Page 1

пJtОЛЕТАРI ВСІХ RPAIН. ЄДНАPlТЕСЯI

РІК ВИДАННЯ ЗО.А. -,.,-g-.,,,,,I

.Ni 93 (6239) СУБОТА

9 СЕРПНЯ

1869 ОРГАН ВРОВАРСЬКОГО РАPlОННОГО

І'А

РАДИ ДЕПУТАТІВ

PAPlOHHOI

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТn УКРАІНИ

ЦІна

2

р. ко •.

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОВЛАС_І

rідно зустрінемо ювілей вождя! ~

БУДІВЕЛЬ НИКИ -ВЕТЕРАНИ ІВАН ГРИГОРОВИЧ ГОНЧАРЕНКО, ІВАН ГНАТОВИЧ КІЯНИЦЯ ТА МИХАйЛО СЕМЕНО­ ВИЧ АРТЮХ ВЕТЕРАНИ БУДІВЕЛЬНО­ МОНТАЖНОГО УПРАВЛІННЯ N!! 39. ВОНИ ЗРОБИЛИ ВЕЛИКИй ВКЛАД У БРОВАРСЬКІ НОВОБУДОВИ. СВОЄ ТРАДИЦІйНЕ СВЯТО-

ДЕНЬ НА

БУДІВЕЛЬНИКА

УДАРНІй

ВАХТІ

МУЛЯРІ

НА

ЗУСТРІЛИ

ЧЕСТЬ

lOO-РІЧЧЯ

З дня НАРОДЖЕННЯ В . І. ЛЕНІНА. НА ФОТО: (СПРАВА НАЛІВО)

РЕНКО,

І. Г. кrяНИЦЯ

СПОРУДЖЕННІ

ТА

І. Г. ГОНЧА­

М. С. АРТЮХ НА

90-КВАРТИРНОГО

БУДИНКУ

ДЛЯ ПЛАСТМАСІВЦІВ. Фото А. Козака.

Інші на

2

~Іате;ріади,

присвячені

Першочергове завдання v • ОВОЧІВНИКІВ раиону

.:щем

, нарощують

r

рост\' не

цього

poh'Y

бу.1а

несприят.1ИВОЮ

ГОРОJ.ИНІ!.

~IOГ.10

не

Це,

за· Д.1Я

звістка

надійшла

iM~~i. Кірова. За

СУ)lкаМIІ

СОЦІаЛІСТИЧНОГО

вІ

Славно

попрацюва.1И

під-І в. Д?уг.ому KBapTa.ТJi

кіровці І ський»

с.1ід

змаган- ПlВР1ЧЧ1, Досить сказати, що при- да;ІЬШОГО

208

тисяч кар- худоби.

246

ВОН[(

Готуючи гідну зустріч річчю з дня народження

ТЗІ,ОЖ

9 СЕРПНЯ -

ВСЕСОЮЗНИЙ ДЕНЬ ФІЗКУЛЬТУРНИКА

f)огдаНівська пухівсыйй пле~tПтахорепрод'унтор

«3аворицьний') «п.10с!іівсыі\,))

«ТреБУХіВСЬНИЙ» СемипоЛ!,і RСl>!,з

«3

о р я»

«Бобриць!\ий » «3аП.13ВНИЙ')

На.1итянсьна «ЖеРДіВСЬЮIЙ')

ПО

paArOCllax

По птахофабриках

По району

кілограм

600 худо-

радують

парсим,

гієнко, В. Мигашко, В. ltовален-

-

'!О.!ОДНЯl\а

те.lятниці

Т.

Гузt'нкn.

зчаганні

І ВР;\У'ІІ, М. ДИТВI!Нl'НКО, Г. Якуша, Барііон, R. Яковенко, І. Сергіг.ш(О, Т. J.)РУf.Ш,О, М . Левков{'ць,

:1'.

С. Бруf.НlЩ С.

1969

~'('!lіШIІО

11

А.

~1І\ІlІf\(jГ()

11І1\1

роз-

підготовку

VТ\)J)\),ІІІІІЯ

\О."іО"

табірне

l,ірnвці

H;oДPТJ,CH

І І'ОJ"!:В і РІ ' \IОНї'

-

;10 пов-

ааготіВ,lЯ

твJ\нIІІнlщынхx

IJРI!\!іЩРIfI,.

...'"

'-' 000

"

о? '" ;,:

::' :t:

31.2 26.8 26.5 26.1 24,4 24.2 21.7

34.9 17.0 21.9 19.1 25.1 15.9 128,5

21.6 49.0 35.3 41.5 29,2 35.2 17,0

20.2 18,4 16.8 15.8 15.5 8,4 7,4 6.1 5.0 3,4

50,1 6.8 11.5 5.8 23,3 3.5 1.1

~2,8

0.7 24.7 33,6 53.9 0.7 25.4 22,4 0.3 4,7 4.6 30,4 4,9

10,2

27,7

17,6 12,0 17,3

Х)"l,оІіIl,

I.·.~IIНIY. ш ;\](11111I1У 11

року

,~

5.7 0.7 9,9

ПjН)ЛОДПЧJl

і УljНlil:ШIІП

~ з:

~~

J)орисполеЦI"

I'rl!pНl,O.

шення.

серпня

«ГОГО.1 і ВСЬІ\lfЙ ~

О.

М. Марченкп, М. I ГіЄНІ'n, Сrj)rд доярок перед в

(В процентах ~o плану)

іш'ні ЩОРСCl «Велико~имерський» « Русан І всый')) ('Літківський» «НраСИЛіВСЬНIІЙ»

1941

І)арііон, В. Сергієнко, А. Некра­ !Ut'В!IЧ, 1\. Гнатенко, ве.1ИКОЇ ро­ I'aloi худu"и - пастухи А. Сер-

про виконання плану здачі овочів держав! радгоспами 1 птахофабриками райоиу за станом

господарств

становив

- 578 грамів. Перrдовики змагання

1,0,

ЗВЕДЕННЯ

НаЗВІ!

Середньодобовий надш на

Батьківщину великим молоком і м'ясом. Високих приростів тварин ДРбились свинарки. членн lшrс Н. Фоміна, Н. Осіпова,

раДГОСПіl

4

місяців

продуктивності

а ТМ,О;К О. Івашко,

"Русанівсь,

на

тварин-

сім

М. Стрельченко, М. Касіч, М. Сер-

васорти·

"Краси.lіВСЬКI!ЇI»,

І.

дені на, борючись за першість в ;Jмаганні з радгоспа'IИ «Х .ТІет ОпяііllЯ» lЦошtовс{,j,IІГО раиону МОСІ\ОВСЬКОЇ об;Іасті і «ДЇтків-

\Іент;, ріВlІ(щірно. Бі.lьше горо­

.1ИНИ 3.13.111

би

100В.

ві:13начнrн

з;(ают'ь

за

росту

тисяч. корову

.1{}сягнення ГОГО.1і8ців, які ві;(­ пr~8н.111 R магазин[( СТО.llщі на 118 ТОI!Н бі.1ьше ПРО;(УКILії, ніж тор:к на Heїl час. До того ж овочі

нашого району,

і першому НИБИ добюІИСЬ

звичайно,

ПОЗНЗЧИТИСЬ!Іа

строках початку П збирання. д'lе, незважаючи на деяке за­ пі.НІення, овочів НlІнІ rocnoJ.ap· ('Тва району ЗJ.а,l[( на 500 ~ ,1flшні, \1 ТОНІ! бі.lьше проти ві;(­ пові;(ного пер;о;(у шшу.10ГО ро­

І,У. Ос06:11180

Радісна

радгосп

пор l\IiHicT('pcTBa м'ЯСО-~fОЛОЧНОЇ ПРЮlИсловості УРСР та респуб:lіканського І,омітсту профспі.ll.:И Jij)аціВНlшів харчової про)ШС.lовості а 111'1))//010 грошовою пррмією.

