Page 1

ПролетарІ всіх "paiH~

eaHa"r'Cill

Наше соціалістичне сільське госпо­

НЕДlла

дарство перебуває на новому піднесеННі. Колгоспники і механізатори, всі праців­ ники сільського господарства з вели­ чезним піднесенням здійснюють другу післявоєнну стаЛіНСЬКу п'ятирічку.

16 ЛИСТОПАДА

1952 Орган Броварського районного комітету І(омуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих, І(иївської області

Збори аuтиву районної

.U··

оргаНІзаЦІІ

Позавчора в Броварах відбу- у своему виступі голова .1іт!\ів­ ЛІІСЯ збори актпву раftОIlПОЇ партійної органі:\tl.ції. а доповіддю про підсумки .ХІХ з'їзду Комуuістпчної партії РаДЯlІСЬкого Союзу впступив ie.leraT

ського l\ОЛГОСlіУ імr.пі Калініна т. МУЗllчепко Ф. С., свіJЧИТЬ та)\ОіІ\ і досвід ряду перед.ови­ ків І1ilШИЇ артілі. Мп зібра.:ш па окремпх площах по 19 цент­ з'їзду, голова ItиїВСЬКОЇ місь- нерів пшевпні, 15 neBTII~piB кої Ра,1.И депухатів ТРУДНІцих ilШТit, 1G центнерів вівса з гек­ т. Давидов О. П. тара. ТаІ\і врожаї можна було Доповідач відзначпв веЛllчез- :зібрати па всin площі, a.le куль­ не історичне

значення

з'ї~Ду

р.

93 (892)

Ціна

10

коп.

УСПІШНО ЗАВЕРШИТИ ВЕСЬ КОМПЛЕКС СІЛЬСЬКО­

• ...

паРТIИНОI

н!

тура зеИJЕ'р06ства щr низьКе!. у

в житті партії і р<tдяIlсы\гuu !Іас. В раПоні величезні пок­ народу. Він доклаJ.llО розповів ла!lИ торфу, але ні раПсі.1ЬГССП­

ГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ, ЗАКЛАСТИ МІЦНИЙ ФУНДАМЕНТ ПІД УРО'ЖАЙ НАСТУПНОГО РОКУ За високий урожай в у цьому році наш колгосп FПРОСТИВ на супіщ.llJlIХ зеИ:ІЯХ по 12 Ц{'JlTНt· рі в зеРНОDllХ з гектара, а ІІа ()J\ре~IПХ ПЛОЩ?Х ~ по 1~-21. .1іІІІШ О. Нархоменко і Т. Опанu,сенко 3 заІ\ріплених за ВИ МП пзощ зняли по 38·40 центнерів КУКУрудзи. Зріс УРОifLitЙ овочів і картоплі. ~T спішно закінчено р-сі IlО.1/lові роGотп. .

1953

році

ДОСТРОКОВО ВІДРЕМОНТУВА ТИ ІНВЕНТАР

стихає в зерносховищі рівно­ мірне гудіння вjялок, трієра. Itо.ilГОСПНПКП ~I. Горбаха, Г.

Натхнені іСТОРИЧIlПМIІ рішен­

Опанасенко і С. Хавро вже пе­ нями ХІХ з'їзду Іtоvуністичної речиётили ОВСС, гречку, чистять партії, промовою товариша

просо.

Понад

50

процентів

наявного поrівматеріё1ЛУ дове­ деН0 да ·ксшдuціІ. За цим зер­ ном установили пильний дог­ ляд. ~.,. с-ruiшно йде накопичення

N.

В. Сталіна, колгоспні кова­

лі М ..JIогвиненко і Г.

