Page 1

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

•І

.N293 (3994) ВІВТОРОК

ПР АЦІВНИЮВ СІЛЬСЬКОГО

10

ВИРОБНИЦТВА І ЗАГОТІВЕЛЬ ГРУБИХ І СОІШВИТИХ КОРМІВ У

ЧЕРВНЯ

1975 Ціна

2

дарства

Броварського

працюють над

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРА:ї:.hИ, МІСЬКОІ І Р АПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

тваринництва

колективи

дарств району

створенн.ям

Зустріч виборців товаришем В. В. ІJ!ербицьким

З піднесеним настроєм, з новими визначни­ раїRИ, як і всі радянські люди. вибори до Вер­ ховної Ради республіки і місцевих Рад. Це хвилююче свято осяяне незабутнім ювілеєм

-

ЗО-річчям Перемuги радянсьного народу у ВелІfКій Вітчизнятй війні, Постановою квіт­ невого (1975 року) Пленуму ЦН КПРС про скликання чергового XXV з'їзду партії.

У св;тково прикрашеному Палаці ку.1ьтури

ня

також

учаснинів

виступили

бритадир

ДніІ'!родзержинського молочного зааоду Л. Мошура, д.арек.rрр

_ Дніnрод·зержинс.ькоrо

О.

вір'я, побажав дніпродзергишцюr нових ус­ п:хів у праці на б.1аr·о нашої люби:v1uї Бать­

кок­

ний секретар прав.1іння ~Ііської

організації товариства

У К.і!УОі Є СПИСОК

Чи~ ближче ДО ДНЯ виборів, тим активніше веде свою роботу

На

може

ознаЙО}!ИТИСЬ з хто вперше прий:~е го;rосувати за

орrанізацією роботи

вивішено пдан

кан,.идатів наро;~у.

клубу. Тут

роботи,

' . ?;ІН!ЄЮ з

списки

~

1!

І

_ фор)! роооти; ~:'lYOY ~ виснпи. аr •.тк~;~ьт- ~

біографіями.

3: ~риtзди~ь

вивІшено п.1акати

голосуватимуть

броварчани.

Ба-

де)ІО церт

кратію

'

o'·:ro '·

·

ниткою проиш,1 а

ве.і!етенськи~.

C:'f ПЛОЩ! ПОВТОРНИХ ПОС:!318, д:т~;

с:вби

цент-

нор:.rових

ристане сУІуги,

j що.

культ~·р

нев,:rоби,

.

н!!:~r­

при.1оро;:;rз;

господарсью

.

дворІ!

u

Труд:вники

ранону

то-

цокло.:с:;­ і

нинІшнього

а:•.'о :3'>

рnт;у,

І с!ворити ос~ову, новпх CJ;-:tг:G-. тІ-.ПРС. , Зобовязання обгоЕо_rені в

39 центнерів кор:~ювих одиниць з кожного гентара сі я-

них

культур

ну

зобов' язалися

Тру;Іівники

з

Кй.'!ективах

радгослів

і пта-

~оФа?ую; та прийнrсті. на р~-

райо-

ионюи

кожного

нар<щІ

прац:в:шюr;

