Page 1

Сьоrоднї

Із засіданnя колегії РДА

Затверджено

Вручення

невідкладні заходи

держактів на

v

номерї:

Ретро-авто це круто!

землю триває

Офіційні повідомленІІJІ Реклама,

ТЕЛЕСВІТ

оголошенnя

телепрограма

сторінка

сторінка

сторінка З

2

Броварu..t.ині

Виходить з

17

квітня

-

сторінка

4

добробут

Субота,

1937 року

5

стор.

6-7

сторінка

8

благополуччя!

5

грудня

року

2009

Ne 93-94 (10110-10111)

УКАЗ

Haw

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Ng 955/2009

28

каnендар

листопада в Україні

ешановували

Про присвоєння В. Чернишенку

пам'ять

жертв Голодоморів і полі­

звання Герой Украіни

тичних репресій . У заходах

За визначні особисті заслуги перед Українською дер­ жавою у розвитку сільського господарства, впрова­ дження прогресивних технологій та передових форм господарювання, багаторічну самовіддану працю поста­

взяли

активну

участь

жи­

телі нашого міста і району.

1

грудня

День праців ­

-

ників прокуратури. З про­

новляю:

фесійним

Присвоїти звання Герой Украіни з врученням ордена Держави ЧЕРНИШЕНКУ Володимиру Іллічу - голові правління акціонерного товариства "Комбінат "Теплич­

телів

святом

Феміди

служи­

привітали

очільники міста і району.

З грудня- Міжнародний

ний" Броварського району, Київська область.

день інвалідів .

Президент Украіни

23 листопада 2009 року

Віктор ЮЩЕНКО

ГероfІ України Володимира Чернишенка вітає голова Броварсь­ кої районної державної адміністрацІЇ Андрій МАЗУР.

6 rрудня -

ДЕНЬ 3БРОИНИХ СИЛ УКРАІНИ,

Шановні військовослужбовці! В~д імені Броварських районної державної

адміністрації та районної ради, трудових ко­ лективів, підприємств, установ та організацій, усіх жителів району прийміть найщиріші вітан­

ня з нагоди професійного свята

-

Дня Зброй­

них сил Украіни!

Відзначаючи це свято, ми складаємо глибо­

7 rрудня •

бували перемогу над фашизмом.

Віримо,

що

обов'язок,

забезпечують

надійну

оборону Вітчизни, П недоторканність та тери­ торіальну цілісність.

Хай щира любов до України, славетні бойові

подвиги наших батьків та дідів, народна пова ­ га надихають вас на нові звершення у благо­

підприємств,

установ

та

родній справі служіння рідному народові. Ба­

щиріші

жаємо вам усім незламної волі в подоланні

місцевого самоврядування!

труднощів військового буття, надійного родин­

Це не лише свято депутатів і тих, хто пра­

Сьогодні українська армія проходить склад­

ного тилу, доброго здоров 'я та звершення всіх

цює в органах місцевої влади, а й усіх ви­

Збройних сил Украіни славні традиції, великі звитяги коЗацтва та наших ветеранів, які здо -

ваших мрій і побажань. Щастя, добра та злагоди вам і вашим роди­ нам, дорогі воїни та ветерани!

апаратів

вітання

з

нагоди

свята

-

місцевих рад,

яким

територіальні

громади довірили представляти свою волю,

ор­

нині зміцнює обороноз­

ний етап становлення. За плечима військових

чесну й самовіддану працю сільських, селищ­ них голів, депутатів і працівників виконавчих

захищати інтереси, відстоювати право жити в

ганізацій, усіх жителів району, прийміть най ­

ку шану всім, хто боронив честь і свободу

форми

місцевого самоврядування, ми говоримо про

Від імені Броварських районної державної лективів,

наймасовішої

управління в суспільстві. Відзначаючи День

адміністрації та районної ради, трудових ко­

рідної землі і хто датність країни.

найдемократичнішої,

Шановні депутати районної, міської, селищних та сільських рад, працівники органів місцевого самов­ рядування, жителі Броварщини!

українські військовослужбовці

гідно виконують покладений на них консти­

туційний

ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

демократичній, правовій державі.

Дня

У день свята бажаємо вам наполегливості

і нових здобутків у нелегкій і відповідальній праці, а також міцного здоров'я, щастя та добробуту!

борців. Воно яскраво підтверджує активну

Віримо, що всі ми об'єднаємося у спільно­

участь широких мас населення в управлінні

му прагненні зробити Броварщину і всю Ук­

державою,

раїну щасливими й багатими!

високу роль самоврядності,

як

З повагою-

голова Броварської районної державної адміністрацІЇ Андрііі МАЗУР.

голова Броварської районної ради Юрій КУШНІРЕНКО.

................................................................................................... ........................................................................................ Від імені міської ради та її виконавчого

ти Украіну для нас, передали нинішньому по -

комітету, від себе особисто щиро вітаю ветеранів, військовослужбовців і

колінню взірці мужності та стійкості, відваги та

працівників військового комісаріату та особовий склад військових частин,

розташованих у місті, із Днем Збройних сил Украіни!

Шановні жителі міста,

вирішальну роль у розвитку та розбудовІ

нашого

депутати міської ради,

самопожертви.

Наші вітання - сьогоднішнім молодим захис никам Батьківщини, котрі тільки опановують не -

легку військову справу.

самоорганізації населення,

довести,

працівники міської ради!

вих подвигів наших славетних попередників, на-

Це свято стосується не тільки представ­

родна повага надихають вас на нові звершення

ників органів влади, а й кожного громадя­

волителя рідної землі, завжди була і має зали­

У благородній справі служіння рідному народові.

нина, адже разом ми

-

шатися священною, вічною і непорушною. Низький уклін ветеранам, котрі зуміли зберег-

Бажаю вам та вашим родинам міцного здаров'я, щастя, добра та злагоди. З повагою

-

представницькі міс цевого

-

громада, яка через

органи

значення,

вирішує що

його

що

місцеве

самоврядування

кризи,

забезпеченні

сталого

соціально·

економічного розвитку та nідвищенні доб·

Дня місцевого самоврядування.

оборонця і виз ­

Повага до воїна, до того, хто обрав для себе професію захисника Вітчизни

забезпеченні

здатне відіграти ключову роль у подоланн,

Прийміть найщиріші вітання з нагоди

Нехай щира любов до України, приклад бойо-

міста,

життєдіяльності. Разом ми зможемо ділом

активісти органів

питання

відіграють

робуту громадян.

Сердечно бажаю усім, хто працює не благо Броварів, кожній броварській родин міцного зДоров 'я, щастя, добра, успіхів

}

зміцненні народовладдя!

в. о. міського голоан Ігор САПОЖКО.

ДО ДНИ МІСЦЕВОrО CAMOBPRДVBAHHR

За nокпивом дvwi, за веnінннм совісті

містах, наділених Магдебурзьким пра­

вання, що формувалася впродовж деся ­ тиліть і століть, пережила чимало видозмін, знала світлі й тяжкі часи, позначені сталінською тиранією. І після її повалення демократія самов­ рядування громад була скоріше декла­

вом. Після цього система самовряду-

рованою, ніж реальною.

Якщо через призму історії поглянути на місцеве самоврядування, то стане зрозумілим: воно має древні корені. І початком його можна вважати спро­ би Запровадження самоврядування в

Справжня розбудова місце­

врядування в Україні", прий ·

вого самоврядування настала

нятого в травні

після прийнятrя Конституції

місцеве самоврядування за·

1997

року,

·

України 1 996 року. Цейдоку­

кріплено як гарантоване дер·

мент

основу

жавою право та реальна здат·

для посилення ролі громад у

ність територіальних грома.r

надав

правову

житrі суспільства . У відпо­

(села, селища, району, міста:

відності з положеннями Ос­

вирішувати

новного Закону та статrями

вого значення в межах Кон·

іншого документа

ституції та законів України.

-

Закону

питання

місце·

України "Про місцеве самоЗакінчення на стор.

;


2

Су6ота,

5 rpyAHA 2009

НОВЕ ЖИТТЯ

року

За nокпиком дvwi, за веnінннм совісті моглися вирішення багатьох питань, від яких залежить

Закінчення. Початок на стор.

1

нормальне функціонування життя громад. Напередодні Дня місцевого самовряду­ вання хотілося· б назвати прізвища моїх колег. Тих, хто

Саме такою і є основна ідея, що сповідується в ро­ боті органів місцевого самов­ рядування Броварщини. Нині вона включає 26 тери­ торіальних громад- З селищ­ ні, 2З сіllьські ради ... А ще трьох селищних і 2З сіль­ ських голів, виконавчі комі­ тети, районну раду. На мину­ лих виборах до складу ор га­ нів місцевого самоврядуван­ ня Броваршини обрано 520 сіllьських, селищних і 78 ра­ йонних депутатів. Земляки

своєю

активною

громадян­

ською позицією здобув неза­ перечний авторитет у людей.

Це- Р.Ю. Ільєнко, С.М. Мак­ сак, І.М. Грищенко, В.І. Рад­ ченко, В.М. Шукшин,

І.М. Малякін, Г.Д. Миронець, М.М. Нищимний та інші. Словавітань і щирої подя­ ки

обрали до владних структур

людей справді поважних, ав­ торитетних, дШових, здатних бачити й вирішувати пробле­ ми громади. І люди не поми­ лилися в своєму виборі, адже за час депутатства обранці сповна проявили свої ор­ ганізаторські здібності, до-

ми

адресуємо

також

се­

лищним і еШьським головам, котрі стали ініціаторами ба­ гатьох добрих задумів і їх втіllення в життя. Саме таки­ ми рисами, а ще

-

організа­

торськими здібностями, по­ значена робота А.Б. Боч­ карьова із Великої Димерки, Г.М. Пузана із Калинівки, Л.В. Спичак із Зазим'я,

Т.І. Мехед із Рожнів, С.Д. Ве­ личенко із Рожівки. Це вони в будні й свята, при випад­ ковій зустрічі на вулиці го­ тові вислухати односельців, ДОПОМОГТИ ЇМ СЛОВОМ і ділОМ.

... Понад ·чверть століття

трудиться у Великодимерсь­ кій сільській, а потім і се­ лищній раді кавалер ордена "За заслуги" ІІІ-го ступеня Анатолій Борисович Бочка­ рьов. Поява у Великій Ди­ мерці численних інвесторів, розвиток населеного пункту,

який за рівнем благоустрою, створення побутових умов для його жителів не посту­ пається найрозвинутішим

селишам Київщини,

- це його

заслуга, а також депутатського

корпусу місцевої ради. На й рахунку багато добрих і пот­ рібних починань: і прокла­ дання доріг із твердим по­ криттям, і реконструкція центру селища, і розбудова соціальної сфери.

··

81Jii'Ailiii,I&UIIJI81111-qt\Іtatxt~l~l~lt;

На захисті прав і свобод rромадян Вісімнадцять років минуло

відтоді, як Верховна Рада Ук­ раіни проголосила історичну Декларацію про державний су­ веренітет Украіни. І невдовзі 5 листопада 1991

після цього, року,

схвалила

Закон

Украіни

"Про прокуратуру·~ яким на ор­ прокуратури покладено здійснення нагляду за додер­ гани

жанням і правильним застосу­ ванням законів.

За всі ці роки кожним пра­ цівником органів прокуратури

докладено багато зусиль для зміцнення законності і право­ порядку в Україні. Вагомий внесок у забезпеченні верхо­ венства

закону,

утвердження

Української державності, по­ долання суспільного зла - ко­ рупції й злочинності роблять і

працівники Броварської між­ районної прокуратури. Мину­ ло трохи більше року з дня їі заснування (шляхом об'єднан­ ня прокуратур м. Бровари та

Щиро вітаючи всіх працівників органів місцевого самоврядування, ви~онавчої влади, депутатів різних рівнів з Днем місцевого самовряду­ вання, висловлюю їм глибо­ активність

за

вдячність

ку

дині - міцного здоров'я, до­ статку й благополуччя. Хай

Як і передбачено Конституцією України, виконавчу

стороною, а непохитна віра в щасливе майбутнє України

вить життя.

владу на рівні району здійс-

усі негаразди обходять вас

додає наснаги!

Юрій КУШНІРЕНКО, голова районної ради.

райдержадміністрація. Дружня взаємодія П працівнює

•І

знаходити резерви

го.

Цілком логічним і вип­ вине­

видається

равданим

Передусім це стосується ДП МУ

"Чорнобильське

ВАППЕМ", ДПЗ "Плосків­ ське",

"Бекас",

"ВКФ

ТОВ

сення на обговорення саме

Калинівського заводу "Буд­

тих взаємопов'язаних проб­

перліт" ...

лем, які сьогодні найбільше

У районі є підприємства,

кола

які хоч і працюють на те ри­

найширші

хвилюють

але

Броварщини,

на

співгромадян. Маю на увазі

торії

хід виконання запланованих

місцях не зареєстровані, а от­

заходів із мінімізації впливу

же, надходжень на потреби

світової фінансової кризи на

громад вщ них практично не

економіку району та ситу­

надходить.

ацію із забезпеченням жит­

вується повною мірою й та­

тєдіяльності регіону бюдЖет­

кий важливий фактор напо­

Не

використо­

внення сільських бюджетів,

ними коштами.

Стосовно першого з озна­

як плата за оренду землі. Ли­

із

сільських і селищ­

чених питань, то, якщо суди­

ше

нянського краю й колективу,

ти з наведених начальником

них рад мають нову її норма­

чия праЦя є взірцем. Зі словами поздоровлень до

управління

РДА

тивно-грошову оцінку. У тих

М.А. Черновою фактів, вда­

із них, як засвідчила началь­

В.І. Чернишенка з отриман­

лося

ням високої державної наго­

ності

мовіддану працю, нетлінну любов до своєї професії, гід­ ний поваги й наслідування

роди

професіоналізм.

району

-

~азур

та

терпіння у нелеtких проку­

не

рорських буднях!

районі

нашу

про­

голова РДА А.М.

ної сфери .та заборгованості

урахуванням

райради

за енергоносії. Майже вдвічі

отримали збільшення надхо­

осіб,

джень. По Великодимерській

голова

в

і

на

но договори оренди землі з

ли начальник управління аг­

самовідданій та

розраховує

плати працівникам бюджет­

котрі перебувають на обліку

фесійність, чесність, сумління та принциповість. Ми й надалі будемо гідно виконувати по­ кладені на нас обов'язки, захи­ щаючи конституційні надбання українського народу. Успіхів вам і насна.ги, ша­ новні колеги! Тепла вашим оселям, підтримки рідних і друзів, злагоди і здоров'я,

Ми перебуваємо на сторожі інтересів держави і громадяни­ на, . нам належить провідна роль у зміцненні законності та правопорядку, захисті прав і свобод людини. Суспіllьство

очільники

зменшилася

суду. Підтримано державне обвинувачення у понад ЗОО кримінальних справ. Заявлено понад 100 позовів в інтересах громадян і держави на суму близько 18 млн. грн., які пов­ ністю задоволені. Таких ре­

інституціями.

ник фінансового управління Т.Е. Рудевич, де переукладе­

з виплати

ІО.І. Кушніренко. Від імені

сьогодні стоять перед держав­

26

заробітної

уникнути

аграріїв району його привіта­

тому числі 1,6 млн. грн. - до держбюджету. Внесено 102 протести на незаконні дії та рішення. За результатами про­ курорських перевірок притя­ гнуто до відповідальності 12З посадові особи, порушено 25 кримінальних справ, 21 з яких розслідувано і направлено до

но-правовими

економіки

ll

заборгова­

звернулися

ри,_ що випливає із завдань, які

досвідчених колег. А ще, безу­ мовно, за допомогою чіткої організації роботи. У ці святкові дні найтепліші

витку.

