Page 1

Пролетарі

'І 9і (263)

краін, єднайтгслl

dcix

Виконано ВічНІ план Ілі~опоставок

ЧЕТВЕР

.1lIСТОПАДА 1946 р.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ

29

Шна

листопада колгоспи

6

14 І

ки

проц.

коп.1

15

нашого

району

рІчний план

І

колгоспни-

виконали

100

на

хлібопоставок

дер-

жаві.

Великої Жовтневої Соціалістичної Революції

роковини ДоповІдь А.

)I(ДДH~)AA на урочистому засіданні Московської Ради 6 листопада 1946 року

().

ми загонами радянсько1 ін- мократичний мир між наро готовніСТп іти в фарватері ною j авторитетною, щоб тел/генці!, які покликані дами, політика всемірного англо-американськоТ політи- захистити мир і запобігти

(П род о в ж е н н я)

Треба захисти"!'и молодь від провадити виховну роботу ЗМіцнення ДРУЖНЬОГО спів- ки, за всяку ніну, "розумо новій агресіТ. згубних чужих впливів і ор в нашому наРОДі,-- насад- Р?,?ітництва МИРОЛЮбни){ на І Ві, всупереч, наперекір СТИТовариш Сталін вказував ганізувати

освіту коІ

rr

в дусі

виховання

ідейності.

можна

та

жувати культуру,

біЛЬШОВИЦЬ-/ ти в нашому Тільки

виховати

розвив;}-

народі

нові

ЦlИ.

ХІЯМ", н;}магалися

Минулий рік був роком, ти па.1ині в КО.1еса

так! смаки і потреби, зміцнюва- КО.Ш в реЗУv1ьтаті перемоги шкоджати

відважне І ти мораЛЬНО-ПОЛіТИЧНУ

ед- над

IІле~1'Я пудівників соціаліз- ність народу. Немає ніякuму, які вірять в перемогу го сумніву в тому, що арнашоl справи, бадьорі і не мія наших пропагандистів, бояться ніяких труднощіВ, літераторів, праЦІвників мис які готові перемагати всяк:

труднощі.

тентва. вчителів. 11

ків науки,ЯК

фашизмом

народи 2:sЯЛИСЯ за розв'язання завдань післяво€нного влаШТУВ<lННЯ. ПереХіД від війни 11.0 миру І:ІИЯВИВСЯ

радян- лення

встанов

науки. Товариш Сlалін під- ХЛИВІ ОПЛЕСКИ).

Звідки виходять

Товариші! Перед нашим народом стоять великі завдання. Ми, ':Іенінці, впевнені, що ці завдання будуть з успіхом ВИКОН(Jні. За не говорить весь досвід соціалістичного будівництва в СРСР. За це говорить мудра політика бі.ЛЬШОВИI1Ь-

діяльності, для розв'язання кої

ш.ртїr і

договорів між краrнами, що пер~могли, і колишніми союзника.\ш гітлерівськоТ Німеччини. Ці і Тм подібні

разі,

якщо

ве1Jикі

держави, які винесли на своІх плечах головний тягар війни проти гітлерівської Німеччини, діятимуть і

антидемо

надалі в дусі одностайності

об- і згоди.

ряд говоренні проектів мирних І договорів на ПаРИЗЬКіЙ кон і

Немає потреби доводити ще раз нагадувати IІрО

ТРУДНО-, ференціТ виявилися осuбли- ті зусилля,

щі, що виникають на шляху до створення демокrатичного МИРУ? В чому при чини розходження в поглядах ріЗНИХ держав на після воєнне влаштування? ДРУI'а світова ВІйна мала антифашистський визвольний характер для народів,

такоТ міжна­

співробітництву досить ефективними тільки

демократичного ~Іи- кратичні тенденціІ при

Радянська держава надає! ська інтелігенція, гідно ви ру натрапляє на цілий особливої ваl'И розвиткові конає свій обов'язок. (БУР- перешкод. креслІОЄ все значення розгортання сил науки в планах комуністичноТ партії на найближче маіібутнє. Відо мо, яких енергійних заходів вживає Радянськиіі уряд, Іll.об створити наlllЮI ученим всі необхідні умови для розгортання наукової

на те, що діІ

пере jЮДНОІ організацif будуть

j

миролюбні в спраВі вироблення мирних в тому

працівни- справою нелегкою,

і вся

вставля-

во при обговоренні Статуту Трієста, а також в питан ні про інтернаЦіоналіз:щію Дунаю. Ряд економічних ви мог, висунутих У з'язку з І ПіДГnТОВКОЮ мирних дог()во рів, аж ніяк не відповідав принципам справеДЛИВОСТі. І На Мирній конференції був

яких ДОІ<ладав

Радянський Союз для того, щоб забезпечити ІІі принци пи. Радянський Союз день­ у-день, крок за кроком від стоює спраБУ створення міц ного, тривалого, Сllраведли вого демократичного миру, справу зміцнення міжнарод ного співробітництва. Цими