І1рпмаl\

щодня виконують виробнп­ чі завдання на 110-1~0 про­

центів. Вопп зобов'яза.1·ИСЯ до активу про рішення з'і;~Ду. ві;:щі.1, а так само РdflВІШОIІI\О~, :) грудня - Дая Сталінської - Оголошений напередодпі райком партії і ми, І\tІJіВНПКIІ Підводячи попередні підсум- добрив-заготовлено 60() тонн Конституції-sаКіНЧПТll підго­ з:їзду гевіальниП твір товариша колгоспів па місцях, ду же ма­ ки сільськогосподарського ро- гною, завезено 50 тонн кін­ товку реманенту до весняrшх ІІ. В. Сталіна «Економічні ,,10 робпмо ЛЛЯ того, щоб ІНшо­ ку, КО . 1ГОСІШПКИ впяви:ш ряд добрив, готуємо торф. У нас­ робіт. Свого слова додержують. проб.1еми соціалі~JlУ II СРСР», ристаТІІ цеП резерв пі;шесеllНЯ неДО.1іків, ЩО заважаДІІ oд~p- тупному році під ярі зернові Вже відремонтовано 20 П.1~тів, його промова на заключном~' ВРОіІ\ііПності наших ланів. жатп ще вшциft урожаЛ. Один плануємо впести шt кожний 2 сівалки і 15 ку льтпваторів. засіданні 3'ЇЗlY, рішення з'їз- НtlІШ\ парторганізацін, - з ІІІІХ - це uеріВlІомірне вне- гектар по 15 ТОНН гною і тор­ О. Нестеренко. ду освіТП.lll яскравим світлом BiA~TiTI[B у своєму виступі годова, сеНlIЯ добрив па площі -звідси фу та по 3 центнери lІіндоб­ КО.1ГОСП "Зоря·. с. Кулаженцї. марксвзму·ленінізму даJьшиfi русаніВСЬІ\ОГО колгоспу імені і строкатість в урожаї. Мало рив,_ а під овочі і картоплю­ шлях радянського

народу

до

торжества l\омунізму.

Сталіна т.

Хазан ~I .

.:1.,-60-

ре.ться за lC, щоб забезпечпти

ГОВОРЯЧИ про нову сталінсь- авангардНу -рО.1ь

КОЖНОГО

ко­

прпділяли

уваги

і

добору У півтора рази більше, озими-

посівного lІатеріа ..lУ. Враховую- ну-піджпвлюватимемо.

чи ці неДО.1іки,

колгоспники

ШКІДЛИВА

Довгі осінні вечори теж мар-

ЧЕРГОВІСТЬ

ку п'ятирічку, доповідач зазначив, що перед CiJbChKI!M господарством ХІХ З'Їзд нашої партіІ поставив нові грандіuзні завдання по даЛЬШО}IУ підвищепню врожайності всіх сільськогосподарських КУ..1ьтур,розвитку громадського твариннпцтва і підпесеппя його продуктивності.

~YIIiCTa па виробництві, щ06 залучитп всіх колгосшшків до соціа.1істпчного змагання за успішне впконання завдань HUBUЇ стаЛіНСЬКQї п'ятпрічки. КОМlIлекс польових робіт, в то­ ІІУ числі кагатування картоплі, завершений. :іараз зосерr,д жуємо всю увагу КОЛГОСПlІИків на підготовці до весни.

-Ваш район, --- сказав т. Давидов, - ПРІІміськпй, НІ\иtl покликанпП sабезпечитu, в значній мірі, паселеНllЯ столиді каРТОП.llею і овочами. ОДИН 3 найсерПозніших недоз.іків у вашій роботі-те, що цього ро-

урожаю. Торкаючись завдань рапонної партіЙНОI організаl1ії, що виникають з рішень ХІХ s'lзду