му М.В. Сороці, працівникам канцелярії - Т.П. Лінійчук, Л.Г. Фривлик, а також А.О. Палазюку, О.Г. Савенко, Л.З. Щербак. Дякую за вашу са­

млн. грн., в

молодих

ласті з розв'язання проблем соціально-економічного роз­

МА{ ·Іr< . ' . МІНІСТ М... . . . --.. ............... ·.· .~ . . . · · · ·"'· · . . д. ЕР

слова подяки адресую всім своїм колегам, котрі активно і легії райдержадміністрації, без сумніву увійде золотою гідно стоять на захисті прав і сторінкою до історіі Бровар­ свобод громадян: заступникам прокурора Л. В. Мухіній та І.Г. щипи. Уперше за часи неза­ Татарчуку; старшИм помічни­ лежності держави ми вітали кам прокурора - Л.В. Петрен­ свого новогq героя - Героя Ук­ ко, Р.А. Костенку, П.В. Холо­ раіни, голову правління ВАТ дило, О.Ю. Мельниченку, Л. В. "Комбінат "Тепличний" Воло­ Таран, М.М. Апанасенку, Є.В. димира Ілліча Чернишенка. Сологубу, Т .. М. Бліновій; Вітали мудрого й цілеспрямо­ помічникам прокурора- О.М. ваного керівника - господар­ Галась, А.Ю. Лугіну, В.П. ника, справжнього сподвиж­ Щербюку, А. Зейналову, М.В. ника, Людину з великої лі­ Висоцькому, М.І. Лавренюк, тери, котра віддає себе до ос­ А.Л. Євлампієву; старшим. танку служінню інтересам слідчим 0.0. Родіку, Ю.А. держави, нашого Придес­ Усенко, Ю. Скопічута слідчо­

відшкодовано

праці

забезпечення місцевих гро­ мад Броварщини, успішно вирішуються, і район постій­ но займає перші місця в об­

вдається розв'язувати повсякденні проблеми, що ста-

маренко, приступила до роз­

тулатом діяльності прокурату­

циповості,

питань, що стосуються життє­

працівників. Це і соціальні життєвої позиції, за все, шо працівники, і бухгалтери, ними робиться для земляків. землевпорядники й началь- - Сердечно бажаю усім, хто ники ВУСів. Саме завдяки їх працює на благо територі­ спіllьній злагодженій роботі і альних громад, кожній ро­

гляду питань порядку денно­

реагування

сумлінній

на­

шого Придеснянського краю трудяться десятки сумлінних

Ця подія, що передувала по­

прокурорського

зультатів вдалося досягти зав­ дяки наполегливості й прин,..

самоврядування

цевого

чатку чергового засідання ко­

вже розглянуто понад 500 звернень громадян. За актами

6,9

тарів. Напередодні свята хотів би висловити глибоку вдячність О.М. Пасіченко із Зазим'я, В.Г. Пашнюкіз Ка­ линівки, К.В. Крутій із Шев­ ченкового, В.В. Мирончук із Калити, Л.П. Раєнок із Заво­ рич, Г.М. Кононенко із Жер­ дови та іншим. Сьогодні можна з певністю стверджувати: в органах міс­

ників із колегами райради сприяє тому, що більшість

\і';'ІіІАА

Шукати

А ще маємо постійно пам'я­ тати: верховенство Закону і Права має бути головним пос­

Броварського району), а нами

Багато в чому злагоджена діяльність місцевих рад зале­ жить і від роботи їхніх секре­

ропромислового

розвитку

РДА А.Т. Косенко, директор

кількість

міськрайонному · центрі

зайнятості.

Підприємства

промислового

та

аграрного

раді

селищній склав

ново'і

1522

їх

бухівській-

606 тис.

зимській

- 27З тис. грн., За­ - 217 тис. грн. А от у

комплексів працювали в ста­

більному

голів- Калинівський селищ­

чивши обсяги реалізації про­

силівській,

ний голова Г.М. Пузан. До

мислової продукції й валово­

та деяких інших

вітань від імені громади Бро­

го виробництва сільгосппро­

радах

варів прилучився й заступ­

дукції на 178З мільйони гри­

навіть зменшилися.

ник міського голови Г.П. Го­ Усі вони, дя­

вень та З11 мільйонів гривень

лубовський.

відповідно. За січень

-

грн., Ка­

линівській

СТОВ "Княжицьке" Т.М. Ру­

забезпе­

приріст

тис. грн., по Тре­

денко, селищних і сільських

режимі,

оцінки,

Калитянській селищній, Кра­

суми

Одним

Шевченківській сільських

плати

за

землю

із серйозних чин­

вере­

ників подолання нинішньої

серед­

кризи є економне витрачан­

заробітна плата

ня бюджетних коштів. І зок­

ницький труд заради станов­

працюючих. Звісно, це пози­

рема тих, що виділяються на

лення й розбудови України,

тивні моменти.

оплату енергоносіїв. Тут є як

куючи Володимирові Іллічеві за

багаторічний

сподвиж­

сень ц.

р.

ньомісячна

зросла й

Дев'ять госпо­

певні здобутки, так і прора­

він був, є і ще довго залиша­

дарських структур (СТОВ

хунки. Школами, що фінан­

тиметься взірцем для всіх нас. Після хвилин щирих і зво­

"Войтівське", ІП "Кока- Ко­ ла Беверіджиз Україна ЛТД",ТОВ "РК - Сервіс",

ту,

висловлювали

рушливих

впевненість:

вітань

на

адресу

першого (і, хочеться вірити,

останнього!)

в нашому

Героя України,

ко­

Але ж...

суються з районного бюдже­ спожщзання

електро­

енергії скоротилося на

18,:

"ВАП - Буд" та інші) вивіль­ нили 72 працівників, а на ок­

відсотка. Зменшилися на ЗО,~

ремих підприємствах і уста­

ло вої енергії та на

Сергій ЩЕРБИНА,

легія РдА, яку вівперший за­

новах чисельний склад пра-­

Броварський міжрайонний прокурор, радник юстиції.

ступник П голови О. В. Поно-

цюючих істотно зменшився.

відсотка й використання теп·

17, 1 відсот-

Закінчення на стор.


НОВЕ ЖИТТЯ

Су6ота,

3

5 rруАн• 2009 року

Невідкnадні заходи затверджено кому інформацію надавала в.

На належному рівні прово­

о. начальника управління економіки Тетяна Поліщук.

диться робота у таких закла­

Сьогодні у Броварах працює 89 подібних закладів: 7 ресто­ ранів, 55 кафе, 10 барів та інших об'єктів. Торговель­ ною діяльністю у місті займа­ ються 2100 приватних під­ приємців, ресторанним біз­ несом - 4,2% від загальної кількості підприємців. Вало­ вий дохід фізичних осіб у сфері

ресторанного

дарства за

госпо­

9 місяців поточно­ 14286,0 тисяч

го року склав

гривень. Спеціалісти відділу з питань торгівлі та побуто­ лу Литовченку, Вадиму Силь­

вого обслуговування управ­

дання міськвиконкому розпо­

верстову та

ління економіки, санепідем­ станції, котрі проводять регу­ лярні перевірки, констату­ ють, що переважна більшість

листопада чергове засі­

24

іншим

студен­

чалося з приємної подіі. В. о.

там вищих навчальних закла­

міського голови Ігор Сапожко

дів

відзначив

міськради. Безпосередньо під час засі­

кращих

представ­

ників молоді вищих навчальних

міста

Почесні

грамоти

місті КВН-івські зустрічі, що

дання було розглянуто більше ЗО питань. Зокрема, затверд­ жено план невідкладних за­ ходів стосовно запобігання поширенню грипу та ГРВІ се­ ред населення міста, в ре­ алізації яких задіяні керівни­

зазвичай збирали прихильників

ки

гумору в МКЦ "Прометей".

- зі словами визнання

організацій Броварів, фахівці з Центральної районної лі­ карні, санепідстанції, відділів та управлінь міськради.

ролі активної~ інтелектуаль­

Про роботу закладів ресто­

закладів з нагоди іх свята Дня студента. Міжнародний день студентів на календарі має свою дату-

17 листопада.

Через карантинні заходи цього­ річ були відмінені традиційні у

"Ви

- наше беззаперечне май­

бутнє,

основний

держави"

потенціал

підприємств,

установ та

ної еліти нашого суспільства очільник міської громади вру­

тримання

чив Наталії Кремець, Михай-

ства України членам викон-

ранного господарства та до­ ними

законодав­

підприємств

утримується

у

задовільному санітарно-тех­

нічному стані. Проводяться поточні та капітальні ремон­ ти приміщень, дедалі при­ вабливіше виглядають фасади будівель та більш вишу- кана

-

інтер'єри затишних кафе чи

ресторанів. Фіксується дотри­ мання технологічних процесів

дах,

як

"Олімп",

"Тераса",

ють дітей віком до

14 років чи

дітей-інвалідів та інших. У разі необхідності запланова­

"Сан-Марко", "Віктор", "Ба­

но їх професійну перепідго­

лувана

"Боярин",

товку чи підвищення квалі­

"Люкс". Тут турбуються про імідж своїх кафе та ресто­

фікації за рахунок Фонду загальнообов'язкового дер­

ранів, підвищують якість об­

жавного

слуговування. У той же час порушення санітарно-епіде­

раїни на випадок безробіття. Члени виконкому дали доз­ віл на виділення матеріаль­

Галя",

спеціалісти

виявляли

грубі

страхування

міологічного та гігієнічного

ної допомоги:

режимів у кафе "Будьмо", ка­

отримають

фетерії "Монте-Карло", яке,

вання та четверо

Ук­

броварчан

28

кошти

-

на

ліку­

на вирі­

шення

соціально-побутових

погодження з органами держ~

питань

-

саннагляду, "Швидко" та ін­

гривень, і на знесення зеле­

ших. У ході перевірок СЕС

них насаджень, а саме: піра­

було винесено п'ять постанов

мідальних тополь, яким вже більше ЗО років - в районі ву­ лиці Грушевського (біля військового комісаріату) та по вулиці Дорошенка.

до речі,

про

взагалі працює без

тимчасову

заборону

функціонування закладів ре­ сторанного господарства, до

адмінвідповідальності тягнуто

десять

осіб, вилучено

при­

посадових

15620

кг не­

всього на ІЗ тисяч

Ще одне "новорічне"

-

тання

пи­

про організацію тор­

гівлі ялинками. Враховуючи

якісної продукції.

Броварський базовий міськ­ райцентр зайнятості, за по­ годженням з роботодавцями,

досвід минулих років, вирі­

12 майдан­ чиків, де мешканці нашого шено встановити

бронювання робочих місць у

міста матимуть змогу прид­ бати зелені красуні. Попе­

наступному,

редньо продавці укладуть до­

проводить

заходи

2010

стосовно

році на

20

з приготування страв, темпе­

підприємствах,

в установах

говір з КП "Служба замов­

ратурного режиму зберігання

та організаціях міста для гро­

сировини та готової про­ дукції, дезінфекційних за­ ходів, правил особистої гігі­ єни для персоналу і відві­ дувачів та інші.

мадян, котрі потребують со­

ника" на вивезення сміття. З усіх питань, що були ви­

не відстоює права праців­ ників, рейдерство не пере­

- Сьогодні першочергову відповідальність за невипла­

президент

могти. Саме така ситуація за­

ціального

захисту:

котрі мають дітей до

жінкам,

6

років,

несені

на порядок денний,

ухвалено відповідні рішення.

особам передпенсійного віку,

Лариса ШАПКА.

одиноким матерям, які ма-

Фото Юрія ЄКІМОВА.

Усі зустрічі з мешканцями і трудовими колективами Ки­ ївщини, які проводить у ході

своіх робочих поїздок областю голова Київської обласної ор­ ганізаціі Партії регіонів, на­

родний депутат Украіни Юрій Бойко, мають одну

цікаву особливість: Юрій Ана­ толійович не стільки висту­

пає сам, скільки веде діалог з людьми, вислуховує їхні на­ болілі проблеми та допомагає у іх вирішенні. Не стала винятком і зустріч із

трудовими

колективами

Броварського заводу буді­ вельних конструкцій та Заво­ ду пластмас у місті Бровари. Після короткого вступу на­ родний

вав

депутат

запропону­

працівникам

ємств

ставити

підпри­

запитання

та

аргументовано розібрав кож­ не з них.

Пропонуємо

увазі

читачів

народне інтерв'ю з Юрієм Бойком, побудоване на реаль­ них запитаннях броварчан.

-

Юрію Анатолійовичу,

чи

правда, що новим законом про

соцстандарти

урівнюються

пенсії для всіх - і тих, хто пропрацював, наприклад, 40 років, і тих, хто майже вза­ галі не працював?

Звичайно ж, ні. Ще раз підкреслю: законом підви­ щено прожитковий мінімум та мінімальну зарплату, а значить - і розмір мінімаль­ них пенсій. Це означає, що усі коефіцієнти для розра­ хунку пенсій в залежності від трудового стажу збережуться, але відтепер будуть застосо-

-

вані до більшої суми. Те, що Тимошенко та Гі команда на­ магаються розповісти лю­ дям,

що

для

них,

мовляв,

пенсія зросте всього на

60

копійок - звичайнісінька не­ правда. Прем'єрка добре знає, що новий закон про соцстан­

дарти додає до мінімальної пенсії кожного, хто таку от­ римує, 75 гривень на місяць.

-

Юрію Анатолійовичу, як

Ви вважаєте, чи не зависока зарплата

у

народних

депу­

татів? Чи не пора ії урізати?

-(Сміється) Давно пора. Це ж нинішня влада вирішила, що урядовець повинен зароб­

ляти десятки тисяч. Ми до­ тримуємося іншої думки: тре­ ба зробити, як в Голландії, де депутат або міністр отримує три-чотири середніх зарплати по

країні. От тоді-то наші міністри й будуть зацікавлені в тому, аби збільшувати се­ редні зарплати.

- Дуже хвилює питання рей­ дерства. Завод будівельних конструкцій уже близько 20 років потерпає від цього лиха. В Росіі був прийнятий анти­ рейдерський закон, в Білорусії

таке явище взагалі відсутнє. Як можна

вирішити

це пи­

тання в Украіні?

- Рейдерство процвітає там, де немає ефективної держав­ ної влади. Який закон би не був прийнятий, якщо держа­ ва не захищає підприємства,

-

Юрію Анатолійовичу, як Віктор Янукович

ту зарплати несе уряд, який

буде вирішувати питання міс­

Прем'єр

не створив умов для розвитку

цевого самоврядування?

займається невідомо чим, Пре-зИдент- також, а рейде­ ри ловлять рибу в каламутній воді. От і виходить, що під­ приємства залишені напри­ зволяще. Із приходом до вла­ ди нашої команди на чолі з

- Проблема місцевого са­ моврядування пов'язана, в першу чергу, з недостатнім наповненням місцевого бюд­ жету внаслідок неефективної економіки та несплати по­ датків. Підприємства зупи­

нальну відповідальність за не­

економіки. Через загальний спад виробництва в країні, власне, і виникають не тіль­ ки проблеми із зарплатою, а й масово спостерігається приховане безробіття. Під­ приємства не завантажені за­ мовленнями і тому робітни­ кам пропонують іти в неопла­ чувану відпустку, щоб не звільняти їх офіційно. Зага­ лом по країні таких З мільйо­ ни, а не 1 мільйон, як каже офіційна статистика. Тому спочатку потрібно створити умови, щоб подола­ ти приховане безробіття, а уже потім застосовувати жорсткі заходи щодо керів­ ників підприємств, які не

виплату заробітної плати?

