Page 1

ПР()А(mорf

КГI11Н. fдНОііm~(я!

IJcix

РІк видаННІ! ХХ"

стgХППОВЕUЬ

Н2

НЕДІЛЯ

Ціна

бу дівельників .

Завод суцільної

усією країною трудяй'

нашdГо

ра ону

сьогоД'ні День

15

коп.

Рішення Плену.му-в дії

свято

ЩІ

}

р.

1959

\

}

СЕРПНЯ

Киї,вської області

3

І

9

Орган БроваР.ського районного комІтету Комуністичної партії У країни та районної РаАИ Аепутатів ТРУАЯЩИХ

Разом

І

94 (1849)

робництво агломерату. У, станов'ка

має самозаписуючий

автоматики

ВІДзначають

будjвеЛblника. На

лічильник,

який фіксує, скіЛЬ'КІ1 агломерату

На Мінському підшипни:ковому вигото,влено і відва!Нтажено. Д,РУ-

пі~ПРИЄМС1'вах будівельних мате- заводі вже 80 процентів ме.тало- гий лічилЬіНИК показує

ріалів, в цехах, мо,нта.ж:них уп-

.

РІзального

ра.вл~ннях, колгоспних ірадгоспо лять -них б-ригадах, заинятих на спо-

у,стаl'кування

аВ'l'омати

і

станов-

піва.втомати .

си,р"'ви'НИ "

за'nРОDaджено

агломераЦIИ1НIИ

сmnічці.

В

u

. «3ап~РіЖ ' . б УД» . СТВО1)000 машmну для безтраншейного

исокопродуктивнии

на

За масовість

Безтраншейне прокладання труб

•..

руд женні жител, та інших при- Т,ри &В'l'оматичні шнн діють на ~. б" ., міщень підведені підсумки р060- ОIt}Ю ЦІ !tІЛець І шариКІВ, десят-

ти. Вони свідчать про значні ус- ки aВ'I'QMaTiB

на

. Кіль~!с~~l .............................. '.' •. '.' " .....-.-.. 1:1

У

вугільний струг

піхи. Так, на заводі холодилыи-- контролі підшипників. Тепер коНа Харківському заводі «Світ- прокладання тру,б великих ді аків колекти'в буді,вельників, очо- лектив заводу переходить до ло шахтаря» ззкі'нчено 'Робочий метрів. Вона має механізми і лений т . Шел"ом, добре спра- комплексної автоматизації виробcmpyrO'BO'I' пристрої, за допомогою я,кихрозЛІ'

вився

із завданням

ництву

ЖИТЛОВИХ

по буді,в- ництва

будинків.

Бу-

спорудила

ПlдшипникlВ.

,

Нова автоматична

,дівельна бригада ливарно-прокат-

ного заводу

проект

• •

новий

установка

ШВИДlкохіДIНОЇ

уста:новки

« УСБ-1 »

них шахт.

Н овии

пласт,

U

J

дЛЯ

би j}a'HНЯ, нава'нтаження і Тlранс-

ву'гіль-

.

портування грунту пІД час укла-

струг не РІже

як звичайно,

тру б

дан'Ня

' З' меха'Нlзовано. а ЗМІ-

а сколює ну під залізничними

або трам-

виробничий цех, споруджує д,воУ Чедяб1НСblКОМУ нау:ково-дос- ЙОfО. В 150-метровій .'1 аві , яка ваЙ!ними коліями мати'на укла. .. .. 90 с.анти- дає до 15 погонних ме!І'р'ів труб. повер ховииО житлови,иU будинок.' ЛІДНОМУ ІНСТИТУТІ ПРНИЧОІ cnрамає товщину пласта Виріс новий просторий цех на 3 її допомогою проклад~но перви створено автоматич'ну уста- метрів, аг,регат може дати за до- ші 200 погонних метрів сталебуд'Комбінаті. Про славні трудові перемоги новку, яка за допомогою радіо- бу до тисячі TQHIH вугі лля - в вих труб б~зтраншейним спосораПОРТУЮТІ)

будівельні бригади

-радгоспу

активних ізотопів КОНТРОЛЮЄ ви- два рази більше, ніж комбайн .

колгоспіlВ

хів,

«Червона

ім .

ряду

Хіміки вдосконалюють вирОбництво

Ук,раїна»,

Сталіна,

с.

Русанів,

та

інших.

Про Ірозмах будівництвас~ід­ чать

хоча

районі

б

такі

цього .

показники:

року

ПРИlЙнято

в В

експлуатацію понад 200 житло­ вих,

господарськи~,

ІНо-побутових, та

бом.

культур­

тваринницЬtКИХ

інших

ЩJИміщень,

а

в

Колектив

Новии

Київського ,комбіна-

Шереметьєво

данчикі,в.

готується

до

Спочатку він буде обслутовувати

вдосконалення

ВИ'РООНИЦ'l'ва досягти в

1964

році

рівня виробництва, запл анованого на кі'нець семирічки.

На

пі~приємстві

пасажирів-,

які

полімериза-

можна

двома іншими аеропортами столи-

рапорту відправлятимуться літа- зуються регулярні КИ і по інших напрямах.

оборонної

ек()номі'Шіаї

могутності

і

країни і

Оlргані-

ПОдьоти

між

ними літаків «ДІ-2».

Продаж будинкІв, готових до заселення

до виходу ГОТОВОЇ смоли, що йде

на

виготовлення

Торговельні ОРГ3Jнізації Уюраї- ласні будівельно-монтажні

синтетичного ни ПРИСТУlПають до продажу місь- нізації.

3бірнікотеджі з двох і трьох

Вж~

Збільшують випуск скла

нат з усіма вигод.ами

у

1959

році

орга-

намічено

продати близько трьох тисяч бу-

кім-

встанов- динків, готових до заселення. Зе-

підвищеНIНЯ жи'М'Євого рj,мя труНа Висучанському скшrном'У дюються на садибі площею 0,06 меЛl>ні ділянки для них виділядящих, передбачено величе:mе заводі «ПРОдетар» пущено новий гектара. Збиратимуть будинки об- . ють місцеві Ради. будівництво.

За семирі:ччя обсяг

де'ржа.вних

капіталовкладень у конв-ейєр потужністю 240 тисяч народне господарство СРСР до-, ква~ратних . метрів полірованого сяmе 1 трильйона 940-970 скла на рі'к. Його ПРОДУlкція йде мідь.ярдів карбованці,в. Це стіль- для ПРlJладобудування, вагонобу-

Збирання

вин

О

гра

Д

у

В придунайських районах по- граду пізніх сорті-в. Площа плочалося збира'ння винограду. Пер- ДОНОС них

.

ШІ ТОННИ ранніх сортів доставле-

близько

пла'ltтаціИ

40

становить

тисяч гекта.рі,в. Усю-

ки Ж, с'кільки було витрачено для б дування, виро ництва дзеркал. но в мага3И'НИ і на рин.ки Одеси, ДИ дозріває високий врожай . Бацієї мети за BC~ раки Радянсь-кої 11' • нОlнвеиєр оснащено досконалим Ізмаїла та інших міст області. гато бригад і ланок змагаються влади. МільйонИ' радянських люустатк~анням. Після дощів, що ПРОИШ/lИ, йде за одерж3lННЯ з кожного гt"КTapa

.цей пер.еЙдуть жити в нові впот

(РАТА ) У .

ряд!ковані к' вартири, яких буде СПОРУДЖffilО за 7 po~iB блиЗ'ь.ко мільйонів квадратних метрів. Будівництва в та-ких м-асштабах ще не знала жодна

650-660

країна світу.

