Page 1

Голосуючи

ПРОЛЕТАРІ ВСіХ КРАІН, ЄДНАЙТЕСЯ'

за кан­

ВІВТОРОК

дидатів блоку КО'м'У­ ністів них,

і

19

безпартій­

ЧЕРВНЯ

трудящі Бро-

червня

16

р.

1973 ЦІ••

в ар Щ и ни

Прибуття л. І. Брежнєва у США

о

.NiI 94 (3596)

секретар Президії

~ 11:08.

висловили

ГенераЛЬНIИЙ

ЦК КПРС, член Верховної Ради

СРСР Л. І. Брежнев на за­

прошення Президента США

одно ст aUHjt nідтри'м'­ ку ленінського

курсу

Ко.мунісmичноі

Р. Ніксона прибув з офіцій­ НИІ:\І візитом У Сполучені Штати АмеР'ИIШ.

РІК ВИДАННЯ 34-й

(ТАРС).

nар­

ОРГАН БРОВАРСЬRОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ RОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УRРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ RИІВСЬRОІ ОБЛАСТІ

та.

в ІМ'Я МИРУ Візит Ге·нераЛЬНОІГО

3А мир, 3А труд, 3А ЩАСТЯ! 17 червня на Броварщині, як і по всlИ на­ шій країні, було свято день виборів до місцевих Рад депутатів трудящих. І свя­ то було У місті, в кожному селі, в кожно­ му домі. Це тому, що, голосуючи, ми впев­ нені в своє майбутнє. І кожен сповнений великого почуття гордості за БатьківщиБРОВАРИ. На виборчу діль­ НІЩЮ N2 2, що розташована в міській середній школі N2 5, пер­ шими

завітали

представники

пе­

редової зміии робітииків заводу порошкової металургії на чолі з виконуючим обов'язки начальни­

ка

зміНІ!

«Г»

І.

Г.

Марченком.

Це ВОНІ! псреможці соціаnі­ етичного змагання, у день вибо­ рів,

тів

віДД<lЮЧII

голоси

нспорушного

за

кандида­

блоку

комуніс­

тів і безпартійиих, запевнили, що змінне завдання виконають на 1.20-125 процентів.

Іван

ГріІГОРОВИЧ розповів:

- У складі нашої змін!! ДВ<lнадцять чоловік. Це ін­ тернаціонаnьна СІМ я. Поруч зі мною працюють росіянин Юрій Михайлович Смотряєв, лезгін Семедін ЕсеДОВIІЧ Бабаханов, азербайджанець Мехті Мамедо­ вич Ібрагімов, УКР<lїнці ВО,10ДIІ­ мир ЄВТУХОВІІЧ Сікаленко, Уляна Сергіївна Трутень та інші.

КАЛИТА.

З

СВЯТКОВИМ

настро­

ЄМ

йшли на виборчу г' дільницю мешканці села. рупа опе­ раторів у складі 80 чоловік пе­ ред початком робочого дня вико­ нала свій Гр,омаДЯНСЬКIІЙ обов'я­ зок. Працівники радгоспу-комбі­ нату «Ка.1ИТЯНСЬКНЙ» імені 50-річ­ чя СРСР Тамара Замарій і Ната­ лія Буйвол голосували вперше.

N2 19

Минуло Юlше два роки від по­ передніх виборів. А які зміни від­ бу.1ИСЯ за цей короткий час! Змі­ НІ! на наших Вl!рос.1а нова

очах. Ось хоч би Ка,1I!та. За Дирек­ тивами ХХІУ з'їзду КПРС спо­ руджується велетень м'ясної ін­

дустрії Калитянський комп­ .1екс. Передвиборні дні були озна­ меновані новою перемогою строково другу

.-у

здано

чергу

в

-

до­

експлуатацію

радгоспу-комбінату.

На зустрічах з кандидатами

-

депутати,

розповідає

опера­

тор В. Д. Колпакова, ми дава­ ли їм наказ бути гідними пред­ ставниками. І сьогодні ми впев­ нені, що вони достойні нашого до­

вір'я .. Ми,

працівники

РОЗУМІЄМО,

/l,Уктивна

що

лише

праця

радгоспу, високопро­

забезпечить

роз­

квіт економіки і культури країни. З глибоким усвідомленням цьо­ го патріотичного обов'язку відда· .111 свої голоси Борис Михайлович

і ПоліІІа Іванівна Мазури ня дочка Наталія, котра працює

в

радгоспі,

усі

_та

їх також

мешканці

села.

БРОВАРИ. Клуб заводу

холо­

дильників. Задовго тут до шостої години

раllКУ

почали

збиратися

виборці. ОСЬ по радіо прозвучав Гімн СРСР. Голова дільничної виборчої комісії О. Г. КОРНЄЄВ від­ криває

N2

двері

І 7. Тут

-

виборчої

усе

дільниці

по-святковому

горить кумачем, над виборчою ур­

ною - портрет Володимира Ілліча Леніна, всюди квіти. Першим от­ римує бюлетені працівник заводу холодильників Г. С. Маркелов член КПРС, учасник Великої Віт­ чизняної війни, за ним столяр ЦЬОГО Ж заводу Павло Гумен, по­ дружжя Григорій Степанович і Надія Степанівна Бігуни, змінні майстри В. В. Кобилко, М. Ф. Во­ допієць. Приходять колективами бригад, змін.

ну,

де

рідиу

Держава ніших

І

справжнє

народовладдя,

тичного

принципів

успішно

-

ють,

Броварщини ще КО-

КПРС і

ХХІУ з'їзду

КП

і

України.

«Ведичезнии «В;зит

Онуфрієва, у складі якої Павло Гумен. Цеіі колектив перевикону­ ЗО

і

більше процентів. ВіДЗllпчилася в праці і брllгада сто.lяріп заводу хо.l0;"l,1І.1ьників, яку

ОЧОЛЮЄ

вже ві­

сім років члеll КПРС О. Г. Кор­ нєєв. Бригаді першііі на підприн[­ присвоєно почеСllе зва][IІЯ ко­ лективу комуністичної праці ще в 1961 році. У ЇЇ складі 10 '1О.10вік. По 20-(8 років ирацюlOТЬ В. В. ГРlщак, І. Л. БогуслаВС[,[(JIЇI, Г. К. Бігун, М. І. Гусак, О. В. БЛІІНОП, Л. О. Ткаченко. У бригаді повпа 8заємозамінз, кожен 11Оже IJIІКО­ НУВПТІІ чотири операції. За ТСМ­ паШІ бригада вже працює в раху­ нок вересня третього року п'ятн­ річки.

стві

На виборчій ді.1ЬНlщі N2 17 ор­ ганізоваllО голосуваю[ працівннки цеllтраЛІ,НОЇ дослідної станції, за­ водів електротехнічних виробів, нестандартного комунального об­ ладнання, «Торгмаш». О шостій ГОДl!ні 30 хвилин проголосувало

чоловік.

60

СЕМИПОJIКИ. трудову

вахту,

З честю

неСЛIІ

ПрlІсвячену

вибо­

рам до місцсвнх Рад, працівники птахофабрики. 17 червня, віддаю­ чи свої голоси за представників ІІароду, ВОНІІ рапортували про свої

успіхи.

говорами

тень,

-

вона

сказала:

Голосую за партію,

полегливо

перетворює

яка на­ в

життя

Програму миру, накреслену ХХІУ з'їздом кпрс. Рішення квітневого Пленуму ЦК КПРС вселяють у кожного з нас упевненість в зав­ трашньому дні. Нині наша увага, як і всіх радянських людей, при­ кута до візиту Генерального сек-

зв' язку з візи­

зrtповне'ні

пере­

американ­

ські органи преси. fазета «Ва­ .ВИlСДОБ.'IЮЄ надію,

ЯК тільки Кремлівські куранти пробили шосту годину ранку, гостинно від­ чинилися двері міської виборчої дІльницІ .м. 18. Першим опустив бюлетені електрозварник заводу «Торгмаш» М. О. Пруц. На 12 годин дня віддали сво, голоси за кандидатів блоку комуністів і безпартІйних 1232 виборці, тобто май­ же 80 процентів. На фото: виборці одержують бюлетенІ, на першому плані молодий робlт-

ІІІІК Павло БОИ КО.

Фото

рстаря ЦК КПРС Л. І. Брежнє­

бригади

па

Ігнатьєву.

в Спо.1учені

Штати Америки.