сі•1ьськоrо rосподарrтва.

~~~~~~IIК'ilg~J~L~~~"'-~~~~"&..~--.'-"'-~'-..;:~~'-'-~

Наслідуючи ільіиоrорців Учора

радгосп-комбінат «Кали-\ залися

в

завершально"! У

por~i

тянський» і:v1ені 50-річчя Союзу п'ятирічки виробити та пrодат:1 РСР відправив на Дарпицькиtі 1 державі 12 тисяч тонн проду:;­ м'ясокочбінат більше 30 тонн ції і вийти ~1айже на рівеrrь nп­ свинини. казників своїх друзів по з~Іагаа­

Майже на· 25 гектарах разкинувся промисловий тварин;1ицький КОМП.1ЄКС ЦЬОГ0 СіЛ:ОСЬl-іОГОСподарського пі.дприє~Іства. Нині в його цехах утрю1ується 78 тися'!

І

ню. Разом з ци:-1 калитянці пrJгНУТЬ ДО ТОГО, ЩОб За ПO!iJ-c!:'li·,>,:•:

підсвин-

щодобового приросту ;,ЕІшсї G:;r·,; кожн~ї r.олови свині 110рів:;;~ гЕся з шьшогорцями в;,r-;е у дnуrо­

ніж передбачено ~rати поголів'я на кінець 1975 року. Близь:и по-

або на півтора року рашше, ш," передбачено техно:югією. Це пр;:­

голів

дорослих

с'!инеа,

ків, поросят. Це набагато бі.~ьше,

му

півріччі

заверша.1ьнсrо

свинопоголів'я, І несе велику

переважн~ шдсвинки,

на вщгодІвлю.

постав.1ено

І

j'

еr:оно"rічну . ,

дасть мож.:rrв1сть зоеrепи

ло кормш

1

здешевити

І

пrrгоду, чr:"rа-

Колектив радгоспу-кочбінату до

тн були вщчутНІшнми, а покззни- 1 тримує

КИ

por-:,,

вrrроошr-

З метою запозичення передово-І цтво продукції.

го досвіду_, щоб_ результати робовагомішими,

дано~о

с.ювй.

Б1н

з.1

КаЛИТЯНСЬКЇ п'ять МЇСІІців продав Дf~ii\.1Li тrзари:шики уклали у"rову на со- бі . 1ьше ·t'ї.SO тонн про.:<;. "ІІ ії. Б 11 rо-

І:іалі:тичне з~rаrання з бі.1ьш доколективо~І такого ж ,_". · · · . спорщненого радгоспу-ко,Ібrнату «Ільїногорський», Горьковської • облі!сті, який раІJіше на рік, ніж св!·~ченим

викон:ко- і ЦК: ВЛКСМ. К:алнтянці зобов'я-

трудящих,

шим

11Ь кілогра~rів.

Г. АНД?ІSПІЮ.

педагоги

!.!-'коли,

tір~щЕ;ники

в:шштовано кон-! уюверюагу нrею 50-рІччя 1ликого Н\о;;тня.

.

.

.

те)Іа виоорtв

-

ве.

СОФІЯ.

ЗАКОНАМИ

Велику

Рано-вранці дрvжнr:> і органі-· сільськогоспо,:rар.ських о,:rер~ать цього Р<;~У

звер~ень, що ста- подарства також працівники за- тр~ дІБники

БРАТЕРСТВА

кількість і ка>> та

іНШі

машин: сьні ~втини. · ·І

1 зоване ви·,'х;;;ш у" підшефні гос-

с;:тьсью

ПРАГА.

с:льськогоспод:Jр-

Тєхнn,'Тоrічп!' уст:\Т-

Болгар11 з Ра_.:(ян-1 кування д.rr.я 20 пнвс:·tс:а ртт 'Іх . ,,,_

вуємо колективні перегпяди теле- лись у наШІІІ краІН! за роки. Ра- водш пш:св1ас, ремонтно-!І!еха- ського Союзу.

·

ГО-

жати по

.1овини наявного .

. ·

у проrращ якого червоною

тр;ш янCJr;J

сере;и. ~J·'l~тap- {. 111ів ІІ1ісьr;о; т..а раі'n•ш:)ї Ра·д· де- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!'!"!"'!!!!!'!!!!~!!!'!!!!!!:!!!!!о."о:==;'ё>!~~~-"'~'!'!

шищ виступили пер~;~ жердшqа- ~ путаТів .. на~ш. Піс.lя декції про радянську~ юузи•шоІ

жаючі можуть почитати літерату. ·, . ру, шдюрану до виоор!В. · - · у розпорядженm виоорщв те левІ·зор. Біля нього часто з бираються трудящі міста. Влашто-

чюпс1о

Бу.:1е. ас: го­

~овлено 4и00 }ОНн

центнери :кор-

41

заготоБ!1ПІ

1 _картоплІ.

ООрОШНа: В раНОЮ р031П1РК<ЮТЬ­

праЦіВНИ- ди Міністрів Союзу РСР, ВUРПС

до __ІР~ д.вниюв. :ш ра ~ки JІІіськкоJІІу партії,

кан;~идатів, за яких І И?~У_. ~шну.1о1

yYJOBHY

сr:,_1осні тр.:н­

вадІІБши нову тt:·.''"·"'rin, 11сру госРодаnс··тЕr· "u· --·r- т·1• 'J\ . ·пrиросту ,. · -;,.;rrrюї ·" ·'· показниюв Е· ;;н свиней на відrодів.1і, як і.lrо·'ногорці, оператор Ана:о,lііі Есрпс:\а. и{) геІ:тарш кор~ю,в_:rх ~уряюв ~ «_Калнтянський» і'rені 50-rіСJчя При ~,1ані, 638 гро,rів 3аС>_~ 3 щ'чус Щоо подати хл,оорооам без~ СРСР, вступив до .1аду шючих. щодооовин прнrtст кож 1101 rо.'юкорисливу дополюгу, минудоІ І йому за успіхи у Всесоюзно,rу ви свннr 6Ю--6і5 rraorin і Gі. 1 ь 1 , 1 с. су~оти н_~ сбр_обітm; бурякової ІІ з~Іаган_ні у визначально:-.rу . pou.i Пєrедовr1к вщюІJниuтвп по3 плантацн вr_J_І:'али роо!тнюш ;1 п ятир1чк,и вручено пеnсхІдrнш ч~тку року. вщrодур.ов і з.и:-~ фабрики ве1-'хнього дитячого· Червонии прапор ЦК КПРС, Ра- 3oQO свннеІІ вагою ко;:; на ІlС-

агітаторів, графіки їх чергування І виоорця в Приміщення відпові;~но 'бригци що у ск.1ад1 агппоtзда·: тощо. ' . і .. ' . ; ,· · _~трикотажного ОДfІГу, оформлено,

пра-

му зеУJлеробства. що дасть :wожливість у 1975 році одер-

борців, з НЮІИ ве;~еться постіііна І\ І . агітаційна робота. Д.1я них чита- ;, _ ,... аючи велшш_и .~0 С:~ 1 д. в~ро... . •• Щ,уuЮШіІ ВИСG!ШХ J.рожюв корю ое-~ , ,. . , р, Тр)дншики ·, · · рад динку культури. _ть ся лекц11 . ' оргаюзовvються · . . л.овах. . ""-ЛоТ) У відведенюІУ д;тя цього при- сци, в хо;ц яких. даються вцповІ- госпу «БобрrщьІ;.ию> ПОСіЯЛИ ~ міщенні створено стенд, біпя яко- ;й на питання, що цікав:rять тих, '~и_шшньо~ІУ роцІ на запл~ю

го кожеп

На

в

В кожному господарстві райо-І':!в У _десят,и п ЯTii?'~If\l. ~.оту­ ну розроблено ефективну систе- к;ть ГІдну зустрІч XXV з lЗ,lY

ланах .,

клуб виборця при раИонНО)ІУ бу-

приклад та-\.:Іо;Іаrков?

соби захисту рослин тощо.

раДГОС:J:НИХ

МОЛОДИХ ВИ-

__ зак.1адено

ше1. На :кор:-.1 xy,lOOi Бтrrшrrн.і

необхідну техніку, добрива, за- І бов язання

С у б О Т Н И R

«3нання»

Ф. д. Гончаренко.

У госпо,1арствах П'іО­

спеціалізованиУІи брига:tа:vш і і ють_ УСІХ зуси . 1ь до того. загонюш, за яюши закріп.:rено усп:шно виь:онати П1<ІНІІ

МІСТО-СЕЛУ

в

де

З 0 б ОСВ'Я 3 а-

ЗаГОТОJ?ИТИ

г:о

кор:.ювих буряків усю пrЧІ{У б\"­

над

кор~rів,

раЙОНУ

і

коре­

po:tнrrx кор:vтових угі.:1ь. Нр:н,и~ використання корчогlІ!х п;:сс,­ вищ та багатор:чнrrх тпав п·і ::сіву поточного року дасть ~ro·.c;ливість зберегти зю;•шу ,~;.-:;,­ І{ість куr\урудзи, з ят:СJІ О.і':те до:tатково зак.1а,1єно l.'i тис;Іч тонн си:rосу. В період збr1раm;я

нєра, як нюrічалось раніше. до-

(РАТАУ).

світі», яку прочитав ві;щові,:щль-

запасу

на си.1ос

нор~rовпх

водиться значна робота по п д­ вищенню продуЕТиьності пр;r­

госпо-

гляд за пос:вюrи і збирання кормових культур проводиться

ківщини.

найде~ократичніша

тема

кукурудзи

центнерів

неплодів.

кормової

мових одиниць за:УІість

1975

дану честь і запевнив. що від.1асть усі свої сили і знання, щоб виправдати це висоr;е до­

сохі:vrзаводу імені Орджонікідзе П. О. В.1асов, учителька міської середньої школи .N'2 21 В. І. Мартиненко. секретар парткоУІу Баглій-

У клубі виборця

ЛИСь

року, гі,:rно зустріти XXV з'ї.зд партії. ПотіУІ з проУІовою виступив тов В. В. Щер­ бицький, тепло зустр:нутий присутні:~ш. В:н висловив присутн;:vr, вс:м внборця:-,r Баглійського ок·ругу сер;~ечну подяку за на­

зустрічі, всіх виборців округу в день виборів одностайно віддати за нього свої голоси.

міцної

лову худаби 43

дзержинська докладуть усіх си.1. щоб успішно виконати завдання і соціа,1:стичні зобов· язан­

ро:шовів про життя і діяльність

тов. В. В. Щербицького і закликав

річного

ЦіВНИКИ

;~руіі:би наро;~і-в нашої багатенаціональної Батьківщини, дякува.1и Центра.1ьнс:~rу Нюrіте­ тові парт;ї, його По.1ітбюро на чо.'Іі з товари­ шеУІ Л. І. Брежнєви~! за повсяк;~енну турботу про благо радянських людей, за ці.'Іеспрюю­ вану д:яльність в і УІ' я з:~r!цнення :~шру на зем­ лі, створення сприят.1ивих у:.rов д.1я творчої працl. Про:~rовці вис.'Іовлюва.:rи тверду впевне­ ність, що трудівНИ1{и ін;~устріа.:rьного Дніпро­

Зустріч відкрив nерший секретар Баrлійсь­ кого райкоУІу партії І. І. Бражник. Бригадир слюсарів Дніпродзержинського хімко:-,rбінату Герой Соціалістичної Праці В. С. Горбаньов довірена особа кан;:щ;щта

РОЦІ

ращанців по створенню півтора- 1 :vrоркви

дієнко. ПрюювЦі з почуттяУІ гор;~ості говорили-про ве.1икі до·сягнення. яких добився радянський наоо.:~ пі.1 :І•Іудрюr кер'вництвrш 11:->~.rуЕ:стич­ ної партії, про благотворну силу ленінської

хіміків м. Дніпродзержинська відбулася зу­ стріч виборців Баглійського виборчого округу Дніпропетрr:>вської області з кандидаrоУІ у де­ путати Верховної Ради УРСР ч.1ено:w ГІ_о­ літбюро ЦН КПРС, Першим секретареУІ ЦК Но:~шартії України ВолодиУІиром Васильови­ чем ЩербицькиУІ.

зустрічі

ви-

працюють

бази. Наслідуючи

ського ксксе>х::~1заводу С. І. Михно, ученипя VІісьг;ого 'Ірофесійно-техн:'!ного учп:шща .J\"g 23 Надія Пащенко, бригадир r.rонтажників спе­ ц:а:Іізованого управ.1'ння -с<Хі:vІУ.онтаж-208>> В. В. Стрілєцькніі, перLІ;;:іі сс;}~рєтар Дніпро­ дзержинського ~Ііськкс~rv па.ртії О. Ф. Гор-·

ми усnіхами в праці зустрічають тру:tяші Ук­

На

550

тівлі сільсьногосrюдарської продукції. Понад народкогосгюдарський план п'ятирічки намічено продати 12 тисяч тонн м'яса. 45 тисяч тонн молока, 107 ~1\Л!:-ЙОНів штук яєць. Для виконання наміченого обсягу виробництва і заготівлі продукції

1935 РОЦІ

-

нерів

конанням завдань дев'ятої п'ятирічки по виробництву і заго-

ЗАСНОВАНА

в депутати

району з

великим трудовим і політичнию

ГАЗЕТА

з

1975

Трудівю~ки сільського госпо-\ гектара одержати по 230 цент­

р.

коп.

піднесенням

В

ГОСПОДАРСТВА

БРОВАРСЬКОГО РАй ОНУ ПО ЗБІЛЬШЕННЮ

C~pe,:r

, -1

них -

во;rJв про,:rуктнвн:стю

віJ со о

