Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

KPAlН,

,.

ЄДНАlfТЕСЯI

Твори В. І. Леніна українською мовою

.N2 93 (3401)

У Пол;твидаві України вийшов українською мовою перший том

П'ЯТНИЦЯ

тритомного видання вибраних Творів Володимира Ілліча Леніна.

7

Том відкривається творами В. І . Ленін& «Карл Маркс », «Марк­

ЛИПНЯ

сизм і ревізіонізм», «Три джерела і три складові частини марксиз­

1972 р. Ціна 2 коп.

відображають боротьбу Леніна за чистоту марксистської теорії, його постійне піклування про необхідність розвитку і 'l1ВОРЧ()fО застосу­

МР, які розкривають суть великого революційного вчення Маркса,

вання марксизму. Основне місце в 'томі займаоють праці Леніна, написані в період з

1897

по вересень

року: «Що РQбити?»,

1916

РІК

« Крок вперед, два кр()ки назаод», «Дві тактики соціал-демократії в

ВИДАННЯ ЗЗ-Й

демократичній революції», «Про право націй на самовизначенню>, «Імперіалізм, як найвищ& стадія капіталізму» та інші.

Тритомне видання вибраних творів В. І. Леніна, як зазначено в передмові, випускається на допомогу вивчаючим історію Комуністичної партії Радянського Союзу . (РАТАУ).

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ЮВІЛЕЮ - ГІДНУ ЗУСТРІЧ! ЖНИ 'ва

Завершенни ради нсько­

+-

кубинських 4

.!JИПНЯ В Кремлі

ЦК

Гвн~рального

КПРС

тов.

Л.

І.

Висока організованість, чіткість в р{)боті характеризують по­

ські хлібороби, щоб у ювілей­ ному

виростити

зернових.

високий

На

ниця. Механіз&тор Володимир Васильович Орловський, ста­ ранно підготувавши свого ком-

відбулася

.баЙна,

Брежнєва,

'

першим

вибіркової

Щоб удостоїтись

приступив до

косовиці.

Разом

помічникю{ Миколою ПОlшав

у

гектарів

валки

Григор 0-

Колектив

На фото: зліва а

В. В. Ор­

-

внизу

-

його

степовий корабель у загінці.

ТИЧ'ного

ФОТО А. Козака.

мітинг

нулися комуністи

(ТАРС).

офіційне

зер­

Жнива в республіці проходять

-

гектарів

майже вдвоє більшої,

-

передовики

нів гектарів. Трудівники сіл праг­ нутьне допускати

розриву між

КОСQвицею і підбиранням валків. 70-83 проценти еIWшених хлі­ бів у південних областях вже об­

молочено. Всього на Україні " цю

роботу виконано н& площі понад

1

мільйон гектарів. Зерно нового надходить

врожаю

заготівельні пункти.

*

на

державні

Близько тисячі автомашин для

городне

о

...

прагнення

.'

'.,'"

млинбуд»

По 500 KiJlorpaMiB Для доярок радгоспу «ПJIО­ скіжький» К. Миколаєнко, Г . Строкач та О. Какун червень був особливим. Від кож­ ної

корови

закріпленої

групи

гання

ти

на

честь

знаменної

можцями

ців одержали по

мирним шля­

інф ор-

наl1адок одна на одну, нала.годити

багатогранний обмін у різних га­ лузях між Північчю і Півднем. Встановити постійний прямий те­ лефОННИЙ зв'язок між Пхеньяном

чаЄ'Гься, що

питання про об' єд- і Сеулом, щоб запобігти несподів&-

нання слід

розв' язати самоетій- шувати прямо, терміново і точно

КОНфліктам

і

вирі­

но, без опори на зовнішні сили, питання, юіІЇ виникають між Шв­ без втручання із зовні; об'єднан- ніччю і Швднем.

кіло­

вищі

причепами,

одночасно

які

перевозити

зерна. На

далекі

своє

річчі

Можна

трудівниці

105,7

процента, а двома причеп&ми.

передбачених

у

ІІа

••• 320 тисяч тонн збільшать-

взятому СЯ в цьому році державні засіки

зоб<Ув'яз&нні на честь 50-річчя України. Колектив тресту «Укр­ утворення СРСР. У другому пів- елеваroрмлинбуд» уже підготував

2569-2480

молока.

на

продуктивності праці - на 104,1. ці показники - значно

колектив

має

можливості до приймання врожаю нові схови­

працювати ще краще, усі замовлення новобудов дев' ятої п'ятирічки на постановку будівельних конструкцій виконати високоякісно і достроково.

вико­

нають.

мщійне агентство КНДР ЦТАК, в результаті переговорів було підписано « спільну заяву Півночі і Швдня». У заяві відзна-

воєнним

кілограмів

5000

-

по

впевнено сказати, що зобов' я­

хом, не застосовуючи збройну силу один проти одного, незалеж­ но од відмінностей в ідеології, ідеалам і системам. Насамперед необхідно, як єдиній наоції, доби­ тися національної консолідації. Сторони домовилися не вдав атися донаклепницьких вигадок і

ним

лізації

ві доярки зоБО'В' язались н&дої­ грамів і більше. За шість міся­

слід добитися

двоосьовими

можуть

випуску валової продукції вико- периментальні автопоїзди, складе­

До кінця року правофланго­

запня

серед під- 3

-

нали н& 108,4 процента, по реа- ні з веЛИIКОвагових автомашин з

ти від корови по

зма-

і третє

Перше півріч'чя закінчили теж 1О -12 тонн

Республік .

вони надоїли по півтонни мо­

• • • •W • • • • • • • • •

відправили в сільські райони об­

з відрадними успіхами. План по відстані хліб доставлятимуть екс­

зу Радянських Соціалістичних

лока. ці доярки вийшли пере­ еоціалістичного

в

приємств нашого міста .

да­

50-річчя утворення Сою­

-

перетво'РИТИ

дійсність. У соціалістичному зма­ ласті підприємства Одеси, Ізмаї­ ганні ;за перший квартал наш ко­ ла, Котовська та Білгород&-Дніст­ ровського. В збиральний кон'вейєр лектив зайняв друге місце серед підприємств тресту «Укрелеватор­ включено нові машини «ЗІЛ-130»

,

Пхеньян. (ТАРС). Як уже пові- ня

повідомляє

втрат

Ми маємо всі підст&ви це бла­ перевезення хліба нового врожаю

IlереrОlаори ніж КНДР і Південною RореGЮ

Як

цьому

у

роди.

~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • a8A~ • • • • "

ДОМЛЯЛО'сь, голова кабінету міністрів КНДР Кім Ір Сен виступив з пропазиціями про мирне об' єднання Кореї. В результаті ЦІЄl ініціативи в Пхеньяні і Сеулі відбулися переговори між офіційними представниками КНДР. і Південної Кореї.

відзнаку

виробництва токар ВQлодимир Іл­ ліч Федосенко, гооорізальник Григорій Антонович Накалюжний, кранівник Леонід Михайло'вич Матвєєв, бригадир столярів Іван Степанович Сорока та багато ін­ ших. Вони закликали усіх робіт­ ників працювати так, щоб удо­ стоїтись високої ювілейної наго­

радянсько­

нилося » .

на

Як і завжди, першими відгук­

У ході дружньої товариської РО ~НІОВИ було завершено обм,ін думками про дальше поглиблен­ ня братерських зв'язків між Ко­ муністичною партією Радянсько­ го Союзу і Комуністичною партією Ііуби, про всебічний розвиток відносин дружби і спі.вробітни­ цтва між Радя,неьким Союзом і Республікою Куб&.

про

змагання

ців у цьому змаганні».

