Page 1

СУБОТА

19 листопада

2005

р.

Ng93

(9702) Газета рровар<:ьких міської та районної рад, районної державно·і адміністрації Находить з І 7 квітна

1937

~

+ ВІЧ·НА·ВІЧ 3

Завтра - День nрацівників сільського господарства Шановні

Waнoa~ti трудіаНJІІJ'JІІ (ЩЩІ - nрацівt~ики агролромJІІС!JР~оrо крм~;~n. Qксу &роІВаРц.ut~и!

І.Uановні працівники сіпьс~кого господарства!

Від імені Броварської районної державної адміністрації та район­ ної ради, трудових колективів, підnриємств, установ та організацій, усіх ?К.ителів району щиро і сердечно вітаємо вас з професійним святом - Днем працівників сільського господарства! Ваш;1 праця споконвіку була, є і буде наймирнішою і найблаго­ роднішою справою, на якій стояв, стоїть і завжди стоятиме світ Бо­

Від імені громади міста Брова­ ри, міської ради та їі виконавчого комітету, від себе особисто сер­ дечно вітаю зі святом усіх, хто ро­ зумом, серцем і душею у селі і в місті щодня долучається до агроп­

лише раз на рік на профе­

жий ..

ромислових справ.

подаєте нам до столу каз­

.с~~й рік. Та хіба буває легкою селянська праця?

Це свято справжніх дбайли­ вих господарів, незалежно від форм власності та господарюван­

бранку,

- ·Позаду ще один надто важкий і напружений сільськогосподар­

У щоденних трудових буднях, незважаючи на примхи погоди, працівнИК!А полів і ферм Броварщини досягли вагомих показників у виробництві сільськогосподарської продукціі. Вам вдалося зібрати добрий урожай, збільшивщи на 8 відсотків валове виробництво ~ерна, довівши його до 61,2 тис . тонн. У порівнянні з відповідним nеріодом минулого року в райоJ-!і зро.сло виробництво м'яса, ово­ чів, молока на корову, іншої продукціі. В умовах цьогорічної неп ситуації на продовольчому ринку країни, аграріі району спромоглися успішно здолати і ці труднощі. Вашу працю за таких умов можна охарактеризувати не інакше, як героїзм. · РайОІ-!Н<! влада чітко усвідомлІ()є, що означає село для існування в.е!?~І'J!4 · україна - відРодиться ~ села! §ід щирого серця висловлюєІ',1о усім працівникам галузі глибоку

. pooro·i

!JJщ-JY і велику вдячність за вашу майстерність, s. иплеканий з ІJJдаПР.Мі.ца WJй'Щ. високу свідомість т~ І>Умmнність у пра.цj. .

. ·::rич~мо подальших успіхів у вjiwij1 нелеr.І9~. але та!(ій необхідній

і (іn~Гk/РDдні~ nраці. Доброго здоров'я, щастя .і процаітаннSІ вам і "ІЩ#!М Р()ДИНjіМ!

~3. ~іРРІ? в Богjі, довірою до Президента ми і надалі будемо йти ПЛІ'!·О-ПЛІЧ ДО НОВИХ ПереМОГ .

ня.

Сьогодні, як і споконвіку, ваші натруджені роботящі руки, при­ родна мудрість та багатий досвід живлять хліборобську ниву і є виз­ начальною

МІІІІ(оп~ ДІДЕНКQ,

·

розвитку

нашої держави, запорукою їі проц­ вітання. Тож нехай не переводитьсSІ рід хліборобський на українській зем­ лі, а nраця відданих трударів їі бу­ де належно поцінована . З глибокою шаною бажаю, щоб ·ЗЗВJК,D.И

ЩИрИМ

ЛаСЬ неозора

ЗОЛОТОМ

нива

КОЛОСИ­

вашого життя.

Н!;!хай дарує вона вам добре здо­ ров'я на довгі роки, радість і щас­ тя, сімейний затишок та злагоду. Щедрих вам ужинківі

трудівники села! Ви належите до тих, ко­ го

потрібно

голова райради

а щодня.

не Бо

саме ви потом і мозолями кову

скатертину-само­

саме

шаєте

ви

землю

калиною

і

прикра­

колосом,

піснями.

Які

б

уряди в Україні не зміню­ валися, які б реформи не штормили,

а

ви

годуєте

вете і працюєте. ніхто нас не здолає. Ви

-

невмиру­

ща слава України .

жu.ен. та Україн". від. 24 веш:с­ Н:!l

20()5

ро /(У

N! І 337 (<J1po

Іщоско~алення

проведення

ІН1(;Та~ково-~рмаркових

...

за­

~~щіІJ!> у Нацюнальному ком­ П.ІJ~~q:і «J:ксцоuентр Украї­ НJf» за дорученням Кабінету МіністріІJ УJ<раїн!.f з 15 до 18 листоnада 2005 року на

'fерцторії Націриального ко~nле).(су ~<Експоценrр Ук­ РаЇ!і»t» лроходJіІЛа заг~Щьн6h~р)J{аІщ~ акція

«[іарвиста

Vj<:paїf!a». Меч:нр проведення пиставкового

заходу

є

де­

і.іо!-І~трація дос!Іrщ:нь нау­ J-<АВРГР та вирорtщ<Jоrо пo­

Jf:!i. ц. !!іЛ. у галу. зей і регіонів Y!<j)ЩH!'f, !3СТаНОВЛ7НН!f 'НО­ j!Щ реГ.ІQJ-!алЬН!1~ зв sрюв,_ де­

вже всі знаєте, що Президент почав змінювати губернаторів. Блукає без­

щів і щастя в кожне серце! Нехай

відпустять

негаразди, благодать

а

вас

усі

Господня

огорне

ваші

прекрасні українські душі!

З повагою­ народний депутат

України

Юрій БОЙКО.

·

~ЩJ!;:тра!;іІЯ теХН. ІЧНОІ ПОЛЩ1-

J<И УкраІНИ В рІЗНИХ ГСІJІУЗЯХ

f:І<Рf!Оміі<.и, презентація кра­ ЩИJ;С науково~технічних рщ­

рорщ<, техніки і технологЩ. j<OJ{KypetfTHO-Cf!POMOЖHOl

продукції та експортних Щ>жливостей вітчизнянцх

ЦіД!lр!іємств.

.

ХарJ<івської, Херсонської, Черкііської, Чернігівської,

Ч~рнівецької областей, міст Києва та Севастщюля.

· 15 лщ:топада в рамках за­

гальнодержавної акції «))ар­ в~-tста Україна» відбувся День

J(иЇВСрКОЇ оРЛасті З Презента­

ЦіЄЮ та дегу~тацією продук­ ції ПЇДПрj.tЄМСТВ ~)1ЇВЩИЩі. Відповідно до програми за­ ходу відбулися семінар «Три­ пілІ:!Ська цивілізація як пер­ щооснова хліборобської культурJіІ Євроnи» та .<<круг­ лий стіл» на tему: «Київщина

~:;ької облдер~<щміністрації Євген )КоІПІІК (на фото спра­ ва) nровіІJ nрес-конференцію

Д)ІЯ предСТі).ВНИкіВ цеІЦр!ЩЬ­ НИХ та місuевих засобів масо­

во! інформації області про

підсумки соціально-еконо­ ~ічноrо розвитку Київщини за дерпь місяців поточного року.

Щд час роботи вистаІЗКІ-і рf)л4сті Ук:раїни . предста~я­

Заступuик голови обл­ держадміf!істрації Юрій Ков­

Туаали виробничий та науко~ Qlfй поті:нuіал гаЛузі.

басюк (на фото зліва) проін­ формував црисутніх, що за обсягами залучення інозем­ них інвестицій область посі­ дає друге місце в країні після

4~)J{.~вн.ої !3ИСтав. ~о. в.ої акції

го_ року

J1Іf стр11теmо репону та иого

~j.{робничі здорутки, мініс­ терства та відомства презен­

· до участі в роботі загально-

~ q4рвиста УJ<раІна»

були

~arip.o. ш.· ені провідні .!Jау\(ові ІfІ~титути

Академн

\'І<Р~Їі-щ, посол.ьст.ва

наук

! Т.?{JГQ­

в~ль.но-економІЧНІ МІСІІ ІНО­

ЗеМНИХ держав, відомі закор­

іJqнні компанії та банJ(івські установи, засоби масової ін­ формації. · У загальнодержавній вис­

тавкавій акції <<Барвиста Ук­

{щїна» qралИ участь nонад

15Qp

пі@ри10мств, фірм, ~р­

р~юзацщ тq

науково-дослщ­

ІіИХ інститутів з А.ВтоJіомної республіки К.Рf'ІМ, Волин~

Києва і отримала нинішньо­

573

мільйонц доларів

СЩА, або по 322 долари на кожного жителя. Найбільш привабливими в інвестицій­ ному відношенні є Бровар­

СЬКІ-іЙ, Вишгородський, Миронівський, Києво-Свя­ тошинсJ,ки}t район«. Нині в області здійснюються заходи щодо створення значно кра­

щих умов для залучень інвес­

тицій. З цікавими повідом­ леннямц І311Ступив президент

Укр<фн:ького фінансово-ін­ І!еспщійного форуму Олег

Запорі~І>!<ОЇ, Івано-фраt~ків~

JТцхщюда. Голова І<..иївської облдерж­ адміt~ісrрації Євген Жовтяк повідомив :журналістам, що Jіайрільше іtшестицЩ у Київ­

CfJ.•SВ!t ЛугансьJ,<оJ, дь.ві~­ ~t!ІНН: М!1!<QЛаІВС!>КР1,

QУДЇВЩЩТІЮ J!ОГЇРИЧНИХ ЦеІ-\ТРіІ!, р.фтєперероРНІ'\Х

C~J<oi, Дніпропетровської,

Д:щ~ейьІ<ої, Житомирської,

СЬ(<_р~, f.СиЇ!!СJ>кої, KipoiІPrPaд­

сьJ<ій оРласті fІРОfІОІіУІОТЬСЯ У

заводів та

котеджних

міс­

течок. За його словами,

«стихійне будівництво» ко­ теджнцх містечок, яке здій­ снювалося досі, призвело до того, що тут ніхто не дбав про інфраструктуру, системи енерго-

та

водокористуван­

ня, про розвиток соціальної

сфери. Якість життя в них нині є не дуже високою. Тут надмірне навантаження на існуючі об'єкти соціальної сфери. Проте нові містечка будуть споруджуватися з дотриманням усіх сучасних норм містобудування і ста­ нуть більш привабливими для інвесторів та покупців.

Євген Жовтяк ознайомив присутніх з результатами со­

ціально-економічного роз­ витку області за 10 місяців, відповів на запитання журна­ лістів. Він зазначив, зокрема, що невизначеність зі стату­ сом земельних ділянок, нада­ них свого часу з порушенням

законодавства, заважає Київ­ ській області досягrи вищих темпів промислового вироб­ ництва. Нова адміністрація області опинилася перед тим фактом, що майже всі вільні державні землі були роздані за досить сумнівних обста­ вин. Наприкінці минулого року, особливо в жовтні, дея­ кі наближені до влади особи проходили юрИдичні про­ цедури

для

одержання

за тиждень, тоді як звичайній людині для цього потрібно два роки. Подібні рішення, прийняті з порушенням зе­ мельного

законодавства,

сьогодні скасовуються, але ця процедура є досить трива­

лою, виJ<Лючно через судові рішення. В цілому ж завдання, які поставив перед областю Президент, успішно викону­

ються. З 35 районів та міст обласного значення у 31 регі­ оні досягнуто зростання со­

ціально -економічних показ­ ників порівняно з минулим роком. Виробниитво валової продукції сільського госпо­ дарства в усіх категоріях гос­ подарств зросло на 8,3 від­ сотка, обсяги промислового виробництва на 18,7 від­ сотка.

