Page 1

ЗАВ ТР А

1/РОЛЕТАРІ ВСІХ К.РАІН, ~/IHAIITECfii_=.:=:=:=:====::~ .NЬ

93 (4200)

Більше товарів високої яності

СУБОТА

12

ви розвитку галузі, про завдання, які стоять перед нею,

на прохання кореспондента ТАРС розповіда.є міністр лег­ кої промисловості СРСР М. Н. ТАРАСОВ.

-

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТВ'.І7 ІЮDІІЮ'1'ВЧВОІІJАІІТП УКРАІНИ. МІСЬКОJ І РАИОННОІ РАД ДЕпn'АТІВ ТРУЦЩJ!ІХ юrtвСЬКОІ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ XXV З'ІЗДУ КПРС-В ЖИТТЯ! *

еоленням трудівники радгоспу сРусанівський» ознайомилися з

nистом передових механізаторів сільського господарства країни О. В. Гіталова, М. І. 1\лепіко­ ва. Т. Акулової та інших до

Генерального

секретаря

НПРС товариша Л.

ЦН

І. Брежнє­

ва. Адже думки, якими вони діляться в листі про зразкову

орrанізацію праці на жнивах і недопущення втрат, близькі

Sl!aM.

Помислами

rа,Рячу

пору

про

живе

ІІ&Ш хлібороб.

наступну

нині

кожен

Тому всі робіт­

RИ!!И, і особливо механізатори, схвалюють і підтримують Цінні роради й міркування. У листі-відповіді товариш JI. І. Брежнєв побажав усім тgудlвникам села великих успі­ Х1в у роботі по збиранню вро­ жаю першого року десятої п'я­ тирічки. Наш! механізатори від­ оовідають на це побажання са­ мовідданою працею. Підготовку до жнив у радгос­

Рі було розпочато ще торік во­ сени. В зимовий період відре­ монтовано майже всі збиральні машини, а навесні повністю за­ Кінчено підготовку збиральної

техніки.

Всі

зернозбиральні

комбайни, жатки, пlдбирачl, во­ локуші, гребки та Інші знаряд­ дя

давно

стоять

на

лінійці

го­

товності.

В

nовному порядку

картоплекомбайни,

і силосозбиральні сінокосарки та Інше

знаряддя.

Зараз

механізатори

комп-

лексно проводять польовІ ти

-

заготовляють

робо­

корми,

до­

г лядають посіви просалних культур, виготовляють вітамін­

не трав'яне борошно. Для заготівлі сінажу радгосп

кооперувався

з

наш сусід­

конує на 20-30 процентів ви­ робничі завдання . Високоякісно і з дотриманням агротехнічних

вимог обробляють посіви гербі­ цидами механізатори Микола Григорович Нучер та Минала Мусійович Романенко. На за­ плаві Петро

Трубежа Семенович

Павло

Павлович

трактористи Прима аа

Шевченно об­

робляють фрезами міжряддя на посівах буряків та інших куль­ тур. Працюють вони за акорд­ ними нарядами і теж система­ тично

перевиконують

цоби:ваються :високої якості ро­ боти.

наших

двох косарок-подрібнювачів сНИН-1,4». Дикоростучі трави у лІсових смуrах та на різних земельних невrіддях збирають

полях.

На пброб!тку просапких куль­ тур зайнят~ шіС'!Ь. arperaтlв. Зразки високопродуктнвноІ nра­ Ці показуюrь ланковий механі­ зованої ланки по вирощуванню кукурудзи Микола Петрович Топіха, ланковий овочівницьної ланки Петро Ананійович Ря­ бий, тракторист Григорій Ниря­ лович Міщенко. Ножен переви-

Організовано розпочалося ви­

готовлення борошна. Машина сСБ-1,5• працює цілодобово у три зміни, даючи 6-7 тонн цінного корму. Зелена маса од­ норічних трав надходить від

наші робітники, шнолярі. робіт­ ники

шефського

підприємства

-заводу сТоргмаш». М. КОВАЛЕННО, завJдуючий майстернею.

У ТРИ ЗМІНИ

Урожай

спитає

Механізатори всіх зон краі­

варох

суворо

-

60

процентів до ва­

!1\t, керуючись постановою ЦК

явності.

RПРС і Ради Міністрів СРСР «Про додаткові заходи по за­

Турботу про дальШУ долю врожаю візьмуть ва ·ебе складні зернооч••сні маши'іИ.

беsпеченню збирання врожаю, ааrотівель сільськогосподар­ tЬІ\ИХ продуктів і кор~ів у 1976 році», нарощують те}ІПИ

ремонтних робіт. На почіlток. 11ервня, як повідо~шяє ЦСУ СРСР, на лінійку готовності поставлено 435,4 тисячі зер-

ІІових

комбайнів

-

64

про­

І!ЄВТИ іх наявності. Цей показ­ вик вищий, ніж на ту ж дату

хиаулого року. Готові до вихо­

"АУ на поля

225,6

Зерно готові nvийняти 152,6 тисячі агрегатів 74 про­ центи іх наявності. Темпи під­ готовки машиі для збирання кукурудзи, буряків і картоплі порівняно з минулим роком

також значно вищі. На лінійку готовності виведено :відповідно 79, 68 і 63 проценти комбай­ нів . Господарства провадять також ремонт техніки для збирання льону і бавовни.

ТРУДОВИЙ

зайняті, час роботи :в колгоспі зараховується

у

трудовий

вя трудового стажу кошоспни­

стаж для призначення держав­

ків, які перейшли на постійну роботу в міжгосподарські пі,J;­

них пенсій і допомоги по соці­

приємства й організації. Бсrа­

Встановлено також порядок

вовлено, що колишнім члена)J аолrоспів, що перейш.1и на постійну роботу в міжгоспо­ ,Іарські підприєщтва й органі-

перед;:чею

uим підприємствам і організа­ uіям земе.'!ь або ш1йна кo.l­

rocniв, в яких ці особи були

виконання

головного

зав­

дання десятої п'ятирічки дальше підвищення добробу­ ту радянсьних людей. Обсяг виробництва продукції галузі збільшиться на 26-28 про­ центів. У 1980 році випуск тканин становитиме майже 13 мільярдів метрів, на тре­ тину зросте виробництво

ду.

шиться

Тепер галузі

вітамінний корм :nтиці

-

почав

-

логічних

ліній.

високо­

для худоби і

виготовляти

ко­

лектив nлемптахорадгоспу «Бро­ варський• . Роботу агрегату сАВМ-0.4" організовано в три зміни. Серед робітників роз­ горнулося дійове соціалістичне змагання. Перші сімдесят тонн борошна уже здано на снлад. Допомогли виготовити радгос­ пам імені Докучаєва та <tЛіт­ к!вський• з їхньої сировини по 20 тонн цього корму . Сумлінно трудяться на сАВМ-0,4• Галина Андріївна :Костенко, Оксана Андріївна Ді­ денко, Євфросинія Михайлівна

розрахунок

при є ~tсrв будуть

і

за­

Своє nрофесійне св11то ба­

техно­

гато

під­

тру;Іівників

ють

реконстру­

ням

завдань

ково

ються у Брянську і Невннно­ миську, у Нрнво~ІУ Розі і Слонімі, у Тонмаку.

завершен­

першого

шерстяної

споруджу­

зустріча­

достроковим

п' ятирічІ<И. ПрацівняюІ

H ..L\.

роз­

інженерне

йовані. Нові потужності для виробництва бавовняної і пряжі

на

«договору тисяч:.>.

внеонопро­

Багато

працівників

безпечення•. <<П'ятирічцt якості робітничу гаран­ тію» . Новий зміст набув рух

виладень в 1.3 раза б і ль, ше. ніж у минулій. До ладу стануть десятин нових під­ і

увага

зосереджена

в одну:.>, «СоЦіалістичним зо­ бов'язанням економічний

капітало­

верстатів

бавовнолав­

розгорнулося змагання під девізами : «дві п'ятирічки -

мисловості в десятій п'яти­ річЦі виділяється 11 :~;ільяр­

дуктивних

джинсо ви х

20 -

в'язанні завдань першого ро­ ку n'ятирічки. В коаеюИ'ЧХ

ліпшенню їх асортименту. На розвиток легкої про­

тисячі

шовко­

санових.