На багатьох недоліках У роботі колгоспів зупинився в своему виступі директор Бро­ Використати зерноочисні машини на повну потужність варської MTU т. 1\0nеВОЛЬСЬКІІfї Свосчасне і якісне доведенпя зерноочпспj машини на повну ва, С. Требухів; з неповним" О. К. Але, pasoM з ТИ:\І, він насіння до повних кондицій­ потужність. наваНТі1Женням працює «ВІ 'І )} дуже поверхово говорив про запорука високого врожаю нас­ Але не cKpiSb так. В кол­ У рудпянському КОЛГОСІІі імені недоліКІІ в рuботі МТС. Він не туппого року. Розуміючи це, в госпі «Червона У країна», С. Кагановича. показав, у чому саме вина світпльнівському колгоспі імені Гоголів, крім простих кашин~ ДирекціЯIІ Броварської та Боб­ МТС, що ряд сільськогоспо­ ~lаленкова вже очищено Ь50 вже понад 3 lІісяці стоїть потуж­ рицької МТС. а також праВ.1іll­ дарських робіт проведений не­ цеІІтнерів гречки, вівса і іп­ на зерноочисна кашина (ВІМ». НЯІІ колгоспів, потрібно поси­ своєчасно, що в більшості КОЛ­ ших ярих зернових культур, Тільки нею одною lІожна що­ лити 1\ОНТРОЛЬ за роботою зер­ госпів зони діяльності МТС H~ доби перечпщати до 700 цент­ ноочисних ІІашин, васакпере;~ в погребському імені Ііірова­ виконана планова врожаПність. нерів посівноге матеріалу, але сJt,падпих - «ВПІ». понад 200 центнерів. Тут виді­ lIесаМО~РИТИЧIIИК був також покищо не очищено жодного кі­ Н. Кремінська, і ВИСТУП секретаря парторгані­ лені на очистку зерНl спеціаЛI>­ лограма. Така ж машина про­ иаq. райдеРЖЇllспекції зації Броварського деревооброб­ ні ланкп. Вопи використовують стоює в колгоспі іllені Х рущопо якості насіння. ного комбінату т. Кучера II.~I.

КОГО Союзу і ХУІІ з'Ізду Комуністичпої партії УкраїtIИ,ДОповідач і ті, що впступали в обговоренні доповіді, вказуваJlИ, що головне - це подолати відставання окремих колгоспів,

піхи комбінату у виконанні плану по валовій продукціі, але ві словом не торкнувся того, що якість значної кіль­ кості продукції низька. На зборах активу також впс­

ку район незадовільно ВИКОПjС

план поставок овочів і картоплі. Відставання в кагатуванні, якщо не ВЖИТИ негайно заходів J{o його ліквідаціf, може призвесm до велпчезних втрат

виріІШІJИ в

насту ПНОМУ

БОРОТIlСЯ за вирuщення

році но не проходять.

16 цент-

нерів зернових, 200 центнерів високих

картоплі і стільки ж -

за

історичні

lІате- кодимерських колгоспів

імені

Кірова та імені Димитрова-Ф.

ну підготовку до весняноІ сів- ріали ХІХ з'їзду ІtОllуністич- Буртний та І. Бобко. Це приз-

би. Колгоспні ковалі готують ної партії PaJHlНCbKOfO Союзу. вело до того, що урожай кукусільськогосподарський інвентар. 3 раlIКУ і до почі не

М. Лисенко. С. РО:.l\ни.

рудзи. до цього часу не зібравий. К. Романенко.

Силосування коренеплодів

у заКЛЮЧНОIІУ

c..JJoBi

ві частини додати одну ,асти-

допові­ ну збоїн або солом'яної січки

дач т. Давидов О. П. відзначив, і змішати. Перед завантаженням

ких землях можна зібрати високі врожаІ всіх сі,пьськогос­ подарських ку.пьтур,

ду товаришеві Сталіну.

зазначив

і

опановують збирання кукурудзи візьмемося,

овочів основи агротехніки, з інтере- -так міркують керівники вели-

що у виступах недостатньо бу­ у яму чи траuшею, обкладену ли висвітлені недоліки в пар­ дошкамп, потрібно на дно наситіПніі1 роботі. пати січки шарОIІ завтовшки В одностапно прийнятій резо­ 0,5 метра. Силосну масу слід люції збори активу падко схва­ добре утрамбувати, вкрити толлили рішення ХІХ s'ізду лю, а зверху насипати тирси, Комуністично! партії Радянсь­ деревного листя або покласти кого Союзу і намітили заходи, мох. Робити перше покриття рекомендується. спрямовані на Іх виконання. соломою не 3 величезним піднесеННЯIІ Друге покриття-робити 3 рідзбори приttняли вітальний лист коІ r лини в 10-15 сантиметрів. великому вождю партіl і паро­ Поверхня ЯКИ повинна бути

