Page 1

ВАНТРА-ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, бДНАJfТЕСЯІ

"" 83 (3998) С'УБОТА

15 ЧЕРВНЯ р.

1974 Ціна 2

коп.

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО І ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ

І

PAROHHOI

РАД ДЕПУТАТІВ

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ВСІ- НА ВИ50РИ1 Завтра, 16 червня, день виборів до Вер­ ховної Ради СРСР. Трудящі міста і району, як і всі радянські nюди, організовано прийдуть на

кий компnено та інше. Каnітаnьні виnадення у

виборчі діnьниці, щоб віддати свої гоnоси за кан­

дають

дидатів у депутати Верховноі Ради Союзу РСР

Оnега Костянтиновича Антонова та Дмитра Ми­

.

хаііnовича Гнатюка. У період підготовки до виборів проведена веnика масово-поnітична і організаторська робота. На підприємствах, в організаціях, радгоспах і птахофабриках пропаrандш:ти, nентори, агітато­ ри, поnітінформатори докnадно знайомкnи трудя­

щих із Зверненням ЦК КПРС до Bflix виборців, громадян Союзу Радинських Соціаnістичних Рес­ публік, вивчаnи Поnоження про вибори до Вер-; ховноі Ради СРСР, біоrрафіі кандидатів у депу­ тати

радянського парnаменту.

На виборчих діnьницях, в агітпунктах відбу· ваnись зустрічі мпутатів місцевих Рад, проводи­ nись цікаві вечори моnодих виборців, тематичні вечори, присвячені радянській виборчій системі.

В яскраву демонстрацію непоруwноі єдності Комуністичної партії і народу виnиnмсь зуrпрічі трудящих міста і району з кандидатами у депу­

тати Верховноі Ради СРСР О. К. Антоновим і Д. М. Гнатюком, Які в своіх виступах щиро дЯ­ кували за виявлене високе довір' я і запевняnи

всіх виборців, що іі надаnі будуть все робити !::Ля поnrпшення народного добробуту радянських

nюдеіі

-

наіівищоі мети

економічної поnіти•ки

партії, Яка прогоnосиnа і на практиці зд1иснює nозунг: «Все в ім'я nюдини, дnя бnara nюдини!».

Період, що минув вІ.ІІ попередніх виборів, пе­ реконливо свідчить, що виробnенні

XXIV

з'ізмм

КПРС куре внутрІшньої поnітики, пnан дее'ятоТ

п'ятирічки, прийнята з'ізмм Проrрама ІІІІРУ ус­

пішне втіnюютІtСя в жипя. Натхне..- І'ІРІЦ8ІО Р3АЯнсі.ких nюдеіі дооягнуто значних ПІІІІ88' у соціuІстичному буАівництвІ. ТІn~tки в ........,

раМнІ за цей період обс• f1PINIМCJIOВII'O ....... иицтва збіnьшився майже в ІІІІТІІРІ рам, ваnо· 11 виРІбиицтво зерна на 31,3 nреіЦІНТІ, мо­ nока - на 23,3, м'яса - на 12,6, мць - НІ 132,4 nроцента.

НІІіаrато зросnа кіnькість ново6удов. Встуnив д8 .ІІІІУ АІючих КаnитянсІtКиіі свиновІАrодІвеnІt· ниА комбІнат на 108 тмояч гоnІв на рік, комІSі­ кормовий завод, хnібозавод, будується завод аnю­

мІнієвих конструкцій, Жердівський тваринниць-

розвиток сіnьськогосподарського виробництва ра­ йону зросnи за минуnі рони у 3,8 раза, або сиnа­

119

міnьйонів карбованців.

В місті і районі зна~;tно збіnьшиnося будівни­ цтво житnових будин·ків. За цей час справиnи новосіnnя 2319 сімей. Лише в_ місті здано в екс­ пnуатацію

збудовано

47,9 тисячі квадратних метрів житла, 5 шкіл, 4 бібnіотеки, будинок куnь­

тури у Каnиті, незабаром буде здана в експnуа­ тацію дитяча

nікарня на 150 nіжок. Помітно Зросла заробітна пnата трудівників, оообnиво працівників сіnьського господарства, значно роз­ шириnась мережа торговеnьного і побутового обсnуговування.

У відповідь на постійне пікnування партії і уряду про зростання добробуту, підвищення ма­ теріаnьного і куnьтурного

рівня трудящі пра­

цюють з подвоєною енергією. Досить сказати, що державні пnани виробництва промисnовоі і сіnь­

ськогосподарської

продукціі

за

минуnі

п' ять

місяців визначального року п' ятирічки в райОні

значно перевиконані. Лише понад пnан реаnізо· вано nромимових виробів на суму понад 2,7 міn~;ойона карбованців. Сіnьські трудівники вико­

наnи

n'ятимісячний

nnaн

продажу

м'яса

на

137,6 процента, моnока - на 120,5, яєць на 129,7 процента. До дня виборів перевикона­ но народногосподарський піврічний пnан по про­ дажу м'яса і яєць.

ЗУСТРІЧ ВИБОРЦІВ З М. В. ПІДГОРНИМ МОСКВА. ПJ.'едставники трудящих Ленінградського вибор­ чого округу Москви 13 червня аібралися у Великому театрі Союзу РСР на зустріч з кандидатом у деnутати Ради Союзу Верховної Ради СРСР членом Політбюро ЦК КПРС, Головою Президії Верховної Ради СРСР М. В. ПІдгорним. Присутні з великим nіднесенням

на чолі з Генеральним секретарем ЦК КПРС товаришем Л. І. Бреж;нєвим.

Ткаля тонкосуконної фабрики імені Петра Алексєєва В. Г.

Лебедєва довірена особа кандидата у деnутати - розnовіла про життєвий і трудовий шлях М. В. Шдгорного, його діяльність на посту Голови Президії Верховної Ради СРСР. Вона закли­ кала виборців у день виборів ОДНОСТ!J.Й~О .віддати . ГОЛОСИ кандидатів непорушного блоку комуюстш 1 безпартІйних. Промовці, які виступали на зустрічі, відзначали,

Наnружена боротьба йде на поnях за виконан­ ня соціалістичних зобов'язань по вирощуванню

у

зультати nраці nартН 1 народу за час після

рів, nереконливо розкриті історичні рішень

заготівnю сі·

ступив

нашііі краТнІ.

ТоваришІ виборцІ! Всі як один завтра віддамо снт гоnоси за кандидатІв у депутати Верховноі

Ради СРСР, одностайно продемонструємо свою вірність рідкІА Вітчизні, Комуністичній nартії.

XXIV

з ' їзду КПРС.

з nромовою.

( ТАРС ) .

п'ятирічка правофлангових

Приймаючи підвищене соціа­ лістичне зобов' язання 1 зустріч­ ний nлан на четвертий, визна· чальн ий рlк дев ' ятоІ п'ятирічки,

ціалістичне змагання серед

колектив ·заводу порошкової ме­ талургії викликав на змагання трудівників заводу торговельно­

залізних порошків,

Трудове

лектив відправив

рошковики, обігнавши торгма­ шівців , вийшли на перше місце

в районі. Здобувши трудову пе­ ремогу ,

плану

процента ,

nродукції

по

випусну

на

-

з

заводом

здавати

102,4

104,3

валової

процента .

торговельного

нобудування шість.

півріччя відправляють напере­ додні виборів і гірники шахти

вого палива по номбІвату ви­ добуто 712 тис яч тонн .. (РАТАУ).

