Page 1

Га:~ета внхо~ить З

RвіТНІІ

17

8

СУБОТА, 7 ЛИСТОПАДА 1992 РОКУ

року

1937

,!

.N2 94 (8337)

Громадсько-nоn·ітична· rазе_т_а_&_р_о_ва_р_щ_и_н_и_.___ці-на_2_н_рб_. АНОВНІ

ш

жителі

Броварів

газети

читачі

<<Нове

Звертаючись довго

міста

та

життЯ>>.

до

вагався,

вас, чи

я

слід

писати цю статтю. Та об­ ставини

останнього

ситуаЦія,

міській мене

Раді,

.

Ви, мабуть, те Цілу серію

до

М.

Федоренка, Я. А. Шипе­ ра та Б. М. ФіЛіпченка, які

звинувачували

в начебто навмисному зриві липневої сесії та ще в багатьох інших нрити

та

реальну

з

Не

меНі

вам

мо

ми

з

проблем

нормально

жити,

вистачає. що

всього

рікати

з

вас

життя.

І

все

ди

істини

що

особисто

шість

боті

те,

ж

а

сказати,

колег

і

байдужими

не

·доля

біль­

по

ро­

залишає

міста,

добробут його жителів. Мабуть, тан уже влаш­ тована

все

віть чи

людина,

гаразд,

не

знає

поки

це

на­

nомічається.

Та

хто

нятком

що

то

з

вас,

ПеВНОЇ

що

печення

наших

домівон

теплом,

енергією,

за

ви­

RіЛЬІ\ОСТі

фахівЦів,

для

газом,

водою

в

тань,

налагоджувати

та

що

роботу служб, думаю,

сьогодні

наші

докір за

квартири

опалюються,

що

у

зроби-

серйозний

МіСЬІ\БИІ{ОНІ\ОМу

в

,тисяч

останні

два

ро­

близьно

5

городів.

Що

для

ми

Те, не

мі­

сяцями сидимо без хо­ лодної і гарячої води, ян це буває навіть у денних районах міста Києва. Безперечно, без зривів не буває. І хай вибачать l'vІeHi жителі таних бу-

Влада Радам! Хліб голодним! Мир на­ родам!

:_

Саме ці заклики луна­ ли 75 років тому, напе­

редодні Велиної Жовтне­ вої соціалістічної рево­ люції. Лише соціалістич­ на революція припинила світову війну, безкештов­ передала

землю, заводи і владу

селянам

робітникам фабрики, всю Радам, які

представляли

весь

камінь

-

жде

пускає

за

роботу

КОМу,

тим

паплю­

МіСЬКБИІ\ОН­ самим

криваючи

безді­

яльність.

Правда, це зараз нази­ опозиЦією,

дотримуюсь

але

іншої

я

дум­

ни. Коли це робить мо­ лодий і гарячий депутат, студент

Сергій

Корж

-

Він

щи-

мені

зрозуміло:

ро

намагається

на

Щось

краще

не

впевне­

вперше

в

світі найширші верстви знедоленого, безправно­ го, але вільного народу. Велика Жовтнева со­ ціалістична революція -

або

питання

Я

легше

дуже

побрехеньок. Або ж до пубЛікаЦій програм теле­ бачення аж на дві сто­ Рінки. Або ж до підбір­

і

депутатам-

ки тенденЦійних матеріа­ лів в угоду комусь і до

робітникам, вчителям, більшості депутатів жі­

якоїсь події та. Хоча,

нок і МОЛОДі, ЯКі З розу­ МіННЯМ Та БіДПОВідаль­ НІСТЮ

ПіДХОДЯТЬ

в'язання питань

речі,

ДО

життя

це

міста.

повно19

знаю,

роз­

найскладніших До

мірою

частенько

шановний редактор, де­ путат А. М. Волошинен­ ІЮ до пубЛікаЦій матері­ алів на ріВНі жіночих

ВДЯЧНИЙ біЛЬШОСТі ДеПу­ татів, нашої місьнради, насамперед

<<Независи­

От і вдається

.

вирішити.

задоволений

навіть

мость». Мабуть, це в неї не зовсім виходить.

а заодно і свої особисті

при­

свою

сили,

розвал? За таю1х умов і сам начебто стаєш ро­ зумніший та вагоміший

сесв,

плітни,

тить

це

ності в роботі? А може ЦіЙ Групі ВИГіДНО, Щоб панували безладдя та

щоб вирішувати ·питання тільни з трибуни, роз­

змінити

в житті міс­ особисто я

в. редакЦії

здібних,

з

думкою

чимало

громадською

журнаЛістів. Чи­ їхніх публікацій

.

мало

ДійСНО Цікаві,

До

відувань чено

та

роЦі

щюх

шкіл,

об'їзної

проен-

~оги,

сп

.

ЖИТЛОВИ

-

рораЙОНіВ.

ро

що с<ум:,_с

ою ц

робиться,:

бо

напруженрї і,

юсь

цього

сійної,

не

о

ує

п

фе

~мпетентно·

ро­

шкода,

що

в

ну­

лому самі нерівнию1 та, на жаль, \ІJже пен ·.. ого віку,

цьог~

не

розумі­

ють. А як на мою дум­ ну, то, швиДІю перефар­ бувавшись та пересліДу­ ючи свої, лише їм зро­ зумілі,

Цілі,

му

просто

не

хочуть розуміти. Та з ними_ Не про

Бог них

/RОШТ\В

мова.

UJановні броварчани! Мабуть, уперше, майже за чотири роки роботи ва Цій посаді, ділюсь з вами, ЯК З ріДНИМИ, і бо­ лем, і проблемами, і ма­ та

місті

що

на

місцево­

бюджеті .. -\

Г

що

нашІ

з

вамИ.

від

· сОбtвартосшта дотуЄ~я з

ті, а

(Місцев б1 джету;. 1 , І в 1 т ·" ситуа ії YJ 1 гає юся допомогт баг 1тним та малозабезченим сім'ям, престаілим

та

наj

одиноним

гро­

цього

рану

уваги

та

коштів

питання,

ЩО Пов'язаНі З рОЗБИТІ\ОМ нультури 'Га спорту. А це робота бібліотен, му­ шніл,

музею,

клу­

бів, дитячих спортивних закладів та іншого. Та хіба перелічиш безліч пи­ тань,

яними

І

ось у

нам

усім

живе

той

місто.

час,

важно,

як

й

сто­

виборцями?

розуміти,

звинуватщзши

в

Ці

ж

мене

щоб

затвердити

липні,

но­

навмисному

сесії,

начебто

бюджет

депутати

на сесії в занлинали

в

вже

жовтні самі деп ут а т і в

не затверджувати його. Невже вони забули про те, що за бюджетом <<стоїть» не Іщенно і на­ віть Не ВИІ\ОНКОМ, а 90 тисяч

жителів

міста.

їх

благополуччя, в певній мірі їх доля і добробут? ЩЕ про один аспект з життя нашої Ради

І

хочу

поділитись

Скажіть,

нали

варчани,

коли

малЬІ-ю

з

вами.

шановні чи

бро­

можуть

нор­

працювати

голо­

група

ставить

питання

у

ставку

ви

з

вас

нашому

вже

зваженості

тованості

в

та

згур­

роботі,

робочій

певна

обстановЦі

мільйонів.

мир, розвиток усіх націй і народностей. Радянська епоха зро­ била величезний вплив на світовий політичний рух. Світове значення революційного досвіду

революція подією

Трудящі в::ім серцем повірили у можливість створення

спра­

ведливого ' суспільства, пішли заради_ цього на значні жертви і втрати. У найважчих умовах мн громадянсь.

Великого

Жовтня

Однак

шими

жорстокості

домоглися

у

вели-

роз­

сьогодні

можна

шлях

у

витку світової цивіліза­ ції беззаперечне.

кій війні, створили мо­ гутню державу, зробили вирІшальний внесок у розгром фашизму, пер­ ·космос,

то

певна

стала найбільшою світової історії.

проклали

ли,

не

·

Гамалій

частина депутатів міськ­ ради замість того, щоб

таки

сьогодні

у

Інанше

зриві

наше

місто прийняло 94 сім'ї з Полісьного району. Потребують чималої

Б.

своїми

особисто

мадянам. У місті прожи­ ває вже 703 сім'ї .еваку­ йованих з зони чорно­ бильсьної аварії. Ось і в •lИПНі

А.

відповідальність

перед

не

визнати,

що

чень.

кожній

сесії

депутатів

ногось

з

про

від­

нас?

Чи

тія, Уряд Радянського Союзу дали однозначну оцінну цим подіям, від­ межувалнея від них. Радянські люди стали на шлях цив!лізованого де­ мократичного

Так А

було

що

розвитку.

ще

сталося

недавно.

з

нами за

ці короткі На диво -

сім років? такого не че­

Іtали

наші

навіть

опонен­

ти завдяки зраді най­ вищого нерівиицтва ми семимильними

nобігли

від

проками

розпвіту

в

не

терства

перекру­

Комуністична

на

якщо

не

невиправданgї та

.

управлінь,

прірву, від здобутків у злидні, від волі і бра­

обійшлося у нас без не­ законних гулагів і голо­ домору,

майже

пар-

сьну сили,

-

у

громадян­

війну. Знайшлися яні хочуть працьо­ витий український народ американізувати, оніме­

чити,

вам,

новні

депутати,

хто

ша­ під­

особисто як голову Ра­ ди. Сподіваюсь і на по­

освічені,

Чого вони домагають­ ся? ЯКі Цілі пересліДу­ !рть? Чи несуть вони хоч Якусь

остання

Спасибі

люди

та деякі інші, ропіти можна.

в

чезннх усnіхів у багатьох галузях науки, техніки, культури, забезпечили

перемогли

Зубченко,

5

ш

і

сесія. тримав

ні сил і енергії, а са­ це депутати І. д. Ні-ІІо­ О. П. Лпісов, П. П.

е ва,

т р

оплачуємо \л

це не жовтневий перево­ рот, як дехто сьогодні волає, це революція

швидкого

п

\ хто з вас, артість \ утр ман

виЩезгаданих віку,

підтвердила

похилого

всі в

Ця

крім

А

мето­

рівники

ж

що

МЕНе. знають,

атів

шляху.

таких

ливої

не

не

не­

до

зрозуміти

не

Мабуть,

ноли

ва винанному чи Ради, uого заступвини та ке­

Вірю,

-

іНШОГО

ко­ ян­

місто потребує від його обранЦів-депутатів особ­

все

успіхами. можете

в

А ін знає

зичних

ленькими,

додати

жах І можливого м

тр

слова.

чен­ МІК-

Я дума~и те,

стачу

з

т анспорту, лужб. А

що до ~ьог

занін­

середніх

тrолейбусного НОВИХ

ВіД­

1000

зміну,

ведеться

тування

ня,

садоч­

будівнищ·во

На

за

А сніі:1и проблем

роботою мунальн

Вітаємо з річницею Жовтня

но

<<тримає

пазухою>>

сають

ДО­

·питань,

додає

і

ЗМіСТОВНі і

проблемні ...

