Page 1

Пролетарі всіх краін, єднайтеся!

РІк ВИА.НИ.

у раііномі НП Унраїни та раіівиНОННОМі

26-.

18 93 (2360)

Чврвоні прапори -

ВІВТОРОК

2 ЛИСТОПАДА

1985 ЦІна t

Трудящі

р. КО.,

нашого району,

пвредовикам

як

колектив

роковиии Велнкоrо Жовтня. Вон,и прагнуть зустрітн всена-

ван:rажів иа 110 процентів, пасажир·ів на 109, по продуктивності праці на 110,3 процента. Переможцем змагання про-

зань.

мислових

Напередодні вин

50-РІЧЧЮ ЖОВТНЯ-ГІДНУ ЗУСТРІЧ! 29 ЖОВ"І1НЯ Ів прнм:щенні РЗ­ ЙО,Н1ного Бу,ДИ'НКУ кул,ьту:ри Вlід­

бу.1'ЗСЯ л'ята rес.і,я раі'Юн'ної Роа:ДИ депутаrrіlВ l'рудящих де­ ся~ого СКЛИlк'аIН'Н'Я. Сес!'я обrrо­ во:р'ил,а ШI1'аlН!НIЯ: «Про ОР:Г'Зlн'і­ заТОIРСь.ку р,оботу ,м,іIСЬ'!(ОЇ і С:J1Ь1СЬКИХ Рад ,депутат(в тру­ ДЯЩИХ

по

п~дгатовц:!

ЙідУЧИ Ве.1I1К'О'Г,О

дя.нСЬІКCrї ої :Вел'lІОкої Ві:11ЧИ3НЯ­ кої ,в·оен, 'вшановувз:ти їх па­

наЗ'уC1lР';Ч 50-річчю Жо.втня, ,накреслено.

С,ВЯ,Т­

ціiilc.нити ряд заход:,в 'ПО .КЗIП,і­

ВСЛИІКОЇ

T!aJIibHOM'y IБYlд:і'8lн.ищ,тву. Незаба­

дО

50-:р ' іччя

кування

Х:ДН'ють Поолі,пшення ідео..l0n;ц...... ної роботи, :КОМlу.н.істично.го :ви­ хова'н'н'Я м·ас, юсоБJLIІІВО ,,,ю,лод; .н,а ,революЦ'іIЙін,и,х l'РlЗlди:ці'ях ІМІ!'­

ЖОВ11невої соц і а."':ТIІI,!" ної рє.во­ ЛЮLllії». - Постріл,и л,еген:даР'lfОlї «Аврори,», СJКавЗIВ допо;в,ідач rмO'Ba :роаАIВIІКО'НКОМУ т. Біло­ кінь П. П" в ЖQlВ1'ні 1917 року спов;ісТИJШ народи cнirry ,поро lПочЗ'fОК нOtIЮЇ е-рrи 'в історі.ї Людст',в.а, е-р:и кр,аlХУ К'3.l)і'та­ лі'ЗМIУ ,Ї утВ€<рд!жен:ня на землі ІЮ.В"ОІГО С)'СЛlіЛI>НОГО лад;у, ім'я ЯI<ОМУ І<ом,ун,ізм.

з)'СТр;іч,і

'

ремог.

Лал і т. Білокінь П. П. ,рюз­ ПООВflдlЗЄ порю' те, як па:JJтіlЙ'н:і, р·а!дЯ'lІСькі, I'OCПОд'Зlрські, ОР!1ЗJн'і­ ЗЗlці,ї 'ра'йону лрацюють на:д ВИКОІн.а,ння,мнакресЛе!і'И'Х захо­ дів по віДЗJl'а~еНlНЮ славнQlГО ювL'Іею. ГOЛOIRка увага приді­

НаПРИJtі!llці ТОВ. Бі.1ОК~НЬ :ВИ­ СЛа.в~в rВпев.ненliсть ,в l'ому, ЩО

меха;н:ічний заlвQд, на,рощують­ ся дода.llКО8і ПОТУЖ'llОСl'і на заl80Оіді 'ІlОрошково,ї Ім·еТlалургії, на за'ВОІщі, за.лізобeroНIІІ,ИIХ про­

Йідyrчи нarзУСl1Р:Ч ХХІІІ з'ї'ЗlДУ КПРС 'і ХХІІІ з'іму l(оМ/пар­ т.;;ї Укра;їни, :паР:Г'ЇЙ';ІІІі, 'господ.а·р­ cыкi О:РГ8lн:ізацЬї, 'всі :трудящі

МИlCлов'ИХ

ра'йону Іне лошкодують СІМ і I!м~н.fI1Я ддя Ulерemoрен.н'я в ЖИl"ТЯ IН'а,юреслени,х заход:1В :і зраl3lК'OlВО "1'і:дroТУЮТь.ся до ві,д­ значення 50-Рl,trчя Бе.'! il,Koro

сташе

до

Л'З'ду

,кorнст.р'уК!Ц:IЙ

та

ін­

ших.

У

раЙОНlі ,ПРОМ:ИСЛQiВ"ОI!1O .вуз-

3 СЕСІї РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

ли ,аIКТИ'J!lНУ

-

участь

ДО ДІН'Я

PlI!Тb депут·ат т. Сироватськнй М. Є., нам треба, зробити т,ак, lЩоб жител·і к'ож-

цтво ІЗ житлових БУДИІН1К1ІВ на

,Н()ГО lн:ооеленС1ГО

740

ран.

rк.ваIРТИР,

Баlла.то

ЇДЗ_1ЬНЯ,

ресто-

БУ.1lJі.веЛЬН 1 ИХ

роООт

буде ,ВИ'КОНЗlн'о юві'лею

в

оеела,х

до

вих

послуг.

З2.lр·аз

до

з аЩ;СIВО:JJЬН я€ МО

всіох

,в KXOlВlНOЇ

·lЮбо.ти 'серед ТРУ:ДЯЩИХ, lІідне­

500

і

сен:Н'Ю їх ,по.ті'тичної і TPYДOlВO'Ї aIКТIPB:HOCТli у :зщі:йсне-нн-і зоаil!даlН:Ь

рі,д;ної nаор.тії по КОМ'Уніc.rrично­ М'У б} lд~В'Н'ИЦllВ'У,

ТаlК, ·колективи лdДIlРИt:МСТВ Мlіста :і ра'йону сеМИlР'LЧIНИ'Й пл,ан '8ІlІкон,а.JlИ за 6ро'юі:в ,і

7 міся­

ц,Ш. За цей час у :нас в дв,а р.8ЗИ' збі;ль.ШИЛI3.СЬ 'КIЇJLbiКiCIb піiдlПlpИЄМСТВ. Все бі..тїьшої ло­

ТУЖНОС11і lІІ1а:БItР·зють пер вен,Ц!і. се МИlріі'ІК и ЗгІ&Оідизоалі зобеТО'н­ нИlХ IПРОМ'ИСЛоОВ'ИХ

'юанструКLllіlЙ,

ПО;РОШКОІІЮЇ мета.дур,гіі, ши:но­ ремон~ний за'воід та ін. дев'я­

ТIl\М1!сячН'ИlЙ план по випуску ,ВоалоlloОЇ n;РQДУ'Кuії 'ІІідіПР'ИЄМ­ СТіВа:ми

IВRІоон.а,н.и'Йна

п.ро'цеН1Т8с. .пР'\IJPIХ:т 'но

101,3

її .лоріВIНЯ­

пода'J}У;НОІК одержать трудів.н.и&YIд1l!НOK

:кулы"рии

,на

lКер,іВНllцтв,а

л:рО:МИСЛООістю

ClIlР'ИIЯТfllМУТ,Ь

nr.lд.ВІ1Щ еlfllюе-фекти'ВІНОІСТ і

.робниwnва, 'ЗР'ОІС~а:н,ню

ви­

продук­

'тив,ності ",р,аlці ,і Л'Р:искореНIН:Ю тех:н.1ЧdЮl1O n[Югресу.

Перет.ВQРЮЮЧIf ІВ шеН1НЯ

6ере:зне'ООГО

життя

р'ї­

Плен,уму

ЦІ( ~ПРС, сіЛЬІСьк,і ТJ>Уi/.l.~в.НИlКИI ра'Йону l}/·amолеГЛ·IІI&О бор,ються аа те, щоб 'iJI:r3l1юзбіЛЬШИIТИ

оВИ'РООНИіЦТВО

ПРО'д,У'К'ті'В

ха'»'І'У­

ваН1ІЯ. Прац~вни:ки 'р'адrocпі,в і Л'NIоХофа6рИІК РUЧНИ,Й план ПJЮ­ да,жу

МОЛІОКЗ щ-ер ж аlll і ,вико'на­

л·н ,наБЗlгато ра!НI:rШе стрс,ку 10 ж QlВ1l/I Я. до кі;нця року .во­ ІІИ' ПРОДIllду:ть Йоого Ще 6 ТИСЯЧ

ТОНН. YOOЇilll'HO в:и'конують.ся 'М­ mж з&&даНlНіЯ ІЛО виробництву

.. ',яса і я€ц,ь. Поrpів.ня:но З M~­ Jlуmвм ,роком вИ'!юбн,иіЦ11ВiQ ІП'РО­ Д;УКТІLВ 'І1В'8І.рWIІ'Н1Щ'Г.ва в ць.ому p~i з.РОСJll() в пі!втора Р'Зlза. На'Йl<lр:ащих успіхів ДOlмю,глися :радгос.пи «Руса:и:івський», «.Боб­ 'РИЦЬК:И,Й», «ГoroЛ:ОСbllШЙ», і мен,і ,Щорса, «БеJIIIі~Qди.ме,рсыиІй>>,' KltїBcы'33 пта.хофа6риrюа, які ДoOCl'POKOI\lO ВИЮJiн:аЛIf ідержавні Л.~а,НIt і ISЗ'ЯlІі во'бов'язання rю ·В иrpобн.wц l1ВУ про Д у к,Т:IВ Т80а'Р'И,IІ~ НlІІЦтва 313 9 місяців.

РобітнQКИ

полів

вIL'РОСТ1IЛИ

ДИ'Ректор

.ний лорошOrК IRИІЩКХ Іма'рок, в ,нalЙlБJrИЖЧИlй час дооягти рентаt6eльної роООт.и. Для ,потреб

По лінИ ра,Йслож:и'вспі.ш~и ІВ ба'га:тьох с·елаХ раман'У бу\дуть ЗlБУ1дОВЗrн.і ,НОІВі мзrгаз'ИНИ, зо:крема ІВ l(аЛlll1'і, I(pracилiJвці, Б ер.ВИl.Iiі , Oвirrl!iJlJtiНOМlY, ЗазИіМ'Ї, Л:ТflКа,х, З-а,ООр'ltчах ~a іIНШИ'Х. Про 'дальше .рОЗШИlp€"ННЯ TOPro&eJlI>HOЇ сітки в м; Б:РO/ВlаIРЗrJ\

,poorбinJIИIкьв ;т;реба збудува~ ЩСlНrЗЙменше.5 ТИ!Сяч к.в.aдpa~HiНJC Mer!'pїB IЖ:I!'ТJЮllЮЇ пЛOllЦ;Ї, ЗЗіЮі'НЧIf\1И ~}'ІД:ЇВН'И'Ul1ВіО ДИТЯЧОГО

JЮм6і1н'ату, Н1Ому IIJIO'ЦЇ 960 мїщь, ЧИІСТКИ та

гу. ,в н:а.СТУIlн:і дІВ,а РОК'И бу-

Ц~ЗJlikти:ч,Н'Их зо6сlВ',яз.аIНЬ 'tpy-

подбаюl'Ь ,праlціВlН.ик,и rЗміш:т;qрм,агаЗIІІН

КР'иті хл')бн>иЙ. МЗJГа.зи.н, ,два овочевп:х м:а,газин,и, діва ПРOlдоВЮоЛЬЧИ'Х, їда.7JЬН!Я, ·к.афе. Вел.ИlКі ,за.ходи JlЗlмічено ац:і"йClН'ИТИ ,ІЮ д,аJ1ЬШо.м,у но.nіпшеlfНЮ медlJlЧlllОГО обслугову~ і8а'НlНЯ_ 3 1966 ,року 8 міС1'і

JЮЗrоочнеться вої ліI<l8lрні Qв,і~ИЛbilЮIМУ

За rrwповИlМ

·неться

бj'lll.ЇlВН·ИЦт.во нl{)240 Л.ЇІЖОК, в

н,а

!іа 35 ліжок. проекТС'М роз.поч-

буідїll!iН,ицтво

лікарні

'в с. СеМlИЛОJПК,И. ЦЇ.'rИJЙ :l>Яід за,ході,в н'а.~реслено Зlд!і:Йlсни,m Ш) лі НП'Ї ш~л, культосвітніх

Про УО!ІІішне ВI!JКОНЗіНlНЯ со-

.п.,ПВНlИlЮatми

«дИl'ЯЧИIЙ

ТИ»,рестар3'Н н:а 172 посзДrOЧ'Них М'lОО:Я, овочесХОВИlш.е на 600 ТOIIUI. На перши'х ПОоВер~аоХ Житлових' БУДlIJН'Ків бу,ду:ть IlIiiiQ-

з.акл,ад:,в,

по

'Ноо-

бу:товом,у ООСJI}'ІГОВ)1ва'н,ню та ,ін.