темпи

ції. і

ПЕРЕХІДНИЙ ПРАПОР знову У KIPOBUIB ством залишено в цьому році КО.Jектив радгоспу закріп.1ЮЄ до- молока, приріст свиней вдруг(' Пf'рехідний Червоний пра- сягнуті успіхи. грамів, а великої рогатої

бі.1ьше ог;,рків, ПО~lідорів, ка· пусти, "'lОрІ~ВИ та іншої про;(ук,

Весна

читайте

ня в другому кварталі четверто- бутків при плані

збирання в,рожаю. На при.lа,в­ ках магазинів з·являєть.ся все

тяжною

буді!вельника,

го року п'ятирічки за господар- бованців одержано

Наста.lа пора ~laCOBOЇ з;(ачі ово"ів. На 'ПО.1ЯХ рцгоспів і птахофаб~ик овочівники з кож· НИМ

Дню

стор!нці.

l'і,ll,НИІ;И

::. :: !iQ

і

'Іf'ханіжI'ОРИ

бо­

j)!ІІТ!.СЯ за УСllішне і ВИСОКОЯl.іс­

4.8

ІН'

2.9 1.8 1,7 5.1 0.3

ВСІ"ІГО

J;ОМП.ll'j(СУ

ПО.1I,flВlГ\ І)оіііт і пі.,готов­

І\у

осіIlНІ,ОЇ

ДО

сівfiи.

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський

2.9 2.3 0.6 1,9

кореспондент.

РЕНОРДНИЙ

НАМОЛОТ

ТАРУТИНЕ, Одеської області. Рекор;\ного в області намолоту

І пшрниці

2.8

2,4 0,6 2,3

ГlРОI!l'lll'НШІ

.1iTHix

-

комбайнер Костянтин

Мал. В. Гринька Матеріали на 4 сторінці.

до

Всесоюзного

(Фотохроніка РАТАУ) дия

фізкультурника

вміщено

1020 тонн досяг радгоспу «Березине» Скаленчук.

На масиві озимої пшениці «безоста-1» досвідчений ROMбlaйнер

збирав

по

50

ц!'нтнерів

пшениці з гектара.

(РАТАУ).


іJO~;~~::ЛЬff:::Ь З СВЯТОМ, ТОВАРИШІ!

1'___====~_ =I,

Біля заводу торговельного машинобудування споруджуєть­ ся Будинок культури на 500 місць зі спортивним залом. Ио­

цьовування

спортивного

залу

плиткою.

року.

Добре трудяться на споруд­

Але колектив госпрозрахунко­ вої будівельно-монтажної діль­ ниці зобов'язався ввести його в дію до 1ОО-річчя з дня на­ родження В. І. Леніна. Це бу-

женні цього закладу культури

1970

бригадир мулярів

тру­

дяться з повною віддачею сил.

За півріччя колективу дільниробіт

деним

справились

ІІа

успішно

завдакням

101,6

і викокали

М.

·· б ІТНИІНВ

заВаД0

в Бортничах.

~

будувати ще один корпус школи

б

Ц_

.

J

УДІВ-

Я

r.

Д

'.

Н

яченко,

В

.

.

Київ<:ького

БМУ

вже

здібним

. 1'"~\

та інші.

В. БУХАНЕВИЧ,

Волоська колективі

Та дів­

N2 611.

встигла

Е

арченко,

начальник виробничого відділу БМУ-39.

*.. . ..

,KOMCO\lo.lKa Любов всього рік flраuю€ 'в

Х

с.'1ава їх ІІеВТОМІІІIМ рукам!

у третьому кварталі заплановано до,N'<! 5 на

чина

план

процента. Добре пра-

ро

} ~

• •+ • • •

Иористуючись нагодою, ві­ таю будівельників зі святом і бажаю їм всього найкращого.

4З тисячі карбованців. З дове-

дЛЯ

ного комбінату та механічну майстерню Утьомов, Г. П. Рижий

інші.

на

б УДИНОІ\

ки,

Мельничекко, Г. Г. Тищенко та

ці належало виконати різнома­

нітних будівельних

ків Жовтня», два 70~квартирних будин-

Б. Р. Дані­

вець, В. О. Шеремет, тесляр В. М. Иоваль, асфальтуваль­ ник В. Г. Гокчаров, такелаж­ ниця Є. М. Пустовгар, штука­ тур Н. В. Сидорова, екскава­ торник М. Є. Федорчук, водії автомашин В. Т. Максюх, Я. И.

ювілею вождя.

ресторан, ДІІТЯЧИЙ комбінат заводобудів­ ного комбінатv та 120~квартирний будино" готельного ТІІПУ, 90-квартирний бу ди­ нок «Ювілейний» і цехи заводу порош­ І<ОВОЇ і\lеталургії.

За сім місяців здано в експлуатацію Великий BK.11l}!, v виконання ПОСl'авле90-квартирний житловий бущщо.к «50 ро- JЩХ завдань вносять €. Ф. Корнійчук,

шевський, муляри О. Т. Шкло

де нашим трудовим подарунком

Сьогодні будівельники

і СВОЇ!lIИ теплими променями обливає багатоповерхові будинки творіння працьовитих рук робітників БМУ-39, які завтра відзначатимуть своє свято. Вони піднесли йому хороші трудові подарунки.

і Будинку культури фасадною

го заплановано здати в експлу­

атацію в грудні

!С::~и~~rx~~ь'Л:~в:Ж:о?uе~~~~ц~~~~~

цювали будівельники і в лип­ ні. Вже приступили до обли­

показати

шту.катуро~!.

себе

Працюючи

на

опоря,джепні одного із будин­ I(Ї,в на вулиці Го.1Овні,ЇI, щодня ,ВИ-

КОІІ)," НОР\lИ

БАТУРОВ,

ІІа

НО-120 процен-

тів

на'JaJJыикK дільниці.

Фото А, Козака.

[=-==========~=============================

8клаJI, заВОJI,обу JI,івників Пy;Jьсус, іскра~1И

брюr:ас у всі ООl\И пиіі план

е.тш:тро;варr:и, Д3B~HIITЬ

il!етаЛО'l, пахне РОЗЧI'ІНЮl роБОЧllїI день на ааводобудівнощ' I:O~!I)iнаті. Для спорудження ПРОМІ1С:ІОВИХ об'єктів }- різних кінцях України тут виготонляються підкраноні балки, ферми, ПЛJlТИ 'ПОІ:РИТТЯ, .підвіс.ні І\ОЛОІІІІ, фУН,~аментні щ;\ушки та інша веЛИI\'огабаритна ПРО:lУІщія. CborO:lHi її ще раз оглядають ув,ажні очі

вона ,під~

контролера, а

на

завтра

спорудження

про-

1ІІИСЛОВИХ підприємств У БілШ Церкві, Кам' янеЦЬ-ПО:lі.lJ.ЬСЬКОМУ, БеР:lичеві, Умані, Прилуках, на БУ,\івнИіЦТВО цехів на київськО'Му заводі «Більшовик». Робітники Ео~[, бінатськото будівельно-монта<l: ного управління вже закінчили спору~ження цеху веЛИl\огабаРІПНІІХ шин на Бро.варському

по

ВИПУ'Сr:у товарної

,'J,баючи

-

101,9

ТlІвності

процента, в ті)! числі липнениП на 111,2 процента. Одержано Ко)fбінаТО~1 200 тисяч карбованців ;прибутків. І все це ,наслідки творчої наснаги колеl\ТИВУ, який, ставши на ленінську трудову нахту, пра­ ЦЮЄ ;j велики~ натхнення". Що­ дня в том}' ЧИ іншому цеху на­ РО:lЖУ6ТЬСЯ нова думка, раціоналі,заторська прапозиція, новий

випуску

продукції

ВИl\онаний

на

вae\lO

про ріст прщуr:­

праці, про ПРОДУІЩії,

про

збільшення ~{И

основне

не

наше

забу­ багат­

ctbo-лю'ДеЙ. Для JfИХ нещодавно цано в екс,плуатацію 90-квар­

ТІІРННЇІ житловий будинок.

ЧIJ­

70

ЛО вік одержали ~Іісця в гуртожит­ ку. До ювілею

вождя

ста,не

у

споруд)cr

.10

лад ще один 120-І1вартирниіі Що не ~HЬ: !ТО в-се- бли",че до nУДIІНОІ, 'готельного 'Типу. Набли- нас ця o'dI'нsrнa опоруда маи6уr жається \0 кінця бу:\івництво ,1и- нього І10мунізм. Цеглину за тячого КОМlбінату на 240 міСЦh. цеГ,lИНОЮ кладть у цю будівдю ударник r;ощ-ністичної праці. Для молоді на заОЩll:\жені кошти рцянські люди, створюючи міцн}' Сhогодні 'за це почесне звання С'поруджено опортзал. '\fатеріально-технічну базу комуз'магається ROO чоловік, .при­ ... В степах, 'Там, де недав.но нізму.