не

Таким чином, нада11і в змаганні

першого

«Трудівсьна •. Разом надплано­

сл ово

алізації ми виконали на

Ко­

на-гора 80-у

ва і відкрив робочий календар липня. Останні ешелони вугіл­ рахунок

дали

першості. І ось минуло п' ять місяців. Державний план по ре·

тисячу тонн надпланового пали­

ля в

двох

успіхи. 'У першому кварталі по­

Гірники шахти імені Абаку­ мова однієї з найбільших у комбінаті << Донецьквугілля ~ достроково виконали зобов 'я­ зання, взяте на честь виборів

до Верховної Ради СРСР.

суnерництво

nідприємств приносить відрадні

ШАХТАРІВ

Моеква. Вид ва Крема 1 Красву uощу з дВRку rотеля «Нацtоваn••·

21-ro

иоверху бу­

(Фотохроніка ТАРС),

це­

хів, бригад і окремих робітни­ ків. Переможцем на передвибор­ ній вахті вийшов колектив цеху який утри­

мує в сРоїх руках заводський nерехідний Червоний пра'nор, Найбільший вклад у загальні

го машинобудування,

слово

попередніх вибо:

досягнення у здlйсненю

Тепло зустріли присутні в залі М. В. ПІдгорного, який ви­

нажу.

Трудящі місfа і району зустрічають день ви­ борІв. АО Верховноі Ради СРСР великим трудовим І'ЇІІНtІІННD І цим самим демонструють непоруш­ ну tІНІсть партії і народу, яка є запорукою даnьwих ПІРІМОГ комуністичного будівництва в

що перед­

радянських людей. У цьому надзвичайно важливому nолітично­ му документі , підкреслювали промовці, гідно оцінюються ре-

в усіх госnодарствах. Механізатори напоnегnиво готуються до збираnьноі кампанії, проводять до­ вкnючиnися

За

виборне Звернення ЦК lШРС знайшло палкий відгун у серцях

високих урожаїв зерна, карто·плі, овочів та ін· ших куn~tтур, В ціnому хороші види на врожай

rnяд за nІ,)сІвами,

обрали nочесну президію

в складі Політбюро Ленінського Центрального Комітету КПРС

утримуємо

маши­

пер.

Могутньою рушійною силою, що весь час підтримуе великий ентузіазм серед робітників та інженерно-технічних прац1вни· ків нашого підприємства є со-

досягнення

внесли

передо~ики,

які змагаються за почесне зван­

ня <<'Ударник дев' ятої п' ятиріч­ ки >> . 20 кращих із кращих ви­ робничників

вже

завершили

свої особ исті п'ятирічні ПЛqНИ. Серед них комуністи cni· кальник Олександр Павлович Бойко і токар Володимир Васи ­ льович Бузюн, безпартійні

старший печовий М икола Івано· вич Домарацький, пресувальни· ця Антоніна Яківна Гладка, токар Валентин Григорович Ковшун та інші. Свою трудову перемогу правофлангові присвя· чують знаменній nодії в житті

нашої країни виборам де Верховної Ради Союзу _рСР. Т. КАБУЛА, інженер по орrанізацlІ

ціапіствu:оrо амаrаввя.

СО·


Кроки Хара н терною трьох

з

зростання

прин метою

половиною

років

дев' я тої п ' ятирічни, що збі­ гається з м іжвиборним nеріо­ дом до Верховної Ради

СРСР . є у с ільському госпо­

да рстві боротьб а за збідь­ шення в иробництва і прода­

жу

держа в і

продуІ{Тів

рос ·

линиицтва і тваринництва, подіпшення їх яності, зни­

ження собівартості. инии

нашого

Праців­

господарства,

керуючись рішеннями

XXIV

з 'їзду КПРС і XXIV з ' їзду Но мпартії України . застосо­

в у ючи

Народний артист СРСР Дмитро Михайлович

pyry .N2 34

Гнатюк прославляє в піснях веJІИчну працю .Радянських людей в ім'я комуністичного зав­ тра.

Він

Виборці

одностайно знову

иазвазш його

н ул ому році , відповідно,

У передвиборні дні наш фотокореспондент В . Бенднк сфотографував його під час зустрі­

депутат радянського парламенту . Київського сільського виборчого ок-

чі з молоддю

і

Період,

що минув після

попередніх вибо­

ші Бровари за цей ча с ! Нуди не глянеш ск різь новобудови. Місто росте вшир і вгору, ~юлодіє, набираєтьс я сили і краси . А я ких успіхі в добилис я

т рудящі

процентjв,

наш их

с амо в ідда ної

Ради .

Це дало можливість випус­

За цей період значно поліпши лися ж итлово­ пло­

щею 4 7,9 тисяч і кв а дратних метрі в , 4 гурто­ ж и тки на одн у тисячу м і с ць, 5 дитяЧ их садкі в н а 1260 м і сць, дв і середні школи . 1608 сім ей

одержали нові благоустроє ні квартири . На

підвищилась

рено

шляхову

гі в лі

4,

вироб ів

ство­

-

1062

торІк на

стор.

-

на

центнери молока, то 1451 , надоf:НО моло­ корову,

відповідно

3765 нілограмів і 4682 кіло­ грами. Першочергову роль у збідь ш енні виробництва

мо­

дона в ідіграє кормова база , згодовув ання ко рм.ів тільк и

індуст р іадьного

пра­

яких

~'-'-"""-~

будівел ьники, пр икратаю ться

н аше рід н е місто і села Б ро­ fІ арщи н и, добре знаємо, що стої ть за ци ,uи лаконічними рядкам и Зверненн я ЦК КП РС .

О

років

у гос·

вирощеними з

власцого

мо ·

лодняна чорнорябо'! породи . Проводи мо Інт енсивне виро· щування

ремонтних

т ед иць.

Розгортанню дійового со· ці алісТІічного змагання серед твариннинів сприяє nовнішЕ впровадження

ма теріального

морального

J заохочення .

.

Внлючи вшись у Всесоюзне

соціаліс тичне змагання пра­ цівинків с ільського господар­ ства , наш і тваринники дали слово надоїти від ножної но­

рови 5 тисяч кілограмів мо­ лона, виробити його на стс

гектарів сі дьгоспугідь

1720

Центнерів. Підрахунки наяв­ них можлив остей свідчать .

що завдання дев'ятої п 'яти­ річки по виробництву моло­ ка буде винонано ,цо 1 верес­

ня цього року, а продаж його

державі

...:.... до 1 жовтня.

Несучи трудову вахту на честь виборів до Верховної Ради Союзу РСР, тваринни­ ни збільши ли виробництво молона. Тепер щодобові на­

дої його на корову станов­ лять 17,4 кідограм а. За nе­ ріод з п ершого с ічня no оди­ надцяте

червня

надоєно

від корови 2301 нілограм мо лона, що на 280 кілогра мів більше, ніж торік за цей час, продано його державі на

Центнер ів більше. Водночас дбаєм,()' про під­

29 55

вищення яності

і

зниження

собІвартост і продукЦії рос­ линництва і тваринництва . По· рівняна з 1970 роком значно зросла рентабельність госnо­ дарства,

продуктивнІсть nра­

ці цідвищилась на 25, 1 про­ цента . ' Виробництво продук­ ці ї на одного робітнин а в

19 73

році збільшилос ь в nо­

р і внянн і з останнім роком минулої п ' ятирі чки з 3064 на рбованців до 4030. Осна­ щеність техн іною зросла з

10,6

кінських

сид на робіт­

нина до 15. У настуnному ро­ ц і буде повн істю впровадже­ ний госп ро·зрахунон.

П. ВОЛОХА, директор радгоспу ,

кан­

дидат економічних наук.

Ради депутатів трудящих.