їдаль.Нlі, 'в 1На'С'ryIПзбу'дува:ти иrкo.ЛIy;на лральню, rnYH,Kr ~iMінше.

IРО'жні.всЬІКОЇ

cыкїї Ра,ди ,00,в.:,домlІІВ

сіль-

голова

,ВИlЮНіКОМIУ т. Литовченко.

п.и~аіННЯ'М блзroуют.prOЮ м,їсІ'а ірол,і ,r>ром.а:дськості в цій спор.ав~ Щ)Іи:с.ВЯТIІІВ -ові,й виступ ГОЛОІВа ,м:іськ;ра.д.и т. КОВ-

пак В. І. На пита'НJ!ЯХ дальшого ПОЛtпшеніН'Я медИЧНlOГО Оібс.ІІ·yrОВУі&ЗJНIНЯ Т!рYlliJЯ:Щ1fХ докладно Зy:DІІ'НЯ:ВСЯ roЛООН'ИЙ Лlікар БрOВlЗір'СЬКОЇ .,іка:РОНlі депутат т. Іваненко П. М. В обroвореНIІІ'Ї доповщі та-

КОЖ

взяли

У'ЧОЗСТЬ

де!lУ"!1З:ТИ·

т. Чеботарьов П. П. диpreктщ) ,р·а.цгоопу «Ве..lИКОДIІ'мер-

сыGRIй>>,' т. Ярмиш І. А. біт.ю!ІК

заводу

:ро-

зал,j.з06етонних

ЛроМlНС"1!ОВИХ lКонстру к ,ц ,і 'й, т. Гpi'HМpr Г. С. - roлова раООпожквс.rrілки. По обroворюваJЮМlУПrllТЗlНIНЮ

В'казу€ на

необ-

шани.

будівельних,

1раю:.портних

торговельних

організацій

і та

1fЯ семир,ічиоro завдания по загальному виробництва

продукції.

і

багатьох

наЙlважливіших

ІІародного

споживан,ня.

Перевиконано

КОlІтрольні

цнфри

1ІведеННІІ

В,

ському

сено також иа районну Дошку

ред ними на третій квартал завданнями, ,виконалн план по випуску цродукціі на 103,3 процента. В порівняині з від-

пошани: За досягнуті успіхи It роботі занесені на раЙОltну Дошку пошанн колективи за,водів хо-

повідним періодом минулого року ВИl'Oroвлено п'родукції на 5,7 мільйона карбованців біль-

лодильннків, електротехн,ічних виробів і будівельио-монтажного управління .м 39, велику

ше.

групу

машинобудування. Вони добилися найбільшнх успіхів у JЮботіі: план по валовій продукції викOttали на 117 прсщенТliв, а по ПРОДУКТИВlЮCті праці на 119 цpoцeHTJ.в. За рахунок зниження собі Ba.procTi вкробі.в тут одержано 148,3 тисячі карбованців екокоміі. Добрих показннків доби.llИСЯ також колективи робітннк!їв завоДіЇв холоднльників і електротехиічних виробів. Буді вельtrі орган·ізації план будівельно-монта:жннх робіт виконалн на 100,8 процента, в тому числі БМУ JIi 39 на 111,8 процента, БУ .Ni 5 тресту сУкрелеватормлинбуд» на 110 процентів. . У змагаині траиспортних ор"rаltізацій переможцем вийшов

.....

автопарку,

передовиlІЇв

ЯКИЙ

зане-

соціалістич-

ного змагання, удар,ників муністнч'н'ої .праці.

ко-

Відзначено добру ,роботу колекти,ВЇв заводу нестандартного комунального обладнання, фабри.кн верхнього дитячого трикотажlЮfО од'ягу, молокозаводу, станції Бобрик, будівельноl10 управління JIi 5. Разом з тнм відмічено незаДовільиу роботу шииоремOfIТffОго і заводу залізобетонннх П,ромнслових виробів, будівельного комбінату JIi 2, які не внконали планів третього кварталу. Серед робітникі,в промислових підприємств, БУАівель.ннх і транспортних організацій, серед Зов'яз~івців району ще ширше розгортається соціалістичне змагання на честь ХХІ" з'їзду КПРС і 50-річчя Великого Жовтня.

.,..."~.."...".....,..."...,...,..~.,,...

Безсмер.тн'а СЛоЗі&а раідЯНС.,'КlИХ м·іс'т, ШІО ста'J)И, як фоpreці, :ll'!! UL/fЯXу 8Оірога. ,в IРОКИ IБел\І.!{ОЇ Rh1чИІ3НIЯlЮЇ В'Шни. по праву &ОН'И

і}{ОСять. зва,ШІ'Я МЇІСТ-герої.в.-

ст,ріли поЯ1ВУ в п,рези:д;И .,ч.,ена П:рeзrи:дiUЇ ЦІ( КПРС, секрет,аря ЦІ( КПРС М. А. GycJ10B:a, Ч.1енз

През11lдї'Ї

ЦІ(

КПРС,

'ІІершо4'О

І сеюрета,ря ЦІ( І(Л УIК!раоіни П. Ю.

Сувороі внп.рООу;ваlН'ІІ'Я 8И1п'а.ли ІНа Шелеста, кеРЇiВНИlКLВ Од,есЬіКО>Ї І{)бІдолю Одеси, Оді!Ііі€ю з перших ЛrЗlС1ТІ ,j, Одеси, учаоени1СЇів би:тв за np!IIIЙ'J!Iяла Jl9Нa )'Іда.ри фЗlШИС:ТСЬК'ИХ м6сro, кері.внnків дел·егаці'Й м'і,ст-

ПOJJЧ1llЩ. С1ІИСН:ута з 11fJ1bOX бalcів ..героїв. .вotpOГ.ами, ЧОіpilоморська nиmaдел'ь І 3.асll\!liан,ня 1В!.дкрив перший секCТlRO і -муж.н.ь.о С11Рlliмувала ша'- 'реТ'ар Одеського обкOrМ'у па'рт,ії ленний Нlати:єк ПРОО'.lІІВн·ик,а. РаДЯI/І- М. С. ОIliН'ИЦЯ. c~i ВОЇІНІИ, моряки ЧОРНОМОРСЬІКОНа I300Р3іХ з I[[ІРО<МОВОЮВИСТУ'ПИ.в го флоту разом з ГОprOдян,а,МоИ М. А. Суслов, ЯlКИЙ 1В,р'учИ'в висобiwJь.ш Я1К дв.а мі:сяцї CТQЯЛ'И :на- юі уряi!l.ов.і JlYcИ'Qроди. с.мер:ть 6ілям'ось'К'их /ВО,р'їт. З слова.ми лал,кої любові :і

rПiЗipr.ія і У!рящ .ВИ:CQ\КlO оці'НИЛ'И BД!,''I!.Hocт.~._ 'д~_ 'OЇ!ll.HOЇ I({)ІМУНojc.ти~-

ПQД,ВИ!Г

чоркоМО рісыкїї

цита:делі. Н<?І Il]а,Р111:1,

11

ЦеНl'раJJЬНОI'O :КО-

Ор:ден: Лені,на і ме;цоаль «ЗолОТІЗ МІТету, р'зlдя'нсыюгоo уря.цу З3 ВИЗdipк,а.» _

за видатні СОКу оціНку IООЙlOВИ'Х і 1'РУДОВИХ

IH,a,ropoAa,

заслуги Одеси перед Батыквщи~~ заслуг.

ною.

30 жовтня в театрі ооери та балє-гу вvдбулось у,p6Jисте (;fa,ciДЗ'JfIIfЯ Одеського ·місь.'К'КОМУ КП

УrlCра.ї,ни ,і м:icыкїї РаlДИ де:пута'l'ів ТРУДЯІЩИХ ІРазом з п.рещC'ТIaJв'н.и'ка'М'И i'POМ'lIIltCbIm'X оргаlll1iзацій, Р-аД'ЯlНСЬ.КОЇ АрмП і ВііЙСЬІ<іОІВО-МОРськюro ФЛОllУ, Щ)lИ'Свя~ене 'вручен'ІІЮ <>.rteci ВИC<ЖJИХ уР'ІДО8ИХ н.а,гоJ)QД. . У зал) - lDp.ослаВJJeні вюї.ll'И ,і І·ерої праці, ,вчені d lНоватор:и в,и;роБJmЦmа.

!

MJcт~гepQoїoВ КИЕ.8З,

При<сут.ні

Моок:ви,

Во.лІгог.раlll.З.,

делегації

ЛеНilнГРrЗlда,

Севастополя,

lМ'ЮТа'-1ГЕІРОЯ ,зверrНУ:,ШСЬ

~Ш,ИJИ сеюрет'а'р ОдесЬіК!ОГО м,:cы-КОМ.У ПОajlry1іlї М. ~. -:Іе-іа~ЄC1lН,ИIЙ, робlТНIIIQЯ заilЮД:У ilMet;l Оlчневоro lЮВCТа.н,н:я Гаw'l'IІІНЗ Во~.н.ИКО,!Jа.

Cepд,elJНIO ПОЗідО,ров'И"И тр,у;дяЩІИоХ Одеси 3 ІВРУ?~НІН'Я:М ~ВИСО:I(оИХ HafOiP.O!Д ЧЛ~Н ВnИСbiКOВrO'l р,аідl! Oд.ecbКr()l,"? ВРЙ\СЬІКОВО:ГО округу ,~eнера.л-леите!:зwг А. І. БЄ'дll'ЯГ4.н, 'КОr.lf'a.tI'д!ylЮЧИІН ЧetРІВОН:QIDР'ЗlПОР,НИ.м ЧО:РJ!ОМОРСЬ.КИМ СРДОТОіМ ,aДMip<!_~

С; є. Чу"рШ~, Iкер:,'В.н~IКИ деЛffаrц:~1

m;:ct-,геРЮ,I,В 11 ФО,РТЩI-reроя та·. .

ПО1'~М

з ._П:РОМЮIВОЮ

Брес-

.В,IІС.туп.и·~

член ПрезИlдlil ЦІ( КПР_С, перши'И

фюір:тerti-геpo!l І&роест-а а також оок:ретоЗір ЦІ( КП У:КР'З'lНИ П. Ю. Молдава;кої РСР, ,м.іот ЛЬівюва і Шелест. Микю~lЗІЄВа, .nредст-ЗІВНИЮf IItїlЙЗ ;велич~н:и.м Іп:ідн:есен.н~,м ПР'ІІ-

сьaroeих

З'€'діll'ань.

"Я'к.іIИfЗВОЛЯЛИ

за:сі;даIННЯ тепло зу-

,ціlO В08ИХ потужнос.тей ПО ,вироСіиицтву прокату чорних металів, (И.lOВИХ трансформаторів, мета­ лорізальних ,верстатів, КО8&JlьсЬКо....ресових ма­ , шин, екскаваторі'в, сннтетиqнorо аміаку, природ-

видів ПРОДУlщjї. До кінця року понад семиpf'lflе завдання буде вироблено промислової продукції на сім мільярдів

карбованців.

третьому-

пе-

І І ної сірки, автомобільннх шин, целlOЛОЗИ та інших,

Великого розвитку набрали галузі важкої ін­ дустрії республіки. Значно з.ріс ВИПУСК товарів І

на

електротехнічних Вllробі,в. Перехідний черlЮНИЙ пра.пор райкому КП України та ,райвиконкому присуджено Бровар-

мислових підприємств успішно

І обсягу І ви,дах

На другому місц,і завод холодильннків,

справилися з поста'ВЛеними

УКРАІНСЬКА РСР ДОСТРОКОВО ВИКОНАЛА СЕМИРІЧКУ Тр·удящі промислових mДПРІІЄМСТ8 Укпаїни за І

прапор

гання промисло,вих підприємств,

Ф

шість рок,ів і десять місяців завершили виконан- І

прнсуджено

Червоиий

виконкому. Підприємство занесено на районну Дошку по-

УчасН'l\lКИ

Ф

якому

депутатів Т,рудящих підвели П,ідсумки соціалістичного зма-

сесія ПIЖЇlияла віlДlповідне рі- ) ОДесу.' шення.

