв nрирода свtту.

1S.5!5'М/Ф •Леrенда про Біnе 11<110• 18.30 Т/с •Huu учост•""- .nlocap Wnexт• 17.25 Студія •день• 18.З.!;і, 19.15.. 21.00 Студія •Вечір•

серІя

2

1 1 .45 100 чудес світу 12.00 Курс ні~ецькоі мови •Was?•

Учні.

22 ОО Салон мис;ец;в - Киів 22.1 S Х/Ф .. з ока на Oko• 0.00 Профі-nрес О 40 Комn'ютер Х

13.10 13.40

17.40

21.30

o.c.n

10.05. 15

..

Слати пора

11.40

..•.

З5 КІІІІІU

ЗО СІТ

0.55

7 .ЗО С-тудht· •Рана«• 8.00 Х/Ф •Пасn<а•

часу•

кохан~tя мое

808d IIA8JUI

12.55"М/Ф

11.15 Муз. nрограма. Група -Машина

20.50 21. і О 21 25

11.15 Муз nауза 1 1 .ЗО. 20.45 Автоторг

52-І

19.З5

0.00

Р. Вік­

.

21.30 Т/с.•ВУ- " - • 22.00 •ВіІСНа•. Новини 22.35 Пporpswa ·ЕКО• 22.55.т;.. -т-•-· 23.50 •ВИсне•- Огnяд nреси 0.00 Музична nporpaмa •СВІ1"-Нова•

11.30 Диск-канал 18.05 Людина собаці JJPYГ 18.35 т;с .. rpeAc у nonyм'f• 19.10 За кро~е: до нової ери

19.00

17.45 1 О хвилин на nорожньому масці 18.00 Джаз-стеn-танц-кт:ас! 18.30 М/Ф .. дванадц.11ть nодвигів Ас~ерікса .. 19 50 Блеф-клу6

7.25 Е~с;nр~с-і•tформ 7.40 Святі дзвони 7.50 Х/ф 9 ЗО Сц~на - Євроnа 10.00 За ..-улk:.ами 10.30 Лн~І<..Дот~асортt

-nн

......

Телемагазин

13.10

16.10 Т/с 17.00 М/ф

.. мnсоки•

11.30 Прем'єр-відео 12.00 Зоряні зустрічі

ГроМЦІ.l.Ське телебаченн~ У~~:раі-

ма;о.стри. ЗІрки

НАІ'Т ТОИІС

м;с·-с

1О;f4.Х/Ф ·-то•• дуrа•

20.00 Модний ЧСJС 21 .ОО Х;ф .. орли прааосудд.•• 23.00 Муз. nрйf"рама .. хмарочос•

Паіхзли! Ім·я

-

16.00 Ma~neт-woy 16.:!0 Музична проrрвма •С8ІТ·Ное8•

12.25 •'iapnl

До-..ус

Балет

15.45 ·Вікна•. Ноеини

9.4~

Т/с •Едера•

15.30

о<И

16 ОО 16.30 17 .ОО

І розваrи•

сама•

f\ЯЄ ...

пок

14 .ОО

Х/Ф •Закон Лос-Андае.nеса•. Т/с •Мое ІС'Оха.....-, МОІІ nе-

ТБ-

16.00 Сnортивний нtжневик 17.00 Візит Асnен. Хургада 17.30 ·ТериторІя А•. Муз. тиждень 18.00 Т/с ·Вааиnон-5•

13.00 .. е:олІс .. ·- соіт тr.-анин 13.05 .. я-- rзм·я;ник СобІ!•.

МІФ

20.55, 22.55 .. дф­

кана.А

12.30

Новини

.. Подорожі

.. я

r8Pooa

АІ8

10.10 K.I.S.S. 10.30 Ycnix-98

14.:10 15. ОО

TJ:T

Відсомузика

17 1О Чітко 1 ~сна 17.40 Мода t;ЬОrоднІ 17.55 С1ре<.; 18.20 Х/Ф •Воі·н-nримара• :9.45, 22.20 Люди для r.юдсй 20.00 Інформ. 11рограма .. Qтже 20 35 1 оргІнформ 20.45 Гзрні новини ~О 50 Неоосел 21.30 Шолом. Києве! 22 05 Еt:І<'JТІаn 22.45 Х/ф •Вибух• () 15 Іt~форм. іlр~храма .. Qтже. 0.40 -шлягер• nредс1авляс. 1 ЗО Програма .. с, рес• 1.45 Реклама 1.SO Х/ф •ІмпроеІ33цJІІ•

7.05

1 7 35 ПІСІJЯ року 18 05 Нацюнальна лотерея 1 й. І О •Світ пригод і фантасТИІ(И•.

KQIUl.lf

.. nеремоги ..

..,.

Оазё). серед хаосу

11•

1 t' 1 ~ Сnорт-t.аИм 1 ~.::JO Т/с .. сnецnІдроздІn ооПасифік" 16.45 Tjc •НаИтмен­

7

ЗО канtи

35

с·т

1:.З.1t:> ж~~rт~ серед хиття

13.45 T.fc- дітям 14 :'):0 Ігри СПІТУ

Теnсмі::ІГЗЗИН

1.00

4~ ТСЛРВІЗІЙНИЙ І~ентр МОДИ

Х/Ф

о

lб.SS Погляд збоку

()І; І Г)Ю ( І(;)р{)іВ

10 ЗСJ 10 S5 1 l ..JO

Голос

2З.15

Вісті

Адреси діловоі удачі

Toк-t.uoy

8.20

ІСП

Прести:«

15 45. 18.15. 2025. 22.00. 22.40

vтаа :ІАП'А8А

9.10 Пісня дня

8.28 Миколюtа noroдa 8.30 Люди. Тележурнал 9.00 Т/с ·Сокопмне rнІздо• 10.00 Т/с •Готел~· 1 1.00 Т/с .. турбота Чарn .. за•

Е~сnрес-інформ

15.30

8.05

7.00, 15.30, м;с .. невгамовні• 7 .25, 16.00 м;с .. гей, АрноnьАс!•

8.00

ХІф

1:3.10 11purpaмa ·•Crpcc .. 8.40, 14.00 ·llJлqгep .. nредставляє .. 9.30 Окр.-.мn nз~тий ~аИон

ГСІІ

дайджест:

світу.

7.50. 9 45. 10.45. 15 15, 17.20.

21 25 Parypc 21.35 Ді<1ЛОО1

19 ЗО 1 S.55

woy

Ш. Бей сі та іі друзі

З2 І<аНаА

11.00 Х/ф •38надто

19.00 •ВІкна•. Н<ИІИНtt 19.15 но.И..м !Сіно 18.25 Х/Ф-~ІСос-ннА,....