Євген Жовтяк повідомив журналістам, що перший зе­ мельний аукціон на Київщи­ ні буде проведено у другій половині грудня 2005 року. 17 листопада на виставці відбулася урочиста цере­ монія нагородження пере­ можців заключного етапу Всеукраїнського конкурсу­ виставки «Кращий віт­ чизняний товар року», де області-лідери та окремі під­ приємства були нагородЖені відЗІ:Jаками та цінними пода­

ліч чуток і думок - чого та чому. А я скажу: ще в березні-квітні було ясно, що багатьох з тих губернаторів, яких призначали, незабаром доведеться мі­ няти. Вони, може, і непогані люди, але здебільшого не до того місця були приставлені. Мені багато років дове­ лося бути керівником як у корпорації, так і на держслужбі, і я точно знаю ні в якому разі не можна призначати людей на посаду за ознакою особистої віманості керівнику або якщо разом з ним з'їли пуд солі. Нічого доброго з такої віманості, звичайно, не вихо­ дить. Так само не м,ожна було призна­ чати губернаторами людей, головною відзнакою яких була особиста відда­ ність Президентові або його оточен­ ню і участь у <<Помаранчевій рево­ люціЇ>>. Та й взагалі - якщо в когось раптом виявиться талант революціонера-руй­ нівника, зовсім не факт, що в нього ж є ще й талант будівельника. Різні це професії, погодьтеся.

Коли ви будете читати ці рядки, швидше за все, уже будуть призначені нові обласні начальники, і по тому, кого саме призначать, можна буде зрозуміти- чи дійсно нова влада взя­ лася наводити порядок або це так імітація бурхливої діяльності перед виборами. Ясно, що нових губернато­ рів чекає купа не зроблених їхніми по­ передниками справ. І ще призначені обласні голови мають виправляти по­ милки попередників. <<Новобранцям»

-

не

позаздриш.

Але з іншого боку - ніхто не приму­ шує їх бути губернатором, справа це,

як я розумію, -добровільна. Тож на­ шого співчуття нові обласні началь­ ники аж ніяк не потребують. І все ж, де в чому ми їм можемо допомогги досить не посоромитися нагадати їм при нагоді, чого саме від них чекаємо. Зробити це нескладно і для цього є безліч можливостей. Можна.___дочека­

тися виборів і тоді сказати своЄСЛово. А можна раніше - коли у вашому міс­ ті будуть зустрічатися з виборцями мої товариші по <<Віче>>. Приходьте, роз­ кажіть, що треба зробити у вашому місті, щоб жити стало зручніше - ра­ зом ми зможемо більше.

рунками.

зе­

мельних ділянок практично

Інна Богословська і сьогодні ми

нову владу . Про знов нову владу. Ви

Одеської, ГJолтавської, Рів­ нен.ської, Тернопільської,

інвесrицфна>>. · Піс.тія цього голова Київ­

-

Миру й добра вам у кож­

•мо ІУСІРІІІМА romй виконання Указу nре­

Я

будемо говорити про старих друзів та

ну оселю! Здоров' я, радо­

ІИСІАІКОІА АКЦІІ «ІАРВИСІА УКРАЇНА>> Jfa

Доброго дня!

народ, забезпечуєте нам хліб і до хліба. Доки ви жи­

міський голова Віктор АНТОНІ;НКо.

Л.ео/'tід (:ЛQБОДЯ"ЩЖ.

згадувати

сійне свято,

З повагою-

З повагою-

гопова раj/Ідержадміністраціі

складовою

ІННОІО &ОrОСІІОВСЬКОІО

Галина ПОЛЯКОВА.

Інна БОГОСЛОВСЬКА.


19.11 ~®®~

НОВЕЖИПЯ .

Проrрама nередач теnеканаnу ЕКТА

..

&роварс•к~і'ІІ·IICIIIK4JI До відома rромад1н Украіни, ••і nроЖІІІаІО,. а6о nepe6yn10,. на repmpii мimr Іроаари LUановніrромадяни! Броварською міською робо­ чою групою обліку виборців складено та надається для оз­

найомлення громадян місце­ вий загальний список вибор­ ців, які проживають або перебувають на території міста Бровари. Згідно з Законом України «Про вибори народних депута­ тів України" кожен громадянин України має право ознайоми­ тися іЗ ЦИМ СПИСКОМ, перевіри­ ТИ правильність внесених до

нього відомостей і, в разі необ­ хідності, звернутися до робочої

ПОНЕДІЛОК, листопада

21

УТ-1 06.00 Доброго ранку, Украї­ но! 06.05 Ранкова молитва

06.10, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07.10, 08.05, 23.35 Спорт 07.05 Ера бізнесу 07.55 Православний календар

08.20 Енергопанорама 08.25 Фондова панорама 08.45 Ранкові поради 09.00, 18.40, 21.30 Діловий світ

09.30 Освіта ХХІ століпя 10·.05 Гарт 10.45 Скарби архівів 11.25 Межа 12.00, 15.00, 18.30, 21.00 Новини

12.25 Вітаємо вас 13.00, 05.15 Служба

розшуку дітей 13.05 Крок до зірок 13.30 Мультфільм 13.55 Абетка безпеки 14.10 Грані пізнання 14.30 Художня панорама 15.20 Класний журнал 15.35 Подорож у дитинство 16.00, 03.10 Територія •А• 16.30 Студія 5 17.00 Казка 17.15 Україна. День за днем 18.00 Правозахист 18.55 Х/ф •Молодша Фаде• 21.40 Спорт 22.00 Лото • Трійка•. •Ке но• 22.10 Наш футбол 22.45 Ситуація 23.00 ПЩсумки 23.40 Погляд 00.30 Контролер

1+1 ВІВТОРОК, листопада

22

УТ-1 Доброго ранку, Украї­ но! 06.05 Ранкова молитва 06.10, 06.ЗО, 07.00, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 08.05, 00.15 Спорт 07.05 Ера бізнесу 07.35 Будівельний майдан­

06.00

чик

07.55

Православний кален-

10.З5 Пісенний сад 11.20 Подія 11.25 Не все так погано 12.00, 15.00, 21.00 Новини 12.25 Вітаємо вас 12.45 Нащадкам на згадку 1З.ОО Служба розшуку дітей 13.05 Перехрестя 13.30 Народна служба порятунку- 01 13.55 Абетка безпеки 14.10 Досягти мети 14.30 Тарасова церква 15.20 Дитяча лінія

23

СЕРЕДА, листопада

УТ-1 Доброго ранку, Украї­ но! 06.05 Ранкова молитва

06.00

06.10, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07.10, 08.05, 00.15 Спорт 07.05 Ера бізнесу 07.55 Православний календар

08.45 Ранкові поради 09.00, 18.40 Діловий світ 09.30 О. Олесь. •З журбою радість обнялась ... • 10.00 Пісенний сад 10.45 Скарби архівів 11.15 Подія 11.25 Аудієнція 12.00, 14.45, 18.30, 21.00 Новини

12.25 Вітаємо вас 13.00, 05.З5 Служба

розшу-

ку дітей

13.05 Хай щастить! 13.35 Територія безпеки 13.55 Абетка безпеки 14.05 Спорт і ми 14.25 Дзеркало 15.00 Парламентські слу­ хання

18.00 18.55

Зелений коридор Х/ф •Дорога на Січ•

вою про внесення змін, уточ­ нень або доповнень до списку або з інформацією про осіб, які постійно не здатні самостійно пересуватися у зв'язку з інва­ лідністю або за віком. Громадяни мають право ос­ каржити до робочої групи облі­ ку виборців або до місцевого суду допущені при складанні списку неправильності, в тому числі невключення, неправиль­ не включення або виключення із загального списку виборців його або інших осіб, або наяв­ ність чи відсутність відмітки про

07.00 СнЩанок з 1+1 07.30 Т/с •Колір гріха• 08.30 СнЩанок з 1+1 06.45 Т/с •Клон• 09.45 Документ 11.00 тсн 11 .15 Судові справи 12.1 О Т jc •Ксена• 13.05 Т/с •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Т/с •Люба, діти вод

15.00 Тjc

і за­

17.30

•Не родись врод­

... •

Т/с •Усі жінки

-

відь-

ми•

18.25 Т/с •Клон• 19.30 тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с •Не родись

врод-

ливою•

21.15 22.20 23.25 00.00

12.00, 13.30, 15.30, 17.30, 20.30, 23.30 стн 12.30 Київ класичний 13.00 Чорний квадрат 14.05, 21.15 Дозвольте запитати

Судові справи Т/с •Люба, діти і за­

вод

Т/с •Хлопці зі сталі• Іду на ви тсн Т/с •Секс і місто•

ІНТЕР 14.00 Фестиваль 17.00 Єралаш 17 .ЗО Чекай на мене 18.00 Новини 19.00 Tfc •Приречена стати зіркою• 20.00 Подробиці 20.30 Інтерспорт 20.40 Т/с •Чорна богиня• 21.45 Країна. Львів 21.50 Tjc •Сліпий• 22.55 Т/с •Російські ліки• 00.05 Спецпроект

КИЇВ

06.45, 13.40 Мультфільм 07.15, 13.35, 20.10 Бережіть себе! Вісник роботодавця СТН-тижневик

07.20 07.30

15.35 У нас усе вийде 16.00 Територія •А• 16.ЗО Студія 5 17.05 Казка 17.25 Бізнес-позиція 18.00 Телемарафон. Май­ дан - рік по тому 20.50 Лото •Трійка•. •Кено• 21.ЗО Футбол. Ліга чемпіо­ нів. •Барселона• - •Вер­

Х/Ф •За щучим велін­

14.30

ням•

15.40

М/с •Нові історіі Кленового міста•

16.30 Клуб Суперкниги 17.00 Телескоп 17.25 Без дієт і рецептів 17.45 Телепрес-клуб 18.40 Шлях до успіху 19.00 Діловий формат 19.20 д/с •Політ крізь час• 19.55 Бізнес-ситуація 20.15 Вечірня казка 21.05 5 хвилин 21.30 Х/Ф •долина гігантів• 23.45 Десерт 00.05 Доброго вечора, кия­ ни!

ТЕТ

06.30 Дивись! 07.00 Мультфільм 07.30 Дім-2 08.30 Т jc •Команда-мрія• 09.00 Історіі у деталях 09.30 Деталі 10.30 Велике прання 11.30 Дивись! 12.00 Дім-2 13.00 М/с •Історіі Кленового

2З.45 ПЩсумки Футбол. Ліга чемпіо­ нів. МІО - •Вільярреал•

00.25

1+1 Сніданок з 1+1 Т/с •Колір гріха• 08.ЗО СнЩанок з 1+1 08.45 т;с •Клон• 09.45 Документ 11.00 тсн 11.15 Судові справи 12.10 Т/с •Ксена• 1З.05 Т/с •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Т/с •Люба, діти і за­

07.00 07.30

вод ... • 15.00 ljc •Не родись врод­ лива•

Судові справи

Т/с •Люба, діти і за­

вод

... •

17.ЗО Т/с •Усі жінки

-

відь-

20.ЗО Мегалот •Суперлото•. •Трій­ ка•. •Кено• 21.ЗО Футбол. Ліга чемпіо­ нів. •Фенербахче• - •Мі­

20.40

лан•

23.45 Лідсумки 00.25 Футбол. Ліга чемпіо­ нів. •Шальці• - ПСВ

1+1

07 .ОО 07.30

СнЩанок з 1+ 1 Т/с •Колір гріха• 0~.30 СнЩанок 3 1+1 08.45 т;с •Клон• 09.45 Документ 11.00 тсн 11.15 Судові справи 12.10 Tjc •Ксена• 13.05 т;с •Колір гріха•

14.00 14.20

тсн

-

Т/с •Люба, діти і за­

... • 15.00 Тjc •Не вод

родись врод­

лива•

16 .ОО 17.00

Судові справи т;с •Люба, діти і за­

вод

... •

17.30 Т/с •Усі жінки - відь-

Мультфільм М/с •Роботи-ніндзя• М/с •Сандокан - тигр Малайзії• 16.00 Т/с •Команда-мрія• 16.30 Єралаш

врод­

лива~

21.15

Т/с •Хлопці зі сталі•

тка•

23.00 33 квадратних метри 23.30 Дивись! 00.00 Дім-2 00.10 Деталі 5 КАНАЛ 06.15 Час. Важливо 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.30, 23.35, 00.20 Час спорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.40, 00.30 Бізнес-час 07.50 Автопілот-новини 09.30, 23.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Щогодини

10.15, 11.15 Час коментарів 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини

13.15 д/с •Відділ кадрів• 14.15 Драйв 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18. 15 На перший погляд 18.45, 19.00, 19.45, 23.00, 00.00, 00.45 Час НОВИН 19.35 Київський час 20.00 Час 21.30 Хроніка Помаранчевої революції. Президент України Віктор Ющенко 22.00 Закрита зона 00.50 Ресторанні новини

врод-

лива•

21.15 Т Іс •Хлопці зі сталі• 22.20 Особистий погляд 2З.20 тсн 2З.50 Т/с •Секс і місто• ІНТЕР Ми все про вас знав-

06.05 мо

Інтерспорт 07.25 Ранкова зарядка 07.35 Уроки обережності 08.20 Т/с •Приречена стати зіркою• 09.20 Мелорама 10.00 Т/с •Чорна богиня• 12.15 Т/с •Раузан• 1З.15 Чекай на мене 14.40 Єралаш 15.20 Спецпроект Ми все про вас знає­

мо

Т/с •донька садівни­

16.55

ка•

ІНТЕР Ми все про вас знає-

06.05

мо

06.50 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.30 Інтерспорт 07.25 Ранкова зарядка 07.З5 Уроки географії 08.20 Т/с •Приречена стати зіркою•

10.20 Т/с •Чорна богиня• 11.20 Смачно 12.15 Т/с •Раузан• 1З.20 Єралаш Ігри патріотів Спецкор Ми все про вас знає­

13.50 15.20 15.55

т;с •донька садівни­

ка•

18.05 18.55

Ключовий момент Т/с •Приречена стати

20.00 20.40 21.45 21.50 22.55 00.05

сімейні• 18.50 •Шосте відчупя• 19.40 •Година суду• 20.ЗО Т/с •БунтіJливий дух• 21.25 Муз. канал ВІВТОРОК, листопада 08.00 Муз. канал

22

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Но­ вини

09.ЗО М/с •Дуг• 09.55 М/с •Бейблейд• 10.25 Т/с •Бунтівливий дух• 11.15 д/с •дика планета• 12.10 •Шосте відчупя• 12.50 •Дорога передача• 1З.О5 М/с •Що 3 Енді?• 1З.ЗО д/с •Зникнення• 14.00 д/Ф •Магія Девіда Коперфілда• 15.00 Т/с •Бунтівливий дух• 15.45 М/с •Дуг• 16.10 М/с •Бейблейд• 16.35 •Дорога передача• 17.00 д/с •дика планета• 18.05 •Година суду. Справи сімейні• 18.50 Т/с •Бунтівливий дух• 19.40 •Година суду• 20.ЗО Tjc •Повний місяць• 21.15 Муз. канал СЕРЕДА, 23 листопада 08.00 Муз. канал дерн!-

2

07.15 м;с •Фліппер і Лапака•

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 23.З5 Спорт 09. 1О Острів спокус 1О. 15 Кухня для •чайників• 1О .55 Королеви чистоти 11.35 Професія - репортер 12.15 д/Ф •Землетрус у Пакистані• Каламбур 13.З5 Х/Ф •Мишине полю-

1З.О5

вання•

21.ЗО Х/Ф •Ахілесове кохан-

КИЇВ

14.00, 20.10 Бережіть себе! 14.05, 21.15 Дозвольте за14.ЗО Т/с •Герберт•

15.00

Мерія 15.ЗО, 17.30, 20.ЗО, 2З.30 стн 15.40 МІс •Нові історіі Кле­ нового міста• 16.ЗО Перлини класичної музики

16.50 17.00 17.45

Без дієт і рецептів Економічний вісник Т/с •Маленькі Ейн-

штейни»

18.10 18.30

Музика д/с •Строката плане-

та•

19.00 Діловий формат 19.15 Поради лікаря 19.20 д/с •Політ крізь час• 19.55 Бізнес-ситуація 21.05 5 хвилин КИЇВ

06.45, 15.10 Мультфільм 07.15, 19.55 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.З5, 20.10 Бережіть себе! 1З.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.30 стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.ЗО д/с •Строката

07.30, 12.00,

планета•

09.00 Дім

живих історій 09.ЗО Х/ф •Серця чотирьох• 11.00 Телескоп 11.10, 18.10 Музика 11.30, 19.20 д/с •Політ крізь час»

Т/с •Підводні човни сталеві акули• 12.40, 15.40 М/с •Нові істо­ ріі Кленового міста• 1З.40, 17.45 Т/с •Маленькі Ейнштейни• 14.05, 21.15 Дозвольте за-

12.10

питати

мо

16.55

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 18.05 •Година суду. Справи

Ключовий момент Т/с •Приречена стати зіркою• 20.00 Подробиці 20.40 Т ;с •Чорна богиня• 21.45 Країна. Львів 21.50 Т/с •Сліпий• 22.55 Т;с •Російські ліки• 00.05 Спецкор

22.20

Без табу 2З.25 тсн 00.00 Т/с •Секс і місто•

манах неймовірних фактів•. 16.45 М/с •Дуг• 17.10 М/с •Бейблейд• 17.З5 •Кримінальне чтиво•

Вища ліга Муз-ТБ 16.З5 Лінія конфлікту 17.40 Т/с •Даша Васильєва• 18.44 Сигнали точного часу 19.20 Т/с •Загублені• 20.15 Т/с •Леся + Р.ома•

питати

06.50 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.30

15.55

ІСТV

15.00 15.00 Т/С •Бунтівливий дух• 16.00 д/Ф •Най-най. Аль­

05.45 Докладно 06.10 Служба розшуку дітей 06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 23.20 Факти 06.40, 08.З5 ЗОО сек.;год. 06.50, 08.10 Обережно, мо18.05 18.55

МИ•

18.25 Т/с •Клон• 19.30 тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 т;с •Не родись

зіркою• Подробиці

ми•

18.25 Т/с •Клон• 19.30 тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с •Не родись

17.30 33 квадратних метри 18.00 Дивись! 18.30 Велике прання 19.30 Дім-2 20.30 Мультфільм 21.00 Х/Ф •Божевільна шіс-

міста»

14.00 15.00 15.30

дер•

16.00 17.00

Керівник Броварської міської робочої групи обліку виборців В. П. ДВОРСЬКИИ.

ле•

ливою•

16 .ОО 17.00

постійну нездатність виборця самостійно пересуватися. Ознайомитися із загальним списком виборців можна у пе­ ріод з 1 листопада 2005 року по 1 січня 2006 року щодня (ок­ рім неділі та суботи) з 8.30 до 17 .ОО години в приміщенні ви­ конавчого комітету Бровар­ ської міської ради за адресою: вуп. Гаrаріна, 15, кімната 201. Телефон: 4-61-69.

08.00 СТН-спорт 08.30 Музика 09.00 Дім живих історій 09.30 Х/Ф •Глінка• 11.30 Mjc •Подорож у мину­

... •

дар

08.45 Ранкові поради 09.00 Діловий світ 09.35 Спадщина тисячоліть 10.00 Малята

групи обліку виборців із заЯ­

ПОНЕДІЛОК, 21 листопада Профілактика на каналі до

14.20 Теле-прес-клуб 16.30 Мистецькі обереги 16.55 Поради лікаря 17.00 Молодіжна служба 19.00 Діловий формат 20.15 Вечірня казка

Т/с •Чорна богиня• Країна. Львів Т/С •Сліпий•

21.ЗО Х/Ф •ПокоЛоко• 2З.10 Споживач 2З.45 Десерт

Т/с •Російські ліки• Кримінал

00.05 ОО .35

Чорний квадрат

Х/Ф •Ахіллесова лю-

15.35

ня•

2З.10 Споживач 2З.45 Десерт Х/Ф •долина гігантів•

00.05

ТЕТ 14.00 Мультфільм 15.00 М/с •Роботи-ніндзя• 15.30 М/с •Сандокан - тигр Малайзії• 16.00Дім-2 17.00 Єралаш 17.ЗО ЗЗ квадратні метри 18.00 Дивись! 18.ЗО Велике прання 19.30Дім-2 20.ЗО Мультфільм 21.00 Х/Ф •Легкі гроші• 2З.ОО 33 квадратні метри 23.30 Дивись! ОО.ООДім-2 00.10Деталі

5

КАНАЛ 19.З5, 05.05 Київ­ ський час 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин

06.15,

06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.30, 2З.40, 00.20 Час спорту

07.10, 08.10,

12.З5, 2З.15, ОО .ЗО Бізнес-час Автопілот-новини

07.50

боа•

вини

09 .ЗО М/с •дуг• 09.55 М/с •Бейблейд• 10.25 Т/с •Бунтівливий дух• 11.15 Т/с •Повний місяць• 12.1 О •Очевидець• 12.55 •Військова таємниця• 1З .ЗО •Неймовірні історії• 14.00 Т/С •Повний місяць• 15.00 Т;с •Бунтівливий дух• 15.45 М/с •Дуг• 16.10 М/с •Бейблейд• 16.З5 •Кримінальне чтиво• 17 .ОО д/с •дика планета• 18.05 •Година суду. Справи сІмейні•

18.50 Т/с •Бунтівливий 19.40 •Година суду•

дух•

20.ЗО Т/с •Повний місяць• 21.15д/с •Зникнення.• 21.45 Муз. канал

ЧЕТВЕР,

24

листопада

08.00 Муз. канал 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.О(), 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Но­ вини

09 .ЗО м;с •дуг• 09.55 М/с •Бейблейд• 10.25 Т/с •Бунтівливий дух• 11.15 Т;с •Повний місЯць• 12.05 м;с •Що з Енді?• 12.30 •Дорога передача• 12.55 д/Ф •Магія ДевЩа Коперфілда•

14.00 Т/с •Повний місяць• 15.00 Т/С •Бунтівливий дух• 15.45 М/с •дуг• 16.10 М/с •Бейблейд• 16.З5 •Най-най• альманах неймовірних фактів

17 .ЗО Військова таємниця 18.05 •Година суду. Справи сімейні•

18.50 Т/с

•Бунтівливий дух•

21.00 Х/Ф •ЧужиА• 23.55 Х/Ф •Пророк

2З.30

07.00, 14.00, 20.30

Муль­

тфільм

07.30, 12.00,

19.ЗО,

00.00

Дім-2 08.30 Т/с •Команда-мрія• 09.00 Історіі у деталях 09.30 Деталі 10.ЗО Велике прання 1З.ОО М/с •Історіі Кленового міста• 15.00 М/с •Роботи-ніндзя• 15.30 М/с •Сандокан - тигр Малайзії• 16.00 Т/с •Команда-мрія• 16.ЗО Єралаш 17 .ЗО 3З квадратні метри 18.30 Велике прання 21.00 Х/ф •дагон• 23.00 3З квадратні метри 00.10 Деталі

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Т/с •Флорисьєнта-2• 06.45, 19.00, 00.00 Репор­ тер

Підйом! Т/с •Жипя у родині Келлі• 08.00 Репортер. Бізнес 08.35, 20.25 Маски-wоу 09.05 Т/с •Таксистка• 10.10 Кунсткамера 11.20 Х/Ф •Є ідея!• 13:25 М/с •Пригоди Джиммі Нейтрона, хлопчика-ге­ нія• 1З.55 М/с •КітПес• 14.25 Т/с •Життя у родині

06.55 07.00

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 1З.10, 14.10, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 19.10, 22.00 Марафон •Хроніка Помаранчевої революції• 10.00-18.00 Час новин. Що­

КАНАЛ 19.З5, 05.05

5

Київ­

ський час 06.ЗО, 07.00,

07.30, 08.00, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 2З.З5, 00.20 Час 08.ЗО,

люція. крові•

За

півкроку до

00.50 Кліnи Помаранчевої революції

ІСТV ОS.ЗО Т;с •Циганська кров•

06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.55 Факти 06.40, 08.35 ЗОО сек.;год. 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн!- 2 07.15 Mjc •Фліппер і Лапака•

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 2З.10 Спорт 09.1 О Т/с •Загублені• 10.05 Т/с •даша Васильєва• 11. 15 Лінія конфлікту 12.15, 1З.О5 Каламбур 13.З5 Х/ф •Космічний мисливець•

Автопілот-новини 09.ЗО, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що-

спорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.40, ОО.ЗО Бізнес-час

години

10.15, 11.15 Час коментарів 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини

13.15 На перший погляд 14.15 д/с •Відділ кадрів• 14.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини

15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 Дорогами українців 18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО, 00.00, 00.45 Час НОВИН 20.00 Час 21.ЗО Хроніка ПомаІJІ!нчевої революції. Ю. Тимошен­ ко

Чи на п'ять? Ресторанні новини

ІСТV 05.ЗО Т/с •Циганська кров•

06. 1О Служба розшуку дітеіі 06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 23.10 Факти 06.40, 08.35 ЗОО сек.;год. 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн!