•янськоі в.1 а,:~и. І на фер~!аХ, 1 на ючного, торговельного машино- 5400 трактор:в рІзних :~rapo:-;, . "" n~редач, присвячен_их дню ви.оо , ". . . ._ · _ будування. електротехнічних ключаючи потужні <<Н-700», тисяч до 1 ІVштьиона rет;тол'тРІВ У Ра;щ депутатІВ трудящих. СІНОКОСІ, , де ви ст~ nи.'Іа. аптори~~ виробів, Гоголівської стрічка- ~учасні висо:коп))о:~уктивні ком- р:в пива на РІК поставrтть У Цікаво пройшли зустрічі вибор- да, жер;~шчана'-1 С!Іl~;Іv'Jадись ~~~-

ців зі Ю

М

.

своЇ)ІИ

С .

кандидата~ІИ -

0 " 0 г'10 в:оІ,

вою, с. Б.

Т м

.

ороовим,

в:юк та іншими. Серед заходів, які

Лvк'яно-

в' я' Б .

.

проводять агітатори, члени това-

«Знання».

наприклад,

Миколи Марюги, Василя Киящу-

3 інтересом, прослухали виборці

байни <<Нива». Добре та;;ож за-

'лайбутній

зацш. Всього в суоотнrr:ку в~н-

в СР~Р на.:~шуии у

:Jавод і:~rені ПерР'І!ОёЕНогr1 .'7:"то-

Ан оніни Ковтун ХУ;ІОЖНЄ чи- ЛО участь понад

.

т

в

' ' ,.

в·.

тання дю,Імили исоцькоt, !Кпровадять- тора Іваницького, Івана Новосьо-

користуються лекції т'а бесіди: їх риства

І

аг- ка,

ся у клубі виборця, популярністю

ткацької фабрики, тресту «Бро-

ні у виконанні Юрш Миш~орtза, вари.~ільбу,:r>> та ін~?их Усі БОНІ! сумлінно

борця виступить перед трудящи-

ми району.

.:Іекцію «Радянська виборча сис-

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ

заВ

червня

."'

Назви

госnод!рств

щ<?_ минули з поnе­

.І!'СІ\СБИХ Ра.Ї.

(ТАРС-РАТАУ).

"" =::; ::"'

о:~

"'

"'>о"

о! о

С>с.

«Плосківський>> «TpcбyxiBChE11iJ:; імені Щорса

1975

.,,., =~ ~g. =~

t-

редніх виборів до Верховної Ради Естонськоr РСР, ванта~о­ оборот Таллінського морського торговельного порту. В ни_юш­ ньому роЦі кожне друге судно обробляється достроково. ЦІ да­ ні наводяться під час бесід, які проходять тепер У порту І. при: -.вячені настvпню1 вибора~~ ~о Верховної Ради респубшкн 1

ічені

господарства райвикон-

кому про надій молока господарствами району

голова клубу виборця.

роки,

<<Волжан- дець-Хра.1оБе.

~~" ··-~· " =ож"-~-~--

""'<і На третину збільшився за чотири

рооотІ си-

fJ

Радтr­

~rашинс.бу .:;:Етш 1 і

«Вахрь>>, до- го Б чехос.:ТОRЗЦЬJ.СО:,lу ;~;;ст; l';я-

тру;:щлися. щува.'lьн" установка

уnрав.'Ііння сі,'JЬСЬКОГО

В. МАРЧЕНКО,

ВАНТАЖІ ВІДПРАВЛЯЮТЬСЯ ДОСТРОКОВО

ЧОЛОВІ:f(. лосний :КО:\1баин

п'ятир:чці

Союз

,

...,_.

__

~~

~=~=~:;r-=

JІова.

На днях агітбригада І.;лубу ви­

2000

органі-~ ре.ко:-,rен,:rувал.І,1 с~бе за;;~п.1~ний ський

S:::! 17,9 16.1

"., ::::

~t:'

., . " "" Si;t

.,~

>О>-

оо!

оі"

року

= о

".... о

с. с

"?f?.

.....

с. с

>-

о

"'"'с. "~"'

" ... "'~с. с.""'

:::

~ =~ <-

..

. "::: .

"' "'+І:&""'

<- ,.,

17,3 !R,fi

-0,1

,._ >

+І;;

.."' :s"' о

..

«ЖердівськиІЇ>> «Русанівський»

«Красилівський» «Л ітківськиіі»

«Гоголівський»

....

«Зоря>>

ё.

«Бобрицький>>

-~

""'

о

~

0,8 86 -2,9 32 -0,9 90

14,2 12,7

1.3.8 13,0

-0.1 +0,3

-1.2

12,5 12,2 12,2 12,0 11,4 11,2 11,2 11,2 10,7 ](),3

12.8 12.2 12,5 12,3 12,5 11,3 11,5 11,8 11,3 10,8 10,5 10,5 13.11

-0,1

+0,7 +1,2 -0.:1

-0,3

П.1е~1завод «Рудня»

....

~

Кірова

«Авангар.:r»

«ЗаплавниЙ>> «За ВОр І!ЦЬКІ!lЇ>> і~1ені Докучаєва «Ве,1икодимер.>> Ьrені 111ічуріна

10,1

10,0 9,1

+0,1 -0,2 -0,4

-0,1 -0,3 -0,1

+0.1

-r1,2

+0.4 +0,2 -0,9 -1,3 +0,8 -1,1

90 91 96

so

88 90 93 98 92 90 87 ()3

--0.·.

)

+0.3 1q

9() gr;


•••••••••••••••• •••••••• ••••••••

а А ВІКНОМ

стояв

жовтень

року.

Ігор Володи:vrирович Муромцев набрав звичний нo:vrep теаефон у І, зачекавши декі.1ька секунд. пробасив у трубку: - Е\Ііль lОхю1ович . за йдіть до мене цікава робота на:'vІічається. З а хви.1ину п:сля того до кабінету нача.1І, ника \!остопої:>да N9 814 зайшов rоловннй інженер. - Що за рсбота?-пооііхнувся з nо­

ро~щов

сrру Іщ:п

на

залі:тичній

фіпол;,с !,кого

-

І

що

вітці

-

того,

-

очи:v1а

-

одними

бідп

в тi:vr, що

ми

ляпи на природну

основу

-

uсй же с<І~ші1 крейдяний грунт, значить. ~':юа:нос тс. - Т<J.r; -так. - починав розуміти дy:vr­ :ny нач ал ьни!(а головний інженер.

Зач<'каііте.

-

ca:vr

ро~щоn. тс п с;р 8 а;с

ч і ше

й

пер ебив

-

детальні ше

його Му­

ро зу ~1ію,

-

вголос

}юз.:~ у :~r~·ва в Е:-.1іл 1, Юхимович, строни будівннцтвСJ по сая у зав'язну, і ви nропонуєтс новиН про ект, більш ефек­ тнвнніі .

·

Але

ж,

Ігоре

т еся

вн

Чи не

•••••••••

J:(онструкЦії

по

на

у

Зустріне

путь

і

стріальних ництві

скоротити

що

у

товсту

папну

дало

строни

1! J61

N> 814

різкv

заліз­

реться

Зас луженого го

про­

удостоєний.

УРСР, І,

копітка

присвоєння

ударника

ІИ

комуніс­

лістичному змаганні зада­ ють Борис Григорович Ко­ ломієць, Анатолій Іванович

Белецький

та

Володимир

Васильович Токар.

-

яно­

Г. ГОРБАЧ,

побувавши

механік цеху шиноремонт­

потому в набінеті, стіни якого обвішані величезними кресленнями збудованих і перспективних шля хопро відних кон­ струкцій, помітив щирий погляд Ігоря

справи,

скупими

тичної праці . І тон у соціа­

сторінки біографії но-

будіве л ьнина

нещодавно

за

звання

мун і ста І . В. Муро:v~цова, я не знайшов ще одного, надто важливого запису: про прнсвоєння йому звання

цими

криється

В. М. Ющенка успішно бо­

до­

можливість

робо­

й вимоглива робота колек­ тиву. Сьогодні бригада

* * *

ГОРТАЮЧИ

иого

заводу.

.,,,,,,,,,уу,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~

Володимировича.

року до базується

Очі у нього

у Броварах і протягом названого пе­ ріоду на Україні відновлено і побудо­ вано 314 штучних споруджень загаль-

8 _8

Але й за словами

інду­

спорудження

безnерервній

простої в . цеху, збільшуєть­ ся приріст продукції.

будів­

виконані

словами:

ті обладнання зменшуються

ничної віТКИ».

вих ов анця

ocoGocsoї

ІІІОстів

на

колективу

кількома

завдяки

результаті на бу рові

роботи

працю

охарактеризувати

лише

заліз­

застосування

методіІJ,

залізни'іних

строково,

1939-

знову

свого

розпов ідатимуть, що з цього часу мостапоїзд

Отже, можна

проектом >> .

запис: «У фундаментів

вулканізаосновного

цеху.

су­

стовпи-фундаменти,

роки.

обслуговуванні ційних пресів

спо­

ждане навантаження. Торував Муром­ цев Магаданськпй край і Чукотку, схо­ вавши у надійне місце дипло м а . Руки і волю свою випробував тепер М у р ом­ цов-будівельнин. Муро:-.щов-розвід увач.

. брані

збирає­

Це ви залиште, Емілю Юхимови-­ чу. У щюектно:~1у, маб у ть, просто забу­ .тrи, що :-.Іостопоїз.:~ N~ 814 має в своєму .розпо р ядженні бурову техніку. І потім:

-

нової

rарячі

проекту

з шиноремонтного

заводу цифровими показни ­ ками не визначиш. І це зро­ зум іло: адже бригада пра· цює 1'ільки на технічном у

началь­

вився черговий замі ни важних

воджатиме

...

точилися

нового

Митрофановича

Ющенка

НН'іНЇЙ вітці, минуло зовсім небагато часу. 3 тресту прийшло коротне розпо­ рядження: <<ПриступайтІ,;! до роботи за

Одеса. Стежки біографії інженера Ігоря Володимирович а М уром цова , зі­

Володимировичу,

тресту, ;vroшc, видніше ...

у кабінеті

день за дн е м, рік за роком виладаючи у власнообране випробування своє не­

Минуть

Н:нітливий! Тоді з а роботу.

-

щодо

рудженню

І час су ворий виставить свої оцінки інженерові на власнообрани х ек­ заменах: медаль «За трудову від вагу>>, медаль <<За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 19411945 р.р.>>

ко.1J! цобу.:~стеся на якусь ду~шу. я

моетопоїзда

пєречни

194 7 .. .

ковсr,кого. Я ще не говори в про 6\';:(івництuа . Зважте і на нього, Наскіт,юr

ноли

l{олн будівництво б~о завершено, в особовій справІ І. В . Муромцова з ' я­

І час залишить за собою слі д:

Руса­

rDa ciJir; -

ника

дня,

Подих час у :за.'!ишив і на його поки що коротн ій б:ографії свої відбитки,

на~·І<~rаючись хут­

і нфор:'І'Іуватн

Василя

3 З того

своїм

у

Роботу бригади слюсарів

рядками:

медаллю» .

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ

маємо зво­

дити свою r;онструr;цію на важких фун­ дачентах, а г ру нти на то:v~у місці n pcii;uшi. Згідно пр ое кту , основа нашої кон с трук ції ав ичайнісіньні труби nов~;нн а

ви­

МУРО)ІЦОВ

і напівжарто:-.Іа продовжував:

В ся

<<Дальбуду» зали-

задоводени'\!и:

ІНЖЕНЕР

лише

«Відзначаючи багаторічну добросовісну роботу на транспортному будів­ ництві і в зв'язку з 60-річчям вІд дня народження, Головне управління по буді вни цтву мостів винесло Ігорю Во­ лоди мировичу Муромцев у подяку». << У 1970 році за доблесну працю і на честь 100-річчя в ід дня народження В. І. Лен іна нагороджений Ювілейною

НОМУНІСТИ СІМДЕСЯТИХ

нетерпляче допи­

поо1lхн у вся

над

лістові Ігорю Муромцову хот ілося пробувати себе сам е тут, на п і вночі .

Тео­

ту вався голоf>НИЙ інженер, розуміючи, що Іго р Володимирович нав:vш~не розтя­ гує своє поІ;і .:(о:-.І .lенн я , аби, за давньою з;зичкою, ро:1бурхати в ііого душі гарячі nристра.сті. Тоді від нього за так не nі­ дєrп. Дос:те~ІЄННІїіі фант! :.\І уро:vщов

схилилися

такими

3В8НІІП

КОНfНІСТІІЧНе

« Протягом дванадцяти ронів обирав­ ся членом райному партії , депутатом місц евих Рад, членом районної ревізій­ ної комісії».