Ппато•

7.40 Головний хід 8.00, 9.15, 17.00, 19.ЗО, 21.15

0.50 Х/ф •Корол ..-оn•н...

17 15

Музична проrрама •Світ-Нова•

10.00

датком •Діnовий вісник•

.. 6рикс­

ДОТМК•

і

Т/с •Вдо- &.nанко•

9.55 Те.ммаркет """падін•

18.00 Тел&меrазим 18.18 Т/С •Вда- &.llataeo•

7.30. 19.00, 23.45 -телемаркет• з до­

тай.'1! ...

Всеnеремагаючий голос вірую-

8.05

РанІСОва програма •ЧаАttик•

ч.,..

nредставля·

7.00. 9.00. 20.ЗО. 22.50 7.1 О E.:cnpec -інформ

серІА

5

Інформащ~ до ._,оздумів

22.05 Х/ф -В ОДИН 23.50 Кращі аар'стс

Проrрв""' nерадач

17.30

З7 І<ІІНІU

лю ... З серІя

ОТ8

7.00 7.05

21.00

Дjс .Jlалuмництво у Свяtу Зем­

Х/ф •Ризихуюч:н ЖМ"(""-

3сера.

·Грації вІД Гравісу•

Чорний квадрат

·.-:

21.30 Х/ф •ДІ8оо-• • хар8ІС1"8ром• 23.00 ЕІ<спрвс-Інфор .. 23.10 Дмск-квнал 23;55 Т/с .та- •. 3 с8рІІІ

КатеринославсьtСнй nроменад

23.35

СТСJГ1ИUІ СВІТу

1З.30 •ВІкна-бізнес•

Т /С •Г8аде.nуnе•

·&lr

І

К:ом•-;·,. .. rер

12.40 Т/о •ТмхІ - ·

Комn'ютер Х

Х/Ф

.. 1.f.Jas?-.. QQ МІСТОі

1 9

12.30 Телемагазим -·

Сві·r

20 55

rPA8IC

50 "."...

ють.

19.15

Т/с •ЖиттмІ nриrодм

KUII.U.·І

35

14.50

22.00

ЗtІайомство з діловою Австрією

Вечірні ВІСТІ (ТІА «Вікні:~) Т;с .. Ренеrат .. 2З.ЗU Тоk-ШОУ "Oitt та Вона•

13.40

Киів класичний. CniRaє М. Ді-

чотир1.0х друзІв•.

ка•

22.00

22.30

П'А 8 ІС:

18.20 Сакура-шоу 18.30 .. таврійські tгри•

19.00. 20.2D

Yl'paitta.

nаЛІІіНіО

20.30 Т/с кТурОота Чарльза ... 2 І .ОО Т;с .. т ... ємн"ці Нью-Йор-

2З.55 Торгінформ

І<ttHIU

ВіІ(НО у СВІТ

19.45

Автоторг

5

18.05, 21.10.

Хіхоньки-хах:оньки

КиІв.

С..,..

та Вона•

·Bil-f

17.40 17.50 18.20 18.30 19.20

nuдІі

ДИ1~ЧОМУ J Під.nJТJСО­

"Міс СВІту~98><

22.00

~~а~~ра 1

17.10

Муз. програма

, 1. 15

11.30, 17.30

Ток-шоу

23.30

1 ~.30

дик

хомість

~омn·ютср Х

20.50 На добранІч, діти! 21.25 Гарні новини 21.30 Ток-шоу ·Саме той•

Те­

1 1 ОО, 15.00. 17.00 Телегазета. Неру-

ХІФ •д .. куни•

Ексnрес-а~фс~рм

з

Cute•

..

19.30 ТІс .. гоадсnуг.с .. /.0.50 Но дпбр.сн•іч діти· 2 1. 25 ДО()р! НОАИІ"'И 21.:10 To...--wuy .. саме: ;oV1 ...

Т/с •Ренегат•

серІ•

4

14.20 35 хвилин джазу 14.55 Концерт О Матніна 16.50 Лакмус :ж.иттR

лее~~:сnрес

хокейний ог-

Т/С •Турбота Чapnt.38•

•ЖМТТА І nригоди

чотмр-.ох друзІ••·

ВОМу

т,І йс~1·о л.рузі.

УІ<""раінсnкий

о.::к; nP'-1Rп ..

ст.

12.30 Медичний тижнсоик 13.00 Дж:аз-стеn-танц-..:лас! 13.10 Т/с ·Hew Бридж.ес• 14.00 Телекурс німецької мови .. дІІеs

18.25 «i--fi!•-

молодп

23.26 Галовні .. ВІкна .. )

19. '5

22.30

Шедеври .)олотого гаnтування

.. Роkи

2<і.56.

днq (ТІА

Ч.2

20.00 Т/с •Вир свІП.• 21.00 Т/с •ТасмнмцІ Kwo·Aop.:•• 22.00 ВечІрні вісті (ТІА .. вікна•)

В. U.1ер6.ачоо nредставляє ..

18.20

22.0D

19.30

Хрещати<

9.00 Ексрес-tнформ 9.15 ХІФ •Диосунн•

1 1.35 Tjc

кАа,щх:п

І<офм<'н

18.26, 20.56, 23 26 Головні nодіі дня 18.30 Т/с •МандрІ•нмА nмц8р•

L.Цо? Де? Коли?

XVI-XVtl

ТОИІС

7 05. 09.15 МІФ 7 35 Ексnрес-інформ 8.20 Анекдот-асорті 8 40 Ток-шок ·Арабески• 10.10 Надзвичайний світ 10.50, 13.00, 14.50, 21.50. 23.50

20.15

замІж за

16.30, 0.00 Територія д 17.30 Т/с •РОІ<М мо.nодІJо

Антресолька

ЗО. 16.ЗО.

10 45 11 . 1 5

21.00СІТ

У.З

ГХ~Іft.'"

.j,

Новосеn

21.20 Муз новини 21.45 Міста і стотщі світу 22.10, 23 35 Молодіжний канал .. м. 1.30 Програма «Стрес" 1.45 РеК/1ама 1.50 Х/ф •БІси•

22.00

9.С~·. 20.4С.

r;~·prytt-

О.З5 Торrінформ

( :)Q 8()ІСТИНУ RIJ18ЩHO

9.1'.)

..

О. ЗО Т/с

09.50, 11.50. 14 05.

8.:Ю ..-:р~1•:ти~НСЬf(3 ПрІ)Грі1М<:1 •·Це ТВІЙ

05 Yl"H

17.00 Вщ ·•Г'С"рЕ;-хрестА" ·-- дv ycn,xy 17 ЗО Тспсжурнш, ··Реез:льний C.Ck""!"Op 1S 20 Lliuy .. Сlруw-ринг .. 19.05 Х/Ф .. Бпис.ку~й Азсраки .. 20 >10 По:-од.-. 20 5:: P~t:ЛiiM<'t 21 00 Pe"-Jii'IM<t. 22.00 Т/с ··Лсйтсн~нт Рокка"

22 50 2J.35

зо.