виплачуватимуть зарплату.

раз

в

Україні

-

Лідером Партії регіонів Вік­ тором Янукавичем ми перш за все наведемо порядок у си­

стемі влади, у роботі право­ охоронних органів, а відтак захистимо підприємства від рейдерів, зробимо так, щоб Україна взагалі забула про таке ганебне явище.

- Як Ви вважаєте, чи по­ трібно застосовувати кримі­

нилися,

а

тому

сплачуються,

податки

відповідно

не

-

гроші не доходять до місце­ вого бюджету. Позиція нашого кандидата в президенти Віктора Януко­

вича:

50%

податку на прибу­

ток залишати на місцях. Тільки тоді мери міст будуть зацікавлені, щоб підприєм­ ства працювали, бо це напо­

внюватиме міську казну. Лідія КУЛИК.


4

Су6ота,

5

rруАН•

2009

Шукати •1 Закінчення. Початок на стор.

2

ка газу. Дещо інша картина спостерігається

в дитячих

дошкільних закладах, фінансуються

за

що

рахунок

сільських бюджетів. Викорис­ тання газу, тепла та електрое­

нергії тут збільшилося. Причина проста

-

відсут­

ність належного контролю та

нераціональне "спалювання" енергоносіїв. Можна назвати й інші не­ доліки, що прямо чи опосе­ редковано впливають на ви­

конання

жету.

районного

бюд­

Податкова інспекція,

приміром,

не

забезпечила

надходжень до нього (район­

ного бюджету) гривень

2440

тисяч

податку з доходів

фізичних осіб. Бюджетні ор­ ганізації, і таких чимало, без

НОВЕ ЖИТТЯ

року

Не сповом, а діnом!

знаходити резерви

будь-яких об'єктивних на те

ховиого

причин збільшують видатки

Броварщини.

на транспорт, зв'язок. Майже в

кожному

населеному

пункті діють стихійні ринки.

розвитку

громади

І зі згаданих, і з інших пи­ тань,

що

стосувалися

ходу

виконання Закону України

Але оскільки вони не оформ­

"Про дозвільну систему в

лені, як суб'єкти господарю­

сфері

ваНня, то й ринковий збір на

ності" та реалізації районної

господарської діяль­

них не проводиться. Можли­

програми

востей для наповнення бюд­

лення соціальної роботи з

жету є набагато більше. Шу­

сім'ями, дітьми та молоддю,

кати й

знаходити їх,

ристовувати

вико­

щонайменшу

можливість для економного витрачання і коштів, сурсів

-

і ре­

ось що має бути по­

головою

щодо

вдоскона­

райдержадмініст­

рації будуть прийняті відпо­ відні розпорядження.

По

закінченні

колегії присутні

засідання на

ньому

кладене в основу роботи й

хвилиною

трудових колективів, і органів

вали пам'ять жертв Голодо­

влади, й контролюючих струк­

мору

мовчання

1932-1933

вшану­

років. Від їх

тур. Такий підхід, а ще ініціа­

імені до Пам'ятного Хреста,

тивність, пошук резервів до­

який символізує наш вічний

зволять дійсно

біль про невинно убієнних

мінімізувати

наслідки кризи й забезпечити

голодом,

реалізацію намічених програм

квіти.

соціально-економічного й ду-

було

покладено

Володимир ІВАНЕНКО.

У відповідності з постановою NQ 844 Кабінету Міністрів України продовжується виготовлення та видача на безоплатній основі державних актів на землю. 26 листопада 2009 року відбулося урочисте вручення 120 державних актів на землю мешканцям селиша Калита. Під час вручення були присутні представники · Блоку Юлії Тимошенко народний депутат України 0.3. Черпіцький та депутати Броварської районної ради О.А. Плющ та П.І. Бабич. Г.С. НЕТЯГА, депутат Броварської районної ради.

Сnоконвічна мрі11

·-

ЗДІИСНИІІаСІІ Багатьом із них цього дня

тильні, Гоголеві, Заворичах.

довелося чекати не місяця­

У Калиті ж ми вперше заnо­

ми, а навіть по кілька років.

чаткували ще й видачу без­

Та хіба тільки калитянці для

коштовних актів на приса­

здійснення

дИбні ділянки.

споконвічної се­

-

лянської мрії ності землю

-

мати у влас­

мусили не раз­

броварчани вшанували пам'ять померлих від го­

Не залишився поза увагою жителів міста і влади жоден пам'ятний знак з тих, що встановлені у Броварах на місцях захоронень померлих у голод. А їх маємо три: в

районі "Пекарні" , поруч з алеєю Слави, що біля церкви Петра і Павла, й пам'ятний знак жертвам Голодомору та політичних репресій, спору­

джений у 2008 році на кошти Миколи Залозного (сина на­ шого земляка,

репресовано ­

го й розстріляного у Биков­ нянському лісі, двічі реабі­ літованого посмертно) за підтримки Броварської міськ­

ради на території церковного комплексу Покрови Пресвя­ тої Богородиц і УПЦ Ки ­ ївського Патріархату. Біля хрестів на "Пекарні" та поруч з алеєю Слави рясно

Сапожко звернувся до людей

пам'ятник жертвам Голодо­

з проханням вшанувати на­

мору та політичних репресій.

органів влади і землевпоряд­

перших же днів перебування

них служб, переконувати, до­

на nосаді я зрозумів: саме

водити своє право розпоря­

земля й питання, пов'язані з

джатися на власний розсуд і

нею,

земельною часткою (паєм), і

нашого

присадибною ділянкою? А ще

гіону. Тому зробимо все , аби

платити чималенькі суми за

задовольнити законне право

свідок тих страшних

ко говорити про те, що пере­

жив український народ. Я є свідком не лише голодо­

морів, а й репресій. У ті трагічні роки мене кваліфі­ кували як сина ворога н аро ­ сина

та

Тому, коли

онука

куркуля.

найбільша проблема nристоличного

ре­

жителів Броваршини на во­ лодіння землею.

Один за одним підходили

запросили для отримання цих

калитянці до nредставників

документів,

землевпорядних служб, от­

дехто

із селян

римували документи і ... по­

гатьох страждань. Це і голо­ домори, і війни, і жорстокі

ся позаду й згадуватимуть

збулося. Тепер вони законні

репресії, які в цілому, за да­

вони про нього, як про страш­

власники своїх наділів, те­

ними

ний сон.

пер

сенко

лихоліть у нашій державі: -Дорогі броварчани! Тяж­

ду,

актів на землю.

з

легшена зітхали

предків хвилиною мовчання. Поминальне слово промо­ вив до зібрання Микола Ли­

-

державних

-

адже

''по муках" для них залишило­

... Наша Україна зазнала ба­

невинних

меться й надалі в міру готов­

навіть не вірив, що ходіння

закатованих

ших

подібна

ності документів,

чималу групу жителів селища

лоду та жертв політичних репресій.

І

продовжувати­

двічі штурмувати кабінети

виготовлення

27 листопада 2009 року

практика

вчених-дослідників,

забрали до ЗО мільйонів жит­ тів українців.

А таки справедливість узя­ ла гору і

чимала

частина

з е мля

не

-

нарешті,

чиясь ,

не

спільна, а їхня, їхніх дітей і внуків.

Але

люди

не

nо­

Сьогодні ми низько схиляє­

мешканців селища скорис­

спішали

розходитися

мо голови перед жертвами тих

талася своїм nравом, яке їм

домівках

і

гарантувала держава.

можливістю поспілкуватися

мільйонів, які стали платою за

нашу незалежність. Вічна їм пам'ять і пухом земля. Після промови Микол и Григоровича до

слова

був

Того

по

користувалися

дня під час виїзного прийо ­

з

му жител ів селища головою

nраці й соціал ьного захисту

райдержадміністрації

населення

Мазуром їм

було

А.М.

працівни ками та

управлінь

пенсійного

вручено

фонду, котрі теж були при­

актів на право власності

сутні на виїзному прийомі.

Наша родина була виселена до Сибіру, де я провів 17

запрошений член літератур­

но-мистецького об'єднання

160

страшних років.

Більшість

"Криниця" Володимир Моск­

паями та

моєї родини там і загинула. Ми знаходимось на святому місці. Цей пам'ятник спору­ джений коштом колишнього княжичанина Миколи За­

вич. У nам'ять загиблим він прочитав свій вірш "Реквієм". · Наприкінці дійства кожен

зе мельними ділянками , ви ­

найбільше цікавили питання

готовленими

порядку призначення й об­

бажаючий поставив до па­ м'ятника свічку пам'яті, по­

лягли квіти та було запалено

лозного. Його родина, як і

свічки . І навіть погода вша­ нувала загиблих відсутністю вітру, тож маленькі вогники миготіли понад землею. Основне ж дійство відбуло­ ся біля пам'ятного знака на території Покровської це-рк­ ви. Тут отець Михайло від­ правив поминальну службу. В. о. міського голови Ігор

багато інших, була розкурку­ лена. А він, потрапивши під час війни у полон, не зміг після визволення повернути­ ся додому, адже це б означа­ ло заслання. Після тривалих поневірянь світом доля зане­

Михайло закликав усіх уве ­ чері з суботи на неділю за­ палити свічку і виставити на вікно, щоб ми не забували своєї історії, тих страшних

сла його до Австралії. Там він

часів , аби таке ніколи більше

жив,

не повторилося.

тяжко

працював ,

але з

кожної зарплати відкладав на

клав квіти та вклонився тим, хто загинув у часи геноциду

українського народу. А отець

Ольга КОСТІКОВА.

Із

ці є ю

120

на володіння безкоштовно.

nоді є ю

зе мляків

Зрозуміло,

рахування

що калитянців

сум пенсій, nри­

привітали А.М. Мазур та на­

значення допомог. Приймав

родний депутат

України

громадян і А.М . Мазур. Од­

Такі зібрання nредстав­

розібратися в їхніх пробле­

О.З. Черпіцький.

-

ним

обіцяв детальшіше

ників громад із видачею дер­

мах, іншим

жавних актів на зе млю,

-

висловлював готовність до­

присутніх,

помогти. Словом, ішло жва­

сказав,

вітаючи

Андрій Миколайович,

-

для

ве

-

давав пораду й

спілкування з людьми,

нашого району вже стають

користь від якого, віриться ,

доброю традицією. Подібнї

буде обоnільною.

акції вже пройшли в Сві-

Володимир НЕБРАТ.


НОВЕ ЖИТТЯ

Су6ота,

rрудн•

5

2009

5

року

"Мені цікаві рад1нські рарит прихованою цікавістю і захоп­

заводі, шо до 1957 року мав назву "Завод імені Молото­ ва". Саме на цьому авто-гі­ ганті, окрім "Волг" і 'Тазе­ лей", випускали і автомобілі

рах, то первинне почуття за­

ленням водночас знайомилися

так званого представницько­

цікавленості у сусідів з часом

з "трофеями·~ що були пред­

го класу, що обслуговували

змінюється

ставлені на виставці ретро­

партійну еліту. ГАЗ-12, як і

автомобілів на головній місь­

ГАЗ-ІЗ, -14, більш відомі у народі, як "Чайки",- були од­

ність або й злість. Сьогодні в активі у ретро­ любителя три ретро-машини: чорна та біла "Чайки" ГАЗ-13 та "Чайка" ГАЗ-14. Усі авто перебувають у прекрасному технічному стані, деталі й ме­ ханізми - оригінальні, тобто з

Погожої осінньої днини, ко­ ли наші славні Бровари відзна­ чали своє головне свято

- День

міста, багато земляків з не­

кій площі.

Як

стверджують фахівці,

В експлуатації вона теж не­ проста, осЮльки досить габа­ ритна. І якщо більше години простоїш в столичних зато­

ними з них.

на роздратова­

ренах України перебуває на етапі зародження, хоча Юль­ кість прихильників ретро­

Тільки-но отримавши во­ дійські права, Віктор сів за кермо ретро-авто . Це був ЗІМ 1956 року випуску. У

мобілів з кожним роком зро­ стає. Аби колекціонування

1987 році кошти на його придбання збирали всім ми­

часу їх виходу із заводського

авто в Україні стало більш масовим, як, приміром, у Європі, необхідно виховува­

ром: допомагали грошима як

валось.

ти у людей повагу до старо­

рідні, так і друзі. Як-то ка­ жуть, 8 тисяч рублів - і ключик мрії в твоїй кишені. Посміха­

-

ючись, він розповідає, що у

На моє запитання, чому са­ ме ці машини є основою ко­ лекції, Віктор Крутіченко до­ сить просто апелює: "Іно­ земні раритети мені нецікаві, з ними мене нічого в житті не пов'язує , а ці - моє дитин­ ство, Радянський Союз, зре­ штою, в якому більшість із

автоколекціонування на те­

вини та естетичний смак

так вважають любителі рет-

ро-авто зі стажем. Зовсім за іншим сценарієм розвивались "відносини" броварчанина Віктора Крутіченка зі світом ретро-автомобілів, які стали не просто захопленням усього життя, а й

конвеєра нічого не заміню­

році, через 19 років , коли авто виповнилося півстоліття, всі зібралися в затишному кафе, щоб відсвяткувати цю ювілейну дату. А машина й справді була до-

2006

нас виросла". Сім'я завжди з розумінням і

сить примітна. У 1995 році вона вперше була представ-

прихильністю ставилася до

його сутністю. Яскраві дитячі спогади закарбувалися у пам'яті назавжди, коли його, п'ятирічного хлопчака, у да-

ленана ретро-виставці у сто-

захоплення ретролюбителя.

лиці на день Києва. Трохи пізніше її використовували на знімальних майданчиках у

За роки вдома зібралася чи­ мала бібліотека, хоча він довіряє лише технічній літе­

лекі шістдесяті роки підвезли

маститих режисерів

·

додому по бруківці вулиці Димитрова на дуже великій машині, як тоді здавалося,

("СхідЗахід", "Атентат. Осіннє вбивство у Мюнхені") , у телепроектах на різних каналах

ратурі минулих років, старим

автомобільним довідникам : "Відкриєш Інтернет, а там двадцятирічний хлопець по­

настільки габаритній , що в ній можна було ходити пішки. Пізніше він дізнався, що це був ГАЗ-12 (ЗІМ). Сьогодні це раритетний автомобіль, який випускався в ра-дянські часи на Горьковському авто-

України, кліпах. Хоча, на жаль, декілька років тому з авто довелось розпрощатись. Пояснення цьому факту досить прозаїчне: утримувати машину сьогодні - заняття недешеве.

відомляє, що все знає про ре­ тро-автомобілі , хоча звідки не зрозуміло". Безпосередньо Віктор декілька разів відвіду­ вав авто-музей на заводі-ви­ робиику в Росії , детально знайомився з усіма нюaнca-

ми

автовиробництва .

Адже

но Проводяться у різних ку­

машини виробляли в секрет­

точках країни.

них цехах , де за кожну зроб­ лену деталь працівник роз­

Аби машин-раритетів у рід­ ній Україні побільшало , по­ тр ібно зменшити мито на

писувався

перед

представ­

ником відповідних служб.