СВОЄН0 воно 162 робітникам. колосилось жwrо і пшениця, Р03Приємно усвt~омлювати. що ко­ Це ті, хто несе в своєму серці правляють плечі, ростуть вгору, ;н~ктив 3аліського цегельного занеСПОlіїЙ і жагу пошуку, ті, хто за'свічуються вогнями новСі б удо- воду, 'включившись у змагання виготовляє кращу продукцію, на ви гощість заводоБУ,\івникіВ:1а гідну зустріч 100-річчя з дня

Ilайбутпьоrо у липні добре потру"ились та­ І\і виробничники, як В. І. Кар­ пов, Г. М. Савицька, 1\1. Д. Кова­ ленко, Л. І. Толовенкова, П. В. Даниленко, О. ,По IIlвщак. 3\[інні :Jавдання вони виконують на 140-160 проце.нтів.

3аліські З0ВО

. .

цегельники

ВИХО:lИЛИ

HeO:lHopa-

,переможцями

со-

цrаюстичного 3)taгання ,по тресту.

і робіТНИІ{ів будівельно-монтаж НО- народження В. І. Леніна, вносить Та", за високі показники роБОТIІ го у,правління. Це ВОНІІ - 'fal\i, і свою частку праці у виконання в першому кварталі ми' завоюва­ як 10. М. Олій,НИIlОВ, ОБ. Е. Не- ;завдань, накреслених Програмою ли Tpe'Т€ місце і бу.lJ.И нагорщмент, М. В. БишовеЦІ" 1\1. 1\1. Кп- RПРС. жені Похвальною грамотою. леНI\О, Д. П. Тю.па, М. М. l\Iypra, День будівельника він зустріІдчи ,наз}'стріч 100-річчю з

та

кого рівняються інші. Серед пе­ ре~овиків виробництва :lиректор кюrоінату В. Г. Соїн називає бе­ тонників О. С. Щепанського, 6. І. ~Іарченко, В. ,По Вашука, М. М. Бондаря, С.1юсаря Ю. Г. Бесєдкі­

пластмас, нового КОРПУСУ в авто-

па, таке,lажника Н. М . Кузьміна,

пі~приємстві 09034. :{а три роки п'ятирічки комбінат побпував 270 тисяч квц-

('леr;трозваРНИІ,а А. В. КраВІ\Я і додає: - Не забу~ьте написати, що

пам' ять на землі завода~и. фабри- боті. Це підтверджується тим, що лектив заводу

ратних метрів промислових примі­

в ,:IPY'ГO~IY кварталі колектив КОМ­

людей

щень.

бінату зекономив 28 тонн цемен­ ту, 70 кубічних метрів щебеню,

благородної ПРОіфесії.

ШlІноре~[онтному заводі, цехів на

заВО:lах порошкової

Ріст

MeTa:Jyprii

і розвиток піДПРИЮІ­

ства

триває. В цьому році, приклll,\, воно випускає на

на­

170

залізобетону,

що 35 раціоналі:Jаторських про­ позицій :lістали ,путівку в життя

3аводобудіВНІІІ,И гордяться ТЮ[,

і принеС:JИ ве:ІИКу еl>ономію під­ ПРИЄЖТВу. Rращі раціоналізатори

процентів

більше

ніж у МИЩ·ЛОМ}-.

щО належать :10 МИРНОЇ прОфесії будівничих. І дорожать нею. Своє свято вони зустрічають ВИСОКИМИ

показниками в роботі. СемиміСЯ'І-

В. І. Одару залишають .по собі чає високими пока-зникюш в ро- дня народження В. І. Леніна, 1>0ками, мартенами.

Доклце всіх зу-

вироБНИ'ІУ ,програму семи місяців

Сьогодні, в день свята, ми щи- колеl(ТИВ lПі~приЄ'Мства виконав на силь дЛЯ дострокового виконання

ро вітаємо всіх 'будівельників неспоr;і,й,ної,

але

106,1 процента. Випущено 6435 річного плану.

-

такої тисяч

Н. ШУЛЬГА.

цегли. Продуктив-

М. Л ЕЩЕН КО,

ність праці по заВО:l}' становить

ШТУК

директор 3аліськOf'О цегельно-

]22,2

го заводу.

процента.

IІIIШIIIUnJlIППUIПIIПlIПnІППIІIIIIIПШШIШIIIIIШППlППlIПIПIIIIIIDПIIIПlШIІІI111І1110

JilШ)ДШ [Рф~Дф~ [!~Ф®шС!}[!а

М. П. Жебель і Б. І. Марковцов.

Ного доповнює виконуючий обов' язки головного інженера В. І. Кирій.

лення.

Все

жуються Нічні

ширше

сітьові

впровад­

графіки,

тех·

новинки.

Успіхи

в

сцраві

технічного

прогресу дали можливість 3"'1'1-

ІЮ підвищити продуктивність праці будівельників і скор()ти­ ти строки спорудження об'ЄI\­

Р АДЯНСЬЮ будlвельнини ються темпи технічног() прогре- тів. У цьому відношенні ЯК­ зустрічають св()є традиційне су в будівництві, збільшують- найбільшого поширення заслу­ свято в напруженій праЦі. Во­ ся потужності, технічна та говує досвід колективу домо-

ДОСТА ТКУ ВАМ, ЩАСТЯ

ни

все ширше

гання

ня

за

розгортають

достронове

плану четвертого

зма­

енергетична

озброєність

БУДі-

вельно-монтажних організацій. року п'я­ Тільни на будовах нашої ресвинонан­

будівного

мі<:ЬІібу~у, 1968 рону

тресту

Головкиїв-

який напри,нінці спорудив за два

Новоr.і.1,lЯ ... ЛІіР І\е вrшшr і Своє снлто зустрічають у но- тирічки і соціалістичних зо­ публіки нині працюють десятпідйомних кранів, місяці дев'ЯТИlповерховий 144радісне СВЯТО дЛЯ кожної сім·Ї. вих "варти рах сім'ї майстра ар­ бов'язань, взятих на честь 100- ни тисяч бульдозерів та ивартирний будинок майже Ного чекають 3 нrтrрпінням, до матурного І\еху В. Д. Семенова, річчя з дня народження В. І. енсиаваторів, нього І

наНдбаЙ.lивіIUr

КО.111,

ОДl'ржаВIІІИ

готуються.

ордер,

бетонника С. В. Дашкевича, слю­

Леніна. Заслуги

інших

будівельників

у

.1ЮДИ­ саря В. І. Ф('щенка, кранівниці справі соціалістичного перетво­ на заходить у нову CBiT.l), про­ О. А. ЦіЛI'I\/'I(ОЇ та багатьох ін­ рення нашої Батькіащини, .. по: с}{леНАR Іі ІНДУСТРіальнО! І стору кваР1'ИРУ, нона ;) вдячні­ ШИХ. OQolHHIHGI МОГУТНОСТІ над­ стю згадує бу діве.'lblIиків.

Нехай у вашій оселі ~y~e ба

Адже це вони, робіТНIІІШ гато щастя, а достаТІіУ f·TlfIbRW БМУ-39, нещодавно :цали в ек­ СП '1уа'l'ацію 9()-Ішартирний жит­ скі,ll,IШ ЩРДРОС1'і в ДУШІ В БУРЯК, .rОВIІЙ uудипrш Д,lН роfiіТНlшів та

службlllщів 3<1вщоGудіпного ком- І

секретар партійної організації

біна ту.

заводобудівного

*

2

стор

*

комбіІІату.

звичаино

велИl~

Там

де

про­

ходять люди ВІЄТ гордоі твор­ ЧОІ професll виростають нові ПРQмИСЛОВі коmплекси мІС1'а і

машин

Донорінно логіл

вих

і

механізмів,

змінилась

спорудження

і

в чотири рази швидше, ніж ШІ

тех НО- редбачено

промисло-

житлово-цивільних

об'єн-

нормативами.

За три рони П'ЯТИРіЧки

тах,

селищах

і

селах

в

М'іс­

УкраїНИ

Тів, У респуБЛіці діє 20 домо- з'дано в еІ{сплуатацію житлові будівних і три зав()добудівних будинни загальною площею 58

КнОи~бі~~~~~н~хта:~В~Дів~я~к~е~:~ мільйонів квадратних пуснають збірні конструнції .

