Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить з

квітня

17

МІСЬКОГО

РАйОННОІРАД

року

1937

~

КО МУ if.Ї СТ И Ч Н О І П А Р Т І І У К РА І Н И, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

КОМІТЕТУ НАРОДНИХ ·

94 (6757)

Субота,·

червня

року

1984

ВСІ НА В:ИБОР:Иl· .

.

НОВІІНИ

Києво-Святоwинському виборчому окруrу

-

--~---

------------.

.

~-----

НА ЯРМАРОК

червня-вибори до Верховноі Ради СРСР

10 по

Ціна 2 коп.

У БРНО ПРИЄМНА

N!! 474

надійшла

звістка

нещодавно

у

колектив світлотехніч­ ного заводу. Настіль­

ний

світильник

«Нес­

сі-41», який внrотов­ ляєrься на цьому під­ приємстві, буде одви~t з експоваnв вашої країни ва міжнародно­

.му

ярмарку

у

чехосло­

вацькому мtстl Це, насамперед, чення

високоrо

Брно. свід­ автори­

rеrу броварських світ­ лоrехвtків. Адже тут практично кожнl 8 ви­ робів з десяти позна­ чаються почесним п'я­ тикуrником. Ось і не­ щодавно

державвого

Знака якосТі .удостоєні ще три вироби JІЮ­ стра з . різномасштаб­ вим кришталем «Нl­ ка-21~> та люміиесцевт. н1 СВіТИJІЬВВКВ «Тру­

У дзер&аJІі 5 ІНО

газетІ•

інформаЦІю

,nодує

«Світ

ап­

спорт­

їх

завдання ХІ п'ятирічки.

Колектив

сменам• . У ній розповіда­ ється

ський», яким керує Мико­

ну

нову

nеремогу

спортив­

нашого

зем­

ляка-багатоборця з Брова­

рів О. Аnайчева. На тра­ диційному матчі між лег­ .ноатлетичними збірними НДР 1 СРСР у Нойбран­ денбурзі він виграв зма­ гання десятиборців, вста­ новивши рекорд Радянсь­ кого Союзу-8.643 очка. Це найкращий результат цього .року в світі.

радгоспу

«Пухів­

ла Андрійович Ви«оцький, працює за бригадним під­ рядом на вирощуванні про­

сапних культур. усі

сили й

див на

засоби зосере­

обробітку

бур' янів

nос1вш,

стані

і

одер­

жати вис~ий урожай. На плантації близько

щодня

виходять

двадцяти

трактор­

них агрегатів.

Механізатори вже закін, червня

1984

пущено в обІг

р.

ви­

пам'ЯТІІУ

м'овету !ВартІстю мив цар. бовавець у р'яа.су а 185gi'I'IJIМ а JWR вароджевви О. С. Пупоdва.

Генію Великому О. С. Пушкі­ ну був присвячений уро­ чистий веЧір, який від­ бувся 6 червня в Колон­

нОіму За•лl

Будинку

Спі­

лок. ВІдзначити · 185-рlччя з

дня

народження

nоета

зібраJJИся радянські nисЬ­ менники. вчені, .майстри мистецтв, зарубіжні літе· ратори. яні nриїхали в

нашУ країну для участі у ПуwнінсІ!них торжествах.

(ТАРС).

БроварсЬІюго заводу.

рошківців і створили

виробництва,

МИНУЛОІ у

середи,

ра~~tгослі

6

імені

її

внесено

ди.

також

гербіци­

Проведено

міжрядний

обробіток і на

гедта­

500 кукурудзи, 50

рах рах кормових

гекта­ · буряків та

культур.

Гербіцида­

ми проти бур' янів обробле­

но ви

сходи

буряків,

морк­

двічі, чималі площі

-

озимих

зернових

Посіви

кормових

та вівса.

буряків,

крім того, обnрискані отру­ тохімікатами проти блохи. Серед екіпажів трактор­ них йове щий_ всіх

агрегатів ведеться ді­ змагання за найви­ виробіток, . дотримання вимог агротехніки. О. МАИСТРЕНКО, диспет'Іер

радгоспу.

зосереджена

гань, що nройшли в го·с­ подарствах. Перевіркою ТЄ9ретичннх

знань і прак-

навикІв були явлені найкращі.

ви­

Перші два місця у зма­ ганнІ зайняли оператори машанного

доїння

виховна

приклад

у

nо­

себе музеї

та

патріотична

А. ПОГРЕБОВСЬКИй:.

нисівнІ Андрінщенко з р<щrоспу <Авангард». У конкурсі взяли

Переможці

наш

на обласному кон­ що незабаром вІд-

ПЕРЕМОSКЦІКОНКУРС~ МОЛОДІ ОПЕР А ТОРИ

учасники

конкурсу

Павлович

посіли Петро

Цюрмаста і Гали­ на ПиJJИnівна Заїна («Літ­ ківс~:~кий»), два третіХ ді­ сталися операторам Ва·

( <<Плосківський•)

-

рІантах

виrОтов­

у

двох

ва­

иасrІльвому

та підвісвому.

А. МИКОЛАЄНКО. ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ BeceJJRМ сміхом корпуси

табору

дитячим иаповви.в:вся піонерського

«Журавочка•

заводу порошкової ме­ талургії ІменІ 60-річчя ,РадJІВСЬКОЇ УкраІни.

Тільки, за першу зміну тут 8ідпочвве біJІЬш як

нl

корпуси,

ігротеки,

бібліотека, спортивнІ споруди. Плцом пе­ редбачено також здійс­ нити захопJІЮю!Іі подо­

рожі по місцих 6оІоаоІ ra трудової с.в:ааи Ки­ ївщини,

проводнтвму­

спортивві

змагав­

ня. Частиву свого віт.­ .ного часу діти проВОАJІ­ rимуть у саду, JІКІІЙ заклали комсомольці заводу.

ПІд час 'fІ)етьої змі­

корів

сомолки, виявили відмін­ диться на фермі ні знання своєї справи. тридцять роКів.

'Місця

склокришкою.

JІJІТиметься

rься

Валентина Степанівна ництва. 3 радгосnу імені будеться. Ткаченко з радгоспу іме­ Донучаєва, Слід відзначити актив­ наприклад. ні Щорса та Тетяна Ана­ .приїжджала кавалер бага­ ну участь зоо,ветспеціатоліївна Рудюк а <<Пу­ тьох орденів радгосrІу імені Софія Іва­ лістів Хівського». Обидві -ном­ нівна Цьомна, М. С. Голоти, яка тру­ Щорса

Другі

з

«Оксамиr-41•

діrей працlввикlв підприємства. До Іх по­ слуг затишиl спаm.­

змагань

представлятимуть

народиого

споживання у Ворошв­ ловграці . У ньому орв­ rівально поєдвуют.ея керамічна підсrавка, кровштейн «під стару мідь•, розсіювач світ­

320

лентині Михайлівні Тара­ і міськкому номсО+молу. сен·ко з ,радгоспу <<Гого· Решта учасників одержа­ лівський• та Галині Де­ ла заохочувальні премії.

