Page 1

ПроАеrпарі

Зустріч М. С. Хрущова і Мао Цзе-дуна

всіх країн.. єднайтеся!

стяхя~овruь

серпня

3

1958

року в Пекіні

Сторони в обстановці виняткової сердечності

j

і теплоти всебічно обговорили

ного Комітету Комуністичної партії Радянського

повну єдність поглядів в ак'!'уальних і важли-

і констатували

Союзу, Голови Ради Міністрів СРСР М. С. Хрущова і Голови Центрального Комітету Комуністичної партії Китаю, Голови Китайської На-

вих проблемах сучасного міжнародного становища, в питаннях дальшого зміцнення відносин дружби, союзу і взаємної допомоги між СРСР

Орган Броварськоrо районного комітету Комуністичної

родної Республіки Мао Цзе.-дуна.

і Китайською Народною Республікою, а також у

партії України та районної РаАИ Аеnутатів труАящих

В зустрічі взяли участь:

з радянської сто,

питаннях спільної боротьби за мирне розв'язання

Міністр Оборони СРСР Маршал Радян-

міжнародних проблем і захисту миру в усьому

рони

Київської області СереАа,

.. 93 (1695)11

6

серпня

1958

~ ЦІна

року.

коn.

15

Радянська школа, зазначив у року. Жердівська, наприклад, своїй промові на ХІІІ з'їзді школа з вини керівників колгоспу ВЛКСМ Перший секретар ЦК ім. Леніна не забезпечена досі покликана

готувати

різносторон­

школи

Ряд учнів

скаржиться

окремих підручників.

основи науки і

разом

систематичної

повідомляє А. Ковбасинський з с. Требухів, щоб наше ССТ гото~

праці, виховувати у молоді праг­

вилось до відкриття в школі бу­

нення

фету

знатимуть

з тим

людей,

здатних до бути

корисним

суспільст­

з

достатнім

Не видно,

асортиментом

ву, брати активну участь у ви­ товарів, необхідних учням. робництві цінностей,

необхідних

Особливо важливе значення має для суспільства. точний облік дітей шкільного ві­ Під цим знаком нещодавно ку. Цілко}! вірно роблять педагоги пройшли збори районного партій­ великодимерських шкіл, які у ці часу дні проводять повторну перевірку. ного активу. Найближчого цьому питанню нарада

буде

учителів

присвячена

початкових,

се­

мирічних, середніх шкіл, шкіл ро­

бітничої і сільської молоді, стар­ ших

піонервожатих,

трудового

керівників

виробничого

навчання

і фізичного виховання,

завідую­

чих і директорів

шкіл району.

Щоб нарада пройшла плодотвоІ!"" но, до неі повинен підrотува тись

якнайкраще

кожен

працівник

народної освіти. Вона має стати

справжньоЮ трибуною обміну досвідом боти, зокрема

дасть

можливість

виправити

ті помилки, що були допущені.

Вже сьогодні треба піклуватись про те, щоб 1 вересня була сто­ процентна явка учнів на заняття.

Не можна допустити повторення таких фактів, які мали торік міс-t це в Троєщині, Калиті, Семипол~ ках та деяких інших

сільських

ро-

в справі здійснен-

5-7

школах, де явка

учнів в

класах становила

без будь-яких

ширакого на те поважних причин

педагогічної

ня політехнічного

Це

лише

96-97

всього

процентів. Окремі

учні з вини батьків, які затрима-

по господарству,

приступили до

Успішне виконання поставле- занять з запізненням на декіль•

ного партією завдання в значній

ка днів, тиждень і більше.

но-матеріальної школи.

бази

у свідомлюючи

кожної це,

щі району багато дечого

ли і роблять для .

трудя-

зроби-

таго, щоб як

учш, так і вчителі мали всі не-

б хідні умови для успішного

навчання і роботи. в Броварській ;м 1, ТребухівськіИ, Русанівській, Літківській середніх школах вві!Дена класи виробничого навчання. Майже в усіх інших школах створені учнівські виробничі бригади.

·

м енше

мірі залежить від стану навчаль-

початку

МІсяця нового

залишилося навчального

до ро-

які повинні ще здати екзамени з окремих дисциплін. Ці питання повинні бути предметом повсякденного піклування не тільки педколективів,

але

.

поповнені необхідним приладдям

справ Чень

ради

і Мlюстр

член секретаріату

1.,

і

-

-

буває

ків двох великих держав, заявляють робітники,

будинки. І він завжди готовий

колгоспники, інтелігенція, внесла новий великий

мирну працю. Імперіалістичні ж кола продовжу­

вклад у загальну справу

госпо-,- на

1·оспи

створює

створювати

плавить метал, видо­ машини,

агресивні

споруджує

захищати

блоки,

цю

обплутувати

на справить великий вш1ив на весь хід міжна­

земну кулю сіткою воєнних баз, грубо втруча­

родних подій, охолодить войовничий запал воро ..

ючись у внутрішні справи інших країн. Радян­ ські люди і наші китайські брати попереджають

гів миру.

-

знахабнілих агресорів: руки геть від Лівану, ру­

Комюніке, підписане керівниками двох ве­

ки геть від Іорданії, руки геть від краін Близь­

ликих соціалістичних держав, сповнює наші сер­

ця радістю, заявив токар Київського заводу «Червоний екскаватор» тов. Деркач. Друж­

кого і Середнього Сходу!

ба, єдність і миролюбність СРСР і Китаю це могутня сила, об яку розіб'ються всі підступи

говорів колгоспники сільгоспартілі «3оря кому­

Сердечно

вітають підсумки пекінських пере~

нізму», Дубнівського району, Ровенськаі облас­

-

паліїв війни, перешкода для агресорів, які нама­

ті.

гаються розв'язати воєнну катастрофу. Всі про~

редження,

сті люди світу одностайно

Хай знають войовничі імперіалістичні

схвалюють заходи,

Агресори дістали в комюніке міцне попе­

-

заявляють трудівники

полів.

-

маніяки,

яких вживають наша краіна і Китай для захи­

що коли вони насміляться нав'язати війну наро­

сту народів Арабського Сходу і усьому світі.

дам, то всі миролюбні

справи миру в

і волелюбні

держави і

народи, тісно згуртувавтись воєдино,

покінчать

Результати переговорів у Пекіні жваво обго-;

з імперіалістичними

назавжди

агресорами

утвердять вічний мир в усьому світі.

ворюються на заводах і шахтах Донбасу. Стале­ вар Сталінського металургійного заводу, Герой

(РАТАУ).

-------------------------------

У ЦК КП УкраЇНИ і Раді Міністрів УРСР ДентральнІІіі Коміте'!' ІШ Укра-І премії в сумі від 50 до 10 тисяч і радгоспів 25 районів

3

15 аб-

їни і Рада Мшістрів ~РСР розrлянули підс)'ІАКи соціалістичнаГ•J змагання :JОl1астей і районів по збільшенню виробництва та заготівель м'яса, молока fi інших

карбованців кожна. В 1"дзпачено добру роботу по збільшенню виробництва 1• загот1·вель м'яса та молока колгосп 1·в · радгосп 1·в 3апор 1·зько·1 , Волин1

ластеfі республіки. ЦК КП Украіни і Рада Мl.нІ·стрів УРСР зобов' язали Міністерство сільського господарства, абкоми і райкоми парті1-, облвпкан-

вецьку, Київську, Хмельницьку і три райони - Вінницький Вінницької області, 3аставнівський - Чернівецької області та

радгоспів Вінницької області; по збільшенню виробництва і заготівель яєць і вавни - колгоспів та радгоспів Кримської об-

кармової бази для тваринництва, забезпечити дальше різке зро­ стапня поголів'я та підвищення продуктивності худоби і птиці з

Волинської об- ласті.