інженер, у якого до того ж диплом з відзна к ою. їм бу 8 потрібен ук рай А молодо му спеціа­

нукрового заводу.

з

УПРАВЛІННі шилися

нон­

-

до

характеристиках

2 В

Нетерплячий. С і дайте-но, спочат­ ну розб е ре:-.Ісся. Муро:vrцо.в розгорнув

Трест підкинув ще один проект

Русаковський

fla

кілометрів.

16810

І так крок за нроком, день за днем ДО СЬОГОДНіШНЬОГО ДНЯ . ДОВГИЙ тру­ ДОВИЙ шлях, позначений у службових

столом.

-

якісь креслення.

і

протяжністю

-

розпорядився і, коди за двери м;1 схова­ дася чепурна год і вка секрета ркн, Му­

рогу.

на ши ро-ко:\Іу столі

ною

чого б не запропонувати кращий ва­ ріант? Розклавши no nорядку креслення, Муро;vщов винликав сенретарку . - Сюди н ікого не впуснати і по те­ лефону ніного зі мною не з'єдн ува ти, -

1973

дійсно пренрасні!

Особ­

ливо т оді, ноли дивиться на проекти минулих і майбутніх зведень. ·В. СТУПАК.

••• ••••••••

••••• •••••

ВІД ВИБОРІВ ДО

ВИБОРІВ

ТОРГМАШІВСЬКИЙ «ТЕРЕМОК:$ Ще н,е так дан но на околиці нашого міста, що біля заводу с-Т орг­ маш», був чистий пустир. За останні •ютири ..роки , що минуАи від попередн іх виборів до Верховної Ради Української РСР, тут виріс нови й квартал житлових будинків, в яких спра вили новосілАя біАь­ ше 200 сімей робітників та інженерно-техні•tних пра цівників завоdів .:Торг.маш», елек тротехнічн их виробів і Центральної д ослідної стап­

ції с ільськогосподарських тв арин. У нинітньому році гостинно від ­ чинив двері дитячий садок ааводу .:Торг. wаш» .rТеремок». В ньому виховується 280 дітей люл одшого і дошкільного віку.

На фото: зліва - дитячий садок, справа- робітник заводу .rТорг­ маш» Г. Г. Крупипа забира є після роботи доdому з дитячого саdка своїх дітей Св ітланку і Таню.

Ф ото А.

Козака.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------· Колектив ПМК-15 торік не справився з планом ні по генпідряду, ні власними силами. План по продуктив­ ності праці був виконаний всього на 66,9 процента. З метою подолання недоліків, налагодження більш чіт­ Rої організації праці було зміцнено керівництво коло­

нат не завжди чітно вино­ нують замовлення на бетон , розчин,

роби

і

ц еглу,

т.

столярні

ви­

ін.

Ми одержали в цьом у році такі об'єнти , які дали мож­

ною.

Коресnондент <•Нового життя>> А. БОРИМСЬRА звер­ нулася до начальника М. І. САВИ із проханням розпо·

дивість в

вісти, яІt працює колектив у нинішньому році, які труд­ нощі зустрічає в роботі 1 як їх долає.

повн у

розгорнути силу,

шуватнсь вах ,

на

а

не

роботу

замовнини

яких

Рідповідь

на

Звернення

ЦК

КПРС до ш<ртії, до радянсь­

кого

н а род у

кол ент нв

на

ПІvІК-15

достроново

рік,

1975 дав

винонати

слово

річний

nлаа

будів єльно-монтажних

робіт,

досягти

з ниже ння

їх

квартир і т а кий же бу·

120

динок

заводу

Крім

стоїть шити

перед

завдання різко збіль­ обсяг

тажних

зрив

будівельно -мон­

робіт

по р івшшо

з

часто

ріаламн

Чималий

об'єкти

здати

в

установ,l е ні строки.

Зонреі\Іа, в нинішньо:-.tу потрібно ввести в екс-

роЦі

ними

nлуатацію д R а 120 -квартир­ Ні ж итлов і будиюш , об'єкт и

чергу

з а воду порошкової металур­ гії (деяк і з них будуть вве­ дені достроко во ), банна·

nральний комбінат на жит· ловому масиві пром нузла 1

ряд

інши х

пруже на ма

му

приміщень .

виробнича

другого

програ­

кварталу,

передбачена

На­

здач а

в

я но­

бага­

т ьох пускових об ' єктів. Н а­ сампер е д. це житловий бу­ динок << Будтресту N9 31> на

о

2

стор.

о

еко номіч ник

_ нонструкЦіЯІІШ,

дисЦи пліна.

Н ерит­

мічність і некомплектність поставок онремих виробів, конструкЦій це головні причини, які призводять до затягування строків будівни­ цтва. Великого ;значення на­ даємо двозмінній роботі бу­ дівельнинів (до речі, на на­

ших

будовах

вона

впровад-

в

п е ршу

ефект одержано

всього

колен­

вадження

з авданнюш , з у силля

ти ву

спрямовує мо

ліпшення зміЦнення

на

організації трудової

чи

мала

-

праЦі,

договірної

дисцип­

трудової

несвоєчасне

ще

є.

ції тресту

ви!)обни­

робітника

комплекта­

о

для

економічної

служби, керівників виробни­ цтва, а й для кожного тру­ дівнина . Коли раНіше для

матеріалами

.JI.I'Q З й будкомбі-

роботи.

працівників

дисципліни,

Управління

чо-т ехнологічної

ра­

стало правилом не лише

забезпечення

будівельними

впро­

Ми стали ретельно вести обJІін виконаних робіт. Це

починає­

ться саме з цього. Звичай­ но, окре мі випадки пору­ шення

від

техніни,

Ціона лі заторсьних пропо зи­ цій, пол іnшення кошторисно­

по­

ліни. Адже кожна спорудавелика

нової

не

очевидними

Ці,

то

НОВЕ

зараз

вони

ЖИТТЯ

завжди

результати

були пра­

заЦікавле-

дом

ЗНаТНОГО

трати,

дво:змінну роботу запровад­ жуватимемо на кожній будо­ ві там, де працюють баш-

зору

тові нрани, механізми. Це ще один вагомий резерв підви­ щення ефективності вироб· ництва .

одержано

в резул ьтаті підвищення діє­ вості соціалістичного зма-

гання. Головний девіз буді­ вельнинів споруджувати швидко. добротно, з враху-

Вівторок,

10

червня

бригад

:Кра­

визнані

ПіДІІІОСНОВНОГО

будівельнина М. Злобіна. Ці бригади знижують трудоза­

вої

ефект

серед

колективи І. !''!. Деркача. Г. Г. Кирія, Л. Я. Дяченка, В. Г. Пилипчуи а, яні норми виробітку виконують на 130 і більше процентів. ДвІ бригади ПМН, які очщІюють В . М. :Каліцннськнй та І. М. Деркач, nрацюють за мето­

ж е на вперше). Успіхи її не­ запере чні. В майбутньому

Великий

дільниця

N2 4.

скорочують

строни

будівництва, підвищують продуктивність працІ. При­ чому всі об'єкти при здачі одержують відмінні й хоро­ ші оцінки. Говорячи про переваги но­

ВПЕВНЕНІСТЬ •• В СВОІХ СИЛАХ

вищення пр одуктивності пра­ пус Іюв і

несвоє­

плуатацію .

справитися з наміче-

со бів а ртості за рахунок під­ ці,

народногос­

завдань,

трудова

й

йдуть

і дільниця

щими

часна здача новобудов у екс­

квартало~~-

Щоб

виконання

nодарськи х

резер­

Бажають бути нращими комплектація об'єнтів мате­

незаверш ен і об'єкти й інші недоліки, а в результаті -

нами

змаганні

невикористаних

економ­

виділені для За це щоден­

но борються 18 номплекс­ них бригад п'яти будівель­ них дільниць. Попереду в

будо­

сувати. Через це траплял ись

пластмас.

того,

ирито

перспективи,

но витрачати цього засоби .

N2 2

не спроможні були їх фінан­

В:зя вшп nідппщені со­ ціа л іс т ичні зобов'язання у

-

ванням

вів.

ро зпоро ­

дрібних

ні у підвищенні продунтив­ ності праці : що заробив. те й одержуй. А скільни завдя­ ни правильному обліку збе­ режено дорогоЦінного робо­ чого часу, матеріалів, Бід­

1975

року

не

форми можна

її

госпрозрахунку .

випустити

істотні

з

п одя

власти вості.

Прогресивний метод дав ро­ бітникаJУІ відчути себе госnо­ дарями буді вництва. Не ви­ падково

в нинішньому році кільнІсть таких бригад збіль· шиться.

Ми

будуємо

багато.

На­

nружені плани на майбутнє.

Отже,

будемо

вести

ціле­

спрямований пошук резервів, за

рахунон

здачу

яких

збІльшимо

промислових

ностей, житла.

о

потуж­


ЗАВдАНня РАДГОСПІВ І nтАіоФАБРИН~' РАИОНУ НА ЧЕРВЕНЬ 1975 РОНУ

Все ширше розгортається соціалістичне змагання ее-

ред тваринників району за

гідну

зустріч

}.

з'їзду

1

ну і зобов'язання по виробнш.(тву і продажу державі мо-

\ \ 1

XXV

НПРС, дострокове виконання народногосподарського пла- ~ лака, м'яса та яЄІ\Ь. Для цього потрібно у червні надоїти від кожної корови 37 4 кілограми молока, домігшись що-

добового надою 12,4 кілограма, валове виробництво молока довести до 8329 тони, виробити 16,4 мільйона штук яєць. Продати державі

тонн м'кса та

2100

8 тисяч тонн молока, 2100 тонн llt'Я·

са і 14,6 мільйона шту.к яєць.

_______.!\

Випереджаючи

час

Rолектив Богданінської птахафабрики ще в жовтні 1974 року виконав п'ятпрічний план

ІЦо ж застосовано у виробництві нового? ~досконалено роздачу вітамінів, необхідних

по виробництву яєць. За цей період було вироблено 196,2

для підвищення продуктивності птиЦі та її нормальної жит-

млн. штук яєць, що становить в середньому 223 штуки яєць

тєадатносrl. Для цього ветанов­ леІю спеціальні бачки, в яні

на

нурну-несучну.

Вннонуючн рішення XXIV з'їзду ~ПРС, У з~верша.І!ьному, 197о роЦІ дев ятої пятирІчни, н_олентив_ птах_оф~брию: взяв , пщвищею соц1ашстнчю зобов язання

та

по

_виробн:щт.ву

продажу державІ

са

птиці.

яєць

Буде

1

м я-

вироблено

вмонтовано крани, і таним чином вітаміни необхідними доза-

ми надходять у норм. Це дає :.южлнність раціонально нико­ ристовувати вітаміни, вони рів­ 1номірно розподіляються птиЦі., Щоб

1

j ність

піднищити

с.~угонування

ми

і

продуктив­

праці, зюіне~о нор~1у об­ птицІ

слюсарями,

а

пташниця­

саме:

рані-

52148 тисяч штук яєць ше одну бригаду (шість пташ250,6 штуки на нурну-несучку, шшів) обслуговувало три слю3300 центнерів м'яса. Собівар- сарі і шіст~, _пташниць, за~аз­ тість 1000 штук яєць знизить- два слюсарІ 1 тр!~ пташнищ. Ц~ ся до 59 карбованців проти u4 дало з~югу вивІльнити люден у минулому році.

