Page 1

ЗУСТРІЧ З ДЕПУТАТОМ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАFlТЕСЯ/ ом

93 (4407)

ВІВТОРОК

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР

1.4 ЧЕРВНЯ

1977 Ціва 2 1ІііІЕ'ііі$"

Иід ГJIИбоким впливо~( рішень травневого Пленуму ЦК КПРС. доп~віді на ньому Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва і проекту нової Конституції Союзу РСР живуть і працюють трудящі Броварів та району. Тепер у дні m.:\готовки до :виборів у місцеві Ради депутатів трудящих ЗАгін ЛЄ1l-"Торів, aгi~ таторів j по.1JітіНфор){аторів ве;іе пропагаН;lУ цих важ .'1ИВИХ

р. коп.

... ра

lОіІі:

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

З

;:{окументів. Вони роз' яснюють велике значення проекту нового Основного Закону Країни Рад, в ЯКЮIУ чітко визначені права і обо­

17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

в'язки гр~мадян найдемократичнішої в світі країни, відбиті ті ве­ личезні .зміни, що

ОРГАН БРОВАРСЬRОГО МІСЬКОГО .кОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІ! УКРАІНИ, МІСЬКО! ІРАНОННО! РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬRО! ОБЛАСТІ

ВЦОУ;ІИся

за період

після

прийняття на

VШ lІадзвичайно)!у з'їзді Рц нині ;\ЇІочоЇ Конституції, Разом з цим Д~BipeHi особи, бійці ідеологічного фронту знаЙО~I­

червня-вибори до Рад

19

CEM~HAP поnітіНформаторів

ДО ВИБОРІВ ГОТОВІ з ме'l'ОЮ пе.ревірни готовності

Свою добру підготовну вони під­

:виборчих Дільничних номісlй, забезпечення дільниць необхідНОЮ .1ітературою, матеріала:\ш та iHBeHTape.\t для проведення rOJocyba-ння в день виборів виноннам районної Ради депутатів трудящих :lШНУЛОЇ субати провІВ прабні вибори . Перевірялась повна готов.н і сть виборчих дільниць, забезпечення їх '

твердили в ході проведення пробних виборів. На всіх вибор­ чих дільницях цих сі.1 голови Ді.1ЬНИЧНИХ НО:ltісlй В. А. Воє­ водченко, М. Ю. Степанавічус, А. Ю. Шугайло , М. Е . Ведме­ денка, В. С . Гарий разом із членами КО~1:СЩ ще раз ретель­ но перевірили готовність діль­ ниць, наявніСть зв'язну. звірили

ла1lfИ

лення

lКабіна1lfИ, бюлеТН?ШІ,

прат?ко-J списки вибо"рців з метаІ? вияв:

галосування,

оперативного

наяв'НlСТЮ

зв'ЯЗКУ,

а також

людеи

пахилого

вшу,

не з~южуть са~!Остійна

яю

П;:JИЙТИ

Міський

комітет

НО Палаження обласних,

пра

вибори д о ! Уц

міських,

райанних,

членів

виборчих

; безпосередньо

ви ­

ком і сій

на місця.

Зг і дна

селищних, сІльських Рад депута- J плану виборчих на:lllсlй на всІх

тІв трудящих Українськ аї РСР . І ;tlльницях У день вибаРіВ вистуРівна о 1 О годині всі члени ~айоннаї оперативнаї групи, да складу якої вхадили працівники апарату райвиконкаму, вlддlлів і управлінь, представники

районнага

вузла зв'язку,

раз'ї-

халися по населених пунктах району. Найкраще до прабних 13иБОРіВ підготувалися викон-

}(Qми

Русанівської.

паТЮІУТЬ учасники худажньаї самадіЯ .1ьностІ. працюватимуть буфети . ПІсля закІнчення прабних ви­ барів секретар райвиконкаму

Н. І. Б!.lИ:l1а підбила

пIДУ:l!КИ,

які засвідчують. що переважна більшІсть ;:tIЛЬНИЦЬ повністю готава да проведення виборів, а

ЖерДі в-І також відзначено

<:ької , Літківськаї сільських , J ків. НалитянськоУ селищної Рад.

ряд

взя;ш

участь

Виборці

Калитянських вибор­

чих округ!в .ММ

38

КаЛИТі від попередніх

виборіВ.

онної Ради Н. Ф. Буйвал, В. С. Тавлуєм, М. Г. МІсюрою. В. К 3аглян, Г. І. Батечко . ДовіреНі особи ознайомили присутніх з трудовою і грамадськаю діяль­ Ністю кандидатів у депутаТІ! .

ВиступаючІ А. І. Бар<:ен, М. В. Гайовий, Є. В. Воробйов, Л. І . Нузьміна, Н. В. Карнус розпаві­ пи про трудове піднесення, яке :панує в усіх калективах о.ргані­

зацій І устанав селища, гавори­ ли про т! зм!ни, що сталися в

подякували виборцям

лене ї~! високе давір'я

секретарів первинних парторгані­

З доповіД;іЮ «Завдання і~еоло­

19

соо\: ~аласи.

червня

за кращих

пред-

СТ8$:;:: ~iB

в життя накреслень

Союзу

Рцянських

стан о в

ЦК

КОМТІартії

України,

об.1асного Ko~!ЇTeTY napTll» ви­ ступив секретар міського коміте­ ту партії А. Г. Мутипа. Присутні з хали лекцію проти

цікавістю прослу­ на тему «Наука

реЛІГН»,

яку

прочитав

член Спілки ПИСIo~енників СРСР, лектор

06ласног~

«Знання»

д.

Ф.

товариства

НрасицькиЙ.

3а багатсрічну активну роооту

комуніетично~{у

ТРУдящих

Президія

Верховної Ради ~-PCP нагородила

ШИПИЛЕННА Федора Трохима­

дидаrам у депутати ряд наказів на поліпшення саціально,куль-

ки СРСР і міЖНIlРОДНИХ відносин при прамінні Броварської місь­

ганді

голову секції по пропа­ питань зовнішньої полі ТИ­

-

ського правопарядку в се.'1ищі. кої організації товариства

«3нан­

ня».

щ)о)ш~л с вих

З'Ї3;J;У RПРС, як, натхнені ріш{)ння~1И

XXV

травневого П.1ену){у Щі ІШРС і допові;!,1Ю на ньому Г~неРIІЛЬНОГО секретаря Щі КПРС тсв. д . І. Бгежнєва, ведуть обговорення проекту нової Ііонсrитуuії Союзу РСР, готуються гідно зустріти 60-р;ччя Бе.1JИI\ОГО Жовтня. У СВОЮIУ звіті Ю. ~I.

багат!) приді:ІИВ уваги виконан­

COKr.'10B

ню наказів ви.]орців, даних йому під час попере.:\ніх виборів ;\0 Верховної Рци Української РСР. Він, зокрема, відзначив, що за наказом виборц і в у Броварах СПОРУJ;жено новиfi кінотеатр «Пра­ метей» найкращий в об.l1tсrі. 3а час піс.1ІІ п('передніх виборів чудові бпинки культпи ста.1И до .1aJ;y в Cf!:rax Рудні і Требухові.

Чюrало зроб.:rено в ('праві ЖИТ.'1IJВОГО БУдівництва, шкіл, до­ шкільних ДІПЯЧИХ заF..'І1;J,l s. Т: .1ЬЮI ~lИну;уого року майже 8()О ~~алеНЬКIІХ гpo~!a;I!1H 'fi~T.1 сra.1И і світлих ,з;итячих ко\r1:ЮlТів.

господарями

трьох ПРОСТОРИХ

Всебічно проана.'1:зувавши хі;\ виК'онапюt наказів виборців, Ю. М. СОКО.'Іов наГО:ІОСИВ на завданнях, поставлених перед трудя­ щими області, в TO~!y чпс.'1і і нашого "іста й району, на юві.1еЙниЙ рік.

по поширенню пмітичних і H~­

знань,

коле!;!ИБИ

про те, як очолені партійними орга­

вого Плену~{у Щі ІШРС, проекту І

вича

П. ЯРЧЕН.ко.

po;mrBiB

Конституції

блаку Ka~IYHiCTiB І беsu;;:;тіЙних . Вибарцl дали кан-

турних умав, зміцнення гр а 1'1 ц-

раііону

пі;щрив"ств, бпіве.1ЬІШХ, транспорти;!х та інш;~х оргзніззц!и, рцгоспів, колгоrпів об­ .1a~Ti, в тому ЧИС.1і і НR'ПI1ГО ~[;CTa та району, борються за вті:Іенш{

і запев- вихованню

від;:tати

нізаціями

;іі і роз'ясненню рішень травне-

щоб з честю виправдати йога. Гра~IОТОЮ Президії Верховної Учасники зустрІчі однастайна Рци ~-країнсы\її РСР

вирішили

Ю. И. Соколову . Він

гічних працівників по пропаган­

за вияв-

нили, що дакладуть всіх зусиль,

і

нобудування. Ії в~дкрив ВСnПНЮI сл~во" перший секретар ~!iCЬK­ кому партії .тт. І. Пав.1ею;о, який надав слово депутатУ Верховноі Ради ~rKpaїHcbKoї РСР по Броварському виборч()му ~KPYГY ~1 26·1

ЗАЦій по ідео.'10Гії.