перехідні

прапори Ради Міністрів

районам

тим, щоб успішно виконати взяті

3а збільшення виробництва і на 1958 рік соціадістичні зобо.

,

Червоні заготшель мяса, молока та УРСР j ших продукт1в • тваринництва значено

б

до ру

б

.

ш. вщ-

·

ро оту

колгосшв

в'язання і плани

.

,

виробництва і

Ізаготшедь м яса, молока, вовни та інших продуктів тваринництва.

тонн більше, ніж на цей

час у лосу, в тому числі шість мільйо­ минулому році. Вдвоє більше, ніж нів кукурудзяного. Казахстан торік, закладено силосу. створює півтора-дворічний запас В республіці намічено загото­ кормів для тваринництва. вити дев'ять мільйонів тонн си(ТАРС).

8,4

Сmаиція CJtyжrJu Соиця

мільйоні\ пудів більше,

достроково

виконали

мільПанів пу- заготіведь озимого

87 мільйоwів 115 процентів. ~tішйона

рапсу

минулому

мільйона пудів зерна жаві.

році.

Трьпає

процесів,

які

від­

тепер

дуже

важливу

роль

у

вивченні

які_ провадяться з штучно­

го супутника Землі.

Фізичні за

процеси

програмою

на Сонці

тепер вивчаються

Міжнародного геофізичного року.

За допомогою найновіших телескопів

1

хліба дер­

фізичних

кож у дослідженнях,

на

регулярно

вивчаються

сонячні

на станції

плями,

факели,

хромосферні спалахи і протуберанці.

мі:~ьйон пудів більше, ніж па цю

в

за 45 кілометрів від систематично прова­

Сонця і верхніх шарів земної атмосфери, а та­

пудів ~ерна.

па

спостереження

нідіграє

Вони вирішили

зерна

а----------------на вершині високої сопки, міста У с.сурійська, станція

буваються на поверхні Сонця. Географічне по­ ложення Далекосхідної станції робить її однією з основних ланок радянської Служби Сонця, що

план

-

*

дить

Станіславська Gбласть здала і

Колгоспи .і радгоспи Черкась· ;н:~ту

18,6

ють

боротьби за мир. Во­

вугідля,

В КазахстанІ створюється півтора-дворІчний запас кормів

кої області продали і здали дер- надплановий продаж жаві

-

і Мао Цзе-дуном. Ця знаменна зустріч керівни­

Повна готовність до навчання ЦК КП Укр·...1-ни, а також грошовІ·

м~нш як 2~ міль- продала державі

ііонів пудів зерна.

Робітничий клас Радянського Союзу і Китаю

працює на благо миру

пудів. Колгоспи і радгоспи вирі- продати державі понад план 4,5 Ire

-

тати переговорів у Пекіні між М. С. Хрущовим

виростили багсtтий урожай зерно- ;roro року. Озимої пшениці заго­ вих культур, достроково викона- товлено 15 мільйонів пудів. Кол­

пrнад ш1ан

Соціалістичної Праці Леонід Бубнов говорить:

Одностайним схваленням зустрів весь укра­ інський народ, як і всі радянські люди, резуль­

д:!рства Ростовської обnасті, які ніж за відповідний період мину­

ши.ти :мсипати в заеіки держави

ввечері прибуди в Москву.

ДРУЖБА СРСР І НИТ АЮ-МОГУТНЯ СИЛА

громад- Іваничівський -

Х.,Ііб-рі"нііі "ержаві

дів зерна при плані

хвилин 3 серпня на літаку

(РАТАУ).

----------------а

95

годию

ЦК КПК Ван Цзя-сян.

запорука успіху у боротьбі за здійснення настанов партії про підгатовку підростаючого поколія­ Колгоспи і радгоспи Казахстаня до життя, до корисної праці •. виховання в молоді поваги до ну скасили природні і сіяні траЩе є, проте, в ряді шкіл ра· принципів соціалістичного сус- ви з 12 мільйонів гектарів. Зайону істотні недоробленості в пільства, що є голавним завдан­ готовлена понад 5 мільйонів тонн сіна, на 1 мільйон 200 тисяч підготовці до нового навчального ням нашої радянської школи.

здано і продана

· 35

0 14

fioro супроводять, відбули з Пекіна і того ж дня

закордонних

зокрема Рад ласті. Цим абластям

ремонтовані. Готові меблі, значно мів і постійних комісій.

:tн план хлібозаrотівель. Державі

серпня в Пекіні М. С. Хрущов і Мао Цзе-

заступник прем'єра Державної

приміщень вже в липні були від- депутатІВ трудящих, ІХ виконко- присуджено

Трудівнюш сіІ1ЬеІ.коrо

3

дун підписали комюніке про цю зустріч.

ц еио час тре б а використати й . . на доцшьюше для завершення підготовки шкіл да навчання, продуктів тваринництва в кол- ськоі, Житомирської, Ровенської, коми і райвиконкоми посилити усуне · б госпах і радгоспах У країни за Терноп 1·льсько·1 , Льв 1·всько 1-, Др о- організаторськv роботу в колгосння всІх недоро ок, що ма• · , перше півріччя 1958 року. гобицько·1 1• Стан 1·славсько·1 обла- пах і радгоспах, ще ширше р""'зють мІсце, для широк01 роз яспюu вальної рабати серед батьків. Слід Переможцями в цьому змагав- стей; по збільшенню виробництва горнути соціалістичне змагання приділити особливу увагу учням, ні визнано три області - Черні- і заготівель м'яса - колгоспів та трудівників села за зміцнення; ку.

Переважна більшість шкільних ських організацій,

навчальні кабінети і майстерні. На від.міну від минулих раків у всій цій робаті брали актиВ!ІУ участь батьки та учні старших класів.

світі .

СРС~

«ТУ-104» товариш М. С. Хрущов і особи, які

навчання та ли іх на різноманітних роботах

ідейно-політичного виховання.

справ

ної ради і міністр оборони маршал Пин Де-хуай,

недостачу

добре

освічених

закордонних

В. В. Кузне~ов, ~ен ЦК КПРС ~- М. Понома:

Рожнівськоі на

які

ньо

обов'язки Міністра

ради Чжоу Ень-лай, заступник прем'єра Держав-

ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

КПРС Микита Сергійович Хрущов, паливом.

-

ського Союзу Р. Н. Малиновський, виконуючий

рьов; з китаиськ01 сторони-прем єр Державно1

ЗАВЕРШИТИ ПІДГОТОВКУ

0

липня по

3 31

відбулася зустріч Першого секретаря Централь-

Приморський край. Минуло п'ять років з ча­

На фото: завідуючий станцією Служби Сонця

су організації станції Служби Сонця Далекосхід­

В.

ного філіалу Академії наук СРСР. Разташонана

JІескоп до кінозйомки сонячного диска.

Г. Банін готує хромосферно-фотосферний те­


СТАХАНОВЕЦЬ

2

6 серnня 1958 року.

