Page 1

Пролетарі

гсіх краі'н,

CTAXЯHDBEUb Орган Броварського районного комітету Комуністичної

8

------~----------

серпня

року. ~ЦІна

1958

коn.

15

за

підводою

лосних

підвода

під'іжджали

траншей.

Тут

розвантажували,

іх

до

сернованих

качанів

кукурудзи

в неділю, 3-го серпня,

шкіл, багато JІікарень, палаців

115

За два роки шостої п'ятt~річки в містах введено в експлуатацію

вої площі, а в селах

12,9 256

робота у семи-

колгоспі

-

і робітничих

в

са, наприклад, в неділю було заготовлено понад

тонн сило-

200

набагато

_

арт1ш пустити; якби

самовіддано боролися за те, щоб

шин

Широко розгорнулося соціалістичне змагання

В цьому

17 4

тисячі

за достроковий

Чернігівського й Черкась-

-

дання

Будівники Київського семимісячний план

метрополітену

достроково

будівельно-!>Іонтажних робіт.

З

перевиконати взяте на цей день

вибули після

колективів,

недільника,

завершили випереджен­

почашІ

зібрання

Творів

Н.

І.

Леніна. (ТАРС).

ЦуБор буде Добрі

зараз

плантації

цукро­

вих буряків на Украіні. Зімкну­ ли

ряди

зелені

JІистки,

корені,

налива­

вага

яких

скрізь вища, ніж у цю саму по­

-

РУ минулого року.

-

де,

Цукор бу­

говорять буряководи.

На збиранні багатого цукрових

буряків

тисяч

6

врожаю

буде

зайнято

бурякопідіймачів і

17

тисяч трирядних комбайнів.

(РАТАУ).

ням графіка провадяться роботи і в серпні. На всій трасі від пра-

вого берега Дніпра до залізничного вокзалу завершується проход­

Нафтопровід

ка тунелю і ук.т1адання в них залізобетонних блоків і тюбінгів, (РАТАУ).

замість автома-

шефських

Ленінграді

друкувати першиіі том п'ятого ви­

ються соками

пуск гігантів хімічної промисловості

Помічається, проте, за останні

імені су, а у наступні дні

трудівники

Горького

селищах

тисяч житлових будинків.

Леніна. Очолювані партійною ор- менше. Цього можна було б не до-

ганізацією,

ні «Печатньrй двор» імені О. М.

мільйона квадратних метрів житло­

оголошені ударними комсомольськими будовами.

знову всюдно подвоїти і потроіти.

організована

полківському

ків. За цей же час збудовано

швидко темпи заготівлі кормів слід по- кого комбінатів штучного волокна та інших підприє:'ІІств. Всі вони

і вони

де працювали два потужних ком- два дні дещо протилежне. У байни і 183 косарі. княжицькому колгоспі ім. Щорбула

доменних і стільки ж марте­

житлових будинків.

си- на свиноматку. Взяті у цей день

вирушали на люпинові проетори,

Так

4

великих вугільних шахт,

році колгоспники республіки намічають збудувати ще

Нвдіпьник-тіпьки початок Машина за машиною,

67

дію

нівських печей, 3 коксових батареї, 8 залізорудних шахт і кар'є­ рів. Стали до ладу перша черга каналу Північний Донець Дон­ бас, газопроводи Шебелинка-Дніпропетровськ, Шебелинка-Хар­

Творів В. І. Леніна На фабриці книги друкар­

Гігантського розмаху набрало на Украіні житлове будівництво.

Київської області

П'ятниця,

Визначними трудовими ділами зустрічають сво6 свято буді­ вельники України. Тільки за останній рік в республіці введені в

культури.

партії України та районної РаАИ Аеnутатів труАящих

• 94 (1696)

П'яте видання зібрання

Виробничі подарунки-Батьківшині

єднайтеся!

споруджено достроково

що

Нова

поста-

чорноморська

гавань

Достроково магістральний

споруджено

новий

нафтопровід

Азна­

зобов'язання. Боролися і пере- вили достатню кількість підвід з За 25 кілометрів від Одеси І сім портальних кранів. Вздовж каєво (Татарія) Субханкуло'во могли за день заготовили рільничих бригад. на Сухому лимані споруджено но- причалів прокладено 14 кіломет(Башкирія). 4 серпня закінчено 650 тонн найціннішого соковитого Резерви для силосування в ву гавань. Це значно розванта.,. . рів залізничних колій. Поряд з

корму для худоби. Слід при цьо- кожному колгоспі великі: люпин, жить Одеський му зазначити, що кожна машина кукурудза, і підвода пропущена через ваги.

порт і створить [портом розкинулось нов~ робі'Г-

різноманітні суміші, кращі умови для переробки все ниче селище

відходи городини

тощо.

Та не зростаючого

потоку

вантажів.

5

Іллічівське.

-

заповнення трубопроводу нафтою.

3

пуском нової лінії нафтопрово-

серпня в новий район Оде- дУ значно зросте транспортуван-

Зразки дружної, високопро- скрізь, на жаль, вони в однако- Уже готові два причаJІи і за..: ського порту вперше дуктивноі роботи, умілого вико- вій мірі використовуються. У вершується будівництво третьо- теплохід «Україна». ристання техніки і живої той час, як по колгоспах імені го. тяглової сили можна було бачи: Леніна, с. Семиполки, вже заго­ ти у цей день і в багатьох ін-

товлено понад

ших

корову,

селах.

У

бобрицькому кол-

у

Успіх

-

за день

тисяч 1онн силоеу

5

результат

організа-

і

тонн немає. В колгоспах району

проходи-

тимуть у ці дні збори

колгосп­

присвячені

перевірці

хо­

торськоі і політично-масової ро- дУ виконання взятих зобов'язань

боти. Голови колгоспів, секрета- на рі партійних організацій,

знач-

1958

рік. Слід на

рах широко

тичного змагання

усіма колгоспниками,

Зима спитає:

де влітку були?

Хто більше заготовить

Приклад високої організованості показали у цей день ряд ко.\і-

сомольських

готівлі силосу».

що зайня-

ті були на заготівлі сю10су.

високоя-

кісного силосу, в яком}! повністю

зберігаідться

майже всі

по-

шокласників

середніх

стар­

шкі:~. У

зеленій траві, той створить кра­ щі

умови

для

дальшого розвит-

жердівському колгоспі ім. Леніна, ку і піднесення НаПрИКЛаД, 11 КОМСОМОЛЬЦіВ Під тваринництва.