УТ-З

вермазf.,

45

25

7

8.00

14 45 ПІJСС-tсур·ср 15 15 Анонс 15.::!0 Хjф ··ПіткІІІ і крJдіжка в унt-

О

ОО tнформ

г~мнасtика

1? 20 д.'с .. кar::~<o:v:.c.:p~, .. 1 ~ 1О АІ1t.манах .. (JО·юоа• 1:; 45 Д!ф .. чудеса Фрянцо

7

23.15

7.45 Анонс 7 50 21 <15 Погuда 7.55. 19 ()() На.ЦіОІ-4аЛhНV.Й )С.іТ·І1<1f),1.Д 8.00 Х7о в 6у.u"~н~о:у господар? 8.40 Т jc мБлакv.тне дер:,rо .. 9 1 ~ Снщанок ,....., : r-ом~н~ 9.50 Х/ф ,..Miu, мІй МІо• 11 25 АІЮН( 11 ЗО Телек~на:1 ··ПрзRо .. ОО. 15.СО.

20.50. 22.00. 23.25

Nl,JJCCИ ДІЛОВОЇ удачі

22.45 ТС~1

УТ-1

дiSl

Люди для людей

10 /0, 13.45

18.30 Tjc ооГраф"н" до 19 20 Нuuини АІЛ. Іа~І.:а

СУБОТА

1D.

8

18.10 Х/ф •Гнів АхІІІа•

б ~·!> fЗідсом·у 111 r,:a

16.15 Не всі одuма

12

ЗО

KQHQ../1

20.25

1З.45 МІФ

28

21.ЗО. 2З

KIIHIU

y~.n·X\'

Мод•·~"''~ ч.J.с

18.30 .. мЕРІ КЕй .. Рредr.тгвnяє:

13.00 Соло новоrо сезону 13.30 Візит 14.00 Пані. Стиль життя 14.30 Т/с •Соколина rиІадо•

7.50, 20.50 Дай п·~ть! 7 .55. 21 25 Корисні nоради 8.00 Мир дому твоєму 8.45

Чорний

11.30 Т/С •ВідJ<рИ88JОЧМ 12.00 Шляrср, бо wnяrep

7.20, 21.30 Міські НОВИНИ

чоrn

6.50. ! 20. 08

13.55 Закон с заІ(Оt-< 14.00 Украіна СЬОГОДНІ 14.30 Дотик ШtГf!ЛО)

16.00

.. час•

~0.40 Інн~рt:порт

7.00 Снідs.нок з .. 1+1• 8.00 Т/с •КоханнR І тае:мнмцt

1

11.00 Tjc мТурбо-.а Чарль3а .. 11.30 Tjc ••Відкриваючи СВІТ• 1 2.00 Р:Jзом з азми ; З.ОО ВІ~J... П(!ре·.-::ое<... тя .. -

18.05, 21.10. ~·:-=-. ~:. Торгінформ 10.20. 20.20 Гр;:н•.Іі від .. гравісу·• 1 е.40 Курс ні,."•t:::!.~І.КСJЇ мови

0.00 0.15

1

СІТ

7 .35, 21.10

мови

Решето. Д.а~джест

22.30

ХІФ •&анзайо

зо

І·лал,ких

п~д

І не т•т;~~;тfЗ'!

7 .ОО, 20.30

1 7 ОО Док. екран .. Іран сьогоднІ• 1 7 .ЗО Муз. non-stop 18.30 Кіногороскоn 19.00 Муз. nауза 1 9.25 Телегр::~ .. КлючІ від міста• 20.00 Інформ. nрограма •Наш час•

ОО Інтернови._.и

Анонс

Хочу ..:л1n

17.30 17 35

1 .ЗО

1 5.30 Муз. парад

історіі"

12.50. 18

МІф 16.35 Святі f1ЗІ3Они 17 ОО НадзвичїJйний світ

М(ф

1 1 .ЗО Погляд збоку 12.00 Х/Ф ..таємнІ друзІ• 15.00 Шалом, Києве!

20.45 Гаnні новини

анrел•

8.55. 0.20 ТелевІЗІйна nатруr1ьна служба .. ситуація .. 9.10 .. вуnмцj розбитмх лІх"1"арІв•. Tjc •Менти• 1 О. 1 О М/Ф .. Три банани• 10.25 Х/ф •Нестір 6урма І чудоамс .. ко• 11.55 Джентльмен-шоу <2 25 І. Грибуnіна о nporpaм1 .. жіночі

УТН

Ві.шtривзсмо бІСлію

10.00 Інформ. nрограма ·Наш час•

20.35.

РаночоІ(

8.00 T/r. .. жорстокий

озеро•

12.15

7.3S

Х/Ф •Гоnовний •орог•

10 •ZOOMx12·

Т/с •Соко.nине rнІздо• Т/с ·Готел,.,..

10.00

17 40 Теuтр нн доІJОНП)( 18. 1 О КІ)Іпакт 18.40 .. єоліс·• ·- сuп ткuнин 19.00 Т;с .. неш Брид.жес" 19.55 Це- Ми! 21.35 Що'' Де? Почtм?

16.05

12.00 Молодіжний канал М 13.30 Муз. nрограма ... J<орона• 14.00 Слідами тварин 14.25 Відкриті небеса

10.40

19.55 Х/Ф •""Іорна вдова• 21.45 Сам собі режисер 22.15 Tjc •ТИСЯ ... ОЛІТТА ПОМСТИ• 23.40

9.!50 Х/Ф •Лебедине 11.25 М(ф 12.00. 15.00. 18.00. ? І

ХІлл:s·

ТСІ-'

19.30

листопада

УТ-1 6.05 6.15

Бубка

ВесниІ( у nporpaмi •Аба­

жур•

П'ЯТНИЦЯ

27

Є.

ігри .. nредстав-

ляють.

-Обличчя світу• з О. Тка­

ченком. С.

турнір ·Кубоk І. Турчина•.

13.40 Просто музика 14.10 Вар1аuІі стилю 14.35 .. діаnоrи .. (0. Мороз)

Катеринославський nроме­

над

Є.

У..:раіни

МІФ

1 1 .ОО

моє.

Грома.дс1:..ке тс.,еО.о.чення

С. Стадrн~р.

12.00 Голос віруючого

1 1 .ЗО .. Таврійські

кохання

д'жа:."-стеn-1 анц··І-JІ:.tс!

Р.