ва увага надається підвищен­ ню якості товарів народного

приємств.

року

1976

лляних.

випуск

тканин, на

бів, в 1,6 раза - фарфоро­ фаянсового посуду. Особли­

карбованців

три­

вих тканин, швейних виро­ бів, взуття оновився на поло­ вину. На 40 процентів зб:ль­

швейних і трикотажних виро­

дів

тканин,

З початку

асортимент

року

галузі достро­

справилися

з

завданням

п'яти мІсяців по обсягу ви­ робництва. (ТАРС).

ДftБРО .ІІЮДЯІtІ -

Своє традиційне свято День працівників легкої про­ мисловості колектив фабри­

високу

ки

Окрилені здобутими успіха­ ми, наші виробничники з ве­

-

верхнього

дитячого

трико­

ної

партії

по

товарів

збільшенню народного

них

ви­ спо­

наші робітники та інженерно-технічні працівники взя п и на себе високі соціаліс­ тичні зобов'язання і успішно виконують їх. П'ятимісячний план по випуску валової про­ дукції викона,1и на 102,4 про­ по

-

реалізації

трикотажного

одягу,

що

у

тру дя­ держав­

nершого

року

де­

Гаврилець та багато

хунок

вже

в

ін­ ра­

липня.

Особливо

відрадні

резуль­

тати Rриносить соціалістичІІе зм.агання nід девізом: «П ·яти­

ріУці якості робітничу га­ ра.нті!О!». Така форма змаган­

в

ня

nозитивно вп.,иває вищення особистої

На всесо юзн тtу фоrумі ко­ муністів Генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Ілліч Бреж­ підкреслював,

завдань

Ніна

тому чис.1і ї7 тисяч костюмів з д е ржавнам Знаком якості.

нєв

виконанням

ших, sкі nращають

на

101,9 процента, по продуктив­ ності праці на І 02,8 про­ це;па. Для потреб країни ви­ пущено 458 тисяч одна1щь ди­ тячого

ентузіазмом

над

під­

грамотою.

сятої n'ятирічки. Зразки висо­ копродуктивної праці показу­ ють ударники дев'ятої п'яти­ річки. Серед них в ' язальни­ ці комуністки Інна Прескурни­ ча і Любов І(осько, кожтІол­ ка Антоніна Литвин, Ніна Ко­ ноненко, Олександра Гайова, Ольrа Гелод, швачки Галина ОсьиаІ(, Тамара Миронень,

живання,

цента,

комітет

наше

nочесною

личезним ться

виробів

наrl)родив

приємство

тажу зустрічає в обстановці небувалого трудового і полі­ тичного піднесення, викликано­ го рішеннями XXV з'їзду КПРС. Прагнучи успішно вті­ лити в життя накреслення рід­ пуску

~кість

ярмарку

на під­ відпові­

дальності кожного nрацівника і за високу прn.'lуктивність праці, і за відмін1. 1 якість ви­ конання того чи іншого вироб­

ви­

робництві товарів народного споживання «величезні резер­ ви закладені в поліпшенні якості і асортименту продук­ онов­

ничого процесу. А звідси рі з ­ ко поліпшилась якість усієї роботи підnриємства. Тепер колектив примножує свої зусилля, щпб успіu1но за­

Нлимась, Іван Леонтійович Міх­

лення асортименту і збільшен­ ня випуску виробів із держав­ ним Знаком якості .

но та інші. виконують

Вони значно пере­ норми виробітку, виготовляючи високоякісне бо­

першого півріччя і серед nід­ приємств легкої nромис.1овоrті

сько~ІУ

рошно.

ків

М. ЯК"УБОВСЬКИИ, директор

радrоспу.

ції>>.

Керуючись цією

вою,

ШІ

взяли

Нещодавно Києві

курс

на

оптовому

вершити

республікан­ ярмарку

демонстрували

нових

настано­ на

моделей,

47

зраз­

в

тому

виробничу

Української призаве

у

числі 17 мод.елей костюм ів із державним Знаком якості . За

РСР

програ~Іу

виnпrоти

місце .

О. ХУДІН, інженер фабрики

головний верхнього

дитячого

трІtко­

тажу.

СТАЖ

У МІЖКОЛГОСПНИХ ОРГ АНІЗАUІЯХ

8&ІІіІ в зв'язку з

котажних виробів. тенсти.'1Ь­ ної і шкіряноІ галантереї, фарфоро - фаянсового посу­

шовкових

(ТАРС).

тисячі жни-

І'а)Іа Міністрів СРСР прий­ ияла постанову про обчислен­

Тра-в'яне борошно

виробни­

гато в чому залежить успіш­

норми,

нім радгоспом сЗоря•. Туди кілька днів тому ми направили великий механізований загін, у розпорядженні якого 17 трак­ торів з набором необхідних тех­ нічних знарядь та 8 вантажних автомобілів. Трохи пізнІше об'­ єднаний заг!и прапюватиме на

розвивається

цтво

споживання, оновленню і по­

Схвалюємо й підтримуємо великим інтересом і задо­

ми

від результатів їх праЦі ба­ не

РОЦІ

Найбільш високими темпа­

Трудівники легкої інду­ добре розу:\!іють, що

стрії

fАЗЕТА ЗАСНОВАНА

З

легкоІ

індустрії відзначає своє професійне смто. Про перспекти­

1978 р. Цtиа 2 воп.

1935

червня чотиримільйонний заrін працівників

13

ЧЕРВНЯ

В

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ

-

ЛЕГНОІ ПРОМИСЛОВОСТІ

альному

страхуванню.

обчислення членам

трудового

колгоспів,

стажу

направле-

ним за і1 згодою за рішенням правдінни колгоспу на постій­ ну роботу в

міжгосподарські

підпри<u~.ства і організаціі.

(ТАРС).

Хороишми

** *rрудови,чи

зустрічає

своє

.;вят.о

київської

трикотажної

успіха.!щ колєктuв

фafipuкu

-1:Киянка». Понад 20 найАtЄНІJ8Онь

виробів

випускається на

піdпри­

є.чстві із Знаком якостr. З пп•шт­ ку

раку

тут

виготовлено

нс:d!!У!­

нової продукції на 200 тисяч кар­ бованців.

На фото: одна з кращих на фабриці КОМСОМ.ОЛЬСЬКО-,\ІОЛОдіжна бригада

направо:

котонного

Валентина

цеху.

Зліва

Крав•tенкn,

Катерина Красиловська. Наdія Коса, Валентина Лубовик і Ва­ лентина Яворська.

Фото А. Піддубного. (Фотохроніка РАТА~'},


ЗМАГАННЯ: ЩОЛRОВО-БРОВАРИ •

Б РОВАРИ -

ЩОЛКОВО

ЩОЛ К О В О.

Давня дру111ба І трудове

суnерництво

єднають

щих нашого міста й

Зав.-авв• року­

трудя­

palittty

...

та

виконав о

російських друзів і3 ш ес­ нов'я. І незважаючи на сетнt нілометрів відстанІ, це спів­ робітництво постійне мІц.нІс,

Тетява Іванівна Титова веrераи

:ноі фабрю;и.

розширюєтьсн, приносить пnіА­

ні

результати.

піJ;nриємстві, TJ'f)I;OBY славу

досві,ІІу, навчанна о.-н в ОІ­ ного, обмін делегацІІІми - ІСІ це не прохо,11ить безслІ.-но, ..помагає впровадНІІННІО

nepeAtнауки І

тої п'ятирічки ». Минулого ро­ ІУ ій присвоєно .звання «Кра­

Нову хвилю сацІаІІІстичноге

ща за професією ».

змаганни викликали ІсторичнІ рішення XXV з'їзду КПРС. На

колективи

По-ударному грудиться ве• теран виробництва і в першо­ ку році десятої п'ятирічки.

І розповідається,

успіхів

доснгли

окремІ

і виробничники

Що.ценно перевиконуючи

у

даиия на

десятоі

п'яти-

п:а своіх подруг

БРОВАРИ

щолково

За роки минулої n'ятирічки на Гоголівській стрічкаткацькій фаб·

семи

по

десять

верстатів

що випускає, добивапься

збіль­

шення випусІіУ крава т ок, які ко­

РІІС'fУЮться nідвищеним попитом.

