Page 1

ПролетарІ всІх краін, єднайтеся!

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО' ПАР ТІ' УКР А ОБЛАСТІ КИ,ВСЬКО, МІСЬКО' І РАПОННО' РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

N! 93 (5024) ф Середа, 11 червня 1980 року

rue'l'a ВВХОАВТЬ 8 17 квіти а 1937, РОКУ Ф

ПеремОЖцІ конкурсу­ броварчани На Київській птахофаб­ рипІ Відбувся обласний конкурс сортувальниць курчат за статтю. У ньо­ му

взяли

участь

l'йбlтиицl

кращІ

племптахорад­

г.оспlв-репродукторlв та 1вших спецІаЛІзованих

господарств кІлькох райо­ КІв НиІвщини.

-

За

змаганням

киць з

супер­

ПРОфесІйноІ май­

етерностl пильно стежи­ ла І оцІнювало 'кожен рух

авторитетне

жюрІ.

До

ЙОГО складу входили го­ лоt!ний ветлікар тресту

.Київttтахопром:!> П. І. Ткаченко, старший зоо­ технІк Є. М. Вигонська,

г.оло!ниЙ

ветлІкар

:варського

племптахоре-

продуктора

'!'а

ІншІ

,j'{овою RИ~

Бр"-

І.

А.

Ропан

епецlалlСТИ.

жюрІ

Го­

.rНиІвптажопром. Щедрін.

nки

стали

представ­

об'єдиання.

n~рше мІсце

завоювала

Поліпшувться

.

ПРОАУКЦll

IUироко розroриyowcrи еоцlаnlстичне змагання за

jlaJlьше . пІдвищення ефек­ тивностІ виробництва І

полlnmения ти,

якостІ

робо­

працІвники

заводу

пластмас добилися пев­ иих успІхІв. З- п'ЛТЬ мі­ СЯЦіВ . продуктивнІсть пра-

собі

бала.

76,2

Ій

-

вручено першу премІю 1ОО карбованців. Решту місць посІли учасники конкурсу з Іван­

ківської птахофабрики Бориспільського району та Кожухівського племптахорепродуктора ВасилькІвського району.

конкурсІ

ниць, що

нас

сортуваЛі>-

вона

наприкІнцІ

змагатися вогню т1JJьки

в

силами,

приборнанні

вони в

Міський

можуть

своєму

будІвельному

по­

цеху.

не на

майданчику.

комІтет

ЛНСМ

УкраїНИ для визначення Jфащих Із кращих органІ­

зував конкурс професН!­ ноУ майстерності, фІнал

-

дівчина

Івської

птахофабрики.

план

по

101,6

процента.

реалlзацlI

на

зазначити,

що у загальному обсязі виробленої продукцІї пи­ тома вага вироБІв, атес­ тованих на державний 3нак якості, складає 19.1 'nроцента, на 6 процентІв БІльше

встановленого

по­

казника.

Зараз колектив пІдпри­ ємства докладає усІх старань, щоб пІврІчну ви­ робничу програму заве;>­ шити

ще

з

кращими

тех­

показ­

Л. МАТРОСОВА, старІПВЙ економІст.

:\

атестовані

На фото:

цього став приїзд у України Бровари

НІмецької Демократнч-

команди

-

rpавп! жlно-

СПОРТИllНОГО клубу

c.1lellrдlг.. Очолює групу гостей його

XOltcт Пабст.

житті

свого

колективу.

Фото

Попереду

тю

В.

ВО,10димирова.

трудового

суперництва

краща

за

комуніст

піДСУ~lками

1979 панує

доярка

році

-

1 в

молодий к()­

:\1уніст М. А. Прокопен ко, яка за п'ять місяців надоїла по 1.41'2 кілогр~­ фуражної корови_ Зараз щодобовий надій по її rрупl складає 11 кіЛОГР-і­

в'язання І справитися з виробничою програмою

вже

завершального

року

тої п'ятнрlчки. Важлива роль

у

деся­

вирІ­

шеннІ

цього питання нн­ комуністам рад­ госпу, якІ ведуть перед у соцІалІстичному З~lаган­

мів

від

рапортувала

вершення тирічки,

кожн.)Ї

про

піднято

Трудової

слави.

голова

Ознайомившись з істо­ ричними та пам'ятними ~!ісцями Rиf.ВС! . наші дру­ зІ прибули 9 '-/ервня до Броварського раЙnну. Де­ легація :Jустрілася з сек­

MICbKorn

номlтє­

ту КО~lПартії України А. Г. l\Іути.1nМ. керівни­ ка:\ш за волу ПОРОШI'ОВОї

металургії

іменІ

иродоsжу.

«Са­

(ТАРС).

за­

60-річчя

Інтересом

гості оглянули виробии­ цтво, а також спортивний КОМП.lенс, де й провели тренування,

своїх

ласного

мешкан­

соцІалІстичного

рапорт начальнику табору Ю. М_ 3убарєву. Право пІдняти прапор Союзу

порош­

на,

заступник

комІтету

секретаря

комсомолу

Герасименко,

В.

батьки

1

В «Журавочці» є всІ умо­

ви

для

ващого

розвитку.

Гарного вам вlдпочиику! А ПотІм про своє жит­ тя в. табо.рlросшовlдали господарІ. «Журавочка!> - наш другий ДіМ:!>, «Тут

ми

знайомимось

І дру­

свлто

лlто-80.

лінійка, «Піонерське

лише

почалось.

свої артистичнІ

здібностІ

Юиl

на

господарІ

концертІ

показали

«Наш!

талан­

ТИ», вечорІ СУ світІ музи­

бірне вогнище, зазвучали

командирам

Попереду у піонерІв ціка­

старшим

\

3акІнчилась проте

РСР І прапори союзних республІк надається В. ТранІну, головам рад,

членам

загонІв,

най-

«журавлятам.­

загону

«Юність».

На лІнійку прибули гос­ тІ -- заступник секретаря

ки •. А потІм запалало та­

піснІ,

вІдвертІ

І

Ві,дкриття,

екскурсИ.

ських 'чемпlонlв

бажання

І

посіда­

збірноУ НДР. У нинІшнІй НДР «ЛейпцІг»

гравцІв

четвертою.

тому,

що

ряд

закІнчив

першостІ була ли­ Справа

в

провІдних

виступи.

а молоді ще бракує ігро­ вого

досвІдУ,

походи,

розваги.

Н. САНДРОВИЧ.

чата

ла високІ мІсця. Четверо дІвчат команди гравцІ

розмови.

ве життя, багате на пощу­

ки

норазово була чемпіоном НДР, брала участь у зма­ l'аннях на Нубок європей­

f\O;\!aHJj~

не тІльки

юних

нІйки. Старша вожата Ва­ лентина Терещенко здає

ше

вІдома

табір­

ради пІонерської дружи­ ни про готовнІсть до лі­

Юлька слІв про ганд­ болісток «ЛейпцІга». Ця в своїй країНІ, а й далеко за П межами. Вона неод·

заводу

змагання, а його началь­ жим», «3 «Журавочки. ника Юрія Миколайови­ дружно полІт починаємо ча Зубарєва ПрезидІя над нашою велиною краї­ ВЦРПС наГОJ10дила По­ ною», «Скільки цІкавого чесною грамотою. вІдкриємо, побачимо, по­ ПІд звуки піонерського чуємо, скільки нових дру_ маршу на лінІйну вихо­ зів взнаємо за табірну дять загони «ЮНіСТЬ., змІну. такІ провідні «ЧервонІ вІтрила», «Друж­ теми виступІв юних дек­ ний», «Олімпієць», «3а­ ламаторІв. Своїми вожат­ бlяка., «УсмІшка. та Ін­ ськими турботами поділи­ шІ. Іх голови рапортують лися старшІ товариші ВолодІ ТранІну, головІ вожатІ загонІв.

ходить виробничу практи­ ку на заводобудlвному комбінаті. Теплих слів заслугову­

великим

свіжіс­

..

•.

3

І

но в числі переможцІв об­

Г. ВИЛЬОТНИК, секретар партійної ор­ rанlзацlї радгоспу «Боб­ рицький

Ра;jЯНСЬКОЇ України.

парткому

на

ців вже четвертий сезон. Цього року в ньому від­ почине близько тисячІ ді­ тей «Журавочку'" назва­

прапор

Міжнародні товариськІ

галстуків

блакитно-синьої

має

особистої п'п­ біля контори

радгоспу

Серед правофлангових

ВОГОНЬ

молока

мів від кnрови. На честь передової трудівницІ, яна

лежить

ретарем

РюмІн

заховатись. Бо що ж то за друзІ -ю~их господарІв та­ . свят(}п.lo.нерсьне без сон" брру. Ю. · М.Зубарєв на­ дає . слово П. А. Лободі. ця? Він сказав: ПомІж зелених сосон І - Ви - наша змІна. берІз, БІля затишних кор­ Ми, старше понолlння, пусІв почалася урочиста сподіваємось, що ви гідно лІнІйка табору «Журавоч­ продовжите традиції бать­ ка. заводу порошнової кІв, адже юнь Нраїни металургії (менІ 60-рlччя Рад повсякчас відчуває Радянської України. при­ турботу БатькІвщнни. рід­ свячена вІдкриттю піонер­ ної Номунlстичної партії. ського лІта. ТаБІр прий­

радгоспу

роботи

лиш

ної форми, уже не змогло

в цІ днІ У колектнвl тва­ ринникІв радгоспу «Боб­ рицькнЙ». Трудlвннкн господарства робллть все необхІдне, щоб успІшно виконатн взятl соц зоб 0-

нІ.

ПОПОВ І

«союз-зв».

-

визирнуло

ських

К. СКРИПКА за роботою.