на в сіх ділянках комуніс тично­

ІІУКаАm

Уже багато

Львівська область. Чимало JІ екцІІІ І бесід АJІя виборцІв вІдбулоса 8 агІт­ пункті Трускавецького пuацу культури. На курортІ лІкуютьсg 11 вІдпочива­ ють представн~tкн багатьох союзних республ ік. Багато хто з них брав участь у тематични х вечорах с У сім 'ї єдиній• , • Я громадянин Р адянського Союзу•.

Г. КОМАР , заступник голови Броварської міської

NШj іонал ьної політики, зміцнення обороноз датнос ті соІj іалістичщ; ї держав и, успіхи будівництва. Ми , сільс ь кі

мінродадат

ж итлового

1&а

І тому кожний з нас

вважає

ні змінні норми виробітк у в иконуємо на 125- /ЗО . процен­ тів. В авангарді колектив у йдуть маляри-ш тукатури кан­

своїм обов 'язком відгукну тися на заклик партії ударною пра­ чею. Колектив наиюї бригади з кожним днем нарощує тем­ пи. Виконав ши виробничу про­ граму травня на 120 процен­ тів, твердо вирішили кожний день передвиборної вахти пере­ творити у день високопродук­ ти вної праці. Своему слову вір-

о

НОВЕ ЖИТТЯ

дидати в члени КПРС Любов Мехед, Генефа Степанке вич ,

безпартій на Людмила Беба та

інші.

16 червня 1974 року ми всі як один прuіі.дем о на виборчі діл ьниц і і, віддаючи свої го-

о

Субо'І'а,

15

Фото В .

Песляка .

( ФотJхрон і ка

РАТАУ ) .

-~~'"-~~~

ОБЕРЕМО ВІРНИХ СИНІВ Нf\РОДУ го

рі зні

подарст ві проводиться ціле с прямована селенційно-пле мінна робота а поголів'ям ве ликої рогатої худоби. Д( тридцяти процентів низько продуктивних корів щоронj :з амінялися в и сокоудійниІ'rl.И

добре nідготовленими в меха­ нізов аному кормоце ху, яки й

-~'-'-~~'-'~'-~~~'-~~і!Ві!В~~~~1~~~~

2

ра­

П евн их успі х ів досягн уто і в тваринни цтві . Якщо в 19 70 ро ці на сто гентарів с ільгоспу гідь було виробле но

заводу

"-~'-'-'-~'-~~~'-~'-~'-'-'-'-~'-~'-'

О

подає нам

ін ­

со юІ й і цього року.

на земл і .

ц і вн икі в . П ройде н еба га то часу, і стан е до ла ­ ду дит яча д інарня .

Я ще і ще раз пере читукJ передв иборне Зверн ення Ц е нт ­ ра льного Коміте ту КПРС до ucix ви борців , ?ромадян Союзу Радянських Соціал іс тичних Республік. З гордіс тю сприй­ ,наю яскраво в ідображе н і · в Ц І>о,ну докумен ті рез уль та ти са­ .н овіддано ї пра ці радянськ ого народу за роки від мин ул их ви­ борів до Верховн ого органу dержа вної владu країнu. Ра­ д ують сер ц е ріс т добробу ту людей, торжество лен ін ської

кудьтур

йонна нонтрольно-насінна ла ­ бораторія. Одержуємо ста­ бідьні врожаї . Буде . в ін ви­

голосу ют ь аа дальший рози віт рідної Вітчизн и, ~ш наш доб робут . ща сли в е життя і міцний мир

о снаще ­

дос в ідчен и м и н адрам и медичних

ших

на­

і

ки.

нращи х п редстав нин ів свого народу. вон и · про­

нідьн а рокі в

на нов ітнім лінун ад ьн им устатк уванн ям, забеІЗ ­

пе ч~:.'Н а

н у доnомогу в придбанні

с іння нових зернових та

слюсар за­

пресу вадьниця

зокрема Іл­

ВИГЛЯД

Завтра трудя щі н а шого мі ста дружно підут ь н а в и борч і д іл ь н иц і . ВІ ддаючи сво ї голоси за

І

о хорон і його у н а ші й країн і п рид і ляєт ьс я над­

Ось уже

Нагога .

роз м ах суча сного Сіу д і Іш Іщтна.

п еревезень .

:Ів пчайно велик а у ва га .

с о рті в пшениц і,

лі ч івну , Одеську-51, Полісь­ ну-70 , Нраснод арську. Вели~

премікси

проми сл ов их об'є нт ів і житлових б~ин н і в . В а рхітенту рний ан самбль нового житдов о го м а­ е нну га рмон ійно вшІсашІся два перш і дев'яти­ пов е рхов і будинки , ян і символі зують дальший

і снуючи х

пра цює у н ас нова простор а ліна рня,

поліпшення . насінництва . Щороку вирощуємо декільк а

Нонцнор у

п родукції і под lпшує ться її як ість , з і з нач ни м Іш п ередження м графіна ведеться буді вництво

роботи пасаж и р­

н ай цінн і ш и й с к арб.

Г.

пра ­

ЗГОДО ВУЮТЬСЯ

в і д радн і резул ьтат и . П ом ітно зростає продун­ т н в ні ст ь праці , зб ід ьш уєтьс я обсяг реаліза ції

С І , кого тра н спо рт у . П рявил ис ь в н у т р і м і с І,кі а в­ тобу с н і м аршрути , з ро с л а кіт ,кі сть пасаж ІІ р­

-

Л.

- · ре­

землеробства, о своєння

справам и ,

праці .

урожайності

.\'ІІІ

пій ла, в яне додаються сіль

горнул и антивн у роботу по перет воренн ю Бро · в а р і в у м істо висоноцродунти вної праці, внео­ н ої куль турн і з ра:зново го громадського поряд­ к у . І в цьом у бдагородному починанні теж іні­ ціа торами виступи ди депутат и міської Ради. їх антивн а пра ця з кожним днем прин осить

на с елення .

.іІюдсьн е ·здоров ' я

харчуванню,

то минулог о

видьних сівозмін, впровад­ ження системи удобрення ,

ПМR- 7 т ресту << Броварисільбуд » М. С . Нудь­ но , кондунтор а втопідприємст ва 09034 Г. Х . Суботов сьна , в 'язаль ниця фабрики верхнього дитячог о трико тажу Л . М . Рунова та інші . У відповідь на рішення міського ком ітету Ком партії Укра їни . трудящі нашого міста роз­

За останн і рони побудов а но 18 к і ло метрі н uJ л я х і в ~~ твердим покриттям , 12 н і лометр і в <і <: фальто вани х тротуар і в , осв і тле но 15 нідо­ :І і етрі в вулиць , посаджено б і л ьше 20 тис я ч дере в т а бл и зьно 35 тисяч д ено ратив них ку ­ щі в , збільш илась кі л ькі сть ди тячих с портив­ н их майданч и к і в. На благоу с трій лиШе в HJ73 році освоє но 1.6 м і л ь йон а к а рбо ванц і в .

ськ их

Ріст

порошко вої м еталургії М . М . Лисенко . новаль заводу << Тор гмаш >> І . І . Ратушний, бригадир

тн і с п рияє дальшом у по.1 іпl11снню обсл у го в у­

с прияли пол іпшенню

гром адськом у

нормових

зультат піднесення нул ьтури

на н ь . П рим і ром, ентуз і астами зм агання під де ві зо м << П ' ятирічн у за чотири роки >> є де­ путат и складальниця заводу електротехнічн их

житлово - експ л уата ­

[) уд і вницт во нових і рекон с трукція

і

врожай

вих одиниць , а торін - 7 4870.