34. 35, 36, 37, Кандидати в деriутати сердечно укових

правели нещодавно зустріч з кандидатами в депутати рай­

міста

Зустріч відбулася у бу;щнку культу.ри заво,;у торговог() ~!аши­

заступники

Вітаємо 3 нагородою!

ГІДНІ ВИСОКОГО ДОВІР'Я

була зустріч виборців

партії Ю. М . СОКОЛОВИМ.

семінару по'ЛітіНформаторів, у

яко~!у

хвилюючою

3 депутатом Верховної Рци ~-PCP, ceKpeTape~ Київського OOKO:.lY

України провів заняття районно­ го

недолі-

В. ПОБРАТИМ.

ТеП.10Ю і

Компартії

знання членів Ді:JЬНИЧНИХ Ka:l!i- : на вибаРЧі дільниці. Для таких Соціалістичних Республік та по­

сІй сваїх прав і обов ' язкІв згід-: виборЦів буде органІзована

лять виборців з біографіями каНДИ;J;атів у депутати до ~lirЦСБIІХ Рад, яких по ~IiCTY і району висунуто до об,1асної 14 ЧОJовік, міської 167, районної - 91, се.'1ИЩНОЇ - 75 і сі.1ЬСЬКИХ Рад 1179 чоловік. В ці дні проходять зустрічі кандидатів у Дffiутати з виборцями, рідбуваються звіти депутатів.

Пі.з; час зустрічі виступи.'JП виборці: старший пе'lОВІІЙ заВn;J;У порошкової мета:ІПГ:Ї В. С. Гусєв, тесляр пересувної ~еханjзt.ва­

ної КО:ІОНИ М

15

В. О. Ііорнєв і ГО.10ВНИЙ зоотехнік радгоспу

i'leHi

Кірова А. М. Скрипник. Вони розповіли про те, як у їхніх колек­ тивах вивчають рішення TpaBHOB ~ГO П.1?НЛlУ ЦК КПРС і допові;\ь на HЬO~IY [eH epa.lbHoro секр?таря Щі ІШРС тов. Л. І. Брежнєва, обговорює'іЬСЯ проект нової Конституції Союзу РСР, як іде З~lа­

гання за успішне виконання соціап!стичних зобов' !Іза нь дрпого року п'ятирічки, гідну зустріч 60-Річчя Беликоrо Жовтня. ПО;lЯ­ кувавши депутату

за вірне С.1ужіння

HapO;lOBi,

виступаючі ві;!;

i~leHi ви б орц і в округу знову да .'1И ЙО~ІУ ряд наказів.

Перед }-ча с .fи!\а~ІИ Києва.

зустрічі з KOHцepTO~

виступюІИ артисти

...azza"'Z~~?ZZ"'~"'~~И8lV/~Qa"'''~~~i.Z7~~QВЕа~аи~~. .zgazzaLZza~AZ~za7~Z~~Z

~г~zg~?Zzg?zZQ~.z~~~~~/A~~...zg~~...~za~~~~~ZZ~QZz~~~~....а

КРАЩЕ ОРГАНІЗУВАТИ ДОГЛЯД ПРОСАПНИХ Загін уже обро.бив геР.бl.цида- НЕ

ОБРОБИЛИ

ми

ГЕКТАРІВ працею

на догля;:tі пос і вів відзначається

па

-

П.lантацШ ДИ

механізаваний загін

гектаР І В

паСіВіВ,

з

яких майже половину станов ­ лять озимі і ярІ зернавІ куль­ тури. 200 гектарів картапл і об· раблено повністю, полавину

тисячу ВИСокопро;:tуКТивною

тисячу

захисту

внесено

повтарно. Гербіцитакаж

плаЩі КУ'l\урудзи, ренепладів та

Одночасно

іншІ

в

на

ЧЮlалі

кармових

ко­

культури.

СПАДАЄ

НАПРУЖЕННЯ На овочевих плантацІях обох ві;:tділків «Краси.,їв­ ський~ у розпалі роботи па да­

pa;trccny

гляду

за

пасіва~1И

городини.

Колективи овочіВНицьких бригад

госпадарстві ве­

і механізатари ведуть розпушу­ вання мІжрядь і ручне прополю­

рослин ра;:tгаспу «Пухівський», деться і міжрядний абраб і ток .яним безпосередньо керує агро- просапних культур. Тут СУ:\1лін­ вання посівів від бур'янів, обро­ НО:'І-Хімік Микола Михайлович наю працею відзначаються трак­ бітак рослин гербіЦидаІІІИ й от­

Оксютенко.

У полі з

ранньаї таристи

Олексій

Павлавич Ги-

ренкО' та Микала Петрович Ви­

весни обробляють гербіцидами соцький, якІ щадня виконують та отрутохімІкатами сха;!и різ- вираБНИчі завдання на 110НИХ сіЛЬСЬКОгоспо;:tарських куль·

тур екіпажі трьох

~гpeгaTiB.

Особливаю

ІІІРИСКУЄ

пропентів.

Механізатори

стараннІстю від-

ТJ'

п~имась,

картаплі на площІ 200 гектарів,

.

Микола за останН1М разом

я

КИЙ

"'_

Ou

рослини

.

ш;:tжививш

и

мінеральними дабрива-

ми. На п .1антаціУ кормових бу-

П~СіВИ обприскувачем рЯКів схо;rи

ОВТ-ІА. BI~ завжди

в усіХ серед­

ньаї ! пІзньої капусти, яка зай­ має плашу 70 гектарів. Між­

30

гек­

огірків пізнього посіву. гектарів іНШИХ овочевих культур ре;:tИСУ, цибулі, щав­

120

-

лю, петрушки теж

старанно

таща.

Всі вани

;:tОГ.lядаються,

багатьах ;:tlляН!,ах уже йде рання

врожаю і

ції державі

на

зби­

прадаж продук­

.

Крі:.! городини, ра;:tгасп має інших просаПНІІХ культур. Одна тільки кукуру д­ велик! площі

за на сидас і зе.lениЙ корм заЙ· :\іає 600 гентарів. КОР'1ОВі буря­ ки 160 гектарів . Більш як

Анатолш Васильович Си;:tа·

рав свої завдання виконує на 115-120 працентів.

гектарів оброблено гербщи;:tа- ведено розпушування міжрядь І 1IfИ. Дві третини плантацій уже ручне прапалювання, а вся ку­ пропалата вручну, на ц і й площі куру;:tза обрОблена гербіцида~!и. праведеН0 підживлення раслин На плантаціях овачевих та

пропала то ! про­ мінеральними дабривами .

виконує рвана. Зараз посиленими теАша­ :норми ~иробіТ~l . на 120-130 ми ведеться обробІток посівів процентlВ ..~од1И lНшого агрега-І кукурудзи. що займає 450 гек­ '1У

Дбайливо даглянуті бригадах схади ранньої,

У госпа;:tарстві є ше тарів

тракторних вже тричі разпушили міжря;:tдя ряддя її павністю розпушені, 60 на половинІ цих плантацій пра­

:значається тракторист

І ванович

120

рутахімlкатами.

десятки рооітниць, якІ ДОГ.1яда­ ють сходи, павний світловий день не вихо;:tять з паля кілька тракторних агрегатів.

тар!в.

О. ЧАВАНЛО, сІлькор.

інших

просапних

культур не

У харошаму стані перебува- спадає Tpy;:taBe напруження. ють також 160 гектарІв паМідо· йде наполеглива баратьба за рІв. Усі посіви обраблеНі гербі- високий урожай ДРУГОГО' року цидами й отрутохІмІкатами, п'ятирічки. один раз розпушенІ міжряддя. В. КРАВЧЕНКО, На плантаціях нинl трудяться старший диспетчер радгоспу.

УНР.

Чепе .. ьсь.иll

маШИl'оБУ1lівниll почином

м~тз .,ургіАниll

момбінзт

ві1lзначитн

АО-річчя

Великого

ЖОВТНЯ новими 1ІОС.ГН~ННЯМИ Ініціатором 1Іа

почмну

ск,.а1lаЛЬНИklв

1ІІвного

заВ01lУ

І

виступив:t

У

праці.

виступила

брига-

«Мир.

в.рстатn6у-

Чепельського

комбіна­

ту на чолі 3 йожефом Хорватом. УсІ дев ' ять Ч~'РRів бригади. IІка в основно"'У

виконує

ра.а.ІІнські

замовлення,

ви.

