Page 1

РАДЯНСЬКО-ІНДІЙСЬКІ

n'р6ЛЕТАрj ВСІХ КРА'Н, ЄДНАJIlТЕСЯ/ м

93 (4818)

ПЕРЕГОВОРИ

СЕРЕДА,

13

На зanР()IJJення

СЬКОІ'О

ЧЕРВЦ

коп.

2

Е!"_ _ _

---18111

---- ---- ._--

Верховної

ЧЕРВНЯНА ЧЕСТЬ

18

І

Гене-

трудятьси над

умовою

втlлеиням в життя

иародноrосподарськоrо плану

1979

колективи

міста і

мlсJIЦИ в мlсиць радують

Вlтчиз-

району у переважиНI більшості з

ву вовими виробничими звершеннямв. Систематнчно добнвають<,:я • і І ПОJ!i,пшених' техв ко • економ чних показників, випускають продукцІю

у заданому асортименті працlвннки заводів порошкової ме'rалурrії

IMeнt 6O-р1ЧЧJI Радявськоі

Украі-.

ВВ, торrовельноrо машинобудуванНЯ,

HeCTaнAapTHOro

комунальиоrо

ооладнания, Броварськрї фабрнки Bepxвьoro двтхчоrо трикотажу, Го-

.

ністо закордонних справ СРСР А, А. Громико, ін-

ші оФіційні особи.

• •

ду торrовельноrо

показує

машив

НЯ, ЯКИЙ при рІчному

об удуван·

зустрічному

пlдвищеноrо

СОЦlаЛl-

карбован..

І

Ц в перекрнли п'ятимісячии.. план

rоrошвськl стрічковнки.

на робо-

них -

комсомольцІв.

комсомольцІв мостопоїзда

ком внробів

до всІх

.м 814, які

культурно-побутовоrо

цП ретельно проанашзувати

І лися

отрl но зро итн все, щоб

. тів. ВІзьмуть суботнику І

що

со . молець

І

В. В.

можлввостl

внконувати

плановІ

завдання. Тимчасовнм труднощам сшд

ПРОТВПОС1авиtн

діловнтlсть,

усувати

30-х,

кращІ.

На

не справн-

вод зашзобетонних коиструкцій заводобудlвноrо комбінату, дослlдно • експериментальний, ШИН0 ре-

монтвий та дослідно • експеримен·

тальний завод будкоиструкцlй тресту «БроварНСіJlьбуд •. Саме через не Іх відставання район в ЦI"ОМУ •• виконав плану з реалоІзації. І хоч

Bcboro лише на 0,8 процента недовиконано державне через

Й це

завдання,

Й маленьки

і м нус

та

недо·

дан о замовникам: продукції иа 6з 66, тисячІ кар ованців. Значних успіхів у виконаннІ планІв доБИлися передові буді-

вельнl

орrаНIЗИЦlї

поїзд-814, РБУ

ПДБП-2,

тресту

мо сто·

Дарницьке

«Укррадrоспрембуд»

та lишl. Та поряд

з НИМИ

шість

будівельиих оргаНізацІй не справн , лися з своїмн завданнями недо виконалн будІвельно-монтажних

роБІт БІльш як на 3 мlЛЬЙОНlI кар боваНЦіВ. Особлнво велнке' В!ДСТ3 вання допустилн KOJIeK Т И В И

Головним чином потрІбно удоско-

рух за комуністичне ставлення до

, праЦІ, розвивати творчу ІнІціативу мас,

шнроко

впроваджувати

у

робннцтво досвІд новаторів.

вн·

Так, передова в'язальинця,чоти. Ф а б рнкн BepXHboro риверстатинця дитnоrо

І

ПО УДАРНОМУ' -

1982 року, І

Г

і

Багато

правофлангових

цІлому. Необхідно

і п'ять пі'lРОЗ·

«Бровари

сlr..ьбуд •. В цілому по району плаll по rеипідряду виконаний на 88,7 llроцента, а власнимн снлами a 80,9. Отже, 1 в промисловостІ, І в бу-

L.::

бриrадоlO, цехом і піДПРНЄl\lСТВОМ в

«червона субота » 1959 РОІ{У. Тоді ми зб~" дували новий кор ів ник, посадили дерева .

зусиль, щоб своєчасно і без втрат зібрати трави на З50-гектарній площі,

вершнти без вІдстаючих і викона·

тн з усіх техніко-економічних

по-

16 червня майже

тонн молона .

І вагомий

Це буд е

трудовий

нон юв!лею.

дару-

МенІ хочетьсЯ звернутися до НОМСОМО.'1ЬЦіВ

усІх ронів, до ветеранів спілки із зан.ликом: від· значимо 60-річчя Ленін-

І ського комсомолу України

докласти всІх

жавний план першого пlврlЧЧIІ за-

запам'ята.

Наш колектив вирішив

ю:тивною

vчастю

R

респуБЛіканському субот·

зусиль, старань І вміния, щоб дер-

казннків.

надходить на фуражниі\ двір господарства. Трудів­

надоїти

відстаючнх ділянках. взятн пlll свій неОСJJабиий КОИТРОЛЬ виконан

за кожиий

l

асто ми виходили ВСІ пізніше.

Jiася

нину! Всі -

J

ну суботу'>!

ГпеРОЙI

рац ,

на . «чеРВ0'

М. ПИЛЬТЯИ,

Соціалістнчної комсомолка

50-х роКіВ. Радгосп «РусанІвський».

paiJ.o

змаган,

літрів мо·

1500

Фото М. Семниоrа.

І СІНО, І БОРОШНО

ро~нчвtтала оновлена зем-

ля .

субоТlШНИ і Особливо мені

Luіf'.~іОВИХ І комсомольських органі зацій зосередити свою уваl'У на

ня внробничнх планІв

на о ного

- І Велику увагу приділядарства. СI{ільки сил . i ЮТЬ заготівлі сіна у рад­ енергії, умІння І 50 д()!{лалн госпі « РусанІвський» . ми.б комсомольц -х, наб , Щоденно по 50-60 тонн су отниках до того, що і цього поживного корму

12

дlлlв із шести

тресту

стати членом І випала мен наІ прик і нц І пер і оду в і дродр Д госпо

річкн.

трудовий день кожним робlтню,ом,

На фото: В. П. ПАРJlБЕЦЬ.

візьму в

n

'ження

передова доярка

соціалістичному

надоїла від кожної корови більш як

Честь

взяли

річчя. Обов'язок партійних, проф

...

лока.

ВЛиСМ

ткалІ.

першоrо пІв

JI

ньому участь і я . ~ля нас це буде свято праці.

чотирирічний рубіж десятої п'яти

Незабаром руБІж

«Великодимерський» .

ні вона посідає чільне місце. З початку року дівчина

(групком-

ран комсомолу

Іванівна Рогач, Галина МаксимІв· на ТИМІЩ Ольга Андріївна Ось lIIак, Любов fpHroplBHa Хан в рахунок jtpyroї половини 1981 ро ку.

госnу

кого суботника. Як вете-

тридцятиверстатниц огол вської t:трічкоткацької фабрнкн Катернна

ПМК-15 І БМУ-35 тресту «Брова ри промжитлобуд»

яким Я нерую

нlана Помазок вже працює а ра.

ХУНОК червня

Комсом.олка Віра Парубець

Комсомольсько • моло-

Н іна С тепа-

трнкотажу

ТРУДОВА ВАХТА

И

соціалістичного

змаrаИВJI під девізом ростовчаи _ працювати без вІдстаючих, . ширити

(ТАРСУ;

переговоріВ,

Інженер

налюватн формн

набаrато

внробни-

час

Власенко, комсомо-

жаль, п'хть колективів

ефективностІ

Шд

ветеранн

сорг: ~ Т. СоловеИ). гоІ тується до республікансь-

ВJlЩених

кому уеlх галузях. Переговори будуть про. довжені.

участь;у

цтва й поліпшених якостІ усівї роботи.

пра-

А. А.

тр У Д тиси

прниципову

наполеrливо

СРСР

лець 40 х років та ІншІ -, .

пород-

На кожному пІдприємствІ в

міністра закордон­

,ноВі IM~

радяксько-індlЙсь. опівробітництву •

ЛКСМ Украіни майстер В. П. Семенов, ком-

подолатн oh-ремі тимчасовІ труднощі, усунути причиии,

така зустріч дає

ЦН пульси

.. ~ змІнне 120 процен-

завдания на

невого ~ цк "вартп України, з~рlв партійвоrо активу

днями.

Носигіна,

М.

ПолІтбюро

'ман МельніІК . зобов'яза-

І трав-

~.ми

О,

«червону суботу. ударною працею! Арматурники цІєї будівеJiЬноі opr@-нlзацііJm)..il:lд Дi~yx.1 Ро-

вають з рfшень KBlтВeBoro Шlену-

вІдбулися б

СРСР

звернулнсх

І до молоді Броварщинн із закликом: ознаменувати

му ЦК КПРС, KBiTHeBoro

і стали доброю традицією. Ножна

членів ВЛКСМ,

прнзначеннх не справиJlИСЯ колективи ааводів - свІтлотехв1чноrо,

стаи

МінІстрів

сті контакти мІж ними на­

Міський штаб суботнисхвалив ініцІативу

ка

народу: Так, напрИклад, з випус-

Ради

Сторони з задоволевВЯlllf відзначилн. що взаєм~ ві.зити радяиських j, індій­ СЬКИХ керlв.никlв, особи~

Мо.рарджl Десаї,

Буде виrо-

вої продукцІі, а також товарів для

t

роззброєнню.