иапруга

на

кової MeTa.1Jypriї П. А. мить, а потІм, пІдтримане Лобода, заступнин дирек­ вІдкритими посмІшка ми і тора заводу Л. В. Свен­ член завкому дзвІнким «Ура!:!>, підба­ тицьний, дьорене кумачем піонер­ профспlлкн Є. І. Щетині­

на

у громадсько-полІтичному

Висока

товарншl

Сонце з-за хмар спочат­ ку

також робітники Дмитро ють господарІ заводо­ Номар (завод алюмІніє­ будівники. які створи"и вих будІвельних нонструн­ всІ умови для наті. учасникІв 19 представнинlв під­ цій) і Валерій Ніколай конкурсу, приємств І будівєльню; чук (заводобудіННИЙ ком На жаль, комітети ком­ орган!заціЙ вели гостру. бінат)_ Переможцями тур­ сомолу заводу метало­ напружену боротьбу за Н!РУ робіТНИКіВ зІ стажем конструкцій (с_ Княжич!), до року названІ Микола тресту «Броварипромжит, призовІ мІсця. У групі. Ярош (заводобудlвний лобуд». більшостІ · Інших !Іка змагалася за програ · мою роБІт п'ятого розря номбінат), Василь Пар · будівельних оргаНізацІй ду. звання найкращого хомчук (ремонтно-механіч ­ не спромоглися забезпечи­ молодого електрозварника ний завод), Володимир ти участь кращих зварни­ мІста ! району завоював Романюк. Особливо хоче- нІв у змаганнІ. відзначити успіх В. РОМАНЕНКО, Олександр Решетник з ться Романюка - учня інструктор міськкому ремnнтно-механlчнnго за­ В. ЛКСМУ. воду. Призерами стали ПТУ, який ще тІльки про-

РеспублІки, у ск.1адl якої

.аІ rавдбольиоl

шиє

костюмчи­

державний Знак якості. Крім того, вона як' член ко­ мітету комсомольської організації бере активну участь

Іх союзник -

c:uою обnастю t ЛейПl\!ГСЬКИМ округом НДР.

1101

-

завдання

••

Міцніють братерськІ зв'язки між містами­ побратимами Києвом І ЛеАпцlгом, між Київ·

спортивиої делегації

вико~

відповІдальне

ки,

внконаннх

Здрастуй, літо піонерське!

Ленін­

Л. MAДlНOH,

Зарубіжні гості Броварщuнu

Новим пlдтвердженвям Idсто-супутник t'TOJJJ'" f

лют-в»

ської грамоти. 3а­

8IL1JВЦ З вогнем. На все Dтти. ВІв об'єднує іх, та­ ш рlзвп 1 З8 вІком, І аа відбувся в суБОту характером. У вenJП(ИЙ за­ лкого М MO.1l0ДВX роБІтників на завl.\добудlвному комБІ­

ПомІрятися

Космонавтн

удостоїлася

дитячі

експернментІв,

особис­

Почесної раз

та

ють роботу на борту орбlТ8ЛЬНОГО комплексу

достроково

нує

досліджень

борту станції «Салют-6» І на кораблІ «Союз Т-2».

.

чеI'ВНЛ.

головнИй зоотехнік KB~

виконати

lDIИа.

татн

переви-

завершила

вІдбудеться у І

никами.

-

славу.

це·

набрала

цента проти встановлено~ завдання. Це дало

Sроаарщиии, що мають В8.ЖJIiIВу 1 романтичну професІю електрозвар­

хорошу

трудову

ту п'ятирічку і ;Іа

нІно-економі чними

ЦІ юнаКИ міЦИО подру-

на Скрипка здобу­ ла

тІв

І

нІ території Радянського Союзу за 200 кlломет' рІв на пlвдеиний схІд вІд мІста Джезказгана. Са· мопочуття товаришІв Малишева І Аксьонова добре. у спускному апаратІ корабля «Союз Т·2» до­ ставлено на Землю матерlалн випробувань, рез~'ль.

Катерot­

зміннІ

ці' ПI~ВИЩИЛИ на 2,5 про­ Ji[ож.,1ивlсть

об'еднання

норми,

ВІдрадно

...

ЯКІСТЬ

чого

«Юність.»

виробничі

сортування

Васнльович І Аксьонов Володимир ВІкторовнч по-

вернулнсь на Землю. . Спускинй апарат прнземлився в заданому райа­

виробни­

конуючи

му

нашого

КИ­

Особливо хороших по­ казникІв досягла Г. М. КисІль. Вона затратила найменше часу на сорту­ вання курчат (222 секун­ ди), добилася 98 процен­ точностІ

червня 1980 року пІсля успІшного завершен. ни програмн внпробувального польоту корабля «Союз Т-2. космонавти товаришІ Малншев Юрій

швейної

Набагато

В.

О.

цеху

коп.

9

Літків­

племптахорепродуктора.

ПереможцІ вІзьмуrь участь у .республІкансько­

Переможцями цього З3хоrIЛIOff)ЧОГО змагання пта­ Х!вииць

денко, третє Євгенія ФедосІївна Висоцька­ всІ троє з Броварського

тресту

був заступ-

дире~тора

~ЬKOMY фабрики

Ольга СергІївна ДІ­

-

У

2

успішно завершений

років

роботи

ївської

сортувальниця Галина МихайлІвна НисіJ!Ь, дру­

ге

п'ять

Ціна

Політ кораБЛя· "Союз Т -2'·

П'ЯТИРІЧКА, РІК УДАРНИК . 3а

ф

Н И,

,

Незважаючи на це, дІв­ пІдвищують

майстернІсть

І

свою

сповненІ

показати

дина­

мІчну гру в матчах проти «Металурга», з яким не­ щодавно

зустрІчалися

в

НДР.

Учора ся

перша

стрІч

цих

ввечерІ

ВlдБУJ1а­

товариська

команд

.

зу­

Ю. КАРМАН, позаmтаrивй ксреспоlt" дeВ'f.


*

2 стор.

===

11

че.рвня:

1980

року

НОВЕ

ЗА РЯДКОМ ПОСТАНОВИ ЦК КПРС ПО ІДЕОЛОПТ===

у селі ВemUdI ДИмер­ ці прожнва~ 11 ПCJl1l чо­ ловік. Понад Півтори ти­ сичі 3 них працює в JI1I~­ цевому радгоспі. Зрозум1· JJO, щО політико-виховна робота у середовищі жи-

оу цілому є ряд позитка­

Заходи носять ний харантер,

морального

ництва. Вони ставляться до

ЦТН ;во своіх ви­

робничих і партLйниx до­ ручень, ~BYTЬ баrатьма ~обрими справами_ Ixвtй вклад у даJlЬШИЙ розвн­ ТО:К Країни Рад дІстав ви­ соку оц1вну: 47 члевtа партИ удостоєнІ держав­ них нагород_

Разом з тим, бюро lМіСЬКНОМУ Номпартії Ук­

відособле­ немає єд­

«Велинодимер­ парторганізац!ї

середньої школи ,вказало

на

ряд

в

сел!,

невикори­

станих резервів. ПартійнІ організації працюють згІд­ з

комплексним планом

ідеологічної діяльностІ на tI'ятирічку, однак їм ще

часто-густо бракує цІле­ спрямоваНОСТі, змістовно­ стІ_

Нритину

на свою

адре­

су комуністи сприйняли по-дІловому. ПоставленІ завдання І проблеми було ·розглянуто на зборах партІйного,

номсомоЛь­

ського, радянсьного і подарського активу,

гос­ якІ

нещодавно тут вІдбулися. З доповіддю на них ви­ ступив

секретар

радгоспу

партному

Л. В. Слободя­

нюк.

===

>Ковтне в а

соціалістична

рево­

них депутатів і громад­ сьних організацІй. ВІдзна­ чено,

НПРС.

Усі

що немає чітноІ си­

стеми І

нонтролю в

робо­

ті з людьми,

в минулому

засудженими,

з

працю- п'яницями,

ледарями,

неблагополуч-

ними сім'ями.

ють за особистими тварБагато недолl1<ів є в чими планами-зобов'язан- постановцІ соЦlаЛістично­

нями. Проте робота шкІл го

змагання

трудівників

партІйного, енономlЧНОГ') радгоспу. Це, насамперед, навчання І гуртків ком· формалІзм у пІдбиттІ пІд­ сомольсьної політосвіти сумків, вІдсутність глас­ не відповідає вимогам ності, порівняння резуль­ сьогоднішнього дня. 3013- татів. Не всі працІВНИКА сім не підготовлена матеріальна база для навчав-

радгоспу мають індивіду­ альнІ зобов'язання. Слабо

ня, немає методичноro HJ-

бінету.

Є певні

зрушення

розповсюджується

пере­

І·в

Мало уваги

торів та найбільш

комуністам

агітаторів дано «НалендаРІ трудової елапІдготовленим ВИ., стінгазети.

І

безпартІй-

Л. В. Слободяиюн само­

ноннретні дні їхнІх висту-

ном

пів

шноли знизили

перед

трудІвнинамр.

радгоспу,

партбюро

вимогли­

Але вони ще працюють малоефентивно, тут відсутня чlтна системнІсть. Вся масово-полІтична робота проводиться епіЗ')дично, І особливо рідкІ

вІсть до комунІстІв. Активно пройшло обго­ ворення доповІді. Секре­ тар партійної органІзації середньої шкоЛи М. М. ПогрІбний розкрив роль

госТі цІ товаришІ

вчителІв у проведеннІ по­

в низо-

вих трудо'вих колентивах. лlтино-виховної У селІ дІє первинна організацlя товар ист В а

«3наННЯ1>,

де

працює

рівня

освІти,

нультури

аудиторії. не пов'язуються з життям села. спр,· вами трудових колентивlв.

Дуже погано те. що недооцінюється правова і атеїстична тематика.

ни,

складалися

ни.

Було розпочато

вназав на конкретнІ лІки.

пlдручни­

робо­

.

