Page 1

Середа

18

листопада

1998 р. N2 93 (8985) Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

міської та

Створено нове товариство «Інтелект нації» З метою упорядкування системи визначення стратегічних напрямів державотворення, формування вітчизняної еліти та примноження інтелектуального потенціалу в Україні засновано недержавне, неприбуткове, позаполітичне Всеукраїнське товариство <<Інтелект наці1·" з філіями в обласних центрах. Серед головних напрямів його діяльності запровадження сучасних гуманітарних технологій, експортування і розвиток високих інформаційних технологій і телекомунікацій, сприяння залученню

іноземних інвестицій для розбудови економіки, науки та культури. У його підпорядкуванні планується діяльність ряду організацій, зокрема ліги меценатів, консалтингової компані!, аналітичного центру. Новостворена структура співпрацюватиме із органами державної влади, українськими й міжнародними науковими, творчими й громадськими організаціями.

Чужого горя не буває Такої повені на Закарпапі не пригадують навіть старожили. За останніми даними тут загинуло дванадцять чоловік, у тому числі й 12річна дівчинка. Підтоплено 118 населених пунктів, у зоні лиха опинилось

понад 350 тисяч людей. Зруйновано майже півтори тисячі житлових будинків, 4,3 кілометра гребель. Нині в області тривають аварійно­ ремонтні роботи. На ліквідації наслідків стихіІ ·працюють близько 10 тисяч чоловік, майже 700 одиниць техніки. · На Закарпапя надходить гуманітарна допомога з інших регіонів України та з-за кордону. Надійшла вже перша допомога від Київщини чотири КамАЗи доставили для потерпілих по двадцять тонн борошна, цукру, гречаної крупи тощо.

Не стоїть осторонь цієї важливої справи й Броварщина. У ці дні населення міста й району збирає продукти харчування, одяг для потерпілих від повені і найближчим часом ця допомога буде відправлена на Закарпапя.

Хочете Подяку

-

добре працюйте

Голова Київської обласної держадміністраціІ Анатолій Засуха підписав розпорядження «Про встановлення Подяки Київської обласної державної адміністраціІ·". У затвердженому Положенні вказано, що Прдяка є відзнакою і заохоченням працівників різних галузей народного господарства, підприємств, установ і організацій області, які своєю працею зробили вагомий особистий внесок у соціально-економічний та куль турний розвиток регіону, виявили високий професіоналізм. Подання про відзначення Подякою, окрім підрозділів

облдержадміністрації та обласних організацій, можуть вносити райдержадміністраціІ, міськвиконкоми за поданням структур районного та міського рівня.

Слід відзначити, що особам, яким буде оголошена Подяка, вручається грошова премія у розмірі працюйте.

100

грн. Якщо хочете одержати Подяку- добре

Семінар у райдержадміністрації Минулого четверга районна державна адміністрація провела семінар­ нараду із селищним та сільськими головами, секретарями селищної, сільських рад. З інформацією про інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної виконавчої влади перед присутніми виступив заступник голови райдержадміністрації В.А.Маруняк. Про порядок прийому в експлуатацію індивідуального житла, спорудженого громадянами, керівникам органів міцевого самоврядування розповіла начальник районної

інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Т.Г.Мальцева. На семінарі-нараді також обговорено питання про порядок оформлення документів на встановлення опікунства та позбавлення батьківських прав, а також про роль місцевих органів виконавчої влади у створенні умов для безпечної жипєдільності населення Броварщини.

З ·думкою про Олімпіаду

-

2000-го

районної

рад, районної державної адміністрації

б листопада Президеm України Леонід Куч­ мадоручив Прем єр-міністрові Ук­ раїни Валерію Пустовойтенку ра­ зом з фахівцями і народними депу­

житло, придбано теплий одяг, за­ безпечено продуктами харчування, медикаментами. Згідно з Указом встановлюється жорсткий конт­ роль за

щльовим використанням

татами грунтовно вивчити питан­

КОШТІВ,

ня про встановлення нових величин

ліквідації наслідків стихійного

вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної платні. У разі необхідності Кабінет міністрів має внести відповідні про­ позищї до Верховної Ради. Це доручення Глава держави підписав після зустрічі з народни­ ми депутатами від Прогресивної соціалістичної партії, які вважають, що запропо~юваю Урядом показни­

лиха.

транспортні мережі, мости, лінії зв'язку, енергопостачання та інші інженерні споруди та комунікації. Окрім того, відповідно до Указу Президента, Уряд установленим

ки не вщповщають життєвим потре­

порядком має вирІшити питання

бам громадян України. 7 листопада • Президент України Леонід Кучма побував на Чернігівщині, де відвідав рідне село Чайкине. Глава держави зустрівся із земляками, взяв участь у відкритті архітектур­ но-меморіального комплексу "Па­ м'ять" на честь односельчан, які загинули в роки Великої Вітчизня­ ної війни. Леонід Кучма також відвідав щойно реконструйовану Костобоб­ рівську середню школу, яку він за­ кінчив у повоєнні роки. Зараз у цьо­

про відстрочки платежів ПІдприємств, установ, організацій і громадян до державного бюджету у зв'язку з особливими обставина­

ВИДІЛЯЮТЬСЯ

ДЛЯ

Кабінет міністрів повинен та­ кож організувати проведення про­ типаводкових та санітарно-проти­ еПІдемІчних

заходІв,

вщновити

ми, що склалися.

Місцеві органи виконавчої вла­ ди країни зобов'язано надати допо­ могу Закарпатській області буді­ вельними матеріалами, паливом, продуктами

харчування,

одягом.

Президент також дору<Jив Мшістерству закордонних справ звернутися до міжнародних орга­ нізацій з проханням надати можли­ ву матеріальну та фінансову допо­ могу для ліквідації наслідків сти­ хійного лиха на Закарпатті. Президент України Леонід Куч­ ма підписав низку доручень щодо ліквідації наслідків паводку у За­ карпатській області. 9 листопада • У Києві 27-28 листопада відбу­ деться зустріч на вищому рівні ке­ рівників України, Росії та Молдо­ ви з питань урегулювання При­ дністровського конфлікту. Домовленість про це була досяг­ нута у понедшок, 9 листопада, ПІд час телефонних розмов Президен­ та України Леоніда Кучми з Пре­ зидентом Молдови Петру Лучинсь­ ки та Прем'єр-міністром Російської Федерації Євгеном Примаковим. У зустрічі також візьме участь

му оновленому навчальному зак­

ладі навчається близько 150 учнів з навколишніх сіл. Президент Украї­ ни побажав педагогам і школярам успіхів на освітянській ниві. • Президент України Леонід Кучма підписав Указ "Про заходи щодо ліквідації наслідків стихійно­ го лиха у Закарпатській області". Цим документом територію За­ карпаття оголошено зоною надзви­

чайної екологічної ситуації. У зв'яз­ ку з цим Кабінету міністрів доруче­ но виділити з резервного фонду Уряду необхідНІ кошти для прове­ дення заходів, пов'язаних з ліквіда­ цією наслідків стихійного лиха. Зокрема, потерпілим має бути на­ дана ~атеріальна_доп_омога, відсе­ лено ІХ у безпечш раиони, надано

·

ЯКІ

За

є е

Є ОСОБОВИЙ РАХУНОК

·

о

·

ає

міністр закордонних справ Польщі Броніслав Геремек, який нині голо­ вує в ОБСЄ. Президент України Леонід Кучма зустрівся із Надзвичайним і Повноважним послом Грузії в Ук­ раїні Валерієм Чечелашвілі у зв'яз­ ку із завершенням його диплома­ тичної місії в нашій країні. Під час розмови посол Грузії наголосив на тому, що позиція України сприяє становленню стабільності на тери­ торії грузинської держави. 10 листопада Глава держави Леонід Кучма

*

своїм Указом затвердив Державну програму співпраці України з

НАТО на період до 2001 року. Та­ кий широкомасштабний і комплек­ сний документ створено в нашій країні вперше. Аналогів йому немає в жодній з держав-учасниць Про­ грами "Партнерство заради миру" Державна програма розробля­ лася на основі та в розвиток відпо­ відних положень Конституції, Ос­ новних напрямів зовнішньої .по­ літики, Військо.вої доктрини та інших нормативно-правових актів. До цього процесу були залучені міністерства, інші центральні орга­ ни виконавчої влади і установи, що співпрацюють з НАТО. Програма спрямована на забез­ печення повної реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною і НА ТО, підписані у mшні 1997 року. • Президент України Леонід Кучма на відзначення 10-ї річниці виведення військ колишнього Ра­ дянського Союзу із Афганістану підписав Розпорядження про ство­ рення Організаційного ко~ітету з ПІДГОТОВКИ

І ,_проведеННЯ

ВІДПОВІД­

НИХ заходів. Иого головою призна­ чено Віце-прем'єр-міністра Валерія Смолія. · • Іншим Розпорядженням Пре­ зидент у зв'язку з 80-річчям Націо­ нальної академії наук України при­ значив великій групі видатних діячів науки державні стипендії.