міста,

Н емає жодної ділянки в житт і т рудящих н а шого міста, де б не пра цювали на ші депу­ т ати . Біл ь ш і сть їх є кращими виробничн икам и , :>аспіву в ача ми багатьох nатріоти чн их почи­

Україн и. ю і сьнвино юю му про розв итон ному­ Н<Іш,нп х слу жб уже дал а поз итивн і ре зуд ьт а ·

шля хі в

осв ітянськи м и

році

рок у 251, виробляли кор­ м і в 4 2250 центнерів кормо­

м ісьної

вод у холодильників депутат Г . М . Гри цин

ц ійна нонто ра пере й шда в перш у натегор і ю . П ос ті й н а т урбота м і с ьн ого номітет у Ном парті ї

ва н н я

займ аєть ся

в ко міс і ї по охороні

культур а

в управл іння М

N2 7

д ільницю ,

нашої

на родних обран ців нашого

і

нери з гектара ,

вн лад

ві дпов іда є за вдаштув ання д ітей у дитячі сад­

За остан ні роки· наба гато зро с ли ор гані за­ цїі номуналь ного господа рс тва . В . м істі орга­ н і зо ван о но в і с лужби, а саме: в ідді л кому­ н ально го господа рства , експлуатаційни й район « М ісьнс в і тло >> , реорган ізов ано ремонтно-буді ­

вел ьну діл ьницю

депутатів

в елиний

к н , скл адачна міс ьнра йонної друкарн і депу­ т ат Н . О . Мироненко працює в комісії по тор ­

30

Значно поліпши л и роботу п ід п риє мства торгі вш 1 гром а дського харчуван н я, річний то­ варооборот яки х ст ан ов пть б ільш е 43 м ільйо­ нів карбова нЦів. Повн іше· ст али задовол ьня ­ запити пону пців, їх обслуговува н ня.

nра ці

є

ТО В МИНУЛОМу

кудьтур. Якщо кукурудзи на силос збирали по 182 цент­

.1 і нар районної л ікарн і депутат Т . С. Звездіна

хар чув ання .

т ися

146

П рудна

к ілометрів збільшилась протяЖІність водо- і г азопро водів. Природни м газом додатк ово за­ безпече но 69 00 ква рт ир. Розширил ась мере­ жа підприємств а служби побуту, торг і влі, г ро­ ма дськ ого

щився

придІ­

то ргівл і та інших. Так , наприклад, начальник ПДБП-2 депутат М. М. Нестеренко очолює пост ійнодіючу комі с ію по будівницт ву , вчи­ тельна се редньої школи N2 5 депутат Л . О .

п обутов і умо вИ трудящи х . У м істі побудов ано багатоповерхо вих будинкі в житловою

уваги

33,4

За цей же

ве виробництво доведено до 70 71 тонни . Значно підви ­

ш ироко викори стовуючи права предст авнин і в конс тит у ційн ого о рган у державної в лади , про­ водять вел ику депутатс ьн у роботу в сфері ма­ т е ріа л ьн ого виробництва , освіти, культури,

ПІТИ додатково до плану продуІщії бі л ьш ніж на 14 мільйонів карбованців.

25

більше

В усіх цих досягненнях

да нь дев ' ятої п' яти річки. За три роки і п' ять ;vІісяців продукт ивність праці зросла б ільш як

25

роботи,

центнер а .

з ібрано городини з ножного ге нта'fJа 253 центнери, а вало­

ляєт ься подіпшенню гром адс ького правопо ряд­ ну в м і с ті.

фа бри к і заводів по виконанн ю де ржавн их зав­

на

ТОННИ ,

За останній час набагато зріс рівень нул~­

турно-осв ітньої

42,8

період валовий збір зерна зріс з 787 тонн до 2546 тонн. Урожай овочів у 1970 ро­ ці становив 129 центнерів, а валове виробництво їх 3022

заводу порошкової металургії.

МІСТ О МОЛОДІ€, НАБИРА€ СИЛИ І КР АСИ

}lі в ,- не дуже великий. Але як змінилися на ­

науки і

новив 20,3 ЦеНТНЕ;!ра, у ТОМу числі пшениці 29,3, то в ми­

кандидатом у депутати Верховної Ради Сою­ зу РСР .

-

досягнення

передового досвіду, добились певних успіхів. Якщо в ос­ танньому році минулої п ' Яти­ річки урожай зернових сrа­

працює ц ілор ічно .

червна

1974

ІFІ~чаі

лоси за вірн их синів народу в идатного

а віаконст руктора

О . К. А нтонова і любимог о ак­ тора-співака Д . М. Гнатюка , проголосуємо за мудру

внут­

ріщню і зов ніtиню п ол ітику рід­ ної партії , за дальше проц ві­ тання нашої Бать ківщини. М. КУДЬКО , бригадир ПМК-7 тресту «Броварисільбrд>>, ка­ валер ордена

трудового

Червоного Прапора.

року

О

--------------------------


ЗА ЩАСТЯ НАРОДУ, ЗА МИР НА ЗЕМЛІ Як велике свято радянського народовладдя про-

йдуть вибори

депутатів; 767-до Ради Союзу і 750 до Ради Національ-

,:;·:·.

1

І РАЦІ В

задоволеНІ.

лuhii.

ц.r.ctьu щ.~u ..шuІі

самовідданої

Для їх послуг тут доб-

вечір

молодого

ня 16 червня організо., вана прийдуть на ви-

слюсар М. О. Солдатеюю, коваль І. І. Ра-

в якій оформлено три стенди, є . два довідка-

з учасниками Великої Вітчизняної війни Ге-

щоб віддати свої голоси за кращих пред-

штампувальників В. П. Рябцов, ливарник П. І.

тература допомагала кожному виборцю озна-

блоку комуністів І безпартійних. Підготовка до виборів У Верховну Раду Союзу РСР· на нашому підприємстві npoxo-

бригадир слюсарівскладальниrіів І. Ю. Бут-Гусаїм, столяр О. М. Волков, бригадир малярів · К В. Волощvн та багато інших.

ми соціалістичної демократії, радянсьтшм способом життя. Та найбільш ефеІ\ти в ну і nослідовну роGоту проводили члени

ного

змагання,

воду

торговель-

ностей, в тому числі по Ук-

борчу дільницю 18/52,

продемонструють не-

ціональностей. Для органlза-

ставників

раїні; 150.- до Ради Союзу і 32 депутати - до Ради Н~-

порушву морально-nолітичну єдність радянсьного суспlльства, торжество соціалістичної демократіІ. За доброю традицією стали на ударну вахту на честь

ції і nроведення виборів, нагляду за додержанням виборчоГо закону, реєстрац1І нандидатів у депутати, підбиття підсумків голосування в нашій республіці утворено 150

дні вони рапортують про ус-

по виборах до Ради Союзу і

виборів всі

колентиви. У Ці

окружних виборчих

пішне виданання nіДвищених

32 -

комісій

по виборах

до Ради

дила

в

і трудового

піднесен-

ня. Партійна організація заводу з перших днів передвиборної

спорту, будівництва, праців-

нами, зоотехнlни, вченІ, пар-

широну

мольські працівники та інші

ту,

нини сільсьного

ва. Іх

госnодарст-

мета -

тІйні,

занріпити і

перевершити успіх минулого

року по виробництву усіх ви-

дів nродукціІ, усnішно завершити програму четвертого, ·визначального рону n'ятирічки. Під час виборчої нампанії

nрофспілкові,

всього понад

-

камсо-

дві тисячі

чоловік.

Прийматимуть виборчі бюлетеві і підбиватимуть nід·сумки голосування 33.529

яскраво ро 3 нривається жит-

дільничних виборчих комісій. Утворені вони в усіх містах

і селах

кампанії

і

дівників

на

за успішне

за-

ре

були

обладнана

кімната,

ця.