,

.

для яюсюшог? ремонту обладнання

.

перюд

санрозриву),

За п ять МІСЯЦІв ....ць~го рок~ для яніснішого збору та сорту­

вже

вироблено

_2v693 тисячІ

вання яєць.

штук яєць, одержа.но. на нурку-

За

прикладом

працівників

несучну 105,1 ШТ;'і,НИ. прот~ сільсьного господарства Тара101,8 штуки в 1\ШНjЛОІ\ІУ РОЦІ щанського раііону ми вирішшш

на цю ж дату. П~ред у соціалістичн?І\ІУ зма-

ганю ведуть пташнищ Мотря Петрівна Бобко. яна одержала за п'ять місяців 120,3 штун яєць рина

заготовити 400 тонн висоновітаміиного борошна. "Уміло орга­ нізував виробництво його Ми­ кола Максимович Теплюн. Аг­ регат <<АВМ-041> працює в три І

на нурку-нссучну, Нате- І зміни, виготовляючи Петрівна Литовченно 4-5 тонн борошна.

119.4 штуни яєць, Фросина! його ОленсанДрівна ТеплЮн - j 117,8 штуни яєць та інші.

щодоби

51· тонну

вже здано на склад.

В. САПІ1'0Н,

старший

зоотехнік.

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ виробництва і продажу продуктів тварІІнництва і птахівництва rосподарствамн району з

1 січня по 1 червня 1975 року

.,

"' ":оо,. ..... ...... u"' ·-"' =::< о

>.

о

Назви

госnодарств

.о;;;

"'" ~" ~

g

~

~#:~

со

о>с.

..."".,

" !::"'-

о

РАДГОСПИ:

« П.10СКіВСЬКИІІ» «Требухівський»

2092 1925

і'Іені

181б

Шоре а

«Русанівськиіі»

«ЖердіВСЬКІІЙ»

1498 1466 1444 139.3 1382

«Авангард» «Літківс~кІІіі» і~1ені 1\\ічуріна

зо з

13 14

90,2 384.0 92,5 84,9 83,3 104,5 60,1

90

4б2

17

100,9

92 19 90 89 91 96 93

793 99 711 56 б 295 491

46 6 20 Зб ~)б

бО

127,8 648,8 69.8 129,0 42,4 61.8 57,0 59,6

«Гоголівський>>

12б5

90

385

21

91,4

112,0

«БобрицькиЇІ>>

1260

87

467

зо

87,5

130,0

«Красилівський»

1225

89

435

75,4

75,3

«Зоря»·

1213 1210 1180 1167 1158 1068

88 88 88 80 94 8·-1

424 379 !53 293 247

26 23 18 27 43 22

78,7 85,0

86,6 73,0

9З,3

194,2 85,1 92,6

«ЗаворицькІІЇІ» «Пухівський»

«Заплавний»

іЧ€Ні

Докучаєва «Ве.1ИКОДИО>!ер.»

30б

97

60,1 80,2

71,8

1572

93

364

49

Київсьr;а

146,3

122 105 97 103

Бо-г данівська Се>Іиполківська Брова рсьr;ий

!Об

ППР

Радгосп-ко:-Ібінат «Ка.1ИТЯНСЬКИЙ» і~Іені БО-річчя СРС.Р імені

Кірова

Q

1536

85

128

Вівторок,

!ЗБ

119,0

142,9 91,2 54,4 29,8 52,2 92,0 93,0

10 червня 1975 року

122,8 101,0 79,1 112,2

назви

господарств

Строкач Г. А. ( «Плосківський») Кривець €. М. ( «ПлосківсьюІЙ») Касян Лесик Носко

Н. Ф. О.

М. ( ,,JlлоСІ\івськІІЙ») І. ( «Іlлосківськиіі») П. ( «Жердівський»)

Лаврова Т. В. ( «ГіJ1осківськиіі») Безпала Н. І. ( «Русанівськиіі») Салай О. А. (імені Щорса) Волоха О. :. ( «Плошівсью111») Малаше!Іко .ІІ. Jl. («Плосківський») Бойправ Н. С. І« Плосі"lіоський>>) Топ!ха К. М. ( :<ПnосківсьюІЙ») Топі ха Jl. П. ( «Г:.юсr;івськиіі») Зеденко К. А. ( ir>!CHi Ш.орса) Кривець Н. Г. ( «ПлосківсьІШЇР>) Ка кун Г. Т. ( «ІlлосківськІііі») Дмитренко Г. П. ( «Занланвий») Строкач К. І. ( «Плосківськиіі») Корбут В. А (.«Плсн::кінськиіі») Печура Г. г. (імені N'.ічурі:Іа) Гончаренко Н. П. (і;;ені Шорса) Кривець М. О. ( ,,f1лосківський») Шандиба У. Г. («jіітківськиіі>>) Жереб

Г.

М.

( «Ппосr;івськиіі»)

Миколаєнко О. Р. ( «Плосківський») Іванчук Н. В. ( «Требухівськиіі») Міщенко

Г.

І.

(«АВ3нгард»)

Лисенко Ф. А. (імені Шорса) Цьомка С. І. (імені Локу•Іаєва) Касян Р. І. (і,tсні Щорса) Жук В. А. ( «Іlлосківськиіі») Теплюк

А.

€.

Коротенко

О.

(«ЗапJІавниіі»)

М.

( «Плоскіrкький»)

Васюра К. Л. (іщ~ні Шорса) Чайка А. М. ( «Требухівськніі») Дордок О. М. ( «Плосківський») Іванова Л. М. («Занлавниіі»і

Андрусенко В.

€. ( «Плосківський»)

Риба М. В. («Рудня») Остапчук А. С. (і"Іені Шорса) Горобей В. Т. (іщ~ні Шорса) Тимчук Л. С. ( «11посківськиіі») Мадюга О. М. ( «Плосківськиі'і>>) Волоха М. О. ( «Гl.1осІ<івськНіі») Дригініч П. А. ( «Требухівський») Москаленко С. Д. (і"Іені Щорса) Радченко Н. М. («Авангард») Шарко В. Я. (імені Шорсп) Юхименко €. І. («Літr;івськиіі») Сидоренко С. І. (ічені Кірова) Баран Сахно Бойко

Г. Н. Ф.

Г. («Заплавний») З. («ЛітківсьюІЙ») п. «3аплавІІИЇ1>>)

(

Фесюк О. А. ( «П.10сківський>>) Логвиненко Г. Л. («Гоголівський») Карпенко Б. Г. ( «1->усан івський>>) Михайлицина Д. П. (імені Щорса) Кузін Л. С. ( «JІітківс:,киіі>>) Мельниченко М. І. ( «Требухівський») Коханівська М. Г. ( «Літківськиіі») Розгонова В. А. («Авангард») Купріянчук К. Г. ( «Плосківський») Тимченко В. Ф. (імені Шорса) Барбон Н. Ф. (імені Кірова) Артеменко В. €. ( «Зап.1ав1111Й») Устименко Г. К. (імені Кірова) Герасименко €. П. («Літківський») Остапчук Н. В. (імені Шорса) Коваленко У. М. («Авангард») Ткаченко Н. І. (і"сні Шорса) Ко;рзачеико К. Д. (і,tеІІі Щорса) Лишаленко В. Н. ( «іlлосківський») Журибіда С. Ф. «Трсбухівський») Лук'яненко Н. Л. (і,Іені Щорса) Феньок Г. П. (і~tеві Мічуріна) Ігнатенко О. Г. ( «Требухівський») Гетьман О. П. («Авангард») Овчар У. Я. («ТрсбухівськІІЙ>>) Найда О. Г. (і~1~11і Кірова) Максименко М. І. (іМСІJі Шорса) Жеребець М. Д. ( «Трсбухівський») Бобчинська О. М. («ЛІІ"ківський») Жеребець Л. В. ( «Трсбухівський») Божко Є. М. ( «РусаІІінсьюtй») Стенура Н. Ю. («Гоголівський») Лимарчук Л. І. («Рудня») ШаМІJИленко Г. І. (іш~ні Шорса) Остапенко П. П. («Літкінський») Сапоненко О. М. (імені Ш,орса) Галицька В. Т. ( і\І.сні Кірова) Котенко О. З. ( «Жердівськиіі») Рябінкіна Г. [1. («Літківський») Сокол О. П. ( «Плосківськиіі>>)

Антоненко Хадявко

ПТАХОФАБРИКИ: П.1е>ІЗ3ВОД «РуднЯ>>

Доярки,

М.

Г.

Е. Ф.

( «Бобрицькиіі») (і~tені

Кірова)

Борисенко €. Б. ( «Плосківський») Москаденко К. П. («Красилівський») Безштанько О. А. («Рудня») Хоменок Д. €. («Заворицький») Андріяш Г. М. («Літківськиіі») РозсодеІІКО К. О. (імені Шорса) Примак Г. В. («ЛіткІвськиіі») Карпенко М. І. («Зоря») Біленко К. О. («Красилівський») Одешко Л. В. ( «Літківський») Бідянська М. М. («Літківський»)

Литовченко Г. Ф. («Русанівський») Романок Г. Т. («Зоря»)

Q

НОВЕ

ЖИТТЯ

1796 1796 1793 Заїка О. Д. ( «ЖердівськlІі"І>>) 1791 Тата-рин К. Г. («Літківськні'і>>) 1791 Чухліб Г. Т. (іме:Іі Шорса) • 1790 Вдасенко 8. С. («Л ІПОВСЬКИJІ») 1784 Шедест Г. Л. («Авангард») 178:3 Мироненко п. п. («ЛіТКJВСЬІ\ІІЙ» )_ 1780 Миколаєнко Г .. С. ( «ІlлоскІвськин») 1780 Проценко Г. \0. («Зоря») 1776 Гарда Г. А. («Літкіuсьr;иіі») Колутницька Г. О. («Русанівський>>) 1769 1763 Христюк О. І. («Л ітківський») 17б0 Максименко З. І. ( «Плосківсьюп"І>>) Володовська Г. М. ( «Іlлосківський») 1758 1754 Дужик Г. С. («Авангард>>) 1752 Хвалейко Л. І. («Зоря») 17.19 Юрченко В. П. («Русанівський») 1737 Рогадьська Т. Я. (імені Щорса) 1736 Птиця Г. І. (імені Щорса) 1730 Зінченко Л. С. ( «Краси.~івський>>) 1725 Заболотна М. І. (імені Шорса) 172.1 Шевченко В. І. («Русанівський») 1722 Яковенко К. А. (імені Кірова) Москаленко Г. І. ( «Красилівсьr;ий») 1722 1721 Пархоменко М. Г. («Літківський») 1719 Лесик К. М. (імені Щорса) Панченко П. А. («Літківський») 1718 1718 Богданович С. І. («Бобрицький») 1715 Ф:росенко Ф. Д. (імені Щорса) Ходос г. І. 171.5 («Бобриl!ЬКІІЙ») Фі.1іпчич О. Н. 1711 ( «/Ксрдівський») Антонова Г. Г. (і~Іені Мічуріна) 1710 1708 Овчинник о: Г. ( «ГІ.1осІ<івськиїІ>>) Назарчук М. К. (і~Іені Шорса) 1705 Маринич €. Ф. ( «ГІлосІ;івський») 1702 Водкопа О. А. ( «"Жеrдівський») 1701

593 385 520 431 412

1698

425

1693

439 34-l

Юрченко К. Ф. («Русанівський>>) • Миронівська Т. С. ( «П.поскІвськии»)

ДО.В:РRИ

3709

3632 2882 26~J:J

2692 2G40 2638 233б

2512 2-139 2451 2446 2394 2390 2388 2а18 234З

231.5 2294 2282

2280 2271 2261

2255 2220 2199 2197 2187 2185 2168 2168 2157 2!S4 2149

551 542 509 576 780 Зб:!

72;) 431 431 54G .515 438 568 527

528 532 305 299 520 551 592 485 540 486 479 506 БН

572 693 598 468 ЗОб

459 527

2149

46:ї

2119 2140

397 268 422 551 .565 46:3 321 466

21~7

2121 2119 2118 2108 2100 2100 2086 2068 20б8

2067 2057 2044 2034

2033 2027 2020 2020 2012 2003 2000

1997 1993 1991 1985 1982 1980 1975 1973 1969 1967 1967 1961 1954 1951 1932 1948 1929 1929 1912

1904 1903 1896 1893 1876 1876 1871 18138 1865 1860 1857 1855 1852 1846 1845 1845 1837 1836 1833 1831 1831 1830 1821 1819 1819 1818 1818 1816 1811 1812 1798

443 525 517 507

537 5.34 298 201 505 172

440 505 655 541 480 471 407 484

463 480 411 180 300

458 499 481 485 461 416

47.3 .519 504

418 258 485

270 474 478

450 430 904 523 466

472 417

454 381

Ткаченко Г. М. (імені Шорса) Гуща М. К. (і\tені Мічуrіна) Касян Г. 1\о\. ( «Плосківськиіі») Строкач М. М. ( «Плосr;івськніі») Шевченко В. М. («Русанівський») Костянець Н. Л. («Заплавний>>) Жмінька Г. Ф. («Гоголівський») Могильна Ф. З. ( «Требухівський») Мартиненко М. К. (<<Л ітІ<івський») Ташута Н. І. («Авангард>>) Псарьова Г. П. (імені Шорса) Шудьга Н. П. («Русанівський») Якуша Г. П. (імені Кірова) Кравчеико Л. П. ( «Бобрицький») Туренок О. О. ( «Запланний») Лях Н. В. (і~.Іені Мічуріна) Лесик Г. Ф. (ічені Щорса) Лобко Г. І. ( «КрасиліsськиЇІ») Ходос О. Д. ( «БобрІщький»)

Стовбуха

Г.

О.

443 349 З91

335 587

236 419 374 429 408 412 298

347 388 400 421

432 43:3 36S 426

16.14

448

404

1626 1618 1613 1612 1609

>.