Рафаелем Родрігесом.

)ормують

при

соломи.

50-річчя утворення Союзу Радянніж за попередні сім днів. ських Соціалістичних Республік і Ранні зернові в республіці вже про заходи заохочення перемож­ скошено біі1ЬШ як з двох мільйо­

)11Н1СТРОМ Революційного уряду Республі,ки Куба тов. Карлосом

Висв'ітлюючи Оф' іційний друж­ нШ візит у Радянський Союз Фі­ ДС.1Я Кастро Рус, зарубіжна прес:: відзначає міцніючу радянсько-ку­ бинську дружбу, дальше поглиб­ .1ення всебічного співробітництва між двома країнами. , Газети ін­

Н&,

19 областях . Збирання хлібів Президії Верховної Ради СРСР, почали і північні райони . Темпи Ради Міністрів Союзу РСР і ВЦРПС «Про порядок підбиття РО' біт всюди високі. За тиждень підсумків Всесоюзного соціаліс­ врожай знято з площі 1250 тисяч

пшениці.

ловсьний,

допустити

дослідно-експеримен­

тального заводу з великою радіс­ тю зустрів Постанову ЦК КПРС,

10

більше

низькорослі та зріджені хліба, He~

високої нагороди

із

виче~! Рогачем першого дня він

рального Комітету КомуніСТИЧНQЇ партії Куби, Прем' єр-Міністром Ренолюційного уряду Республіки Куба тов. Фіделем Кастро Рус і Ч:Іеном Се'Кретаоріату ЦК КП Куби,

кубинської дружби на Люберець­ кому заводі сільськогосподарсько­ го машинобудування. Виклад::ють­ ся промови Ф. Кастро і О. М. Ко­ сигіна на прийомі в кубинському посольстві . Наводяться слова Ф. Кастро: « Наше тверде ДОБі' р'я до принципіальної політики Ра­ дянського Союзу ще більше зміц-

чаток l\Iасових жнив н& Україні. у колгоспах і радгоспах Швдня і Центральної зони, поліСЬіКИХ і прикарпатських районів машини оБJlаднано так, щоб можна було збирати високоврожайні, полеГі1і,

ланах

радгоспу дозріла дорідна пше­

секретаря

члена Політбюро ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР тов. М. В. Підгорного, члена По­ .'1ітбюро ЦК КПРС, Голови Ради Міні' стрів СРСР ТОВ. О. М. Коси­ гіна 3 " першим секретарем Цент­

році

урожай

переговоріВ зустріч

НА УКРАїНІ

Добре потрудилися требухів­

І. РИБКА, rоловввй зоотехн1к рад­

І. ГРИЦЕНКО, секретар парторrанlзацlї.

rоспу «ПлоскlвськИЙ».

Продали найбільше Жителі Світильного активно включились в продаж лишків Іва­

ща в Веселому Куті Одеської об­ ласті . Значно більше приймуть зерна хлібоприймальні пункти Керчі та Нижньогірська Кримської області. Завершується МОНТ&Ж обладнання Гребінківського ел евана Полтавщині. Він розрахований на одночасне зберігання 25 тисяч тонн зерна. З ви'перед­

ropa

женням

графrка

елеватор області.

в

споруджується

Кагарлику Київської (РАТАУ).

ринницької продукції державі. На ПРИЙ,мальні пункти лише молока

надійшло

45,2

ПЕРШІ ТОННИ

roнни. Трудівники села в другому році п'ятирічки

вирішили продати

65

тонн молока.

Михайло Антонович Книш, Яків Федотович Шматко, Михайло Михайлович Пилипенко та Яків Марян()вич Хмарський з початку року держ&ві здали найбільше

-

400-600

літрів цінного про­

д)'кту.

П. РУДОБАБА,

rолова виконкому СвІтильн1вськоі сІльської Ради.

Краснодар. БОПРИЙМ.а;тJЬНі ПрИlЙIНlЯЛИ тонн

Елеватори і хлі­ ПУНК1'и КубаНі

перші

зерна

дес,я'l\КИ

тисяч

HOBOIl1O врожаю. Продаж хлJба державі РО3ilIоча­ ли колгоспи і 'радгоспи Тима­ шевського , УС1'ь-Лабинського, Кореновсь.ного та itНших" райо­ нів краю. Поті}\ зерна наростає. (ТАРС).


НОН І РЕЖИМ ЕКОНОМІІ Виникнення наукової організації пра­ в нашШ краї, ні неро з ривно пов'язане

ці

При складанні тарговельного облад­ нання з а'стосовується б а гатошпиндель­ ний сверлильний верстат, а такаж кон­ дуктори і шаблони для безрозміточнага сверління отворів. У результат і з апра­ вадження з аходів НОП прадуктивність праці у цеху з расла на 12,2 процента. Уся робота по запровадженню НОП

з ім енем Володимира Ілліча Леніна . Удосконалення суспільної органі зації праці він ним

вважав корінним

пит а нням

усього

і

злободен­

су.сліль,ного

жит­

ТЯ.

В. І . Ленін сформулював і основні принципи НОП , які не тільки не втрати­ ли сво є ї а ктуальності, 3 й набрали в наш час осооливої гостроти . Адже НОП ОДИН З вир ішальних фаКТОРіВ росту про­ дуктивност і лр аці ,

невичерпне

т іІсна ПОЄДНУЄТЬСЯ

ре з ервів

виробництва. При цьому ми керуємось листом ЦН l{ПРС, Ради Міністрів СРСР , ВЦРПС і ЦН ВЛl{СМ «Пра по­

джерело

л іпшення використання резервів лення режиму економії».

е коном і ї.

l{еруючись ,вка з івками ,партії,

З пашуком

поси­

роботу ради НОП, внесли конкретні про­ позиц ії , спрямовані на підвищення про­ дуктивності праці та режиму економії.

У ре з у л ьтаті ц і лого РЯД'У заходів з ор­ ган і;~афї ванн,я

80

нобудування ро з робив цілий ряд

захо­

щився рівень технічного. оснащення під­

цента.

дів з наукової органі зації праці, посиле­ ну увагу з вернувши на органі зацію ро­

приємства ,

що

по з итИ>вно

застосування

частотн.а лу,

кокільного

переобрабка

ВПРОr вад ж ен НЯ

лиття,

і

ВИСО}{О­

виплавна

-

(вироби

має

переваги

ною

і

да є

нок

перелічених

на.д3імішаною

відчутні

результати:

заході.В

і

склад­

НОП новаї техніки

ну лому

році

досягнуто

eKa!lO~~ і '!ного

ефекту на суму 343 тисячі ,карбаваНЦ і В. Собівартість продукЦії зниз илась па за­ воду більш ян на 400 тисяч карбованців

поточ­

за

механі з ація

та рацlоналLз аторських пропо з ицій у МІІ­

рі,З Ні за технологію виготовлення і спо­ собами обробітку) така органі,з ація пра­ ці

деревини,

ВіД застосування

спеціальне оанащення.

раху­

ПРОдYlктивність

проти

пр а ці в цеху з росла на 14,1 процента . У цеху торговельного о.бла'днання та­

на,l{

планової,

з ниження

в

тому

з атрат

числі на

за

та

ба'IНХ мі'сць. На дільниц'і сталярних ро­ біт .