будівниц'J1ВО,

намічено

реконструк­

ція наявних підприємств і в на­ шому

МІСТІ,

на

чено П()lнад

62

що

буде

витра­

мільйони кар, бо­

ванців. Значні асигнування пе­ редбачені ~Ha житлове будівницт­

во. Ті'ЛЬКИ індивідуальні Довники

З

колгоспів кв'адра'l1НИХ

допомогою

забу-

держави,

СПОрУ'дять

73600

метрів житлової пло-

щі.

перевищують

з

ше

розгQtртай-мо

соціаліСТИІЧне

змагання за ДOCТPOК(fB~ виконан­ за-вдань

рі'Ши!

пе}}mого

року

семи­

чверть

підприємством

мільйона

виросло

гектарів.

Поряд

робітниче селище.

***

жено в Алма-Аті.

Кожна

з двох

прядильно­

* * *

сії недалеко від Полоцька. Тут піднялися вже перші квартали майбутнього міста нафтовиків­

196/ році -

Будівельники

зобов'язалися

першу чергу

заводу

в

на рік раніше строку.

* * *

Завод ХІМІЧНОГО. устаткування почали буду­ вати в РузаїВці Мордовської АРСР. Підприєм­ ство

випускатиме

та інше.

автоклави,

року першу

семирічки

він

стане

до

продукцію .

Великий кабельний завод будується також Прохладному Кабардино-Балкарської АРСР .

в

***

у Грузії здано в експлуатацію завод електро-

апаратів. У першому році семирічки в республі­ ці

введено

до

ладу

також

електротехнічний

насоси,

***

Механізований завод ЦИНКОВОГО ' білила став до ладу в Гомелі. Підприємство випускатиме за рік до 2-х з половиною тисяч, тонн продукції. Ще

одна

близько

300

норми

праці

та

фізкуль­

турників є розрядниками з рІзних видів

спорту;

больних

одних

команд

тільки

в

фут­

районі

20.

зараз

.

Розмах

спортивної

наслідок

роботи­

перетворення

в

життя

постанови ЦК КПРС і Ради Мі­ ністрів

СРСР

фізичною

«Про

керівництво

культурою

країні». Партійні організації стали

читайте,

і

спортом

в

і профспілкові більше приді­

кожне

цінне

товариші,

требухівського

* * *

прядильно-ткацька

фабрика

вво-

диться в дію на споруджуваному в Комишині бавовняному комбінаті. Порівняно 3 усіма нині

діючими в нашій країні фабриками, що . випуска­ юТЬ І!орсові тканини, вона

почиНан­

тень»,

які

матеріали

колгоспу

друкуються

з

«~OB­

сьогодні

в

газеті, і ви переконаєтесь, як ба­ гато можна зробити, коли пра­ цювати з вогником. Нещодавно

наша газета писала про славнІ діла руднянських спортсмеиів. Фізкультурники Броварської пром­ артІлі

ім.

Панфілова

і

Гоголів­

ської текстильної, Броварської І Гоголівської середніх шкіл пора­ дували

нас

в

цьому

році новими

команда спартакі­ аді посіла третє місце. За ос­ танній чаСІ зросли лави чудо­ вих фізкультурників, справжніх ентузіастів спорту. Всіх, звичаli­ но,

не

перелічити.

прикладу

ткалю

Назвемо

промартілі

для імені

Панфілова комсомолку КлавдІю Гордійчук, яка на республікансь­ кій

спартакіаді

рядницею

з

стала

першороз­

велоспорту.

Сила спорту

в

-

його

масо­

вості. Та чи всюди турбуютьс!! про це? ' Сьогодні, в День свята фізкультурника і перші дні другої Спартакіади народів СРСР, тре­ ба, на жаль, відповісти: «Ні, не всюди!» Скільки було розмов про те, що у Русанові занедбана спортивно-масова

поки

що ніяких.

лах

Бобрику,

Ця

ваЖЛИRа

роБОТІІ,

а

змін

Не краще в

Рожнах,

ділянка

справа

що

роблять

спорту

завод, який виготовляє електроакумулятори .

Нафтопереробний завод будується в Білору-

експлуатаційникам

другого видасть

буде споруд­

ткацьких фабрик комбінату зможе виробляти понад зо мільйонів метрів тканини за рік.

Ново-Полоцька.

і

оборони»;

ло

* * *

початку

до

се­

ПухІвці.

роботи

-

комсомольських

організацій, але саме в цих селах

Первенець електротехнічної промисловості Таджикистану завод «Таджиккабель». Завод створюється на околиці міста Сталінабада. На ладу

Перший в СРСР текстильний комбінат з без­ човниковими ткацькими верстатами

здати

Товариші будівельники! Шир­

ня

Сировиною для нього буде комиш. на який ба­

«Готовий

вони. самоусунулися

Під при G 11 ств асе 11 н річ R и Найбіл&ший в краІНІ целюлозно-картонний комбінат споруджується недалеко від Астрахані.

складати

комплексу

кровна

~I:I~

гата дельта Волги і степові озера. його зарості

Семирічним планом велике

більш прискорений налнв ВИІНО- по 100 цеНТНl'рів Вll'Нограду.

---------

15 ~іJ,IьйОнів, загаЛIJНОЮ площею

Il,1,Iфр.

дІвчат ра­

рекордами. Футбольна «Спартак» на обласній

Тепер весь технологічний ЦИlКЛ­

зміЦlнення

на приміських

Згодом з цього ае- ці-Внуково і Биково -

UЯХ ХХІ волокна, проходить майже втроє ,кому населенню готових до засеВ І'сторични'х ,РІ'ше'U' 'ШJ з'їзду КПРС, спрямоваНИ1\ на швидше, IIlЖ 'Раніше. лення стащар'l1НИХ будинків. дальше

проїхати

Лені,нград і прибувають в Моск- також автобусом. Для зв'язку Шереметьєво з . ЛеНІ'на на літаках ву з МІста

ЗДІиснено «ТУ-104Б».

безпер~рвний процес

26

еле. ктропо їздах з Савеловського в або Лені-нградсь;кого вокзадів, а

вилітають

закінчують

і

А таких починань чимало. Про­

при- кідометрів від Москви. До нього

рахунок дальшого

юнаків

ня.

Аеропорт розташований за

йому і відправки пеРШИJ( літаків.

ємства,радгоспу, колгоспу, на- від ро·зпла.влення капролактаму і

віть вулиці без бу-дївеЛЬНИ1Х май-

столиці

ту штучного волокна вирішив за

П'Р-Оцесі будіВlНицтва _ 1180. ції капролактаму - вихідної сиНе перебільшу'lOЧИ, можма сказа- ровини для вироблення капрону. ти: не знайдеш в районі підпри-

а. еропо-рт

йону

декілька

-

400

тримувати

Шереметьєво

.F\eponopT

По-перше Близько

ляти уваги спорту, активніше пІд­

«СеМИПОJ1КЇ'ВСЬКИЙ»,

с. Гоголів, «Жовтень», с. Требу­

спорту

треСТІ

буде найбільшою.

реактори

(ТАРС),

серед

від

для

неї.

Ма­

пропаганди

населення.

Треба

пам'ятати, що Спорт-не саМОQіль, а один з засобів комуністнчного виховання

трудящих,

підготовки

їх до праці і оборони. Отже, всІ · форми і засоби слід використати для

дальшого

вого

І

розгортання

масо­

спорту.

ще одне.

дити

Не можна налио­

фізкультурної

роботи

без

міцної спортивної бази. Заслуго­ вує підтримки почин тих комсо­ мольських організацій, які взяли­ ся

власними

ці

бази.

велика

силами

створювати

Ентузіазм

сила!

утриманських

І

молоді­

заклик настроїв,

«Менше більше

ініціативи!» повинні взяти на оз­ броєння всі фізкультурні колек­ тиви. пу,

Кожному колгоспу, радгос­ кожному

підприємству­

зразкову спортивну базу.