рішили на 1Іва мІсяцІ раніlD~ строку. 110 7 листопа1lа, 33 рахунок .і1lПОВі1lНОТ організаціі працІ завершити рІчну

про­

граму.

На працІ

фото:

бригаАа

СоціалlcтичноТ

«Мир ••

(Фотохронll(а

ТАРС).


червня-вибори до .місц евих

19

ШИРШЕ ПРОПАГУВАТИ

Рад

-----

РАДЯНСЬКИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

КОРОТЕНКО ОлекСій Петровичкандидат у депутати Київської обласної Ради депутаТів трудящих по Південному виборчому округу .N2 18 Броварському металургії.

заводі

у залі

році

Олексія

Олексій Петрович Коротенко на­ родився 1936 року в селі Привіль­ ному Баштанського району Микола­ ївської області в сім'ї колгоспника.

вО-РіЧЧЯ Великої Жовтневої соціалістичної революції».

1968

Доповідач

Після закінчення середньої шко­

ли з 1956 по 1959

рік служив У Ра­

дянській Армії_

До лав Комуністичної партії Ра­ дянського Союзу вступив у 1959 ро­ ці.

З

1959

колгоспі

по

1960

«Родина»

рік працював у

Миколаївської

області на різних посадах.

В 1960-1965 роках він студент Київського політехнічного інституту.

Закінчивши навчання, з цював

1965 р. пра­

інженером-техно.'lОГОМ

на

ти

ровича Коротенка кандидатом у де­

путати Київської обласної Ради де­ путатів трудящих.

Окружна виборча комісія Півдеu­ ного виборчого округу N2 18 зареє­ струвала тов. Коротенка Олексія Петровича

кандидатом

у депутати

Київської обласної Ради депутатів трудящих.

більш

ПОБне

задоволення

ho-по.1іТИчному, трудовому і мо­

рально;лу вихованню трудящих СЛі;t прово;tИТИ з урахуванням

.'lюдеЙ,

оссб,~и,в о стей різноман і тних груп

послідовний

розвиток

У;tосконалення

життя" тру~ящих.

структури нашого

суспільства .

Дянсьних людей яскраво

кандидат у депутати Київської обласної Ради депутатів трудящих по Промисловому виборчому округу .N2 19 Член

ВЛКСМ.

1969

по

1970

рік

навчалася в

Київському профтехучи.'lищі N2 24. З 1970 по 1972 рік працювала ізо­ лювальницею в Київському буді­ Be.'lbHoMY управлінні N2 42.

міста. Лише за роки дев'ятоі п'ятирічки в Місті збудовано 40

житлових

будинків

квартир. в ДИТЯЧИХ

2 cepe;tH!

КО:\Jбінатів, ЛИ на те~ш: ПОЛі-І очи~!а

літній кіно- «l'Лоральниil облік радянськ01 магазинів, людини». «ПравсфлаНГОВі п'я­

10

будинок побуту. В осоБИСТО:llУ кориєтуванні ТРУДЯЩИХ illіст'а

В

1969

році закінчила Женишко-

1355 автсмобілів. в селах ра- розпочалось BceHapO;tHe обrо( йону - 1314. Значно З'Росла ворення проеюу нової Ноне"І'и'

І

купіве.'1ьна спроможн і сть трудя- туції СРСР та вивчення допоВі­ щих ~liCTa

і району,

щорону І ді товариша Л. І.

розширюється порутове

говую.ННЯ. В дєсятій п'ятирічщ

Лекторам

ти

необх!дно включитися в

пере~бачається в місті збудува- НізаЦl.И

3

cepe;tHi

загальноосвітні

всіХ первинних орга­

товариства

«Знання.

пропа­

( ШКОЛИ, міжшкільний навча.1ЬНО- ганду ЦИХ важливих докумен­ ( виробничий КО~'Jбінат на 240 тів, донести їх глибокий зміСТ ( :І! і сць. будуть збудовані НОЗ! дО кожної радянської людини. ( ШКОЛИ В селах Жер;tова, СвіВJ!ступаючи в обгово,реннl доТИ.1ьне . •1ише за три рони ;tеся- повіді, заступник голови прав­ ( тої п'ятирічкИ передбачається ління м:ської організвuії това­ ( ввести в дію 11 садків-ясел. риства «3нання» Ю. П. ПолтаМіська

оргаНізаЦіЯ

товари-

в своїй

пропагаН;t1

вець докладно зупинився на пи-

повсяк- танні

глибокого

роз'яснення

вивчення

трудящим

1

проекту

радянського нової Нонституції СРСР, заклиособли­

для цього ріЗНQ:\~анітні ФОР:lІИ. ву увагу на З Цією тематикою в місті і ра- розділів, як йоні виступають 232 лектори. політичного Найактивніші cepe~ НИХ ду, ;1ержави

пропаганду такиХ основи суспільно­ і економічного ла­ і особи, наЦіональ­

Н. Т. Максимова, Г. І. Бобру- но-державного устрою СРСР. кевич. І. К Цімошинський, Голова правлІння первинноt М. Т. Поліщук, Ю. П. Полта- органі:J?Т!~Ї товариства «Знан­ вець, П. С. Щербан та інші. Слід Ві;tзначити та:{ сж актив,ну роботу по пропаганДі радянсько-

ня» зарr -'У ПОРСШ1\ОВОЇ JI!ета­ лургії, І' 'ндрдат технічних наук

щих первинних організац ій товариства «Знання» заво;r.В по·

тор:в. які вже в цьo~!y році про­ чнта.1Н 170 ле',· цій. Найбільше

М. Л.

дар .

1\1. Л. Корогодський сказав, що го способу життя серед тру;tЯ- на підприє:У!стві працює 80 лек­ рошкової

металургії

(голова ПрО'!ИТ<1ЛІІ їх лектори

Норого;tсьr;иЙ). рцгоспу-

А .l ф;:\lОВ,

тт. Бон­

Нривошлик.

С. І. Горі лей. Лектор м:сько1 оргаНізац:ї товариства «Знан­ ня» М. Т. ПолІщук у своєму

Зараз :'.!іська організація товариства «Знання» na30~1 з M:Cb!-:КО:\~Сill парт і ї ПРОВО;1ИТЬ м:сячники союзних Рt>спуб.1ік,

В!lступі звернув увагу на поліп­ ll:е,шя В:ЙСЬКОВ:J-патр:отичного виховання 1\10.'10ді, зак.'IИК3В леКІОР,В читати лекц:ї цікаво,

сомольської організації цеху N2 4, член комітету комсомолу заводу, член цехкому профспі.'JКИ.

~~исвячені 60·річчю Вели ного n\овтня. На те~lатичних вечорах вис!упа~ть лект.с:.р~ ~IiCЬKOЇ ОР:

ЗС!ХОП.lюк;че. знаходити КЛІО'! до ;1VШ і і серця слухачів. Про ВЕ' .1нке зна чення пропа­

ГВНlзаЦ:І.

гаЕДИ

Виборці Промислового виборчого округу К2 19 висунули О.нту Пет­ рівну Качуринець !{андидатом у де­ путати Київської обласної Ради де­ путатів трудящих.

пrац;вники,

ЯНІ

В';1ають

.. рсзвитон

-

ударник ко­

-

секретар

ком­

Окружна виборча КОМІСІЯ Про­ МИСЛОВОГО виборчого округу N2 19 зареєструвала тов. Качуринець Ольгу Петрівну кандидатом у депу­

тати Київської обласної Ради депу­ татів трудящих.

нення

НОВЕ ЖИТТЯ

пар!lИНl, про

ра;:{янсьК!

широн? І

розп

ки Радянсь!{ої влади.

району

проходить

0-

досяг-

КОЖНО І респуБЛІКИ за

В

ро-

ce.'lax

тя

ра;1ЯНСЬКОГО способу жит­

ГОВОРJ-І.'!И

заступник

НіЗ:щ!ї

В своїх

ГОl0ВИ

виступах

міської

товариства

І. К. Ц':,ІОшніІСЬІШЙ

орга­

«Знання.

та ГОЛОl>а

~інсФеСІ~-

первинної орган:зації товарнст­

валь СО~ЗctИХ респуб.ЛlК, В УСІХ

ва «ЗНі1ННЯ'> заводу «Торгмаш.

перв!!ННІ!Х

оргаНІзац І ЯХ

лекто·

ри виступають з лекц:я:\ш перс:\!Ожних

РОК:В».

В роботі пленуму взяв участь і

орга~lзаЦlЯХ

«~~ВОРИЦЬКИ~1>,

радгосП!в

рооо·

та

~ров~;tиться

н?