ництва з а рахунак наукової

проведено

значні

реil\ОНСТРУ,l{ції

ро ­

Побудавана та введено в експлуата­

усі рабо чі місця обладнано піддонами, . контейнерами. Вони обслуговуються елек'тронавантажувачами. На сушильно­ .ро з крійніЙ ділЬіНИЦі НСТalновлено моно­ рейку з електротельф е ром і мехаНі з ова­ ні траверсні візки для з авантаження су­ шильних

-

Наш еконоиlчннА

С.f10ВНИR Радянська людина, її пра ­ ця,

життя ,

задоволення

теріальних

і

духавних

ма­

по­

треб завжди були в цеНТРі уваги l{омуністичної партІУ . Це ОСlІова ленінської політи­ ки l{ПРС . Вона дІстала яс­ краве вІдображення в Дирек­ тивах ХХІУ з'їзду партії , ЯКИЙ накреслив широку про­ граму підвищення життєво­ го рівня , поліпшення умов праці і побуту людей.

Матеріальний

добробут

народу зростатиме в нашій країні в результаті збільшен­

ня з аробітної плати робітни ­ ків і службовцІв , в міру під­ вищення квалІфІкації праців­

нинів. Ось лише дві цифри. Якщо в 1970 РОЦі середньо­ Місячн а грошова плата робітнинів і ців становила 122 ці, тов 1975 ,році сягне майже 150 ців.

Регулятором плати є

зарооітна службов­ карбован­ вона до­ нарбован­

заробітної

тарифНі ставки,

яні

визначають розмір оплати праці ,за ОДИІІІЩЮ часу .

l{оли спитати, що тане та­ рифна система, то коротко можна відповісти так: сукуп­ ність основних державних документів , які визначають оплату праці робітників від­ повідно до їх кваліфікації, народногосподарського

чення галу з і

зна­

(виробництва),

характеру праці, економічних і природно-кліматичних умов районів країни.

Тарифна система склада­ ється з тарифно-кваліфіка­ ційних довІдників, тарифних сіток , тарифних ставок і ра ­ йонних коефіціЄНТів до заро­ бітної плати. Вона встанов­ люється і змінюється тільки урядом СРСР. Тарифно - кваліфікацІйний ДОВіДrНИI]{ це звіт виробни­ чи~

З Нll ж ення

характеристик

усіх

ос­

НОВНИХ ВИі.[~і!В роБLт і профе­ сій даної галузі промислово­ сті. Передбачено і вимоги до робітників, які виконують ці

2

стор.

О

трудомісткасті

СИСТЕМА роботи.

На

підставі довідни­

ка адмінІстрація встановлює персональний розряд для кожного працівника .

ТарИфна

сІтка

народногоспо­

дарське значення галузей промисловості, умови праці

ступінь

її

наукової

органі зації до ­

і

та

інтенсивностІ .

Вищі тарифНі ставки мають робіТНИКИ галузей, що визна­ чають технічний прогрес, а

інш і .

,вр аховуючи гата

те, що

на

заводІ ще ба­

з астосовується ручнаї праці ,

рада

НОП ра з робила перелі.к цих робіТ і пе­ редала його усім начальникам цехів і спецlал і СТ<lМ для того, щаб за участю усіх раб і тників , передавиків виробни­ цтва н а м і сцях ра з робили І з астосувати ряд з аха.Дllн для ких процесів.

механі з ації

трудоміст­

l{олектив нашоro заво,ду в обстановці

Шість рем

є.мСТlва

нагороджений парту

плану ,другого

ра­

І ; ОНУЮ'ІИ їх ,

наше пL~приємство

на

несе

тиж­

роль від і грала наукова організац і я пра­ ці, т,ва.рча ініціатива усіх rпраціIВНИ,]{ЇВ.

начальник

вІддІлу

грам·атою

УРСР.

Зараз

трудОІВУ

!Вахту

УТІВаре'Ння норми

120 -130

проценті·в.

На фото: І.

1_

і

спортивним

залами

та

господарськими

при­

міщеннями .

-

До будівництва ми приступили

запізненням ,

-

розповідає

ниЦі Юрій Пе1'РОВИЧ Зубець.

трохи з

начальник

-

діль­

Щоб надолу­

жити прогаяне, організували работу у дві змі-

Фото П. Голованя.

будівництва . Люди до праці взялися дружно . Ьригади монтажників комунІста Григорія Сер­

гійовича Ташути та Миколи СеРГійовича Сіро­ штана з

перших днів розгорнули змагання

свого

вони

дотримали.

Змагання, додає бригадир Т .С. Та­ шута, велика сила! Вона кожного надихає працювати краще . У нашій бригаді 17 чо­ ловік. Найбільш досвідчені муляри Анатолій поваленка, Сергій Вошко, Анатолій Аврамен­ ко , Таїса Ужвенко, Анатолій l{улинич та Сні­ тлана Бутрим змінні нарми виконують на 125

--130

проценті·в .

На

них рівнrяються Й інші .

Усі барються за відмінну якість роботи

і за

високу

тиж­

продуктивність

праці.

Муляри-монтажники попрацювали на славу . Але трахи з зап~зненням приїхали сюди шту­ катури ІЗ ЕМУ-38. Адже 1ЮНИ свій фронт ро­ біт могли б почати значно раніше у перших поверхах новобудови. Потрібно поспішати також сантехнікам 3 l{иївського будівельного

гостинно відчинити

двері

На фото : вгорі

-

бригадир Г. С_ Ташута і

леннях праекту тепломережі, внизу ництво

будів­

Фоторепортаж А. Козака.

використовува­

при­

множать блага, що їх радян­ ські люди одержать в міру в

суспільне виробництво.

М . ЛОйКО, старший науковий спів­ робlтннк Інституту еко­

иомlки АН УРСР. НОВЕ

-

школи.

до

кожного

троєщин­

TeJCHIK П. Л. Кияниця уточнюють зміни У крес­

ти на кожному робочому міс­ ці резерви продуктивностІ праці. Тільки зростання про­ дуктивності праці і підви­ щення . ефеКТИВНОСТі всього .

вкладу

для

СЬКИХ школярів.

кожного трудящого? Шдви­ щувати свою кваліфікацію,

трудового

ще

новобудову.

природно,

господарства

Мине

нів ,зо два, і покладемо останню цеглину в цю

службовців.

народного

за

І слова

-

дасть змогу значно піднести реальні доходи робітників і

і

Брнжов за ре­

зчіIПЛе.ння.

ях праЦіmшків з урахуван­ ням умов їх працІ та квалі­

вишукувати

на

І вона у ниніШньому ювілейному році повин­

сті . Зокрема, намічено збіль­ шити тарифні ставки і поса­ дові оклади, піднести роль тарифної системи, поліпши­ ти співвідношення в оплатІ праці по галузях народного господарства і по категорі­

вимоги ставляться

виконує

ни. Це дало можливість максимально викари­ стати підйомні механізми і прискорити темпи

на

сконалення оплати праці від­ повідно до її кількості і яко­

Які

честь

управління Н2 521 і електромонтажникам з НБУ-422, адже школа пусковий об'·єкт.

У нинішньому п'ятирІччІ передбачається дальше удо­

це,

роб.і'тник на

СРСР,ви­

роБНИЧі

І управлІння.

верху навчальнаго корпусу. Залишилось побу ­ дувати галерею, що сполучить ЙОГО З актовим

Міні­

мантом та регу.люваIllНя.м муфТИ

Д. ТАТУР, НОП, зарплатн

також зайняті на підземних роботах, у гарячих цехах, на хімічних заводах.