великого Ста- які боролися ПРl)ТИ фашиrт І викритий такий надзвичайно днями весь СВІТ міг переко

сталінського завдання не ліна. За це ГОВОРИТЬ одно ського 6ЛОI<У. Гlриродно бу І несправеД.I1ИВИЙ принцип, як нати ся з відповідей товари­ тільки догнати, але й пере-. стайна lІідтрllмка ПО:lіТИКи ЛІ) чекати, ЩО СJlраведлива. ІІРИНЦИП .РІВНИХ можливос ша Сталіна .на запитання ди вершити найближчим часом, п;зртії всім наШЮI народом. антифашистська ВІйна увін-Ітей", що означає на ділі ректора агентства Юнайтед досягнення науки за межа- Нещодавно весь світ міг чається спранед:швим демо прагнення економічно силь Пресс п. ХІ>Ю Бейлі, якого

ми нашої країни. Можу по-І п~реконатися відомити,

що

кіЛЬКіСТЬ нау-

ково·дослідних

ШДТРИМКУ

в тому,

подає

закладів та кий народ

яку кратичним, миром. В .Ц~OMYI них краТн ~акабалити малі І значення Радянський Союз

радянсь-

КРОВНО заІНтересоваНІ

І

до

краІни,

ЯКІ

зазнали

політиці більшо- цього нрагнуть народи вСіх! чезних втрат

їх наукових праціВНИКіВ вже ВИЦЬКОЇ lJартїУ. Я

маю

на краІН.

.значно DипереДИJІа довоєн- І увазі вибори до Верховнот

І і змушеНі

вели: надає спраВІ

ще

довгий час і кожний

Забезпечити тривалий ста: загоювати :~aBдaHj рани.

ний рівень. Неухильно піл-І Ради СРСР. Ці вибори прой лиц мир, не означає ЗlJбез-1

МlжнаjJОДНОГО

під час війни/співробітництва і наскільки зовнішньополітич­

І ний крок Радянського Сою

В ході ПаРИЗЬКОІ конфе- зу СПРЯ!.fованиЙ до досягнен

вищується кількість і якіСть !lUли в обстаНОВllі небачено печити такий ~lИр, ЯЮІЙ не І ренцН чи~алий ОПір викли- ня цієт мети. наукової продуюt1Ї,

Радян-

ські вчені ПОВИНllі й надалі

сміЛИВО йТИ ШЛЯХШІ \lоваторства і рі шучого ВІІРОвадження досягнень науки У виробництво. с.1ід ПlJбажати також, 11100 рівень

го політичного і наочно

піднесення повинен заJlИlІІИТИ венокара

продемонстрували

си.!}у раДЯНСhкоr

демократії і дружбу народів нашої краІни, ие значить, що весь р;}-

не

може за

кав

HaBirb ТаКИЙ безпереч-

ний ІІрИНЦИn

демократично

Ось такий

один

напрям

міжнародної політики.

го миру, ЯК викорінення реш Другий напрям-це наIl­ ток фаШИЗ~IУ і закріплення рям тих реакційних сил і демократичного порядку в кіл, які не від того, щоб країнах, ЩО брали участь у відмовитися від декларацій, підтримvє ний на викорінеНIIЯ решток війні. які вони виголошували тіЛІ,

j незламну єдність

ЛSІНСЬЮІЙ

ним агресора і

народ

бути про жертви, Ilринесе· ні в боротьбі за спільну пе І ремогу. Це означає :~абезпечити мир, ЯКИЙ Сllрямова

розвитку СУСllільних наук ПО:JіТИКу наргїї 'пеніна -:..... фашизму і ЗМІЦнює демоі3 силу них же обставин ки вчора, розхитати фунда­ не відставав від РіВНЯ наук· Сталіна. Н політиф t'jі.1ЬШО кратичні засади в I<О;[Иlllllіх не були дося~нуті заДОВіЛЬ-1 мен:" ~ргаНізаціТ Об'єднаних

I1риродознавчих і технічних. І вицькоІ ІІартії

наш народ ворожих державах,

повинна відіграти ~ідкрита І успІху

,країни.

lЦодо цього важ:rиву

РОЛЬ бачить заllОРУКУ

даЛЬШОJ'О який

цими днями Акаде\llЯ

сус- значить,

раДЯIІСl,l{і

нашоТ

шо ВСІ

пільнох наук ври НК НКП(б), І люди об'єднаJІИСЯ

поважає

мир, НІ Рllllення у оагатьох питан наЦIИ І розчистити

Це [tиХ держав і не дОllускае:;· їх лишні ми союзниками Німеч економіЧНОГО

ЗilкабалеllНЯ.