Громико з Прем'єр- Міні­ стром РеспуБЛіНИ ІндіІ

товлено продукції на за-

цІ і збlл,ьшения випуску промисло-

меженню гонки озброєнь

*

лови

них справ

3920

rальну суму 86 тнсяч карбованціВ. На спеціальний рахунок надійде . 10 тнсхч карбованців заробІ леннх коштІв.

туальнкм заходам по ~

бувають регулярного ТрИВ-­

КПРС,

учасннків суботнн-

серед

цювали на рІвні правофланrових, то заrаЛьнІ виробничІ досягнен·

JlИся з виконанням завдань з реаЛізацІї продукціі. Серед ннх - за-

.

4200

І ка,

пOot РО3lo рядки, зміцнення миру І міжнаро,дної безпеки, ак"

Того ж дня в КремлІ почались переговори Ге­ нерального секретаря ЦН НПРС, Голови Президіl Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєва, члена

члена

працюватнме

.дІжний колектив доярок.

ни були б

І

місцях

недолІки, впевнено добнватися під-

.

І КОJIИ б усІ пІдприємства

І

Безпосередньо

чнх

дальшого процесу

ПолІтбюро ЦН НПРС, Го­ кого характеру

ньому візьме участь 6100 чоловік, у тому чнслі 5330 членів ВЛКСМ.

Державний плав - це закои, І йоrо потрІбно неухнльно виковува'РИ. ДJlJI цьоrо треба вміло вишукувати І використовувати резерви AJlJl ЗРОС'J'aвнJI ПРОАУктивності пра-

жують вlдставави~.

рахунок

бованців. На 80 тисхч

І

орrавізованість і міцна дисципшна

В

пустма вироБІв на 399 тисяч кар-

І

намічених

на всІх дідЯВках виробництва.

респуБJJІкн, якІ П б

~~=~~o ~:~~:::И::икот!:~~~~~

І

здійснення

завдань повиниі послужити висока

· 180 тнсn ка рб ованців . реаЛізував додатково продукціі за iJ'ять MicJlц1в на 181 тисячу карбоваНЦіВ.

план1

І

успішноrо

справ, Н.!!Ц'J'.!ТІ! захоа.,ркl ввпли-

приклад

ннк, прнсвяченн -ювІлею Ленінськоrо І комсомолу Українн. У

вІдставанни і

бов'хз8ВНХ.

Запалюючнй

І

подолаИВJI

пластмас 1 деревообробноrо' комбінату. Ос06nиво зараз необxlдвона кожному заводІ,. на ~о~иlЙ'фабрицІ, У · kОЖнlЙ · б.УAfвельніА Оргавlза-.

kолектив експериментальиого ааво·

респуБЛіканськийй 60 суботріч

ному

лужнтн проrаяне. НайваЖJl8Вішою

rошвськоJ стрlчкоткацької, ЛlткlвськоІ фабрики художиlх вироБІв ljlfеИI Т. Г. Шевченка та баrатьох lJiDQIX цIДПРИ1lМСТВ; Вони успішно lUПtоиують не дИШе wtlСJlчнl планИ,

&те .й пІдвищені · соцlашствчнl зо-

І

допущено веJlИКе вІдста-

І будІвельних орrавізацій, потрібно неrайно докластв усіх сил І старань, щоб впродовж червия иадо-

. року. ТрудовІ

.

І

І·" винуватцям .. oro, в першу черrу керівникам зrаданих заводів вання.

ральноrо секретаря ЦК КПРС, Голови ПреЗИДії Верховної Ради СРСР товариша Л. І. Бре~нєва, трудщ1 усієї країии иаполеrливо

I I

промови

І

Д BRRЦTB

СРСР в Азії.

О. М. Носигін, член По- ПИТ81!ІНЯіМ літбюро ЦН НПРС, мІ- rлибпення

СУБОТНИК

П І В РІЧ нии п л а НІ" ~~P!~~ 2.~~.~~

....В••..еиl рішеннями .... -стопа,цовоО"r ЦК Компарro ( 1878 р.) П"енуму ••

Ради

Л . І. Брежнєв, член ПоПрн oбrоворе. RН{ мІЖ~ Літбюро ЦН КПРС, Голо- народних проблем особли.. ва Ради МІНістріВ СРСР ву увму було прнділеН(J

К;:~~Яо;:;:;а

І

.

ральний секретар ЦК народних проблема~t, у КПРС, Голова ПрезидП тому числІ про стан.овищ.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП )7КРАtвИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

тІІ, положеннямн

і взаемороз

жавН1ІІМИ праilIорами Рес- між Радянським СО!фзоа'4 публІки Індії і СРСР, І ІндІєю 1971 рОку, а T~ М. Десаї зустрічали Гене- кож по актуа.льннх !Між­

S 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

І

ці дружби

міння, відбувся обмІн ду ". ками по шнрокому ко.ру питань ра.дя.нсьно-~ндіМь. ких вІдносин, що уюпіЩН(J розввваються BIДlIOВlf.tнct до Досовору про :.fкp

драмІ, прнкрашеному деР-4 дружбу і СПlвр06і-rнIЩТ;;;

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

~

11

червня в Москву з офіціЙ1Ним дружнІм вІзитом ,прибув Прем'єр-МінІстр Ресцублlки Індії Морарджl Десаї. . На Внуковському аеро·

р.

1978 Ціва

радян- икl проходили в оБС-ТЗIЮr.

нерівництва

НИКИ

, •

докладають

Загін,

Іван

який

ФеДОРОВIІЧ

забезпечений нількістю

багато

очолює

Соловей,

Щоб уникнути простоУв при поломках , тут постій­ но чергує машина техніч­ ноІ

допомоги.

Паралельно Із заготlв, лею сіна в радгоспі ви­ робляють трав'яне борош­ но ,

Для

цього

використо­

у

переважній

вуються

більшості трави з невгідь.

І3сього буде вироблено тонн вІтамінного бо­

650

рошна.

достатньою механізмІв.

М.

ГУМЕНЮК

Щедре зволоження Вдень і вночі працю­ ють [юливні установки на

полях радгоспу «Бобриць­ кий». Спеціальна брита­ да по поливу, яку 0'10' лює Іван Романович На­ калюжний , веде полив овочевих плантацій, посі­ вів нормових бурЯКіВ 1 трав.

На

цій

роботі

зайнято

сім

дощувальних

ВОК. Трудівники полив на площі тарів

при

устано·

провели 720 ген·

площІ

зрошу­

ваних земель 471 гектар . ЩОДНЯ вологу одержу· ють в середньому по зо геитарів посівів.

Г. СЛУГОВИНА, сtлькор.


*

2 стор.

1З чеРВНЯI97,..:.9~Р~О::КУ~_ _ _ _ _ _ _ _,-.-;.:Н:..:......:О::.......:..В....::.Е=-..:Ж:.::.-=-И:.::....::Т:.....Т.:...:..:"_ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _--"! СЕРЕД багатьох рі8ва- ректор радгоспу .Гого- продажу майна, одерЖШ' манІтних справ, які по- л1вський. А. Я. ОлІйник, ня пенсІї, грошової допо­ стійно перебувають · у по- голова місце.мо . радвиписки будІвел... лі зору виконкому Гоro- госпробкоопу С. П. ЖУК,) ах матеріалів 1 палива.

ПАР ТІПНЕ ЖИТТЯ: ГОЛОВНЕ .За єдність господарськоІ ....;.

і

політичної

.onr,

діяльності

.niBCbKO!

ПИТАННЯ ДНЯ 3\'безпечуючи

бюро ний»

єдність

1

господарської ної Д.lЯЛЬНОСТl,

радгоспу

політич­ партІйне

.Пух1всь­

. першорядного

чення надає вироБF;ицтва

зна­

збi.l'1ьшенню кормІв. Від

вирlшекня

цього

за,іежип,;.

1

питання

продунтmr

зитивний

момент;

відзначили,

вони

зокрема,

ор­

ганізацІю механізованого загону на чолі з ' номуніс­

том

І.

П.

Але,

Чернишовим.

