Page 1

Пролетарі всіх краТи, €днаАтесяl

ЧЕТВЕР

Ланка 3 ланкою, бригада 3 брига­ дою, колгосп 3 колгоспом -у со-

17 ЛИСТОПАДА

19(9 ом

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйКОМ~' КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ київськОї ОБЛАСТІ

Політична освіта І

Ma€

нев­

томно дбати комсомольська організація.

слухачами гурткІв по

вив­

ченню суспІльного

дер­

жавного устрію СРСР, ста­ туту ВЛКСМ. 80 більш пІдготовлених

комсомоль­

цІв є слухачами

гурткІв

і

політшкІл мережі партійн01 освlти-в~ялися за

ня glографій В. та И. В.

вивчен­

І.

ЛеНІна

Сталіна,

історії

ВКП(б). Голсвне стало

кою

завдання,

15

урожа й в

коп.

змагання

Небагато було

розмов про по тракторних роботах

досягнуті успіхи, хОч

яке

на

починаючи з

15 жовтня -

політичного навчання. ІДоб домогтися висока

ньо-зимового ремонту і по­

вивершила peMO~T і готова року

повністю

і

Р~чнии план тракт?рнвх І ~o весн~них роБІТ. Бригада якісно ВИІ<онати РОБІТ виконаний на 112 про- І на цеи раз утримала у MOHТV тракторів

високо-

У роботі наради взяли участь

план ре· тов. і прпчіп­

секретарі

ЦК ІШ(б)У

С. ХРУЩОВ, тт. Л. Г.

1\1.

центів, зеконо~лено 22 своіх ~YKax перехідНИ~ ного-реманенту. План чет­ МЕЛЬНИКОВ і 3. Т. СЕРДЮК тонни пального І мастила, Червонии ~рапор, за якии вертого кварталу 19·19 ро. 15 листопада відроботах

ремонтних

весь час

ІДе

наполеглива

ку виконати до

Дня

Ста­

28 тисяч карбован- боротьба між механізатора· лінськоІ КонституцІї.

ців. Саме відрадне

за

ос· ми МТС.

.

таннlй час-це успіхи тракНе набагато поступилися домогтися в 1950 роЦІ торних бригад на піднятті у своїх досягненнях перед ло 800 гектарІв оран.ки на зябу-план виконаний на бригадою т. Кирlя М. Я. 15-СflЛЬНИЙ трактор, зеко115 процентів, Пр'-і чому, бригади тт. Лук'яненка Ф. ~омити 20 тонн пального; якІсть орапки краща МИНУ-ІЮ" Сома М. П. Ще кра- зеко~омити 40000 карбо­ лого року. ЩВХ показників за поточ- HaHЦtB бюдже.тних кошт~в. -Але нашІ досягнення,- ний ріК домоглися окремі Своєчасною 1 ВИСОІ(ОЯКlС­ зазначив у своєму виступі тракторясти- комсомолець ною р?ботою забезпечити один з кращих бригадирів І Іван Буряк іііого напар- високии урожаи. всІх ~уль­ u

МТС комуніст Микола Пав- ник Іван Грі9ченко,

лович СОМ,-далеко не все, Ілля

і

Опанас

булася, скликана Централь­ ним Комітетом КП(б)У, на­ рада завідуючих

партійних,

вІдділами

профспілкових і

комсомольських

органів

обкомів КП(б)У в uитанні про підготовку і проведен­ ня виборІв керівних пар­ тійних органів.

Відкриваючи нараду, Сек­ ретар ЦК КП(б)У тов. М.С. Хрущов виступив з промо­

брати тур ~o колгоспах зони ДІЯЛЬ­ вою про завдання партійних

Овдієнки, НОСТІ МТС.

організацій УкраІНи в

цього

дисциплІна

серед

про

те, щоб кожен з них готу­ вався до

-це тільки основа для но-

рівнятися по

передовиках,

вою

силою

розгорнулося

lШХ

а

-

змагання за

виконання взя-

перемог.

передовики

домогтися

під­

занять,

глядаєш

підсумки

передових бригад,

пройня-

заСТУПIІИК Апрс&тора по ПОJіт-

кращих тий був кожен виступ, про-

роботи ри. Ці€ю думкою.