пору­

шили й Інші виступаючі. У цілому збори спраВИЛ!і приємне враженнJ'I ділови­ тlстю, критичним nІдхо­ дом тro фактІв. КОНСТРУК­ тивним

характером

пропо­

зицlЙ. Тепер за словом має бути дія nринци­ пова І цІлеспрямована.

Н. НИЧИПОРУК, іНСТруктор міськкому Компартії Украіни.

рих кадрІв учителів І по підготовЦІ нових. Вжив'!·

підrотовку нацІональних кадрІв учителів. Готували­

галузі народної освІти ве­ личезне, незнане в історії

лися

ся до видання пІдручників

людства

охоплення

творити дя

школу

із

класового

знаряд·

f1анування

буржуазії в знаряддя пов­ знищення поділу сус­ пільства на класи, кому­

HOro

ністичного

перевиховання,

R3

ПРО.,етарського

впливу

широкі

трудящих.

маси

В, І. Ленін у промові на ІІІ з'їздІ комсомолу r:i В інших виступах І стат­ тях

прозорливо

мудру

накреслив

програму

дІяльно­

стІ радянсьної шноли в епоху соцІалізму. ВІн вна­ зува!f. сТІЛьки перетвп­ ривши

справу

організацію молоді,

СЯГтИ

ми

щоб

зусиль

покоління ня

виховання

зможемо

того,

татом

навчання,

і

до­

резуль­ молодого

було

суспільства,

створен­ не

схожо·

перевихованню

заходи

рення

для

мережі

найбільшої тей.

ста­

розши­

шкіл,

для

навчанням

Яj; ·

кількості

ді­

ретя Радянської В.'1ади про школу. Саме за про­

позицІєю Володимира Іл­ лІча вже на третій день після

завоювання

влади

робітничим класом буЛа органІзована Державна комІсІя по народнІй осві­ тІ, а народним комІсаром освіти був призначений А . В. Луначарський. Од­ ним з перших заходів Радянського уряду в rз­ лузі народної освіти було повне ли

вІдокремлення шно·

вІд

цернви,

лошувалось денретом,

І.

яне

прага-

спеціальним підписан и м

го на старе, тобто комуні· стнчного суспільства~_

В.

Щоб кожна школа мог· ла успішно з):\ійснюватя це завдання, необхІдно бу ло докорінно п~ребудув.l

У вІдповідностІ з Істо­ ричною «Декларацією

1918

ЛенІним року.

21

сіЧНІ!

всю СПр<1ВУ народн"; освіти . Вже в першІ p0tir1

Радянської

половинІ

ні поступово

СЯ

ROBa

влади

в

KP~Ї

створюва,1til

система

шніл.

во·

зна ча вся RОВИЙ змІст ос· віти, розроб,lЯЛИСЯ ' Rosi ПШ!'1aJ1ьнl програми, ПJId~

1918 РОКУ

ціональних

D~йnнах

рnзгорнутn

ному

1.

ЛенІн вІЛь­

сПіJ'(нуванню

їнською

мовою

та

укрз· її

роз­

витку . Адже за цаРСЬКОГ:1 .,аду вона заборонялася. Так. у ",Резолюції про полІтину Радянської влd­ ди на УкраїнІ», текст ян ої пІдготував В. Т. Ле­ нін в 1919 роцІ, говорн­

рnБПТУ

R R~ бул!,

пп

розпочаrо

вейєра.

Фото А. Запари.

вІдпочинку

трудя­

ЩИХ.

Особливою

популярністю

у працівників господарства

користуються

ТУРИС'1'и~ні

екскурсії по рідному кра».

Тільки аа останній час пе­ редовики виробництва, ак­ тивісти громадського життя радгоспу провели цілий ряд

поїздок.

Т&к,

нещодавно

учасники народного хору' і

(Фотохроніна РАТАУ).

кращі трудівники побуваJПI у місті Переяславі-Хмель.

У НАШИХ ДРУЗІВ ПО ЗМАГАННЮ­ ЩОЛНОВЦІВ

ницькому. Це місто багате історичними пам'ятками, і

Пере:мо~ці

тому їм було дуже цікаво

оглянути музеї міста історичний '1'& під відкри. Не перший раз добива­ небом, помилуватися биті пІдсумкн соцІалістич­ ються таких високих ус­ тим В

рудоуправлінні

ного Змагання вими

рІд­

за особо­

рахунками

ефектив­

ностІ за квітеиь. З 13 бригад перше місце зай­ няла бригада Д. П. Сєді­ на, яка

працювала на до­

піхів бригади Д. П. Сєд!­ на ІР. І. Гарманюка. По­ стійно вони екоиомлять коштІв

у

два-три

рази

БІльше, ніж інші колек­ тиви підпрнємства.

бувному екскаваторІ. Еко­ У квІтні всі номІчиий ефект роботи рудоуправління,

бригади становив 3.122 карбованцІ. Друге місце зайняла бригада Р. І_ Гарманюка. Економічний ефект склав 2.922 карбо­

бригади що бе­ руть участь у змагaивt за особовнми рахунками, зекономиJJИ 13.371 крб.

С. ШИШКІН, студент МДУ.

ванцІ.

Краща

75

а

красивими

вулицями,

зеле­

ними парками ПереЯ:СJIава,.. Хмельницькоrо.

Інша група екскурС&итів, основу якої складали пра­

цівники відвідала

ліRИ

КРОJIеКОМПJIексу. столицю ресm'б"

місто-герой

-

Пlироку

культурну пр&4

граму плануємо протягом

Киів.

здійсни1'И

літнього

періОАУ.

Уже зараз, наприкл&д, ви­ рішено, що діти ків

майстра ткацького цеху П. Н. Ноноиова. За раху­

внеслн в режливнх ванців.

ставления до сировини, допоміжних матеріалів, ця брнгада внесла на

скарбничку бе11.811 карбо-

Кращих

результатів

в

цьому внді змагання ДОбилась брнrада помІчиика

свій особовий

квІтнІ

рахунок в

карбованців. ВОЛНОВА_

979

Н.

радгоспу

TpyдiBВIfoo

на екскурсії в Умань Та Ко,. сунь-Пlевченківський, а пе­ рахункамн ефективностІ .нок покращення якості, змагаються 75 " брига!.. зниження простоїв облад­ реможці змагання ВІдвща" Тількн за квітень вонн нання І бережливого ють інші міста республіки. На фабрнці ІменІ я. М. Свердлова за особовими

народІв, при допомозІ братнього російського НіІ­ роду було досягнуто ветІ­ ких успіхів у розвитку народної освіти на Укра­ їнІ та зокрема в Бровар· ському районі. Вже в 1921 роцІ число шкІл в районІ досягло 29. в них наВЧАЛОСЯ 2680 дІтей. на

більше. нІж у доре­

1480

волюційний

періоп

191·~

поїдуть

І. СТЕПАНЕНКО. roлова

робітlПI1JМО

мітету

радгоспу

ао­

імевІ

КІрова.

До 192] рах було школи

з

року У Бров;;, двІ початковІ чотирирlЧНЮ'1 навчання. "кІ

Одна з цих початкових шкіл (НОЛИШНЯ земська школа), де було краще

деле

проводить

ТРУДЯЩНХСЯ

масс

учиться

и об-ьясняться на ЯЗЬІке,

право

всячески

родном противо­

действуя попытамM ИСКУС­ ственныии

средствами

от·

теснить унраинский язьш на второй план. стремясь. наоборот, превратить ук­ раинский ЯЗЬІК в орудие коммунистического

ПР,)­

(В. И. Лении, ПОЛН')Є собраНИе , сочинениЙ. изд. 5 , том 39, стр. 334

-337). ПРОГОЛОШЕНЕ дянською

право

трудящих

ТУ.

Н~Rчання

на

Pd-

державою

на н

освІ­

ШIiОЛ'!Х

сlм'ї радянських

ськими

контингентами.

приміщення, перетворила­ у семирічну трудову школу імені І. Я. ФранН'~_

ся

МісцевІ

органи

влади

ви·

діляють для семирІчної школи додатковІ примІ­

щення Леніна: нього

на сучасній вул. будинон нолиш­ богомазівсьн о г J

училища на три клаС\і! кімнати й коридори та бу­ динок ла вул. Ниївськlі1 на дві класні німнати. Нрім того, було видlлрно будинок по вул. Ниївськ\й під гуртожиток

Це

ае

вул. Юрова, де зараз пош..

тільки броварчал, а й дІ­ тей Із сіл Броварського району, де діяли почаТКІ)­ вІ школи. Це була, так би

тамт, не була вже окре.­ мою школою. Це, я]( ВОНИ твердять, були початкові (першІ-четвертІ) класи

мовити.

єдиної трудової ім: І. Я. Франка.

лювала

КО.'Jишній

царського

Гуртожиток

пля учнів.

будинок

полкпвнинз.

для учнІв H~

той час був l!t'обхіДНИ~I. бо семирі чиа школа охол-

навчанням

єдина

семирІчна

трудова школа

районного

значення.

Нолишня ходська ,1ася

го її

церновно-пр",

школа

тепЄfi

початковою

лою. вІд

року.

на

дРужній

народу,

стрічки транспортера кои­

значно поповнились учНі~

ного

зр.

контроJJЮ сходу

строком

кладія H~ оіJній мовІ кож·

шкі .'1ЬНИХ

датчика

«члены РНП на терри­ тории УкраИНЬІ ДОЛЖНЬІ

рідною мовою ycnlUIl1'J ~дійсн!()вал()ся в усіх p~­ ДЯНСЬНИХ республlках.:v'

СТ1юррнню

товного

-

леКТIІВ постійно вдоскоиалює свою продукцІю. Лнmе в нинlшиlй п'ятирічцІ тут освоєно 15 найменувань машин, що дало МОЖJJИвість, застосовуючи іх у про­ МИCJJовості, одержати екоиомlчний ефект 15 мільйо­ нІв карбованцІв. На знІмну (злІва направо): Інженер науково-дос­ лlдноrо сектора СКБ В. М. Руженова І начальник лабораторії В. П. Молчанов під час випробуваиня

лося:

свещения ТРУДОВЬІХ масс».