о

ОТРИМУЙ СУБСИДІЮ

"{ого гріха таїти,. сьогодні окремі сімї" мають не по одній квартирі. І Щоб оселі не 17УСJтували, із сіл позабирали своїх стареньких бабусь і дідусів, прописали їх, а власникамц, fІК Завжди, залищились діти чи. внуки, .які навіть там не. прописані. З часом старенькі Звертаються за субсИДіями, де ім у цьому відмовляють. Тож вони телефонують до редакції з.а допомогою: З приводу цього друкуємо роз ·яснення Міністерства праці та соціальної nолітики • України.

.

.

Відповідно до п.б Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово­ комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21 жовтня 1995 року NQ 848 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 22 вересня 1998 р. NQ 1 050), субсидія призначається

уповноваженому власнику (співвласнику) житла, наймачу, членові житлово-будівельного кооперативу, власнику житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахуt~ок за місцем прописки.

Оскільки володарями житла є ваші діти, внуки,

право на отримання субсидії мають лише вони. І то за умови, що пропишуться наданій житловій площі

і на них буде відкрито особовий рахунок .

. Із 48 спортсменів- кандидатів до олімпійських команд України 1О проживають 1тренуються у Броварах. Про те, що слід зробити, аби забезпечити вирішення першочергових заходів у соціально-побутовому та навчально-тренувальному

плані, йшла мова на засіданні оргкомітету, яке вів перший заступник міського голови Л.А.Гринчук. На це засідання були запрошені також тренери кандидатів на участь у XXVII Олімпійських іграх 2000 року, котрі й розповіли про проблеми своїх підопічних. У ході розмови особлива увага приділялася питанням полІпшення житлово-побутових умов, діяльності спортивних об'єктів, де тренуватимуться майбутні олімпійці, а також забезпечення їх повноцінним харчуванням, вітамінно-фармакологічними засобами . . Як запевних усіх присутніх Л.А.Гринчук, міська влада, відділи та служби мІськвиконкому роблять усе можливе, аби забезпечити спортсменам усі умови для нормального жипя й тренування. За наслідками розмови на засіданні оргкомітету відповідним працівникам виконкому та його служб дана доручення.

Трагедії наших днів Із настанням холодів на Київщині почастішали пожежі, на яких гинуть люр.и. Нещодавно така трагедія трапилася в с.Сухолуччя Вишгородського раиону, де вогонь забрав жипя господаря і двох його синів. А у Василькові через дитячі пустощі з вогнем загорілася скирта сіна. Після ліквідаціІ пожежі на місці пригоди знайдено два обгорілі дитячі тіла. (Із засобів масовоУ інформації та за повідомленнями кореспондентів сеНового життя»).

Вартість відомчої передплати: на рік- 9 грн. 30 коп.; на квартал

18 - 4

грн. 60 коп.; на півроку грн. 65 коп.


10 ЛИСТОПАДА у Броварсь­ кому центрі зайнятостІ відбуло­ ся розширене засідатtя ІІредстав­ ників від11овідних слу:нсб JJticтa і району, на якому обговорювали­ ся проблеми безробіття. Директор Броварського центру зайнятості О.В.ШЕПЕТ1Н за­ ІІf!ОІІоиував ряд заходів по ІІО­ лmшению справ у цій сфері, а та­ ко :не закликав представників

ХТО АDПОМОЖе ПезроПітним?

JJtіськв'!.!'отш."у1 райд~р:нсад.JJtіиі­ страt(ІІ, управлшь соцzальиого за­

хисту JJticma і району, правоохо­ роmtих оргаиів коордtтувати зу­ сtшля, аби paзo,tt виріщувати t(i 11аболілі nummmя. Hи:Jtc'le tюдac.JJtO основні тези його виступу.

А ЖАЛЬ, доводиться кон­ Нстатувати, що безробіття

стало звичним атрибутом нашо­ го повсякденного життя. Загаль­ нодержавна

статистика,

стан

зайнятості населення Броварів і району свідчать про загострен­ ня ситуації у сфері працевлашту­ вання. Так, на сьогодні статус

безробітних м<іють

4 тисячі

жи­

тешв міста і села. Але цифру цю не можна

вважати коректною .

Значна частина працездатного населення лише формально вва­ жається такою, шо має роботу, але фактично перебуває у виму­ шених ~відпустка~х , трудиться не­ повнии робочии день чи тиж­ день або не зареєструвалася у нашому центрі. Більш об'єктивну картину рин­ ку праці ми матимемо уже в перші дні наступного року, коли буде введено у дію закон «Про зайнятість населення», яким пе­ редбачається, що допомога по безробіттю вивільненим праців­ никам буде виплачуватись за рахунок державного фонду сприяння зайнятості населення. Таким чином керівники мати­ муть змогу без фінансових труд­ ношів скорочувати своїх людей. Важко спрогнозувати ефек­ тивність цього нововведення. З одного боку він повинен спри­ яти раціоналізації виробніщт-

саме вщсутНІсть грошеи штовхає

деяких з них на протизаконні шляхи їх здобуття. Працевлаш­ тування цієї категорі~ безр<?біт­ них ускладнюється 1 вщсупІtстю

ких фінансових зобов'язань . Центри ~айнятості не є тими оргаНІзаЦІями, що сприяють ек ономічній могутносТІ держави, а навпаки, вимагають, і у зв 'язку з

у молодого претендента спе­ ціальності та навичок роботи. Тому ми спрямовуємо великі зу­ силля та кошти саме на їх на­ вчання та перепідготовку. І прак­

вовим законом, вимагатимуть

тика ПІдтверджує:

все більше і більше коштів . Отож зростатиме навантаження на працюючих, адже потреби на обслугсвування інституту безробіття збільшуватИмуться. Керівники більшості підприємств міста та району подали прогнозні дані про кількість звільнених вже на початку 1999 року. Попередні прикидки свідчать, що нерадісним буде Різдво Христове для більш як 2,5 тисячі жителів міста і району, яю поки що мають роботу . Найбільші потоки безробітних чекаємо із заводу алюмінієвих будівельних конструкцій, порешкової металурпі, заводу будівельних конструкцій... Різке збільшення непрацюючих у нашому місті породить нову низку проблем. Адже окрім реєстрації та надання невеликих сум грошей ми нічим допомогти не можемо. А що робити із но nоприбулими? Через низьку ділову актиnність потреба у працівниках невелика . Так, зараз на одне робоче місце претендують 15 чоловік. ЗрозумІЛо, що їх кількість завтра суттєво збільшиться. При-

підготовлею більш конкурент­ неспроможні, ніж ті, що без про­ фесії. У всьому світі пра~тикуються так зваНІ громадсью роботи приведення у належний стан те­ риторіїміста, надання побутових послуг, догляд за хворими, ре­ монт громадських приміщень. Цього літа значна частина стар­ шокласників мала змогу док­ ласти зусиль і отримати за робі­ тну плату на ремонті шкіл, буді­ вництві міського стадіону .. . Хотілось би, щоб усі зрозуміли: набагато легше попередити без­ робіття, ніж потім його ліквіду­ вати. Але якщо вже так сталося, ко~на людf!_На повинна реально оЦІнити своt можливостІ, поста­ р;:tтис~ змінити життєву позицію . БІЛЬШІсть з нас звикла до того, що за нас усе «хтось» вирішить і щось запропонує. Ті часи мину­ ли. Отже, шукати роботу можна як у державній службі зайнятості, так і у комерційних структурах, безпосередньо у роботодавців . Але саме у нашому центрі скон­ центрова_на інфор~шція про ри­ нок праЦІ у репоНІ та КиєВІ. Тут

чому, часто-густо пропонується

можна

робота, де потрібні робітники з низькою кваліфікацією, до того

інформацію та консультації по професійній орієнтації, є мож-

одержати

ВІДПОВІДНО

докладну

Думки вголос

<!no~&UЖ1iUKU Я завжди вважала, що професія учителя і лікаря має належатИ людям, для яких це покликання. Якщо інженер нездара, то це ще півбіди, а працювати з людьми, для людей

повинні тільки ті, хто має на це право . Саме про них моя розповідь. У СШ N2 7 працює талановитий, чудовий · педагогічний колектив. Тільки дуже прикро, що інтелігенція не займає належне їй місце у суспільстві, мало не жебракує. Я працюю інженером на БЗПМ. Мій син Володя закінчив 9 класів у СШ N2?. Цього року він nетупив до Київського міського педагогічного коледжу. Це не університет, звичайно. Але для нас це велика радість. Я не спроста написала , де і ким працюю. Бо ж не бізнесмен, не продавець. А це багато про що говорить. Це говорить про те, що місяцями не одержую зарплату. Тож коли постало питання про подальше навчання сина, зрозуміла, що, маючи такі статки, як у нашій сім'ї, закінчувати сину 11 класів і мріяти про вищу освіту не варто. Адже всі

говорять, що потрібНІ долари, і не просто, а вражаюча сума;щоб твоя дитина могла вчитися далі.

