Page 1

п р()летарі всіх країн,

єднайтеся!

Весь радянський народ з великим патріотич­ ним піднесенням зустрів З6-у річницю Великої Жовтневої соціалістичної революції. Трудящі Радянського Союзу продемонстрували свою єдність і згуртованість навколо Комуністич­ ної партії і Радянського уряду. Хай живе нерушима єдність Комуністичної партії, Радянського уряду і народу!

ЧЕТВЕР

12 ЛИСТОПАДА р.

1953

N! 94 (999)

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих, Київської областІ

Ціна

10

коп.

ПАРАД І ДЕМОНСТРАЦІЯ

ПАРАД І ДЕМОНСТРАЦІЯ В КИ€ВІ Трудящі Радянської України, На Хрещатик вступили труЯК і весь радянський народ, дя щі Ленінського і Сталінсько­ урочисто і ра.дісно відзначили го районів. 3а ними ЙДУТЬ КО-

НА КРАСНІЙ ПЛОЩІ В МОСКВІ

В об(Jтановці могутнього по- далеко за межами нашої БатьСорок П'ЯТЬ хвилин тривав 36 роковини Великої Жовт- ло ни інших районів столИІlї. літичного, господарського й ТРУ- кіВЩИНR. військовий парад. Радянські невої соціалісТІІЧНОї революції. В день великоrо свята киядового піднесення ~устріла РаУ промові М. О. Булганіна воїни продемонстрували високу У святково прикрашених ни, як і весь радянський на­

дянська І,раїна 36 роковини гранично ясно з непохитною дисципліну і opгaHi~OBaHiCTb, містах і селах український на- род, славили свого мудрого Великої Жовтневої соціалістич- силою і логікою ще і ще раз прекрасну виуч~у. род демонстрував 7 листопада вождя і організатира всіх пере-

ної революції.

О со б лив О урочисто .

висловлена

- вели чна ..

людей до

воля радянських

миру,

Парад

міжнародного

..

ВІ'Кськ

11

безмежну відданість Радянсько· мог-Комуністичну партію, до

закінчений.

му урядові і Комуністичній пар- неї вони звертали свої наЙкра.-

була 7 листопада столиця мо- співробітництва, воля-кріпити Десь біля Москворецького моста тії, непохитну вірність ленін- щі почуття і благородні помисли. гутньої Радянської держави- в ім'н миру міць і могутність стихає гуркіт бойових машин. ськосталінськifi дружбі народів Колективи київських заводів

Москва. В святковому вбранні Радянської держави. Могутньо А з боку Історичного музею на нашої країни, впевненість у і фабрик несуть, нк прапор, MaricTpa.J1i та вулиці міста. На гримлять залпи святковог() ар- широкий простір Красної пло- своїх силах і в світлому завт- рапорти своїх трудових перемог. фасадах полуМ'яніЮТh жовтне- тилерійського салІОТУ , величаво щі вливаються святкові колони рашньому дні. Промисловість міста, завершив­