прав народІв РОСії», tI якІй проголошено рівнІСТь і суверенність усІх. нар)­ :jіЯ країни, вже в першІй

ти

мовами народІв Р,.дяп· сьної респуБЛіки. 30крема багато уваги

придІляв В.

3а інІціативою І пІд ке· рівництвом В. 1. Леніна бу,,!И вироблені перші ден·

прмдіnЯI

НАРОДНА ОСВІТА У БРОВАРАХ

з капІталістичною систе­ ІМОЮ в Росії. поставила в

по

Дніпропетровський завод ша~твоУ автоматики

одне з великих пІдприємств по випуску засобів шахтноі автоматизацП І пристроів, що забезпечують безпеку роБІт у вугlльнНI: промисловостІ. Пого ко­

неда-

Важливі питання

45

лекторів з числа спеЦі алІстІв радгоспу І вчителІв шноли. Та ленції читаються вІд випадну до випадку. без урахуваННІ!

роботи.

увагу

органІзацІІ цІкавого і зміс­

приділяється

масово-політичній робоТі. наочній агІтації, рІдко ви­ Доручення полlтінформа- пускаються ~блискавки.,

ту

пере­

ва значну

довий виробничий досвІд.

JПOцlя назав~и покінчила

завдання:

Роб1тнмчмА комІтет проф­ ІменІ Кіро­

cnl"KM P8Arocny

госпу, школи, Ради народ­

ВИВЧАВ І ЗНАП СВІИ КРАП

в ЕЛИНА

к р І Ю

виховання, ко­

ним. При парткомі СТВОРС- критично зазначив: усІ ви­ раІни, яке 25 квІтня ц. р. но групу ПОЛіТінформато- щеназвані недолІки СТІІЛН розглянуло поліТИRО-Вd­ рів з 12 і агlтнолентив Із наслідком того, що низові ЧОЛО він. ВизначенІ партійнІ органІзації, парт­ "овну роботу партком? 45 радгоспу ський» І

По рідному

ординації дій в роБОТі партІйної організації рад­

НА СВОЮ АДРЕСУ ВЕЛИКОДИМЕРСЬКl КОМУНІСТИ

ни

ЖИТТЯ

ності в органІзації ідейно­ політичного, трудового і

ПО-ДІЛОВОМУ СПРИПНЯЛИ КРИТИКУ

НІ населеного пуикту має бути в центрі уваrи кому­ нІстІв. А загіи партІйців тут зиаЧНИЙ. 110 члев1в КПРС _ і 8 кандидатів у 'lJлени КПРС 3aЙНJlТ1 ва ваЖJIJIВИХ дlлJIНКЦ вироб­

JJPOФCJПЛКОВОГО

них змін. Поліпшено а1ді зайняли питаиня но­ якість політнчноХ освіти ордннації з~илlo всіх 'ор­ комуністів і безпаРТіЙНИХ. гаНізаціЙ села в проведен­ Підібрано снлад знаю­ ні цілеспрямованої вихов­ чих пропагандистів. Іх ної роботи. Виховання жи­ 13, причому 11 - чле- телІв Великої Димерни здійснюєт~ся безсистемно.

дія телів найбільшоro в райо­

ИО~ИНИ

Особливе місце в JIOПО­

Слово підтвердить

но

ЖИТТЯ

в ній

навчалиcrь дІти

першого

класу. мали

ЗВ<І­ шко­

а

до

четверто·

по занінченнl

змогу

продовжу·

вати навчання в Брова~ ській семирічній школІ Ім. І. Я. Фр:шка. Таким ЧИНОм вона стала фlлl'!­ лом

семирічної

яний

забезпечував

школи

Семирічна школа імен! І. Я. Франка була обл&,:(· нана учбово-наочними по· сібниками нІж

далеко

початковІ

нраще, школи

в

селах. Тут дІяли навчаль­ RI набінети фізичний t БІОЛОГіЧНИЙ, було Чlf1fало наочних посібникІв, обла;t. нана в окремому прИМі·

щенні шкІльна бlблlотена. Був навіть шнlльний ду­

школи,

ховий оркестр. У НОЖНJ­ му нласі н::;вчалося по 30 класи учнівськими КОВ­ учнів. Створювалися вже тингентами. й паралельні класи (по­ У Броварському іСтор!!­ чатковІ). Всього ж Bal!но-краєзнавчому муз>:!ї чалося БІльше 300 учнІв. зберігаються деяк! руко­ Із зростанням кІльностІ писні матерІали до Істо­ учнІв зростала й кіль­ рії народної освіти кість учителів. Нрlм ста­ м. Броварів і Броварськ/)­ рих педкадрІв, вливалися го району. Готувалися цІ в педнолективи й НОВі матеріали в 1964-196.5 вчителі. роках вчителями. Вони У старших (5-7) КJI~· потрібнІ були для ство­ сах працювали переважно рення

історії

міст

5-7

і

сІ,!)

Ниївської областІ. Так, автори «ІСТОРії Броварської середнь!/ї школи NQ І» С. Нудіш ' Л. Тупалова вважа ют." що псчаткова _lИШИ. Я

шнола

(ко'

ItPpknbho-приход­

Ch~al. яка

ПРИ;\lіщенні

знаходилась v

по

сучасн:й

вчителІ, які закІнчили в старі часи вчительсьКI се. \!Інарії, педтехиІкуми та вчительські Інститути. у 1929 роцІ семирічна

школа ім. випустила доцтвами освіту.

Після

І.

Я. Франка учнІ з евІ. про семирічн",

42

історичних

рІ-

.


НОВЕ ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

• Питанню

забезпечення центральних молокоблоків <;.,обом

населення

молочними

продуктами

партія

і

придІляють

велЮ<у

уряд увагу.

Саме тому. у відповіднос­ тІ з постановою ЦН НПРС І Ради Міністрів СРСР. молокозаводи

виплачують

радгоспам 50-процентну НАдбавку за надплановий продаж

молока

державІ.

нарбованціВ

за

А ось

господарстБ:'ІМ

молокозаводу

те,

проханням

листи

вислати

з

моло­

козаводу довІдки про вІд­

НерІвники

.'ІУ

ней представниками

господарствам

продане

молоко

за

державІ.

Так, шість мІсяцІв тому директор заводу В. В. Чу­ нанов

той

звернув

факт.

ним

увагу

що

підприємство

плачує

радгоспам

спортування

на

кероване не за

ви­

тран ­

молока

вІд

ферм та ЛІтнІх таборІв до

Господарства на

завод

довІдки.

не

погоджується

в

тов.

них

Чуканов з

вказа­

вІдстаЮIМИ І

транспортних

витрат

вІдшкодовує.

Таким

не

спо-

молоко

без

ветеринарного

нагля­

ду. який щомІсячно видає довlдни

благопо­

Я. ГOJIО8иd спектор rorlвлях

Ім

Бальна

допомога

в

ценr­

амбулаТОРІЯх T~

22 фельдшерсько-акушер­ ських пунктах. 3начну ро· боту проводять ФізlотеРIJ­ певтичнl ПІ'С'фlлаКТОР1Х, що функцІонують у бага­ тьох

.Кормови­

-

аарубlживх фІрм. Де мamвив ДЛIJ збнраВRJI тра8,

заготівлl сІна, силосу

m1ВИJl, KOHcepBYBaВRJI,

сінажу,

1

механізми ДJlJI су­

брннетуваВRJI І зберlгаВИJl

кормів.

На зНімку: маШВRВ ДЛЯ BНPOOJQЩrBa І заготiвJJl

кормІв, що випускаються в НІмецькій Демократвч­ мА Республіці. фото О. Бормотова.

(фОТОХІ'С'ніка РАТАУ).

одер·

12

кІло­

БІльше

Михайлович

Скрип·

екзаменом

для нас є іес~но,польовl роботи та збиральна кам­ панІЯ. взимку було прове­

UUe

дено медичне

ТIJlЬКИ

дуже

уважно

кож

одержали

40

чоло·вlн лІкувались в обласнІй водолІкарНІ, що

мІститься у МиронівцІ.

Перед виїздом вІдбувся

у пола

об'єднаний

нум раЙКОМіВ

сІльського

господарства

цівників.

ших

всього

-

та

понад

ІН­

8

тисяч чоловІк. ВиявлеНІ хворі оздоровленІ стацІо· нарно, амбулаторно, а та-

пле­

прОфспІлоК

та

медпра ·­

На ньому обго·

ворювались

ження

питання

зни­

захворювано стІ,

травматизму,

а

також

мІчались конкретнІ

обслу­

говування трудівникІв під

вих

'{ас

роБІт.

увагу

На­

захо­ се·

sеСНЯНQ-ПОЛЬО·

Вуло

звернуто

керІвнИкІв

госпо·

пар-

реорганізовано 8

се~ДRЮ

майстерні МlнІстерстаа зв ' язку, були клуб, гУРІ') ­

тlї та Радянського уряду про перебудову школи, в 1933 роцІ семирІчну шко-

школу М 1. ТодІ ж було старшІ нласи

творено на повну серед- . ню школу з десятирічним строком навчання. Нонтингент учнІв зрІС до 700. А в 1934 роцІ початко'

слюсарн~, передати середнІЙ шко:!1 стернІ: кузня, М І, залишП1lШИ там тІль· столярна , кравецька. У НІ36 році пІсля за­ ки почаТJ;овl .. Це. мабуть, пояснюєrося тим. що в кІнчення будІвництва від­ комплектування новозбудЬваніЙ школІ б)'­ булося

лу Ім. І. Я. Франка пер<!·

школи

вирІшено житки І примІщення май · трудколоністlа. сере,llНЬОЇ стерень Я. Фраика Всього БУJiО чотири май­

ім . І.

