Page 1

Ji 93 (163)

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІн, ЄДНАЙТЕСЯІ

Внбори до Верховної Ради СРСР, ЯІ{Ї мають BiJ.бутися 1О ЛЮТ:)Г') .1946 ро:<у, ще раз про!(е:\1UНСТРУ­

СЕРЕДА

12

ють УСЬn:'ІУ

ГРУДНЯ

1!145

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РЛЙКОМ~. КП(б)\~ ТА

u

РАИРАДl1 ДЕПУТАТіВ ТРУДЯЩИХ,

Ю1ІВСЬКО!

ОБЛАСТІ

Іх

дільниці,

с !атті Сталінської Конститу

приміщення.

ціІ, оq;rоб . 'ТIОЮТЬ приміщення

С,·:Л3;1.У чих

них

каНД!l.1зтів

J~'ЛЬН[!ЧНІ!Х

до

обладнання

ви­

виоо р - і 60 Р ЧИХ дільннць-невідклад

коміс':!. На багатолюд-

З60[)ЗХ

ганізуваТІІ

l

не завдання кожного керів-

КУІ<ШИН О. Я.--кандидат від колгосп ЗагаЛЬНі збори КОJlГОСilників

колгоспу

ухвалили реко­ мендувати до складу д1 [;,ничноі виборчоІ комісіІ ді.'1ЬНИ!~l J\j'q 132 голову кол­

госпу

КУКШИН

!{(щендувати до складу

дільничної вибор­

чо\" комісії дільниці К2147

О.lє[{сандра

Яковле-

новку ЛОСЬ Надію

ХАРЧЕНКО Іван Григорови,і-~кандидат

ві,'\. комуністичної оргаЮЗ3ПІЇ

КО.1ГОСІ!НИІ,ів КОЛГОСПУ "Чср;зонаУкраІна",

кандидат від колгоспників

МАІ'ДЕНІ<О

Галин:!

J1eR'{ЇBHa

-

канди­

використати дат від КО.lеКТI1ВУ учите.1ів с. Опанасів.

но і висунуто :29] К31IДflJа·, багату інlІJ.іативу учите.'ІЬДМИТРЕНКО Хотина Григорівна-кан­ тура. Тру},ящl БРОВ:1РЩШlИ ства і учнів шкіл РDЙОНУ. дидат Від колгоспників колсоспу ім. Ле­ ДО складу

ді.1ЬНИЧl!ИХ

ви-

Вони допоможуть прикраси

ніна, с. Опанасів.

борчих комісій послали сво ти агігПуНКТИ і виборч; діЛІ, Іх

КРRЩИХ представників.

Дальше

розгортання

!lиці лозунгами,

плакатами,

ви- діаграмами.

КУКШИН Горпина

Тимофійовна-кан­

дидат від колгоспників колгоспу ім.

Ле-

ніна. с. Оl!анаСів.

борчот КЗ\f:lанії, залучення В селах району скла;rаШВА ЧІ{О Микола Миколайович-~кандо неТ нових аКТИВ:СТіВ ста- ють списки виБОРItіВ. ЗаКін дидат від колгоспників КО.'lГОСІІУ ім. Ле­ вить перед партіііН;JМИ, [13 дянсыи~Iии і І{ОМСО\Ю.·-І: .. СЬ-

чнли СК1алання списків виГ)ораіВ Крз('и'r'ВСІ,І(а і Кня-

ніна. с. Ооанасів. ЛУЗ51 Микита J(НjlИЛnВИЧ ~- каНДЕдат

кими організаціями

жиu:,ка сільські Ради. Скла

від КО:ІІоснників

дання списків-

с. Опанас\в.

рlЙnНУ

НОві відпов дальні завдання.

Кожна виборча ПОВНННЗ

стзти

діЛl>НИЦЯ СПРJвЖНіМ

ВіДIIОВіДfl.)

агітпункт. У

святковому пrИМіщєнні

рзтура,

ім.

"Положення

по-

глибоке

про

ЛОГВИНЕНКО Г.

"'\. --

кандидат

вибори",

JIОГВИНЕНКА ГРИГОР:51

НИМИ

СТРИГУН

ВаС'И,lЬ

від

колгоспу рекомеlі­ виборчо\" І<ОЛГОСну

Макаровича.

Сократович-канди­

агітпункту

по-. ВИННО бути

щільно пов'яза-

яка

ІіОтрібнз

для j НlIllЬ, створевня\\ при

ви60РLl. В.

Вже l{i.1hI<3 Дilів ЮТЬ аКТИRісти с.

: агіТIІУlIктів,

женці.

РУДЕНКО Дмитро Йnсипович-канди­

ННХ дидат від колгоспників колгоспу "Зоря",

залученням до

с.

КУJJзженц1.

iJpaIL;O- 'І агіТ(lційно - масової роботи І СИЗО--ІЕНКО Ростислав МитрофаНQГОГО.lів НОВИХ активістів, рекомевдо вич--каНJOJДат від колгоспників колгос­

нал, об.lзднанням пr!БОРЧИХ! ваl!ИХ до складу дільничних пу "Зоря", с. Кулаженці

дільниць,

Д,обре

агітпунктів. ІОні' виборчих ~

комісій.