Товариші ФіЗКУJlьтурникиl Шир. ше розмах СПортивно-масової ро­

ботнl

Порадуємо

qовимн

спортивними

Батьківщину рекордами!


Товариші будівельники! Ознаменуймо підготовку до наступного ПJlенуму ЦК КПРС НОВИМИ ТРУ~ОВ~МИ" ПЕРЕМОГАМИ На будівельних Знижуємо 11

11

майдан ч иках

собівартість будівництва За

останні

вельна

із

наша

бригада,· яка

Чl'llО буді­

інших

складається

великий

спеціалістів,

обсяг

вір'ях ,колгоспу десяток

На

под­

з'явився

не

один

добротних

вже

і

в

цьому

16-квар­ розпuчато

P03~lipy.

* * *

Радгосп «Бобрицький». Роз­ горнуто

господарських

і тваринницьких приміщень. Дещо зроблено

БУДИ,IІКУ,

будівництво Д!ругого, такого ж по

виконала

роботи.

rПОР)'ДЖt>ННЯ

ТН!РНОГО

теслярів, столярів, мулярів

75

та

роки

Завод холодильників. :~aKiH­

будівнnцтво

ЧОТИРИ­

ряд!ного та дворядного

ро­

корів­

200

ників,

кожен

споруджений виноробний цех, 2 будинки дитячих садків, відго­

дів. Усі

3

дівельну площадку для свиней, 2 водонапірні башти, кожна міст­

засрдені в цьому році.

ці.

Здано

кістю

в

в

ново­

будівництво

майстерні,

* * *

бухів. Га,раж на ши,н,

зерносховище

худоби, особливу ува­

тонн,

приміщення

ростом

гу надаємо будівництву тварин­ ницьких приміщень. Споруджую­ чи новий чотирирядний корівник,

телятник, ла,

бригада

щоб

багато

збільшити

дови,

в

яких розміститься

нарника.

Цей

захід

дає

Якщо

велике

при

заощад­

будівництві

нового приміщення вартість одно­ го головомісця для худоби ста­ новить, в середньому, 2100 кар­ бованців, то при добудові на половину дешевше. Для стінової кладки

використовуємо

кдадається

Край

неба

яркой

акварелью

І Одев просто й рабочий китель,

PaCCBe~ окрасил .голубоЙ,. Н,

пробужденныи

А крановщик, от вас не скрою, Привет рукою мне послал, Я ввыьь взглянул, а он стрелою Над стройкой солнце приподнял. А. КОЗЛОВ, м. Бровари. робітник.

В котором выос,' возмужал,

птичьеи

трелью, І' Нду в завод, сосед-строитель Давно

не

спит

поселок

мой.

С прив етом руку мне пожал.

РДДГОСПНІНОВОБУДОВИ

грунто­

у

нашому радгосПl

будівництва

Ma.lO

стосовуємо У своїй роботі.

тваринницьких приміщень.

наявні

в колгоспі

На .калитянському

3.

ведьна бригада

У нашій бригаді підібрані хО- ВИКОНУ1ватИt

цю

будь-яку роботу швидко і якісно.

буді-

Бабича збу­

причин

Таку

ж роботу них. Аш~ як бути взимку? Кіль­

по-; проводимо і на інших відділках, кість худаби швидко збідьшуєть­

Вони вчать і молоде поповнення ча.'1И із запізненням, але вже чи- де розміщена худоба. Збу- СЯ, і спо.руджених в цьому і ми­ - КОЛИШtfіх учнів, які після за- мало встигди. Споруджено 2 бу- AUBaHO новии корівник на 104 нудомуроках ПРИ1міщеньне ви­ вирішили

стати

ДИНЮІ, В яки·х живуть робітники годови, простории тедятник, заl;­

воричі. на.ння

18=

на

Розпочато

переоблад­

дворящного

КО Р.івника

три.ряднии,

вии на

200

буд,ується

но­

годів ~удоби.

**

4

тисячі штук птиці, будує­

тІ,СЯ медична амбу .'1аторія.

літніх таборів.

Хоч ка ::ІРО били прибудови, і він став Корови добре почувають себе в

роботу 3 неза- чотирирядним.

від нас

7

* 18=

Колгосп ім. Кірова, с. За-

хівка. 3будова.но пташник на

«Жовтень»

ЖИТ;10ВИХ, господарських і відділку до дворядного корівни- дувада в полі

роші спеціалісти, які виконують дежних

школи

дорога в

18= Колгосп ім. 8атутіна, с. Пу-

Цінна ініцІатива

заюано- насамш\ред, розширюємо

і механізація, Я.ку все ширше за-

кінчення

шосейна

жується вседі.

"Над СТI)оіікоіі солнце прнподни.JI"

цеглу, чи інші матеріали. Значно вано збуду.вати в цьому році чl[- приміщення. собівартість

бу­

ний перелі'К того, що споруд­

блоки, які в 10 раз дешевші за

знижує

лікарня,

напрямку Броварів. Ось .непов­

додат­

ково 100 голів худоби. Така ж прибудова зроблена і біля сви­

1500

музичної

ДИНО·К зв'язку будуються. Про­

пло­

старих будівель. Так, до коріgників зробили прибу­

на

збудовані. ДесятиріЧі!!а

школа-інтернат,

зроби­

корисну

щу і двох

ження.

школи

автома­

20

поголів'я

з

1'0-

двокваРТИlрні будин­

Колгосп «Жовтень», С. Тре-

механічної

свинарника.

зв'язку

громадської

на

КІІ, щО спаруджуються, будуть

30 ,кубічних метрів, за­

кінчуємо В

експлуатаЦію

***

Колгосп ім. 1-го Травня, с. Мокрець. ILравдінняколгос~ пу піднвсло колгоспницям хо­ рошии подафунок но

збудова­

-

нові дитячі ясда.

стачить.

будівельнltКами. Кос т Я н тин і сдужбовці радгоспу. Незабаром дадено ЧОТИIРИ.ря~ниЙ корівник і - А ЩО, коди переобдаднати Жмінька і Микола Болтунов, на- буде ГОТОВИ'и~ " тр.еТІ·ИU • . тешІТНИК, приступили до ремон- табори і IIJристосувати Їх для приклад, швидко ОВОЛОДІвають зимі,влі худоби, запропонував спеціальністю муляра, Микола У весняно-дітні дні будіведь- ту тваринницьких приміщень. Шеверун-теслярською справою. ники в основному були заиняті Завозимо матеріади і ,незаба- хтось із колгоспників.

Сьогоднl,

День свята буді- на спорудженні

!!

вельників, ми даємо слово від-· стеРНІ значити підготовку до Пленуму

для

просторої май- ром приступимо до будівництва.

.

ремонту 'l'раКТОРІ'В

та

парникового

ЦК КПРС новими трудовими ді- інших машин. Тут обда,щнані целами - до 1 грудня закінчити хи: механічнии, ковадьсь,кии, сто­ спорудження планованих

всіх на

приміщень, за-

цей

рік.

ВАГА,

с.

«Червона

всі

Україllа»,

Гоголів.

Найголовніше ЗДIИСіНЮЄМО,

у~[ови

зандання,

бригада

яке

практично

В ці Діні

робота.

руджують

Ю. Антоненно,

і

пра.влін.ня

будіведьна

здійс,нить цю

будіведьники

телятнИrК

на

дів.

старший

. . .... ..

с.

спого-

100

М. ГРИНЬ,

прораб.

Радгосп «Семиполківський».

чдобі тrплу зимівлю. Для цього,

її

пропозицію.