ву школу. що )Qзташов;на в центрі м. БроварІв на розІ вулиць Юрова! Толстого. перетворено в ce:--lИрlчну школу. Школа значно зросла,

ли нрац;.t.!· обладнаНІ на!?· '{альнІ riабlнети . розрахо­ вані на старшокласникІв. але було багато початко­ вих парадельних класІв. От І вирІшили зІбрати

розширилась

старшІ

додатнових кількостІ

примІщень

учнІВ.

лась можливІсть вати

рахунок

навІть

І

Створи-

1936 роЦІ в ціЙ школІ навчалося 280 учнів. а на нlнець 1938 року їх кількІсть

.. о 650.

Та

Й

зрос_~а

учитеЛІВ

T~nep стало уже 30 чолоВІК.

3ГОДОМ

ної цеРКlIИ

на

приміщеннІ, об'єднати

в

в

а

новому

молодші

примІщеННі

В!ДКрn- школи Ім. І . Я. Франка.

паралельнІ

К,ІI1іСИ. Так, в

класи

місцІ

знесе­

Петро-Павлlвськ')І в 1938 роцІ роз·

почалось будІвництво но· вОУ ,:tвоповерхової школи.

УспІшному будІвництву Ії особливо сприяв Брnвар­ ський раЙКn:--l партlУ. се\(­

ШКОЛА

ПІДПОРЯДКОВАНА НАРКОМАТУ ВНУТРІШНІХ

СПРАВ

Ратушний.

БУ;:ІIВНlІцтвr,

прЮ{1.Щl"ння

в

1939 році

шніЛhНnГО

БV,10

,;:>нінч~­

но . сечнрlчР.у шt:n .'V Пf>Р'':

ведено

в

новобудову

й

ми

контингент;!­

трудколонІї

ництвом

ського

велю .

(ТРУДКОЛОНІЯ

НЕПОВНОЛІТНІХ)

пІд

керІв­

го

педагога

радян­

І

ПИС!,­

віддІлу

труд­

ко.'tонlЙ ННВС Україн­ ської РСР. ntДlбраНI й розставлеНІ за

призначеинЯУ.

lIчитеЛl та Дійсний

також

ВИХСI><!телі. член Анадєм!ї

наун

СРСР

Є. МеДИНСЬJ(ИЙ у пере:.;­ :>іОВ! до «из6ранныx педа­ гоrкческих прои~ведений А. С Ma~,~p"HHa. (Учпе~­

М.,

1946 г. , 1935 г . )\. С.

писав: Мака­

року

снінчилося. Центральний триповеРХJ­ fШЙ будинок ruколи-труд­ ІіпJlОНIї було СПrJРV.'1ЖРНО 'іа вулиul НИЇ8ськіЙ. Тут

ботой . Н ;ному уже давно звал его А. М . Горький, КОТОРЬІЙ В 1933 году пи­ сал Антону Семеновичу: "О неоuеНИ~I"rх трудах

'-к е . на B~\l НИїрсьКіЙ ае зараз Будинок КУ:ІЬТУРИ І

Ваших

На початку

1936

ЯИУТО

Не

ЗНд!?! .

виїзд

А.

С.

Ма­

нолишня

ШКО _1И

вчителька

1 3.

.NQ вона

С.

тоді

Язвlн­

працюва­

и

никто не будет знать, ес·

caHIT~pHO­

норм

режиму

харчуван·

сlЯJtи

ме­

них лІкарень, амБУJiIТОРН! та фельдшерських ПУНК­ тІв. У вІдповідностІ з гр\­ фlКОМ щоденно в села pdйону виїжджали І виїж­ джають

працІвники

жlн!)­

них

І

нІй

sіддlлу

ННВС

року

і

трудколо,

:; 1937

УРСР

до

початку

Нещодавно на мерчн!!1 рзпl пІпбито пlДСУМЮf роботи медичних працІЗ­ никІв району. Можна вІд­ няної

вих КІ~Ьр'lВРИЛЕНКО. <

цlв.

якІ

!:Іже

Н8

той

ПРdЦlOвaJtи

на

. lИваРНGМУ

заводІ ,

час

~aaYillf.1-

було

призвано до Червоно\' Ар· .\lії . ПРИ :ЮВНИJ<И заХ(lЦИ.ТJ!! дО

ШК(')J!И

щалися

:1

І

сердечно

про­

нами".

Лошюльне вихованн.'! ::10 і3е:JИКО'; ВIТЧИ1НЯНt')Ї війни В 5 поt3з рах тl "'!ью!

поча:lО розгортатися . Спе·

деталей ме6пів

рюван~,

01"-

трааматизмУ,

руєнь яе 6ул~.

Се)'е: кращих C.JII~ на­ Мlатн

за81.ауючоl'0

-

шерсько

фельд­

акушере ь к и ~I

пунктом селs с.іl'ИJiЬНО,~ Миколу Ге"аси~овнча

Круглика, феЛЬ.!1шера Тро­ бухlвської пlкарНI Натери­ ну ВасиЛІвну ГJi~ДКУ і ме­

ВеснянІ полмвl

ЗIІ~ершилис".

роботи

настал~ т­

то. Розгортається за

посІвами,

110ГЛЯ~

-

попере,1W

ЖНИВ!!. oclHHt збирання врожаю. Тому Сl'lІВИМct перед собою заsдання і

що

I1lд

посІВної

час

вес­

кампанtї

масових

38ХВО-

ДОl<JТадати

могу

до

всІх

трудІВНИКІВ

зу­

ла­

нІв.

О. СQИРИД заступник rоло,,,ого ЛІ· каря р8Йоау.

І(ЛЯ

грynи

неписьменних І дВі

,nитсадків ще не буnо, але 11 перспективІ иамІЧ8JtOсq Іх спорудження. А поки

групи

мqл(')письменних.

примІщень

дlяJtи

сезониl

дитсад­

ки І постІйно дІючий дит· садок на 25 мІсць по су· '{асній В',УЛИЦІ ЖовтневІй.

ЛІКВІДАЦІЯ

}lЕПИСЬМЕННОСТI З ПЕРШИХ Dн І а утвердження Радян, влади на україНІ

ської

ЯК

чаиня неписьменних І ма­

були

НІ

пІдруЧНИКИ:

спецІальнІ

«Буквар~.

-

,

нІ. поміщицько-капlтаJtI· стичного доревмюцlЙКQ­ ro ладу колишньої РосІй­ ської I~eplї. Особливого розмаху лlк,відацlя неписьмеННОСТі

за

програмою

нласногО ходу

по

рІчного

чотир~­

навчання І пере· загаJtьиого

семи­

навчанця.

Створювалися

oJ<peMI

.Читанин.

3

неписьменних

І

маJtепис~

змеНШУI~лаСIІ, з

!'Ікl ще залишалися . набj{­ рапо все БІльше ІндивlJ1Y­ а.l!ЬНИХ форм, тобто пр,.. ВОnИJfОСЬ 3 декІЛЬк~М!1 особами 'nІ навіть з окре­ ~имн особами вд(')ма. БезпосереllНЄ керl$НИ­ цтво

народною

осаlТQЮ

штат складався з завІ. пуючого 1I1ддlлt'lМ народ­ ноУ ОС$lти. 118ОХ Інспе;с~ торІ., бухгалтера 1 секре­

~IeHHOCTI.

вчителька

з

fОj'lчиоlO

оев\тою,

умовно.

працювали

беа­ уве­

чlрцНf час тсл" закlнчен · ня роБОчого ДН". Окремих примІщень ДЛ" яих не БУ_10. а використовува;11{· СЯ примІщення загально­ освІтнІх шкІл. Так, при

се:\fирічнll! школІ Ім. І. Я. НЗllчалося три

q,DaHKa групи три

них :

М

неписьменних

групи

у

1

та

малописьмен·

середнІЙ

навчалося

шио ТІІ

чотири

в

містІ 1 райокl .110 Вели­ І<ОУ Вlтчизн"но'f 11ЙJnI 1 пIСJ1J! ЇУ ЗllІЙСКЮ8&,а Bp~ варський районний вllдl:І lfapODHO'f освІти. йог"

таря.

школи.

f

непнсьмеННИМ/f.

школи по ЛlнвlдацlY не­ письменностІ й малопись­

ЦІ

ВИ.\t&­

.3адачннк •. року в рІК кLJпtКІСТ!і

заняття

письменностІ цих га­ небних страшних наслід­

вчитр,­

Jiописьменних

гаиlзацlї

нІ\·

вище.

проводили

лІ У вечІрнІ години по 4 уроки щОJ1екно. Для H~g.;

менних

лlКВідацlУ

з&значалося

заняття

РОЗПОЧ8лася робота по ор­

ВеЛІ{­

І,ОЇ Вітчи~няної ВіЙНИ·J; Броварах Існувала труд­ t;олонjя для хлопц і в . Но­ JJИ почалася вІйна , вихо­

KOPMO~

Д!зf\

ту

шенн"м

по жнивних

силь, щоб максимаJtЬНО наблрrзити медичну доп~

про

рІ­

по­

200

неsропатолог.

ЯЗВінська:

«3а

майже

'{O~ консультацІХ та пlкар­

сиаже

вчительна

також

так

мни

гектарІв гороху в сумІшІ з вІвсом І стІльки ж KY~ курудзи. 3аплановяно п~ сlllТИ 400 гектарlв поуміс­

ПР8цівники дIЛЬНИЧ'

3.

це

було

ШИХ.

іІичнl

набула в ЗО-х роках, ко· ли бу1Ю прнt:tнят(') ур"­ дову постанову про 060в'язкову початнову освІ­

С.