цеяю тексти. Л~КЦ1И написа,

НІ

на

Н.ИЗ~КО~IУ

і

IдеИ!lо,теорет~ч,

R. І\озій

Вівтор'ОК,

14

червня

па)'­

на

завданнях у зв'язку з пі;1ГОТОВ:

кою

;10

святкування

Великого з

Жовтня

ВИХО:10~1

у

світ

та

По

обговореНО;1У

станову.

1977

60-,,:ччя

в зв'язку

проекту

ПJ~енум

та lН-

пропа­

зупинився

радго;:пах

«НрасиЛ1ВСЬКИИ»

«Знан-

міськкому

І{снститvц:ї СРСР

.« Велиuнодим~р-

об .lаен01

віддіЛО:\f

агіТщ;ї

щвН!, вузьна и o.:\Ho~laHlТ·

на їх те~lатика. У

нес~~тематич-

референт

Завідуючий Г2Н;І!!

«З~плавни~», .тії М.

«ЖеРДІВСЬ!ШИ1> леНЦlина

HO~1Y

виступив

()ргаJ.1і , :,п:ї Т()Ві10иства ня» Т. Є. Лисенко.

пускають' певні недоліки. У пер· ВІ:ІННИХ

.

Л. І. Маринюк.

«60

Разо,,! з цим окреМі первин· ні організації В Цій справі до'

сьний»,

стор.

Брежнєва на

обс.1У- 'траБнево~!у Пленумі ЦН НПРС.

ський) (го.10ва Г. І. БобрукеБИЧ), заво;tу П.1аСПlас (голова ;VI. Г. Хоменко).

В СІ НА в 11 Б О Р П! Віддамо свої г()лоси за кандидатів KO~IYHiCTiB і безпартійних! 2

тирічки». В трудових колективах зарг~

розповів її rO.'lOBa. кандидат с:льсыгосподарськихx наук

тиву заводу. Вона

ці Віньковецького району Хмель­ ницької області в сім'ї КОJlгоспника.

сві1'

людини.,

рогатої худоби (голова Я. А . Голота), радгоспу «Требухів·

О. П. Качуринець

1952 року в селі Женишків­

«3ару?,іжний

раДЯНСЬКОl

П п о роб()ту первинної оргаН1зації товариства «Знання. раДГОСПУ-!-~О;\l5інату «Налитянський» імені 50-річчя СРСР

муністичної праці, бере активну участь у громадському житті КО.1ек­

Ольга Петрівна Качуринець наро­

суспільство?~.

«Принц;.rПН і НОр:lШ комуністич­ ної ilІОралі». Слід практикувати

' 30481 тематичні веЧОIРИ і усні журна­

на

школи, ;tИТЯЧу

клініку, стад;он, театр, Віднрито

спос ; б

розвинуте

~О:l1бінату «налитянсый» і:\lені <:>О-річчя СРСР (голова С. І. Горі.1еЙ), науково-,JОСЛ:ДНОГО іНС ТИ· ТУТУ по розве,денню великої

З 1972 року О. П. Качуринець на Броварському заводі порошкової металургії, працювала у відділі тех­ нічного контролю, з 1974 року просочува.'lЬНИЦЯ цеху J'i'g 4.

ДlіЛася

ра;:{янсьний

«Що таке

, способу життя, ВИКОРИСТОВУЮЧИ кав лекторів звернути

КА ЧУРИНЕЦЬ Ольга Петрівна-

З

«Наш

СВід- ЖИТТЯ»,

чать принла;tи розвитку нашого СОЦіалістичне

;tі.'lЯЄ

школу.

товариства «Знання.

повинна організувати цикл лек­

Про те, як зростає добробут ра- цій

ства «Знання»

середню

Ножна пеРВИ1нна ор­

соціал ь ної ганізаЦіЯ

денній роботі велину увагу при-

вецьку

нласової суті, а також виявлен­ ня lIIетодів і фО!1М пропагандистської критики буржуаЗНIІХ ідео.10гіЧНИХ центрів. Лентора~1 несбхідно в своїх лекціях наво,дити нонкретні цнфри і фанти зростання доСро­ буту радЯl:СЬНИХ людей, магут­ ності нашої р і дної Батьк!вщи­ ни, з:\!щнення її авторитету на

всезростаючих ~lатеріальних і моральних потреб раДЯНСЬН!lХ

соціалістичного способу

трудящих.

Південного виборчого 18 висунули О.'lексія Пет­

бур­ його

сенням . ДеСЯТЮl п'ятирічню! ~lіжнародній грен!. Орггн:за­ планом передбачено забезпечи- ціЮ КО~1Плексної роботи по ідей­

диспетчерського відділу заводу електротехнічних виробів. У липні 1975 року Олексій Петрович Коро­ тенко обраний головою виконкому Броварської міської Ради депутатів трудящих. Він - член бюро Бро­ варського міськкому партії, депутат Київської обласної Ради депутатів

Виборці округу N2

правлін-

rO.'lOBa

ТРУДЯЩі нашої нраїни разом ЗІ усім прогреСИВНЮI .'lЮДСТ30:\1 світу готуються Ві;tзначити знаменний ювілей Жовтня ВИСОКИ~1 поліТИЧНИ~1 і ТРУДОВИ'~1 пі;!не-

З 1974 року тов. Коротенко О. П. заступник начальника виробничо­

Пошани».

-

ня міського товариства «Знан· НЯ1> О. І. Хорлїков сказав, що

Петровича

За сум.'Іінну працю Олексій Пет­ рович нагороджений орденом «Знак

мах. На НИЗЬКО~IУ рівні заJ1иша­

cЬJ\oгo способу життя в зв'язку обгрун,овану крити!(у з Пі'ДГОТОВКОЮ ;to святкуаання жуаз:'ого спссобу життя,

обрано звільненим секретарем парт­ кому Броварського заводу порошко­ вої металургії.

-

червня віД-

9

МіСької opгaHi~aцlї товариства Пропаганда рцянського спо­ «3наННЯ1> по пропаганді радян· со'бу життя передбачає науково

по 19,70 рік О,'Іексій Петрович нав­ чався у Вишій партійній школі при ЦК Компартії України. Потім пра: цював інженером виробничо-диспет­ черського відділу на Броварському заводі порошкової металургії.

1970

.ЗНАННЯ~

міськкому ших лектори рідкі ГОСТі на фер-

БУБСЯ пленум місь}(ого товари- ється атеїстична ПРСlПаган.да. Не ства «Знання~, який ' обговорив ведеться відповідної індивідупитання: «Завдання лекторів альної роботи з віруючюш.

У 1966-1968 рр. тов. Коротенко О. П. інструктор ПРОМИС.1JОВО­ транспортного відділу Броварського

В

засідань

.номпа.ртії України

порошкової

райкому Компартії України. З

ТОВАРИСТВА

з ПЛЕНУМУ МІСЬКОГО

ноаої

питанню

ПРИЙНЯВ віДПОві;tНу по-

року

'


ВИКОНАННЯ

ПЛАНУ

81фОб.. 'Щтва І продажу державІ ПРОllуктlв тваринннцтва rосподарствамн райоf" за станом на

1

червня

року (за даннмн міської інформаui.йно

1977

Обчнслювальної станції державної статнстики)

..

'..."

..

""'" .. ;1; ..

е-

"'о.

:!!" 0:("

.

«n.~осків~ькиЙ:о

..".. .

~::..

~

..

-" '':І"" "

..: -" ..:""

..

llчею щорса

«ABaHrap.J.:O іме-ні Кірова П.1емптахозаво.:r. «Ру.:r.ня» «Літківський:о «Русанівський» «Гого.,ів~ькиЙ» «Пухівський:о «Заворицький:, «Бобрицький» «Жердівський:. «Зоря:. «Красилівський:. імені Мічуріна «Зап.1авниЙ:, «Велико.:r.имерськиЙ:, імені Докучаєва Київське об'єднання

....

.!

u

""

",,,

'"

о:(

..

Со>

::f

..

вб

товариша

Л. І.

щують темпи виробництва 1 продажу державі молока,

п'ять

міся­

Ців нинішнього року ціЄУ продукціІ одержано набагато 6і.'Іьше, ніж за ві;:щовідний період минулого року_

П.'1іДНИ:\7 був 3.10БУТRИ для

на трудові працівників

молочнотоварних ферм тра­ вень останній місяць вес­ ни. У цей період худобу в радгоспах було переведено в літні табори, що сприяло значному підвищенню її про­ ідуктивності. Середньоденний надій молока на корову за минулий міСЯЦЬ становив майже 11 кілограмів по ра­ йону.