J)айон nе­ зма­ участь і ветерани тварин- иурсl,

участь 20 чоловік реможці .відбіркоВ1!х

. тичних

наслідУвали

робота.

то з них удостоєні урядових нагород,

ний районний кониуре майстрів машинного доїн­ ня корів. У ньому взяJJИ

50 Гектарів, На всі nосіви

міста

трудової слави, навколо яких була б

міжнародні зв'язки , роз­

ровідається про кращих людей. Бага­

червня,

раЦіонаJJі­

Було б добре, коли б і Інші nідцриєм­

прямни розвитку технічного прогресу,

рмпушування

третє

відділів

ства

ярмарку

ла

зробили для створ~ння му­

співроЬітники

В експозиЦіях музею показуються на­

міжрядь дартоплі · на ·площі

інших

землі росіАськоУ

підприємства гії і створення

виконати

зації і винахідництва та технічної ін­ формації на чо,1і з начальником '1'. А. Ткаченl\о, а також інженери М. l\'1. Придаченко, Н. С. Панасюк, А . І. Ірхіна, начальник віДділу підго­ товки кадрів В. Ф. Чесноков, худож­ ники А. Н. Дернач та С. М. Гладкий, фотограф А. А. Снопов та інші.

Створено му3ей

Щорса · відбувся традицій­

чили б

зею

3араз він

щоб тримати іх у чистому від

Багато

механізованого

достроково

оптово-промислово­

му

В ньому розповідається про істо­ рію вітчизняної порошнової металур-

загону

про

на

КОЛЕКТИВ

прагнення

також

світильвикІв

«Оксамит-41 », який одержав внеоку оцІнку

приємства.

надрукова­

радянсьним

3авершується

рlччя Радивської Україин урочисто tJідкрито музеііі трудової слави під­

60-

коцструк­

виріmевJІJІм.

розробка

шаrядuий

червня ц. р. у <<Спор­

тивній

торським

Іінками цеху. На фото: кандидат у депутати ВерховноУ Ради СРСР льотчик-космриавт СРСР О. С. ЄЛІСЕЄВ серед rру,цІвв:пів інструментального цеху. Фото М. Семивога.

НА ВІДЗНАКУ двадцятирІччя за­

«Трубі~-3•.

відзвачают.еи

орнrtИаJІЬним

ків В. С. Фокіним і сфотографувався разом з Вим і праців­

воду порошкової метаяургІї ІменІ

та

Вони

стали :1ауреатамн республіканських та союзних держашшх премій. У матеріа.ІJах музею також відбито громадське життя робітнинlв заводу ,

UUCIBИ ДОГ ЛJІД!6

преси

біж-2•

пресовий, механоскладальний та іІппі цехи заво.цу. А в іН­ струментальному . цеху О. О. ЄJdсеєв зустрівся зі своєю довіреною особою брнrадвром СJООСарів-ііІструмевтальни­

Пам'ятнQю подівю ДJJJІ трудівинків заводу атомінlввИJ будівельвих конструІЩlй стало відвідання підприємства двічі Героєм Радоського Союзу льотчиком-космовавтом СРСР О. С. ЄJdсеєввм, якого колектив заводчан ва своїх . зборах висунув кавдндато~t~ у депуrатв до Ради Союзу Верховвої Ради СРСР по Квєво-СвЯтоmвнському виборчому округу .N9 474, Будучи ва Jdдприємствl, Олексій, Сrанlс.в:авовнч ознайомився з виробВJЩтвом, цікавився ходом розв' язанвя соцlальиих проблем, поJdпшеиням · умов праці. Він оглянув

Переможцям вручено

майже

премії

та почесні грамоти ради районного а,гропромисло­ вого об'Єднання, райкому

сільсь·кого

А.

Перехреста,

Адамкооич, конкурсу

грошові

профсnіJШИ·

С.

працівникІв. госпо:дарства.

цро

Г.

М.

Я'Кі

подбали

створення

хорошю~

.умов для успішного ведення

про­

конкурсу.

іГ. ЗЕМЛЯНSЦЬІ(ИИ,

Го.JІОВВВЙ аоотепік рай· сІщ.rоспупрuтвц.

ни за традицією до броварчан приїдуть ні­ мецькі друзі із Лейп­ цlrсьного округу.

За ними

попередвlми да­ на

оздороuевви

дітей профспlвовою оргавІзацІвю та 8ДIIhd· страцією пlдпривмства передбачається виtра­ тити не менш як 140 ТИСЯ'І карбовавцlв.

М. ГОМЕНЮК.


*9

2 стор.

червня

1!:184 року

сН О В Е

Ж И ТТ Я:t

За прикладом комуністів зни•t ї:J 81'1!1Иteti. про-. дукЦ!І)tа - О:Ь , пр&цеm на

Гоголівській кfй

·

стрічкоткаць­

фабриці

найвищої

Наслідуючи достроково

її

приклад,

завершили

... І

осо­

ефективності домоглися ко­

бисті п'ятирічні плани Га­ JІективи бригад, якими ке­ лина МикQЛаівна Осьмак, рують комуністи Галина Галина Федорівна Тищенко, Григорівна Смирнова та Ольга Андріївна Канюк та Валерій Михайлович 3орка. інші. Наближається до за­ вершення особистої л' яти­ Працюючи за бригадним річки . Ольга Іванівна Толметодом організації і сти­ пєкіна. мулювання праці, вони ви-

всіма техніко-економічними першими

рапортували

про , достроко.

ве

завершення

іКОрвуВІСУJ ..uети •Нове жИ'І"І'.и•.

н афото• . r• • І'· ~ ... - .· _

ІІ ЯТИМІСЯЧ-

робничого .корпусу фаб­ дитячого трикота­

жу. це · --: nІдприєм­ ство, ооудоване за всІма інженерними ними·

.. .

Фото. А.

ПРОСТОРО і світло ·

рики

.

НОВА.

них зав~ань.