- За наших каНДІІдатів, за не­ ПОРУШІІІ[іі блок комуністів і без­ партії[НIІХ. Сьогодні ще раз заяв­ ляємо, що соціалістичні зобов'я­ за [ІНЯ третього, внріШ<lЛЬ[ЮГО ро­ ку п'ЯТJlріч"и псреВlІконаємо. Вже є б,11[ЗЬ[(0 1800 кілограмів молока від кожної корови при 30бов'яза[ші ЗООО кілограмів, за­ голосуючи,

доярки

радгос­

ку

ЛІТКИ. Урочистим був день ви­ борів до місцевих Рад для Натаnії Кіктенко члеllа комітету КОМ­ сомолу радгоспу «Л ітківський», завідуючої сільською бібліотекою. Вона одною з перших прийшла на виборчу дільницю N2 26 і вперше виконала свій громадянський обов'язок. Беручи в руки бюле­

заго-

шінгтон пост»

заявила:

Микитівни Бобко, котра досягла рубежу понад 800 центнерів. Праг­ ну стати врівень з нею.

важливого

такими

радя'НСько-американськими

пу «Літківський» Р. М. Моця, Г. М. Божок, Л. П. Марченко.

сельчанки кавалера орденів Лені­ на і Жовтневої Революції Марії

під

-

TO~I Л. І. БреЖНЄіва і нас'тупни,ми

- Соціалістичне зобов'язання одержати по 160 центнерів КіІРТОIl­ лі з кожного гектара перевико­ наємо, запевнили ланкові меха­ нізованих ланок по вирощуванню картоплі Л. Т. Гер ус і В. Д. Ле­ бединець, які проголосували пер­ шими. Доярка Т. І. Остапець, кот­ ра утримує друге місце у соціалі­ стичному змагаllllі серед доярок району за підсумками п'яти міся­ ців НИllішнього року, голосуючи, Я надоїла 554 центнери моло­ ка, але ще відстаю від своєї одно­

інтерес до .в·ізиту»,

КОМeJнта'рями у

явили,

-

«В

:10вка:ми ІПИШУТЬ про Івізит газети соціалістичних кра,Ї:Н. Польська «Трибуна людр під­ креслює, що «візит Ге,нерального се,кретаря ЦК КПРС Л. І. Бреж­ [{Є.БО! у США скр.ізьрозглядаєть­ ся як КЛЮЧО.ва подія 1973 року і як надз,вичайно важливий еле­ мент процесу здіЙс.нення Програ­ ми миру, висуну'тої ХХІУ З1ЗДЮ{ КПРС». Інформаційними матеріалами

По-ударному lІесла трудову вах­

на

м.ісія ,МИРР,

надз,вичайно

;JНачеіННЯ»

ту ІІа честь Вllборіп КО~ІСОМОЛЬ­ CbKO-~lОлодіж"а брllгада В. Д.

З~lіну

напруженос­

і),'я загального миру і безпе'ки»,

lІід Білоцький і верстатниця Марія Островецькз.

за

дальшої:розрядки

«Історичн1'І

Мllр,

міської Ради, наші товариші по праці комсомо.1ьці ІІаладчик Лсо­

завдаllНЯ

величезне

ті.

за комунізм, - ВНСЛОВІІIJ думку присутніх К3I1ДIlДі1Т У члени КПРС Павло Гумен. Серед тих, кого сьогодні обираємо депутатами

вав

Пр.езидентом Р.

матимуть

значення для зміцнення безпе'КИ

-------------------------------------------,

!!артію, за

гос'тя З

Ніксоно·м

тирічки, виконати історичні' рішення ХХІУ з'їзду

преси ІВСЬОГО

що розмо:ви високого .радян­

сько,го

завершити

завдання третього, вирішального року п'я­

соціалістичнрї демократії.

в день виборів трудящі

обов'язку

в центрі уваги

-

Сівіту. Газети, інформаційні агент­ ства, радіо, 'теле'ба,че-ння заl!'ВЛЯ­

муністичній партії, прагнення працею зміц­ нювати Вітчизну, розуміння свого патріо-

за

це ми. Ось основа найгуман­

-

раз продемонстрували свою відданість

Голосую за

-

панує

Комуністичну партію.

секретаря

ЦК КПРС Л. І. Брежнєв:) у США

На Літківській виборчій дільни­ ці N2 26 нершим проголосував ро­ бітник

фабршш

художніх виробів

імені Т. Г. Шевченка

М. М. Юр­

ченко.

ЖЕР ДОВА, Петро ПРОКО."ОВІІЧ ХИТРІІЙ передовий мехаНІзатор радгоспу "Жердівський». Десять років

очолює по

~[еханізовану

I3нрощуванню

лан­

картоплі.

у ЦЬО,ІУ році бореться за 180центнсрннй урожай на кожному гектарі. За успіхи, досягнуті в минулій п'ятирічці, нагороджений ювілейною медаллю «За доблес­ ну працю» і орденом Трудового

-

А

Козака,

грунту Г. М.

закритого

бу

Я голосую за мир, за друж­ ~Ііж народами, за комунізм!

-

заявив,

урну

П.

опускаючи

П.

бюлетень

в

Хитрий.

БРОВАРИ. Виборча дільниця N2 14. Ще стояла ранкова тиша

що зустр-ічі !кері.МІИків ~ox кра­

їн приведуть до дальшого прогре­ су на шляху

'н()рмалізації

ДЯІнсько-аlм~рика:нських

ра­

,від;носин.

Візитові Генераль'ного се,крета­ рл ЦК КПРС у США прИ'с~ячують шер.едО'вістаотті г·оловні япон­ ськ·і газети. Цей візит, пише «Асахі», стане кульмінаційню{ пункт(}м Іполітики

існування,

·мирного

спів­

як'у динамічно про,во­

дить Радянський Союз. (ТАРС).

над містом, а тут уже було люд­

но. Голова комісії І. П. Сокур, секретар Л. О. Кривошлик, члени комісії М. І. Поляк, Г. І. Рожко,

О.

Д. Мойсюк

останню

Шоста

та

персвірку

година

ДО

інші роблять готовності.

ранку.

Першою

НАСТУПНОГО

У ФРАНЦІЮ Л.

у

І.

відповідності

ВІЗИТУ

БРЕЖН€ВА

з

практикою

ПРl}веде.ння ,консультацій 'на най­

опускає бюлетень молода робітни­ ця комбінату громадського харчу­ вання комсомолка Ніна Швець.

вищо,му рівні, яка

Активність проявили виборці 14-0Ї дільниці. До 10-ї години

КПРС Л. І. Брежнєв на запро­ шення президента Фра,нц.УЗЬКОЇ Республіки Ж. Помпіду .віДІв·ідає Францію з 25 по 27 червня 1973

ранку тів,

70

проголосувало

ПЛОСКЕ .. Дружно

процен­

голосували

працівники радгоспу «ПлосківСЬКИЙ». Закінчивши вранішнє доїння, прибули на виборчу діль­

ницю рок,

N2

які

ЗІ колективи бригад доя­ очолюють

А.

І.

Івстановилася між Радя.нським Союзом і Фран­ цією, Генеральний секретар ЦК

року.

Сипинання Верховної

Малюга

Ради СРСР

та П. І. Булавенко. До дня вибо-

рів ці колективи розгорнули дійо-

(ТАРС).

Президія Верховної Ради

Червоного Прапора. Він член бюро парторганізації радгоспу,

лярно підбивалися

член міськкому КП України, де­ путат сільської Ради. Петро Про­

РlВнювалися

результати. Внаслі-

шосту еееію

док, надій у

середньому по гос-

ди Союзу Ра,ДЯНСЬК1ИХ Соці­

ма

корову

копович

користується

аВТОРІіТСТОМ,

тому

заслуженим

односельчани

знову назвали ЙОГО кандидатом у депутат!! до сільсыоїї Ради. Се. ред тих, кому вручатиметься ман­ дат депутата доярка П. І. По­

-

ЛЯХ,. трактористи

В.

К.

Калюка,

В. К. Фесюк та інші. У районну Раду по виборчій дільниці N2 4З обирали бригадира овочівницької

ве соціалістичне

змагання. Регу-

підсумки, по-

подарству становить 16,4 кілограше

молока

в

на

районі.

А

такі

-

найбіль-

доярки,

П. П. Щербина, Г. А. одержують по 19-18,5

як

Н.а

Великої

про-

чизняної війни І. й. Шпінківський

і механізатор І. К. Юрченко.

. . чи~~ голосування на виборчих дільницях: Богданівській НІ 3, Пll1:~IСЬКIИ Н2 13,. Калинівській Н2 18, Рожнівській .NiI 34, Кулажин­ ськlИ Н2 4, РО~НIВСЬКій Н2 36, Требухівській Н2 45. Пов.сюдно В.lДбулися концерти, де виступали учасники художньої Броварщини

і

l\Иєва.