ввезення колекuійних інома­

Сьогодні власник ретро­ авто є членом міської гро­ мадської організації "Клак­ сон", яка об'єднала при­

рок

хильників раритету. Нині у

пільги.

це

шини

хідного дня

рьох

взяли

участь

у

ретро-виставках ,

чоти­ три

з

"Ретро

приклад ,

у

тій

же

справжній

чи про виставки, які постій-

вання

підлітків",

і

диспут

"Підвищити якість правосуд ­

Зокрема, працівники цент­ ральної районної бібліотеки не обмежуються якимись конкретними термінами, а проводять роботу з питан ь правоосвітнього та правови ­

дження Верховної Ради і Кабміну, Закони України ко­

ховного

у

ментів довідково-бібліогра­ фічного апарату бібліотеки, бази довідково-бібліогр а­ фічного обслуговування в ре­ жимі "запит-відповідь". Від якості її організації залежить ефективність задовол ення потреб користувачів у бібліо­ графічній інформації, в тому числі з правових питань. У ЦРБ в значній кількості бібліотек району організо­ вані Інформаційні центри, в

розділі 67.9 (4Укр); "Права людини. Захист в міжнарод­ ному праві"- 67.91; відкрито рубрику "Права дитини"; в краєзнавчій картотеці виді­ лено рубрику "Програма"Ро­ дина для дитини". Користу­ вачам постійно надаються бібліографічні довідки, усні і письмові, в тому числі і з

н ікуди" (наркоманія), "Підлі -

межах яких можна здобути

Не залишаються осторонь і бібліотеки

характеру

за

допо ­

могою різних форм роботи з користувачами.

Це виховні години і бесіди,

міні-обговорення і інформ­ поради, експрес-бесіди і го­ дин и

прав ової

інформації,

книжкові виставки і тема­ тичні перегляди періодичних видань на теми: "Політика. Право . Конституція", "На.за­

хист прав дитини" , "Нестри­ м ана

пристрасть

-

шлях

ристувач може знайти, звер­

нувшись у бібліотеці до сис­ тематичної картотеки СТJ1 тей

-

одного з основних еле­

ко ­

законотворчому

розміщений

в

правових питань.

Але. бібліотека є не тільки просвітницьким

й

ретро-автомо­

під назвою "Автолегенди Ве­ ликої Імп ерії" кількість екс ­

налічується більше 20 ретро­ музеїв, на Україні - лише в Краматорську. Вже не кажу­

Ук раїни "

правових

як

на його авторській візитівні

раїни, постанови і розпоря­

тижня

знань Головним управлінням юстиції у Київській області.

так,

На­

міста та району.

проведення

оточуючих

Росії ·

ється значно $Вавіше.

процесі , дати відповіді на ак­ туальні питання сьогодення, допомогти у здобутті право­ вої освіти студентам місце ­ вих навчальних закладів. Від­ бір фактографічної інфор­ маціl ведеться в прес-папки: "Юрист консультує", "Ваші права та обов'язки". В систе­ м атичній картотеці статей матеріал "Держава і право

традиційним

не

біль". Шо ж, побажаємо, шоб

розвива­

років ЦРБ та сільські бібліо­

стало

останньої моделі ,

колекціонування

ристувача

мадян

і

здиву є

покликані

у іх застосуванні, підвищення

це надба ння Ук­

-

хай

що у наших

нина України". Особливо важливим в аспекті правово­ го виховання користувачів в роботі бібліографа є забезпе­ чення інформацією про нові нормативні акти і закони, що діють у сфері освіти, медици­ ни,економіки,науки,трудо­ вого, сімейного, житлового, земельного та ін. галузях Права . Директивні матеріали, тобто Укази Президента Ук­

рівня правової культури гро­

ви­

західних і східних сусідів цей досить респектабельний вид

програму правової освіти на­

ня правових знань та навичок

званого

інш а .

кого не секрет,

різних видів діяльності . Вони

широкими верствами населен­

так

-

раїни, - вважає коле киїан ер зі стажем . Ніякий "Л ексус",

свобод людини та громадя­

селення ·~ з метою створення належних умов для набуття

одна uіна , якщо ж

номери

яких відбулися у Києві й од­ на - в Броварах. Хоча ні для

18.10.2001

зорієнтувати

- ue

атація

понатів лише збільшувалась. ЛАРИСА ШАПКА.

---·------·-----&РОВ.РСЬНА ' ОДПІ

в 6і6піотеці у

nр аво

планується щоденн а ексn лу ­

"Про Національну

992

має

рі мають ретроавтомобілі. Протягом 2009 року його ма­

дя", і експрес-бесіда "Вам бу­ дувати правову державу". Ось уже впродовж кількох

дента України від

же Америuі

раритету

близько десяти чоловік, кот­

об'єктИвну інформацію з

року М

У тій

власник

вибору номе-рів шпо: >:к що

ток і закон", "Сучасний стан реалізації основних прав і

Відповідно до Указу Прези­

ретро-ко­

ном їх колеги мають митні

ЇHIIJOPMVE:

як осередок правового вихо­

-

вважають

Броварах можна нарахувати

·.·.·~!)i~.t;":}~f: •.,;;j•i~·:~.;,.t~f~~itТ:iЗ~O(Ifi.DJ:I~([~JIIII:JfiJtiiJ,I,Q,IJ~Iiit:;j' .;

Вся інформація

-

лекціонери. Адже за кордо­

інфор ­

маційним центром, а ще й центром дозвілля . Тому в центральній районній бібліо­ теці було підготовлено і про­

теки

координують

свою

ро­

боту в правоосвітньому на­ прямі з Броварським міськ­ районним управлінням юс­ тиції - систематично отриму­ ють методичні рекомендації ,

розроблені управлінням. Зо­ крема на теми: "Політичні права громадян", "Громадсь­ кі організації споживачів", " Строки розгляду звернень г ромадян ", "Захист справ споживачів" , "Право корис­ тування

чужою

ділянкою",

зе мельною

"Порядок

від­

шкодування моральної шко­ ди" тощо. Загалом хочу сказати, що робота в правовому руслі

-

ли ше один з напрямків в ба­

гатограннііі: роботі бібліотек. На жаль, уява декого з грома­

дян характеризує діяльність

бібліотек в режимі бібліо ­ текар- книга- користувач. Але

це

зовс ім

не

так .

Робота

бібліотекаря цікава, різно­ бічна, широкомасштабна. ВіраТУНИК,

ведено ряд масових заходів з правової тематики. Це і біб­

головний бібліограф

ліотечний урок "Бібл іотека

Броварської ЦБС.

За

місяців року

СтJ.ном н а 1.11.2009 р. Бро­ варською ОДП І до бюджетів ус іх рівнів моб іл ізовано 37 1,8 млн . грн . nодатків , ут. ч. доДержбюд­ жету - 182,6 млн . грн., до місце ­ вихбюджетів - 189,2 млн. грн. Основні н адходжен ня nодат­ ків, зборів та інших nлатежів з nочатку року по Броварській ОДПІ забезn ечило 43 бюджето­ утворюючих nідnриє м ства . До Зведе ного бюдж е ту вказаною груnою сnл а че но 174,7 млн. грн ., або 55,4% від суми надходже нь. У розрізі бюджетаутворюючих галузей Броваршини основні надходження до Держбюджету забезnечили такі суб'єкти госnо ­ дарюван н я : будівництво - 18,8

млн. грн . , або

10,1 %; промис­

ловість

мл н .

- 75,8

грн .,

або

40,4%; торгімя- 5 1,7 млн . грн . , або 27 ,6%; виробн ицтво та роз­ nоділ електроенергії, газу та води млн. грн., або 2,5 %. За рахунок до нарахо ван их сум уnрамінням nодаткового кон т­ ролю юридич них осіб ста ном на 1. 11. 2009 р . до Держбюджету надійшло 8,5 мл н. грн . nодатк ів , зборів Td інших nл атежів. З nо­ чатку року Броварською ОДПІ упереджено безnідставно заяв­

-4,6

леного до відшкодування ПДВ в сумі 6 1 млн. грн . За рахунок за ­ ходів, вжитих відділом пога ш е н ­ ня простроч е них подат кови х зо­

бов'яЗань, у с ічні - жовтні до Держбюджету надійшло 9, 1 мл н. грн. податків, зборі в та інших платежів . Наталія РУДЕНКО , начальник відділу економ ічного аналізу та прогнозування . І


6

Су6ота,

НОВЕ ЖИТТЯ

5 rруАн• 2009 року

ИЙ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК, ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ удня

2009

р. з

ШГШШ1

rpo.....- . . . .

Читайте і передплачуйте "НОВЕ ЖИТТЯ"!

16.00 в ЖЕКу N2 З за адресою: вул.Короленка, 47а буде ПРІDВС)д~пи вvІїз~tийІ І · о голови Василь Олександрович Андрєєв. 12.00

До завершення передплати на 2010 рік залишилося два тижні. Звертайтеся до відділеиь зв 'язку або листоиош.

відбудеться прямий телефонний зв'яІЗОІК 31 нач<іЛьникшІІІ 1

правління юстицїі Тетяною Михайлівною Марійко. Тел.:

6-61-94.

ДпА індиві.qуальних nередnлатників (Індекс 35064)

грудня 2009 р. з 10.00 до 12.00 буде проводити прямий телефонний зв'язок з населенням Київської області заступник голови Київської облдержадміністрації Анатолій Павлович Косенко за телефонами: 286-84-11, 286-1 0-06.

11

і'Ш!ГrШШШШ!

Лауреатів премії ім. Чупринки названо

15 грудня 2009 р. з 10.00 до 12.00 буде проводити прямий телефонний зв'язок з населенням

Київської області голова телефонами: 286-84-11,

,

Київської облдержадміністрацїі Віктор

Михайлович

Вакараш

Журі літературної премії імені Григорія Чупринки, запровадженої в 2005 році Броварською районною

за

286-1 0-06.

16 грудня 2009 р. з 16.00 в СЗОШ N2 5 за адресою: вул. виїзний прийом громадян виконуючий обов'Язки міського голови

Броварська

районна дер­

поверх) відбудеться засідан­ ня районної політично-кон­ сультативної ради при голові Броварської районної дер­ жавної адміністрації.

ратурно-мистецького

Запрошуємо керівників районних організацій полі­ тичних партій до участі. Довідки за телефоном:

"Криниця"; ників

членів

Миколи

Шевченка,

Дмитра

профілактичних заходів із забез-

nеревезень

"ПЕРЕВІЗНИК

-

ЗИМА _ 2009". Основною метою

та завданням цих заходів є noneредження аварійності, нещасних . виnадКІв та

пожеж,

порушень

Правил дорожнього руху (ПДР),

ексnлуатації автобусів 'га Правил надання nослуг пасажирського автомобільного транспорту.

Для цього необхідно: забезпечити активну участь колективів nідприємств перевізників, громадських організацій в проведені,

:09 ОО !

Профілактика

шого каналу!!!

Пер-

13.50 Погода 14.00 "ЛіНІЯ долі" 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15. 15 Діловий світ 115.25 Погода 15.50 Індиго 16.20 Вікно в дмерику 16.40 д/с "РелігіІ світу" 17.35 Укрзінський вимір 18.05 Анонс nередач 18.10 Точка зору 18.45 Euronews 19 ОО, 19.30 Вибори 201 О. Виступи кандидатів на nост Президента України 19.15 Діловий світ 19.40 Світ сnорту

19.50 Погода 20.00 "Попередження" ВІВТОРОК

.

8

,

..

06.00 "Доброго ранку'" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 08.45 Православний календар

06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.15, 07.15, 08.10 Спорт 06.20 Аграрна країна Об 25, 07.30, 08.30 Погода 06.30, 07.20, 08.35 Подіі ОЧИ· ма майбутнього

07. 1О Ера бізнесу 07.25 Мультфільм 07.35 Будівельний майданчик 08.15 Рейтингова nанорама 09.00 РАНОК з Першим 09.00 Анонс передач 09.05 Діловий світ 09.20 Погода 09.30 Легко бути жінкою 10.30 "Загадки археологіІ' 11.15 Погода 11.25 Життя триває ... 11.50 Служба розшуку дітей 12.00 Новини 12.1 О Діловий світ

СІЕРЕАА····

·'

rРУДІUІ ; ·. УТ-1

06.00 "Доброго ранку!" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 08.45 Православний календар

06. 10. 07.00, 08.00

Новини

ВІЗНИК- ЗИМА-

подані на цьогорічний кон­ курс, і визнало лауреатами премії

від вас залежне, щоб не сталося

салонів автобусів, виконанням водіями ПДР, перевізниками ав-

трагедій, аварій, нешасних випадків та порушень ПДР.

автомобільного транспорту; не залишати без належної уваги та

обласне територіальне управління Головтрансінспекції.

то вокзалів та автостанцій Правил надання послуг пасажирського

1+1 06.55, 07.35, 08.05 "Сніданок з 1 + 1" 07.00, 08.00, 09.00, 16.30, 19.30 тсн 07.05 М/с "Усі собаки потрапляють до раю"

09.05, 19.15 "ТСН. Варта" 09.50 Tfc 'Татусеві дочки" 10.55, 20.15 Т/с "Крем" 11.55 Х/ф "Розумна та вродлива"

16.50 "Криве дзеркало" 19.10 "Погода" 21.15 Tfc "Маргоша" 22.22 Т/с "Теорія брехні"

12.20 Погода 12.50 Український вимір 13.20 Здоров'я 14.15 Автоакадемія 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 Погода 15.55 Індиго 16.25 д/с "Релігіі світу" 17.15 Ситуація 17.25 Погода 17.35 Укрзінський вимір 18.05 Анонс nередач 18.10 Точка зору 18.45 Euronews 19.00, 19.30 Вибори-2010. Вистуnи кандидатів на пост Президента України 19.15 Діловий світ 19.40 Світ сnорту 19.50 Погода 20.00 "Українська рулетка" 21.00 Новини 21. 1О У краінський вибір 21.15 Діловий світ 21.30 Футбол. "Ювентус" "Баварія"

06.15 Перепустка до Європи 07.00. 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.05 Новини 07.10, 07.35, 08. 10. 08.35 "Ранок з Інтером"

09.10 "Формула любові" 10.05, 20.30 Т/с "Обручка" 11.05 Т/с "Кармеліта" 12.10 Х/Ф "Смерть за заповітом"

14.05 "Позаочі" 15.05 Вечірній квартал 17.20 "Чекай на мене" 19.00 Т/с "Кармеліта" 20.00 "Подробиці" 21.30 Т/с "Вербна неділя"

розшуку дітей"

06.15, 07.15, 08.10 Сnорт 06.20 Аграрна країна 06.25, 07.30, 08.15 Погода 06.30, 07.20, 08.20 Подіі очима майбутнього Ера бізнесу Мультфільм Рецеnти здоров'я РАНОК з Першим

Управління ДАІ ГУ МВС України в Київській обласrі, Київське

08.05 npoZipoк 09.00 "Гарячі голови-2". Х/Ф 10.55 "Солдати". Т/с 11.55 Анекдоти по-українськи 12.45 Факти. День 13.25 "Таємниці слідства". Т/с 14.45 "nавутиння-2". Т/с 15.45, 19.50 "Вулиці розбитих ліхтарів-Т'. Т/с

16.50 "Перший удар". Х/Ф 18.45 Факти. Вечір Ж 15 Надзвичайні новини 20.55 "Сліпий-2". Tfc 22.00 Свобода слова СТБ

17.00 "Історіі кохання" 18.10, 22.20 Т/с "Анатомія Грей" 19.10 "У пошуках істини" 20.10 "Чужі помилки" 21.40 Т jc "Кулагін та партне­ ри"

23.20 ОО 20

"Зіркове життя" "Вікна-Спорт"

НОВИЙ КАНАЛ 06.15 Т/с "Флеш Гордон" 07.00, 07.35, 08.35 "Підйом" 07.30, 08.30, 19.20 Погода 09.00 М/с "Мульт. шоу" 09.10 Х/Ф "Божевільна ферма"

установ та

20.20 Тfc

06.00 Мультфільми 06.30, 17.00, 19 ОО, 03.30 Подіі 06.45 Зіркові зустрічі 07.25 Срібний апельсин 08.00 Т jc "Слід" 08.55, 04.00 Tfc "Безмовний свідок" 10.00 Щф "Вампіри серед нас·

11.00 Т/с "Райські яблучка" 12.00, 18.00 Т jc "Колись прийде кохання"

10.05, 20.30 Т/с "Обручка" 11.05, 19.00 Т jc "Кармеліта" 12. 1О "Знак якості" 12.50 Tjc "Закон" 13.55 Д/n "Фантастичні

13.05 ·таємниці слідства". Т/с 14.20 "Павутиння-2". Tfc 15.25, 19.55 "Вулиці розбитих ліхтарів-7". Tjc 16.30, 22.05 "Далекобійники".