СТРИГ,\'Н Артем Петрович-кандидат від КОЛГОСШlИків l<ОJlГОС[]у "Зоря·, с. Ку

КОМСQМОЛЬПЇ-8 ГітаТGDИ

переводить

агіта-

Микола

ла~f~~~ЕНІ<О Галина АриВонівна -кан-

'Серед агітаторів села Тре дидат від КО.1ГОСГlнш<ів колгоспу "Зоря",

Гоголів.

ЄВJІантіЄвич­ КОЛI'оепу

БУДЬОrlНОГО, С. Гоголів, БАРДАШ Марія Федорівна -

ім.

юзндидат

від КОЛГОСПНlшів колгоспу ім. Комінтерну,

с. Гоголів. сру JJЕВІЧ Роза Львівнз--кандидат від КО\IУllістичної організації С. Гоголів. Л11ШКОРІЗ Надія МИНОl;\на --- кандидат піl. колгосr:ників колгоспу "Червона Укра­ І;1а", с.

ГnГО.'lів.

ЖЛ1fНL;КЛ Роман Яковлевич-кандидат Біс'~ J{О.1!'ОСП':ИКЇв колгоспу НУ, с. ГОГО.lів.

ГОСIJників

-

ім.

І{ОМінтер­

кандидат від кол­

I~ОЛГОС[JУ ім. N~олотова.

Загальні Зf)ОРИ колгоспників колгоспу ім. Молотова, с Гоголів, ухвалили ре­ КО~lендувати л.о складу дільничної вибор­ чої комісВ дільниці .N2 148 застvпника

голови колгоспу тов. ЖОВТУХУ 'Григо­ ріЯ Антоновича.

-

канди­

Д"lТ від комуністичної організаціІ

МИРСЬКА Галина данилівна

с. Го­

ОЗДО).lеному СтзліНСЬІ<Ої КОНСТИТУIlїТ 110- дат від комуністичноІ Оії'анізацїт с. Кула

аг:таТn[):і, ТУТі !ІЯМ!! виборчої ка~lпаніІ-об- дат від Кn.ЛСІОНВУ УЧlilелів с. Кулаженці. qіБГ(lпа н:,:я літ,'-, лзднанН5Ш виборчих дільТКАЧЕНКО Параска Афонівна - кан­

агітаторів і

ЗАХАРЧЕНКО

ЖОВТУХА Г. А.

участь

вивчення з

Леніна,

ЖУРИЛО ЛюдМіла ЯКОвліБна-кандидат

за-

винні ч~ргуватн добре під- ~ не з невідкладними 1авдан-

ГОТОВ.1е,]і має бут!!

КО~ІГОСПУ

населення у виборах, треба колгоспників колгоспу ~Зоря". праl3ИЛЬНО скласти СПИСЮI Загальні збори КО.1ГО'і\1-lпків виборців, уточнити Іх, пере "Зоря", с. Ку.1яжеНlj, ухвалили віряти хід цієІ роботи. дувати до складу ді:ІьничноІ Рuз'яснення трудящим ком сії дільниці .N'2 143 голову

о')лзднзтн

тепло~,у,

Шоб

безпечити загальну

центром M?COEJo-політичної роботи, зв'язаної з підгоТОвкою до виборв. Пои кожній виt50рчій ді с'1Ьшщі требl Я!(Н;іЙШВИJIIJС' створиТН і

не просто

технічна робота.

Гоголів.

с. Гоголів.

1< ) МСО~І().]ЬСЬЕИХ

ШИРОКО

с.

ТАЛАШ Василь Марковпч-,каНДllдат від

від колективу учителів с.

пунктів і виuорчих діЛЬНlЩI,

ланкову-стаха­

Сте:Іа:Іівну.

сі.1ьгосаар;ілеЙ, робіТНИКіВ на території яких утворені БАТЕЧКО Гордій Яковлевич - кандиі Сlу:::бnRILіВ піДIlРfJЄМСТВ, виборчі дільниці. дат від колгоспників КО:ІГОСПУ ім. ЛеніНі! :·щ':і:щнннх паrтійних, В справі обладнання агіт на, с. Опанасів.

j()вих організацій осгосо.ре-\ слід

н а­

парт:ї

коп.

НИІ(ів колгоспу ім. Леніна

ко.;ГОСПНИКівl tlика КО.1Госпу і установи, Бича.

і профСII'.l

6!!ні СТЬ

навr.оло

Леніна--Сталіна і радянсыIoгоo уряду.

се.lах району З3І<:ІІЧИЛОСЬ агіТIIУНІ<та. По-діловому ор­ ім. Леніна, с. ОпанаСіВ.