аlЛістичн.их

мого

скликати

Нерх-овної Ра­

Республік .ВОСЬ-

,скликання

17

ЛІИПНЯ

(ТАРС).

ПОВІДОМЛЕННЯ

Віт­

ЯК повідомиди наші громадські кореспонденти, першими закін­

саМОДІЯЛЬНОСТІ

ухвал:ила

кілограма

цій дільниці першими учасник

СР

Строкач )1973 року в м. МОСІк'ві.

молока

голосували

СР

Виконком районної Радн депу­ татів трудящих доводить' до ві­ дому депутатів районної Ради, що 23 червия 1973 року склика­ ється перша сесія районної Ради депутатів трудящих (першого скликання).

Сесія в

відбудеться о

приміщенні

10

годині

райвиконкому.


КОМСОМОЛЬСЬКЕ ЖИТТЯ

П·ЯТИРІЧКА НА3ИВАЕ

IDОБ ДІ6ВІШИМ БУЛО ЗМАГАННЯ

з почат.ку третього, вирі­ шального року п'ятирічки ком·сомольська організація

ГЕРОЇВ Після закінчення Ниївського профеСіЙно-технічного УЧИЛ'ища

автопі-ДПРИЄМСl'ва активно включила,ся в .соціалістичне змагання серед комсомоль-

руваЛЬНИКО:\1 на заводі електротехнічних виробів. Здобуті знання і практичні навИlШ допо:vюгли юнакові за нороткий час доснона-

дань. Ножен член ВЛКСМ,Щоб поmвавити індивідуа та.нож значна частина неалЬ<не змагання між водіями, спіЛкової молоді 'взяли піделектриками, мотористами ,вищені соціалістичні зобов'ятощо оголошено конкурс.на

Микола Нопецький став працювати фрезе-

ня виробничих завдань, висоа{У культуру обслугову,вання пасажирів, дотримання графІків, бороть-бу за економію гуми, пального та мастил.

шість на ПіДЦРИЄМСТlIі, висо!Кого рі,ВНЯ злагодженості ро-

заНІІЯ, склали індивідуальні плани Іроботи на 1973 рік.

нращого за професією. Тут теж розроблено умови зма-

Іван Петрович Груша. А токарі Миколи Кострикіна ве-

сію і стати врівень передовиків соціалістичного змагання. Працюючи під девізом «Н'я-

Своєрідною перевіркою (jоєздатності нашої первинної Jшмс.ОМОЛЬСI,КОЇ організації став :\!ісячни.н, який оголоси-

водіїв може стати лише той, ХТО виконує норми 'виробіТilfY не менш як на 120 пРОцентів, не має жодного. по-

дн!», він

ку. 3 усіма завдаННЯМIІ, обу-

ПОРТ!ІОЇ та фінансової дисди-

ло

опанувати

тидепку

ців і МОЛQді за ДОСТРОКО'ве виконання виробничих зав-

рявий. Серед молодіжних колективів, що виборюють пер-

про фе-

за чотири

_

ли папринінці іМИНУЛОГО ро-

систсматич-

мовленими

но виконує свою норму на 120-125 про-

цеНТІ·В.

у

члени

Нопецький

член

комітету

засідатель

У творено ще чотири

товарисько-

го суду.

жі.

На фото: М. Копецький за роботою.

Наприклад,

тисячі нарбованців.

ОстаТОЧНі ПіДСУМНИ

•.

ВОДІЯ

шо

на

буде

ван-

чено грамоти комітету

сомолу,

Коваленко

ла Нобри.к і Минола

ЮНІ-

MiCЬК,KO~IY

ГО року п·ятиріч.ки.

і

секретар

Олександр Ласточкін, Мико-

виконан-

грамоти

ЛНСМ Уl\раїни та нагрудні значки ЦК ВЛНСМ ударника третього, вирішально-

наково ударно трудяться воМикола

наПРИL'!'НЦl' n

цям на загальних комс 0мольських зборах буде вру-

визначити пе.реможця, бо оддії

,Підве"сно '"'

цьоео місяця - до дНЯ раДЯІІСЬКОЇ малоді. ПеРС:lIOШ-

сьно-:\юлодіЖІІИМИ екі,пажами пасажирської колони. Комітету комсомолу нелег.ко буде

моло-

пер-

го етапу З~1ага'ННЯ ВИРІшального року п'ятирічки

но 'виконує виробничі завдання на 130-135 процентів. у!'де уперта т,рудова «сулеречка» МІЖ комсомоль-

основні БИ-

ремогу включають

ДИХ ,раціоналізаторів і винаХіДНИНіВ. Вони ,вже подали 24 рацпропозиЦії з еконо:\!ічним ефектом близько 1,5

тажної автоколони Bil\ТOp Пономаренко, ЯІШЙ щомісяч-

моги до претендентів на пе-

Фото В. Городнього.

дуть перед у змаганні моло-

транс-

претен,дує

звання кращо!'О

діжні дільниці та три екіпа-

комсомолу і

серед

трудової,

Реально

актив-

бригад, дільниць та екіпажів, нількість яких, до речі, у цьому році збільшилася:

заводського

кращим

пліни.

лу разом з комітетом профспілки розробив спеЦіальні умови соцзмагання серед комсо:\шльсько - молодіжних

бере активну участь У ГРО:\1аДСЬКО - політичному житті підприємства як

мі-

ніШОЇ участі нашої м.олоді в змаганні, комітет комсомо-

що зробить своєчасна і ВИСОКОЯl\існа. М.

рушення

автотранспорт.нини

успішно спра,вились. Прагнучи я.номога

ручаЮТIі найскладнішу роботу, бо впевнені, Кандидат

програмою

СПЧlІИIШ,

"'lо'.,"У тепер ""0у, ".

НПРС

гання. ТаlК,

боти (а значить, і відмінних показнИКі.В) досягла бригада ':\IОТО'ристів, яку очолює досtВі.дчениЙ майстер

Петро ТАРАН,

комсомоль-

ської органІзацlY

Куче-

авто-

підприємства 09034.

~.иAV//AVAVAZ"//LU"п_~.иAV//AV.zD".и/.и.ипAV//4V.и.и/.иN'".и/.иAV/A!W'/.и...::;w.иAV.и.иAZ"AZ"AVAV.и.иh".zD".z.иh"/.и//.и.и///AV/.иAVAZ".иAV//AV.и////AV.&fI".и///AZ"/.ии-AVAV//AZ"п/AZ".zD".и//~

'ТИК

ТЕМ 11ДОПОВІДІ,

'11..

пішне здійснення

ЛЕКЦІІ

Перехід від капіталіЗМу до соціаліз­ му і комунізму - основннй зміст су­ часної епохн. Марксизм-ленінізм ідеологія ро­

бітничого класу, вічно живе, революцій­ не

вчення,

що

розвивається.

В. І. Ленін організатор 1 творець партії нового типу. Ленінське вчення про партію ви­

датний ного

вклад

у

скарбницю

революцій­

марксизму.

Інтернаціональний характер марксистсько-леиінського вчення про партію РОбіТННЧОГО класу. Всесвітньо-історичне значения 11 з'їзду РСДРП.

11 з'їзд РСДРП - з'їзд перемоги більшовизму, Ідейно-полІтичних та орга­ нізаційних принципІв партІУ нового тнпу.

,.

11 у

з'їзд РСДРП

світовому

-

поворотний пункт

комуНістнчному

русІ.

. 70-річчя 11

з'Узду РСДРП знамен­ на дата в історії ленінської партіУ, на­ шоУ країнн, світового комунІстичного руху.

Непрнмиренна боротьба В. І. Леніна, БІльшовицької партії проти буржуазної ідеології, ревізіонізму, ТРОЦЬRізму, со­ ціал-шовінізму та нацІонал-ухильництва. Велика Жовтнева соцІалістична рево­ люція найвидатніша перемога ле­ нІнської партії, торжество її стратегіУ

1

тактики.

КПРС органІзатор і керівник со­ ціалістичного і комунlСТИЧНDГО будІв­ ннцтвав СРСР.

Комуністична партія

-

вождь і тво­

рець могутнього союзу рІвноправних на­ родів.

КПРС

-

ленінцІв.

Побудова го

партія

суспільства

найглибших

інтернаціоналістів­

розвинутого

-

соціалІстично­

головний

підсумок

соціально-економічних

ретворень, здійснених керівництвом КПРС.