дитячі

залізобетонні тисяч

БудівеJ!ьні

пло-

садки

місць,

і

ясла

метрів,

на

318

загальноосвітні

перетворю- шко.~и на 788 тисяч місць, Л,і­ селища амlНЮЮТЬ своє облич­ щадни все більше чя неосяжНІ прост()ри Кра'fни ються в МОІпажні, ,lIf. будинки нарю на 35 тисяч ліжон, бага­ збирають 3 веЛИКОРОЗМІРНИХ 'То об'єнтів комунально-побуто­ Рад. зав<'JДСЬНОГО виготов- вого призначення. Введено в З кожним роком приснорю- деталей

*

НОВЕ ЖИТТЯ

*

*

Субота,

9

серпни

1.$89 року

*


====~~======BICTI 3 п Jl Х І ВС Ь Іі- О

гато

ра.зів

чула

ці

слова

, чувала

.Марія

·Васшrівна СердючеНІtо. Пал&о дя­ кували ііі ~lеханізаТОРII, які ,при­ ХО:Щ.1И поїсти

в

гарячу

ЖНИВНУ

пору.

~Іарія

ВаСИ,lівна

ведучиїl

-

цхар (вона ж і завідуюча) їдаЛh­ ні ПухіВСhf'ОГО рцгоспу. рnlJоти ставиться

)0

теплих літніх днів .'ІінниЙ трудівник. Не,зважаючи на на бер~ги зачарованої Десни ста­ свій похидиїl вік (він найстарі­

свіжими

сніД:J.Нка:lfИ, обі,1а)(и та

вечерюlИ.

за'безпечення:

хороше

вранці

ВВt~чері

ВОНІ! ~lа.1И змогу харчуватися

IJr:1-

П.1аТI!О, а обід з чотирьох страв

коштував дише зо копіїlOF'. М.

сумлінно. Страви ,

приготов.'існі

її руками , завжди

с~шчні, висококалорійні. Ось чому повагою

робітників

господар~

ства.

жнив ,Марія Василів­

рцгоспу,

хівського радгоспу), Федір Дени­

пухіВСЬf\ИХ працівників при;rавка.

сович в будь-яку погоду у визна­

ЗОI;ре)lа,

турбот

зріс попит

на хлібні

чений час відправляється в рей­

ВИРОіGи. І треба сказати, переоnїв У :JаОез.печенні

нюlН

си.

Портрет Ф. Д . Пиндюри багато беззмінно 'прик,рашає рц­ г~с>пну Дошку пошани.

насе ,lення

років

не БУ ,10 . В !\ЬО)lУ ве.'Іика зас;rуга

І.

достав;rяє хліб(JIПРО­

сум-

-

ГОЛОВНЯ,

мешканець с.

забезпе-

r-ригци

(с. РожіВRа).

роботи вони

і

на ВИСОКЮІУ

атротехніЧНО!rlУ рівні . Кожний водій

почалось

На

цював

2

соломи.

р(}бочих днів

работі

відзначилися

Анатолій

Васи-

Олексій

Гаврилович

на

СТОІГ0кладі

Григорій

Прокопович Строй.

На ІЗО-НО !Процентів вико­ lIIJ)оцентїв. Провести осінню посівну кам­ нували норми трактористи Андрій та Іван Якович JIaнію в стислі строки - таке зо­ Якович Ва'рбои бов'язання наших механізаторів . Конончук, які стягували сол~му.

;Jаl>інчрно і скиртування.

Механізатори

сталевого коня що Я" тільки

добре

знають,

зі5рав содому -

М. ЖАДАН,

О. СНlСАРЕНКО,

механік .

бригадир.

в одному господарстві Продукція засолзаводу радгоспу «Бобрицький» користуєть'ся

великим

по­

ПИТО;'.І У споживачів бага­ тьох міст нашої країни.

На засіданні нолегії Міністерства

З

сільсьного господарства СРСР Земля - годівниця нараду. Ось чому захист

почаТІ<У нового вироб­

НJіЧОГО

грунтів так хвилює тепер кажнага сільськага трудівника. Бо­ ратьбі з вітроваю і ваднаю еразією ПРllсвячена й паста­ нова ЦК КПРС та Радянськага уряду, прийнята в 1967

сезону

вже

.засо­

лено понад 80 тонн огір­ ків, законсервовано чима­ ло тисяч банок кропу та щавлю. Перші партії про­ дукції відправлена в тор­ говельну мережу Києва, Мінська , Калініна та Мурманська .

раці.

Питання пра те, як виканується ця пастанова, абга­

ВОРlIJlа на своєму засіданні калегія Міністерства сіль­ СЬКОГО' госпадарс-гва СРСР.

На фото: робітниці Те­ тяна Коливай та Людми­

сільськогосподарські органи,

керівники калгаспів та радгоспів почали більше приді­

ла Груша заливають огірки розсолом.

ляти уваги захистові грунтів від еразії, вважаючи цей захід аДIІИМ з важливих державних завдань. Гасподар­ ства країни тарік пасіяли зернові спеціальними прати­

5

цій

Марченко,

рилович Труба виконує норми на

перебував ;іа кеIНI(1)! повний світ- став 'плуг в 'борозну. З перших

ерозійними сіваЛl<ами на площі

скиртувальники

еРОЗl1

і

закінчення

скиртування

В о'сновному 'за

•••

Партійні, радянські

після

заскирто'Вано всі ранні зернові на площі 493 гектари.

Захистити землю • ВІД

Ж

2 гектари за 1О робочих ,Інів. Нині 170

Всі

провели вча'сно

ВИ:lfО'ГУ диреlщії

систематичнn

паРIiУ

Відр3!зу

збира:ння врожаю в бригаді ;М

Яшник і інші . З завзяттям попра­

.:Інів оранки тракторист Іван Ки­

:іовиіі день, ось ЧО~ІУ впора;ш (tЗЮlі і ранні ярі на П;Іощі 493

завзяттям

льович ІПРИХОДЬКО, Іван Панталі­ йович Ііонончук, Іван Романович

Пухівки.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НАШИХ МЕХАНІЗАТОРІВ тnрного

на, виконуючи

ДЛЯ

Приоавидося

,1Уl>ТИ . Федір Денисович

комбайнер.

ТРУ,1іВНИI\Я користується великою

чае

чих.

дюри, ЯliиJi

Добре П()[JрацюваilИ під час жнив ~lеханіJатори машинно-траR-

Лід

!ШІЙ за роками серед водіїв Пу­

3 ве.1ИIiОЮ Biil-

повідаЛhністю,

у

ЛО прибувати багато віАпочиваю­

1ІІ0фrра Федора Дрнисовича Пин­

ГОЛОСННИ,

СВОЄЇ

з хліборобським

3 настанням

механізаторів

Механізатори вдячні

r о с п ,Jl===============

.1)Ю~IIНА TI·~ДOBol C.JIABII

Спасибі, Маріє Василівно! К()жного \дня під час жнив ба­

р А )(

ФОТО А . Козака.

мільйонів гектарів.

Оранка впоперек схилів, лункування, баронування ВІІКО­

нано в

1968 році майже на 9 мільйанах гектарів. Пале­

~ахи('ні лісові смуги в

І.;олгоспах і

на плащі 66 тисяч гектарів (це біJІьше, ніж у 1967 році).

-

35

тисяч гектарів

На засіданні КО.'1егії відзначалось також, що, незва­

жаючи на деяке поліпшення роботи по захисту грунтів, в окремих республіках, краях і областях боротьба з віт­

ровою і ВО,'І,ною ерозією організована слабо. Досі не в УСІХ районах, які зазнають ерозії грунтів, запроваджено протиерозійну агротехніку.

Колегія намітил-а конкретні заходи, спрямовані на ви­

l\ОнаШIЯ постанови ЦК КПРС і Рали Міністрів СРСР. (ТАРС).

1ІІІІІШІІІІІІІІІІІІШІШllllUllіlllllllllШUІІІІІІІІІІІПШІІІІІ011"111І АJЮ БЛИЗI,!\О підприємств

1600 Л'Ромиєлових І Г. 1\1. 9ра ,

тому

Інгулецьний

числі

і

!\омпленсів,

чозбагачувальний менну

піч

на

металургійному В.