-

Валове виробництво моло­ Ra за п'ять місяцІв зросло на 38100 центнерІв порівняно з торішнім показником. При­ бавку його мають фаl<ТИЧНО всі господарства району, за ВИНЯТІ<ОМ радгоспу імені Ю­ рова, де недобрали 83 цент­ нери. Найбі,lЬШОЇ прибавки

'MO,10I<a

досяг ли

,,:,,:с

997 +133 118 + 3 751 + 28 298 + 2 140 2 490 + 56 606 + 81 594 + 72 430 + 85 366 +366 476 +89 520 + 43 514 + 87 485 + З6 500 + 38 355 + ЗІ 308 + 17 З29 + 32 ЗОО +68

92 89 89 82 85

","'

::f._

88

,,~

Со_

~:; ~ "у:С

~tI:~

c:·s :: 160,2 350,0 203,\ 1".;8,0 98,5 107,5 138,6 105,0 108,9 81,0

32 -12 102.5 142,3 lJ -22 33 - 6 96,4 \54 +33 70 - 9 153.6 133 + 2 94.1 44 -13 98 -12 106,9 17 -17 104,9 28 + 7 89,0 17 -12 94.,6 42 + 9 З5О,О 30 + З 104,1 165.1 22 -ІЗ 92,6 98,1 2З - 1 86,1 106,7 20 +1 92,З 81.3 38 +1 88,0 132,6 20 -10 96,2 128,2 30 77,3 226,4 12 -ІЗ 72,6 64.3 40 -19 91 +10 77,7 81,3 -Б

тва риннИ'ки

~адгоспу «Гоголівський., !Іе ва,'10ве виробництво за п'ять МісЯців перевишило торішнІй рівень на 5839 центнерів, у радгоспі «JI!тківський~ вона становить 4827 центнер:в,

"ПЛОСНіВСЬКИЙ.

3443,

* '* *

ВіДповідно

3456

збільшилося і

вироБНИцтво МО,10ка на сто гектарів сільськогосподар­ ських угідь на 37 центне­ рів, а середньодобовий надій

-

на корову

rpaM.

на один

І<іло­

У радгоспі «Гоголів­ сь~иЙ. надій зріс на 2,5 кі­

лограма, у рa;tгоспах

«Плос­

кіосы<й.. і «Авангард. на 1,9, «Жердівський. 1,8 кі.l0грама. Та чи всі резерви підви­ щення ПРОДУI<ТИВНОСт.!

худо­

би

стало

використано?

Чи

спраВді молочною порою

ВеС­

НЯНО-о'JЇтнє табірне утриман­ ня її? На жаль, ні. В окре­ мих господарствах

надої мо­

лока залишаються бути до­ сить низькими. f!априклад, середньоденний надій молока за п'ять місяців нинішнього року становить ЛИШе 6,7 кі­ лограма, • Великодимерсь­ кий. 7,8, коли по району він досяг 10,9 кілограма на кілограм більше, ніж то­ рік.

Тваринники району успіш­ но ВИI<ОНУЮТЬ

план

Все даJlI в ПОСУШJlнвl херсонськІ степн просуваються будівники Каховсько' зрошувальної системи упраВJlіння сУкрводбуд». Нині мелІоратори завершуют," роботи на ЗО-кілометровІй дІльниці головного магістрального каналу. який незабаром буде заповнено водою. що дасть можливість зросити поля Ново­ тро'{цького, Іванівського районів Херсонсько'{ області і пІдготувати зрошення на полях 3апорізько'{ області. Довжина магістраJlЬНОГО каналу досягне 87 кі­ Jlометрів. Тут уже дІє понад 50 насосних станціА. Головна насосна станція кожну секунду подаватиме в головниА магістральний канал 5ЗО кубічних мет­ рІв

68,О

83,3

яка подає воду на

першого

ні Мічуріна, «Авангард'>

БЕСІДА НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

пустили

Лідер нрайньо правого угруповання «Лікуд:!> Мена­ хем Бегін дістав офіційне

одинадцять

госпо­

Валове Вlfробництво за п'ять місяців зросло

яєць про­

ти торішнього показника

7

мільйонів

в

ОСНОВНО)!У

за

на

тисяч штук,

119

рахунок

гос­

подарств Ниївського вироб­ ничого птаХівничого об'єд­ нання. А ось на курку-несуч­ ку одержано ва 3 яєць мен­ ше, ніж торік. Найбільше зниження

штук

на

- 9

12

по

продажу

про­

дуктів тваринництва. Хто як ВИI<ОНУЄ плани першого пів­ ви,дно з

цього

зведен­

ня. А район в цілому виконав

У~Іоаи достроково

дарств

з завданням першого півріч­ чя другого року п'ятирічки, гідно зустріти с.'1авннЙ юві­ лей радянського народу­

справилися

завданнями

з

до­

і

на­

віть значно перевиконали їх (рцгоспи «Пухів-ський,>, іме­ ні щорса, «Заплавний., іме-

молока

на

-

м'яса

план

по продажу

процента,

93,9

91,0,

процента.

Є

доручення сформувати новий уряд Ізраї.'1Ю. Цей уряд при­

йде на змІну нинішній адМі­ НістрацІї, керованій тан зва­ ною партією

праці_

лення кабінету міністрів­ логічний наслі.10К поразки партії up.аЩ на останніх пар­

ламеЯТСЬhИХ виборах, якІ відбулись в ІзраїЛі 17 трав­ ня.

Віднині головною силою в

Itнесетl (парламенті) є еліну­ дівці •. якІ вийшли на за

кlлы<стюю

Вони

розраховують

перше

депутат­

ських маН!lатів (45 Із 120). нову

lIержавою протягом маЙЖе трьох десятирічь, тобто вІд­ тоді, .111< держава була створе­

створити

парламентсы<y

БІль­

шіСТЬ з участю ряду інших правих партІй і угруповань.

на

-

кнесеті

яєць ВСі

- на перед­

справитися

вО-річчя Великого Жовтня.

ЛИШе

менше,

19

Політика, яку

що

найвиші у

уряд

запровадив

світі податки, які

скли­

у той же час весь політи­

МіС­

проводили

колишні лідери країни, вия­ вилась неспроможною бук­ ва.'ІЬНО в уСіх відношеннях.

ВІдмова від серйозних пошу­ мирного

т-е,

ніж у

32

попере;tнього

на

досягають половини заробіт­ ної плати трудящих, а в' ря­ ді випадкіВ навіть переви­ щують цей рівень.

кання.

ків

ЗмІна політичного забарв­

Місце

ПаРТіЯ праці, яка правила

врегулюван~я

близьносхідноУ проблеми ! зв'язане з цим непомІрне

«<Нове життя~,

раДГОСПі

штук.

Господарства району не за­ лишаються в боргу перед державою

"ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ МІСТА"

племпта­

несучку,

«ABaHгapд~

річчя,

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

продуктивності

птиці ДОПУСТИЛИ У хозаводі «Рудня,>

забій більше половини госпо­

ця

Каховського району.

(Фотохроніка РАТАУ).

дарств.

86,9

завоювала

Перекоп.

гектарІв земельних угідь ра­ йон мінусу є на 6 центнерів проти відповідного періоду минулого року. Зниження до­

Так, по реалІзації худоби на

на,

радгоспу «Блюхер» Каховського поле; внизу насосна станЦІЯ,

та

ІЗРАїЛЬ: ЗРУШЕННЯ ВПРАВО •

«ЧервоннА

ряд іНШИХ), а решта має до­ сить снро)ші ПОl<азники. По виробництву м'яса на 100

півріччя І по виробництву ін­ ших ВИ;ІіВ про,:{укЦії. А.'1е тут помітна деяка строкатість.

веденюш

ПОля радгоспу

88,4

доведений

уже

води.

На фото: вгорі бригадир ПОJlнваJlьииків в. С. МАЛЬЧЕНКО оглядає поливне

району

81,3

.Жерді!lСЬКИЙ. ценrнеріВ.

•__ ""

Е

::f " "

t;

93 7 92 92 85 90 92 91 92 7 90

":

<:f-

е-

=ее-

.'"

е";

,,::'"

'; >.

-

Брежнєва тваринникам Ни­ Івської області, працівники фер:vr нашого району наро­

За

е

0:(-

<:f""

":с

98

ДІлом вl;щовlдаючи на лист Генерального се~ретаря

м'яса, яєць.

о{,

.~ і ~ :r

:r ':18.1 5" ... ~~ -..: " ..: е r:: :с .... ~ .~~ ",і:

птахофабрик

ИПРС

~

"'''' ,- ~ .. "' е .2:а. ,,'" ..:" -'" ~ ='ё "" о{ і' ~ "о;(" ""' .. '; .., ~:c~ ~ ~~ ~== ."" . "", ., 1ІЕ' .. "", .... "" "'" . " 'g-~ 'g-~ ее ""'" "о со '"' :а '" Со" .,~ :: .... :: S. "'" =а"а ,. ' " ' " a:l-- +І g~ a:l +ІН f-:I +ІН g~ +1 g ~ С::І "" е-,2

Ра.J.госп-комбінат «Ка.~итянськиЙ» імені БО-річчя СРСР

ЦИ

."'g- , . "' ...