з

другого

боку,

йшлося і про низьку якість ремонту технІки, підготовки її до відпові­

1

еконоNrtч~

дальної кампаніІ. Член партбюро М. П. Марчен­

благополУ'ЧЧЯ

господарсtr­

но

ність

громадського

ринництв~,

тва­

звернув

увагу

завгара

А. Д. Глазова на посла~ лення· контролю за робо­ Використовуючи пра!Во RОНТРОЛЮ за ДІяльніС/fЮ тою шоферів. Збори зобов'язали на­ адміністрації, партlйItий ва .

l\oMiTeT

не тІльни звеJЖrає

увагу диреRЦії, СПЕцlалlс: тів на ' важливlс~ цlє~ справи. не лише KOHcraтує неДОJflRИ, а й Ш)fКає

чальнина цеху механіза­ ції М . В. Стриженюка поліпшити яність обслу­ говування механІзмів, зай­ нятих на вирощуванні та заготівлі кормів, а

причини ІТрорахунКl!!" ре­ начальнина цеху рослии­ зерви вирЬ6ництва. При ництва В. П. Дудку­ цьому

враховується

мож­

підвищити

трудову

дис­

ливість небажано! підмі­ ципліну в цьому струк­ ни члена~'!И бюро партій­ турному підроздІлі. них фу нцій aдM'tнlcTpa­ Зараз ми працюємо у тивнимп. Ми прагнемо вІдповідності з намічени­ бі.lьше займатися 'не тех­ ми на парт збо рах захода­ нологією,

а

ціалісти

тим,

я;к

спе-

члеНи КПРС

-

справляються зі своїми обов'язнами, чи створю­ ють

·вони

ливі

людям

умовн

Іншими

сприят­

для

роботи.

словами,

питання

l\ормовиробництва глядається

їх

роз­

чер{!з

призму

персональної

дальності

за

відпові­ доручену

Здійснюючи завдання, поставлені перед первин­

ними партійними ор,гаНі­ зацВіми липневим 1 лис-

топадовим (1978 р.) Лле­ HY~~ ЦК КПРС, кому­ ністи радгоспу постійно порушують

питаиня

робництва

нормі!!,

ви-

вино­

сять Іх на зarал:ьне обго­ ворення.

НаприкіНці

трasня

від­

булося засідання партбю­ присвячене

танню.

ництва иормlв. зованому загоні група. Велині иладаються на

У механі­ діє парт­ надії по­ иомуніста

М. 1\1. Шматка. йому до­ ручили новий иомбайн КСИ-100. Досвідчений механізатор

виправдовує

довір'я, успішно викону­ ючи на косовиці доведені

цьому

пи­

Помітною подією

Важливого надається аспенту. З ками

значення

ідеологІчному Rормодобувни­

працює

група

по­

ЛіТінформаторІв, яною І\ерує М. І. Дзюба. Во­ ни роз'яснюють напрям­ ии діяльносТі КПРС в га­ лузі сільського господар­ ства, знайомлять з остан­

німи

ми,

політичними

подІя­

nропагу'ють положен­

ня постанови

ЦК КПРС

про поліпшення Ідеоло­ гІчної, політиио-виховної

роботи.

в житті первинноІ кому­ ністичної організаці'і,

Словом, партійне бюро робить усе для того, щоб

всього

закласти

колентиву

стали

недавні відкриті партійні збори. На порядок денний було

поставлено

ня

про

ня

кормів

обсязі.

резерви

у

питан­ одержан­

достатньому

Розмова

була

принциповою.

Виступаючі, усвІдомлюючи всю важливість теми, не обминали гост­ рих кутів, критично оці­

нювали

в

цьому

році

8000 тонн силосу, 3500 тонн

с~нажу, зібрати 3000 тоНн иормових бу­ ряків, заготовити 450 тонн сіна, 100 тонн трав'­ яного борошна тощо. Це дасть можливість забез­ печити

громадсьиому

ринництву

Ради дир~ктор стрічкот~оІ Це, бeayllOВIІО, еприяло б

Саме

обговоренню

фабрики М. Т. КРОЛІ., 3ІІєнше!ПDO кІлькОСТі керуючий B1JIдtmtoМ рад- c:apr, lІХ1 вадсвлаються гослу Т. В. Решетвяк. у парт1й1rt 1 радянські оро гQ,jJОВRJIЙ лікар д1mt8и1f-гани. иоІ лікарні П. О. ГJtlДJfp. У рtшeИВі, прийнятому

цьоro

важливого питання і бу- - - - - РАДJПIсь1tЕ ла

присвячена

ПОЗ8"ерго­

БУДІВНИЦТВО - - - -

ЩОБ СКАРГ БУЛО МЕНШЕ

ва сесія сіЛЬСЬRО! Ради, яка днями відбулася в ГоголевІ. У своУй доповl.д1 голо­ ва виконкому Г. С. Бачу­ рlн розповІв депутатам і

Работі 3 ueuмв · . 18JI1I. . . ~JIЩИ ваша вар­

ті" і УРJlД првдtJ!oIIJOТЬ вlIRJtIOчну увагу. За кожним UCTO. rpeба баЧ1l'І'И .пу mtIдиву а Ії турботами, пере. . .аRIIJIIIПI ... . запрошеним про тІ заяви Нещодавно ПВтaJUUI роБОТИ 8. пстами, 81U1Вaмв 1 і скарги, що надійшли до скаргами ГpclМадJIН РОЗГJllІІІУла сесlJ1 Гоголівської виконавчого органу Ради за 1978 рік і з початку сію.ської Ради. нинішнього року. важна більшість листів

-

311

стосується зем­

лекористування,

допомоги

надання

будівельиими

. паливом,

матеріалами,

фактів

Пере­

порушення

труда­

во'і дисципліни і громад­ ського правопорядну. Всі скарги і заяви розгляда­ лися

своєчасно,

В

уста­

новлені законом строки. Щоправда, не завжди ще до цієї важлнвоІ справи залучаються народні об­

У

. своІх

виступах

висловили

ряд

цІй,

від

1Іир1Iuення

залежатиме

вони

пропози­

IlКИХ

виконання

постанови ЦК КПРС від 28 квітня 1976 року

сПро лення

дальше удоскома­ ррботи з листами

на сесl! Ради, зобов'язано сільвиионком, керівни­ к111 закладІв, установ і організацій Гоголева при­ дІляти бlJIьшУ увагу роз­ ЩИХ,

иа ди-

ситу

тва­

:щмІвлю.

зокрема,

на необхідНОСТі створення консультативного

дящих

тися

з

обхІднимм

дл"

юристами

r.

МЕДВЕДЕНКО,

громадський кореспои­

не­

купівлі-

дент.

Р@8ліsаці" ОА

Вал

>-

.

'~"

>~

:t

. ..,...

101,2 100,0 100,8 100,0 72,6 91,4 92,0 105,9 101,4 100,0 87,0 100,0

101,2 87,5 100,4 102,1 74,4 100,0 103,2 101,0 100,6 104,1 81,6 101,3

1 Щ;О 97,7 101,5 100,6 69,4 100,0 102,8 105,8 101,9 101,9 82,8 98,7

101,g 863 100, і o~ 100,6 ' .Ї68;1

100,8 100,4 105,1

92,1 100,6 109,5

Райоб'єднання сСlльгoonтeХRlка~

101,9 106,2 100,0 100,0

101,2 102,8 101,2 104,7

100,0 102,8 101,5 116,6

100,4 103,3 100,4 106,4

Гоголівська стрічкоткацька фабрика

103,7

102,5

102,3

103,6

Літківська фабрика v.дожвlx виробів імені Т. . Шеnеика Калитянськиlt комбікормовиЙ заВ(lJ1 Завод меТ3ЛОКОJn:трукцlй Промкомбінат РСС Разом по місту 1 рalоиу

105,1 100,4' 97,2 108,0 88,6

103,1 100,6 102,6 105,7

102,5 100,0 111,7 101,7

102,7 100,5 104,6 100,0 99,2

пIДПРИfllет.

~

.

.О'

е-

0>0

Завод порошково! MeтaJry'prlY Світлотехнічний завод Завод пластмас Деревообробний комбінат Завод залІзобетонних ионструкцlй Дослідно-експеримеНТaJIЬНИЙ завод Ремонтно·мехаНіЧНИЙ завод Фабрика верхнього дитячого трикотажу Друкарня ЗаводоуправЛІНня будматеріалів ll]иноремонтний завод

Виробниче деревообробне об'еднаии~ ДОСЛ!.дно-ек,cnериментальиКЙ завод будконсrрущ1й Хлібозавод Побуткомбінат Завод HeCTaHдap~HOГO КО~J1Ьиer~ обладнання

Завод торговельноro lМa.tПИ1Шбуд. Молокозавод

101,3 98,3 100,6 100,0 100,1 103,4 60,0 103,1 98,8 100,0 100,0 90,6

89,2

.......

со

О ..

;8,

98,5

секретар

ПОКА3НИКИ

.

~

!'" " .. >о

B.J

1(""

"='''' :.:!

t::1:;! ПМК-15 БМУ-35 МостопоІзд-В 14

56,0

60,б

ПДБП-2

Гoonpозрахунко!& ЕМLI РБУ-4 БЗБК ПМК-5 ШБУ-50

СПМК-580 Разом по місту Трест сБроварисіJlЬбуд,\ В Т.'І. ПМК-7 ПМИ-8 ПМК-9

Марія Павлівна Різаненко порошкової металургі1 [жнl раїни. За цей час вона стала

--

ветеран праці заводу

БО-річчя РадЯНСblfОЇ Ук­ хорошою шихтувальнu­

цею і відзначається вuсокоякісною працею,

"а знімку: М. П, Р/ЗАНЕНКД фото М. Сємивога!