нинІ в цехах нового ·чотир~mоверховоrо ви­

і

санІтар­

3Wf

к;

готова~п'І!Іі. ,~

Треба

рі:~~. . ~~·

· '

~~~.•· ·t8 ,_.. .- E. ·" F

тнвОм

·- .а

на · фaiDJii!lfty••

nІдвИщення рІвНя · про:

здібності явили

майстерності

еу.

З nуском в дІю нової

фа.бриюr зрос~а. п · ро­ боча сі·м'я. Якщо в ста­ рих

цехах

близько ннць,

трудилося

в' язаль­

500

швачок - мотори­

сток. слюсарrв - налад­ чиків технологічного

Тільки за останній час сюди nрийшло близько 500 виnуск­

csi.

ниць

сnецІальних

фесійно

nро-

технічних

училищ

і

середнІх

ШКІЛ.

З ростом родини

робітничої

збільшується

відnовідно

1

nродунцН.

Так,

тири ГО

'МісЯЦі

.року

випуск

за

чо­

НИНІШНЬО­

виготовлено

ПЕРЕМОГЛА

якІ стежили

Інших

щоІ

минулого

Ради народних депута ­

ро.ку, а за рік буде від­ nравлено Іх у торго­

.тів, інструкторснастав· ниця комсомолка Алла

більше ньоrо. ІПО.вноІ

nроти т()ріш­ З освоєнням потужності ви­

робництва фабрика ви-

Карnець.

Вона

МІСЬКОЇ

ще ра ·

ніше ооравилася з особистою п'яти р 1 ч­ кою, а нині nрацює у

рахунок 1986 року. Всю nродуІЩІ.ю, виго­ товлену під

час

КО•МСОМОЛОК

nосІла першІсть в со· цlалlстичному змаган­ ні

серед

молодих

ро­

бітниць своєї профес!І. За лІдсумками кон­

nро­

продуктивності

депутат

в'я-

Ольги Висоцької, Алли Белеби, швачки-мото· ристни комсомолки Га­ лини Проиопенко, яиа

та

фесі-й. Вlд·мlнно nотруднлися в'язальницl Н. І. Половко, Н. І. Чорна, котрі добилися найви­

за дотри­

роботою

зцльниць

курс. В ньому взяли участь в'язальницt,

ного

ниць, що майже втриЧі

курсу,

сокому рівні пройш()!В тут днями такий кон­

робітниЦІ

ви­

манням всі1' умов кон-

стерності. ОрганІзовано , на ви­

швачки,мотористки

копнур­

Задоволеними зали­ шилися члени комісій,

працІвників основних слецІал~нретей на фаб­ рицІ ,, лроводяться кон­ курси nрофесійної май­

nраці,

вельну мережу блJЮь­ ко трьох МІЛЬЙОНІВ оди­

час

. забезпечили

ниця .КОМСО'МОЛКа ·Тетя­ на Янович.

МАНСТЕРНІСТЬ

обнов на 14,1 nроцента більше · проти відnовід­ nерІоду

під

ви­

nуск внеокоякісних вн­ робtв .ру~иця НадІя· Добровольська, кетель­

обладнання, то за n'ятЬ М!сяців, вІдколи нове nІ.ДіІJриємство почало ДіЯТИ, .КІЛЬКІСТЬ працю­ ЮЧИХ майже noт-porлa­

·

курсу перше мІсце у т.рудовому суперництві nрисуджено

колектИ'Ву

цеху .N2 4 (начальник М. М. Шевченио), дру­ ге цехам .N2 1 та .N2 2 (начальники В. В. Сидоренко та В. М. Рожков), т~етє цеху .N2 3 (начальник В. Я. ГунаЗа). Всі учасники кон­ курсу,

котрі

посіли

nровІдні ·мІсця, відзна­ ченІ грошовими пре­

,

мІями.

кон -

вони

виnустили -

......_. чів иаmоІ кож

за

в активний товарообо­

І

• •

дони, в .яtсих

І .~

-.спочатку

JIOIIyAiijiide'flo у

спожива­

краІии, а та­

рубежем

виши­

ванки Л1ТКІ.вськоі фабри­ ки художиtх виробів іме­

Ні Т. Г. Шев'Іеика. Від nочатку року виго­ товлено

скатерок,

блуз

жіночих, сорочо;к, nлаття­ чок на 722 тисяЧі карбо­ ванцІв, що значно біль­ ше nлану.

Поnулярності nродУнЦІУ оорияє постійна турбо­ та про їУ якість. оновлен­ ня

асортименту,

·малюн­

ків вишиванок. Т1льки у цьому році їх буде· т~ро­ ваджено у виробництво 12 штук. , На СЬОГОДНі уже

більше ЛОЛОВИflИ у ро­ боті. Розроблені вони ху­ дожником

Г.

БІлен.ко

.8.

-

Здійснюючи настано-

трикотажноУ фабр:mщ .Чер- щвидке

·

нарощування

рахунку

кожна

робоча

хвилина,

треба

виконати

змІнне завдання.

е ЦИФРИ ТА ФАКТИ .

За добу молокоааво.- ввробл.иє .бі.Dя 4 товв сме­

таин, тонну сиру, до 3,5 товии масла, аастерваує 20 тони молока. . . А у цьому цеху одержують козеїн, продукт, який використовується у багатьох галузях народного гос­

пdдарства.

Цех так і зветься

козеїновий.

-

Тру­

диться в ньому брН'Гада 3 п'яти чоловl·к, яиу очо­ лює Тетяна Никончук. З ·початку року працює він за новою технологІєю.

Інженерно-технІчнІ пращвни­

ки доклали багато зусиль, щоб освоїти обладнання. ознайомити з його «секретЗІМи• робітників .. ВЧилисн разом. Практика віДшліфовувала знання. Зараз за зміну виробляється до 800 кілограмів козе'lну . І лише неЗІВичайно тихо було у цеху, де виготов­ ляють селянське масло . Працює тут лише одна бригада 1 то через - день, тому молокозавод не зміг

виконати державне завдання n'яти місЯців по вЩІус­ ну цього nродукту і має борг 57 тонн . Ось чим обернулась nроблема нестаЧі робІтничих надрІв. - Нам дуже потрІбні люди, - розnовІдає стар· ший економіст заводу, голова місцевкому Валенти­ на Євтенlвна Джус . Робота у нас нелегка, тому бажаючих мало. У маслоцех, правда, вдалося ni· дібрати робітниць, зараз вони ОфОрмляються, буде створено другу бригаду. Думаю, це дасть можли· вІсть до кІнця місяця лtкв.Ідутати заборгованість ?7 тися~ карбованців, яка .створилася з початку ро­ ну через невиконання nлану по виробництву това·