будування,

перех:ідний

райкому КП Україии та рай-

:===================================

Доповід.ач

визнано

машино-

ВР~чЕННя ОДЕСІ ордена Леніна і медалі «Золота Зірка»

38-

цеХПJlЗАС'Т'Мас, і&ИlПУСК&ТИ з.аmз-

XGBl

маіnази,н,

.

т. КОВоЗленко А. М..ВІн РOЗlП'ОBi'д8l€ ЩЮ те, я,кі ЮJlpi!Кl'ИВИ ДОВOlд.WГЬСЯ робктн 'в ЗВ'Я9IQY з 'НаБJIИJЖelllj}fЯМ 5O-:р.iJччя ЖОВТ-

сілbtCЬК1И"й YJ!·jBep-

КП

підприємств

торговельного

України та виконком райради

~ .,...."....,...,...,....,..."..,..,..,~.,.

'ПОРО;ШКQВОїметалу.РlrИ

МЗJГ! ,t)"БЛютеку,. баlН:Ю. Б Т'р,ебубуде (;fЗЮ;Н:Че'НО будііJ!IН'И:' цт,во Па~з:цу кул,ьтури та ~H.

ЖejрД~~ -

'с'віт», ма'газИІН «Овоч.і і фр,у,к-

УідОСIroН<I.1ен.ню

,ЮДУ

ІНЯ. І(олектив ЗЗ'воду п.раlГJl'e OCВКJiї:r,1II НЗі ·ПQВ.НУ потужність

ЛjJ(Щен.'І'З.

PlіШ~НIІЯ 1!-еlресневого Пл,енlУ­ му ЦІ( ,кПРС оо 'дальшOl"'У

запитіlВ

будувати

r&wteMO

т·ур.И ,Ї 8-р.їч'на, школа, ІВ ГorоЛев!Їо - . OnРQДМIЗГ і 'пек.а1р.ню; в

дуть с.ЛОРУlджен'і 'ЛРОlм:товаіРНИіЙ

'ЙО:НIЗ.КЗрБОВ@н:u.і,в, з,бо на 32,3

нашому

ще ДВоЗ. павільйони Iп06уroвого

М::ЮЦЬ. ,в СеМИПОЛІКах ірООfЮЧ'нетьс'Я ,БУ1д:IВНИЦТВО ТИlПо;вої ліІкаlр.ні, в Боб",нку буде СПОРYJДженю сільІсыкйй Бу.цИIНОК куль-

ID4щповj~ним rпер:іодlOМ іми­ .IfYJlioro 'РОКУ з»і.с :на. 5,7 мdль­ (3

45 побутових ТО"IOJК. Але М'И ще iдaJleKO .не

обслуговування . Нз, триБУ1fі -

ОРll1а.н'із8lТо,рсЬІКОЇ

IЩр'ИС-

'Р0і300РЯІ~жеНlН.j

славного

р:а·Йон}".

п~нкту

Т)lва,~ись всіМ'а 8ИідаlМИ побуто-

І<И IР'ЗlД;ГООпу «л,іТЮі'ВІСЬІКИ:Й». Тут БУ1де :щанюй в еКJCп..1уаТЗlЦіlЮ

ПОСИJJеlllНЮ

ГОіво-

.'Іа ,в IНl3.СТУП'НОIМУ роц'і бу,де СПОРУ;1JJжена шко.~а Ін'а 960 місць, ,р,0і3ПОЧ1неться буд'Ш:НИ-

.н.Ім:еЛElНlll'Я.

дальшам'у

пр ИlCУТн,і.

ЮВ:Jlею,. -

завод

Бать-

райкому

Наполегливо трудяться робітиики заводу торговельноl'O

ЖОIВ'l1I1'Я. В оБГС\llOlреи:ні доповіщі юя­

48-х РОКОВИlН, ЖОІВ'ТlНЯ ЧУД'ОВІІІЙ

..,я€тblCЯ

гром,а­

ремо.нтно­

РОМ

·Йдучи ц:им Ш.ll'ЯХОМ,l'рудящі

<,ЯlГЛ,1І Ibcecbi'T'hw-іcroриrчних :пе-

проваДИТlI

уча.с.НИКЗ:М,1І

м'ять.

нашої Батыкlвщиlнии .пі;д Ке)JIі,в­

Ifиu:rвом ~ОМУНlістючн.QIЇ паРТI:'Ї за роки -Р8ІД>Я'НоСЬКОЇ вл.а:ди до­

ЗЗlКЛ:Иlкає

з

иашої

бюро

роко-

організацій зв'язку райOttу за третій квартал завершального року семирічки. Колективи робітників про-

непоr а,ни'й урожаЙзеР.JloGВИ;Х 'культур і овючі,в. У середньо­ :І1У з кожною гект,ара ранн:іх зернlОІВИ'Х Cl.!lepж аlНIО по ] 7,8 це:НТlНleра, ОЗlfМОЇ пшеНИlці ло 24 центнерІ!'.

J!УJЮГО,

славних

народження

ківщини

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Бровар-

ського авroпар·ку. Автомобілісти викоиали план перевозок

родне свято новнми успіхамн • роботі, достроковим ВНКOttанням планів і взятих зобов'я-

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОНtЮГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ

робі11ннків

і весь радянський народ, 1'0туються r>ідно відзначити 48-мі

(РАТАУ).

сут.н1

прииняли·

Bl'l'aw'l'bНoI'

ЛИСТИ

Ценrr.pа:!.ьному Il(o~iTeroвi !<ПРС: Презиt/Щ IВе.РХОВНОI Рзди І Ра'діl

M.iillk'I1j)Lв Центр.альнО'му Ком'ітетові СРСР, І(П УКРlаї.ни, ПреЗIІ.д:ії

ВерХОВ:НQoї Ради' j Раді MiHЇC"f'PlioВ УРСР. Для учаСНоИіЮ:В ур.ОЧIІIСТСIІ'О засі­ да:ИіН'Я церт.

було

да,но

,ве.l:11IКИ,Й

'кон­

• • •

У.в.ечері, О:п.есblК!ИЙ Mkl>КrКIOM IПЗір­ тН lі rМl!cь.KВlIIКOH'KO'M влаштува."1І ПРIllЙОМ з 'H'aГOfДII' вручен,н,я місту­ герою Одес'і Оі[)де.н,а Ленін,а і ме­

далі .«Змотз Зіор.ка». (РАТАУ).


~-----~###_-----#

\

У ПОВНІй ,МІРІ ВИ'К{;j)истати в

\

~;.

__

інтересах

тисЯ'rі К8Ір6ОВalнців, КalПРltНУ-

наірОДУ 'всі

переваги ооц,іалkти'fНОЇ

#~~~~-----------_#~

на

5,3 ти~.Я'Ч'і JКapOo&нцiB. Ді матеріали лежать МЄ'jJ'l'.ВИМJЦl-

си,с-

~

!

БУАИНКУ культури вечір, присвяче:ши

,

віддю про боио:вИ1Й шля'х В.1ІКСМ :ВИСТУІПІИ'В перший сек­

оwги можуть тіЛI>КИ там, 'деве

теми ТОСПО.Ца,рства, пі~ищи'l'И

піталом на Фа.БРИЦі' кільк,з' мі-

прOOQ,дять 8кономічного 1шалі-

ефекти;вні,сть ~POMa.дcькoгo ,вИ'-

с:яців. Тут такоок на: КО'ПИIІ[ИЛОСЬ

зурентаОеш.1І0сrі підприємст-

~

J}обницl'М добитися Н3JЙ'ВИЩИХ

нех,одової

7,6

в.а, ма1ЛО думають над тим, 'в

ма'тЄ'ріа:льних і труд(}вих за'Гратах такwй 'Г(}JЮВНИЙ зміст РОЗJ}общших Президї-єю ЦК КПРС:і 3a'1bep-дженИ<х вересн' е-

інші ,причини 'призвели до 1'0Г(}, щ(} фа6рwка опинилася у :МЖ'к(}щ' фіша.нс.овоч стані. Багато ,розмов ве.lИ кері!в-

М{)ІЖУГЬ перетворитися T·alKi ,великі запаси матеріал'ів і заsезе'I!Сіг()ОіБЛ~ДН1Lп.н.я. Шд час перевірки виявле.ні

1!ИI~1 Пленумо-~[ ЦК нашо-ї 'пар-

ники заВІОДУ ,електротехнічних

Ha~H'o,j).'l:OBi запаси матерjал~в,

.!

Il'J)OдУ.IЩії

на

н,аifме'нших 'J\исячі карОOOlllfН,ців. Все це та

яку суму 'недооО'ру ПРСіі\УК:ції

1'ії заходів по- ПОJLіпшЄ'Н'ню уп-вироб~Р, про реалізацію ,не 'ПСfТ-

,

вильна орга'Н'Ї,зз,ці.я спра.ви

на

,

фаорwках і завода..х, ав ОК'ре-

~

~ИlX 'ВИ'Шl~ках 'і СЄ'j)иооні пере­ кручеl{:Н.я прк.нци.пів ГlJoCпода.р­

рі6них для п:і)щривМ. Dтва ці·н­

КОІналеltню лл.аНУВalНlНЯ і поси- 'І

;Н<астеи, ЯКИХ 6 ма,йже H'~ 50 ТИlсяq 'карОоваlн:ців. ,Одна,l( далі

промисловог,о

вираб-

І

ПРИ'ЄМС'І1ва:, де вони пО'Тр'ібlнj? Якщо.до цього додати j те, що

j}ee.ypeiB велике 3Н8іЧNIІНЯ має

:на змюді Ізалежало.ся

правильни, й РО:JПОIДіл у птром,ис-

нехIOД.о.в'и~ маТIWі.ал,іlВ, іlfв~нта-

ловостіОООJ}Оrnих фондів. з.Н3ЮfУ ча· С'ГИ1I1У ЇХ :на к(}жно-

,ря ,та :інших цінностей на еуІМУ'В 45,8 тиоячі І к.арбав,щц~в,

му !пі:дПP'Wє'М(~'mі ,складають виJ}оБIНИ'Іі ~а'Па,сИ', 'J}оомірИl ЯІКИХ

Т(}Clтане яено, що тут, :мабуть, бе.руть ве· рх м~отницькі ,їнте-

П(lВИ'II:ні 'бути ~lї'.німальними.

·реси, Ікерівники не llli'm3ЛЯ'ЮТЬ

во<д.ів 'і фа,брик, де fJlиро·бничі

за,паеи 3IN1/ЧНО В

перев.ищують

Г ' 3Я'ТИОГОЛlDСЬКУ

,пmреоу.

фабрику ХУІДожні,х виробів Їме•

'

.

-

'НІІ Т. г. ШевчеJfl(а:, '~ерев'р~о~ в~та.човлено,. щО T~ Т наДdО.рlМ?

С,JI1j)а,вж'НЬ()Ї 'І'у,рботи

. Чимал,о

тисяч , каРО(j'ванщв, 1<1'0-

,

му

.

ЧИСЛІ МaJдепала.~IУ

8

НіІ

,~

~.

,вираUlн,ИЦ'l'Вlлише в

1967

·ро-

!

створення

'ЦІ·'ltн,о'стеЙ

ПО3""'И;ВНО ...

н. а jбільшеННJI

._.

І ДУJi.Цll,

РІСТ

вплине

_.

дасть

І с-ен,н.я Д()lбробуту народу. . І В. ЧАЮН,

• б юро економічного аналізу. голова

раионного

т.

Га.рі н

шим

НІІ

що

дО

прийшли

29 жовт­ комітету

комсомолу.

ХQ90ші, незабутн~ роки.

Походи

дорожі

по

душев!ti

і

рідному

розмови

вожатими· біля нища

піонерські

екскурсії, із

для

за­

старшими

вечі'рнього вог­

залишилися

сrюrадом

по­

краю,

кращим

тих,

хто

галстук.

дізналися

носив

Саме тут

про

буремні

реВOJIюції, велнкого

НезаБУ,'І'німи

лишилися

в

їх

Матросова,

пам'яті

про

за­

Зою

Олександра

героїв

Вже тоді

j

Леніна.

розповіді

Космодем'Янську,

н·а.

ЖИТТІІ

Краснодо-

в дитячій душі

з'явнлася мрія: швидше вирос­ ти,

бути

такими,

як

вони.

ШкільнІ рокн біжать невпин­

опоряджувати

но.

майбутніх

Почи,нається

нею

і

пора

полум'яних

мольських літ.

новоселів, щоб їм жилося

день,

щаСJIИВО. Коз,а,ка.

Ось

жовтня,

29

назавжди

Надія Комар

юність,

в

а

з

комсо­

чому

цей

зали,шиться

пам'яті

б·ільше

100

юнахі,в і дівчат Броварщи­

ни,

що

далн

клятву

залі к(),~[­

пї.о,нetрські

галс­

А. ПОЛІКСЬКИИ.