20. 1О "Чужі nомилки" 21.35 Т/с "Кулагін і nартнери"

траnляють до раю" 09.05, 19.15 ·тсн. Варта"

14.55

09.50 "Караоке на майдані" 10.45, 20.15 Т/с "Крем" 12.05, 21.15Т/С "Маргоша -2" 13.15, 05.20 Т/с "Район Бе-

15.55 "Ключовий момент" 16.55 "Зрозуміти. Пробачити" 18.15 "Судові справи" 20.00 "Подробиці" 21.30 Тfc "Вербна неділя"

верлі-Хіллз"

14. 15 Тjc "Район Мелроуз" 15.30 Т jc "Всі жінки • відьми" 16.50 Т/с "Не родись вродлива"

17.50 Т/с "Татусеві дочки" 19. 1О "Погода" 22.22, 01.45 Т fc "Теорія брехні·2" ІНТЕР

06.00 Переnустка до Євроnи 07.00, 07.30, 08 ОО, 08 ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­ ни

"Ранок з Інтером"

09.10

Т/с "Марш Турецького"

09.00 Анонс передач 09.05 Діловий світ 09.20 Погода 09.25 Прес-анонс 09.30 Легко бути жінкою 10.30 д/с "Загадки врхеологіІ 11.15 Погода 11.25 Життя триває ... 11.50 Ситуація

мося"

історіІ" Т/с "Агентство "Золота куля"

ІСТV

Т/с

17.35, 21.00 "Сліпий-2". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.15 Надзвичайні НОВИНИ СТБ

05.55 "Док. детектив" 06.20 Tfc "Кулагін і nартнер1о1" 06.50, 08 ОО, 18.00, 22.00 "Вікна-Новини"

05.45, 07.40, 08.40 Погода 05.50 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.25 300 секjгод 06.35 Світанок 07.15, 12.25 Каламбур 07.45 Факти. Ранок 0800, 08.55, 1255, 19.10 · Сnорт 08.05 npoZipoK 08.35 300 секjгод 08.45 Факти. Ранок 09.00 "Смак" 10.30 "Солдати". Tfc 12.45 Факти. День

06.55, 08.10 "Бізнес+" 07.00 Т/с "Комісар Рекс" 08.15, 15.00 "Давай одружи-

12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.45 Український вимір 13.10 Футбол. Ліга чемnіонів.

17.05 д/Ф "Уклін красі" 17.35 Украї~ський вимір 18.05 Анонс nередач · 18.10 Точка зору 18.45 Euronews 19 ОО, 19.30 Вибори·20~0.

Огляд 14.30 Новини 14.45 Діловий світ 15.00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ У ВРУ

мося"

09.15

Х/ф "Їсти nодано 1 Або

Обережно, Кохання"

12.00 "Нез'ясовно, але факт" 12.50 "Битва екстрасенсів" 13.55 "Чужі nомилки" 16.05 "Зіркове життя" 17. 1О "Неймовірні історіі ко­ хання"

18.10. 22.20 Tfc

"Анатомія

фей"

Вистуnи

життя"

КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ Профіпактика

14.00, 19.00 Репортер 14.05 "Мультиnлікаційне шоу" 14.25, 15.45 Teen Time 14.30 Т/с "Однокласники" 14.50 Т/с "Друзі" 15.50, 20.20 Tfc "Ранетки" 16.50, 21.15 "Татусеві дочко;" 18.00, 22.20 "Щасливі разом" 19.15, 00.50 Спортреnортер 19.20, 00.55 Погода 19.25 Т/с "Курсанти" 23.20 Т/с "4400" УКРАЇНА

06.00 Мультфільми 06.30, 17.00, 19.00 Подіі 06.40, 17.20, 19.20 Спорт 06.45, 17.30 Критична точка 07.25 Срібний апельсин 08.00 Т jc "Слід" 08.55 Т/с "Безмовний свідок" 10.00 Т/с "Брудна робота" 11.00 Т/с -Райські яблучка" 12.00, 18.00 Т/с "Колись

кандидатів

13.00 Т/с

на

nост Президента України

19.15 Діловий

5

nрийде кохання"

19.10 "Правила

світ

та

"Висяки"

19.40 Світ сnорту 19. 5О Погода 20.00 Особливий погляд 20.30 Громадська варта 20.45 Ситуація 21.00 Новини 21.1 О Український вибір 21.15 Діловий світ 21.30 Футбол. "Динамо"

перевезення

Основною метою та завдан­

рожнього

вил

руху,

порушень

експлуатації

пра­

спеціальних

транспортних засобів, зайнятих перевезенням небезпечних ван­ тажів. Державтоінспекція Броварського району.

в

Україні"

14.10 "Своіми очима" 14.30 "5 елемент" 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00 "Час новин"

15.10, 17.20, 18.25, 22.50 "Погода на курортах"

15.15, 16.15 "Майдан" 17.30 "Територія закону" 18.30 "Хроніка дня" 18.45 "Київський час" 19.00, 22.30 "Час новин" 19.20 "Час до виборів" 19.30 "Новий час" 20.20, 21.45 "Час до виборів" 20.30, 21.20 "Час" 22.00 "Велика політика" 22.40 "Бізнес-час" ТО НІС

06.00 06.25

правил

ням цих заходів є попередження аварійності, нещасних випадків та пожеж, порушень Правил до­

14.00 Програма передач 14.05, 16. 10. 17.50 "Погода

06. 1О Тfc "Циганське серце" 06.55, 07.35, 08.05 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 16.30, 19.30, 23.20 тсн 07.05 М/с "Усі собаки nо-

Спорт

"Вікна-Новини"

06.55, 08. 1О "Бізнес+" 07.00 Т/с "Комісар Рекс" 08.15, 14.55 "Давай одружи-

руху

Увага! Профілактика!

09.15 Х/ф "Жіноча інтуїція" 12.45 "Битва екстрасенсі.в" 13.50 "Чужі помилки" 15,55 "Зіркове життя"

ІСТV

05.30 Факти тижня 06.15, 07.50 Ділові факти 06.25, 08.35 300 секjгод 06.35 Світанок 07.15 Каламбур 07.45, 08.45 Факти. Ранок 08.00, 08.55, 1255, 19.10

го

небезпечних вантажів.

"Ранетки"

13.00 Т/с "Висяки" 14.00 Т/с "Слід" 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17.20, 19.20 Сnортивні подіі 17.30 Критична точка 19.30 Шустер Uve 20.20 Т/с "Дикий" 22.20 Хfф "Убити Білла"

06.50, 08.00, 18.00, 22.00

тажів, вимог Правил дорожньо­

УКРАЇНА

11.15, 19.25 Т/с "Курсанти" 12.50, 14.50 Tfc "Друзі" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 Mfc "Табір Лазло" 13.55 М/с "Мій друг мавпа" 14.30. 16.25 Teen Тіmе 14.35 Tfc "Однокласники" 16.30, 21.15 "Татусеві дочки" 1800,22.15 "Щасливіразом" 19.15, 00.50 Сnортреnортер

07.10, 07.35, 08.10, 08.35

1+1

07.10 07.25 07.45 09.00

які займаються перевезенням небезпечних, великовагових та великогабаритних вантажів! На виконання вимог МВС Ук­ раїни, з метою запобігання над­ звичайним подіям та посилення контролю за дорожнім переве­ зенням небезпечних вантажів, а також на виконання п. 6 Плану основних заходів МВС України у 2009 році у період з 1О листопа­ да по 9 грудня 2009 року на тери­ торії України проводиться ком­ плекс цільових профілактичних заходів під назвою "НЕБЕЗ-

ники дорожнього руху, зробите все

екіпіровкою та санітарним станом

ПЕЧНИЙ БАНТАЖ", спрямо­ ваних на дотримання суб'єктами перевезення небезпечних ван­

гування жодного порушення

переконані, що ви, шановні учас-

посилити

підпри­

ємств,

Уnраміння ДАІ та обласне тер­ управління Головтрансінспекції

контроль за технічним станом,

імені Григорія Чупринки в номінації "Проза".

організацій,

своєчасного і принципового реа­

ципліни.

ня дітей, проїзду перехресть та

залізничних переїздів;

Журі дійшло висновку, що на кон­ курс не було подано жодного тво­ ру, який би заслуговував на премію

Небезпечний вантаж

транспортної і фінансової дис­

nлуатації, швидкісних режимів руху, особливих вимог перевезен-

ма про Отав".

Чередниченка

До уваги громадян,

ПДР, Правил надання послуг,

норм місткості автобусів та їх екс-

21.00 Новини 21.25 Український вибір 21.30 Ділоаий світ 21.45 Світ спорту 22.00 Погода 22. 1О Наш футбол 22.55 Трійка, Кено 23.00, ОО ОО Підсумки

06.05 "Служба

2009". Особли-

ву увагу звернуги на дотримання

ІНТЕР

fPYДIUI УТ-1

передбачених операцією "ПЕРЕ-

письмен­ Станіслава

розглянуло твори чотирнадцяти ав­

Контроль безпеки на дорозі

печення безnеки пасажирських

гу Коцюбу, Марію Овдієнко за істо­ рико-краєзнавче дослідження ''Ду­

торів,

5-32-11.

разом з підрозділами ДАІ, заходів,

номінації ''Літературознавчі авторські історико-краєзнавчі дослідження" Віктора Коцюбу, Оль­

або

об'єднання

журі

Сома,

у

-

Національної премії імені Тараса Шевченка; секретаря Марії Овді­ єнко, керівника Броварського літе­

Шановні водії, пасажири, пішоходи та інші учасники дорожньоrо руху Київщини!

В Україні проводився комплекс

імені Григорія Чупринки 2009 року: - у номінації "Поезія" Людмилу Галіцину за поетичну збірку ''Доро­ га в небеса";

державною адміністрацією, у складі голови Євгена Сверстюка, лауреата

, Ігор Васильович Сапожко.

До відома керівників районних орrанізацій політичних партій жавна адміністрація пові­ домляє, шо 14 грудня о 17.00 у малій залі адміністрації (за адресою вул. Гагаріна, 15, 2-й

ДпА nідnеиємств та орrанізацій (індекс 61285)

Клуб 700 НовиниПРО

14.00 Т/с "Слід" 15.35 Щиросердне зізнання 16.00 Федеральний суддя 19.30 Шустер Uve 20.20 Т/с "Дикий" 22.20 Т jc "Спецназ - 2" 5 КАНАЛ 06.00 Програма nередач 06.01, 23.30 "Час-Тайм" 06.15 "Час спорту" 06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 17.20,18.25, 22.50 "Погода на курортах"

06.30 "Ранок на 5-му" 09.10, 22.40, 23.20 "Бізнес­ час"

09.20, 12.20, 14.20, 17.50, 23.50 "Погода в Україні" 09.30, 13.30, 14.30 "5 елемент"

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00 "Час новин" 10.30, 11.30, 12.30 "ПресконференціІ'

10.55 "Огляд nреси" 11.20 "Зверни увагу" 15.30 "Не nерший погляд" (Київ)- "Барселона"

1+1 06.05 "Служба розшуку дітей" 06.10 Tfc "Циганське серце" 06.55, 07.35, 08.05 "Сніданок з 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 16.30, 19.30, 23.20 тсн

06.35, 08.30 Фітнес-Армія 06.55, 08.50, 12.50, 15,50, 18.50, 20.55 Погода 07.00 Медицина 07.10 Press Огляд 07.15, 08.55, 11.55. 16.10 Банана News 07.20, 21.00 Солодка казка 07.35, 19.00 Хіт-парад дикої природи

09.00, 15.00 Диваки 09.40, 15.30 Твій Хіт 10.20 Право на порядок 10.50 Загибель "Антарктики" 12.00 За сім морів 12.35 М/ф"Балі" 12.55, 16.05, 18.55 Зіркоскоn 13.00 Погляд у майбутнє 16.15, 21.15 Тfc "Колишня" 18.30, 20.30 "24 години" 18.40 "Життя" 19.55 Сильні світу сього 16.20 "Погода в Україні" 16.30 "Мотор-ТБ" 17.30 "Особливо небезпечно" 18.30 "Хроніка дня" 18.45, 04.45 "Київський час" 19.00, 22.30 "Час новин" 19.20 "Час до виборів" 19.30 "Новий час" 20.20, 21.45 "Час до виборів" 20.30, 21.20 "Час" 22.00 "На межі" ТО НІС Профіпактика

14.00 Погляд у майбутнє 15.00 Диваки 15.30 Твій Хіт 15.50, 18.50, 20.55 Погода 15.55, 18.55 Зіркоскоп 16.00, 23.15 Світські хроніки 16.10, 23.25 Банана News 16.15, 21.15 Т/с "Колишня" 18.30, 20.30, 23.30 "24 години"

18.40, 23.40 "Життя" 19.00 Хіт-парад

дико1

nрироди

19.55Сильні світу сього Солодка казка

21.00

07.05

М/с "Усі собаки

nо­

трапляють до раю"

09.05, 19.15 ·тсн. Варта" 09.50, 17.50 Т/с "Татусеві дочки"

10.50, 20.15 Т/с "Крем" 12.05, 21.15 Т/с "Маргоша" 13.15 Т/с "Район БеверліХіллз"


НОВЕ ЖИТТЯ Зрозуміти. Пробачити ІВ.15 "Судові справи" 20.00 "Подробиці" 21.30 Т jc "Вербна неділ~" 23.45 д/п "Тюремна казка. В очікуванні дива"

14.15 Т jc ··район Мелроуз" 15.30 Т/с "Всі жінки- відьми" 16.50 ··не родись вродлива" 19. 1О "Погода" 22.22 Т jc 'Теорі~ брехні"

16.55

ІНТЕР

ІСТV

06.00 Перепустка до Європи 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­

05.50

ни

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ранок з Інтером"

06.35 Світанок 07.15, 12.20 Каламбур 07.45 Факти. Ранок ОВ.ОО, ОВ.55, 12.55, 19.10