СереАа,

ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР зобов'язали посилити організаторську роботу в колгоспах і радгоспах, ще ширше розгорнути соціалістичне змагання трудівників села за зміцнення кормової бази для тваринництва, забезпечити дальше різке збільшення поголів'я і підвищення продуктивності худоби і птиці з тим, щоб успішно виконати взяті на 1958 рік соціалістичні зобов'язання і плани виробництва та заготівель м'яса, молока, вовни та інших продуктів тваринництва. о

о

о

о о

Всі сипи-на виконання взятих зобов'язань

відбулася партійних організацій до керів- ка на корову менше, ніж за та­

в Броварах

Вчора

в якій ників колгоспів, завідуючих тва- кий же час у минулому році. То~

районна нарада активу, за-

колгоспів

правлінь

За поданням парторганізацій

і секретарі парторганізацій, спеціалісти сільського господарства, бригадири, значна кількість працівників тваринницьких ферм. 3

носяться на Дошку пошани:

Леонід Васильович Злуніцин- комбайнер з колгоспу імені Леніна, с. Семиполки, скошує щодня силосозбиральним ком­ байном по 6 гектарів люпину при нормі 4 гектари. шофер з колгоспу імені Андрій Микитович Климчук Леніна, с. Семиполки, при нормі 30 тонн щодня перевозить автомашиною по 40 тонн зеленої маси від комбайна до силосної траншеї. Костянтин Миколайович Майсак

робничу норму. врожай жита на

взятих зобов'язань, зокрема пq виробництву і продажу державі продуктів тваринництва, виступив перший секретар райкому КП ·украіни М. К. Ратушний. - Райком і райвиконком, вирішиговорить доповідач, -

ви­

перевиконує

3 початку сезону комбайном «С-4» зібрав 180 гектарах, намолот з кожного гектара -

Петро Ничипорович Малюга, Олексій Антонович Лебідь,

І

-

Андрій Федотович Фесюк

з колгоспу ім. Леніна,

їздові

с. Плоске. Працюючи на заготівлі силосу, щодня виконують

120-150

виробничу норму на

процентів.

~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~

На недільнику по заготівлі кормів

650

Добрий виріс кормовий люпин' У полі М 7. На кожному гектарі -по 240-270 центнерів зеленої маси. Водії силосозбиральних комбайнів Іван Булах та Леонід

·

виробничих ла трохи

не відзнанарад тваринників, чають кра~их доярок, свинарок, що ведуть перед У соціалістичному змаганНІ. У цих та ряді інших колгоспіr значна кількість надоєного молока витрачається на так звані Вtі}'rрігошодарські по-

Київщини,

треби, ро::~uазарюєrІ>rя, а винні у uмму не притягн}·ті до відпові­

нішнього року район по виробни-

дальності.

п'я'І'ірці

районів

цтву молока у другому десятку,

а по ходу виконання річного rшану заготівель молока - на 24 місці серед 35 районів області. Наше зобоR'язання _ надоіти

буд». Шофери Андрій Климчук, Петро Печура, Андрій Остапець доставляли по 35-40 тонн маси. Ії возили також 35 підвід. Навантажені автомашини і підво-

д и пе репуск а л и через ваги · 3аго - у · з лунщип ЗІ'б ра.1и на недІЛьнику,

1958

році по

3200

люпину, товили за день 650 тонн силосу. ~Іолока на корову _

3 серпня, 11 гектарів

Скажу і за себе. у знаменний

для нас всіх день, коли Київська область була нагороджена ордє­ ном Леніна, я дала слово, що надою за рік від кожної закріпленої за мною корови по 5000 кі .. лограмів молока. Надоїла за 7 місяців 3216 кілограмів. Відста­

то за станом на 1-ше серпня ни-

день

тонн

державі про-

у виконанні ряду пунктів взятого зобов'язання на 1958 рік, зокрема по виробництву і продажу молока державі, значна кількість недопустимо району колгоспів відстає. Якщо у минулому році Броварщипа завжди була у першій

зарІJ.З а по 225 7 кілограмів, наших тільки 2042. Від імені докладемо всіх доярок скажу: сил, щоб підтягиутися.

дуктів тваринництва. У таких, наприклад, колгоспах, с. 3азим'я, як «Шлях Ілліча», ім. Кірова, с. 3аворичі, ім. Юрова., с. Погреби, «Комунар», село Богданівка, «Перемога», с. Гоголів, вже кілька місяців як не

ли скликати цю нараду тому, що проводять декадних

центнерів зерна.

13-14-15

зоовет- рік на перше серпня у нас було

фермами,

спеціалістів за неухильне викоп'ятиденних, нання щоденних, виробництва декадних графіків продуктів тваринництва, зокрема

виконання молока і продажу

про хід

доповіддю

комбайнер з колгос­

-

систематично

Княжичі,

с.

Щорса,

ім.

пу

колгоспів ринницькими

голови

участь

взяли

Повинен визнати,

-

-

185

сили

· косарІВ

· гектарІВ.

16

с ко - ях п опад

-

· надІслав

4

10

автомашин, з яких до нас Б роварськииu «м·Іжколгосп~

з

тонн ·

Є · Козуля •

3

рить голова І:о,1госпу Іш;іча», с. Зазим'я, т. Павелко В. І., _ що зниження Ііадоїв Купрієць. - Даємо зараз щодня кожній молока від корів є наслідком послаблення нашої уваги соціаліс- корові по 30 кілограмів кукуруд-

кілограмів тичному змаганню, помилок, які зи і

кілограмів люпину. Вета-

30

колгоспу

правління

молока. В

жирності

заходів до того, щоб усунути ці результаті цього помітно збільа жирмісяціи недоліки. М атимемо, зокрема, до шуються надої молока,

7

а надоєно

початку року,

по кінця року по

13 корів на кож- ність його зросла до 0,3 nроцен-

та. У серпні буде надоєно по 400 кілограми -- на 144 кіло- ні 100 гектарів угідь. Від імені корови молока від кілограмів грами менше, ніж торік за цей партійної організаціі і правління

1672

с · Семиполки ·

Що у серпні і проти 270 У липні.

артілі запевняю,

же період.

Як У доповіді, так і виступах,,

В одному тільки колгоспі іме- вересні ми надолужимо прогаяне

запалом

ні Леніна, с. Семиполки,

За рішенням партійної органі- кладці силосу. Але, знаюЧи сазації і

село

nрапор»,

«Червоний

щоб різко Світильне, для того, говопідвищити надої молока, розповів «Шлях у своєму виступі зоотехнік А. П.

на 175 кі- допустили в організації зеленого новили оплату дояркам, в залеж.,

мі колгоспи. Минуло

Колгосп ім · Леніна •

комсомольським

-

но вищі зобnв'язання вз.али окре-

секретар парторганізаці і.

до траншей

Доставляли масу

4000

кілограмів

6

Про заходи, які вжиті в кол­ госпі

перевиконавши норму. До обіду Всього його закладено у транШе- лограмів більше, ніж торік. Знач- конвейєра. Вживаємо енергійних ності від працювало

на

-

від своєї подруги П. Т. Безпалої. Але слова свого дотримаю буде по 5000 кілограмів молока від корови, а, може, дещо повеІlХ цього. Закликаю всіх доярок бо­ ротнея за перевиконання взятих зобов'язань.