13

ВIІСУВЗ!ННl

ЗГу,JТОRааїсть

RОl\НШЙ ПО ВИНОРАХ П! ВЕРХОВНОї РАДИ СРСР ПО БРОВАРСЬКОМУ РАПОВУ

Постановою впконко ..tУ художни!ш малюють лозунРаЙrал.и депутзтівтрудящих ГlI, виписують на плакати Іщqначсно

15

р.

l\llР:tльно-поліrичну

IЇr)ro

ВИQУВlіННff КАНЛИll~ТІВ ио СНЛАUУ ДІЛЬНИЧНИХ ВИБОРЧИХ

Бойові завдання виборчої кампанії CТB;JpeHO виборчі

иїна

св! ТГ)'11

ШОГО народу,

гол1 в.

ТАРАН Микола ПRВЛОВИЧ ~-- кандидат від КО.1ГОСПНИІ(ів колгоспу

с.

ім. Молотова,

Гого.1ів. ЛИМАРЕНКО Надія Львівна

-

канди­

дат Р.ід rо6ітників медсанпраці с. Гоголів.

ОСЬМАК .і\~Jшола

Петрович~-кандидат

від коаl'ОСПНИI(ів колгоспу ім. Будьонно­ го, с. Гоголів.

Г ЛАДКА Єлізавета Дмитрівна-канди­ дат від ко.пективу учителів с. Гоголів.

ГУТЬ Антон Прокопович кандидат від КОЛГОСІІЕиків колгоспу ім. JЛолотова, с. ГоголіR.

ЦіЙНО-МnСОВУ роботу КОМСО- бухів а;{Тивно працює секре с. КулажеНЦі. ЛОГВИНЕНКО Софія ІваНівна-канди­ молка-учите.Іька Крисилів- тар !<СУ\ організацir тов. ськоІ шко.1И .і\10ТРЯ і3ЗСИсlів Бабич. Він провів 5 ЗЗНЯТЬ, ВОЛОХА І. В.-кандидат від колгоспни-­ дат під колгоспників колгоспу ім. Пет­ ООВСЬКОГО, с. Гоголі в. на Зозуля. Во",и прости-.ш, ІІЗ ЯКИХ роз'яснив колгосп­ ків колгоспу ім. Леніна. Загальні збори КОЛГОСI1Ників колгоспу , СТРОКАЧ ЄвдокіЯ Яковлівна-канди­ зрозумілими С:ІОвами Р01'ЯС ннкам права і обов'язки ра

нює Rпб')~:~П\1 С"О(О1 ДВ.'Jдця- Л.ЯНСЬКИХ громадян,розповів ім. ,Пеніна, с. ПJlоске,ухвалили рекоменду дат від колгоспників колгоспу ім. Моло­

тихат;.;и КОЖНУ статтю ВН- про боротьбу геРОїчноІ Чер вати ДО склал.у діJlь::ичноІ виборчоІ коміс]\" бор'lОГО закону, Ста;І нської ІЗоної Арм!ї і радянсыlогuu дільниці .N'2144 колгоспника тов. ВОЛОХА Конслнуції. Мотря Взсил;в народу в період Вітчизняноr Івана Васильовича. на

!lрочитзла

в~йни,

КОJ1ГОСl1ника~.1

.1Єlщію нз те,\!)': "Конститу­ ція

СРСР ~- найдеМОКРі1ТИЧ-

ніша

КОНСТИїуїLія

в

світі".

про

невіДК,lадНі

З3В-

даНШІ в!дбудови КОЛГОСПНО­

СТРОКА Ч Максим Петрович-кандидат від колгоспшшів колгоспу ім. Леніна, с

го ГОСl!одарства.

ПлnС'(е.

_----

Н. ГОРЛ, секретар РІі "llіС\lУ.

.

до наGТУПИОї напади MїHiGTpiB 3RНОDДОННИХ Gпnав Спuдуqоиих ШтаТіВ) ВВЛИRООDитаНії і Радянського Сuюзу в ~іОGКШ

Умовлено, щ() в Москві кожні три Місяці. Зустр;у 15 грудн)] в!Доудетьсп зуст- дасть можливість БРИТ3!1СЬ­ РІЧ М ністр'в ззкоr;lО!1НИХ кому, АмеРИ[{3НСЬІ<ОМУ і Ра справ 8єлико6РИТ,НIIЇ, Радян ДЯfiСЬКОМУ Урядам оБГОRО­ ('ького Союзу

і Сп()лучених

Штатів. Ця зустріч В.'lашто вується віДIІОВІДНО до рішен

НЯ, приі!'IЯТОГО на

Я.1Т1!1!СЬ-

~I. і\ Конфер:"нції. яке [іеред, (\ачає

наради

TphOX

МІН1СТ-

ріВ закордонних справ через

БІГУН }'v\итрофан Фадєєвич від КОЛГОС!ШИl(ів колгоспу ім.

-

това,

с.

Гоголів.

КУНІЦЬКИЙ Р. І.-~кандидат від колгосп ників артілі ім. Сталіна.

Загальні збори колгоспників

арТІЛІ ІМ.