не

свlкон.,

!XJбlТ були закрІпленІ

ла пІд його керІвництвом. ТРУДНОЛОНIЯ неповно · літнІх дІяла у Броварах до початку Велико! ВІт­ чизняної lIіЙни. Та нраще

s ванців TPY:J.HO.'lOHIЇ . хлоп­

РЄНІ\О O·~'i· aвa:! рабо'і'У номмуне им. ~(;$~РЖI1НСКО­ і·О. перееха;: сначала & Ниев . затем Б Мосюзу и заня.тIСЯ литераl уриой ра·

примІщення,

гуртожиткІв. клубу та майстерень для трудкол .1нії неповнолІтнІх.

коивейєрl званих

пІдсІ?! ві'вса. 11 зеленt'lМУ

l1КЧНУ сестру Мар І то МихайЛІВНУ ВJtасюк та ІН­

ЩО

каренка до Ниєва О.llliора. зово був виїздом до БРо­ варів. бо тоді Бровари входили до примlськ:>ї зони м. Ниєва . 3 квІтня 19З~ року по ",ютий 1937 рону. коли Антон Се:\fенович був при­ крІплений до колонІї. ВіН жив У Броварах майже безвиїзно. "к згадує про

ська,

к РІМ шкіл, описаних вище, в 1935 ро ...1 ГИ3. розпочалося будlвни~тво .:В шкІльного

Саме

прац~ав

начальника

ри провели Щоб влІТку

бага­

механіЗаТО­

На перІод посівної Ka~­ пан!ї за мІсцями масови~

цlат.них

•.

трав

нання.

ня та побуту.

випадкІв

це

заступником

торічних

А. ТЕТЕРІН, секретар партБJOРО Броваре.коrо варобиичоrо деревеобробнOlO об 'вА'

~доtlOС1'ачання,

женерlВ з техніки безпеки

те

коню­

reKTl-

виглядом синтетичннА шпон не посту­ пається натуральному. Еіи 8ИК(')РИСТОВУЄ­ ться при витотовленнl диван·лІжок І ка­ нап. 3астосування його буде розширене.

дотримання

значити .

ли ВЬІ сами не раeGкаже­

масу

п~перозl листки. За якІстю І зовНішнІм

гІгІєнІчних

дарств. голІв роБІтничих комІтетІв профспІлки, Ін·

менника Антона Семено­ вича Макаl'еннз . який

пе~аroг!чних

СРСР

рета pe:\f якого з t 938 р:)­ будІвництво

КУ став Минита НОНrJНОВИЧ

у'{нIВс.кими

на

зелєиу

шини, якої є 100 рі,). На всій площі

то вирlЗ8ЮТЬ по фОJ'МI

це СНІІдрукова ·

Більше

KOP1B

· одиоргч­

лІв клеєними кусечк~мВ' Аеl'~ВИlm прос­

ПРВДIUиJiЦІВСЬ,

саиаторно,

l\урортнl ПУТіВКН.

ла

отрутохІмІкатами,

-

И8Сt'>JO

аерєвинu

сільських трудівників

никІв,

з

13

Піклуємось про здоров'я

ди по полІпшенню

працюють

по

молока

заJllсmь

можна вІдрІзнити цей сиитеТJAНВЙ пmои вІд натурального, деревног.,. Новинку почали застосовувати на Броварському виробничому деревообробному о6'6Д­

обстеження механІзаторів, теп л и '1ниць, тваринників, РОбl 'Г' що

одержують кІлограмІв

Папір

ПІСЛЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

за

корозу

Ha.!l~Їll­

годіМI

них трав. У найближчий '{a~ худоБІ в раціон BB~

1\

працівникІв

радгоспах .

СвоєрІдним

робннцтво-80.. тyr представлена ПРОдУкція майже

щодня

НинІ

жуємо

надається ліку­

8

мола ·

стура. Використання йог(') значно зде· шевлює виробництво. Тепер замість тру­ домІстної операції по облицюванню меб ·

ральнІй раЙОННіЙ та шІстьох дІльничних лІнар ·

нях, у

продажу

Синтетичний шпон

госппродукц1і.

села .

шень Номуністичної

кожну

на. на спецІальному паперІ деревна тек·

ДіЛЯЮТЬ велнку увагу охо­ ронІ здоров'я трудівник~в

80

на

наннІ.

ВОРОНЕНКО, державИRЙ lи­ району по за­ І постІ clJlЬ­

МеДИЧНІ працlSНИКИ на­

~Я виробництва І заготіве.ль кормів.

-

дозво­

ш(')го району постійно при­

К в І в. На ВДНГ УРСР експоиувтьсяМlжнарод­ ва спеціалІзована внставка сМашинн і обладиання

року по

пер­

нинІШНЬQ ­

ка.

односторон­

нІ

ними

мають

про вет~ринарне надсила- луччя ферм.

сторІн. ють

обох

го

завданням

пІврІччя

Інших питаннях. Наприк­ лад, на заводІ часом прий-

лока, хоч сам добре знає, що не довІдки потрІбнІ для цього, а замІр вІдста­

нале­

Із

шого

молокозаво­

стань транспортування мо­

господарствам

також

ду не ВЮІВЛЯЮТЬ TOT~lI­ ностІ дотримуватись заго­ тівельної дисциплІни І в

Вони

що

молона

1400

иа ШІсть мltiщlll.

навІть

оплату.

дуть

ще раз пообіцЯВ І написав

радгоспам

Інакше.

пряму

жавІ. Додатково до заg­ дання вони здали близь­ ко тонн продукції. ГосподарСТlIО справилося

вважаЄТЬСJl Опьга Мико· лаївна Щиголь. СуМЛіИНn трудіВRJlЩЯ JXoseJia наZ\ої

про­

сплатити

що їм законно наJtєжить.

вСІляко зволІкають жить

план продажу молока дер­

вІд корови.

у

керівники Бра-

думають

радrоспу

достроково п'ятирІчниЙ

ліЙ

радгоспи

вapcbKoro

тваринники

портнІ витрати радгоспам так І не вlдшкодояанl. ВІн

От­

жавІ високоякісної дукцИ.

ЦІна директорськоl амбіціl

му,

ІменІ Юрова викОнали

дер­

несортове молоко .

продажу

рІк

- 14

ніж

же. зроблено все для то­ го. щоб ЯКОllюга краще зацІкавити

вІдтягти

1979

щодня

39

на

БІльше,

зБІльшеннІ

І

зеленою

розповІдає головний зоотехнІк радгоспу Анатn­

продукції

І

роцІ

П1д.ищ~ННJI

результаr

ПР8вофлангоl!OЮ змаrанн:и майстрІв машинно­ го доїння корІв по праву

грамів молока вІд корови.

дарства одержують на 22 нарбованцl більше. ніж за кількість

иlшньому

Чуканов пообіцяв негайно сплату боргІв за

Вже є майже по на кожну.

1600 .. г

Як (!ІачиМ(j, ц" амбlцl" Через міс'1ЩЬ ми делІ­ директора молокозаводу катно нагадали директору дорого оБХОДИТеСЯ госпо­ про те, що згаданІ транс­ дарствам району.

лока першого сорту госпо­

другого сорту.

транспортних витрат в ни­

нии.

ЗдІйснюючи зобов'язан· ня. взятІ на завершаJlЬНИЙ рІк І П''Ітирlчку в цІло­

майже до ПУАа за пень. а з початку року на сt1й рахунс>к записала БІльш як по 2000 Кlл(')грамlв. Прагнуть порlВЮIТИСЯ з нею майстри машинно· го доїив'І Раїс& ІваНllша Щиголь І Галииа Ниря­ лІвна Устименн('). ВОНН

За тонну охолодженого мо­

таку

господарств. як це належить робити вІдповІдно до Існуючого порядку державної закупІвлІ. Тов.

йому lIДАJtося про­ тягом п'яти мІСЯЦіВ не сплачувати радгоспам

з стор.

Молоко понад п'ятирічний план

ЗАКОН

-

*

11 черви" 1980 рсжу

ЖИТТЯ

3авІпуваJtа

ВІl1LIlлом в~ою

nen:}кому.

ністка В. Я . Леонова. 3ЛОЧИиикй капа: riТJte­

рівських фашистських орд на нащу Батькl8ЩИ­

wy

ти~чаСО80

переР!lав

РОЗIlИТОК радянської мко­ ,'И. кародної освіти. (ПроДовжеиня буде).

В. КИРИЧЕНКО, aJдмІиНQ наРОДJ10J освіти.


*

4 стор.

11 черl3НЯ: 1980 року Н О В Е Ж И тт Я ~--~----~~------------------------------------------------------------

СПОРТ

СПОРТ

СПОРТ

Київське мІське техи1чве УЧВJIИЩе .м

ЛІДЕРИ ВИЗНАЧИЛИСЯ туру

першосТі району

великодимерських

-

футболістів

Як видно, крзси.lівЦі зробили праВИ.1ьНі піС.1Я поразки в першому турі,

І

монстрували

гру.

З~lістовну

красиву

4:

-

Строк навчання в технічному училищі

ти права водіЯ мотоцикла.

В училище приймаються юнаки та дівчата з освІ­ тою 10 класів та звільнені в запас з лав Радян­ ської Армії, які проживають у м. Ииєві та Ниїв­ ській області. 'Учні училища забезпечуються стипендією в роз­ мірІ 70 крб. ВіДМіННИlШ навчання одержують підвищену сти­ пендІю на 25 процентів. Нрім того, учні одерЖуЮТь виплати 33 проценти за роботи, виконан! ними в процесі виробничого навчання на виробництВі та в учбових майстернях.

c.nopTcMeHiB

радгоспу «Жердівський». Після цьoг~) поєдинку жердівчани набрали шість очок Іразо:'>! з командою радгоспу «Авангард». яка переграла

требухівців. захопили лідерство в турнірі. Ще один матч відбувся у РУі!Ні. МісцевІ спор г­ гра.1И

з

предста вниками

тури радгоспу 1 : о.