І.

Леніна.

ТОРНИЙ ~~x на металургшному

У багато

гірни'

номбінат, заводі

на

ну

змагання

за

комуніСТИЧ­

працю .

Недавно

Значно І\раще, тувався до

ніж в шщередні роки, підго­

збирання

н'ятиріЧIШ радгосп

врожаю

чртврртuго

«Бобрицький».

Ц}{

}{ПРС

і

Рада

ЦР

РОКУ

ааuрзпе­

ЧИ.10 Пf'рші успіхи в pOOOТl. ВИКОРИСТОВУЮЧІІ КОil,НУ СПРИЯТ.1ИВУ ГО,lИН)', механізатори за 9 ро­ бо'lИХ

днів аакінчи.ІИ збирати

озимі

на

XJ1lua

всій lІ . lощі. Відраднu Т(', щО не бро жодної 110-

Лf}'МI\И того або іншого пр;щюва.lа

uсзвіДМ(jВНО,

агрегата.

Вся

I\llНiCTpiB

СРСР

СіРИIі .ІН

аібра.1И

2:35

1:36

1:{5

прийняли

кваліфікованих

Високе звання Праці

понад 70 будіведьників. 3аслужеllОГО

житлових

будин­

ШІ\lО.IОТИ­

С.1ідом за 0'О)lо.10То)l хлі,ба закінчено скирту­

ханіJатори поеилили підготовку ГРУ,нту для сів­

зван- кі строки

при

будівельника ~aTpaTax .

найменших.

110

заJ{інч('нні

жинки,

збирання

Х:lіо і в

об­

на ЯІ\ИХ піДВt'ДI'НО lІідсучки робо 'ги, ви­

Української РСР - близько Півторамідьйонний колеНТh" .шачено Пt'РРДОВИliів. ДИР('К1 ор радгоспу т. Мак­ чоловік. Понад 10 тисяч бу;:(і:веЛЬНИКіВ України, в,ідзна- СИМt'ЦI> і сеliретар парткощ' т. Мемрук подяку­ новаторів' і передовиків вироб - чаючи своє свято. сповнений ва,lИ механізаТОРМI за успішну роботу на жни­ нагороджено

орденами

й медаЛJlМИ Радянського Союзу. Великих успіхів добилися знаТНі будівельники - Герої Соціалістичної Праці й. П.

Галенко, І. Д. Ганчев,

Нравченко.

*

М.

П.

М.

І.,

рішимості

виконати

взяті зобов'язання , гідно зу­ вах, liращим з них ВРУЧИ.1И грошові премії. По­ стріти знаменну дату 100- тім передові &омбайнери йосип Ходос і Михай­ річчя з дня народження В . І. .10 Наliа.1ЮЖНИЙ піднес.1И KepiBHIIKa~1 радгоспу Леніна. віНIiИ з дорідної пшениці, а дівчата на україн­

Догадкін,

Субота

успішно

9 серпня

Інженер

1969 РОК7

Г. СУХОВ,

(РАТАУ).

*

ському

*

рушнику

-

смачний, запашний

НОВЕ ЖИТТЯ

*

коро-

" " '" ::;:0:= "''' 3 '" U_ '" =~

Н З 3ВН

J 0 4.:110да рств

« п л оснівсый»

«Ве.1иnодимерськ. » іЖ'ні Щорса « БоБРIІЦЬКИЙ» РУДНЯНСI>КИЙ плем-

« Руса.НіВСЬКИЙ» о р Я» Налитянська «Літківський» « }{раСИЛіВСЬКИй» «Требухівський» «3аворицький» «Жердівський» « Гоголівський» Богданівська Пухівський плем-

«3

птахорепродук.

Семиполківська

6t)

2

ф

2

'"

98,8 95,8 88,6 83,0

55,0 34,7 34,4 35,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,6 86,4 85,2

74,5 74,0 70,0 67,2 66,7 65,3 61,.9 61,5 40,3 56,2 42,8

14,6 23,5 46,1 7,1 57,4

84,2 74,1

42,1 29,6

23,4

*

" "...'"

е

М

З С'ІОр.

u

о

'"" t)

108,7 100,0 100,0 100,0 100,0

о:,:)

« 3ап.'ІClВННЙ»

"

't:j

"" ~ '" "" М"

О;..:

птахозавод

відбу.1ИСЯ

600

НИЦТlва

'= "

HaJ{a.lI0;"-

Героя ків та інших об'єктів за корат' би ОЗЮlllНИ, ),спішно ведуть інші роботи.

носять

шматочучаснику

ЗВЕДЕННЯ

ряд

кад­

на

кожному

про хід заготівлі кормів у радгоспах і птахофабриках району за станом на 4 серпня 1969 року (В процентах до плану)

ГI'lіТщ)ів з ііїраноl'О х.ІЇ­

ба на рахунку комfiаЙНl'ра Мllхаіі . lа

РО:lріза.'ІИ

Перед присутніми на цьому торжестві висту­

Гl'!\'Гарах . ПЮlічнИІ, І.І.ІЯ

257

промисло- постійних

йогu

тарі.щі піднесено

ШІ:ІИ учаСНИIiИ художньої самодіяльності сіль­ сыігоo Будинку К}·ЛЬТ}"РИ. Вони славили передоВИliів жнив . В. КОНОПЛЯ.

200

ге!-;Тарів О;JЮІІІХ і

ТОНІІ 31'1)11<1.

!\І,ОГО

оііilillllОli.

Особ :шво наПО.ll'Г.1ИВО ПUТРУДИ . ІИСІ, жаТfіарі Михаїlщ) Дячею.о та Іван СидореНI\О ~ другого

вання та організації будіВНИЦ­ тіl'. Він доставив :Н8 тонн ШIll'Нlщі. CY~I.liHIIO тва. підвищення його якості, поліпшення проектно - кошто- IІраЦlOвав і ШОфt'р Васи :н, Го.1у\Jцов, КОТРИЙ пе­ тонн х:Ііба. рисної справи , на створення Рf'віз за (і днів

ків та. інженерно-технічних пра- потужностей.

ня

ЯІ,і ІІа

техні"а

вості будівельних матеріалів рів будівельників. Усе це спри­ виросли чудові кадри робітни- Р"тиме введенню в дію нових вання СI).10~1И ОЗИМИХ . Скирти оборані. Тепер ме­

Соціалістичної

ЛіС.IЯ

1;11,

ного і l1uro ПО\lіЧНИІ.а Григорія Дитвина . Часто на 1І0.1ЯХ аПТО~IaIlJИIlУ ШОфера Єнакієвському ваЖ.1ИВИХ постанов, спрнмова­ можна uачити заводі, під- них на вдосконалення плану­ Дмитра J\уція, ЯІ\ИІІ вu:JИВ х.'1іб від KO~lfiaiilliB на

підприємствах

ЦOrdНИЮВ.

uafi.

на повну си .1У.

ві;щі.ll\а, які скоси.ІИ U3Юlі на Г. І. Донець та правофлангових І\fI~lfiайнl'Р Иосип ХОДО(; і їl0ГО

соціалістичного

імені

киснево-конвер-

приємства енергетичної, машинобудівної, легкої, харчової та інших галузей промисловості . В будівельних організаціях

і

ІНШИХ

до- ВИСОКОПРОДУКТИВНУ

}{риворізькому

Роботі кінець - справі вінець

радгоспах створено

на

с

і: :і!

43,7 15,1 26,3 41,4 3,8

g",

.

-u

"'

~:є

" "'"'''

мо:

14,1 18,0 89,7 7,1 7,6 31,9 9,1

3,8 28,9

52,3 43,3

*


ЦІКАВИЙ

СЬОГОДН/- ВСЕСОЮЗНИИ ДЕНЬ Ф/ЗНУЛЬ ТУРНИНА

Минув лише міСяць, клубом в с. Тарасівці

Лідирують стартівці

ли Д.

І.

Бардаша.

ВЕЧІР

як зав. СТУ" групи співачок. які викопризначи- нали пісню «В зе.м.lянці». Ім спо­

Відразу

заки- добалась

«Легенда

про трьох се­

піла робота. стер» у виконанні Н. Селюк, гуКілька днів тому тарасівчани мореска «Порося В мішку» у ви­ зроби.1И перший .виізниЙ ко.ицерт l\Оианні Г. Кулинича та інші но-

у сусідню Жердову, оплесками

присутНІ

БУР.ХЛИВИМІІ! мерн. ЗУСТРІЛи

М. ХОМИЧ,

ви-

юнкор.