~

'" :с " :с

:;: ...

а" " :r :18" ;: ...

~

2359 + 158 1963 + 51 1757 + 5 1620 + 201 1594 16 1527 + 28 1498 + 94 1382 + 61 1371 + 285 1281 +1281 1280 + 116 1259 + 28 1248 + 122 1222 8 1217 + 2 1181 + 50 998 15 901 29 900 + 44

~треб}'-",ів~ый:о

-.

i~ ~ .,

чний курс партії праці, спря­ :.roваниЙ на розпалювання воєнноУ істерії, створення в нраїні атмосфери мілітариз­ му і шовінізму. об'єктивно сприяв висуненню на перший план відверто націоналістич­ них, махрово реакційних угруповань, які відкинули

1977

АдМіністрація 1 партійна організація ПМИ-15 обгово­ рнли

статтю і визнали

кри­

ТІШУ справедливою, Зараз ЕО­ леКТНВIf ПМК-15 і субпід­ рядних організацій працю­

р"

42)

спорудах

-

реагентного госпо­

дарства, резервуару об'ємом 20 тисяч кубоrt1етрів, філь­ трувальних приміщень.

недо­

На жаль, як повідомив на­ чальник ПМИ-15 Л. Чернен­ ко, надто довго не вирішу­

ліків. Розроблено заходи по успішному здійсненню пів­ річної програ!\lИ будівельно­ I\JGнтажних робіт з урахуван­ ням відставання, допущеного в перші чотири Місяці поточ­ ного року, На каналізаційних

ються питання внділення те­ риторії для прокладаНJlЯ ін­ женерної мережі і прнв'лзки котельні на каналізаційннх очнсннх спорудах. Отже, ге­ неральний забудовник за­ вод порошкової металургії

ють

над випрам:енням

очисних

спорудах

будівництво вторинних

ведеться

первинних відстійників

та і

аеротенкlв, а на ВОДОО'·ІИСНИХ

торій, про створення неза­ .'Іежної арабської держави Па.'Іестини і про участь пале­ СТИНЦіВ у Женевській мирній

конференці1 по Близько:vrу Сходу. В цих умовах провідні по­ літичні дуже

ОГ,lядачі

скептично

перспективи

за

рубе-жем

розцінюють

мирного

врегу­

лювання близько-сх;дної про­

бле~ш в не;Іа.1еКЮfУ май­ БУТНЬО~IУ. Пере~fOга 4ЛіКУДіВ­ ців,> бу.lа з задоволенням зу­ стрінута тільки в колах бі­ лих расистів ПАР, де, за по­ ві,:jО:\I.'1еННЯ:\1 кореспондента

ТАРС

Б. Бантінга. чекають

дальшого

розширення

робітництва

МіЖ

спів­

Тель-Аві­

BO~! і Преторією.

повинен якомога швидше

-

підготувати на цих ділянках Д.'ІЯ будівельннків широкий фронт робіт.

Яl<і Інші фірми.

Ще ширше

відкриються Двері для іно­ земного капіталу. Готується антиробітнИче законодавство,

вІдповідно до яного уряд З~ІО­ же забороняти страйки, «ре­ ГУ.1ювати» безробіття і три­ мати в шорах профСПіЛКИ.

Ян вказується в резо.,)ющї, ПРИЙНЯТіЙ цю1И ДНЮШ на п.lеНУ~lі Центра.'1ЬНОГО тету l\О:llУН;СТИЧНОЇ партіі Із­ раїлю, уряд з Т3!\ОЮ програ­ мою ще нєбезпечніший

l\O>li,:j.lf1

справи

~шру

і Д.1Я

інтєоєсів

трудящих, ніж ТО.'1, якиіі був при в.1аді дссі, В.lца «ЛіI<У­ др> таіть у ссбі' не6езпеJ-;У війни І віддалення перспек­ тив

~1Иру,

вона

мократични:vr

загрожує

свобода-,І,

псевдодемократичну

Що стосується внутрішніх

привели, з одного боку, до ізоляції Ізраїлю на міжна­ родній арені, а з другого до гостроУ еl<ОНОМіЧНОУ кри­

фразеОЛОГіЮ І прямо заяви­ ли, що вони добиваТИ:\fУТЬСЯ створення «ве.'1ИКОГО Ізра­

проб.lе:\f Ізраїлю. то створен­

окуп()ваних

ня відверто

КРИ.\lінації арабсьного лення Ізра Ї.1Ю.

зи, небачено'! інфляції, різ­ кого погіршення матеріаль­

Ще до сфОР:'lування

зростання

воєнних

витрат

-

ного

становища

верств

широких

Державний борг, ЯКИЙ ста­ доларІв, шується,

стає

але,

не

змен­

навпаки,

зро­

рік у рік,

Blnopolt, 14

мільярдів

не тільки

червнв

незважаючи

1977

їлю від

року

НІлу до Євфратр. уряду

М. Бегін та інші лідери «Лі­ І<УД'> вистУпили з цілою се­ рією

населення_

новить понад

геть

войовничих

деклара­

цій, Яl<і не залишають ні най­

правого

них народних мас. Справді «Лікуд,> планує почати рпз­ продаж ли

підприємств,

націоналізовані

НО~1ПаніЯ.

зві.'!.ьиення

не

хочуть

ОКJ'пованих

про

терн-

НОВЕ ЖИТТЯ

бу­ про­

~шсловим І фlнансnвим моно­ полія:.!. Першими будуть де­

ни

чути

які

власністю держави,

менших сумнівів щодо їх планів на майбутнє. Так, во­ і

уряду

виключає можливість їх роз­ в'язання в інтересах ШИР0-

електрична hauiOl-lзльна ;'СО'!­

дО

ПОСИ.1С};НЯ

гноб:::ення

теоитор:ях,

НО'IУНіСТи, тичні

сили

всі нраїни

вести боротьбу покласти край

де­

Be;te на ДИС­

н&се­

де\юкра­ будуть

за те. щсб панувзнню

сіоністських, проіЩlеріа.lістичних кіл, перетворити Із­ раї.1Ь у де~lонратичну держ"lву.

А. кр АСИІЮ5, "~ГJIядач ~f'Й)С.

"анія по автотранспорту і ~e-

:з СТОР_


ЛИСТИ НАШИХ ЧИТ А ЧІВ ":':;~~;:~~~~~~I* Біля

будинку

Гоrолівської

виконкому

сільської

депутатів трудящих леио новий стенд,

ЛИС Т І В,

1615

1219

З НИХ ВИКОРИСТА- і

і .................................! НО В ГАЗЕТІ

ВОНИ ЗАХИЩАЛИ ВІТЧИЗНУ

Ради

встаиов-

на якому

розміщено фотопортрети ба­ raTbOX учасників Великої ВіТ­ чизняної війни. Вінчає стенд

Серед тих, Koro за хороб­ рість і вірність солдатській

напнс: «Вони захищали Бать­ КівЩИИУ».

сельчани, Олексаидрович

присязі

вшановують

одио­

ВІВТОРОК, 14 ЧЕРВНЯ ПРОГРАМА ЦТ

9.00 9.10

відник Іван Артемович Біле­

цький, учасник

трьох

в.30 .Школа

воєн

краю

ром до иих приєднаються но­

виготовлеиня якнх розпо­

Г. МЕД8ЕДЕНlКО, вчитель-пенсіонер •

офіцер Іван Шумай, роз-

телефІльм .Гре· надська ВОлость в IспанІТ Є'. К. т. Концерт оркестру росНІських народних інструментів Централь­ ного те"ебачення І Всесоюзиого радІо.

К.

19.35

21.00 21.30

вuзнана. На міСЬКО},іУ огляді ньої самодіяльності анса.ltбль

На вечорах і святкових концертах У міській середній школі .N!! б часто виступає цей дівочий вокальнuй анса}'tбль. Иого керівНІІК П. П. Матковський ствОРІІв злагоджений колектив, тепер

допомогу

Мені вже

років. Вік, самі

78

зробиш,

А

ос06ливо,

КО.1ІІ

поруч не},щє нікого, хто б до­ nо.чіг. Жuву я в Русанові, ОТ­ римую

пенсію,

довелося

добрих

б,

проте

не

будІ:>

важко

зі

гальношкlльну газету «По-. лум'я», яку редагу}')ть Ната­ ша Топка, Іра Кузьменка І Та:-'lара Очеретяна. Схвалено

18.00 18.30

мною

«Б»

класу

раЗШI

паче,

ща

ШИНИ

стали

бl!ЗКОРIІС лll­ ; .1І0r?ЧН:СТI,.

А. Левl/ЦІ:>КILІЇ, Н. :/сього того Jн.Ч на КІІй nlJHKT П!'ILUШ.1О вік, з НІІХ 9 зда.1tt дозу.