Про те, що на наших полісь­

урожаїв

3 кожного гектара. сом вивчають ВіІ\е зара~ розпочали діяль-

НеС[Jриятливі погодні умови утворили певні труднощі длн кагатування коренеклубпеплодів що на фураж. Досвід багатьох колгоспів, зокрема радгоспу «Терезіпо» , пок~ав, що карпіднести урожайність, розвиток тупили секретар райкому КП і продуктивність громадс!)кого УкраІНи т. Ратушний М. К., топлю та інші І\оріннякп можтваринництва до рівня передо- голова виконкому раПрадп Ае­ на зберігати для худобll в завих колгоспів і районів Полісся. путатів трудящих т. Пазенок силосованому вигляді. Для силосування корінняки Перший крок до цього - якнаlt· С. М., голова требухівського швидше і найкраще завершати колгоспу імені Хрущова т. Ков­ слід відбирати пепошкодшені ве('.ь КОllплекс сіЛЬС)IКОГОСПО- басинський, І. М., уповмінзаг гниллю, пом ити іх і здрібнити на KopeHepi~цi. На 2-3 вагодарських робіт. т. Павловсь&иtt В. І.

вимагає приRнятий на. ХІХ з'lз­ ді партії Статут КПРС.

-Спершу закінчимо кагату-

---------------------------------

Rомуністичпоl партії Радянсь-І Він докладно розповів про ус­

Основна причина відставан­ вя району, Оitреиих колгоспів -низький рівень органі~аuій­ ho-па.ртіЙноІ і політично-масо­ во! роботи. Райком партії, пер­ винні партійні організаціІ не забезпечили ще того, щоб діяльність кожного комуніста БУJJа побудована так, як того

Колгоспники

на трирічних курсах майстрів ва.ти картоплю, а потім

відводу води. Щоб силос не замерзав, яму прикривають шаром соломи в 1 метр. Силосування сиро' картоплі можпа проводити в змішаНОМУ і чистому вигляді. Домішками до картоплі можуть бути корінняки, гарБУЗІІ, ба-

картоплю варять, а потім НУС­ кають чере~ картоплем'ялку. Можна також давати рослини, що мають білкові реЧОВИНІ!. РекомеНJIУЄТЬСЯ TaKOil~ силосу­ вати і приморожену карrоплю, ПОМИВIlIИ її теП,,10Ю водою і приготувавши до силосування

гатобілкові РОС.lини: кіllСЬКИП біб, горох, пелюшки, солодкий люпин, конюшина. Картоплю помиту, беs гнилі, порізати на коренерізці, добре перемішати з домішкаllИ. Якщо СИЛОСУВ(lJТИ в чистому впгляді, то теж потрібно соковиту касу переиішати. Череs 3-5 двів картопля ви-

так, як і звпчаf1ну. Підготовка. ям чи траншеtl для картоплі, спосіб завантаження, при крит­ тя-ті ж, що й при силосу ван­ ні корінпяків. Силосування коренеплодів і картоплі Д.1я тваринництва має ряд переваг над зберІганням їх У кагатах. Якщо в свіжіВ

діляє сок, нкий дуже

пінить- картоплі

за

~пмовпй

період

ся і може вийти на поверхню. втрати крохмалу, нукру і

Тому не слід нею завантажувати повну яму. Після того, як піна осяде,-додати силосноl маси. Сипосування варено' картопnі дає ваПкра.щі наслідки. Вона може зберігатися круглий рік і G цінник кормом д,пя грОllадськnго тваринництва, особ округла., baBKOJ(o-ріВ1fаки для .пиво свиней. Добре перемиту

ін-

ших твердих речовин станов­ лять 10 - 15 процентів, то при силосувапні сирої картоплі-5, а вареноі-лише 2-3 проценти. Крік того, засилосовані коре­ неКJIубнеплоди зберігаються від гниття. в. Реверук, старший агроном раЙсі.1Ь­ госпвlдАіJlУ по пропагандІ.


СТА

2

Х

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

16

Нерушимв дружба краТн

ГОТОВНОСТІ ГРОМАДСЬКОГО ТВАРИННИЦТВА ДО ЗИМІВЛІ

розвиток

rpOMaIIrbKoro тваРННШЩТВі1, під­ НОСИТll tloro продуктивність, забезпечити худобі спту і тсплу зииівлю- ваіІ\.ТІПвпtt \>б08 'язок тру дівників кожного І\О.lГОСПУ. Не розуміr; цього тільки прав­ llішІН КО.1гсспу імені ІЦорса (голова-т. Іtприченко Г.) Тут

досі псвистачає до голів ве.lИКОЇ

плану

рогатої

~O

худо(ш,

n тому числі 30 корів. Невпс· та чає і 94 вівці. І зараз не Biдpe~IOHTOBaHi приміщення на 370 голів худо­ би, ніде розмістпти 42О овепь і птицю.