знизились у

на корову

молока

на мовіддану працю юнаків і дівчат,

виробництві в тому числі тт. Холод О. М. секретаря парторганізації колгос-

молока,

надоЇ' у надоях

м'яса і з честю виконаємо взяте

'в в

б

т

ж

r

пу « овтень», с. ре УХІ , · · зобов'язання на 1958 рік. В 1 '~~" Т мене покладена відповідальність не зробили цього і не помилили- Тваринники нашого колгос- оргунського та . . волпакова 589 кілограмів, у колгоспі «Жово· за виконання плану заготівлі си- ся. головного агронома І голови го- на 477, пу ім. Калініна, с. Літки, тень», с. Требухів, пекЦІ·; • u · Ставши на трудову вахту на працюю.ть лосу. Понад тиждень 392, nорить завідуючий фермою М. Г. го· зоотехНІка раионноІ Інс чна• «Дружба», с. Троєщина, зі мною на цій роботі 11. комсо- честь сорокаріччя ВЛКСМ, комзна зобов'язалися сІльського господарства, Пашківський, с. 3азим'я, «Шлях Ілліча», · лі · б у цей день Володи- сомольці показали мольців і комсомолок заготQІ ула придшена ім. Кірова, с. В.-Димерка, виробити нинішнього року по 424 увага 372, . Б к м . орис зразок високопродуктивноІ працІ. узіи, мир Кудря, , икола - 264, ім. Сталіна, с. Русанів, центнери молока і по 100 цент- кормІВ, nравильному складанню порівнянні з минули~ роком

на

.

Галина

Балабанів, Леонід

Михайло

Онопрієнко, Якщо у буденний день закладали Павлов,

Микола

Друзь,

Ві-

Олександр

Коваль,

у траншеї по

колгоспники

тонн

також колгоспи: греби,

А. Сорока,

і

27

Колгосп ім. Леніна,

Іван Кушка.

по, правді сказати, важко мені

виділити кого-небудь з них, як

кращого: всі вони працюють від-

заготовив наш колгосп тонн силосу. Це дуже мало.

Основна причина статньої

кормових

-

не було до­ Зеленої маси

кількості

культур.

Зараз

безалколоїдний люпин.

3

недільник по

організували

достиг

серпня

***

ничих вчите.!Jі,

бригад

працювали

медпрацівники,

бовці. Особливо

наполегливо

лись комбайнер

Іван

труди­

Гутник і

Ви

б

·

· ·

раЦІОНІВ кормІв для худо и. б б · знано за нео хщне широко о го­

19

колгоспів з

зниження

по

230

центнерів молока і понад

50 центнерів 100 гектарів

надоїв розрахунками,

, мяса

· кожНІ

на

угідь. За нашими

зобов'язання

змагання за ничих

·

·

7 ·

б

МІСЯЦІВ на виро 1• за -

р д х тваринник 1·в на а а

·

б

гальних з орах колгоспникІВ.

У

доповіді

і

виступах

а

достроково,

конаємо

На нараді виступив з nромовою

ви-

мшус,

господарства району широко роз4 горнути соціалістичне змагання за успішне виконання взятих зобов'язань, за nередове місце

серед доярок та інших груп тва- шому колгоспі ім. Сталіна, с. Ру- Броварщипи серед ринників. Послабла вимоглицість санів, за 7 місяців надоєно моло- личної області.

О. Полька.

і

Ввечері, ко;ш почав накраnати

ім. Сталіна, с. Калита,

-

пові- колгоспу

ім.

районів сто-

Кірова,

-

пише

домляє В. П'ятницький. На зби- О. Лондар. На допомогу у заго-

тракторист Михайло Литвин, кол­ дощ, з подвір'я передали, що мо­ 45 тонн зерна, же намокнути Білогуб, госпні шофери Василь яке намолотили за день комбай­ Степан Нака­ Максим Хижняк, нери Іван Нестроєвий та Григо­ люжний, водії автомашин Петро рій Стріха. Всі сили перекинули

ущільненні її в траншеях працю­

Федоровський з Броварської РТС туди, і весь хліб засипали у зер-

ганізації, що приїхали на допо- ки Ж соковитих кормів 3 серпня

носховище.

ло в колгосп правління ест. у

с. Бобрик.

площах, де раніше зібрали люпин,

за день заклали БИТОГО

КОРМУ.

450

К. Буча,

голова колгоспу ім. Сталіна.

також траншеї, що викопані в полі на служ-

угідь.

обов'язково ліквідуємо на, перш за все, полягає в тому, роком, що в значній кілІ>кості колгоспів найближчого часу. - Соромно, - говорить дояррайону вкрай послабло керівництво соціалістичним змаганням ка М. 3. Пильтяй, - що у на-

сило­ і Дмитро Дарага, якого направи-

суванню. Rpi~t колгоспників ріль­

причини

молока?

Дружно, організовано Досі

всього

сільськогосподарських

рів

гекта-

КП б К · ИІвського о кому секретар заВін Т. П. Тронько т. учасників наради дана на це за- який є по надоях молока на ко- України Активну участь в недільнику питання вичерпна відповідь. Во- рову у порівнянні з минулим кликав трудівників сільського

ка виділити додаткову колгоспників для роботи на за-

620

-

в районі.

Де

с. Жердова.

по заготівлі кормів взяли комсоІ мольці та неспілкова молодь в колгоспі ім. 40-річчя Жовтня, с. Рудня. Артіль за день заготогрупу ви.т1а 400 тонн силосу.

мінно, з комсомольським запалом. В неділю, коли на допомогу нам прибули автомашини з райцентра, У членів правління була дум-

молока ідуть

100

нерів м'яса на кожні

ес. Літки, По- Протягом семи місяців вироблено ворити підсумки соціаліст~чного

Княжичі, Плоске, Бобрик,

Пухівка

зоотехнік.

Зі значним

кілограмів.

мІ·нусом у ·надоях

150.

учень ІХ класу

колгоспниці та

215

-

зеленої

маси, то на недільнику закладено

тров, Валентина Онопрієнко, Га- було

лина Основа -

100

тонн соко-

на

*** У спішно пройшов недільни~ заготівлі кормів

ранні

вало

зеленої

понад

маси,

доставці та

колгоспників,

200

тівлі кормів в артіль приїжджа­

ла

службовців села та шефської ор- ків

4

автомашини і

8

райспоживспілки.

працівни­

-

Стіль-

могу. Комбайном і вручну скоше- заготовили колгоспники світиль­

но

8 гектарів

закладено понад

люпину, з якого лівеької артілі

200 тонн соко- пор», -

витого корму.

у колгоспі лось

200 у

«Червоний пра­

сповіщає О. Нестерен­

ко. Всього у цей день

заготов-

тонн силосу прибави- лено по колгоспах району близь-

траншеях

заварицького ко

5

тисяч тонн силосу.


Середа,

серпня

6

СТАХАНОВЕЦЬ

року.

1958

з

Передові доярки вчать, як треба боротись за високу продуктивність ху доби:

НА

НИХ

РІВНЯТИСЬ,

ТАК, оо

о

Республіканськоl виставки-

ВОНИ, ПРАЦЮВАТИ!

о

оо

ся ч-б уде

5 m u

Досвід учасників

ЯК

Ще навчаючись у ШК(}Лі, я ча- і коренеплодів,

в .маси!

СТ(} відвідувала

8738 кілограмІв

мопока вІд кожнот корови

2-3 кіл(}грами 2-2,5 кілограма соломи. Влітку 45-60 кілограмів зе-

молочн(}-товарну дерті,

ферму колгоспу,

де

дояркою моя сестра.

працювала

Вже

тоді леноі маси. Є завжди сіль-лизу-

Серце добились особливо

На мою долю також випала велuка честь - бути учасницею виставки. Зростання удоїв молока від закріплених за мною корів показано на спеціальному степді У павільйоні «Тваринництво». Та й корови знаходяться тут же, на виставці, і відвідувачі можуть наочно переконатись У їх високій

продуктивності.