09.10 Т/с "Марш Турецького" 10.05, 20.30 Т/с "Обручка" 11 05. 19.00 Т/с "Кармеліта" 12. 1О "Знак ~кості" 12.50 Т/с "Закон" ІЗ. 55 Док. проект "Пробачте, голуби .. історі~ двох са­

Спорт ОВ.О5 проZіроК ОВ.35 300 секjгод ОВ.45 Факти. Ранок 09.00 "Смак" 10.30 "Солдати". Т/с 12.45 Факти. День

мотностей"

14.55

Т/с "Агентство "Золота

куля

16.00

"Ключовий момент

ЧПВЕР

10

12.45

06.00 "Доброго ранку'" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 08.45 Православний

15.15 Діловий світ 15.25 Погода 15.55 Індиго 16.25 д/с "Релігіі світу" 17.15 Ситуаці~ 17.25 Погода

календар

06.10. 07 ОО, 08.00 Новини 06.15, 07.15, 08.10 Спорт 06.20 Аграрна країна 06.25, 07.30, 08.15 Погода 06.30. 07.20, 08.20 ПодіІ очи-

17.З5 Український вимір ІВ.О5 Анонс передач ІВ. ІО Точка зору ІВ.45 Euroпews 19 ОО, 19.ЗО Вибори 2010. Виступи кандидатів на пост Президента України 19.15 Діловий світ 19.40 Світ спорту

ма майбутнього

07. 1О Ера бізнесу 07.25 Мультфільм 07.45 Ера ~кості 09.00 РАНОК з Першим 09.00 Анонс передач 09.05 Діловий світ 09.20 Погода 09.25 Прес-анонс 09.30 Легко бути жінкою 10.30 "Загадки археологіі" 11.15 Погода 11.25 Житт~ триває .. 11.50 Служба розшуку дітей 12.00 Новини 12.1 О Діловий світ 12.20 Погода

19.50 20.00 21 ОО 21.25

2І.ЗО Діловий світ Світ сnорту

06.00 "Доброго ранку'" 06.00 Ранкова молитва 06.05. ОВ.45 Православний календар

06.1 О, 07.00, 08.00 Новини 06.15, 07.15, ОВ.ІО Спорт 06.20 Аграрна країна 06.25, 07.ЗО, 08.15 Погода 06.ЗО, 07.20, ОВ.20 Подіі очиЕра бізнесу Мультфільм 07.З5 Будівельний майданчик 07.45 Автодрайв 09.00 РАНОК з Першим 09.00 Анонс nередач 09.05 Діловий світ 09.20, 11.15 Погода 09.25 Прес-анонс 09.ЗО Легко бути жінкою 10.ЗО "Загадки археологіІ' 11.25 Житт~ триває .. 11.50 Служба розшуку дітей 12 ОО, 15.00 Новини

1+1 06.05

Х/Ф "Наст~" Новини Світ спорту 21.З5 Погода 21.45 Фольк-musіс

19.20 21.00 21.20

По-

даткового університету" 07.20 Світ моєї любові, ОВ.ЗО Ера Здоров·~ ОВ.50 Ранкові поради

22.45 22.50

1+1 06.00 "Літаючий будинок" 06.55 "Без табу" 07.50 "Світське життя" 09.05 "Хто там?" 10.20 М/с "Качині історіі' 11.10 Т/с "Шл~х чарівника" ІЗ.О5 Х/Ф "flицарі сталевої крові"

17.05, 20.00

лонь

Погода Темний силует Біатлон, Кубок світу.

.· НЕдІJ11 13

FPYДIIJI УТ-1

Ранкова молитва Шл~х до св~тині 06.ЗО Мультфільм

06.00 06.05

06.45 Фільм "Податков'ий Університет"

DW.Новини Європи Сільський час Укравтоконтинент ОВ40 Світ православ·~

07.15 07.50 08.20

09.00 Анонс передач 09.05 Погода 09.10 Доки батьки спл~ть 09.15 Підсумочки 09.ЗО Антивірус дл~ дітей Крок до зірок Нова армі~ Погода Муз. ua ІІ.ЗО Стильна штучка

09.50 10.25 10.50 11.00 12.00

Мегалот

Лото, Трійка, Кено 2З.ОО Світ моєї любові

09.00 Анонс nередач 09.05. 12.45 Погода 09.10 Прес-анонс 09.20 Доки батьки спл~ть 10.00 Ігри чемпіонів 10.55 "ЗІОВ" 11.25 Хто в домі хаз~їн? 11.50 Експерти дозвілл~ 12.20 Вихідні nо-укра1нськи 12.55 Футбол. "Зор~" -"Обо13.50 15.00 15.20

"Служба розшуку дітей"

Парламент 17.ЗО Погода 17.40 Шевченківський вечір ІВ.50 Кіно.uа

УТ-1 Ранкова молитва Крок до зірок Концерт "Сузір'~

"Ліні~ долі"

12.ЗО Погода 12.З5 Здоров·~

"Вікна-Новини"

06.55, ОВ.ІО "Бізнес+" 07.00 Т/с "Комісар Рекс" ОВ.15, 15.00 "Давай одружимое~"

Х/Ф "Антикілер"

19.ЗО тсн

22.15

"Наша

Russia"

2З.ОО Х/Ф "Холост~к"

·

Іван

Бровкін"

1+1

06.05 "Служба розшуку дітей" 06.1 О Т jc "Циганське серце" 06.55, 07.З5, ОВ.О5 "Сніданок з 1+1" 07.00, ОВ.ОО, 09 ОО, 16.ЗО, 19.ЗО тсн 07.05 Mjc "Усі собаки потраnл~ють до раю" 09 05, 19.15 "ТСН. Варта" 09.50, 17.50 "Татусеві дочки" 10.50, 20.15 Tjc "Крем" 1205,21.15 Tjc "Маргоша" ІЗ.15 "Район Беверлі-Хіллз" 14.15 Т/с "Район Мелроуз" 15.ЗО Т/с "Всі жінки -відьми" 16.50 "Не родись вродлива" 19.10 "Погода" 22.22 Т/с "Теорі~ брехні-2" ІНТЕР

06.00 Перепустка до Європи 07.00, 07.ЗО, ОВ.ОО, ОВ.ЗО, 09.00, 12.00, ІВ.ОО Новини 07.10, 07.З5, ОВ.ІО, 08.З5 "Ранок з Інтером"

19.ЗО тсн М/с "Усі собаки потрапл~ють до раю" 09.05, 19.15 "ТСН. Варта" 09.50, 17.50 "Татусеві дочки" 10.50, 20.15 "Крем" 12.05 Т /с "Маргоша - 2" ІЗ.15 Т jc "Район БеверліХіллз" 14.15 Tjc "Район Мелроуз" 15.ЗО Т/с "Всі жінки- відьми" 16.50 "Не родись вродлива" 19.10 "Погода" 21.15 Х/ф "Лицарі сталево'і крові"

07.05

ІНТЕР

06.00 Перепустка до Європи 0700, 07.ЗО, ОВ.ОО, ОВ.ЗО, 09.00, 12.00, ІВ.ОО Нови­ ни

07.З5, ОВ.10, ОВ.З5 "Ранок з Інтером" 09.10 Т/с "Поверненн~ Ту­ рецького" 10.05, 20.ЗО Tfc "Обручка" 11.05, 19.00 Т jc "Кармеліта"

07.10,

16.50

.12. rРУАНJІ 06.00 06.05 06.35

тектив

"Солдат

НОВИЙ КАНАЛ

де­

ІЗ.ЗО "Околиц~"

14.00

Аудієнці~

14.ЗО Благовісник 15.00 Погода

15.10 Біатлон. Естафета 16.20 Демократі~ по-украінськи 17.15 Футбол. Ліга чемпіонів. 17.50 Погода 18.00 Діловий світ. Тиждень ІВ.40 Фестиваль мистецтв

21.00 "Золота булава" 22.45 Погода 22.55 Трійка, Кено, Максима 2З.ОО Ера бізнесу. Підсумки

1+1 06.10 07.00

"Літаючий будинок" Х/ф "Біліє парус одино-

кий"

"Лото-забава" М/с "Качині історіІ' "Караоке на майдані" "Смакуємо" "Шість кадрів" 1З.10 Х/ф "Племіннички- 2" 15.05 Х/ф "Холостяк"

09.05 10.10 11.00 12.00 12.40

ІНТЕР

06.05 08.20 09.15 09.50 10.25

"Велика політика" "Формула любові" "У Городку". "Городок"

Х/ф "Терміново в но­ мер!-2"

Концерт "Ізмайловський парк"

14.15

16.50 17.45 20.00 20.30

"Віталій Кличко"

Т/с "Петрівка-ЗВ" "Подробиці".

Вечірній квартал 2З.50 Бокс. Віталій Кличко Кевін Джонсон

05.З5 Т jc "Ксена" 06.15 Т/с "Флеш Гордон" 07 ОО, 07.З5, ОВ.З5 "Підйом" 07.ЗО, ОВ.ЗО, 19.20 Погода 09.00 Х/Ф "Остін Пауере міжнародна

людина­

загадка"

10.50, 19.25 Т/с "Курсанти" 12.15, 14.50 Т/с "Друзі" 1З.ЗО, 19.00 Репортер ІЗ.55 Д/п "Тюремна казка" 14.55 Т/с "Агентство "Золота куля

"Ключовий момент" Зрозуміти. Пробачити 1В.15 "Судові справи" 20.00 "Подробиці" 2І.ЗО т;с "Вербна неділя"

16.00 16.55

ІСТV

05.55, 07.40, ОВ.40 06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові 06.25 ЗОО секjгод

Погода факти

06.З5 Світанок

07.15, 12.20 Каламбур 07.45 Факти. Ранок ОВ.ОО, ОВ.55, 12.55, 19.10 Спорт ОВ.О5 Прогірок ОВ.З5 ЗОО секjгод. 08.45 Факти 09.00 "Смак" 10.ЗО "Солдати". Т/с 12.45 Факти. День ІЗ.10 "Таємниці слідства".

06.10, 07.30 Погода 06.15 Факти 06.45 Автоnарк 07.З5 Добрі новини

07.45 "Фатальна помилка". Х/Ф 09.40 Козирне життя 10.25 Анекдоти по-українськи 11.05 Украінці Афігенні 17.ЗО Х/ф "Житт~ на двох" 19.ЗО "ТСН-тиждень" 20.15 "Криве дзеркало" 22.25 "Світське житт~"

ІНТЕР

06.00 "Квадратний метр" 06.45 Tjc "Петрівка-ЗВ" ОВ.55 Бокс. Віталій Кличко Кевін Джонсон 10:00 "Укра'Іно, вставай'" І 0.40 "Позаочі" 11.55 "Найрозумніший" 1З.55 Х/ф "Козаки-розбійники" 17.50 Х/ф "Як же бути серцю" 20.00 "Подробиці тижн~" 20.50 Х/Ф "Капкан дл~ кіллера"

22.50

Міс Укра·,на

-

Всесвіт

ICTV 06.20, 07.10 Погода 06.25 Факти 06.50 "Альф" Т/с 07.15 "У nошуках галактики". Х/Ф

09.ЗО Квартирне питанн~

ку л~"

16.00 "Ключовий момент" 16.55 "Зрозуміти. Пробачити" ІВ.15 "Судові справи" 20.00 "Подробиці" 2І.ЗО "Велика політика"

ICTV 06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.25 ЗОО секjгод 06.З5 Світанок · 07.15, 12.20 Каламбур 07.45 Факти. Ранок ОВ.ОО, ОВ.55, 12.55, 19.15 Спорт ОВ.О5 npoZipOK ОВ.З5 ЗОО секjгод. 08.45 Факти 09 .ОО "Смак" ІО.ЗО "Солдати". Т/с 12.45 Факти. День ІЗ.1 О "Фатальна помилка". Х/Ф 15.25 "Вулиці розбитих ліхтарів". Т/с 16.ЗО "Далекобійники". Т/с 17.З5 "Сліпий-2". Т/с

11.30 Квартирне питанн~ 1245 Факти. День 12.55, 1В.55 Спорт 1З.ОО Наша Russia. Дайджест 14.05 "Ейс Вентура". Х/Ф 16.00 Ти не повіриш' 16.55 Провокатор 1В.ОО Максимум в Украіні 1В.45 Факти. Підсумок дн~ 19.00 "Година nік-2". Х/Ф 20.55 Наша Russia 2І.З5 Велика різниц~ 22.40 Прожекторnерісхілтон

-

ICTV

ІЗ.З5 М/с "Табір Лазло" М/с "Мій друг мавnа" 14.ЗО, 15.50 Тееп Time 14.З5 Т/с "Однокласники 15.55, 20.20 Т /с "Ранетки" 16.50, 21.15 Т/с "Татусеві

1З.55

ДОЧКИ

ІВ.ОО,

22.15 "Щасливі разом Спортрепортер 2З.20 т;с "4400" 19.15

т;с "Кулагін та партне­

12. 1О "Знак ~кості" 12.50 Т/с "Закон" ІЗ. 55 д/п "Леонід Бикову" 14.55 Т/с "Агентство "Золота

Світ спорту Погода "Знайдемо вихід" Новини Український вибір 2І.ЗО Діловий світ 21.45 Світ спорту 22.00 Погода 22. 1О Автоакадемі~ 22.45 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО Підсумки

СУІОІА

"Анатомія

06.10 Т jc "Циганське серце" 06.55, 07.З5, ОВ.О5 "Сніданок з 1+1" 07.00, ОВ.ОО, 09.00, 16.ЗО,

19.40 19.50 20.00 21.00 21.25

світ Кубок світу

Т/с

Грей" "Зіркове життя" "Чужі помилки"

19.05 20.20 21.45

06.20 Т jc "Кулагін і партнери" 06.50, ов.оо. 1В.ОО, 22.00

Х/ф

05, 22.20

ри"

"Документальний

09.15

хання"

ІВ

СТБ

05.55

"Битва екстрасенсів" "Чужі помилки" "Зіркове життя" "Неймовірні історіі ко­

1З.40 Український вимір

ступи кандидатів на пост Президента України 19.15 Діловий світ

ма майбутнього

ки". Т /с 17.З5, 20.55 "Сліпий-2". Т/с ІВ.45 Факти. Вечір 19.15 Надзвичайні новини 2З.50 Факти. Підсумок

"Нез'ясовно, але факт"

Т/с 14.ЗО "Павутинн~-2". Т/с 15.ЗО, 19.55 "Вулиці розби­ тих ліхтарів-?". Т/с 16.ЗО, 21.50 "Далекобійни-

ІВ.О5 Анонс передач ІВ. ІО Точка зору ІВ.45 Euronews 19.00, 19.ЗО Вибори 2010. Ви­

07 .І О 07.25

14.20 "Павутинн~-2". Т/с 15.25, 19.55 "Вулиці розби­ тих ліхтарів-?" Т jc 16.ЗО, 21.55 ·далекобійни-

12.00 12.55 14.00 16.05 17.10

09.10 Т/с "Марш Турецького" 10 05, 20.ЗО Т/с "Обручка" 11.05, 19.00 Т/с "Кармеліта" 12.10 "Знак ~кості" 12.50 Т/С "Закон"

15. 15 Діловий світ 15.25 Енергетична Україна 16.05 Кордон держави 16.25 д/с "Релігіі світу" 17.15 Пазли 17.55 Ситуаці~

УТ-1

СЛІДСТВа

Право на захист Далі буде .. Прес-анонс Трійка. Кено, Максима 2З.ОО Підсумки

14.ЗО "Надвечір'~"

FРУДІЦІ

12. 1О Діловий 12.20 Біатлон.