Син був не відмінником у школі, але навіть при такому великому конкурсі вступив. Нікому я нічого не платила, бо в самої не заnжди на хліб є, не було в мене знайомих, родичів, а були в мого сина лише знання, винесені зі школиN<Л.

На першому екзамені з англійської мови Володя отримав п'ятірку. Не зайти до учительки ми не могли. Одну-єдину троянду купили і на крилах радості полетіли до неї. Яким було моє здивування і як заще-міла душа (нехай nибачить мені Ніна Федорівна), коли я побачила їі руки.

Такі натруджені, порепані руки я бачила в дитИнстві у своєї бабусі­ колгоспниці. А тут учителька англійської мови' На своїй садибі (соток 2- З) вона вирощує городину і продає. Життя змушує, бо важко вижити

за

учительську

зарплату.

Вона щойно повернулась з базару. І це учителька, фахівець високого класу. Господи, що ж це діється'~ Скільки б дітей могла б ощасливити ця жінка?! А мусить заробляти гроші

по-іншому. Низький уклін Ніні Федоріnні Гриньовій, а також учитооельці математики Надії Іваніnні Олійник за знання, які вони дають нашим ДІТЯМ, ЯКІ ВОНИ даЛИ МОЇЙ ДИТИНІ. Дуже вдячна директорові школи Юрію Миколайовичу Скорбу за вмілу організацію роботи педагогічного колективу. Всього було за дев'ять років. Спасибі, дорогі, що nи такі є. Я дуже вдячна за сина. Школа дає освіту, а виховання - батьки, але ви всі допомагали мені ці роки, адже Володя ріс без батька. Нехай вам Бог дає здоров'я, терпіння і сили. Нехай Господь благословляє nашу школу на добрі справи! Дуже хотілося б, щоб міський відділ освіти не залишив без уваги відданих своїй справі учителів. Дуже хочеться вірити, що в нашій державі все-таки колись вчителі будуть

І1авчати дітей, а не продавати

моркву на базарі, вирощену власними руками для того, щоб прогодувати свою сім'ю. Дорогі, шаноnні вчителі, всі квіти наших Броварів до ваших ніг! Ольга ЦИМБАЛЮК. м. Бровари.

ж у важких умовах праці, із~н~е~-~~л;и~в~іс~т;ь~д~л;я~п;е~р~е~п~і~д;го~т;о:в;к;и~-..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

учасник війни О . Н.Анфімов спочатку мене брутально вилаяв, а потім сказав: «Тьt оскорбил каждого советского солдата. Не знаю, сколько тебе заплатили за твою статейку Рух и бандеровцьt, но совесть свою ть1 продал».

О.Анфімов погрожував мені пленумом ради ветеранів, які, на його думку, спроможні своїм рішенням звільнити мене з роботи - «подальше от музея», як сказав Олексій Никифорович. Той же тов. Анфімов в переддень 9 Травня кричав у раді ветеранів, що працівники музею розібрали зал Великої Вітчизняної вйни і зробили зал про ОУН-УПА. Олексію Никифоровичу! Завітайте до Броварського музею і Ви на власні очі пересвідчитесь в тому, що у нас в музеї є чудовий зал Великої Вітчизняної війни, і ніхто його не зліквідував. Ветерани війни, шановні Д.Д.Щербина, Г.Г . Гавриченко, М.В . Бондар, О.І.Якубовський та інші досить часто бувають у музеї і розповідають про свою фронтову молодість саме в залі Великої Вітчизняної війни. Своєю публікацією я нікого не образив. Моя совість чиста.

Справа ось у чому. Восени 1943 року українське населення з радістю зустрічало радянські війська, вбачаючи в них визволителів від кривавого нацистського гніту. Хліб-сіль і молоко в селах, червоні прапори і квіти в містах - типові картини того часу. На мітингах луналИ щирі слова подяки

-

персоналом центру

зайнятості працевлаштовано 635 чоловік. Під особливою увагою у нас перебуває молодь, адже, окрім заробпку, їм необхідно самоут­ верджувати':я через прущю. Але

ва, а з іншого може породити без-

наклепах на Червону Армію--визволительку. Так, наприклад,

прокляття

цього року

відповідальне ставлення керівників до трудових ресурсів прощання з працівником не вимагатиме від підприємства нія-

У газеті «Нове життя» за 16.09.1998 року була опублікована моя стаття «Тривожний місяць вересень», присвячена 55-й річниці визволення Броваршини від німецько-фашистських загарбників. Публікація викликала різко негативну реакція з боку окремих ветеранів війни, які звинуватили мене в брехні та

визволителям,

значним заробітком чи взагалі він не виплачується місяцями. Незважаючи на це, за І О місяців

на

адресу

загарбників.

Обов'язковими були також славослів'я, звернені до Сталіна і Компартії. Люди сподівалися на кращу долю. Великі війни породжують великі надії. Досить швидко сподівання на краще почали розвіюватися. З радянськими військами повертався сталінський тоталітарний режим, який, відповідно до своєї природи, починався з пошуків ворогів. Я писав про поширені випадки негативного ставлення визволителів до місцевого населення («ви німців чекали, Україну німцям продали! Понаїдали тут собі товсті морди, нічого не робите для Батьківщини»). Підозра в співробітництві з окупантами автоматично падала на всіх, хто пережив окупацію (таких людей реєстрували, як

осіб, котрі залишилися на зайнятій фашистами території). Це тавро перетворювало жителів колишніх окупованих територій у неповноправних громадян. Також я написав про мобілізацію чоловічого населення звільнених регіонів України до лав Червоної Армії, яка проводилася надзвичайно жорстокими методами (трагедія

«чорносорочечників»- сімнадцятирічних хлопців і всіх, хто здатний три~-- .... зброю, мобілізованих польовими

військкоматам·1>f.,ё яких нерідко зовсім ненавчених, не обмундированих, погано озброєних, без прийняття Присяги, вводили в бій попереду кадрових частин, як штрафників). Це все було. То є ....,.авда про війну. Є свідки і учасники цих подій, які залишини нам свої спогади. Нині можуть розповісти про це нам, молодшому поколінню, яке, на щастя, не знає, що таке Вітчизняна, ветерани війни О.Т.Терещенко, Г.Г.Гавриченко, О.І.Якубовський, І.Д.Дідковський, М.І . Шпаківський, В.П.Платонов.

Спогади очевидців тих подій (радянських письменників та воєначальників) і свідчення прокурора м.Києва М.Гарника про реабілітацію людей, незаконно репресованих по звинуваченню у так званому «підсобництві окупантам» (це архівні справи з Прокуратури України), у міській раді ветеранів назвали «рухоnско-бандеровской подтасовкой фактов». І Іде тут сказали, що українські історики, - юто купленньtе Рухоми бандеровцами профессура и академики». Шановні ветерани війни! Будь ласка, прочитайте уважно щоденник не рухівця, не бандерівця і не якогось так буржуазного націоналіста, а полум'яного комуніста, кінорежисера зі світовим ім'ям,

розповідав йому про наших армійських дурнів, у яких нема любові і співчуття до народу, про тупих районщиків, про підозру, арешти та інше непотрібне і шкідливе. (Розмова з М.С.Хрущовим у щойно визволеному Києві).

5 ЛІІС11ІОІІада 1943 року. с. 322. А річ у жалю, що погано здали ми Гітлерові проклятому сnою Україну і звільняємоП людей погано. Ми, визволителі, всі до одного давно вже забули, що ми трохи винуваті перед звільненими, а ми вважаємо їх уже другоряд.ними,

нечистими,

винуnатими

перед

нами

дезертиро-оточено-пристосуванцями. Ми славні воїни, але у нас не вистачило звичайної людської доброти до своїх рідних. с. 324. Сьогодні В.Шкловський розказав мені, що в боях загибає велике мн~жество мобілізованих на Україні звільнених громадян. Іх звуть, здається, чорносвитками. Вони воюють у домашній одежі, без жодної підготовки, як штрафні. На них дивляться як на винуватих. «Один генерал дивився на них у бою і плакав»- розповідав мені Віктор ... 28 ЛІІСІ/ІОІІадtІ /943 року. с. 324. С>дним з парадоксів нашого часу є наявність у многих людей ідеї визволення Батьківщини од ярма гітлеризму без змісту самої ідеї. Є командири і політпрацівники, що два

роки пролиnають свою кров, піт, несуть n~личе з ні труднощі,

справжнього патріота України, в роки війни військового кореспондента О.П.Довженка.