U

трудящими

пе­ під

Зростання керівної ролі Комуністич­ ноУ партії найважливіша законоl'tlір­ ність розвнтку соціалізму 1 побудови комунізму. Дальший розвиток КПРС, ленінсько­ го вчення про партію.

U

U

Трудівники сільського госпо­

ДОПОВІДЕИ. ЛЕКЦІИ. &ЕСІД. ПОЛІТІНФОРМАЦІИ І ТЕОРЕТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ дО 70-рїччя 11 3·Ї3ДУ РСДРП рішень ХХІV ,з'ізду

КПРС. Наполеглива боротьба трудящих рес­

публіки (області,

району, міста, села)

за виконання плану третього, вирішаль­

ного року п'ятирічки. МогутнІй розмах соціалістичного зма­

гання

-

вирішальна

умова успішного

розв'язання завдань комуністичного бу­ дівництва.

Соціальна політика

партІї на сучас­

ному етапІ. Комуністична партія керівне ядро політичної організації радянського су­ спільства.

Ради депутатів трудящих

.справжнього

народовладдя.

Зв'язок парті'і

успішного руху комунізму.

ке

-

з масами

нашого

радянського

запорука

суспільства

Соціально-політична ність

органи

-

та

ідейна

-

суспільства

завоювання .леНінської

до

єд­

вели­

партії.

Формування нової людини

-

одне

з

головних завдань партії у комуністич­ ному будівництві. Виховання суспільної свідомості всіх громадян одна з найважливіших складових частин процесу комуністично­ го будівництва. Теоретичні

положення і висновки до­

повіді JI. І. Брежнєва «Про п'ятдесяти­ річчя Союзу Радянських Соціалістич­ них РеспублІк» основа ідеологічної роботи партійних організацій. Вірність ленІнським принципам, нор­ мам партійного життя запорука ус­

-

пішного здійснення КПРС ної ролі в суспільстві.

своєї

керів­

-

важ­

Обмін партійних документів

ливий засІб дальшого зміцнення партіі, підвищення відповідальності кожного комуніста

за

доручену

справу.

Всесвітньо-історичний

досвід

КПРС

по керІвництву будівництвом соціаліз­ му і комунізму. КПРС випробуваний бойовий за­ гін світового комуністнчного руху. Досвід КПРС по втіленню в життя принципів ленінізму величезне на­ дбання комунІстів світу. Марксизм-ленінізм, пролетарський інтернаціоналізм основа єдності мІж­ народного

комуністичного руху.

Інтернаціональний характер і' значен­

зання

КПРС керівник будівництва в СРСР.

Дев'ята п'ятирічка

боротьби

важливий етап

-

радянського

народу

за

кому­

нізм. Виконаємо і перевиконаємо план тре·

тього, вирішального року п'ятирічки! Активно сприяти розвиткові соціалі­ стичного

Зl\lагання

за

виконання

пла­

нІв третього, вирішального року п'яти­ рІчки патріотичний обов'язок усіх працівників . політико-ідеологічного фронту.

Служіння інтересам

народу

най­

-

вище покликання ленінської партії. КПРС виразник інтересів усіх класів, націй і народностей радянського суспільства.

Високо тримати звання члена ленін­ ської партії. КПРС авангард всього радянсько­ го

народу.

Ради депутатів трудящих бойові помІчники партії у комуністичному бу­ дівництвІ. Керівництво партії

ху

в

діяльності

- запорука успІ~ профспІлок.

ТЕОРЕТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІУ В. І. ЛЕНІН ЗАСНОВНИК І ВОЖДЬ ПАРТП НОВОГО ТИПУ

1. ІСТОРИЧнІ умови виникнення пар­ тії робітничого класу в Росіі. 2. Ленінське вчення про партію ЮС найвищу форму революцІйної організації роБІтничого класу. _ 3. Виникнення більшовизму - поча­ ток нового етапу в російському народному революційному русі.

і

між­

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ПАРТІЛ ЛЕНІНА Перемога соціалізму в СРСР -результат героїчних зусиль трудящих нашої країни, керованих Комуиістич­

1.

ною

партією.

ПіввіКОВIІЙ ювілей

2.

СРСР

-

яск­

рава демонстрація торжества ленінської національної політики КПРС, інтерна­ ціоналізму і дружби народів. 3. Розвиток всенародного соціалІстичного

Конструктивний, послідовно класовий характер Програми миру, виробленої ХХІV з'їздом КПРС. Всесвітньо-історичний досвід бороть­

нання плану третього, вирішального ро­

роду.

Органічно з'єднатн досягнення науко­ во-технічної революціі з перевагами со­ ціалістичної системи господарства -

історичне з'їздом

завдання;

визначене

партії.

Значне

піднесення

XXIV

матеріального і

-

культурного рівни життя народу го­ ловне завдання нннішньої п'ятнрічки.

би КПРС за єдність і згуртованІсть сві­ тового

селянства,

типу.

о

2

стор. •

за

ус-

НОСті

ПОЛІТІНФОРМАЦІУ

Найхарактерніші

риси

партії нового

НБВЕ ЖИТТЯ

партії

КПРС

робітничого

В. І. Ленін засновник КПРС. ПартІя Леніна партІя будівників коl'tlунізму. Історичне значення 11 з'їзду РСДРП. Героїчний шлях боротьби і творен­ ня.

інтелігенції

1

змагання

ку п'ятирічки

1.

БЕСІДИ,

Комуністична партія керівиик бо­ ротьби роБІтничого класу, колгоспного народноУ

комунІстичного

руху.

році

комуністичного

му.

в

1973

вий вияв монолітної згуртованості ра­ дянського народу навколо ленінсько'{ партії.

ва в СРСР. Побудова

партії та народу. ХХІV з'їзд КПРС видатна подія житті партії, всього радянського на­

у

не увінчання зусиль партії і народу. Перемога над фашизмом яскра­

ня боротьби КПРС Ідеології, правого І

зи ня

зІбрати

ЗЕРНА

Комуністична партія вождь і ор­ гaHi~aTOp Великого Жовтня. Побудова соціалізму в СРСР гід­

Комуністична партія IlатхненнИІС і організатор комуністичного будівницт­

. матеріально-технічної ба­ комунізму найважливіше завдан­

проти буржуазної «лІвого» опортунІз­

дарства України' взяди зобов'я­

-

та

за

дострокове

вико­

головний зміст діяль­ народу.

ПАРТІЯ ПОСЛІДОВНОГО ПРОЛЕТАРСЬКОГО ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМУ Інтернаціональна суть Ідеологl! І

-

політики КПРС.

2. Інтернаціональний склад і прин­ ЦИ!! побудови КомуністичноУ партії. 3. Будівництво комуиізму - інтерна­ ціональний обов'язок КПРС 1 радян­ ського

народу.

Інтернаціоналістський, миролюбний характер зовнішньо-полІтичного курсу КПРС по здійсненню Програми миру, виробленоУ ХХІV з'їздом партІї.

4.

Вівторок,

19

червня

1973

року.

(Фотохронl'ка РАТАУ).


ЗАГОТІВЛІ :КОРМІВ

НЕОСЛАБНУ УВАГУ

-

ПЕРЕМІН НИМ УСПІХОМ

3

Виробничий сезон розпочався

60-65 тонн трави на автома­ шини.

Він

таlЮЖ

удостоївся

«Гоголівський» 'розпочалося заклада.ння сі.нажу. В розпоряд­

Збільшити потужності цехів по переробці сільськогосподарської Сумлінно працюють на трам­ ПРОДУ'ІЩ;Ї .врадгоспах - таке буванні сі,наЖlНОЇ маси в ТР,Ш­ XXIV з'їзд шеї трактористи на маШинах за.вдання поставив

женні

C-l ОО

Настала

гаряча .по,ра для

ханізованого

загону

радгоспу

-

загону,

IІИ2VI

очоленого

інженером

голов­

господарства

П. Я. Проциком, дві косарки і стілыш ж г,раблів та трактор­

НИХ на.вантажувачів, дев' ять ав­ тоса:VlOскидів. 3ашровадже н а групова робота, я.ка в минулі рони цілко'м себе 'виправдала.

3

перших

ДНіВ

СОI\!алістичне трактористів,

розгорнулося

змагання шофеРLВ

заготівлі сінажу.