Сталіна, с.Требухів, ухвалили рекоменду­

кандидат вати до складу дільничноr виборчоТ комі­ Леніна, с . сіІ дільниці .N'2150 тов. КУНІЦЬКОГО Ро­ мана Івановича.

Плоске. КРИСЬКО Дмитро Петрович кан­ КАІ(УН Ірина Нечипорівна кандидат дидат від комуністичної організац;У с. Тре від КО.1ГОСП.іИl{ів колгоспу ім. Леніна, с. бухів. u Плоске. ЛЕВІЦЬКИИ Віктор МихайловичМАnЮГ А Іван Кирилович-кандидат 13ід кандидат від колективу учителів с. Тре­ колгоспників колгоспу ім. Леніна, с. ПЛl>С ке.

бухів

БАБИЧ Симон Павлович кандиШЕВЕЛЬ Олекса Маркович кандидат дат нід l{Qлгоспників артілі ім. Леніна, с. від КО.1ГОСlшиків колгоспу ім. Лсlііllа, С. Требухів. Плоске. КРИВJ2НКО Пилип ГригоровичЛЕСИК Катерина Фадєєвна кандидат рити в неформальному і дос від КО.1ГОСllників КО.1ГОСПУ ім. Леніна, кпндидат від комуніСтичноТ організац ї с. с. Лідницькому порядку ряд ПЛОСЕе. Требух'В. К,УЦЬ Марта Якимівна - кандидат питан», що мають аl(туаль­ не значення ДЛЯ трьох країн, лос::ь Н. С-кандидат від колгоспників від колгоспників артілі ім. Сталіна. ІВАНІШОВА К1Терина ХРИСТИі-іівнаа також об~lі!іЯТИСЯ думка­ колгоспу ім. Будьонного. МИ

З

ПР!JВОДУ КОН1 ролю над

атомною енергією.

ЗJгальні збори колгоспників КОЛГОСПУ К(1чдидат 13ід ім. Будьонного, с. Гоголів, УХі33Л!1.'!И ре- бу:(іВ.

колективу учиге.lів с.

Тре­


2

Висування кандидатів до складу дільничних виборчих КОГ~lісій ПО виборах до ВеРХОGШIОЇ РаДІІ СРСР по Броварському раЙОllУ КОВлЛЬ А.

Загальні зБО[1И КОЛІ оспників кол­ дидат ві.1. КОЛГОСПlІиків колгоспу t СИ.'Ті bha-каНДИ,ll,ат від КОЛГОСПlІиків Вигурів­ госпу ім. Леllіна, с. Свиноїди, ухва­ ім. Кагановича, с. Рудня. Іколгосп у ім. Кіr:UJ:за, с. В.-Димер!с!. лили рекомендувати до складу діль­ ЗА6ЕРЕЖНИИ ТІІхіН АЧРJ\ll)!JlіЧ

С. -кандидат від КО­

~Іуністично!' організаЦІЇ

с.

щини.

Збори партійної організації с. Ви гуріВщини ухвалили рекомендувати

,1,0 складу

ДІЛЬНИЧНОї

о!їсі!' дільниці

.N'2 121

виборчоІ ко­

виборчої комісії КОЛl'ОСIIlШЦЮ тов. КО Домаху Федорівну.

~"кандидат від

Меланя

Микитівна

--

БАРтош І. У.-кандидат від кол -кандидат від КОМУllіс ГliЧllОЇ орга­

дільниці ЛИСЕН­

госпників ну.

ПАСТУШЕНКО Микита Іванович

тов. КОВАЛЯ

АI!ДріЯ СтеІІановича. КАПЛУН

!НіЧНОЇ

,N'2 128

ГОСПУ ім.

колгоспників

Jlеніна, с.

КОЛ­

Свиноїди.

Ім.

КоміН1ер-

нlзаціr с. B.-ДИМt>[1ЮI. ГРИШКО Іван! [авлович- кандидат

від

комуністичноІ

ОРІ'анізацtї

Зflгальні збори колгоспників кол­ с. В.-Димерки. госпу ім. KO~liHTepllY, с. Світильне, КРУК Катерина Федорівна-кан­ ухвалили

рекомендувати до складу

дидат

від

КОЛГОСПІІl!ків

КО.1ГОСIIУ

І<ан- ді,fЬНИЧIІОЇ впборчої коміСІ!' дільни­ il.l. Леніна, с. B.-ДИМЕ'рка. каllдидат від КО:lективу учителів дидат від КОЛГОСІJНИК в КОДГОСПУ ці .N214S годову колгоспу ТОВ. БАР РУБАНКА Поліна Ce~leHiBHa-с. Вигурівщини. ім. Леніна, с. САИIIОЇДИ. ТОША Іова Устимовича. каНДl1дат від КО.lеIПИВУ учителів ВАСИ.';ЬЧЕНКО Олександр Пав­ ЛИСЕНКО Марія Юхимівна-­ лович -кандидат від

комуністичної

о;.:>гаНіЗЗЦil' с. Вигурівщини. КОМАХА Дмитро !'V\lІхаііловичкандидат від КОJIГОСПНИКl в КОЛГОСПУ

і І!. Ворошн,-юза, с. Вигурівщина. ІВАНОВ 11етро МИКО.lаєвич-кзн

БАТЮК Софін Дмитрівна

колгоспу

-

кандидат ві и. кол ГОСПlНlКі в

КОЛ гос­

пу ім .. Пеніна, с. СВННОЇДІІ.