не жашючи свого життя, nоюють за визволення Батькшщш·ш і, визволивши той чи інший окривавлений, сплюндрований їі шматок, поводяться зі звільненими людьми груР<J, недобре, а часом і жорстоко, як із чимось винуватим; : ворожим , підозрілим, забуваючи, що Батьківщина- це не тільки земля, а рідні люди, плоть од плоті яких вони є. У них ідея гола і

Щоденник О. П.Довженка довгий час повністю не

мертва. Що затьмарює їм душу, що засліплює очі? Те саме,

публікувався .. Найгіркіші роздуми, крик душі О . Довженка трималися за сімома замками аж до «перебудови». «Щоденник», як і весь архів О.П . Довженка, зберігається в Московському Центральному архіві. Лише в 1994 році ці історичні документи побачили світ . То, будь ласка, читайте, співставляйте і робіть висновки. Хай нас розсудить правда історії. Довженко Олександр. Щоденник (1941-1956).- К., 1995. с. 341. Я прилетів під Київ 5-го у Гоголеве або, вірніше сказати, в Оглав, звідки ж зразу приїхав до милого села Требухи, де я колись до війни купував собі пасіку. В Требухах уночі я бачив велику червону заграву пожежі. Се горів наш Київ. На другий день уранці ми поїхали кількома маш~!'ами

на Задніпров'я в село Нові Петрівці, до штабу фронту. !хали

через спалені вщент Бровари, через спалену Пухівку, яку я

так любив. Сьогодні мене одвідав художник Микола Г. Потім був

професор Іван С . Потім поет Андрій Л. Усі троє різні абсолютно люди були в мене в різний час, і всі троє скорботні. Усіх мучить думка про нелюдські, небачені страждання народу. Розповідають, що на Україні починають уже готуватися до мобілізації шістнадцятилітніх, що в бої гонять погано навчених, що на них дивляться як на штрафників і нікому їх не жалько, нікому. Як страшно думати, що внаслідок отакого Україна може лишитися без людей. Адже дев'ятнадцятилітніх дівчаток уже теж призивають до армії, а скільки понищив і погнав до клятої Німеччини Гітлер? 18 грудия 1943 року. с. 316. Говорили про війну, про «стиль» визволення. Я

що і до війни. Якийсь дефект виховання і"стилю нашого життя . Холод формалізму.

29 ЛІІС11101І(tда 1943 року. с. 325. Прибулий до мене з фронту з-за Фастова Віктор Іванов , плачучи, розпgвіn мені, що він більше не може воювати в своїй частині. Иого комбат, у якого він працює заступником начальника штабу, якийсь майор Валентин К-ко ненавидить українціn смертельною ненавистю, особливо мобілізованих у звільнених районах. «Слов' яни-запроданці» - це його лайка. «Слов 'яни, брати-слов 'яни, запроданці»- це базікає двадцятивосьмирічний в ... к, командуючи якось там батальйоном на нещасній своїй батьківщині, що породила отаке падло .

Віктор плакав. Віктор -російський з<Щjзничник, що виріс на Україні і вважає себе чесно і чисто їі сином . 29 ЛІІСІІІОІІада /943 року. УкраЇІІСЬКІІЙ історІІ'ІІШЙ журІІЗЛ (YJЖ.-1991.-.N"2 6.- с.І9).

«Не забуду поки й житиму, -згадує письменник Анатолій

Дімарьов,- одну таку атаку взимку сорок третього, вже коли

наші війська визволяли Донбас. Німець засів за цегляними .мурами металургійного комбінату, понад водосховище, і полковник та його комісар не придумали нічого кращого, як кинути в атаку кілька сот новобранців, яких не встигли ще й обмундирувати та як слід озброїти. Вони висипали на лід водосховища величезним натовпом, і німці , підnустивши їх майже впритул, викосили до ноги. Вся крига стала криваво­ чорною од :групі в».·

Лртур КУХАРСЬКИЙ, старuщй науковий співробітник Броварського краєзнавчого музею.


"fi2et~JLemu" .ЖіиО-чО-'tО- l.:!6«emJL

.

Далеко не всі жінки знають, може

. , :

що

свідомо можна пропустити повз вуха ці заува­

ження. Та наша підсвідомість приймає будь-яке звернення, передає його до мозку і воно спра­ цьовує як команда .. Буває, на кмітливого малюка дорослі говорять: "старик", і повторюють це кож­ ного разу, коли дитина розмірковує правильно, мов доросла. Виросте така людина і неодмінно рано постаріє. Виходить, не хочеш :захворіти - не говори про хвороби, не май звички розповідати про ті, які уже пережив, не хочеш раніше постаріти, не згадуй про це навіть жартома. Навпаки ж, вранці, коли чепуришся, дивлячись у дзеркало, скажи собі: "Я молода, здорова, почуваюся по­ вною сил і енергії, мій настрій чудовий, день буде

кожна

творити

чудеса

на рівні з магією ... за кухонним столом. З любо­

в 'ю приготовлена для чоловіка і всієї родини

їжа принесе комфорт­

.

ний

настрій,

задово-

лення, затишок. При цьому чоловік чи наре­ чений завжди поспіша­ тиме додому, знайомий

шукатиме привід для

с'пілкування.Так само з любов'ю приготовлена

вдалим". Те ж саме вранці можна сказати дітям, чолов­ ікові й обов 'язково з любов'ю . Дівчатам же, щоб не помилитися у виборі суд­ женого, потрібно все-таки врахувати сумісність за знаками Зодіака. Гармонію у шлюбі обіцяє на­ явність співзвучності хоча б двох голосних у іме­ нах наречених. Краще реалізує себе та людина, ім'я і прізвище якої починається на літери, що стоять ближче від початку алфавіту. Про ха­ рактер може розповісти і зовнішність. Таким чи­ ном теж можна передбачити долю. Так, великі голубі очі говорять про відкритий характер, ве­ селу вдачу. Вузький лоб, як правило, мають ти­ рани, люди з обмеженим інтелектом. Про те ж саме свідчать глибоко посаджені, маленькі біга­ ючі очі; роздвоєне підборіддя говорить про дві долі. Звичайно ж, покладатися повністю на ці оз­ наки не можна. Але твердо зважити, чи немає таких вад у вашого обранця, варто. Особливо, коли не можете розібратися у своїх почуттях,

· їжа для гостей, не за­ . лежнсі від багатства , столу, викличе бажан­ : ня у них іще раз побувати у цьому домі.

Якщо ж під час приготування їжі господи-

. ня

роздратована,

зла,

не кладе,

а

кидає продук­

ти до кастрюлі - таку страву краще не їсти. Навіть якщо продукти свіжі й якісні, після та­ кого обіду можна почуватися зле, відчути болі у

шлунку. Не відомо, звідки з'явиться почуття роз­ дратованості, депресія. Це тому, що настрій гос­ подині через їжу впливає на організм того, хто її споживає. Якщо продавець зі злістю кине на прилавок продукти, від них краще відмовитися. Або ж коли такі продукти принесли додому, над ними слід тричі прочитати "Отче наш" і пере­ хрестити їх.

Або таке. Хто з нас не кричав дитині навздогін: "Застібни гудзики, бо застудишся", "Не їж по­

коли

вагаєтеся,

коли

не

наважуєтеся

сказати

жадливо морозиво, захворієш". Невдовзі проро­

"так". Тож будьте розважливими. Хай ваша доля

кування матері збувалисл. "Я ж тебе поперед­ жала", - обов'язково скаже вона. Чому так відбувається%? Справа в тому, що

буде незрадливою.

-.:J-ОЛИ до редакції зайшла ця мила з інтелігентним облич­

.1.\.чям несмілива жінка, ми відразу відчули симпатію до неї. Лише згодом зрозуміли чому

-

бо принесла з собою ауру

благородного древнього роду Русановичів, які залишили доб­ рий слід і невмирущу пам'ять на нашій землі. Тетяна Дмит­ рівна зайшла, щоб подякувати Володимиру Гузію, автору

книги історичних нарисів "Золота очеретина", за те, що в історичних документах

відшукав

витоки

її

роду,

тепер

пам'ять про нього зберігатиметься і надалі. Так ми познайомили Володимира Гузія з героїнею його кни­ ги, представницею древнього роду Русановичів.