фікації . Все

1вЗJНОВИЧ

автомобільного транс­

50-РіЧЧЯ

день раНіше 23 червня - завершило сває трудаве півріччя. У цьому велику

еКОНОМії

слюса­

автопідпри­

іван

09034

ДОСТРOlкав е

виконання

працює

Врижов. Ударник номуністичної праці за цей час вніс багато ра­ ц іоналі,заторсЬіКИХ пропазицій. Нк кращий Iраціонал1затор, він

стерства

І,У П ' ятир іtJ,КИ І достойну з устріч 50-річ­ чя утварення Союзу РСР. Успішно ви­

рокіІВ

упнеВІмоцеху

за гаЛbllЮГО політичного lПіднесення ШИР0ІЮ роа горнув соціаліrстичне змагання за

БУДУЄТЬСЯ В ТРОЄЩИНІ ДЕСЯТИРІЧКА

це роз­

міри оплати праці робітни­ І. ів за одиницю часу (годину, день, місяць). При цьому

і

ви ­

планів

виконання п'ятиденки за чотири дні .

роботи, її складності та ін­ ших умов. Вищій кваліфіка ­ ції робітнина ніlдповіда є і ви­ ЩИЙ розряд тарифної сІтки.

враховується

Слід від з начити, що найкращого

віддати належне, що вони з робили багато . За­ раз тут давершується кладка стін другого по-

визначає

-

про­

Відтоді, ЯК робіТники будівельно-монтажно­ го управління .NQ 35 заклали перший ківш бе­ тону у підвалини Троєщинської середньаї школи, минула більше двох місяців. І треба

спІввідношення оплати пра ­ ці за одиницю часу залежно від кваліфікаЦії. роБІтників, значення виконуваної ними

ТарифНі ставки

на

8,1

сяг калеКТIІВ цеху .NQ 3 (начальни]{ цеху Я. А . Гуревич). Тут дабре працю є твар­

фанду з аробітної п л ати 30 тисяч . Нещодавно на з аводі відбулося об' є д-

камер .

ТАРИФНА

орг а нізації

праці і в цьому році. Лише З 3 першиН квартал понадплаllове зниж е ння саб і ­ в а ртостІ 'становить 109 тисяч карбаван­ ців , в таму числі з а рахунок еконамії сировини і матеріалів 68,5 тисячі ,

цію нову сушильно,прирізочну ділЬіНИЦЮ,

знизиться

ти'сяч людино,днів, тобто на

конання

раху­

сирави,ну

І м атері а ли на 288 тис'яч ка,рбова,нціIВ. Зраб лено серйо з ну зая,ВlКУ Н3 Підне' сення еканомі ч,ної ефективнос т і вираб­

кож

місяців

тисяч люди­

вальник Н. О. Терещенко, технолог С. І . Мичк і н, бригадири М . А. Морозов та І . Ю . Бут-Гусаїм, слюсар М. Т . l{исlль

ських робіт авто-та електранавантажува­ 'lа'I\Ш, п'яти- та десятитонними ка з лови­ ми кранами, а та,кож механі'з ація про­ цесі'В переміщення великовагових штам­ п і в при їх вигатовленн і .

В умовах нашого виробництв а

шіСть

45

ча група, да , складу якої вхадять Hap~IY­

ції: дільниця

к и для квасу ,

за

мета­

сушіння

монтування котлів, д і льни­

вдосканалення НОРМУ­

ВИСOlютем.пе.ра турного.

НИХ виготовляються окремі ВИlДи продук­

ця а'в'тофУРГОНіВ , дільниця па'вільйоні:в і 1' , ін . Тепер на .всіх дільницях ЗМОН­ т,овані з бираЛЬНі стапелі, кран-балки, а там, де виготовляються котли та боч­

та

на -днів, а до кінця року

па з начилось

на збільшенні економічної ефе.кТИВНОСТі виробництва. До таких за'сооі'в ,належить

бочих Мі'СЦЬ бригад і окремих робітників. Так, у слюсарно<кладальному цеху .NQ 3 З .метою слеці а л і.з ацj.ї !Виробнн­ цтва створено три прогони. У кожному з

праці

трудомОСl'К'і<.:ть

цьаго року з ни з илась на

За рахунок викаристання резервів, здійснення окремих оргт·ехз ас обіВ підви­

за воду

НОП,

КИЙ принципово, по-діловому відзначили

маши­

нашого

та ради

:за перше півр і ччя цьqго року. У своїХ виступах начальник цеху .NQ 2 В. П . Линник, голавний технолог П. Б. Вілін­ ський, ГОЛО'ВНИЙ інженер С . Є. Солод­

торговельного

тив

колеl{­

і

на'не з а,с ідання техрruди

де обговарюва,вся стан виконання плані,g

ЖИТТЯ

о

П'ятниця,

7

липня

1972

року.

о


КРАЩЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ОСУШЕНІ І ЗРОШУВАНІ ЗЕМЛІ

зервом у збільшенні виробництва овочів, картошrі, кормів для худоби. Для цього потрібно вже в цьому

Уміле використання осушених і зрошу­

І

ваних земель є одним з голо'вних резервів підвищення

врожайності

всіх

брали по

сільськогос­

подарських культур . Про це йшлося в По­ с тановах травневого (1966 року) і липне­ вого (1970 року) Пленумів ЦК КПРС.

плоді' в.

порядку на

подар с тва,

досягнення

полях

кожного

високих

і

Мало, дуже мало .

радгосп

«Il.'!ОсківсЬкиЙ »

щороку

вирощує

один раз

по 24О-270 центнері'в овочів, 40 центне­ рів сіна багаторічних трав. Радгосп «Ру­ санівський» на запл&вних землях Трубе ­ жа вирощує

110 373

KOpeHl%lOiIiB, літківчани -

16О

filJЖНОГО

гос­

402

Найбільше поливних

Однак і в цих господарств&х

і зро-

передб а чено

чів

о с ушувальних

систем

за

рахунок

госпо­

31 ОО

збільшиться

ках домігся

виростив по

го

що

районі

о с ушені

і

з рошувані

використовуються

зе м л ях (ц !г а)

К У.1ЬТ У РИ

с

О з и:ма 'пше,н,\1оUЯ К арто.п.1Я Озоч і

.

Ко р· ~.юв,; .fюр€oн,е п ,ю;щ

фактору

регулювання

приниження як

основного

водно-повітряного

організація праці і

і птахо­

високоефективному вико­

ський » та імені Щорса) та,ке важливе пи­ тання,

як ме.l1іорація,

не

с тало предметом

обговорення ІВ партійних організаціях. Наші поліські піщані і супіщані грунти,

де запаси гумусу складають лише

0,5-

процента, особливо потребують міне­ рал ьного живлення і не менше 17 центне­ рів на гектар ( в туках). Тільки при цій умові і дворазовому поливі можн& доби­

1,2

в

тися підвищення врожайності порівняно з богарними землями. Поки що вносимо на гектар ~рошених земель 12 центнерів мін­ добрив. Такі ж вимоги ставляться і до осушених земе.l1Ь Трубіжської та Придес­ нянської заплав, куди ми повинні вноси­ ти по 12 центнерів міндобрив на гектар, а вносимо лише по 4. Держава виділяє на осушені землі 12 центнерів мінеральних добрив на гектар, НІ'І зрошувані - 17. По­

з~мл "х (ц / га)

на с о с ні

станції

щу. Не надається Jlалежна увага підготовці кадрів поливальників і в інших господар­

ному

використанню

ми

спорудами,

регулюванні

о

нового будИ'н!Ку побуту. Фото І. Волчкова

(ФотохрОНіка РАТ А У)

UПlIUlIIIІIІІIІІIІІIШПIІІШIІІIIІIІІIШIПШIІШJd,

І}JlЦАМНн.ашuА.

щО

j[ВЛЯ6'ТЬСЯ

основним

водно-повітряного

«ЯК ВИКОНУЮТЬСЯ ВЗЯТІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ»

У

режиму.