Щодня .підби­

ваються

підсумки

вранці

вже

.на

змагання

'Стає

відомо,

і

хто

Відзначився....за учорашній день. у одному з бюлетенів спові­ щалося: «Учора шофер Михай­ ло Степаиович Трикоз при нор­ ~li 17 тони перевіз із луків до траншеї 28 тонн сінажної ма­ си. йому вручено перехідний червоний вимпел і грошову премію. Рівняйтеся на передо­ вика змагання!». Заклик бу,в підхоплений. Вже другого ,дня шофер Д~шт,рович Хоменко денне

за'вдання

на

вимпела

КПРС перед працівник&ми

гін перебазу,вався на третій від­ ділок, де приступив до закла­

вано переробити

сінюку

із

конюшини.

М. ІВАНИЦЬКИй. На фото: вгорі О!ДИІІ із пере­ ДОВИХ шофері'В ,на пе.ревезенні сінажної маси А. А. Логви­ ненко. Внизу ущільнення різнот,рав'я в траншеї.

'

зайнятих

червоного

премії.

Андрій Миколайович Норнійчук та Василь Минола­ йович Плиса. Уже закладено ,на першому відділку 640 тонн сінажу із різнотрав' я. Механізований за­

дання

..серед, та ін-

ШІІХ ,робітниКіВ,

перехідного

і ГРОШОВ'ОЇ

ме­

Фото П. Голованя.

її на

Володимир при нормі

но

'наш зо·бов' Я:Jався значно пере,ви-

законсерво.вано

І,l)нати

П.lан

і

..

'можли­

продуктив­

ності птахівництва, ведено на високу

яке пере­

ступінь

ме­

ханізації. На птаХОфабриках виробництво яєць і пташино­

го м' яса дoвeД~HO

до

м&кси­

На

конання еоцштістичного зо­ бов' язання. . Непога'но орга'нізовано виго­ товдення трав'яного борошна Ні! КиївсьJtій птахоФабриці, де вже є 63 тонни цього ці,нного ко,Р)lу при завданні 60. Проте ще не ,скрізь по­

лише два .види

пожи­

р(}бо-та. Богданівська птахо­ фабрика з'а'надто повільно роз­

лу­

ки, ліси ,і пе!}еліски.

вітамінів

м:кр(}елементів,

без яких

не

може

продукти.вно

в,:дкладати яйця В:lТи

вагу

т;) збільшу­

власного

тіла,

по­

трапляє в органіЮI птиці через

д()ба,вку .в;та,)!інно-трав' яного борошна В комбі,корм. Тому-то господарства ~І1ИТИ

повинні

вигот,~вле,н,ня

із зеленої маси .а;ивних

н~·Йбі.1JЬШ по­

сільськогосподар,ських

рослин. КО.ТJективи ри'к,

збіль­ борошна

зважаючи

цього ланцюга

птаХОфаб­

на важлив;сть

у

збільшенні

пиробництва яєць,

зобов' яз а­

го борошн&>. Йота склад лише

тонн вітам,ін,ного трав' я­ НОГО БОlрошна і лрода ти його держ&>ві 12fiOTOiHH. Непогано ,органі'зована цн робота на Семиполк,івській пта­ ХОфаБРИJ~і. Там агре г ат АВМ-0,4 працює в три зміни і виготовляє щ(}доби 4,5 тон­ НІІ

високояJt1СНОГО

борошна.

Умови праці, оплата її, сезон­ ні завдання по змі,нах, декадні і щоденн,і -про .все це можна

дізна'тися

худож н Ь О

3

Оформленого щита,

з

агрегатом.

що поряд

Р06ітниці

Ана­

стас,ія Григор;вна Баланчук та

Уляна

Антонів'!!&>

декілька

AB~[-0,4,

р,оків

Давиденко обслуговують

впевнено

строки, в ЯI"і,

Іна

тонни при зав­

75.

птаХОфабрики

без.відпов,ідаль-

110 ставляться

до цієї важли­

вої спра,ви.

Відпо;віДіllО до прийнятих зобов' яза,нь птаХОфГtбрюш по­ винні

вигото,вити

деIJжаві з урожаю

таІ\У

K;,1JЬJtiCTb

рошна (тонн):

і продати

бо­

В,,\Ю· Про· бити

господарств

!tалитянська птаХОфабрика Се'lиполківська Київська БОГД:1нівська Пухі,вський

ППР

Ра:зом щоб

дати

600 400 600 400 41)0 4fiO 200 450 250 2400 121)0

Тепер завда'ння ТО)ІУ,

року

1973

трав'яного

lІаЗВI!

буряки на двад­

пере.робки

Д.

тг"ру.

з

коментарем

Харківському

заводі

«Спецелеватормлинмаш»

завер­

шено випуск перших пульті в не­

рування

автоперекидачами.

Во­

ни дають змогу без участі лю­ дини розвантажувати на хлібо­ приймальних пунюах мgшини з вантажем до 30 тонн. Досі такі пристрої виготовлялися для ав­

топерекидачів удвоє вантажопідйомності.

меншої

Шофер встановлює автомо­ біль на спеціальний майданчик і кидає в проріз приладу мета­ левий жетон, одержаний при

в'їзді на приймальний пуню. Дальші операції піднімання машини,

розвантаження

її та

опускання Відбуваються ав­ томатично. Відпадає потреба у двох працівниках, які обслуго­ вують

автоперекидач,

прискорюється

процес

значно розван­

таження хліба.

Резерв

з

вищує

15

тисяч

60

вагонів

локомотивів, які доставлятимуть

На найбільш

вантажонапружених ділянках

суватимуть

-

-

Нуп'янськ і Нрас­ Попасна кур­

потужні

електрово­

зи і тепловози. Впорядковано всі під'їзні колії до елеваторів і заготівельних пунктів.

(РАТАУ).

КАСЯН,

керуючий засолзавоДом.

зоотеJCнік

Герой Я. М. Волга

під­

рахунками, буде за.вершеновиВівторок,

по

з ,великим

ДОСІВідом

Праці

Бойченко вважає, здатна перевершити

кордні показнини

15

не менш як

ї

що ре­

дати нині

тисяч

нілогра­

мів молона.

Очінуваний Ірезультат ціЛНОМ

можливий,

Ceh'peTap

сказав

-

відділу

ВАСГНІЛ

І.

ментуючи

на

пондента поживем'О

зараз

учений

тваринницт,ва

Н.

Мартинов,

прохання

ТАРС

шгбі.нська.

-

як

з

Че­

кажуть,

побачимо.

о'чевидно,

но­

норес­

замітку

Але

Волга становить

справі

що

Хоч НОРО-

Івеяичезну

..

за

половину

у

селі Русан()ві

І;ОЛГОСПНИХ

і

6

ЧЮlало

радго,спних

пен­

сіонер,іIВ. Окремі з них у м.іру своїх силі можливостей і за­ раз

працюють

сильну

-

подаю'ть

допомогу

по­

радгоспу

«Рус[~нівськиЙ». Серед них В. О. Ряба, Г. І. Юрченко, Г. Є. Полухін, Г. Т. Соло.веЙ,

Г. Л. ЮIJченко таінші. Взаєм­ ністювід:повідає на це дирек-

результат

навіть

по

червня

птахо­

-

60 -70 день п,ро­

тягом п',ятимісяці.в У ,корі.в чорно-рябої породи 'ми не зна­ ємо. Та й у світовій .практиці (для інших ПQрід) такі поназ­ ники 'рі,дність.

Норови З таною ПРОдУнтив­ ністю золотий Фонд ··молоч­

ного скотаРС'1\ва.

П'ро .реКОРДНі

надої Волги багато вчених і спеціалістів .дізналися на Все­ російській нараді твариН'никLв, що вщбулась цими ,днями в

МОС.кві. І всі ми були ІІІРИЄМЖ>

здивовані: норова на,родження 1968 ро.ку IВжеза ,першу лан­ тацію дала 6000; а за .другу - 9550 кі.тJограМівмолона. Все це свtдчення :великих генетичних ,можливостей тва­ рин чорно-рябої ПОРОДfl, ,ре­ з.ультат .нелиної 'зоотехніч.ноJ 1 селекційної роботи, яна прово­ диться в пе[>едовому Челяб.ін­ сьном'у ра,дгоспі «Россия». Ко­ рову Волгу ІВЗЯТО на спеціаль­ ний облін, за нею

в roс,подар­

ст.ві ,встано.влено особливий догляд і зоотехнічний нонтроль. (ТАРС).

ція радгоспу. От ,j нещодавно пенсіонеру Двнису Ро'ма.НОВ}lЧУ Юрченку кап.іта.льно ;в,ідре'мон­ тованобудинок

-

по,вністю

Ю,рченко

·ВИ,СЛ(},lIИВ

за.мінено ·верх.