~~~~-:

госnодарств

36:?

ІбЗ9

о

"

4:ї2

46:1 387 458 819 473 405 4&5 457 430 417 472 397 445 4.'38

1638

П7'А.ІІІ'.КИЦ'Z ....

бЗ.3

409 377 777 458 432 803

1690 1689 1689 1676 1676 1675 1673 1672 1670 1667 1666 1665 166.1 1661 1660

( «Бобринький")

назви

439 429 379 356 437

1693

Соловей Л. Ю. («Русанівськцй») Сорока О. Г. ( «двангаrд») Строкач Г. Ф. ( «Плосківський») Весельська В. О. («Авангард») Нестеренко М. О. ( «Краси,1івський») Варич М. О. («Русанівський»)

Пташниnі,

43S

~~~~а

336

383 376

53!

.. ..:

=3

~-

..."'""

Осr:::~:с-

ІХ)~

129,0 127,8 123,6 122,6 122,4 122,2 120,3 120,9 120,6 119,4 119,2 117,9 117,8 117,6 117,2 116,0 114,9 114,2 114,0 114,0 110,6 108,5 108,3

1687000 2.592000 2516000 1477000 2223000 1472000 1333720 2162000 2446000 1190870 1717000 3128000 1327170 1300350 1222450 264125 1323690 1323690 1208390 390476 107175 95512 338585

107,9

330300

Суменко Г. О. (Київська) Паденко В. О. (Київська) Щербакова Л. В. (Київська) Лук'яненко Р. Т. (Київська) Бруй М. П. (Київська) Куценко К. С. (Київська) Бобко М. П. (Богданівська) Бутусова К. М. (Київська) Кудигіна € .. П. (Київська) Литовченко К. П. (Богдавівська) Вакуденко Т. С. (Київська) Галицька О. П. (Київська) Теплюк П. О. (Богданівська) Здоровець К. І. (Богданівська) Мотузка М. Ю. (Богданівська) Макаренко М. І. («Рудня») Бобко М. Ю. (Богданівська) Кеуш Л. Р. (Боrданівська) Винник Р. А. (Богданівська) Ювенко Г. Г. («Рудня») Гер ус Т. Я. («Рудня») Пономаренко Г. О. («Рудня») Бурда П. С. («Рудня») Пиндюра С. Г. (Броварський ППР)

CBOTAPZ

462 436

368 424 385 385

= "f:

с.

Скотарі, назІІи rоспода.рств

~а. ;;0

"u "''""

495 403

564 420

СQ'ё.

Гнатенко

В.

Удещемко О.

477

400 436 440 599 440

€.

(імені Кірова)

869

(імені Кірова)

801

852

106

680 678

49 219

СВИВАРВИ

473 454

С.

Особа М. Ф. (імені Кірова) Шелестонська О. Н. (імені Кірова)

Верпека А.

І. -

оператор

110-115

кілограмів.

радгоспу-комбінату

«Калитянський» імені 50-річчя СРСР за п'ять місяців відгодував 3600 свиней середньою вагою

кожної

3 стор.

о


БЕСІДА НА МІЖНАРОДНІ

ТЕМИ

Проти посягань на Статут оон ми

В оnубліковано:~-~у ци:~-~и дня-~ ку озброєнь. До Радянського

•1HCTJ

уряду

кретні nроnозиції

Генерал.~но~,v секретареві, Орган;зацн Оо є;~наних !:fацш .~ик.1а;:tено

позиц:ю

нашо1

Статуту розгля;:~і

краtни

ються

того

OOtJ при

з:vrшн

корективо:>~

до:vrагань, з якюш захі::tН:1 дип-

оохtднtсть ІІього викс1икана ти:>~, що останні:v~ часо:>~ як у сю1ій орг:сшізації, так і поза її ~ІеrЕЮПІ :1е;щлі частіше поча.1и

ло:v~атія виступала ... 30 рока1 то:УІу. Ря::t країІl з рі:ших :\ютивів виступає, зокре:vrа. за об~Іежен­

.1унати

ня функцШ Ради Бе:шски і пе;

на користІ,

xxrx

.. З :УІі-

ни Статуту. На CCCil Ге-І нер~льної /І.сюІблеї ООН було приинято 'РШІення, створити спе-~ ціальний комітет у цьо:vІу питанні, і вci:vJ країнам було запропонована висловити свої,

Асю1блеї. Особливо гостри:vІ на: падкам пі;:tдають ключовни принцип Статуту принц1;п о:~ноrолосності постіііних членш Ради БеСJпеки. юшй, як відо:УІо,

міркування

є

щодо

цього.

західні

держави,

і РЯі1 країн, що причо:\ІУ

р~юто

надійною

гарантією

проти

причини

'1.:~()

К.

нападок

не

важко:

~),(),)

за

не

по-

раз

йому,

використовував як

членів

одному

Ради.

з

право

lO.L'(J

н~:,<ане

накладати

_проти-J <<вето>> на рішення, які. йшли в

мІжнарод­

три десятиріччя, і облпччя зе:>~ної кулі значно змінилося. Світ справді пішов далеко

бажаютІ, відігравати активну роль в ООН. rадають, що ць~: му сприяла б з~1іна ряду статеи

вперед від го почався

Статуту. Щиро по:vшляючись, вони вважають, що тільки не­

того рубежа, з якойото післяrюєнний

час винпкла

З:\Ііцнилися позиції них, де:УІократичних піталіетичних

плеяда

і

систе:vrа ім-

ки в рЯі\і районів світу.

національних

Tи:vr часо:v1

Статут

т.

пану­

:?J.nn Інфор:\fс: аіІ'іІrJ ПJН)Г]l<lча 21.13 Сrrортнвна н]щ:·рам./:1: Чс\1ніонат СРСР 3 «TopnL~ і:О'' К т 1'ІІ1,1rК

"

ООН У

совані

Проте чи означає все це, що основні завдання організації,

сувереНІтету,

територіальної не;:tоторканостt ножної держави, нєвтручання

цілі, в і:v~'я яких вона була ство-, у внутрішні справи. поважання рена, зазнали якихось змін? Ні,

не

означає.

листі

Як

вказується

Радянського

ра.1ьне за1цання дене в Статуті, -

міжнародного

уряду,

права

всіх

народів

обирати

в 1свій суспільний лад.

цент-

Лист

1

Г:.> -тпнс '···~r-o

ООН. закр:п- 1 чітку і ясну підтримання тання про те.

vnя~Y

:'"Р.

відповідь на пи­ куди треба L~·-:_. 11

миру і безпеки.

справу в нин\JРНіх y:vJoвax. 0\JП­

аж ніяк не втратило своєї акту;.итьності, оскільки небезпека війни не усунута, агресивні

в'язок усіх держав членш ООН зосере;:tити зуси11я і увагv на то:v~у, щоб суворо : по­

-

си.'Іи не припиняють спроб галь~~увати

процес

розря;jки.

збе-

1

сл:довно проводити Статут ООН

:у напружс:ності і 1

регти 8 огншца конфліктів, nідхльостувати гон-

життя.

,

А. КР AC~~KU~, оrллдач ІАРС.

1

Чо1О"І 1 11 (i~)r н 1 'R ~r) ПrОГ "М'\ УТ

якому

незалеІкності ~

:?J.nп Проrра~а

:2\.1.)

~У.1ОіІ\Н;Й

:.ZJ.2j

Бсч'рні дач. І--!аша

19.1:)

nporpa:>ifJ

НА

можлнво>>

пропе-

1

фі.lЬ\1

«Вогонь

«Творчі

r1ортрети

сти заключний етап Наради з І дер?.ЛІ,ним nитань безпеки

канцлсро~І

І

відлун-

митців».

('()fP:'I1rOГ0

за

T<lHІliB.

~~.(~~~-ан~~ cJ<~i~i~·~:wma ~.-)_1.) -::Тlrr.l:тpa>).

1.>_.-:;.ї «1\У.lЬТУра

.1ітсіі.

RІІІСЬі\оі

К

1045

т

РСР

«Дайле»

Всесоюзне

9

(Рига).

Пушкшськс

свято ПОЕ'ЗlІ 14 2) І,:1Р~rрама nepcдaq. _

..

(Bl.l.t'013ПfiC).

TIJCC'fl.n~IOГ() Х),1.0...КНЬ~Г(') TE'-1('-ф,lh~

1-:зn }Їrr

КПГС:. (O..:.tC!ca).

c:ntr).

. .

ахава

,)_. ' tn.oo К.

-r:·

lб.о,) К:.

т.

- .. l:ью

(.Тlh?;i-:-:).

ШКО.18»-.

ФІ.1ьм-конuерт хоровn.1и)\1.. . Зустр1tt

ськnrо

c.lnR<-P>. 'То!Щ!ОЕ

11,1

-м')у «Н.~_кого нема дома». (10,

енІІІІК.1ОІН"1.Їя».

дія.lьІ-І?СТі

«Іі,~r.інок•.

бути

щасті м:и: зрос:тахудожньої само-

1\стцrрт

E'IHJ».

України

!Одесо). фізико-матема-

Львівського

Палацу

піоІІср~в. (Львjв).

16.53 К. т. Зустріч вr 1 (юruів Ленінrрад-

ськоrо вибоrчого . округу ~-1. Моеквн 3 кан.J.І·Сl..ЗТО.\1 у п.~путата ВерховРої Ради РРФСР т?в. м. в. Пі~1 гоrни\t. Транс.:tяшя 3 державного аJ.::а.Jемічн\"'Іrо Вс-1НКОГО театру Союзу РСР~

(;\1.).

14 ЗО ,.J.ок\чС'нТа1ьнІнІ тС'1ефі .1ьм «Стеt,rJнJtepт Вс:~_ ПС?ПІНІ вєлет~І!Ь;~>. (ЛенІ.нrрал). j\Г)І!i\YJ'r~\' викr~~ІСlВUіВ ,~ 1-.J.OO Фі.1Ь~ .]!:~"'· nr~ч єра б-; га-

14.-1.1 Н;--J1Устр:ч :'\Х\' 3'ї1:1у TP.ic;-r,YpP;,.l --Тl'· ~т-рсс~. 16.2ї .).1я

З.

Госкстбола.,

се.1ам

ТІfЧ!Іа ан::).- 1 а. 16.10 <-:У :Jpy;.r..:\Ji 1

{Ігор

Оголошення.

янбоrщв

вибnrчого

м . .\\оскви

з

1:1.~.~ Інфо')\!і'lційна програма «Вісті~. Лня МС'.:rнчнnго nрацівl'Іика .. «Сім'т>. ( 1онепьк) ·

19.4.:> До

:?n.-1-~ «T-JrJ

2.!.0().

Kr1PCT'1\'!-\ПJ1H

(J

фi,lb',f «ГО~"ІОЗНЯ:tі cr-t~;~)

ОБЛАСть

19.20 «Г::КПСJНЇJіlЦія _ ,:тrrатурноl' CfІJ\H», J. 1\aГJПl"I-JKO-Kapиft:.

~l.ІСЯЧ'>. ___Тс.1.рr..·,нста.вп.

:?n.:ю ~У-1ГJЖн:н Т.

}\

тс.,єфі:ь~r

'\f('.lO'!iЇ

<.:ffoR;

Рск . 1 ама.

к 11 v гу у

Ji-r~·,·

ПРОГРАМА нд 1r1.17 1--'аша a.фitna.

Ленін гр. а.1-,

0

1 о()ра~-~ч

П.р.о:Р.а\-1 а .«Ч.~с;_' (:\~\.:. ).

21.4.) Доку~1С'ІІТё lІ->!'ІІІЇ

• 21 ..1() «ЄН1сей- 12~.1,::; 1

кандидатом

С.

«Пакет:..

f'JOKy::t>

Ого .lошення

· ·

· -·-Заступник

лепу-

к..~a«'СТС.

· •'!!!!!!!!!!!!!! редакrора

ПРИСТУП КО.