ІІід таким заголовком у газеті 14 червня була вміщена стат­

за

у радгоспі «30РЯ» із 39,5 кілометра кана­ лу обкошено один раз лише 28 кілометрів

закупівлі і якості сільгосппродук­

до того ж і неякіCJIО . На ста шого

відділка

reKTal}ax

провадиться випасання

пер­ ху­

доби робітників і службовців, де майже зруйновані канали, порушено кротовий

тя головного

держінспектора по

тів Я . ' Bop~)НeHKa про те, що в Пу­ хівському племптахорадгоспі по­ рівняно з минулим роком жир­ ність молока знизилась на 0,02

дренаж. Тому ця площа. стала малопродук­ тивна. ЗаП.1ановано тут зробити кротовий дренаж н& 250 гектарах, а не зроблено ні­ чого, хоч і придбали спеціальну машину МСР-l,2, яка може заміlНИТИ десять коса­

процента.

рів на обкошуванні ка:налі'в, але вона не

що торік дійне стадо складалось із корів сухостійних, ял()вих і тих, що ЙШЛИ в запуск, тому

використовується .

У радгоспі «Лїтківський» до обкошуван­

Директор радгоспу І. МаЙС'J'1}ен­ ко та головний зоотехнік В . Дя­ чок повідомили, що вказані фак­ ти .мають місце. Справа в тому,

недавно.

жирність молока в них становила

Тому й не дивно, що вони забур ' янені, а

в середньому 3,65 процента. В цьому ж році дійне стадо на 68

ня

каналів

приступили

тільки

машина МСР-l,2 простоює. У радгоспі іме­ ні Щорса із 24 кілометрів каналів не обкошений жодний .

Знижується в'рожай із-за незадовільного догляду за посівами. Так, на QСУЦJених землях радгоспів «Літківський» та «30РЯ» можна побачити КУКУРУДЗу,кормові ко­ ренеплоди, забур'янені в рядк&х, бо з за­ ні:mеllНЯМ аRстосува.l1И гербіциди. Недоста'тня увага приділяється вапну­ ванню КИС.l1ИХ і гіпсуванню

солонцюватих

грунтів. аа станом на 1 червня при зав­ данні 232{) гектарів вапнування виконано по р&йону на 1108, гіпсування при зав­ данні 290 - виконано лише на 50 гекта­ рах . Радгосп імені Щорса до гіпсування не приступив. Неаадовідьно використовуються і кошти , виділені на ремонт та реКО'нструк­ цію гідро споруд . Завдання подягає в тому, щоб партійні організації, дирекції радгоспів і ПТ&ХОфаб­ рик повсякденно займалися питанням кра­

процентів

СК.l1адається

центи, що й

знизило

ральних речовинах. МОП0ка,

задежно

ли давати і

вий метод доїння: першого

молока

видоюється в

,150 200

3,50

230

430

381

3;3'0

150

360

'2' 15

Ряд господарств вкрай незадовільно ви­ користовує так звані малі зрошуваJlьні системи, які

мусять

бути

' головним ре-

кожного

ви~окої віддачі Ю. БІЛИК ,

сlльгоспвlддlлом

мІськ­

кому КП Україии.

ТРЬОХСОТСИЛЬНИП БОГАТИР «К-701» Юровсьиий завод у цьому ро· ці випустив перщу па'рТіЮ сте­ ПОВИХ бога:тиріlВ з двигунами в шин

ще

роби

не

сил.

Таких

одержували

краjjни .

ма-

з емле­

«Юровець» ,

що

'Випуокаєтьоя тепер , оре з швид­

16 27,6

:lавоД.

зрошува­

гектара .

завІдуючий

випоюван­

ної жирності зда ється на молоко­

.~~~~~~~~~~!!ojII!!!~~!!:jII!!~~~~~~~~!!:jII!!~~~~_~_ _ _~~_ _" _ 300 кі'Нсьиих

77 169

них з емель, добиваючи с ь

для

надою

посуд і

ня те.l1ЯТ, решта молока підвище­

трібно тільки правильно ЇХ застосувати .

та

ста­

одна третина разового

викори стовується

35

:.:

осушених

кілограм

надою

окремий

" €-

С

використання

На

від

кілограм макухи. У цьому році запроваджено но­

"

щого

загальну

грамів концко'рмів

350

t::

~

Жир­ про­

Вжито :Jах&ді' в, щоб підвищити жирність молока. Раціон дійного стада збалансували по llepeTpaBному протеїну, каротину і міне­

" €-

оо

3

жирність.

о:

с

із корів­

п е рвісток, які на роздої . ність молока в середньому

::

о: :<

_

. 1fu9ntJЛiе

є

Однак, перевірка показала, що, наприклад,

60

КО.1ектив комбінату будівельних матеріалів Хме'.l1ЬНИЦЬКОГО о1ілміж­ колгоспбуду р і к у р:ік ~більшує ви­ пуск залі:Jобетонних виробів для сільських новобудов. НЇ! фото: спеціа.l1ьна касета для виготовлення -залізобетонних деталей

зо

для тваринницьких приміщень. Фото В. СтепанеНІка.

виростили .l1ише по 115-119 центнерів овочі, в на кожному гектарі . В радгоспі « Зоря » одержано наЙ,нижчий урожоо кар­

- .

земель

В ' селі

.карня, теле- і фотоательє. На фо,то : в пункті прокату

по стійний і своєчасний догляд за внутрі­ господарською мережею та гідротехнічни­

.1ЯХ радгоспи « Жердівський }) , «:lаІ1.11ав­ ний }), «Зоря}), Пухівський племптахорад­ ГОСП,Калитянська птаХОфабрика. Торік радгоспи «Жерд;івський}) і« Заплавний})

107 147

осушених

область.

,майс;терні, П~,НіКIТ прокату, перу­

ств&х, внаслідок чого полив організовано 8 одну з міну. О~ним із в&жливих заходів по правиль­

нижчі врожаї одержують н& осушених зем­

по по

лиш е

перший місяць літа двічі полити всю пло­

Та к і пока~ники в цілому по району. Ще

топлі силос

використовувалися

НlІ 47 - 50 процеН' тів своєї потужності. При двозмінній роботі можна було полива­ ти щодня 50-55 reKTaj}iB і за веону та

Черкась:ка

Че'РВОlJlа Слобада Черкаського району 'Ві\Ц!КРИТО .новий будинок побуту. До послуг сільських Т,руді:вник іIВ .швеЙна і шевська

с

150 180

4,5

О; Н;О

дренажу

ристанню кожного гектара осушених і зрошених земель. Як показала перевіlжа, жодного разу з& OCTaHH~ роки (за винят­ ком р&дгоспів « Требухівський», «Літків­

свід-

27,6 133 104

на ,С';'НО Б, ЗJгатор';,чн,;, т,р з?и 'на

кротового

ливу роботу по

І( У.КlУ:Р,\1.1;Зз. '\I/ В 'ст IІ'г, юст і O J,II!<J,P ;ч,н,) Т,Р,а в и

мережами,

значення

по-справж­

HЬO~IY не органі' зовано полив . У радгоспі імені Щорса ПОJlИВОМ охоплено 851 геl(­ тар і лише перший раз. Із-за відсутності поливальник~в у квітні-травні робота бу ла організована в одну зміну. Потужні

'""

g

t::

є

фабрик не взяли під свій контроль цю важ­

Урожайні с ть 11 3 :l lюш е Н1fХ

...

земель

цього питання. У

бітників. lIартійні організації радгоспів

:>. Назва

меліоративних

недостатня м&теріальна зацікавленість ро­

;КоД' не го сподарство не досягло запланова­ ної врожайності на цих землях, у тому числі і район. Про це <.'відчать дані за МИНУ.l1У п'ятирічку. на ос ушених

використання

режиму, незадовільна

незадовільно.