Ч&СТІЩ Броварської МТС.

надавати

активну допомогу тим,

Правильно робить керіВ­ ник гуртка т. Горбатовсь­

кий (с.Гоголlв), який з окре·

Готуючи високий урожай наступного

року,

колгосп

ім. Молотова значно

пере­

*

**

10 кол-

проводить

очист­

ша

Створена ланка з госпниць

артилерії

ланка, лежить

ще в

по­

лІ, бо бригадир т. Бати на не дає чим її перевезти до

виконав план оранки на зяб, створив насінний фонд ярих

тива комсомольськоl органі­ заціі колгоспу .Зоря", с. Ку­ меню

і

вlвса.

Розпочато

проводить очистку посівного матеріаху дожньоі лу. В. Гаценко.

€ актив­

на допомога слухачам у іх політичній самоосвітІ.

виконує, рідко коли

Ко.поси іІІ. Щорса, С. Кlшиичі.

досі

виростила

с. Сеll~иОЖКIІ.

про Yjl.iA молока на кожну фуражну корову по колгоспах району станом на І листопаАа 1949 року (в літрах) окремих гуртків і полlт- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-:-____~_----------~--.шкіл. Але у значній частиУжіll ІІа І І Удіа ІІа І роботи

ві комсомольських

органі-

зацій навчальний ріК

режі полІтосвіти почався неоргаНІзовано і зараз за­ няття

проходять

незадо­

вільно. Так обстоІть справа в Княжичах, в комсомоль­ ській організаціі райспо­ живспілки і ряді інших. Вина З8 це лягає не тІль­ на

комсомольську

ганізацію, але і на

ор­

первин­

вІ парторгаНlзацll ва міс­ цях. Парторганїзацlя рай­ споживспІлки (секретар т. Шилова Т.), н~праклад, не поцікавилась тим,

як

про­

ведена підготовка до

нав­

чальноrо року, комунІст т.

Похолінчук лише

в

жовтня

що

дізнався,

кінці він

виділевий керівником ком­ ІІОJlітгуртка.

сомольського

Систематично перевіряти, допомагати успішнІй полі­ тичній освіті

Назва села і колгuспу

в ме-

комсомольців

-обов'язок кожної первин­

воУ партійно! оргаНізації,

фураЖIІУ

Назва села f колгоспу

&ОРОВУ І Гоголів, ім. Молотова ГоголІв, "Червона Україна" Требухів, .Жовrень' 4 Требухів, "Переможець" 5 Жердова, ім. ЛенІна 6 Рудня, ім. 20·річчя Жовтня Бровари, ім. Ілліча 8 Світнльне, ім. Кірова Красилівка, ім. Димитрова Русанів, ім. І·го Травня Гоголів, ім. Будьонного 12 Семиполки, ім. Леніна Княжичі, Ім. Щорса Гоголів, ім. Петровського Світильне, ім. Комінтерна Плоске, ім Леніна 17 Богданівка, ім. Сталіна Літки, ім. партз'їзду Семиполки ім. І-го Травня 3аворичі, ім. Кірова В.-Димерка, Ім. Леніна

2 3

7

9 10 11 13 14 15 16

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

18-.0

Зазим'я. "Пролет, шлях>

Богданівка, ім. Леніна Рудня, ім. Кагановичв Рудня, ім, Ворошилова Русанів, ,Жовтень> Погреби, ім Кірова Рожни, .Більшовик> Калита, ім. 17·річчя Жовтня ЗО В-Димерка, ім. Петровського Пухівка, "Червоне ceJlo"

31 32

33

Заворичі, ім, I·ОЇ'П'ятиріЧКн Требухів, ім, Стапіна

2259 2257 2QI3 1965 1860 1828 1766 1718 1695 1675 1605 1605 1593 1588 1587 1560 1507 1503 1500 1497 1472 144!