ПIJ-осі,нньому

'районного

в

Ш()f(} щmолін,ня ,най,МОЛ,ОДJIIОЩ·.

яскраво світить сонце. Ранок видався теплим, погожим. При­ рода гармонує з . Уp<lчисто-під­ несеним настроєм юнаків і дівчат,

друзям

вождя

ІМ ЯМ не

наЙім.о-л'одші

рай!\ощ'

ТYlКIf. Де ,була х:вилююча пе­ ,редачаесrафети від, аайстарі­

усвіщо.млюва~и,

. ,

діяльність

І Надія Комар весь свій

А.

ПРИf1МН{)

-

лістичної

комсомольський запал вкладає в .працю, щоб ЯК­

Фото

комсомолу

роки Великої Жовтневої ('оц·іа­

Дівчині щиро нсміхаєть­ ся сонце. А ,від цього теп­ ./10 й радісно на душі.

На фато:

К,ВИfГІНlвручав

першог,о

СОІмоль>ці передалисво'їм ,мен­

що в 1921 'році в ра,й,()ІніБУЛ(l 8 комс ()мольці'в , а нині.іх

во!!:и

новосеЛаМ

весело ,і

~

А

.на

ГI)ВОРИТЬ:

піонерський

весело

для.

~

ВИlпуо~ 'прп-

ПРИО}'ТКІВ,

кm.fOОс\ЮЛУ

ceKJ}eтap першого

Надворі

на.дпла.нових за-

то-ва;рно-<м'атеріальни,х

Щоб жилося

квартири

'Ра.Йкому

3

НЩЩН'ОРМОВИХ і31Lпаеl,в, але й ВИ­ магатИlМУТЬ &і'Лl>Ш с'трогого дотрима1:lНЯ режиму еко:номії.

'#~'~#~~~~~'~"#~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~q,~,~~~,~~~.~

найкраще

К'О~СОМОЛЬСlmі

Броварщині,

пасnв

І

В~JIИlкій 'l'р)'/пі прийнятих в тr;й дe'JЬ в члени ВЛКСМ

використання ma. tepia"IbIH-ИХ 'ре­

, ' ПРОИЩ~О :.ra.cy, 'к~и м~ли:Вkl'ЬВIІ'Ш}'J(ати дод~rrКf}- ~ H~. 3.1LJJ .ОД по РОШ. КОВО1 м,етащ Р-.Щ Іре.зерни ,для дальшог.о пщне-І ЦlВ, ЯКІ Ібудуть ВИIWристзні 'на

т. ,Куликов.

к:ра­

комсомму Т. Гарі,н.

Правильне вик()рис.тан,н.я ла

.вих запасів си,ровиши, ,не потu

п:е.рШИ/Х КОМDомольці'в БроварЩИlНИ, ПРО3ВИТЯIliН~ діла лан­ -1(ОIЮЇ Ду,ніБеземертн,ої, якій за ;ви,сокі Dрожаї до війни був ВР)'чений прап()р ЦК ВЛКСМ. імена.

маш»

1 СQм.олець

про

ГO~Hi. 3а~.н(lВНИlК

'ВИР()ібн}щтві

щоб не Д,()ПУСК1l1'И ,наднОІРМ()-

1В1 запаси ,Р:І~НИХ матеРlаЛ1ВГН ~уло за'везено графітних окладають й1наЧll!У ~YM! - на 'T~YOH~ 237 'тисяч к.арбо.ва,н-

21,8

І.

зокре'ма,

ВИ'.C'l'}'пили

М'ИХ<'ilИJlО Бuбяк, І\ЮІ40-х pO;KilВ, заву'! 1 3а'зим'ської школи т . TaplfHСI>ЮИЙ, уче,ниlЦЯ ШІЮЛИ Л1 1 М. Броварів Валя ВащеШі(), Гврои РаДЯIІСЬ!\ОГП CrJl();jY

ташевич.

ВіНJ}O:Jповів,

3 Iпрwві'та. ннЯМ

секрета'р райкОоМУ па, р'Тії т. Де~шщьюl\Їl, ceKpeтav КОомі­ т·ету ,КОМСОМОЛУ 'Зa>JЮд.у «То'рг-

ріалів і сирави,ни. Ш,n;вищенн.я ефективності

· перед. жуватимуть . .

,про те,

рібного іДЛЯ заводу ·обладнаIfl1НЯ.

рета.р Іраикому ЛКСМУ т. Ба'Р-

вих ЗаІХ ()JIIUB , що .не тільки '110-

І

І І

шість 'NreJi'Ч. Бережіть же свя­ . тра.диціЇ старих к-омсn­ моm.ці1l. 'оо

СЄ!К>ре'ГЩJ

Є'кан(}мічно о<бгрунтоваlНИХ норм. Це буде одним з діи.о-

!Jізни'Х

'віДJбу'Вся Дню на­ ро,vке-н'ня j\,l}мсом, IjЛУ. 3 допо­

що самовіддано трудяться сь,о­

оурсів JfИМ<3Jгає lюрojlннало I[JОлі'ПШIШНЯ , !fОРМУіВаІr.ня Їх іВит­ рат, Iква.ліфDІюв·аіНОЇ і){)l.зро6ки,

цінності ,не Іпередати на пі;д-

Для :підвищення ефЄ'J(ТИIВНОСті ,вИ'К{)ри'С"\'аН!н.яматеріалИlИХ

Проте у Іна,с є чимало з,а-

І

І

врайонн' ОМУ

!цих КОМС ом ОЛЬЦЇ'В , які ві.;(зна­ чилиеьвроки RiЙ'н.и, j ти,х,

\наімага,НIfЯ

(}де·ржати на. сщ·о,j І(жла:ди lІо6ільше мате-

розмов не Іпішли. ЧОМУ б та;кі

І

prepa,xytНKY,

жовтня

29

Доповідач :HilJГaдyє

оJtрЄ'мItХК~РБВ'НИ1КiJВ

раJliJI1Н!ІІJI ЛРОМИСЛОDі.C'l'Ю, УдОС-1

~ання

~

~

МА ТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ

IНИlЦТва.

~

НОВІНИХ ПРИ~ИН цьо.го є неп.ра-

СЬІЮіГО

ПЕРШОГО РАіікои~

~

~::~~: ~~~~~~Д~;::~\ п~~~ ~

ЕФЕКТИВНІШЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ

CI11ИJмулю-

~

,си'равmщ Іне :встановлен.е 06- ~

--"';';;H;~;p~~~~;;;~_~!a

.'J.енню eKOoHOM1!qHO,fO

КВИТКИ ВР~ЧАG СЕКРЕТАР

.рііОШ Тlшер. авичаЙ'НО, так ро-

, \

~ результаТі~ ~ри

СВЯТКУЄ КОМСОМОАІЯ

ці, а десь мни, М(}ЖЛIfВО, ЛОТ"' ~

назавжди

звіряти овоі серця 3 биттям пульсу часу і життям рідної Вlтчизн. И. Сьогодні вони стали членами ВЛКСМ.

Схвильовано здоровлetl'НIІ

слухають

.першого

по­

секрета­

ря райкому ЛКСМУ Мнколи Барташевича 'tракторист рад­ госпу «І<расилівськнй» , Віктор Годієнко і робітниця Надія Рогач, п'роаці'вники побутuвого комбіиату Лідія Ващенко і

МИ,КOJIа

Джура

та

багато

ін­

ших.

А в ,цей же час у овятково прибраному залі колишній в'я­ зень

концтабору

член

підr1ільної

орган.ізації

«Інтернаціональна

спілка» Зозуля вич,

Оранієнбург,

комуністичної

старі

Петро Кирило­

комуністи

Чумак

Деми.д ТНМОфійович і

Федот

Паккратович

Бурлака

,та

інші

ведуть теплу

батьк,івську

мову

кому

но

з

тими,

червону '

том

вже

кн,ижку

дорогого

роз­

вруче­

З

силуе­

Ілліча.

Залишаючи зал, юнаки і дів­ чата ми

дали

клятву

ленінськи,м

честю

бути

вірни­

заповітам,

пронести

естафету

з

стар­

шого покоління крізь все ЖИТтя.

г. ТИМЧУК,

віднині

А. ЛЕМПИЦЬКИИ .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ .......... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............-+t-1l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ч .............. ..

К ОЛИ

п.і,д'їжджати ,до села Св і ТИ:ЛЬНОI10, цю тополю ,в идно Здіалека. CJ;p'\M,Ka, роз­ к.ішна, ,Іюна 'ВИlCОЧИТЬ :над БJ'Й­ ною ~елеНJНЮ садї,в .і чепур'ни­ ми буди,н,ка'м.и робіТНИіКі'll. ОсіlНЬ піJlJфз;рбувзлз ЇЇ ТОlНКнй СТ.З'Н.. ОдніІІК до зел·еноro верховіття добр,а'тж:я не на,важнлась. ВО­ ІЮ ,НJа.nежить сонцю. Тополя першою ІВ селі зуст:ріАає йом В'раlнішні золотаві промені·. Щд­ БИІВШИ ЇХ 'в н,іжних кр·аплях РОСИ, мр,іIЙли,в.а і за.дУ'млИ'ва, БО'Ніа враз ОЖИ(8ає диlВUiИіМ сяй­ БОіМ, ()повіща'є пр·о почат<Ж труд,о.воro

дня .

Щор,анку,

в,ід,крив·аючи

,б і б­

ліотеку, .г а.л'ина Г'р и>гор;івн'а, ЛроіЦ€lН'КО l1ринад'цяти:й р'ік піlдРЯіЦ

З}'(:Тj)'іl'lа€ться

з

стр ім·

··к,ою К!расунею. Тополя 'в.ітає її

ТИХИ,М

шепоТ'іlН,НЯ\1

ображається з'іСТ.рІі'ці,

·на

Знає

ЛІ~сТя. Не ко'рот,коча.сні

-

ЇЇ

чекають

в полі НзЯ'в.ши ,приnотО<Влен.і з \Ве­ чора ,КНИЖКІІ j журн,али, бібл, іо­ теюшрю!! поспішає ЗlНіайОМОЮ стежкою

.на

околицю

села"

де

-11І1

Т,риroрі,вки

гля.д,

але з

су'ВО'рі

ЩИ:Р,IІіМ

на

ви­

серцем, B~

ді ї ПОТУЖІНИХ тpalК'1'o,pї:B і сте­ ПЮlВ1I1іХ ~()р<абл ів. Бриrад;ир- ме­ хані,заторїIВ ГРИlюрій ПИVl.и.пен­ ко вважає режим ЇХ 'робоТJI ло:рушен,им,

,не

заВ'ітає

якщо

ця

,зранку

пр И'8і1'н,а,

СIOLI\И

3

,по-

си,ВЇVI.ими

скроням~

разом·

нею,

з

2

НОВЕ життя 2 mостопа "~а 1965 ·РОКУ.

їх

прапreн­

IЮраще.

Па/М'ята€ ОДНН випадок. П:РИ,ЙlШQRШИ на стан, 'оона ло­ -GУЛЗ/

сушеречку

меха:ні3lа.ТОІр,ів.

Були тут ,н,а'ріlКанн,я ,воле.нIНЯ.

і незаД<J­

Ви.sюни.ла

пр,ич,ИlНу.

ВиSIJЗI!.OOCЯ, що НОРМИ ·в.ирООіт-

жіНІКа.

Бо

lКу

іЦО

~оБУГГОВі УМОІВИ паГ<!1ні, Були й

:них , ПРНХ'ОД;ИТЬ тепле

СJЮво прю

В

ІНШІ

радJгоопі

,не

неПQрозуміння.

ПРOlдум'ані, Заспокої­

л юди,н у,т,ру.д іIВНИ1К а·, ноа; ,РЩll,ЇС­ HiВl:CTi, які ОПОВlНіЮЮТЬ рідну к;ра:ї'ну, XlВIМюючі розповіді про мtжнаРОдіні події.

ла,.

Не перший рік лина ЛРlll/'Oріllllна

Га­ 8 тра,кro:рн,і,й б:І>игаді. ІГО;РДWГЬСЯ ЦИМ почеаНIfМ ·і в:дповід'альіНИМ дорученням . Від IHW!'O вона

,ної орг (ІІн.іІ3а.цї.ї рад,госп у М и.ко­

одержУ'Є насолоду і ,в.д~ячніСТь за ЧУ'й.н:еставлення до людеЙ. Не знає, як ,Ї ко.лив її житт;я

МИІНУJЮ ,неба.гаrr~ часу. Га· лина ГригоріВнІЗ' знову ·при­ йшла на стан . Перше, що по.­ бачи.ла, - · веселі О'блИ<JЧЯ, смі·х. Потисками ,D'V'К і СЛOlВа-ми' щи­

ЯК

працює

arirra'i1O'p<JM

і бол,і ,uwro прадьов.итооо ко· леКТИIВУ меха,н,із.зтоptів. Може, тюді, ,КОЛИ ,ВИllllчала Іразом з :ни­ ми. ,рішення' бе.рез,н~вого Пле­ нуму ЦК КПРС, ібаЧ.ила roря­

с.і­

ще

аптаrrо:ром,

,РafДrocпу

Другою

rralYГiї,

прсщювати

гостем, ()ілblCЬКОЇ бібліотеки є м'ехан.ізаIТQР .кoмYlllQCT ,мтюл,а

Г,!>,и>горовиlЧ

3a€Цb .