чини. На конференцїr пору-

Особ.1ИВОГО обсrрілу заз­

нає теllер з боку натхненни

"ід Ilра-, Такий ~!ир повинен відП()Ві- шувався принцип рівноправ ків цього курсу ПРИНЦИП од

яка покликана НОIІ')внювати І "ором нашої славної

партіl дати ви3во.1ыlмM ЦІЛЯм СС/ЮЗ ності деРЖ<lВ,

КОЛИ

пред- ноголосності великих

і вдосконалювати наукові І і сповнені ІІОЧУТТЯ беЗ,lеж- ників і раЗО\1 з тим інтересам ставники АН"ЛІЇ і США та кадри з СУСllі.IЬНИХ ДИСЦИII-1 ного ДОВІ р'я і ве.1ИКОТ .110- народів, які скинули ярмо їх прихильники намагалися

лін.

шлях

суверенітет нях \lИрних договорів з ко І ДЛЯ сил експансії та агресії.

І бові до СВОГО вождя Йоси. фашизму

і

ста:!И В<І ШЛЯХ нав'язати свою

дер­

жав при рuзв'язаННІ JІитаНI> у Раді БеЗllеки. Проти I1ЬО­

волю краї- го ПрИНЦИПУ провадиться те

ВеЛИІ<і й благородні З<l8- фа ВіСС~Р:ОНQвича Сталіна. демократичного ро'звитку. нам, що боролися :за своТ пер запеК:lа кампанія. Цілдання, що стоять перед ТИ-' (Б'у"РХЛИВl ОП.nЕСКИ). Нідомо, що РаДЯНСЬІ<иіі J суверенні права у розв'язав ком очевидно, що метою

Союз не шкодуе зусиль Д 1Я І ні піСлявоєнних проблем.

11.

Радянський СоЮз і боротьба за міцний мир

Т()вариШі! Пере~lОга

во- чи

У

ся У ЗВ'язку З шпаННЮI про ного СllіВРООIТНИl1тва зовсім

лелюбних дt'ржав !lад ні- СПОI<ійне і ТРИВI<е існування РаДі МіНіс:тріВ ЗIJКОРДОННИХ меuькими і ЯНОНСЬКИМИ аг- кожній людині. Саме JtI,ого справ і на Ilаризьюй Мирресорами відкрила шлях ДО дуже бажають тепер nпрос ній конференції, що lІедавМИрIЮI'О рознигку, дозвuли- ті" .1IОДИ, 51f{і своєю КРОВ'ЮІ Ht) закінчилась.

те, в якому напрямі повин- не входять у нлани таких не РОЗВl1ватися міжнародне і:'ІПеріалістичних кіл, ЯІ<ізз співробітництво тепер. l1ікавлені у свободі рук Д:ІЯ Одна ПОЛІтика, яку про- завоювання СВІТОВОГО пану­

ла народам нерейти до ро::!

малого,

ЦіЄЇ кампаніІ Е підрив між­

досягнення саме такоїО миКонференція ноказала,ЩО народного СIlівроб;ТНИJпва ру. ЦЬОМУ присвячена ('іу-. іСнують дві тендеНllіj в піс- та основ організаціТ Об'єд­ ла тривала і складна рог.ю- І JIЯВОЄlІнііі політиці. Ці дві наних націй. ВІДОМО, шо та та зусилля наших зов-' тенденції особливо виявили нормаЛЬНІ основи МІжнарод

в боях проти

забезпечити

ГіТІlерівськот

в'язання завдань нісляво€н- Німеччини ВIДСТОЯ.1И

ного мирного

ня. Чого

ніШНЬОПО.1ітичних дІячів

Можна було

припустити, І водить Радянський Союз, по

свою ЩО ця ясна і чітка нрогра-І лягає в тому,

щuб

вання, для експансії і агре

цілкml сіІ. Але не Д.1Я того

влаштуван- свободу. не3<1лежність, !Іра ма встановлення загального І ЗДіЙСНИТИ принцип створен- народи

наші

IІроливали

ПОТОКИ

все необхідне вання. Протистояти

такого

І во на :'1ИР1 1 е життя. ~ІИРУ іі безпеки буде здійсне ня повноважної Мlжнарод- своєТ HeOltiHeHHoT крові, щоб чекали і чекають РаЛЯНСЬКИІі Союз іде В на без особливих труднснців ноТ органІзаЦІЇ Об'єднаних розчистити шлях новим IJрр' тепер усі волелюбні наро- авангарді демократичних і неЗГОд.Ал~ в дійсності вий націіі, яка має R своєму роз тендентам на світове пану­

ди свІТУ? Народи жадають народів у боротьбі за \ІИР, шло не так. МіЦНОГО,тривалого, демокра- так само, як у