Погода "Українська рулетка" Новини УкрЗІНСЬКИЙ ВИбір

21.45 22.00 22.20 22.45 22.55

П'ІІНИЦІ

"ТаЄМНИЦі

Т/с

Укра·Інський вимір

ІЗ.І5 Футбол. Ліга чемпіонів 14.30 Хай щастить 15.00 Новини

fPYДHJI УТ-1

11

Служба розшуку дітей

05.55,07.40,0В.40 Погода 06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.25 300 секjгод

ІЗ.05

СТБ

05.15 "Руйнівники міфів" 06.55 Х/Ф "Я тебе обожнюю" 09.00 "імо вдома" 10.10 "ВусоЛапоХвіст" 10.50 Улюблені мультфільми 11.З5 Концерт М. Задорнова 12.20 Х/Ф "Кидали у грі" 14.ЗО, 15.55"Танцюють всі'-2" 18.00 "ІсторіІ коханн~" 19.05 Х/ф "Вечори на хуторі поблизу Диканьки".

Ти не повіриш' ІІ.З5 Козирне житт~ 12.00 Інший футбол 12.45 Факти. Світ 12.55 Спорт ІЗ.ОО Провокатор 14.00 "Копальні цар~ Соломона". Х/ф 16.25 Прожекторперісхілтон 17.00 Наша Russia 17.ЗО Велика різниц~ 18.45 Факти тижн~ 19.ЗО Максимум в Украіні 20.20 Країна має знати 20.50 "Матриц~". Х/Ф

10.40

СТБ

05. 1О "Руйнівники міфів" 06.50 Х/Ф "Квартет дл~ двох" 09.00 '"імо вдома" 10.10 "ВусоЛапоХвіст" 10.50 Х/Ф "Іван Бровкін на цілині"

ІЗ. ОО "У пошуках істини" 14.00 "Слідство вели" 15.05 "Док. детектив"

УКРАЇНА Мультфільми

06.00 06.ЗО,

17 ОО, 19.00 06.40, 17.20, 19.20

Подіі Спортивні

подіі

06.45, 17.ЗО Критична точка 07.25 Срібний апельсин ОВ.ОО Т /с "Слід"

Субота,

13.00 14.00 15 35 16.00 18.00

ки". Т jc

17.З5,

"Сліпий-2". Т/с

20.50

ІВ.45 Факти. ВечІр 19.15, 2З.ОО Надзвичайні но­ вини

СТБ

05.55 "Док. детектив"· 06.20 Т/с "Кулагін і партнери" 06.50, ОВ.ОО, ІВ.ОО, 22.00 "Вікна-Новини"

06.55, ОВ.ІО "Бізнес+" 07.00 Т/с "Комісар Рекс" ОВ 15. 15.05 "Давай одружимое~"

09.15 Х/ф "Акція" 12.00 "Нез'ясовно, але факт" 12.55 "Битва екстрасенсІв" 14.00 "Чужі помилки" 16.05 "Зіркове життя" 17.1 О "Історіі кохання" ІВ.ІО, 22.20 Т/с "Анатомі~ Грей"

19.1 О 20.10

"Мо~ правда" "Чужі помилки"

21.З5 "Кулагін та партнери" "Зіркове житт~"

23.20

НОВИЙ КАНАЛ

Т/с

"Колись

5

прийде

"Погода на курортах 06.ЗО "Ранок на 5-му" 09.10, 22.40, 23.20 "Бізнесчас

09.20. 12.20. 1420, 16 20. 17.50, 2З.50 "Погода в 14.ЗО

"5

07.ЗО, ОВ.30, 1920 Погода 09.00 Х/Ф "Весільні гар~чка 10.50, 19.25 Т/с "Курсанти" 12.15, 14.50 Т/С "Друзі" ІЗ.ЗО, 19.00 Репортер

ІЗ.З5 М/с "Табір Лазло" ІЗ.55 М/с "МІй друг мавпа" 14.ЗО, 15.50 Teen Тіmе 14.З5 Т /с "Однокласники" 15.55, 20.25 Т/с "Ранетки" дочки" разом"

УКРАіНА

06.00,

05.З5 Мультфільми

06.ЗО, 17 ОО, 19.00 Подіі 06.40, 17.20, 19.20 Спорт 06.45, 17.ЗО Критична точка 07.25 Срібний апельсин ов.оо т;с "Слід" ОВ.55 Т /с "Безмовний свідок" 10.00 Т/с "Брудна робота" 11.00 Tjc "Райські ~блучка" 12.00, ІВ.ОО Т/с "Колись прийде коханн~" ІЗ.ОО Т/с "Вис~ки" 14.00 Т/с "Слщ" 15.З5 Щиросерде зізнання

Федеральний судд~ І9.ЗО Шустер Live

06.15 Т/с "Флеш Гордон" 07.00, 07 З5. ОВ.З5 "Підйом"

16.00

1В.45 Факти. Вечір

ІЗ.ЗО, 19.00, 23.00 Репортер ІЗ.З5 М/с "Табір Лазло" ІЗ. 55 М/с "Мій друг мавпа" 14,ЗО, 15.50 Тееп Time 14.З5 Т/с "Однокласники" 15.55 Т/с "Ранетки" 16.50 Tjc "Татусеві дочки"

19.10 Добрі новини 19.20 Надзвичайні новини 19.55 Наша Russia. Дайджест 21 15 "Ейс Вентура: Природа кличе". Х/Ф Голі та смішні

22.55

ІВ.ОО Т/с "Щасливі разом"

СТБ

05.55 "Док. детектив" 06.20 "Кулагін і Партнери" 06 50, ОВ.ОО, ІВ 05, 22.00

19.15, 2З.15 Спортрепортер 20.25 Х/ф "Еон Флакс 22.20 "Файна Юкрайна"

УКРАЇНА

"Вікна-Новини"

06.55, ОВ 10 "Бізнес+" 07.00 Т/с "КомІсар Рекс" ОВ.15

Х/Ф

"Скринька

Маріі

Меді чи 10.55 Х/ф "Сідні Шелдон" ІВ.ІО Х/Ф "Вечори на хуторі поблизу Диканьки 20 ОО, 22.25 "Танцюють вс1 1 "

НОВИЙ КАНАЛ 05.ЗО Т/с "Ксена"

06. 1О Служба розшуку дітей 06.15 Т/с "Флеш Гордон" 0700. 07.З5, ОВ.З5 "Підйом" 07ЗО, ОВ.ЗО, 19.20 Погода 09.00 Х/Ф "Останнє св~то" 11 10. 19.25 Т/с "Курсанти" 12.50, 14.50 Т/с "Друзі" 2045

"Вечори на хуторі по­

близу Диканьки" Невідо­ ма версІ~

21.50 22.55

Мультфільми

06.00

"Мо~ правда" "Зіркове житт~"

НОВИЙ КАНАЛ 05.25 Х/Ф "Даніель і суперпси" 07.10 Х/Ф "Останнє св~ то" 09.ЗО Будинок зачинено на

06.ЗО,

17 ОО, 19.00 По~іі 06.40, 17.20, 19.20 Спорт 06.45. 17.ЗО Критична точка 07.25 Срібний апельсин ОВ.ОО Т/с "Слід" · ОВ. 55 Тfc "Безмовний свідок" 10.00 Т/с "Брудна робота" 11.00 Т/с "Райські ~блучка 12.00, ІВ.ОО Т/с "Колись прийде коханн~

13.00 14.00

Т/с "Вис~ки Т/с "Слід"

15.З5 Щиросерде зізнанн~

16.00 Федеральний судд~ 19.ЗО Х/ф "Его1сr" 21ЗО Шустер Live ОВ.ОО М/с "Каспер

09.00, 19.00 ПодіІ 09.20 Спортивні подіі 09.30 Т jc "Коломбо" 11.00 Х/Ф "Егоіст"

19.ЗО Т/с "Райські ~блучка" 22.ЗО Суботній вечір

ІЗ.40 "Файна Юкрайна"

14.05 Дольчевіта Капут 14.45, 22.25 Хто проти блондинок?

16.05 Фабрика зірок 1845 Фабрика зірок-З. 19.50 Х/Ф "Король Артур"

УКРАЇНА 06.00

Шустер

Live

07.ЗО Срібний апельсин

5

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06 01 "Час-Тайм" 06.15, 07.05 "Час спорту" 06.25, ОВ.20, ІЗ.20, 15 20, 22.50 "Погода на курор­ тах" 06.ЗО, ІВ.45 "Київський час··

Х/ф "Підставна особа" Церква Христова

ОВ.О5 08.ЗО 09.1 О 1О. 15

Даєш молодь' Запитайте у лікар~ Руйнівники міфів-5 Х/Ф "Еон Флакс"

12.20 12.50

Кліпси Шоумані~

1З.ЗО Ексклюзив 14. 15 Аналіз крові 14.55 Зіркові драми 15.55 INFO-ШOK 16.55 Інту1ці~ 17.55 Т/с "Татусеві дочки" 20.00 Фабрика зірок

УКРАЇНА 06.00

Мультфільми

11.00 д/Ф "Дол~. В. Лановий" 12.00 Шоу "Народна зірка" 14.15 Tfc "Принцеса і жебрак" 16.00 Т/с "Дикий" 1В.ОО Tjc "Райські ~блучка" 19.00 ПодіІ тижн~ 19.ЗО Т/с "Райські ~блучка" 2І.ЗО Щиросерде зізнанн~

22.20

Футбольний вікенд

5

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.01 "Час-Тайм" 06.15, 07.05 "Час спорту" 06.25, ОВ.20, 10.20, 1З.20, 15.20 1В.25, 22.50 "Погода на курортах"

06.ЗО "Київський час"

06.40 06.45

"Зверни увагу" "Технопарк"

години

Press Огл~д 21.00 Солодка казка 0745. 19.00 Хіт-парад дикої 07.ЗО, 2З.50

07.З5,

природи

т;с "Дикий"

19 20

"Готовий вІДповщати

19.ЗО "Новий час"

700

2З.20 Рикошет

КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.01 "Час-Тайм" 06.15 "Час спорту" 06.25, 10.20, ІЗ.20, 15.20, 17 20. ІВ.25 "Погода на

5

курортах

06 ЗО "Ранок на 5-му" 09.1 О, 20.20 "Бізнес-час" 09.20, 12.20, 14 20. 16 20. 17.50 "Погода в Україні" 09.ЗО, ІЗ.ЗО, 14.ЗО "5 елемент

1000: 11 ОО, 1200, 1ЗОО. 14.00, 15 ОО, 16 ОО, 17.00, ІВ.ОО, 20.00, 21.00 "Час новин" ЗО. 11 ЗО. 12.ЗО "ПресконференціІ' 10.55 "Огляд преси" 11.20 "Зверни увагу" 15.30 "Феєрі~ мандрів" 16.ЗО "Драйв" 17.ЗО "Акцент" 1В.ЗО "Хроніка дн~" 1В.45 "Киівський час" 19.00 "Час новин"

10

5

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.01 "Час-Тайм" 06.15 "Час спорту" 06.25, 10.20, ІЗ.20, 15.20, 17.20, 1В 25. 22 50 "Погода на курортах" 06.ЗО "Ранок на 5-му"

09.10, 22.40 "Бізнес-час 09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17 50 "Погода в УкраІні" 09.ЗО, 1З.ЗО, 14.ЗО "5 елемент"

1000, 11 ОО, 1200. 1ЗОО, 1400, 1500, 1600, 17.00, 1В ОО, 20 ОО, 21.00. 2З.ОО "Час новин" 10.ЗО,

ІІ.ЗО,

12.ЗО

"Прес-

конференціі"

10.55 11.20

"Огл~д преси" "Зверни увагу" 15.ЗО "Сво'Іми очима" 16.ЗО "На межі" 17.ЗО "Феєрі~ мандрів" ІВ.ЗО "Хроніка дн~" ІВ.45 "Киівський час" 19 ОО, 22.ЗО "Час новин" 19.20 "Час до виборів" 19.ЗО "Новий час" 20.20, 21.45 "Час до виборІв

21.00, 23.00 "Час новин 07.15, 09.20, 12.20, 14.15, 16 20,17 20, 21 45 "Погода в Укра·Іні"

07.З5, ОВ.50,

22.40

"Бізнес-

час

07.50 ОВ.10,

"Новобудова" 19.20, 21.50 "Тема тижно'

ОВ.ЗО "Бістро-ТБ" "Своїми очима"

09.25 09.40 10.15

"Улюблена робота" "Здорові історіІ"

10.З5 "Не перший погл~д"

11.45 12.30

"Технопарк"

14.20 14.40

"Страва від шефа" "Гра долі"

"Вперед, на Олімп'" 13.ЗО "Драйв"

16.ЗО "Арсенал"

"5

"Коломбо"

09 ОО. 12.00, 16 ОО, 23.15 СвітськІ хроніки 07.10, 09.10, 1210, 1610. 2З.25 Банана News 07.15, ІВ.ЗО, 20.ЗО, 23.ЗО "24 ОО.

20.20 22.20

ТО НІС

"Народний контроль

Tfc

ЗІркоскоп

07

НовиниПРО

19.ЗО

09.ЗО

06.35, 08.40 ФІТнес-АрмІ~ 0650. 0855. 1250. 1550. 18.50, 20.55 Погода 06.55, 12 55. 15.55, 18 55

Клуб

19 ОО,

ОВ.ОО М/с "Каспер"

7

року

06.00 06.20

21.20 22.00

2З. І О Х/Ф "Снігове коханн~. або Сон у зимову ніч"

2009

09.20, 15.00 Диваки 10.20 ТриnІльці 12.15 За сім морів 13.00 Погляд у майбутнє 15.30 ТвІй Х1т 16 15. ?1 15 Т;с "Колишня" 18 4J. 23 40 "Життя" 19.5S СильнІ СіJІТУ сього

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16 ОО, 17.00, ІВ.ОО, 06.ЗО, 09.00 Поді' 06.50, 09.20 Спортивні подіІ 07.00 ЗІркові зустрічі 07.30 Срібний апельсин

06.00 07.45

"Прес­

15.ЗО "Зверни увагу з Тет~ною Рамус" 06.45, 11.30 "Авто~ілот-тест" 07 ОО, 07.ЗО, ОВ ОО, 09 ОО,

06.40, 11.20,

15.45 "Правила житт~" 16.50 "Нез·~совно, але факт" 17.55 "Паралельний світ" 19.00 "Битва екстрасенсів" 20.05 Х/Ф "Жіноча інтуіці~-2"

НОВИЙ КАНАЛ

ІЗ ОО

увагу з Тет~ною Рамус" 16.ЗО "Арсенал" 17.ЗО "Велика політика 18.ЗО "Хроніка дн~" ІВ.45, 04.45 "Київський час" 19 ОО, 22.ЗО "Час новин 19.20 "Час до виборів" 19.ЗО "Новий час" 20.20. 21.45 "Час до виборів" 20.ЗО, 21.20 "Час" 22.00 "Акцент

ІЗ.ОО Т/с "Принцеса і жебрак"

15.00 Т /с "Дикий" 17.00 "Народна зірка"

ремонт

10.15 Зіркові драми 11.00 ІнтуІЦІ~ 12.00 INFO-WOK 13.00 Смачні пригоди

12 ОО,

10.55 "Огл~д преси" 11.20, 15.ЗО "Зверни

06.00 Програма передач 06.01, 23.30 "Час-Тайм" 06.15 "Час спорту" 06.25, 10.20, 1З.20, 15.20, 17.20, 1В.25, 22.50

16.50, 21.20 "Татусеві 1В.ОО, 22.25 "Щасливі 19.15 Спортрепортер

ОО,

11

ІО.ЗО, 1І.ЗО. 12.ЗО конференціі"

КАНАЛ

УкраІнІ" ЗО. ІЗ ЗО.