У рож а Нні С Тh

врожаю­

центнерів коренів. Низь­

і зрошувальною

на

~емлі

запроек 'гованого

456

гляд за внутрігосподарською осушувальною

Структура посівних площ на осушених ~е"лях така: овочі займаю' ТЬ 832 гекта­ ри, картопля 142, кормО'Ві культури 6390 гек тарів. Однак аналіз урожайності сільськогоспочить,

гектарах зрошувану

землеробств&, не дотримується поливний режим, недостатня кількість органічних і мінеральних добрив, нооадовільний до­

тура:llИ.

роки

73

господарствах району ще низька кулиура

- 520, овочі - 491, картопля - 825 , кормові 1147, кукурудза на зелений корм і с илос 593 гектари. РеШТІ) 1074 гектари зайнято під іншими куль­

ост&нні

400

неувага керівників до

то вона має такий вигляд: о з имі зернові з [.,;Імають в цьому році 670 гектарів, ярі

за

ли ­

по

ті продукції, збитків. Головною причиною низькопродуктивно­

гектарів. Якщо го'ворити про струк­

культур

-

-

ка врожаинkть на полив'них і осушених землях ПРИ3'БОДIІТЬ до високої собівартос­

туру посівних площ на поливних землях,

дарських

у тому числі огірків

систему, збудовану іІа вимогами сучас,ної техніки. Використовує ж її вкрай незадо­ вільно торік зі(урав по 113 центнерів картоплі і 49 центнерів огірків. Радгосп « Требухівськии» має 188!) геКТl1рів по­ ливних земель і тільки по кормових буря­

солонцюватих­

ЇХ

центнери, а помідорів

рицький » має на

1,7 тис. гектарі'в . Як бачимо, завдання не з легких. Вико­ нання його дасть можливість різко підви­ щити врожайність кожного гектара. Вже в нинішньому році будується зрошувальна си с тема в радгоспі «Зоря » на 200 гект&­ рах для культу' рних па совищ . В наступно­ ~IY році планується будівництво зрошу­ вально-осушувальної системи на 600 гек­ тарах у радгоспі « Плосківський», у радгоспах «Великодимерський » зрошувати­ меться 160 гектар,ів культурних пасовищ, « Гоголівський» 400. Нині в господ&рствах району є 14 ти­ сяч гектарів меліорованих земель, що ста­ новить 17 процентів до усієї площі сіль­ ськогосподарських угідь. Зних поливних - 4352 гектари, осушених - 9835. За п' Я'тирічку

123,

поливних землях одерж&но тільки по 92 центнери овочів з гектара, у радгоспі «Ве­ ликодимерський» - по 78. Радгосп «Боб­

на

дев ' яту

по

43

центнери з гектара . ~7 радгоспі <~оря » на

дарств на двох тисячах гектарів, а також виконати технічних робіт на шести тиея ­ чах гектарів на з емлях, що не потребу­ ю ть осушення. Потрібно також провести в,:опнування кислих гр}т нтів на 13,4 тисячі гектарів та гіпсування

-

ше по

земель від Борт­

« Требухівський» та імені Щорса. У першо­ му - 1889 гектарів, у другому 1184.

шувані землі. Торік радгосп імені Щорса виростив 110 27,2 цеН1'нера озимої пше­ ниці, каРТОП.l1і по 126 центнерів, ово­

будівництво зрошуваних сис­ тем за рахуно к держбюджету на площі 11 ОО. гектарів і з& рахунок господарств 1000 гектарів. Планується побудувати

птахофабри­

ницької зрошувальної системи у радгоспах

lІо становою обкому КП України та обл­ виконкому в нашому районі на п'ятирічку

врожаїв .

,гектарів. llодібне і в Богда­

ках.

центнери кормових центнерів картоплі, центнери буряків J

використовуються

35

нівській та'tемиполківській

І' ект а ра.

Незадовільно

с талих

році, як МІНІМУМ, полив усіх культур.

В радгоспі «Зоря» із ста гектарів ПОЛИ'ТО лише один раз 35 гект&рів, у радгоспі « Красилівський» із 60 гектарів полили

А рівнятися є

на кого. При однакових погодних умовах

Особлива увага звертається на підвищен­ ня культури землеробства на осушених і зрошуваних з емлях, росту ПР0дуктИ'вності сільськогос подарських Уl1ідь, н&ведення зра з кового

про'вести триразовий

центнерів І,ОРМОВИХ корене­

100

( ФQlтохроніка

ше.

Трьохсотсильний розширить

богатир

можливості

комп­

лексного оброб~ТНу грунту . Зчеп 3/на'ря!Ць , які він веде, за один ,прохіід 3/може ВИlюну,вати всІ

операці'ї від о·ранки до . сі'вби І К'ОТКУlВан:ня поля . Машина здат­ на працювати ДО п ' яти ТИСЯЧ ГОДИН без капі'тального ремонту. «Д-701» (жлада,є зараз «дер­ жаlВні

центнерів, кукурудзи на цеllтнерів. ПухівчаllИ зіП'ЯТНИЦЯ,

РАТАУ).

кіОтю 7 -1 О кілометрі,в за го­ дину, а його наступник «Н-701» -на два-11РИ кілометри lIJJВИk

іспити»

'ПРИДОНСf>КИХ

на

цІлинІ

і

степах.

(РАТАУ).

7

ЛИПНЯ

1972

року.

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

3

стор

О

в


Ось

-

і

підходить

той

марнували . Назва «таб і р праці та , відпочин-

нах просапува,ли гекта'ра капусти,

наш табір праці та від­

ку »

гектара

час,

коли

ми

залишимо

говорить

починку «ДруЖба». Не­

себе.

забаром розійдемося по

ліlДНИЦblКУ

ДОМі'вках,

ГJщдали

понесемо

з

собою дзвінний оміх, задушевну пісню.

Пі:ДIЙОМ , сніДанок, на

-

машину

1

в

подругами ,

ставниками

ми ,

на­

-вчитеJIЯ­

яким

табору

і

'{,удовим відпочинком.

нас

'тут

дв ад­

ц,ять Сі'м учнів дев'<Я'тих

мас,ів

Шевчен.кі'ВСI>КОЇ

середньої школи, а з нами ю~рі\внИІ\ учні,ось­

кої виробничої бригади Євген Іванович Доро­ гунцов,

Іначальник

та­

бору Петро Прокопо­ 'вич Кудlн, Антон Сер­ гійович Ященко та ін­ ші

вчителі .

Час

у

дос-

роботу,

за

до-

нартоплею

та помlд,орами на полях, закріплених за учніВСЬ1ЮЮ виробничою.

тари

огфкііВ,

4

гек­

для

перцю

висіва;ння

пllВгеитара

щі в ча,сно С'І!ОЄЇ

«ДруЖбі»

не

Зустрі­ рад­

госпу Т . П. Калюк та М. Н. Проценком, лек­ ції, читання й обгово­

ПОМ і'Дорі'в , підго­

тували

дозвілля.

чі з передовиками

пло­

реНіНЯ

теплицях. Одно­ не забуваємо невеличкої при-

книг,

вечори ,все

ві.кторини,

віДПОЧИНКУ-'

проходило

захоп­

лююче.