Мене часто запит}·ють,

організувала роботу

ло мене. Навпаки, більш напо- тільки випасається. Запуск легливо стала працювати, підви- 10-12 днів. В сухостійний пещувати свою кваліфікацію. Вели- ріод корів годую доброякісними ку допомогу надали мені досвід- кормами, а за 70 днів до отеленчені доярки Марія Пильтяй і/ ня виключаю соковиті корми, за Домна Юрченко, які нагороджені 2-3 дні - концентровані, гоорденами Леніна. дую іх тільки сіном. Високоудійних корів, радили Як тільки корова розтелиться, вони, потрібно вирощувати з не- зразу ж забираю теля, корові телів . Так я й роблю. Вже вихо- даю тепле пійло з дерті. Через

як я вала таких корів,

на

стити час охоти в них. За роки моєї роботи дояркою в групі не було жодної ялівки.

Задоволена, що надої

як

фермі . « Любка», що дають по 25 - 30 теплим

молозивом.

кожної корови по

2766

Прагну якнайповніше усвоїти зоотехнічну науку, поєднати іі з практикою. Взимку відвідувала зоотехнічні курси, читала і за­ раз читаю спеціальну літературу. Велику допомогу у підвищенні знань надає мені і всім дояркам зоотехнік. Іван Іванович Доценко. Включившись у соціалістичне

змагання

на

честь

В. Нваwа, доярка.

чином

кукурудзи,

про наАій молока в колгосnах району

·яку

за станом на

1

серпня

Назви

ми культурами. В зимові місяці

курудзяного

та

подрібнених

іншого

кормових

Крім того, тварини одержують по

силосу і буряків.

цілий

рік

кілограми маку­

2

хи на день і по

грамів кон­

250

центрованих кормів

на

кожний

літр надоюваного молока.

Велике шення

значення

породного

ної худоби. Всі пи

8

має поліп-

складу

молоч­

корів моєї гру-

симентальськоі

-

поро)lи.

Майже щороку одна-дві

корови

старшого віку замінюються більш удійними первістками.

Ось

і в

мину,nому році мені довелось за­

мінити

16-річну

рекордистку

«Куклу» одержаною від неі тели­ цею «Веселкою)>, яка в nершу ж

лактацію

дала

7797

кілограмів

молока. За останні роки ми ви­ рощуємо

телят,

зультаті

штучного

одержаних

в

ре-

запліднення

тварин.

Запуск кожної корови

ріоду, коли її удійніс'І'Ь знижує­

20

кілограмів

молока

за день. Тоді з її раціону зовсім виключаються соковиті корми, а

норма води скорочується до

2-

відер на добу. Одночасно змен­

3

шую кількість Д(}ЇНь з трьох до

двох, а через

2- 3 дні 3- 4 дні

ного і ще через

до од­ з(}всім

nрипиняю доїння аж до (}Телепня.

В минулому році мені вдалосц підняти середній удій від К(}ЖНоі

корови до ка

8738 кілограмів моло­ жирністю 4,1 ПJ)(}Цента . В

цьому рщі хочеться перевищити

ці показники. Є. Демиденко, доярка

колгоспу «Колос:.,

Переяслав

району,

- Хмельниц ь к о г о

Київської

області,

Герой Соціалістичної Праці.

а

:r .....

.

року

"'

о

:t=-;

-95 + 43 -215 -49

1858

346

1744 2042

30І 4І8

1684

308 356

157 156

1712

Жердова, ім . Леніна Княжичі, ім . Щорса Плоске, ім. Леніна Бобрик, ім. Сталіна Пухівка, ім . Ватутіна Сві тильне, «Червоний

пр а пор:.

Гоголів , «Червона Україна» В . -Димерка, ім. Кірова В . -Димерка , ім. Леніна Мокрець, ім . І -го Травня Семиполки, ім. Леніна Тро€шина, «дружба:. Гоголів ,

«Перемога:.

По

«Комунар»

району

І624 І671

2ІІ

І772

362 309 332 347 286 213

2066

І47

1704 1696

І47

І377

150

І44

І706

І38 І33

І760

132

І942 І648

І26 І21 12І

120

Рудня , ім. 40-річчя Жовтня 118 ІІ7 Калита, ім. Сталі н а 114 Заворичі, ім . Кірова В . -Димерка, ім. Шевченка ІІ2 ІІІ Красилівка, ім. Жданова Богданівка

1851

96 146,1

ЗМ.І\ГІ\ННЯ

І570

1566 ІО96 І526 І519 І684

1308

.

;... ;