-10 теп­

цьому

де. утати,

електро­

підстав

дитячого

Вже

деяні

пи­

ти

ломереж,

на.

ПОЛіКЛіНіЮі

.

двох

вами

невіДкладних

броварчан

номерів,

Д. же

сотні

немає

станЦії на

боти.

наш нестабільний час по­ трібна Цілодобова безпе­ рервна робота тисяч лю­ дей, потрібно вирішувати

що

за

виділено

болючих час

розв'язан­

снладних

ЗОРУ

забез­ з

узгоджувати більш як десяти дільниць і т. і. І

спорудження

розпочнеться

не

зара-

мене,

моїх

за

таки

мушу

турбує

тисяч

до­

нашого

виправдання,

іншого.

телефонної

питань

неузгодженості для

і

може

кільНість

ки

над

дійсно

_)

речі,

газета,

яка

оголосила себе незалеж­ ною, отримує по 800 ти­ сяч карбованців дотаЦій з місцевого міського та

районного бюджетів. І ОСТАННЄ. Шановні броварчани!

не

МіСЬКВИІ\ОНКОМу

певну

школа

тільни

ням

щоб

нам

Розумію

дехто

за

працювати

Шляхом ·єднання чи опозиції? ..

Скільки

що потрібно людині,

середня

ТОЧКА

назати,

нестачі,

ян

тей БіДБіДуЮТЬ ДИТЯЧі ШІ\іЛЬНі заклади.

міс­

переживає­

вами. і

справляли

новосіль,

80

тисяч населення району). Що молокозавод щодобо­ во переробля€ та направ­ ляє в магазини 80-100 ТОНН МОЛОЧНОЇ продуКЦіЇ. Що для жителів міста

<<застійНі»

не

урахуванням

то

деяними

труднощі

ми

Ведеться

та.

яні

Навіть у

тонн

55-58

броварчан щорічно заго­ товлюється біля 5 тисяч тонн овочів. Що у шко­ лах міста навчається 14 тисяч учнів, 13 тисяч ді­

роз­

життя

вИпінати

хліба

номплекс очисних споруд, планальний 50метровий басейн,. дитя­ чий підлітковий нлуб, магазини і нафе та бага­

картину

поділитися

проблемами

ті.

N2 10,

міськ­

Спробую

проживає 90 тисяч насе­ лення. Що лише за добу хлібозаводу доводиться

недоб­

А візьмімо, наприклад, будівництво житла в міс­

нарня,

виконком і особисто мен'е

<<гріхах>>.

вини

останні 2-3 рони. Де­ сят~и сімей відселені з аварійного житла. Побудовані дитяча лі­

вас.

К

з

ються.

стільни

пам'ятає­ статей де­

міськради

де

росовісних праЦівнинів подібні випадни трапля­

с;аси

у

змушують

звернутися

путатів

часу,

, склалася

що

динІ\ів,

_

силоміць

відібрати

никонном

дальшу

та

плідну

я

за

те,

ножен мав і міг ви­

словити

те,

мене

роботу

порозуміння.

щоб

і

свою

дУМІ\У,

щоб -були

тивні

за

альтерна­

рішення,

пропози­

Ції.

Але Це ПОВИННі бути

діі

зважені,

відповіДаль­

Ні. Дії, що будують, а не руйнують.

буть

знає, що в призначенням штина

комісій,

закінчення а

вами

ще

U

своєї

хочу

депутатських

двома

Верховної шому

на­

передплачуван років, поти­

хеньну

перетворилася

газету,

на

мій

в

погляд,

таку, яку більше хвилює якась кон'юнктурність та бажання, не дай Бог, бути не <<в дусі часу». Але, як це часто буває в провінції, а наше міс­ то невелике і в денній мірі належить до провін­ ції, хоч і розташованої

поблизу

столищ

та

бути

«Известия»,

у

нас

Тонар Іван Кар­ б сумний до­

Жовтня во на товну

під

крихти

пра­

праЦю, на безкош­ освіту, медичну

допомогу,

на

матеріаль­

ну забезпеченість в ста­ рості, взяли наnрям на ліквідацію Рад, ян пред­ ставницьних

орган:в

вла­

ди

Тому нині все гучніше відчутні підземні поштов­ хи народного

гніву

і сто­

гону. Бо ни.чішні прави­ телі прирекли більшість нерів,

люду,

пенсіо­

і~валідів,

безро­

бітніх на жебранування. Тому нині, ян і 75 років тому,

нашими

заплинамн

є безсмертні гасла Вели­ кого. Жовтня: <<Влада

Радам!»,

нашої

«Земля

-

ее-

місь­

позначався арламенту

наші

місто

гідно там наші інте­ ному

ват

ликаю

БіДСТОЮ­

вас

доб­

ре ~о умати і не робити

поми

он, не піДдаватись емоц ям, оЦінювати лю­ дин за ділами і вчинка­ ми,

а

ело

ами.

не

за

нрасивими

аша з вами до я нашого міста

доля, і на­

ш Унраїни в наших ру ах. Вірю в вас, бра­ в ~1

чани, м,

в

вірю

в

.

у

ть

ваш

і

ро-

рацелюб-

рагнення

я

н

прапором

··завоювань,

трудового

маленького

,

добра,

миру!

О. ІЩЕ КО, Броварської Міської

«Огоне

останні

здобутих

Гамалій

АнатоJІій Богданович, Грязєв Анатолій Дмит­

газе­

-

схожою

на­

округу

кандида­

депутати

розмови

часом

По

зареєстровані

тами _в

думками.

20

хоче

Ради.

виборчому

та на

ша Місьнрайонна га­ зета, шанована і любима всіма нами, яну я осо­

бисто більше

обов'язків

нам належить 22 листо­ пада обрати народного депутата України до

поділитися

СТАННІМ

вас

зв'язку з І. М. Кап­

представником

робота

на виборчих округах інші питання. Але

із

Президента по Київській області і складенням ним

Багато про що можна буJІо б ще сказати. Це і fJОбота постійних депу­ татсьних

Ма­

більшість

Ради

народних

депутатів.

Л!fнам!»,

<<Заводи

лодним>>, дам!>>.

<<Мир

бІтJtинам!>>,

<<Хліб

ро­

-

-

го­

наро­

Дорогі друзі, обездолені і бідні, незахищені

і пограбовані, всі труда­ Рі й ті, хто шукає робо­ ту,

з

святом

Велиного

Жовтня Вас і ваші роди­ ни! Зімкнімо наші ряди в

боротьбі

за соціальну

справедливість, жество

за

правди,

залежності,

братерства!

тер­

волі,

не­

рівності

і

Зі святом Великого Жовтня, броварчаннІ ПЕРВИННА ОРГАНІ­ ЗАЦІЯ СОЦІАЛІС­ ТИЧНОІ ПАРТП УК­ РАІНИ. м. Бровари.


~ t!C)Jt.

8 Субота, 7 листопада 1992 р.

сН

званих

.

гато гррмадяи вважаютІJ, що

сподіванJ,. Тому органіао­ вуються

іНіціативНі

гру­

Ії захист. Хоча і можна було б t}\азати багато доб­ рих слів. Парламентарії зуміли

nроголосити

новоспорудженому буд~ку JІЮдИ, які стоять ва черзі з 1989 року, а ще

спо­

чатку суверенітет. а по­ тім і незалежність. УRра­

їн;и. прийнято багато еко­

род

щому

Дані

органу

найви­

народовлад­

дя під час попередніх ви-

, борів. Отож багато людей • мінімум рік житимуть без свого nредставника Верховній РадІ.

Ось чому

у

балотуватися на наступних виборах . - Ви представник так

• званщ·о

дИректорського

корпусу. Зввиувачують і йоrо у всіх смертних грі­

... -

хах

І існуючих, нуючих. Давайте ел на тому,

і неіс­ зійдем­

ському магазині продають то ткакниу дла: чол:>вічих костю:t~~!В, то імпорт-

косметику

жіноче·

1

взуття; посуд, я не кажу вже

про

продукти.

_

пластмас

І.

К.

ми

дент зустрівся з ним і взяв інтерв'ю._

Інститут

·~ ~равлінців

і',дає~лику

нористь суспільству., Можливо ,

й така

бота

млява ро-

В~рхо~ноt

Ради і

Дійсно, не хочеться,

щоб сприймалися мої еломої

туп-

ниии, які . д по еру, де за гро і р ять на завод чі ще р!І(два б ільному проаж поробиш тане

.

'

А е,

можливо, ми зуміє­

принести

туди біль і

межею бідності. Особливо

боляче

мені

за

пенсіоне-

рів, якІ все життя чесно

відпрацювали ,

а

тепер

ледь-ледь зводять. иінці з

иііщями.

-

я знаю,

що своїм

Мені навіть незруч­ но за тане слово ---і «до­

директорський

те. що вони дали де

такни .

яиий заслужили. Адже ще не. так давно він_ сяу-

гував . не народу,

а тІй

ІєрархІчній струи~ур~. я~а

призначала чи зюмала ІХ

з роботи.

Отож, щоб

утриматися

на посаДі, потрібно було робити в її сторону реве ранси, а люди обійдуrься

ви . в силу допомагає­

_

помога». Ми вІддаємо їм

·

ві, а вона, як- не дитина, забула п своїх

годувальни~і. по можливо грошо.ву

дуцтами.

д

квартирної

ому ми

і -·- -яадаємо

омогУ}

про­

зні>їаємо з

eprtf.

шують

і дають

вість бути іншими .

-

Іване

зму-

можли -

.

Карповичу~..

не та-

й тривалому на пІдпрнєм-

г лядамк

до~едеться . по-

на

1 2 . ЗО

приватну

і

«Не можна• .

густо

залазячи

у

ме

сказати

царину

« иомпенсащй »' та доплат,

а спонійно, з достоїнство!\'!

пенсіонерів,

яні працювали на заво­ дах, є ще й багато тан

19.45 20.00 20.40 ,

ваго-

працювати

.

яннайкраще, щоб з часом підпри­

. поменше

хочуть

вати ,

працю­

08 . 25 О 8 . 55

І

але мати матеріаль­

набінет,

а не

три . рази

1О . 2О

заводсьне

Мене

·

.1 2 . З 5 1 З . ОО 1 З. 2 О 1 З. 4 5 1 4. 1 5 1 5. 1'5 1б . 1 О 1 7 . 05 17 . З 5 І 8 . Щі

два­ об­

господарство .

все ,

справ

тому всього

••

ДепомежітЬ анайти tрьааріькіім МвІіt РёІІDуііуеtt.О8 ЯЦt!іІКО O.llektailiti! ІІк· урОАЖdІІ4!ць

е.

tuбин

Жа:ІDІіІіІсьіtоrа району tІерііао&коУ вtlnactf, іІ еа~ІІИІІ 19112 рОку ІІІІ ІііШоі а діімV. і н• пааірІІу•tІі, dPiti(M~fИ: ІІрІtт 170'""172 tм; tlpeAiii.oi t'rli'typl! 1 ІІіsііиЧіІІІ, ІІеа.tьае, аоnО(tІІ руёІІІІе, ctpt!Aiiьot )І.ЬааІіІіи. ЬЧІ ІІtпіІкІ, кір!.