«Бобрицький».

-НА ГОЛУБИХ

9.05

МультфіЛЬМlf «Я" rриnи 3

ре('"vбліки~.

сурмачі!,

Щедріна

По закlнqеннl

-

лІї

Док. ників

ЛЯ

18.35

лебедІв».

21.00 «Час». 21.35 Фільм-концерт

І

ні

сеРІ".

у

світі. прОГРАМА

16.)0 ДЛІІ

школярІв.

сСтарти фізико-

10.45

Пlд­

піади.

фільм

олім­

n.

.Спlвав

Юрченко».

~7.30 «Транспортиі

артеріі

рес­

16.40 17.10

Для

20.50 На добраніч, дlтиl 21.00 «Час». 21.35 ТелефlJ\ЬМ .нарС?джена ре­ волюцією>. 8 сеРІЯ. По за­ кінченні новини.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 16.50 Х),дожнllі телефільм сНа

все ЖИТТЯ, що заЛИШИJlОс.ь"».

• Чотири

вес-

ни:..

ре­

«Закон і ми». «ЗS папуг>. вистава одесь­ театру

JlЯЛЬОК,

фільм

«Інтермеццо».

.Олівець-малювець'. Актуальна камера.

ролІ>.

УРСР

Заслуже­

Ю.

До­

ронченко.

20.35 20.45 21.00 21.35

В На

ефірІ пIСНIІ. добраиіч, діти!

.Час».

Телефільм

«Н ароджена

революцією». закінченні -

ПРОГРДМА

серІя. Новини

9

НА

По

ОБЛАСТЬ

16.30

О. Корнійчук. .МоУ дру­ зі.. Фільм-вистава. 18.00 Муз. фІльм • Все стане

19.00 Довідкова (лужба. танцем., 19.1.5 .Киtвшина». 19.00 Клуб кlноподорожеЙ. 20.15 ДОК. телефІльми. 20.00 Веqірня казка. 20.50 концерт лауреата МІжна- 20.15 ЧемпІонат СРСР з веслу­ РОДНИХ слlна

конкурсів

21.40 Екран му.

Г.

Жи-

(скрипка).

зарубіжного

художнІй

фільм

фlJ\Ь-

_Дар-

~~Я;:ницSl. 13 ЧЕРВНЯ прогРАМА

8.00

8.40

А4міиістрацlR.

вання на баilдарках І

каное. Д. Шостакович. Дванад­ цята симфонІя. 21.40 Фільм .Чоловlче лІто». 23.10 ДовІдкова служба.

20.55

цт

«Час». ГlмнаСТНllа.

Редактор Є. Н. ФЕДИН. партіilна

і

профспілкова

організацІІ

виробниqого м_блевого об'єднаННI! «Броварммеблі> ви­ словлюють глибоке співчуття колишній працівнИці об'Ед­ нання Н_ П. ЛукашовііІ з приводу трагічноУ смерті її чоловіка

ВАЛЕНТИНА

ВАСИЛЬОВИЧА.

АдмІнІстрацІя. партІіІна І профспІлкова організації. весь колектив Броварського міжрайонного виробничого уцра8JIіИНJI газового господарства ВИС.llов.nюють глибоке співчуття старшому економісту управління Н. П. Жир нов ІІІ і її сім'ї З г,риводу тяжко\' втрати смертІ її

батька

Пилипа

М

досліджень

ПРОВОДИТЬ НАБІР НА КУРСИ креслярІв та дешифруваJІьникlВ. Звертатися за адресаю: м. Бровари. вул. нова, 5, 'Український філ!ал ВІСГ ЛГД. (Телефон

!

Ухати

Жда­

19-7-19).

холодильних

року і з

1

січня

1981

8

чання

1,5

карбованців, від­

30

сів, а з терМіЬІОМ навчання 6 І 8 мІсяців прий~!ають­ ся особи з середньою освІтою. Вступники подають заяву на ІМ'я директора з та· кими

документами:

Довід}(у з міСця проживання,

свідоцтво або

атестат про закінчення школи,

довідку про стан здоров'я (форма М 286), три фотокартки (розміром 3 Х 4 см). З прибуттям до училища вступник подає

в

вІдзнакою,

та

спецодягом.

'Учні

по

ІІІ класу

з

спеціальності

року.

Адреса училища: Київська дянка, пл. Ниївська-3.

навчання

за­

крб. на м:­

75

Заяви І документи приймаються

до

серпня

20

область,

смт.

Бор'.

Промкомбінату БljоваРСЬКОі Р8ЙспоживсшJПal ОТРІБНІ:

учні в ковбасний цех,

робітники В цех

безалкогольних напоїв,

майстер по постачанню,

.

нормувальник.

За довІдками звертатися в контору ПРОМ1tомбl-s нату по вулиці Богунського, 22, телефон 19-3-55. АдМlністраціи.

міському

споживчому

товариству

ва постІйну І тимчасову роботу потрІБНі продавцІ: в продмаг, в овочевий ларьок та продавець квасу

в с. с.

Пухівку,

продавець

в

овочевий

ларьок в

Требух!в.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Bop,QSo

16,

Броварське міське споживче товарис!',

во, в!дділ кадріВ.

БоryCJIавське профтехучиJIИЩе Rиівськоro облпобуткомбінату огОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ на 1980/1981 навчальний рік. Училище готує працівників служби побуту таких

J

атест;;т

іН­

Ниєва.

.Училище необхіднІ так! документи: про

середню

освіту. харантеристн·

СП'еціальностей:

кравців чоловічого, жіночого та дитячого верх­ нього одягу. Стро}( навчання 2 роки, освіта CepenHJI:

середня;

ткацька'!>.

ня

.N'2.NQ 21, 22, 27, 29, 33 Дарницьке

до

зупинки

сЧервоно­

реМОИТНО-будівельие упраВJl1RИJJ

рі}(.

ОрганІзація забезпечує квартирою готелЬНОГО ти­ пу протягом 3-х мІсяцІв. Повнометражна квартира надається протягом 1-2 років. У 3-му квг.ртал! цього року управління матиме гуртожиток. буди­ готельного типу.

'УправлІння запрошує також на роботу: мулирів, теслярів-стопярів, штукатурів-малярів,

автокраиlВRНка на 16-тонний автокран НС-4571. моториста штукатурної станцН, бетонярІв. Звертатися за адресою: м. Бровари. вул. Будьоя­ ного. 14. вІдділ кадрів. Адміністрація.

Центральиій Р8Йоив1й лlкаРВі НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: завгосп, завідуючий гаражем оклад 145 крб.,

-

слюсар

електрики.

оклад

по

145

крб., елек­

ремонту

праль­

них машин. технІк. зав. прачеЧНО1. зам. головліка­ ря по адміНlстраТИJlJно-господарсьніЯ частині, зам. головного бухгалтера. шофери 1 І 11 класІв на са­ нІтарнІ машини. два сантехніки. прачки. працівники харчоблоку. санІтарки (з наданням гуртожитку). ліфтери.

Наша адреса: м.

Бровари,

вул.

жіночого

та

дитячоrо

місяців:

12

закрійників жіночого та дитячого легкого плаття.

11

місяців.

На закрійників приймаються особи, які мають стаж за спеціальністю не менше трьох років та середню осві ту;

фотографів

строк

-

навчання

2 -

майстрІв по ремонту годинників

роки, освІта строк навчав:·

1

рІк, освіта середня; взуттєвиків по індивідуальному

взуття.

Строк

пошиттю

навчання

2

та

ре­

роки, .освіта

}(ласlв;

заготІвельників верха взуття (з умінням робити

дільниці. Програма будІвельно-монтажних І ремоит· них робіт по генпідряду в межах мІльйона карбо­

механік автотранспорту

чоловІчого,

Стро}( навчання

8-1 О

на заміщения посади керівника загальнобудlвеJIЬJrOї

трозварник,

закрІйникІв

верхнього одягу. Строк навчання

монту

тресту .Укррадгоспрембуд. ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

ВіддІл

строком

сяць.

ка, довідка з місця проживання, довІдка .про склаіt сім'ї, автобіографІя. 6 фотокарточок (3 Х.4 см), заява на іМ'я директора. медична довідка Ф М 286. Зарахування в училище проводиться без екзам~ нів. Початок занять з І вересня 1980 року. Адреса училища: м. Ииїв-94, вул.' МагнІтогор­ ська. 1 (біля будинку культури виробничогооб'єд· нання ",ХІмволокно»). rхати метро до станції сДар­ ниця». автобусом М 26 до нІнця, трамваями

нок

тракториста-машиніста

восьмиміСЯЧНИ:ll

безпечуються Сl'ипендією РОЗМІром

нада­

проектно-конструкторСЬКі

орган1зац1'і м.

на

сві­

доцтво про народження або паспорт. Зарахован! до училища забезпечуються стипен­ дією, харчуванням, гуртожитком, обмундируванням

Після закінчення училища випускники направля­

ються для роботи

ванців

строк нав,

На спецІальності з термІном навчання 3 І 1 рІк приЙ:'.!аються юнаки І дівчата, які закІнчили 8 КЛ1·

ється право вступати на вечірнє і заочне вlддІ.'Іення інститутів поза конкурсом.

паспорт.

-

карбованців в місяць.

36

Тим. хто закІнчить училище з

Для вступу

року);

місяців.

ського,

року.

'Учні одержують стипендію

строк

- строк нав­ 1 вересня 1980

тракторист-машиніст третього класу

79-98-25.