~+І-

230

Рожни , «Більшовик» Русанів , іІІt: Сталіна

P!SBBQ• ПJЮтв ммму.аоrо РОку

~~~ ~~~

2І9 2І3 В . -Димерка, ім. Димитрова І9І І82 Погреби, ім. Кірова І67 Зазим'я, «Шлях Ілліча:. І66 Требухів, «Жовтень» 157 Кулаженці, «Зоря»

Літки, ім . Калініна

почи­

наю наприкінці лактаційного пе­ ться до

.. -

сіл і колгоспів

кілограмів

5

кілограмів ку­

50-60

"'• •= ~::

о-

кою, горохом та іншими бобов·и­

сіна і по

1958 •

308

270 336 299 332 319 265 170 320 304 335 І42

І864

308

1773 1441 1672

347 257 297

+І32

-372 -477 +165

+ 8І

-І72

-156 -ІІ3

-84 -302 -І95

-264 +124 + 62 -589 -392 -138 -~150

+207

+ І6

-109 +147 -119 -144

7 міс,.ців. Найкращих показників

корів кілограмів молока: Безпала П. Т. колгосп ім. СталІна, с. Русанів. Пидьтяй М. З. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Бобко М. М. колгосп ім. Леніна, с. Семиполки. Ряба А. А. кодгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Кваша В. К. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Вірич М. П. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Ряба М. Н. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів.

Редько Л. С. колгосп «Червоний прапор», с. СвітиJІьне. Горобей М. Ф. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. Кваша Д. Г. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Герус О. С. колгосп ім. Леніна, с. Семиполки. Оnанасенко Ф. І. колгосп сЧервоний прапор», с. СвІтидьне. Костюк К. Х. колгосп ім. Стадіна, с. Русанів. Заглинська м. г. КОдГОСП Ім. Щорса, с. Княжичі. Кдименко А. І. колгосп Ім. Щорса, с. Княжичі. Ряба К. К. кодгосп ім. Сталіна, с. Рус11нів. Содовей О. Г. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Борисенко О. €. кодгосn ім. Щорса, с. Княжичі. Кришни Л. І. колгосn ім. Щорса, с. Княжичі. Касян М. І. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. Верчеико С. С. колгосп сБільшовик», с. Рожни. Н естеренко В. М. колгосп «Червоний праnор», с. СвІтильне.

жання

400

початку

на

uе нтнер і в_

гектарі в ІОО

рок у

молока

земельн их тут

гектарів

уже

понад

на

угідь .

200

цент­

На фото: в літньому таборі ве­ ликої

рогатоі

худоби

колгосnу

«Червоний Жовтень».

Сталіна,

(Фотохроніка РАТАУ). Ф ото

Г.

Пазенка .

Євтушенко М. С. колгосп ім. Сталіна, с. Калита. Ковбасинська €. І. колгосn сЖовтеиь», с. Требухів. Гадицька В. Т. колгосn сШлях Ілліча:., с. Зазим'я. Лузя П. Д. колгосп ім. Сталіна, с. Калита. Біленко М. І. кол"госn ім. Жданова, с. Красилівка. Максюх Н. Т. колгосп «Жовтень», с. Требухів. Бобко П. П. колгосп Ім. Кірова, с. В.-Димерка. Довгодько М. Д. колгосn с5ідьшовик», с. Рожни. Пархоменко Г. І. колгосп сБільшовик:., с. Рожни. Пригара Г. В. колгосn сЧервона Україна:., с. Гоголів. Ганжа Г. І. колгосп «Жовтень» с. Требухів. Ганжа К. Д. колгосn «Жовтень:., с. Требухів. Жеребець Л. Ю. колгосn «Жовтень:., с. Требухів. Барданицька М. І. кодгосп ім. Калініна, с. Літки. Івченко Т. Ф. кодгосп ім. Калініна, с. Літки. Крикун Г. Д. колгосп сЧервона '"Україна:., с. Гоголів. Марюга г. н. КОдГОСП сЧервона Україна», с. Гогодів.

Павленко Г. П . колгосп ім. Жданова, с. Красилівка. Ганжа Г. В. колгосn «Жовтень», с. Требухів. Кот К. М. колгосn сЗоря», с. Кулаженці. Харченко Н. К. колгосn сЧ ервона Україна:., с. Гоголів. Руденко 3. Г. колгосп ім . Калініна, с. Літки. Савченко €. П. колгосп ім. Калініна, с. Літки.

Місце району в області Серед 35 районів Київщини надруковано зведення наш район на 24 місці : викона­

В газеті « Київська правда » за

5

серпня

про хід виконанн я річного

пл а ну

заготівель молока по районах об· но річний план заготівель молока ласті за станом на

І

серпня.

З

одержано

нерів молока.

Русанів.

2054 2036 2024 2020 2000 1984 1983 1970 1968 1963 1963 1960 1959 1959 1958 1952 1947 1944 1939 1932 1927 1927 1925

ДОЯРОК

Аобилися Аоярки, ОАержавши віА кожної з закріnлених

3222 3216 3156 2968 2766 2499 2465 2455 2452 2440 2414 2404 2389 2372 2364 2358 2352 2352 2342 2340 2338 2332

«Червоний

2056 Музиченко Н. І. колгосn ім. Калініна , с. Літкн.

ПіАВеАено nіАсумки соціалістичного амагання АО.Rрок колгоспів раІону за високу проАуктивність молочної

хуАобн за

ім .

сільгоснартілі

Жовтень» Дніпропетр о вського ра­ йону успіш но змаг а ються за одер­

2296 Гришко Н . П. колгосn сЧервоний праnор:., с. Св/тильне. 2280 Постол М. С. колгосп ім. Леніна, с. 8.-Димерка. 2279 Зеленко Г. І. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі . 2275 Харченко Г. П. колгосп «Червона Україна:., с. Гоголів. 2269 Куценко О. С. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. 2261 Гончаренко Т. М. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. 2255 Батечко Х. Д. колгосn ім. Сталіна, с. Калита. 2238 Трохименко П. П. колгосп ім. Калініна, с. Літки. 2223 Корнійко В. Р. колгосп «Жовтень:., с. Требухів. 2210 Коваленко У. М. колгосп ім. Сталіна, с. Калита. 2201 Пильтяй Ф. К. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 2195 Трофімова О. €. колгосп «Жовтень», с. Требухів. 2195 Хитра Г. П . колгосп ім. Леніна, с. В.-Димерка. 2185 Рубанка Г. К. колгосп ім. Леніна, с. В.-Димерка. 2178 Костюк Г. У. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 2160 Тищенко М. К. колгосп сЧервоиий прапор:., с. СвітиJІьне. 2157 Цюпка А. К. колгосп «Червоний прапор», с. Світильне. 2155 СтафІеико О. Г. колгосn ім. Сталіна, с. Русанів. 2150 Юрченко К. Н. колгосп Ім. Калініна, с. Літки. 2146 Соловей Г. А. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 2130 Чуняк А. С. колгосn ім. Жданова, с. Красилівка. 2123 Ворона €. С. колгосn ім. Калініна, с. ЛІтки. 2113 Лесик О. Т. колгосп Ім. Леніна, t. Плоске. 2108 Кукшин Г. Г. колгосп ім. Сталіна, с. Калита. 2107 Царик К. Л. колгосn Ім. Щорса, с. Княжичі. 2105 Петренко €. І. колгосn ім. Щорса, с. Княжичі. 2103 Гузій н . г. колгосn Ім. Леніна, с. СеМИПІ)JІКИ. 2095 Залозиа В. П. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. 2090 Москаленко К. Л. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі . 2078 Швачко К. М. колгосп ім. Сталіна, с. Калита. 2076 Філіпович Г. І. колгосп «Жовтень:., с. Требухів. 2071 Хавро г. г. КОдГОСП «Більшовик:., с. Рожни. 2066 Дяченко М. М. колгосn ім. Жданова, с. Красилівка. 2065 Какун В. А. колгосn ім. Леніна, с. Плоске. 2065 Онищенко М. €. колгосn ім. Сталіна, с. Русанів. 2063 Конах О. І. ко.~госn Ім. Леніна, с. Плоске. 2060 Лебединець М. Ф. колгосп ім. Леніна, с. В.-Димерка. 2058 Ряба К. М. колгосп ім. Стадіна, с. Русанів. 2057 Ряба П. Х. кодгосn ім. Сталіна, с. Русанів.

а ведении

стому вигляді або в суміші з ви­

даЄМ(} тваринам по

Колгосп с.

Дніпропетровська область. Тва­ ринники

зобов'я- 100

кон- грамів молока від кожної корови кормів - виконаю.

худобу різноманітними кормами. ми, які в нас nорівняно неn(}Га- ного віку. Але більш високих удоїв ми до­ ні: на день 6'--8 кілограмів З метою недопущення яловос­ бились завдяки кукурудзі. сіна, 18-20 кілограмів силосу ті К(}рів слідкую, щоб не np(}ny-

колгосп сіє в різні строки в чи­

40-річчя