Така цідеспрюrована робота при­ носить непог а ні результати. За чотири місllці фір3Іа випустила

124 тисячі краваток, відзначених почеснюr n'ятикпником. Це на 41 тисячу штук бі.%ше. ніж ~­ nлановано. А намічено ко.~екти­ вом у першому році деся'І'ІІі п'я­ тирічки добитися присJW єння державного Знака якості ще двом артикулам краваток.

Робітниці досить досвідчені і зав ·

зяті до роботи . Щозміни кожна з них виробляє по 25- 30 тисяч метрі в стрічки . Вступ ивши у перший рік де·

-

сятоі

n'ятирічки,

-

розпові д ає

директо р пі.:tnриємства Ми кода Трохимович Кро.1ь, весь на ш колектив взяв курс на пі д вищен· ня ефектив н ост і виробництва і ВИ·

-

соку

якість

стрічок

про.:t укц ії.

впnуска ємо

з

Два

види

держ а в н им

.:W.аком якості, а вся остання про· дукція й.1е mІше п е рш ої ка тегорії. Прагнучи зробити якнайбі.%ший

nочали

вклад у достроков е виконання

на·

крес.,ень XXV з ' ї з ду КПРС на но· ву п ' яти річку, багато робіт н иць активно підтримали патріотичний поч-ин тка.1ь-багатоверстатн иць

Додатковий р~зерв кормів У :нинїmиьому роцf

вити дві тисячі тонн сіважr ДJІJІ годівлі худоби, що вдвічІ ПереВИЩУЄ ДОВЄ,і!;еНИЙ 1\ОСПО.. .царству план. Дода'!'Ковим дже• релох кормів 1\ЛЯ цього будут• ,~;иttоростучі трави, зібрані иа

ліївна. У ці й справі чудових успі ­

тат Верховної Ради СРСР Клав­ дія Плато ні вна Дворянінова .

боп:отах та в лісових

Перейшовши на обслуговуваннІ! 12 ткацьких верстатів, вона зо­

стовУJались. Сінажу з них за­

готовимо

слідуючи її приклад, я дала с.1ово

дотримаю.

Так, бригади заготіве .1ьного цеху

МОТа.%НИЦЬ, ЯКі ОЧО . ІЮЮТЬ ПОМіЧ­

НИК майстра В. ~~ - Ор.1ов і А. А. С:~rирнов,

укл а:ш

бриrада.чи тка.'!ь

до говори

з

по виробл е нню

шер стяних тканин А . А . Павлова і Н . П . Сє;;о ва . А ті, в с вою ч е ргу - з бригадою оздоблювадьників

шерстяних тканин

А. І . Птични­

ковою .

~т дог оворах сnівдружності ро­

бітники обу,ІоВИ.'!И підвищення ос о б истої ві ;щовіда.%ності за якість виро бів на кожній д ілянці технологічного процесу. Підсум­ ки пер ших тижнів роботи по-но­ вому св'дчать про п.~одотворність такого ю1агання . Люди, пов'язані один з одним техно.'!огічни м лан­

вивели в поле на

заболочені площі два агрегати а косарка• ки - по,~~;рібнювачам•

май~е

втроє. Дев ' ять тисяч метрІв стрІЧ·

ки виробдню щодня .

А. ДЕRКІНА, секретар партбюро.

стор.

бур'янів, отави,

честь свого традиційного свята Дня працівників легкої промисло­ вості вони зробили Вітчизні гід· ний трудовий подарунок

-

cr

випу­

иізатори

стили понад план nівтора мільйо­

чотирма

колісними

тракторами, за яЮІми

на метрів високоІІкісноі стрічки.

закріп•

JІеио по ,~;ва приче пи.

Фоторепортаж А. КОЗАКА.

безпечує

Це

ва•

безперебійність

ви•

Трави в лісосмугах пу,

траншею

школярі.

тонни кормів.

дикоростУЧі

передбачається

трави

використати

майже а 60 гектарів заболоче­ них земель. Чверть площі вж, зібрано. В. МУХАРСЬКИR,

роботи», всі nідприємства об'єд­ nлан

Г. АНДРІЄНКО.

3-4

Всього

і якості

меблі N2 119 для nрисвоєння державного Знака якостІ.

ремонтно•

Щодня звіІ!СИ доставляються 1

Місяць роботи нового вироб­ ничого об"єдн ан ня дав хороші результат~ . Працююч и під дев!· за м «Зробимо десяту n' яти рІч· ку п'ятир ічкою в ис о кої ефек·

тив ІрnІн ської м ебле вої фабри­ ки , який nідготував корnусні

Броварського

механічного заводу,

марі вська МакарІвського району, Поліська, Білоцерківська, Фасті вська 1 Мотовилівська м еблев І фабрики та Бровар­ ський дер е вообробний к омбінат.

виконали

скошу..

ють вруЧну робітники радгос•

обласне виро бниче об' єднання «Бров а римеблі• . До нього уві­ ЙШlJИ ІрпІ нська, БІлицька, Но·

усnішно

Достав•

яене різнотрав 'я трамбує у ии:І трактором « С-100» fpиropil Піддубний.

У Броварах, на базі дерево­ обробного комбІнату, створено

нання

перевико!Гf•

ючи норми. Транспортують ка• до сінажної траншеї меха.

ПЕРІІІІ УСПІХИ

тивностІ виро бництва

25-

27 тонн зеленої маси з осох:и,

;робничого конвейєра.

На йкраще потрудився колек­

rою, а від цього виграв загальна

«RИР-1,5». За світловий .цеи~о

кожен з них накошує по

БРОВАРИ

заміняти

привчаються nр етензії

2

А згодом на таку ж зону пере· йшла й Катерина Рогач. За мість

взаємодопомо­

цюгом,

о

мила Мемжик, яка перейшла на обс.1угов ування ЗО безчовникових верстатів за м ість 12 за нор м ою.

травня по випуску та реалізаціІ nродукцІї. а також Інших тех­ ніко-економічних показниках.

взаємні справа.

тетом Компартії України. Першою відгукну.1а ся на цей почин Люд·

приету..

реиий загін. Трактористи .Ми.. хайJІо Бобхо і Петро Іоиоичrх

Ось з т аким чудовим прагнен­ Добитися да.'Іьшого п оділшення Дарницького шовкового ко мбін ату ням зробити якомога більший .якості виробів таке завд,аННJf Л. К. Кон др атьєвої, Г. Т. Золото· вклад у зміцнення економічно! постам е не у нинішньому році. вої та П . r . Волковинської, ЯКИЇІ могvтності країни працюють yct підприємства. На Вирішити йог о розраховуємо шля­ б ув схва .1ений Це нтральним Комі · трудівники

хом широкого розвитку соціалі­ стичного з~rагання під девізо~r: « П'ятирічці якості робітничу rарантію! ». На робітничих зборах; які від­ б улися в цехах фір~tи, бУ•lИ вкла­ дені договор и співдружності ко­ л ективів су~Ііжних виробництв.

тому

пn ,110 ))Оботи спеціально ство..

За останні два місяці, відколи працюю на nі дв ищеній зон і, п ро­

.

тони.

600-700

ІіJІЬаа .-вів

зав е р шити свою особисту п'яти­ річку за два роки. Впевнен а, що

дуктивність праці зросла

смmх,

що раиіmе ніколи ие викори..