продуктивності

керівництвоМ' зоотехніка т. Соро­

ж,

А.

забезпечили

безперебійну

роботу комбайна, автомашин, дало

можливість

що

перевиконати

денне завдання на

тонн сило­

50

Одна з

Не

втрачаЙ!ІfО

Ширше

горнемо

соціалістичне

бойове

змагання

за

ну заготівлі

перевиконання

кормів, зокрема

ною

приємств.

АвтоматизованиіІ В Одесі на механічному заводі самохідний

зернонавантажувач

змонтований сі. Роботу

повністю він за тонн

«ЗПС-100»,

годину

100

можна

навісна, з

шири­

метра,

управ-.

4,2

Обслу­

ково-дослідного

нізації

100

го

зерна.

і

інституту

електрифікації

господарства

меха­

сільськQ·

сконетруювали

високопродуктивний навісний бур· тоукривач «БН-100», навішуваний

Універсальна жатка

на

На Первомайському заводі в Бердянську, Запорізької області,

трактор

«Бєларусь».

З

дОПQ-

могою цієї машини протягом го­ дини можна вкрити землею 50-

------------------а

На

тонн

для

*

цукрових

буряків.

використовувати

укривання

картоплі,

землею

кормових

Але недільник

тільки поча-

ток масової боротьби за виконан­ взятого

зобов'язання

кагатів

буряків

З експериментального Херсонського комбайнового ду

імені

Петровського два

цеху заво­

2

серпня

трирядкових

куку­

рудзозбиральні комбайни, створе• ні заводськими конструкторами. Нова машина «ККХ-3» скошує відразу

для

три

рядки

збирання

і

призначена

кукурудзи

в

будь-

якій стадії стиглості. Обслуговуваний ком,

новий

одним

комбайн

чолові-

скошує

(РАТАУ).

a------------------

будовах

upaїuu

роз­ пла­

си­

наздогнати і

-

Телеграф повідожляе урядів США, Англії і Франції послання, в яких знову підкрес­ люється готовність Радянського Союзу знайти шляхи і засоби до ліквідації стану ехолодної війни»,

'k Голова Президії Верховної Ради СРСР К. €. Ворошилов від­ відає Всесвітню виставку 1958 р. у Брюсселі. Ця поїздка відбу­ деться під час святкування На­ ціональних днів СРСР на Вистав­ ці, які відзначатимуться одинад­

зробити

цятого-тринадцятого

М.

Голова Ради Міністрів СРСР С.

Хрущов

неможливим

ня нової війни. на,

зокрема,

надзвичайну

ООН

про

*5

Радянська сторо­

сесію

питання

Лівану

главам

винккнен­

пропонує

Асамблеї США з

надіслав

для

скликати

Генеральноі обговорення

виведення і

військ

військ Велико­

британії з Іорданії.

серпня Голова Ради Міні­

стрів СРСР М. С. Хрущов прий­ няв лідера демократичної партії США Еддая Стівенсона, який пе­

ребуває мав

з

в

ним

Радянському тривалу

Союзі, і

розмову.

серпня.

'k

За заслуги в справі мобілі­ зації трудящкх Туркменської РСР на успішне виконання завдань комуністичного будівниц1ва, у зв'язку

НОГО

З

ВИХОДОМ

номера

деСЯ1ИТИСЯЧ­

газети,

Президія

Верховної Ради СРСР нагородила республіканську

газету

«Совет

Туркменистани»

орденом

Трудо­

Іюго Червоного Прапора. (,РАТАУ).

І.

Іркутська область.

Будівники Братської

ГЕС широким фронтом

розгорнули

роботи по

укладанню бетону в тіло греблі.

На фото зліва: установка арматури в одному

з блоків

секційної перемички.

2. На багато бу дов Кримської області надходять міжповерхові пустотні

настили, сходові марші, площадки та інша продукція Інкерманського заводу збірного залізобетону. В першому півріччі завод випустив понад план близько 1500 кубометрів виробів. Щодоби він виготовляє до

80

кубічних метрів збірного залізобетону.

На фото в центрі:

підготовка до відправки сnоживачам

готових залізобетонних міжповерхо­

вих перекриттів.

3. Дніпропетровськ. Високих показників у соціалістичному змаганні домнобудівників України добився колектив, який споруджує доменну піч N2 З «Дніпропетровська-комсомольська» на заво­ ді імені Петровського. На фо-то справа: загальний вигляд будівництва доменної nечі N2 З «Дніпропетровська-комсоМОЛЬСЬКа».

(Фотохроніка РАТАУ).

за

годину гектар посівів.

за­ випередити Сполучені Штати Аме­ готовити ПО 15-17 ТОНН СИЛО.СУ рики по виробництву м'яса, мо­ на корову і по 4-5 тонн кон- лока і масла на душу населення./

'k

та

Новий кукурудзозбиральний комбайн

у всенародну боротьбу за те, щоб в найближчі роки

Ії

також

інших коренеплодів, які заклада­ ють на зимове зберігання.

вийшли

Співробітники Українського нау­

трактористом,

навантажує

-

захвату

жаток хлібів.

Навісний буртоукривач

на самохідному ша­ зернонавантажувача

одним

них

збирання

марок.

навісний

автоматизовано.

говуваний

конструкції

Жатка другого типу безла­ фетна, з шириною захвату 4,9 метра. Вона універсальна і може працювати з тракторами різних

зернонавантажувач створено

нові

роздільного

ляється одним трактористом. Ії можна використовувати на будь· якій місцевості при збиранні не тільки зернових культур, але й на косовиці трав.

ських бюро в тісній співдруж­ ності з виробничниками під­

товариші,

дорогоцінного часу!

для

лосу. Внесемо свій гідний BKJlaд

су.

ня

новою технікою, яку створю­ ють працівники науково-дос.лід­ нкх інститутів і конструктор­

організацій, вироб­ живні речовини, які міrтяться у

ничих бригад, ланок, груп

ки

створено

популяризувати по­

між механіза- заінтересованості у збільшенні за­

торами, шоферами, їздовими, між

Сільське господарство України невпинно оснащується

цих збо­

на кількість інших комуністів І станову ЦК КП Украіни і Ради працювали з людьми в полі, за- Міністрів Українськоі РСР «llpd безпечували дійовість соціаJІіс- заходи підвищення матеріальної

встановлено

Новинки сільськогосподарської техніки

імені

2

ників,

причалах

тонн силосу на

8

калитявському

госпі ім. Сталіна, наприкла.~, Сталіна маііже стільки, у тро6протягом тижня заготовлено бу- щанському колгоспі «Дружба» ще

ло 620 тонн силосу, на недіJІьпику 450 тонн.