1424 1418 1383 1381 1373 1360 1356 1343 1336 1328

132~

РСР постановила перенести святкування Дня в

1949 році

листопада

34 35 36 37 38

39 40 41 42 4~ 44 45 46 47

В-Димерка, ім. Шевченка Мокрець, .Нове життя>

Бобрик, "Шлях Леніна> Світильне, ім. Шевченка В-Димерка, ім. 2·0і П'ятиріч. Гоголів, ім. Комінтерна ВИГУРівщина.ім.Ворошилова Опанасів, ім. Леніна Калита, .Черв. Жовтень> Княжичі,ім.17·го партз'їзду Требухів, ім. Леніна В-Димерка, ім. Юрова Рожівк&, Ім. Молотова

Русанів, ім. Сталіна

4іі! Бобрик. ім. Шевченка

49 50 51 52

Калита, "Переможець" Бобрик, ім. Сталіна В-Димерка. ім. Котовського Літки, ім. Калініна 5~ Світнльне, ім. Iв.Франка Жердова, "Передовик" Русанів, ім. Леніна Кулаженці, .Зоря" В-Димерка, ім. Ворошилова Троєщина, ім.13-річчя Жовт. ЖеРJlова, ім. Шевченка

54 55 56 57 58 59 61) 61 62 63 64

65 66

Красилівка,

Пухlвка,

.Черв. прапор>

ім. 7-го З'їзду Рад

Бервиця. ,НовиА шлях" Красилівка, ,Нове життя" Княжичі, ім Леніна Свиноїди, ім. Леніна

В-Димерка, "Більшовик"

з

артилерlІ суботи

на

19

20

неділю

-о-

Ла8кова Г. ({рупко. ку- Ko,rocu ім. Ів. Франка, на-

Союзу

MiflicTpi8

буває листопада.

------_._._----------------------------ЗВЕДЕННЯ ..

Рада

тверезим.

* ** частина врожаю

курудзи, яку

с. [orO.JIЇB.

Можна ще навести прикзадовільної

Про переН8С'8ННЯ святкування дня

ку посівного матеріалу. Від­ комори. Повинна ще сказа­ мими є.r:ухачами проводить бираються зразки для конт­ ти, що Бати на не дисциплі­ додатковІ бесіди, крнсуль­ лабора· колоскових, в тому числі рольно-насінневої нована людина, наряди H~ тації. Цінна також Ініціа­ Агроном А. Іщенко. засипав 310 центнерів яч­ торії.

літератури. Це все

У РАДІ МІНІСТРІВ СРСР

Вісті з колгоспів

якІ

слабо засвоюють матеріали.

лаженцІ, яка читання творів

-8-

Що це дійсно так, легко ще кращих показників. Під тих зобов'язань. потрібна переконатися, коли роз- таким знаком пройшли збо· Я. Мінчук,

гуртківцІв, слід дбати

ки

ня виборів керІв­ них парТіЙНИХ органІв

чого можна досягнути на Михаило Оснач, Федір КорЩе більш підвищені 30- готовці й проведенні звітів перед комсомольсь­ нашІй технІці, яку нам да- нійко. бов'язавня взяли окремІ тз виборів керівних партій­ організацІєю району, ла БатькІвщина. Досягнуте -Вся наша МТС повинна брвгади, ремонтники. З но­ них органів.

це забезпечити високу якість

лади

в питаннІ про під­ готовку і проведен ..

по-

u

високии

Нарада в цк КП(б)У

134 проценти, зекономила льових робіт 19.50 РОКУ_ рівнюючи з минулими ро- 4017 кілограмів пального. Броварська МТС зобов'яками, вони, безумовно, Зараз бригада вже ПОВIlістю зу€ться ДО 1 лютого 1950 зна::ні.

v

за

році.

1950

Активно,ПО діловому про- трактористів. Бригада Ми- І позиція ДО соціалістичного йшло обговорення наслідків КОЛИ Яковлевича Кирія ви- зобов'язання, яке колектив роботи поточного РОКУ_ конала своє рІчне завдання МТС прийняв на час осlн­

Переважна більшІсть ком­ заощаджено на сомольців району залучена

і

93 (578)

Ціва

(На зборах механізаторів Бровар~ь){ої МТС)

Комсомолець покликаний бути передовою людиною в колгоспІ, на селі. А для цьо­ го слід не тільки по-стаха­ новському праЦЮl3ати, але і наполегливС) вчитися, ідей­ но зростати. Про задово­ лення цl€ї потреби кожно­ комсомольця

ЦlаЛlстичне

Досягнуте--основа для НОВИХ перемог

КОМСОМОЛЬЦІВ

го

р.