роями

йомитися

с1

з принципа-

у

агІтколективу, до стша-

ЗА

РОЗКВІТ

ДОБРОБУТ

тру-

вибор-

Відбулися зустрічі

ві столи. Підібрана лі-

Безперечно.

І

масово-.rюл'ітичну робо-

мобілізуючи

безпартійні

.

розгорнула

агітаційну

бригадир

Лещенко,

обстановЦі

Національностей. В їх складі робітники й колгоспники, яних більше nоловини, вчителі, лікарі, інженери, агро-

тушний,

політичного

соціалістичних зобов'ЯGань. Славними звершеннями зуетрічають день виборів трудівники nромисловостІ, тра.н-

праці, йдуть номуністи

непорушного

дальшого

чі

принлади

машинобудуван-

до Верховної

Ради СРСР у містах і селах нашої Батьківщини, з новою силою

.

Радянського

Союзу П. П. Агєєвим та Ф. К Бендеберою, депутатами

м:ісьноУ

Ради І. Г. Агаповим, І. І. Ратушним, Р. А. Степановою. Партійні організації цехів та відділів, партгрупи спрямовували

свої

зусилля

щоб

на

активізувати

те,

по-

літичну роботу в ТРУ·

дових колективах. Крім проведення робітннчих зборів, зверталась увага

ну,

на

.повсякден-

наступальну

агі-

тац:ію за нандидатів у

депутати, показ досяг-

боротьбу

нень радян~ьного наро-

винонання

і перевинонання напружених планів визначального року п'яти-

річки. Серед виробничнинів

гальному трудовому піднесенні велина заслуга пропагандистів, . . ф

ду якого входить 32 чоловіна. Вони снон-

маторів.

роз'ясненні

аптаторlВ,

політін ор-

тах. А вони у нас вагамі. Проведена знач-

лах, в аероnортах, лікувальних занладах. До їх складу

дня ви(,·.Jрів. Особливо приємно, що номсо-

в цьому суть соціалістичної де-

нагляд за додержанням Положепня по виборах, а також . іД визначить остаточнІ п .·сум-

тувала про винонання шестимісячного завдан-

цшно-масової

руть нині участь у виборчій

вибоІІча комісія.

заводу план п'яти міся-

проходила по двох на-

водилась і з молодими

рів підійшла до завер-

конав на 103,1 процента, випустивши понад завдання ІІІродунції на

були агітпункт і трудові нолективи. Варто відзначити,

братимуть участь у голасуванні 20 юнан'ів і дівчат. Кожний з них

ниця 18/52 готова npийняти виборців, яні завтра прийдуть сюди

мою, знає біографії кандидатів у депутати найвищого органу дер-

проголосувати за вірних обранців народу, за дальший ро:жвіт

роної участі мас у формуванні представницьких органів ~ержавної влади. Народ пра-

входять близьно 300 тисяч представників трудящих. Здійснюватиме загальний

тlї !JИЩоrо типу, nобудованої на ленінсьному принциnі ши-

вить, народ обирає владу, на-

род творить но ве життя _

мократії. Мільйони людей бенампаиіУ. Про

її

масштаби

нрасномовно свідчать хоча б 'l'aкl цифри. В краУні nонад 50 тисяч Рад, утворено 1517

онружних і близьно 170 тисяч дільничних виборчих но-

місій, в яних майже nівтора мільйона представнинів тру~ дових колентивів, громадсь-

них органrзацій і товариств. На нинішніх виборах до Верховної Ради в цілому по країні обиратиметься 1517

частинах, на паразалізничних вокза-

ни голосування

Центральна

Всеиародни)'І святом

буде

день виборів до найвищого органу державної влад-и СРСР. Радянські люди зна-

ють: голосуючи за кандидатів неnорушиого блоку комуністів і безnартійних, вони голосуватимуть за мудру внутрішню і зовнішию полі-

тину КПРС, за дальший рознвіт любимої Батьнівщини. за щастя, за мир на землі.

(РАТАУ).

піврічних

планів

гаються тримати робітників на вістрі самого

до

життя. Партійне бюро заводу, враховуючи до-

мольсьнu - молодіжна бригада Г. Г. Оношнянсьного з снладал:~>ного цеху N 2 3 вже рапор-

свід і праКТІfНУ папереднJх ЩІбОР'lЯХ намnаній, розробило заходи

по розгортанню . v

В

ня. В цілому нолектив

ців поточного рону ви-

основному,

прямках,

загальну суму 158 тисяч нарбованців. Реа-

агіта-

роботи.

вона

місцем

лізація проти відповід~ного періоду минулого рану збільшилась на

що справжнім ідеологічної став агітпункт, ташований у кому будинку

гарді

зусиль, щоб відвідува-

4,6 процента. З ножним днем темnи наростають. В аван-

центром роботи що роззаводсьнульту-

соціалістичного

ла.

Молодіють вулиці Калити. Погляньте: там, де колись ту­ лилися приземисті хатки з по­ вітками й сарайчиками, піднес­

лися вгору світлі чотири· та п'ятиповерхові будинки. По· трібнл було знести два десят­ ки старих будівель, щоб на їх місці спорудити 25 сучасних багатоквартирних красенів на 2,,5 тисячі чоловік. Утворення нового центру по­ вело за собою нове плануван­ ня всього села. Шляхом впо­ рядкування

рою що

вулиць,

калитянці селище

тендує

на

благоуст­

добилися

тепер зваНJня

того,

реально

пре­

населеного

пункту високої культури і зраз­ кового

порядку.

Пройдемося вулицями онов­ леної Калити. Повсюдно впо­ рядкованість, по~риті асфаль­ том дороги (за ці чотири роки їх укладено загальною протяж­

ністю

16

кілометрів),

зелень

насаджень.

Вражає

продуманість

есте­

тичного оформлення. Тут не зустрінеш властивого для ста· рих забудов малоприємного розташування будинків блока­

ми. Переважає коса паралель, плавність ліній і переходів, їх органічне поєдна.ння з м'якою фактурою світлового бетону, пластика і .скла. Сучасне а~рхі­ тектурне оздоблення, плануван­ ня газонів і квіmиків надають селищу

новим

-

факт,

вигляду,

властивого

містам.

Зверніть увагу на той - говорить голова ви­

конкому

селищної

татів трудящих

В.

Ради

депу­

С. Тавлуй,

-

що тут все зроблено для культурного відпочинку і За­ тишку наших трудівників.

Справді,

і

громадський

центр, що включає в себе бу­ динок культури, приміщення виконкому селищної Ради, ра­ діовузол, відділення зв'язку, ощадкасу, кафе-бар, промто­ варний та продуктовий магази­ ни, і побуткомбінат, і літній кінотеатр, і стадіон, і поліклі­ ніка, розрахова.на на 150 при­

йомів за день, і нова школа на 960 місць, і дитячий комбі­ нат та ще багато інших допо­

міжних служб все це до по­ слуг жителів Калити. І якщо пильніше придивити-

ся до

всього,

тут, неважко

що

на реконструнція заводу, 94 сім'ї одержали

виборців, громадян нові нвартири з усіма СРСР. Велику аудита- ·номунальними nослуга-

рію слухачів збирали виступи агітаторів

М. Н. Брика, М. Д. Корендюн, А. І. Лузана · та Інших. Значна

робота про-

виборцями.

Вперше

добре обізнаний із нашою виборчою систе-

тиста СРСР д. М. Гна-

ми, занінчується будівиицтво дитячого номбінату на 280 місць, який прийме перших мешнанців 1 вересня цього року.

Підготовна до вибо-

шення.

Виборча

діль-

виконати свій громадянський обов'язок -

рідної Батьківщини. В. СУХІНІН, секретар партlйвоі орrанізації заводу.