На

увійшов ня т·атарськоі нафти у східні ра-: йони країни. (РАТАУ). (ТАРС).

Фото Е. Брюханенка, Г. Бородіна і Г. Пазенка,


П'ятниця, 8 серпня 1958 року,

СТАХАНОВЕЦЬ

2

KOMCOltiO.JIЬЦI, МО.JІОДЬ!

НовиА нагрудний значок

БІЛЬШЕ ТРУДОВИХ ПОДАРУНКІВ МАТЕРІ-ВІТЧИЗНІ о

Кращим механізаторам

змаганні :

у

переможцями

кольорового

металу

томпа-

ку.

Нагрудний значок члена ВЛКСМ

зображає собою червоний прапор , му, міськкому комсомолу

часово виїхав з колгоспу, і Олек­ самостій­ замінив його сандр ви­ :~борах ських На комсомоль стягуван­ На трактор. тільки но водить

колгоспів райо­ рішуються в основному механізаторами ні соломи виконує норми на ну. Бюро райкому ЛКСМУ визна­ виробничі питання. Це непогано, ло

затвердив новий зразок нагруд-

Олександр, ставши комсомол ь­

на деякі недоліки.

молодими

між

змагання

тичного

Слід, проте,

ВЛКСМ

ЦК

ських організацій,

з

но

ного значка члена ВЛКСМ. НовиЦ ВQучатиметься прийнятому в рв­ вказати комітету комсомольської. цем, з ще більшим вогником пра­ члена ВЛКСМ ди комсомолу секретарем райко ­ організації (секретар Р. Сошко) цює. Нещодавно П. Онашко тим­ нагрудний значок

соціаліс-

підсумки

п об аПідтриму ючи численнІ· жання ком с омольців і ком с омоль-

о

о

рі спілкова робота.

-червоні вимпели Підведені

ВЛКСМ

ЧЕСТЬ 40-РІЧЧЯ

НА

ВЛКСМ

члена

багато­

організації

життя

але

Машина

процентів.

- 150

розгорнутий вправо

На прапорі вміЩено барельєф Во-

130

одно­

від древка . часно з комсомольським квитком.

Юнакам і дівчатам, які вже в

лодимира Ілліча Леніна і напис членами вручення комсомолу, « ВЛКСМ». Поверхню прапора по- нового значка відбуватиметься в

не

знає простоїв. комсо­ гранне . Чому, наприклад, на збо­ секретаря комбайнера, крито рубіново-червоною емаллю, урочистій обстановці на комсо... при За рахунок таких передовиків про 7 рах не повести розмову рожнівсь­ ї організаці мольської Ілліча мольських зборах. Значок члена Володимира Іва­ чини поразки заводської ф утболь-

кого колгоспу «Більшовик»

змагання

барельєф

Леніна і напис «ВЛКСМ» мають І ВЛКСМ носиться на лівому боці

наша

зросла

значно

на Захарченка, який самохідним ної команди під час змагання на організація за останній час. Се­ золотистий колір . Значок зробле- грудей. комбайном з початку жнив вико­ першість району? Це допомогло ред них і брат Олександра виробітку

норми

нує

160--;

на

170 процентів, машина працює

Літки, третина складу комсомольської Івана Пархоменка, який тракто­ організації є членами ДТСААФ. фактом ром « ДТ-54 » на збиранні ози­ Вкрай незадовільним с.

Калініна,

ім.

госпу

сило с уванні виконує н орми

мих,

в півтора-два рази .

Переможцям змагання біля агрегатів вручені перехідні черво­ дКСМУ.

райкому

ні вимпели

їздовим,

працює

що

Гордієнко, Володимир Дякол­ ронно-масової роботи. Адже лише Олекса

тракторис·rа

безперебійно;

б розгортанню спортивної і обо- Микола,

в житті організації є не своєчасвнесків .

чл ен ських

сnлата

на

· · · · ванНІ овочІВ

У заготІвл І сило су

,

транспорту- брано вже пшеницю, ячмінь, ран-

та фруктів.

·

В

Кравець

· '

Лев

·

-

по-господарськи

норми,

З зошита, який зберігається в

А. Гончар, райко му ЛКСМУ.

секр е т а р

Є 13-Оуде ЗО тисяч карбованців

комітеті ,

ВИДНО ,

доручення

кожному комсомольцю .

ЩО

мало, бо

відсутній контроль

виконан-

за

доручень.

цих

організація

Ком сомольс ька

на

раці оналізаторських заводі міцна. Вона повинна швид­ fІропозицій та інших джерел, на-' ІНІЦІативою, ~:о усунути ці недоліки. творчою роджених матеріалів,

К. Кожухівська,

~омсомольці Броварського заводу

карб о­

ти сяч

тридця ть

рокаріччя ВдКСМ.

Вже є зараз

ти сяч . Основ-

13

на ча стина цієї суми

від ком сомольців

і

с илами

зараз

вод-

тику дав

з нього

добрий

таку

характери с­ трактори ст

П . Онашко причіплювачу Мельнику

са ндру

ний басе йн.

-

\

.

покращала де що

IJHA fЯ~~AJ~~y 11

.

1 внут-

на

зборах,

20

цинії ,

А. Трохмменко,

різнокольорові жор-

учитель.

ти на клумбах. чорнобривці,

ім. Димитрова,

Цвітуть

серпня-День будіве.льника

Комсомольці і молодь села активно

включились

заготівлю

в

кормів. За приклад всім править

спеціально створена

ланка, яку

ВСЕСОЮЗНИЙ ПЕРЕПИС НАСЕПЕННЯ Республіці

років після того, як Радян ській

та його помічник

Іван

збирають за світловий

15-20

1

r

відзна-

Дарага

день по

сБешівський:. У тварин н ицькому радгоспі процеси виробничі всі якому на завод, овий збудовано комбікорм кор­ тонн 50-60 ністю продуктив тво підприємс е Нов . мех анізовано Сталінська область.

гектарів ярих культур. М. Котnяренко,

секретар

де

сомол у.

-СПРАВА ВЕЛИКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ВАГИ

Минає

ваного в школі музею дикоросту-

Милують око різноманітні кві-, чі рослини, комах.

І. Мина,

Попереду-комсомольці

Олек-

В ході підготовки до знамен- його нещодавно приймали до ком-

но1 дати

Юннати збирають ,.;ля створю­

чається комсомольський агрегат.