ві 3аклики ЦК КПРС. Шелес- ~вучить Гімн Радянського Сою· демонстраНТіВ. Похід відкриває В усій своJЙ величній красі ши виробничу програму трьох тить шовк прапорів. Похмура зу. багатотисячнuй загін фізкуль- зустріла велике свято столиця кварталів, випустила продукції осінь немов відсту пила, дивлятурників. Яскравими барвами РадянськоІ Украіни. Широкі на 13 llpoueHTiB більше, ніж чись на сотні ти.сяч Н1рЯДНО 3акличний звук фанфар спо- розцвічується площа від безлі- вулиці і просторі площі відрод- за цеИ же час у минулому рооrrягнутих москвичів, що вийш- віщає про початок ур,?чистого чі шовкових стягів і вимпелів женого міста, яке CTaJ10 ще ці. Робітники заводів і фабрик .lIИ на вулиці з квітами, барвис- проходження військ. Ного від- спортивних 10вариств. Вітаючи кращим, рощвічені тиснчами несуть панно і діаграми, які тими транспаРCtнтами. Над Мос- кривають за традицією, що керівників партії і уряду, юна- прапорів і транспарантів, прюt- говорять про неухильне зростан­ квою розливаються Д~BiHKi пісні встановилася, слухачі військо- ки і дівчата піднімають тисячі рашені панно. На фасадах бу- ня випуску взуття, одягу, про­ щастя, праці і миру! вих аКадемій. Ось ВИРУШИJlИ букетів, квітів. Лунає багато- динків- портрети великих осно- дуктів харчуваннн, предметів Велично,строгою є Красна зведені батальйони слухачів Чер- голоса дружна здравиця: воположників комунізму, керів- домашнього -вжитку. площа - місце народних тор- вонопрапорноІ ордена Леніна і -КОJlуністичній партії Радян- ників Комуністичної партії і Тра.нспаранти і плакати po~­ жеств. Фасад ГУМ'у-в полум'ї ордена. Суворова 1 ступеня Вій- ського Сою~у-слава! Слава! Радянського У1"ЯДУ, полум'яні пові дають про великпй вклад ськової Академії

. У цеНТРІвеличезний бареЛLЄф з зображенням геніального засновника ї мудрого вождя Комуністичної партії В. І. Леніна, УЧНЯ і прочервоних полотнищ.

іиені

М. В. Слава!

3аклики ЦК КПРС...

Фрунзе. Чіткі, наче 3 металу Наче морський прибій, переХрещатик _. головна магіствідлиті, квадраJИ офіцерських кочується по площі (ура!» J раль Києва. На трибунах -члебатальйонів. lIдуть ветерани ось уже перед Мавзолеєм і.Д е пи Центрального І\омітету Кобагатьох боїв за Батьківщину. зведена колона прапороносцlВ. муніСТІІЧНОі партії України, де-

" колективІВ київських заводів І фабрик у боротьбу за дальше піднесення соціалістичного сіль­ ського господарства, про їх рі­ шимість віддати всі свої сили

довжувача його справи велиУ бездоганному строю про- Півтори тисячі стягів! ІІопере- путатп ВеРХОВНІІХ Рад СРСР і справі успішного виконання кого и. В. Сталіна. Сяють герби ходять слухачі Військово-по- ду-прапор Москви, увінчаний УРСР,міністри YKpaїHCbItoїPCP, постанови вересневого Пленуму шістнадцяти братніх союзних літичної aItaJteMiї імені Леніна, орденом .ТІеніна. Геро] Радянського Союзу і Герої ЦК КПРС. республік. На червоних нолот- артилеріltської академії

іиені

На ПЛQJIlУ

вступає

трудова Соціалістичної ІІраиі, новатори

У &олонах демонстрантів ідуть

lІишах накреслено: «Вперед, до Дзержинського, академії броне- Москва. Идуть верстатобу дівни- промисловості і сільського гос- працівники радянської торгівлі, торжеетва комунізму!»

танкових і механізованих військ ки ї текстильники, металурги подарства, діячі науки,J1ітерату- які виконують почесне завданНа всю довжину площі прос- іllені Сталіна, Віflськово-інже- і творці сільськогосподарських ри і мистецтва, профспілковиИ нн повсякденного обслужуванна

тяглися чітко окреслені квад- нерної академії імені Куйби- машин, залізничники, вчені, і КОМСОІІОЛЬСЬКИЙ актив міста. трудящих. рати військ, нкі ВИШ\lкува.llИСЯ шева, Військово-повітряної ін- діячі культури, вчителі, стуНа урядову трибуну .шдНlВчені,письменниitи, композидо параду.

женерної академії імені Жуков- денти.

На гранітних трибунах біля ського.