-

Серед броварських корінних родів,

мир Миколайович,

ІЦе в документах

- розповів Володи­ - рід Русановичів один із найдревніших. 1508 року згадується Сава Русанавич -

засновник села Русанова. Очевидно цей багатирський рід веде свій початок з часів Київської Русі. Родоводу понад можливо, й більше тисячі. У

1613-1618

500

літ, а

рр. Остафій та Ни­

кифір Русановичі боронили свої дідичні землі від поляків. Із заснуванням Російської імперії Русановичі не пішли на служ­ бу до імперії, а стали священиками, бо лише у церкві мож­ на було зберегти свою віру, національну гідність. У кінці ХІХ ст. священик Русанавич викладав у Гоголівській школі. Шко­

да, що я не згадав його у книзі. Я вважав, що рід загинув. Та з радістю та смутком дізнався, що родина Рсуановичів і сьо­ годні живе у Броварах. Зі смутком

-

бо довідався, якого

страшного нищення зазнав рід у роки страшних репресій. Батько Тетяни, Дмитро Олександрович, випускник духовної академії, який учителював у Рудні, був репресовании 1 роз­

стріляний у Биківнянському лісі. Їй, найменшій у сім'ї, було тоді лише півроку. Родина зазнала страшних поневірянь, її зломили сирітство, нестатки, хвороби, страшне тавро

-

"во­

роги на роду". Відтак від древнього, могутнього, життєдайного роду зали­

шився тендітний паросток

-

ця мила жінка, в кожній рисі

обличчя якої, в ході, в манері спілкуватися, слухати відчу­ Іва ГОСПІНА.

вається шляхетність, вроджена інтелігентність, вже не фізич­ на, а духовна сила древнього роду, генетичне благородство, простота, розум, душевність. А ще великий дар Божий. Те­

Сама собі

Риба

косметолог

від ліків

* Звичайн·а реакція шкіри на перші холоди

-

лущення. Зас­

таке лущення.

* Чи знаєте ви, що калина тонізує і покращує колір об­ личчя? Протріть ягоди через сито, додайте до калинового пюре 1 жовто!(, 1 ложку сме­ тани, стільки ж сиру. Нанося­ чи маску на обличчя, не за­ будьте про губи і шию. Через 20 хвилин умийтеся прохо­ лодною

приморських

логами дос.підження доводять, що і сильній статі відоме почуття страху.

Чоловіки бояться: виявитися непотрібними і недо­ оціненими на роботі й вдома;

-

-

суперників;

-

у

жиру

здатися смішними (це часто стри­ мує їх від вияву своїх почуттів);

-

жінок-керівників, які, на їхню дум­

Продукти для тіста:

5

яєць,

подолання

власного

вистачало на

все

життя.

-

menep nocмixнimьcsr

~

Мисливець у повному спорядженні зустрічає приятеля.

Куди ти зібрався, адже мисливський сезон уже закінчився, - говорить приятель. - Тихіше. Моя дружина про це не знає.

Лиш Бог милостивий все може прощати.

О, Боже Всевишній, продовжи жипя,

Не дай нам загинути без каяпя.

СТИГЛИЙ ПЛіД На Київському вокзалі

й терпіння.

Природи.

Ці торти смачні і нескладні в приготуванні.

-

Своє село, і вулицю, й коріння,

Маленька часточка великої

Борошно і масло добре перетерти. Додати збиті з цукром яйця, мед, соду. Замісити тісто. Покласти його на годину в холодильник. Спекти 8 коржів. Готові коржі перекласти кремом. Крем: 1 кг почищених яблук потерти на тертушці з великими отворами і тушкувати 40 хв. Потім додати 0,5 л сметани і тушкувати ще ЗО хв. Охолодити. Окремо розтерти 400 г вершкового масла і 2 склянки цукрової пудри. Додавати яблука до масла і збивати на пишну масу.

свого

Ви повернули кожному свій рід,

Відчують всі, читаючи п: Що не заблуди ми і не заброди, Могутня нація чудової землі,

шляхи

склянки борошна.

Дочка запитує матір: - Мамо, а чому колись у моді були товсті, широкі обручки, а тепер тонкі і вузенькі. - Тому, доню, що колись однієї обручки

Спасибі Вам!

дити

1 склянка цукру, 1 склянка меду, 150 г вершкового масла, 1 ,5 чайної

д~с

автору КІІLІ?LІ

Дітей захистити і нас не карати,

"Joлvma очсрстuІІа"

Важкої праці, пошуків

страху.

)

Тетян·а РУ САНОВИЧ

якої нічого не можна приховати. Радує те, що вони уміють знахо­

більше,

тому вона корисніша.

4

с

Бо Ваша книга -добрий

ТортяблучниfІ ложки соди, погашеної оцтом,

жіночність.

ку, завжди непередбачувані; - преславутої жіночої інту·Іції, від

північних

Отож, частіше вживай­ те рибу.

таманний глибокий психологізм, витончена ліричність і

Вилодимиру Миколайовичу Гузію,

тих чоловіків, яких сприймають як

стивості. На основі його виготовляють ліки від цього захворюван­ ня. Причому, в рибі, що морях,

водою.

вольових жінок;

імпотенції;

жир має лікувальні вла­

водиться

тяна Дмитрівна Русанавич пише гарні вірші. Її поезіям при­

Проведені американськими психо­

районів, які багато спо­ живають риби, рак мо­ лочної залози зустрі­ чається набагато рідше, ніж у жінок інших регіонів. Спеціалісти з'ясували, що риб'ячий

мешканок

ля. Натріть на дрібній тертці картоплину, додайте до "каш­ ки" толокно. Досить впродовж тижня приділяти своєму об­ личчю 15 хвилин, і ви забуде­ що

бояться чоловіки

Учені помітили, що у

покоїти їІ допоможе ... картоп­

те,

Чого найбільше

краще

Не проходь те мимо знедолених,

Хоч і треба вам поспішати, Може, в днях, суєтою наповнених,

Нам би краще про них не знати?

І "Золота очеретина" кожен дім, Як символ долі, буде зігрівати.

Мов бур 'ян при дорозі, розкидані,

І, посміхаючись, щаслива мати

В зубожінні душі невиданім.

в нім

Своє дитятко буде колисати. Через роки і плин нових сторіч

На вокзалах живуть, не в хаті,

Мабуть, в чомусь і ми винуваті. Добрі зерна так мало сіяли,

Заповідати буде мати сину: Оберігай, шануй і возвелич

І порідшало в чистому полі...

Благословенну землю-

Пожинаєм скалічені долі.

Броварщину!

Не збулось, про що люди мріяли,

-

На вокзалі, в глухій самотності Безпорадний смуток жевріє,

У церкві Нас горе приводить до цього порогу,

В надії ми молимось Господу Богу.

Ті тягар не у змозі винести,

В когось вмерла остання надія. Не проходьмо ж мимо

знедолених!


ОО Кзл.::н·.Аt'tу~;

18

листопада

22

22 45

Анонс

7.35

Гtмнас111КГt

7.45 Украінськс t:r1opтt1U1 о 7.50, 21.45 ПОІ"t.Щ[І 7.55, 11.55 Н;зцюн.-тt..ний Jo'.ІT-r,apa;' 8.00 Вікно в Америку В ЗО Вutкрисасмп Ь1б ;1ію

9.00 Т/с .. Блакитне S ~10 Служ,у н<Jролооt

10.20

дерово• YкpQittи'

Т/с •Темні небеса". самОТІІhОГО

1 1 40 lUoy

1

14 ЗО 15.10

серія

Х.зри!()НІJІJ\.'ІМ

Телеканаn ·llp<Hio~

Ано•tС

15.15М/ф

15.50 в

Х;ф

.. nри..-оли

ПІтrкіна

nІкарнІоо

17.25 Скарбницц 18.25 Х/Ф --Кох.зтн nо-російськн-2• 20 1 О На тенісних кортах t:BI1)-' ?О 45 Всчірн~ казка 21 00 1 ДНІ6 22.00 Т/с .. сnека соt1ця .. 23 ОО РозсІlаf)теся nи R еф1р1 1 73 ЗО Націона,1ь11о1И ХІТ-Г';:!.f"~І\ х,, )І..урІtа;,

О ОО Єврофут (юл , 10 Дн()НС

УТ-2 7.00

Т/с

2

.. по

1+1

І~і rе'-'анонс

9.00

9 05, 20 35, О '50 floгoд<J ~-~О МіФ .. ГJрш-одз Мур:\иf1ІО1•

9

Tjc

5~ rJрСІ'ИНt·СЧ 1 СПІВай!

ss ДО7..И

1 1 30

Зінчонкu

':;JC І 0-д')М;}

Кустn ..