OltSi f: сЬоjІтНІІваА косf!Ьм •Ap,f)l.at• кіІтаАсІfкоrо &іірОбиііцtаа 1 qорІСІ . туфііІ ІміІЬртііІ;

.

dрохіііІіІІ ~tb тих, хто і!аіівt б. в. Яцекііа ііІі ааае, де аІіі

lliiaioAиfi.tii, . поаІдІІміітв 8 І:ір6аа~і.kІІЙ мІ~кіtй ІІ.ІUІ.ІіІ мІ.tІцП іііІ ц.;, .fчi4•fi8, 5- Ііі•27, 02,

'

~

'

Новини. "Коханий Раджа•.• Худож-

ній фіІІЬМ.

2

серІІІ.

·

~

... -

з

к:~.-и~Б"п;";_;;:-~ УТ

Віст1. "Там, на незаїданих до­ ріжках•. Хtдожній фіnьм.

tc: а 11 а н

Програма 03". •чутно буnо адаnині"

01 . ОО

Так давайте вnаштуємо nикий хоровод. Мистецтво відображення.

Мас~-шоу. Вісті. Маски~шоу. _ "Бурда моден• nроnонує ... На концертІ Т. Гвердцитепі.

•ваше nраво• . Передача Теніс . "Кубок КремnІІ". Золота шnора.

1

НостаnьrійІіі ПОСИДІЖЬКИ . Третім будеш? Кnара Новн-

1

2 •

серіІІ.

ПередачІ УТ-2 І УТ-З

І У nporpa .. ax тв•еІіаченне моаамеІ 3мінм. Ст~ате з.а ЩОА8ННМММ ПОІІАОМJІІ8НН.ММ АмаtоріІ

rеаебачение

І

p;tAio.

-

~~ У:Т

і

1 8 . 40 !Сиївська nанорама. • 1 9 . ОО Візитка. • 1 9. 05 МуnьтФ.іnьм. • 19.30 СІТ-З. 1 9. 4 О Комn'10терні хроніки". 1Уорnднет. США) . • 2 О ;05 Бізнес-•~енедJІfМІ!.НТ". (Уорnднет. США). • 2 О ~ З 5 Фортуна. Комерційний огnяд. 20.45 Джаз . • . 21 . ОО Муnьтфіnьм . • 21 . 1 0 ВІЗИТКа." 21 ..1 5 Художній фіnьм "АгоніІІ". 1 серІ•. • 2 2 . З О Clt-3 • * 2 2 . 4 О Художній фіnьм • Агоні11•.

І

tІІроt.ІІЧ, а.о8.нІs4 року вар6.~tжеІІвІі•

І канаn. Останніно ..

07.25 07.55 08 . 50 09.2 О

1 : оо 7 .2О

2

і

·: Р n

г. ї

-

: • ..

Вісті.· • Час діІіових іІюдей ,

в ята С. S!.J~e.-.є•

. ному руки .• . М.Нікітський . І О. 5О Муnьті-пуnьті .

11 . ОО

Денний сеанс. •nідсудний• . Художній фіnьм . 1 2. 2 5 МуnьтфІnьм . 12.З5 ТІНКО. · 1 2 . 4 О Cen11нcw:e nитанн11. 1 З . ОО Вісті.

1 5. ОО 1 5. З О 1 б . ОО 1 6.1 5 1 7. ОО

вісті. Реклама .. . ЗО Час діnоаих nю, . ОО ·Поклик ВодоnіА . 5О З оn ота rinкa·. .5-О Пapaneni. Діnо 0.05 Тема з варіаціf

Моментістини.

Наш сад . Дозsіnnя. Домашній клуб.

09 . З5 Давай nотиснемо один од-

кnІІа.

иолентиву .

(Закtвченвя на 4-й стор.).

СтудіІІ "1 груднІІ". На добраніч, діти! Дніnро. . BnepUІe на екflані УТ. Ху­ дожній ф іnі.м Паnуга, що

натоtnу . Ф•nьм З. . Каnітан ще nовернетьсІІ. Кnу6 маидрі аників • ЗорІІниііі час. Футбольний огпя~. · Художній фіnьм Коханий Раджа•. 1 серік (ІндіІІ). ВечірнІІ казка.

Як nоказа,.н художника? 1 1 . 5О Піnі грим . . _

би нічо­

тиждень

цікавить

я у курсі

1 1.2 О

увечері додо­

на

терина•.

АсоціаЦіІІ дит11чоrо теnе6а ченн11. Сахаnін-9 2 . Прем'єра документаnьн.о­ го теnефіnьму "Нездіііі- '

О 9. 5О Неnізнаний Всесвіт .

м інім~м

1 9. ЗО 20.45 21 .ОО 21 . 4 О

·

Л.Кучми.

О. ЗО Теnефіnьм "Осін 0.45 На добраніч, ді 1 . ОО Дніnро. 1 . 4 О Акценти. · 1 . 55 Авторський аеч n і сняра С. ГаnІІІ nерерві- 22.5

"Тріумфальне шест11•. "Пригоди Чорноrо Красун­ чика•. Художній теnефіnьм. 17 сері11.

ра документмьноrо

Ноли б я

знав

ПfІес-конферен м єр-Міністра У

гоаорить на ідиш", 23.10УТН. · 2 З . 2 5 Фільм "Свобода - ваше єс• тво•. Фіnьм 2 .

Новини. Ранкова гімнастика. Мvnьтфіnьми .

Q~ .: ~9 Наш сад .

І ви Іх ·знаєте? Аякже.

'

07. ОО 07.2 О

них благ більше.

--

·

-::--~~-~-~ .о-:-...,-;.~~ц-~іб~-:

ємство. Житиме краще тоіі:· хто дасть більше RO· ристі колективу. Бо й тепер є багато таних, що

· ·

1 8.00

"Нова студіІІ" nредставn11є: Бомонд. Джем-сейшн. Однак . . Ми. СитуаціІІ. 2З . 20 Криаиііі ефір. 2З . ІО ЄІГ8НИІС І .... 2З.50 Оба-на. У nерерві2 З. 00 НОІИНИ. ОО.ЗО Художній теnефІnьм . ка nоїзда - дІІ хвиnин~.

перейдемо на оренду, ста­

винупити

"Паnером• (Сеrед. ·

б . 05 Сонячне коп о: 1 б. З 5 Прем'єра доку~ . го теnефіnьму • 7 . ОО В. Бараінський. Т 7. 2 5 Теnе-техно-тек; 7 • 55 Сnадщина • . 9 . 00 УТН. 9. 1 О Фіnь~·І!ОН:t;рт ОСТр11• . . 9 . 3 О Зустрічі на nE

2 1.4 5 2 2. ОО · 2 2. 25 22 .З5 2 2 . 40

- А для чого п фор­ мувати, но:Ли вона вже є . Це всі наші заводчани. НІхто не нупуватиме ні цех. ні дільницю. Всі ми

ходжу всі виробництва і при_скіплнво оглядаю все

у вигляді

1 5 . 5О 1б .З5 17.25 1 8. О 5 1 8. З 5

- А як формувати­ меться група власників ка ВВ!ПОМУ підприЄмстві?

цілиом

-

лефіnьм Бодета З . 05 ВервицІІ. З . З 5 Науково-nопуnА · "Ф~дір Достоєв б . ООУТН .

го тenetinь"!Y •Під . аnадоІО

слово.

ратимемося

кіа)

TeneфinJ.м "Jnapioн Саек-· ціцький. В nоході аікіа. ;, • 1 8 . ЗО Uира, цирк, цирк, .. 19.00 УТН. . · 1 9. 1 О Документальний фіnьм "Ка-

1.4 5 2.25 2. 4 О" Багатосе.Р.ійний-1

Іtова• (ФранціІІ). Фіnьм З.

часто·

своє

ne~6on. •локо . мотиа• (Хар­

Угорщина).

маційно-музи~н; Свічадо. Художній фіnьм вим або мертви Зірки українськ УТН.

сненна мріІІ Микоnи Каза­

останнього. І тут Верхов­ на Рада через податни . правоохорою:Іl органи по­ винні

україІ!сwсої оnерної музики.

1.7 . o"s ФІnьм-концерт "Іk6м " ма­ . na крила орnмні•. 1 7 . 1 5 Кtбок кубкіа Єарокраїн. Bo-

9 ~ОО 0.0-0

з восьмої до деВ

1 З . З О • Дім на Воnхонці•. Фіnьм 4 1 4. ОО Новини (з сур,цопереІUІІДОМ) ·1 4. 2 5 Кіно до заnитанн11. 1 5. 2 О Прем'єра документально­

важній більшості їх «біз-

ла не подачен

Але крім

1 1 . 5о

своїми

власність. поняття бідності та багатства. Я .добре знаю, що громадянам не ПО.f4<?~аються телерішні багатн . бо у перена»

Діnоаа ваnі за. ' Теnефіnьм "Храми Подіnnя• УТН. Зanne.rra дивну казку n10боа. Народна артистка раїни І . ЯценкQ аиконуt: ук­ раїнськІ nіричні nісні .

ще озеро "Солоний nиман•. УТН. · . · Б1ігатосе,Р.ійнмй художній теnефіnьм Бодетаун•. 5 серіІІ. Кnас-10ніор-бізнес. . ·

8 . оо

1 О. 1 5 Прем'єра теnефіnьму

Можливо, це нам не хо­

то

працює.

жу. При вашому

11 . 25

А тан

дати,

кому вже херІвннцтві

падін·

му,

диви;щся у майбутнє. Зви­ ·чайно, якщо вона чесно

допомо-

...

09.З5 Це аи можете .

енономіки .

го.

можтmо, вам особвето і не дуже зручно розповіто я дещо

12 .4 5 1 З . 4 5 Говоримо українсько10 . 16.00 УТН. 1 б. 05 йn11 дітей. Веселка. • 1 б. З 5 На ·доnомогу ш·коnі. Історія України. 9 кn. С . Гуnак-Арте­ моаський - основоtІоnЬжник

Ub.1:! ІІОДИВИСЬ, ПОСЛухай . . . 08.З5 Техно,дром. · 08.45 Прем єра телесеріалу "АБВГД ЛТД• . 5 І 6 серії.

топта­

винне бути тане, щоб лю­

дина за свою nрацю чека­

мtняєть-

нас

ор­ що

вранЦі прошмигнув у свій

qя .

Обставини

потурбу­

верховний Але поки

запрограмовані

ня

І є та­

не вихід. Життя наше nо­

нардинально

повинен

07 . ОО 07 . 2 О 07 . ЗО

всю

ні заводча~ . яні отри­ му19ть житло для своїх дітей та внунів . Але це

і так. На сьогодні ситуація

"Котигорош ­ kО". Теnевистааа.