ваіНО буді'вництво клубу, а зараз

там розгорнулася

сподобалася бага­

підтримало

колгоспу. Незабаром

рам.

забезпечити' ВСIИ

-

>,v

Пропозиція тьом,

6

на

Тривалий час було законсерво­

для

тільки вліт-

ку, а і зимою.

будівельної бригади.

Колгосп

Cтвop~Hi

ремонту техніки не

М. бригадир

лярнии.

тисяч

господa.r"·тва

інженер.

Требухів.

~

БУДИНКИ СХОДЯТЬ 3 КОНВЕЙ€РА

цегла власнorо виробництва

У

південно-східній ча-

стині

Києва

швидко

потім

лей,

площадках

як

на

будовах.

не

дета­

звичайних

Вантажні

томашини

з

сюди

виго­

товлені на Київському домобу дівному комбіна­

ті

збірні

залізобетонні

конструкції ними

в

блоками, мами

тисяч

500

цег ли·сирцю,

палено

і

60

тисяч

ви·.

-

та­

кі наслідки роботи нашо­ го

цегельного

На

знімку:

кращих

Віра нує

Кабиш, на

із

формувальниць

щодня

бітку

завом·

одна

яка

вико­

норму

виро­

120-130

про­

центів.

Фото і текст колгосп' ника Г. Литовченка.

Колгосп «Більшовик», с. Рожни.

І2

"СТАХАНОВЕЦЬ"

Недіnи,9 серп ни

1959

р.

і

з

вмонтова­

них

дверними

віконними навіть

ві,

ра­

електро­

у

в

і

перет­

бетон,

стінні

а

сантехнічні, для

сходових

кліток. На

підприємствах ком­ випускається

та­

кож продукція для за­ вершення будівництва­ лінолеум

і

поліхлорвіні­

лові плитки, що витісня­ ють паркет, який дорого

коштує, вельний,

м'який тепло-

ізоляційний

покрі­ і

звуко­

матеріали.

У відповідь на рішен­ червневого

Пленуму

увага

приді-

механізації

ва,

дасть

вантаження щебеню, яко­

їти

випуск

го

щодня

нелей. ,Крім того, на кі­

ди

тисячі

надходять сю­

тонн.

новлюється

равління

Вста­

пульт

лебідками

розвантажувальними

ливість ку

в

ше

що

дасть

одному

кілька

робітни­ швидj

п р .о в ади т и

вантаження Подачу

роз­

щебеню.

щебеню

і

піску

і

норама

великих

сів,

які

за

кілька років

нерно-технічні

виросли

на

прибережно­

ки

му піщаному околиці міста -

пустирі Теличці.

працівни­

зобов'язалися

шити в а

липневого

в

1959

збіль­

році вдвоє,

наступному

році

-

Спочатку тут були ок­

втроє

виробництво. ве­

ремі заводи будівельної індустрії, а напередодні

ликих

панелей.

Творча

думка

колективу

працює

в .,диниЙ домобудівний комбінат. Вздовж про­ сторих і світлих цехів

над дальшою механіза­ цією і автоматизацією виробничих процесів, иад модернізацією устатку­

мірно

вання.

цього

року

їх об'єднано

рухаються

кон-

.

струкцій. ничий

-

начено

нелі

"ого

профіль

і

ВИ3-

стельові

па­

сантехнічні блоки.

Завдяки ючі

вироб-

вже

цьому

заводи

нині

ді­

зможуть

спеціалізуватись

на

ви­

Серед

численної

кількості

дt>бротних, 3 довговічних ма­

теріалів, господарськИrX і тва­ I!И'ННИЦliКИХ

приміщень,

що

розташовані ІНа цеlГI1Pальнїй. ca~ дибі колгое,пу ім. Сталіна, с. Русанів, височить нещодав­

вано

вати

так само, як

зування

частин на

і

до­

складових,

бетону.

люється ня

всіх

пульт управлін­ rоловному

кон­

пересуванням

формувальних штовхачами

візків, конвейєра,

гідропідйомником шими

та ін­

механізмами.

Підрахунки показують

що здійснення цих заходів, які Становлять ли-

швидше темпи

нарощу­

їх

вироб­

ництва.

Встанов­

управляти

,корпу­

КПРС

пер­

но зБУД'ОВ1ша водонапірна баш­

Пленуму ЦК КП Украї­ ни робітники та інже-.

па­

дати

нелей,

ЦК

відкривається

має

па­

пуску тільки стінних па­

вздовж Дніпра, і перед

будови

року

подво­

великих

в бетономішалки неза­ баром буде автоматизо­

очима

від

змогу

шу продукцію новий за­ вод залізобетонних кон-

і ма­

мож­

раз

нець

уп­

вейєрі. Один .оператор замінить 6-7 робітни­ ків, за допомогою авто­ мата він зможе легко

автомашині

автоматизації виробницт-

роз­

шинами,

бінату

ня

Основна .1ЯЄТЬСЯ

панелі-стельо­

склоблоки

проводкою.

Десять хвилин їзди на

цемент

поступово

ворюються

ав­

причепами

доставляють

Виготовлено

пісок,

ки. Знаменно, що на бу­ складів

по-

Щебінь, вода

побачиш

Гуркочуть

бетономішалки.

спору джуються б і л 0стін н і п'ятиповерхо­ ві ж итл О В і будин­ дівельних

штук

вейєри. тужні

Вже в цьому році ком­ бінат випустить продук­ ції

для

будівництва

великопанельних

ків

загальною

60

тисяч

метрів. річки

30

буд ин-

площею

квадратни,\

Протягом майже

та ціль-нометалевої конст,рук­

цП. Ії міст,кість 35 кубо­ ме11Р'і,в води.' Від неї невиди­ мими, глибоко

міщення.

Недалекотои час, коЛи на­

семи-

половина

ше

механізації й

село

повністю

перебудує­

всіх нових житлових бу­

ться, і 3 цієї башти

динків

вода до водорозбірних

їни

У

буде

столиці

Укра­

споруджена

з

великих панелей Київсь­ J<?fO домобудівного ком­

но,к,

коло­

що

Фото К. €BГEHOB.

потече

будуть встановлені на вулицях, 3 щ)анї<в у будинках холгоспнихів.

ше частину РОЗРОблено-' б1Нату. го плану

закопаними в

землю трубами вода надхо­ дитьв КОіРівники та інші І1ІРи­

А,

і текст

Рябого.

колгоспника


9

Недіпя,

1959

серпня

3

СТА Х А Н О В Е Ц,Ь

року,

Розширю€мо посіви озимини

Щодня збираємо

і злакових трав

ОВОЧІ

Хороша вдалася YHar озими-

сів,

на

яких

посіяли

ТИ-

До друзів

Найраніше виходять овочі робі'J1llИці ланки

збирати

віддіnку ,і

ному

-

калитя.нському

радгоспу

ДМИТРО

працює

на

Гайовий,

Петро на

Зозуля

централь-

Михайло Кравець, ~кий на

машині

«Бєларусь».

Орють ~ вони якісно,

,на ІЮВНУ

глооину, перевиКQНУЮЧИНОРМИ.

~икористовуючи

центне,ри

60

зерна

гекта'рів

з

гектара,

тимофіївки. На цій

роботі заИIНЯТО ще декіш,каком­

баЙнів.

Намолотили

рів насіння, яке ТИ'НУ

його

колгоспам

сприятливі

цеНТllе­

відпу'стимо та

іншим

радгоспам.

Щоб зміцнити

гектарів

225

пасовищ,

інших малопри'да'l'НИОС

лук

угідь.

грунту.