В

сл,ова' «І3і6.рати» . пс<вніlСТЮ і

ра,н;ня ка:JYГопл,і ()'JЮ'ЧИJВШИ :колом

Воін, Ів 6р.и.гаді не оди'ни!ці.

.ку, ·OOНla

УЯіВJJЯЮТЬ

авоro

ЖИТТЯ

,без

зібрана

Коли В день оокіtНЧeJIНЯ збll­

п'раді

невroмн,и.й, ,він Сl'а'в паJЖИ-М лю6wrелем літеР,(lJТУр.и, її 1jJ'OIЗ­ ПQIВCЮдіжуваlчем. І та,ки,х, як

Не

Вооа

JLKiCH() ,

I'!OiP:~B-НY,

тиснули

їй

ру­

н:j;я,кю.в.іла:

Невже в цьому є КРfгхіт­

ка

Мlіцно

механізаТQРИ, Г,алину г,ри­

і моєї заслуги?

Так, є. Па.пке слоlЮ і;І,гіта­ ТО,Р'а, особиСТИ'Й ПРИl<ла,д у ,пра­ ці З(ІІІІІЖДИ запалює .р·а,дянськи.х людей на трудові звершeнJНЯ.

Ось

і

сьогодніоона

пр.и:Йшла

р,озловk:llИ т,руді&ни,к.а~1 пол·j,в про 'ріішен,ня ,верес·невого Пле­

вві.Йшли,

«Заря».

ня

НАРИС високу тополю видно ЗДАЛЕКА

розтаШОів.а1НИIЙ .тра.КТ<J:РlillfЙ ст.аIН' м'єю, рitд!ними стали для Гали-

JlJа.креслень

че СJCв.алеНIНЯ

особ и.сті ,

НИ'М'И

.радощі·

і<:то:ри"ни'Х

Що з мог." а , по;ра,дил,!.

довго :роздумувал.а 'на'! почутим. ,1а

Не

до

вте'Рп,і.л,а.

сеКіРе1'аря

JI:И Онуфр.ііЙОВича клала

,все,

про

3а'йш,парТli'Й-

Васюка. Ви­ що

гавор'НlЛ,И

мех.amїваroри. Не лрихО'в.ала їх 'НоaIjJЇlкань ,і іВИ'МQГ.

рої подя,ки наroроДкли .11 трактористи ·і лр.Иlчіплюва'Чі за ПРОЯ'<ВЛ€IНУ П' РО ,НJlХ турботу . Час дарував бі6J11іотекарц,і і :Ho~mx друзі,в ,книги. ЧастиlМ

книrn Патвло МИ%OJlайювич Ш,н,аТІКО, Микола 'МИІКо.л,а,Йщш:ч НооТ'еренкoQ і 6aram іtНши>х.

3 'КОЖНИМ днем зрoorає кіль· кість .а,ктині,стіlВ бібліотеки. На"_ Di'l'b, коли в ~ри.га:ді ГалИ1Н<! Гри,roриана ,в і,дсутня , про неї з.а,вж'ди. .нагадуютЬ' плоди її СКlJЮм,ноі

праці:

,на

сті.на.х ,В·<!1-

ГО;Н'ЧlІка:

красуються

ЛОЗУ'Н'n"",

cruнга'зета,

I)JЗ».

столах

На

іlЮВИХ

і

.номері,в

пл.акати>,

«блиск:а5-

ПQ'ПО'IІ>Н,ЇJЛи ,аід пі,дшИlВКИ

газет

дове

і

наЩ)уження

:ра,дГОСПlШ'М

осі,Нlні діні.

3 зосередже­

все

те,

що

,н.а,кр-ес.лює

рід/на

партія по піднесенню ,народно­ го іГооп{ща.~тва. Ду'М,ают'Ь '1IiIl.:t 61"Їле'Н'НЯіМ його 'в ЖИ11ТЯ. І ,не­

мов зовучи іх до нових Тlру­ дов.ИJХ '1Юд;IІ>И,ГLв, 'ТJlШУ ПОРУШИіВ ГУpiКlі'l' MOT~p,i'B. Тр'а;ктори ЩІ­ іждJЖали ОБ поле н:а битву_за БИС()ІКИІЙ

урожай.

...3акіНчlМа'сь

журна."і,в ...

Ноаї турботи

нуму !ЦК КПРс.

юI'м,и облнччями СЛYlхають ,ме­ х,а.н,іва1'QРИ про зах,ОІдИ па,ртії, ЛQВJJ'ЯТЬ кожне сло'оо a,гi,Tarгo­ ,ра, щоб за!Ка,рбувати в па~I'lЯті

вели,ке l1Р'У­ пр,и'несли

мех.а,н,j,з,аrrорам

Тільки

Qднієї

IКа.р-

700лі потрібно буJlO зібрати 600 гектарііВ . Сюгодніч_~ени трактор,IЮЇ бри,гади не знають

ЛоІЮЯ лllНia на

в

бесіда, Роз'їха­ заlЛUНКИ грзокто.ри. Г,а­ ГіР·и>горі,&на, ,П'ОІмахавши

прощання

меха:н:іза тор,а м,

п:ря-мує дю високої :тополі" ЩО ,росте ,біля бібл,іотеки.. Вих:оку тополю

'видню

з'далека

Олександр

...

ЯХНО.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,....... . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . --...,... . . . -........................

'_#..:>-..:>'.,:1'-.,...,..,..,.#..:>'w:>#~.,..~,_.,...,_.,..,.

Колгоспники і nрацїв-

П

ники радгоспів! Збіль-

#.,.,w:>#..:>'#.,..~..:>-.,..,:1'--.:>"--5

штучного

~

ункт осіменіння тварин!

{

шуйте виробництво сіль-

___ ..:>-..:>'.,:1'-, ....

~"..,------

___ . :-____

4_.r· _____

-=-_..:>-..:-_______ \

v и х про ~ ca'~~~r>~~~~~f~ .B:::г~~:Дa:~;c~'~i сьnиоогосnод ар с ь ,,, ~ сг:нlirrа,р.но-гі,,,jені.ч.ної культури,

,J ПРОlЦентуоеі,ме>нінн,я .корів.

nl

··д ~ д''''ктI8, 8uщуum'Є nро-

J

'"

;~ д'J nиоти8 nиl·сть пр а Ц ~

умов'ам, ЯКІ ()П·РIfЯЮТЬ

Пунк­ 1 ти, ОПОр'У.джені за типовими пре~ ЄКТЗ'МИ, ма,Ю'Ть три О1і{' рем,і к;м, н· а· { ти: лЗ'оора'l'орію для перевіlР'КИ

до-

{

~ивaи~meCb реиmа~ельио-

Uj

Uj

n

• сті кожного

іЕструмен',у, м'знеж з ст,а'н,ком для

l

ос і мен.ін:н я

На ланах

радгоспу

Та:КИIХ

мен.і-ння

ває.

шоl'O радгоспу. ТрудіВIН'И+ ки зібрали високий вро+ жай всіх сільськогоспо+ дарських культур. Щоб + ПОПОВНИТІИ запас пожив-

+ НИХ + •

речов.ин у грунті, по-

чали

lШВОЗИТИ'

на

добрива . Вже

:шага. ШIЯ

'1{o~I­

ба.инер.і'в Б()г;ш'НЇВСЬКОЇ птахо­ фабри:ки, 'зай.НJlТИХ на зIJира' н 'ні каjYГ()шрі. ПеРlllіль п-осів 1;11Ле-h:ТИВ а:гре;гатуМ . д . Тl\а че·н­ ка, ЯКИЙ ВlIJlНlпав ·за сезон кар­ 'МПлю іна 78 'геютарах, дру' ге місце к(}ле>ктИ' В К(jIмбаЙ.но­ BOIГO агр.егату М. Л. Те>плюка , ЯКИЙ зіl 6рав 70 . гектаріlВ ІІЩ)­ ТОПJlі. Комбайнери А. В. Хо...

вони

за

осі·мені,НIН,я

лФювідацію

За

.ре-

дев'ять ·м.! ояцш .н.и-

92,6 телят ,н·а IКОЖlні 100 КClPі·в. ірезульrrатів

добилися

ській люхофаlбр·иц і.

~

.отже там, де над,ають на.,ежну

щем.о

сroРОННlіми

оп'алЮ€тI>СЯ .

1860

ста.ні

предметаlМ.н,

.деякі

.пУ,НlКТИ

н,ьому

J «ообр'ИЦЬКИ'Й»,

Семипол.к.V8СЬКОЇ

звер~

корі·;;

ще

В'И'ООІІШ. ОсоблИlВО ІВ носа'НОМу ста­ н,і зна'ходятыся nу,н.кти шrуЧ'нОІГО осі'меНI~Н'Н'Я ІВ ,ра.дгосn,і 1«3аIВОРIЩЬ. КИІЙ». Тут .HalВiTb JlУН:КТ на цен;]'­

ЩІІХ

lГоспода.рС11Ва.х

лише

штук,

61-65

м,и

IПУ,НlктаМIИ,

ЛИІКИЙ

а

.перегулі,в.

ве ·

Так ,

сіЛblеblк.огосподар·

ських т·в·а.рин

'p'aArocni

шаірпані ,а на'в'КОло ,б}1р'1!'Н' ГНlій. А х.і,ба можна .н,аl3oваТI И П)'1Н:К­

75Д

том

штучlIJQГО

06меНlі,н,н.я

ось

хаЛ3fбуду, сфоroГр'афрваfНУ на Мокрецнкому 'в-і дділку?

Пб о Ylвали

ми

'Нlа

цю

наlМИ·

М иха.иЛl· ". ВСЬ-

кій фермі р3\дГООПУ «БоБРИlЦblК.и'Й». Тут пунlКТ штучного оСЇ'мен іННIЯ

та,

а

на

Пр.аведе·но

58,8

Ми:хаЙлівськ і.Й

П'роцен~ фермі

Для

Механізато.р;а

ІКОЖНОЇ

спеціальності в жу:рюм.і є .nот­

рі·ОНlИlЙ 'Мlаl"ері.аЛ,

Інеобх ід' н,и· Й

ДЛЯ Iви,вчеН'н'Я технфки ·j для пр а,вильного її в и,корисrан.ня .

р ()Іб.іт ,СТа>В'ЛЯТ ь

на

цію,

піДТОТОВlt у

к·о'не е р Б· а -

.у тори

OB<JIЄ.мy

журн'алі

обмінюються

м~х.а>н:іза~

'В'ИРООНИЧИrМ

досв ідо'м, Зlна,йом л яться з ;кра­ щим/! прийомами використання

~

продали

іншим

Дл;я

рооповідапься про

вИ!вчен'ня

техніки ,

ЯIК.а

llіЛblКИ nочи,на,є .в:и'хо'диrr.и із з·а· воlLI.смш:х IВОР'ЇоТ, В жур,налі ст.ве­ 'р·енlО lрозд іл l«Сем,іIНа.р по 'Н'(J'Віій техніці ». Ці з,на.н.ня п{)трібн!і ,всім меха.Нlіз·аrop·а.м я'к мо.­ JIоtц;ИIМ, ІТ3іК ,і ,доовіJдчени'м .

старших

класів,

768

п окаЗН/Нlка

гоС'подарс~вам

МЕХАНІЗАТОРИ!

.БУ:JЩВУ м(tШ.lI'Н, ,п.рЗ'!шла нод иння тра'ктор!ї в і .ком,ба:ЙнїJВ .

школярі

,кілограми, що на

3274

більше середнього

ЗОО , голів лодняка .

І,

ЛИЩ,

міся­

9

ПОПOБlнюючи овоє стадо за рахунок телиць від високоудій'НИlХ 'корів, ми також

~O роботи, іВ .на'стушrому році.

ПО"lа1'!куючі. ме'хаllіаатор и у чн·і професій'Но-теХlН'і'ЧННІХ учи·

телиць. Ось

400

в цілому по радгоспу.

ЇЇ

3131ПИ1'ам ш офер·і·в і е.лектри­ ,кі.в IвіїIДЛОВ :IД3lЮТЬ с.nеціаль:ні розділи: «з.а ,ру.,ем» і «СторіIН'­ d<a сіЛЬСl>КОГО електри:ка».