Незадовго до відкриТ>! першої зміни держав.; на комІсія прийняла ДО експлуатаціІ останній, четвертий спаnьний ио~ пус пІонертабору. .це дасть можливість посеJl~ ти у світлих І ПРОСТОРИJl

кімнатах

ПМК-24 СПМК-508 СПМК-509 СПМК-503 РВУ тресту сУкрраДГООПР6'МБУl1~ УправлlНlНЯ механізацlІ БУДіВНКЦТIа СПМК-1 тресту сТеПЛИЦJlтехмонта*~ СПМК-2 тресту .Тenлицятехмонтаж. РайшляхбудуправлІння РВУ обл.мlсцєвпрому Спец. ШВУ тресту с Радгоспрембуд. Разом по ce1Cf

Разом по мtcTy'

1 pdQЦS

ще

80

школя·

рів. Всього за час шкіль­ них канікул тут вlДІІочи; не 960 чоловік.

М. ЛАРІН, завкому про~

rOJlOBa спілки.

l.-аА.В. сіл.6у.-івgів Нещодавно на. терит!)! ріl Калинівського теnлич~ ного

ИОМПЛeRСУ

відділ

продовольчого забезпечен. ня номбінату сКи1всlль. буд. відкрив нову їдаль. ню на 90 посадочних місць. Це підприємство громадського харчування має просторі цехн для підготовки різноманітних

страв,

добре

сучасним

оснащене

кухонним

ус.;

таткуванням, яке віДnОl!lі~ дає усім вимогам г1г1єни харчування.

Колектив наших пра· цівників з перших ДНіВ роботи розгорнув бороть. бу за звання піДПРИЄМСТ1 ва високої культурн 06. слуговування BIДBIДYBa~ чів.

О. СВИДИНА, завІдуюча ввробlЦЩТ~ вом.

Трвна.-ивтвl маршрут Днями відкрито но.JI'Й автобусний марПІРУТ М 13. Він з'єднав села району Мокрець, Бер.и. ця, Заворичі із Бровара. ми. Інтервал руху авта. дві години. За бусів день він робитиме чотири рейси.

Нещодавно автобус иа, шого автопідприємства почав курсувати Bi.lI Жер.; ДОВИ до Шдлісся. Пnа, продовжнти

'pYJI

автобусу с ИиУв Гp~ белькю, до МихайлІвки.

вихонаИВJl ввроБJIII'IIIX paнtB будlаеm.инмв eprан1пцiJllu району 8а П'ІІТЬ місці. 1878 ро., (в про~ент,х)

НаS8И Оfjrаиll.цll

РадянськоІ

тя

нуємо

партБЮро.

320 хлопчиків t

ні 50-річчя. УкраІни.

для

надания заявникам різно­ манІтних консультацій.

пункту.

документами,

3

О. ПОПЛАВСЬКИП,

зроблене. Як по-

Днями

дівчаток стали господаря. ми піонерського табору «Журавушка,> заводу по. рошкової металургії іме.

повторних.

ПОКАЗНИКИ ВИХОR81П1J1 .нробlurпlx планів ИРОПСJlоаИIllR иіДИРRСИСТВ8МИ З8 п'.ть МіCJЩів 1878року' (, процєи'ах 40 ПJlаиу)

Н.,ИИ

"Ж ур.вушка"

Виконком сільсько! Ра­ трудящих у світлі рішень ди зобов'язано у день XXV з'lзду КПРС.. Зо­ прнйому громадян орга­ крема, наголошувалося ніЗОВУllати зустрічі тру­

У ньому жителі села ма­ ранці, громадськість. ли б змогу одержати Про роботу з листами роз'яснеиня, ознайоми­ трудящих розповіли сесії депутати Ради,

3Ар.стуl,

гляду заяв і єнарг трудя­

оо

завдання.

справу.

ро,

ми по збільшенню вироб-

сільської

:народних депутатів, організац!'і особистого прийому 1 розглядУ листів, заяв І скарг громадян надається постійна увага.

111,7 100,0 107,7 101,4 81,3 104,6 100,2 108,7 84,4 86,5 89,9 93,7 42,3 80,1 7е,2

101,3 80,6 128,1 123,0 132,0 110,1 103.8 95,0 88,1.

В. ПРОХОРЧУК, начальник АТП-ООО34.

:1:0 ",С CJ" .. "",

..

:Ї:lі,

.,:~

..

Ден. АОНОР. Донорство

.С) . .

1-11; =:1 ..

26,б

36,3 108,4 108,8 118,8 101,4 81,3 104,6 100,4 112,5 83,0 90,7 97.4 92,5 46,4 90,7 95.1 138.6 75,7 102,5 80.6 129,0 124,4 104,9 100.2 103.8 101,5 80,9.

краІн1

нізму,

-

в

наш1й

це прояв гука,

добровільноІ

това"

риської допомоги.

Нещодавно день доно.; ра пройшов у ЛіТКівськtй дільничній лікарні. Пра.; цІвники Літківського Ц~ . ху швейного виробничСі го об'єднання сЮніСТЬ.і

фаБРl\КИ худощніХ виро~ БІв ім. Т. Г. Шевченка~ місцевого

радгоспу

при~

йшли сюди, щоб безплаТ>! но здати кров. А. А. КСі робова здала кров 23 раі

зи,

А. В. ЗаВГОРОДНJII

разів,

-

А. Н. КарпеИі ко 19, по 15 разів зда1 вали кров Д. І. Юрченко, Є. С. Сенчук, А. Н. ХСі менно, 13 разів А. А,

20

Костенко. СКіЛЬКИ люд, ських життів врятовано завдяки щедрості 'іх сері дець;

А. ГРЕВЦОВ, голова

первинно!

орга.

Иізації дільничного K~ мІтету Червоного ХреСі та.


18

червня 1,979 l'oкy 1(

"

РІШЕННЯ ЛИПНЕВОГО (1978 р.} ПЛЕНУМУ ЦК КПРС

..... .,

ю'U!l

'4

СТВА. •

ТЕХНІКА використов)'єtЬСIІ

ку рцтоспу.

Торік

КРАЩЕ. • ТРАКТОРНИП ПАРК РАдrос.

ПУ НАРАХОВУЄ

51

МАШИНУ• • ЕНЕР.

старшоtо

віку

пам'ята­

умови роботи І тех­ ніку, що була в нашому господарстві

недавно,

ще

добре

зовсім

бачать

ті

ФОТОІНФОРМАЦІЯ

-Більш потужніші трак­ ,тори

дозволяють

скороти­

ти строки проведення ба­ гатьох робіт, що пози­ тивно

позначається

на

операТИllності робіТ.

Інженери

радгоспу,

кувалося.

ме-

етаJtо!ПІИЙ ханіки прагнуть поліпши-

414

ТИ використання машин­ но-тракторного парку гос· подарства, ведуть напо­

Одиак

багато

ном1'і

по еко­

па:rивно-мастиль­

економічних показників них матеРНІЛіВ" дбають, говорять про те, що тех-. про пІдвищення професій­

ніка у на<: ще lIИКОРИСТО- ного рівня механізаторів. Нииі кожен другий мати ВУЄТЬСЯ з недостатньою

мио

ефеКТиВНіСТЮ. Приміром, високопроду~тивну техні­ ку. П треба берегти, на­ про що ГОllОРИТЬ співвlднощення таних показниладити хороше технічке кІв, як середиьоде,ННИЙ обслуговування. Тому бу­ виробіТОК на трактор ло вирішено спорудити

разючі зміни, котрі ста­ добре обладнаний машин­ JlIІСЯ в механізаціІ вироб­ ний дВір гос:подарства. ництва.

·

на

на

пар- проведення

гектаріВ БІльше, Ніж пnа. легливу роботу

НЯ ТЕХНІКИ.

.ЮТЬ

роботи чиосж

трактор по господарству буnо вИробnено 2034 га умо.иоІ ораи!!и, иа

ГООЗБРОЄНІСТЬ ПРАЦІ тр)'дrвИИКІВ РАДГОСПУ ЗА РОНИ НИНІШ~ЬОІ П'ЯТИ. РІЧКИ ЗРОСЛА З 15,80 КІНСЬКИХ СИЛ ДО 21,31 К. С . • РЕЗЕРВИ ВИКОРИСТАН.

МЕХАНІЗАТОРИ більш ханізаторів

поJCUИИ1СХ

.

маlПИНОтраJCТОРНОro

ЩО ДАЄ МАШИННИП ДВІР rОСПОl1AР­

трак:горист

радгоспу

спеЦІаліст першого класу . Вони виконують найвідпо­ ВІдальнішу роботу на по­ лях,

показують

• 80ронезький орде­ на Леніна авіаційний за­ вод передове підпри­ ємство країни. Будів­

приклаJ;l

9,20 га умовн01 оранки і грамотно'!