3 року В рік птахар КО.lГОСПУ .Ьі.1ЬШ03I1К", с. РОЖНИ. І Кар­ пенко, доглядаючи птицю, добивається від неї ВИСОlн\j яйценосності. Торік вихІд яєць на кожну курку-несушку становив 61. качку - 7'1.

В КОJгоспі

недохват

1385

ТОШІ грубсх І\Ормів на стіП.10а по­ і гуску-16,7 яйця. На зар()б.1t~Ні 770 ТРУДО..1,нів він од.ержав натурою впй період для худоuи,

-збіжжя

-4389

кі.l0граміВ,грішми-3080 карбованціВ. крі!\\ того,

датковоі оп.lати-880 ЯfllЬ. иього POKY-T~Ki Ж нас.lіДКIf. На знімку: І. Карпенко в пташарні підраховує знесені за яйця Д.1Я здачі.

..1.0-

РЯJ.,

в РОЗКllданих

копицях,

день

скпртах,

в

валках ГІІПЮТЬ десят­

ки тонн ярої і озшlOЇ соломи, клеверу. Фуражири не воділе-

Не допустити втрати кормів

~\iДa~. за корми ніхто пе відпо-

Одне 3 перпшх місць у районі з розвитку громадського тваринництва. і піднесення його ПрО,1ук тивності посів У ЦЬОМУ році колгосп імені Андреєва. Мапже по всіх видах виконаВ,а по окремих - і перевиконав державний план з поголів'я. Станом на t С листопада надоєно на кожну з

гата худоба, коні, свині, вівці 3авіДУЮЧІІП фермою великої і Зlбезпечені прпміщеннями, рогатої худuби є. Маляренко і але до цього часу ще !Іе все коміРНІІК ~I. Маляренко сталп зроблено: не отеплеш две- на злочшшиtl ШЛЯХ: ВllПllСУЮТЬ рі, не висипані проходи, не І концентрати за повним ра,аіо­ побілені стіни, не відремонто- ном, а тварпнам попаJ.ає нез­ вані станки і коруушки. Нема наЧН(і частина. 31 іІ,ОВТПЯ їх приміщень і для новопаРОДіІіе- спіймали на гаря,ому. Як нас­ них теллт, гусей. Не завезено лідок--худоба худне, G Пi.Lдіж, 130 фуражних корів по 1;)33 палива І1.1Я кормокухні. Потріб- якиtt СПllСУЄТЬСЯ без дозволу JIітри молока. Окремі доярки но встановити кормозапарник З00ветирацівників. мають ще кращі показники. для приготування їжі СВИНЯІІ. Все це призвело до того,

Так, Г. Теплюк надоїла від Стан вгодованості тварпн ~o в колгоспі ~a. 1О місяuів своєї групи корів по ~640 літ- -задовільний, але 45 телят Ha1l0GHO па ф}РLt.ЖН} корону рів молока. Непоганих паслід- пароджепня 1952 рО!іУ необ- лише по 61 ~ .ЛІТРІВ моло~~~

ків добилися і інші працівни- хідно відокрекити і встаНОВИТll або. ~Ia 300 Лl.ТРІ~ . меll~е, ШЛ'О

ки фери-свинарки, теJятниці, іІІ посилений раціон, бо l\OHll торІК на цеП .. же I.~C. 3ар~з сс­ конюхи. Більшість s них пра- нижче середньої вгодовапості. редн~од()БОВПIІ наДlІі молока на цює на фермах по кілька ро- Необхілно придбати щітки і фуражну .КОРОВУ стаНОІШТЬ ли-

ків, і всі вони систеllатично скребниці для чпстки корів.До ше, 0,8 ЛІтра. . . підвищують свої знання на плану llевистачає 35 телят, 3.пає ~po все це nпаРТlРпа ор­ трирічних зооветкурсах.