нормаль­

нес» балансує між (І:МОЖ·

рішення, які часто-густо. схо~і на політичнІ декл~~ корпус,

12.05 1 2. 2 О

вІдносно не­

створити

ва; ян похвадьба. Б~ту тілося б, але заслуга не лише . nоступитися

пеqсіоверам можJІИвостей те ...

маємо

...

бувається стрімне

«Нрутяться»

но­ де­

ситуація ще гірша · - від­

залежить в1д тоrо, ; що. там мало господарських нерівників і приймаються

раці!. Ми

святкових чудес• . УТН.

Фант-nото "НадіІІ" . Фіnьм-І(ОІщерт "У світ..і

літичний аідеотижнеаик. На добраніч, діти! Дніnро. Акценти. Збірна зірок •динамо• (ІСиїа) - "Оnімnіакос• (ГреціІІ). · 2З.ЗО УТН. 2 З . 4 5 Фіnьм "Свобода ~ аа ше єстао• .-Фfnьм 1.

дало

мацtино-музична nрограма.

09. ОО Наще коnо . . 1 О. ОО Художнім фіnьм "Одружена . s ... афіЄІО" (Є'ЬJА). 11'. 3 5 Доброго· вам здоров'ІІ. Ціn

2 О. 4 5 21 . ОО 21 . 40 21 . 55

розши·

що

0'8. о о з ІІо_~ьмої ДQ д,еІ'ІІтої•. Інфор­

"Зоnотосnов•. Літератур­ но-мистецький альманах.

1 9. 3 О Хто ми .• . Громадсько-nо-

народ-

споживання,

. існуючі,

виго-

тиtя на місці. В житті ж

на чорній :«Волзі:~>. роз,!Щ~_j шості своїй опинилися за

може дати

товари

ватися її ган влади.

мусь подобаєтьсЯ. 1зд~ти -\ ро~пач людей. яні у біль­ І

Наnриклад.

«оборониВ>>

краІву

То­

Ради.

карати

УТН . Художній теnефіnьм "Киїа­ ські nрохачі•.

О ~nісні на кольоровому тnі•. Живоnис М. БурІІк.'"

18.оО 1 8. З О 1 9. QO 19. 1О .

си­

в регіоні... Але про

кар. Наш кореспон­

-

1 7 .2

Ні умови життя на оире­ мо взятому підприємстві,

Верховної

·

замість

важно

л

вказІВки ,

09 . 2 О

яка сипалася у

Звичайно,

раїни по Броварсь­ кому виборчому ок­ ругу 1ft 210 вису.ну­ тий директор заводу

ці

вати

08.00 08.1 О

заробІтв~

економічною

місці старих.

реву

нами на розвит~ 'f;Іродук~

милувати.

знає­

нам змогу зберегти лектив. Постукаю по

.Одним із канди- . датів у депутати Верховної Ради Ук­

. бу ла, і з певним· ІJ...!І.по прав-~ зроблять у розетанов­ 1

ви

країні. І тут доводиться і«ІфуІтитися ». Влаштовує­ мо нові виробництва на

рюємо

мало

буде. І не тому, щ~ . ко-

Як

мінІмальна

ного

депутатів

є

І

товляємо

кох

ttoнa·.

Тепер щодо теперішніх

ченому

,

1ft 94 . (8337)

І

туацією,

у завод-

ні

-

1

КОJІИ знаєш, що

часів

тивних оил

праці відпОвідно 150 та 100 ТИС.І!Ч нарбованців.

ках. По-доброму заздрвш,

ву

,.. •

І

ноУ ціни на продунцію. В!она йде у руслі , визна­

що nосада ця

ще за бІблейських

r

бути на роду напнеаво блукати по · чужих кут-

я погодився

на пропозицію зборів працівників підприємства

.

районний фонди війни та

-це не за рахунон надмір­

на­

підтверджує свої пов-

новажеюtя,

І

та

вики, а і ті, кому мало б

наступного

референдумІ

вирішено

иолентиву

п~реназати у місьний

1 2.1 5 1 б . ОО YTt-1. 1 б . О 5 Дnя дітей.

роду України. Все це є, · Але давайте уявимо та­

. на

го

на-3.600. Заробітком у 10 тисяч карбоваЕців у нас нікого не здивуЄш. І

.

року

:

сІмей 1990 року поставовки на облfк. Првчому це не тільки пільrо-

володіти чи скористатися ситуацією на нористь на­

картину:

остан­

1 О. 2 О 11.45

номічних заионів. Хоча є й нерішучість, невміНня

ку

На

плата по Унраїні стано· вить 900 нарбованців, останнім часом у нас во~

. 8

Не буду ставати на

їм.

ній нонференції трудово-

стві отримаJІИ ХJ!артври у · · те,

пи по збору підписів за П пер~обраиия. А ви дає­ те зrоду баJІотуваТІ(СJІ ·ва наступвих виборах.

ж и тт

ПОВІАІПОІ, f) І!І!ОРОІ, .) () СВР:ІАЛ

Тому ми час від часу до­

працівнинів.

Украіни Верховна

Рада теперішнього склн­ каіmя не виправдує іх

<~:бюджетників•.

помагаємо

нетреба поаачок" Іва,е Карповиqу, ба­

Е

,

"Вашим люа.11м -

08

Теnебіржа.

ТрансРосеф ір . Сnочинок.· Там-там новини .. ·

Теніс. "Кубок КремnА".

МайстернІІ музики. Серrій МаnьЦев. ·

1 7 . ЗО 1 7 ..4 5 1 8. 4 5

Парnаменrський вісник. Золота гіnка. . .· Свято кожен день .

1 8. 55

К~ївська nанорама.

1 9. 1 5

Телебіржа інфоІ?"ує.

11 . ОО ДеннийСJанс. . теnеф іn ьм •са~ f?a". 97 серія. 11 .50 АЛСІБ : небо о 12 . 35 1 2. 4 О

всіх ....

5.00 Сиrнаn. . 1 5 ТрансРосефір. . Схід. б . 00 Там-там НОВИНІ б .1 .5 Теніс . "Кубок • 7 .ОО Христи11нська n 7. з· о Бесіди в "Метр 7. 5О Давайте з'ясує_, 8.05 Опозиці ІІ. 8 ..~ 5 Свято кожен де

8.. 55 Киї,сьІса nан ор \

20 . 1 5 Кабаре "Нісенітниц11•. 21 .05 Покnмк ВодоnіІІ . · 21 . 55 Рекпама . 22 . 00 Вісті . 2 2 . 2 5 Сnортивна карусель. · 2,2. ЗО Тенrс. "Кубок J(р&мnІІ" . Сьогодні у_ Верховній Раді Російськоі Федерацїі. 2 З. ОО Із заn у Конституційного су­ ду Росії.

2 3. 3 О Cono.

·-

9. 1 5 Теn.біржа інфс

1 9. 2 5 Домашній екран'. Прем'єра · _ ху,цожнього телефільму "СаІfта-Барбара•. 97 серіІІ .

2 2 .4 5

"

ТІНКО. Сеn11нське nнн З.ОО Вісті. ·

9 .25

Домашній екра1 JСУ.ДОJСІІІ>ІОГО теnІ

"Санта-Барбар;

0.1 5

Веч і р у домі ГЬ

1 .ОО 1 . 55 2.00 2. 25

Кор"сть (Бізнес

2 ~З О

Сьогодні у_ Веін Російської Фед

Реклама.

Вісті . . Сnортиана · кар!

2 . 45 Із заnу кеJІіtит . · АУ Росії. ·.

.ОО Теніс . "Кубок І< . З О ~і ні nові д~унrn


8

сН О В Е

·ж И ТТ Я•

З стор.

Субота, 7 листопада 1992 р.

8 N2 94 (8337)

1 З .1 О Худо•нІА фІпьм "д'Артаньан · І три мушкетери•. f серія. Прнrодммц~ока стрічка.

Інфор­

маційно-музична nрограма.

ти жи­

тр ади.

:ній те-

1 1 •2 О 11 .4 О

5 серія.

rмінор.

.

Іотив•.

Телефільм "Сnрава честі". Концерт ко.зацького хору с. Чу

1 б. З 5

ла. Поняття інформації:

. Передача 1 . 17.05 Інструментальна музика. 1 7. 2 О Заради істини і nам'яті. 1 8. 2 5 По музеях і виставочних зала)( . Феодосія - Айва­ зовському .. 1 9.00 УТН. 1 9.1 О Мультфільм "Космічні пришельцІ". Фільм 1 . ·

ета­

н.

2З.25 УТН.

жерак".

05. ОО 05·. 2 О

'теле­

Іа"Jrь•. о

"4

1нталь-

ладом). "УгХу~

•••

1 8. 1 5 Окрема думка. 1 8.45 Cnraaє Г.Соnокична. 19.00 УТН. , • · 1 9 . 1 О МультФІльм "І(осмІчні nрмшеnьцІ•. Фільм·2. . 1 9. З О ТелеР.адіоканал "Право•. 2 О. 1 5 Прем'єра фільму-концерту

:ладом).

у.

)

Інцидент з "Чорною гар­ матою". Художній фіІІ.Ьм

(Китай): · 14. ОО Новини (з сурдоnервкладом І. Телемjкст. Блокнот. "Бджола Майя•. Муль­ тфільм. Нові імена. Концерт. Фільм .;-дітям. • •.. А куль-

16.05 1 6.1 5

·•

16.50 Прес-ексnрес. 1 7. ОО Новини. • . 17.20 .•• До шістнадцяти І старJ.UІ. 1 8. ОО Прем'єра художнього теле-

теле­

~ні. Ху­ діан-

б рої. ІІ'ІЙХ 'Во ро.:.~ Ху..о

• ІЛО.

Прис-

;ж~і~ ;арбана

ка летить•.

1 8. 4 О 19.00 _1 9 .4.5 20.00 20.40 21 .1 О . 2 2. 2 5 . 00.00

07 .ОО 07.20 07 . 5О

ля.". 1ама.

,і".

Про фільми А. Міндадзе та В.Абдраш~това. ·

Портрет на тлі. Вечірня казка. Новини. Лотто-мільйон.

Вnерше на телеекрані. Ху­ дожній фіzrьм "Комедіан­ ти•. 2 серія (США). Хіт-nарад Останкіно. У neР.ервІ - 2 З. ОО Новинк. Інцидент з "Чорною гар­ матою". Художній фільм.

Вісті. Час ділових людей. Користь (Бізнес і пол іти-. ка). Дозвілля. Увага, знімаю.

Золота шпора.

10.00

Поаво на святині.

1 О. З О

Ж>стальгійн~ nо:сиденьки.

09.ЗО Програма "ОЗ".

11 . ОО .

Вчитися ринку.