ОНОПРІЄНКО ка~ідидат від

Ніра Василівна-­

кодгоспників

КОЛГОС­

пу ім. Ле!lіна, с. Свино!'ди. ЛИСЕНКО Софія Микитівна-­

Д1I.'1.ат ~iд І{() .:уністичної організаl~ії кандидат під КОЛГО('ПНИl{ів

колгос-

ЧЕРНЯlСЬКИЙ МИКО,1а ТIІ~lОфі- с. В. Димерки.

євич- hаllдидат

від

комуніСтичноТ

оргuнізаціУ с. Світильне. ЯКОНЕНКО Галина

САМСОНОВ

Петрівна -

fji.1.

І,'I'lдида','

кол]'о;.:,'ннків

КОЛ ГОС-

ВИЧ-Кандидат

від

--

кандидат від

I{О,lгоспників колгоспу

"[[ролетар­

СЬКИЙ шлях".

ЗагаЛЬІІі збори КО.l"ОСПН[]І,ів КО.l­ ГОСІІУ "Г1;:ЮJIетаРСI)IШіі І!І.'ІНХ", С.За­ ЗfНI'Я,

ухваЛИ.1И

реКО:Vllсндувати дп

СК.lаду діЛL,НИЧНОЇ виборчої КОМісії ,1. і льниці N'Q 123 стахановку тов.

ГЕРМ.'\.ШЕНКО ГРИІ'орій

Йоси­

те.'Іів с. З:13I1М'Я.

РИЖИЙ Олекс~ндр

Іванович­

кандидат від комуніс ГИЧІ/ОЇ

органі­

заllії с. Зазим'я.

СПИЧАК Павло Се\lенович-канД;lДзт

в Д

учителів

КО:l~КТИВУ

J:ннм'я.

ХОМЕНКО Є.

О-кандидат

Понас

ЗАПОРОЖЕЦЬ

Марія ПС1lпелс і і-

СвіТlІльне.

ДЯЧЕНКО Роман Петрович- кан

!

З

-

ка!іДIЦат від

від

ім. KO~liIlTepHY, с. СвІтильне.

учителів с. За:mм'я.

СТРІЛЬЧЕНКО

lJ!Jч!!оі Вll00РЧОї

комісії

КУКСА Катерина -кандидат від

ді:;ЬН'Щі

Rrlч-каIlДИД3Т єід J{О.'lГОСlІників кол

зим'я.

ГУЗЕНf{О І. С. К<1l1дидат від колгоспників колгоспv ім. Юрова. ЗагаЛЬНІ

зі)ори КОЛІ ()'2JIників КО.'I­

госпу ім. Кірова, с. ,lН.Ш

І ]огре6и, ухва­

РСІ.:оме!lДУ(lпа _'І() Сlиlаду діль

Н!1ЧНОї

ВП()ОРЧОЇ

КОМІсії

дільниці

.N~

КОЛ-

О

. MC.liJI<!BIIY·

'\ PO.\\AH'j!{ Прокіп

КОРОЛІ) Василь

.

ДИД<1Т в1Д про

ІnаІІОВIІЧ

ф' еС!IІІІОІ u

Н'ШІВ В1УТТЕВОТ

-

спіJlІШ

РОбіГ (

ПРОМИСЛОВОСТі арті-

КОЛГОСПУ

~.aT ві,1. ко.:JГОСПІІИвК :З' 1 КОЛІ осну

М.IІК1IТОВIIЧ -- .

11М. Шевчеllка, с. СВІ гильне.

САВЧЕНКО Микола

Петро[НІЧ--'

кандидат від колгоспників

КО.1І'ОС-

іч

J.;СlНдидат від I":О.НОСПlilJl( в ' П 'JI'реlJИ. НУ i~l. І \!рОВ3, С. І"О ,1!!<11да З··· ОКСЮ1 . "'! сг.\.

КОЛГОС-

11 . - азаjJІВ-

РIЗНJ11{ Га:IИіl<l Ka~l;lliHa, с. J1ітки.

ГОСІІУ i~l.

11)

ім. КІрова, с.

Погреби.

I<ОЛГО('ПII!!ків _ _ _ _ _ 0<

колгоспу

ім.

l{О.lГ(JСПУ

В,:-..... jrlимеf'ка ).