організаtj;ti свій

життя

гро­

зда­ вря-

людей, що потрапили

в ава­

рію.

благо­

ініціаторів

родної справи -

rоловний тянської рії.

і досвідчені

aCTaHHi~I

МУЗlLка. донорсьЧО.1G­ подвійну

68

мІсцями

газети

класу «Факел»

6-га

(редак­

тор О.'Іеlla Онищенка) і 5-го «Л» класу «Старт» (редак­ тори Наташа Грисюк та Ві­ талій

Литвиненко),

орга,н

гуртка юних Істориків «Про­ метей» (редантор Галя Дро­ батун). Виіішли ДІва перших наме­

регуляр­

ри стінної газети «Юний ка­ респандент»,

яку

випускає

групи

мешканців села Жердовн

К КУДРЯ, депутат сільрадн,

ЗАВОДСЬКА СПАРТ АКІАДА На

заводІ

пластмас

Віктор

Пригорницький.

спортсменів

старшого

Серед

віку кра-

щий результат показав Інженер

прохо- дрійОВІ!Ч Шматок.

За підсумка~1И чотирьох ви'ТІв програ:\1ІІ лідерство захопи-

.пи:

настільнии

ли СПОРТОlени ві 'Т'Тілу кантроль-

теніс та весняний легкоатлетичfШЙ крос. У OCTaHHbO~IY взяло бl 150 ' участь льше спортсменІВ

HO-ВЮ1Iрюваль.них приладів І автоматики, за ними йдуть інструl\lентальники та ре:lЮНТНИЮ!.

шашки,

" ...

ріЗНОГО віку.

......

Ряд успіхів з'Тобула й збірна ...

Н а 500 -метров Ій Дистанц І ї KO~1aH,дa заводу. flереможце~1 . стала l\lаляр Світ.пана Цифра, а серед чоловіків п~ре~10ж~е:vI ШІ'СТЬ

lIllcTa

Вона

змагань з

вийшла

на

пер-

багатоборства

першим прийшов до фІНіШУ пра- гпа цівник відділу контрально-ви;-,!і. ' стала призером у лижних рювальних приладів і аВТО1llати,

гонках,

веСНЯНО~1У

кросі,

шості з кульової стрільби.

пер-

ии Анат!)Лій Трушко. його час Лише в цьo~!y раці на підпри- 2 хвилини 25 секунд - став ємстві піДГОТОВ.'1ена 5 спортсмерекордом кілометрової траси, нів першого, ЗО - другого та він на 1 секунду кращий }3ід по- 60 _ третього розрядів. 80 випереднього рекорду, якии нале- РОБНИЧНИКів стали жав майстрові міжнародного І ГПА. IІ<Ласу ІвановІ Набанову. Друге та третє мІсця пасіли машиніст пресового цеху Григорій Оста-

значкистами

В. ЗОТОВ, інженер, суддя республіка н СЬКОЇ категорії_

листа б

не

виробничаго ВіддІлу Андрій Ан-

tIX.ЯТЬ З~laгання з 12 видів спарту, ЧОТИрИ З них уже фінішувашахи,

Хоч

го, Ko.1leHTIIBY Н.lас! В.

які

учнів

стали

ця~1И районного

З-6-х

перемож­

огляду

на-н;урналістську

Ста Р3і!НО

піДІ'отовлено

ВIfПУСКНl!кам

~lатеРіаЛI!

валь

ху­

вікторину.

про

21.45 К. т. Першість СРСР з футболу: «Динамо. (КНїв) .Шахтар>, По закlнчениl - к. т. Новини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ «Телепост ДАІ •. IВ.45 М. Том чан іІІ. .Жменяки •. Ви~та.

18.15

ва.

21.30 Художні/! фільм .Молочннк • Мяекюла •. (М.). 22.55 Інформаці/!ний випуск .День за днем».

СЕРЕДА. 15 ЧЕРВНЯ ПРОГРАМА ЦТ

9.00 Новини. 9. 10 К. т. Гімнастнка. 9.30 К. т. Танцює дитячиА

поба­

про

фести­

~lОлоді.

Готувала випуски Катя Улещєнко, Люда HO~laxa, Люба Б"хирєна, Світлана Но­ тенок, Люда Іванова, Ната­ ша Ца6а.

В. МИКОЛАЄНКО.

1~.15 Художній фільм «По РусІ., і6.45 «Село: діла І проблеми. 1В.00 Новини.

IВ.15 К. т. Кіножурнал

«

Щ б

.. ДОІхати

О

«Т аРГ~ІаШ»

до

від

"

це в тои

що-

хвилин. І

40

час, КОЛІ!

автобус

відстань наіібільш

ЯН за

1 О ХВИЛІ!!!. "'" маршруту J,Q 121

забезпечити

Автобуси

lІе ВJ:lюзі

переве:>ення па-

сажирів у час' «Пік», а авто-

бус lIІарШр'''ТУ відсутніІі.

NQ З взагалі

J

Водії ж,

які

цюють на маршрутах

і N'Q 130,

пра-

NQ 126 навмисне не зупи-

няють маШ!!IН, наВіТь коли на зупинці стоять жі!!ю! з діть-

:ІІІ! І Вде дощ. ЧО~1У, з ЧИЙОГО

наказу вони так діЮТЬ?» Листа та,ного З\lіСТу над!слав до редакції деревообробного І . А. Норжик.

що

даЧІ бере участь перш>./! секретар Ц.К Компартії Вірменії 1(. С. Де. МІРЧЯН.

21.00 Програма .Час •. ~1.30 «Майстри

_

артист

праЦівник КО:vIбінату

мистецтв..

РРФСР

начальник

АТП-

І.

А.

у листІ Норжика,

дійсно мали ~iicцe. ПРИЧИНОЮ ЦЬО:l1У була

особиста

ЦllплінаваНіСТь діїв, що ~liCbKi

неДІІС-

окре~IИХ

обслуговують

маршрути,

виведення

з

а також нестача

автобусІв,

вадіїв.

Зараз вживаються

лязовіil

Волі..

пасажирів

в

пере­

даному

наПРЯ:l1КУ. Так, за маршру­ TO~1 NQ З за,кріплено по-стШнl автобуси і водіїв, на марш­ PVT .1\J2 121 підібрані недавно

отрrшаНі

машини, а

також

найбільш добросовіСНі екіпа· Жі. 3 водіями ПРЮ!іСЬКИХ :llаршрутlв

ПО

Же.

закінчениl_

новини.

ПРОГРАМА УТ

10.00 «краса карпатського лІсу.

10.ЗО Фільм-концерт .Ми CTapaє~o~ь>.

11.00 К. т. 11.15 К. т.

НОВИІІН.

Першість СРСР з футболу: '~инамо. (Київ) .Шахтар •• ВІдеозапис.

16.З5 Обговорю,мо

проект

СРСР.

конституцlТ

16.55 К. т. Для дlте/!. «Сонячне коло>. 17.30 «Сп.ецізлlзація іконцентрацl. _

18.35 18.45 19.00

т.

Для

напрям».

школярІв.

.,Салют

Реклама. Оголошення. «Щоденник соцІалістичного зма­ гання.. у тваринникІв ХаркІвщи­

проводиться да-

датковий Інструнтаж про обов'язковість усіх встанов.1ених графіком зупинок.

К.

т.

ІнформацІйна

«Вісті»,

програма

19.30 О. Арбузов. • Чекання'. Калінінградського

драматичноrо

20.30

8H~TaBa

російського

театру.

«Сільськогосподарський

тиждень>.

Телеогляд.

.На добраніч. дітн!, . Програма «'Іас». (М.). 21.ЗО Продовження вистави .Чеканн.>, 2З.25 К. т. НОВИІІИ.

20.45 21.00

ПРОГРАМА

10.00

захади,

щоб значно паліпшити везення

ва­ при­

передчасне

ладу

НаlодннА

Солгчlн.

ни.

В. П. Прахарчук:

товариша

Ю.

22.4~ К. т. ФіЛЬМ-концерт .Літо в

маГІстральний

склалася,

«Факти, наведені

зупинки

розвилки,

ДНЯ я ВlІтрачаю далає цю

СитуацІю,

.Хочу все зна.

THr».

ЖОВТНЮ!».

роа'ЯСI!ЮЄ

надруковано

хореогра.

фічний ансамбль .Джерельце •• 9.55 К. т. «Недостача •. Телевистааа. 11.00 К. т. «Клуб кіноподорожеЙ». 14.30 Документальний фільм.

ШКО.ll1,

КО!\lСo:lШ.1Ь­

сыиііi суботник,

09034

уло

ме.

лодlї».

18.00 К.

пенко та робіТник цеху скатерок

(Москва).