бов ' язалася виконати за п'яти­ річку десять річних планів. На­

слова

І~М17-

жобуаиики радтоспу імєні ~ maoa зобов' JІзалися заг ото•

хів досяг.~а передова ткал я Монін­ еького ордена Леніна комбі нату, що в Щолковському районі , деnу­

свого

праці і

в рахуно:в:

А. КОЛЕСИИКОІ!І,

обслугову вати Любов Хан, Гали­ риці nроведено велику роботу по на Тимко та Галина Волкова . реконструкції підприємства. По· І всі вони вже добилися в ідрад­ будоване світле й простаре nримі· них виробничих успіхів . щення тющького цеху, в якому А ось ми вже на дільниці без­ Краватки фір~ш «Про ~rінь» ко­ встановл ен о двадцять високопро· чов никових верстатів. Зліва ри стую ться засі!уженим попитом дуктивн их верстатів (фото в горі). п'ятнадцять і сnрав а п ' ятнадА відтак різко зросла проду кти в· цять. А nоміж НІ<МИ ткал!Іу покупців, а вироби, відзначені ність пра ці і по.1іпшилас ь якість тридцятиверстатниця Людмила державни~ ЗнаІіо~І якості, розку­ продукції. Ш машини обслуговує Мележик (фото вниз у), вона nовуються в .1ічені години. Ко­ дві тка .~і . яких ви бачите на зніМ· пильним оком nеревіряє стрічку. Катеринn лектив фірщІ, прагнучи задо во.1ь­ ках спр а ва . Вгорі - Тепер головне ефективність І Дейнеко, в н изу Любов Майсак. я кі сть, каже Люд~шла Ан ато­ нити в юrоги nок уп ців, шукає

ш.1яхів nо.1іпшення я !\ості виробів,

по

иІІІfі вже працює 1977 року.

Півтора міпьйона- nонад пп ан

СПІВДРУЖНІСТЬ СУ МІ}КUИКІВ

зав•

процентів,

30-40

Т. І. Титова набагато перегна­

виконанні планів і зобов'нзань першого рону річки.

І[{Ш ЄКТИВУ.

,~~;ової слави підприємства, удо­ стоена звання «;Ударнюt дев 'я­

техніки, прогресивних метедів

цій сторінці

вона на примно.жуючи

За ві.цміину роботу Т. І . Ти­ това занесена в Книгу Тру­

праці тощо.

нких

Бі.1ь ше тридця-

1'11 років трудиться

ЗапІІИЧІННІІ

вoro досвіду, новинок

-

Пря,~~;ильно-трикотаж­

директор радrоспу.

ЩОЛКОВО

Но в е замовлення

НОВЕ ЖRТrJI

Фабрика Технічних тканин отримала замовлення від

видавни­

цтва «Детская литература» на палітурну тканину для 5 0-томника всесвітньої дитячої літератури.

Шістдесят тисяч метрів для першого тому вже виготовлено. Робітники хімічної лабораторії зробили все, щоб тканина дЛІ цього видання була яскравого і міцного кольору. Субота,

12 ч:ерввJІ 1978 року

Л. ЛІСОВА.

о


землі Питання охорони

ІШІ.ЬRого

раціо-

використання зе~Ілі

постійно перебуває в полі зоJJY виконавчих комітетів районної, селищної, сі.'!ьських Рад ;rепутатів трудящих. За роки дев'ятої п'ятирічки в радгоспах і птахофабриках нашого

-

no

rосподарськи

Виявлення вільних, не зай-

раїнеької РСР

Ііятих в обороті земель, підви-

«Про заходи

шився також за рахунок при­

програ~ІИ дальшого піднесення

Цим

ківської об.1астей по да.lьllіюІу

~· всіх се.'!ах району, на ее-

ти радгоспів і птахофабрик, депутатські комІсн, F<tродні обранці, працівники ланів.

риставня зе:.ші)>. Виконко~І районної Ради депутатів трудящих на виконання цієї поста-

тру.:~ящих, зага.'Іьних зборах жителів розроблено заходи по додатковому залученню земель

приймає до неухиаьного ви ко-

до складУ яких

всенародною

стало

справою.

ницької, Миколаївської і Хар-

займаються головні спеціаліс-

Так, з ІНЩІативи депутатів Гоголівської сільської

мо кілька цифр. В 1973 році додатково було введено в обоpo.r 229 гектарів зе~Іельних угідь, в 197 4 році - 113 6 гектарів, а в 197 5 році 824 гектари. На цих площах було вирощено близько. 28 тисяч тонн кормів на . загальну суму пон&д 22 тисячІ крб.

ськогосподарськоі комісії в мивулому році було введено 72 гектари земельних угідь, на яких вирощувались корми для громадського тваринництва. Ще більш активізувалась ця робо:а ~ісля ознайомлення

Ради, ч.'!енів

постійної

сіях сільських Рад

нови прийняв рішення, в якому одностайно підтри~ІУЄ і

трудш~~юв села з_ Постановою Президн ВерховноІ Ради Ук-

користання малопродуктивних

садів. Всього по нашому райо-

депутатів

ну буде додатково залучено в оборот 710 гектарів земельних угідь. в ці.ТJому робота по виявлен· ню резервів зе~1 ельних угідь в господарствах нашого району

увійшли го-

продовжується й зараз. Обов' я·

ловні агрономи господарств, зе~rлеміри, ч.'!ени постійних Rомісій по сільському господарств у, депутати. Наприклад, на загальних зборах громадян села Гоголева було вирішено розор~ ти раніше . невико.р~стов.уващ 80 ге~тар1в зем.тп І за-

птахофабрик на здrіІснспня ви-

сІяти багаторІчними

зменшення

корчовування чагарників, ви-

у сі.1ьсьRогосподарський оборот, обрано земе.'!ьні комісії,

нання роботу місцевих Рад ВінницЬІ\оЇ, МиІ\олаївської і Харківської областей по раціонально:~~у використанню земельних угідь, спрямувавши діяльність місцевих Рад нашого району на м?білізацію :ГРУ: дових ко.1ективш .. Радгосшв 1

смуг,

кількості польових доріг, роз-

сільськпrо господарства.

поліпшенню охорони і вико-

сіль-

дорожних

роб.1еної XXV з'їздом КПРС

Рад депутатів трудящих Він-

щення їх ефективності

району додатково введено в сільськогосподарський оборот велику площу зе}Іель. Назве-

під культурні пасовища. Зе­ мельний фонд радгоспу збіль­

зок усіх спеціалістів радгоспів і птахофабрик, ;~епутатів, всіх

трудящих по-господарському поставитись до виявлення вільних земе.1 ь і цим сприяти

зміцненню RОР~Іової бази громадського тваринництва. В. НЕБРАТ.

травами

....

e~~~,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s--•

ЗАМІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОНУ

НОНКУРС СТІННІВОН СІЛЬСЬКИХ БУ ДІВЕЛЬНИКІВ Традиційними ставки

стали

стінних газет

розд!.1ах.

Вони

ви­

у

під­

влаштову­

ютьелt щорічно при підведен­ Ні nідсумкіВ конкурс. у на J\ра.щу

стіннівку

преса

тресту

nід

стінна керівни­

цтвом партійних організаЦІй провела певну роботу по мо­ білізації СіЛЬСЬКИХ будівеЛЬ­ НИК}В на різке nідвищення :nродуктивності nраЦі, поліп­

шення якості будівельно-мон­ тажних робіт, дальше зміЦ­ нення трудової дисциnліни, nорядку й організованості.

ЧJІени Інтересом

жюрі

в ПМН-8 з знайомляться

з різними виданнями: стінни­ .ми газета~ІИ <<блискавками~,

фотогазетами.

-

ги

В

центрі ува­

проnаганда

і

виконан­

ня рішень XXV з'їзду НПРС. ~БудівельниК>> кваліфікова­ но,

із

про

знанням

справи

соціалістичне

nише

з:-.~агання,

дбає про його дієвість ! глас­ ність. <<Нова n'ятирічка нові об'єкти>> так названо норесnонденц!ю

про

дівельниками

дової дисциnліни, бів. По кожному оnеративно

кретні

у nершому

ро­

бракоро­ сигналу

вживаються

ву

виставку

влаштували

брак.

«У

нас ,

-

nідкреслю­

ється в стіннівці, є на кого рівнятись, з кого брати

nриRлад.

Брак

мехколони

для

нашої

недоnустиме

ЯВИЩе>>.

Шпальта

стінної

газети

nрикрашають змістовні

ріали про

життя

мате­

nартійної,

!

комстrольсьної nрофсnіл­ кової організацій, ку ль тур­ ний відnо•шнок, сnорт, вірш! r.Іісцевих авторів, фото nе­ редових виробничників.