кремлівської стіни-члени ЦК

1і'ІІРС, депутати Верховв"х Рад

маються товариші: О. І. Кири- тори, художники, співробітни-

Над рядами

На марші-військові моряки. -портрети

маніфестант~в чен ко, М. С. Гречуха, М. В. ки науково· дослідних іпститу-

ОСНО~ОfIОЛ~НИКІВ Подгорний, І. С. Сенін, І. д. тів столиці демонстрували свою

. наукового КОМУНІзму аркса, Назаренко, Н. Т. Іtальченко, готовність віддати всі сили н .u Шеренги моряків ЗМlНяються Енгельса, Леніна, СТd.ліН(~. Тру[ Р D' ль!Пому розвиткові радянсь СРСР і РРФСР, керівники проф- шеренгами прикорrrоннвків. На . . О. Є. Корвійчук,- •. • ltOP- да . спілок, члени ЦК ВtlІКСМ, Ге- десятки тисяч KiJlOMeTpiB прос- Д~ЩІ He~r~b портрети кеРІВНИ- \ нієць, Г. Є. Гришко, М. С. Си- кої науки і культури. КІВ паРТll І Радянського уряду. О 11 Д . . У країнськиfi народ всемірно роУ Радянського Союзу і Герої тягнулися кордони Радянського У незліченних пла~атах, ма: ни 1ц я, ~ . авидовдта ІНШІ. зміцнює братерську дружбу нао Соціалістичної Праці, новатори Союзу. І безустанно вдень і кетах діаграмах Вlдображею .. гомина pa~KY· о частин . СРСР промисловості і сільського гос- вночі в (шігову пургу, літню успіхи московських підпри- KlllВCЬKOГO гарНІЗОНУ, що ви- родіВ: , парства, люди на"к!! та мис- спеку і осінню непогоду пиль· . шикувалися вздовж Хрещатика, -Хай живе .ве~икиfi .Союз по" J ємств, ДО~ЯГНУТl У переджовтРадянських СОЦІаЛІСТИЧНИХ Рес тецтв'І.. Присутні члени ДІШЛО- но несуть свою службу славні . під'їжджає на коні команrrУю-l. . .'. нево му соціаЛІСТИЧНОМУ змаганпуБЛІК твердиня дружби І сла "атичного I\ОРП"tУ, військові вартові рубежів нашої Батьківчий військами Київського війсь-. _.. J ні, У боротьбі за дострокове ВИ народІВ наШОІ краши нрз аташе. Тут же - численні зару- щ ни КОМГО округу генерал армії ' ~ІІ • виконання завдань п'ятої п'нламний оплот миру в усьому '-l·ШНІ· делегаЦІ'І . В. І, чуйков. Він приймає раu • Ось вступають на площу тирічки, ~a круте шднесення світі!-несеться над святковиНа трибуні Мавзолею-кері в- наймолодші учасники параду - виробництва. предметів народ- порт командуючого парадом ге- ми колонами. ники Партії і Уряду-·товариші вихованці ІtиїВСького СУВОРОВСЬ- ного споживання. нераll·леЙтенанта І. І. Карпезо Над колонами високо підня':Т • і pa~OM з ним об'їжджає вій- ті портрети державних діячів Г . М . М аленков, В . 11~·1 • Мо'отов ОІ 'кого училища і Л енІНГРа.дсь/-І,еJlонстранти палко ВІтають 1і' Є В . ська, вітається ~ солдатами, М . С . Х ру щов, n. . орошилов, кого нахімівського училища ... евоїх гостей-послаНЦІВ мели. . Китаю, Кореї, європейських JII

Л. М. Каганович, А. І. Мікоян, Н D' М. 3. Сабуров, М. Г. Первухін, ад l~расною .плов~ею нарос· D' П тає гурКІТ МОТОрІВ. ІДкриваєтьМ. М. Ш вер~ик, П . н. f)HO· . It С . маренко, М. А. Суслов', П. М. ся ПБОВlтряфни парад. ЛІДОМ за

. ~'l Ф ПОСПЄЛGВ, М ' М . ІІІ аталш, 11. . Шкірятов, маршали, генерали

хвиля за хвилею ~ величезною

1 аДМІрали .. радяпських

ні літаки.

.

.