За мир і єдність Німеччини

ІІолітпка правлячих кіл США в німецькому потанні, спрямо­ Разом з радянським нароаои вана па уві чнепнл розколу Ні­ Br,C прогресиnнс людство уро­ меччини і ВIJкористання 3ахід­ чисто свяТ!\ува.10 М,ііІШ1РОJ.пе ної Німеччини, як плапдарму свято тру л~щих -35 роковпнп для своїх агресивних планів, Ве.ilПІ\ОЇ Жовтневої соціа..1істпч­ зустрічає а[tтивний опір не НОЇ рсволюнїі. ті.lЬІШ 3 боку німепь[{ого на­ В день Не ЛПІ\ого іllОВТШІ на­ роду, але fi ~ боку народів ін­ роди I~ИТаf1('ької Народної Рес· ШИХ захіДIlоr;вропсftськnх кра­ пуБJіІ\П, ПО.!lьщі, Чехословач­ їн. Наро;щ Західної Європи, які чини, 'j' ГОРЩПIlIІ, РУМУ ніі, Бол­ вUачi.tЮТЬ у так званому «євро­ гарії, АлGаНії і Hi~leцыIоїї Дсмо, пеtiСЬКО~lУ OG()POllIIO~IY епівто­ кратичної Респу6ліКlI ~ш()ву Rаристві » і боннському военно­ піllтвеРJ.ПЛІІ свою палку ЛІОUОВ му договорі загро~у мирові і ДО Раднпського Союзу, .1.0 BeJlJ- безпеці, прпr.ДIІУІОТЬСЯ до бо­ кого ,J30іІіllЯ тру lЯЩПХ УСІ)ОГО ротьби проти БUННСЬІ{ОГО сеІІа­ світу 11. В. Сталінз-. ратного договору за GДИНУ, неза­ ЯСІ\раr:uм проявом пієї любові лежну, демократичну і миролюб· є ОРГіtніЗСіпія міСЯЧlш(\ів ДPYII-~­ ну Німеччину. би 3 СРСР. які почалися 7 Цшш днями в Бr.рліні BiIIGyЛllстопада і ПРОВОДЯТЬСЯ пі,1зпа­ лась Міжнародна копфереппія ком дальшого 3~lіцнешш ДРУni:­ для мирпоrо розв'язання німсць­ ніх 3В'язків з радппськии па­ кої проблеми. В нііі ВЗЯ.1И участь рОДОК і шпрокого ВИfiорпстан­ представники ІІі~lеччини, Поль­ ІІН багатющого досвіду країни щі, Чехословаччинп, Франції, перемігшого соціалізму. Бельгії, Голландії, ЛюксеМбур­ В Китаї, ПО:Іьщі, ЧеХОСJ10вач­ гу, Англії, Італії, Австрії, чині та інших країнах від­ ІІІвеПцарїї, Норвегії і фінляпдіJ. І\рпті виставки, прпсвячені до­ Іtонференція обговорила питан­ сягнепням Радянського Союзу, ня, зв'язані в иирпим Р03В'Я­ ПРОВО,1нться І\інофестивалі ра­ занням німецької IІроблеми і з ДШІСLКИХ фільмів, організують­ гарантуванням безпеки країн ся лекції і доповіді на тему -сусідів Німеччини та ириtt­ про будівниптво комуні:НIУ в пяла резолюцію, яка закликає СРСР. В усіх країнах наро,1НОї до папшвидшого врегулювання демократії 7 ЛІстопада проtlш­ німецької пробле~1И МІІрНИ~1 ЛIl мітингп і урочисті збори, шляхом. присвнчсні 35 роковпнам Велп­ кої Жовтневої соціаліСТПЧІІОї ІІа заІ\ЛЮЧНО~ІУ засідаПІІЇ КОН­ революції і дружбі 3 І\lДЯIlСЬ­ ференції керівник захіДllоніме­ КИИ Союзом. Ilькиї делеГdції Вільгельм Ель· фес заЧllтав СПЇ.Jьпу запву де· Рік У рік в країнах народ­ легапії Західної Н ім еч чини і ної демократії зростає число Німецької Демократичної Гес­ Ч.1енів ТОВарПСТВ ДРУif\би 3 Ра­ ;J,HIlCbI\IIM СuюзоМ. Тvварпство публікп, а також представників Берліна і Саарської області, що кптаtlсь(\о-радяпської дружби, фОР~IУ лює спільну мсту німець­ lIа[Jрикдад, як відзначає газе­ кого народу. Всі учасники кон· та « jI{СllьМіньжібdtG», Є Ш1і1біль­ ференції гаряче схвалили цю шою масовою організацією Ки­ заяву. таю. Тепер на піДІІриємствах, в установах і в учuоr;пх закла­ у заяві вказусться, що ос­ дах країни налічується попаll І10ВНІН{ завдаННШI усіх нінців