1:3.05

Ппонщт;.~ Здоров'я Смtхоnанор<.~ма

20

хjф .. дорога моа пюдина• оо Подр .. Jбицt ти».:ня

20 40

д>t-.,снтrн.• мС•І-ІUОУ

2 І. 15 Х/Ф •Гуд.зОН<;ЬКИЙ яструб .. 23 1 О Мслnе>ама 23.55 Т!с "Б~гз. Е'nсктроннt жучки ІІІ• ... огеч:-. ..

той бІк дзеркал .....

ТаінС:Тt:>О ~~:~іС>1

,,оп-~_;tор

MyJ.

l\l JO

Му:-~ -розt1.:tж

лро,·рама

1 1 uo

П;:~р:ід Н;)Й-НЗЙ

.. мз ..

l;.! UCl І<ІНОГО~ОСІ<.ОІl

ДoGporo р;::;tІН"'у. "~>;ІІІЮ~ 1 О ОО Т сле:нн>нс

1 О OS Рсалhниі:о с.;,. 11 •Р 1 О 35 :.З.зкон t. з.з~<.он І О 40 Ощкрита в·~•І 10 55 Яхал 11.25 Муз П\Ч1JІа І 1 55 Заксн-t є_ :1 ..н <111 1 :г ОО МоnодРкни~ • знdл

оо

10 ('\Q Дмер~Іt<.;)Н(;ьК;) ЗНГЛІЙС\.КЗ М0!3<1

1 '2 :J'J П.зрз.д ~·аи-н~н1 1:1 З5 Інформ · розuаж. nрпграма .. Над::>Lн1чайна с~пуаttІН» 14 UO Муз -po~u<:~;;.:. Гlроr~ама .-Раз(lм 1

· Зниtс:оІІочі

наф,<-•

nили

Муз. r-oдtP

14 ОО Клуб Суперкниги СПЩJТ\-1ВН~1Й І<";Jн<JЛ 16.00 Т/С .. рятІвний 11атруnь• 17 .ОО Т ;с •Пригоди Синдбада ..

20

Спати

20.50

21.3~ LЦо? Де? nочім?

22.10

23.25

11.00. 21

ОО,

22 10

~-00

8

14_15 Євромікс 15.00 Х/Ф •КсшІтан де 16 40 Все npo nодатки

Фер ..

М/Ф 17.15 Tuк-woy '"'Арабески•

1?

ОО Соло нОВ()ГО сеЗОІіу.

1 хіт-nарад .. украіttсьдесsнка ..

12

2~

Аптзндиn

Киів (Україна}

ц~- Ми! Муз. tслІn

20.UO ФабрИ"-З с.нів 20.30 н3х4•. НаИкумедttІШС

'!.45 Антре•::uлt.ка

пояснює, що у відповідності зі стапею 5 Закону Украіни «Про Державний реєстр фізичних осіб платників податків й інших обов'язкових пла­ тежів», прийнятого Верховною Радою Украіни 22 грудня 1994 року та Постановою Кабінету міністрів Укра·Іни від 06.11.1997 року за Ng 1232 «Про заходи щодо запровадження ідентифіка­ ційних номерів фізичних осіб- платників податків та інших обов'язкових платежів» кожен громадя­ нин, що має об'єкти оподаткування або сплачує обов'язкові платежі, зобов'язаний зареєструва­ тися в Державному реєстрі фізичних осіб і одер­ жати ідентифікаційний номер. Під час реєстраціІ. в Державному реєстрі кожній фrзичній особі-платнику податків надається rнди­ відуальний ідентифікаційний номер. За інденти­ фікаційним номером до Державно( податково( адміністраціі Украіни надходить інформація про суми виnлачених фізичних особам доходів і ут­ римань з них податків. Аналіз цих даних дає змо­ гу ви11вляти тих, хто отримує прибутки з різних джерел і не сплачує податки до бюджету. Ад)ке за рахунок податків держава фінансує лікарні, навчальні заклади, мільйони пенсіонерів, субсиді(, армію, міліцію. Інформаційні системи контролю за повнотою сплати податків фізичними особами існують у багатьох країнах світу. Інформаційна система Державного реєстру фізичних осіб в Україні пра­ цює лише в Україні і не пов'язана з аналогічними системами інших країн.· Ідентифікаційні номери

домашнє

ко•,цсt.н. Ч.2

ТВОfJ"ІИЙ neчtp М. ПлисСЦЬJr.Оі. Ч.1

тсх.нопогі1-1

19.10

Родзинк:~

19.35

Прем'єр--шдео

19.45

ПІСНЯ Дt-ІЯ

Минулої неділі в Калинівсь­

не порушує права віруючих громадян, тому що у відповідності зі стапею 35 КонституцїІ України

ніхто не може бути увільненим від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. Щодо прохання про звільнення християн від

ресєтраціІ в Державному реєстрі фізичних осіб повідомляємо, що у відповідності зі стапею 24 КонституцїІ України громадяни мають рівні кон­

ституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань. Державна по­ даткова адміністрація України не може задоволь­ нити прохання віруючих громадян щодо звільнен­ ня їх від реєстрацїІ в Державному реєстрі та на­ дання ідентифікаційних номерів у зв'язку з релі­ гійними переконаннями. Тому скасування реєстрацїІ й присвоєння іден­ тифікаційного номера віруючим громадянам Ук­ раїни можливе лише в разі звернення до Вер­ ховної Ради України з пропозицією щодо внесен­ ння відповідних змін до Закону України «Про дер­

ВіААЇЛU:

редакції газети, Броварські міська і ра­

ВолоАuмuр

і

йонна ради, районна держадміністрація.

НЕ БРАТ

С!ІІВ:3,\СНОВНИКН: колектив

Свіgоцтво про gсржавну рссстрацію Ю N·259вig /0.121997р.

Інgекс 61285

• •

Т/с •Театр тІ­ неМ•.

4

сорІА

класичний, жанровий танець ників серед молоді, а танцю­ вальні конкурси у нас стають традиційними. Жюрі остан­ нього конкурсу очолив Ана­ толій Степанович Цимбал, в

минулому артист балету, ба­ летмейстер хору ім.Г.Верьов­ ки. Кращими були визнані танцювальні колективи із Ка­ линівки (керівник Н.І.Песляк) та із Требухова (керівник І.А.Шатілова). Вони й стали переможцями

конкурсу

«Осіннє мереживо••. Інші учас­ ники одержали заохочувальні призи.

Валентина ЗАБОЛОТНА, завідуюча відціпом у справах сім'ї та молоді райдержадміністраціІ.

будівельних конструкцій ДУДАРЮ Михайлу Івановичу Ваш день народження - поважна дата, Про це нагадувать не слід, А краще щиро побажати Багато щастя, довгих літ. Щоб осінь швидко так не йшла,

І сонце, щоб світило ясно, Щоб радіть зоряно цвіла, Життя завжди було прекрасним.

РЕАЛІЗУЄМО

фільончастий грн. Тел.:

ДВЕРНИЙ

(2.20 4·04-61.

х

1.24

м)

БЛОК

- 250

- -

Броварський краєзнавчий музей шукає спонсорів в особі підприємств, виробничих кооперативів, бізнесменів, усіх громадян, кому не байдужа історія і

культура рідного краю, їх майбутнє. Номер нашого рахунку 2555618, МФО 321615, код 22202968.

.

лuстів

бульв. Незалежності,

4-02-92; і

2.

nромuсловості

масової роботu

4-04-81;

: •

••••••••••••••••••••• Продається З-кімнатна квартира на •

2-му поверсі 5-поверхового будинку,

8

з

засклений, паркет, цегляний будинок,

8

санвузол окремо.

.

усІма

алкан

8

~ Втрачене свідоцтво на право підприємницької діяльності N2 3644, видане Броварським міськвиконкомом на ім'я Мирзе:>єва Ардаваса Мамед

Огли, вважати недійсним.

·

~ Загублене посвідчення «Ветеран праці» д

lV N2

478916 від 24.04.96 р.,

видане Броварським ВІJJдІлом соціального захисту населенн11 на ім'я СУБАЧ Валентини Леонтїівни, вважати недійсним.

Друкар Л.Шкуропадський.

Газета виходить квітня 1937 р.

Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш. Віддруковано в ЗАТ "БРОІІАІ'СЬКА ДРУКАРНЯ" Київського обласного

комітету інформації.

17

За точність виклаgених фактів віgповіgає автор.

Дні виходу:

Лцстування з чи1ачами-

середа, субота.