племінних корів чор­

лока на Одіну мемінну корову за

робкор.

Наl Іба,гато іпИ'та<н'Ь чшna.Чіі ·одержують .відпов-іIДЬ вроз'Ділі «Кансул'ьТ1ЩЬН 110 оплат і. пр·а­ ц і·». В кожному. номер·і п у блікуються

пропозиці'ї

р.аціоналізаТОРСЬІКі

меха'Нlіза'торі.в.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ JlИСТlВ

ню.

В 'НI8ШОМУ раЙон.і ТРУДИТЬСЯ понад 1000 мех'аlні·заroр·ів. Пе­

центі'в меха!Н'іза(І'О,Р'і.в . чить,

ЩО

'журнал

Це зна­ QДержу€

один меха.Н'із'атор з 12. Перед меХІЗ.ні'заТОірами ра·Й{)­ ну сroять велик·і З3Jlща,н;н·я. Ви,р ішувати їх ідопомаг.аєоое­ ц і алЬІН.иlЙ жу,рнал меХ3іНlі,заторїIВ-. Кожен тракторич , комбаlЙ­ 'Нер, шофер, ремонт.НИК, елек'Т­ РИJк

повинен'

стати

передпл.ат­

Дл:я .юУЛЬТУ'Р',н'оro дозвілля ЧlfГаіЧіfВ 'у журналі є «Клуб ме­ х.ан і,заroра ». ІВ ньому .мо?Кна.

н,и:ком СВОГО Ж'Ylрн.а.,у ский ' мехаIН'II'з.ат.ор».

ПРО"lитати ОІПо,ві:да,НlНIЯ, нарИ'с, в і рш, саТlИ·РИЧ.ну за,мітку, ,роз-

начальник

В. areH·ТCTBa

понад

племінного моВ. ГОРИИ,

ш-----------------

реД'lJл,ат.а, .по району Ста,но.вить 76. екземпля'рї,в. Хто передпла ­ чує ЖУIРJНIЗЛ, ТОЙ має ·в ,НЬОІМУ сво·го в.і'Р'НОГО помі·ЧНJilка ., доб­ рого ·ПО:р'а\дlll:Иlка·. A.l!е, 'ЯІК це Й с:В.і\дчить п~едплата, авіlЙ 'ЖУїр­ 'Н'а.~ВИПИСУЮТЬ тільки 8 .nро­

мехаilJ.Изатор».

245

характерні показники . Середнїй на:дій мо­ ціlВ становить

ЛОГIIЧ·н.і ,rюроцеси', про :регулlU­ вання па.,И8НОЇ апаратури, .г.ід­ равл іlЧНО'Ї системи, про скла­ да'юf,Я a'J'J)'eraITiB і ·маш.и<н.

Фото Ф . I'j . . . . . . . . . . . . , • • • • • • • • • • • • • •

но-рябої породи і більше

В .НЬОМУ

«Сел bCd< НЙ

«3З I ВО[JIЩЬ '

·на.:mвають

штучноro ОС Їlмені. ння ...

в окрему ферму

у 'ВИ'Рішеннівсі.х

журнал

теж

ності стада. Це важливий IрезерlВ, і на ' ви­ кор:иста'ння . йоГ'О в радгоопі «Русанів­ СЬікий» з,верlНута особлива увага. В цьому році в нашому гос.подарс-г!3і виділено

ВИ'. Т· М наJlежи{ь · ro.~aBHa роль ~

робнн'чий

І<'WЙ»

дальше підвищення продуктивності корів невідділ!>не від поліпшення порід­

кілограмів

11ва . А IУСП'j,х їх діЯЛЬН>Q>CТ,і ~але­ 'ВilУЧКИ, жи;rь іВЇ/д ос,обистої кsа·ліфj.каIUtїї, ум,іння і старання кожноro ~р,акroри,ста, комбай· 'нер.а, ІІ10фер.а, 'реМОНТ.Н;Иlка. електрика. На.бувати :і :ВМСКО­ Н.алюват.И. вщюБНіИЧУ пі.дгото·в­ ку їм допомагає масовий :ви­

на ,Моwрецько·

віillJf<іЛКУ'РаіДГОСПУ

Важливий резерв

Я'ка ,В ' If.в. і.ТJьнила·еь вІд ПОЛЬ О:ВИХ

.ви:роБНIИIЦ'

ДРУоОIМУ фото,

му

••••••••••• I I ••••••• ".III •••

гаідаrт.и IКрОСВ<> р:д , разучити п·іс ­

СЬКОr<Юпода'рського

«Руса ­

А цю І«СПОР'УД У» , що Івибачите на

в радгосп.ах .j .пта.хофаБРlІІка,х ;>а.Йон'у худоба ПOCТlЗIВЛ~н·а на Сllіlйлове утрима.ff'fIIЯ. О~И'8!К пунк­ ти штучного осім·ен·і'Н'н·я т:ва'РИН lНе ВСIO~И л.ід:гоювлені до рООоти в ЗИ,МОВИХ у.мк>ва.х . по.декуд'И ще не

в с ю Те>ХНі.ку,

сlль­

fi'j.вськиЙ».

-

слуха lЧ Ф гурТ>кі,в .і шкіл 'ТР.ХIН.іч­ -Н'ОГО всеобучу .зкорИJC1"Ю \дЛЯ себе про'читають матер'іа-'1И ,роз· д.ї'л-у «ДЛ·Я ТИХ, хто вчиться» .

питань

На фо.ro (зверху ): 'П УНКТ штуч­

·в

oc:i.MeНliHb

ВИК(ffialНИIХ буш.б.

цеН'тральна

-

роботу

'Р·аЛlmі.jj (~аlдlliбі утр.ИIМУЄТЬОЯВ а,н­ тИ'Са,НlіТ1арному стані. СтіlН.и 00-

фігура на ·се.,і. Сільські меха· ні,затори тво.р·я'ть 'великі спра­

МехаІНі'затор

::вою

ного осі.мен і ння

~ ~

А. МІРОШНИЧЕНКО,

О'р·ганіЗYlв,али

ПУ. Н,КТИ

р'з:д,гоопі .«БоБРIІІЦЬКиіЙ» ПОВТО'Р'НlІ'Х

\1 eн:l,o , д. Р()манеН'ко, В. д. ~ J)Оlб. l\J() та :і·Jlші мають l!іІі С.1ЮЄМУ ~ 'раХIУЮ,у 110 66-55 гектарі,в

,розпачали

всі

Ilо-справж­

рин В. ДОРОШКОВ, кан­ дидат біОJlОniчних наук,; В. ПАСІЧНИК, ГОJlОВНИИ ветлікар; Ф. HIMf.HKO, roловнии зоотехнік .

59,6.

спостері·гається

.процент

\

пеРШІСТЬ

сто ·ста­

На фер'Мlа·х , обс.луroвуваНIІ.Х ци­

~

на

р'а'ДГОClпі «т,реб у хівськиlЙ»-

це

у

час

()сімеНіїІН'If.я

Рейдова бригада: працівники дослідної стан­ ції штучного осіменіння оільськогосподарських тва­

птахофабриlКИ . тел.ЯТ

,не

'Нlа'

я.,ов ість

пт,аХ()lфабр~к .ра·Йону ЛаВИН·

«3аIВО.РИЦЬІК'ИіЙ»,

ви.х.\д

УКОМІІ­

с а,н їт.а·р амн'.

н.а;Йб.,лIiЖ'Чн,Й

«Лі:rtКіlІ!>СЬКи:й»,«т\ребуХі'вський» та

f'ОВИТЬ

де

~B

штуч­

В tосп.о­

же,

ДЛЯ

ШТУЧНОJ1Q

Тому-то .Й

в ідремонтува·

Кер.і.вники ·і сп.ец і алісти рад.гос­

,не

'ЮГ0 осі.мен:і-ння корі:в у ·Р3\дтос.пах

.і ,н'аслі\д,к.и ,МaJЮТЬ доqрі . ув·а.ги,

леКТ{)іВ аlн.і

,не

ПУН.КіИ не

ні докла,сти максимум зусиль, щоб

КОірів

тають

тощо .

неПlри:д.аrгні

Ylв,а·гу :штучному осї>менl:<нню корів , даlріСма:х

паЛlІва"

пів ,і

ЗCJ:всіlМ

експлуа:таlЦИ

з авезли

ли печі

аIllТИiQаRі~а,рному

торфо-

ВА]

ЦЕ

штучного

ЗItа.ХОДИ1"ЬСЯ в ІКОЛlllUНI.Й кормо­ KYX'H~, як·а ІВ Зlва:рі,Й :!fOМУСТ3:НЇ. В прН'м,іщенні· брудно, ІВано захара-

крошwи Іна поле.

робкор.

соціалі­

Тех!НіlКИ

По 50-40 тонн в день до-

ставляють

перевезено

серед

.ро'6от.и .

в ір'адіl'Oсп.і «ГОГOl1lівс"к иЙ» . П ухіlВ­

Костенко, П. Ф. Бистрик. С. МУЗИЧЕНКО,

ними

п.ри­

необхід­

в?Ке .дООЯіl'Нут.j ,певні

Непога.ни.х

добрив відзначаються шо- ~, фери І. Ф. Погиба, Ф. А.

поля

Шдврде.ні ,П'іДСj'Ш:И С'JIИ'ІНОГ()

,

!

'Но

транспортуванні

..·• • • • • • •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

«Руса­

Інішнюго ,РОКУ ·в ра!д.гоопіQДерЖl3-

5800 тонн торфокрошки . На

рад­

просторе

боротьбі

ЗУЛЬ'l1!rJ'И .

майбутній урожай

В основному за,кінчилиСЯ робorrи на полях на-

У

яловост.і.

І . КИСJ.!IЬ,

• Під

ддя

'ПР'аIВИ~

KopalВ.

секретар. парторганізації .

+ + •

упорядковується

умови

ться

культури.

•+

У

Г . Мищеltк,Q та Г. Рак ІДО,ТР'ИМУЮ-

OOJЮго 'врожаю городини в

rocподарство,

Хороше

міщен:н.я, \Де створені ,всі

Наш подарунок + + КолеК11ИВ праці'вникі:в четвертого віддіЛJКа рад­ настуlПНОМУ році. Йде під­ roопу «ЛJткіНСI:>КИЙ», НОСУ­ зимна сівба овочевих + роковин Великого + 48-х Жовтня, добився перших 'Виroтовлено, зокрема, 700 + наслідків _ здав державі солом'яних мат. Поои .'1или + 504 тонни овочів при річ­ вивезення добрив на пло­ + ному зобов'язанні 500. щі, де 18 наступному році + Здача пізніх овочі'В три­ вирощуватимемо овочеві + Розгорнулись підготовчі + робти ІДО ви [ющен'ю: випа Р'НИікове

луню і'В

корі'В у Ірадгоспі

Н' і·всьюtЙ».

"Літківський "

КУЛЬТJ'lр,

тИlООВИХ

Qгл·я!Нули м.и nуН'кт штучногО' о·сі·

.~

н;

ЧИ ~PYДOBY вахту .на честь

,кла.до. ву дл·я

TOCI1a.x і ,пта·хофабри.ках р'аЙ·о'н.у € 23 із за!l'алыїї кількості 37.

t

• • •

корі·в,

з6ер.ЇirЗ'Н:НЯ lінве.нта,ря . Під.IІОГИ в усіх ·юі,мната х ПQIВИ'іші бути дере­ в 'ЯІР.:Ї , ·а .в маlнежі ·цеме·нтоваlні.

(Із 3акликі,в ЦК КПРС дО 48-хро­ ковин Великої Жовтневої соціаліс­ ТІІЧНОЇ революції).

n-·

апа.ра'тур.и,

{оо\Ц'И. ·і, місщем для миття ПОСУДУ,

радгоспу! ....................... ..................

СГіЕ>ірм,и і стер·ил:Ьз.аlЦі·ї

і ми: йниl цю з ллИ!тою для Кlllп'яті,н'НЯ

n

колгоспу

В'исокому

«Сел.ь­

БУТНИКОВ, районного

«СОЮЗДРУК:t.

До тя»

,реда:кці,ї

звернулась

Княжи.чі

Ф.

В.

«НОIЮГlO

жит­

Жи.телька

села

БОНід3Jр.ен.ко

з

сwа:рroю ,н.а с усіДlа, Ф . М . За­ ЛQЗНОГО,ЯіКИ:Й нез-аконно uiдiro­

РМ·И,В ' до ооо'го .ПOlді!,і,р'я

чаlС -

1'IІІН,У її хаІТИ' ·і .при.в'язаlВ пря­ мо Лlі.д ст, ЇНО'Ю собаку .