Бадабоки. Програма для

дошкільнят (Франція). 15.50 Т-ам-там новини. 1 б. 05 Теніс. "Кубок Кремля•. 1 7. ОО Так і живемо. 17 .ЗО Парламентський вісни1< 1 7. 4 5 Ваше n_раво. Передача 1 8. З 5 Мультфтьм. 1 8. 4 5 Свято кожен день.

.

серія.

2.

художнього те11ефільму

літика}.

~.

й Раді, ІіЇ.

-roм6v-

2 О. 1 5 2 О. 4 5 . 21 • ОО 21 .45 21 . 55 22.00 2 2. З О 2 2. 4 5

"Санта-Барбара". 99 серія У світі авто-і мотосnорту. Спеціальний комерційний вісник. · · Відкритий урок історії і географії. Дайте·народу землю. Реклама.

Вісті. Теніс. "Кубок Кремля•. Сьогодні у В_ерховній ~аді Російської Федерації. · 2 З. ОО Із залуКонституційного су

2 З. З О

ду Росії.

1 О. 1 5 11 . ОО 11.2О 1 2. З 5 1 2. 4 5 1 4. ОО 14.25 1 4. 5О 15.05 15 .1О 1 6. ОО

1 7 • ОО

·

Мультфільм. Клуб мандрівників (з сурдоnере~ладом). Сучаснhки про л. Когана. Новини (з сурдоперекладом). Художній телефільм "Уrрюм-ріка". 4 серія. Муль.тфільм. "Світло у вікні". Художній фjльм. • Новини (з сурдоперекладом). Бридж. БІзнес-клас. Блокнот. "Бджола Майя•. Мультфільм. Виступає сімейний ансамбль Нізамутдин'ових.

2 2: 1 5 Політбюро. 2 2 .. 5О Музобоз. 2 З. 50 Людина ТИЖН.Я. ОО. 05 Сталлоне-шоу. 2 З. ОО Новини,

У перерві

-

Вісті. Реклама. Час ділових--людей. • Відkритий урок Історії і географії.

Фантазії на тему nовісті Т. Уільямса "Римська вес­ на міс~с Стоун".·

чик Голіцин •..

·

Деннии сеанс. Худаміній

телефільм "Санта-Барба­

·

12.З5ТІНКО. Селянське nитання.

1 6. 1 5 1 7. ОО 1 7.1 5 1 7 •З О 17 .4 5

Вісті. Телебіржа. ТрансРосефjр. Як nожи-ваєш, Уфа?

Теніс. "Кубок Кремля•. М-трест.

Там-там новини. Як nере:sимувати nівнічани ну. Уолт Дісней по n'ятницях.

"Дикий Джек•. Художній фільм. 2 серія. .

1 8. З 5 Київська панора·ма. • 1 8.55 Яхад. • 1 9. 2 О ,Реклама. 1 9. 2 5 "Вул~:чка". Художній фіnьм. 2 О. 5О ЕкраІІ кри~інальних·nові·домлень. . 21 • 0_0. "Монстр•. Прем'єра доку­ ментального телесеріалу

1Росія- США). Фільм

Сталін і 11лада•. Реклама. Вісті. Сnортивна карусель.

1

21 • 55 22.00 2 2. 2 5 · 22. ЗО Сьогодні 'l Верховній Раді . Російської Федерації. 2 2. 4 5 Із залу Конституційного су­

2 З. ОО

деня•.

19.ЗР Bnepwe нанрані УТ. Ху­

20.25 20.45 2,1 .ОО 2.1 • 4 о

доJКній телеФІІІьм "Бодетаун•. 9 І -1 О серГі. · Говоримо українсько10. На-добранlч, діти!

Дніnро. ·nрем'єеа художнього теле

1 8.30 1 9. 3 О . • 20.20 20.30

---,;-,---.---д Арта-•н

~-- ;..";- ~·-~~-.- ...... --~- ~-~ ТЗ.зо Худо*н;;;, ф!nьм

І три муw~<9торм•.

Фіn ..му •&одетаун•. 11 f2 серії. УТН. •

ду Росії.

2

J

cf9!•·

nрнrодниц .. ка стрічка.

14.55 1 5, О:і

.

МультфІльм.

Художній фіnьм "Воntяне і\М" 11 анна". Г<х:троао•етниіі філ':"'.

-, 8.45- Мультфільм мРо;:кукаріку": 20. ОО Теніс "Кубок КреІІ(J!я". 20.40 - 21 .1 S·СтудІа телеnроrрам . ••тет· а . . тет". 20.40 Муnьтфільми. . • 21 .1 5 "Ве.nика nерерва•. ХудожнііІ телефіn"м. 1 серія. Концерт Ф. Феривндеса (фор·-

22.20

1еnіано).

r•-----------·----~------------~

СЕРЕДА, 11 ЛИСТОПАДА

L- ..........._. __ . - - . - . - . - --===-~----.J 13.30 Худо*ніИ фільм "д'Артан~оан

Зичимо щастя'. Прем'є(!а художнього теле­

·14 .4·5 1 5.00

І

МуnьтфІnьм "Пригода в Ко­ ролІастаt•. 22 серІІІІ. 21 • ОО Чемпіонат України з футбо­ . · лу. •динамо•- •Букоан-

. 21 .45 2 2. ОО 2 2. З О

~ ---вівтоРок~-іо-.і1Иёtоіід.ЦА-

і три муwкетерн:о.

3

серіа.

Муn~отфіпьмн.

Худо•ній фІпьм "даІ

c-rpl-

nи•. Нсаа.,чаАнмА детектив.

18.ЗО.Муnьтфі"ЬОІ!М.

1 6.40 Худо•ній ФІп!'М "В9їни дюн• •. 2о.4ох'Уді:.*ній ФІnі.м "Жінка, а"а сnіа:ає". Музичний фіn~ом.

nерерва•. ХудоІt><ІіІ

22.00 "6en"'""

rеnеФ~-~ьм.

на•. 2 таІім. 1\.Сультфільм для дорослих. Тиждень.

2 серія.

~----ЧПі3ЁР: ·12-ЛИётбіідАА.

L 1з,Зі1Jlt;д;;;і;;'фіn"ь-;; ;;3~

Вnерше на екІ?ані УТ • .Ху­ дожній фільм Легенда

-- J

~~;- ·

коеа". При_rодниЦІока стрі'Іка.

. nnn 1\innrn nоакона•. 2 3. 55 Душ/ кои .. иuя ..

1 5А5' Муnьтфільмм.

1 5.20 Художній фІnІІоМ "Прмнц·nри· 1-8.15 Муnьтфіnьми." .1 8 . 25 Художній фіnьм "~_ол~цей· ський У 6eaepni•Xtnc . Прм­

Теніс. "Кубок Кремля•. 2З.3U Вечірній салон. .

06. ОО

Новини.

rоднмцький детектма.

Об. 2 О РІJІКОВ~- ~імнастм.ка.

0'6 .ЗО

07 .ЗО 08 .0'0 08.25 09. !15 09.1 О 09.40 09.5 О 1 0. 2 0 1 о 5о · 11.05 11 . ~ 5 1 1 • :»О

06.00 год_ина см'"' духу. Сvбот~<rи ранок далово1 лю- ' 07 .оо Тира• •сnортnото•. ДИНИ. . 07.1 5 Муn ..ЦtІІІІоМИ. Спорт-шанс. 07.45 Документаn.;.ниіі фІn~ом "Cnpa• Марафон-1 5 -малятам. аа npo nам'атник Імnератору Доnоможи собі сам, Оnександру ІІІ• • Мультnамфлет. . .. 08,30 3 ранку ранвн~око. Автограф по суботах. 09.00 Покм всІ едома. 'rехнодром. · 09.30 Ранкоаа :аір::Іі· .. Очевидне - неймовірне. 1 0.20 ПІд знаком ПІ • . Стиqь. 11 .1 О ~уnьтфІп~ом. _ Співає фольклорне тріо 11 .1 5 Прмrоди Чорноrо Красумчи • ка". 18 серІа. Сnрава. _ 1f.40 Ноаеnокоnінна •ибирає. ~вrа~осмІчнми салон. 12.30 Муn~отфіn...,. "Піф І Геркуnес". СлужІння муз Н!І терпить 1 2.40 "[І ідаодна одіссеа К(Іманди ..

суЄТИ.

КуСТ(І",

1 2. 20 Музичний кіоск. 1 2. 5О іАультnамфлет. 1 З •. оо Іірем\:ра документаnьнQго

1 3 .зо Прем'єра тene~in1o~~ "дім на ІолхонцІ ". Фіn~ом 5. 14.00 НовмІМ (з сурдQnерекпа,АОМ). - t телефільму •нездійсненна 14.20 Дlanor у nремому ефІрі. " • мрія Миколи Казакова •• 15.00 Кпуб мандрІаиикіе. . {Франція}. Фільм 4. 1 5.50 Концерт. 1 4. ОО Новини (з сурдоnервкладом І. ! 16.05 Панорем в. 1 4. 2 О Задзеекалля. Художній 1 8.45 теnвnоцІа. льм Королівство Крмвих 16.55 Уопт ДісмеА nредстваІІtІс ••• 17.45 .Новмии. 3 •ркаn• "" • · 1 І .ОО Чудова сІмкв •. 1 б. ОО уп~отnа":!фпет. · 1 1 , 55 nрем'срв худо•и1о0rо твnефІІІ..16.05 Червоним ІСвадрат. му•ОАrсроаВІІnІоа181В·nер1 6. 4 5 П_рем'сра мультФ_.Іль~у · wодрукара•. 1 серІе. • Дракуліто-аамnІреня• 20 05 "rocu• • n.м'ІІТНІІІС8Х llpJd-...cryo · (Франція); • рм • . . _ DI'IIP• (І'ЩІІtІ)· 11 • 1 О Щасливий виnадок. 21 .оо nІдсумкм. 1 8. 1 О Фільми А. Міндадзе та21 .45 Сnортнани!' уік-енд. В.Абдрашитова. "Полю~ 22.00 Продое•еин• фіn~ому_-оnерм вання на лисиць•. - "tоск••· 1 9. 4 5 Вечірня казка. 23.20 Новини. 20.00 Новини. 23.40 "СаІтІІо у еІкні•. Худо•ній 2 0~ 4 0 "ТОІСТИЙ. , • але ТОНКИЙ. фІnІом.

~

22.1 О Браво. 2З.ОО Новини.

•-

ра•. 99 серія. 1 1 • 5О З люб.ов'ю до Чехова.

1 2. 4 О 1 З. ОО 1 5. ОО 1 5. З О

~-

Мультфільм "Кругосвітня ·nодорож Віллі Фага•. 9 і 1 О серії. · 17 .-S5 Сомячні кларнети. Само­ діяльні худО!КНі !!ОЛеКТ,.ІИ . КіроаоградськоІ області. 19.00УТН. 1 9. 1 О Мупьтфільм "Біле верблІО­

УТ

-

З

і

··~o~is~!:

07 .ОО Вісті. · 07 . 2 5 Світ спорту очима фірми 07.5 5 О 8.