Хороше

враження на чле­

нів жюрі сnравила виставка стіннівок заводу залізобетон­ них виробів <<Буддеталь:~о. Згуртовано широкий актив доnисувачів. Активну участь беруть директор заводу,

го­

ловнІ сnеЦіа.'!істи, партійні, F.ОМСОМОЛЬСЬІ\і і профсnіЛКО­ Ві активісти, робітники, май­ стри, бригадири . Вдало nо­ дана добірка <<Моя n'ятиріч­ ка». Тут листи молодих ко­

муністів А. Ситюка, О. Ост­ ровського та В. Володимира­ ва. Ножен розnовідає про те, чим знаменною була для ньо­ rо дев'ята n ' ятирічка і як nочав десяту. Добірка зроб­ леиа на високому рівні і. бе­

зумовно

сnодобалась

чита­

чам. Привертають увагу в цій стіннівці діаграми схе­

!

ми з окремих nитань виробни­ "іого життя. Побудовані вони на місцевих приклад<J.х. Що­ тижня на заводі виходить

сатиричне видання. Воно би-

падково,

у

аdже

працюють

тут

будівельник» поnулярна в колективі. І цілком заслуже­ но. Вона веде рубрику «Гор­ де ім'я будівельник», ПіД

справжні

якою подаються коресnонден­

сприяють

ції про боротьбу за високу ефективність 1 якість робіт.

підвищенню

про­

дуктивності

праці.

Смачні обіди, при­

Басато

ними, настрою,

хороших

слів можна почути

і на адресу ря їдальні

муністів О. Гудзя, В. Биби та Ф. Барана, а також М. Блохіна, І. Хоменка,

куха­ Uльги

Петрівни Понома­ ренко, яку бачите на цьому фото.

жінок-трудівниць

Є. Дяченко, Є. Шульги, Г. Татарин та багатьох ін­

Фото М. Семинога.

ших.

Газета кваліфіковано

справи.

готовлені

Широко проnагується досвід

славних

майстри

кухарської

nередових виробничників ко­

пи­

рубрикою

«Згадують

траншей

виходить

у

мунальному

на зміну

кращих

nи­

кульtурний відпочинок.

Ми ка

розnовіли

стіннівок.

про деRі.'!Ь­

Чимало

пози­

тивного. nовчального і в ряд!

Інших стінних газет. Та, на жаль, не в усіх. В rжремих підрозділах вони робляться на низькому

рівні,

виходять

нерегулярно. Деякі газети відстають від життя, в них вміщуються загальні корес­ понденції, без місцевих nри­ кладів і фаRТів, без авторів і гострої критики наявних серйозних недоліків. Підведено nідсумки кон­ курсу. Третій раз за останні роки

перше місце

но стіннівЦі

nрисудже­

ПМН-8

«Буді­

вельник>> (сенретар nарторга­

нізації М. Садовнінов, редак­ тор газети !VI. Воронцов), друге

місце

-

стіннівці

за­

воду залізобетонних виробів «Буддеталь" (секретар nарт­ організації М. Семенюк, ре­ дактор газети В. Печура). третє

місце

СПМН-508

стіннівці

«Сnецбудівель-

ник~ (сr.о;ретар парторганіза­ ції В. Приходько, редактор газети П . Горобчук). Відзна· чено творчу роботу редколе·

r!ї стінгазети ЖИВ «Праця" і управління виробничо-тех­ нологічної комплектації.

Вирішено nродовжити нон­ куnе на кращу стінну газету.

Він проходитиме під девізом «Рішення XXV з'їзду НПРС В ЖИТТЯ».

Д. КАЦЕНЕЛЬСUН, громадський кореспок­ дект, uен жюрІ.

Субота,

12

'Іерввs

1978

року

увійшли

цемент

марки

дою

в

ковшах,

а потім

через

шланги під тиском «пдеснули:. на

стіни і дно траншеї. Після

затвердіння

маси

надrи•

ність nокриття nеревірили слеціа· лісти Київського науково-дослід• ного інституту будівельного ви­ робництва автори нововведен· ня. Результати випробувань чудо­ ві. Збудовано водоймище значи()

-

швидше, ніж звичайним сnособом. «Облицювання:. міцне, надійне f коштує вдвоє дешевше, ніж залі· зобетонне. Тепер спеціалісти

«Облміжкол­

nрацюють

над

тим, застос:v·

нововведення.

ХмельницьRа область. (РАТАУ).

Назустріч конференції в Коломбо

тресту.

nобутові умови гуртожитків, їх

ви­

Механізми nеремішали іх во­

400.

вання

«Праця»,

будівельників,

вnерше

залізобетону,

супіски, суrлинки,

вете­

житлово-ко­

відділі

будівельники

користали... грунтобетон. Шо ж це за матеріал? До складу суміші, яка прийшла

щоб розширити діапазон

Останнім часом поліпшив­ що

тонІf

об.~асті. Але жодна з них не схо­ жа на цю. д.~я облицьовування

рани» висвітлюється військо­ во-nатріотична тема. ся З:І"Ііст стіннівки

тисяч

8

руд чима.~о в селах Хмельницькоі

госпбуду»

ше про вnровадження бри­ гадного nідряду,. життя ком­ со!'.юльської організац!У. Під

шуть про мешканЦів

ДОПУСТИЛИ

багато

працівників госпо­ дарства. Це не ви-

СПМН-508. СтіннІвка сСnец­

зета гостро і nринциnово нритикує бракоробів. які на

КОЛеІ\ТИВу,

прихоdить

обідати

заходи.

Тут виnускають лнстівни про

СВОГО

ня;

кон­

Ці нової п ' ятирічки, зверта~ ється увага на її девіз: внео­ на ефективність і якість. Га­

Оnремих об'єктах у Семиnол­ :ках і Рудні забули про честь

:У їдальню пмм·

птахазаводу «Руд-

Як і в минулі роки, ціка­

завдан­

ня, які поставлено перед бу­

Нове сховише на

-

органічних доб~:ив збудо~ано 8 колгоспі «Украrна:. Кам янець­ Подільського району, Таких спо­

чує ледарів, порушників тру­

тресту

•Р.роварис!льбуд~. За рік, що минув,

ГРУНТОБЕТОН

надходять

аж себе

давно в Найробі (Нен!я). Всу• пере'\ опорові делегацій СШ ~.

ПОВіДО}ІЛЄННЯ ПрО ПіДГОТОВНУ ДО

СВОЇ~1 друЗЯМ і ПрИрОДНИ:І'! СОЮЗ·

чергової, п'ятої нонференції глав держав і урядів nозабло­

нпнам

Англії і Франції, там вдалосІІ nогодити цілий ряд докумен­ т!.в. що захищають законні пра· ва й інтереси країн, які розви• ваються. Сере~ них nрограма nеребудови еві то вих ринRів си­

країни Rуточків ночас nозаблокові ніяк не протиставляють

З найв і ддаленіших · земної

кових

кулі

в

Rраїн.

ці

дні

Перша

Та!( а

-

У ~в::>ю де1'жави

в

чення

остання,

четверта,

- у НПЗ роЦі в A:m•r1pi . Чер­ гова зустріч керівннкін позабло· ковпх

Rраїн

буде

пров е;r.С?на

в

місті Ноло~rбо, столиці Ресnуб­ ліки Шрі Ланка, в серпні Ч· р. Рух неnриєднання виник на антиімnеріалістнчнііі основі, об ' єднавши насамnеред моло;а держави.

нкі

в

післявоєнні

який

чергу

рухові

став

над

ні~rецьr:юІ

фа­

нерівноnравні

в ! дІ-;осини

окремими

націями

рігаються,

-

псе

між

ще

заявила

в

збе­

інтер­

великого

зна­

неnриєднання,

нинj. важливим фак­

міжнародних

відносин

Виступаючи на XXV з'їзді на­ шої nартії, товариш Л. І. Бреж· нєв !з задоволенням

відзначив

БЕСІДА

-

ровини

і

сільсьногосподарських

товарів,

пропозиЦії

ження дІяльності

про

обме­

міжнародних

моноnолій тощо. Сесія ЮНКТАД ще раз про• демонструвала ганебну роль Пекіна. який, nретендуючи на особливу,

НА МІЖНАРОДНІ

керівну

роль у

<<тре­

тьому світІ~. водночас змикаєть·

ТЕМИ

ки визвелились від колоніаль­ ного гніту. Перемоrа радянсько­

го народу

соц!ал!стичн!