ро

й

-

кора лем

кого Китаю і героїчної Кореї, Офщера~и, генералами 1 поздокраїн народної демократії, пос- р. овляє I,Х З все. народним свя: ТОІІ 3ь роковин~ми Велl'tКОl ланців усіх зарубіжних країн, І що прибули в Москву на Жовт- Жов!.невOl СОЦlаЛІСТИЧ, НОІ рево·

країн народної демократії, Німецької Демократичної РеСі1убліки,Монгольської Народної Республіки, портрети керівників

неві торжества. О 13 годині

братніх комуністичних і pOGiTничих партій ~арубіжних краІн.

- - ..""

лагмана над площею

швидкістю проносяться реактив-

мнстрація

ЛЮЦlІ

45

хвилин де-

труднщих

.

СТОЛИЦІ

вих Сил. Іх зустрічають--овазакінчується. ItpacHY площу цією присутні на Красній плоТимчасом на площу вступає знову заповнюють тисячі фі з.. щі гості. Гвардійська стріленька Тамап- культурників. Від краю і ~o О десятій годині ранку з ська Червонопрапорна Ордена краю над колонами спортсменІВ воріт Спаської башти на відкри- Суворова дивізія імені Калініна. складається з гігантських літер

тому автомобілі ВИїЖДЖitЄ при!і· По чотири в ряд рухаються священний девіз 1Іаючий парад Міністр Оборопи бронетранспортери 3 гвардіfJlЩ- на,роду: СРСР , Маршал Радянського ми-піхотинцями. На потужних Вперед,

_ Союзу

М. О.

Булганін.

Він автомашинах їдуть парашутис-

к побеД8

" Могутнє «ура» . : Об'-.Д заКІНчено ... І... '.

.

гримить

пад колонами

Генера.1l .'

На червоному шовку і окса-

аРМll В. І. Чуй~uв ШДНlМJ.єть- миті написані золотом, багатося на трибуну І _з~ер~аЄТLСЯ . з pa~OBO повторюються слова: промовою до ~.OlНl~ ..I ДО ВСІХ -Під прапором Ленінатру~ящих УкраШСИ\Оl Р?Р. Сталіна, під керівництвом КокуВІЙСЬКОВИЙ

парад

вІДКРИ· ністичної

партії-вперед

до

радянського вають юні барабанщики. Повз І торжества коиунізку! ' трибуну йдуть, ка~БУІ?ЧИ K~OK, Могутня демонстрація трудя~BeдeНl Офl.церсьКІ ПІДРОЗДІЛИ, щИХ Києва бу ла винвом непохиткурсанти Вlfiськових училищ. ноl

волі українського

наро-

об'Іжджає війська, здороваєть- ти-десантники. Немов буря набкоммунизма! І РухаТ?ться. по Хрещатику ар- ду виконати великі накресся з ними і поздоровляє 3 36 лишається _ наростає гуркіт. Жовтнева демонстрація була тилеРІЙСЬКІ колони. Могутньою лення Комуністи'!ної партії і роковинами Великого. Жовтня. На площі-грізна радянська яскравим ВИЯВОІІ нерушимої тех~ІКОЮ осн.астила .Рi:Lдянсь~а. Радянського уряду. Вона пока­ Громове «ура» МОГУТНІми перека

.

єдності

.'

Комуністичної

партії, краша свою рІДНУ армно, яка юр: !lала нерушиму морально-полі­

таии лунає у відповідь Ніі при- артилер~я: H~ ПРІІче~І у потуж- Радянського уряду і народу, ко охоро~яє к~рдони·Рад~нськOl тичну єдність радннського на­ вітання Міністра Оборони.. них «3IcIВ)) 1 тяга~1В ~ухають- виявом солідарності з трудящи- деі>~ави ~ СТОІТЬ на ВарТІ миру. роду, ЙОГО готовність ще само\liслR' об'їзду віІІськ товариш ся !,ар.мати, гаубиЦІ, МІНомети, ми інших країн, які борються

Булганін підніиаєтьсн ва три- зеНІТНІ установки.