еКСП.7!уатації середнЬОЗМіННИЙ виробі- техніки. Радгоспю меха­ ток 8.75 га. Різниця між нізатори заощадили про­

Опланували територію, ними иезначна. Трактори огородили 11 сlтчастою за­ горожею, влаштували бе­ здебільшого ,инорnстовуються в одну зміну. тонні доріжки. З а цими похазниками Частина двору BiJ:BeJleка для технічно справних можна. розгледіти ще одмеханізмІв, Інаєнтаря. ну проблему проблеПолагоджену техніку ре­ му механізаторських КІІД-

ництво

риторії машинного ДJОРУ спеціального складу для

запчастин. трактор. На зміну зберігання Значну допомогу в ЙОГО старим, зношеним дизе­

:мо

51

лям

надходить

нова,

одного

працюючого

господарстві

у

метою

почнемо споруджувати ре"

на ремоитних роботах. Імена механізаторіJlJ І. Гаценко, В, Налюка, М.

щені

пального,

чимало

Влезька, О.

коштів

нині

полІпшення

бригади було об'єднано в радгоспу,.

потужностей

21,31

кінських сил, тоді, як на початку п'ятирічки цей показник дорівнював 15,80 к, с.

рійний

випуск

літака

жиріl!J.

На знімку: пасажир_ ський лайнер «/Л-8б-. (аеробус). (Фотохроніка ТАРС

базу

турбуватисJ'l

-РАТАУ). На сумському виробничому об'єднанні 4!Хімnром» введено в

Важливо також і те, ЩО вати умови для !хньоУ ви­

експлуатацію цех по ви­ пуску сірчаної кислоти з відходів виробництва

діяльності інженерно-тех­

демо проводити нескладні бригадах і нею розпорядремонти, техдогляди сіль­ жалися керуючі віддіЛl<а-

Колекти, освоїв се­

4!/Л -86» (аеробус), роз­ рахованого на 350 nаса­

мате­

нічних спеціалістів рад­ госцу, колективу механl­ ськогосподарських машин. ми і механіки. Щоб '~f.I~- заторіВ. Все це СТВОРі\ТЬ надій­ рекинути. трактора з од­ І. ЯСЬМО, ну основу для високопро­ нієї бригади в іншу необ­ Інженер-механІк рад­ був наказ JlnpeKвикористання хідний Але, як показує життя, дуктивного госпу «ЖердlllСЬКИЙ •• для успІшно! роботи ме- техніки, поліпшить екон 0- тора. Це нєгаТИlfИопозна-

дає

Аайне­

ра 4!ту-и4». nідnриемства

технікою стало легше ма- сокопродуктивної роботn неврувати. Раніше вона _ ось головні напрямки

у

peaKTU/JHoao

к о в о г о

nасажиреьког(J

полІпшився контроль за про професійну підготов­ використанням машnн. ку механізаторів, створю­

розташована

пасажирські

Вперше I!J світі на lІа­ воді було освоєно ви­ nYC~ першого надзву­

Зміцнювати і ефектив-

парку три роки тому дві ріально-технічну

перші

",ітаки, І

Івашка ши­

l!Іикористання тракторного но JlJинористовувати

припа­ монтну майстерню, де бу­ була

у

першій п'ятирічці. Вже в 1933 .році були ви"у­

одну. Нерувати технікою про розвиток ремонтноУ робітники стало легше, простіше, служби, більше дбати

спорудженні. нададуть на­

шефи більш потужна техніка. ші Зростає і енергоозброє­ мостопоУзду ом 814. у наступному році на ність праці сільських тру­ садиБІ рад­ ДівНИКіВ. Враховуючи центральній селі Тарасівці електросилові установки. госпу в на

З

noчалось

dozo

тягом роху понад 50 ТОНЯ

роко відомі в нашому :врожайності різних куль­ радгоспі. Вони люблять тур, а також на збережен­ роботи тракто- техніху, щороку економ­ нІ врожаю під час жнив. монтники здают!> ка збе­ рів, умов Багато що зроб- лять чимало пального, Поліпшилися і умови ро­ рігання до нового сезону рИСТіІІ. машинним лено в НІІС В цьому на- коштів на ремонтах тех­ б()ти механізаторІв на завідуючому двором. прямку, але' чимало ще ніки, показують приклад тракторах, комбайнах. кваліфіковано! Незабаром мн розпоч­ є питань, які потребують відмІнноІ, За роки нинішньоІ п' я­ роботи. 'J'ирічки тракторний парк немо будіВНИцтво на те­ вирішення. радгоспу збільшився на 11 машин. Тепер ми має­

~

'.

в ЖИТТЯ1

ЗРОСТА€ МАТЕРІАЛЬНА БАЗА •

8

двоокису титану. Одер­ жано перші десятки ти­ сяч тонн продукції. На знімку: nічне відді­ лення

нового

Фото

цеху.

М.

Гриценка.

~!!~!!!!!!!!!!!----=---------------------!!!!!!!!!!!!!!!-----=--------_. ~ВАРИННИЦТВУ З ПРАКТИКИ rОСПОДАРСТВ

Надзвичайно погода, яка

Значие місце

жарка

ия, анітрохи на

не позна­ продуктив­

ностІ молочного ~aдa J радгоспі .Вортничі.,

що поблизу Ниєва. До­ бові надої стаНОВJ1ЯТЬ

16

тут понад

кілогра­

мів молока вІд корови.

Зберегти Іх високий рі­ J!еиь

допомогла

нічна

ПРОХОJ10да.

Нічні випаси під­

-

Jtазало

саме

розповІдав

радгоспу

-

жит,-я,

директор

С.

Вукало-

1IJИЧ. Вся наша худо­ ба у спеку перебуває В стіЙлах. Ми п!дгодо­ вуємо їІ зеленою масою. А,з кастан,НЯМ ве­ чІрньої прохолоди пе­ реходимо на звичаАний

режим випасу. llIорі

і

трава спека

ша,

і

ляє

тваринам.

не

у радгоспі ри

О

цій

соковит!­ дошку­

-

чоти­

зрошуваних

пасо-

вища. Ефективне Ух ви­ користання

дало

змогу

довести середньорічнІ надої молока на корову

за роки нин!шньоl п' я­ тирічки до 5025 кіло­ граМів.

якісними білково-вlтамlн­ ними нормами займають трав'яне борошно і різка

штучного

сушіння. В яи·

ніш ньому

році

господар­

ства області повиииі заго­ товити ух понад 72 тися­ чі тонн.

ДОСВід радгоспів СПlр­ нов.ськиЙ. Вишгородсько­ го району, «Совки.,­ Ниєво-Святошияського та багатьох інших rоспо­ дарств

показує,

велико!

щО

рогатоІ

.ІІJJЯ

ху.uоби

більш доцІльно заготовля­ ти траВ'ІІЯУ різну. За по­ живністю вона не посту­ пається трав'яному бо­ рошну,

виготовленому

тієl ж сировини, піДВИЩl"на

П

,сприяє

з

а дещо 1I0JJогіс,-ь

12-14

(до

процеНТіl!l)

зменшенню

втрат

каротнну иа 15-20 про­ центів 1 Rращlй пере трав­ ностІ nоживиих речовин. до того ж приготування трав'яноІрізки потребує

на

18-20

ше

процентів мен­

палива

і'

дозволяє

майже на ч~ерть підвищи­ ти продуктивність шильних агрегатІв.

су­

Трав'яну різку заго­ товляють (І багаторічних і однорічних трав. з1БР8них у період бутонізацП

1 початку ва

цвШtlня.

схошується

3

Тра­

одночас­

Виrоди nриrотуваННJI трав'яної рІзки'" ПриrотуваИНJI корму 8И­

вок

...

Як sберіrати трав'яну різку

ніж на протязі дин,

оскіЛЬRИ

прос~ання

3-4

призводить

до. втрат каротину 1 су­ хоІ реЧО8ИЯИ_ Зниження вологостІ зеленої маси дає змогу підвищити про­ дуктивність суши.тzьних

агрегатів щонайменше ка 15 проценті,.

Прив'ЯJ1ена маса з2-3

валків Пll1бира@:тьс~ кор­ мозбириьними комбайна­ ми КСН-І00, Е-280 або косарtrlМИ - подр1('!mвача­ ми RУФ-l,8 з одночасним вивантаженням

у

кузов

тракторного

причепа або

аВТОМІІШИНИ,

що

рухаєть­

ся поруч. У всІх випадках трава повинна бути добре подрібнеяа, щоб частинок довжиною ЗО міліметрів

процентів теплоносія

-

забезпечу­

апа­

своєчасним

гостренням

ножІв,

за­

регу­

люванням зазору і швид­ костІ подачІ маси 11 бара­ бан, Для уникнення втрат

при

завантаже1{ні

ральними

дрібненої

зби­

машинами

no-

причепІв

та на­

маси

трак,ориих

ку~ови

щитами

побіжними

у межах 600-750, а на виході 95-115 граду­ сів за Цельсієм; при во­ JJOTOCT1 маси 70-75 про­ центів відповІдно 500 -700 і 95-100 граду­ сів. Експозиція сушіННЯ маси 'регулюється

сітками.