надають

тором

ро­

шизмом і яnоІ-:сьrшм мі ~і тари· змом, nоява на евітов і іІ арені соЦіалістичної співдружності, крах колоніалізму заклали міЦ­ ну основу свободи і не за лежно­ ст! цієї нової групи 1;раїн. бага­ то з яких обрс.:ш ненапіталі­ етичний шлях розвитну. «Хоча процес дек о лон і зації наближається до завершення,

дер·

Ж~!'~\1 .

нон­

ференція від бу л<tсь у І 9() 1 році Белграді,

соЦіалістичним

ся в основних nитаннях з і:.шє­ ріалізмом. Маоїсти безnосеред;­ ньо

!

розвиваються.

с!

неприєднання

в багатьох на­

nоставити його на службу своїм

прямах, сказав Генеральний секретар ЦН НПРС. у пол!·

корисливим інтересам, nрагнуть

активізацію юr

нраїн,

зовнішньої що

«Це виявляється

nол!ти­

тичній лінії руху неnриєднання, в діяльності Організа ії афри­ канської

єдності,

різних

еконо­

мічних об'єднань, створених країнами , які розвиваютt. >~. Тепер уже ясно, що nри ниніш­ ньому сnіввідношенні світових класових снл країни. які визво­ лилися,

Цілком

можуть

nроти­

через свою агентуру в ру­

на~Іаrаються

вбити клин у відносини між країнами, що розвиваються, 1 Радянським Союзом.

Підготовка до зустріч! в Ко­ ломбо nоказує, однак, шо виби­ ти рух неnриєднання з його магістрального курсу не вийде. Як nідкрос.1ив у своє~ІУ висту­ на XXV з'їзді НПРС Гене­ ральний секретар ЦН Номnар­ Тії Шрі Ланки, член уряду цієІ країни П. Нейнеман, форум у Ноломбо «може відіграти zаж­ ливу nозитивну роль у борот~

n!

в'ю бєлградській газеті <<Бор­ ба» nрем'єр-~Ііністр РєсnубліюJ Шрі Ланка С. Бандаранаїке . І не можна ченатн, що вони скоро зникнуть. Тому антиім· nеріалістична nозrщія позаб.1о­ ковнх країн лишається неnохит­

стояти імnеріалістичному дикта­ тові, добиватися сnраведливих, тобто рівноправних економічних

відносин, ясно й Інше: вклад цих країн у сnільну боротьбу за мир і безnеку народів. знач­ ний уже теnер, Цілком може

бі

ною. Це одна з головних пер~

стати

роз;Jядки і розширенню як сnів­

-

.

думов

ня

того,

що

рух

З КОЖНИ;І<І ДНе~1

Сам термін означає

відмову

~ІіЦНіЄ».

снсприєднання» від

участі

у

воєнно-nолітичних союзах, від nідкорення колишнім ха,>яям колоній імnеріалістам. Вод-

-

ще

вагомішим».

Збіг корінних життєвих інте­

неnриєднан­

ресів позаблокових країн і дер­ жав соціалістичної співдруж­ ності яскраво виявився на че~­

говій сесії по

торгівлі

Нонференції і

ООН

за

зрив

ленню

nроцесу

погли/5-

міжнародноУ

робітництва між позаблоковими

!

державами , так сnівробітни­ цтва між ними і соціалістични­ МІІ країwами, всіма проrресив· ними

силами

ро з в и тк у

світу».

А.

(ЮННТАД), яка закІнчилася не-

НОВЕ ЖИТТЯ

імnеріалістичних

змов, серйозно сnрияти

КР AVИKUB,

оr.пядач ТАРС.

3

стор•

о


Cy6om1-tiй

j

Справжній повинен

ерудит

поважати

Так

тистику. Так ось, з то­ го часу, як у 1840 ро­ ці· в Англії з'явився

відбувається

nерше дини

знайомство

з

ствердл:увати,

лю·

що

став

ся

ТОМу,

ЩО

ЯКОСЬ,

охлялої колекції шляхом ма­ рочного обміну. Неза­ баром виявляється, що

чінковий паштет,

одер­

вано, що близько 100 мільйонів т,~оло в і к, приблизно З проценти

жав

лоте­

теліст ів.

населення земної

вона

О~ин відо:-.шй

поповненням

кулі

чомусь

не

по

нагоді

вдодачу

два

пе­

рейних біл~ти і клясер з погашеними

попов-

марка:~ш.

вчений-

збирають марки. Але годі статистики!

,'Іюдина стає

1

стом

ДЕЩО ПРО МАРКИ

філателі­

проносить

захоплення

своє

через

все

життя.

Найчастіше

вірус

«маркоманії» нас

в

далекому

цього

помічено,

малюки

тягнуться

до ·любовно зібраної колекції батька-філате­ ліста. А який справж­ ній філателіст не мріє про те, щоб його син чи

дочка

зрілому вЩі

ним

справу!

но, з того, що немовля,

до

своїх

рук маленькі клаптики

яні

na,nepy,

іменують

марками,

методично

вило,

виявляється

кра-

зонталі

вапна,

nочувши

заЦікави­

горн­

надумав

ще

скро)JНУ

він

тоді

чує

в свою чергу за-

-

Алябьеву. Це не споdобалось поліції, і винуватцями тепорядку» во-

питав Грибоєдов. - А Це для чого? розгубився той.

і Алябьєва, що

ви такий .

Коли в

Грибоєdова

Я хочу знати, хто

-

сиділи

місці.

антракті

вийшлu У

- Я поліцмейстер Ра· _ Алябьєв, запиши,-

вінський.

dрузі

підхопив під руку Алябьєва і попрямував до залу для глядачів.

них підійшов

даре~І

поліцмей·

квартального,

вернувшись

й

ваного

спиною do

поліцмейстера,

••••••••••••••••••••••••••••••••• ІЗ СЕКРЕТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ВЕНТИЛЯТОР ... РОЗМОРОЖУЄ ХОЛОДИЛЬНИКА

сном.

Усі

знають

морожувати

вітамінів. Страждають і смакові якості хар­ чів. Прискорити роз­

роз­

-

холоднль·

ну камеру, на якій ут­ ворилась снігова «ШУ· ба», справа нелег­ ка. За цей час nродук­ ти відтануть, а nісля

уві сні щасливим воло­

знайомий голос дружи­ ни: «Знову за свої марки взявся! Ну пря­ мо дитя мале!>>,

А ваше як прізви-

-

і

хвар·

воді

колекцію,

та­

ще?

старанно

до

між ними відбулася така розмова. - Як ваше прізвище?

відомити

таємницю

вторили

справжніі'і філателіст ще раз прогляне своІ марки і незабаром за­ сне, почуваючи себе

розгля·

свою

тального.

на найвиднішому

амазонського

безпідставних

Навіть вдома,

торів. В партері і на га-

Грибоєдову

Равінський.

звертаю•щсь

й ~о того ж купив десь

Увечері перед

оточуючих.

сказав

сцену ак·

живого

об'ежтом

стає

Я Грибоєдов. Кузьмин, запиши,

приголомшеного і здиво·

Один вам скаже. що пристрасть до збиран­ ня марок у нього з'я­ вилася від бажання ус­

даючи

на

ни визнали

папугу.

од>;о­

ти.

стер Равінський у супро-

::~уться.

насмішок

аплодували і

викликали

:ІІи по вертикалі, та ще

часто

nрізвище

лю, гучно

наддрукування­

ціонер

важко:

таєте, що їх примусило

композитором

сказав Грибоєдов і, по-

нюІІІ

про

А вам для чого? Мені це треба зна·

Алябьєвим. Обидва, в захопленні від спектак-

льорц1 глядачі

Равінський

Грибоєдова.

розу.Іtу»

коридор, do

го Маркін, іншого Штемпель. Захоnлений коле~

марками, стають

JІUM

над­

по

«Горе з

Грибоєдов якось у Моск­ ві сидів у театрі з віdо·

збпрати марки з черво­

гасіння марок. Однак зустрічались й такі, які стверджували, що бути філателістами у них на роду написано. Запере· чу·вати їм дійсна було

ких слів як тембрафі­ лія (те ж, що й філа· телія) чи обкляч (мар­ ки з двостороннім зоб·

знищує Іх. Причому зім'ятою, розірваною або втраченою, як пра­

гасінням

падково

зайнятися колекціону­ ванням, відповІді одер· жнте найнесподіваніші.