~-~-~~~-------~,.....__!!!!!:JII':!.~J!!:.~ ~

Друге народження Калити нових

Центрального Комі тету КПРС до всіх

ри. його завідуюча ко- жавної влади -авіанонмуністка М. І, Панарі- структора о. К Антана принлала мансимум нова і народного ар-

.....,.

Чотири роки минуло від по­ передніх виборів до Верховної Ради СРСР. І той, хто приїде сьогодні в Калиту, в селище міського типу, матиме змогу на­ очно переконатися, яких змін зазнало село за nорівняно ко- . роткий час, якою турботою й увагою оточені у нас трудів­ ники, як незрівнянно змінило­ ся обличчя соціалістичного се­

яких

Звернення

номуніетичному

набрав розмаху рух за · достронове завершення

ськових плавах,

нама-

у

будівництві від минулих виборів, в тому числі на місцевих фан:

республіки, у вій-

тєва сила j глибина радянсьної демократП - демокра-

Вони

центрували свою діяльність на глибокому

дУ

здійснюється

вловити

одну за­

кономірність: йде всеохоплюю' чий процес омолодіння. У пер­ шу

чергу,

це

стосується

насе­

лення.

Тут будуть доречними деякі підрахунки голови робітничого комітету ·профспілки радгоспу­ комбінату «Калитянськи'й» іме­ ні 50-річчя СРСР І. М. Самой­ ленка:

- Нам уже зараз не виста­ чає тих 280 місць, які має ди· тячий комбінат. Молодість, щирість ~смішок, запал ось обличчя сьогоднішньої Калити. Та й не дивно: середніїІ вік її мешканців селища

десяток ження

за

час становлення

зменшився

років.

І

триватиме

на

це

добрий

омолод·

далі.

Не

за

горами той час (конкретними планами він визначається 1975

роком), котІ розпочнеться бу­ дівництво професійно-технічно­ го

училища,

Яке

готуватиме

спеціалістів кормовиробни­ ків. 500 юнаків і дівчат здобу­ ватимуть у його світлих ~Ііщеннях .знання.

при­

Зайдіть сьогодні в кожен дім, відвідайте будь-кого: опе­ ратора ра чи

чи доярку, пташницю,

механізато­ учителя чи

медика ви побачите, що по­ мешкання його не відрізнити

від

міського.

Калитяни

пока-

жуть

новІ,

сучасНІ

меош,

хо·

лодильники, телевізори, запро­ сять пройтися ' чи· проїхатися вулицями селища, з гордістю роз,кажуть про комбінат, про комбікормовий завод, поділять­ ся думками. И завжди при цьому відчуєте щиру вдячність Комуністичній партії й Радян­ ському урядові, які постійно турбуються про зростання доб­ робуту радянських людей. Завтра майже три тисзчі

виборців

-

мешканців вдруге

народженої Калити прий­ дуть до виборчих дільниць, щоб віддати свої голоси за

КрііЩ11Х

НИ,

L:tvНJtl

1

.ЦU'iUK

продемонструвати

І:НТЧИЗ­

своє

ви­

соке довір'я до представників блоку комуністів і безпартій­ них, прийдуть,. щоб голосувати за Мир і Щастя на землі.

* * *

Панорама нової Калити. У цих будинках мешкають сотні людей найрізноманітніших сІпь­ ськоrосиодарських професій (фото внизу). А це ті, кому належить майбутнє, щаслива юнь но­ вого селища (фото вгорі). Репортаж М. ПОЛІЩУКА і П. ГОЛОВАНЯ.


Тоб і дано почесне право бра­ до най­ ти участь у виборах вищого органу влади. Який же

3 СІМ'Ї ся . відділом технічної підготовки кадрів. / , нарешті, незабутня подія - вечір посвячення в ро-

Дисциплінований, трудаце скромний, любивий, по ротоваришів відгуки

Сергія Приходькіна - як і тисячі їй . подібних. Ще й року не минуло, як вчорашній деся-

nосвідчення про першу в житті кваліфікацію... Хлопець не має ще великих

реджено, браку не допускає. Правда, скромна характериетика? Проте яскрава, як на

гука ,Іtи та порадами кадрових робітників. Вони ж стали пер-

ся законів робітничої честі. Працюючи на дільниці по ос-

яку увійшов єством своїм, яка дала йому радість творчої пра-

роботи. При цьому рувальні гzотрібно багато знати і вміти.

Сергій Приходькін. О. КОРОГОД.

ти, молодий виборЦю? ··· Біографія фрезерувальника інструментального цеху заметалургії

порошкової

воду

тикласник Пухівської середньо ї школи переступив поріг прохідної заводу. Вибрав наше підприеметво не за гучною назвою, а, як сам розповідає, за від-

шими вчителями молодого фрезерувальника. Теоретичні знання · здобував на заняттях,. що ор г анізовують-

боті.

бітначий клас, де йому вручено

Працює уважно, зосе-

-

юнака вісімнадцяти років, що серйозно задумався над своїм У нього вирішено: життям. Армії, в Радянській служба знову робітнича сім'я . Сім'я, в

т рудових звершень (вони, безперечно, попереду), та головне, що радує колектив, - молодий в иробничник знайшов своє місц е в строю, свято дотримуєть-

t~i. за ,Іtіць якої голосуватиме вперше в житті комсомолеt~ь

в оєнню нової техніки, Сергій виконує найрізноманітніші фрезе-

..

•••••~:~•······················· ············ІіІ····················

СВІДЧЕННЯ ДОСТАТКУ

НАШІ ІНТЕРВ'Ю Н:ореспондент

нашої газе­

ти Володимир Н:алябін звер­ райспожив­ н у вся до голови с пілии П . О . Н:от е л ьнииова і а з а питанням:

-

нашої газети Читачам буде цікаво дізнатися про те,

що зроблено у вашій системі за час, який минув від мину­

найвищого

виборів до

лих

органу Радянської влади. - Росте, мужніє. багат­ село,

наше

шає

-

сназа в

-

Олександрович.

Петро

У

иористуються ве­ хліборобів телевізори і ликим поnитом

радіоnриймачі, холодильники

з ини, кафе-бар,

торговельною

нвадратних

ні Л . І. Брежнєвим з трибу­ ни XXIV з'їзду nартії, доб­

ре nам' ятають

кооператори,

вбачають в них вірний доро­ говиаз у своїй діяльності. Торговельна мережа райспо­ живспілим

значно

розшири­

лася. Гостинно прийняли nо­ купців дев' ять нових продо­ вольчих і nромислових мага­

загальною

зинів

торговельних

залів

площею

майще

тисячі квадратних метрів . велику Реконструйовано

2,5

иільиІсть діючих nідприємств торгІвлі і громадського хар­ чування. Таких змін, зокре­ ма , зазнали нафе у Гоголеві, цех по ви­ ковбасний цех і

безалкогольвих робництву напоХВ, які входять до вашої Семиnолках ре­ системи. У кафе «Киян­ конструйовано змінився Невnізнанно на>>. універмаг у центрі Броварів. Після добудови площа його зросла залів торговельних більш як удвічі . часом відкрито Останнім

їдальню на Гого­ робітничу лівській стрічкаткацькій фаб­ риці,. а ва Літківській фабри­ ці дитячого одягу така їдаль­ ня готується до здачі. Говорячи про новобудови,

ньо на виробництві.

ців обслуговують 18 nродаввідвідувачів Приймає ців .

На польові стани, в тракторні бригади виїжджають

місць.

лі постійно працюють брига-

автолавин та розвозки. У nо-

nосаднових

н а 75

їдальня

ди по торгівлі товарами найНаші необхідності. nepiuoї часті гості на працівники фермах і в тваринницьних ремонтних майстернях.