яких необхідно негаftпо зняти гаюsацJЯ (ceK~eTap т. Кришпн 119900

низових організацitl Товариства, .які об'r.лнують 39 тори, виділені партійною орга· • ДоБІР І виховання І\алрІВ тва- мільйонів чоловік. П рофспіЛКIІ нізацією, вивчають матеріали Ф~раж Д.1Я худоби-в скир- ринників пу щепі па са~IОПЛИВ. НімеПЬ!іОЇ ДемокраТИЧНvІ Рес­ ХІХ 3'Ізду КомуніСТИЧНОI пар- тах 1 кагатах, переданпП фуРеЙДОDа бригада: публіки ГОТУЮТhСЯ до прове­ тіІ, зна.Йомлять Іх 5 багато- ражиру П. Теuлюку по актах, В. Семенов, А. 3уб.ець, дення Дня радянських новато­ гранник життям Радянського 1 витрачається eKOHO~HO, але С. XOMe~KO, В. ВI!ер, рів. У цеП день робітники про­

3 працівниками ферм агіта- з KOHTpaItTaniї.

Ф.),. a~e заходІВ

не

~ЖllваG.

Сою~у, роsповідають про подіІ частини груби~ КОРМІВ HeBIIC~ В. СТОГНІЙ, ю. Чвика, ва кордоном. У кімнатах Від-І тачає. В той же час на ПJlОЩl. М. Мельниченко. починку-спепіальна літерату. першоl бригади Романенка ле- L. КНЯЖИЧl._ __

мисловпх

Е"ономно витрачати

чотпрьох великих

держав

мирне розв'язання

про

німеЦЬКиГО

пптання. Відзначивши, що пра.­ во на мирний договір 3 загаль­ нонімецьким урядом гаранто­

наочна агітація, графіки молока.

Завідуючий фермою кулажеп­ ної демократії до

ЗагаЛhне почуття

любові і ру. Вона таІ\ОЖ. вимага? утво­

вдячності народів країп народ- РllТИ

фураж

ВИЯRлені недоліки вирішено обговорити на ~aciдallHi

6 боротьба проти ратифікації боннського договору, за угоду

підприємств респуб­ ване Потсдамською угодою, зая· ліки ОЗLfаttОНЛRТЬСЯ 3 метода~ш ва заКЛИІ{ає негайно почати під­ праці радянських стахановців, готовку такого мирного догово­

ра, газети. () Дошки показни- жать дес.ятки тонн ,розки д аНОІ ків соціалістичного змагання, соломи, 1 вона гниє. удоІв

рок!

народноТ демократіТ з Радянським Союзом

ЧИ так потрібно дбати за тваринництво? З3

1952

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

І<ОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОНІЖНИЙ РЕЙН ПО ПЕРЕВІРЦІ

Всемірно дGати

листопада

,. радянського' па

за~а.l?НОНlмецьк,иfi

ОСІІОВІ .Вlльни~,

уряд

загальних,

народу і товариша. п. В. Сталіна прямих, РІВНПХ І таєкних

ви·

Крім держпоставок ИОJ10ка, правлін~я ко~госпу, вироб~и­ ського колгоспу « 30РЯ» досі яскраво виразив китайський борів В усНІ. Німеччині. ОднісІО не веде обліку фуражу і нееко­ що будуть виконані за день- чих.. нарадах 1 негайно YCYI1Yномно витрачає його. Ще де­ ппсьменнИІ\ лауреат Сталінсь- з наЙВаЖЛИВІШИХ передумов для два,КО.пгосп достроково розраху- ти ІХ. кілька днів кожна буряковою І\ОЇ премії Чжоу Ді-бо. Висту- idПРПОГ9 створення єдиної ні­

вавCJI

Рейдова бригада:

по всіх видах поставок

продуктів тваринництва.