тичного миру,

IIрИ

якому

можна було б загоїти рани, j

ВіННИ

він ішов в авангарді визволь

ної війни

програма

Навп:}ки,

миру

ця порядженні

натрапила

Д.1Я того, щоб закріпити мир

роду апетита'v! і прагненням

на органІзований ОПір реак І і запобігти агресіТ. Цей прин ДО

світового

І1анування­

IJРОТИ фаШИЗ~IУ. ційни Х елементів ряду дер-І цип виходить з того, 1110 ця найважливіше завдання ор­

забезпечити мож- Союзу в Міжнародних спра лії і США, які, використо- І повинна бути повтореннямl

заподіяні другою світовою

ВіЙНОЮ,

роки

Політика

Р,адянського· жав і в першу чергу АНГ- ' м!жнародна

ЛИВіСть вільного

розвитку вах ясна і невна.Це -політи вуючи ЯК прикриття

кожного народу,

великого

ка борuтьби за міЦНИЙ і

де

~a.1i держави, що

деякі І сумно!

оргаНізація не ганізаціУ Об'"днаних націй.

пам'яті Ліги націй,

виявили а повинна бути досить СИЛh

(закінчення на 2-ііі стор.)


СТАХАНОВЕЦЬ

2

29

14

листопада

року

1946

Великої Жовтневої Соціалістичної Революції

роковини

ДоповІдь А. о. ЖДАНОВА на урочистому засіданні Московської Ради листопада

6 (3 а кін чен н я)__

газеТ:JХ

промаііllУ.l0

пові- особливою

року

1946

сило/()

ПРОЗВУ-І кратіТ в усіх країН11Х. Си:m ІІЬОГО піС.1ЯRОЄННQГО пі;щє­

галузей госпо­ ДО~lлення, що Інститут гро- чав на весь світ СПОКіЙНИЙ, демокраТії виросли іі помно сення всіх ~ШДСЬКОї думки В США на впевнений і мудрий голос ЖИ-,lИСЬ, а сили реакціі, як дарства й культури. В га­

Ка:\lПанія зриву міжнпрод

ного співробітництва, що про ІІоставлене ним заrrитання:чи вадиться з боку неприхова- мають безпартійні виборче них j прихованих ПРОТИВНИ-І право в СРСР, одержав ків міцного миру, супровод неЗ:Jачниіі процент правиль жується ша.lеною анти ра- • них віДІІовідей. Більшість

товариша Сталіна, який все аяє бадьорість і наді! в сер ия всіх людеіі, які прагнуть ~ІИРУ й беЗІІеки, які знають ціну кожного слова Стал:на

лузі

6и вони не старались вдер­ жати,сь на своІх позиціях і заГ:l.lьмувати деll40кратич­ ний розвиток народів, ос­ _Іабли. досить нагадати про

відносин з іншими кра­

Інами Радянський Союз своєю послідовною бороть­ бою за справедливий демо кратичний мир,стійким захис дянською шумихою.РОЗГНУЗ І же відrlOвіла, або -що та- (БУРХЛИВІ ОПЛЕС/(И). блискучі пере~IОГИ демокра том інтересів малих народів дана антирадянська "aTO~I, ких IІрав безпартіііНі не маТовариш Сталін дав дос- тіі в братніх слов'ян­ ще більше зміцнив свої між

на"

пропаганда,

шантаж і і ють, або-що ті, хто відпо ТОЙ ну

'відсіч

оргзнl~ато- СЬКИХ країнах-в ЮгославlТ, наРОДНі позиції,

вніс

сер­

загрози ново! війни, які по І відає, не знають, що сказа- рам шумихи ІІрО загрозу но Чехос.:JоваЧЧИflі, Польщі. В ЙОЗНИЙ вклад у

силено наМ<ll'аються створи І ти. На запитання: чи

справу на­ лагоджування мирних, доб­

МОЖ- вої війни, викривUlИ шанта- ЦИХ країнах розцвітає нова ха рактер цієї кампанії і пока

справжня де\lОкратія, заво­

росуСідських

відники та їх соратники, 1І0Т яку релігію?-більшість від

йовава "ров'ю народів і ви

народами.

рі6ні лише rrа.lіям нової вій

повідає, або--що не можна,

завши відсутність

кувана

ІІИ

або вони не знають, як аід

небезпеки

ти віЙСЬКОВО-lfO.lіТИЧНі

роз-

на зраl0!{ Черчі.l.1SJ

ЩІ визнавати в СРСР будь-

та

ЖlІстсько-спеку.lятивниіі

реа.1Ь!lОЇ

"нової війни".