07.15 Mjc

П'ЯТНИЦЯ,

25 листопада 08.00 Муз. канал 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Но­ вини

09.30 м;с •Дуг• 09.55 М/с •Бейблейд• 10.:!5 Т/с •Бунтівливий дух• 11.15 Т/с •Повний місяць• 12.10 д/Ф •Най-най. Альманах неймовірних фактів• 13.10 •Очевидець•

14.10 Т/с •Повний місяць• 15.00 Т/с •Бунтівливий дух• 15.45 м;с •Дуг• 16.10 М/с •Бейблейд• 16.ЗО М/с •Тарган-робот•

16.50 д/с •дика планета• 17.40 д/Ф •НЛО часів •холодної війни•

18.25 Т/с •Бунтівливий дух• 19.15 •Кримінальне чтиво• 19.40 •Година суду• 20.20 •Обличчя міста• 20.30 Т/с •Повний місяць• 21.20 Муз. канал СУБОТА,

листопада Муз. канал Тижневик •Наше міс-

26 08.00 09.00

то•

09.ЗО м;с •Що з Енді?•

09.55 М/с •Тарган-робот• 10.20 •Шосте відчупя• , 11.20 Дорога передача 11.30 Тижневик •Наше місто•

12.00 •Обличчя міста• 12.10 Т/с •Повний місяць• 13.00 •Кримінальне чтиво•

•Фліппер і Лапа-

ка•

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 2З.25 Спорт 09.10 Т/с •Загублені•

14.25 Т/с •Повний місяць• 15.15 Муз. канал 16.00 д/с •дика планета• 16.50 д/Ф •НЛО часів •холодної війни•

17.40 • Неіімовірні історtї• 18.00 Тижневик •Наше міс­ то•

18.30 д/с •Відображення• 19.00 д/ф •Вже не таємні архіви•

20.00 •Тиждень• 20.ЗО Тижневик •Наше міс­ то•

21.00

Муз. канал НЕДІЛЯ,

27 листопада 08.00 Муз. канал 09.00 Тижневик •Наше місто•

09.ЗО Мfс •Що з Енді?• 09.55 М/с •Тарган-робот•

10.20 д/Ф •дика планета• 11.10 •Неймовірні історіі• 11.ЗО Тижневик •Наше місто•

д/Ф •Вже не таємні

12.00

архіви•

1З.ОО • Тиждень• 1З.ЗО •Шосте вЩчупя• 14.ЗО •Очевидець• 15.50 д/Ф •дика планета• 16.50 •Дорога передача• 17.00 д/Ф •Най-наіі. Альманах

то•

18.30 •Обличчя міста• 18.45 •Шосте відчупя• 20.ЗО Тижневик •Наше місто•

21.00

Муз. канал

Рекnамна аrенція «ЕКТА;)

6-64-27

неймовірних фактів

14.55 Т/с •Флорисьєнта-2• 15.55 Т/с •Енжел• 16.55 Х/Ф •Розплата• 19.15, 00.15 Спортрепортер 19.25 Т/с •Студенти• 21.05 Т;с •Солдати• 22.05 Х/Ф •Няньки• 00.25 Т/с •Енжел• СТБ

неіімовірних

фактів• 18.00 Тижневик •Наше міс-

1З.ЗО •Військова таємниця• 14.00 •Най-най• альманах

15.00 Принцип доміно 16.00 Запитання для чемпіонів

17.00 У пошуках пригод 18.00 Вікна 18.15 Т/с •Кулагін і партне­ ри•

Таємниці розвідки. Кавказький вузол. Ірак­

19.00

ська головоломка

20.00

Х/Ф •Горець-З.

06.00 Т;с •Команда А• 07.00 Вікна 07.10 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.10 У пошуках пригод 09.25 Заборонена зона 10.45 Х/ф •Засуджений•

танній вимір• 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт

1З.55 Т/с •Граф Крестов-

00.25

ський•

15.З5 Т/с •Люба, я зменшив дітей• 16.З5 Лінія конфлікту 17.40 Т/с •Даша Васильєва• 19.20 Т/с •Загублені• 20.15 Квартирне питання 21.00 Х/Ф •Інстинкт убивства•

години

18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО, 00.00, 00.45 Час новин 20.00 Час 21.00 д/Ф •Українська рево­

22.00 00.50

19.40 •Година суду• 20.ЗО Т;с •Повний місяць• 21.20 Муз. канал

Келлі•

смерті•

07.50

ТЕТ 06.ЗО, 11.ЗО, 18.00, Дивись!

06.15,

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Но­

23.30 Х/Ф

•За межею часу•

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Т/с •Флорисьєнта-2• 06.45, 19.00, 00.00 Репор­

22.40 Справжня історія 2З.20 Таємниці розвідки. Кавказький вузол. Ірак­ ська головоломка

Запитання для чемпі­ онів

19.25 Т/с •Студенти• 21.05 Т/с •Солдати• 22.05 Х/Ф •В останню 00.25 Т/с •Енжел•

мить•

СТБ

06.00 Т/с •Команда А• 07.00 Вікна 07.10 Принцип доміно 08.00 Вікна ._ 08.10 У пошуках пригод 09.45 Х/Ф •Шлях до •Сатурна•

Х/ф •Поліцейські та злодії• 1З.55 Т/с •Граф Крестов­ ський• 15.00 Принцип доміно 16.00 Запитання для чемпіонів 17 .ОО Навколо світу 18.00 Вікна 18.15 Т/с •Кулагін і партне­

11.45

тер

Підйом! Т/с •Життя у родині Келлі• 08.00 Репортер. Бізнес 08.35, 17.25, 20.30 Маски-

06.55 07.00

шоу

09.05 Т/с •Таксистка• 10.15 Т/С •Студенти• 11.20 Х/Ф •Няньки•

1З.30 М/с •Пригоди Джиммі Нейтрона, нія•

хлопчика-ге­

14.05 М/с •КітПес• 14.25 Т/с •Чорна діра• 15.00 Т/с •Життя у родині Келлі• 15.ЗО Т/с •Флорисьєнта-2• 16.ЗО Т/с •Енжел• 18.00 Т;с •Солдати• 19.15, 00.15 Спортрепортер

10.05 Т/С «Даша Васильєва• 11.15 Лінія конфлікту 12.15, 1З.О5 Каламбур 1З.З5 Х/Ф •Атака на •Коро­ леву•

15.35 Т/с

Ос-

•Люба, я зменшив

розвідки. Лі­ терна справа. Безшумна смерть

20.00 Х/Ф •Вавочка• 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.40 Справжня історія 00.05 Таємниці розвідки.

Літерна справа. Безшумна смерть

18.00 Т/с •Солдати• 19.15, 00.15 Спортрепортер 19.30 т;с •Студенти• 21 .05 Тjc •Солдати• 22.10 Х/ф •Хто у домі хазя­ їн?•

00.25 Т/с

дітей•

16.35 Лінія конфлікту 17.40 Т/с •Даша Васильєва• 19.20 Т/с •Загублені• 20.15 Квартирне питання 21.00 Х/Ф .Повний привід• 23.45 Х/Ф «Атака на •Королеву•

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Т;с •Флорисьєнта-2• 06.45, 19.00, 00.00 Репортер 06.55 Підйом! 07.00 Т/с •Життя у родині Кемі• Репортер. Бізнес 08.З5, 17.25, 20.30 Маски-

08.00

wоу

09.05 Т/с •Таксистка• 10.15 Т/с •Студенти• 11.20 Х/Ф •В останню мить• 13.35 М/с •Пригоди Джиммі Нейтрона, нія•

ри•

19.00 Таємниці

хлопчика-ге­

14.05 М/с •КітПес• 14.25 Т;с •Чорна діра• 15.00 Т/с •Життя у родині Кемі• 15.ЗО Т/С •Флорисьєнта-2• 16.З5 Т jc •Енжел•

•Енжел• СТБ

06.00 Т/с •Команда А• 07.00 Вікна 07.10 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.15 Навколо світу 09.40 Х/Ф •Вавочка• 11.50 Х/Ф •Версія полковни­ ка Зоріна•

1З.50 Т/с •Пуаро Агати Крісті•

15.00 Принцип доміно 16.00 Запитання для чемпіонів

17.00 У пошуках пригод 18.00 Вікна 18.15 Т/с •Кулагін і партне­ ри•

Таємниці розвідки. Шукачі Шамбали. Черво­ на француженка

19.00

20.00 Х/Ф •Утеча• 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.40 Справжня історія 00.15 Таємниці розвідки. Шукачі Шамбали. Черво­ на француженка

1


~ N!!93 (9702) 17.15Дока

ЧЕТВЕР, листопада

18.00 Енергетичне поле 19.00 Х/ф •Голос трави• УТ-1 · 21.40 Спорт 06.00 Доброго ранку, Украї­ 22.00 Лото • Трійка•. •Ке но• но! 22.10 Прояв часу 06.05 Ранкова молитва 06.10, 06.ЗО, 07.00, 08.00 22.45 Ситуація 24

Новини

06.З5, 07.10, Спорт

07.05 07.45 07.55

08.05,

2З.40

Ера бізнесу Православний кален­

дар

08.45 Ранкові поради 09.00, 18.40, 21.ЗО Діловий

·

09.З5 М. Куліш. 10.10 Естрада

•97•

11.15 Подія 11.20 Пісні нашої долі 12.00, 15.00, 18.ЗО, 21.00 Новини 12.25 Вітаємо вас 1З.ОО Служба розшуку дітей 1З.О5 Мультфільм 1З.З5 Святе Письмо

1З.55 Абетка безпеки

14.10, 04.50

Пенсійна

ре-

форма 14.ЗО Милосердя 15.15 Суперкнига 15.З5 Надія 16.00 Територія •А• 16.ЗО Студія 5 17.00 Казка

П'ЯТНИЦЯ, листопада

25

УТ-1 ранку, Украї­

06.00 Доброго но!

06.05 Ранкова молитва 06.10, 06.ЗО, 07.00, 08.00 Новини

06.З5, 07.10, 08.05, 2З.45 Спорт 07.05 Ера бізнесу 07.З5 Будівельний майдан­ чик

Православний кален-

07.55

дар

08.45 Ранкові поради 09.00, 18.40, 21.30 Діловий

і8ffw~енний сад

10.20 Естрада 11.20 Подія 11.25 Надвечір'я 12.00, 15.00, 18.ЗО, 21.00

Новини 12.25 Вітаємо вас 13.05, 05.З5 Служба розшу­ ку дітей 13.15 Неопалима купина 13.50 Абетка безпеки 614.10 Цей таємничий світ 14.30 Край 15.15 Зірки, на сцену!

15.40 Подружки 16.00, 01.25 Територія 16.30 Студія 5 17.00 Казка

26

СУБОТА, листопада

УТ-1 Ранкова молитва Т/с •Без жартів• 06.З5 Контролер 06.50 Підсумки 07.20 Абзац 07.ЗО Темник 08.10 Форсайт 08.30 Православний Світ

~ Дзвони - ·..ам'яті 09.40 Хто там?