ЛУ'-4КО

9.00

14.ЗО Т/с мСоколине гнІздо• 1 6.30. о оо ЇС!"J~1ТЩ.ИЯ А

мільйонера•

16.00 16.30

Миколи­

noroдa

Родом з У~рг.їни. Клара

де

1О. ЗО Блеф-І(Луб 11.1 О Х/Ф .. як вийти

14.50. 16 50. 19.50

на

8.30

і ~~.зо дpxt-rt.rн

1 О. 1 О Тел~курс німсцt~коі .. дІІеs C;.Jte!•

12.45 13.00 14.00

лемагозин

~ОО Вісті

8.28. 17 .~8. 20.58, 22.28

1-,_зо т;с

-

Бапст

ІС:ТV

7.00, 15.30 м;с: .. невгамовні• 7.25, 16.00 М/с ·•Гей. Арнольде!• 7.50, 09.45, 10 45, 12.50, 15.15. 1 7.20. 23.1 ~... Е.:Ще ІtаІц=І ... Те­

i4.UO

4;:) Х~t~Щ.#tТІАК

2,

~ ~С ДІ:.tJЮГИ М/ф МІф

11.15 Муз. nрогрйма 11.30, 20.45 Aeтorupr 1З

зо.

9.05 9 ЗО 9 55

Нерухомістu

11.40. 12.30

?5 I<""OP\ItCHi Г!nО.?Д~

?.").

B~")PtGe:..~:

K3.Иronoдots 1 Я.

10.45. 1З.15. 15.45, 1В.45. 19.50. 20.50, 0.45 Новосел

Х/Ф •Туман•

10.25

8

11.00. 20.00, 23.05 Телегазета.

..

Торгінформ

•ttгon•

но... І• Прокинься і сnівай!

9.55

часу

10.30. 13.00. 15.30. 17.10, 1В.ЗО, 19.30, 20.35. 21.30. 0.30

Телевізійна патруnьна

7 .35, ..,.:_::;

ї

-~ оо MІ•tl ,.цому 71J(JC.'\1Y

Телеекспрес

Муз. nрогра,...а -Груnа •Ма­

шина

служба .. ситуація• 0.10 Т/с •Н•Атмем- леодина

Огляд ма~іа

23.25

Дискусійний клуб

10.00

1З.ОО.

10.50.

ЗО СІТ 21 15 Mict~rІ tюе.ин~· ?.1.00 дІІТО•:СО'1hКі:І

7 20,

7.25 ЕІ(сnрес-інформ 7.40 Святі дзвони 7.50 Рок-архів еід .. тинди-ринди" 8.50 Цілком таємно 9.20 Зоряні зустрі'-fі 10.45 Анекд.оти від Зуєва

.зо св•т nідводної фотографіі Вистава. К. Войтила. ·Виn-

TJ<T

50. 20

7. 10.

МІФ

7.05. 10.05

8Т'r

ромінювання батьківства•

7.00 Раночок 8.00 Т/С •Ж.орс.токмА

Реклама

21.45

7

9.10 Шикуйсь, шлягере!

УТ-3

б.

канаА

25

7.05, 17.30 Грації від -ГравІсу• Сем­

23-40 Х/Ф .. зекоnот•

8.55, 23.00

Тка­

ТУ TASA.-FК

8.00

rа•

22.00 Футбол. Ліга чемnіонів.

I'JIA81C ..

Троn•• 23.15ТСН

-17.25 Т/с •Мапеи .. кмА С5родtІ-

19.50 Анонс. Реклама 20.00 Т/с .. woy &еннІ ХІІUІе• 20.30 Ф~нансоаиА огляд 20.40 Вечірня казка 20.55 Реклама

.. час•

Бубка

ЖIZN«A

..,.

ЗQ канал

21.20 21 .45 Міста і столиuі САІту 22.00 Домовик 22.20 Комп'ютер Х 22.40 Світ І"Іідводt-юі фr~10Гf:':'Іф;і 23.00 К.;"Іяtво Гіnnократ;,· 1.30 Програма .. стрес• 1 .45 Рек.nама 1.50 Х/ф •ВІнсеttт І Тео••

ПодРобиці. Підсумм:и дня

7

€Uі)ОПЗ СЬ(..;•r"ОДНІ

18 50 Зоряна старизнс:• 19.05 .. тutti• 19 ЗО АнеКдот-асорті 20. 15 Вернісаж 21 .ОО Час ... ч. ( 21.30 Х/ф .. жоета Борuд.а" · 23.20 М')-з. кл•n 23.25 Х/ф •Сьr>миИ знак ..

Адреси ділоеоі удачі ДобрІ новини СІТ Муз. пауза

21.00

коро.nе.ою•

0.55

9.30

'::18~20 Т/с •ВІтер у сnину• ·19.25 Саме той

С.

І

кана./~

32

10 Р<"УРС

1'.>

lH 20

23.1 О НІчний сеанс. Х/Ф •ХІд.

•Таармна-2•

21.30 Ток-шоу -Табу• 22-15 Т/с •ПІд соttцем

зсередини. Нафта-

16.30 НацЮна.nьниА хіт-nарад

16.45 Т/с .. nожеж:а•. 4 серія 17.30 За киівським часом 18.10 іЦас.nиви.,. випадок 18.45 •Наше улюблене ес(но•. І/с

ченком.

17 45 Ток-шоу ·•Арабес~:О-1•

'

час•

20.25 20.45

ни

Новини від Іа-Іа

19.30 тсн 18.55 Х/Ф

ляє

ськоrо базг.ру• Аграрна панорама Київщи-

20.45, 1.05 Погода 20.50 Х/Ф .nрнкр...,.,....• 22.30 •Об.ЛИ"'-4ЧЯ світу• з О.

nредстав-

17.50, 23.30 Програма УХРТ 18.45 Стимул 19.00 100 чудес світу 19.15 Курс німецькоі мов.., •Was? .. 20.00 Інформ. npoгpa,...u. ..-t!~L<~

16.15

....._p.nl

Т/С •РаАон

ХІпІІ:О• 18-30 Т/с .. чмка:а~• нада.•

15.20

кура-щоу•

16.00 ФІнансисі 16.20, 0.00 •Шлягер•

1 5.05 Одержимі 15.30 Історія однієї картини 15.45 Одеські нюанси -Слов'ян-

20.00 ·ПодРобиці• 20.40 Інтерсnорт

.. са­

Відеоуроки лля дпей

15.20

•Строго ви•

д/ф .дуwа cвnv•

13.05 Закон ·є закоtt 13.10 Вистава .. каnіте.н:w•• 14.40 За«он є закон

еnод•

12.50, 18.00 Інтерновини 13.00 Анонс 13.05 КиJвсьІ(І ноеини 1 3 .. 1 !5 Т/с •Поже•а•. З серІJІ 14.00 Зоряні зустрі... І 14.45 Лицедійство на Андріївському

10.00 Те.nеанонс 10.05 Закон є закон 10.10 Оранта 10.40 ОсsІтніИ ІС&.на.n. •Сnочатку

$.05 Агромагазин IS.15 Доброrо ранку, УкраІноІ 8.30 Погода 8.35. 15.20. 18.50, 23.35 Націо-

nредставляє

&N•

Т/С •МарІ••

8.25

'УТ-f

16.00

1+1

8.45

Х}ф .. м

.. -

K.IUIJUI А8ОС чоn08Ьdа•

10.40 д/с ·СупермІств світу• 11.10 Х/ф- дm.м. •БnИ3НJОІ<Н 8 :аооnарку•

12.45 Х/Ф •Т•с~ серед-· 14.25 М/Ф ·Омер•. 5 серія 14.55 СтудІя •двн...