Але, перевіряю,и стан готовки тваринництва

до

Г. Кононович, І. БІгун, Г.

під­

R першу чергу, вгодувати гіч­

Бобко, ю. Хилько,

зи­

велика po~

роковин Великої

mUBTHeBol

с. Богдаиівка.

ЛЮЦll за ту нову

ЗВЕДЕННЯ

Назва села, колгосп)'

g"

.

~ ~ ~

І

«Товарпш

Назва се.,а, колгоспу

горді ЦИН і

::r:~

Літки, Ім. Калініна Гоголів, ім. Молотова Погреби, ім. Кірова

Кулаженці. "Зоря" ГОГО.1ів, • Червона Україна"

1964 1533 1451

1450 1443 І ЗБО

1341 1318 1297

І

Русанів, ім. Сталіна Рудня, ім. Кагановича Світильне. ім. Ма.'1еНКОіа

1221 1183

Тро€щнна, ім. Ворошшюва В.-Димерка. ім. Леніна f;обрик, ім. Ста.lіна Жердова, ім. Леніна Заворнчі. ім. Кірова Пухівка, ім. Ватутіна

1160 1111 ] 110 109:2

1166

tOfl2

1()50

Мокрець. ім. Будьонного Красилівка, ім. Жданова В.-Димсрка, ім. Кірова Калита. ім. Сталіна Зазим'Я, "Шлях Ілліча" В.-Димерка, ім. Шевченка · СеюIПОЛКИ, ім. Леніна В.-Димерка, ім. Димитрова Княжичі, ім. Щорса

99б

01148

Сталін,

933 862 859 854 818 736 672

619

s

ЯКУ во-

І'

.

-

вказав «вони

сприяють

відродженню

радісним хвилю- ють мирові і безпеці всіх євро­

ванням приttмаєио

цю

славну пеttських народів».

назву. Ми будемо птп вперед

Г. Подиопавв.

рука в руку з радянським на-

родом і покажемо сейе гідними

славної назви «Ударної бригаДІІ».

Адреса редакції: м. Бровари, Київської облапf, вул.

БИ

еру,

далі Чжоу Лі-бо,-назвав нас мілітаризму і методів насиль­ новою (Ударпою бригадою». Ми ства і внаслідок цього загрожу.

"'О

Плоске, ім. Леніна Богданівка, ім. AHдpe€Ba Рожни, "БІЛЬШОВИК· Требухів, ім. Хрущова

НІмеччини. Вщ­

YClGI

на принесла людству, за нову дас х І не ТІ.1ЬКИ тому, що воепоху, яку вона ПРllнесла Ки- ни п~решкоджають возз'єднан­ таю». ню НІмеччини, але й тому, що

районного відділу сільського господарства про удій молока на фуражну корову станом на 10 листопада 195~ року (в літрах)

Назва села, колгоспу

со- BlnCb~ з

ку, яка псується, і потім уже ціаJIіСТИЧНОі революції, голос, НОСНО боннського і паризького виппсувати ва ферму і буряк. який лунає .з К~таю,-:-~е го- договорів у заяві підкреслюєть­ Ф. Кот. лос .~ДЯЧIIOСТІ .іКовтнеВlП рево- ся, що німецький народ відки-

О . Теплюк.

мівлі, ми виявили і ряд прик-

рих недоліків. Хоч

гічкою підгодовувати худобу, а паючи по радіо, він заявив: иеЦЬКОІ держа~и заява н~ажає він її -буряками. Необхідно, «3араз, у дні святкування 35 в~всдеlIПЯ .B~IX. окупаЦlttн~х

Р. Поліщук, Ф. Мотузка,

Т.в.О. редактора

М. IВАницькиА.

Кірова

Броварська районна друкарня Київського обласного упраВдіння в справах по.11графії та видавництва

3ам,

1639-2280

93 номер 1952 рік  
93 номер 1952 рік  

93 номер 1952 рік

Advertisement