·г,OJюва В'ИКОfJJКОМУ сіль.раillli т. Лисенко ПОJflід{)М'ИJВ .нам , що під час перев-і·РJ<:И факти ствер· д'IfДИСЬ . rВіЮИ:ТО заході,в по за­ доволе~ню СК3Jрги

-

знято

00-

З БУДИlНlКУ .Ф . В. БО!Ні!.(арен­ ко, ,від;ведено собаlКУ. 3роблено доступ до др·у:гоro 'боку хати, і тепер її roсподарка може в,іlllblНО прово,дИ7И 'ремонт та побїl.1ЖУ.

6Qp

НОВЕ

2

життя

ЛlIСТOlfJ.ада ·

196.'5

року .

3


!~~H-A-#C--B-":>--ГO"-Cт-я:~--д-""р~у-;J>-г"""""'-ч-и-т"""'А""--ч A--:-:::~~-~:;:O:O;:;-~! YHpalHCbHOI ' \

.іl.

'"

Ю~~

t~\ Вічне

, ~ \

Дорогі мої друзі! Ви добре

джерело

»КНИГА ПРО КНИГУ"

(УЛОЖКВ

\

МИКО3lа

Терещеико)

республіки та плани їх роботи;

ди

знаєте, АК мені радісно у вели­

вміщуюті.СR

ог­

бистих бібліотек, консультації

кому оточенні. З вами R і муд­ рий, і весеЛИЙі і щасливий.

галу­

з різних питань ннигознавства

зей

А без вас мені, АК парості без

зії на нові видаННR, уривки з

СОНЦА,

1(0.111 ЛЮДИ'Ніа нічого не знає, вона н і чого й не може... Не маючи іншої допомоги, .к'рі'м тієї, ЯКу можу гь 'A'arr11 книги, '811 на~амперед позна.ЙQмилися

ЗJпtЩIІЛIІ

разом

ЄТЬСА

діRльніСть

В одному з найдревн;іших і найбагатших книгосховищ сві­

Лист

з

,nO<JaB

лер-еби'рати л'і'знав

книгу,

ЧИ1'а-в. ..

Але

їх

,а'в!f'ОРИ .. .

Гар,а'ЗІД ,

в.ін

Джек ЛОНДОН. Іден, НЮI р.

" " "

ЧИ!f'а,в ... ,книжеч,ки . раз

уже

Д')Л \І.а, в

41іТІІ

ДО

Д~ДbKiB,

. Р'ЯТ'І,

та

в

так

Перша

::-.а

і

в

піде

Гар,ні .

де

" " "

а

,ВОНИ

ку­

Д 8\КТОР

ВС Яі{ е

-1898)

Д~ННИК,

1910

лоети

Л-РИСУТНі?М.

Я'ЗИ'КО,М

МУ­

с,вою

\1;1-

" "

,ЛIIJCЬ'\lен,нн:к-

ре·

Фонта'не

О'л:НОI1O

р·азу

(1819

О'держа :в

ЇХ

.де

'J'1a'M,

,ви

вва­

жане ,за П<УІ'рібне».

неВЧЕ'н,аму

Фо,иrrане, :рові ВІ :рші,

приказ-

вас

лО'ВеР-НУI8ШИ ·аl8,та­ на,писав: «Прошу

н·астул,н ог·а

.1Юllе 'КОМІІ.

дуже

заопокої'в-

В'І ктаlра

У

теР\l;іlнова

Н-ЗШІШУ

,остри.г

Г

б ул а

. ЮГ0

ро601'а.

lВідрнватися

ме'll'IІ!И,К

тихо,

лрисла-ТJl

Я

віlll.

Щоб

неї.

ЛИСЬ-

по,1QВИolllУ

ГО,ТІО-

ВИ' ІЙ баро'}и, а НОЖІШ!Ї викинув у вікН'О .

Цим він <3M'YCJ1lВ себе

СlІ'lIIіти вдома, оок,и .не відросте ,ВОЛОССЯ, ,і зміг закінчити

що-

р.

багатія. році,

тину

На голубих

. фільм ,l(ОІнцерт учасників ХУДОЖ­ 'ІІюї Qам()д,!,я.~ьн,ості та аlртисті,в респу:БJllі'КИ (-МооК'ва) , 18.00 - Те­

.1ев і:зіЙ'Нііl Ів':с ті . 18.30 «Телеві­ ЗЇ'Й1Н,И:Й м,атч 'в ефі,рі». · СПОРТИ1вн,а гім-н-аcrи:к.з. Релортаж з МОС.К'ВИ, I(IfIЄB'a, MVHCbК,a. 20.00 -о, Дель­ Любашеоськ'ий - «Агітаrюр». Пре­ ~I'epa т е..1ев,і'зЙЙ;н0ІГО спекта~лю (переда 'ча з Лен інтрад,а). 21 .30Телевізійні 'НІ()ІВИ~НИ (Москва). 22.00 - Теа,т:ральн,і зустріч.і . «Жовтен.ь

МИЙ

урок

'З\Нf л і,ЙСblКОЇ

малят. 18.00 (M,oc<k'B-а) . .18,30

-

ВОСЬ'

мови

для

"СВІ;Т Cba,гoдНli» «Х'ВИЛ'ИН'И :С'J'O­

'Р'і ї . Тел еВlї!зіlЙ'Н а ПОСl'анов:к а . 19.ЗО - ДОІкум<єН'Тальни,й фіJ1ЬМ . 20.00«Легке

ЖИJ'М'Я».

ХУ.J.ОJЮн,іЙ

філ,ьм.

ВlРр06НИlЦТВО К!ііносту(!(ії і мен·і М . Гор.blКОГО. 21.30 ,Телеві3JійИli .віеl1і. 22.00 «На J1ijр.ИЮl.і;Й х,вилі» . КОІнцерт. 22.30 Шляхами Жовт­ невої ери. Поезія Е. Б.аll'Р'И!ЦЬ'Кorо. ,СЕРЕДА, 3 ЛИСТОПАДА Перша програм •. 16,55 Наша аф:lша. 17.00 Для жов·тенят . «ЗllIJраст'уй;те, д,іти!» . 17.30-ДeB'~­ тlІ'Й

уРОК

,аНlГ.1;'ЙСЬКОЇ

м'D1!и'

,для

малят . 18.00 Тел~в:із,і:й1Н~ Вlісті. І-В.ЗО Шляхами ,Жовтне'вої ери . «Три весни Леніна,.. Навий доку·

ментальиий, фільм.

19.40 -

матеріалами,

вміщеними

на моїх сторінках.

тому

«no-

20,30

а",Ь\lз:н,ах знали

Те.пев.:зі:й,Н'З пост,а,

HOIВIК'a . 21.15

«YKJ)a-їН'Сl>кJ, аква­

Сblкага . ни

-

21.40 -

(Москва).

«Молодіс ть»

Загге

Д'ВадцЯ'Тьrі~

~ Б

І'исте\fі

Ф.

І.

'рm:і,в

працює

гі'~Рf)чете!)I'.1У.if(би

Шульга.

Ми

оа' чи",!)

ЇlOlf(l

біля ),l'та.НОІЖИ для заПУСI\У ПР"­ 'fигра,дOJ!КХ

Фото

РШКМ'.

Е. Др·а-Йшнер,а.

( Фатохра'н'ї,ка

Редактор Оо . " . · , .

€.

ТАРС).

ФЕДЯЙ.

'1 . ' .• О, • . •. .• '. ' ." • .. • о .• . '. ".' "

ЧИТАЧІ'

«KIf,i.вcbJ<oї П'j)'а,вди». Саз ета

ка!да.llі

буде ,ваши,м

ломіЧНІІКО\l,

лор·аlд'll'ИКО \I ,

Щ) У,ГО'І.

~ !

«КИ'ВСЬКА ПРАВДА,. передбачає ширше і глибше ви('в4лювати питання парn·Йио-го життя практики .іметодики

noл:ітичної агітації, економі,ки проми~()вості

господарства, науки, культури, побуту,

і

сільськorо

фізкульту,Р1І j

спорту.

Читачі з.наЙдуть також матеріали, п,риовячені .темам комуніс­ тичної моралі, вихо.ван.ию молоді, цікаві розповіді про величні перетворення на КиївщиНі за роки Радянської влади. В га­ зеті більше друкуватиметься иарисів, фейлетmNВ, уривків

всі

в,і,ддіЛGlНЯ

приймають:раЙОlrffі зв 'язку , ,в,ідом-ч,і,

alГeН1'CTB,a

«СОЮЗ'ltР УКУ».

КОЛ'ГОС'ЛlНI: Л\ОСТО'їОШЇ ,та

гро·

мадськ,іРООПОВІСЮДЖУ'вачі l'ЗІЗ<еТ ,і жур'налив на "і.щnриє,мствах, в устаlновах, Iко..l!'ООпа,х, Р'~Д,J'OiC'л:аIХ І учбових заlКлаД8Х.

nередплатиа ціна: на місяць

у Грака? Я 'вмію п .~азуват.и!

-

на З місяu і

50 -.

І

,КQПI!ЙО',( крб.

50

на коп.

н,а,

6 12

'м іюяцvв місяціlВ

-

З Кj)б .

6

крб.

РедаЮJJія ГЗlзети цьаго року '8Іі,щз:н:ача11lf~lе !К'Р'ащи'х гpO~la,дСЬКИХ .розповсюджу-в·ачі, в пресн, ЛИ'СТОlЮш, ,лра,u,і'В'НІtк!в м,нь:~.в'язк у і а-гентст,в «СаюЗlДРУК'У».

з'і д!д'і­

Ти'м, хто на'й,к:раще DqJII1а'Нitзу€ передллату «Київсько,ї лрав -

..1lі;» на 1966 р·і1<, БУIдУif1b I8іруче.Нrї почесні г.р.аfМОТИ, .фоrro,ал.а,ра·

~

!

т'и, 'ГО'ДИЮШКИ та інші лод,а.рунки, кращі розловсюд'жув ач;і одержать гаJl(С/Ж p'i'-l'Н'у л E'lредnл 1УГУ «КИ;Ї'8СblIЮЇ л~а.ВДIf» .

друзки.

Тепер. сопе: ..,BWHa друж'ини. : Не ЛQ.!J:J\1;а меи.і ЗЗlКlУСКИ·».

Теле·

Прізвища нагороджених будуть надруковані

;

; •• ". " ." . ... .... 1• .,. " . ". " • .І . " . " . " . " .'1. " . ' І . " . ". ,.• ,,. " . " . " . " . " .н. "

ДмиЦ!ієв Борис Євгенович, який І розлучеlfНЯ ЖИlве в ,М , MOН'J'1OBa, І,

Брова:р,ах, .вул . Лерлорушує справ'у про

.

'.·..

в газеті .

!

" .1 .• "."."." .',. "."."." .:

з Дмитрієвою Лідіею

Федорі:вною, яка жи,ве та'м же . wр'а'В,а сл),Х'а-тиметI>СЯ ·в ,нар-

_____

oytl1,i Б:рова.РС,blКОГО раЙоlНУ.

ГОРОБЕЦЬ І СОnОRЕЙ

12.15-

хочеш

Для бути

вч-з.льноf1O

телебаЧе<НіНЯ .

Нарисна

геоме1'[1Іія.

«НересіченН'я

ІІМОЩИ.Н .

Пе:~НіН .пРЯМ,И'Х з ллощи,ною». Вища М'а'тем,атика. «·К'риві tl1pyroго ЛО,рядку». 19.10 Нови'НИ ,к,і­ HOe'lVpalН,a. 20.30 "Жив ста;РJIIЙI

Ху дож,ній

~i:'bM ,( І. се[J'ія). 21.40 - ' ТеЛЕ'від !СТ·I'.

Акулов ЯКИЙ

КИlnoіJ\1І в Горобця На ,Смо&ей'ка, ЛЮТЬ, Бо ж, .бач з.а ІІІІМ ЙОГО не чуть .

(Москва).

17 .БО .ЮНОЖУР1lал «Ра'дЯН'Сblка У:к:pwз,їна». 18.00 Програма H:t-

старою».

p-іlllУЧIІ\I

. В цьам'у .році переДJl\ла-та провадить;:я без обме.жень. Спо­

як

ООл.асті.

17.00 -

вдома).

за!R ,lЯI(И

[----------------

. 12.00 -

здоровим» (МооК!ва). 17..25 Для ШК'OIJIя:ріll!. «Чим ТИ' за XЮlЛЛЮt'шся».

31"'Н/1

~

',• .,. " . ,.• " . ' . " . '1 . 1, . ' І . " . " . " . " . " • •. • " . " .

Передплату

еф::рі

В

22. 10 -

l'радооою

з нових літературних творів.