майстри ручної та мащин­ ноУ вишивок Н. М. Музи­ ченко, Т. М . Плнса, К. О. Трохименко, Л. М .. Юр­ ченко. На їх трудових .ка­ лендарях 1985 рік. Приклад старших това­ ришів

наслідують

моло­

дІ робітницІ. Це Тамара Пархоменко, Тетяна Оноп­ рієнко,

Антоніна.

Чор­

ненька і Цюдмила ЛИ>Сен ­ .ко.

ГОМЕНЮК .

Броварська дитячого трикотажу; Бориславська фабрика нетканях матерІа­ лів. Цього року збіль­ шаться nотужності Хар­ ківської фабрики тек­

досягнень науки і технІ­ ки, вдосконалення органі­

зації виробництва лять перевести

по­ на

на заводі ··"vnfiv11l1'1'1~~ Сирний цех. ~кінчено виготовлення сиру. Зан ­ васниця Ольга Іван·івна Тарабая та робітниця Марія Михайлівна Носенчук складають його у бідони. Hfl

Ф. Фролен.ко. Від·мІнно трудяться

Г.

творчим

те, без чого не обходить- понад nлан товарів більш рот•. Цей заклик, схвале­ стильно - художнІх виро­ ся жодна лІОдина, жодна як на 440 мІльйонів кар- ний ЦН Но·мnартlї Укра­ бІв, Полтавської І Черка­ сІм'я одяг, взуття, три- бованців. їни, знайшов широку пtд­ ської швейних фабрик та Впровадження у нотаж, галантерею, nосуд Одним з першочергових трЯмку. ·За методом інІ­ Інших. найновІших та ІншІ товари мас()воrо завдань для себе трудl'В- цІаторІ'В 'В ресnублІЦІ вже виробництво

· попиту. Тому в н~Ій нини галузі вважають на· органІзували роботу 200 .країні Цій галузі відво- рощування виnуску висо- nІдприємств і об'єднань диться винятково важлн- .коякісних: товарІ·в. Колек- лег.кої промисловості . ·~ роль. тиіш ВорошиловградськоУ В галузі відбувається

Читач може

майст.ром

та

М.

ПродУКЦІю легкої промисловостІ иазиваІОТЬ виробами першої необхідності.

виготОtВляє тирІчки

і

користуються

А. ГАВРИЛЕНКО.

ДЛЯ НАШОГО. ДОБРОБУТУ Адже вона

ВИЙШла liOIIOM~O~t~~=~~~~;

йо.нІв'' ~х ·~а

фесІйної

вимогами.

МОЛОЧНА

Jt. ЧJІЧИРКОЗА, івжевер а . 8ОП, ronqa

конали свої зобов'язання за nоказниками

nовниться РІКА

механІзовану

з

дозво­ ручної nрацю

ви парт! І, трудІвники лег- .наського швейного о6'єд- тужностей. · ТІльки в ни­ більш як 8 тисяч робlт­ коУ nромисловості pecny15- ;нання, київських швейно- нІшнІй n'ятирІчці на Ун­ н'икl·в. СВОї·ми усnІхами легка лt.кн рtк у рік збі.ль~JttЮт'Ь го об'єднання «ЮнІсть• І раїні введено 14 великих завдЯ'JУЄ, свІй внесон у пtдвящ~ння трикотажного Імені Рози сучасних nідnриємств, nромисловість добробуту радяиських то- ЛЮІ«:ембург, вз.уттєво'і серед яних ЛьвІвське передусІм, натхненній пра­ дей, роЗІЮвlв перший фабрики імеНі 50-річчя швейнЕ! .об'єднання «Вес­ Ці передовиків. Близько тисяч робІтників застулни.к мІн-Істра: легкоУ Радянсь.кої України за- на•. Баранівський льоно­ 111' яти nромисловостІ УРСР .кликапи СВ()Ух колег . ор-· завод, Бердянська фабри­ вже завершили особистІ Н. К. · НуЗнєцов. Та.к, raнt~'PH роботу під де- .ка білизняного, ОрджонІ­ п'ятирічки. (~АТАУ). з початку ИJШlшньої n'a- ві,зом: сВнnущені товари кІдзевська верхнього і

PlB

народного

СПОЖИ'ВаннJІ.

Багато обладнання у цехах молокозаводУ. Цlкаt~· люся, ян виходять у ·колективі з аварійних ситуа­

цій, адже процес безперервний. У цих ·вmадках доnомагає ремонтна бригада, у склад! якоr чотир~ слюсаря- наладчи·ка, токар, · газозв.арник. Вони тЄJІс знають ціну робочої ХІВилини, тому nрацюють оnе­ ративно, якісно .

... Л!то. ЗаJІаз особливо жарко у - nовниться рІна молоч.на ...

цехах молоноза·

воду

кореспондент rазети

С. ПОТУРНАК, ~нове 7КИ'fТЯ•.

'fPAMBAB ПІД КОНТРОЛЕМ ЕОМ Графік

руху

трамваю

структорсьно- техноло.гіч­

<:тав ~учним для всІх ного Інституту мІського жителів Днlлродзержннсь- госnодарства запропонува­ ка. Тут ВІПрова,цжено пер- ли залежно від довжини

шу в .країнІ автоматнчну марщруту встановлювати електронну систему оо- юлька автоматичних конт­ .Dі·ку і контролю роботи po:nepl•B. Си:гнал nильного цього :ваЖливого вИду «фотоока•, :відбитий ек­ громадського

транооорту.

раном на даху вагона, від-

Ни і в багатьох Інших разу ж .по каналах · зв'яз· містах, у Днlnродзержинську •контроль за .рухом трамвая здlйснювавс!' на одно:м:у-двох кінцевих

ку надходить у централь­ ний дислетче р с ь к и й пункт. Диспетчер може тут же снорегувати робо-

.пуиктах

ту

маршруту.

СПецІалісти

Кнlвського

нау.ково-дослtдноrо

1

коя-

водія .

В. CAНitt, кор. РАТАУ.


«НО В Е

-----------------------ЛЮДИНА РАДЯНСЬКИй народ nід. нерівниКо;мунdстичноУ nартії будує

ноІМун1стичне сусnільст-во. У nроцесі досягнення цієї грандіозної мети не лише

створюється

-матеріально-тех­

нічна база номуніз.му . але диться різнобічна робота ванню

сті.