о.с.n.-студІя Пісttя дня

15.25 .великІ лtдери•: •Життst і діяль­

Ь'!едичний тижневик

1 6.35 Х/• •Л•ск-о npocмNo, а6о

Ненудна

10.50

ніать Рональда Рейгана•

СторомнІм 8хІд ~86opotteffO•

nporpa....a

Т/с •Шоу БеннІ

X\na•

11.50 Ток-шоу ·Акули політnера• 12.20 Крила 12.50 Гарнізон 16.10 Т/с •ТІн.•. З серІ"

17.00

МІФ

17.25 CNN .. сnрави

17.50

ТІс •Фnlnep

земнІ•

11•

18.35 Т/с .. грейс у nonyм'l•

17.55 ХtФ .г...--т. 19.35 Студія •Вечір• 1~.!50 Х/Ф сДах nofx8a21 . 20 СтудІя • Вечір• 21.50 .Х/Ф •За м•••оо дійсності• 22.15 Х/Ф •Bptn"YA - · 23.55 СтудІя •Ніч• 0.10 Х/Ф •Ост•t~нІ ~ JІСИ8МХ•


14.55 1 !і ЗО

НЕДІЛЯ

29

16 ОО 16.35

листопада

о~ Сt=ло

,

11

9.45

/1юl\и

·•;.:;~ад

..

Муз. nарад K~tюropncкon

Крамниця старод3вностей

21 ОО 21.20 22 ОО

СІТ Зуст~tчІ з Китаєм

22.30

Т /С «БІ'І!~КНТНе дорс во,.

що зникають•

... дф~

14.50 15. 1 О 15.30 16.00

Муз.-ро:ш. nрограма

7.

сеJ,ІІй

1.ЗО

7.05 7.35

8.45 9.00

I<UH"-4

..

18.45 Х/Ф ••Гісn..• 19.?5 Столиця

ТОВІС

19.40

Сnо:жиоач

19.55 20.30

казоr.:а бтлn нічника СП. ВІІ\ЛУННЯ ТИ)І(tІЯ

20 50

Сnати пора

10.50. 13.00. 14.50. 17.45. 20.50

Те­

rтоді роки короля Людовіка

Телегазета. Неру-

37

Імпсрр;1 nристрасті

23.00

І•еекСІlрсс

23.40

:sa

Х/Ф •Як вийт" :аамІж міnьйонера•

11.30. 12.30

32

М/Ф

12 .ОО ЖитНІ. u Слові 1З. 1 О Нздзьичайний 13.40 •TUtti• 14.0tl І не nитайте!

V'r-~ 7 .ОО

1-ч

!

J(,"ф • Ми З Д.,...:"J:"Jyoo

r /t.;

а.зu

..

·~'~·

r,"·

і0.0.5 F'е..~льнн.і•

10 :зs 10.40

ykp;:,,••'-1--'I'X

tiИK!H•JP.,•I<'

1 І 2':1 :")3~'()tt с .J:l~.o ....

1 1.30

М·уз.

pH.1.

Му~

r .• ;.:•.•ц

f

'?() »

Адреси діло-

TV·rмnpp•:;~­

10 25 10 45

..

11 О() ,-,.~ ..·~Іг..r:-·.кс r~лебачсt•нR 13.\.'5 Х/ф .. rоrель -Нhю Гемпшир• 14 40 Fc:кy~an

Іро-ехро

М--::н.,с-:~о,

Шановні

Кошти для його придбання відсутні. Для

збереження балансу між виробнИцтвом та споживанням електроенергіі'райони елек­ тромереж (РЕМ) змушені зас,тосовувати графіки аварійного вЩключеfІнЯ споживачів, які вводяться при зростанні навантаження. Із вищезазначеними графіками (в запла­ нований час), споживачі були попереджені. Такий режим виrримувався до 10 листопа­ да. Але у зв'язку з різким похолоданням, труднощами із забезпечен.ням населення

теплом та газом створився значний дисба­

вання автоматичного частотного розванта­

ня частоти в енергосистемі;

Звертаємось до вас, шановні земляки, з проханням зрозуміти проблемИ в роботі по забезпеченню електроенергією СІ)оживачів м.Броварів та Броварського району; яких зазнає в даний час Броварський район електричних мереж.

Прохання не відволікати чергового дис­ петчера Броварського Р~ неемотивова­ ними телефонними дзвінкамИ, своєчасно

СІТ

МІСЬКІ HOOI1tfИ

19.00

Кирисні rюрцди

Хрещатик

------------33-03

Тел.: 5-78-81, 5-24-37, запитати І

Вадима.

~------------" Терміново продається цегляний гараж в кооперативі «Травневий••. Розмір 6,3 х 6,7, оглядова яма, підвал, висота воріт 2,30. Ціна 1900 умовних одиниць. Можливий торг. Тел.: 6-32-06 з 19.00 до 21.00.

ПРОДАЄТЬСЯ АВТОМОБІЛЬ «ГАЗ-69>>

І РОЗКОМПЛЕКТОВАНИЙ. ТЕЛ.: 4-23-261

' - - -(~.2,Б~~ ~А~·---~

••••••••••••••••••••••• • • Тел.: 4-21-13. ••••••••••••••••••••••• 8

Дівчина ЗНІМЕ 1-КІМНАТНУ

8

КВАРТИРУ АБО КІМНАТУ.

ПІLJ.ПРИЕМСТВО ЗАКУПОВУЄ АОМ ІіОАЬОРОВОГО меmаАу 3д agpeCOIO: м.Бровари. вуІІ.ВоkзаІІьна. ZZ. ТеІІ.: S-58-34.

взяти

участь

у

а

також

АДРЕСА:

редакції газети, Броварські міська і ра­

Володuм.uр

і

йонна ради, районна держадміністрація.