Ці,lе .1і (о ,про,вадятьея футбо.1Ь­ ні З\lагання в Шевченковому се­

peJ:

IJIкі.1ЬНИХ

і

3~laгaHb

Серед

за.1ИШИЛОСЬ

старщи~

,два

:руп

оо ~ lP ®ш! ~ ®lP ~ і ~ ©m1~ ООт~®lШ ~~~~UШ®l)R~

тури.

лідирують

'.1ісцеві дина·МІВШ, ееред ~lОлод­ ШИХ КО\Нllца «Старт», яка вже забезпечила собі першіс.ть у піJ:­ групі. Від наЙб.1ИЖЧИХ су,перниКів нідірвалаеь на 13 очок.

НаЙ.краще -бе

в

зарекомендували ее­

«Старті»

ГРИГQР

і

захисник

lla-паJ.аючиіі

,rv\іщенко.

З\lагання

}' ці дні, пОЛИ 11 нашій ираїні проходить місячниn радян­ сьио-в'єтнамсьиої дружби і солідарності з боротьбою в'єтнам­

Геннад:ЇІ

Во.~ОJ:ИМИР

сьиого народу проти агресії США, тут, на землі багатостраж­ даЛЬНОІГО В'єтнаму, особливо гостро віДЧУіВається, наснільки

ПРQвадятьс!!

важливою є міжнародна солідарність ня імперіалістичної агресії.

з метою попу.1яризаціі Футбо.1а на се.1і, кожного разу вони збирзють ЧИС.1енних

В •. НЕБРАТ,

ФОТО А. Козака.

(Цифри

o

і

факти)

Чемпіонн області з легкої

а.л<: І 111(11: 8іlалій Івков (.завод І'орговельного машинобудуван­

ІІЯ), ТеТЯllі! І'~расимеtlко (мі­ сьКі! середня школа .N'2 1), Аllа10ЛЇЙ Масний (школа .N2 2).

<:>

Збірна

комаlIда

гоголів­ 110 ДСТ зайняла друге місце в

волейболісl'ОК

«Колос» області.

<:> r

ЗбіРІІЗ

Д<,;

команда

«Спартак»

В

жеЖIIОГО інвентаря. Біля ко\lОР 8СТ3IiОВ.1ено У'комплектовані про­

врожаю

ти.пожеЖ·НIfМ іl!вентарем ЩИТИ, поруч бачки з водою та ящи·

3.1акових

та

Спортивна

пншається

райрад!!

шого

850 -

пер­

другого,

112 -

третього.

<=> ви

Наша

майстрами

спортсменами

розряду,

Кращі спортивні колекти­

району:

кової

на

заводах

металургії,

холодильників,

«Торгмаш» в

і

Таня

хоч

Танина радіє-

;~ап.~!'те

Таня

вже

свої

червонії

,,\()

КОСИЧКИ

стріЧІШ,

ІІІКО.ІИ

3

,;:'\\У.іНЧllніі

,("Я ШКОJlЯР,"

кіоск»

(М)

O~\U)~bl\. Їозо

(..-

(,

.

.скаІ)бll

(Леніlll'рад)

граг

12 ОО

«ІДІІІ /(.111111

-

l~лефі"","

1І,,,,,,,,.IIІ"),l<оі

1.I·~.1

( _~lll·,1""a і

-. qiLK·jj~l»

Л"віВCl,,,uі

;.і.J

Щ'

...

ДИШ!'.

МИРОНЕЦЬ.

1705 -

«КНlче

(4е[Нlінці)

.Ііго

го"іll

«Є;щісгь

2" -

"

«Свя· ~?~~)іl·I.GI\~юфl:Il~:~ОI~ l~~с~';ННіі~п~~I'\~::~І~~

: ї -НІ

І L 'J\'іL'l('аІ~НlСIIЮ

()1'01-: I'~

u 1l,(.'l,КI1II

~

(М)

гiMHaCTНI~~1 н,ісгі IYOU

ІI:Іо:..іО Т('.1('8і.\іЙні «Підпі,lЬilНЙ фР'~IГ»

(1\\)

111 фll Р ,\І <І Іtllша IІ,ЮГР,іМ.l «1 І <J.L'» 21 І,) «A\P.l{)jtii H.a..-t JJlЧ;ЮЮ» I'ОIIЦL'IН' d,JНIIL'lіи JlРІІlJIl Pil.J.c~Koro

М'·ЗIІ'lІюі

"ощ'" І і

« [(1'11 \ОДІ"

1111.>

'1

.,.{}·І

ді Іс'іі

(ЛІ) I~(KI І ,'лені .• іilllі lІіСlі 12 \(1«Л\ИКІІІ,] КОЖ) м'нка», "~}ЛI.. lфі.11.~1

І.;

С,,"ГОдllі -

-

(,\\І ;..,

<.:Сім

_

(М)

І" lіО

...

Д,'нь

Концерт

Ю

""31<0))

СпаРlакіаді

«~'крзіIlСЬJ,і

ПРUфСllілок (l\\)

(Рига). 2З:Ю _

l'

lU 4.)

lе"н·баЧ"'IІIІ.

ІІа

НОВИНИ,

дія

В.

хаllllЯ»

lІаша афіша 18 оо - Коме· Шекспіра .Мар"і З)СИ.1.111 ко·

20 оо

.ДаМl{осхідна

-

дени,

СТ"""),

КОМСО\ІОЛ».

СЮ'

2030 -- .Т,юі

Те~1('фі.11)М

Заступник ре,llактора

лі1

СРСР .

Друга програма

1735 -

С:!

.11,. 01" ча

СЕРЕДА, 13 СЕРПНЯ

t

В.

ПОЛОТНЯН

+

,-~---_ ... _ - - - - - - - - - _ ... _ - - - -

+

БРОВАРСЬКА 8-РІЧНА САНАТОРНА

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ

Д

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 19691970 а ••

на

.

~

,.

" н вчаJlЬНИН . рІК.

-

+ + К.1ЗС, хворі на ревмаТlІЗ~1 + + + .- ' .

о ШКО.lИ";нтерна ГУ ПРИlшаються д;ти з першого по вос!>·

\1111"1

(за висновками районних ліка·

ре"ь) .. різних фОР'1 та з іншими захворюва'ннюш серцево-су, дИННО1 систе'JlI:

Перша програма НОВИНИ (М). 10

'ДО"РОВО,IІ,,(і»

ОУДIВС',11,' фільм дО

JLІІЯ

11; 4.; -

1І0НIIІ'И

(М)

'

дніІ"$!> _

~21IO

-

12

(М)

-

ПРОГРRКПф»,

"ЩI,ОIЮНОГО

!lііl

21 ~Ю

(Льві,,). 2245 -

ітн» Ф,.1ЬМ·'ЮlщеР1 добlJ3l1іч. діТIІ'» 2043

Друга npOl'paMa

(ЛІ)

(1\\ )

~~ 55

~

, <--llартакіаДі На . .11[11І11 ЛРUфСllілш, СРСР 11.ldВЗНІІ>1 (М) 2:3.;11 _ 110 ІО ОО __ ІІОИІІН"

«Ч~н.">

~О.JIJ ВС'ЧОРІІІЩІ».

студій.

«СОIІЯ'lll(' _ КО,10»

й

Бровари.

ке»

1703 -

(.;:.Іі і , сс'рі!)