Незабаром стануть до ладу нові магазини у Пухівці , і Н:улажинцях Богданівці, Зазим'ї . У Броварах заиінчуфруитоється спорудження

вагомі?..

методів. Ці слова, виголоше­

безпосеред-

обслуговування

400

Покуn·

метрів.

високої якості. Тепер постав­ лені завдання значно підви­ роботи, поліп­ щити рівень торгіrші, шити організацію сучасних

ють яинайиращу організацію

загальною

-

nлощею

сховища на 520 тонн.

її

Одним з почесних своїх завдань кооператори вважа-

входить продуктовий, промтоварний і молочний мага-

машини, мотоцик­ і пральні ли і велосипеди , речі і това­ призначення ри nобутового

вnровадження

Петре Олександровичу, а як обслуговуються трудівники радгоспних ланів у полі?

не можна не згадати Налиту - нове сучасне селище . Тут торговельний великий діє яиого до складу комплеис,

Серед ноаnераторІв широ-

но розгорнуто соціалістичне здійснення назмагання за

Отже, зміни відчутні. Певне, й результати їх теж

-

креслень XXIV з'їзду КПРС,

періщії nостійно

nлану.

завдань n'ятирічного

Працівинии споживчої коо-

добива-

у змаганнІ

Успіхів

зміцнюють

ються багато иолективІв . Це

матеріально-технічну базу на

селі. Ріи у ріи збільшується для насекількість зручних лення nродовольчих і госnо-

виноканню взятих й сприяє соціалістичних nідвищених зобов'язань.

дарських магазинів, їдалень. розnовсюдження Широного

у четвертому, визначальному році n'ятирічки зобов'яnонад план залнея nродати різноманітних товарів на 200

набувають нові форми торгівлі. І це не данина моді.

а

пои відвідувачів наших мага-

тисячі иарбованців,

тереси сnоживачів, наші ира-

щі працівинии Р. Ю. Пугач та О. І. Юмнацьиа з уНівер-

техні·ии

-

на

трииотажиих

11,7

М. А . Володіна та Н. Т. Трохименио з Літок, к. А. Бубнова та Н. Т. Плужніиова. з Семиnолак своєю самовід-

пральних побутової

даною

ТВСJІЧі,

виробів -

39,2 тисячі карбованців.

імені

qа-ршангинського,

"'б · ..,. LІ.уи ишева

НІ

подолати цей імені Леніна, «Соціалізм» Керкіншлях

u

аи})и

чилов,

аuІР

ох е-

лів' я · nеревезеmо · в ущелину Ко-

ники

гі-рськими шляхами і па,совища стежками трив&в двадцять днів.

кілограмів коконів з коробки грени.

Чарджоуська область -

Чарджоуської області почали про-

най-

бі.чьша шовківницька база Ту·ркменистану. Цього року господарс·тва її мають намір щюдати дер-

Г()сподарства південних районів жа·ві

иооперато-

рів.

·

агатІ на,

авіарейс трива-в лише 30 хвилин . ЗАГОТОВЛЯЮТЬ НОНОНИ

nримножують

nрацею

трудовІ здобутки

ва

б

ля.вся і падіж худо·би. Кожний

з Гоголева,

К З. Деревець

пасовища,

Тварини втрачали на вазі, трап-

та

В. А. Толnеніна

магу,

колгоспи

пункт

вел·ьний

.

заготІ-

ТОВ&, Багди Гаірова ви.рішили ма·роу за шість днів. Раніше пе.регін отар на ЛІ·тні одержати КОЖІНИН не менше 100

6 8 тисяч карбованців. Повеличас дбаючи про ін-

това- на

"1"""

на

повітрам ЛІ·таки АН- 2 . Все пого- ського районі·в. Передові шовківС ~- С б А Б "'

на на

-

·u

ьшисью

·

шовковичної

ЦЇІННОЇ доставили

ферм на гі"роські Карла Маркса, і·мені Кірова, іме-

чотирьохсоткілометровий

радгосn-

емиnолках ро иооn У 95 тисяч, а у Літках

123 тисячі, велосипедів і мотоцинлів - на 15,4 тисячі, меблів - на 22,6 тисячі, радіотоварів - на 27,9 тисячі, і холодильників машин та іншої

С

б

рибних виробів збільшився на 36,1 тисячі карбованців, масла _ на 48,4 тисячі , ко в басних виробів - ва 14,7 тисячі, овочів - на 28 тисяч карбованців. · Значно зріс і

з

трави. Допомогли

иазнии n'яти місяців на 132

року за

п'нть місяців продаж риби і

продаж nромислових рів: одrо-у і білизни

ал

перевиионуючи nлан, універмаг nеревершив nлановий nо-

У nорівнянні з відnовідним

._ ...

"'

&&і~подОІЮЖ

Регулярно

щих колеитивІв.

зинів.

періодом минулого

«rtомунtзм» Вахшського раіону Та•жи~r~... 0 -1 РСР ~nh~или

колгоспу

заслуга у цьому наших ира-

сотні воку-

цифрою стоять

кіІІогр.амів АСОВИЩА 18 тислчt1'.ка.ра;кульських ов&ць сировини

пішно виионується. І немала

єю

РЕСПУБАІК

даж коконів де·ржа-ві. Пе;рші сотні

П

.зобов'язання ус-

Як бачимо,

на ці170 перевершено рообігу з · б ·

З БРАТНІХ

НА АЛЬПІАСЬНІ

nонад

nродано

завдання вже на 170 тисяч.

:УІісяців цього року nлан товатисяч нар ованцш.

їх

місяців

Лише за n''ять

ВІСТІ

За п'ять

тисяч карбованців.

Нововведення дають відчутні

результати.

Бровари сьогодні. На вулиці Марії Лагунової споруджено Зараз тут ведуться останні о:'!О­ дев'ятиповерховий будинок. ряджувальні роботи. Через деякий час відбудеться новосілля. Фото А. К:озака.

2107 тонн коконів -

більше а& всіх у республіці.

най-

..~~~..................~~........................................................ ..~y~~~~~t..~..~..............~~~~........................~~

~----

збірна Польщі збірна футбол а: І<. т. сТанАргентіни. (ФРН). 23.00 Новини. Процювальf!ИЙ зал•. 23.30 грама

СУБО-ТЛ ,

П

15 ЧЕРВНЯ

Гімнастик а . 9.20 -

Новини. 9.30

І<онцерт К.. т. «Візерунки». 10.00 о ркестру народної музики «ФJльклор». «Для вас , батьки». (Кишннів) . 10.30 11.00 - М.у з ична nрограма «За листа· Прем'єра фільми глядачів•. 11.30 му - вистави •Василь Тьоркін». 13.20 На \ ' Міжнародному конкурсі ім. П. І. «Завтра - День ЧаІ"tковського . 14. 10 медичного пр а цівника». В передачі бездорJв'я міністр охорони ре участь

-

академік Б. В. Петровський. «На ваше прохання». Концерт на 3амовлення медич·них nраців.ників.

СРСР

14.40 15.10 -

І<. т. <У світі тварин» . 16.10 -

К. т. •На арені цирку • . 17.05 - К. т. Інтербачення. Чемпіонат с.віту з а·кробатики. 17.30 - К. т. Програма мультфільмів:

сІ(уди летиш, Вітар?», сСло-

не ня». 18.00 - Кубок СРСР з футбол а: <динамо» (Тбілісі) - сДннамо» (Москва). 19.45 - І<. т. «Діти Країни Рад•.