ПІЛЯ ВІЙСЬКОВОГО па.раду по- відданіше боротися за зміцнен-

за ослаблення міжнародної на- чався

святковиll похІД

киян. ня миру і с.півробітництва між

6уну Мавзолею і виголошує 3а традицією урочистий марш пруженості, за мир в усьому Іде .звелена колона п~апоро- н~родами, з~ торж~с!во комупромову, яку слухали в усіх BittCblt завершує зведений духо- світі. носціВ. ІІопереду -;,велию порт- шзму в наШІЙ краІНІ. куточках РаДЯRСЬКОГО Союзу, вий оркестр.

І

(ТАРС).

ретп В.І. депінаіІІ. В. Сталіна.

(РАТАУ).


2

СТАІ!ПОВЕЦЬ

ВЕЛИКЕ

вої соціалістичної революції. колективу Мінського TpartTOpHoНатхнені рішеннями ХІХ З'ЇЗДУ го заводу. В переджовтневі дні Комуністичної партії Радянсь- завод почав серШне виробницкого Союзу, народи нашої ба- тво тракторів «Бєларусь», пер-

гатонаціональної соціалістичної ші партії яких уже відвантадержави успішно борються за жені в машинно-траl\торні станперетворення в життя величної ції Гру~инської РСР і Ростов-

програми комуністичного бу- ської області. діВВИllтва. В урочисті пні свята радянські люди з гордістю відзначають нові великі успіхи в усіх галузнх народного господарства і культури. 7 .Іистопада всюди пройшли багатолюдні святкові демонстрації. В столицях союзних республік- Києві, Мінську, Таш-

Про трупові успіхи розповідали транспаранти, з якими пройшли по площі імені Леніна колективи фабрик і заводів Тбілісі. Колектив верстатобудівного заводу імені Кірова рапортував про дострокове виготовлення великої партії універrаЛhНИХ токарно- гвинторіз-

кенті, Алма-Ата, Тбілісі, Кишиневі, Фрунзе, Баку, Ризі та інших містах відбулися військові пара!(и.

них верстатів дЛЯ МТС, Поріввяно З минулим роком випуск верстатів збіJlЬШИВСЯ на 25 процентів.

листопада.

1953

РОК}

ПЛЕНУМ РАЙКОМУ КП УКРАЇНИ

СВЯТО

Радісно і урочисто відзна'!и- копачі, запасні частини. По ІИ трудящі нашої Батьківщини центральній площі проходять 36 роковини Великої Жовтне- представники багатотисячного

12

Учора відбувся черговий ПJlе- ВИІІЯТКОВО важливе ЗlIачення в ка і Харкова та інших міст нум райкому КП України. На справі дальшого розвитку сіль­ нашої неосяжної соціалістичної пленумі обговорено доповідь ('ького господарства. Воно дасть держави. секретаря райкому КП України можливість протягом 2-3 prKiB Урочисто і радісно відsнаЧ1f­ т. Ратушного М. К. «Про під- створити в краІні достаток про­ ли свято Великого Жовтня кол­ СУМКИ П.nенумів ЦК КПРС, ЦК довольства для населення, сиро­ госпне селянство і механізато­ КП у країни, Київського обко- вини для легкої і харчової про­ ри. Натхнені постановою ве­ му КП України і зав;щння ра- МИСJlовості, забезпечить знач­ ресневого Пленуму ЦК КПРС, вони докладають всіх зусиль до йон ної партійної орга.нізації по ний ріст матеріального добро­ того, щоб здійснити дальше під­ даЛЬШОJlУ розвитку сільського буту трудящих, що знаменує

І несення

соціалістичного сіль-

ського господарства. Всюди-в містах, робітничих селищах, селах, в станицях 7 листопада великий радянський народ продемонстрував свою неЗJамну морально-політичну єдність, свою тісну згуртова­ ність навколо Комуністичної партії і Радянського уряду,

господарства».