сівач Петро Печура. Во'ни посія- На всій площі тимофіїВЮI весною ли 15 гвктарі,в. Для годі,влі худо-І . . . 15 0· ШДСІЄМ() конюшину. НаСІННЯ маєб и оуде в нас гектарІВ жиі

100 гектарів пшениці. Через день-р,в.а приступимо до сів-

би озимих

культур

мо

своє

ди

красилівського

го

відділків 'радгоспу.

пусту,

мор.кву,

на високому аI1Jоте'хнічному рів,ні.

На

комбайнер

знімку:

Фото

Вllпа-

умов

збирає

щодня

цеmнери овочів

на

компості'в.

більше,

MoгopЄlK. За

6

один

оде,ржав по

1682

в

одного.

ПОСЛ3Jнця ~росіЙСhlШХ

-

директора

показали

Радгосп

йому

ПРИХОВ'llЛИ

і

ім.

дру­

радгоспу

лектив

Андрійо­

де від кожної

господарство,

Радгосп

кий»

багатогалузеве

-

8.

п.

Потрібні

В.

Полотняка.

Прикр.о, але тиж,ні

фа'l\Т.

збирає

Понад три

врожай

радгосп

«Лхромс.,

сказав

дер-

є

Г~KTa­

обмолочено овес з вал,ківна

нак косити не приступили. Лкщо

40

Втрати тут значні, (~o

зараз його

не

то скоро він почне осипатись і будуть втрати зерна.

керійни,ки

р.адгоспу

Не

способу

озими,ну

здачі овочів.

а доставлено лише 26.

на

повну

по-

простоюють-

Багато 'не заскиртовано

соло-

ми. Вона лежить в купах і МОКне під дощем на

400

На

зайняті

СТЯГУ'ванні

..

ге, ктарах.

лише

Дирекції радгосІІУ,

~,.~------ ~----.,:..-

'!

Р.д

зБИJ)aННЯ

щоб

врожаю,

роботи,

сівбу

озимини.

Вистав/(и передового досвіду в народному господарстві УРСР

~_#

J

трудову релічити. А тепер таких

дисципліну, не по<казував при,к- аРlмія. І вони, як і ми колись, д.aJ~ши

закінчити

ПРИС' КО'РИТІІ

своєчасно

почати

о·

гекта.ра,

::~;::гo :~~';~ВОсЗь чому

для

по-

Так само робить

огляда­

в

тому

цeH'l\НepiB

пше­

ниці, у бригаді М. Проценка, -високи,й. У

'Нас посіви на

значних площах теж такі, але зерна, хоч і ,не наоогато, бу­

де менше. Допускаєте розрив між збиранням НЯМ соломи,

. щення,м

і СКИ1РТУВан­ відстаєте з лу-

стерні.

Було висловлено ще ~д за­ уважень.-У нас нижча про­ хоч ~op ..

мова база однакова, мало ви­ роблено м'яса.

господарства,

на нараді домовилися про обмін делегаціями між радгоспа­ ми. llредста'вники нашого рад­ госпу незабаром виїдуть у ДМИТРОВ0. ВонНІ повезуть з со­ бою для російських дірузїв на-

Рад'госп

і кормового

«Лхромс-

кий» вї,Дпускає нам ,кілька де-

сятків

теличок

'продуктивних

ця артіль ма вирощую телят.

ладу в роботі. Правління ДeJкіль- вже мріють не ІІРО п'ять, а про вийшла в число п~редових. На

з

36

по

люпину.

~~----

4 роки, подо- ПОВ1іення своєї групи ко,рів Я са-

відставання,

цell'l'Нe'piB

числі

сіння 'конюшини

Г.Васмпенко.

lІаибl.льше. дешеви~ с~кови:их КОРМІВ .. ТI~ЬКИТОДl собlВ;'РТIСТЬ ПРОДУЩll G ~дc низькою. ле для " , .. , .,., _ _,.......,........,. цього нео ХІДІІО привчати тварин ., , до поїда.ІIНЯ об є.

ціла стаючим. І ось за

-

Щерба,ков,

Шсля огляду

Наше з.авдаlll'НЯ давати худобі як-

Корми вирішують успіх

Причина: бритадир М. Горбенко ~~' :a:~~~x пе-

Т()ІНІН,

партійній

негайно

інші'

___ . . -.. .

ОЗnО8l аюmь учасни/(и

>~~.~._ бригада справляється зро отою,' ~ .. сяч кілограмів мопро другу рільничу МОJЮна було

почути: тяг.неться, пасе задніх. лока від ~~~:-

_~-,.,~~-

30

т,

дУ'Ктиооість худоби,

відпра­

організації треба вжити рішучих

заходів,

трактор,ні воло,куші, а кі,нних не

У переДОВІ би висоКІ наДОІ м{)Лока даЮТl,СЯ Ра;,ніше, коли на правлінні за- небагатьом. Це - не так. Згаходила мова я'к та чи інша дy~ ДОВОl>нні роки. Тоді ДОЛ'РОК, . б як] одержу~али щороку п'ять ти-

НаПРИlклад,

серпня потрібно було

вити В магазини Києва

не

прямого

6

КОМ-

працюють

для

завжди виконується план­

графік

баЙнування. Але і зараз комбай-

дається взнаки поганий ремонт.

-

збирати,

раніше сухі вітри, а зараз дощі

тужність,часто

Подекуди ще існує думка ні-

почнуть

вибивають зерно 3 кол'осків.

ни

гектарів кормового люпи­

300

ну, який вже можна збирати. Од­

вели

..

б багато дечого зробити, коли

рах хліб ЩР стоїТl, на корню, не

збирання, на :mачній пЛ'ощі від-

,.,.~---.,:..

заходи

закінчена

80

здобула

ючи поля. Урожай, якиЙ ви одержуєте, ~ по 19

б включити в р060ТУ. У радгоспі

На

доярок

кілограмів молока. Озимі у вас х-орошї,

--

«&!гданівський», проте і досі :не

робота.

Серед

2235

ВИДНО В полі. А ними можна бу­

.'10

ферми,

першість ДОЯрКа Н. Ф. Жупо равльова, яка надоїла

о

РІШУЧІ

кілофаr,(И

синьківсЬJtої

хоза».

своїх ,недоліків.

дарство.

місяців радтооп

1tOPOBIf одержано по 1958 &л(}фuіВI Фермі вручено п~ехwrиt вимпел «Лучшая ферМа СОВ"

ков розповів про своє госпо­

Щорса.

високо­

молока від корови. Найкра­ щих показнИJКЇВ добився ко­

РОЗ!lGвіли ЯlК господарюємо. Не

О, Вітер,

-

ня, домовилися, щоб побувати

зів

ніж ін­

посад­

гнойово-дернових

у господарстві

Цими днями приймали у се­

3-4

гектарів, з

продуктивне стадо корів-хол­

у дружній бесіді т. Щерба­

Причина:

порушував

тисяч тонн

ший рік семи:річки, що явля­

ші бригади.

недооцінили роздільного

сам час'Го

соціа-

гостя ЗУС11J)іли його робітники,

·гектарах .

о

про

.rIісти,чні зобов'я'зання на ПejJ­

бе

робітник,

<>

В ІО Д с Т а л и Х

обмі' нялися,

«Семиполківський».

-----<>

З

якими розповіли

ють собою господарства і які

одна,кових

305

готовлено 60 тисяч тонн міс­ цевих ДО&РИВ,в тому ЧИlСлі 15

бу,рики,

за

гекта;рах

на

листах,

Вlf1Ча Щербакова. л.к дорогого

Вона

350

них

жена капуста. Під у,рожай за­

тонн овочів.

десик.

тури освоєно

на соціалістичне змаг1ін,ня. У

Попереду бригада, яку очолює

Торік за.'1УЖИЛИ 200 г,ектарів ГУДИМ збирає урожай. та

уклали договір

понад

М.