КУЧЕРОВСЬКИl! Кузьма

КОЛ- і МОRич-каНДllдат ВІД

Авра­

КОЛГОСПНИКІв

2 о!' п'ятирічки, ухвалили ,КОЛГОСПУ ~6іЛЬШОВИІ{·, с. В.-Димер

внб(JРЧ~)!' І(омісії дi.'TЬ~lIцi

СОЮЗУ,

.N2 1::17

ГО,'ІОВУ'

ЕmlуніСТИЧlіОЇ

. ЯРЛ\ОЛЕНКО П. Ю.- К.8НДИ.'lат KOJlrOCIlY НІ. Пет-

ВІД I{ОЛГОСllIIИКlВ РОВСЬІ-;Оl·О.

Загальні зБОjJИ колгоспників кnл гоС1!У і\1.

ор-

меркя,

ВОРОНЕВИЧ ,'v1ихзliло

-ка!ІДН\:lТ В'Д РОС:ііТШ!І{ЇВ

Збори партійної організапії

ПетrОВСhІ{ОГО,

УХВ8.'ІИ.1И

с.

В.-Ди­ ,10

реК(JМСНДУВіНИ

ІІJ3НОВИЧ СК:Іаду дільничної виборчої I{o~liciI

I1po1Jeciii діЛЬішці .N'Q 133 знатну ланкову-ста хановку тов. ярмо.пЕНf{О ГlЗР~IС­

НЮU с.

БЕЗРУЧКО М:1ріЯ ЯКОПЛіВН[]

Б06-

РІЩІJІ{ОЇ А1ТС ухвалили рекомеlЦУ­ дидат від' КОЛГОСІІНиків вати ЛО СКЛі1/J.У ді.'IЬ!!!РІІЮї внбоl'ЧОТ КО\\'сії ДіЛЬНИІ!,і ,N'Q140 диnеПОjJа

МТС тов. КО.\\ПАНЦЯ Афонтієвича.

r

Рудні.

"

:М. Кірова, с.

ЗаВОРИ'іі.

кан ВОjJошилова, с. B.-ДимеРІ..:а.

KOJll'OCIIY, TEPElllE!!!\O Ганно Ом.еЛЬІ{івна­ ; KaH~1IIД[IT НІД КОЛГОСШІИІ":IВ КО.'lГОС­

ФЕДОРОВСЬКА Катеринп Юхи-, пу ,ІМ. ВоеОlllИJIо~а, с. 3.-Двмеркз. Гаври.13 :vtiBH3- Ю!І!Д!!/Lат від КО.1І0СПlІиків' Бt:ЗСЛН:.РТНИИ Іван К:::ЛСНИ]{О­ КОЛГОСI1У ім. К'рова, с. З?ВОj'!IЧі. !'вич~'- кандидат від КОЛГОСІ1НИІ:ів ЮНДРАТЕНКО Дапид AH:L'Jiiio-' КОЛГОСПУ »П'ятирічка·, с. В.-Диt

вич~-кuндидзт від КО.'Il'оспників "ОЛ

БУРДі\. Настя ·.І.,t\усієвна--кзв:ш-

лат від КОЛОС[llllшів КОЛГОСfIУ і,l. ВоrОШИ,lова, с. Рудня. НЕНЬ!(О Поліна Іванінна К<1Нідидят від КО.lIОСI!Ill1ків КО.НОС!!У ім, [{аl'ановнчя, с:. Рvдня.

меркп .. В'\СЮК

госпу i~l. 2-0Ї l1'ятиріЧЮІ, с. ЗаБОРНЧі.

.'-\

J

дидат

Софія ФедоріВ-

вІД

Т'І Д х. осип. мит.р.ович-к.'ан КОМУНІСТИЧНОl

І В Д БАЗИР М. с.-кандидат від КО.'l' ції С. .- имерки u ГОСllІIIIКI'в

I{О:IГОСГР'

.

_П'ЯТИjJіч[,а".

о"

І

БЕ'1<'НЕРТН[АИ М ~JL.iYl

~.l

оргаНІзаu

'1

икола у о. СIl110-

ВИЧ-!{:lІщидат ВІД колгоспниКІВ КОЛ

Загальні збори КОЛГОСПIlиків КОЛ-, ГОСПУ ім. Петровського, с. В.-Ди-

госпу .J:l')]Тllрічкз", с. В.-Димерка, І ме[1ка . ухваЛП<JИ рекомендувати до складу І l\ОВАЛЬ Гнат Романович - канл.ілыlчноїr виборчої коміс!' ді.1ыІ'' дидат н'д комуНістичноІ організаці ,N'Q 134 ланкову тов. БАЛ1Р ,'v\a! ції С. В.-Димерки. ріЮ Сил.орівну. нл,vЛ'\ёНКО Марія Харитонів-

ПОНО.\t\АРЕН!(О О.lексаІІдга ~~aЛЕБG)'l'1'I-J~tL\Ь ІВ"І' Лук'ЯІIОВИ'J- h.a-каНДIJ;!ат від КОЛГОСІшнків КО,1від КОJlГОL:11ників l~ -',у 1 _ " "1 . Ш В Д Ж OI~TIIH, с. r.:аl'дидаl' "іл. I.{O'~I'OCIIIII·IKI·B I:O.'IrCJCгоспу ІМ. евченка, с. .- имерКОЛГОСIlУ ім. :2 О -річчя . 1 " •• 1 ,

;І biBH:1--каllдидат

І30рошилова,

від ім.