сторінках газети.

б

Тел.: 5-06-91.

НАД ВИПУСКОМ ПРАЦЮ-~: -

з

зручностями,

••••••••••••••••••••

комп'ютерні }!Збір .і верстка В.Васянович, О.Капенченко. Коректор В.Ковапівська. Офсетні фор~и С.Дзьома.

4-23-26.

Реgакція не завжgи поgіляє позицію авторів.

fla

Х/Ф •Вро-й

знаходить все нових прихиль­

-

бухгалтерія; npuuoм оголошень

10

0.25

нна Шатілова). «Перші кроки>> назвали одну із своїх ком­ позицій вихованці керівника Олени Миколаївни Мирної. Дійсно, танцювальні колекти­ ви із Мокреця та Заварич вперше брали участь у район­ ному конкурсі. Відрадно, що національний,

сільського госnоларства nuтань,

серІІІ

nрИt;ОтрастеА• Студія .. ніч•

1\Ніе•. 5

бухона (керівник Інга АркадіІ­

Кuївська обл., м. Броварu,

соuіальнuх

О.

раїнський танок представилИ

~ Реgактор: 4-03-76. ВіgповіgальнuО секретар: 4-21-34. РЕДАКТОР

З

Х/Ф мМ'ертва кульбабка•.

22.35

танцювальний колектив із Ка­ линівки (керівник Ніна Іванів­ на Песляк) та дитячий колек­ тив із військової частини вСе­ миполках (керівник Алла Опа­ насівна Дімітрова). Юні кали­ тянки кружляли у вічно юному вальсі, а літкінці порадували глядачів веселим угорським

Будьте обережні! Своєчасне виконання наших порад забезпечить збереження вашого життя та здоров 'я від небажаних випадків і наслідків.

255020,

2,

•Вечір ..

1g.ss 2

Цікавою була «Солдатська

доручати нагляд за ними малолітнім дітям і особам, які не пройшли відповідного інструктажу.

ААРЕСА:

Т /С •ТрудІвни­

21 .40 Студія .. вечір .. 22.10 Х/Ф •За ме­

полька•• у виконанні хлопців із Рудні (керівник Володимир Миколайович Туктарьов). Ко­ лоритні циганські танці вико­ нували майже всі танцювальні колективи, але найкращим був танець колективу із Тре­

реєстру фізичних осіб.

Пам'ятайте, що небезпечно залишати без нагляду працюючі газові прилади або ж

gержавної аgміністрації.

ІсторІя ...

cr•

Ольга ЧЕКМЕЗОВА, начальник відцілу Державного

«Азалія" в місті Броварах.

раОонної

ммх•

Директору заводу

разів під час роботи наявність тяги в опалювальних котлах та газових водонагршачах. Якщо ви виявили відсутність або порушення тяги - терміново викликайте коминарів з~ телефонами: 3-33-37, 3-33-60, які знаходяться в селі Велика Димерка по вулицІ Комунгоспній, та за телефоном 5-04-46 в організацію з обмеженною відповідальністю

pag,

..-одм неапови­

кому будинку культури відбув­ ся районний конкурс танцю­ вальних колективів «Осіннє мереживо••, який організува­ ли відціл у справах .сім'ї та молоді і відціл культури рай­ держадміністрацїІ. Конкурс став справжнім святом танцю. Запальний та іскрометний ук­

Останнім часом в атмосфері склалися складні несприятливі умови, які викликають значні зміни напряму та посилення вітру з випаданням мокрого снігу і дощу. Такий стан може призвести до завалів та обледенінь оголовків димарів від опалювальних котлів та газових водонагрівачів, а це може створити умови для порушення тяги. Внаслідок порушен~я тяг~ продукти згорання потрапляють у приміщення кухонь, коридорів, ванн та житлових КІмнат 1 можуть призвести до отруєння мешканців. . ·. А тому нагадуємо населенню міста та району, що необхщно пост1ино слщкува~и за справністю димарів та їх оголовків. Постійно перевіряти перед розпалюванням та деКІлька

раСюнної

..

«Чардашем•• (керівник Люд­ мила Леонідівна Філіпова).

І на закінчення слід відзначити, що в повсяк­ денному жипя нас усюди оточують різні цифри і номери: наприклад, число і місяць народження, номер паспорта, номер квартири, будинку, те­ лефона. Ми ними користуємось, навіть на поміча­ ючи цього, і ніякої шкоди вони нам не завдають. Податковий (ідентифікаційний) номер - один із таких же номерів, і боятися його не варто.

·ноВЕ ЖИТТЯ"--- газета Броварських

серtя

14.50 Студія ..день• 15 20 .. великі ліnери .. · .. к:еннеді• 16.25 Х/ф .. новІ nри­

жею дІйснос:тІ•

І<ана...

До уваги спожІtвачів сітьоного rазу!

міської та

..

Х/Ф •Стармки­ розбІйниІСМ• 14.20 М;ф •Омер•. 4

cepll 19.40 Студій

жавний реєстр фізичних осіб- платників податків та інших обов'язкових платежів», прийнятого Вер­ ховною Радою України 22 грудня 1994 року.

Броварська філія експлуатації газового господарства

1

12.50

ГРОГ-

Святотанцю

даючи фізичним особам ідентифікаційні номери,

куп-.ба6ка•.

Х/Ф- дІ". ..

режнмця

ки моря•.

8.00 Програма nереда·~ 8.05 Х/Ф •Капронова сітка• 9.15 Mjc .. навкоnо соіту ::sa 80

0.00 Т /С "ПоаітрtІНМЙ 80ВК• 1 оо Програма nередач нз завтра

8А8АІІ

.. мертва

•домоІSик І ме­

17.50

20.10 Ви -очевидець 20.40 Х/Ф •Майже смІwна 1, 2 ceptY 23.00 Краще nиво DOКV· 98 23.55 Жива ІlnUHe1a

50

Х/Ф

•Фл(nnер-11 ..

Зроби крок

серІя

r:віту•

Жива nланста

18.05

1

ко•••

52-і

11.30

Парра

21.00 Х/Ф •Ще.nеnи·3· 2З оо .. л~т:-tщ1и nід Покрову•. Гала­

використовуються лише на територїІ України і в ніякі інші системи не передаються. Державна податкова адміністрація України, на­

що це нібито «Код антихриста». Виходячи з цьо­ го, Броварська об'єднана державна інспекція

.. вікt-tа•)

Х/Ф •ЗмІМ•.

10.30 Студія .. PaHOk• 11 .00 д/С •СуnерМІСТЗ

рафІЧІ1ИМ тооаристоом

1 б 40

Па~о1тон•

серІя

13.30 Екон.t:>мІчниИ огпяд 14_00 Мол.ний чаr. 14.30 Родом з Украіни. Оле-.сандр

Lидео

Хрещатик Киів. Доля Подоnу

10 25 И.с. Бах ... меса сі J.4Інор·

присвоєння ідентифікаційного номера через те,

ІнформаціИно-nуб.nщис-

17 30 П<щі. СтиЛь ЖИТТR 18.00 Т/с .-nолІсмен:;, Інwоrо часу• 19.00 Вісті тиж~tя. Інформзційtю-ана-

КЩJІІІІ':Ні rюрадн

КІнескоn

М/ф

17 05 CNN .... наука і 17.25 Т/с -дітям

nІн1чна nрограма (ТІА "ВІІСна•)

9 45

заяви від віруючих громадян щодо відмови від

Град·

з дитячо..-о

ТИ"-Іttий тижневик (ТІА

KQHQA

9.30 М,ф

.. поnІсмен

Люди.

17 ()\)

Mtct-.к1 новини

8.30. 21 4~ 8.45 Новий

Х/Ф

8 3f>

9.45

.. сокІЛ•,

.. нєман•.

садка•

Х/ф •ConoM'ttHI ПСИ•

зо 7 ЗО 7 40

15.00

Муз. КЛІП

0.20

-

но (Білорусь)

.. зардос•

Х/Ф

ІtаІІЗ•. ТелемЗГЗЗИІІ

19.45

8.45

СкаНДО)ЛУІ 'ТИ":>Кнq

10.00 дрт-афіша 10.30 Людина с.обаці друг 1 1 .ОО СнІл.аноІС меломана 11.30 Меди•тий тижневик 12 05 Рада 12.30 Подорожі з Національним

Військовий теnежур­

1~.00 Хо~еей. Чемпіонат СЄХЛ

:?1.40

05

nрограма

.. ч ...

.. Eiitfl

12.~0

Х/Ф ГарІІІЗО~І

а

нал

20.ЗС Діаг.оrи

22.25 22.30

.. час

19.30. ~0.35 Т"Б.. пt"Ідщ. :юж: і рuзваt и ..