комуніст,

-

молоді х оло- спеціаліст,

с пор у дж у ється

рована розсада цих квітів.

Ініціативний, наполегливий Комбайнер Михайло Накалюжний

надійшла в роботі , буде

дильного і мебльового цехів. Іх

також добрі .

комсомольської

На збиранні зернових

молодих передовиків _

центнерів.

Види на врожай інших культур

доглядає

8.-Димерка .

с.

375

ренко . Вона щодня виконує зав­ процентів. дання на 120- 130

Ріст за рахунок

ванців. Це має стати одним з їх грудових подару нків на честь со-

маргаритки . Вже розпікі­ кожен ню капусту, якої одержано в ле- глазки,

організації .

Колгосп

вирощуют

очолює комсомолець Іван Понома­

комісії

ЛКСМУ.

ком с омоль с ьку

у загальносоюзну

1\опилку

ревізійної

голова

внести

вирішили

холодил Ьників

секретар

визначено

Але користі від цього

ням

За рахунок економії сировини

І

По декілька місяців вже не пла- з них, як правило, перевиконує реводі на гектар тять внески С

шкільного

жини. Для прикраси

дІлянках

навчально-досЛІдних

подвір'я восени і весною юннати НІВ. Вони беруть активну участь І Літківської середньої школи . Зіанютині дворічні ь

ці .

краще .

ще

Все літо про~одиться ро~ота на

виробили rio 150-200 трудод.

ковець та деякі інші комсомоль- колгоспне добро. Комсомольці запевнили, що вони ирацюватимуть

У юннатів нашої школи

ченко, Микола Менжега, які вже

комсомольської

мів на день обслуговує один робітник.

організації.'

На фото : загальний вигляд комбікормового заводу.

Колгосп ім . Сталіна,

Фото С. Гендельман а .

(Фотохроні к а РАТАУ).

Бобрик.

с.

переписному по Вся робота Без точних даних про чисельбудуть відбиті успіхи народів насприяння комісії ню, районуван містах в жінок і чоловіків сть ні лобу~ шої країни в боротьбі за повинні бути підпоряд­ перепису немождітей та дорослих селах, і мапідсумки Ці . дову комунізму забезпечити розподіл ковані одній меті відіграти ви- ливо точно планувати ють разом з тим

краї- повний і правильний облік пасевперше ключно важливу роль при роз- товарів в торговельній сітці

лення. У всій підготовчій роботі

і І ни. був проведений останній перепиG був проведений перепис населен- робці та практичному здійсненн Без бу-

знання складу населення немає дрібниць - все важливе. комуністичного населення в нашій країні . 3а ці ня, Володимир Ілліч Ленін вка- нових планів В Броварах, наприклад, ще в дівництва. У цьому полягає ве- за рівнем освіти і де працює не роки відбулися історичного ха- зував: кількість фактів неточності певна у підготовк и плануват «Справа перепису _ не відом- лике політичне і народного спо - можна рактеру зміни по містах і селах В ряді домоволодінь. Батьківщини, в жи'І"Гі всьог о ра-

. ча справа , а справа республіки, дар ське значення цього заходу

ня. Із матеріалів , що вміщені бу-; ли в пресі, передавалося по ра діо, відомо, що Рада Міністрів СРСР розглянула програмні і ор-

настанови , 8 підготовці і проведенні перепису повинні взяти активну участь вс і партійні , ком сомольські , профспілкові організаціі, радянські органи _ вся

спеціалі стів

різних

галузе й

на- нумерації

ще є багато помилок, неточБудь-яка галузь адміністратив- родного господарства , кадрів ма- сіл дянського народу. Відбули ся ве- справа всіх радянських установ » в погосподарських кпиностей професій. их сов ї культурно з цієї ленінської ної, господарс ькоі та Виходячи личезні зміни і в складі населенна-

ганізаційні

питання

Всесоюзного наша громадськість .

Перетворюються в життя і сто1 ричні рішення ХХ з'їзду КПРС про забезпечення найбільш раціонального розподілу трудових резервів між окремими галузями

діяльності радянсько го народу потребує точні цифрові маrеріали про чисельніс ть населення , , його соціальний, національний склад, професійний і культурний

народного

рівень та ряд інших даних.

господарства

і

гах. Слід перевірити повноту селення по домових книгах. Ад­ же тільки за останній час в Вро­ варах виявлено декілька десят­ ків фактів неприписаного або не-

рано- виписаного населення.

Поруч з агітаторами, членами Без повних і точних даних нами країни та правильн е іх Пе вна робота 8 цьому напрямперепису населення, який буде сприяння в успішній підкомісій держацього Для . ння , його склад і роз- використа проведений в січні наступног о ро- ку вже проведена 8 районі. Ство- про населення і проведенні перепису ве-

точні дані про рені, зокрема , комісії сприяння міщення неможливо забезпечи ти ві вкрай потрібні ку. я населення. розміщенн і склад ня розвитку Проведення його покладено при сільських Радах і Броварсь- правильн е плануван , що іх запитання на Відповіді задоволен урядом на Центральне статистич - кій: міській Раді депутатів тру- виробництва, всебічне н під

готовці лику роль покликані відіграц районна преса, культурно-освІТНІ

заклади. Зробимо ж все для то­ і культурни х має дати кожний громадяни не управлінн я при Раді Мініст- дящих. Важливим обов'язком цих ня матеріальних ий наприкла д, час Всесоюзного перепису, повин- го, щоб наступний Всесоюзн оргапройшов рів СРСР і його місцеві органи. ком1сш є організація роз'ясню- потреб народу. Так, населення перепис А б · · Було б, прот е , не правил ьно ду-

мати ,

що

викона ння

такого

.

вщ -

-

вал ьно1

б

р о оти

про

ме ту

В се со- б ез

н а селення , по зно г о перепису · ю

повідальн ого, великої державної рядок його проведення.

НІ

точних даних про чи сельюсть

· б ;щеи

ути виключно точними .

му-то

по роках практично немож-

пов с юдно

повинна

то-

б утн нізовано, так, як того вимагають

чної Бат~;ківливо забезпечити планування бу- значно посилена роз'яснювальна інтереси соціалісти

що щипи. дитячих і організаційна підготовка, і розвитку роз'яснити дівиицтва мають Агітатори ваги завдання під силу caMf!M КоваІІІJ, науодержати ть мо~ливі~ дасть виу підготовк та шкіл тільки працівникам статистично- 1'РУдящим , що у підсумках на- установ, р ай і нспектор ЦСУ СРСР. ково точНІ даю . хонателів і учителів . го апарату. У 1920 році, коли в ступного перепису найяскравіше

1

n.


n'ятниця,

серnня

8

року.