в ході

великоУ, свя­

Ми

щенної боротьби проти гіт­

відносин

вступаємо в

між

новий,

ііого однодумців. Ця аflти-І повісти на rte запитаНIІЯ. Rи! Товариш CTDJliH ПОІ,:азан леріВСhКОГО фашистського тридцятий ріК існування Ра­ радянська ка~lпанія СПРЯМО-І ходить, що середній амери тим са\IIfМ, що Радянський іга. Народи ІЩХ країн взя­ дянсько! держави. За мину вуЄТЬСЯ реакційними і~lПеріа канець або lІе одержує нія Союз не ~JOжна за.1якаТIІ ли до.1Ю СВО"іх держав у лі роки Радянська держа-

.1іСтичними колами, ДЛЯ ЯКИХ; кої інформаllії війна-!Ірибуткова Сllрава, J або одержує Ії

які не хочуть міцного

про

СРСР,

шантажем і спекуЛЯНіl';;Ю на

у переl{руче загрозі "новоТ ВійниН.

де-! ному і наклеПНИltЬІ\ОМУ виг

шкури

rшуться,

щоб:

:ІИСЯ

тут відзначити 2~} ро-

За ОСl анній час З'SJНIІ.10- КОвини нашої

І

РОЗДУТИ наК'rепницьку

кам-; ся також

багато

B_l:JCHi

руr<и, встановили

пережила дВі криваВі,

У MO~leHT, КО.1И ми ~i()pa- дуть активну боротьt)у про спу сто Ш.1 И В і

мокраТIiЧНОГО миру, і тому І ,1яді.

:~

свої

демократичниіі !ІОРЯДОК і ве ва

ТИ СИ.'І реакції, пао1irв нової

Ве.1ИКОЇ ре- RіЙни.

"ДОСЛід- Rолюції, наші товариші, ЯІ,і

Неnува.Іе піднесення

війни.

Ці війни ЩОД{) часу

зайня-

ЛИ коло одНіЄТ чверті всього

де-

JJанію IІрОТИ РЗJЯНСЬКОІ'О: жень" на тему І1рО харак- предстпв:rяють РnДЯНСІ,КУ мократії, аКТИВГlіСть народ- періОДУ існування РаДЯI1СЬ­ Сою]у, як діііСIІО['О [lОбор- і тер радннських людей IJза- державу на засіданнях Ге- них ~Iac іде і в крятнах, які ко! держави. Враховуючи, Ilика демократичного МИРУ., гаЛі, IІрО

націОllальниіі ха- нера:ІЬН()ї Асамn.lеї органі- ше вчuра були

В основі IJропаганди

сате.1ітами І що

відшкоа:ування

нової рактер РОСіЯН, зокрема, !ІрИ зацiJ 9 б 'Є,.'lнаНІІХ націй Н Ні\lеЧЧИIІИ, _.- в Ітаоlі!, Бол І війни :'Іежить uоязнь реакцііі ЧО"У в !JaraTbOX статтях не Нью-Иорку, СТІЙКО захи- гn.рН, P~\IYlJiї, .Угорщині, І завданих

НИХ

Ю:І демократичних СПрЯ

ШКОДУЮТЬ .'ЗУСИ.ll) Д.1Я ТОГО,

щзють НРИНЦИ!l міЖНnРОJl.lІО ФIН.1ЯНДIЇ.

~I,OBaHb народін. РйДЯНСI)КИЙ щоб :~~lа.1fов.ати rЩ.1.ЯIІСЬJ(ИХ 1'0 Сllівробітющтва і CllpaBY Союз, як авангард демокра людеll в наllбlЛЬШ неприваб МИРУ· І Іропозиція

тичного PYX~', є

ОСН?lJIІОЮ і .1ИВО\IУ

м:шеНIІЮ ItIЄI 1{3~l1Iarlll.

ВИI'.lяді.

Во-! ДИВУЄІІІСЯ,

ЧитаЄШ.і

гальне

я!< ІІІВИ_11<0 РОСlіІ

"ро

скорочення

за- СВIДІ{а~и ве ..'IИКОI І аРІ], яка є новим

ЩlltlIuс.НДОВlІlIlШМ ЛИ.1ася наша кров Н3

ПО.1ЯХ

енергі! У

С!І.l

борце\l за де\lQкра І'ію, !ІрО І боІв, захоп:rювалися нашою внесена

ВОЄІІНИХ

1кими мора.11,НЮIІІ

llіСТСЬІ<ОЇ 1І0літи!<и. Не можна не

l3і;tміти~, 16еЗ~j(~ЖНЮI

lt)ЛЯХ,

ві:! jщ'ні

ТИ аl'реСії, проти f'КСП3I1сіо-: хоробрістю, мужністlО,ВИСО- ('ької де.lеГ<щіТ

НКОСПJ\ІИ, .\\ОЛОТОИИ\І,

втрат,

б'

ІШ.НОЮ, ~OTP~ уІ';; ЗУСИ.1Ь, кожнии мо

були І же зрозуміти,

як мало на­

перемоги ша держава мала часу для

OlfJPO- віТЧIВНЯllОr'О ФРОНТУ в Бо.1- МИрllоІ творчо! роботи. Як­

€HЬ, ІІ[Ю :шборону виро[)ниIt

В,О й зрозумі .•'ІО. Р~ДНВСІ,киіі І· ські .1ЮДИ зміНИ.1ИСЯ. КОЛИ тва і ВИКОРИСТ'ІІІІІН uтомноі ЗМіцнеНf~Я <":0103 є

! великих

?сь цими Д[ІЯ~~.И МИ

~.