~~~ !!!!!'!!!! Jll!f--:::11 ~ "!! ~!!! !!!!!! ~ ~~ ~ ~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!~ !!!!!!!!:~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!~ :!!!!'!!!~ ~!!!!!!!!!!•і

3ri і11nсьие сі.1ьське професіііно-техп1чне ~тчиди.ще М! 4:

•J

~

ПРИ

:: 11

й

ОМ

u

УЧНІВ

11

на 1975-1976 навчальний рік ДЛЯ ПІДГОТОВКИ: Свідоцтво про народження (оригінал).

:1 ::

тракторметів машиністів

широкого

nрофілю 3

Свідоцтво про освіту ( ориrіна.'І).

lf

1: 1: 1;

Довідку з місця проживання.

11

Довідку про сіІІІейний стан (юш сімейних). Характеристику з школи або з виробництва.

~~ ІJ

Три фотокартки, розмірОІіІ Зх4 см.

іІ ним строком навчання;

ФРН ІІІІ

~. ~

ОГОЛО~7Є

~

І; ,цворічним страном навчання з кваліфікацією елю·

і спінробітни-І Г. Шлтjдтом можливості завер-

нач>.

Новини.

9.2n

і

ХУдож- . 15.-іО

«.\\узичне

Горбачов).

Гск1а\tа.

у

афіша .

1.1.(11

13.10 «.\\icт<J:\t

«Х.llбороб», тс.lСС'r-.:рані.

ІнФоtВ·tац!йний ВИП\-ТК ~день днем». ЧЕТВЕР. 12 ЧЕРВНЯ ПРОГРАМА ЦТ ~-ОО Програ\1а передач. 9.0.) 1\.. т. Гімнастика.

«Час».

~Фrша )"r-,: 'О'ТІІІ'ІІ

(i(!.lt,\J:iX

::

ду ФРН, позптивна оцінка фє-

пере·

ОБЛАСТЬ

:: саря по ремонту сілІ:1сьиогосnо,царської техніки та 3 ТЕЛЕТАЙПНОЇ СТРІЧКИ 11 обла,цнання тваринницьких ферм; БОНН. Уряд ФРН вважає, 1ц 1 ,ко~1 у радіо прєдстанкпн уря- :: тракторнетів-машиністів ІІІ класу 3 одноріч<<Цілком

\"t1Я.1У».

~фіша.

19.2(1 Тслс;.К\)1нал 19.:)() ВпrУJІІ.Іс на

н1іі

~Ч.:;ен

н . :ншни,

ПРОГРАМА

рута>.

(.\\.).

«Час».

фi.lb:vJ

------"------·----~-----

що

ти ж-

діти~».

l.

«C''rnП1()1n»:

Чсчпюн~г Є~tюпн

11.~l Нnвнни.

принципи

ло6раніч.

К. т. 9.Зn К. т. «Веселі старти~. футt')о.1а: 10.15 К. т. Концеrт Держ~вноrа ан<<, ~нrr<l\ІO>\ (КиІв); І са'-1'б.'1ю ганцю d)l.rтarмoНJt Лат-

забvвати, що на вююгу нашої кра.їни в ньо:УІу особ:шво зафік­

рівноправності.

1

~~l),4.j <На

~·lс'!Іутатн B·.'pXoR:roї Ради І РРФСР тов. О . .\\. 1\tюІІ·:ІнІ,>І. 1\.онІ~срт. ТІ'<ІІІсrятtі$1 з _"Т.сржппнnго ак;І, 1.С'~1:Ч!Іt)!'О Вслик()ГО тс;Jтру c()J<::-~y rcr.

справді широкий і представницький міжнародний форум, в

138

~t:T\nnne·

,'l,c.1iria

21.00 Фі.:Іьм-конц('рт ня».

1'1 111 f!CJшa lO 1) J,

вже

«С::rьськогосподарський ..1С1-ІЬ:.>.

l)a:rpт

його нинішнr,о:v~у вигляді слу­ жить справі захисту їх основ­ них прав та інтересів. Не с.1ід

представлено

ТЯ.».

<<iJLJІ

серії).

вLіННЯ і вогнищ воєнної небезпе-

ціла

К.

Т.

держав. Ca:vre ООН. яка налічувала в 1945 році лише 5 десят:ків країн, перетворилась у

держав

бу;rинок

19.43 20.30

16 ..10 К. т. Конrt(·рт rюrІу .-::-Ірної .\1)'ЗИки і 21.30 16.5-J К. · т. Зуl·тріч ннеіорнів Фрун- 1 зснсІ,і\·нr> urr\-НJP'I'JІ"O пкругу 1 22.3() м. Чо~.·:-;rш ~ К<tн -~-~~."t<~T"\1 У: 22.43

Статуту, !;!КИЙ є,

колоніально-расистського

1\.

IЗI!l'T<JB:-1 л.'ll:iJJ'), ,~Ь".()~() 3Kd,''CO"::'IHOI :~ .\ia.lOI-0 ТСЗТj))ОІІЄ> prr TJ ()а.н:ту. !~.'?."":Прп, j):J\1;1 rrc;•·· ·;~ч. 14.30 Доку:'Іtснта.1:,Іtніі ТС''1С'ф: "1ь:--1 «Ті, хто пі;lІ\О]'Іоrоп, П\н:::ч:.> 13ЛU Ф:.•н,~1 ~1!Т~І~1 Преч'~:па \laraтnct'plil!юr·o xy·;to.ti\'ІL,CrJ·,J те:r<.:'фі.1ь~.1у «Нікогu Hl'\IJ ;J_:)~.1il». (7, .S. 9

і кожний міжнароднии доку­

мент, результато:vr кo:viпPo:vJicy, пояснюється існування болячок

зазнала

з'явилася

молодих

як

прогресивсил у ка-

країнах,

краху колоніальна періаліз:v~у

досконалістю

співдружність.

Jlp\H)'i1~1a

:тія~>.

постtиних

~fЮfенту приііняття основного 1 Деякі країни. які недавно ;:~окуУІента ООН минуло вже стали на шлях незалежності і

соціалістична

nроектом.

новий

11

СЕРЕДЛ. ЧЕРВНЯ ПРОГРЛМЛ ЦТ 11.:.')\('_ї (\. т. Гі:"І1ІІJСТІіКС1,

J-lul3JtiiІІ.

ТІ, 1 друп поси-; розріз з JНтересаУІи лаються при цьо:vту на те, що з І ного миру і безпеки.