Починається, звичай­ прибираючн

лише

~рукуваннями

став колекЦіонером, ви·

філателІстами на все ЖИМ'Я. Якщо ви запн-

.

лекЦії з чорними

вузький сnеціа­ який цікавився

Нарешті, усІ покартають за неетичний вчлнок Жовтобрюха, ЯІ>ий об:.tіннв марки острова Сен-П'єр на старі джинси, 1 розій·

вшись

nродовжили

розпочату

вдвІчІ.

губНІВшн останні мар­ ки, юний філателіст починає все спочатку! Багато людей уже в

Однак

що

настирливо

хімІк, ліст,

навпаки, ще

Юнець-кінцем, махнув­ ши на неї рукою і роз­

при­

захоплення

ще не .вивчена.

а

зменшилась

дитин­

стві. Досконально рода

нилась,

вражає

запитав

Автор безсмертної ко­ медії

Тут він дІзнається про філателістичщ но· вини. Що «Спартак• виграв у «Арарата•. що Нозленко кинув збирати марки з зоб· раженням собак І пе­ реНшов на зображення котів, що в Нравця на­ ро~илася двійня, а во•1о~ар унікально'і ко­

(!),

Зараз нас цікавить ЗО'ВСіМ іНШе: ЯН і ЧОМУ

ВИПАДОК З ГРИБ06ДОВИМ

фе 'ІНК пару клясерів І пря~1ує на nобачення з

о~нодумцями. Місце зустрічі клуб філа·

купуючи

КАЛЕЙДОСКОП КУРЙОЗІВ

гір­ обу­

І

~ає в старенький порт­

колекціонуванням

ТіЛЬНИ

-

рений філателіст, доче· кавшись суботи, скла­

філателістом цілко~! випадково. Напринлад, ~Іій знайомий захопив­

маркою.

Проявивши таким чином жию-rй Інтерес до філателії, малюк сам nочинає займатися

перший знак поштової оплати, на землі було --випущено понад 200 тисяч марок. Підрахо­

Нерсзуміння ше самотності.

раження~!). Інший буде

ща частина колекцП.

ста·

"ЕРУДИТ"

'КЛуб

найріДкіснішоУ

морожування

............

1\ОЛе!ЩіЇ.

повторного

М. СТОЛІН.