радян-

товаришем

яи:rяє

докаЗО~1

.J.е~f()К'ра:ични~ що наша країна за короткиіі

У ПlСЛЯВОЕ'нніll

tBPOIJl. історичний

ст?ок

виіішла

Не с.lід, далі,забувати,що пеРР.~lОжцем із двох воєн­

lюгаЗl<а консерваторів і lІе-

собою ремога лейБОРlІстів в

Анг- з віііни проти інтервентів і 3

11 новиіі ве.1нч-~:mиІ1 вклад аН, так ca~ro, як поразка другої світової війни - і встиг ЩО за останнїіі Ч<JС наклеп-! ас!, тепер, коли ми в ClIiIJ-' fJадянсь!{()І'О СС)fОЗУ в спр;] pe:JKItioHepiB і перемога бло ла СТВОРИТИ могутню соці­ llицька К3~Н6нія, яка иадиться проти

І'І) СР '-..',

lІатріОТIІЗМОМ.

!Іро-І робіТНlщтві з іНШИ\IИ наро- ву З:J(jеliJечеНflЯ МИРУ і ВІ![{ ку :І:ВИХ партііі у

Шlбра: ,1а\111

хоче~о

реалізувати

..1l1l<а"

симrJaтію і п:дтримку

ФранцП

ОЗ l 1ачають серііозне зрушен

.Іа осоБЛИВОI'О pO:~Maxy. Но: сво" рівне право на участь lIрогресивних людей НСІ,ОГО ня НИХ кратн в.1іво. Ііа

"1JOlJа;.І,ИТl,СЯ

масшта{jах і

у ве.lІІІКИХ І у

мііКlІ<JРО,lIIИХ

Сllравзх, світ:;.3нову r"r :шоuу

р03['СІхована на, нас 11ОЧIlIl:JІОТЬ ПО.1ИfЗdТИ

,

'Іе" щоб ІІідірвати :~P()C:I(' до /' Тf~!([IMII

І!'р 51 І аВТОРIІI"~Т

.'laiiКl~ і

РаДНIІСІ,- ООМОВ.1ЯТИ

110

наf{.l~ПУ"

лицем ВСЬОI'О світу

Ilep~;I РаД5ІН-

аліСТИЧIlУ

високорозвинене

нення до НО.'lі і демократич-

ськиіі СО~З BIIC~}IJaf; ЯК іні

во,

серіі01НО

не' наr'аД:IТИ

також,

НВО і

що lІа[Jолег:шве !І!JНщеll.'ІЮ-

rIі,l,fнрі.шіі

()1l:НIОIОЧИ

нання ненависті до Ра;1ННСЬ .1е:іIlЯ

ДО

характер., рг];ше Сllівро6іТНІ![LТИО.

та[{е нас,

став-І ІІСН!lі,

не

МОЖ-

111.0

ІIІ ЮП1 .1ія.1И

яr..:і

МИ

РIlТЬ

ГО Р(]1ВИТКУ.

б СИЛИ не

.

ПІднести ку.ІЬ

рівень і добробут

кого Союзу cepe:L народіВ І при\[()в:rЯЮЧIІ в тоіі же час, Іній і ~lіl,lІиіі де~lОкратич- З:J.1еЖІІИХ країн, які добива народних демокраТИ'IІІИХ країн. Не І що у нас начебто нестерп-,' НИй Шір і Сllравжнє \lіЖllа- ЮТЬСН ві:І1,НОГО національно :.lОжна

соціаліс­

Нарешті, відомо, ЩО праг тич не Сі.Тlьсь}{е господарст-

1101'0 розвитку охо.пило та: З~1ушувати, Ц'зтор у ООрОТЬOl З? С!lравж кож наро..rи КО,'ІОН1зльних І турний

І

І1РО~IИС.'ІовіС:ТI"