собою НОВИЙ етап боротьбл пар-

В обговоренні доповіді взяли тіІ, раДЯНСhКОГО народу за поучасть тт. Ковбасинський І., Ко- будову комунізму в нашій цевольськи.u О, Малій В., Ви- країні. нарський М.,НосокІ., Хазан М.,

у

Н'

Uазенок С., Музиченко Ф., ПРИ.llНЯТІЙ на плеНУМІ посКлочан П., Чудновський Г., танові визначені невідкладні Пав,nовський М., Дворовий А.

завданнл партійної ?Jlганізаuії,

ПJlенум раИксму партії, заз- З0крема в ПlдготовЦ! до веснл­

начеlJО в прий~ятій вважає,

що

постанові, І ної сівби і забезпе'Jен~я. зраз­

РІшення

Be~eCHe-l· кового проведення ЗИМІВЛІ гро­

свою непохитну рішимість іти вого ПJlенуму ЦК КПРС мав мадського тваринництва. під випробуваНИIІ керівництвом Комуністичної партії вперед, до перемоги комунізму, боротися О 9 годині ранку в Ленін3 рапортами тру;:(ових пере- за збереження миру в усьому 3ВІТНО-ВИБОРНІ 3БОРИ В КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІ3АЦІЯХ граді на НІІві відбувся тради- мог, здобутих у соціалістично- світі. дійний

морський

парад.

На му змаганні, вийшли

ДвіРltевій площі після військового параду пройшла святкова демонстрація трудящих, акі ра.портували про свої трудові успіхи. Урочистою була демонстрація трудяших Мінська. Робітники столиці Радянської Білорусії ділом відповідають на рішення вересневого Пленуму ЦК КПРС,

на свят­

КОВУ демонстрацію трудящі Ташкента, Алма-Атcl, Вільнюса, Кишинева, Фрунзе, Риги, Ста­ лінабада, Єревана, Ашхабада, Талліна, ПеТРО!lаводська. На святкову демонстрацію вийшли шахтарі Донбасу і Куз­ басу, lІаШИНОбуnівники Уралу, трудящі Куйбишева i~ Одеси, Сllолен~ька і Чебоксар, lІошкар­

Ввечері

•• J * Москві,

у повнlІl вІдповІдностІ з Статутом ВЛКСМ, у первннних

в столи-

цях союзних республік, в

Ка­

лінінграді, Львові ,Х абаровську, Владивостоку і містах-героях:

Ленінграді, Сталінграді, Севас­ ТОПО.lі і Одесі прогриміли 113.1-

пи аРТИJерiltського салІОТУ . В святкові дні в театрах, клубах, будинках культури від­ бу Jlися нові спектаКJJі, висту­ подають допомогу МТС і кол- Оли і Якутська, Сиктивкара і пи колективів художньої callOгоспам країIfИ, виготовляють І Воронежа, Владивостока і Ха­ діяльності, концерти.

автомобілі,

трактори,

(ТАРС).

канаВ0- баровська, Швденно-СахаJlінсь,

комсомольських оргаиізацlях раlону розпочалися авітно­

ВИборнІ aIlOIl". Комсомольці обговорюють дІяльність комl­ твтl8, секретарІв лервинннх органlааціl аа чао вІд мину­ лих Івlтlв І 8иборlв к,рlвних комсомольських оргаиів у вереснІ-жовтнІ минулого року. Згlдно а аатверджаннм графІком. збори уже вІдбулися 8 БІЛЬІІІості первннннх аргаиllацlА уатано. І пlДПРll8МСТВ Бров,рів і акремнх lолгаспlв.

у робо,-І комсомольськнх зборІв беруть участь секре­ тарІ партlІн"х орган!зацll, представники раНкому ЛКСМУ.