від

!{().lГОСПlІиків

К(]гановпча, с.

КОВІ

lIYH

i~l.

с. РУ,1. ilП .

Настя

пу ім. JIeHiHa, с. В.-llиме[1l.:а.

---

І{ан-

КО.1ГОСІІУ

РУ.1НЯ. IlaB,1iBl\a--кан-

кахитрий

Олекса Наумович _

ОНАІJШО Гаrрп.l0 ГаВРН:Н)ГJflЧКіШДИ.ІТС>Т в J( !{О:IГОСI1І1иків 1\0,110С- кандидат від комуністичної оргаllі.~Ц 'Т В Д пу

САЛШОI-l Сава Гнатович

Ле,l!іна.

С

,.

КАРПЕЦЬ Сава Сявович--кандпДІІдат в'д КОЛl'ОСlІlІиків КО.іГОСIlУ ім.2-0Ї п'ятиріЧI<И, с. Заваричі. дат від I({)ЛГОСIJників КОЛГОСІІУ ім.

рицької мтс.

дидат

ЛИСЕНКО Д. Ф.-- ::аНЛlдат

\

Р<::КОМСllДУlзаТI1 до складу дільничної І' ка.

ної спілки торфuрозробок

"НЕБРАТ ЙОСИП ІВ:JНОВИЧ~ К8Н;1II-

КОЛГОС-

КОЛГОСIJlІИків

~(c,

ку Юхимівну. КОМПАНЕUЬ Г. А. - каНДИ,1.ат Заворичі. від комуністичної організації Б06-' АНДР:-'ТХ Василь Павловпч- кан­

БОНДА. РЕНКО Іван ;\~ІІJ{ИТОВІІЧ -І дат від колгоспників КО:ІН)СІІУ КII1І;!,идат ві.1. КО;ІГОСIІ1ІIiі(ів

ім.

ПО,10ВКО Павло !ванович-кан-

"', І' )'говсыогоo

І

Пянасівна -1..:ан- ганізаІLії с. Завоrl1чі.

ва ~-f{андид"т В'д I(О.НОС:IІІИl.: В КО.1- РУДНН. І'Г;СПУ i\l. Юр()ва, с. І[огреби.

.-;"имерка.

CI1,T~.K\.)

[(аЛ'ніна, с. Jlітки.каНДilдат від

AI3PA,'v\E ,Ku [(атеРИIIП ндріііОв ня -каНДИ.lат ві,l, КО.lеЮИI~У \'ЧIlтеJ KO:lelav.HY учите- лів с. Р"ДНі. ,

МАРЧf-:Н}{О Іван Петрович -ЮJНЛ'."сlіНСЬЕОЇ [{О\j\'ністнчної Спі.1Ю! МО,10ді УКР:JЇJlИ С. ІІо lі)ебн. СЕРГІЄНКО ,'v\аr ія Григорівна--

с.

.

_

КОРОJlЬКОВЛ Катерина ПеТ!Jів- Героя РгДНI1СЬКОI'0

ha-!{(1!l;1,ИДUТ від

.'1\I.1.8Т ВіД

1,OTOГJC;"1(OГo,

'1"1 і

З<1га.lьні Зf)Ори колгоспників

РИ.'v\АРЕВСЬКА

.'і[3 С. Гll)гр,.!іи.

заводу.

БОі.3КО Марія OctalIiBla-,-кан.1.И-

ІМ.

ка!lДИДОТ від колеКТIІВУ учителів с. КИ. .;1IТКІІ.

зацїі с.

А

Дмитрович -кан-

··Г А--' ' : ' . : СІ\ИDА Устя Андр !Obha--канди. В. h~ндп~~г ~"( КОЛ дат і1ід КОЛГОСПllиків ІЮЛГОСIIУ .Біль Л:-"К'ЯН12НКО Олекса Іванович-~- І,ОСlllI111\13 КО.1Госпу ІМ. 2 01 ПЯТИРІЧ ) ШОВНІ{", С. B.-ДИМ~Гl'(],

лі ім. 19-річчя РСЧА, с. ,;liTKII.

І\а Ідидат

-

кл~нк:рного

БрораРС!J!(ОГО кліНI,еРIIO;-Q

к'1н- ~aHД!lдaT Б!/l КОЛГО\ПННК1В КОЛl'ОСIIУ ДНД;:Т еід

Ш I3А ЧКО Василь Оверкович -КЗВJидат від комуністичної Оl:ганї-

м. Юрова, с. [10і'ре')!!.

Бро~аРСЬ1'0І,

у~ва"ІИЛИ гекомеНД~ВIJТИ .д?