ІІрО

Л/\і.rіОIlИ трудящих людей тєву СИ,lУ

мас, то це гово­ невичерпну

жит­

радянського ла-

нстаНОВ.ІеНІІЮ ОрГ;'НI 3УЮlЬСfl для ТОГО,щоб І ду, пго не1lереможність

ті-

ЕОГО COI?:~y, ііооги реЖИ.\IУ, на II~ :цивуваТIІСЬ, ,:L? якuт ;ІЩІІОІ'О З:IІ'а.1I,1І01·0 ~IIIf'y захищат~ СlIраву миру в ЕТ сп ави, за яку БОРОВСSl до JllодеIl, 511{) ного насе:lЯ- МІрИ неПРИСГОІIIІОСТ) 1 не- оеЗlIеки, ця С!Ірина Кlнець- УСІХ КР3IНПХ. Я ~Іаю на ува ІР' " ЮТЬ, не HOB~ і H~ р,в Bif{e· КУЛЬТУРlІос~і можуть дійти І(іfще.\1 буде :~ х.спіхом 3Дlіі! зі зни~І.еНIІЯ 13сесвітньоІ фе-І наш наРО:1, ро~ля.чи Велик) ~-\ак:н:уви.l0СЯ су мно для 110 j люди за руuежем, якІ нва: снена. В СВОII! IlеНIІО,' 1'1 і деращі профсrllЛОК, яка ПРО- І Жовтневу СОЦІаЛІСТИЧНУ ре Н) lН!Цla горін .. fk1.0MO, ,ЩО 'І і!(ають себе "СТ.l.1Ю" ~e\I.ll ми ВИ~0:LИ~10 з ТОІ'О, що СИ-І HO:OlТb ЯКТlIВНУ. НО~ІТИКУ lио.ЛЮЦіЮ. (БУРХЛИВІ оп(,агато газет 1 ЖУРНГІ.lIВ у і "ФУН.1а\lеНТО\I" ILИВI:[I.'~а- .Ш, ЯКІ :ІрацIOIОТІ) іrз к,)- ~rіжнародног() сп;вроБIТНИI!Т. •

'lаких к-раїнах,

НІ':

США і ції. ЯК видно, мипу:rа

Вііі-ІРІІСТ!) ШІРУ. РОСТУТї, З КОЖ-І иа робіТНИКіВ. зуси.'1.1Я ,'v\іж' JІЕСІ\И)

ВеликоБРI1Т<lIIIЯ. Cilt'hia.li:.>y-! на, НЮІ да.1а lIере.\1 I )ГУ СІІ- і!И~1 Дlle~1 і Сl!lІраютьсн ІІа І НЯРО:1II0Ї де\](}краТИЧIІОЇ фе наЛIІСЯ на р.():mа.1юнаНllі IJO-;.lам lIporpecy і ВО.1і 113.1. СН- ~іlLниіі ФУIІ;L<J\lеllТ. (30НИ дераIlіТ жінок і ВсеСВ!ТIIЬОЇ рожнечі, H~ДOBip'H

і

Хай живе радянський народ!

[lід()-I.lа~IИ pelll';IL!Ї, З.1.1 і rlаСlі_1ЬС стають нсе (;і.1І,1ІІ ОРГ:JНіЗО-·фе..rерації .1е\нжратичної мо

зріння до всьосо р,зДЯIJСf,f{О-: тва, ніЧ()1І) не НПН'ІIІ:rа )'0, намагnлисн Iluм~нше

llрав;l,И

.110' Ва!Ш\IИ іі \ІОГУТllі\llІ. Ра;I'яI!-1 ладі. Ростуть і міцніють Хай ЖlІне HalI!a \IОГУТНЯ IIРОIIУСТllТи:деіі, які 1І<і\l!lгаIOТІ)СЯ ГIOНТО сl.киіl .... (~ОЮj І:С саМ.іТIІНI! І<у.1ЬТУРllі ЗВ'яз.~и Mi;'Kдe~1O [)атькїrНItИllа г.()ю~~РаДЯIІ('I, про

і становищІ" в СРСР.

життя

1\

рити

Ш:IllХ,

ЩО

иже

ІІРШІІС

Нідо- сті.ТЬ!<И горя! нещастя

у

СВОШ

иОРОТ[,[)1

:за

I\.1ЩНIII! І ,,~)аТlIЧIIИМИ краIЮІ\I!І.

на- демократичниіі мир і КО.1(>\{)

мо, ЩО від т!єї nінформаціТ" І рода\!, Ш:ІЯХ сіяння ворож- ТИВIIУ безпеку наРОДіВ . .\\и-І СІІ:Ш Д('~IOKpaTiї ростуть "ро Росію, яка наповнює; нечі і недоиір'SJ ~Ііж lIаро- ро.1Ю(IН3 ПО.1lтика Ра;J.ЯIІСЬ-! і R HI,!)~IY :~all()pYKa ТОГО,ЩО

шпа.1ЬТИ

багатьох

газет у І да~IИ.

ких

СОllіаліСТИЧНIІХ

РеСllуі)

лік!