них землях: під овочевr ,куль­

ЇХ IНапрямки розвитку, завдан­

В мага­

Знач­

- 410.

ні роботи проведені на заллав­

напе~

за останні дні вивезли трудящим

100

гектарі,в, овочів

радгоспу

3 яким

«Лх;ромский» Івана

головний агроном.

Пшеницю і жито посіємо швщцко,

для

к.нЯЖIIЦЬКО­

столові

рад­

утворе,ного

області,

жнив

зразу

зини Києва здаємо помідори, ка­

В. Кудренко,

на зерно.

лук

і

нашого

нещодавно

редодні

відправки киянам городні брига­

масне.

Р адгосп

малопродуктивних

овочі

і

«Лхромский»,

кабачки, часник. Доставші'і;мо та­

гат 11ра:кторист Василь Дудак та ' Підготовили 150 гектарів

та

збирають

госпу

ковської

Дошку пошани. Щодня

робітників

у Дмит.ронсь.кому районі, Мос­

кормову базу, КоЖ картоплю і фрУ'КТИ. Тільки

мадопроду'ктивних

ний кО'рм. Першими вивели агре- та

150

ОЧИСТИ;lИ. Час­

умови, що створилися після до- намітили залужити ЩУі почали сіяти жито на зеде-

скосив

вами

змаганню жавне господарство. Тіл"ки картоплі тут посаджено 700

MЇJЦнiє дружба між колекти­

Любові на, ОС(Jбли'во пшениця, яка да- мофіївку. Трава виросла густа, МОЗГОВОЇ. Працюють ВОІІИ друж­ ла .на круг по 22-23 центнери висока. На 30 гектарах СКОСИЛИ но, не відстають одна від дру­ 3 кож!Ного гектара . Щоб мати іїна сіно і з К(JЖШОГО ге,ктара гої. Результати роботи хороші якнайбільше зерна, вирішили одержали по 5 тонн Яlкісного вико.нують ,норми на 130-140 замість 890 гекта,рів, ак раніше ІІ:О'РМУ, а на останній Шlощі за­ процентів. За рішенням ДИJрек­ плану'вали, посіяти 1000 гекта- лишили на насіння. Ва·силь Гу­ ції; партійної і профспілкової ор­ рів озимих культур .. Посилили ДИМ, який раніше з,бир.ав озими­ ганізацій ланка занесена на темпи ора. нки. Добре трудяться ну і на.молочував по 23-24 трактористи

по

від висоJtо~

Ropib-хоЛlМОГО.

рок, насіння тимофііВIШ. Піаніше делегаці:я дмитровчан відвідає наш радгосп і озо наиомиться

з

гоеполарс'\1ВОМ. М. Компанець,

секретар парторганізаціі.

_ _~~:::.в;~:.~~~:,

__

високоякісного 6на, 3-5 кіл,)-

і учасниця грамїіВ соломи, 35~40 'Кілогра-

ка раз попередЖ'''вало його, спо. . . . . у ви - Виставки, доярка колгоспу іме- мів СОКОВИТИl КОРМІв . і 1,5- 2 І сім-вісім тисяч КІлограмІВ мо- КОЖІІІ сто гектарІВ зеМЛІ т т Д іваючись, що він прийме це до Щ б 400 . . Д лока від корови. о ж сталося ро лено ПО цe'HTHeplВ моло- ні Каліlні'на Переяелав-Хмель- кілограми концентратІВ. ля реб 3350· . У ваги і по-серйозному візьмєпся за останні роки? Насамперед, і ка, а о по КІлограмІВ на ницького району, Київської об- кор,ДИС'l10К доб()ву норму сіна за виконання своїх обов'язків, . Щ к В

це помітить кожен, зміЦIfl.1а КОР- корову.

але цього не сталося.

-

В аж.ко

б уде,

мом база

Ливерчук, ко.'1и його ' призначили Небагато

П "оиошло

.І'

.

.

ласті, Герой СоціалістиЧІНОЇ Пра- збільшую ДО 10 кілограмів, со-

· . .ІНШІ . ДОЯРКИ кол- най-більше в республіці надоїла ковитих кормів - д{) 50-60 і б ІЛьше, НІЖ 12-15 іГОСПУ. Аде, хоч би як добре во:на МОЛО'I{а _ 110 8746 кілограмів концентратів - до 5 кілограмів. знма свою справу, таких висо- від корови. Крім того, всі корови обов'язко-

але докладу самого лише силосу на корову

всі сили,щоб вивести бригаду заготовляється з прориву, - заявив Володимир більше тонн.

бригаДИj}ОМ.

о стосується

тва'рИ'Н'ництва. Тепер КОЛЦУН, то вона надоїла набагато ці є. п. Демиденко. Тор,іКIИ!'На

часу

Безсумнівно

по

успіх в нашlИ ких показнИ'Ків навряд чи доби-

Завжди пам'ятаючи, що тільки во одержують мінеральну підro-

р060ті вирішують корми. Чим їх ласяб без достатку ко'рмів. В здоровий ОРГaJНізм твари,ни може дівлю - сіль і крейду.

а·

,БІЛьше

б

уде у нас, тим

справи у бригаді далrotо пішли корови дадуть моло,ка.

б·

ІЛьше

артілі самого тільки силосу в ми-

нулому році

давати багато

продукції, є. п.

заготовлено по 45 Демиденко не шкодує кормів те-

вперед. Вона першою заКОЖlНий, хто побував на Ви- тонн на корову. лятам. До шестимісячного віку кінчила збирати у'рожай ози- ставці в павільйоні «ТваринКоли кормів багато, у доярок вона випоює моJiо,ltняху по 400 мих і ярих культур, заскирту- ництво», :mepHYB, мабуть, увагу O~Ha турбота - примуеити тва- кілограмів 'незбирaJНОro і по 800 вала на всій площі в 334 гек. . б

праlвилынa годівля і УТРИN&Ння тварин дало

.змогу

мені на­

доїти в минулому році по

кіл~грами

молока

8143

від корови.

на стенд, присвячений ділам КМ- ри'Н з'їдати їх. Але робити це КІЛограмІВ з Ира.ного молока. Вважаю, що й це дал~о 'Не ме­ тари солому з-під юомбаинів, очиТ госпу імЄilї Ждruнова еребовлян- .тре6а 'Також уміючи. Легко одерАле не можна забу'вати й то- жа. стила на «ВІМ'і» насіння ярих і Т ського району, ернопіЛЬСЬR'ОЇ жати 25-"'30 кілограмів молоltа го, що рац.іон для високопродукМ. Савченко. G;!ИМИХ культур, В тому числі б

60

тонн жита і пшениці.

П. Монастирський,

Голова kолгоспу ім. Кірова,

с. 3авор"чі.

о ласті. Зверху стенда ІІОРТ- за день від корови за рахУ'НОК 'тивних корів по,вин~н. бути ,.різнорет мош)Дої, але. вже відо~юї зrодову;вання великої кількості манітним і містити необхідну

доярки,

Героя

С(щіалістичної концентратів. Тільки молоко 1'а- кіЛl>кі'СТЬ білка,. У стійловий пе-

[' Праці К. В. Itолцун. Колгосп, де ке коштуватиме дорого, госпо~ ріод корови моєї гру,пи щод'Ня вона працює, ще недаВНіІ був від- даРствукористі воно не дасть. одержують по 5-6 кілограмів

доярка колгоспу імені Леніна

Лебедннського ської

області,

Соціалістичної

району, Сум­ двічі

Герой

Праці, депу­

тат ВеРХQЗПQЇ Радн УРСР!