1958

СТАХАНОВЕЦЬ

3

Швидко і якісно вести весь комплекс польових робіт о

оо

Останні вісті

~ДОШКА ПОШАНИ4

~;ll

правлінь

За поданням парторганізацій

колгоспів

КОЛГОСП «ЖОВТЕНЬ:., село ТРЕБУХІВ. Посіяли 220 гекта­

за-

рів пожнивного люпину, де в на­

І

ступному

носяться на Дошку пошани: комбайнери колгоспу «Червоний прапор», село Світильне, які зібрали по 320-300 гектарів зернових,

120-130

пізньої осені, решту

процен·rів.

виконують

КОЛГОСП ім. ЛЕНІНА, село В.-ДИМЕРКА. Одночасно з під­ готовкою

грунту

що нині жнива

у нас

почалися пізніше, як в поперед­

І.

лок,

на

менших

-

сіятимемо

Сівачами

ні роки, проте з збиранням ози­ мини упоралися швидше. Закін· будуть: Федір Дяченко, Григорій Кукса, Микола чуємо скиртувати житню і пше­ Кощій, Василь ничну солому на 700 гектарах. Тищенко та інші досвідчені кол­ В цьому значна заслуга тракто­ госпники, які працювали на сі­

риста Євлампія Іванушкіна, який, кушу,

навісну

воло­

захват

майже

розширив

вдвоє і забезпечив гування

швидке

стя­

також

ячмінь,

лафет­

Артемієв,

Кот,

Іван

Іван

обмолотити

його

швидко,

щоб не допустити втрат.

До

сівби

почали

на початку жнив.

Баглай,

Юхименко,

які позмінно вдень і вночі пра­

ною жаткою скосили 150 гекта­ цюють на тракторах рів вівса. Комбайнери зобов' яза­ лися

450

гектарів ріллі. Механізатори продовжують орааку. Трактористи

Микола

«ПАТІ», виконують

«ДТ-54»

норми

110-120 процентІВ. - Посіяли 30 гектарів

і

жита

у суМІШІ з горохом на зелений що конвейєр, яке спасемо худобою

відведені під озимиНі і звільня­

пізно

восени.

лися, зразу орали. Зібрали з на­

бов' язалися

сінних ділянок жито та пшеницю,

ку грунту

Механізатори зо­

завершити і посіяти

підготов­ озимину в

очистили їх на універсальній кращі агротехнічні строки для машині «0С-3У», зразки надіс­ колгоспу з 10 серпня по 10 лали в контрольно-насіпну лабо­ вересня. Г. Заїка,

раторію.

агроном.

У першу чергу почнемо сіяти

по гірших попередниках. На ве­ ликих

масивах

ходитимуть

два

Колгосп «Червоний

с.

що були

весною

залиті

водою

і

с. РОЖНИ. На площах, де зі­ брали урожай на зеленнА конве­ Аєр посіяли 15 гектарів кормово­

30

го люпину у суміші з вівсом, гектарів люпину чистого посіву.

30

Сіємо також

гектарів кукуруд­

в

колгоспник

кермом

день

виконує

с. довгодько, бригадир.

* * *

ренко та В. Стригун посіяли на зелений корм гектарів жита.

11

20

Ще буде ри рез

які

оранку

під

почнемо

сіяти

озимі

че­

топлю

-

почали зібрано

жен з яких

дав

клубків.

копати

серпня

5

що

демонструються

на

120-150

на

про-

Полотняка.

ко.лrоспах ра йону

року (в кг на корову)

1958

Назви сіл і колгоспів

Назви сіл і колгоспів

В.-Димерка, ім.

Шевченка

Погреби,

ім.

Кулаженці,

Кірова «Зоря:.

15 гектарів, ко­ 140-150 центне­

Картоплю

продаємо

з

но

Бобрик, ім. Сталіна В.-Димерка,

!741 45

ім. Димитрова Требухів, «Жовтень:. Мокрець. ім . І-го Травня Зазим'я, «Шлях Ілліча» В.-Димерка, ім. Кірова

Ії?З 49 1719 48

Семиполки,

ім.

кормовнА

люпин

та

у

іншими

суміші культу-

на зеленнА конвейєр друж­

зійшли.

Механізатори

підго­

корм худобі.

М.

.....

КОСОБЛИК,

Нова

технІка

48 34 45 45

1569 1547 1480 1412 1350 1122 1720

50 49 39 35 42

Леніна

~Червона Україна:.«Більшовик:. Жердова, ім . Лені па Плоске, ім. Леніна С11ітильне,

11!14 1799 1762 17GO

«Червоний прапор» Калита, ім. Сталіна

1757 51 ІНІ 57

54 55 50 56

ім . 40-річчя Жовтня Гоголів, «Перемога» Богданівка, «Комунар» Пухівка, ім. Ватутіна Заворичі, ім._ Кірова Троєщина, «Дружба» По району

46

48

Дані про виробництво .м'жса в холгоспах району за стано.м на о .. Назаи сіл і колrоспіа

о ~ ......... .....

1

серпня о

о,.

......... • lt.

:с .."". 11:1::1!111

ім.

Кірова

48,3 40,5 35,5 32,1 30,1 29,4 27,3

І-го

Травня

26,4 13,8

33,4 50,0 44,2 10,3 30,8 18,( 39,6

Мокрець,

ім.

Плоске,

ім.

Требухів, Троєщина,

Леніна

«Жовтень» «Дружба»

«Червоний праnор»

Калита, ім. Сталіна ім.

Леніна

В.-Димерка, ім . Леніна Рудня,

24,0 17,7 ім. 40-річчя 23,5 12,0 В.·Димерка,

Жовтня

20,9 16,8 17,3 8,1 16,8 12,2 16,3 9,4 16,0

5,8

15,7 4,4 15,6 15,4 15,6 10,0 15,3 5,9

Кулаженці, «Зоря» Княжичі, ім. Щорса

щою маневреністю. Використовуваний як тягач при перевезенні

22.~ 14,5 22,0 10,2 21,2 24,8

Св і тильне,

Жердова,

Красилівка, ім. Жданова Русанів, ім. Сталіна

"~r

&~~

.... ІІІ cz:І:oro:

Погреби,

"'

.... ..

Назви сіл і колгоспів

~

Літки, ім. Калініна Зазим'я, «Шлях Ілліча» Рожни, «Більшовик:. Заворичі, ім. Кірова Пухівка, ім. Ватутіна Бобрик, ім. Сталіна

.