ZO

08.5 5 10.1 О 1 0.55 11 • 4 О 1 2. 4 О

"Жіллетт•. Пара-лелі.

цять•.

-

Бумерамг.

Майстри.' Скульптор О. Ко-

мов.

Кар'єра. Селянське nитаннw. 1З.ОО Вісті. 1 З. 2 О Теніс. "Кубок Кремля•.

1 4. 5О Піліrрим. ' 1 S.З5 Козирна дама.· 1 6. 05 Футбол без кордонів. 1 7 :ОО К-2 представляє: "Абзац•. 17. ЗО Парламентський аісиІ4к. 1 7. 4 5 Вустами маляти. 1 8. 1 5 Київська nанорама.*· 1 8.З5 ·~есеn_ка•. МузмчнІ\А ФІЛЬМ. ' 1 9. ОО ВІзитка. • . 1 9. 05 Мул"тфільм; • 19.ЗО СІТ-3. * 1 9. 4 О •nерші роботи•. (Уорлднет. США}. • 20.05 Хtт-рік. • 2 О. З 5 Візитка. • 2 О. 4 О Мультфі,,ьм для дорослих •. 20.50 І таке rнше. • · 21 . ОО Візитка. • . 21 . 05 Художній фільм ".Слу•боаий роман•. -1 серія. • 2 2 . З О СІТ -З . * 2 2. 4 О Візитка. • • 2 2. 4 5 Художній фільм "Службовий роман•. 2 серІя. •

с~уд•А тenenpofP~M

20 •40 Худо*ніИ фІnьм "&naнw І Марі". МJ!nодрама.

"Велика лерерв,._•. ХудожнІй

22.05

___ _

телефіn""'· З серІ!І.

'

г_·-[і,-ЯтнИЦsСіЗ.ЛИёто-rіА'дА

~-r х;~~~~ ф;~~;:;:к_;;;р;ч"".-..~

J-

Гостросю.tетна стрічка.

14.55 Муnьтфіnьми. м 1 5 . 20 Худо*ній фільм Жнае такий хnопець•. Ліри'І'на комедіа.

-, 8.00 18 .:zs

Муnьтфіnьми.

Худо*ній фільм

.,

.

_

Полrц,?и·

СІІоКИЙ у 6·еверnJ•ХіІІС·2

..

Прнrодннцький детектив.

1

20.40

"Засnівай, nтawкon. Му:~нчний додаток до ~<~хвоста nаеича".~ ,31) МупьтфІnьми.

21 21 .55 Відеомузн~. 22.1 О "Ben~tкa перерва•. телефільм.

4

4-

Хvдожній

серія.

~----ёУБ-отд: -ї ли-ётоїід,цд-----: L-------····~-----··--·-------,J 09.1 5 З ранку раненько.

09.45 1 0.1 5

Я в Росї;, "Канікули Кроша•. Художній теnефіnьм. 4 серІя.

11 • 25 "АбВrд ЛТ д•. Телесеріал. 1

2

серії. Рок-уро• . Мультфільм.

1 2. 1 5 1 2.55

13.05- 1 6.00 1 3. 05

СтудіІІ тепоnроrрам

"Тет·•·тет" ~

Муn~отфІІІІ•М

"1 01 доnмат .. -

Худо*ній фільм "Сім'м Адам· сі•"· "Чорна• комедІІІ,

1 6.00 ми .. ;ле. ХудожнІ>!.; :r.ьм "Тв· рас t1JeBЧOHKQ".

07 .оо ВІсті. 01.25 Му.n~отфіnьми. 07.45 Танцюеаn~ониА марафон. 08. ЗО Фо-мор. Невідомі куn~отурм. 09.00 Wіст~о соток·. · 09.20 "П~tмrодв • Коро.nівстаі". Л8ІІЬКОВИ8 ІІУІІІІоТфіІІІІоМ. 1 2 сврІа.

Реформа-блюз. Відеокаt~аn "Плюс одинад-

"Кубок KpeмnR".

11 Тет-а-тет".

14.25

.

2 З. 1 5 Останн"' кіносеанс. Худож. ній фільм "Сім'н вурдалаків•

и~н .. п.

;zo.oo теніс.

_20 , 40 _ 22.05

нець".

Ельдара Рязанича•.

на місіс Стоун•. "Не nадайте духом, пору­

1 О. 5О Мультфільм.

1 1 . ОО

Грас ансам6.ц.. •камерата

Кілька сторінок з життя

08.40 ДозвіІ!ля. ТБ ательє. О 8. 55 Фантазії на тему повісті 09.55

Лttnкнх.

те-

-

лефіпьм.

еид"· Казка.

представляє:

07 .ОО 07.2 О 07.2 5 07 . 55

nередача. І~ Реріх у nошуках Індосвроnн .•• 2 • ЕіІерrетмч­ ні рес11рсм Ук~їнн - чм нa­ AQ~~ro дефіцит бензину? 3. що rараІ'тує •закон n~охо­ рону nоаітряного басеАну Ук­ раїни? 4 • Іван Вишенський nроти •цмаіпізацГІ"? 5. Гість студГі- чnен-коресnондент АН України П:Ф.Шnак. .

~

Прем'єра художнього теле• фІльму кБаrаті теж nлачуть•.

16.1 О Центр. 1 6. 5О Прес-експрес. 1 7. ОО Новини. 17.20 Вагон ОЗ. 1 7. 5О Воєнне.ревю. 1 8.20 Людина і закон. 1 8. 5О. Пол!" чудес. 1 9. 4 5 ВечІрня казка. 20.00 Новини. 2 О. 4 О У клубі детективів. Ху дож. ній фільм "Приречений•.

Bill

1 2. 2 5 Мультфільм • кицьчин J'ім•. 1 2 .40.Прем'єра телефііІьму "Сни. npo Гріна~ ("Укртелефільм ). 1З.1 О УТН. . .

ХудожніІі теnефІІІІоМ "Маріца•

Тавріка•.

фІпьм "6nи3нюки•. КомедІа.

21 .ОО Грас Жан·Міwеnь Жарр. 21 , 45 'Yaara: відьми•. Худо*" ій

6а•. Вистава.

. . тивно-~нкладного мнс. тецтва онеччинм. · 10.40 І. та f!. латоnольськІ. "Тигр 1З.20 Паnацм Південнобережжя. .1 4 .• OQ ДмтJІча корова студІн. • · просить добавки•. Вистава. 11- .ЗО Музичний фільм "Ніч у маю•. 1.4.ЗО Село І пюди. 1 5. 1 5 З фонді~t-УТ. Б; Харчук. '12.ЗО УТН. •nалаr.на•. Теnевмстава. 12.40 Таланти твої, Україно. 16.20 Маю чест ... Майстри мистецтв Луган17.20 УТН. . щмнн. • 1 7 • З О Саічадо. на~ао-nоnулІІрна 1 4. 4 5 Доброго вам ~.до ро а •·

фільму Натурник• (•Укрте . nеФІnьм"). ' 22.55 УТН.· . 2.З. 1 О МузичинА фільм •джазмен•

05.00 Новини. 05.2 О Ранкова гімнастика. 05. ЗО' "Ранок•. _ 07.5 О Фірма гарантує. 08.00 Новини. . 09.05 09.2 5

тавка самодІял'Ьннх xyдoJtниІСІв та маіістріа декора-

1 6 • 5О

2З.10УТН. <._ "Джельсоміно•. Рок-оn_ера.

08. 2 О

І

УТН. Ритмічна гімнастика. 08.ЗО У неділю вранці. 09.30 М.Лмсенко. "Тарас Буль-

08.00 08.1 О

1 6. 2 О Роде наш красммА. Рlд

20.45 На добраніч, діти! · 21 • ОО Дніпро. 21 .40 Художній фfльм "Cnoc?epiraч•. ·

Т. Уільямса "Римс~ока вес­

Денни.;і сеанс. Художttій тепефільм "Санта-Барба~а". 98 серія. 1 1 . ~О Д».ереnа. t:.!. ХО Мульті-пульті. 1 2. З5 ТІНКО. 1 2. 4 О Селянське питання. 1 З. ОО ·вісті. ·

1ем'.єра

rwя".

Двоє в одно\! у чо.вні".

18.55 Реклама. • 1 9. ОО Київська nанорама. • • 1 9. 2 О Реклама. 1 9. 2 5 ·домашній екран. Прем'єра

є.•

,му

~rльму "багаті теж nлачуть•.

08.4'5 09. ОО

1 5. ОО 1 5. ЗО

-

~юм-ріка". З серія.

J,

~ачуть•.

8

Новини. Ранкова гімнастика.

11 .ІЮ Новмни (з сурдоперекладом). 11 • 2 О Художній телефільм "Уг-

1 4. 2 5 1 5.1 О 1 5. 1 5

•щоб сnівав соnоаейко• ("Укртеnефіnьм").

І О8.ЗО Художній фільм •спостерІ­

1 5. 1 5

2 З. 2 5

О5.ЗО"Ранок•. ~ 07.50 Ф!р\.Іа гарантує. 08.00 Новини. . 08.20 Прем'єра худ~жнього теnефrльму "Багат_І теж r:rла~уть~ 09.50 •.• До шістнадцяти r старшІ. 1 О.ЗО Мультфільми.

1 2. 2 5

раїни і Німеччини. . Люди твої, Станіслав._ Теленарис.

·

2 З. 4 О Кінофільм "Сірано де Бер­

.. rач•. . 09·.55 Художня nан~рама. Вне- _·

аокальних колектиІіІ Ук-

1 7 .40

19.ЗО Дзаони Чорнобиля.

~- у

ки•.

МузJІчн.і Ілюзії. Ер-джаз_. Концерт наеодного ансам­ блю танцю Юність Донба­

УТН._ Багатосе.Р.ійний художній те­ лефільм Бодетаун•. 8 серія. 16.00УТН. 1 6. 05 На допомогу: школі. 5 ісл. Казка в музиці. Засоби ви­ разності. 16.З5 Музичний діалог. Концерт

і

. о8.оо Утн. О 8. 1 О Ритмічна гімнастика •.•

су•

Фізи~о-математична шк о-

20.45 ·на добраніч, діти! 21 .ОО Дніпро. 21 . 4 О Хроніка МВС. 21 .55 Гарт.

Інфор­

маційно-музична програма. Канаn •д•. Моновистава "Прокляті ро­

12.15 1 2. З О

йону-Херсонської об~сті. УТН. Баг~тосе,е1йний художній т~·лефІльм 'Бодетаун". 7 серrя 1 б.ОО УТН. 1 б. 05 ДІі я дітей. Веселка.

:льно­

Іре-

аспекти.

1 2.05 1 2. 2 О

r•.

янмt_

1 1 •О О 1 1 •з о

лаківка Голоnристанського ра

фільм й".

1

Іннt:Т

09.00 10.00

Співає В.Парубець. Художній фільм "Папуга, що говорить на ідиш•. 1 О. 5О СНІД. Соціально-правові

09.00 -09.2 О

:ША).