Хай живе C.1~IH1a бі.1ы!І--

КОГО Союзу знаходить ІІ':{- І СІІ;)ПВJ ~ІИРУ восторжеСТГlуЕ. вІIцыаa пяртія! СШ.-\. І l1елиr<Обританії, 110-1 Пан :\'О::.lес в О.l.lІііі і:! ТрИМI":У у МЇ.1іііОНіВ .1 fO.{еіі І (Б.\"РХ.,'ІІІВІ ОП.JІЕСКИ), радянсьюtіі ЧІІН:ІЕ СГlIlр<lТИ дух H~BiTЬ У і СНОїх П[)()\(()Н Кілька ,1l1ів '.Іа рубеже\l .• Народи СВіТУ" '" .х. ; Хай живе багатьох буржуазних діН-1 тому занвив, ЩО н;] КОЖ ,-З<J:шачає ТОі.!арИIlI Сталін, ..:.:. : уряд! Ч!В, ЯІ<І бачи:ш різні ВИДИ І ниіі ЛlОіі\І Kr втики ІІа а.1.ре- ,,-не ХОЧУТЬ rll)RTopeHIIH .ТИ І Товариші! Пе~ШИіі після- і бреХНі. Теиер ;І.1Я того, щоiJ І с\' CLLI:\, нз;чнї«()ваIIOЇ IJ І'а ха IІlііни. lЗони наllO.1l'ГЛIIНО: воl';;ННИЙ рі І":, ЯК 1 с.lід БУ.10. Х.~и ,1,ИRе наш ВОЖ;Ll,.

,.. .. ,

Нf1ІІИСЗТИ щонебуть про Ро: зёті "І Ірав;щ": ,1.руку"п,ся, 60РІОТЬСSl за З,\lіцнеНIІЯ ~I и І чекати, був ВЯЖ!<И~І pOKO~I. І якии .Be~1e. н:;; ~!lepe~ .:'l~.1I0 сію, був~є досить З:'lішатrllпринаіі\IНі, тисяча дюіі~ів ру іі безпеки". РаДЯIlСЬК;Ї! державі довеЛО,В~Х}СIІІХIВ а.~Я~СЬКОІ")аll:

трохи наКЛЕ'IІУ, трохи неуц, анти раДЯНСІ,КОЇ КРИТИКИ в

Жертви і потрЯСіllНН, за- \ ся Іlереборювати

наслідки І І{І ВЩИНИ" до, 1~1.11\~ВИТО: lІе..

тва, ТРОХИ нахабства -і стра 'І американській IІресі. t-:ав- подіяні нечуваною віііllОЮ, І біm,ш ніж чотирьохрічнот і рем..о~и I,O~I) HI~~lt.,., ~. H~IIJIII ва готова. Діло доходить· ряд чи \!Ожна запеоечувати перемоги, здобуті над Гіт.rlеjТЯЖІ<Ої війни. Можна сказаlкраlНІ, товариш н,I.IIIІ. до того, що праВДІІва ін- не ТАеРJ.ження П. Уоллеса. рівською Ні~lеччиноlO та ім- ти, ШО ЗУСИЛЛЯ радянських І (БVfJХ ГJИR <\ ОВАЦІЯ В ЗА

.11"

формація I~!)o СРСР стає ви (3AГ.-\!Ib~!: І IOЖНАВ.псн періа.'ІіСТIІЧНОЮ

~ !ІоНіЄЮ, 1людей да.1И свої резу.1ьта-, н\' Чf:С'ть ТОВ ..... РИ111" нятком, а орех.lllва -прави- НЯ В .~A.II). .". c-:,вори.1И ІІОАУ llO.lіТИЧIІ~ І ти. Справа мирного (iY~18-1 СТАЛІНА. ВСІ RСТАЮТЬ). лом. ЯКЩО ж факти трудно' ..В J~ІИ СI{лаДНIІІ ~lIil\Ha род оостаllОВКУ в YCbO~~ СВіТІ, ництва розвиваF.ТЬСSJ УСIllш-1 .

перекрутити, то тим Гlрше НІН оостанонщ, в ЯКІІІ ПРО-,СКОЛИХНУЛИ наРОДІІІ

маси,l но. Тепер ми можемо ска-

для фаКТіВ, про них просто ТИВНІІКИ міl\НОГО миру В[Ю- п:днесли їх поліТі1ЧIlУ ак-І зати,ЩО наша краІна міцно І замовчуют~.

Недавно В американських

сять сті.l',;{и С:Іементів lІен- тивність певненост;

і

пеr:I\ОКОЮ,

і

дали

могутній І і

з' поштовх розвиткові

впевнено

стала на шлях С.

Відповідальниіі еед.аК"[,ор А. ПОГРЕБJІ-ІСЬКИИ.

дe~lO- шви;шоТ відбудови і МОГУТ-

М.ВИ 0·=)281 B~OB~pi, KIIЇIJC;,!{OT 05.1. Ну.l. K'POIJ1. Друкарня раіігззети _Стахановець". Телефон-редакціЯ :2 дзв. Тираж 2i,OU.

93 номер 1946 рік  

93 номер 1946 рік

Advertisement