1\:;5·- «11'11( Ін· ПРnl'j':lМ"

--

с.ч·хає

ю\іє. пише

ХІДОА<tIііі 10 ОО 1; -- Те· 1" .-,0 _.- Л<'.IГс'lІ ГСТВО «Піонеrія» (КР"ГІЮДЗР) .реВ\lЗТIІЗ\! в неактивній фа зі, хронічний тонзи.1іт, уроджені <1.111 і .10'1, 1114.; :L,,~ 1ІІ1«).1Яl'і" ~\У-'и'"",й П()РОК~І серия при ві,жутн~сті загост,р~иня запа.lюва.1ЬfІОГ~ проh)J.ih-,.lІ,І1I1"" (М) lІі.\О ДЛЯ HOI' Х",1хіll·Го.1а» (М) Ії 4,; - II,.e('·IL')) Фі,11,М (,\\) 11 13 - Л Че'<ОІІ несу І порушень кровообту ст п <:1 пере не і Вііkькотю, НЮ ІІІЮ і'~lИі.IIІ}II' ()r.'()I'()ll" (1\\) 1',' (11, ~i,p,iTJI . ан 1 ~ Я І сеного \IІо.кар· ІІІ'" І'.·'''І''І'Ь''О'· '·\І)міі 'і:1віJllі.гrі». ТР.1С'спеКТ8К1J... (;\\).., б J\\ОРС'"ЮI\!J Ф \01) (І ""J1(С'IІТ). 17.00 - - «lрефовиП "ОРО,1І,» І е.1('еll,'КI"".11" "иту реВ\IЗТIІЧНОГО а о ІНШОГО походження, юнаl(ька г!ПерІ.l--L'\'ІІІІШ~'Н, Р;lДЯIlt'I,I\IІХ і за))} ~іж.нн, 20 ОО ~«Сli мфоніSI» Фі.1ЬМ-МНIІ(і'j) Г. :Ш ,Ю 1243 - Т('.lснізійні 11істі 12 j3-«Гlри· товія Ь· . 1I ДПl11 11 б ' . I\ОРДОНН3 ГНIІІ3» Х}Дожній Te.1rд'. . . в ШКО"ll. об.1а "нані необх: "ні .1і;;УВЗ,lЬ· G.:\ ,1Г()l'ч,іі\,ш\ Н',,,"_'"""!!В .1Я .1:куваIlНЯ J:·iTelI ., .)«І.,.' (11 )'11 - « а до 1'"11І'1. ДIГIl '» ~II 4.; --~ 1"01 фі.lІ.м 11,5,; - lІаша аф,ша. 17 rю -' '" нш' ФI'.)IІ" (~. 5' І ~ <'Сl" І '" " ОРДІ'ІІІІ. КІН.1СОМ01». lе.lL'фі.1',\І (І ча ., С' ні l(аб:неТIІ, зм:цнено нзвча,lЬНО-\lатеріальву ба.зу, "Ot'ipe обЩ") I~ 20 _ ІІОВIІIlIІ (М) 18:30 СТlІна) ",,111 юн.щтиа горіНКIІ КIІЮ.ll'нініани IlpuC!>,IM,1 ЕО:ll,ОРОIЮI'О 1~ле"а'!еНI1Я ВІВТОРОК, 12 СЕРПНЯ 1740 Те,1('візіїlllі Вlсгі 18 оо ,laJ:HaHO ГУРТОЖ,ІІТОК дЛЯ дітей, збільшено кошти нз посилене І .1\.:lуб кіllо\tаllдріВНI\К\В» .. 2, Чем· «Маршрутами ,,'ЯТllрічки» (Донецьк) харчування учнпв. І, rІ ('ДО Перша програма 18:Ю .По ,1еніllt'1,КИХ міСI(ЯХ». Ш IlIОНUГ СРСР -', (_УТ,IО.1а, .« ,01'11 ') ~_ КО.1а забезпечує навчально-виховниїl процес, профі.1ак(Мое""а) - «;І,lІнамо» (Киш). -І ,О \ООО 1І0llНІІИ (М) \о 1:; - Дли «Ленін в Аllгліі. (М) 1900 111ТlІчні та .11ку,ва.1ьні заХОJ:И. (Х"і'"і")

І.' І')

1111".1

UII

Рее·

м.

передач

Для ви.lН. (М).

Ш'I)едача

(МIІ"О.'lаіll) 1J~,j Ll\'р~'Д,-flL 14 Ю '- .. «1-I~11U

1\.1""">

11 СЕРПНЯ програма

<:'\)

IlШ' "ІріВ «11РИl\іТIl наШІІХ ДРУЗІВ», IВаршава) 124~) -- Іlаша афіша 1250 І( І,) діШНlЧI»

чисто

Марія

сяє личко:

Г",~.l{'фі.Н. \1 l~H{)

Провалились і плани США, опрямовані на зміцнення маріо­ не1'ИОВОГО сайгонського режиму. Він тримається зараз лише на америианських багн~тах. 3 листопада 1968 'року з маріонет.ко­ вої армії дезертирувало понад 120 тисяч солдаТі.в і офІцерів. Антивоєнні настрої охоплюють і американських війСЬІЮВО­ службовців. 3 реальної обстановки в країні випливає необхідність полі­ тичного врегулювання в'єтнамської проблеми. Припинення агре­ сивної війни та ~!Иіведення американських .віЙськ з Південного В'єтнаму такою є справедлива вимога в'єтнамського народу. Саме цю вим(}гу відстоюють делегаЦії Тимчасового революцій­ нС'го уряду Республіки Південний В'єтнам і ДРВ на Паризькій нараді по В·єтнаму. Перед .'!Ицем триваючої агресії Сполучених Штатів 'в'єт­ намсьиий народ мобі",ізує усі сили. щоб добитися здійснення своїх !(оріllНИХ національних прав. Трудящі ДРВ і патріоти ШВДНЯ ВИСЛОВ.1ЮЮТЬ палку ВДЯЧ'ність усім, хто подає ЇМ допо­ ~IOгy і ПЇДТРИМ'І\У В боротьбі, хто висту;пає за свободу і неза.1еЖllість В'ЄТНЮlУ. С. АФОНІН, Б. ПЕТРОВ, кореспонденти ТАРС у Ханої.

«І lіо"І('ріН» (~I!ШllIlін) ІК.Ю в [l.О.JI)(."I:JЮIЙ Н"'.гн"ФіЛhМ (~i 9 сЄ'. 'А "1 1"фіРі [І·· •.\\O.10iIicll,. l~lXI. (М) 211~.o - [lІфор"аЦійна IІрограма . 1 (~.а,>а,опеь,,) 11

«(;·lхIОО •. lIIаХО'llIаlll' теНТІ"

r11 І,О""ІІ ",ІІ')" .Jklli'"'j,.IДJ'> .Івоіх чавунних

У >"ри.

_

Таня

ЧЮІЧШ;УЄ.

І1.lша афіш.}

-

1.1 Ul'~ХШI» 1"lіі\,lі ніСl1

СЕРП НЯ

«і)~~Щ~'ІЬННI\»

никіlВ по агресії та сайгонська армія зазнають 11УТ тяжких BTpar. ІІарадні зброЙНі сили визволення міцно утримують ініЦіатИіВУ на полі бою. У визволених районах Південного В'єтнаму зміц­ нюється народно-революційна влада. Успіхи патріотичних СШІ привели до створення Респуб.'і'іНИ Південний В'єтнам на чолі з Тимчасовим революційним урядом справжнім вираЗНИКО~1 потреб і сподівань народу Південного В'єтнаму.

вряд.

читати

ЛI,ура тно,

UН,О.lИ -

Перша

іі О()

•~IНlіШ

Та не припиняються воєнні дії на землі Південного В'єт­ наму. Окупаційні війська США, ,військові частини їх спївучас­

таб.lИЧКУ!

'\Ia'lla

І

l.еРlllа nporpdMa __ rIMII,ICТlIh..1 для дітсіі (j\'\) ') І, _ 11"1\111'11 (М) !):Ю _ Д.1Я шкu: /L \ .) 10 ОО

УЧИ~ІО

Розкааа.'1а швидко

Прий~е

ч ОО

вже

ОдягаєТІ>СЯ швидены\ •.

ПОНЕДІЛОК,

10

Зараз трудящі ДРВ зайняті відбудовою і розвитком свого народного господаРСl1ва. }Т країні шириться патріотичне зма­ гання за зміцнення соціалістичних завоювань, за ліквідаЦію на­ слідків війни та подання підтримки визвольній боротьбі своїх спіВВітчизникіВ на півдні В'єтнаму. У ході цього 3МЗІ'ання в лип­ ні лише ,в Ханої 243 різним нолективам ,було присвоєно зван­ ня КОJІеІ\ТИВУ соціалістичної праці. Досягнуті тру'Дові у<;піхи nонnретний вклад у зміцнення економіни та обороноздат­ ності ДРВ.

Аж до двадцята й назад

Мач в !Ц()КУ поці.ІУЄ

радгоспах

Ми

-

ма.ШIІ,ка,

А встає сама paНl'Hbl\O: ~T )lІшається чистенько,

~.