СТАХАНОВЕЦЬ

4

l --

-

СЬОlОДНЇ-

ГОТОВІ ДО ПРАЦІ ТА ОБОРОНИ * * *

Застріль"и"и ЩQ б нам зробити для ПОПУЛЯ-j ризщії до

спорту

серед

залучення занять

і

9

1959

серпня

року.

--

День фїЗ~УАьmурнu~~

ня,

НедіПlІ,

населен- совим . Чимала заслуга в цьому

сіЛЬСblКОЇ мОЛ'оді

фізичною

культурою

спортом і дальшого

ня майстерності

комсомольців, які ' з т'во, рчим вогником

відстоюють

честь

підвищен- спортивного колективу.

нашнх фізкуль- мир Дух'но, :Микола

турників? Такі питання

!

Спорт в селі став на ділі ма- ~

сееrри

Катерина

Володи­

Галина

ні

еНТУ'зіасти

спорту .

СтрілеЦbllШЙ спорт-моя стати

витривалим,

в

с.елі. працюють

ф'утбольна,

баскетбольна,

такі

А

ручного

скільки

ляють

м'яча,

ініціативи

комсомольці,

щоб

так

що

Б. СОМ,

чис-

.

класу .

10

Чого нам невистачабі

проявзалучи-

необхідно молодій

учень

ли переможцями.

сек­

волейбольна,

любима справа. Вї>н допомагає

зага'j)Тованим,

радянській людині.

- Давайте проведемо сільсь'ку л енних змагаНіНЯХ в селі і за ,йоcna:J)1'aK.iaAY. го межами вони не ,раз виходиціі:

чи'ма.10 досвідчених с@рт­

-

смЄ'нів. А чи витри'маю я іспит?

і спус. ку курка. Радості моїй не було меж, коли стало відо­

Жи­

На

Визнаю: напередодні змагань я дуже хвилювався. Серед учасників стрілецьких зма,ган\

мо, що я стріляв без промаху.

тивного товариства «Колгосп- тини, Віра Кривенко, Ві,ра Кор­ н.ик». Прис'утні назасід'анні акти- ніИко та багато інших-справж­ віети запропонунали :

ПРОМАХУ

багато цінного. Почав щоденно тренуватися в прицілюванні

Мельничен­

і

спор mC,;tt е1-lіб ~=================

Радився 3 ста'ршими товаришами. ВаНІ! під,казали мені

свого

1\0, МИКО.1а Ганжа, Іван :Мештиобговорювались ченко, Іван К,рись.ко, Борис Сом,

на одному з засідань р·ади СПОlр-

БЕЗ

у mре(JухіБСЬ1іUХ

Нічого танні

не скажеш:

масового

Стрибок

в Р031'0р- товариства не залучає Їх до а, к-

споnmу

наш

ко-

ТИВНО-І

учаСТІ'

в спортивних

жердиною.

Мl'-

важкої і легкої атлетики, стрільби, велосипедна, шахово­

'ГИ дО занять спортом неспiЛJКОВУ

молодь! Як правило, після чер- лектив має пев.ні успіхи. Та чи роприємствах .

Систематично

wашечна.

гової гри чи тре'Нування, після - є у нас право зазнав,атися і за-

і наполег ливо

Правлі:ння колгоспу і паРТlИна організація підтрим'али цю ініціа­

тиву .

Почалась

. підготовка

до

спартакіади, Зробили так, що 3

її

проnрамою було 03lнаиомлене все

чергового КРОСУ спортивні секції спокоюватися

поповнюються

у ВСЬОМУ.

від,ремонтева,но

Це ЇХ РУіками

тир, обладнано

населення села. А передбачалось

новий волей60ЛЬНИЙ майданчик.

дуже

змагання

Це з Їх ініціативи

атлетики,

саджено жовтою акацією.

з

багато цікавого:

ваЖіКОЇ

і

л er-K ої

стрільби, велоспорту , ручного м'я­ ча,

горо.дошників,

футболістів,

Наочна СПО'J)1'у,

агітація, теж

ІИЙ інтерес. П,ротя<Гом двох днів

само

ии

у

всьому

В бігу

на

були

присвячена

і,ніціатива

комсо­

почин

наших

активіс-

Ініціатора- 'Т==Н=о=р=м=и==н=о=в=ог=о==к=ом=пл=е=к=с=у=Т, комсомольці.

метрів

800

к,ращий

результат у колгоспник'а

Олек-

«Готовий до праці та оборони.

Опартаlкіада допомогла виЯ'вино,ві

реко'РдИ .

наших

Всі

кращих

встановити

'l'peHepiB

з 'різ-

них видів спорту. Сьогодні, в день традиційного

тепер

3ІНають

свята фізкультурників і на честь

стрільців

ЇЗДQВО-

другої Спартакіади ,народї'в СРСР,

го Дмитра Корнійка і тесля'ра спортсмени нашого села ще раз Івана Цахла, важкоатлета кол- І продемонструють свою готовність Госпника

Василя

Бабича,

вело-

зал,

одиниці.

ті спо,ртсменів дівчат

до праці і обороІНИ.

еипедистів, учнів середньої ШКО-І

Не

юнаків

і

дівчат

голова ради спортивного товариства «І(олгоспник».

Немає

ВИКОІРИСТОВ%МО

всіх

мож­

і провадиться бесід про ДОСЯl'нещ-

30 розрядииків З різних ви­

дів

ня

спорту.

радянських

практи,куємо

вист},пів

У зустрічах з фУ1;болістами інших сіл, що відбулися цього року. требухівські ігроки за­ били 34 м'ячі, пропустивши в свої

ворота лише

спортсме' нів,

чомусь

к,ращих

рисно.

М. член

7.

'±==============::=~

не

ПОlКазових

фізкульту'рни­

ків. А все це було

займаюсь

ще

з

7~

Будучи учнем, брав і ~ участь в різиих змаганнях за ~

! !

межами району. Спортом за- і хоплююсь і зараз, після закін- і

!

це мені

! чення

середньої школи. Тепер!

Робота

особливо

великого

необхідно.!

причіплювача

вимагає!

напруження

сил.!

_ Тренуюсь систематично, напо- і

! легливо. Роблю фізичну заряд- ~ ~ ку, бігаю иа близькі і дальні і ! дистанції. Тому під час косо- ~ !

б дуже ко-

виці сіна і

і втоми,

жнив

не відчував ~

хоч працювати доводи-

і лось багато.

Мепьнмченко,

! ~

В. ДУХНО,

-

~

!

комсомольського член ВЛІ(СМ. комітету . ~ ~~~::"-_':_:'.:".=".".' I .II.".".". " .".',., I .lІе"еll.".".IІ.'I.,.,

_________

Як Василь Дідусь став активним спортсменом Претензій до мольця

Василя

КОМСО­

спортсмен

не було ніяки'Х. Причіп­ лювачем

працював

сумлінно, завжди

на

болістіІВ,

за;п,рошую

го. Спочатку

був дисциплі'Но~

,

А ось

мовлявся,

стати хорошим футболі­

намагався

стом.

а

ту.

йо­

Пройшов деякий час,

BilН відзгодом

за

прищеплюва-

Василь

все

ну,вся

Дї,uсь звер-

З

проханням

рахувати

Дідусем,

його

в

БОЛІтУ KOMaJНДY.

що фут- ха'ННЯ,

за­

стенЬіКО

:mичайно,

табору.

Василь ,розпи-

бота

nер его в ор И

у ЖеневІ

ОУnИ

Вказуючи

йому

він

в

фУТ-

за~

нарада

на­

напада­

І треба сказати,

що нападає Василь до б­ ре,

за всіма правилами

гри.

І.

Мепьниченко,

секретар

комсомоЛь·

ської

організації

першої

над собою, 'llPену-

дільниці.