N10ЛОДЬ вимагає посилення політично-масової роботи 3а рік після ІІИНУЛИХ звіт­ НУIlУ ЦК КПРС, але нам у цьо­ но-виборних зборів посилилась му не допомагають. 3верталися ава,нгаР.llва роль комсомольців ми з приводу цього до райкому у ко.дгоспному виробництві ар­ комсомолу, колгоспної партор­

Жовтневі свята в районі Трудовими подарунками на честь всенародного свята зустріли трудящі району 36 річницю ВеJlИКОЇ Жовтневої соціаJlістичної революції. Броварсь-

з участю представників партій- всіх селах району. 6,7 і 8 JlИС­ тілі імені Димитрова, с. В.-Ди­ ганізаціJ, та поки що нічого не них, комсомольських і громад- топада по всіх клубах відБУJlИ­ мерка. 3а ПрИЮIaЖ можуть прil.­ вийшло. ських організаціЙ району. 3 ся концерти гуртків художньоl вити комсомольці-працівники Комсомолка Ольга Бабич доповіддю про 36 роковини самодіяльності, демонстрування тваринницьких ферм Григорій присвятила свій виступ стану Шусть і МихаJlло Вакуленко. ку JlЬТУРНО- масової Великого .жовтня виступив се- кінофільмів. роботи в ка та Бобрицька МТС, колгос- кретар райкому КП України 7 Jlистопада в Броварах від­ Вони виробили цього року по келгоспі. Клуб тут - не центр па успішно завершили вико- т. Ратушний М. Після урочис- бувся багатолюдний мітинг тру­ 353-370 трудодніВ. Серед 24 культурно-освітньої роботи, а комсомольців, що наліqує

нd.ння комплексу осінніх сіль- того засідання відбувся кониерт

ськогосподарських робіт. гуртків б листопада відбулося ура- ності.

художньої

ор­ здебільшого

використовується

самодінль- дящих, на ЯКОМУ виступили ганізація, 3 працюють причіп·· як зерносховище. Писали ми представники партійних, KOIf- лювачами, 5-в садово-городній про це, говорить т. Бабич, до

чисте засідання виконкому ра~рочисті засідання та збори сомольських, профспілкових ор- бригаді, решта - в рільничих стінної та районноІ газет, але nонноІ Ради депутатів трудящих трудящих відбулися також по ганізацій раПону. бригадах, на фермах. 3а звіт­ це не вплинуло на нашого го­ ний період прийнято до ком­ лову сомолу 6 молодих колгоспників. .який

Швидше будувати теплиці Виконуючи рішення партії квадратних метрів у требухів­ та уряду, ряд колгоспів району ському колгоспі імені Хрущова. sапланували вже цього року Стіни ВlfКладаються 11 шлако­ побудувати теплиці. Це-один блоків. Розпочато будівництво 3 важливих заходів по збіль­ в літківському колгоспі імені шенню виробництва овочів. Калініна. 3а l'ИПОВИМИ проектами, вра­ Невідомо ЧОIlУ, aJle 5волі­ ховуючи при цьому досвід пе~ кають будівництво по колгос­ редових колгоспів ПіДМОСКОВ'я, пах імені Молотова, с. Гоголів, першим у районі закінчив будів­ та «Більшовик», с. Рожни. Тре­ nиuтво теплиціна 120квадратних ба негайно завезти будівельні метрів, з водяним обігріванням, ІІатеріали і розгорнути будів­ гоголівський колгосп «Червона ництво. УкраІна» . В першій половині Г. Костирева, грудня здано буде в експлуа-

тацію теплицю

площею в

380

------

технік-бу діве л ьник.

плосківського колгоспу імені деніна здобула Г. Какун. 3 по­

РОСТИJа кормодобувна бригада, що нею керує А. fPLM; по 18~

*

вона

надоїла

цехах

8

-

масове

По

всіх

перевиконання

132 проценти, по поmиттю одягу - на 17 б процентів. М. Швець.

*• • Промарт1m. імені Сталlнсь­ коТ КонституціТ, с. Гоголів. Артіль випустила понад план різних

І:Ю

по

літрів молока від кожної І корів. І. Давиденко.