в

гро-мадян

глибоної

й nровопо вихо

внеоної

nоваги

до

ся

со­

тому,

ціалJстичного сnівжиття . У нашому міст1 нагромаджено значний досвід винористання р!зно­ маніт.них заході·в для виховання в людей ідейної nеренонаност!. На це

Однан :порушення заоонодавства трапляються ще нер!дно. За сноєн.ня стають

nеред

заслужене

судом,

де

лра­ ве­

І

не

3

їх

карані .

керівюrnи

Але , Q!Чеаидно,

батьків,

зрештою . '

ЯJ{і

1

сnо.ювали

Я навмисне розnовів лринладІв того,

І

хnібів

на

поnях

ЗА

УСТАЛЕНОЮ тради-

збивання

мішеней водою з

цією рано-вранці у суботу команди сільських добро-

брандспойтів. Цершими на старт вих.о­

відьних ·•

ДЯТЬ

ПJ)ОТИПС)ЖЄЖНИХ

Ц.ОЖЄЖНИІИ СеІІИПОЛ•

дружин , :Jібралися у Брова- Rівської рах

біля пожежної

про о

ян пиятина

)Jенко доповідає кові

голови

заступив,-

виRонкому

ра -

ііо.нної Ради народних де-

діяли

путатів

результат

А. Г. 1\руковсько-

Ч про готовність особового скдаду добровідьних протипожежних дружин до проведення змагань. Минулорічній

1\оманді-

добровіJІЬних

:профаnілнових·,

..рацlвнинів,

монстрували

ПіАГОТОВКУ

ротьби з вогнем, -.сказав він .

підготувалисЯ ,1;0 перевірки

нається надзвичайно , відпо-

· q

· ..

·

цтвом начадьника ІІfІ-Жінспекції міста

держстар-

напоготові і ПИЛЬНО СТОЯТИ

на

Найкращий ·ного відділу. обласного уп­ показав пожеж­ равління пожежної охоро­

ві премії.

Команді

чаєва П . В. Миненко, який пройшов усю дистанцію і погасив по.1у~t ' я за 24 се-

ньої сщ·жби

В. Дени-

доручається

ее нко.

Ви показа;ш хорошу

-

професійну

кунди.

жежники

р

« удня » ,

племптахозаводу

які

розгорнули

бойову техніку і збили мішені з брандспойтів за 41

С.

Ф.

ЧD'"L.......

виучку,

про де-

ТРОХИМЕНRО,

--

рав.JІіВВJІ

товки

·

-

матерІально!

части-

ни . І лише післЯ цього по-

чинається

перший

ім

тe-~lwwiJПi ~-...

на-

обnvп··.r~

пожежво1 охорони

в. в. ДЕНИсЕНКО, застуn-

ник гопови райвиконкому А. Г. КРУКОВСЬRИП та

це

В. 1.. БуцьRого ретельно перевіряють необхідні доку11енти водіїв і якість підго-

переможниці

пде)ІПтахозаводу

чу суміш за

МІ.'ІІЦlІ

-

nнутріш­

ІІЬОЇ служби П . Г. Гутника

капітана

"

ни підпмковник

та

спектора

вс_ енар· о•ного

""'

ник із радгоспу імені Доку­

секунду і погасили палаю- начапьиик

державтоін-

eт_on_ n жі

добра.

протІnо&еавих начальнЮі. техніч­

шого .1ейтенанта внутрішстаршого

Адже зараз почи­

•цістичноі н­ ського · урядт~дно заваtди тримати· JіІіїtіку

спритно.

ність nродемонстрували по-

лени жюрІ пщ 1\ершни-

-

бойової гuтовності добре і _.ці,t; ·

переможниці радгоспу Після закінчення друго« Бобрицький» доручається го етаnу було підбито nід8 На фото: вrорі -'- на­ підняти на щогді · червоний сумкИ. Найвищу майстер- чальник держпожваrяяду праnор .

досвід і

техніки ДО бо­

що в цілому команди ДПД

~-

П.

Г.

~ержпожlиспекції

ГУТНИК перевіряють

29 секунд . За готовнІсть особового ск.паду

присуджено перше

до початку аМаrавь, праворуч

місце. Бобричани завоюва- · (зверху вниз) збивають

стартують !

мІшенІ

комавди

.1и друге місце . Перше зав- Семивотdвськоі птахофабрвданщ1 ,вони вІІконали за 46. ки 1 радгоспу сЗора•, rасвть секунд, а друге - за 32. папаючу суміш пожежввк

1'ретє мІ· сце виборола коман- ЛОШИН, радгоспу <сЗоря• в_ А. ВОвНВ3у _ заступда радгоспу « Зоря», я~tа на

етап неvшому

ник

гоnовв

комсо-

Тані nодії запам'ятовуються. А чим запам'ятаються 111роводи гост ям О. Шмаля? Значною нільнlстю вжи-

держпожнагляду

варських

.

. ·. ·

.

::. соціа,іі~.ЩОІ

занон-

райвиконкому

етапі домоглася А. r. КРУКОВСЬКИИ арузмагань розгортання ЦІЛІ за 53 секунди , а на чає нагороди Перержцям. rwотипоЖежної техніки другому 33. - Фоторепортаж А. КОЗАКА.

рис залежить від ножного з нас.

настаІВникІв.

С. Ф ..Трохименко зазначив,

дружин

..

стемою nрофілантичної, виховної ро­ боти .мо;;~ша досягти у цій сnраві ус­ nixy. А ще неnримиримістю до всього того, що заважає нормально жити 1 працювати. Виховання цих

птахоtабІ)ики 1 постав.Пинх .,, 1&\М• вiaie•':<;;iift8di

протипожежних команд теж

вихо в ателі.

нрема. І не онремими заходами, а , си ­

МОльських

у

споювання

радГоспу «Зоря». Потім

представники

л ише

а й", n~jW!i . ,nрофсц.і,lнові, номсо- · мол!kь.Jі ~ ;рр!ІаЩ~ії~, ~подарсЬІ{ і неріАнИІ\иД

всіх

<<шалашах»,

ТЮд&рських:

- Nоистрували · на машинах . Богданівськоі птахофабри- гояженіс:Ь п_ІР<НІ~сійну організован6 вирушили на ки . і ІЩдгоспу-комОінату майстерюеть. Qжна~ .о падіон радгоспу «Велико- « Калитянський» імені Б{).. . ремих . госп~р~твах .цш ди:.Іерський». Тут вони ви- річчя СРСР, радгоспів іме- sажливІй спраВ:і не НJдали •никувалися . на .1інійку ні :Докучаєва та імені 60- належного значення. Най~ойової готовності. річчя . СРСР, імені Щарса і гірше підготувалися до · я u · цієЇ · ІЮДЇЇ ЦОUЖНИКИ радБ б Рів·но об одинадцятій го- « 0 риц~ки~» ... .rСІ _нама-: rоспу імені · Міч. .... _ ... А "...,..... гаються •іяти швид"о ,· дині ранку пролунала · ,.. "' ДПД · · ». На- спрцтно, але не · всім . вдає- копманд~ _.,. ІЗ p~,!J;ГOCIIf' І:•оманда «Соmунко.' •., « ЛОСКІВСЬКиn » НеВІД~ МО 3 ,1 альн..,., ....r.жпо•нягляду ться домогтися. 6аааних ре- яко1- причипи не при6ула .... ....... .,..... районЦОfо вjціЛу виr;,їш- зультаПв. на змагання. ніх справ майор ВН!ТІ)іщ.На .wугому етапі - гаВисоко оціни& . прояемонньої служби С. Ф. Тро1и- сrнні палаючоі суміші строванt бовQа'rіІість ~­ ни, а звідти

части-

винні ж нести не

присутнlх батьнаІ'!fИ майбутнього воІна призведи до трагедП. Ми багато rово.рИІМо, що на всіх n!Дn~иємс1'Вах, ,в органІзацІях сJІ!І.д проводити уро'ІИС'J'і nровОJ!и в армію за участю гос-

змагань,

---------'

лайна, а

.. · _ еІЦІ.Я_ для .ме_ш_кан_ цІ в .. у~евичні речІ . Амlж

ностІ залежить від усіх і ножного зо­

і вачадьник

стосу-

«Бровари-

бІtNІ. $\ f11р>буд»іЕ''{l .~ . оо,

що,

01----------~

готовність до захисту

чергу,

ели-

чезних

но аідв!Дувала вечорИ щ~водlв юна -

попередження стихійного nиха.

правило,

чаються фор­

mдлітн!в,

Ножного рону напередодні ·жнив пожежни­

свою

гур­

стало . nричиною 'lJ'б~Hil· ·· t~~~· е.та . ·-•I('~- ~ал1з ·. причи_ .н· . сно_єння · · ПepeJiQHJЩ~ .Св.1ДЧИТЬ ,

ни району проводять змагання, щоб перевірити

'

RK ·

буде

ВНУЧКА І І МАЙСТЕРНІСТЬ І

по­

,Рівень

цього

[

8

пр<>жt:rва.є в

замало. Треба , щоб нолективи, де трудяться Є . В. і П. М. Шмаль, дали nри.н.цИІІюву оцінну діям цих горе-

ХОРОША

І

З стор .

жень_ один 1з nотершлих поме~.іf'• ~to гу ЧИНІЦІ заарешrоваю, вони будуть потим відnовідальн1сть за лорядон по­

nо­

сь!{()ї автошколи В. О. Бевза регуляр­

деться виховна робота, організовують-

. . . . . . . . . . . СЛУЖБА

·вчасно

*

року

i- c1~pг<1~3a!Jttй · за

н!в, nочала бе~ричинно

алюмінієвих будІвельних нонструtЩlй П. І. Виговсьного, у11ня . Борисnlль­

Але непоноіть ось що. Більшість тих,

-

характеру ,

TPI:f

результат! з~вданих ~lлесних rr~ . ~ · '~'& . ;..й ; n~·

ну батьнlв, учнтелlв , наставників, злочинна груnа у с.кладl · В. М. Фро ­ лова, Р. М. Соклано:.ва. яJd . ніде не працювали, а також poбi?RиJfa ~ду

і

nона рання. ·

хто сідає на лаву підсудних цівнини трудових нолентивів ,

Індиві­

-

вихованн! трудящих.

правооорушники

риси

1984

неяин-

.ня ц. р. вони nобува-ли · на свmі у . браварчанина О. Добряче виnивши, nан!я нанинулася на сво~х

nідnриємств , шнlл, Інших оргаНізаЦій нер.!дно займають nозицію очінуваиня. Мовляв, моя хата скраю.. . Працює виробничнин добре, а ян він пово­ дить себе за територією заводу, фаб­ рики мене не ЦІ.~авить. Таний nід­ хід одразу ж nозначається на став­ ленні ЧЛЄНіВ .НОЛеКТИ'ВУ ДО СВОЇХ гро­ маДЯНСЬНИХ обQІв'язЮ·в . Ось nриклад . Користуючись безконтрольністю з бо-

60-річчя РадянсЬ!!(ОЇ Унраїни, нестан­ дартного номуна-льно·го обладнання, <lТО.рлмаш», ДОКу досягати ycnixlв ·у

одержують

враховуються

Дивує і те, що онремі

металургії імені

злочинці

не

червня

ніІВ до лав Радянської Армії.

на

мі·чаються шнідливl звички, які nро­ тиставляються нормам нашоІ моралі .

лення її важливості дозволяють · nар­ тійним і профсnілновим організаЦіям

вчинні·в

що

нення ,

.

антигромадсьних

спрямовані

дуальні особJІИ'В(Х;Ті! того чи іншого лра.цівнина цеху, бригади, його nраг­

спрямовані усі за·соби ідейно-nолі­ тичної, апітаційної і роз'яснювальної роботи. Сгме всебічний nідхід до розв ' язання цієї nроблеми, усвідом­

завод1в порошнової

заходи,

виховання в людей nочуття nоваги до наших занон!в. Але ефент віД цьо­ го нерІДНо дорівнює нулю. Чому? Та

свідомо­

правил

численні

9

1· ЗАНОН-----------------------:

ПРИЧИНОІО

CTAJIO

' цтвом

ЖИТТЯ»

« Рудня »

опустити Чер -

М . ОМЕЛЬЧЕНКО, иачальІПЩ міського відділу ввут­ рlшиlх справ

.


*9

4 ІСТОр.

червня

1984 року

сН О В Е ·сПОРТ

•.Jlfit -~

СПОРТ

8

· 1."""

У цьому роЦі

НиЬщинн·

з

1-й групІ комплексним

першість

футбІ>лу

в

nроводиться залt}((}М

ІКоманд:

доросла

команда «АВТОІМО<іlлІ.СТ»

юнІ

1969 ·

ків

t

І

футболісти 1968та -1970-1971 ро­ народження. Юні

спортсмени на вІ..Д.Мt:ну вtд до.рослн·х

МВJІОдіі сонячного . УаdвиІСТ8J

ВихованЦі міськвно

Всесоюзний фестиваль музичного мистецтва •Ни­

слухачам

Івсьна

щороку

чання

й обла­

(узбецький вІДnовІДник скрипни) лауреата всесо-

весна•

збирає до сті

Києва

найкращІ

виконавські