Головна

ної

та за­

сушильного

ня

.1

сушlНliЯ

більше ля

4

we

як на

ро­

nll!торагодинного

живннх

М~.!І~НЧИRИ~

T~

cr.'

бути біль­

боту сушарки. Останнє пов'язане з тим, що вже

призводить

~ежим

бі­

агрегату

двогодинну

строї

біJ1ЬЩ

aJJe 1

годин,

П не повинно

після

агрега­

трави І! аг­

суwильного

тів AB~-O,4, АВМ-О,65, ABM-l,::)А, СБ-l,5 та Ііа

сушильних

обладнання

регаТі. Маса у вал ках не повюша ПРНВ'ЯJ'!юватись

доцільно прив'ялювати в поnі до ВОЛОГОСТІ 67-70

дроцеНТіВ. ~J1e H~

успіш­

трав'я:ної

повинна бути такою, щоб діяв погодинний обсяг СКОШУl!lаннл, прнв'ялю~аи­

3,0, НПРН-3,О або само­ хідна машина Е-301. При

RПВ-

умова

заготівлі

~берігання

косарки

часто­

тою обертання сушильно­ го барабана в межах 59 обертів на хвилину, щоб середня вологість ви­ сушеноУ різки була в ме­ жах 12-14 процентів.

Подрібнена маса транс­ портується і вивантажу­ ється в приймальні при­

тракторні

температуру встановлюють

сиро!

маси

в

купі починає n1двищува­ тись УІ температура, що до

втрат

речовин,

по­

кароти­

ну. При випаданні опадів

нічний

~epIOi! при

цер!ПІ, доцільно бриие". вати з додаванням 20"", 30 процентів подрібнеНО1 соломи 3 тим, щоб дeJ,ЦO знизити міцність БРИRе~

ВИСОRій вологості різку тів. У всіх випадках баі готують із свіжоскошених жаН0 вводити 4-5 ПРOt трав.

центів меляси.

Готова траJlJ'яна

80-85

1

ратом

Це

рощуються

використовуються

маси

за nодрtбнювальним

процентів.

і плющенням стебел, Для цього

rюлогості

ється ретельним доглядом

в масі було не менше ао

додатково

у

шінни встановnюють В за" лежностівіД вологості та виду сировини. Так, при

різки високоІ якостІ-за­ безпечення безперервнос­ ті виробництва. Організа­ ція робіт агрегатів у полі

автомашия

укладанням

гО­

триваnе

валки

ним

сприятливій погоді траву

(РАТАУ),

...

KOJt- магає високої технолоrічної дисципліни при роботІ. суwильних устано­

госпів і радгоспів ВИСОКО­

ся ще 8 середині трав­

чилась

у забез'"

печеннІ тваринництва

встановила­

БАЗУ

Тежво.поrїJI заrотів.пі трав'пої .ріЗКІ

НІЧ Н І

ВИПАСИ

МІЦНУ :КОРМОВУ

-

рІзка

Трав'яні

брикети вб81

може зберігатись у нату- ріrають у сухих складсы

ральному

вигляді

або ких

приміщеннях,

насИt

ущільненою в брикети. пом У купах або BiдclKa~ Зважаючи на те, що тем. висотою шару 3-3,5м, пера тура на ВИХО)lі С'l'апо- Якщо відсіки складу об~ вить Бди3ы<o 50-:55 гра- ладиати системою актив,

дусlв, ~иникає необxlд- ноУ вентиляції, то висоту: ність охолоджувати різку. шару брикетІв можн~

Робити це можна кілько- збільшити до 15 м. ма способами, в залеж'Важливе. значення для ності ~1.!! УМ9вгосподарст- своєчасиого проведення ва:

розстилатц

норм

під

роБІт та забезпечення ви;

навіс ом шаром близько сокоІ ПРОДУІ<тнвності npa.t 1 м для ВIiТРИМИИ протя- цІ на заготівлі трав'яио'ї

гом

16-18

годин; 38СТО- ріЗКИ

мав

С08'увати

активне венти-' прогресивно\:

ціальних

ЦИКJ10цах

бункерах

1

лювання повІтрям у

спе-

перфорованими

Оl'ганlзаціt

технологічного

або процесу. для цього в гос;

тракторнн"

причепах,

ВСloого

застосуваиня

подарствах

створюють

обладнаних механІЗОJаиl

ними днищами.

проміж- я:кими

ральні

загони,

машини,

ОJi;олоджену до темпера- портні засоби,

тури повітря (або на 5rрадусів вище) різку завантажують цневмотранспортером у сховища, які споруджують :9 навІсів, обладнуючи Ух

6

боновими

стІндами.

на ЗИКОРИСТОIlуваТIі вища

арочиого

МОn<-

кою для запобігання ЗМ­ з

агрегати та складське об~ ладиання. Техніка MexaHi~ зованих ланон по вироб,

ництву

трав'яної

комrrлектуЄ1'ЬСЯ

хунку

різки

з

розра­

тризмІнного

вико;

ристаиня сушильних агре;

при

ложення верхнього шару.

Брикети

TpaHC~

сушильні

1 схо- гатів.

ТIUlУ,

умовІ захисту верхньоУ частини армованою плів­

різки

за

ЗІІкріплюють I3би~

трав'яноУ

виготовляють

иа

пресахПБС-3,5 (55х45 ММ) або ОПН-2 (35х35 мм). Трав'яну різку з бо­ бових ТРі!В. ос;обли~о J1l(r.

А. ДЕSАJIЬЧУК, начальник відділу НОР­ мів і мелtорацtу облас­ ного управJtіНИIІ сіль­

CbKoro

rосподарства;

r.

КУКТА,

завідуючий відділом за­

ror.iBJ1I. 1 Пl'j{ГОТУВ8Н1Щ КОJlМШ )"НДІМЕСГ!


~ стор.

*

13

червня

роху

1979

'11012 ЖИТТ"

ШЛІФУВАТИ ' СТИЛЬ ОГЛЯД КОRК7РСНИХ

81 .лt1'ературниЙ

1Совкурс

жвавий жтерес газети «Нове 8111НТТя.. ПомІрятис,я сила­

..

на.

пcmрищІ

ТВОРІВ

всем честным людям на але ча.сто

, ..-кликав .. читачІв

остаиній

планете,

80Й!!.8. для жизни не

1

1

П рап,

крок

Львівсма область. У .сг. союзній здравниці Моршшс стала в дію нова бальнео­

n

по землІ.

водогрязелікарня.

Словом, Ю. Чудновському

За останні роки в Мо".. шині з'явилося багато но­ вобудов. Серед них -- пан. сіонат с:QзерниЙ:., санато­ рій с:дністер», бювет АІіне. ральних вод. Тепер на кош. ти від суботників тут сnр­ руджується новий санато".. ний комплекс матері і ди­ тини с:П ролісок». На знімках: ліворуч­

'Треба шлІфувати стиль, а тру.ltИ неодмінно винаго­ родЯ'Ться 1 глв60НRМ ка­

нужна:

Война приносит

словесно­

Моршину­ ;зростати!

е;l зважилися на·вІть тІ. стольно Х'і'о т.ривалИЙ час пише бедствиЙ ... ральним заАОВОneниям. 1 Будь ТРИЖДЬІ проклята СДЛfl себе!>, І тІ, хто ро. вl.Дгунами читачІв нашо! газети. бпь лише першІ кроки она! Суттєвий недолік віршів Не позбавлеНа дару на крутий Парнас. нестача новизни, ори­ слова СвІтлана Ткачен­ Чимало творІв побачи­ JIQ свІт на шпаль т а х гІнальних образІв. Анало­ ко (вона, на жаль, не вка­ стосу­ зала нІ ового роду занять, сНОіВОІ'О життя., вони гІчне зауваження Г. Нузнєцо­ ні адреси). Про це свІд­ IПрИ'Вернули увагу жюрІ, ється рwщнів чить така строфа: очолюваного членом с.пlл­ во! і В. Глушка. Чужою радостью Учень 8 класу мІськоІ :ки письменникІв УкраІни смеюсь, Миколою Сомом. Але ча­ школи N2 5 Юра Чуднов­ С'l'ИНа вІршІв залишилася ський представив на кон­ Чужою болью я страдаю, вІрш «Жизнь И сколько жизней я ІВ портфелІ редакцl!. БІль­ нуре шkть Із них важливІ за 'l'ематН>кою, та покн що Іх рано друкувати. ПоезІя - це сплав змІсту І фор­ f4И, це «вогонь в одежІ

ОГОНЬ.,

яким

є

нахил

до

твор­

чостІ, І слІд тІльки вІтати ![хНю

активнІсть,

праг­

нення виявити здІбностІ. Важливі теми

порушує

Спросите

роботах

тавтології,

у

деяких

ряд­

мови,

адже

не

«в

непогодЬІ

•.

П!дсумовуючи доводиться

сказане,

визнати:

цих

є

авторІв

в

по­

чvття, є рифма поезl! ще немає. Справжньо!