трьох держав У Західному Берлі·

ні , нерозміщення в ньому атомної

корисними

Женевська

Т~пер

ючий .

Про-

єш ЙОГО, В чім спра,ва, бол захоплює його . Ча­ д(}вольнили. Вперта po~ а він відповідає:

вання до;помогли

ти йому любов до спор- шій команді -

в СПОР'1'Ивній ж таки умовив. Спо,сте-

роБО'Гі участі ніякої не рігаючи

ціалістичного

і ракетної зброї, недопущення підрнвної діяльності і ворожої

міністрів

пропаганди,

строк

чинності

тим,

на це, китайська газеТа «Женьмінь жібао» підкреслює: «Ці ві·

закордонних справ СРСР, США, Англії, Франції, а також Ні·

часової угоди. Разом з тим

зити

мецької

Республі-

відмітив, що між учасниками на­

Німеччици,

зобов'язує держави, представлені

зроблять

величезний

пози-

бітництво в спраВі забезпечення тивний вплив на даЛЬШе поліп миру, то мир на землі буде міц- шення взаємовід.носин між о@іома нішим і тривкішим ... Якщо в ра- країнами, на пом'якшення міждянсько·американськнх відносина:х; народної напруженості».

Голови настане просвітлення, то це не-

тував мене про правн.ла. гри. Відповідаючи,

іД'у на трену,вання фут­

він

,роботі

ваним.

з мене

...

Вирішив я взяти над Василем шефство. Як

в траІКторній

бригаді

Та який

-

Дідуся

зитами між главами урядів СРСР і США уряди і народи країн со·

• • ОГnЯА поїздку

Спортом

Мало ще читається у нас лекцій

села

з великим схваленням поста-

про

штанги?

ливостей для пропаганди спорту.

вились до наступнtJго обміну ві·

Звістка

поміст для

приймав . Бувало спита- впевнювався,

І. Кузьменко,

пи kнатолія Корнійка та Пилипа Калеlнчен:ка.

Тріумф політики мирного співіснування

скаже'мо, силами

у нас килима для борців.

І все тому, що рада спортивного

60 молодих колгоспників і учнів середньої школи.

свідчених суддів і

ТИ нових че, мпіонів ,

база. Чому б,

здали

сандра Корнійка, а на 100 метрі'в Наявність числен'ного акти'ву - у їздового Петра Бабича. Він фізкультурникі,в дала можливість же далі всіх стрибнув у Довжи- ВИСYlНУТИ З свого середовища. до­ ну.

досягнутому?

ків. Адже серед знаЧНQЇ кіЛI>КОС­

Серед

сотні глядачів слідкуsaли за ви- тів. ступами СПQртсмені,в.

Небагата і наша матеріальна

стадіон об-

мольців. Обговорення матеріалів воле'йболістів, ба,скетбО.1істів. журналів, газет Спарrrа,кіада викликала вели- із спортивних так

на

,

новими іменами. Ні, бо ще чимало маємо недолі- молоді ,не облад,на.ти спортивний _ класу.

Почин комсомольців можна ба-

чити

У'

з

демократичної

А,

А.

Громико

ки і Західної Німеччини 5 серпня ради залишились істотні незго· завершила ДРУГИЙ Іпап своєї ро' ди, в тому числі і в прннципі· боти. Учасl!ики наради з внни альних питаннях. Це, на думку представників західних держав, Радянського уряду, тим біЛЬШІ!

домовленість про наступні зу- насамперед

Західної

Ради Міністрів СРСР М. С. Хр у- одмінно позначиться і на поліп- стрічі М. С. Хрущова і д. Ейзен- не змогли розв'язати ці питання, на женевській нараді, до нових

. щова, у США, яка має вїдбу· шенні відносин з іншимн держа- хауера, що сприяє . Тись у вересні.

і

візит,відповідь

президента США д . Ейзенхауера в нашу країну восени цього року зустрінута в усьому світі з ве·

личезним задоволенням.

вами

допоможе

розігнати

чорні

потеплінню

міжнародно! обстановки,

блис-

_

заради в

яких

Женеві,

вони

тобто

зустрічалися зусиль для

питання

відшукання

про прийнятних рішень.

взаємо'

хмари і в інших місцях земної куча перемога політики мирного мирний договір з Німеччиною і Міністри закордонних справ кулі». співіснування, яку протягом ба- ліквідацію окупащиного режиму умовились доповісти про резуль­ Позитивну оцінку дають нас- гатьох років послідовно відстою- в Західному Берліні. Проте, як тати наради своїм урядам, а пи,

Наступ- тупному обмінові візитами і вид-

вав і' відстоює Радянський Союз; відзначається у прийнятому

мі- тання про дати і місце

віднов,

ний обмін візитами між главами ні державні та громадські діячі У цьому зв'язку датська газета ністрами 5 серпня комюніке (по- лення роботи наради врегулюва­ урядів двох наймогутніших дер- за межами нашої Батьківщини . «Ланд ог фольк» пише: «йде- відомлення) ., їх зустрічі були ко- тн через дипломатичні канали. жав світу скрізь розцінюється як Президент д. Ейзенхауер ВИСЛОВИЦ ться про переконливу перемогу рисними і привели до зближенЗахідно·буржуазна преса, яка

видатна

міжнародна'

подія су- надію, що візит М. С. Хрущова радянської дипломатії, якій вда- ня позицій сторін в ряді питань, ще недавно пророкувала цілко ви­

часності, що має неоціненне зна· у США «допоможе розтопити лід лося пробити бреш у рядах при- що, безсумніsно, благотворно тий провал переговорам у Жене­ чення для зміцнення загального «холодної війни». Прем'єр-міністр хильників «холодної війни». На-. вплинуть на дальші переговори: ві, змушена тепер визнати, що

миру. Товариш М. С. Хрущов у Великобританії Г. Макміллан за я- ступні взаємні візити глав урядів своїй заяві на прес-конференції , вив: «Я вітаю повідомлення , щО яка відбулася в. Кремлі 5 серпня , президент Ейзенхауер і пан

підкреслив :

Хрущов обміняються

«Хіба можна сумніватися в то,

Цей

обмін

візитами».

візитами,

тий успіх М. С. Хрущова

зета «Уолл-стріт джорнел», схва-

дружнівдасться

відносини, налагодити

коли

нам лює величезна

(півро-

конгресу

США .

ціатора

співіснування

успіх ідеї рами роботи, було досягнуто до; І ренню клімату майбутніх перего-

га-

вами

добрі,

«великий

мирного

відомляє

встановлено

означають

по-

му, що коли між нашими держабуде

американська

як

ЯК вказав глава радянської де- нарада дала корисні результати,

СРСР і США, підкреслює польсь- легації А. А. Громико, піДбиваЮ-І Швейцарська газета «Ла сюїсс» ка газета «Дзеннік людмови», чи підсумки проведеної мініст- пише, що <<Нарада сприяла ство,

політики

і

особис-

-

мовленості

про

те,

які

питання

іні- треба включити в тимчасову уго-

співіснування

ду про Західний Берлін. до чис­

більшість членів і мирнЬго змагання, яку він га· ряче перетворює 8 життя».

ла таких питань входять, зокре,

Адреса редакціїІ м. Бровари, Київської обяасті.

--~C(-----------------------------------·------------------~~--------------

ма :

чисельність

збройних

сил

ворів між Сходом і Заходом».

д. Касаткін.

,

Т. в. а. редактора

М. ІВАКИЦЬКИА.

------------------------------------------------------вуя. Київська,

Ng 158.

I)РОIі11СЬН районна АРухаРНI 1VJЇВCЬKoro аСМ.снето )'праміния КУnЬТУРIІ.

Зам! 2665 -4250.

94 номер 1959 рік  

94 номер 1959 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you