Взяти хоча б постій­ не

Табір «Д р у ж б а» Ра:з ом з Євгеном lва;ноІвичем оБГОВОРИЛИ,зва-

жили усі наші можли'вос'ті й резерви і вирішили,

що зможемо ви-

но

дагля'даЄіМО

тува ти школи

50"рlччю

утворення

Союзу РСР. Крім того, допомагаємо

,радгоспу

«Боб-

риць<Кий ». На його ла-

KYPC-Gмаг3JННЯ

на

нра­

.по.паВ'С,Ьока область. P>oe re ,) НПО,Р~iLКОВ'уЕ:їЬС Я КУIР'ОIРТlне М:'СТО }\1ир­

ще виконаl~НЯ пісні . Перемога дісталася

росли-

поМідоріВ. То буде !Наш rrрудовий подарунок

ц,elflТHepiB

заго­

город. За останні роки тут сп оруджено

ідИМО на ній що:ценнl «АеЛіТі». Але «Чай.ка» опостереження, ctapalH-взяла реванш , переміг­

ІНИ. Ремонтна бригада в

180

між

ло .постійно працювати, мріяти. Так ви.ник кон­

ШІ\ільної навчально-дослl,дної ділянки. Прово-

,ростити по 210 цеН'І1неріlВ нартоплі з ге1\тара тало

змагання

на,ми « Чай~а» та «Ае­ лiJта». Воно породило багато задуМі'В. змуси­

завдячуємо

оргаНі'заЩіЄЮ

Було

ПРОВОДИЛИ

за

було

поле.

Так ЩOlранку розпочи­ Iна'Вся наш трудовий день. Увееь ча,с були поруч

са:vщ

1,75 3 ,3

цей час допамагала

ши

ro-

рону:

ДНі у таборі «Дружба~ запам'ятаються

учні

нам

фарбували .підлогу та парти, лагодили jHBeH-

тар.

Не

менш

цікавим

чої бриrади.

рубеJlсем,

СРСР.

виставки вилючає в себе

понад

ВИСТАВКА РАДЯНСЬКИХ 400 полотен 60 радянських ху­ ХУДОЖНИКІВ дожниR1в . Виставиа творів

радянсьиих

художників відкрилася

у

ТокІйського

«Міцу-

ставочному

залі

НАРАДА

-

ви-

ПАРЛАМЕНТАРІВ

ЛІВАНУ

Відбулося спільне

земних

справах

при

торговельних

сприянні

фірм засідаlПlЯ РОЗГЛЯНУЛI!

пита~ня

Міністер ств а І ІеУ З останніми агресивними ак-

-

R,УЛЬТУР.и СРСР та Спілии

ху-

12 , 15 --

фі.'1Ь М

« Рllб аЛ КIІ "' .

ника угорської музичної куль­ тури композитора Бели Барто­

« Н а ука

-

16,,,,; -

.Поезія » .

Дебрецені .

Крім

І ", ,; ;;

угорських

с ела». АИНИ,

тами ІзраУлю.

лі з му ,

ТА а

про

дітей

«Стоrінки

IG,25-

госпо д арст в)' ,.. .

17.1:;

ДЛЯ

т еле ,

НОВItН".

-

прuфес ії.

сільс ь к о му

Кольоро ве

-

«Умілі

р у ки » .

ЖИТТЯ

КИflГИ .1 ЬКОГО

Но ­ теле б а ч е ння .

« Т о вариш

иолективів, у тому числі і сту­ дентсьиий хор Леніиградсьиого технологічного Інституту імені Ленради. (ТАРС)_

12.4;)

(Перед а ча п "я та), IR, JO - Ко л ьо rове

17.45 -

хо­

Кольорове те ,

Д о к у мента .%IIНЙ

Ро~ повіді

-

т еле бачення

мІсті

рових ансамблів, у фестиваЛі Учасниии беруть участь вісім зарубіжнн

про положення в країні і зв яз­

Новини, 9А 5 -

для дітей. «ПРИХОДЬ ка зко» , 10,15 Ху до жніі\ фіЛЬМ «Юнга i ~ шхуни .Кол у м б» , 11,30 - .Му зичІІі м а ршрути:.. Пі с ні і танці н а родів

С Р С Р.

та національ­

косІ». Вона організована рядом ної оборони Лівану.

японсьиих

у іно­

9,~ -

ле б ачення

валь хорового співу, присвяче­ ний пам'яті видатного представ­

засідання ка почався в угорському

найбільшого парламентських комісій

універмагу

П'ятий

Друга

Перша програма-ЦТ

МІЖНАРОДНИй ФЕСТИВАЛЬ мlжнародннй фести­

Експозиція

футбола: .Спартак» .Арарат., (2-й тайм), 21 . 15 Програма «Час •. Кольорове телебачення, Прг­ м "єра телевистави «Мій острів синій •. 23 , 15 - Першість світу 3 шахів , 23 ,35НОВИНИ .

21.45 -

П'ЯТНИЦЯ, 7 ЛИПНЯ

ВИРОбни-

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I дожннків

пісня..

1Я . 3()

-

РРФСР

Світ

19,00 -

Д ні

у

18 ,00 -

літеrатури

Мол д а вськііі

і

со ціа­

редача з Кишин е ва), 20.30 в е те лебачення, Чемпіонат

14,30 Телефільм «Крізь р оки.. 16,55 Наша афіша, 17.00 3а накреслен­ НЯМ!! XXIV' з 'ї з ду КПРС. «Х а й поле

-

ШИНОРЕМОНТНОМУ ЗАВОДУ

вистава, КОllгресі

оголошує прийом на

(Донецьк).

но ,

-

Брова,р,н.

Коль о р о , СРСР ~

<Д ім

н о вини.

д ітн !' ,

і

господ ар».

Прогр а м а

кі,

21,15 Ху ,

23 .00

передач.

Редактор в. ФЕДЯН.

6).

вельних підприємств мЇ'Ста Києва . за фа­ хом

довольчих товарів, контролерів-касирів.

віком від

15

Києві

років з освітою

ПО'ТРI::б.н.о

УЧНІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ

класів.

Ті, хто закінчив ботою в м. Києві.

та,кі

податн

Прийом заяв

)щwу,ме,НIТ'И::

2).

4).

докумеит про освіту (в ориrіиалі);

3). посвідчения про народжения (копію);

про-м'вузол. АдміністраціJl.

або

ТРИКОТАЖУ

від

на постійну роботу

-

В'ЯЗАЛЬНИЦІ І УЧЕНИЦІ В'Я3АЛЬНИЦЬ, ШВАЧНИ І УЧЕНИЦІ ШВАЧОН, ШОФЕРИ, ЕЛЕНТРОМОНТЕРИ, БРИГ АДИРИ-НОМІРНИНИ, ПІДСОБНА РОБІТНИЦЯ, БУХГАЛТЕРИ,

СТИПЕНДІЄЮ.

училище,

з

ПОТРІБНІ:

забезпечуються

ро­

3 травня 1972 року.

ДОК'Ументи П<Jiдiа,в, ати оса;бисто на .a~pecy: м. Кн­ їв,в.ул. 8ищед:убе,ча,нсt;ка, 55 (ста'Нlц,ія -метро « КОІм­

заяву; автОбіографіЮ;

1).

ДИТЯЧОГО

286);

медичну довідку про те, що протягом останніх трьох років ие хворіли інфекційиими хворобами.

ПРИПОМ ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗ ЕКЗАМЕНІВ При вс'пу,п' і до у-чилища

ВЕРХНЬОГО

9).

та околицях,

8-9-10

ФАБРИЦІ

правління колгоспу;

Строк навчання для тих, що закі'НЧИJJIІ 8 кла­ сі,в - 2 роки" що закінчили 10 класі,в 1 рік . До У't/) /щща приймаються юнаки та дівчата, які постійно мешкають у м.

довідку про стаи здоров'я (форма

7). характернстику зі школи; 8). , довідку 3 місця проживаввя

прода,вці продовольчих та непро­

-

БРОВАРСЬКІЙ

сом,(}льс ьк а,»

).