народної

1З.45 Всеукраїнська акція пам'яті жертвам голодо­ мору і політичних реп­ ресій 16.00 Загальнонаціональна хвилина мовчання

Т/Ф •Голодо­ мор. Технології геноци­

16.05, 18.00

06.00 06.10 06.45

Реквієм пам'яті жер-

НЕДІЛЯ, листопада

Судові справи Т/с •Люба, діти і за­

вод

жінки

відь-

ху•

10.00 Телефортуна 10.45 Вікно в Америку 11.10 Сільський час 11.50 Пошук істини 12.15 Чітко і ясно 13.00 Така мода 13.20 За обставинами,

до

опівночі• 14. 15 Пам'яті жертвам голо­ домору

і політичних репресій 15.20 Піені серця

Звернення Президен­

15.50

та України Віктора Ющенка 16.ЗО Пам'яті жертвам голо­ домору і політичних репресій. Хвилина мов­

08.00 09.00 10.00

Л. До­

Прихована камера Лото-забава Концерт •Хороші піс­

ні•

Х/Ф •Великі дівчатка не плачуть ... Вони дають здачі• 14.15 Богатирські ігри 15.1 О Т/с •Моя прекрасна сім'я• 16.25 Концерт •Хороші жар­

12.05

Т/с •Моя прекрасна

ється•

чемпіонів 18.З5 Конкурс •Євробачення-2005• 21.00 Новини 21.25 Спорт 21.35 Діловий світ. Тиждень 22.00 Лото •Трійка•. •Ке но•

22.15 Екіпаж

2З.ОО Ера бізнесу. Підсумки 23.40 Фестиваль •Київський подіум• 00.40 Меридіан

1+1 по-справжньо-

2З.ОО Тfф •Зоряна коман­ да•

2З.10 Бокс по-справжньо­ му. Н. Валуєв - Л. До­ налд

00.20

Х/Ф •Запаморочення• ІНТЕР

06.05 Кумири і кумирчики 06.45 Єралаш 07.25 Академія сміху 08.05 Mjc •Русалонька• 08.35 М/с •Чорний плащ• 09.00 Прокинься і співай! 10.05 Квадратний метр 10.55 Караоке на майдані 11.40 Усе для тебе 12.45 Мелорама 1З.25 Говерла - Монблан 14.00 Єралаш 14.З5 ВВС. Жива природа-З 15.40 Х/Ф •Бонд. Людина із золотим пістолетом•

14.20

Концерт І. Завадсько­

16.ЗО Без дієт і рецептів 16.40 Перлини класичної музики

20.ЗО Муль­ тфільм 07.ЗО, 12.00, 19.ЗО, 00.00 Дім-2 08.ЗО Tjc •Команда-мрія•. 09 .ОО Історіі у деталях 09.30 Деталі 10.30 Велике прання 1З.ОО Mjc •Історіі Кленового

07.00, 14.00,

міста•

М/с •Роботи-ніндзя• 15.ЗО М/с •Сандокан • тигр Малайзіі• 16.00 Tjc •Команда-мрія• 16.30 Єралаш 17.ЗО 33 квадратні метри 18.ЗО Велике прання 21.00 Х/Ф •Речовий доказ•

15.00

2З.ОО ЗЗ квадратні метри 00.10 Деталі

КАНАЛ 06.15, 19.З5, 05.05 Київ­ ський час 06.30, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин

5

17.00

Доброго вечора, кияни! 19.00 Діловий формат

06.40, 07.40, 08.40, 19.25,

20.15 Корпорація ·Сімба• 21.30, 23.45 Сесія Київради

07.10, 08.10, 12.20, 22.40, 00.30 Бізнес-час

Країна. Львів Фестиваль •Юрмали­ на-2004• 2З.45 Подробиці 00.20 Х/Ф •Ніколи не роз­ мовляй з незнайомця-

19.30 Чорний квадрат 20.00 Перлини класичної

21.40 21.45

22.ЗО, 2З.35, ОО.Ю Час спорту

музики

Вечірня казка 21.ЗО, 2З.45 Сесія Київради 00.45 Десерт

20.15

06.ЗО,

КИ)"В

06.45 Мультфільм 07.15 Бізнес-ситуація 07.25, 13.35, 20.10 Бер-ежіть себе!

07.30, 12.00, 1З.ЗО, 15.ЗО, 17.30, 20.ЗО, 2З.ЗО стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.ЗО д/с •Строката планета•

стати

08.40, 18.10 Музика 09.00 ДіІІі живих історій

09.20 Караоке на майдані 10.00 Т/с •Чорна богиня• 11.00 Усе для тебе 12.15 Т/с •Раузан•

09.ЗО Хjф •дівчина з харак-

1З.20 Джентльмен-шоу. Фабрика анекдотів 14.20 Квадратний метр 15.40 М/с •Ліло і Стіч• 16.10 М/с •Качині історіі• 16.З5 N-кілометр 16.55 Tjc •донька садівни­

12.10

тером•

11.00

Молодіжна служба

11.ЗО д/с •Політ крізь час• Т/с •Підводні човни сталеві акули•

12.40, 15.40

-

М/с •Нові істо­

ріі Кленового міста• 1З.40, 17.45 Tjc •Маленькі Ейнштейни• 14.05, 21.15 Дозвольте за-

19.ЗО тсн ТСН. ПроСпорт Х/ф •Титанік• Х/ф •В ім'я ПОМСТИ•

20.00 20.10 00.10

ІНТЕР

06.05 Розіграш 07.10 Єралаш 07.20 М/с •Нові

пригоди

Вінні-Пуха•

07.45 М/с •Аnаддін• 08.10 Джентльмен-шоу. Фабрика анекдотів 08.45 Бадьорого ранку! 09.25 Шанс 10.55 Кумири і кумирчики 11.50 Смачно 12.З5 LG-еврика 1З.50 Імена 14.40 Концерт Ю. Шифріна 17.25 Ігри патріотів. 1/2 фіналу

18.45

Зіркою телесеріалу буду я 20.00 Подробиці 20.20 Інтерспорт 20.30 Країна. Львів 20.З5 Бенефіс Н. Корольо­ вої

Х/Ф •Вершник на ім'я

18.25 Шанс 20.00 Подробиці тижня 20.55 Країна. Львів 21.00 КВН-2005 23.20 Х/Ф •Людина у заліз­ ній масці•

КИЇВ

07.00 Мультфільм 07.25, 1З.35, 19.00 Бережіть себе! 07.ЗО стн 08.05 Музика 09.00 Споживач 09.20 Власний дім 09.ЗО Х/Ф •Кубанські козаки•

11.ЗО Клуб Суперкниги

12.00, 21.10 Музика 12.20 Х/Ф •Солістка балету• 1З.40 Mjc •Подорож у минуле•

В. Крищенко. •Благословенна будь• 15.00Апюр 15.15 Подолання 15.ЗО Візит· 16.00 Ділові знайомства

16.20 Х/ф •Веселі хлоп'ята• 18.00 Киів класичний 18.ЗО Мерія 19.05 д/с •Війна у повітрі• 20.00 Київські мініатюри 20.30 СТН-тижневик 21.40 Tjc •Поліція Гамбурга. Східний округ• 22.ЗО СТН-спорт 2З.ОО У полоні Плеяд. •Сто­ жари-2005•

2З.40 Х/Ф жання»

14.20 Х/Ф •Весілля• 16.45 Подолання 17.10 Споживач 18.25 Поради лікаря 19.00 Діловий формат Смерть•

КИЇВ

07.00, 15.40 Мультфільм 07.25, 1З.З5, 19.00 Бережіть себе! 07.ЗО, 15.ЗО, 17:зо, 20.ЗО, 2З.45 стн 08.05 5 хвилин 08.10 Музика 08.50 Вісник роботодавця 09.00 Корпорація •Сімба• 09.10 Власний дім 09.20 Х/Ф •Цирк• 11.00 Економічний вісник 11.30 д/с •Війна у повітрі• 12.20, 20.00 Музика 12.40 М/с •Нові історіі Кле­ нового міста• 1З.40 М/с •Охоронці історіі• 14.10 Фестиваль •Амала-

2005•

16.ЗО У полоні Плеяд. •Стожари-2005• 17.45 Гаряча тема 18.00 Хіт-базар 18.25 Шлях до успіху 18.40 Споживач 19.15 Теле-прес-клуб 21.10 Доброго вечора, кия­ ни! 22.00 Х/Ф • Трамвай •Ба-

ТЕТ 06.ЗО, 11.30, 18.00, 2З.ЗО Дивись! 07.00 М/с •Крихітка Ме­ моль»

07.30, 12.00, 19.30, 00.00 Дім-2 08.ЗО М/с •Суперсумо• 09.00 Мультфільм 09, ЗО М/с •Капітан Симіан і космічні мавnи• 10.00 Єралаш 1О.ЗО Зніміть це негайно! 1З, ОО Життя прекрасне 14.00 Х/Ф •Андрієш• 16.00 Життя прекрасне 17.00 Зніміть це негайно! 18.ЗО Т/с •Обережно, Задов!-2• 20, ЗО Мультфільм 21.00 Х/Ф •Жити потрібно з ризиком•

14.10

• Трамвай •Ба­

ТЕТ 11.ЗО, 18.00, 2З.ЗО

Дивись!

07.00, 14.00, 20.30

Муль­

тфільм 07.ЗО, 12.00, 19.ЗО, 00.00 Дім-2 08.30 Т/с •Команда-мрія• 09.00 Історіі у деталях 09.ЗО Деталі 10.30 Велике прання 1З.ОО М/с •Історіі Кленового міста• 15.00 М/с •Роботи-ніндзя• 15.30 М/с •Сандокан • тигр Малайзіі• 16.00 Т/с •Команда-мрія• 16.ЗО Єралаш 17 .ЗО ЗЗ квадратні метри 18.ЗО Велике прання 21.00 Х/Ф •двоє у місті• 2З .ОО ЗЗ квадратні метри 00.10 Деталі

Т/с •Обережно, За­ дов!•

00.10

5 КАНАЛ 06.15 Київський час 06.30, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 2З.З5, 00.20 Час спорту

07.10, 08.10, 12.20, 15.20, 22.40, ОО.ЗО Бізнес-час 09.30, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що­ години

10.15 Автопілот-новини 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини

11.15 Вікно в Америку 12.35 Страва від шефа

години

10.15, 11.15 Час коментарів 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини 1З.15 Драйв 14.15 Страва від шефа 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 •Арсенал• 18.40 Будмайданчик 18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО, 00.00, 00.45 Час новин 20.00 Час 21.30 Хроніка Помаранчевої революції. В. Медведчук

22.00 00.50

д/ф •Нота протесту• Коктейль

ІСТV 05.ЗО Т/с •Циганська кров•

06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 2З.ОО Факти 06.40, 08.З5 300 сек.jгод. 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн!- 2 07.15 М/с •Фліппер і Лопака•

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 2З.15 Спорт 09.10 Т/с •Загублені• 10.05 Т/с •даша Васильєва• 11. 15 Лінія конфлікту 12.25, 1З.О5 Каламбур 1З.15 Х/ф •Повний привід•

ОО .ЗО Бізнес-час Автопілот-новини 09.ЗО, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що-

07.50

години

10.15,11.15 Час коментарів 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини 1З.15 Дорогами українців 14.15 Чи на п'ять? 14.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 д/с •Унікальна Україна•

18.45, 19.00, 19.45, 23.00, 00.00, 00.45 Час новин 20.00 Час 21.ЗО Хроніка Помаранчевої революції. П. Порошен­ ко

22.00 22.50 00.50

Час за Гринвічем Ультра-тема Ресторанні новини

ІСТV 05.ЗО Т/с •Циганська кров• 06.1 О Служба розшуку дітей

06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 2З.З5, 00.20 Час

07.15

ЖЗННЯ''

ТЕТ Об.ЗО, 11.30, 18.00, 2З.ЗО Дивись! 07 .ОО М/с •Крихітка Ме­ моль»

19.ЗО,

07.30, 12.00,

00.00

Дім-2 08.ЗО М/с •Суперсумо• 09.00 Мультфільм 09.ЗО М/с •Капітан Симіан і космічні мавпи• 10.00 Єралаш 10.30 Рятуйте, ремонт! 1З.ОО Життя прекрасне

14.00 Х/ф •Джульбарс• 16.00 Життя прекрасне 17.00 Рятуйте, ремонт! 18.ЗО Т/с •Обережно, За· дов!-2• 20.ЗО Мультфільм

21.00

Х/Ф

•Вулканічний

удар•

Т/с •Обережно, За­ дов!•

00.10

КАНАЛ 06.15, 19.З5, 05.05 ський час 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО,

5

19.З5 Час. Важливо

ІСТV Факти Х/Ф •Вітя Давидов і Голіаф•

06.00 06.20

06.50 Кулінарний двобій 07.40 Телецентр моди 08.15 Х/ф •Швидкісна зона• 10.10 Королеви чистоти 10.50 Квартирне питання 11.45 Фабрика краси 12.45 Факти 13.05 Докладно 1З.50 Х/Ф •Під планетою Мавп• 16.50 Х/ф •Важка дитина-2• 18.45 Факти. Вечір 19.05 Вища ліга Муз-ТБ

19.50 Острів спокус 21.00 Х/Ф •Повернення

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Т/с •Флорисьєнта-2• 06.45, 19.00, 00.00 Репор· тер

Підйом' Т/С •ЖИТТЯ у рОДИНІ Келлі» 08.00 Репортер. Бізнес 08.35, 17.25, 20.ЗО Маски-

06.55 07.00

шоу

09.05 Т/с •Таксистка• 10.15 Т/с •Студенти• 11.20 Х/Ф •Хто у домі

години

10.15 Автопілот-новини 1О .ЗО Ви практично здорові 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини

Новобудова Страва від шефа 1З.15 Гра долі 1З.30 Зодчий 14.00 Час новин 14.15 На перший погляд 15.20 Час за Гринвічем 16.15 Дорогами українців 17.15 VІР-жінка 17.45 Будмайданчик 18.15 5 копійок

11.15 12.35

18.45, 19.00, 19.45, 23.00, ОО .ОО Час новин Час Чи на п'ять?