Надовго

·

запам' ятається натхнение

ніжного

зву­

гІДжака

сили нашої неосяжної юзних конкурсів Ш. Юл­ Вітчизни. Ніби відлунням дашева та не менш сnіву­ «Київс.:ької весни~ у Бро­ чо! дойри (хоча це й уда­ варах (;Тав концерт Дер­ рний інструмент) В. Юсу­ жавного

оркестру

народ­

пова.

них Інструментів Узбеки­ стану імені Тухтасина

Щ>радували

прекрасни­

ми голосами й солlсти­ Джалі~ова (художній ке­ вокаліеТІL Зокрема, рІвник та головний дири­ ємною несnоАЬtаНВОІО гент заслужений артист слухачІв буJПІ виво~ УзРСР" Фарук Садиков,

диригент вієв).

Свої

РРФСР та цькі

Анвар

-

гастролІ

ними Ле­ ная• по

УкраІні узбе­

артисти

присвятили

професором,

став

орнестр

І.

на

шлях безнастан­

ного в.цоскоцалення народ­

ного

інструментарію

zшконавськоІ

молодшої

групи

(тренер В. І. Подзигун) внг.раJІИ всі 7 зустрічей 1 набрали 14 очок. Вони лідери змаrань. Нрасив,У гру ПОіКазують Сергій ІУ­ шель. Юрій Макаров, Олеисаидр Філон (всі з

Z

_,

бомбардиром першост~ є Юр!:й Макаров, який· за· бив 10 м'яЧ'І.в. у старшІй віковІй групі злагоджену гру показують вихованЦі В. Р. Рах­ манійка. Вони в семи зу­ стрІ:чах набрали 12 очок.

В. ІВКОВ, голова міського· спорт­ комітету.

На дистанцп-

Д.

великоУ

пубJdии увібрав

та теплий

і

у

рес-

себе

ясиррий

·. ·те-

майстерно-

сті: На сьогодні це зрі­

ніно-виконавському та те­ мuраво-колорнстичиому ві- сто

20

аолективів '11...

фіз-

ГОСПУ часо·м

2

СПОРТ

8

«ГОГОЛіВСЬКИЙ>> З хв. 57 сен. На

другому

-

місці

Анато­

лій Несін з .радго-спу­ під!Приємств району . Зма­ .номбінату <<Тепличний>>, гання проходили на ди­ на третьому Григорій станц.\ї 500 метрів у жі­ Вітер з радгоспу · Імені но.н і 1 ООО метр-ів у чоло­ Щорса. вікІв. Загальнокомандну пеУ за•лін йшли 4 ре­ ремо•Гу здобув но·лектив зультати у жіноtК і 6 фіз.нультури nлемптахоза· у ЧОЛОВІ·Кі'В. У ж1НОR .нра­ ьоду <<f'удня>>, на друге ЩИЙ час показала Ірина місце вийшов радгосn-ком­ Прима з радгоспу-но-мбі­ бінат <<Тепличний•. на нату «Тепличний» -1 хв. третє радго-сп імені 23 сек. Одну секунду про­ 60-річчя СРСР. грала

nереможницt

Ольга

СамодівJІЬВИЙ народвий а також Ьроварів. пароду у· Великій ВітчизУ 1970 році на честь няній хор ордєна «3нак Пошани» ВІННІ 1941-1945 радгоспу · імені Кірова ві­ 100-річчя від дня народ­ років, яtшй відбувся у ' Подомий далеко за межами ження В. І. JІеніна хоро- гребах.

цев заслужений діяч мистецтв, художній керів­

ник

і

головний диригент

хору Комітету Ради Мініве.1икою майстерністю стрів УРСР по тедебачен­

3

виконали пісні солісти Леонід Гордійович Лизун шофер радгоспу, Раїса Євгенівна Нагога . - робітниця .Погребівськ(}го від.цілка,

ню і радіо~rовленню, М. В. Хоменко директор сту~ діі при Державному заслу~ женому академічному ук­ раїнському. наро.цному хорі

Ольга Олексіївна Єре1енко імені Г. Верьощщ Г. С. та Раїса Петрівна ].tов- l\Іихайличенко директор тун -

мепшанці Троєщини. oбJJacнoro,

будинку

само-

Високу оцінку щІступам діядьноі- творчості. самодіяльних

uoro . pe&!QI, ....

митців

дало

Хоровий

колектив

під~

анторитетне жюрі, до скла- твердив звання наро.цноrо. ду яІ\ого увійшлц П. 1.. Тепер 11ін готується до

:\Іуравськиіі -

проfК6МУ

наР!Ід ни й виступів у

селах району,

рі беруть участь працівни~ Особливо запам'ятався артист УРСР, лауреат Дер- збирається в творчу поїзд­ ки в~х вwішtів господар· слухачам звітниjі виступ жавної премії УРСР ім. ку до Ленінграда. ства та управління, мед- самодіяльного народного Т. Г. Шевченка, професор І. СТЕПАНЕНКО, nрацівники, мешканці Тро- хору, присвяче.ний 40-річ­ Київської. державної кон- голова профкому рад­

вщини, Поrребів,

лИй і злагоджений у тех~

рибули

.• СПОРТ

ПРАЦН, І ПІСНН

Тухманова,

соня'ІИОІ

1

СПОРТ

На жаль, не nри бу ли Біленко з Київської nта­ змагання радгоспИ кросмени хофабрики. На третьому на <~:ЗавоОлена ЗелІнсь­ <<Літнівський•. 1Нещодавно- ІВ Калинtв­ місці рицький•, «Зоря~. «Боб-. ка з племптахозаводу сьн()му лісі nройшлИ ра­ рицький», трест «Брова­ «РуДНЯ>>.' йонні змагання з легноат­ рисільбуд•. JІетио!ноrо кросу, янІ вхо­ Серед чоловіків чемпіо­ І. СУШНО, дять в залік лІ.тньоІ сnар­ ном району став · ВоJІоди­ голова райспорткомlте­ таніади рай()ну. мир Борисполець з р~дту.

стьrми• (солістка С. Тен), сРоссия•

8

_І_ . 3P'It сільсьногосnоКращим дарсь.ких і про-мислових

.NQ 6).

Дунаоськоrо,

лау­

вщразу

ДЮСШ

.м{tf.~fl· 101111 н

ї ~~: Гац

І.ШЮЛа

СПОРТ

8

«Над полями, да на,ц 'ІН­

ка-Артемове~ (соліст­ реа·н>м ,цержавної прем1І ка О. КуцеЦКо).:Jіемовби. СРСР Ашотом Петросян­ yct чарівні беf'Ви с!ІОєІ цом,

ус­

"' ."'.· ~ І О.

'СПОРТ

росІйські •Зац;о­