Д.

Р.

сердечну подяку дирекц.п рад­ госпу

за

допомогу.

М. ХАМБІР, начальник віддІлу ~aдp1в.

Донецьна область. Нова лі­ карня стала до ладу в селі Но­ мар Велиноновосілнівсьного ра­ йону. У двоповерховому будин­ ну, крім стаціонару на 100 місць, розміщено різні кабіне­ ТИ і лабораторН, оснащені най­ сучаснішим обладнанням. Тут працює кваліфікований медич­ ний персонал. На фото: нова лікарня. Фото Л. Самсонова. (ФотохронІка РАТАУ).

якості

року.

розрахунну

нілограмів 'молона за

Бровар­

1973

у

КО'Ї продуктИ!Вност.1

ському району.

19

дала

тисяч ніло­ рекордний

на повну лактацію. Таної висо­

сільськогосподарс ь ких

продуктів

CTPOНlY

держінспектор і

цього

десять з лишком ~paMiB молока

ТУРБОТА ПРО ЛЮДЕЙ

ВОРОНЕНКО,

закупівлі

господарства

Соціалістичної

АШІ-О,4 і до першого верес­ ня було ВИКОіна.но зобов' язан­ ня по виробництву і продажу державі ;віТЮІінного TP'lB' яного борошн.а. Я.

одного

В тваринництві прийнято лі­ чити НaJДій за 305 ,дніВ. Волга

полягає в

,керівники

головний

а

цінність у селекціЙНО'1племlннlй

Транспортники Донбасу скла­ ли графік прискореного ремонту

Дебальцево ний Лиман

кілограмів,

Директор

І ва

склад вивільнено завдяки ущіль­ неному навантаженню і приско­ ренню 'Обороту вагонів.

із зерном.

10.148 -

центи.

створили донецькі залізничники для наступного перевезення хлі­ ба нового ,вр'Ожаю. Цей ,рухомий

поїзди

-

ра,зу доя'р.ка Нлавдія Михайл~в­ на Соколова одержала від цієї к(~рови за :день 77 кілограмів молока жирніСТЮ 'майже 4 ,про­

уже

РЕЗЕРВ 15 ТИСЯЧ ВАГОНІВ

молона

дала за останні п'ять місяців корова Волга чорно"рябої по­ роди, яка .належить радгоспові «Россия» Челябінської області. Середньодобовий надій її пере­

го·спода·РС11В організували три­ ЮІінну роботу аг р е г а т ,ів

називають

за Їхні,ми

43

здало

Тільки дев' ять днів працю­ вав aг,peГ[~T АВМ-0,4 на Кали­ ТЯІІСЬІіій птаХОфабриці і виго­ товив за цей час 20'ГОНІІ бо­ РОШН:1. Тепер агрегат про­ СТОЮ6. Втрачаються кращі дні, стар;є зелена маса. Кер,івнИlШ

ЛИСЯВИГОтовити ,в цьому році

2400

ця

гортає виготовлення трав' яно­

данні

Значна КІлькість

н.алагоджена

грамів

селу

-

АВТОРОЗВАНТАЖУВАЧ ЗЕРНА

одержує

ПТИЦЯ

для

3агото,вляємо

Більш як дееятьтисяч HЇJrO-

Промисловість

справжньому

поля,

р&д-

полено мрмові

н овина

Птиця

заселяючи

надає

ОЦЕ ТАК ВОЛГА!

автома'тизації.

,KOM,fiiKOPM воду. У ком6іlНОВruних к(}рмах повинно бути все, що брала птиця від

засолзаводу

допомогур,ільникам

госпу. У стислі ст!}оки було про­

,

)Іальної

-

Колектив велику

де успішно викона'но. В о,сновно-

сировини.

Єгорович Татарин тонн 'навантажує

ноц;нн(}му комбікоrp,мі

сумлінно працю­

І,U.lектив упевнений, що воно бу­

ній ,і механізм,;,в

Так,

що лише при пов­

перших днів

17!)() тонн, у тому числіютыJбіrниціi Наталія Пе'трівна TO)lrtTHOfO соку - 826 тонн, яб- Сар~!Ицька, Марія Федорівна .1УЧ'llОГО - 270, законсервувати Скомська, Галина Львівна Дер­ oriPR,;B 280 тонн, аааквасити - жані,вська, Євдо,к,їя МихайліВН1L аагурулько, Любов Миколаївна 440,заквасrити 120 тонн капус-

35

вий значнииріст

та

ПРО-:3

соку,

тонну щавлю.

31

МУ :завершено піДГОТОНRУ ВС;Х .'Іі- цяти гектарах.

Й ПРОДАЖ ТРАВ'ЯНОГО БОРОШНА

природи,

виготовити

тонни бере'30ВОГО

16,5

дУкції

:іавдання не з легких, але наш

ЗБІЛЬШ ИТИ ВИРОБНИЦТВО

ви

1372

них овочів ,і фРУ.Jпів, а колектив

VZZZb'..IOZOYfb'~.и..ш.т.и.и.DAY.N7.и.иDZ.lJ"'ZDZU'.и.и///.и/////.пІІЛ;~l~~~-~

ВіДЮІО,

ВИІУобничий сезон фактично розпочався. Уже за,мари,новано тонниріз- 5,5 тонни ПО<м,іДОР;IВ, пригото,вде­

Пономаренко таінші.

перевезенні

автомашини.

спе­

Ви,робнича потужн.ість його швид:зростає. Цього року заплано-

1\0

.пров'яленої маси на 148 .про­ центів, Віктор Федотович Ос­ нач 'на 132. Дійове змагання йде і між

женні

надцяти ти'сяч. Ємності для ма­

При ;радгоспі «Бобриць,кий» за ш~ння капусти викладені останні РОКИ вир,іс цілий зав,оД. ціальними ,плитками.

ТИ

Микола виконав

трактористами, я.кі працюють на скошу,ва:нні тра,ви, наванта­

еела.

Із потрібних 4,5 мільй<mа УМОВ­ 'НИХ банок завезено близько чо­ тирьох мільйонів, є 9,5 тисячі бочкоцентнер,:,в із потр,іfіних оди­

НОВЕ ЖИТТЯ

8

з стор• •


БЕСІДА НА м:r.жНАРОДИІ ТЕМИ ~~~~~~~s~

в ЦЕНТРІ УВАГИ

сьні sання

Візит Генеральнага сенретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва у Спа­ лучені Штати Америни пере­ буває у центрі уваги світаваї громадсьнасті. йому присвячує

потужніших

численні

прямий результат зростання мо­ гутності і автаритету Радян­

статті,

тільни преса зу і

США,

наментарі

не

Радянсьнага Саю­

а й

усьага

світу.

При цьаму .виславлюється впев· неність у таму, ща ,візит Л. І. Брежнє'ва і йага шереговари з

президентом СПІА Р. Нінсонам СПРИЯТИ'\1УТЬ

прадавженню

пе­

реходу, яний почався в світі, від іпротиБQРСТІва до розря:цни і поліпшення політичного. нліма­ ry на нашій планеті. Переломний етап у радян­ сьно-америнансьних відносинах настав у травні минулаГ0 рану в результаті зустрічі ,радян­ сьних нерів,нинііВ з президентам

Р. Нінсоном у Масн,ві. Саме тоді було занладена фу,ндаl'.1ент ДЛЯ

розвит,ну

Івзає,мавигідних

віднасин між двама 'найбільши­ ми на землі держа'вами на ас­ нові принципіs мирнага спів­

існування. Обидві стора.ни зо­ бав'язалися рабити все маж­ ливе, щоб унинати ,ваєних нан­ фронтаЦіЙ і запабігти іВининненню я,дерно'і !Війни. Була ун­ ладена Цілий ряд угад, ЯКі ста­ суються них,

палітичних,

енонаміч­

наунова-технічних

1

нуль-

турних ві,днасин. Велине значен­ ня мало пі,дписання дагавару

пра обмеження систем прати;ра­ нетнаї абарони і тимчасавої УГQДИ ,пра денні

захади

в

галу­

зі абмеження стратегічних на­ ступальних азброєнь, тобто най-

сучасних

Інорпорації й

Звичайна,

-

перелам

у

синах

стався

та ін­

Космо­

номунізму, якими нерувалися

минуламу

які

,не

ха чуть

галь,му,вати

ра­

1975

зважати

,на

намагаються за­

.процес

паліпшення

даноріНного

радянсько-амери­

канських в.і'ДIІОСИН і оздоров­ ленняв,сьога міжнарадного нлі­

мату, який намітився, їх

ДУ1\ша

Але не

,переважає

тепер

в

Америці. Опити гpaMa~CЬHOЇ думни паназ'ують, що найширші америнансьні

нола,

.пачинаючи

від робітнинів .1 фе,рмері,В і за­ кінчуючи іпреДставнинами діла­ вих ніл і офіційних властей; вітають візит Л. І. Брежнєва. «На мою ,думну, заявив Д. Геллап, глава найбільшага в США ІіНСТИТУТУ па ,вивченню

прав­

підставними.