Дирекція училища.

СЛЮСАРІ, НОЧЕГАРИ,

~

І

БРОВАРСЬКОМУ ПОСТІЙНО-ДІЮЧОМУ

і

і

БУДІВЕЛЬНОМУ ПОЇЗДОВІ Jf! 2

І

муляри,

ШОфери,

сантехніки, зварники,

монтажники.

Одинаки з абезпечуються

гуртожитком і

а та'кож 30-процентною надбавкою за рухомий

каналіза,ційного

НА

і

теслярі,

пропискою,

характер

Звертатися на ,а<дресу, м . Бровари, вул. Машинобуд\­ вельна, 2. Адміністрація.

ВИРОБНИЧОМУ УПРАВЛІННЮ

господарства

ВОДОПРОВІДНО-НАНАЛІ­

ПОСТІПНУ РОБОТУ

ЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

ПОТРІБНІ:

) іtlженер І

J інженер

або технік-будівель-

на

або

посаду

майстрів

або І

І

ОДИ,К3Jки :заібе:з.печуються IГIУіРт.ожн,т ком, сі,меЙНіі житлом

м.

,Бір о,ва'РIНІ,

ІВ'УЛ.

адресу:

Но,ва,.

ПІДПРИЄМСТВУ 09034

і

на постійну роботу потрібні:

: водії І і

11

!

ШОфери

І

класів для роботи на автобусах (одина- І

ки забезпечуютьси гуртожитком);

кондуктори;

:

:;:::7зСаа:Оір:~~~ ршsрядів;

і

шофери ІІІ класу для роботи на вантажних авто-

І

машинах;

трактористи

«3-153

для

роботи

на

Бел арусь»;

муляр-штукатур.

Звертаl'ИСЯ на адресу: м. Бровари, вул. Металур­ гів, 22.

................................................................

І

аваРIИНI

ливарвики;

1при~мства

\

рад,ГОСПИ

різноробітиики;

забезпечуються

слюсарІ-складальники заготівельники; електрозварники;

гуртожитком.

СІмейним

з тралером. При потребі під-

житло

коваль;

надається

токарі;

на пільгових умовах. дов,!щка,мн зве,ртаТІІ,СЬ Ін,а ,a,r,pecy ( м. Бро,вари,. вул. Но,ва.

мо­

tкyTЬ ЙОГО замовити .

обv:д.

(їхати автоб.у­ 3УПННІКН «Шко­

N2 30

С Olм Ng І до ла N25 »).

Адм1в1страцlJl.

Одинаки

м.

БРОВА'ри

АдміністрацІя.

м.

З-вертатись на адресу: Бровари. вул . Жовтнева,

42.

Адміністрація.

m «НОВАЯ

-

жизнь,.

оргаи

ІНДЕКС

БРО88РСКОГО горкома

Газета

Коммуиистической партии УкраНIlЬІ. городского н раЙонн.го Советов депутатов трудящнхси Киевской областн.

ТЕЛЕФОНИ: редактора 19-3-82, ааступиака ре-, мовленни - 19-3-18, вІддІлІв дактора 19-4-47. вfДПllвlдаЛАоНIlГО секретар•• вlд.в.1лу роботн, фотокореспондента _ господарства,

1 прописиою.

Завод має базу ,відпочин­ ІНУ на Азовському морІ.

у

аул. к"'їIсык.. 154. '======,=~=........=========""",,=='I сlЛЬСІоКIІГО

.забезпечуються

f\УРТОЖИ'ГНОМ

у СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

!

І

інженери-механіки.

За

20,

РОБОТУ

ПОТ Р І Б НІ:

Оплата праці почасово. преміальна (100-150 крб.). Одинаки

єм.ст, во має тягач «Кіровець»

машини,

станцій.

20,

торфопLдпри­

НАША АДРЕСА: 255020

тракторі-екскаваторІ

на

устаткувания

НА ПОСТІЙНУ

чергові слюсарі насосних

А,Ц,мінlcтрація .

Рож.нянсь,ке

заводові нестандартного комунального

ІІІ-У розрядів,

._._._._._o_._._._._~

:

Броварському експериментальному

газоелектрозварники

Б УIД. Ng 30. (Ухати автобусое..l І ДО ,З'УШ!'НК,И ,«Ш'КQла -N'2 5»).

·..··..;.;;;;;с~;;;;"л~~оm~с·~О;;;О;;·····..l _

АдмІністрація.

слюсарі-сантехнІки 111-V розрядів,

N2

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

З-вертатися на адрееу: м . Бровари. вул. Степана Ра­ зіна, 7.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

технік-механік

старших майстрів.

ВАНТАЖНИНИ.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

ник,

'Н а .п і'~JjГ О В'И'Х 'у,мовах . з,вертатися на

робіт.

БРОВАРСЬНОМУ

БР'ОІварському ви,робн'нчому УПР3Jвлі.IliНЮ 'ВОДOlпрові,Ц,НО­

І

ПОТРІБНІ:

І

на у кового

(.\\,) , 21.45 -

<Час . ,

фі л ьм

Вечірні

Вечір

і\оfiраніч.

(Пе'

5). три фотокартки розміром 3х4 см;

.............................. ........................................................... ---------------.-_.--------

і

.Н а

Прогр а ма

дожнііі

Інфо р маційна, 19,30 Концерт.

20 , 15 -

21,00 -

навчальний рік

1972-1973

Училище готує працівників для торго­

БУХГАЛТЕРИ, НОНТРОЛЕРИ ВТН, НОМІРНИНИ, ЕЛЕНТРОСЛЮСАРІ IV, V РОЗРЯДІВ, ВУЛНАНІЗАТОРНИКИ, ШОРОХУВАЛЬНИНИ, РОБІТНИНИ В ШРЦ І ЦЕХ ІЗОЛУ, СЛЮСАРІ. З Be'P'f.arr нс я н а ад.рес V : м і<С то

:1

18, 00 На Міжнародном у г е ронтологів, 18,30 Р е клама.

Оголошенн я. 19.00 програма « Вісті..

!КИіиеьке ирофееіііие торrоие.llьие УЧИ.llнще

на роботу потрібні: І НЖЕНЕРИ-НОНСТРУНТОРИ,

І

ще д рнм • . (Львів), 17,1 5 - Д л я « Ч а рівний npOMifib» . Л я льк о ва

с тан е дітсН.

мист е ц-

РСР,

програма-УТ

11.ОО - Телевізійні ві стІ, 11.15 Фільм-концерт «Іспанська година •. 12,00 - Евріпід . • Медея •. Телевистава,

""""'''-''~~~~",,?''4'"'#~'''47''''''''''.J7''''':--~':?"''''''':--#-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~'''''''''''''''4

БРОВАРСЬКОМУ

і

торговель­

( Фотохроніка РАТАУ) .

~ле5аченнSI

надовго.

Валентииа КОВТУН, помічник бриrадира учнівської

житлові,

фото: н о во б удови вулиці Гоголя в Миргороді.

1<1

Фото П. КеК<lЛ<l .

суперника У баскетболь ній зустрічі.

примlщен!Ня до нового на-

вчального

І

«СП і'Вучого »

,ового

нові

ні та адміністративні будівлі .

коресПОllдеlfта

мlсцеВОГIІ

paAlo-

6111б4.

внхаднт,"

вІвторо..

середу,

о'м.ТIІИЦIO І с:уБIlТJ.

промвсловостl.

масовоІ

111-4-67,

Адм1в1страціJl.

~

,

Броварська

друкарня,

Київської області,

вул.

Київська,

154.

Телефон

- 19-4-57.

Зам.

2836-9180.

.

93 номер 1972 рік  

93 номер 1972 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you