20.00 00.45

1О .05 1О .40

Ви

у

Блакитну лагуну•

2З.20 Х/Ф •Басейн•

НОВИЙ КАНАЛ Церква Христова Запитайте у лікаря Тест на виживання. Коли рахунок йде на се­

хазя­

їн?»

13.35

М/с •Пригоди Джиммі

Нейтрона,

очевидець

Кунсткамера

12.10 Точка кипіння 12.40 Т/с •Ясон і аргонавти• 14.35 квн 17 .ОО Х/Ф •Клоун• 19 .ОО Репортер 19.1 О Спортрепортер 19.20 Х/Ф •Змотуй вудки!• 21.15 Х/ф •Інтерв'ю з вампі-

КИ•

00.20 Швидкий гол! 00.30 Tjc •Енжел•

НІЯ»

М/с •КітПес• Т/с •Чорна діра• Т/с •Життя у родині Келлі• 15.30 Т/с ·Флорисьента-2• 16.30 Т/с •Енжел• 18.00 Т jc •Солдати• 19.15, 00.15 Спортрепортер 19.ЗО Т/с •Студенти• 21.05 Т/с •Солдати• 22.05 Х/ф •У пошуках нянь-

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 2З.ОО Спорт 09.10 Т/с •Загублені• 10.1 ОТ/с ..даша Васильєва• 11.15 Лінія конфлікту 12.25, 1З.О5 Каламбур 1З.З5 Х/Ф •Легіонер• •Люба, я зменшив дітей• 16.50 Нянька-911

15.45 Т/с

17.45 Школа ремонту 19.25 Свобода слова 21.00 Х/Ф •Важка дитина• 2З .25 Автопарк 00.05 Х/Ф •Хід королевою•

СТБ Т(с ·Команда А" Вікна Принцип доміно Вікна У пошуках пригод Х/ф •Втеча• Х/Ф •Будь те мо ім чо­

06.00 07.00 07.15 08.00 08.15 09.45 11.55

ловіком!»

13.55 Tjc .. пуаро

Агати Крісті" 15.00 Принцип доміно 16.00 Запитання для чемпіонів 17.00 Навколо свІту 18.00 Вікна 18.15 Tjc "Кулагін і партне­ ри"

19.00

Таємниці розвідки. Закордонна любов. Іде­

хлопчика-ге­

14.05 14.25 15.00

альний агент

20.00

Незбагненна,

але

факт

21.00 22.00 22.25 22.40 23.50

Паралельний світ Вікна Вікна. Спорт Справжня історія Таємниці розвідки. Закордонна любов. Іде­ альний агент

00.55

Запитання для чемпі­

онів

15.35 Т/с "Фnорисьєнта-2• 16.40 Т/с "Енжел• 18.00 Т/с •Солдати• 19.15, 00.15 Спортрепортер 19.30 Т/с •Менти• 21.40 Х/Ф "Блейд• 00.25 Секс СТБ

06.00 Tjc •Команда А• 07.00 Вікна 07.10 Принцип доміно 08.00 Вікна .., 08.10 Навкаnо світу 09.20 Незбагненна,

але

факт

НОВИЙ КАНАЛ

10.30 11.50

06.00 Т/с •Флорисьєнта-2• 06.45, 19.00, 00.00 Репор­

13.50

тер

06.55 07.00

Підйом! . Т/с •Життя у родині Келлі• 08.00 Репортер. Бізнес 08.40, 17.З5 Маски-шоу 09.05 Т/с •Таксистка• 10.15 Т/с •Студенти• 11.20 Х/Ф •Безквиткові па­

Паралельний світ

Т;с .. слідство ведуть ЗнаТоКи•

Т/с .. пуаро Агати Крісті'' 15.00 Принцип доміно 16.00 Запитання для чемпіонів У пошуках пригод Вікна

17 .ОО 18.00 18.15

Т/с •Кулапн і партне-

ри•

14.10

19.00 20 .ОО 21.00 22.00 22.25 22.40

07.1 О Свобода слова 08.50 Автопарк 09.35 Нянька-911 10.25 Т/с •Леся + Рома• 11.05 Школа ремонту 12.00 Кухня для •чайників• 12.45 Факти

19.10 Спортрепортер 19.25 квн 21.50 Х/ф .. обитель зла-2• 23.40 Обитель зла. В гостях v зомбі 00.05 Спортрепортер 00.20 ХіФ •Дракула-2. Під-

сажирки•

1З.40 М/с •Пригоди Джиммі Нейтрона,

хлопчика-ге·

НІЯ»

М/с •КітПес• 14.ЗО Т/с •Чорна діра• 15.05 Т/с •Життя у родині Келлі•

1З.05 Х/Ф •Ніжний Бен-2•

15.05 Х/Ф •Швидкісна зона• 17.05 Х/ф •Важка дитина» 18.45 Факти 19.10 Квартирне питання 20.00 Фабрика краси 21.00 Х/Ф •Важка дитина-2• 2З.ОО Х/Ф •Музей воскових фігур-2·

НОВИЙ КАНАЛ Х/ф •Я був підлітком Фаустом• 09.55 Іспит вірності

08.05

10.25

Тачку на прокачуван-

Містер Бін Кімната сміху Парк гумору Вікна Вікна. Спорт Х/Ф •Мерседес• тікає від погоні'' ОО ЗО Запитання для чемпі · оні в

несення''

Коли рахунок йде на ее· кунди

1З.15 Т/с •Ясон і аргонавти• 15.05 Х/Ф •Собачий дім• 17.10 Х/Ф ·Флірт зі звіром• 19.00 Репортер

СТБ Х/Ф ".1\льошчина лю­

06.00

бов"

07.15

Х/Ф

.. мерседес•

тікає

від погоні»

09.15 Їмо вдома 09.50 Доки всі вдома 10.50 Містер Бін 12.00 Сам собі режисер 13.00 Кімната сміху 14.00 Парк гумору 15.05 Х/Ф "Як три мушкете­

ня

10.55 Кухня 11 .ЗО Жертва моди 12.10 Тест на виживання.

ри•

18.00

Неймовірні історіі ко­

хання

19.00 Заборонена 20.00 Tfc •Граф ський·' Х/Ф

22.00

зона

Крестов­

•Подвійний

агент''

00.15

Х/ф

.. щасливі

разом•

Виробничому підприємст~у меблів у І м. &ровари

11.З5 За гроші

20.00 Час 22.00 5 копійок 00.45 Коктейль

Зх4

спорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.00, 22.40, ОО.ЗО Бізнес-час 09.ЗО, 23.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що-

08.00,

17.15 Час nік 18, 15 А/Ф •Нота протесту• 18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО, 00.00 Час новин

кунди

08.З0, 09.00 Час НОВИН 06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.30, 2З.З5, 00.20 Час

ІСТV

16.ЗО •Арсенал•

09.25

М/с •Фліппер і Лапа-

06.1 О Х/Ф •Вікно• 06.45 Факти

1З.15 Енергетичний журнал

07.45 08.00 08.25

дерн!

Київ­

'1'4.15 VІР-жінка 16.15 Гра долі

2З.35 Х/Ф •Розпусник"

ка•

06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.45 Факти 06.40, 08.З5 ЗОО сек.jгод. 06.50, 08.10 Обережно, мо­

00.15 Десерт

15.З5 Т/с •Люба, я зменшив дітей''

16.35 Лінія конфлікту 17.40 Тjc •даша Васильєва" 19.20 Т/с •Загублені• 20.15 Професія - репортер 21.00 Х/Ф •Легіонер•

спорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.40,

КАНАЛ 19.З5, 05.05 Київ­ ський час 06.ЗО, 07.00, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин

5

06.15,

питати

18.05 Академія сміху 18.55 Т/с •Приречена

22.50

19.ЗО тсн Х/Ф •Мумія поверта­

15.20 Олімпійська панорама 15.55 Футбол. Україна. У перерві - футбол. Ліга

Бокс

Запали свічу!

16.02

20.20

~5 в гостях у ...

мо

06.50, 1З.50, 15.20 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.ЗО

17 .ОО д/Ф •Великий голод• 17.45 Найрозумніший

нянька•

~Здоров'я

ІНТЕР Ми все про вас знає-

твам голодомору і полі­ тичних репресій 19.00 Х/Ф •Голод-З3• 21.00 Новини 21.25 Спорт 22.00 Суперлото. •Трійка•. •Ке но• 22.10 Т/ф •Соловки• 2З.ОО Подіі світу. Підсумки 23.40 Енергопанорама 00.00 Фондова панорама 00.20 Імідж-тайм

07 .ОО Богатирські ігри 08.00 Прихована камера 08.30 Т/с •Ксена• 10.40 Кіно у деталях 11.40 Х/Ф •Встигнути

сталеві акули• М/с •Нові істо­ ріі Кленового міста• 1З.40, 17.45 Т/с •Маленькі Ейнштейни• ·14.05, 21.15 Дозвольте за­

12.40, 15.40

Дивись!

МИ•

да•

стати зіркою• Подробиці Т/С •Чорна богиня•

•Клон•

ти•

що

Т/с •Менти-6• Перший мільйон 2З.З5 тсн 00.10 Х/Ф •Морська приго­

21.15 22.20

20.00 20.40

18.10

склалися

Т/с •Не родись врод-

лива•

06.05

час•

12.10 Т/с •Підводні човни -

го

19.ЗО тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт

налд

УТ-1 Ранкова молитва

•донька садівни­

ка•

му. Н. Валуєв

Т/с •Без жартів• Фестиваль •Київський подіум• 07.45 ПоДІї світу. Підсумки 08.15 Автоконтинент 08.З5 Патріот 09. 1О Нова армія 09.40 Т/Ф • Технологія успі-

07.00

лива•

чання

ду•

27

... •

18.25 Т/с

fc

Т

зіркою• 20.00 Подробиці 20.40 Т/с •Чорна богиня• 21.45 Країна. Львів 21.50 Tjc •Сліпий• 22.55 Т/с •Російські ліки•

20.1 О

Відсвіт 09.ЗО Х/Ф •Таємничий ост­ рів• 11.10, 18.10 Музика 11.30, 19.20 д/с •Політ крізь

09.00

питати

зіркою•

Т/с •Не родись врод­

17 .ЗО

11.15Імена 12.15 Тjc •Раузан• 1З.20 Єралаш 14.00 Телесеріал 15.20 Кримінал 15.55 Ми все про вас знає­

Інтерспорт

11.00ТСН 11. 15 Судові справи 12.10 Т/с •Ксена• 1З.05 Т/с •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Т/с •Люба, діти і за­

... • Тjc •Усі

09.20 Планета Здоров'я 10.00 Tjc •Чорна богиня• 11.00 Єралаш

07.25 Сім'я від А до Я 08.20 Тjc •Приречена

1+1

1О. 15 Хто у домі хазяїн? 1О.З5 У світі хороших новин 11.00 На пробу 11.15 Перехрестя 11.45 Спортклуб 12.15 Контрольний пакет 13.00 Парламент