НЕБРА,l:

на

лuстів

19.35 Студ;• •Вечір• 1 D.50 Х/ф •ПІсм. &адА!• Студ;.. ·Вечф•

21 .35

Вечірка з Центру Жива nланета

22.15 23.55

50

Х/Ф •Г-е·

Р••

22.05

Х/Ф •З• м-еоо

дІАсмостІ•

ІСІІНІLА

22.30

СТІІ

8.00

Програма nередач

8.05

Х/Ф •МІнwю собаку на

6

місяців-

10

грн.

50

коп., на рік-

21

Х/Ф ·Абсоmот­

на P88nW'Ic~· О.

1 О Студ;.. •Ніч• 0.25 Т/с -<t'еатр

napoaoa•

меА:•.

5

тІ­

серІ•

Діти, онуки, рідні й друзі сердечно вітають з діамантовим весіллям БАСІНУ Наталію Григорівну і БАСІНА Клавдія Кириловича і бажають їм доброго здоров'я й довгих років життя.

Броварський краєзнавчий музей шукає спонсорів в особі підприємств, виробничих кооперативів, бізнесменів, всіх громадян, кому не байдужа історія і культура рідного краю, їх майбутнє. Номер нашого рахунку 2555618, МФО 321615, код 22202968.

грн .

Індекс газети ttУкраїна Молода"

-

60970. Читайте·та

передплачуйте газету

ttУкраїна Молода~>.

Броварський завод пластмас пропонує жителям міста і району в необмеженій кількості плівку поліетиленову товщиною О, 1 ОО мм, шириною 2,800 мм. Ціна за один

поганний метр 0,98 грн. За довідками звертатися до відділу реалізації за тел.: 5-12-57, 92-З-05, 92-З-55.

РЕАЛІЗУЄМО ДВЕРНИЙ БЛОК фільончастий (2.20 х 1.24 м) - 250 грн. Тел.: 4-04-61.

сільського госnоларства

бухгалтерія; npuuoм оголошень

• • •

18.05

РОІJ.ЗИІІка

ссУкраїна Молода>> на 1999 рік. Газета висвітлює сучасний стан соціально­ економічного та політичного життя у суспільстві, а також містить такі рубрики: спорт, культура, екологія, сільське господарство та інші. Друкується на 16 сторінках, виходить 5 разів на тиждень . Вартість газети: на місяць- 1 грн. 75 коп.;

Кuївська обл., м. Броварu,

nuтань,

аоІаок•

1 технологі~·

19.35 Прем'r::р-відео 20.00 Пісня дня 20.10 Ви -очевидець 20.40 Х/Ф •Гра 3 вогнем•

БРОВАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГОГОСПОДАРСТВА реалізує віники «Сорго" в необмеженій кількості за ціною 1 грн. 20 коп. за штуку. Звертатися за адресою: вул.Шевченка, 2а. Тел.: 4-16-15.

зниженими

соuіальнuх

18.40 Х/Ф·:.сІм по­

Чоловік, діти, онуки.

бульв. Незалежності,

2.

~ Реgактор: 4-03-76. ВіgповіgальнuО секретар: 4-21-34. ВЇААЇЛU:

Свіgоцтво про gержавну ресстрацію f(f N· 259 віg /0 12 1997р. Інgскс 61285

за

255020,

РЕДАКТОР

СПІВ:-JАСНОВНИКИ: колектив

17.05 CNN. -Наука 18.05 Зроби І( рок

Час, мов ріка, пливе, не біда, Будь, матусю, завжди молода!

дольоному

5-05-22.

раОонної

gержавної аgміністрації.

.. вікна .. )

на ... Ч.2

Украї•іи. Арw.адій Інін

Хай не сиплеться сніг на скроні, Тільки щастя летить у долоні, Бо жипя не в роках та розлуках, Твоя молодість - в дітях і внуках,

КОМБІНАТ «МЕРКУРІИ» запрошує

"НОВЕ ЖИТТЯ"-~ газета Броварськuх

pag,

1-tадЗОИ"fЗЙНИЙ СВіТ

Лихо і хвороби хай тебе минають.

БРОВАРСЬКИЙ ДОМОБУЩВНИЙ

цінами трикімнатні квартири 16квартирного житлового будинку в с.Требухові. Тел./факс: (294) 4-05-25, 5-68-62,

раuонної

1б ~ 0

До 1 грудня 1998 року триває перед­ плата на інформаційно-політичну газету

,------------,

15.35 •BertMкi nІдерм•: •Житті~ і дія11ьність РО)наnьда Рейга­

Модн ... Сt о.;ас

(борт),

двигуна, недорого.

13.55,М/Ф. 15.05 Студ;~ •день•

рафічни"" товариством

14 ОО 14 3{]

11990 року випуску, капітальний ремонт І

І

...

.._

. k8tJТ)I..... С8О8 Іс-

Подорожі з Національним rеог·

,------------, ПРОДАЄТЬСЯ УАЗ-

•&ІДинА д.-1 І АрнІІ<8•

народження.

11.1о'х;ф -дІnІм.

12.30 Х/Ф •У ОСО>ОСНОІ

12.35

ІІtформаuій•tv-ана-

ct-tifJ

Стор-м..Щ

2а6о~о• 1 0.40 д/с • СуnермІста свtту.

І розваги•

МедиЧНИЙ ТИЖНЄВИІ( Рада

19.10

Х/Ф •Л•скаео nрос8ІМО, е6о

СнtдаІ4ОІС меломана

:.t

r..=.

S2-t 8.4$

ТБ-

12.05

Р<:>АОМ

аер..

•СвІт·Нова•

Людина собаці друг

10.30 11.00 11 .30

Матінко рідненька, бджілко-трудівниця, Хай із твого серця доброта іскриться. Руки мозолясті втоми хай не знають,

МІНЯЮ однокімнатну викуnлену кооnеративну квартиру (загальна nлоща 34,5/18/8 кв.м.) на шостому поверсі дев"ятиповерхового панельного будинку в Донецьку біля заводу «Норд•• в екологічно чистій зоні, усе поряд, до центру 1 О хвилин на однокімнатну у Броварах. Звертатися письмово за адресою: 253192, м.Київ, вул.Космічна, 8-б, кімн.24. Олексієнко Віталій Іванович.

-4

Віктором Морежком

щиро і сердечно вітаємо з бО-річчям від дня

Звертатися за тел.: 4-05-11 після І

нормального забезпечення споживачів

міської та

.. nодорож:

3

nepa•

О. 20 · МузИЧна nрограма

XIV•

М/ф 10.00 Арт·афіwз

Дорогу дружину, рідну

квартири,

електричних мереж.

Мое кіно

ні

Т/с •Закон

·лос-АнА*:іііпес••·

канал •М•

матусю та люблячу бабусю САВІНИХ Раїсу Іванівну

електричних мереж докладе всіх зусиль для

Адміністрація Броварського району

Вн..:ІІ rижня.