немІЗ,

Ifa

вали

~:l8aЄMOCb. що в!' не тіл.Ь/ки самі ЛРОДОВЖИlте передплаггу, а.lе и п?р,а'ДlІте СВОІМ та'ооришам стат.и лостійн,и!>!и '!lпа,чаМIІ

Черв'яка : Я:К ТИ забрався у ,високі шати?

Нема.

еl\ffiе;Іиція.

~ діЯ'Че'к,опещцН .

ШАНОВНІ

Побачив Трак І: а дуб і

У тебе ж "'І'.и~

ПjютиграДI);ва

цыі100 .1іта поля райану не зазна­

nЕРЕДnЛАЧУИТЕ НА 1966 РІК ГАЗЕТУ «К И' ВС Ь КАП Р А В Д А,.

ГРАК І ЧЕРВ'ЯК -

цює

(MOOКlsa)

маіна'х (МОСКІва) . ШКОJИlрі,в . «Я,КЩО

своєю

.~ ., .". " . "." •. І . " . " . " .

рукопису.

нови­

Для школЯlр6в" ,л'ітер'атурни<Й ,аль-

,і'з

велет­

Микола КЛ ЬОЦ. С . СаМЧИlКИ, Ст аРОКОСТЯIНТИ:Н;Vв.ськorо ір-.НУ, Х~lель'Ницької

Я . Лаnнн­

Те.~еві'зіЙн:і

Друга П.рограма. візj'Йlні 'но.ВИIНИ (Москва) .

(Автомз1'И

каміиnя й мулу, що іх нанесла

повінь, Симон Гуламіряи. ре­ дактор вірмеиського журналу «Аракс», який видавався тоді в nетерБУРlі . nолежавши пі-в­ тора десятиліТТIІ під склом на столі у Гуламіряна, малятко ОПИНИЛОСІІ нарешn на Бать­ ківщині, де й зустjНлоея із собратом-велетнем.

ПоБИ!R в :.и ПОСУД й С1'іл

-«Вони

Вокальн,а сюїта

1204

пергаментного

:МмдаВl'м;а РСР. Другиіі рі" ва l'ери'Горії УнгеНСЬ'l\liГО району пра­

ар­

приписці,

ча,рчини,

Ма,яковського» .

релі».

таки в

ХИ.:1ЬН'УВШИ Оf}И,р!f'У ТР!!

Телевk~і'Й1НИЙ

(Моск,ва).

одного

ПОВАЖНА ПРИЧИНА

екранах

двиг».

ж

пергаментних

пис за п'ять віків : у Феодосії і Петербурзі, Тифлісі і Москві . Та 'ось року t873-ro ви,падково зиайшов йorо в Єревані r.epeA

пе­

Варден . Карнеці,ви­

сказаио

чо,тири

кушики, перемережені Ka.~iгpa­ фіч'llИМИ mтерами. Де тільки не побував руко­

Чимало довелося поблукаги по світах і киижечцt-маЛЯl'кові . Воиа являє собою виклад теорії календаря, здійсиений 1434 ро­ ку в Криму переписувачем Ог-

..

17.35 -

мими

сто

ня вбили турки-сельджуки, а унікальний рукопис забрали разом з його майном. Мешка'Н­ цям кількох районів Вірмеиії вдалося зІбрати величезні гро­ ші й викупити дорогоцінну па­ м'ятку,піСЛIІ чого вона понад сімсот років зберігалася в мо­ настирі. Та ·От почалася перша cBi:roBa війна. Тікаючи від ту­ рецьких погромів, місцеві жи­ телі забрали з собою двупу­ дову реліквію предків і, поді­ ливши її иавпіл, розёйшлися в ріlні сторони. Минуло ,років зо три. І одну частину переда­ но було в Матен-адаран . Реш­ ту, щоб .орати не захопили її, біженці lакопали CВOl'O часу десь у землю. Лише 1921 року пощастило знайти й другу час­

,.....,...,.~..?*"~.,..,...,......",....,...,...". ~ .,.,...,.. .~..........,...,

з на'ми» (Москв.а). Друга .програма.

читаННR.

сеитом. Менша за сірникову коробку, книже 'lка важить ,ІІ.ев'ятнадцять грамів і містить

1201 до 1204-го,

ОOlбот)' В намічений строк.

ВІВТОРОК, 2 ЛИСТОПАДА Перша програма. 12.00 Теле· bi-зі,Й.н' і новини (Moc,ItB,a) . 12.15Для шкаляр.:'в. «Гно.\І». (Мос,кв.а) . 16.55 - Наша афіша. 17.00 - До 45-річчя Марійської АРСР,.. На ГО­ ЩХВІН;'Й 'В'У mИll і» . Док у,м ентал "НlИ й

старовір­

замовлення

В

як

власника

""

Я ,КОСЬ

не

разу

В і рш і

сам».

а.lе , .взяв

ФУРМАНОВ.

Рим,і,

в,і·д якогось f1J)афома'на в l рші з т'а'ки;м листом : ,«Я ПРИ:НUИПОВ'О не стаl8JIЮ ,ко,м . Гаідаю, ща во­ ни заЙв' і . ПРОЩУ вас самого

я.кісь опові'д'аIН'Н;Я ... Я був читати,

іСН'Уltал(!

дашка·Х,встанов­

Тоо.дОіР

пост.а,виrrи

ся, на душі зробил-ась

~

світі

в і рші крейдаю нз

подоба .rrи,::ь

lІеЧО­

" * "

рil,дkНо .... д. А.

в

щО'

ctalpOI.],.<HIHbO'M-У

Hi\-1ецьк.иЙ

ЯК я любив чит31'1І .... Па 'М ' Ятаю, ,1ежа!в ,..•' Щ"!ІЄ на сталі

.поч:з-в

коиуючи

чвер­

за ' н/ и:ну .

коса.

народна

ч'им,сь,

ТJ)аДИIll'ією,

та

ка.

йо;га,

реписувач

з

спраВЖIІЯ

найбільша

СИ.1ІІ зл-изати

Не

Я'ку

,грають

світ,

СХВИЛblOва'НИЙ

іншому,

J~ ен-их на центра.тJЬН·Ш\lУ МЕ'ЙДЗ' н;і, міста. Ав'1'ОРИ', твори Я' КИХ

н,іч.

HJM,

-

лисаДlf свої

lіе

ди 'виті>СЯ

Українська

кни.га

сім

Курйозні історії

А . Ю. ТЕСЛЕНКО, Лист. до М. М. ГРІНЧЕНКОВОJ, 1919 р. УчеНО\l'У

віків

сneц~аЛI>Н ·Ja

~аlЧ а ,ТІ>СТВ о

мене

як

століть,

п'ять

бібліотека,

Мартін

взять

, К~ ' рти

та.. .

ноа

більш

тю .

до пуб.l :'.НI'ОЇ б ;,бJ1:отеки!

-Р'<І\І и,

вже

маляткові,

йому

ЗОIІCl:'мнеВ:'ДQм і, так само я,к

пам'ятка

невтомно трудивсяиад нею

нещода,вно

буjm

рукописна

ки. Три роки, з

р а'ПТО\l

Я'І<У

дете на сторінках газети пора-

ці-f1іганту,

х'виюооа,н-ням

іНlШі

видань.

рукописи . Одному з них, книж­

стра'Вою .

книги ...

друкованих

Ви, дорогі мої друзі, знай­

по різних землях два незвичай­ ннх блукачі. Це пергаментні

ЗПОЛОВНIfОЮ

"

Ві,н ми,~юоолі під : йшов ДО СТІ)і

книгови­

розповсюд-

менською мовою. Сімсот те­ лячих шкі.р пішло н,а виготов­ лення її великих аркушів, кот­ рі м-істять двісті творів. Розповідається тут і про гідну подиву долю самої книж­

ту єреванському Матена­ дарані «оселилися,. В одиій вітрині після довгих мандрів

Він ,побачив н,а стол~ книги. його очі спал'ахнул:и жадобою ,

лу.. .

видавництв

жеННR

та

культури

осо­

Ми у СОНRЧНОМУ зрості, Золоті у нас ключі. R прийшов до Вас у І'ості, 6роварчани-читачі! Познайомтеся, друзі, з окре-

художніх творів, що ГОТУЮТЬСR справу

номплектуваННR

ПЕРГ АМЕНТНІ БЛУКА ЧІ

" " "

перед

про книги та

та

щодо

з

Л i:repalrYP<I ue знаря'ддЯ знань ,і , прс'СвіТIІ, і 'fl;юпов kl УЄ ІІ'ОН'<І зн анн/я і прос.віту.

голодною

ши­

КНИІІІКОВУ торгівлю, висвітлю­

Аиатоль ФРАНс. Промова на святі народного університе­ ту «Робігничі ве'юрН>., 1900 р.

у

ДРУКУЄТЬСА

рона іНфОрмаціR

лосу .

ЯК

уСіх

давничу

сторінках

;і КО.їИ<ШlIJі з,або6оН·IІ... ВІІ наідіТ'О' віддано любите І+ауку , щоб 'н'е пр\llс,~ух:атlІ{'я до ЇЇ го·

"

з

анотації та рецен­

їх

TIf.M

В. Г. КОРОЛЕНКО. М . К. С-ва, 1901 р.

давайте дружити,

літератури

знань,

до друку, статті про

РОЗірв·авши пелеку Т~ООІО<(1іЧНIІ,Х -вl1

ТОІІІ

ЛRДИ

бібліографічні

зростати. Читайте мене. На мо­

з -нашою ,пла'н~тою у 8сесвіті ... УЯВ .1{)н'Ь,

ЕКСПЕДИЦІЯ

Ради МІНІСТРІВ

"

,

\

ПРОТИ ГРА..дОВА

М. БРОВАРИ. вул. Київська,

158.

В

МаiЯ'КlO8СЬКОI1O,

м.

.олександрович, Б рова'р,а,х ,

23·а,

Ву.l.

ло~)'шує

СJ1lр!З'В'У ,ЛІро роз.'ТучеНIНIЯ з Акуло­ ВОЮ Любов'ю Никано,рівною, ЯIК,а живе

та ,м

O!J.va,Ba

БАРАН НА СІНІ

cylд,;

же.

,слухатИlМетl>СЯ

в

н'а!р­

l>РОВоЗIРСblКQга ра,й,(Уну.

За.nіз Баран н'а с і на коло

Каверін Василь Олексійович, Я'К\ІІЙ ЖИlве в м. БроВа:ра.х. вул. 40 рок і'в ЖОВ11If,Я, 4, л()\рушу~ СЛ'Р,а'в'У про 'розлуче,I!'НЯ 3 Кilвері-

хати

І лерес1"а'в о.веЧ{)lК ло."ічати: І мовив: «З цього Д:НІЯ Ко'рова лиш мекі р:дня ~» . Василь ОВЕРЧ)'К ,

і ною

учитель.

с,

АНТОІківк'а,

Га,йсинського р,аііону. ВіJll1fIЩЬКОЇ 06ласт,і .

. . . . .40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

НАША АДРЕСА:

Віктор

,жи,в·е

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

-

орган Броварекого р.аЙ<Ж,ного І

комитета КП Украи'НЬІ и ,раЙо.нного. Совета делу гатов ТРУДЯЩИХСЯ Киевской области. І "==============~========~.

ТF.ЛЕФОНИ: peДЇ~Topa - 3-82, відділів партійного життя, масоlЮЇ роботи, сіль­ cbKorocnoAapcbKoro, промислового та віАповідаJlЬНОГО секретаря - 4-67. ІНДЕКС 61964. Газета виходить у вівторок, четвер та суботу.

....................................................................................................................................... БРООО)JСl:.ка друкаРІІЯ, Київської uбласті, вул. Київська,

158.

Телефон -

4·57.

Зам . 5856-3845.

Ганною

Тимофіїаиою,

я'ка

живе 8 М . Пр!!,~уках, ЧерНіг і ВСI)КОЇ oб.rna,С'Гі , ,ВУЛ. Фрунзе, ІІЗ . Спр'ава . слуха'тиметься 11 lI'a~)· СУдії ПРИЛ}'ЦЬКJOго району Ч"Рll і ­ гі'вс,ь,юї облаСl1і .

s Ко.ршунов Семен Вікторович, Я,К'И'Й живе 8 М. Бровара-х, ,Ву.1, ФРУІНзе, 17, rторушує спр,а,ву ЛІЮ 'РОІзлучеНlНЯ з nоповою Ганиою Степанівною, я,к,а живе 'В м. Ка­ -менськ, Ростовсько-ї област,і, ІІУЛ , КJjpo.вa, 85. Gл'ра'в.а сл у,х,аТIІ' \І eтuc я в нзр­ суді Бр'аварськюго Р·8ЙОНУ.

93 номер 1965 рік  

93 номер 1965 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you