КРЕСЛЯРІВ-КОНСТРУКТОРІВ

ститути і

установок

(початок занять з

Броварському

-

класу

місяців

во­

бухгалтер,

трамваями .NQNQ 14, 15, тролейбусами 19, 23, 25 до зупин}(и «Мотоциклетний за,

16,

третього

умІН­ та

роки;

3

6

школи,

Київське технічне УЧИJIИЩе .Ni! в ОГОЛОШУЄ ПРИНОМ УЧНІВ з середньою освітою, що прожнвають в М. КИєві або приміській зоні, по піДГОтовці

Олексаидровича

Український Філіал 'Всесоюзного Інстнтуту сlльськогосподаРСЬБИХ аерофотогеодезичних

машиніст

чання

для юна-

.NQ 1.

училище

строк навчання

-

з

слюсаря-ремонтника

]

фотокарточок розміром 3х4 см. прийм~ються 3 9 до 17 години. Адреса училища: м. НИlВ. вул. Дорогожицька, 6. ТеХНічне

ВІЗЕРСЬКОГО.

зі

286,

роботи

тракторист-машиніст навчання рік;

Заяви

серія.

«ОріЕН-

виконувати

дія автомобіля

6

мІнники

«Наропжена

4

.Дктори і ниА артист

атлетики.

характеристика

Строк навчання

УТ

ням

1980

довідка про стан здоров'я (форма ків форма 25·Ю),

навчальний рІк

1980-1981

з таких спецlапьностей: тракторист-машиніст широкого профілю

ків,

опер~ти.

школярів.

Муз.

документи:

свідоцтво про народження, довідка з місця проживання І місця роботи 'бать­

lп­

тир>.

18.00 Д. Шостакович. Квартет 18.00 18.30 J\i 6. 19.00 18.30 Актуальна камера. s 19.30 19.00 Міжнародні змагаННIІ

4 серlи. ] 7.55 Муз. фІльм

Мистецтво

у свІтІ. артистів

Телефільм вал юціею.. 16.00 Новини.

кого

публіки:..

легкої

артИtТ

«Господарськиli механІзм: особливості І проблеми>.

16.10

такі

вод». Телефон

свІтІ.

ПРОГРАМА

wкола.

Кіножур-

додаються

документ про освіту,

Вілролження.

Новини.

математичної

17.10 Му..

.,іАського

10.00 10.15

]6.40 Республіканська сумки

знати.

заслужениА

Сьогодні Концерт

наді/l».

математична

будівель­ .Будинок бі­

v

Ермітаж.

21.35

Для вступу в училище до заяви на ім'я директора

програми .Час •.

22.05 22.20

УТ

Новнни.

про

РРфср О. Данилов (бала­ лз/lка). 19.55 Те .•• фільм • Не стріляйте в білих лебедів.. 2 серія. 21.00 .Час».

.Компози­ тор DОРИС Чайковський». ПО закінченні 22.25 Сього;!.­

16.00

все

19.З,; Гра.

19.5~·';::~ФіЛЬМ .Не стРIЛl1Й.те бі/lИХ

Хочу

СьогоднІ

19.П" Пошта

нотки.

18.45 CborOAHi У свІті. 19.00 Разом - дружна сім'н. 19.30 Прапороносці трудової в

Фільм БАМу

маються без стажу обов'язкової роботи піс.'JЯ· закlн' чення училища. Час навчання в училищі зараховує­ ться в трудовий стаж.

дороги».

нал.

18.45

науки.

18.ЗО Веселі

.Орля>.

17.45

:шщі на вІдмінно, зараховуються у вуз поза кон­ курсом. на навчання без відриву 'від виробництва. при одержанні позитивних оцінок на вступних еКЗ;j­ !\Іенах, а при вступі на денне вІддІлення вони при!!

на ..

свята

16.00 О. Тварловськиil. «По-ми». І 16.30 Шахова шко_,а. 17.00 Кnнuертний зал телесту­

ного І МІжнародного кои­ курсів О. гороховсыl •• Життя

на

регпуб .• іки ФІлІппіни дня неззлежнnсті. Вистvп національного балету «Ба .. яніхан».

.АКна

14.30 Но·винн. 14.50 По Сибіру І Далекому . Сходу. Кlнопрограма. 15.55 Лірика А. Фета. 16.25 Фільм для дітей .Ви Петь­ ка не бачи ..1И? ~ 17.30 Співає лауреат Всесоюз­ 18.00

..Свято

вvлиul».

15.30 до . ианіоиз,rrьного

Гімнастика.

Кареніна>. Новини.

аnю-

Телефільм • Не стріляйте в білих мбедів'. 1 серія. 10.45 Концерт радянгьчої піснІ. По "зкlнqекні НnВННИ. 14..30 Нпвини. 14.50 док фільми «ПОЛПР.АИ шіА

Р.

«ЛоwаРI4:К», горохом

9.35

.Час».

Відгукніться.

Особи. які закінчили навчання в технІчному учи­

вали»,

ЧЕТВЕР. 12 ЧЕРВНЯ ПРОГРАМА цт

9.З5 Балет

фізку.1Ь­

перемогли

В. ДОСВІТНІИ.

ЕКРАНАХ 8.00 8.40 9.05

колективу

ГосподаРі

.N2 1-10

Учні можуть одноразово з спеціаJІьністю одержа­

били господарі. гості СПРО~fОГЛИСЯ ві;щовісти двома. Матч та}( І закінчився З раХУНКЮf 3: 2 на ,;ористь

прийом учнІв на

кла­

місяців.

цього разу проде­

спортсмеН:JМИ Гоголева. На три м'ячі, які за­

смени

10

робіт.

О.

ВИСНОВК,1

Цікаво складався поєдинок на Жердївсько:vrу ста­ діоні. Господарі маЙі!анчика зустріча,lИСЯ з сусіі!д­ ми

1980/1981

с!в за спеціальностями: токарів- фрезеруваЛЬНИКіВ, слюсарів-ремонтників. слюсарів-інструментальників, слюсарів механоскла· дальних робіт. електромонтерів по ремонту промис· .10ВИХ електроустановок, штампувальників, авто· матчиків, контролерів верстатних І слюсарних

НаЙбі.1ЬШИЙ рахунок бу.l0 зафіксовано у Требухо­ Ві, де }(оманда радгоспу «Нрасилівський» впевнено перемогла

ОГОЛОШУЄ ПРИйОМ УЧНІВ навчальний рік з осв!тою

на

На стадіонах Жердови, Калити, Рудні, Требухо.

ва відбулися ігри другого 3 футболу.

БОРОДJlВське clnьcЬKe середнє професійно-технічне учнлище .м в ПРОВОДИТЬ

1

на базі мо.тоциклетного заводу

Шевченка,

12.

кадрІв .

розкрій Ш}(іРИ)

строк навчання

-

2

роки, освіта

середня;

в'язальниць

лотна

(на

виробів

верхнього

трикотажу та по­

ПЛОСКОфангових машинах з умІнням ро·

бити пошиття та ремонт трикотажних виробів) строк навчання 2 роки, освіта 8-10 класІв. Місце навчання смт. КлавдІєво;

2

перукарІв Ш!fРОКОГО профілю

строк навчання

роки. освІта о'ередня: перукарів чоловІчих та жіночих ня мІсяців. освІта середня.

12

-

строк навчан.­

Набір проводиться без вступних екзаменів. УЧНі одержують стипендІю В розмІрІ 20 }(рб. на місяць, а

взуттєвики

та

заготівельники

верха

взуття

45

-

крб. Під час проходження практики виплачуєть­ ся третина заробітку. Більшість учнів забезпечуєть­ ся

гуртожит}(ом.

Для вступу В училище потрібно подавати такі документи: заяву на Ім'я директора, .документ про освіту (В орИГІнал!), характеристику зІ школи. J!ЛЯ ТИХ, хто праЦЮВ;jВ 3 пІдприємства. свідоцтво про народження, автоБІографіЮ. довідку з мІсця проживання, медичну довідку Ф 286. чотири фот"'­ KapTK~ розміром 3 Х 4 см. направлення побуткомбі­ нату та нопію ДОГОВОРУ мІж відрядженим на навчан­ ня та пиректnром номбl нату.

Документи приймаються з 1 червня по 1 верес­ ЧЯ. Початок :JЯНЯТЬ з 1 вересня. По закінченні учи­ lиuца ВИПУСКНИК;jМ гарантується робота в побутком­ I)!H;jTaX Ниївської nбластl. Адреса училища: м. Богуслав. вул. Леніна, 122. ДирекцІя.

"I#q~~~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~#~'~~"·~:'~ ~~#,#~~~~~,~",~~~~~~,~,~~q'~i

"

.НОВАЯ жизнь> -

врган Броварс"ого горко"а

Коммунистической партии :УкраинЬІ. городс"ого и районног,

НАША АДРЕСА:

253020.

м. БРОВАРИ.

ТЕЛЕФОНИ: ре.аактора -

19-3.82; 8аступяик. редактора -

19-4-47;

r відповідальногв секретар •• вlд.аlлу С.IЛЬСЬКОrв rocno.aapCТBa. кореСП8"деита місцевого. радlомовленн" _

Газета В\ІХО.lIВТЬ

І

19-3.18: ВіддІлів \фомисловвсті. ~ в втерек. с:ере4У. Газета вь1ходит ка украинском ЯЗЬІке. ВУд. Київська. ІМ масовоі роботи. фQТOквреспондеRта - 1 9 - 4 - 6 7 . ' п'иТвНQ.lD J еубery. "_Q~#~ _ _ _ ~~~_~_~~ _ _ _ _ ~_~ _ _ _ ~j~~~~~~~O!~~l;~~~j~~~~ ~_~_.~~#~ _ _ _ ~ _ _ _ ~~~ _ _ # # _ _ _• .

Советов народнЬІХ депутатов Киевской области.

І

__ • ______

інде;с 61964. Броварська друкарня Київського облynравдіння в справах видавництв, поліграфії і книж.коюї торгівлІ, Вул. КИЇJloCЬка, 1154.

Зам_ 3272-11.800

#93 1980  
#93 1980  
Advertisement