розвиток. За цей

сучаrнюt

фnто:

Фото А. І\озака.

9.:?n

зицію, не тіm,ки не збіrаються,

а.1е н.айчастіш~ .1ежю. Однак 1

новю1

ЩJ;щ:вшн;ів ІЦС.

30 років існування ООН СРСР

вони

таку

Це о;rин із

На

~J)()

так

якюш

зан:vІаючи

'\UС.'lіднпї станції.

Зі!

використання цього органу ООН в інтересах крайньої між­ народної реакції. Зро:Jу:vІіти

розr,иваються,

:vJOTf!BИ,

керуються,

Центральної

ре;jачу частини їх Генеральн;и

Відзначи:vІо одразу, що серед тих, хто пі;:~три:УІує ідею реві.зії Статуту, опинились як деякі провідні

сі~І 'j працівнrп;ів

нерших ЙУ,\ННІ;ів, побУдований

тих

в ~п~панні про Статут ООН. Не-

голосІ!

новосіл.1я

справи.ш

б.1ижчо~1у нанчастіше виявля­

прости:>~

новосіль

н.'щодавнn по вулиці Eн­ re.lьra у 70-J;вартирному бу-

ж кан-

що::tо

*

70

траитсристів-маши~Іістів ІІІ класу 3 восьмимі-І 1 О класів; м'ясо

1: 11

Документи прий.наються до 28 серпня.

І,!.

Початок навчання 1 вересня.

І! сячним строком навчання ПІСЛЯ

·.,' цтва в Європі в наііближчі 1 шення наради грунтується на -· Учні забезпечуються трщю.>опr 1 л бе 3 платниАt 1 11 місяці в Хелпсінкі. Як підкрсс-J' «відчутному прогресі роботи операторів по вирощуванню курчат на харчуваннялr, спецосіяго.н, фор.Іrє 1 ш;. 1 оdяго.и, 11 лив в інтерв'ю півдснноні~Іе- наради в Женеві>>. (ТАРС). VI з о,цнорічним строком навчання; гуртожиткоАt. 1; i'!:'!!!::!~~~~-!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~'!'-~.~~!!!!!!'!!!!!=~-~~~~~!!!!:!~!!"?e!~e'j 11 машиністів машинного доїння корів 3 три· Стипендія- 20 крб. (сі.Іtсііншr), 10 крб. (оdи· 11 ІІ місячним строком навчання; накаJr) на Аtісяць. IJ ДО УВАГИ КЕРІВНИЮВ ПІДПРИЄМСТВ. 1111 електромонтерів сільської ф' ... з Учням груп, які закінчили сільську загальноОРГАНІЗАЦІИ, УСТАНОВ І НАСЕЛЕННЯ І! електри ІКЗЦІІ j освітню середню школу, де вивчал·и трактори, ~ . ко_.нбайни і інші сільсько,·ос:ида.рські дюшини, 11 одноріч.. ним строtІСМ нав. ча•.•ня. Якщо ва~1 потрібно провести бу;:tь-які зс~1ляні роооти. ~ 11 Пр:ш.\І<JЮlІ,rп ""І<:І"1 1 .ltБчата з освІтою 8-10' аоо автосправу, виплачується стшzендія в розмірі вИЯСНіТЬ у ВІІКОНКО~Іі Ради дЄПУТ3ТіВ трудЯЩИХ, ЧИ HG · · · -· · · " І BS ~ 10 0 11 1 111 1 1 проходять на ~1ісці на\Іічєних робіт підзє~ІНі кабельні лі· к.lас:в В!і'"' · . · \ЮТ~:!' старше на дворІчнии 1 _кро. . нії зв'я:>кv і кому вони належатп. :: стро:; HCJB'Іaт:r:fi, 1 в1.1 1Ь,о рокІВ 1 старше на од· І БажаюqJ можуть отри,Jап1 права шофера-змаНа за~Іlських Ді.1янках траси під:Jе:~шнх ка6~'.1hННХ л:н:й 11 І!lJрІЧ'І'.ІІ стро:; ІІіІі\ч::::!'Я. тора та мотоuнк.lІста, а також О.lержати серед!1.ю 11 ВСТУПІ-ШЕЛ ПОд.АІОТЬ ТАКІ ос-віту в Згурівській сере.1нііі шко.1і. зв'я:>ку по:1начені зю1ірни:vш стовпчика~ш і попереджуд. 11 ДОІСJМТ>JТИ: - ,1реса УЧІІсlІІща: селшце Згурівка. Яготинсько- 1 ва.1ІоНІН1ІІ знака:~ш. 11 .. L' .. 11 Ві;:~пов'дно з праlJила:УІИ охорони лінііі :зв'я·шу. затвс:р;:t3al'!ny на ін'я днре;.;тора. го раиону, н,швської об.1асті, вул. Леніна, 6. 11 жєничи постановою Ради Міністрів СРСР ві.1 22 липня ~~ Автобіографію. Дирекція. 11 l~~(i9 рану !\Q 567. на ниnонання робіт в охоронній зон; '~•••••а•••мь:ііUііііііі:іііііііііііііііііі8іііііі8іііііііііііі;;Jіі;;;;;;••••••ііііііііііііі8._-.. . . . ііііііііііііііі8;ііііі•••••іііііііііі.ііііМііііііііііііі~І ПЇJ;ЗС':\-11--ІИХ КСlбЄ~уІf)НІІх ЛіНІЙ :vІЇЖ:\fіСІ-)КОГО aв'n3hY ПОТрібно .,....,..~..,......;?І_",..,..,__.,.~"....:r*".-...,..."..,.....:r".,....t:""_,.~.."......t?o~_,.,~*' 1 ~.,_.,..

:J

....-------·,.-----lrW•---·--

о,.:rерінсtтп ппс_ь:\1оr:;е пого:п-нення :1а a;Jpecct:.Jи: 1 м. Ниїв-30, б~·ш,r,ар ПІеІ~ченка, 18. НМНУ, те,1ефон 25-90-64

2.

м. Обухін. r,ул.

Ватутіпzт.

3.

Ставище. Норостнш:псІ,І·;nго раііону. Жито~шрськ•

:Jв'язку, те.1с:фон 5·1:і-П2.

105.

,,·--~ БР~~Рс~~иЙ--;о-;tбі~;~---;; 11 громадськ 1по харчування 11 11 ПРОВОДИТ!, НАБІР 11

Внр~бнича .1:лянна

ІІ

11

області. Виробннча ;~іляш;а :ш'я;шу.

Іі направлення

Без :~озволу вю;оm;о:УІу з rзі,l\Ііп;ою в ордер: виробнн

~!Київське

ЧОЇ :ІЇ.1ЬН!!ЦЇ j ВІІНЛІ!КУ пре.:(СТаІ~!f!Ша П' і\П]ІИЄ:І1СТВа, ЯКе об с.1vтовує кабельну лінію \ІіЖ'УІісІ,кого :3в'я;;ку. внконанн: робіт в охоронній :юні І;абст,ної лІн,'ї ;;абороняється.. За пошко:rжсння кабс.:JJ,ннх .твІн \ІІіtі:ІІ cJ,f;oгo :ш язк'

Ук;.1:щч Прсзп:.~їі BepxoRH·JЇ Га:rи УРСР

в':r 15

г;•Удн

на

дJІЯ

наг-чання

ПОСТІИНУ

калькулятор

і

ревізор

РОБОТУ

для

ПОТРІБНІ:

громадського

харчування,

вантажники на базу і в громадське харчування, економіст у промкомбінат,

у

старший бухгалтер у Літківський радгоспробкооп,

Іlрофе~ійво-І~улінарн_е

робітники

на

будівництво.

Заертатися на адресу: м. Бровари, вул. Київська, ~

148.

Правління райспоживспілки. ~~~,~~~~.~~~*~~~~~~~~~~~~~~-.

11 Звсрт<ІТІІСЯ на адресу: 11 , І' м. Бров<Іри, вул. 1\иївська, 148. 11 ~ :: ___________ ~д~~~~с~~а~~:....J

Київський міжміський кабе.1ьний вузол.

-~ .....m ~:а іії8'і73іііііFё ііі= iёiiF"Uiii72i-

і\-10 класів

НА

11 :1

ІІ УЧИЛІJЩС на Ті\КІ сnеЦІаЛЬНОСТІ: 11 КУХАРІВ, КОНДИТЕРІВ, 11 ОФІЦІА!ПІВ. :: Стр 01 , нав, 1 ;шня _ 2 роки.

1969 року t:становm'Н<! крюІtІН!.1ЬНа rJ·дп•'J,,дa.lhH пь.

,

ЮНАКІВ І ДІВЧАТ

::з освітою

Правлінню Броварської райспоживспілки

V СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ

ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

ДЗВОНІТЬ

F~=:=~:=~~-,-~-~~=-,~~·:~:·и~-·~~:·:,:·а~:~:·.~-·_~-~:·:~;·;~:~:~-~:·:~-·,~:·и~:~:~-~:·е~;·:':':':':'-,:~--~·9~;·:~;·.~-·-~~-~~·-~;·;~;·;~~·:~~~;·:~;·;~;·:~:·~-·~~ ~

Коммуни~тиqескоА Сов~тuв

партнw

nenvтaтoP

УкоаинЬІ

rрvдящихся

rоролского Киевской

--...---::-

оаАонного

области.

,....,......

м. вул.

·--------------------'

255020

БРОВАРИ, Київська.

154.

вtдповІдаJJьJ.:Іоrо

дента

масов01

мосц~вогс роботи.

секретаря,

sідділv

озлюмовлення

--

фотокореспондента

сільського

rоспоп.арства,

19-3-18. вІддІлІв 19-4-67,

к:оресnон·

промисловостІ,

п'ятниnю

Обсяг

газети

0.5

f

cvt:ютv •

Фоомат~

сПравда•

_.,, ..,. -- ,.,. ~~__,~...,.....,..,....:--·-47'.,.~..,".~".".:J"'o~~.# - . - .. , . -~...",....:-...~ _,..._, ,....,...___,......~,.....,......,.._~.,.~~~_,.~,...:-- ·.c.-##l.,.o#~~...,.....,....::t"' .... _..,.,.,.._"....___-

lll,J.L.k.l ьJ:Jь4

Ьvuварська друкарня Київського облуправління в справах видавшщтв, поліграфіі і книжкової торгівлі, вул, Київська, 154.

Заю. 2734-11

t

#93 1975  
#93 1975  
Advertisement