дай.Jl)kест

Ро:ша­

.. монті

.. поеітрАний

21 .ОО "f.елемагазин 21.30 Т/с •Вулиц• Карно• 22.00 Х/ф мЗмІМ•. 2 серІя 23.00 Програма дnq МИСІ11>1ВЦЇО ~Ні n\'?(Y ні nepa• 23.30 Т/~ •Закон Лос-Ан.д*еnеса•. 2 серІя 0.20 Музична nрограма •Світ-Нова•

Родзинка ОО,

.. майбуrнє

nередача

19.00 .. вікна ... Новини 19.15 «ВіІ(НЗ•СnОрТ•

кст• З ДОД<..ІТК{)!\11 ••ДІГІ()ВИЙ UtCHИK"

8.00. 9 55, 17

4

Розва-.альне шоу

цнрк

ОТА& 3АМ'А8А

KQHQA

Конкурс-фестиваль

Украіни ...

18.30

7 30. 16.00, 19 ОО, 23.45 .. телемар­

7.40

БульвінІU1ь 1 дРУЗІ ..

т;с .чудернацwс:а наука•

)ІСальна

Хочу КЛІn!

16.50

Хмщ.Jо'·ЮС•. Музична nрограма

9 50 «Eiite ІtаІіз•. Те.пемагазин 10.00 Планета людей 10.25 Пані. Стиль життя 10.50 .. Eiite ltalia ... Телемагазин 11 L'O UJr:яrep, бо шлs:.гср 11.45 В~рнісаж

17.05

21.15

З7

ВІдео

9.25

17.40 М/Ф 18.00

Комn'кнер Х

ІСТУ

І) ОО "Зх4 ... Най ІСумедніше домашнє

І не nитайте!

14.05

канал

.. РоккІ,

Л~1J1.,

22.00 Х/ф .-ЗмІна сезонІв• 23.35 Молоді-,;..t1ий к<.t~tал .. м.

Ц~ ТВІ.;1 деньІ

ЗО М/с

барона Мюнхrаузена•

12.55 ТелсмагазУІн 13.25 Х/Ф •ГнІе І nрааосудд•• 15.40 Телемагазин 16.00 Дак. екран ... сторіJ1Ки історІі .. 17.20 Телемагазин

20 50 Ні-! добр .аніч, дпи! 21.10, 23.40 МОЛОДІЖ~ИЙ канал .. м.

ПрофІ-nрес

7.()(.) •

Телегазета. НРру-

ХОМІСТь

11 15 My.J. nауза 11.20. 21.30 Аетоторг 11.30, 12.30 М(ф 12.00 ЖиТТЯ о СЛОВІ 13.10 НадзвичаИниИ СВІТ 13 40 .. тutti ..

0.15

110t

nanyт-a•

11~00 Х/Ф •Повернення амсокоrо бпоидмна• 1:;::'.25 Телеконкурс •Невигадані історіі

ВоИтипа. •ВнnромІt-tюоання батькІВства ..

Х/ф мВІн. вона І дІти•

32

лсскспрсс

9.45 К'1уб .. білий 10 ЗО Фотurраф

19 ЗО Вистава. К

ПрИВІТ ... завтра!

10.20 Клятва Гіnnократа 10.50. 13 ОО. 14 50, 17.40. 20 St> Т~­

серія

І?АВІС

17.00 Міста 1 столиці ceiry 17.10 Муз. npJJгpa.мa ... мо-до .. 1"1-30 Реаnмtий сек·rор 18.20 Гарні ІЮОИІІИ 18.45 UJикуйсh, шлягсрс!

19 15

Комn'ютЕ-р Х

0.05 0.2U

каІІа.А

10 05. J::J 35, 18 25, 20.30 Г{ХІЦІі 81/l .. rр.:tвн:у .. 10.30 Х/Ф ·Гамор та Е.ц.ді• 12.00 К.урс HtMCЦhKOi МОtіИ "Was? .. 12.35 Кnятва ГІtlп<.жрата 13.00, 18 ОО, 0.40 Торrінформ 16.00 8ІДКРИ1І HC6t)(;,'"J 16 ~53 ССріі ooГli.Jliiii)И•. "0СГ3ННІ~1

Прос"'о музика

\б ~5 Пuгr.щ збоку

та державних податкових інспекцій надходять

nopa

21.VS /1."11(33-стеn-танц-КЛАС! 21 .30 АІІОНС

17 15 М/Ф

До державно( податково( адміністраці( Украіни

тижня

М/ф

.. · .. (3~дри 1

15 45. 15.20. 18.55. 20 25. 22.00. ?2 25 Адреси дІ/'ІОВОі удачІ І 5 !JO Добра вість 16 20, 2.2.3~ Ощ~омузи-.а 1б 25 Oa3:J СЄ!-.lЄд xaucy

19.50 Бл~ф·клу6 20 30 CfT. Відлуння

Автоrраф для вас

·

15 ~Ні Престих

1 V-Імnрr·сз­ M-cr11r01.

тайл!•

7.35

~."'ІМІ1"

15 ОО д_,',,

17.35 Сторінками тележурнгпу ... Балет -- І(Охаttня мое .. 18.05 Х/ф •Звичайне чудо• 19 4~ ЛаскаІ!О nросимо в .. Брикос-

7.05

9.45

14.15 Т/с- дІтt:~м .. фninncp• 14 55 ••f>р~ЙІІ·І->~1Нr" 11<.1 нІнн~рК<JtІ<ІГІі" 15.50 Т/~ .. сnецпІдрозділ •ПасифІк .. 16.45 т ;с .. наИ"Умен людина tto"'l .. 17.35 К.11уб "Бtлий папуга .. 18. 1 О •Золота серІА ... А. Баталов у

В. Бринцалов

,-,_~ю У.:орисні nоради

8 05 Есrрал.но-цир«овс шоу 8.45 Зоряна старизна 9.00 Чомучка

Зор~ниця

1? 15 д/С ·•11ІДВUДІІ3 tJДіСt.:Є'Я КUМЗ~tДИ

1 :1.3~)

Р<..~іни 1r~ ОО Поіхали 1

1 б:/:> АНОІІС 16 ЗО .. Ім'J-1 ...

кан<и

25

,_.ДіТЯМ ,.ПрИГОДИ ІtiCOUQ•

nатруля-.

10:2~) .. ВІІ<L"НЛ~ :'\ І

1 О.

8

9 00

\4

.. crюe'янcht:.Oro

6~:1-ару ..

серія

рю.

:нl Одесt~кІ нюаІ!СИ

35

14 ОО Громадсьt<:е тслсб.Jчення У.-:-

21.30 Шолом. Кисос! 22.05 Будt.те здоровІ! 23.00 Х/Ф ·Оnівнічна сnека• 0.30 .. шляrер .. nредставляє .. 1.30 Програма •·Стрес .. 1 .45 Реtrлама 1 .50 Х/ф •ОгоnенІ дуu.аІ•

17.35 17.55

Х/Ф ••Діачин.з без адреси ..

8.30

перюду

.ОО КиіRС:t,.~І мініансрt-t

го

хопос-т>~~J

'n

t4 8

~.30

12.00. 15 ОО 18 ОО. ,1.5~ У1 Н 12 1 о Лrpot10MtK:'I 1;:,. 20 Сто чудес cRtT)' 1 '2 35 Сntчадо 13.05 ТелсФt."СТива.r.n .. м;;~ri<..J/l"q-98 .. 13 ЗО ДомашнІй лt~r-;Jp 14.00 lаЄМІ·Н IC"I'Opti

10.00 Окремо ВЗАНіЙ район 19.20 Програма ~Стреt..: .. 20.00 Інформ. nрограма .. отже 20 35 Торгінформ 20.45 Гарні новини 20 50 Новосел

УТ-З

С(•ГЮ І люди

13.00 Нон-стоn 1 :з ]0 r1росто собаr:а 1.3 ~О .. ЕаЛІс .. - <.:віт псанин

Вu1стину відверто

18.40

Пг.рt.Іі

2? 15 Tef'lfHv~<\jШ1 ('\ І:) Пар~<" ,,втомобІЛЬІІОІ'О

YT-t 7.00 7.05

Н:! .05 Мод~ сьогодні 1& 25, 19.4U, 22.40 Jlюди дтн1 JІЮде~;

18.30 Т/с .. графиня де Moetcopo• 19.30 Х/Ф .. nотмг у nекло .. 21 .45 Т,'с "Вокер ·- техаський реИнджер ... , 5 ссрІ'А

НЕДІЛЯ

Зам. 4391 Тпраж 2015 прим.

#93 1998