ОО Фабрика

20

будівництві 166-квартирного 9поверхового цегляного житлового бу­ динку в м.Броварах по вул.Декаб­ ристів. Пропонуються 1-, 2-, З-кімнатні

електроенергією.

СТОЛІТТЯ д.nя Ук-

ЛІТ~tчнn nрограма (ТІА

Л•~тресолька

тимчасових труднощів у справі нормально­ го забезпечення міста та району електрое­ нергією. В свою чергу керівництво району

чани, з розумінням поставитеся до наших

.. ХХІ

14 ОО Модний час 14 ЗО МІс ... команn.:t ДІГ• 15.00 Х/Ф .. Qpm·• правосуддя• 17.00 Люди. Інформац•йно-nубліцнсти•tІнtИ -rелР-журнал (ТІА ... [3Ікtіе1•) 17.30 Пзtн. Стиль життя 18.00 Tjc .. nолІсмен 3: Івшоrо че:су•

TJ:T кwf•

недорого.

розраховуватися за спожиту електроенер­

гію. Сподіваємось, що ви, шановні бровар­

ВійсІ •..-(•nий Тt::"ле:ж:ур­

Муз. ak.І.1in І"JtІЇни•

.. 1~0~

троенергії, внаслідок чого в окремі дні час­

ження (тобто, без втручання диспетчера Броварського району електромереж}. Ввімкнення відімкнутих дією автоматич­ ного частотного розвантаження ліній елек­ тропередачі напругою 10 кВ можливе лише після зниження навантаження та nідвищен­

...

на.л

13.00

hyxy

VTAa :IADA•A

9.55. 17.00, 19.30, 20.40

Програма д..nя мисливців •НІ

23.15

23.4d

f3.30 ЕкСІномі"fННЙ ОГ/'ІЯ/1,

ШЛRГСр

сезо.-tу

І автомобіля "Ауді-80", 1987 р. в., І

І

А•. Муз. тиж:день -Бінго-

60

1?.25 .. ч;т:с... ч ...

~ 1. 1 ~ f"<:t~HI3І..•H Це- Ми!

8.30, 20.05

Теле-

Верніс~ж РС''Зе<~-«81'ь._.n програма ··СС!\()

новvго

~o·~~ •.JJ;\.Іt•1

21.40

7.10 7.30 ., 40 7.45

!lJЛ~tГP.p,

r- гіРодАЮТЬСЯ З'Аіі'ЧдсТИНИ 7о,

ланс між генерацією та споживанням елек­ тота в електромережі знИжувалася до 49,0 Гц та нижче, що викликає масові спрацю­

r.,P.<.нtr.;t·•

Х/Ф

1 1 00 1 ~.45 12.00

25 листопада 1998 року з 14.00 до 16.00 відбудеться прІUІІІІЇ телефоииий зв'язок .міського голови 1ваиа Зосевича Петреика з шtceлemtJUІ лticma. Тел.: 5-32-47.

броварчани! У даний час з ряду об'єктивних причин (відсутність палива на електростанціях че­ рез величезну заборгованість споживачів за використану електроенергію) стан енерге­ тики України близький до критичного. У нор­ мальному режимі .роботи генеруючих по­ тужностей (ГЕС, ТЕЦ, АЕС) частота елект­ роструму повинна бути 50 Гц. На даний час в енергосистемі спостерігається дефіцит генеруючих потужностей (на АЕС з 14 дію­ чих блоків працює 9, а 7 теплових елект­ ростанцій не працюють повністю через відсутність палива).

:,0

9 45

10.00 .. територія 10.25 Фа,.п-лото

.. драбсс.ки ..

АОТЗІіДІ-'.'1 І ХП-t1Щ)3/1 -УкраІНСЬ-

ЗО канал

..

п ,._•._.ти;.о.:

Г:рот р;н.1а ··Стрес

Ток-шоу

8.05

магазин

22.25. 0.00 Муз. кл;n :Z2.30 Х/Ф •ПолІцІ• адач• 0.05 Х/Ф •Заrубnеннд обрІй•

і 8.55 f>тдсому~І-1Ка 9.. ОО ").·.J:.=-'.Cl!P~д хаосу 9.30 :1 .т·11:~д зr:•пку ~ :_.т 45 ~ 5 ·.,_І JlrJnи ll.J1Я людей І' 10 05 к. : ~. ~~

n~:н.J<.J

1~.CJ ~~\•f'QЛ•:о•<І-"~·;, ~.\t''"\11.

,.()Т)І(f." ...

Хочу t.J1•!1!

! t

..:ott

l~ ... • ~иr;t вт:-1.,

і0.5:• !'\.(;,!цСрr

'l."ЧІ;.tо

М/Ф

17.15 17.40 1 ";'.55

18.50

~ n .:-:; ~;~·б~~;t~:сн,

kt)ai•ю 1

ccr.;.-;op

Зз~о:.n•і с :~a

~-,-,~·~, !~":~~~-х~~

8 QQ 1•td•'J1·"-; ·• 8.?0, !(; ·1~). 13 0!1, 2f) 2<5

t.i!<- д:•t!р,~;''"~ ...

\:~~!'?

9.01J д·~::l~'nr··: >.><н-;кv, 10.00 1'c·;(!lHOHC

7

17.05

I<QHQJI

дай:джест:

Муз. flporpaмa ·•Хцарочос•

9.25 Т/с •Чудеса науки• 9.50. 10.50, 12.50 •EI•te ІtаІІа•.

куnаnr.ник•

1 8.4~. Х/Ф •IJoтon•. 1 с:ерІ• 21.0Q·"Т• .nемщ:;азин 21.30" Т /С ••YIIМL&W Кармо ~о 22.00 Х/Ф •Потоn•. 2 серІ•

Родзинка

ОО,

8

машнє відео

.zоом.

14.15

ІСТУ

..

15.00 Х/Ф есМаnен.,кмй 16.30 Все npo податки

19.00 ··ВЬсна• Новини 19.15 ·Вhс.на• Сnорт в

·Телемар· кет• з додатком •ді.nоеи~ вісник•

7 40

Це тоій день! 8.30 м;с роІ(кі, Бу11hВІнк.nь і друзі• 9.00. 20.30 .. зх4 ... Найкумедніwе до-

7.00 8.00

соіт

канаА

18.00 ЗрозумМ мене 18.30 Розв-.жа.nьн~ шоу ·ПовІтряЮ4А: цирК -МонТІ ПаАтон• ·

7_30, 16.00, 19,00, 23.45

хомість

11.15 Муз. nay:sa 11.20, 21.30 Аототорг

Те.nемагазмн МІФ

17.40

wапсності

20.50 На добраніч, діти! 21 .10, 23.00 Молодіжний

Х/Ф ·3-нченІ неr\ДнмІ<м• Телемагазин

15.40 17.20

12 ОО Курс ~tімецькоІ мови •Was?• 12. 15 КJІЯТВа ГІГІПОкрата 12.45. 18.00. 0.00 Торгінформ 16 ОО Відкриті небеса 16.30 З серІЇ .. nалітри•: .. Ревоnюція

СВЄТІt1

днів•.