іВ надlслан1й до редаІЩI! добірці працівниця Ін­ чІтко. Наприклад, вІн на' поезl!. Позбутися типових вІдточити перо cnекцlї державного стра­ магається порІвняти барви огріхІв, хування ЄвгенІя Тупало­ полум'я життя з кольором їм уже давно допомогли б пІт­ обгрунтова­ керівництво і члени ва. УІ хвилюють теми ра­ кровІ. Але ж дянського патрІотизму, нІсть такого ходу сумнІВ­ студі! «Нриниця •. А для це не тІль­ цього треба брати актив­ боротьби за мир, за ща­ на, бо кров ки серцебиття .'!юдини, ну участь у ri роботІ. стя дітей: ках

фІЗКУЛЬТУРА

думка

виражена

не­

І СПОРТ

-

разІв! А потІм ви­

грала заБІг легкоатлетич­ ного кросу на дистанцІ! 300 метрів з результатом 50,1 секунди.

СТАРТИ НАДІЙ Пlд такНІМ девІЗОМ ми-

30

А ось у хлопчиків, якІ

Поза

цигарки

сесть

своя красота у неПОГОДЬІ!>,

му

уникнути

• з УСІХ УСЮД Аікува.lьні

знаю.

ланІ варто удосконалювати

а

вдається

и сама

-

не

знання

конкуреиnlєю

Доктор Фоллl з Нор­ нельського медичного центру (Нью-nорк) роз­ робив нІтрогліцериновІ ци­ гарки для осІб, якІ страж­ дають хвороба·ми серця, але

фінальнІ

змаган· МОЖЦЯімн

стали

одразу н!д Тешкевич.

Бони

не

можуть

ни нути

палити.

Він виявив, що нІтро­ гліцерин, розведений у во­ дІ І доданий до цигарко­ вого паперу,

дІє

так,

як

І при звичайному методІ, ноли його таблетни три­ мають під язиком для вс.мокtYвання в організм. НІтрогліцерин можна

додавати сорт

у

у

будь-який

цигарок.

ГОЛУБИЙ

IВУл()1 еуботи та неділІ У виборювали першість на плавцІв були Тетяна Пич­ Mlct'l Борисполі пройщли цІй же дистаНЦі!, пере- нурова (БориспІль) І Лео­ обласні

про­

iН~ Д1к~)Лярlв за програ- чотири спортсмени: Вік- пливли 25-ме1'роВУ ди­ !мою· багатоборства комп- тор Сорока, Ігор Лиг стан1Що вІдповІдно. за 16,2

П'ЯТНИЦЯ,

совому турнірі, який про- сандр Лук'яненко та Анд- мо. дІвчина показала кра!Водиться спІльно НиІвсь- рІй Еахмацький (обидва щий результат. ніж хло-

1

Борисполя.

програми

сантиметрІв.

змагань

lІІєрesладинІ

прий-

мала· поздоровлення з пе-

І У анм на ремorою п дтят в

mroднли

Тричі

спортсменка

у хлопчиків БроварІв

Із місце вИбороли спортсме-

СвІтлана

Беле- ни Броварська! середньо! вона ви- школи N2 7. Тепер вони

""джима.ння вІд лааи у цька. Спочатку \ц1.8ча'l'он. метання тенІс- грала змагання з метання . , л' нвя nег тенІсного м'яча _ 40 іИС4'О ІМ Я'lа. пава· • б-

!

!(oQтлетичняй крОс. стри

:КН 'І довжнну.

У загальнокомандному залІну перше призове

вІзьмуть участь в респуб-

Лlканському

легкоатле-

зала

найнращий

резуль-

I'lIИЧU естафета 8х50 мет- тат у віджиманні від дави "'18., а також гІмнастичНі r

_ави.

якІ

ЧЕТВЕР, 14 ЧЕР4НЯ ПРОГРАМА цт

у

боролиея

за

ІІІ-orу: З повною вlдда~rЧ.ею' сил.

e..we ......

І це зрозуміло.

Rоманда-1Іереможни-

Нещодавно

.Шахтар~.

В

на стадІонІ команди

ишгорода І

лоУ Церкви. Зустріч кіичилася з рахунком

Бі

-

за-

7:2.

-

пере м о ж-

зустр І лис я чені перехідні

нубки об-

юнацьких номанд на приз

'..

Номандам

'

ф

«ШкІряни" мяч •. цям юних

сСтарти Першими

б І І ут ОЛ ст В ІІРУ-

:надІЙ.. ЦІ змагаиня про- команди хлопчикІв серед- ла,сно! ради з фlзкульту~

"'О"'ит.имуть у nlOHent'bKo...".", .. "'а.борі «МОJlода ..vгвар-

'''.'' • \цІя:~ в

ОдесІ

Р.

Першими

боротьбу

з

27

ньо!

вІково'!

(1966-1967

черв- радження)

,вступили

ВаCJфькова.

У

гру п и ри і спорту

. років

БроварІв

Виграли

пода рІ поля

з

та

грамоти.

на- Вони захюцатимуть честь б

і о ласті на

гос-

рахунком

ких

б

реanу лІкансь-

змаганнях

на.

приз

клубу сШкіряний м'яч..

"

І

спринтери, якІ 1:0. Потім помІрялися сиJ вечерІ на с'Тадlоиl в д. футБОЛіСТИ най булися пІВфІнаЛьнІ Ігри 3 - Футболу на кубок областІ. foIожців на дистанцІІ 30 меншо'! віново1 групи Зустрілися номанди БраlМeтtplB. У дІвчаток най- (1968-1969 рокІв на· варського екоперименталь1'раІ.Ций результат дня по- родження) зВ Богуслава ного заводу TOpfOBeJIi>HOrO Ій б іКаЗlJIИ двІ спортсменни та І ванкова. уперт 0- маШІШІобудування 1 Фа. Світлана Василенко З ротьбl перемо гли хлопчи - стІвського аВТQiIIідприєм· БроварІв 1 Ганна Дєєва з ки з Богуслава. Рахунок ства. Перемогу здобули БІло! Церкви 4,6 се- зустрічІ 6:1. У змаr:аннях гостІ з рахунком 1:0. lКуиди. Вони І стали чемФ б . . І юних ут ОЛІСТІВ старша виборювали звання пере- лами ЮНІ

1І1()иами.

1

вІ. КlнсІпрограма.

лу; еДинамо>

ФУТ&ОЛІСТІВ

<l:СпартаJ<. вІдбулися обласнІ фІнальні змагання

ця здобувала право виіСТiDiти на республlкан- нлубу

Cb!toмy турнІрІ

ЮНИХ

вІкової групи

зустрілася

А.

r АВРИЛЕНКО~

п'ятврlЧОIІ. лІвнА,

Теле. бере.

диl

в

кова викоиуе с"мФонlчниА оркестр Центрuьиого тме­

h'leИИ.

І

діо.

ВсесоlOЗНОГО

ра­

10.10 Коротltометра.нl художнІ , 1U&ФільмJI. По закlнченні

І

20.50 21.00 21.45

добранІч,

Програма

дlтвl

еЧас>.

(М.).

Продовжения

отл."

TeaTpl8 V"раТив. закІнчениl иовии". оперних

НОВИНИ.

-

част"иа.

На

14.88 Ноі"ни.

По

14.&0 ,З, безпеку на 80дІ>. КІПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ "опрограма. 15.35 МОСК8а І москвичі. 17.40 ХудожнlА телефtльм eHa~ 16.05 Шахова школа. щадки>. 5 серІя. 16.35 ДокументаЛЬR"А теllе19.00 Спортивна програма: .е.,.. фІльм .Цlл"иоград~. пlонат Європи з баСllетбOo1l)'~ 17.00 СпІвають солісти ГОРЬК08-

15.20 РІдна природа. 15.40 Об'ЄКТИ8. ського театру опер" та б8JIе. ЧоловІки. (IТUlя). Кубок 16.10.Орля>. Коицерти"А зал тместудlІ ту Ім. О. С. Пушкіна. СРСР а' кІиного спОрту, . 17.30 Ми будуємо БАМ. (М.), 16.55 ХудожнlА телефІльм .11.11. 18.00 А. Барто. Переuадв а двТIlЧОТ. АlтеА .Вuьчвнl вlтр"ла». 20.00 ВечІрня к&зка. (М.). 18.05 ЛеиlнськиА у"lверсвтет 18.45 «Сьогодиl у свІтІ>. мlльАоиl8. На листи тце- 19.00 Кінопрограма спо ЛI81Т». 20.15 Киів - мІс.то мо•• г"ядачlа вІдповІда. 'Іле,,· 1~.25 Голос" народиих Іистру- 21.00 Науково-популярнІ фl.ll~ ментІ.. Домра. кореспоидеит АкадемІТ наук 20.10 КІноепопея .Вмвка Вlтми. ,(М.). СРСР П. Г. Бунич. 18.35 КінОжУриа.ll· сХо'!у все чизняна>. ФІл"м 12 _ сБ"т-· 21.45 ХудожнІй те.llеФІ.ll.1ІІ 8а иа морІ>. сЛегко бути ~ р,обрим». 1. І з"ати!~. 21.00 Програма еЧас". серlі. (М.). 18.45 .Сьогоднl У свІтІ,.. 19.00 Чемпlо"ат СРСР з футбо- 21.45 Виступ оркестру • HblO- IJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!S Норк

(Мlиськ)-

В перервІ

Кубок

СРСР з кіииого спорту.