2 таіім. 20.45 • На добранІч. діти! •• 21 .00 Програма .Час •. (М.). 21.30 Музичний фільм .Улюблеиl

18.25 К. т. «Звучать гІтари •• 18.50 К. т. Тираж '<':портnото •• 19.00 К. т. До 60-річчя Великого Ж08Т­ ня .. Радянська Вірменія. В пере­

жання

дорученням

футболу: .Кар.

сТорпедо.

телІстІв, vСПіХи танцювально­

ся.

За

Першість СРСР з пати.

17.11; К. т •• ВідгукнІться, сурМач!!>.

.10і!;Нf.,аї са~!ОДіЯЛЬНОСТі. Тут юШцено ІЗірші учня Олексан­ дра Нуцая, цікаву філалагіч­

навіс ч!! накриття.

«Вісті». Концерт оркестру народиих Ін­ струментІв Українського телеба­ чення і радІо.

юнкорІвський пост школи. У НІІХ зібрано цікаві повІдом­ лення про ПОШУІШ ЮНИХ філа­

освітлена, але He~IaЄ ніякого захистку від ПРОНІктивого вітру, снігу й дощу. Часто ~lОжна бачит!!, як пасажири, очікуючи автобуса, кутають­ ся у плащі , тупцюють на міс­ ці у марних спробах зігріТJI­

Для вирішення пробле"ш небагато треба: навіть не ка­ пітальну споруду, а легкий

лікар Кали­ медамбулато-

20.00

п€р­

присуджено

ма­

чаС"~1

хадити

тим

ча МісцеВіСТЬ нав'коло добре

Л. НАГОРНА,

тяжкохворих,

ІЗО. Жите­

NQ

задоволені,

Проте прикра, на перший пог.'Іяд, дрібниця зав;щє чи­ ~Ia.l0 клопоту. Палягає вана у неВ.'1аштованості зvпиlш;и. Хо­

:/спішно npOBeiJeHL1IЇ день донора результат ЧІТКО на­ лагодженої роБОТІІ, яку про­ водять партійні, KO-АtСО.lLOльські організації, працівники А/ед­ а-А!булаторії.

се­

Жердови

кінцева

но, ДОТРИilIУЮЧИ,СЬ графіка.

!'!lilенко, В. ЛІ ШІІКО , Ю. Врещ, і ті, хто здає кров ynepllle,-

щоб вІІконаТІI

Серед

за ~таРШРУТО~j лі

кають старшокласники,

<. Б,)

й пп ItіЧІІIІКU. зп вість, за ЧI!йl'IСТЬ

-

У нашому селі

дОНОР!1 Н. Матвієнко, Б. Суn­

мадянськuй обов' язок Ти безоплатно кров для тування

lїnгo .

19.30

місце

Реклама. Оголошення. МузичниА фІльм .Сцени 3 ба.!!8· тів радянських композиторів». ОбrОRОРЮЄМО проект КОНСТИТУЦІТ СРСР. К. т. ІнформацІйна програма

18.45

Гриценко. Серед стІННіВОК, якІ випус­

вими

В НЕГОДУ

пенсіонерка.

у Калuті цей iJeNb пройшов організовано. Г pyrza.llU і по­ одllнці поспіlllалu до Аtсдамбу­ латорії робітникu й службоm(і і

ДІТИСЯ

О. ЮРЧЕНІЮ,

донора

nідПРllємств

виПО.1О.1tI

НІДЕ

ДніпропетровщинІ.

19.00

ре.дакцlєю

«Іскрі» 1О-га «А» класу (ре­ дактор Лlда Раг), друге­ «Гренаді') (8-й «Б» клас, ре­ дактор СвІтлана Маляренка, третє «Гайдарівцю» (7-й «А» клас, редактари Валя Гриценко та СвіТ.lана Буряк) . Ві;рначена віДПОlвідно призо­

ЗУПІ!нка автобуса, що ходить

з

День

лища,

город,

лlтературнаї

ПРОГРАМА УТ Для дІтей . • Сонечко'. Концерт лірнчноJ пІснІ. К. т. Новини. К. т. «Київ музичний •• ХудожнlА фІльм «ВІдважнІ>, Від виборів до виборів. К. т. «ЮнІ друзІ пожежникІв •• «РубежІ 10-ї п'ятнрlчки" Спорудженн. медичних комплек~lв ІІа

Алли

газети пІд

КОН'

НОВИНИ.

10.00 10.30 11.00 11.15 12.05 16.30 17.00 17.30

ше

Крі.н того, l/'ятиК.1GСНllIШ n{m6ра.11І бі.1.Ч (іудинку, посаЙIІ.1tl дерепа й KBiTll, заготовU.!Il дров. Crzacu(ii вп.Н, -АtOЇ Юllі друзі

помічників-ти.1tурівців.

~чні 5-го

На фото: співають учениці IІ/КО.1и .N!! б. Фото В. Рябинчика.

загально-

ЙU.1ІІ

РОЗу!t~ієте, такий, що не бага­ то

кращих.

кдасниАІ керівником Аедітою Августівною Спруде уже др'!­ гий рік беруть на себе усі тур­ боти по господарству. ВОСI!/lІІ вОНІІ дОПО-А/Оглu зібраТ/1 вро­ жай каРТОП.1і 3 Щ!llсаuиб/іОЇ ділянки, а навесні діти поса­

Прийшли

/ІІкільної худож­ названо У чиc.zl

проект

К. т. Чемпіонат СРСР 3 футба­ лу: «Динамо. (Москва) - .Дина· мо. (ТБІлісІ). По закІН'Іекul

22.00

ськіЙ середній школі. Підсум­ ки його показали, що у стін­ нІвках багато уваги приділя­ ється жиrrтю школи, відзна­ ченню визначних дат у істо­ рії країни, новинам науки 1 технІки. Кращою визнано за­

оформлення

Обговорюємо

СРСР. К. т. Прем'єра художнього те"ео фільму «Просто Саша •• Програма «Час'. К. т. ДокументальниА теJlефІJlыІ .ЛЮ,ll.нна в бl,ll.і •.

Проведено конкурс на кра­

й

т.

ституцlї

19.50

щу стінну газету в 'І1роєщин­

на

нечорноземному-.

Творчість А . Чехова. К. т. «Наука сьогоднІ •• К. т . • Адреси молодих., Новини. К. т. «ВеселІ нотки •.

19.10

ПРЕСИ

якого

фl"ьм

IВ.30 Документальний

чато.

ШКІльноl

}'tайстерність

ФI.!!ьм-вН'

К. т. Документа"ьниА

15.30 16.30 17.00 18.00 18.15

огляд

виконавська

лихослІв'я..

става.

14.30

Василь Макарович Талаш та баrато іиших. }'cLoro иа стен­ ді 38 фоТОЗИімкlв. Незаба­ вІ,

н овиии. К. т. Гімнастика.

цузька

IВ . 30 К.

т.

ноУ

19.00 19.45

нА

ОБЛАСТЬ

Для тих. хто вступа. до КонсультацІя. Днг.,IЙська 10.45 Німецька мова. 11.30 мова.

(М.) .

Виступ Тульчинської

хоровоі

8уз1в, моаа.

ФР./lН-

HapoJ1-

капели.

«Від виборів

до виборів •• Музични/l фІльм «Співає М. Огре-

НИЧ»

20.00 .Закон нашого ЖИТТЯ'. 20.15 1(. т. Вечірня казка. (М.). 20.ЗО К. т. «Розповіді про ХУДОЖRН­ kіи •. (М.). К. т. Музика М. Глlики У IІ1ІКО­ наннІ симфонічного 0pkerTPY Центрального тембачення І Все­ союзного радіо. (М.).

21.00

21.30

К. т. Багатосерійний художнlil те­ лефільм «ДнІ хірурга Мішкіна>, І

22.40

серія.

(М.).

Реклама.

Оголошення.

Редактор Є. ФЕДЯИ,

іr:::·~~~::~~:~;::::~:%:~5г~-;;~~::--I--:л~~~~;C~'· --I-=~~:z~:~~~:я~:Е~;~I;::::~::~:~~::=~~~':-,.::;;:;;;;~_4I Сооетов депутатов трудящихся Киевской области.

Газета ВЬ1ХОдИТ на украинском ЯЗЬІке.

М.

БРОВАРИ. 154,

вул. Кнївська.

дента

місцевого

радіомовлення _

&/асов01 роботи. фотокореспондента

_

19.3.18' вІддІлІв 19 .• :67 •

ПРОМИCJIовостl

.

r~D~q~~~~_·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#~~~~~~4~~I'~.~~~I~':~~~~~~~~#~~~~~,~~~,-~

Індекс 61964. Броварська друкарня Київського облуправління в справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, вул. Київська, 154,

n Яl'НИЦЮ І суІІоту.

ОгІІС·тГ о.5с п D8вдаJt. формаn азе и

__

~_~~~

__

~~З;:\'І. 3449 ...:ІоЯ90.

#93 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you