. -.. ........ ..

ім. Димитрова

.

1696 1658 1615 1611

Рудня,

о•<:>

кукурудзою

рами

1006 42 1898 47 і825 53 ld2<l 41

Гоголів,

державі,

жнив

2123 55 2іІ0 58 1993 50 1917 59

Княжичі, ім. Щорса Русанів, ім. Сталіна В.·Димерка, ім. Леніна Літки, ім. Калініна

На Республіканській виставці передового досвіду

ливо добре вродила в нас озима машин,

норму

кол•

Булах,

1:1-------

про на,.Щt молока

за станом на

кар­

агроном.

сільськогосподарських

виробничу

Іван

З -ВЕДЕННЯ

день-два.

Бригади

рів

гектарів. Механізато­

посилюють

культури,

•• Серед

семиполківському

комбаїІНа

Фото В.

Рожни,

КОЛГОСП сЗОРЯ:., с. КУЛАЖЕНЦІ. Трактористи М. Шинка­

с. Літки .

бригади закінчили збирати ранні

в

силосного

центів.

Красилівка, ім. Жданов'!

зи.

товили площу для сівби жита на

на яких

колоскові. Урожай хороший . Особ-

* «БІЛЬШОВИК~ **

КОЛГОСП

КОЛГОСП ім. СТАЛІНА, село РУСАНІВ. ПосіянІ на початку

Г. Гавриленко,

пізніше сіяли ярі, наша та інші

дня

За

КУДІН,

***

артілі ім. Калініна.

За винятком площ,

який з

збирання люпину на силос

Леніна .

-------1:1

агроном.

одержано

ім .

Г. ДАХНО,

Висоиий урожай пшеииці

* **

На фото: госпі

колгоспник.

Світильне.

вищий урожай у другій бригаді:

колгоспу.

П.

прапор:.,

Перша бригада зібрала по 30 по 35 центнерів сорту «ерітросцентнерів пшениці сорту «гіб- пермум-15». Це зерно залишено рид-186» з кожного гектара. Ще для осінньої сівби. на урочищі «Околиця»

ЗАРИЦЬКИR,

щенко та М. Шелест виорюють щозміни по 5,5-6 гектарів грун­ ту при нормі 5. Для сівби ози­ мини підготували понад 200 гек­ тарів пухкої ріллі.

на І

готуватись

Площі,

гектарів.

КОЛГОСП ім. СТАЛІНА, село КАЛИТА. Трактористи І. Андрія­

весною.

Під озимину нідготовлено

Микола

соломи.

Зібрали

валках

пожнив­

100

* * *

кожен з трьох сіва­ «Бєларусь».

озимину,

сіє

голова

строкп

-

трактором

переобладнавши

Посіяно

О;іИМИНJ

агрегати

під

бригада

ний люпин.

Дарма,

холод.

***

по

тракторна

в краші агротехнічні

залишимо

агроном.

силосу.

Посі~мо

-

о.

півтори норми. При їх активній участі заготовлено 1900 тонн

кар­

навесну.

Ланки, якими керують Галина Семенівна Голик та Ніна йосипівна Кабиш, з кормодобувної бригади колгоспу «Біль­ шовик», с. Рожни, які на заготівлі кормів

саднтимемо

50

-

виконують норми на

році

топлю. На такій же площі сіємо жито на зеленнА конвейєр. Близь­ ко гектарів спасемо худобою

Костянтин Костянтинович

Микола Касянович Проценко Дяченко

колгоспів

з

Гоголів, «Перемога» Гоголів,

nшениця. На окремій ділянці в 9 гектарів зібрали no 35 центнерів зерна на гектарі. Попередниками були тут вико-овес, піс-

«Червона Україна» Виставці передового досвіду в Заслуженою увагою відвідува­ вантажів, ДТ-20 розвиває ШВJ!Д· народному господарстві УРСР, чів виставки корис1'ується й ін­ кість, яка майже в два рази пе- Семиполки, ім. Леніна швидкість трактора Богданівка, «Комунар» великий інтерес викликає куку­ ша машина качаноочисник ревищує В.·Димерка, ім . Кірова рудзозбиральний комбайн ККСВ-3. ОП-5. Він очищує від обгорток ДТ-14. зразу Сконструйований двІчІ Героєм до 50 тонн качанів за зміну. Довго затримуються колгоспни- В.·димерка,

14,0 8,6 13,9 6,4 13.1 11,5 12,9 5,4

ля збирання яких грунт ім. Шевченка 12.1 8,5 виорали . Під плуг внесли орга- Соціалістичної Праці Г. І. Бай­ - От би нашому колгоспові ки і механізатори біля навісних 21,9 13,7 нічні добрива. Сіяли добірним, дою, він має ряд переваг порів- таку машину! говорить своїй плугів, сівалок, культиваторів, По району чистосортним насінням «лютес- няно з комбайном КУ -2А. Маши- супутипці молодий колгоспник з обприскувачів, які дають механіценс-17 ». на зрізує одночасно не два, а артілі «Жовтень» Черняхівського заторам можливість працювати ОВОЧІ І Кf\РТОПЛЮ­ З 190 гектарів за · планом кол- три рядки кукурудзи, причому району, Житомирської області, без причіплювачів. Особливо КИЯН.f\.М захоплює й ті рослини, які зна­ В. А. Межевич. Адже в мину- уважно вони знайомляться з на­ госп підготовив для сівби озими­ ходяться осторонь ліній рядка лому році у нас ніхто так і не зміr бором машин, навішуваних на Городні бригади майже щодн~ ни 140 гектарів грунту, в 1'ому до 25 сантиметрів. Новий ком­ очистити за день вручну більше самохідне шасі ДСШ-14: клавіш-~ вибирають огірки для відправки числі в нашій бригаді 45 гектарів байп добре збирає і низькорослу ніж 1,2 тонни качанів. ним плугом, культиватором-рос- в магазини Києва. За останній

з потрібних 60. Почали сівбу на і високорослу кукурудзу в будь~. зелений конвейєр. Вчора тракто-, якій стадіі її стиглості. Він при­ ристи Ф. Марченко та О. Сидо- стосований для подріонення не ренко посіяли перші 12 гектарів тільки стебел,

жита.

Я. Васильченко, бриГадир бригади Колгосп с.

«дружба»,

Троєщина.

N2

І.