вання

,

дукти

заморожу­

гублять

вам

до­

поможе звичайний до­ машній вентилятор. Треба вийняти всі nро­ з

холодильника,

а кришку морозильної камери залишити від-

немало

критою,

поклавши

на

не неї який-небудь вантаж. По· тім

5

l.i

17

110

LJ

~~~ 128

L1.

27

~-

' sальний прийом. 5. Хокейна команда СРСР вищої ліги. б. Виступ Н4 днищі глісера. 7. Надання стволу необхідного положення для стрільби. 8. Апарат для підводного спорту. 9. Веслувальне суdно. 10. Спортивне товариство. 11. Спосіб плавання. /2. Нетанавлені ви­

321

+1

140

~;

126 І

_моги дл!l виконання спортивного досягнення. 18. Парусна шлюпка.

33

Гз4

ного результату.

шаблі.

0А€мпійських

23.

ігор.

Ремінна або тасьмова

25.

петля на

радянський списометальник, Поворот

22.

Частина стріли.

26.

ефесі шпаги,

чемпіон ХХ

велосиnе<Jиста

Група суддів на спортивному змаганні.

-тажу.

28.

20.

21. Відомий

або

VIII

ковзаняра.

Фігура вищого пі,ю-

24.

Зцмова спортивна гра.

Автор піон€ «В хокей грають справжні

І

122

«ТрудовиІі

!•1.30

«У

переклик».

дo.ttuй (ipa3:".zьcnl{uй футболіст. іг;юх. 89. Спортитшй снаряд.

(Херсон

12.10

Докумснтадьний телефіл_ьм що наnо!"в стеn•.

-

«Мистецт-во

тистка

УРСР

К.

Народна

Балоr.

ар-

(Ужго-

17.05 17.35

род).

НЕДІЛЯ,

І•

11.00 t.IO 9.30 10.00 «1.00 11.45 12.00 12.80 13.30

14.50

ЧЕРВНЯ

13

ПРОГРАМА ЦТ Новини. К. т. Гімнастика для дітей. К. т. «Будильник•. «Служу Радянському Союзу!», К.

т.

«Вnеред,

хлоnчаки!•.

К. т. Г.·Х. Андерсен. олов'яний солдатик». К.

т.

еМузичний

сСіпьська

еС тійкий

т.

День працівників промисловості. Концерт на замовлення

працівників

легкої

промисловос-

ті.

S7.00 К. т. «Міжнародна панорама•. 17.30 К. т. Мультфільми •Про ведмедика,

якого

nожежннк»,

не

чекали»,

«Рекс-

•Крихітка-еноп.

18.00 Новини. 18.15 К. т. Вперше на екрані ЦТ ху· дожній

19.45 10.00 21.00 21.30

фільм

«Земля

Сан ни ко-

ва•. К. "т. «РадянськиІ! Союз очима 3арубІжних гостей•. К. т. «Клуб кіноnодорожей». Інформаційна програма •Час». К. т. «Ваша думка•. По закІнченнІ новини. ПРОГРАМА УТ Програма передач.

10.00 10.05 ФІльм-концерт свІтр.

«Голосую

14.20 І

Всесоюзний фестиваль ху дожньо!" самодіяльної творчості тру-

•Танці

народів

14.50 14.55 15.20

•Народні

з

книгою».

Інформаційна програма «ВістІ». •Пісні для вас». (Донецьк). добраніч,

Програма

діти!».

•Час•.

(М.).

Художній фільм еВелика земля». Вечірні

новини.

ПРОГРАМ •

"

Н

• "

ОБЛ •сть

ва nошта•. (М.). 12.00 К. т. «Для вас, батьки•. (М.). 12.30 К. т. «Шахова шко.•а•. ( М.). 13.00 К. т. •Ану, дівчата!». (М.). і4.15 Документальний телефільм •Жит· тя без майбутньоrо•. (М.). 15.15 сРамаяна•. Вистава Центрально-

16.55 К.

дитячого театру. (М.). т.

ДокументальянА

фільм

і

сНОВАЯ ЖИЗНЬ» - орrан Броварсвого rоркома

r азета

І

хор

мояоді

(М..).

конкурсу імені П. Чай· А. Гаврилова. (М.). фільму. Прерія•. М.). ПОНЕДІЛОК, 14 ЧЕРВНЯ

ковського Екран

зарубіжного

(

9.00 9.10 9.30

К. т. Гімнастика. К. т. Му.1ьтфільми: ка, з яким ніхто •дві казки•. к. т. «Очевидне

«Легенди,

що

<Про nавуч· не дружив»,

стали

бувальщн-

15.15 «Творчість О. Твардовського». 16.00 К. т. Багатосерійний художній

телефільм для дітей «Стара фор· теця».

І

16.00 16.30 17.05 17.30

КПРС. «Партійне ЖИТТЯ». (Хар· ків). Для дітей. «Сонечко». (Одеса). Камерний концерт. ДлR дітей. «КраnЛИНИ сонячиого світ.Іа». (Херсон). nам'ятІ народній». (Ворошн-

«8

ловrрад).

18.00 18.30

Реклама. Бесіда

на

..

сучасному

22.30

ВечІрнІ

новини.

БРОВАРИ,

··

154 •

І

Проrрама

дач.

12.15 12.20

14.00 Музичний

О.

ОстровСhІ<НА.

PQJІ•.

Ук·

Ф

«Тимоно.

«.Леrенди, НОЮ».

що

стали

бувальщи•

(М.).

15.15 «Творчість О. Твардовськоrо•. 16.00 Музичний фільм «Шашмаком», 17.05 К. т. «Х.•опці справжні». (М.). 18.00 Новини. (М.). ' 18.15 Теленарис «Гурій Крилов•. 18.30 К. т. Для дітей. «Веселі сторІq.о

пере·

ки•.

19.00 19.30

(Ленінград).

•Любителям «Служу

балету».

Радянському

Союзу!».

(М.).

20.30 К. т. Вечірня казка. Муль~фІльм •Каченя

Тім•.

(М.).

20.45 Телеогляд «Місто І ми• .(М.). 21.00 К. т. Грае оркестр народних Ін­

(.\\.).

струментів.

21.30

Художній в

фільм

nуті•.

22.50 Інформаційниіі

«Вони

зустрІ·

(М.).

випуск

«День

за

днем».

с6ІднІст~ не

Телевистава.

фільм

(М.).

no-

Редактор Є. Ф ЕДЯ Я.

.,.;;;::s;~~~~ СПЕЦІАЛІЗОВАНІИ ПЕРЕСУБНІй МЕХАНІЗОВАНІй КОЛОНІ .N2 503 на роботу терміново nотрібні:

СЛЮСАРІ-САНТЕХНІКИ ІІ, ІІІ, IV розрядів; ГАЗОЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ lV, V, VI розрядів.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. 1\Іеталургів, 4. Телефон No 19-3-20. Іхати автобусами .NQ.NQ 41, 120, 2 до зуnинки сРМЗ•.

АдnІіністрація.

~

.,",...,..i\iO".,..OO'.:J' . .....,.О

ТЕЛЕФОНИ: редактооа ,_

рибалок.

14.30 К. т. Документальний телефільм

~

•,.:1' •

19-3·&2: ІІстvnиика редактора -

19-4-47§

І

Газета вихопить

У, вівтоrок. 0 я~нtщю І

° 1\,яг

0.5

середу, cvf-oтy.

форматv

к ИІвська. вЬІходит на vкраинском ЯЗЬІКе. вул. масовоа РОuоти, отокоресnонllеМТІ газети сПоавпя» ~~g·~~~~~~~~~~~~~~~q:~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~-6-~~~q~~~~~~~~~~~~~~,~~~~q··~~~-~-~-,.

ІНДЕКС 61964. Броварська друкарня Київського облуправління 1

-

19·4·67,

j

·..,:ra"..~#'......,._,.~...;?'...?...::r'"..;?"~.,.:-qoO'.".I

вІдповілального секретер•. еІддІ.пу сІльського rосоодаDСТва, коресnОІІ· дента місцевого радІомов.пенІІ• 19-3·18. аІддІ.пІв ntюмнсловостІ

італійському колі

брав участь і Горький.

лися

ПРОГРАМА НА О~.ЛАСТЬ Проrрама nередач.

зма·

rання•. Островський. «Вовки та вів· ці•. Фільм·вистава Державноrо академічного Малого театру Союзу РСР. (21.00 ІнформацІАна nрограма «Час• ). По закІнченні новини. ПРОГРАМА УТ

255020.

Капрі

лю, і величезна рибина пот:;гнула човен у море. Ця гонка продов­ жувалась цілу годину. В погоні

(.Львів).

19.20 О.

11.15 Програма передач. 11.20 К. т. «Молоді композитори

брати

Раптом до берега підflливла аку­ ла. Рибалки накинули на неї пет­

етаnі•.

те ефІльм сМакк у стеnу». ІнформацІАна nporpaмa «ВістІ». К. т. Дні JleAnцlra у Києві. сНа добраніч, діти!•. Проrрама «Час». (М.). Вечір класичноrо балету.

17.05 К. т. «Хлоnці сnравжні». 18.00 Новини. 18.15 К. т. Мультфільм «Опер.атор соцІалістичноrо

на в

ОrолошеннR. величних звершень•. 15 сАrрврна nолітика

18.45 19.00 19.30 20.45 21.00 21.30

серія.

18.35 «Щоденник

довелося

острові

« Проrрама КПРС

10.00 - неймовірне». 11.00 К. т. •К.1уб кіноподорожеіі•. 14.30 К. т. Документальни/І телефільм ною».

йо,иу

Він відпочивав

раТин»,

ЦТ

Новини.

НАША АдРЕСА: 11,

Якось

участь у незвичайному полюваннL

12.00 Новини. 12.10 Художній фі~•• «МІЧМ&ІІ Панlн». 15.20 Пр«рама nередач. 15.25 За накреслt~инями XXV s'їзду

.,.. *:::P"o;O"orO"'.",.~..,.~ .... ~~._"..;ra_,..--.=r"oO'I r-p~~~· •:О'І~~..-~<С"47..,;;rм ... І...,.#'.."..";-..D"~·r<.:Ь..,:-~~~

Коммунистической партии УкраНІІЬІ, городекага в районвого Советов деnутатов трудящихся КиевекоА области,

на лижах, рибалив.

119

Тактичний прийом в спортивних Частина мотоциклетного, велоси­

Кіпс на безлюдному острові•.

"

11.30 К. т. МуJИчна програма «Ранка·

ro

людини»,

· род•юго

21.30

люшка:..

•Наодинці

МосковськиІі

студентів.

Горький

в. волошин.

(М.).

ПРОГРАМА

Проrрама передач. «Сільські обрії•. (Ворошиловrрад). Для д'ітеІІ. сКатрусин кінозал». Програма мультфільмів.

сНа

Сг.івас

таланти».

16.00 •дійові особи та виконавці». 17.00 «Слава солдатська». (Одеса). 18.00 МузичниІІ фільм сПрннц 1 Паnе· 18.30 19.00 19.30 20.45 21.00 21.30 22.50

40.

Макси,ІІович

був пристрасни,Іt любителем подо­ рожей, за день міг пройти до 60 верст. Він грав у городки, ходив

один за одним зроблені два постріли.

18.00 «КІіІвська nанорама•. 19.00 К. т. «У світі тварин•. (М.). 20.00 •Земмроб Підмосков'я•. (М.). 20.30 К. т. Вечірня казка. (М.). 20.45 К. т. Концерт лауреата МІжна•

за

професію•.

(Дніпропетровськ).

15.35 !6.05 СьоrоднІ 1е.20 К.

клопедія•. молодих.

13.50 Екран

дящих.

Художній фільм сМолода rвардія». 2 серія. К. т. сОбрази танщq». Фільм-балет. К. т. «МонrолІя перед з'Jздом».

леrкої

«Араrац».

13.10 К. т. Для дітеА. еМузична енци-

кіоск»,

«іtодииг». і

«Той,

12.40 Вперше на телеекрані телефільм

година».

первісно!"

88.

(М.).

танцю•.

~

І

рона. 3-J. ,\Іісто провІJдення XXIV Олімпіади. 85. В~? ':орушенн'! щювuл в ф:)Тfю.zі. 36. Футбольна команда СРСР вищоt лtги. 87. Bt·

Микола!"в).

світі

11

холодильник.

Акула в петлі

шайби чefJЄ:J всі зони. 30. Спортивна гра. 31. Відомий німецький шахіст. 32. !(атегорія спортивного досягнення. 33. Скульптура Ми­

27. Біг коня. педногп кп.и:са . ..J!. Швидко, мужчини». 29. lleper.url ..J2. Присипка при ,;шсажі.

11.00

1?

-~

витерти

Олексій

lS

IJ5

14. Спортивна гра. 15. Стрибок в акробатиці. 16. Поворот парусного

судна. 17. Початок шахової партії. 18. Матузяна драбина d,z.ч гімнастичних вправ. 19. Положення в таховій грі, що веdе до ні•шй­

16

137 123

І

на·

r••••••••••••••••••••

fi~

,~:

!

іг41.

12.<)1

ІН

1~1

139

вимити і

ІІІ·~-

191

~

29130

Мfсце відпочинку альтнtстів. 2. Біг по пересіченій місцевості. Швидкісний спуск з гори на лижах по звивистій трасі. 4. Фехту-

1.

3.

lfl

вентилятор

за 10-15 хвилин розтоnить <<шубу>>. Залишається тільки

1

І

12

установіть

nроти камери на відстані 4060 сантиметрів. Потік повітря

·

сnравах видавництв, поліграфіі І кннжковоі торrіалІ. вул, Київська. 154.

Зам. 2882-10.892.

#93 1976  
Advertisement