І

фураж.у

І

хорову

1320 1285 1271

ЖолудІ для лІсо­ захисних станцІй Броварське, Літківське та Семиполківське лісництва значно

перевиконали

заготІвлі насіння

план

деревних

та кущових порІд. Для Степ­ нlвськоі лісозахисної стан­ ції Ростовської області, до­ нецького лісгоспу та лісозахисних станцІй

ряду Ста­

1237

Лінградськоr і Астрахансь­ кої областей вони відпра­ вили понад 90 тонн висо­

1222 1221

коякісних жолудІв.

1224

А. ({ОНОНЧУК,

1186

1185 1177

1175 1165 1156 1140

1139 1130 1111

1102 1096 1094

сtарmи!! аГРОJісоvеJіорзтор ра!lсі.lьгоспвіціJУ.

---е::::>--­

Посадка лІсу ЛісІвницька ківС'ького КалІніна

ланка

колгоспу

Лlт­ імені

проводить роботи

1О93

по ремонту лісопосадок ми­

11)51

нулих років та

1052 1036 1016 1037 989 969 955 920 913 858 820

залісненню

пісків і малопридатних під

ріЛЬНИЦТВО

угідь.

посадила до

20

тисяч

Ланка

сад­

жанців сосни, акації, амор­

фи та

інших

деревних

кущових порід.

В. Костенко,

і


'\'

_ ...2________________с КОМСОМОЛЬСЬКИЙ полlтгурток Партійна організація

вІрила

мені

доручення-керувати

сомольським

ком­

політгуртком

Х

А

Н

О

В

~

___~_____1_7_л_я..сТ..о_п_ад_а_1_9..4.. 9 ...р.Оlїiil<уїі.....

.,~_ь

На наше

Цю KY,lbTYPY В нас сіяли окремі колгос~ники

війни, так і

в

П!ДРУЧRИКИ,

зошити. Навчання, яке ми rІОчали з 15 жовтня, проходить точ· но у визначені дні і години,

за планом, суспільного

устрlю

рали глвбоко,

ВНіСши

'•

вої культури.

практицІ

новоУ

під

. ПІС~Я наради в ЦК КГ!(б)У, . нева соціалістиqна револю- яка ВIАбулася у вереСНI,ува- . .

ПЛОЩІ,

спекти.Два слухачІ тт. Н.Хо- вио.раНI на зяб,

ЯЮ

придбали

не знали що саме з

теми вивеземо

вдосталь

Висівали

На фото: 61111 CTel~Y тефу і еуж аВR1 , Богда.івського ItОIГОСПУ ім. JleBi.a ва р!l.1І0Вlіll ВИСТАвцІ arpOBOJ( Т. Mele~ П. ПОIЬОВО.:l цієі аРТ;lі т. хиIыlo А.

пере-І

же переписали все що в U~об колгоспниці ланок, підручнику. я: Ім індивlДУ- якІ будуть вирощувати чу­ аль но допомІг,

провів спе- мизу, знали що це З8 куль­

ціальву бесіду по питанню в гуртку. Методика

нять у нас така. На почат- ках на цю тему проведемо ку заняття--коротке

.

вступ-

не СЛОІ\О. Після цього став- по кілька занять. КРІМ тоЛЮ окремі питання,

ПризнаqеНRЯ цієї культу­

1

ри, як медонос.

гектар

де була поставлена

забезпечив ЕОО

пасІка,

кілограмів

меду. Культура ця

-

сира­

Коли питання в основному швроко розповісти на за- ТО вується таіСОЖ для силоз'ясоване, шляхом живої бе- гальних зборах колгоспни- сування. слухачам ків

тання. Окремі

пи-

думки про-

Сіяли фацелію

'..