Рік, що минув, підтвердив нонструнтивний харантер, жит­

грома,дсьної

тєвість нового. нурсу, ЯКИЙ на­ мітився у відносинах між СРСР і США. Наlведема лише кільна прикладі,в. Недавно. однією із америнансьних НQрпараЦій було в

спільного

польоту 'В

ви:\юги життя і

лячі нала СІПА, ,ВИЯ'ВИЛИСЯ без­

Підписа,но найбільшу америнано-,раіДЯНСЬКОЇ

да

Ясна ріЧ, у США є певні но­ ла,

ськаго Саюзу та ,всієї саЦіалі­ стичної СПівдруЖНОСТі. Це один з найбіЛI>Ш наочних принладів ефективнасті динамічнаї, ціле­ спрямованої й гнучкої палі ти­ ки КПРС, втіленої ,в Програмі МИРУ, прийнятаї на ХХІУ з'їзді нашої партії. Породжені трива­ лим періадом - «халаднаї вій­ ни» ДОНТ,рин «стримування» і «ві,дкидаЮIЯ»

підгатавну

ці.

Це

В

металур­

ГіЙНОЇ, елентратехні чної

космічного

ра­

ВІДно­

невипадково.

устатку­

,ДЛЯ

ших галузей еканоміни. тивну

дянсьно-америнанських

ліцензії

навти СРСР і США ведуть ан­

видів

збраї.

-

,думни,

а'мери:ка.НЦі

,не

~

Івзаємні

ловлюється надія на те, що пе­

близьно 8мілья~ді,в Радянсьному Саюзові ся

доsгостроковий

даларів. надаєть­

ємств,

обах

ща

,дуже

старі,н.

Велині

ніж

америнанськога

нараду

вис­

:\lіж америнансьним і раДЯlI­ сьним на'родами Іна блага ,В>сьа­

в

підпри­

вигідно

більше,

го

людства.

для

І.

америнан-

Бойовоl СЛf\ВИ Благарадне прагнен­ ня багатьох юнанів та д~вчат п~дприємст,в, бу­ ДОВ,

радгоспів,

фабрин,

птахо­

а танаж учнів

Бровар!,в і 'району па­ БУ'вати на священній

землі Брестсьнаї

фор­

теці і давідатися, ,поба­

ЧИ !'И на 'влаені очі, як в грІзному 1941 рац! принарданнини

стали

на Ідвобій з запенлими фашист,сьними анупан­ ща

хоМітет

ном­

сомалу ірабіт.ком профспілки заваду па­ рошкової металургії, що арганізували два­ ,денну па'ізДну на ав­ табусах велинаї групи малаДI1:Х вирабничНИНіВ у Брестсьну фортецю. Юнаки 1 Ді,вчата па до­ разі зупинилися в Рав­

но.. Тут вони пабували

шніл' у

старших ,нласів

тами,

партнам,

ЛАПИЦЬRИП. (ТАРС).

зненацьна

червневаї ночі вчини­ ли напад на нашу Бать­ КіВЩИНУ.

,ВіЙСЬНОВО-.їстарична­ му музеї, поклали н,ві­ ти до підніжжя пам'ят­ нина жертвам фашиз­ му, ща 'встановлений на теритарії нолишньа­ го fюнцентраційнаго табору, паМ'ЯТ!lина Ге­ раю Радянськаго Саю­ зу,

партиза,ну-развідни­

ну Миналі Нузнєцаву.

Івановичу

Моладі металурги IнедаlВГ,О були в Брест­ сь'Кій фортеці-гераї. Тут придивлялися да

слуха­

нами ні в чаму не вин­

них раДЯ!lСЬНИХ лн:щей, пабували у ,війсьн,ово­ історичному музеї В сталиці Білорусії

з

уважна

'варагом,

захищаючи

Мінсьну.

рідну землю.

Вани

зустрілися

учасником

з

Багато уваги

аборо н и

ляють

фортеЦі Оленсандрам Івановичем Семенен­ нам, яний на пам'ять про зустріч з бровар­ чанами дав свій авта­ граф на ннизі «Брест­ ская крепость». Юнаки

мас,

·торговельнага.

шинабудування, ни

верхньага

та

нілька

гадин правели в Хати­ ні біля мемаріалу пам'яті замучених і спалених заживо. фа­

град,

і на­

зрабили

шистсьними

і

До снладу

загону

юних

п'ятііРНИ, очолювані номан­ дирами. :Кажного ,місяця увесь загін збирається на збори, на яних окремі гру­ пи одержують ,ноннрет,ні зав­ да!Ння.

Та.н, щатижня

по

шналі

чергує ІП'ЯТЬ юних дзержин­ Ців, яним доручено піДТIРИ­

мУ.вати порядан, . 'РО3'в'язу.ва­ ти нонфЛіRТИ. Вани ж про­ вадять 2-3 ,рейди у ве­ чірній час біля шноли. Прот ягам :місяця п'ятірки Г. Малія, В. Довгопола, С.

Марченна ників

ку,

,згідно

шнільнаго ся

lVращих

виявляють паруш­

sста,навленага

і

ребувати

,на

нами.

зборіlВ

та

.вулиці.

дапУ'СТЯТЬ

Іпліни,

.вони

стежать

нільна

добраніч,

проводить набір на

І

в

Суханав,

Редактор

1 1 : і : • : : : і

ф

не­

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." . . .

па

'вивченню

Ф.

театрі

на постійну роботу терміново потрібні:

1

пресувальники, слюсарі-ремонтники,

трудящих.

в

апарат~ки, токарі, електрослюсарі. заuезпечуються гуртажитком.

О ДИІІаки

І.

Іхати автобусом М І від станції метро «Дарниця» да кінцеВОI ЗУПIlIШИ. Адміністрація.

БРОВАРСЬКІЙ ФАБРИЦІ на постіііну роботу потрібні: інженер-механік зі стажем роботи, бухгалтер, старший комір­ ник, в'язальниці і учениці в'язальниць, швачки і учениці швачок,

фрезерувальник,

кочегари,

вантажники,

ЗнертаТIlСЯ на адресу: м. Брава ри, вул. С. Разіна, 7 . Адміністрація.

БРОВАРСЬКИП ХЛІБОЗАВОД В ЗВ'ЯЗRУ З ПУСRОМ НОВОІ ТЕХНОЛОГ~ЧНОІ ЛІНІ! ОГОЛОШУЄ НАБІР роБІтникІв (жІнок) У цех по виробннцтву хлІбо­

.Звертатися на адресу: м. Брава ри, вул. Прадольна.

2,

ВІДдІл надрів хлібозаваду.

АдмІнІстрацІя.

НИНІШНЬОМУ

каБІнеті

еJlектрофіз!оте­

РЕСПУБЛІКАНСЬКІй ПО

БАЗІ

МАТЕРІАЛЬНО­

БРОВАРСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО

ОГОЛОШУЄ

ТЕХНІЧНОМУ

ПОСТАЧАННЮ

І

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ІНЖЕНЕР-БУДІВЕЛЬНИН ПО ТЕХНАГЛЯДУ. Звеортатись м. Бровари, ва, 59.

Страк навчання 5 місяців відривам від вирабництва. Курсантам виплачується СТИ­ пендія в розмірі 35 крб. Звертатися на адресу: м. Брава ри, вул. Металур· гів, 22. Адміністрація.

з

на

адреосу:

вул.

Кутуза-

Адміністрація. РАТАУ).

' 4

Советов

господарства,

друкарня.

09034

прийОМ

на курси шоферів ІІІ класу при Київському автоучбовому комбінаті.

ЗБУТУ

депутатов

трудящихся

КиевскоR

области.

ТЕЛЕФОНИ: редактора 19-3-82, заступника ре-І мовлення - 19·3-18, відділів Д.актора 19-4-47, вІдповідального сек~етаря. вlддіJlУ роботи. фотокореспондеllта _

електро-

монтери.