3 восьмої До дев'ятої.

08.00

О 8. О О З восьмої до д~в'ятої. Інф ор

-рама.

14.30 Мул~отфІльмн. 14.40 ~до•нІіі фільм "Зуб-атикн• ______ 2 .~IWTJ!~1'_MKa. 18<35 МуnьтфіnІJМн, . 1 9.1 О На aawl nроханна. Худо•нІА

09.50 Ати-бати ... 1 0.20 Теnекрос;аорд "МуабІр•а•. 1 0.50 Прем'срв муm.тфІлІоМу "Доримок • (Іnоніа). 1 О cepitl. 11 • 05 ТеnнІаІ8не бюро роаспідув-. 1 2 .0"0 Tenerpa •noro•. · 1 2.30 Теніс. "Кубок Кремnа•. 13.00 ВістІ. 1 3.20 Не вир.У.бати ... 1 3.35 Теніс. Кубок t<peмn•"· 14.30 НедІnе а nроаіицrі~АІІуnка. 1 5.15 Не ІІИКОМ WИТІ. 1 5.40 Поанер І Донах~ою. 1 6.1 О У світІ теарин, 1 7 . 1 О Музичний Фільм "Вірую•. • 1 8. 0'0 Чемnіонат України з футбо. лу. •дніпро•- "Зор• Мале• (Луганськ). 2-й таим. • 1 8. 4 5 Обличчям до столицІ. • 1 9. ОО Візмтка. • 1 9. 05 Мультфіnьм. • 1 9 . З О СІТ -3 . * 1 9.:4 О Кроки уряду до згоди • (Уорлднет.- США). • 20.1 О Сідайте-й дивіться. • 2 О; 2 О • Амермканські автори_•.

(Уорлднет. CWAl. • · 20.50 Джаз. • · ·..,_ 21 • ОО Візитка. • 21 • 05 ХудОfНій фільм "Біле сонце nустелі". • _ 2 2 • З О СІТ -3 . * . 22.40 Візитка.•

22.45 Дорослі, як діти.• 2 з. О О tандбол. Куоок євроnей­ ськ!'х чемnіонів. •

1 8. ОО "Мій Франц Лвrар•. Музична теnевистве.а.

1 8.45

Гандбол·. Кубок федерації. ЦСКА (Москва) -"Сантандер" {ІсnаніІІ).

1 9.30- 22.1 5 Сту..,іа тenenporpaм "Тет . . а-тет". 19.30 м'упо.тфІnьмн. 20.00 З5 X8HJIHH ДJІ(8Зу, 20.35 Худо•нІіі фіnьм "Поїзд·еті­ 22.1 5

кач"' Гостросю•етна стрічка. "Чужа сторона". Художні~ те­ лефільм. І серія.

~--- ·не-дііі)'( 15 ·лисtоїїАДА- ·: L---------·-···--·-----··------~ 08. ОО Дотик. 09.00 Медицина дпя тебе. 09.40 У світі таврин. "1 О. 20 Сnорт-шанс. 1 О. 50 Доnомож" собі сам. 11.20

'АбВГД ЛТД•. Телессроал. З 1

·4

12.1 І

серії.

О М.Цвєтаєиа. "Час ученичесrеа"

2, 50

Любов з nаршого nоrляду.

14.1 О- 1 6.55

СтудіІІ тencnpurpaм

"Тет· а -тет".

1 4.1 О 14.20 16.35 1 б. 55

Муnьтфіnьм.

Худо•ніИ фіnьм wКороnь.·рибаnка". Драматична стрічка. Відеомузика. І Тб мемуари.

17.25

Ііоsини ку11ьт.ури.

17.40

МуnьlфІльм.

17.50- 22.1 О СтудіІІ тenenporpaм · "Тет·а-тст ~·. і 7.$0 Мультфіnь .. и. 1 8.1 О &у ло .таке "it<o. Худо•нім фіпа.м '-~О, щасливчиІС". Дра .. ма.

20.50 21 .50 22

Грає Ел ді Меола. Кінокоицорт. .І О "Чужа &ТЮрена·. Худож-.ій теnефіnьм.

2

серія

23.15 Профгс;онал.

·


4 стор.

Субота, 7 пистоnада 1992 р.

8

Розчленуванни

"НАШИМ

1

Хо.ч яні

людям ПЕ ТРЕБА ПОДАЧОК"

"Україні,

-

2~1й

реженнями,

ходите леглі

·

по

не

·

редньовічну

ви

заводу,

дись зникнути, керівники?

нароля

про­

сили:

ку­

особливо

пропрацював

підприємстві, до

на

останнього

Тому жди

за

запитаю

ви

суворий

Нали

це

чужої

Ще

одне

мали

-

йому тридцять років, лю­

ту. ного

набіІ_>

сучас­

він

Зрештою,

у

нфж~ог~ з нас в молодості

пJумі~ в\~ер в голові

зятем

сонечко

Нажу; :Не для

наше.

того,

сподобатися

щоб

читачам,

висло~юю своє

теплом

зігрі­

Дик~ю за

інтерв'ю

з

зем­

поляни

угорцями

литовцями,

двох У.

сою­

билися

з

підтримувани­

ми більшістю українців, за Галичину й Волинь. На відміну від княжих що

Давньої

для

·

Русі

населення

~у ли

вже

.N!!M 78-83, 85, 86, 88, 89, 91, 92).

(Початок у

Заппса

ГОМЕНЮК.

"-.: .

зі

чвар,

бажа;ав~~-~~~:· ~-~

но­

завоюваннях

не

ши

тіль1ш

.про

до мети ш:Па наполегливо.

І ось вона

сту~ент­

-

на фізино-мате._мати ного факультету іНриJ\Ь\(9fО

кo.}ter-y

Прекрасна земля ниччини. Серед ве

та

педагогічного Це дійс бу, Шв о

':t(ст~. щастя. ли студент-

тополь сховалое ело\j;ні . І молода ВЧИВериянка Л ипо ецьаого. . елч~ ... Нлавдія Сергіїв-

району. Тут в· 1 народилася

Сергіївна

7~Ц1 в

·я

Нравц.еню

Змалку мріяла про найсвітлішу сію вчителя. долю

випало

.

дівчи а п еІ хоча

багато

випробувань: в і й н а, смерть бать.на, що не повернувся з фронту, післявоєнні

сНОВЕ

-

рони

все

ЖИТТЯ:•

ж

, І1f>юздить

1

і

до ву

починає

до Брова-

свою

біографію. в

тру-

школі

NQ 2.

йшов час. 3 кожним днем все більше хлоп­ чикі-в

і

дівчатон

назива­

ли ї! з любов'ю <<Наша вчителька». І в цих. ело­ вах о~ночасн~ бул~ 1 по­ вага, 1 вдячщстs, 1 щира

rромадсько-пмітична

газета:

ЗасновНИІJИ копектив редакції rаает~, БроварсЬКІ міська і ·районна Ради и-а.родних деnутатІВ та район-. на

держадміністрація.

Редактор А. ВОJЮШИНЕНКО. Газета виходить з 17 квітня 1937 року. Дні виходу: вівторок, четвер, субота.

·

угорських

те,

на

р. лишив­

цьні

втрачено стичних вернули

мих

.внаслідон

дина­

угод,

поляки

шляхом

династичних

р.

1385

королевою

два

рони

У

кор

і

латини

й

остаточно прf!є.Jі'fІала Га· личину до володінь Поль­ ської

дістала з'";;Ілі в а також ніюе­ запрошені монархамн

~прияння

ства,

ІІаль­

pjp.tyчe

плати.

ЗарпЛата -

розвитку

впроЕаLІження

тут

Як

мо­

офіцШної

ви,

МаЛО

від

гордого

цького

и.- ·-~

морі. Звертатися

любов. В ня

і

знаН'ня, вміІJ­

частину

свого

ЩО

колись

ця віддає Н.1jавдія Сер­ гіївна своїм вихованцям. З роками прийшла майстерність. І сьогодні це

вже

і

наставник

велиний

Майже

друг

тридцять

трудовий стаж СергіївІ;Іи. І всі рідній школі NQ нолеги,

вдячні

Меломани і не

РеааuІв

еторІвках

не

~аsети.

suиАв

аоАІ.. ве

аоеваІ10

аnорІв

ауб.. ІкааІІ.

но­

Зайдіть до нас -

як

з

таною

Нлавдія

ний.

Магазин «Бпюз» при~має на комісію аудіо­ апаратуру, касети, платшки, лазерні компакт­ диски, комп'ютери і т. п. Надаємо послуги п~ запису комп'ютерних програм на «Синклер» 1 наладку клавішних музичних інструментів.

Наша адреса: м. Бровари, бульвар лежної сторони радіотелеательє.

ПРОДАЮТЬСЯ бетоноЗмішувачі, машина по виrотовпенню бпоків, керамзит, віконні перекриття.

Дзвонити по телефону у Києві:

••

Кутовиіі штамn Е.роварськоі районноУ ю_ридичноі консуJІь.,.f.

ціУ, а також штамn сСкпадено в юридичНІЙ коисупьтацІі

СТСЛИП:.

варського району•

У

АДРЕСА РЕДАКЦІJ:

у зв'язку з іх nроnажею

ДІйСНИМИ.

Нлав­

мити год.

всі

установчі

документи

підnриємства.

СЕРГІЄНКО

Юрій

На

щастя,

-

Еровари

на

Бровари:

5-поверховому будин'!У

мовленістю.

Дзвонити по тепефону:

цвіт

на здоров'я, на

сто

пІт.

МІНЯЮ

••

виду

пісJІя

18

теJІефоиізоваиу

кооперативну· квар­

на дві однокІмнатні за до­

пІсаи

18,00,

однокімнатну

nоверсі

квартиру

житJІОвою

rio

вуJІ.

Черняхівського

-

на чотирнкІмиатиу,

ажан~

в 34-му мікрорайонІ житповоrо масиву. Квартири ке кутові, балкони заскпені, знаходяться на сонячиІіІ стороні. Дзвонити по телефону

5-76-58.

заступник

виховної ли NQ 2.

РеАПТОР А. ВОЛОШИНЕНКО.

255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154.

Індекс іі1285.

редактора

аоверrаІм~.

будь-якого

дзвонити

nпощею 21,6 кв., на 8-му nоверсІ цегJІяногq будинку. по бу~­ вару НезалежностІ І двокІмиатну nJІощею 30,4 кв. м н6а 4- У

4-03-76; заступника редактора, аІдді~rу сусnІльно-nолІтичвого ІКИ1ТР - 4-04•61: ві,~;nовІдального секретари - 4-21-34; · аІддіпІв: сІJІьськоrо rосподарства 4 23-26; промисJІовостІ І соцІапьиих питань - 4-02-92; ~rистІв І масовоТ роботи - 4-04-81: вІддІлу радІоІнформацІі 5-1~-91.