В

СIRОЗМlнах

колгоспІв

поную занести до зошитів. села чумиза займе

П ід

кінець заняття коротко не Ій

розповідаю зміст наступної

Т еми,

рекомендую що по-

qитатв.

хівському

11

Требу-

колгоспі

ім.

Леніна, Зазимському .Про-

належ- летарський шлях". І всюди

місце.

ArpuRov П. Жигало.

по 2 кІлограми,

не

в

І гіє,? з тим, щоб ведопусти-

дВі і ти 11 ~икористання у

5-6

трав. тІльки для

• о.

аГРОИОIl-пасіЧІВI Рlllеіlьгоспві;цї.lУ.

прогрІтий.

,

Вперше чинять опір прийняттю пос-

атом­

і ПРОПОлювали тоді, коли ної зброї. Вони пропонують рослини досяг~и 5-8 см. створити так званний між-

заввишки.

народний орган, якому по-

В

винна бути передана у влас-

ипасати почали, як тіль- ність не тільки вся атомна ки амарантус досяг 25-30 сяровина і пІдприємства по см., поділивши

площу

на її переробленню, але навіть

кілька ділянок. Зелену ма. хімічні й металургІйні

су свині поїдаютьзохотою. води. В наступному роцІ

Цьому

органу,

за­

на

пло- думку американських представників,

повинно

бути

щу під цю культуру збіль- дозволено втручатись в шимо ДО 5 гектарів. Насін- будь-яку галузь економіч­ HfI в нас є 60 кілограмів, ного життя кожноІ держа­

яке зібрали з насІнної

лявки в 0,10 гектара.

ді- ви.

Такий міжнародний орган

rO.lOBa I\ОIГОСПУ іІІ. 1I.І(ча. С, Броварі,

перетворився б у надпотужний монопольний трест,

ЩО діє лише в інтересах Сполуqених Штатів Америки, але під вивІскою

темІ "Велика Жовтнева со­ серадеnа, суданка ціалІстична революція", я ще раз прочитав окремі роз­ Грунти нашого колгоспу рали по 70 центнерів сІна, цю культуру, ми минулої дІли з .Короткого куреу історії ВКП(б)", доповідь супіщаві І трави, які ми яке добре поJда6 велика весни, в третій п'ятиденці сівалкою 1'овариша Молотова про 30- сіяли раніше, давали низь- рогата худоба. коровизнаq- квІтня, посІяли

Теф,

моло-

цІлей,

міжряддях танови про заборону

Готуючись ДО заняття по

За порадою но пІдвищують УДОІ рІччя Великого Жовтня, до­ кий врожай. повІдь товариша Маленкова наукових працівників, які ка.

мирних

піДГОТОВ- ставники англо-американського блоку? Нони всіляко

О. Тупалов,

м ГОНЧАРЕНК

воєн­

ня, в пасовищному КЛИНУ на благо людства. прифермської сівозміни. До чого ж прагнуть пред­

наслідки-чудові.

с. 3авоvичі.

насІння

розпушували у

К8Ю до географ[qної карти. лекцІй в сільському клубі,

сlди допомагаю

досі

черги, суцільним рядковим. пих ЦІлях. Атомна енергія посівом, на кожен гектар' повинна бути направлена

НИ

Фацеnія

8ИКЛИ- го плануємо прочитати ряд де.'Іьне удобрення, викОРИС-

повністю уяснити соБІ

і

люцерною' контроль над атомною енер­

Грунт був добре ле й

цьому тура і як треба уі догляда­ іІ у Тро€щанському кол­ ти, щоб зібрати високий госпі ім. ІЗ-річчя ЖОВТНЯ,

проведення за- урожай, зимою в агрorурт­

Це питання має вже три­

Черепаха д. рІЧну дaBHicТL підрахунками розв'язане.

якостями перед

менко і С. Таран спочатку насІННЯ. Зимою на ділянки

слІд законспектувати, май- гною.

міжаародняй

культура; ГЄЮ.

колгоспнпіі І

та іншими культурами.