але

Багато екскурсантів і біля но- линопідживлювачем, тора ДТ-20, який зовсім недавно

Посилюємо здачу картоплі дер­ жаві. На заготівельний пункт до­

Представники колгоспів і рад-

й качанів. зійшов з копвейєра Харківського госпів не тільки оглядають

використати

ма- ставили 450 центнерів.

Ця машина шини, але тут же, порадившись

М. Маwевський,

і як являє собою модернізований трак- з спеціалістами, подають заявки

високопродуктивну соломосилосо- тор ДТ -14, але відрізняється від на іх nридбання. різку на стаціонарі.

відправи.'Іи близько

500 центнерів овочів.

Протягом всього року цей ком- тракторного заводу. байн можна

тукорозки- час киянам

вого дизельного колісного трак­ дачем та іншими.

нього більшою потужністю і кра-

бухгалтер.

Колгосп

М. Білоус.

с,

ім.

Пухівка.

Ватутіна,


Нові

2~~~~0 Творчий звіт перед кивнами 0~000~

2 g 0 2

2 2 g

На запрошення управління культури обласної Ради де-

0

обласного

путатів трудящих та

в

неділю,

серпня, з творчим звітом перед

3

виступила

складу групи уві~ли гуртки художньої самодіяльності райбудинку культури, колгоспу «Жовтень», с. Требухів, промар-

0

2 0 2 0 2

Творчі

перед

самодіяльності

художньої

гуртків

звіти

му.

-

Кожен такий виступ

важлива

В. ПИНДЮРА, завідуючий відділом

0

~

і

присутніх,

відгуках

ад-

обличчях

перед

та­

пройшов з виключним

виступати

вперше

великою

кою

трудя­

аудиторією

Великобрита­

наді-

району

Хорош·иіі відпочииои

Висока нагорода. Вручення Ки­ ївськ ій області ордена Леніна.

-~·...-

успіхом.

як

прозвучала

велично

Особливо

Почав працювати споруджений ім. Щорса колгоспу на кошти

Ту­

«Пісня про партію» музика

лікова (солісти В. Мельниченко, не викрити один недолік, що за., Ольгу Наумівну З на­ важає нам, требухівцям, ще біль­ Л. Корнійко) . Г. Рогач, строєм , як прийнято в исловлюва ­

колгоспницю

успішно

ше

перед

виступити

родила

Вона

Ворону.

республіки . « А вже третій вечір » , «Ночь уж З вини Р. Філіпович, О. Оксюти, село.

Г. Миро­ наступа ет» (солістки нець, Г. Рогач, Г. Шуляк) , « Про­ дай милий сиві бички» (солістки І. Бабич та Г. Шуляк).

в гуртку

Творчий

партії на хорошому професіональ­ діяльності . З допомогою

ських організацій

З окремих номерів киянам дуже

сподобався виступ Г. Куця, який

громад-

села зробимо

наші гуртки ще більш ма совими,

збагатим о їх програму виступів

-

сСількори сигналізують»

Пономаренка

А.

шофера

про те ,

яка

дороги,

ділянка

що

веде

Після

маток вже є

врожаю.

йому прийшлося виконати ще од.-~ браття,

ну пісню « Як засядем, коло

чари ».

-

Во

-

тягне

дина .

кол,

госпом 200 кілограмів жита від­

Колгосп «Жовте нь»,

1 несено

с . Требухів.

не

за

Спортсмени

району

у гандбол

грати

вперше

нинішнього

почали

фінальних

На

року.

відбулися

рахунок

що

іграх,

яких

в

Василькові,

у

взяли участь збірні команди 28

540

голів молодняка.

До кінця року буде

стані

В польовому ницького

Книги доставляють в

колгоспу

Переяслав-Хмель­

району,

варів першої необхідності,

1000.

Ларьок без продавця «Комунар»,

бий час тут можна купити ситро, цигарки, мило та ряд інших то­

ССТ

організу­

вало ларьок без продавця. у лю-

поле

Завідуюча Лозояреької сільської району бібліотеки Яготниськосо М. Г. Ткаля часто бувJє у кол·­ госпників,

працюють

що

в

полі,

Вона провадить тут обмін кни­ жок, організовує під час відnо• чинку голосні читки.

винних.

пройде

гугнявим , пісню

дискантом

тужливим

втрачЕ!них

наукових закладів.

скрипучим,

віз,

немазаний

як

Вартість

Шитої.

і

голо·

хмелю

хмелю,

вушка моя ,

І. К. Тетерука і колгоспниці Г . Г.

самодіяльності.

На цей

щофера

халатності

результаті

ке рівник художньої

опдесків

довготривалих

1000 кролів на фермі

За

до Рожівки, посипана житом но­

колгоспу пухінського виконав українську народну піс· перед трудящими села і району . ім. Ватутіна т. Філатов Г. пові­ та дубе » ти, чого ню « Ой , домив редакцію, що сталося це 8 М. Меnьниченко,

угорську народну пісню « Мараш».

шкіл

вищих

Запозичте іх досвід В колгоспі ім . Калініна, Борис­ пільського району, від ЗО кроле­

Голова

·

Горохівська, nроф· райкому секретар спілки працівників освіти,

€.

КИІВЩИНЇ===і

від Заліського цегельного заводу

вого

І. А. Балло.

-

*

пі д

листа

вміщено

санаторіях

вийшла на третє місце в області.

цеху .

НА

таким заголовком у «Стах ановці»

липня

в

я. МикОJІаЕНКО.

СжІдами иаmих вистуІІlв

25

в Миргороді

м. Бровари .

с. Княжичі .

від

відпустку

Провели

Одеси І. К. Тесля і Г. С. Манто,

районів Київщини, наша команда

ВаАтман,

Б.

начальник

киянами

звіт rіеред

народу». Со­ підбадьорив, викликав честь росшського бажання Віра ще більш працювати над вдоско­ лісти Григорій Куць та Мельниченко, за відгуком праців­ наленням майстерності кожного ників мистецтв, проспівали свої учасника . гуртка художньої само­ ному рівні.

«Свисток -млин ».

акушерка .

дисципліну;

«Свисток-

шарик»,

«Чарівний

тії

один номер програми був зірва-

на

« Здравиця

Захарова

новлену

пласт·

для дітей . Торговельним ор­ ганізаціям відпр а влені перші пар­

П. Канопnя,

О. Карпенко, які порушили вста ­

з

іграшки

нові

педагоги, в тому числі вчи­

Усnіхи гандбопістІв

почала

Панфілова

ім.

виробляти

паровоз» ,

та

заспів У ний.