РукоuвсJа

створення

5-04-02,

З-кімнатну

-

5-71-92

завжди.

далі

дJІя

ТеJІ.

Вікторович.

йде

житті

ДОЛЯ

МІНЯЮ

ткпу в обминає,

НЕ­

· води.

Бро­

ВВАЖАТИ

КВАЛІФІКОВАНИй ЮРИСТ допоможе взяти в оренду і ваше підприємство чи магазин, а також офор­

. nриватизувати

товариства- чи

асен

що

її 55-річчя хо­ побажати нашій

Телефони:

чистоі,

nоруч

553-95-87;

550-50-26-

даJІекими

радість

Неза­

лежності (50-річчя ВЛКСМ),' 3, вхід з проти­

людиною,

переддень

четься

зпо

в

Нлавдії рони в 2! Ми,

Сергіївна.

і ви будете задовопеними~

ми працюємо у вівторок, середу, четвер, п'ят­ ницю, суботу з 11.00 до 19-00, у недіпю з 11.00 до 15.00. (Балка). Понеділок - .внхід­

щодннии

стежками

А

років

вона подарувала нам можливість працювати .поряд

Хай

меломани!

Приватне підприємство « Бумеран_г» запро­ шує вас відвідати музичний магазин «Блюз».

Гаш~

джереJІьної

дітей.

долі,

струмІнь

АДміністрація.

князівства.

добро

вул.

4-05-25", відділ кадрів.

nрибуває,

Я!І

вчитель-методист,

порадник

лег,

Нехай

гуртожиток, на Чорно:v~у

адресою: м. Бровари,

ЛИШJ;ІЛОСЯ

дорогНі і шановній дії Сергіївні:

сер.

за

Кутузова, ІЗІ, тел.

(Далі буде).

'\...

за домовленістю.

Комбінат має благоустроєний дитячий садок, базу відпочинку

Багато галицьких бояр перейняли віру польсьІюї шляхти, особливо після 1431 р., коли вони отри­ юа.'Іи рівний з поляками статус. До середини XV ёт. після реорганіза­ ції Галичини в Руське воєводство, тобто провін­ цію Польського королів­

щі стала дочка Людовіна Угорського Ядвіга, я~-;а через

ш.1m.:­

міст.

са­

угод.

угорська

городяни,

для

по­

тих

населення.

по.'ІJSСЬІ\И~ІИ

донь­

буJІо

та

та, котра Галичині,

1370

що

обслуговуЕа­

натолицьне

чеська

уряднинів.

Uднак

Вони

ор­

що швидно зростало. Це була польська. німецька.

ни. Угорці займають Га­ JІнчину. ВіЦе-норолем Людовік призначає дові­ реного васала Владисла­ ва Опольсьного й насад­ жує по всш Галичині

3а точність внкJІадеиих фактів вІдповІдаJІьвіет~о весе автор: Лис'І'уваввв s читачами rІльки

ли

залишивши

чотири

домінінанського

денів.

до Лю­ корони зе.vrель

спадкоємця. "У Назвмир помирає,

монастирі,

особливо 'франциснансьJ,:о­ та

виконроба сантехнічної дільниці, начальника дільниці сантехзаготовок, начальника відділу праці і заробітної

православну

вининати

го

-

,,

C.JIOBO

на

JІИ

І

· О.rолошуємо конкурс на заміщення rіосад: - начальника спецдільниці (сантехроботн),

пі­

"У 1375 р. у Львоnі було засновано натолиць· не архієписнопатстно. Тим часом по всій землі ста­

в

у випадку, якщо НазиМир

"

і

дірвати

50 відсотнів.

помре,

збері­

намагання

:1

приробітку за підсумками місяця.

обряди,

церкву.

"Ук.1авши угоду в 1339 році з Людвіном "Угор­ ським, Назвмир погоДжу­ вався на перехід довіка польської та унраїнських

давні

тримувала

литовцями.

майже на

зобов'язань

їхні

епектрозварювапьники,

слюсарі - сантехніки, монтажники внутрішніх сантехнічннх систем і обпаднання. ОшІата праці відрядна. Середньомісячний заробіток складає понад 8 тисяч купонів, крі~І

перед

ли-

Галичини

--україні, які збільшували землі Польської корони

лі був ГО'rОВИЙ. десятиліть

Що це прав­

да, не ~адуть зб~ехати наші чис-'енні дру31.

-

ем

між

понад

за

чезних

литовцями за

Протягом

на постійну роботу потрібні: машиністи баштових кранів, мащиністи папебійних машин,

схизма­

Во­

Гали-

польською

всієї

узятих

привілеї та традиції. Па­ па тіль~-;и й. чекав цього. Натолицьна цернва, що, завдячуючи норолівській щедрості, незабаром пере­ творилася на найбільшо­ го в ГаJщчині землев.1ас- · нина, безпосередньо під­

Волині.

я

алася

гати

ще не змогли надійно за­ кріпитися на своїх вели­

литов­

сутички

тами>>

р. війна

-1

від

<<Православними

Але навіть тоді Поляни

ос ній обмежену

галицько-волинські

ває наЩе сімейне чолові­ че брат~во.

для

полянами й

час

ю

r

і

штr и

д

померлого

грунт

ставлен­

.ня до\ нашої мами, яна душевн\fм

Н

ського ннязя Бош~слава, то у 1340 р. волинські бояри визнали )V!Олодого литовського князя своїм сюзереном. І, коли у 1344 р. помер Детно,

-

-ві ноtо '-'енше, в ного більЩе. Дружина моя сімей~е

"

чину

зе­

Ще більшу загрозу польським намірам у га, личині й на Волині ста­ новили литовці. Оснільки син Гедеміна Любарт був

стати- справжньою

.

підпорядкув

в му

польського

його

взає­

У 1349 р. в 'Резуль аті - надзвичайно вдалої \ в\й­ сьнової кам нії Наз~р

так

рав те

х по­

мин.

роля.

,

лфд!fно

для майбут

льсьно-унраїнських

ад.

визна и

зверхність

думаєте,

в

Галичини. За неохоче визнав

не з ає моєї думки? Але вв Лfа що в нього є всі ш, н~и

встановили

фантичним

А що, коли він та· А ви

відбувалось

шений

ке про себе прочитає?

-

унраїнських

мель

в нuаї. Назим~

сімнадцятир1чного.

-

хоплення

на

музика, трохи спор­

Словом,

добра

за­

ровливі гали і б під проводом м тр Де

бить працювати, зібра­ ний. З меншим складні­

-

~· LOpecm Субтельниіі-проіf!есор ИDрнсьного університету- (Нонада)

легко, ян для литовців. Не встиг Назимир повер­ нутися до Польщі, ян но­

виховання синів. З стар­ шим проблем не було.

ше

у

БРОВАРСЬКОМУ ДОМОБУДІВНОМ~ КОМБІНАТУ

газо-,

ІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІ&ІІD

воюванні "України. Зате для поляків' за­

читати.

захоплення

спіл~;но

нас баrато роботи ...

1

-

{

діяти

не

тям було ПО!їінчено. Вже у 1341 р. nазимир звер­ нувся до папи Бенедикта ХІІ, щоб той звільнив

УІіРАЇНИ

па-.

що планував цей крон, іще у 1339 р. уклавши угоду з Людовіном "Угорським, за якою _обидва королі

Іван Карпович Токар по­ за нею? - Бути поза нею мені важно, але що поробиш, взявся за гуж... Не так давно активно займався сп()ртом, та не полишаю і

РЕДАКЦІЯ.

озна·

ненатоли­

до

НЯ·

монета.

з'явл.Я:шся

•111 Ul І 11 ІІІІІІUІІІІІІ ІІІІІІІІІІ 1,1 IIIDIIIIII 11 ІІІІІІІ І ІІІІІU ІІІІІІІ

вказує на те, Назвмир заздалегідь

--. Ми все про роботу та про роботу, а який

Люблю

кня­

захисту

своя

Але

З 1О пи стопада офіційно завершується передппата на rазети і журнапи. • Тих, хто з якихось причин не встиF перед­ ШІатити «Нове життя» на наступний рік, ін­ формуємо, що це можна зробити до 20 груд-

І-СТОРІЯ

таликів. Але все

зарплати,

здоров'я.

тепер.

в

король по·льщі у

приводом

ДО ~ВАГИ ЧИТА •tJB!

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

квітні 1340 р. вступив у Галичину. Зробив він це під

бе­

І дітям~ і дорослим .•.

церква,

правителя

з

ни того, що з давнім жит­

зе­

шляхи

полшш

впров·аджували

українців.

іл ьни

торгові

зівства)

реньким не можна бути. Адже це вже буде за ра­ хунок

лення

католицька

лежного

стосується

інтересів десятків, а то й сотень людей, то доб­

ла

нів, ян до людей мораль­ но й культурно неповно­ цінних, не крило в собі

Галичині. Лише через дев'ять днів після смерті Болес­ .'Іава (останнього неза­

зав­

Спочатnу режністю

хід проти литовців і

них

·

укра"

важливі

гвинтика. суворо.

Отже, начальник?..

-

-

його

нехлюйство

ян хрест язич

яна прагну ла здобути но­ вонавернених, багаті мі­ щани Нранова, котрі волі­ ли підпоряднувати собі

цьому

знаю

бо­

зміни ее д своїх нових під За прин,lаДОl\І Проголосивши себе нніх ·правителів Га<<щитом християнства>>} нни Назвмир. називав поляни, частково з перее:\ІЛі • <sКОрОЛЇВСТВО~І конання, а часпю~во. з нm,1:>. Поряд з лати­ метою заручитися Ідною юІшЕалася й руська тримною папи бр наш мова, у краї й да,lі ходи­ своє просув на схід

·

підтри

та

мель,

А чому їм ховатися від мене? По-перше, май­ же все своє свідоме жит­

мо­

магнати

них

-

тя

польську

Східної Поль ЩІвалися nош володіння вглиб

під­

намагаються

тривалий

нархію. "У просуванні

ця

вожного виміру.

на

справити експансія Поль.­ щі. Початок їй поклав Назимир Велиний ( 1320 -1370), відновивши се'­

спосте­

коли

солідні

литовців

більш

звичним,

ротьба набула нового три­

і вседхоплюючий вплив на долю українців мала

стор.)

За вашими

чимось

і:і

були

завоювання

(Закінчення. Початок на

"України

захоплення

8 .Ni- 94 (8337)

Ж И ТТ Я•

сН О В Е

Броварська

Ао!ІРК8

Друк

аркуш.

Обсяr

І

Замовпення

Киівського обпасноrо управ~r.Івви по,.ІграфІУ І хввжховоТ торrІпІ.

АРУІt8РВІІ

ltвT~U

11.

&ранрв,

у

ВУА.

справах

N• 5327.

видавництв,

ltв1acJ.u,

дру-

Тираж 9_33~~

примірників.

др.ухарнв

а~ВСТJ.,

вис6кий.

кований

ІМ.

#94 1992  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you