17.05

1+1 07 .ОО Сніданок з 1+1 07 .ЗО Т jc •Колір гріха• 08.ЗО Сніданок з 1+1 08.45 Т/с •Клон• 09.45 Документ

ми•

•А•

06.00 06.10

тва•

16.00 17.00

планета•

ка•

17.15Дока Рада Гандбол. Кубок Турчина. Україна - Іспанія 21.40 Спорт 22.00 Лото. •Трійка•. •Кено• 22.1 О Реверс 22.45 Ситуація 2З.ОО Підсумки 2З.40 Абзац 2З.50 Темник 00.35 д/Ф •Політичні вбивс­

вод

себе! 07.ЗО, 12.00, 1З.ЗО, 15.ЗО, 17.30, 20.30, 23.ЗО стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.30 д/с •Строката

мо

18.05 Ключовий момент 18.55 Т/с •Приречена стати

18.00 19.00

15.00

06.50 Єралаш 07 .ОО Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.ЗО

06.05

відь-

Т/с •Хлопці зі сталі•

21.15

ТЕТ

16.55

лива•

Автопілот-новини 09.ЗО, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що-

06.30, 11.30, 18.00, 23.30

і за·

врод­

07.50

2З.20 Вісник роботодавця

00.45 Десерт КИЇВ

мо

ми•

18.25 Т/с •Клон• 19.30 тсн 20.0() ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с •Не родись

Подробиці з перших

вуст

06.45 Мультфільм 07.15, 19.55 Бізнес-ситуація 07.25, 13.З5, 20.10 Бережіть

зіркою•

лива•

00.00

ІНТЕР Ми все про вас знає-

07.25 Ранкова зарядка 07.35 Уроки обережності 08.20 Т/с •Приречена стати

11.15 Судові справи 12.10 Т/с •Ксена• 1З .05 Т jc •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Tjc •Люба, діти і за­ вод ... • 15.00 Т/с •Не родись врод­ 16.00 Судові справи 17 .ОО Т jc •Люба, діти вод ... • 17.ЗО Т/с •Усі жінки •

22.20 Я так думаю 2З.25 тсн 00.00 Т jc •Секс і місто•

Інтерспорт

07.00 Сніданок з 1+1 07 .ЗО Т jc •Колір гріха• 08.ЗО Сніданок з 1+1 08.45 Т jc •Клон• 09.45 Документ 11.00ТСН

світ

~

2З.ОО Підсумки 2З.45 Погляд 00.25 Ера свободи

1+1

Ера якості

19.11 ~®®5J

НОВЕЖИТГЯ

-

І І

ІІРМІНОВО ПОІРІ&НІ: столяри;

-

натяжчики;

швачки;

-

вантажники;

поролон щики.

Досвід роботи від

(8-044) 537-07-97 (8-067) 503-89-11

1

року.

Діана Газимівна; Олександр Олексійович. і

ром•

2З.50 Футбол. Гол!

00.45

Спортрепор<ер

04.55

Х/Ф •Все починається

СТБ

хання

д/Ф •дика Амазонія• Мисливці і жертви

10.З5 Плем'я 12.00 Як створити людину? Таємниці статі 1З.10 Варвари. Монголи 14.20 Заборонена зона

15.25 Телефільм 16.00 Очевидець.

Неймовір­

ні історіі

16.50

Футбол. Україна. •ди-

намо•

19 .ОО 20.00

-

<<Ві нео

Вікна))

[;)®0®11\7 Ш®WО013Ш РО :Ж:. сто

Перевага надається особам пенсійного віку ..

з дороги•

06.15 Подорожі натураліста 06.40 Їхні звичаї 07.15 Неймовірні історіі ко08.20 09.20

тов

Ш& Ш®@U'[]і!ІШ'і7

•Арсенал• (К)

Заборонена зона

Х/ф •Кат•

23.ЗО Х/Ф •Шоколад•

.

Тел.:

9-24-47.

Виrотовлення балконів, обшивка ваrонкою різної складності.

,

Тел.: 8-050-1 01-98· 75, 6-05-93. Міський клуб запрошує дітей

НАІАНІІП

СУЧАСНОfО ТАНЦІО, а саме: хіп-хол, модерн, ер-енд-бі, ЛAf/CmUKf/,

Вівторок, четвер, п'ятниця - 10.30. Середа, п'ятниця · 16.30.

м


==······ •""

+

+

НАМ ПИWУТЬ

~

АІІУІО JA ЧУЙНІСІЬ До

вас

звертається

Михайло йосипович Во­ ронов

-

інвалід війни

1

групи, учасник бо~ових дій, ліквідатор аварії на ЧорнобилІ::!ській

АЕС.

минулому

-

Білорусії,

відселений

У

партизан з

ЗО- кілометрової

з

ЗОН!'\

ЧАЕС у Семиполки. Хочу висловити

чальниІ<у

подяку

на­

Броварської

ФЕГГ Анатолію Микола­ йовичу Бобку із занесен­ ням у трудову книжку за

його доброту та людське

ставлення до інвалідів та ветеранів війни. Він сво­ їми

він

дія1111и

-

показав,

що

Людина з великої

літери: особисто приїхав з бригадою і усунув усі недоліки (полагодив ко­

тел,

привіз

за

власні

кошти термопару і мені встановили котел). Слава

і

хвала

таким

людям з доброю душею.

ІІІИЩІННІ, nІАNІКА АІО ІАМІНА НОМІ"І, ІУІІІІІ ТА Af"fAТII ТІ

1

дексу об'єктивна СТОрОНа ОПИЩЩf1 Щ<: ЗНИЩеН­ НЯ, підробка чи заміна ідентифікаційного но­ мера, номерів двигуна, шасі чи кузо~а або

данчик розмtwм 4~~~ f!fe-ip~

шщ:і чи номерна панель, на я~их :щводським

номери, за ~~~td\1 такий засіб мо~е бути іде~ти­ фікоІщний. При знищенні номерjв забивають­ ся вєі цифри Чи літери ~ аrрегату, І! при підроб­ Суб'єктивна сторощ злочину вир<РІ'-ається 11 прямому умислі. Суб'є~ом :уючину є особа, яка досягла Іб~річного віку. Цокарання за зло­

щтраф у розмірі ~ід ц'ятдесяти

с. Семиполки.

rиву «Оксамит• з .lіЕНП «~ліІІ• (ІфріІJник о.с;::·,Д9w~ ше~щч), учням музичпої школи

Р)ІСЛану Цеrоді і fiaцij мщ~~

самблю гітаристів та соліста..,

ВіКТQРії Летр~нко, а тщщЖ .~ж:~

nІСНІ

Лізі Якщонас і Назару Хощщ.,.?

мистецтва «Веселі канікули

CЬKOfdY (!JИІGЩдач І.В.Сучкова) з дитячо~ школи мисn:цтв.

АІНІtі nІРІАnІІАТНИКА

ко. Тут же відбулася безпрог­ рашна, лотерея, де розіrрУl\ЗЯJІ­ ся, зокрема, дві передодатп ~

редплатника, ЯЮІЙ провела зас­

запропонущuщ у~ім, хто перед­ платить це видання на 2006 рік, взяти участь у рqзиrраші цінних

тупник

призі~.

начальн11ка

вузла

·

Про історію найсщрішоrо за­

с~бу ма~О!JРЇ інформ11ції мtс},крайонtюї газети •Нове

Марія Оле;:кс~w.JРіРна Ч~аві1щ.

ЦщІО.LРЩt\Р 01\CIO'J;'EHIIO, начальник ~роварськоrо РЕП, підпо-!Jковник міліції.

нщuі віта~щи перемо:жщІм, 30ft{~

~ма хQ~РrраФічнщ<у колек­

.. ,.І

На ~Х Все}'І(Раїнському фес­

деІЩ-!1 міста Ті Р,~йону газет.

ж.ипя» і творчі плати їі колек­ тиву коротко розщ>віл;t за~іду­ юча ~ідділОJ4 промирщ~ті та

Так, ме~:~ецер рідділу марке~ тингу г~тц «nорцдщщя~ Qк­

мериченко. :Нову f>fkь~ rазету

До присутнЦ ~~рmrлцся пред­ ставники щщу~нір~~х у насе­

дів rромадян або виправні роботи на ~трок до двох років чи позбавлення волі на строк до трьох років.

мц:ця та СТЩІП яауреаТІЩи. Тщк

ної І(}'ЛЬ'fУРИ та СЦщm'.

тиваЛІ дитячого та юнацJ,~оrо

поштовогО>· зв'язку :J<,иївської обласної дире ..цjї «Укрпошта•

до двохсот неоподатковуваних мінімумів дохо­

..

~ з J)ров.арів ~айн.sщ.JІ nPJI~вi

ловій (ВИІ9Іадач кяасу rіТІІрJІ Л.І.Сикорс"J(а), фортепі!lІfщ>,. му дуету в СІ(Ладі Яни ЬЦсік Ті

торік у ~ищому учИJІищі фізич­

У середу брqварчаци мали змогу· взяти участь у Дні пе­

ці ~t.tіню.єт~,ся од~а чи кЩька цифр чи літер.

Михай./'Іо BOPOHQ~.

подібний майд.анчик, Щ.критІfй

ОДИН МаЙд!!НЧИК розміром 24xl5 ~буде влаштований у ЗОШ N!! 2.

способом зроблені позначення н 0 мс:рів. При реєстрації ТЗ у технічний паспорт заtщсяться ці

у RоРзе.лі. чимало юних тал~

Грощі щ~ цідrотавюr ащюви, так ~ОЇ IJQД}'IЩQJ, 411Ql @ГJІИ­ НЩ: J!()JJory, вщР.лИJІа ~jc~ р~- · да. ~_интетичннй '-'а'Щ)і.ЩІ, Що коштує недеще!ІР, - М:QІіс~­ тао у рдрІІ!Щ рщ·,, ~мі т~ СПорту. У ЩЩІОМУ UiPti ~~діє

огороджують. Тут мщсна буде: ІJЩТИ у міні-фуТбол, волейбол, ~~. великий теніс тощо. Але, JЩ ЖІШЬ, іtщо цотрібно вбе­ ~гги від проявів вандцізt.{)' чи навіть від собак, яких господарі вщулюють, де заманеться. Ще

заміна без дозволу відповідних органів номер­ ної панелі ~ ідентифікаційним Ііамером тран­ спортного засобу. Безпосереднім об'єктом цьогq :l]Jочину є сус­ пільні відносини, що забезпечують порядок~~ єстрації ТЗ, вірогідніст!> номерів їхніх основних частин та аrрегатів. Предметом є двигун, кузов,

290 -

cno""".

Уніж:рсІЩ:~>не дав,['()вічне син­ тетичне пщсритrя для С'fМі.онів незабаром випробують учні ЗОЩ 'N27. Нині зс:де;:ний ~ай­

У дисцозиції статrі ~90 КРиміщlJІьного Ко­

чин: за ст.

осені•, що аідбу~.ІІ ~дaJJIO

ПІІИІМНА НО8ИНА

ЧЕРаОН~. ЖОВТЕ. 3ІЕЛЕНЕ - . -

соціащ~них n~t'riiнь Наталія Че~

с~на· Хроцюк w~ала· бцжщо­

«7 дІJів• пр~~Н1увала rрловннй редакщр Цц.ц~Н.ПІЩ\ ffJ.)MQщ:н-

чим ост~І-Інііі fiO~~~ газс:ти і

це ВИЩ\НJІ:Я.

Тож наrадує~р усім }fаши_, чJІтачам: пер~дплата на rаз~тн і

:ж:урнци триває. А щоб BJIII давній друг і порадник- ~' нащоrо краю «Ноце )КИ1тя• 6-У=­ ла у ваших домі~ках вже з 1 січ~ ня нрвоrо РОКУ, не відкладаМ{: візит до найближчого ві.пділ~Іf~ JЦJ зв'яз~q~ чи зверніТІ:!СЯ .ц._о ЛІ!І~=­ тоноші.