иУвсьна, 15 .'============,==================================

Браварська

:

ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО ТРИКОТАЖУ

НАШ215*ftЕСА: І Коммунистической «НОВАЯ ЖИЗНЬ» ... орган Вроварского горкома 1'1 м БРОВА'ри партии УкраинЬІ, городского и раАонкого СІЛЬСЬКОГО

і

~

Павленка.

.R

: :

юного.

ПОН3;д ДBaд~

В

((Фотохроніка

вул.

••

Звертатися ІІа адресу: м. Бравари, промвузал.

рапії.

Фото

: : :

слюсарі-інструментальники, вантажники в цехи,

Е.

«Ім'ям ре­

ку тут зміцнюють здоров'я

фото:

і

1

...........................

П~іреглянули

роцІ в здравниці будуть відкритІ новІ лікувальні кабінети і лабораторії. На

~

і

та

пра,вели

і діяльності

тисяч

:

і

БРОВАРСЬНОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС

ян

Санаторій «Лермонтовський» В ОдеС! один з кращих в республіці. щоро­

цять

І

курси операторів газових котелень

............. .......................................................

Володимир ГРИЦИR, комаиднр загоиу юних дзержииців міської се­ редиьої школи .N2 3.

-

Є. ФЕДЯП

~

волюції».

Та-

-

булочннх виробів. за!1ОНУ

КиїВ'сьнаму

до­

20.13

..................................................................... ...........

давелося

глядачаuиставу

не

.

ЗвеРТ[IТИСЯ на· адресу: м. Брава ри, вул. Димитрава, 21. Іхати автабуса~І ,N'g 41 да зупинки «вул. Федарава».

була

таними,

Дзержинсьнаго,

дисци­

за

з

«Інтерклуб»

діти!».

«Час». До візиту Генерального сек,

І БРОВАРСЬНА ЖИТЛОВО-ЕНСПЛУАТАЦІЙНА НОНТОРА Н2

та

Кавальсьний

занять

життя

тримання,м чистати в 'Школі. Осаблива ,відзначаються в

цьаму Леонід

молодих».

«На

ма

t;...t~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• • • • . . . . . . .· · _. . ~

Іпра:вопорушни­

Давгеннно

Члени

Юні

ніноли

порушень

18.30 -

«Культура слова». Інформаційна програма «Вісті». Кольорове телебачення. «Ек­

Адміністрація.

підп ри-

дзержинці.в

Пилипенко, ін'ші.

А у

зустрічей.

парядну

ран

(~'жго­

.~~~"

міста-гераї.

папрацювати

час .пе­

сьомих,васьмих нласах наші дзержинці переві.ряли стан lЦисципліни. Обов'язново ПРИСУТНЯ чер­ гова п'ятірна і на шнільних вечорах 'відпачинку, пLд час охоронці

Оголошення.

19.00 19.30 -

області.

- селу». (Нове 18.00 - Реклама.

«Наука кормів).

ливарники.

ГАВРИЛЕНRО.

,повнолітні:ми

дітям

забараняєть­

юізній ,вечірній

Закарпатської

17.30 -

род). у заготівлі

................. _._._ .... _.... _._._._._..........: •r ........·.................

фабри­

закріплено за .окремими

паряд­

я'наго

віНу

бінату

мара Олійнин, Олексій Геб­ рич, Валерій Гал.ла та інші.

ЮНІ ОХОРОНЦІ ПОРЯДНУ

дзержинцїв шнали вхадить '!1ридцять учнів старших нла­ сів. Усі вони разпаділені на

А.

«Народні талаНТ1І». Концерт самодіяль­ НОІ'О народноl'О ансамблю пісні і тан­ «Боржава» І(ушницького JlicOKOM-

цю

Звертатися ІІа адресу: м. БроваРІ!, вул. Жовтнева, 42.

ма­

Севастопаль

іНШі

недалюд-

земля»

іtlженери-конструктори, токарі, слюсарі-скла­

................................................................. Дуже хорашу

рисну ,справу

•.

дальники,

ємст,в, будов і шніл. Вони арганіЗYlвали ла­ Ї3'ДНИ і екснурсії мала­ ді ·в Брестсь'ну фарте­ цю, Ленінград, Валга-

нинів з фашистами. Повертаючись дада­

«Варчина

начальники цехів, маЙс.три, інженери-технологи,

одягу

іЇ л ших

телефільм

(І і 2 серії). 13.50 Телевізійні вісті. 14.05 - «Університет відкриває двері». 16.55 - Програма передач. 17.00 -

на пост ійну роботу потрібні:

дитячого

тринатажного

прикаордан­

браварчани

радянсьного

паро,ду партійні, нам­ сомальські організації завадів пластич.!! и х

зей фартеці, ,в яному фрагменти-картини ІВОС­ нрешають, імітують баї

му,

моло-

ревалюційних, і труда.вих

традиціях

та дівчата відвідали му­

радяlнсыихx

приді­

вихованню

ді на бойавих

Сполуче· Ху­

Адміністрація.

ли розповіді енснурса­ вадів 'про те, ян Іваї,ни­ ,принардоНlШКИ билися

JЗСЬОГО,

у

12.00 -

БРОВАРСЬКОМУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ НЕСТАНДАРТНОГО КОМУНАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

'

ДОРОГf\МИ

дожніі:'(

До віЗIІТУ Генерального секретаря ЦК КПРС топ. Л. І. Брежнєва у Сполу-

регавори Л. І. Брежнєва ОБ США приведуть Ідо нових успі­ хів на шлях,у миру, раззброєн­ ня і :раЗБИТНУ 'СПі'вробітницт,ва

ДЛЯ

шоставнами

США праду.нції ,навих

~роблена

-

16.25 -

КПРС тов. Л. І. Брежнєва ні Штати Америки. (М.).

20.30 - Програ­ ня. «ВІзерунки». 18.00 Новнни. 18.10 ретаря ЦК КПРС тов. Л. 1. Брежнєва - «РЕВ у дії». 18.40 - О. Пушкін. у Сполучені Штати Америки (М.). 21.30 Художнііі телефільм «Варчина земля». «Казка про рибака і рибку». 19.25 (З серія). 22.ЗО - «Старт». 2З.0О Ін. Кольорове телебачення. «Молоді голо· СИ». Конкурс виконавців радянської формаJ(іііний огляд «На лаиах респуб­ ЛІки». 23.05 Вечіiffii новиви. Програ. пісні учасників Всесоюзного фести­ ма передач. валю радянської молоді. (І-й тур). 2О.ЗО Інформаційна програма «Час».

У зверненні Компартії США да

закупки необхідного уста тну­ вання і матеріалі.в. Кредит па­ гашатиметься

12.45 17.00 17.30 -

діяльності. «Договір тисяч» у дії». Репортаж. Програма передач. Iб.ЗО «Бесідн про вихован­ ня». «Дітям про звірят (Ле­ нінград). Кольорове телебачен,

за всі Іпопередні ,рони».

су,му

нредит

Концерт лауреатів Всеросійсь­ огляду сільської художньої само­

уряду

ми була

11.00 -

12.00 -

СРСР. Я думаю, ща за остан­ ній рі,к-два для паліпшення даб­ рих в.ідносинміж ,двома нраїна­

історії торгівлі

на

Перша програма ЦТ - Програма передач. 9.З5 - Но­ 9.45 - Кольорове телебачення.

багатосерійний художній фільм «Дактарі» (США). 8-а серія «Пропав гепард». О. Глазунов. Симфонічна поема «Море». Ін· формаційна програма. До візиту Гене· рального секретаря ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєва у Сполучені Штати Америки. кого

-

11.00 -

ЧЕРВНЯ

10.40 -

•.

-

довження конкурсу. 2З.ЗО Новини. Програма передач. Друга програма УТ Інформаційна програма. До візиту Генерального секретаря ЦК

вини. Телевізійний

<вій­

y'ГQДY стро ном на 20 раків пра бу.дівництва Ів СРСР велинага <комплексу па вирабництву мі­ неральних добрив. Передбачена паставки

9.ЗО

ста,вились

та.к ідобре да народу

19

ВІВТОРОК.

Інінали

ще з часу ,другаї с.вітоваї ни

'JлеБаченнS1

зануповують

радянське прамисло,ве

21.30 -

чені Штати Америки. Кольоро­ ве телебачення. «Молоді голоси Про­

кореспФндента

МІсцевого

радlо-

Київської області, вул. Київська,

154. Телефан - 19-4-57.

ІНДЕКС

Газета у

61964,

виходить

вівторок,

середу,

п'ятницю І

суботу.

промисловості,

19-4-67, Зам.

масово!

2991-9900.

#94 1973  
#94 1973  
Advertisement