сказати, що юнІ

tпIортсмени

К. БОРИСОВ.

виконуються

IІ1д музину в<:1М. класом. Треба

турнІрІ

- метрІв,' пІсля цього пока- «Старти надІй..

СузІр'я

фільм .Берег правиА>.

18.30 Концерт. 19.00 Актуальна JtaMepL 19.30 Огляд оперних театрІ. Vв, КудиновцІ>. Теле.иста8а. 2 раУ"и. ЛьвІ8ськиА театр оп.. сері.. Частииа 2. ~ pk та балету ім. І. Франк.. 9.45 Т80РИ М. Римського.Корса­

8.00 Програма сЧас.: 9.05 • Чотири иеспокl А иl двІ 8 'l'омl облвно, взяли участь 4,7 сенунди. ту 8х50 метрІв у дІвчат Кудииовцl». TeJIeBBtTpa. 2 lІІереможці двох попередПеремогу в стрибках у виграла команда мІста серІ •. Частвва І. . магань Б Ц 9.40 Художиlil фІльм .lІоверІН І Х еташв з довжину здобули Тарас :ла роква, а у хлопчи- . иеиия Максима>. По .sакlиоОП()P'l'смеии Бlлоцеркlвсь- Пазич з БроварІв І Ганна ків - БроварІв. чеииl - Н08ИН". ко'! середньо! шноли N.! 9. Дєєва з Біло! Церкви. ГімнастичнІ вправи най- 14.30 Новвии. ВасилькІвськоІ шкоЛИ-іНкраще виконали учнІ ВІ14.50 До Днів БерлІна в Моск:Jnnевя

18.00

ЧЕРВНЯ

8.00 Програlllа .Час>. 8.40 Гімиастика. 9.05 • Чотири иеспокlАнl

SИМ: обласним комІтетом Біла Церква). Вони пець. ЛНСМУ, облспорткомlте· показали однаковий час Легкоатлетtnnn1 " ",." 'е"тафе-

'l'ернату, БроварськоУ се- Перший показав резуль- лоцеркlвськоУ СШ N2 9, (редиьої школи 1119 7,' а тат 4 метри ,80 сантимет- які одержали найвищу су~а1tООК середнІх шкІл мІст рів, друга - 4 метри 05 му балІв _ 10.

15

ПРОГРАМА ЦТ

ЕКРАН

леlOCУ ГПО. -У цьому ма· (обидва-Бровари), Олек· І 17,23 секунди: Як бачи-

BrДО

мінеральних вод

Фото Б. Крнmтула. (Фотохроніка РАТАУ).

Однак вона теж у поло­ ні прос.тих рифм, часто збивається з ритму. Світ­

сятає. Автор будує стро­ Фи, вmсне, на найпростІ­ шій, дІєслІвній рифмІ, ЙО­ не

бювет

курорту «Моршин».

живу.

стверджує:

Тленья нет, Его и не БЬІВает В настоящей жизни Все ПЬІЛает! Проба пера, безперечно, слова., це не просто риф­ похвали. Але ІМована фраза,' а образне заслуговує проба. Рівня 'ВтІлення думки. У авто­ тІльки як pl:в, чиІ твори ми рецен­ справжньо! поезії вона не зуємо,

новий спальний корпус са­ наторію с:Дністер:., внизу

панІ>.

22.35 22.50

джаз

реперторі

ком­

(США). .СьогоднІ У cвITI~ Концерт артисті8 бuету.

•.

Є.

21.00 Програма сЧас~. 21.3S .Що? Де? Кол,,?». Te.ll80 ПРОГРАМА VТ вllІтори"а дл. молодІ. По закlиче"нl - «СЬОГОАвІ У 10.00 Н08ИИИ. свІті>. 10.15 Курорти Криму в лІтньому сезоиl. ПРОГРАМА "Т 1045 Компас турист&. , . 1130 І Iб.бб Для ми.т. еСрlбн,,1 АЗ81. С тор І икв творч ост • НО'lО">. П. БеспощаАн"А. 111.15 СпІвав Є. Івавов. 12.20 ШахтарськІ горва о В т ". 16.25 МІфи І дlАсиlсть. Кого ааКlноиарис про лауреата

хищав

радlостаицl. сСво-

16.45бода>. Республlкаиська . математичиа школа.

Загадкз

~~:~:~ в ~:~~

р зьхого

рудоупраВ.ІІlнн.

Ім.

аксlом" параllельннх.

17.15

~~::::~~' шахти І

фlавко,

сКомуиар»

Дзержи"ського

Третяка.

140-

Коnектив Броварськоro ІІОЧНОГО заводу г"ибоко сумує в зв'язку З раптовоКl .nаборанта заводу, см"ртю ветерана праці, Інваllір,в Вітчизняної війни МИРОНЦЯ Федора Остаповича І висловлює співчуття рІдним та бnизьким покіАного.

Криво·

А.

АдміністрацІя, профспі"кова

Г.

Броварського

1;;.55 Для мал.т. Срlб"вА .А381· вочок. 16.10 РІк четвертвА, УАарииА. 18.00 Поезl •. СвоТ вІршІ читаlOТЬ у передачІ бере участь пер· Ко"церт

симфовlч"оro

оркестру

п. Воронько,

Є. Ісаєв

18.30 Музичиий фlllЬМ

19.0~A~~~~:nbHa камер...

та

сІнтер·

шиА секретар

го міськкому

Дрогобицько,

раїии В. П. Барlбан. (ЛьвІв·

Твщині.

елек-

вИСЛОВлюють гл"співчуття робітниковІ Ф. Миронцю З приводу тяжкої втрати смерті Ао· го батька МИРОНЦЯ

М.

-

Федора

Iб.5~ЬЙ:р~~~:СТЬ~~орчIcТЬ. Кон-

вовви".

І

організацlТ

боке

1(0мпартІТ Ук·

19.30 телеогл.д с3нlмаєтьс. _І. - . церт оркестру "ародиих lи· но> струментlв пuа:цу культури 2045 н'а до б ран І ч, .11 І ти І ДніпропеТР08СЬКОГО мета· '. лургlАного заводу імеиl Пет. .11.00 Програма сЧас~. (М.). ровс ького. • 21.40 .Любов, КОМСОМOJI І вес- 17.40.Юиl ГОСПОАарl аемлl>. "а». ФеСТИ8UЬ КОМСОМОІІ.РОЗП081даlOТЬ випускникн ськоТ піснІ. По закlнчевнl _ КрасНnі8ськоі ШКОІІВ на 1<11-

партІйна

району

тромереж

ВОРОШИЛ08град

ськоі обласвоТ фlлармовlТ.

А. Сафроиов.

Редактор Н. ФЕДяи.

ПартІйна

Осіаповича.

організація

Бро·

варського змішторгу З гnи-

б

окнм сумом повідомnяє про

смерть qKe;;~B~Q~C

Федора Мироиов"ча І ВИCJ!овnює сnівчутти с[м'у

.._П.О.К.їй.н.ог.о,.'______...1

·.~"""~:;;:;#:;:Ь:-:""~:~;::;;~-';::;'-.-(rI"'''''~~-~р'"ЕС;':-~1"'''Т~ФО~~::;:~-:;';;"'·:;;:::-;:';;;;':;:'~7';''I-#{.;е-;'~8:Х:::--і pallOBBOI'8 ... .

'

1\0кuуввствчес:коlІ

парти.

УкравнЬІ,

rePOДCK.re

в

SРОВАРИ.

СО8ета Bap.,JlвыJ Itепутатов Квеве ••1І еб.nаств. Газета 8Ь1X8J1ВT В8

f1IpaBBCKolI

"ые..

8IАП8в!даль'!оro секретар.. вІддІлу clльськО'" rocn.дapcTB8.

Аевта Ulсцевого радlОК8мевв. _

255020.

ІУ.ІІ.

К.Іве,к"

Друк виоокиil. Обеяr

ІМ.

2

касово!

робогв,

Ф-ТОК8рес:ПОВАевта

кореопов,

вІдділів проквсл.~, ... 19·4-67,

1'·3·18:

ПО.ІЮСІІ ФОРUІТУ А2.

,...,,-·uC-СчCfb-С"'~~""""'#~~~ ,.."",....,....,...,#"...:-~.,..."....,.~~..:-4 ...,...,....,....,.~ r-"""'''''''#OW:+~~'''''''''''''''''''''''~:О''ооО'''''''#~D

ІИl1екс 61964. БDоваРСЬКI IІ.рукаРИIІ Киівськоro оl'iJlупраRЛіНRЯ в справах ВИl1аВRИI1Тв, 8ОЛ~rраФlі І КRижковоі торгlaлf. вул. КиІI'ICWCI. 154.

І

' в второв, eepeJlJ.

п'IІТВВIUO І CJбoтr.

• ..,.~~~~.,.# .. ,. .. .",..,... За'м. 3364-11.320.

'

#93 1979  
#93 1979  
Advertisement