надоіти по 5000 кіло­

за рік від кожної корови я одерКорів годую по раціону, вета- центрованих і соковитих жувала ще кілька років тому, новленому зоотехніком. Слідкую, і доводжу на 10-12-й день до коли ми повнісm забезпечили щоб вони повнісm поїдали кор- норми. Теля доглядаю до 20-ден-

Влітку всі корови одержують щодня по 80-90 кілограмів свіжоскошеної зеленої маси, го­

кілогра­

мів молока.

Поступово зання -

збільшую корові кількість

на­

дій молока від групи корів торік становив 190 літрів, то в цьому році 204. Вже одержала від

«Вета~. дві години дою іі, теля напуваю1 ВЛКСМ, даю слово, що

По 4-5 тисяч кілограмів М(}лока літрів молока за добу.

ловним

зроста­

вирішила після закінчення школи нець. Корови п'ють води досхочу ють. Якщо середньодобовий

стати дояркою. Так і зробила. з автопоїлок. радіє, коли бачиш на За мною закріпили 11 корів. В Перед запуском корови переяких великих успіхів перший рік надоїла від кожної з стаю давати ій соковиті корми, колгоспні тваринники, них всього лише по 1200 кіло- зменшую кількість концентроваза останні роки. грамів молока. Це не розочарува- них, а влітку корова в цей період

Виставці,

В літньому таборі

на

63,2

процента.


СТАХАНОВЕЦЬ

сповіщали:

афіші

оформлені

«Сьогодні

колгоспниками віддалених бригад

клу.., артідей села.

сільському

в

В усіх цих цінних починаннях тематичний вечір «ЛюНапередодні - творча ініціатива завідуючого дружба».

бі бов

До

nоді й

в

6

серnня

року,

1958

Лівані

пошт

Художньо Агіткультбригада виступає перед

Гоголів.

Село

РЕДАКЦІЙНО!( До підсумків и

ІЗ

Нове в роботі клубу

Середа,

розиграшу

першості району з футбо.ла nершості

розигр·аш

Закінчився

з футбола, в якому взяло про це нагадували клубні акти- клубом т. Кудрявцева В. З допо- району підnриємств, участь 11 команд

вісти. Тема захоплююча, і задов- могою партійних організацій кол- колгоспів і шкіл. Футбольні мат-

вихідного го до початку заи був переповне- госпів, територіальної понад 100 чі проходили кожного в Бро­ місяців 3 протязі на дня ееінтелігентів та колгоспників привабили ний. Взір присутніх

в ес. Требухів, Рудня, краснво оздоблені щити. На них ла залучено до 5 секцій при клу- варах, В.-Димерка і Гоголів. За цей час - висловлювання Маркса, Ен- бі: пропаганди сільськогосподар- відбулося 36 зустрічей. На фут-

гельса, Леніна про любов і дРУЖ- ських знань, художньої книжкова

фотомонтажі,

бу,

1000

і більше робітників, колгоспників

рекомендованої побутової і бібліотечної. Кожною та службовців . результатів добиНайкращих з них керує член клубної ради.

списки ставка, літератури.

лась футбольна команда с. Рудня,

Кількість учасників художньої яка не зазнала жодної поразки,

вечора ще

до теми

Інтерес

фізкультурної

ви- я11ьності,

самоді- больні матчі збиралося по

роботи,

більше . поси11ився після виступу І самодіяльності зростає. Вони коучительки, члена Товариства для лективно відвідують вистави ки-

Американські матроси в повному озброєнні на шосе, яке веде до

Бейрутського аеродрому.

Фото Чехословацького телеграфного агентства.

і завоювала очок Згуртованим, організо­

набрала першість.

19

ваним виявився колектив футбопоширення політичних і науко- ївських театрів, нещодавно побу- лістів колгоспу ім. Леніна, село ви- в.-Димерка, що лише програв на Респубдіканській вих знань f. Мирської_ Наведені вали і нею факти з місцевого ЖИТ'І'Я ставці передового д:>свіду в на- руднянцям, набравши 15 очок, зробили

господарстві.

ви- родному

цікавою,

лекцію

В.

роботи

кликали обмін думками. На закін- клубної

Активісти

місце.

вийшов

на друге

Леніна

відповідно

і колгоспу

Журило, дам с. Рудня

«Новий ;3акJпк до Арабська громадськість

миру))

преса

зуст- загального миру. Місцева

Коман- ріла комюніке про зустріч М. С. виділяє ті місця в комюніке, д~

імені Хрущова і Мао Цзе-дуна, як до- говориться про рішучу підтримку

Всесоюзної

народів

боротьби

кумепт величезного міжнародного справедливої чеиня влаштована була вікторина, Ю. Мишкоріз, В. Деревець вчать- спортивної класифікації nрисвоєне

РеспубШи, інституті, третій спортивний розряд з фут- значення і першорядної політич- Об'єднаної Арабської театральному в ся в якій взяли участь присутні. та інших Республіки Іракської опубгазети Каїрські ної ваги. і бібліотечному бола. одна з новинок культосвітньому Цей вечір націосвою відстоюють що країн, перна комюніке текст лікували футбольні виступали Добре Крім лекцій на технікумах. В. Харченко нещов роботі клубу.

величезними нальну незалежність і свободу. і літературні давно закінчила курси при облас- команди Броварської середньої ших сторінках і під кольоровими заголовками. Вчора «Жовтень», колгоспу та школи Газета «Аль-Ахрам» у передоБ удинку творчостІ· 1· керує с. Требухів. Слабіше своїх можтут про- ному теми, в минулому статті називає радянськовій передавалось комюніке сьогодні і завофутболісти грали танцювальним гуртком, ливостей ведені були: «День молодих сі- тепер загальнополітичні

· · МІСЯЦІ

та ливарно- радіостанціями Об'єднаної Араб- китайське комюніке ((НОВИМ .за~ мей», вечір запитань і відповідей баяніст М. Стрельбицький-хоро- ду холодильників не ської Республіки, а також бу- кликом до миру». Комюніке, за~ на медичні теми, вечори худож- вим. Хороші починання. Іх слід nрокатного. В цих командах ньої

шаховий

самодія-льності,

підтримувати,

всемірно

розвива-

проводились

.

трену- ло розповсюджене інформаційним

регулярно

являє газета,

«є закликом АО ми-

опи- агентством МЕН. ру і мирного співіснування, за ти, спрямовувати на активну до- нилися в кінці турнірної таблитурнір. до припинення холодної кликом газадоволенням величезним З Рада клубу почала випускати помогу колгоспникам в боротьбі ці. 10-11 місця зайняли коман- голос табору, пий Це війни. Радянський що відзначають, зети кпромислово-те «усний журнал», який ста,в по- за виконання взятих зобов'язань. ди гоголівської Ф . р Н . Кит е

. П еред

кіносеансів, зокрема на агротех-

завідуюча райвідділом куль-

нічні теми, виступають лектори.

тури.

,1

у

не

цьому

Cnpaвa

«Жовтень»

вро­

високі

.

це все тут було, а зараз немає. Керівники

колгоспу

поясню-

ють це переобтяженістю в робо­

жаї зернових та інших культур. що у ті. прикро, І тим більше

цій

тракторний

занедбаний

вкрай

бригаді

для

вагончик

РАЗ

ЩЕ

А. Самійnенко.

зокрема

но. Ще раз нагадуємо,

І. Ващенко,

Григорій

МИколайович

ко, Марта Федорівна та інші сусіди.

шив припинити контакти з гру- вигадки про ((втручання» ОАР у пою спостерігачів ООН у Лівані.

ки.

Нестеренко,

Репресії анr лійських військ на Кіпрі запроваджено комендант­ За повідомленнями · преси, біль­ ін. 2.000 англійських солдатів на, ську годину. облави Кіпрські газети грец~хою мо­ Кіпрі проводять широкі

ше

національ· вою пишуть, що в ході цієї полі-· но-визвольної організації (ЕОКА). цейської операції вже ареmТQва­

на

членів

до цього

Ватілі,

Ліссі,

Світильне.

Кіпрської