порош­

«Русанівський», «Требухівський», «Гоголівський».

НЕДІЛЯ,

дЛЯ ДРВ рОІЮМ важливої первмоги 1 важкій і напруженій бо­ ротьбі IJ1РОТИ імперіалістів США: агресор змушений був при­ пинити бомбаРДУ1вання.

НАША ТАНЯ

Броварщина

5-ма

46

спорту,

збереженню

командному

заліку зайняла друге місце по області в літній спартакіаді.

<=>

справи

Добре {IIДУТЬ ,спраНІ! в Богданів­ ськ:іі пгахофабрнці по збиранню

америнанська ,воєнна машина. Ян один чоловік, піднісся народ ДРВ ІІа захист своєї Вітчизни. Всебічну ,допомогу подали ЙOJll Радянський Союз та інші соціалістичні ираїни. 1968 рік став

ііого від пожеж. Директор птахо­ фабрики l\\Иl(ола Назарович Болі­ ки з піском. Скирти СО"10МИ та .шЙ і наЧ3.1Ь!IІІК пожежно-сторо­ сіна оборані. жової охорони Григ~рій Романо­ Робота доброві.1ЬНОГО пожежно­ вич Се.1ЮК докла,J,ають до цього го товариства в БогданіВІІі тіль­ багато старань. У господарстві ки на,lагоджується, а,дже до цьо­ lроб.lено все необхідне, щоб не ГО ,року не було постійного ·на­ J:onycTI1TH втрат хліба. чальника ПСО. З ,ПРИХОДОМ на цю ВСЮДИ у бригадах і на току, поса;ду Г. Р. Селюка справа р:з· по се"lУ і :В ПО.1і розк.1еєні лис· ко 'ПО"lішuилась. Крі,м пере·рахова· гівки і встановле,н'і ЩИТІІ, які на· ного, на Вlідділках 'провадятьсн гадують ТРУJ:::вникам сільсь.кого бесіди на ,протипожежні 1'еми, пе· гооподарства про запобіжні про· Il1пожежн,і заходи. КО':llбайни, ав­ редаються ВОШі також по радіо. Т()~lаIlIИНИ і 'трактори забезпечені М. СОЛОВЕ", голова райрадн ДПТ. J:остатньою кількістю ПрОТlЮО-

лаСІЇ по штаllзі є такі спорт­ смени заводу холодильників: Анатолій Дуда, Микола Оле­ фір, Лаврентій Окроперідзе, МіІ!і.аїIЛО Авраменко.

ських

Але агресор зустрів відсіч, проти я·кого :виявилась безсилою

Добрі

ЧемпіОllаМIІ Київської об­

o

юнкор.

І.оліна.

СПОРТ БроваРLL~k1ні

на

трудящих Д.'ІЯ відвернен­

Важкими були останні рокн ,ДЛЯ народу Демократичної Рес·пу·БЛіИИ В'єтнам. П'ять років ТОМУ авіаЦіЯ США вчинила першwй розбійницьиий наліт на Північний В'єтнам, поклавши поqаток неоголошеНій війні. ДовГі чотири роки американсью стерв'ятники шматували нраїну, намагаючись поставити П на

г.1ядачів.

БОI'ОТЬБА ЗА !\\'ЯЧ.

ТЕМИ

БЕСІДИ НА МІЖНАРОДНІ

KO'llaH.l.

вуличних

А їх, комаlЦ, добрий десяток на­ береться У нас. До закінчення

IІаша ,1Іj);Ш<1

17 І,;

...

l\\IЖJlародна

nporpaMd

Програма КnЛЬОРОВОГО т,'Jlсбачt'IІНЯ «Ві.11'НllіІ Birep». Худож· нііІ фі:!ьм (М) 2330 - «КаМl'IПОН Дu"IЮI О ІІастрою» . (Чернівці). Друга програма lї.;':; __ IlаШd афіша 18UO - Тс"ефі.'Il,"" ДІ" дітеІ! 19 Ю -- .Влад" М}'~IlКИ" Ф,,",м,концерт 20:Ю - .llа доб(іJніч, діll1'» 204:, .Доброво.,ь,

діп.'Н

.}

«~'Mi.li

\1

Р) КН»

.Радіеп, творчос І і"

КОНІ\СР'

ХjДОЖНI,оі

Uv\ )

+ +

\}

(МіНСI,К)

10 4':;

_

11 ),;_

самодіялыlсlіi

1 і

І

1~ І.:; -

формаЦійна

19 зо -

бачеНIІЯ

ЩЮГР3~ln.

Програ"а

«час....

кольорового

Першість СРСР

,(.М).

Te,1~'

з футбола

lC,1eareHTC1Ho «ПіОllе· «ДІІнамо» (Москва) .Спарта"" рія» (Т d,1.1ill) 124;; l'е,1('візі'lні ні· 21 15 - О ТО.ІСТОЙ - ',\КТРllса" ТС" сті 1253 _ ЛіН'раГУРllі читання ,1ССIІ<,ктаК,1Ь (М), 22UO _ Прогрзм~ 'ЄНIСlІіІ! Онєгін» 11; 11) - lІаша афі· Украінського "ою,орового ТNlебаченIlІа 11, І,; «ІIОЖlщі і ХЛ"ПЧIlК» ня .!Іодорож за піснс'ю» 23 ()() МУЛЬ1!I)і.'lЬМ ііі 2~, -- .51б.,у"" СОНЯЧ, На літній Спартакіаді профспі 101< 1101'0 (·ад)'». І ,',"Сllар"с (ОД"С'''), ііі 4.: СРСР Водне [ЮЛО, (МІІІС<,") 2.\ .10-Ці- ХУДОА{нііі фільм - IІОВIlIІIІ (М) lї(Ю І1рограма- Новини (М), ..................................................................................................................................................... .,

,

(М).

J

.

НАША АДРЕСА:

БРОВАР И

м.,

вул. Київська, 154.

"..11

І

.

.НОВАЯ ЖИЗНЬ» -

_.

.

оргзн Броварекого районного

комитета КП УкраИНЬІ И раЙоннuго Совета депутатов трудящихся

Киевскоil

,1

области.

І

ІНДЕКС 619М.

Газета. виходить у ВІВТОРОК.

четвер і суботу.

:

І

-.-........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• . . · · · · · · , , · · · . .· · · · · · . .

4-27.

Зам. 2398-6653.

'"

• •

+ + +

. ~.lЯ вступу .. В ш~олу-і,нт.~,рнат потрібно подати. в обласниїІ • BIJ:.11.1 наРО<ДНОI осв:ти (КИllв.1, Хрещатик, 6) таКІ документи: " заяву батыів;; дов':'дки з лікарні та санепі.1l;станції; довідку 3 б б' б' .,.. • ~:сuя роб о'тби aTbКlB про .заро !Тну П.1а1'У; .д~~:дкy. з CI.lbCbKOI

t

ади а о

УJ:Иllкоупра'В.1lННЯ про склад СІ'" І; СВІДОЦТВ0 про

народження дитини; особоВУ справу з ШКО.1И.

Початок навчання -

іите,рнату

з

рова ри,

25

серпня

1 вересня. Прийом дітеїІ до ШКО.1И·

1969

,року.

Адреса

By.l. Ш евченка, 21 . І хати

школи-інтернату:

б ". 1 ВI,l . а,вто УСО\І ,,2

СТЗIІцJj ~1eTPO «дарниця» до зупинки «шКо~Т)а-і,НТерНаТ».

+ + + •

j .-...._ ........_ ...._ ............_ ........__...._ ....__ ........~

:.

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 3·82, заступника редактора., боги) і фотокореспондента - 4·67. відповідального ее",· відділш (паРТIЙНОIО ЖИТТЯ, промисловостІ, масової ро· ретаря - 3 18, відділу сільського господарства - 4·47.

Бровзрсыаa друкарня, Київської області, вул. Київсь!{а, 154, Телефон -

+ + + + + +. + + + 'І'. Б

.'

+ +

.. Ко.1ектив фабрики 'верхнього дитячого трикотажу з г.1ибоКІШ

СУМОЛІ

сповіщає

,про

смерть одного МОЗГОВОГО

з

ветераIlів фабрики

Івана Олексіііовича ВИСЛОВЛЮЄ співчуття сім'ї покійного.

93 номер 1969 рік  
93 номер 1969 рік  

93 номер 1969 рік

Advertisement