16.00 Док. eкpatt. ·Сторінк"' Історії•

анткчному cтнffl•

21.1 О КоnисІ-н nuр;~ди 21 • 1 5 Т;с •Сnека • Лос:-Анд.жеnес:І• 22.10 ->1 -- Г1<.Jм'ятник Собt!•. М.

ЧQмучка

9.-45 Просто му-зика 1 О. 20 Клятва lїnno~<:paтa

80

Х/Ф •Ас а •сІ••

1·3.30

Гсктор Гімзр. Архітектор і його

11.15

світу за

nany<a•

барона Мюнхгаузена• 13.10 те.nемаr&зин

17.00 Міста і столиці світу 17.10 Муз. nрограма. В. Маркін. Ч.1 17.30 Реа11ьний сектор 1 8 20 Добрі новини 19 45 Ши~уйсь, шnягереІ 19.15 КомГІ'ютер Х 19 ЗО, 22.00 Вистава. А. Дюма. •МО·

Кіноколо

1 8 25 8А.Т

М/Ф Я гол овни~ Зоряна старизна

11.00, 21.00, 22.10

Просто собака Театр ~ta догюнях Cynepuюy .. nростtшс ВІд nрос-

.18.15М/Ф

1 45 Реклама 1 .50 Х/Ф •Зноау 18•

25

Домус

16.35 Нон-стоn ра;щеву 17. 1 5 Посмішка 17.35 Т/с •ЖІнки бfnя моря•

non-stop Програма .. стрес•

J7A81C

«RHa.A

цій: Кельти

16.30 AHOt~C

.. ненудна

nрог~ама•

1 0.30 ФОтограф

11 .ОО

10.05, 15.35, 18.25. 20.30 Граціі від .. гравісу• 10.30 Таємниці стародавніх uивІnІза ..

Р. Кофм01н та йоrо nрузі. Е.

того

2.З. ЗО Муз.

~\~ J->еклама

Атлетик-ревю r.віт тканин

!<луб •Білий

12.25 Тепекон·курс •НевигаданІ історії

35

Вірсаладзе

добрі новини ноuоссл

І-,JиканськиИ вушастий сокіл•

СJ1ужу н.'Іродоеі УІцІ.'Ііt-н,•

Х/ф •ТемнІ небеса-.

13.00 13.:?5

•Hae.:ono

7 cepi'fl

9.50

Т/с •По•Ітр•ниtіІ •о•к•

0.00

Поn-стсm

М/с

9.25

nрограма

12.30

14.00

.. вид11,

21 .ОО Х/Ф •Недоумок• 23.00 .. разом з вами•. Розважальна

Т;с •ЖІнки бlntt моря• Зоряне меню

13.55 .. Еоліс•-

20.45 20.50

Щф

Що? Де? Почім?

10.15 Х/Ф •3 ока на око• 12.00 А ми самі :з вvсами

ТР.легра --К1ноч• ьід J.ІІіста ..

18. ЗО 19 ЗО

а зо ВщкрИВі.іЄМО Бі6.1'іЮ

10.20

10

20.~S Торгінформ

7 45 Укр<J.інсt.ке cnopтлuto 7 ':JO, 2' 45 Погода 7.~5. 11.15 Націонаnt... н~н1 .-.r1 8.00 ВІІ(НО в Америку 9 50

1

Муз. nауз3 Х/Ф .с ома nодорож Синдбадаоо

7.3~ ГІМІІЗС111І<.З

9.00

8.45

8.55

9

17 .ОО

УТ-1 1

МодD сьогодні Амсрикаttська ~нtглійська моuа.

Урок

4-02-92; і

nромuсловості

масової роботu

4-04-81;

..:Ь точність вштаgених фактів віgповіgає автор. Листування з чцтачамц- на сторінках газети.

7б.

[

Загублене свідотство приватного підприємця

N!4918 від 23.04.1998 р., видане Броварським міськвиконкомом на ім'я ГУСАКОВА Віктора Васильовича, вважати недійсним. ~ Втрачене посвідчення матері військовослужбов­ ця, який потерпів під час проходження військової служби серія АЕ N! 000749, видане Броварським об'єднаним міськвійськкоматом на ім'я БУЛАХНадіі Михайлівни, вважати недійсним .

~ Загублене свідоцтво учасника бойових дій М N! від 4.06.1996 р., видане Броварським міськвійськкоматом на ім'я РЕШЕТНІКА Валерія Олександровича, вважати недійсним.

298951

§:Загублене свідоцтво N! 732 від 16.11.1993 р. МПП фірми ТВК", видане Броварським міськвиконкомом, вважати недійсним. Загублене посвідчення учасника бойових дій М видане Броварським міськвійськкоматом на ім'я ФЕТІСОВА Сергія Петровича, вважати недійсним.

[

N! 320084,

!і:' Втрачену круглу печатку приватного малого

підприємства

Колектив Броварської філїі по експлуатації

НАД ВИПУСКОМ'ПРАЦЮВАЛИ:

В.Васянович, О.КаІ\ен'Іенко. Коректор В.Ковапівська. Офсетні форми С.Дзьома. Друкар. Л.Wкуроnадський.

·з ·.

«IOJ<AT" вважати недійсною.

газового господарства глибоко сумує з приводу передчасної смерті працівника КЕКУХА Анатолія Михайловича та висловлює глибоке співчуття рідним і близьким покійного.

комп'ютерні набір і .аерстка ·.;..

4-23-26.

Реgакція не завжgц поgіляє позццію авторів.

Тільки до З 1 грудня 1998 року СП «АвтоЗазДЕУ на честь свого 135річного ювілею пропонує автомобілі в кредит на пільгових умовах. НА всі моделі «Ланос", «Нубіра», «Леганза" і «Таврія» термін кредиту збільшено до 3х років. Перший внесок на «Таврію Нову» зменшено до 25 %, на «Ланос» та <<Нубіру» - до 30%. Ціна на «Таврію Нову» зменшена до 3300 у.о. Поспішайте! Тільки до 31 грудня. Наші · 5-61-58, 5-62-09.

Газета виходИть

17<квіт~~" ~9з7 р.

Д н .і .в:ІІІХРJі.'!J :. · серер.а;'~убеrц,

Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш. Віддруковано в ЗАТ ~БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ" Київського обласного

комітету інформації. Зам. 4392 Тираж 2015 прим.

#94 1998  
#94 1998  
Advertisement