оО-річчю утворення Узбе­ цької РС!> та Компартl'і сТравушка-муравуmка• та украt.Н_ські пtсиt сСпать Узбекистану. менІ не хочеться• і сШс­ (:Іаснований у 1938 ро­ ня Ода~ки· lз сЗапорож­ Ці заслужении артистом ця ~Щі Дунасм• С. Гула­ УзРСР,

вистуnають

пішно.

8

СПОРТ

8

~~- ~

СПОРТ

8

.зу_·стрt\f· · · · j:·Ї-. •

&t3 пераз трьох

ЖИТТЯ»

3азям' я, чю

пеJІемоги

радянського серваторії,

В.

О.

Маль-

госву.

моє•

дношеннях колектив, який •дівчата УзбекистаНу• оездоганно володіЄ усіма К Ниджаєва). барвами оркестрової паМ'яке 1 гнучне в аном­ літри. Густо насичене ба· п~нементl, гатомаиlтннми компактне 1.

вольове, теіmе­ ane В<ЩІЮ'Іас

тембрами, раментне,

рівномІрно скромне й паконІчне зау­ збаланJ:овайе у всіх гру- . чання всього оркестр.у за­ пах загально-оркестрове свtдчує високу ВІІІ(ОНаа1Ь­

звучаНІі.ІІ 'у

поєднанні з ку

<<діалогами• окремих рІ.зних за структурою 1 спосоuам•і ;31;укuутворення інструментІв, а саме:

к~·льтуру

· д~а

Ф. Са)lикова та ·керсjВа­ ного ним колективу. Хо­ тілосн б, nроте, вислови­ ти nобажання, щоб узбе-

смичкових - .гtджах; щи- цькі друзі смІливіше вдо­ пкових рубаб, дутар, сконалювали своt дУхоні

ударно-щипкових

духових -

чанг, tнструментн,

-

· ЯК,

наври­

кошнай, сур- кпа,ц, це роблять украін­

най, ударних дойра ськ1 музичні майстри та 1НШ1, вІДтворює непов- д. Деминчук з Чернівців, торний колорит узбецько! 1. Миколайчук 3 КИє.ва

народноУ інструмеитапьио'і та tнІіІ1, музики.

оскtльІЩ

вадження

до

Вдало застосовано в ор- оркестрІв Іх І<естр1 І.мlтацію _засобами них аналогів. узбецьких

вародних

І.н- разі флейт

струментів звучання укра- : позиntвним

ЇНСЬКИХ ЦИМбал

і баядур

(сЧорноморський

з опери с. мовс.ького за

Дунаєм•,

козак•

1

.вnро­

народиuх

сиІІфон1ч­ в давоІІУ

ro6oJв. не є

JІВJІЩЄІІ.

·

\Успіхові концерту зна­

Гулака-Арте- чиою мірою сприяли пре­ «Заnорожець краtиl акустичнІ умови солона

чан-

концертного

залу ·

район­

гу _ лауреат республі- ногd будиику культури, в нанських конкурсів Т. Са- ЯКОІІ,У пwходнв КЩІДерт.

біров),

російських

узбецькими

домр На закІНЧення аалншаЄ'fІr,

дУтарами

ся·

пише

n~ •.

~:т~::С. Г.3 с:~:~: ~~~І в;~='&~~

ілюстрації О.

Пушкіна

21 .00 21 .35 23.00

артистами.

Н.

Ру­

сПлатон

ФІльм.вистава.

Час. сЦе було недавно ...•. СьогоднІ . у світІ.

' .

1.0 ..0.0 10.2.0.

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕБАЧЕННЯ JІовинн.

НЦЮ ~ьм сАпьба РегІв•. •ДО(Sрого вам здоров'ІР<, 12.55 Новини. 16:10 сПриrоди Чinon.niJІQ•. Лялькова вистава .. 17.25 ТелефІльм сТархани•. Цирк, цирк, цирк. ТелефІльм еДавін

м'wrЬ. МІжнародний з

художиьоr

na-

турнір

гімнастики

на прИв УкраУнського те­ лебачення.

19.00 Актуальна камера. 19.30 сІ!П'ерклуб•. 20.15 · Концертний зап сДру­ жба•.

артист

· М.

Співає

наеодний

·Казахське;>"!

20.45

На

:!1.00

Час. Фільм

21.35

добраніч,

діти!

<:Чужа

нія•. Всесоюзний

23.05

боротьби

зи

комnа­

турнір

дзю-до

Українського

иа

з

nри­

телеба­

чення.

}!_ародні таланти.

12.15

18.30

оркестру

Корнійчук.

nРОГРАМА

сЗаметJ..пь•) ста за два )ЩІ до вонцер­

С. Тен, соло на кошнаІ-

О.

Кречет•.

повістІ з'ЯІЩлнся ва .ІtlІівМП Мі­

до .

ту) багато броварчан не змогпн . одержати великоУ естетИ"UІоІ насолоди вІд зустрічі з узбецькими

зієв).

Реаактор Є. ФЕДЯА.

19.35

17.35 18.00

та жаЛейки кошнаєм («Даль великая• Е. Птічнlн~t з кінофільму еЛюбовь земная•. солІсткаартист

На фото: самодlJІJІЬввй народвий хор ордена •Знак Пошани• Рад1'9СПУ імені Нlрова під час виступу.

РСР

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕІРЕААЧІ НА КИІВ ТА• О&ЛАС'tЬ

8.20

Док. фільм еВиnробуй себе. або Хто буде ро­ бІтJІиком завтра».

8.40

Те.лефІльІІ!

сСвІтдо

у

вікнІ•. 10.00 Будильник. 10.ЗО Науна і життя. 11.00 Концерт хору росій­ ської nісні ЦТ І ВР.

11.45 13.50

ТелефІльм сПортрет ,

'

для дІтей наnисаний

голосом•. Фільм-концерт. 14.50 Центральний музей В: І. Леніна. 15.25 Сторінки творчості. О. Левада. 16.10 Док. кІноnрограма. 17.10 Фільм сСтанцІйний доглядач•.

18.15

сНаша марка•. Київський завод сВуJП(ан•. Міжнародна nанорама. Вечірня казка. ЧемцІон~tт СРСР в

19.00 19.45 20.00

фуТболу.

сква) 2,тайм. . 21.35 ФІльм

«динамо•' (Мо­

«Чорноморець•.

сНа

ринг

ви­

кликається•.

Правпіння і профсnіnковий комІтет міс .. кого споживчого товариства висnовпюют.. гnиСІоке співчуття завідуючій магазином Но 17 М. І. Ко­ зовій з приводу тяжкої атрати смерті її ма­ тері

РЯ&УХИ

Куnнни

Миронівни.

Мусабаєв.

Індекс

61285.

Друк високий. Обсяг 1 друкований аркуШ. Тираж 12.700 nримірникІв. Замовлення

2416.

#94 1984  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you