Прекра сно пролунав пісні

Г. Антонова, В. Каленченко

22

телі-пенсіонери Є. К. Заблоцький та І . Я . Ві кторов з дружиною.

Нові іграшки для дітеіі Артіль мас

сина.

Радісна подія швидко облетіла

тися, були виконані також пісні трудящими столиці

В. Лисенко та С. П . Куришко

ку

В Ленінграді. Побув ал и в будинках відпочин -

Кілька днів тому ми прийняли

Вважаю разом з тим за потріб- першу породіллю -

вчителька

і

в Ялті , були Г . Кузьменко JїІ. Білоліпова , Л. А. Лубан, в Москві, С. Тарковськ ий -

Т. Л. Ю. Г.

думку, доцільно було б, щоб вони світлих сонячних кімнати , необ- ках районної газети.

подорожув а­

путівках

дружиною

своєю

з

сам і розповіли про це на сторін- хідне устаткування.

на кдубній сцені.

вчителів шкіл району по ту­

20

ристських

ли під час літніх канікул по рід­ ній країні. Педагоги О. В . Геря

Р1\ДІСНІ\ ПОДІЯ

при сутніх надала натхнення, ляли киянам рівень художньої родильний будинок. У ньому-З і виступали наші юнаки і дівча­ самодіяльності в районі . На мою

га

Фото Н. Назарова.

(Фотохроніка РАТАУ) .

***

колгоспи

усі

В

наприкінці океану на

схід від Японії. На фото: « Витязь» на рейді Владивостоцькоrо порту.

словник.

економічний

Короткий

за­

до четвертого,

підготовка

прова диться

який почнеться ключного рейсу за програмою М ГР, літа і охопить дослідженнями велику частину Тихого

нія,

Маю при цьому на увазі не тіль-

щих . Але теплота, якою ми були ки виступи требухівців, але і зустрінуті, виключна тиша і ува­ всіх інших гуртків, що представ­

та з таким же піднесенням,

про Тихий океан . Тепер на « Витязе»

йшла книга:

Концерт, як-то видно було по

його

воднло дослідження за програмою Міжнародного геофізичного року. Третій рейс « Витязя» збагатив науку новими цінними даними

устрій

Державний

С.

Європи: Країни Ірланді я.

Людин­

та

учасники дещо хвилювалися: же

пісні

прозвучали

хору нашого ку «Храбрец ».

кажучи,

села . По правді

но «Витязь» Інституту океанології Академії наук СРСР, яке про·

Країни Америки: Мексіка , Гва­ темала, Гондурас та інщі.

при- девица по . лесочку» і мексікансь­

концерт

відкрити

Честь

пала молодіжному

У Владивосток повернулося з третього рейсу експедиційне суд ­

зоо­

республіки.

Малолін

проспівали Вони склали ли Назарчук. « Шла польську народну пісню

ми

парку. Перед ними свій творчий звіт.

преодолении

Заслужений

В.

Лебедєв технік

.

Злагоджено

О

Н.

С.

Худяков

религиозньrх пережитков в СССР.

~

Швеції .

Піонерському у виконанні Євгенії

у чудовому

финансог,

и

дохода

СССР .

а у диторн;ю

Ти сячі киян відпочивали в не-

нацио­

Вопросьr

Г.

Зверев А.

Вперше перед такою

ділю

виховання.

нального

~000000000000000000000000000000000000000000~0

ве.1икою

ко муніс­

Школа

С.

Тимофєєв тичного

0 0 0

агітації ~ пропаган~~ ранкому парт11.

єдність

Про

партії.

2

справа на-

-

В. М.

Чураєв

~

шої честі.

0 0 0 0 0

в трех рус­

революциях.

ских

0 ~ 0

подія у культурному

житті району. Заслужити високу оцінку киян -

и

Страте гия

Н.

Збаровський

2

трудящими столиці республіки провадитимуться і у дальшо-

книги

тактика большевиков

0

всього понад 60 чоловік.

споживспілки -

раку.

1958

біблі отеки кабінету політ­ райкому КП України на­ дійшли нові книги:

~

тілі ім. Панфілова і капела бандуристів профколективу рай-

серnня

До

~

До

киянами.

8

освіти

0

народної творчості

Будинку

група гуртків художньої самодіяльності району

~

П'ятниця,

СТАХАНОВЕЦЬ

4

А потім роздається

лю­

громо­

подібний голос:

-

Х-х-то

с-скручу

мене ,

ріг!

баранячий

Слідом

летить з стола по с уд,

за

в

цим

сивуха в

півлітрах .

ви

І хто,

думаєте,

співає,

розбивається? Механік Рожнівсь­ Петро торфопідприємства кого

не дає сім'ї ,

Федосійович Пальоха. Ось так він уже

гуляє четвертий

з'являючись

день,

Петро Федосійович,

не

на роботу, і йому

нашу

І таке частенько буває з на~ механіком .

Хильне

u

вш

ду~ку,

що знайдуться

для

ємстві

проби з півлітри, і все тоді йо­ байдужий до му ні по чому, всього, хай три-чотири дні. або

й_ бі_льше стоіть

можливо ,

вважає, що і на цей раз, як і ра­ ніше, все йому так пройде. На

ніхто за це ні слова .

шим

в якш, крім

жини, двоє малих дітей.

такі,

ні !

Сподіваємось,

на торфопідпри­ що

покличуть

його до порядку. Маємо на увазі перш з3. все директора т. Богдю­ ка та громадські організації.

локомобіль, а \

Л. Васиnенко.

1 очеи не покаже.

Адреса редакції:

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИА. Кот Іва н Пимонович, який жи­ ве в с. Світильне, порушує спра­ ву

про

р озлучення

вул.

др ужино ю

Тов а рна,

10.

сnраву

про

розлучення

з

дружи ­

ною Климась Галиною Денисів ­ ною, яка живе в с. Троєщина . Справа слухатиметься в народ­

Справа слухатиметься в народ­ ному суді 2-ої дільниці Бровар­

ному

ського району .

ського району.

м. Бровари, Київської області, вул. Київська,

~-----------------------------~-----друкарня Броварська районна

з

яка Ів ан івною, Кот Антон іною гора, Чорна живе в м . Києві,

Омелянович , Климась Микола який живе в с. Рожівка, порушує

суді

І-ої

дільниці

Бровар­

N2 138.

:Київс~;коrо обласного управлі ння культури.

Зам.

3308-2500

94 номер 1958 рік  

94 номер 1958 рік

94 номер 1958 рік  

94 номер 1958 рік

Advertisement