га до чумизи. по к~лгоспах

~аступни.Й pi~

про

Ц:ЕІ і КОllТРОДЬ НАД атомною енер­

кожен 3 3 гектарів яких Представники СРСР на­ ми засіяли aMapa~TYCOM, полягають на прийняттІ пос­ дав до 600 центнеріВ зеле- та~ови п?о заборону атом­ НОІ маси-доброго, спожив., HO~ збрu!. Одночасно по­ ного корму ДЛЯ свиней, що і винно бути розроблене по­ не поступається своїми ложення про міжнародний

БаТЬКІвщина" і почали вив-

всі слухаЧі складають кон, вже Ві~ведеНl

нас

себе

зоотехнік т. За нашими

qати другу: "ВеJiика Жовт-

значній МІрі сприяє те, що зросла. На

агротеХНіКИ

ДЛЯ

взяв на

uентнери

Засвоєння матеріалів цlл- ~ашог? с~ла I~. КІрова та ком задовільне. Цьому в ІМ. 1-01 ПЯТИРІЧКИ знаqпо

і ц:п розгляд~ється тепер пи-

Контроль за втlленнн~: іНІI тавня

першу тему: "Наша велика з гектара.

дІя".

.,

Інституту корМіВ надіt:лав І На за~lДанНІ СпеЦІальнонам 6 КілограМіВ насІння І го п?лlТ~.~НЄ:~О комітету амарантуС'у - нової кормо-. о.~гаНlзаЦll оо єднзнвх На­

плуг перегній, сіяли у кращІ агротехнічнІ СТРОКИ, кlль­ ка разів ПРОПОЛJOвали по­ сіви. І результати !Зийшли

Закінчили І становить по 32

f{ОНТРОЛЬ

" """""""""",., с.,киЙ Філіал Всесоюзноrо f

по вивченню п~екрасні - зІбрали 32 кі­ і державного лограми з цієї ділянки. Це

СРСР.

ПРО ЗАБОРОНУ Атомноl у' ЗБроl І ПРО l\ШIШАРОДНИЙ

запрошення

квІтні цього року полтав-І

як до

піС;Jявоєннl

кова молодь. Створені умо· Цього РОКУ ми вперше ' · ви для успішного навчання- оосlяли для досліду 0,01 устаткована кімната, є наоч- гектара чумизи. ГРУНТ ВИО­ приладдя,

оrnяд

Амарантус

Чумиза

при артІлі ім. Сталінської роки. Але на колгоспні .'Іа­ КонституціІ. Серед 14 слу­ ни ій чомусь-то ДОСТУПУ не хачів гуртка, крім комсо­ було. мольцІв, є п~редова неспід-

не

Міжнародний

ШИРШЕ ДОРОГУ НОВИМ КУЛЬТУРАМ

до­

відповідальне

А

2 г~ктари серадели. Норма

орга­

нізаціі об'єднаних Націй. Цей трест дістав би моно­ польне право на всі джере­

ла аТОМНОІ сировини в усіх

краІнах, а Сполучені Шта­ ти могли б безконтрольно виробляти атомну зброю,

висlВУ 35 кілограмів на гек­ нагромаджувати і зберігати побули в нас в колгоспІ, ми Теф·не вибаглива до тар. З двох ге к тар і в Ії запаси. від б листопада 1949 року, НеприйнятНІСТа американ­ центнерів підготови в окремі уривки з в 1941 роцірозпочаликуль- грунтІв, посухостійка одно- одержали 14 ського плану, розраховано­ Сіяли ми зерна і понад 60 центнетворів радянських письмен­ тину вати нову кормову тра- річна культура.

. ників. Слухаql гугтка чи­ ву-теф, зле з-за ворожоТ їІ в кІнці квІтня, сl9алкою, рів добро ЯКІсного корму. тають зараз такі ХУДОЖНі окупацtт врожай його так б Н Сіяли також нову для наі не Зібрали. рядковим спосо ом. орма твори: "Я:к гартувалася висіву-2 кілограми на гек- шого колгоспу траву - сусталь", "АJІитет уходит в М ину Л ого року ми звер- тар. Насінневу ді.ІІЯНI<У дві- данку. Хоч ПJl0ща й невеГОРЬІ-, "Піднята цілина", лика-всього 0,10 гектара, "Тихий Дон·. Весь склад нулися до нашого старого чІ прополювали. В цьому році ми взяли- а всеж для наступного ро­ полlтгуртка був присутнІм знайомого завідуючого вlдна лекцІях: "Радянський патріотизм", "Великий ста­ лінський план перетворення природи", "Огляд подІй R Китаї", які організувала те­ риторіальна парторганіЗilція Був у такий нас випздок,

кОЛИ ,lJ.ва слухаqі Г. За­ харченко і В. Лихотинський беsбудь-яких поважних при­ qин не з'явилися на заняття.