2 197 з

план

норм. 3авnання по пічному ЛИТВУ виконано в жовтні на

на

Підведені попередні підсумки соціалістичного змагання в свіТИЛhнівському колгоспі імені Маленкова. Най­ вищий урожа,й картоплі - по 175 центнерів з гектара-ви­

РОКУ

понад

Раііпромкомбінат.

тексти,nьних виробів на

тисяч карбованців.

llИЧИЙ план ЖОВ1'Ня

Останні вісті 3 колгоспів чатку

Комсомольці

Продукція

111

Вироб­

виконано

процентів. В. Котляр.

СИРОВИНА ПРОМИСЛОВОСТІ

мог ли

колгоспу т. Мельника, не цікавиться потягом

б стати МОJlоді до ку.lЬТУРИ. Скін'!или­

справжніми заспівувачами со­ СЯ розмови тии, що ми самі ціалістичного змагання 11 кол· очистили клуб від зерна і s rоспі, але Ім сильно заважає в значним запізненням присту­ ЦЬОМУ НИ1lЬКИЙ рівень виховної паємо до організацir культур­ роботи в організації. Про це но-масової роботи. говорили як секретар комітету Критика на зборах була кон­ комсомольської організації Іван кретною, діJlОВОЮ. Вона покаЮхта, так і майже всі 11 КОІІ­ 5аJlа готовніеть комсомольців, сомольців, що взяли участь в всієї молоді колгоспу подавати обговоренні 1Івіту. активну допомогу партійній - Минулого навчального організації в боротьбі 1Іа пере­ року в нашому гуртку комсо­ творення в життя рішень партіl МОJlЬСЬКОЇ політосвіти, з вини і уряду про заходи далыIIrоo пропагандиста т. Бобка І., розвитку сільського ГОСПОJlар­ відБУJlОСЯ всього лише два за­ ства. Потрібно тільки, щоб рай­ няття. Не краще обстоїть у нас ком комсомолу, первинна пар­ і зара.1І справа-в новому ,вав­ тійна організація якнайшвидше чальному році, відзнанє в зробили практичні висновки 11 своєму виступі ВітаJlій Жеде­ критичних виступів на звітно­ нов. виборних комсомольських збо­

Ми хочемо, говорить КОМСО­ молець МИКОJIа Постол, добре знати рішення вересневого Пле-

рах.

В. Негода, член райкому ЛКСМУ.

Міжраііонна контора «Го­ Слідами наших виступів ЛОВВТОРСМРОВИН8). Виконано .Нlчим не виправдане перемlЗавідуючий райздорОВВіддІлом * * По 22 поросят від кожної 3 річний план заготівлі сировини щення·-під таким заголовком був т. Боримський ПОВідuмив, що зу­ пентнерів помідорів виростила 1О Колектив уміщений в газетІ .Стахановець· БО~lкарсь/{ий кабінет перемІще­ свиноматок, заllість 18, на. 107 процентів. ланка М. Книш. згідно 11 зобов'язанням, одер­ працівників зобов' Я3УЄТЬСJl до лист Ф. Шевченка, П. Іванопа та нии на мІсце, де вІн ранІше був. А. Опанасенко. Жdла Вар'вара Мигашко-сви­ кінця року 1Іаготувати ПОІІад Г. Коwпанця, в якому вони скарнарка тровщанського колгоспу п.nан 305 тонн різноманітної жились на те, що завІдуючий лІкар Редактор ською дільницею В. Сербул пере­ сировини. імені Ворошилова. Першість у с!)ціаліСТИЧНfJ-

•••

му

змаганні

між

доярками

О. Коваль. Адреса редакції:

БИ

D14546

Б. Бабицькиіі.

мІстив зуболІкарський каБІнет з ст. Б "брик у центр села.

С. ПОГРЕБlнськиА.

с. Бровари, Київської області, вул. КІрова

------------------------~-----------Броварська районна Арукарня Київєького обласиого упра_ліННА КУЛhТУРИ ЗаМ. 1970--2410

94 номер 1953 рік  

94 номер 1953 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you