в районі но понад Облави проводяться площею близько 30 кв. миль. В багатьох населених пунктах, що входять

голова сільради.

ник одного з киівських

підпри-

ємств, а з травня минулого року

-матрос судна N~ 15 всесвітньовідомої китобійної флотилії «Слаоце мій життєвий шлях. ва» До цього можу додати, що я син коваля з княжицького колгоспу

ім. Щорса.

Дізнавшись,

що

я

приїхав

БІЛЯ БЕРЕГІВ АНТАРКТИДИ -в морі Дейвіса, на траверзі виселку Мирний.

На багатьох видних просторах земної кулі прийшлося побувати за цей рік. З рідної Одеси вирушили по Чорному морю на БосМраморне, Дарданелли, фор,

Егейське, Середземне

океан

і

не, про що слід сказати, полягає

далі за курсом до бере-

по~астило

.~зяти

участь, склад нашоІ флотилн ~о­

повнився семи новими швидкохІд-

ними суднами.

гів Антарктиди.

(ТАРС).

Кондеа та

ті, що зветься марсовою бочкою, і вишукує китів. На судні, де він працюе, ніхто швидше за його не виявить китові фонтани і не виз­ начить, коли саме треба зробити

Павлівна,

Марія

Єрмоленко

яка живе в м. І<оростишів, Жи­ томирської області, по вул. Ко­ муністичній, 12, порушує справу про

розлучення

з

ЧОJ!овіком

€р­

моинком Іваном Опанасовичем, вул. в м. Бровари, що живе Жовтнева, 19.

і постріл з гарпунної гармати, щоб партія наша У сліДуючому: в на­ слухатиметься Справа уряд nовсякденн? nіклуються про ні одf!Н з них не був, як кажуть, Бро­ дільниці 1-оі суді родному холостим. промислу китобІй_!Іог.о розвиток варського району. Антаркти~~· У.. водах далекоІ Багатьма героями славна наша l1льки У 12-.промислово'!Іу реис1, флотИлія. Неодмінною рисою цих

моря, Гіб-~ в якому меНІ

у ралтарську протоку, Атлантичний

звертаземляки профвідпустку, кільються до мене зі значною

Але це все між інШим. Голов-

300 чоловік.

РtАактер С. ПОГРЕ&ІНСЬИИИ.

району,

Аша,

.................................................................................................................................................................................... Сільська семирічна школа, ро­ бітник лісництва, Ма'І·рос Каспій­ ської військової флотилії, робіт-

(ТАРС).

прийнято в зв'язку з другою до-

Шевчен­

За останній час придбали теле­ візори Іван Нестроєвий, Мико.па Климовський та інші колгоспни-

с.

Як відзначає газета, це рішення внутрішні справи Лівану.

Рудобаба

телепередач.

О.

спростовуютьсJІ

Джаріда», ліванський уряд вирі- якій, як відомо,

Прошу, заходьте в наш кіно­

перегляди

в

ООН,

За повідомленням газети «Аль- повіддю спостерігачів

І<оли колгоспник Андрій Овра­ мович Проценко придбав новий завітали нього до телевізор,

учитель.

с. Зазим'я.

nерервати контаити з сnостерІгачами ООН

фізкуль­

"ЗахоАьте в наш кінозал"

тивні

НАГАДУЄМО

Ліванська газета про рІшення ураду ЛІваІу

М. Яхно, голова райкому тури і спорту.

--

Не у цьому справа.

пайовиків.

тре-

проводити

гостинний іх запросив зал, господар. В будинку Проценкових тепер часто відбуваються колек­

У наказі уповноважених прав­ голові правління ССТ т. Суботов­ лінню сет записано, щоб відРе­ ському, що треба виконати наказ монтували магазини. Багато часу пройшло, але нічого не зробде­

час

нування, щоб добре nідготуватись до наступних зустрічей.

-

відпо-

весь

серпня

LL

своїми трудовими ділами. У спів­ хід змагання між трактористами, дружності з рільничими бригадами газет, журналів, пересувної біб­ при висококваліфікованій агроно­ ліотечки. Ще порівняно недавно

колгоспу

Футболь-, юсть поглядІВ щодо заходІВ, яких грожує загальному мирові». (ТАРС). nротягом необхідно вжити для збереження

зиграш кубка району. командам слід ним

н а стшах Протягом багатьох років трак­ чинку механізаторів. на плакатів, торішніх рештки один торна бригада, яку очолює сміття. повно підлозі і району лавах механізаторів з кращих Микола Павлович Сом, славиться І ознаки тут немає від даних про

мічній допомозі вона з року в рік вирощує на ланах требухівського

вони

чого

та середньої шко- Со юз. 1 стильної артілі ронес- виступає сьогодНІ єдиним ародна аиська ли цього ж села. защо агресії, лицем перед том єдпо_вну про зая~или п!бшка роься проводитимет у вересні

Т. WиронІ'на,

початком

пулярним в сет.

внаслщок

вання,

Техніка у нас першокласна, і Для бувалих моряків-не новина кістю запитань, просять, щоб ру­ розповів про діла і побут наших зустріти біля цих берегів айс- перебуває вона у надійних гідних її з одиого за Скажу . ках льокажучи, простіше або, берги, Антаркти;JІ.і. далекій У людей Розпитують, · по яких морях і дяні гори _ обламки материка- предстаяників - Анатолія Григо­ океанах вже прийшлося мені пла - вого льоду. я захоплювався цими ровича Солієнка, вати, чи не став вже за цей час незвичайними для мого ока кра- рейсів в флотилії

учасника «Слава».

10

прекрасних людей є те, що вони не тільки самі відмінно працю­ ють, але і з любов'ю вчать моло ­ дих стати першокласними майст­

А професія рами своєї справи. чудова, праця його китобійця героїчна. Перебуваючи зараз у відпустці, мрію про наступний рейс в складі

Шинкаренко Катерина Іванівна,

яка

живе

справу

про

в

с.

порушує

Рудня,

розлучення

з

чолові­

Юріем Дмитрови­ ком Галичем чем, який живе в м. Запоріжжя, вул. Гарнізонна, 59. Справа слухатиметься в народ­ ному суді 2-оі дільниці Бровар­ ського району.

На дружного флотилії колективу птицею, багатьох суднах він працював за «Слава» до берегів далекої Ан­ тваринами, китобійцем, про- євидами, nрославленим Василь Прокоnович, Дяченко що-небудь з які тут уперше на своєму віку ці роки, багато різноманітних тарктиди. Там так само, як усю­ який живе на хуторі Димитрова, сять, щоб показав cnpa;

того, чим багаті ті краj, З

задоволенням відповідаю на

ці запитання. Показую, зокрема, нашої номери чотири лютневих

газети «Советский

китобоец» -

побачив. Привіз з собою, до речі, спеціальностей в китобійній

ди,

шкіру

працюють

морського льва,

який

ду-

маю передати сільській школі, де вчився. Правда, для цього пода -

рунка треба буде відвестн

ві він полюбив і вивчив, але най­

більше йому прийшлася по душі - складна і дуже відповідальна

цілу професія

гарпунера.

з

виключним

захопленням

люди

радянські

блага любимої

для

Батьківщини.

Невтомний

М.

Стогній,

Великодимерської

рушує справу дружиною

сільради,

по­

njю розлучення

Дяченко

Поліною

з Іл­

лічною, що живе там же. в народ­

Справа слухатиметься матрос китобійної флотилії . . орган парткому, базкому та керівному суді 2-ої дільниці Бровар­ «Слава:.. можвночІ 1 вдень його роботі, в довв метри 3 має иицтва А. К. Ф. «Слава». Три з стіну - шкіра ського району. с. Княжичі. на бачити на спостережиому пункних видані в Антарктиді, а один жину і 1,5 метра в ширину. ------------------І_38_.___ І<нівсь_к_а_,_М вуя. області, =~:.:.::::.::.:....:~..=..:.....::...:.:._:_:_:__~----=-----;__-::А:-д-р-е-са_р_е_д_а_к--:-ціі': м. Бровари, І<иівської

Броварська районна друкарня Київського обласного управ.піння купьтури.

Зам,

3281-2500

93 номер 1958 рік  

93 номер 1958 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you