ф~і" Іі'?рqІJ.~рс ..~е,щ·о р.. ЙОНН()Г() ~ОРОЖК()ГО

управлjнн~" щиро ~іта~ із 45-рі~ЧЯІ\8 ro-"o~нqro. ін:ІJ,І:~нер@ фinfi

Сt~~т~~а М. 1-jорб.е"'ова не nече(іІ!аІJ, а ~ебнаІІ и о.с­ ~ІІ?.ІА!\ІЩ О~ на дрВІ!НІ(ІХ традІЩ~І!Х 80СТО'ІНОіі М!Ід!tЦИНЬІ

~ ДОСТ!qІ:ВНІІЯХ !;:QІ'ІР\ІМВННОіі наУ\(~.

ІІQИJ1ІІ АІUІРііов..ча

КQJ10МІЙЦЯ~

(}Jopotmi

Пов,щіь те в себІІl · ~щ нв ІЩВет ЩЩQ ~ ~ ІfЄКР4СЩІІоЩ !І~~

6 ·11-~7, 8(050)

Ви вж~ виріЩНJ1И, Де

Бажаємо посмішок

й щедрої долі,

·

Душу хай грі~ люі)(:ька

\i!W~UIIIIOIU""''ІІ!!!.,-l•·

цІ"tt~м ~ 1~7§ t!§ і~!а ГfJL4ГQ" P~f?.~f\ ~iJIPR<t !lJIO~~~~M~fJ, Р-ЕІ!t~

~l'l:t ttY,ii/iCtІ~M·

r\\IDt:>"''t:>

ІІ3тр~нен~~ РТVМttТ~~ІИ1~ I'Bt!~

НЕ?. тр~бq ,цсщrq ДУ,МОТ!-1 -

доброта, Втоми не знайте ні в чому й ніколи., Будьте зорові на довгі літа!

1

~~~ 1?-11, 1Qet1 p,~~v ~~· р~~тр8·

Єпраак~ и :Щn!'!СЬ по. т~.:

ще лунали,

Щастя Вам і людського

цілеспрямованість, знання і

з,р,..щр, с~~'*' нч~ ~ Р.1О7Р4, "~· M~it'!" Pq~HЇE,ІP~~Qjp ~Ї.f!!:!р.ШЩ~

"

~. ''~!.'·~-- ~~! §~~ 141 ~"·~·' ' ... ' . . .

Щоб не раз ювіле,йні пісні

Вітаючи Вас зі славним ювілеєм, бажаємо здійснити свої найсміливіші плани і задуми. Для цього у Вас є воля, енергія,

._ ~траченttй д~Р~СlВНtt!Їі акт lfi Г!fЩВQ f1j:?!1!ЩTНJ:if влс~.риоспі н~

:3!ІІ:І.!НИІJ ~рОІ!оДІІТС\1 С 2~ HQJlб.pll l1Q. 4 ,ІJЩ~ірt, в 1!Н1(! по а,цресу: f· 6іі9!!~"'! Jl!• f1A8P.~!(QJ~8,

доля була,

МихшЬте ЛeoнJiJo81tigl

досвід. А в особистому житті- благополуччя Вам, здоров'я, всіх земних благ. о І нехай завжди допомагає любов рідних і друзів, в усьому супроводжує удача

еделайте шаг Щі41Сrре~у оа~~ород.~, успщ, P!f,qOCr~

Щоб радіти жищтю, · скільки б літ не минало, І щоб щедрою сонячна

з 50-річчям.

0118 І!кі'ІІОЧ!і~r·~ ·ее:

611 1~ заn;пентованнЬІх метор,~~к и ФУІWІІІЕІНТаnьtіое оТІІ:Р.ЬІТ~!'І І! омасТ!І nсихофиЗиопогиИ. · ·' ·

ТQІС, q~рія КІ:1 N~ ~~~~1471~. f:I14M=

рест-црсщ «011i.J4!1,.-

н~~ НПУ. іІ\4. м. n. Драrа~анр~~ !!Щ 2Qp5 РОІ<\( \Щ ;~·~ КР.А~И!lО§: QрІЩІ !3.i!qopii ГеНІ1~діЇЕІ!'Іt1· f4Pft:-

Ми з рсщістІР ч~КQ€М.О ~Q ~qcl

1\Q.: ._tщр ". . Ііі. М~~. ~--~~' І!f'-ІМ ТІМU'І t1

>IЩT!1 нІіЩіііІРНІ:1~·

~ IIQNJ itПU ut t1 • f.t~" М~ М ЬN.r.MMM ~-

[llil [()Шр ~ ~ робітники із заробітною платоЮ від 1000 гриВеНь: UІІПРОІІОІІ'ІІ' Vрозряду;

- 130JIIOWIWIIIK 3QPM013UIQІI Vрозряду;

CJIIOCU 3КІП~ lV-VI розрядів.

4..• 15' 85•

За довідками звертатися

за телефоном

:

- IOQP 5-6 роЗрядів; - ......~....

З. Газоелектрозварник; 4. Слюсар; 5. Завгосп; 6. Медичні сестри; 7. Молодші медичні сестри (денні). Звертатися за адресою:

м. ~роІJари, ву.n. Шевченка, 14. Тел.: 5-05-36.

ПОТРІІІН СЕКРПАР Ініціативна, комунікабельна, відповідальна, в/о, до ЗО років, ПК, 150 знаків/хв. 3/n 150 у.о.

Тел.: Q-044-4$5-~·11,

E-mail: ·~ ~-· - газет~ Бро~~рс~~~ ~о~іської щ р,Щїо~ноі ра_д, pil~q~~o;i деВ'І'а~ноі ;;щціністраціі.

Сf1ІІі!ЗАСІ!QВНИКІ;!· ~ІНІІ!НtІ~ І!@іі\=··1\\· §pg~!jf;~KI M~W! І @!ІЙQІІ!@ рИ,

,gе~мі\іК:трі!Ліі:

·· · '·•: ,··.········ ·.

t.1еfІьну ч~щ~ (n~IO. серія !<~

~ 0?76281,

дів;

р~!<У ~а реєстраційним

-

СІІІОС·Р··NСІtV••"'щн-.

пра.во ПРІ1ІЩТІі9.! вІtаСttО,сті 11~ :3~~ЛІР,, рері~ К:В ~ ()12(}І:І(Щ, IJ!!'" .qaн~f\ К.Qf1 !<НQІщ VкраіІіа". р.

З,аз~~·~ ..!щ 11.1?.1 ~р~ P9W:V ~~ р~єстр~ц·!'І~!1М

5-6 розрядів;

-:- CJtlt.c.A'- ІЦ.ЦИQС........ ИР ,..., 4-5 розрядЩ; · ІРАІТОРМQЇ 1'QИIQ (буЛьдо­ зер) 4-5 розрядів;

І РІМОИП ОІММ· UННІ 5..,..6 розрядів; ·

- UIOCAf!

- UI.IOPIII( 5-6 розрядів; - 31АРІОQІІ.НИК 4_:6 розрядів; МОІОРr.tаИ;

.

."...

ІОАІЙ (категорія •д•);

-

nРИІІІРАІІІІNИЦІ; ІІОК...ІР·ІОна.уQОр (досвід роботи на ПК).

Оnлата nраці за домовленісщ, виnла" чується вчасно.

Звертатися за адрерОJО:

~- Бровари, вуд. ЩQЛкfі<:j;кІt,

4.

·

І ~транен1о1й ДержаВ!іІ:1~ !іКТ !Щ

·

......

jiiO~P;

N2 31. 11~

І~ Я ТКАЧА ВОJ'ІОд!-1~1'1Ра Іаанови~

1!(~''""'., ,,,,,-.v~ INJ~t•• 5-,6 розря,ців;

-

рО.~Ра. 1~.Q4'.2eщt·

ча, Е!В~атV! н~і~с;н1о1м, · ·

., .

-

.!3. ~,[ЩНІ;1f\

KQIQ СЇЛ!>РЩЩІР Bjp,

4.,-~ розря-

- CJttoCAP 3 ..ІUІОМІУ &110· 1. Електрики; 2. Прибиральник території;

І Втра.чен!-1~ сертІt1фі~т !iS ~~~

~амо~#ня _пр~щть~ за телефрно~: 1~11 ~tl. С'!·оянкq qвто~щf).І.щв пщ охор9ною. наща адреса:~- ipQiil.iJ...~~ '-'-Y-fl• "ffl~Щ~@~ 1~1· Іхати щрщрута~!1 1\12 5 ЧІ N2 З?7 до ІЩ~І1Лекс~ «0.1\ІМГІ•.

І UiiUUIПI118111f···.

.

.

Іі0~t1\1а, ~ВЩЩТІ(t 11EЩif;Gti!;1..,.

::Іь,іг•\і

.1АСtн1ВmІІ\Іс:! і tlb-\r';І<

1.

..,.....

1Бд

. ПОРЯДQ!< ДЕі-іНІ.4\71: ..

t~a !М 1 ~

KQ~~Q~I-\C\:3ІЩfQ Qepr'~ !8і.4~

о'і..ЦО\''.ЦУІ't:\. ~

1-\і-\ І\t.tol

N2 48.1

~

ЗаТІІ~Р~~!іtіЯ ~~йна.

2.. ~~тве~щ•я (щ~сІ'!в осі(), ~~~ ~~r~ f\~BQ !іа ~ай­ нов!:1f\nq!/1.

~- f\ИTat1H~ О,фОQt.1Л8ННЯ прав, nов.·9.~Щ"~'-' ~ І!Іиді.Qен~

ням м~й•щ n~~qв.qro ф()нду. 4. П~танн~ р~фор,м~в.ання. ~- ~1о1бор"' n~iwitщ~.

v

.As\SІ уча,сті збQ~ прИ, qо­ бі ~!П!:1 па,щщрr~ Щ~\ітифіка­ ційниіІ\ ко,А.

Реєqтр;щіSІ а~ціощ~рі!І .,.-- з 9.(}0 ,цq ~.45 Зq ВІЩ~Щ"ОІQ В,~­ Щ@ Щ!Е!9QІ().

Дщ~ЩКІ:t ~q 'fВJI.: ~-:-4?·4!5, t:i~3Q-:1f\.

........ ..........····•·

. ~.,

-.

,,

Велик:одимерсьІСе

.............

-

сnрживче

~ Qрrщнізація "в.гп" Vtti~epc~a.4

«~131·1Т» 1'1Р.!"І'НЩЯЄ P~QIQ ДЇS!.f!\:!: НІСТЬ З ?0.11.0а р,. flрОЩ)ЗИЦЇі Tft

nрет~:щзіі Г!Р!-1ЙМ~Ютt?GS! nрQт9п~м <Щ!іОГ() ~ЇСS\~ ~ ~Щt.,1f!HТV ~ванt~~ nqІ:Jiдo!1411EIH!i~·

QllYfi.f\i:

товариство !'\роводить noвTOP!fY f1Врере~страці~ ЧЛІJІ:ІЇ!J ТОВ~Р~С'\'Ва

• 13ТР!іЧЄН~ С!і!ЇДQЦТf:І() n,pq fЧ~§; ~Q B.(l'i.CHQCT! І:Щ 9CЩO~\'IfS PYд!:1t!Q~

розбіЖІ-ІОСТеЙ З даІ:іИМИ актів

нівсько'( рі.nІ>р~и ві.ц ;3 Ц)7 ~§§ Р.О!<У н~ ~~~~ ЧУБУН Марі( '!i!!:4~itl=

ШЛЯХОМ ПОВТ()рНОГО обходу За місцем проживанttя. Щоб уникнути

nеререєстра,ціі, Члену товііриства

необхідно представИти 'Ц!Єtt~І>ІСУ КНИ)!СКУ ТЗ !1ііСПОрТ.

ПовtцоІІІІл~Єма, що згідно зі стаrутом Об!)В'ЯЗК98\:1Й . n,аЙОВИЙ

внесок: мя член~ . споіtсивЧого товариства становить 50 Гривень. ~а ~-чu~-4~ 'зверЦ:rщ;в: · р~т. Велика ДимерІЩ;--!іV-!1· Пар~qва, 1, з а.оо до

17.00,

~ ~- rв~@а.

·крім вихіДних.

· · · · - · ·· ·.

б/tі.

ви,жщн~ ЕІІ!І~онкq~рм· Р~:

t\И, JIB~Щi!t неді~С.Іі!:1~.'

.1

#93 2005  
#93 2005  
Advertisement