З

моєю

участю

обговорено

це

було

на комс()моль­

ських зборах, і вони швид­ ко

надолужили

прогаян~.

Час вже, щоб райком ком­ сомолу зібрав керІвників гурткІв для обміну досвідом роботи. П. ГорбатовськиR, керіВНIІК ПОlітгптка.

с.

foroliB БИ

02869

ділом нових КУЛЬТУР Укра- ся вирощувати сераделу .1 ку вже маємо свій посІв­

їнського науково-дослідно- Це одва з найкращих трав. ний ма~ерlал. Для цlЄІ куль­ го інституту СОЦіЗJJіствqво- За своїми кормовими. влас- тури ВІДвели окрему

пло­

го землеробства -кандида-І тивостями її можна порів- щу к_раЩОl землІ, виорав-

та

сільсь\<огосподарських вити з сІном конюшини то- ши

наук тов. А. П. Майданива му-то УІ часто

І він нам видІлив

35

на зяб.

У наступному році посів

грамів І "піщаною КОНЮШИНОЮ". З І' всіх цих трав значно збіль­

насІвня. Городня бригада т. Теллюка П. посіяла иевеличку площу-О,15 гектара і восени зібрала 6 кілогра-

науки відомо, що серадела є також добрим попередником майже для всІх культур, збагачує грунт, особ-

мів на~IН8Я. Цього року пІд ливо

посі:Юм тефу було

назива'ють

11

азотом.

На

зелене ке тваринництво

вдосталь

гектари, з вих O,25-наСів- переважно у виглядІ отави, кормами, одвоqасово н~ба­ невої дІлянки, з якої намо- ику серадела встигає на- га то збільшити РОДЮЧІСТЬ лотили 200 кілограмів по- ростити пІсля УКОСУ на сі- грунту. .е'івного матеріалу. Крім то- но. Користуючись досвІдом IОlова I\C.lГOC~~ ~~Пfe~~~. Зlб- колгоспів, які

дні знову переконливо ведена

вирощували с. Бог~аllівва.

до­

у виступах представ­

ників Радянського Союзу І краІн

народної

демократіІ

на засІданнях Спеціального політиqного комІтету ООН.

***

У Чехословаqqині безперервно зростає товарообо­ рот

зовнішньоУ

торгІвлі,

безперервно

зБІльшується

питома

торговельних

вага

зв'язків з Радянським Сою­ зом і краТнами народноУ демократії. В 1947 роцІ на

шимо, ПіДВ.ИЩИ~О агротех­ ВІку обробІТКУ І ,lJ.об'ємося їх високого врожаю, щоб за­ 14 безпечити наше громадсь­ ці

вже 2 добриво уі використовують високоякісними споживними

го з кожного гектара

го на обман світовоУ гро­ мадської думки, була в ці

частку

припадало тільки

процентІв, а в 1949 ро­ уже більше 40 процентів. А. Гіндін.

ВІдповІдальний

редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИЙ. 3ary6JelO

хругжу

еького КС.lrоспу ве~іllсвою.

іІІ.

печаТIУ Леніаа,

P~·cali! • вважати

М. БроsаDИ, Киіаська обл .• вул. KiDoba.-Д~р-у-к~а-р-ни~р-а~й-г-аз-е-т-и~"С~та-х-а-в-о-B-e-ц-ь-·~~~~~~~-T-.-p-.~2-5-~~~

93 номер 1949 рік  

93 номер 1949 рік

93 номер 1949 рік  

93 номер 1949 рік

Advertisement