прилt\А Панас

ХО)fС\Й Ганна 51{-ОВЛівна ~ l(;lІ!.'НІ-

,\"~130 партизпнку-ордеIlОНОСКУ, Г{)- ПАТ від КО,lГОСПНІIІ<ів

1:2-1 1'0,1ОВ)' сі.1lJгоспарт .1і тов. I.V3t:H[{A ІваіІа Сте.IЯНО13!l'lа. \А . 11 ЯН,lівна-.'rl!ll'B!lf!-'fJ"О ..' . ~.- [:. lК .v\аjl'Я [{ід КО.!!ОСllllllК.В КОЛГОС!ІУ

..

Христофорівна повича.

колгоспників

лову ССТ тов. ХОА\ЕНКО ЄВДОКіl{) КІрова, со С~ітильне.

Пав.lO Васильо. ДИ,J,ат ВІД КО.1ГОС[Ішшів КО.1Госпу i~I.

госпу »Пролетарський шлях", С. За­

б'

тов. СА,ЛСОНОВ.\ Антона Проко-

,111 jJекомєндувати до Сl,ладу Л,іль- Сві гиJJыl..

Єлисіjjо-

колективу

б

.

а~'аЛЬН1 з ,ори .РОоIТІІ~IЮВ 1 с.1JУЖ

КОРНА Клавдія Опсil\ОВllа--кан-, СІ,ладу .ДІЛЬН~ЧНОї виБОрЧОІ КОМІСl1 'ДІ <ІЬНИЦІ .NoI3) ди 'ектора - дl1Дат від КО.1Госпників колгоспу' ,-' L ! заводу

H8---каН.lидат від комуніСТИЧIlОЇ ор- !{СЛГОСІ:У i~! 2-0Ї п'ятиріч!ш, С, 3,ШОРIІ ВИ'І-I{;J[fдидат від КО.ІГnСІІНИКЇВ КО:! гані:"JвціТ с. Літки. чі тов. СИТЬКО Андрія ВаСИЛ1,овича. госпу "Ilролі.: Гdрсь;.;:и.і Ш.!>!:':" ,с. За­ О.'v\Е;1ЬЧУ!{ Мотрп Гнатівна­ зам·я. ЮНДРАТЕНКО Іван АндrіЙf)ВИЧ 1{3l1дидат від колгоспників колгоспу монівна

клін­

ГОСІ]У ім сІ{ірова, с. СвіТИЛЬАе. ДН.1.іІТ від комуністичної організації БАГ JJАИ Григорій llанаСОВН'I- БРОВ[ІРСЬКОЇ МТс. Збори працівників сільсько\' спо- кандилат від ЛеаіIІСЬІ{Ої КОМ\'I]ісЗУБ Фрос,'на Максимівна-l':ЗВживчої кооперації с . .пітки ухваlИ- тичної Сllі.1КИ Молоді УКРLlїll"И с. дlцат від робіТНИJ(1В і службовців

с. пу 1\1. Ka,li!-lіна, с. JliTKII.

ГАЛИЦЬКИЙ

кол

прааівників сІльської Споживчої КО, ОllераціУ с. Літки.

іlLИГОJ1Ь Марію ТИ\lоФіЕВIІ"У.

Іj()вич--;ашдидат від колективу учи

колгоспників

госпу ім. Леніна, с. Свиноїди.

комуністично!

організаціУ с. Вигуріащини. ЩИГОЛЬ М. Т.

-кандидат від

І{андидат

-

кандидю від колективу учите.lів с. і керного заводу.

дидат від КО,'!ГОСПІІиків КОJIГОСIІУ І БОВЦІ В с. і3игуріВЩЧ"И. ІІУ ім. Леніна, С. Свино!'ди. І за.воду ВАСИЛЬЧ~>![{О Яків Г"аТОGИЧМАКАРЕНКО Василь Пилипович ім. Комінтерну, с. СвіТИЛЬІІе. ilУ ІМ. jjорошилова, с. Вигурівщина. ЄРМОJJOВИЧ МІіКО.lа Юхимо­

А. П.

І від робітників і службовців

.

ІМ.

І"

КРУК

\lровз, С.

Х'lритина

В

а

заЦІ

.-1-- имеРК(j.

.-

имерки.

ЮІІдрзтіВіl<1-

кандидат ВІД КО.1ГОСII ' llJків

І,О,'ІГОС-

пу ім. Юровя, с. 3.-дИ\1еРЮ1. ЮНДРА ТЕНКО

с.

О;іск('аll,'!I'а

А:l-

Відповідальний

релактор

М. ДАШКОВСЬІ{ИЙ.

БИ 50[53 М. БрОва-Р·и~КиіВСI:КоїО-б~1:'-ВУЛ. Кіроіза. Друкарня ра;їга·3ёТИ:,ста::а~ОВець":-і'е;;t:;.гО;Ї----р-е-д-(.І-К-Ц-ія-:2'!"-'Д-З-Бl-.~Т~и-ражі'5і5.

93 номер 1945 рік  

93 номер 1945 рік