Прем'єра д;;,кумеtfІ'ального телефільму «Твір у 3 «В». Ю.25 -: П . І . ЧайковЯкі

гарні ромашки. Фотоетюд

Л.

Козака .

Програма УТ (4-іі канаJІ)

9_55__ Наша афіша_ ІО .ОО _ Тележур -

Програма цт (2-й канал) ' і.ІЮ _ Про грам а 11 ередач. 9.05

к . т.

nередач.

М

1О3О

· )

Проtрама J<T (9-it канаJІ) 18.05 - ЮноНаша афіша. стрічки минулих років. Художній фільм !(. т. « Покоління nереможців». 19.50 -

18.00 -

-

Новини.

Програма nередач.

Програма УТ

9.55 -

Наша

(4-11 канал) 10.00 - сНJви­

афіша.

10.05 -

Документаль­ телефільм •Історія однієї сім'ї». 1!.00 - Реnортаж з виборчої дільниці. 11.20 - Для дітей. <Сонечко». (еДва · 12.00 - 1І:ля кроки у с.віт широкий» ) . 16 •Ох, вже ця дітей. Художній фільм Програма ЦТ (2-11 канаJІ) <Ударній комсомоль­ Настя!•. 13.30 9.00 -- ПрJграма передач. 9.05 - 1(. ській - уда_рні темпи». (На будівницт­ (Харків). т. Гімнастика для дітей. 9.20- Нови­ ні каналу Дніпро-Донбас). «Бу- 14.00 - сЗ турботJю про людину». Ви, 1(. т. Для школярів. ни. 9.30 «Служу Радянсько­ ступ . мін і стра охорони здоров'я УРСР дильник». 10.00 сМ.узичниІі В. Д. Братуся. !4.30 - Концертний зал К. т. му Союзу» . 11.00 1(. т . «Дружба• . (Зустріч з мнтцями Росто­ Новини. 11.40 Nіоск» . 11.30 Новини. Д.1я школярів . «Творчість юних». 12.30 ва-на-Дону). (Льв-ів). 15.40 Арбузов. О. - J<. т. «Сільська година». 13.30 _ !(. (Спецвипуск). 15.45 т. Ху дожнііі фільм сЧервоні вітрила•. «Місто на зорі• . Телевистава . 18.00 14.55 - Новини. 15.05 - 1(. т. Концерт. Циркова nрJграма. !9.00 - Інформацій­ 15.45 - К. т. Інтербачення. Чемпіонат на програма сВ іст і». 19.30 - !(онцерт. •На добраніч, діти!» 21.00 світу " акробатики . 16.05 ~· сМіжна, 20.45 ро дна панорама:. . 16.30 - к. т. KJ.H· Програма еЧ ас>. (М.). 2!.30 - Вnерше на телеекрані . Художній фільм «Море · ц е рт з твор 1·в ра дя-иських комnозиторІв. 17.00 - Прем'єра докумеиталь~~_ого те­ нашої надії•. 22.55 - Ве'І!ркі новини . «Твій тру_д, твоя висота• . •Програма передач . лефільм у Програма КТ (Н &авал) 18.00 - Новини. 18.15 - !(. т . Мульт­ 18.00 - Наша афіша. 18.05 - Для ді­ 18.40 - І{. т. <Лускунчик» . фільм сJ<луб кі.ноподо!ЮжеІt». 19.40 - !(. ..т. тей. Те.1ефіJІЬІІІ сПр111годи п.с:а Ц.ввІnя». <Запрошує к;кще(!ТtІа студія· в Оста. - (5, б і 7 серії). 19.ЗО - ХудGЖВІй фільм ~Сіні». 21.00 - Інформаційна проrрака сЛtкар Віра». 21.00 - с!(иївська пано­ . ". Ч 2130 - «."1вопанорама• · 23.ОО рама• . Спещвипус·к, п·рисвячеииіі вибо­ · с ас»· - . СпортІІі8Ва п·рог,.ІІІа. 1. Чемпіонат рам до Верхо"&ної . Ради СРСР.

« Вантажі літака·МИ».

20.20 -

«Київ му-

з ичний». 21.05 - <Все про спорт» . 21.50 -- І<. т. «Фотоклуб». 22.50- Інформа-

НИ».

Сnецвипуск.

ний

.~:~ьк~йР~tне~;рт. 1~р~в ...:._ дЛя ;;;-к~л;: ційниі"І випуск «День за днем » . .ЧЕРВНЯ НЕДІЛЯ, рів. •Вулиця вимагає дисципліни•. 11.30 -

Юнокомедія

<Ні

І

так>.

12.40 -

(СімферОАйвазовськJГО». «Галерея молодих». «З «Екран поль) .. 13.00 ім'ям Леніна - 50». (І(іровоград). 13.30 - Завтра - день виборів до Верховної Ради СРСР. сДля народного добра». Праці , Соціалістичної Героя Виступ швеї І(иївської фабрики ім . СмирнJ&а13.40 ,.... Биченок. Т . В. Ласточкіна сРнт«Вітчизно моя неозора». 14.40 (Ль.вів). !(он.церт. ми літнього дня•.

15.25 - сОрбіт а дружби». (Зустріч кондитерів Кишинева і Одеси). (Одеса). 15 _55 _ Грає оркестр народuих t'нcтnv.

мент. ів У""аїнськог J телебачеиня і

,.., Р. а-

діо. 16 _30 "~ еЕ кран передового досвіс дУ• . ДокументаJІьний фільм сВ буднях вели.ких новобу.цQв». 17 _00 _ 114 К б ф" ІНалу у ка СРСР з футбол а: сДніпро» - <Динамо» (!(иїв). 18.45 - «Вас вітають ... »· До Дня медичного nрацівІнформаціІІІІа програма ника. 19.15 «Вісті•. 19.45 - Театральна виста.ва.

сНа ДОО(І&НіЧ, діти!» . 21.00 --: ський. І(онцерт ..ЦJІЯ СКР!fПКИ З оркест- 20.45 ром. 21.00- ІвферІІІаЦІАиа uporpaмa Програма сЧас». (М . ). 22.45 -ВечІри.І «Час•. 21 .30 - І(. т. ЧеІІІніона.т світу з .• новвІПІ. Програ111а передач .

11

СВІту з ІІІОТ&ГОИОК ва га,ревіІ AC)ItiJIЩi . 2. МіJІUІаJІQАІІі 311 ианвя з (ЧССР); а'кадеkІ'ІІfОГо веслувІІІНПІ. (~Р) . .23.20

PeAaat'Op

Є.

ФЕДJІR.

і•:::~~~~~:~::и=~:::~~:::.::7:~н~=о• СІІ• :;w:~~.;:~,._c,J'~:=:~;~;;~~.~.:=:=~~:;:;:::;:~~·~'~'{;;:.~.~ ~,~ Советов

депутатов трудящихси

!(иевскоіі области.

ІІІ, БРОВАРИ,

вул, І<:віІІСька, 154,

дента

_

мk:цевоrо

ра.ціоІІІовлеиии

-

масов<Jl роботи, фотокореспоt~.цента -

11•3-ІВ ві.ц.цІnІв • · 19-4-67,

п"_ІІСJІОІІОСТІ ' ..--

8 ІІТИВЦІD Обсяг 0,5

І cyflory, формату

газети сПравда»,

·--r~дЕк~~~~~;в;р~ь~аw:-;;а~.:КиІ:с~к~~·--;;~;;:~;::~ :П~а"::Х~-;;:;;-;~:~г;~U"f::=:о:аі:;fв:.~~л~Ів;;~~Г_, • · "З:М~3Іs1~1;"90в.

93 номер 1974 рік  

93 номер 1974 рік

93 номер 1974 рік  

93 номер 1974 рік

Advertisement