ОО.

14 оо. 15 оо. 16.00 1700, 1800. 2000, 21.00, 23.00 "Час нов"""

Щиросерде зізнанн~

Федеральний судд~

кохання"

09

кохання

елемент

10

19.30 Шустер Live 20.20 Т jc "Дикий" 22.20 Т/с "Спецназ-2"

ОВ.55 Т/с "Безмовний свщок"

10.00 Tjc "Брудна робота" 11.00 Т/с "Райські яблучка" 12.00 Т/с "Колись прийде

Т/с "Вис~ки" Т/с "Слщ"

rрудн11

5

17.ЗО "На межі" ІВ.20 "Вікно в Європу"

07

ОО,

22.ЗО "Час новин" копійок"

"Територія закону" 07.ЗО,

08.00, 09 ОО, 11.00, 12 ОО, ІЗ.ОО, 14.00, 15 ОО, 1600, 1700, 1ВОО, 2З.ОО

"Час до виборІв"

"Час"

20.30, 21.20 21.40 "Я так

думаю"

ТОНІС

06.00 Клуб 700 06 20 НовиниПРО 06 З5. 0840 Фітнес-Армі~ 06.50, 08.55, 12.50, 15 50. 20.55 Погода 06.55, 12 55, 15.55 З1роскоп 0700. 09.00, 1200, 16.00 Світські хроніки

07.10, 09.10, 1210, 1610 Банана News 07.15, ІВ ЗО, 20.ЗО "24 години

07.30 Press Огл~д 07З5. 21.00 Солодка казка 0745, 19.15 Хіт-парад дико'1 nр" роди

09.20, 15.00 Диваки 10.20 Трипільці 12.15 За сім морів 13.00 Погляд у майбутнє 15.30 Тє:й Х1т 16.15, 21.15 Т/с "Колишн~" 18.40 "Житт~" ІВ. 50 Головне питання 20 ЗО. 21.20 "Час" 22.00 "Фа.по.о ~езпеки" ТОНІС

06.00 Клуб :оо 06 20 Новини ПРО 06 З5, 08.45 ФІтнес-Армія 06.50, 09.00, 12.50, 15.50. 1В 50. 20.55 Погода 06.55, 12 55. 16.05 18.55 Зіроскоп

07.00 Медицина 07.10, 09 05. ~200, 16.10 Банана News 07. 15, І 8 ЗО. 20.30 "24 години

07.ЗО

Press Огляд 21.00 Солодка казка 07.45. 19.00 Хіт-парад дико1 07.З5.

природи

09.10, 15.00 Диваки 10.20 Ольвія 12.05 За СІМ морів І2.З5 М/ф "Балі" ІЗ. ОО Погл~д у майбутнє 15.ЗО Твій Хіт

16.15, 21.15 Tfc

"Колишня"

ІВ.40 "Житт~"

19.55

Сильні світу сього

06.00 06.25

Головне питання Погода

ТОНІС

06.ЗО, 15.00 Твій Хіт 06.40 Дім живих історій 07.10 Сильні світу сього 07.25 Чудернацькі світи 09.00 Сім'я від "А" до "Я" 10.05 Медицина 10.15 Чудернацькі СВІТИ 11.15, 2З.ОО СвітсьКІ хроніки 11.45 Тиждень моди 12.20 За СІМ морів

1З.ОО Погляд у майбутнє Хjф "Наталка Полтавка"

15.1 О 16.55 17.30

Зелена варта

Х/Ф

"Чахлик

Невми-

рущий"

19.00 Право на пор~док 19.20 П'ятий вимір 19.55 Секрети історіі 21.00 Вулкан. День суду 22.05 Что такое хорошо и

что

такое плохо? 22.40 Обличчя з обкладинки ІВ.30 "Народний контроль"

10.00,

19 ОО,

"Час новин"

19.ЗО "Майдан 21.00 "Час: підсумки" 22.00 "Особливо небезпечно

07.15, 09.15, 14.15, 16.15, 17.20, 21.50 "Погода в У~раіні" 07.З5, ОВ,50,

22.40

"Бізнес-

час"

07.50 ОВ.ІО,

"Зодчий"

19.20

"Тема тижн~"

ОВ.ЗО "Бістро-ТБ" 09 20 "Вікно в Америку

09.40

"Спожитив"

ІО.ЗО "Феєрі~ мандрів"

10.55 "Оглм преси" 11.20, 12.20 "5 копійок" 1З.ЗО "Вікно в Євроnу"

14.20 14.40 15.30 16.20 16.40 17.10

"Страва від шефа" "Гра долі" "Мотор-ТБ" "Фактор безпеки "Страховий nатруль "Палата"

17.ЗО "Не перший погл~д

22.ЗО "Час новин"

ТО НІС

06.00, 00.30 Диваки 06.30, 22.25 Зелена варта 06.55 М/ф "БалІ" 07.40 Дім живих історій ОВ.10 Сім·~ від "А" до "Я"

08.40 09.00

Клуб суперкниги "Что

такое хорошо и

что 1 акое плохо?"

Чудернацькі світи Вулкан. День суду За сім морів Медицина 1З.ОО Погл~д у майбутнє 15.00 Х/Ф "Перша рукавичка 16 50 Х/Ф "Петро І"

09.50 10.55 12.00 12.50

19.00 п·~тий вимір 20.10 Секрети історіі 21.20 Атака медуз 23.00 Світські хроніки


в

Су6ота,

5

rруАн•

алко віта

2009

року

НОВЕ ЖИТТЯ

о народного депутата

До уваrи керівників підприемств, організацій, установ і населення!

країни, олім­

Якщо вам потрібно провести будь-які земельні роботи, обов'яз­ ково з'ясуйте у виконкомі міської або сільської ради, чи не проходять на місці намічених робіт підземні кабельні лініізв'язку і кому·вони на­

пійського чемпіона з вільної боротьби, голову Броварської районної організації Партії регіонів

1Епь6руса Соспанови•а J'едеева з днем народження! Прийміть найщиріші, найсердечніші наші-вітання! Вашому життєвому шляху завжди усміхалося

джувальними знаками.

сонечко, цвіли квіти добра, любові, світлих мрій, сподівань;

Відповідно до "Правил охорони лінії зв'язку", затверджених поста­ новою Кабінету міністрів України Ng 135 від 29 січня 1996 року, при проведені земельних робіт у Брова­ рах, селах Броварського району, а також в смузі автодороги Київ-Бро­ _вари-Семиполки проекти земель­ них робіт повинні бути погоджені в:

наснаги, щасливих та яскравих подій у Ваших справах на

благо розвитку, процвітання та зміцнення нашої держави

-

України!

Від імені членів Броварськоїрайонної організації

Партіїрегіонів перший заступник голови- СО. Зайцев ..

НАМ nиwvть

Шановна редакціє "Нового жипя"!

Звертаюся до вас із проханням через rюдям, які в дуже тяжкий час для нашої ·еріально.

28 жовтня 2009 року з моїм чоловіком :::ергієм Миколайовичем трапилося ли­ 12 листопада

1ін помер:

Люди, які весь цей час були поряд з на­ rюю сім'єю, зокрема й наша односель­ rанка, депутат районної ради· К. П. Ла­ зробили

все

можливе,

щоб

rопомогти пережити родині цю тяжку

представника

вул. Предславинська,

12 (вхід з двору, ІІІ поверх, кім. З05). Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться з 10.00 до 11.00 за місцем проведення зборів. Порядок денний:

1. Затвердження Звіту правління про результати фінансовогосподарської діяльності товариства у 2008 р. 2. Затвердження Звіту наглядової ради про роботу за 2008 р. З. Затвердження Звіту та висновків ревізійної комісії за 2008 р. 4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2008 р. 5. Розподіл прибутку товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2008 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2009 р. 6. Внесення змін до Статуту та затвердження його в новій

·олові РДАА.М. Мазуру, в. о. сільського ·олови Р.Л. Нагібіній, сільським депута­

11.Затвердження

нової

редакції

Статуту

Довідки

за

телефонами:

дочірнього

Про таких недаремно кажуть: "Уміє кувати гроші на рівному Ці слова повною мірою

тасуються нашого земляка, ко­

рий працював водієм у одній із омерційних

структур

ористувався

довірою

Києва

і

ії керів­

ліції встановили: упродовж лип­

дала диск з відео порнографіч­

ня

ного змісту громадянинові Ти­ мофію М-ю. Враховуючи той факт, що в місті подібних розкладок налі­

- жовтня ц. р. комерційній

на загальну суму 80 тис. грн. По­ кримінальну справу.

Триває слідство.

кі оборудки коїв за їхньою спи­ ою заповзятливий чоловік,

аж

оки не звернули увагу на занадто же великі витрати на експлуо­

&ізнес на "порнушці" Його організувала дев Ятнад­ цятирічна

жителька

Катерина

С-ць.

а талонах на дизельне паливо.

римуючи їх для заправки ав­

му центрі Броварів на очах у ти­

повсюджувачів "полунички" зробити суворішаю, аби іншим

арював частково, а решту вар­

ості пального забирав го­ івкою. Дешіщя перепадала й ·ншій стороні. Тож виграш був бопільним! І так було не раз - не двічі.

Діловій жінці-керівнику тер­

інаво потрібен помічник для о боти в офісі. Робота в м. иєві. Тел.:

(097)382-53-87.

ки

правоохоронних

(з обслуговуванням. Бровари та Броварського району)

продажу порнографічної про-

в Київській області.

іцеюо Мін'І)ОМоолітнКJІ Украінн серіІ АВ

>'

УДППЗ "Укрпошта'' за адресою: м. Бро­ вари, вул. Гагаріна,

Броварським районним управлінням

)остицП 3.04.2000 р. за

: 1

ючі

N!! 74,

вважати недійсним.

~важати недійсним.

можливість

Адміністрація ЦПЗ

:

1

• 11. Брtщм, вуп. JІеваІнсьшо, 26 тел.: 4·16·21.

1

~юія МОЗУкраіни

~---------------------------4 ·---------------------------~

:

.,втрачений сертифікат на право власності на :

еемельну частку (пайj за N!! 358793, реєстр. 1390, видании Калитянською селищною радою від 5.06.2002 р. на ім'я Світлани Миколаївни

tJ!

~авріненко, вважати недійсним.

1

:

~---------------------------·

:- -.,- ~Втр;ч;н~Й ~д~р;а;;иЙ-а~; -н;-п-р;в~- ~ nриватної власності на землю IV·KB N!! 075635, Ьеєстр. N!! 2154 від 15.11.2000 р., виданий І<няжицькою сільрадою на ім'я Ірини Миколаївни

050-357-27·68, 063-740.95-65.

~тадник, вважати недійсним.

1

N! 492264 Серія АВ від 17.09.2009 р.

·---------------------------~

~·Бланки полісів "Зелена карта" N2N2 3705131~

:

ШТ.,

~---------------------------~ ·---------------------------~

~ Втрачений сертифікат на право власності на

:

ремельну частку (пай! серїі КВ N!! 0211881, виданий Броварською РДА від 9.06.1997 р. на ім'я

1

:

Ьлександра Васильовича Отиченка, вважати ~едійсним.

~---------------------------~ Княжицька сільська рада глибо­ ко сумує з

приводу передчасної

смерті депутата сільської ради

Володимира Миколайовича Васюри і висловлює щирі співчуття рід­ ним та близьким покійного.

~---------------------------·

.. -

жипя газета Броварських районної рад, державної адміністрації.

, Київська обп., м. Бровари, бульв. Незалежності, 2.

1та

~~~~::rт колектив редакціі газети,

h

районна ради, районна

Заступник редактора: вЩціл з питань сільського господарства 4-04-81 ; бухгалтерія, прийом оголошень 4-23-26. newlife@meta.ua

: 4-03-76.

DU:І.W.ПИ:

-

НОМЕР НАБРАНО

4-04-81.)

За точність викладених фактів відповідве автор. Листування з читачами

-

на сторінках rвзетн.

~ Зв зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Друк офсетний.

І ЗВFРСТАНО У КОМП'ЮТЕРНОМУ ЦЕНТРІ «НОВОГО ЖИТТЯ»

Редакція не завжди поділиє позицію авторів.

Газета виходить з

17

квітня

День виходу

:

4353918·4353920 · 3 ШТ, І ~353922-4354000 . 79 шт., 4859030 . 1 шт. : ~важати недійсними. :

(3705200 · 70

1

:

м. Бровари.

станавам та мешканцям міста і району оослуги знищенІІІО гризунів, комах, тарганів.

:

~- -.,-Втр;ч~н~ -п~с~~ч~~н~ -;Ве~;р;н- ;Р;ц;.-М-: ~ 518801, видане УП та СЗн м. Бровари 1 05.03.1997 р. на ім'я Тетяни Іванівни 1 ~онятовськоі, вважати недійсним. :

Ng 9,

Вір.цілення профіпактичної дезінфекції Бро· рської СЕС надає підприємства~ орrаніза~ям,

1

~---------------------------4

з

місцевих

періодичних видань і надати свої пропо­

1

~- -"- -В~а~е~;й- ;т~с~~-;Р~ -п~,;;,у -с;р~;н~-: ~світу, серія КХ N!! 33838204, виданий 1 броварським ВУФК 20.06.2008 р. на ім'я Тараса 1 ~Ікторовича Муравського, вважати недійсним. :

зустрітися

редакцій

зиції та зауваження.

r---------------------------• ~· Втрачене посвідчення ветерана праці серП :

'АА f-1!! 549314, видане УП та СЗН м. Бровари 4.12.2000 р. на ім'я Ганни ОлексПани Розумик,

матимуть

представниками

:

ак, виробничий корnус (можливо nід хар­ ове виробництво, nошипя одягу), га~,

вір. Тел.:

20, буде проходити

"День Передплатника".

Втрачене свідоцтво пеRвинноі ПІJ.ОФ·

,спілковоі організацП Київського ТВ МТЗ ПЗЗ,

ється в оренду оптимальний вироб· ичо-складський комплекс: адмін. буди­

N! 4911Ji8 віа 27.10.00 р.

меtuканців

8 грудня 2009 року в операційній залі Центру поштового зв'язку N2 9 КОД

~---------------------------~ r---------------------------, : .., :

В смт. Калинівка БР.оварського району

м. Бровари, вул. Кутузова, 8-Б, тел.: (067) 430-70-27.

До уваги

:N!! 9 на ім'я Володимира Михайловича : :Федоровича, вважати недійсним. :

ГУ МВС України

Підприємство закуповує металобрухт за адресою:

2.90

У ході проведення цієї акці1' всі бажа­

За повідомленнями Броварського міського відділу

міського та обласного відділів ГУ МВС України в Київській області, задокументували факт

л-

м. Бровари та Броварського району!

627-21-бЗ.

Втрачений атестат про повну середню ІQСвіту КХ N!! 1(}289903, виданий 1998 р. школою

не кортіло займатися подібним "бізнесом"?

органів

(097)

1

5-86-34.

претензії

~---------------------------·

графічною продукцією, а в само­

Під час проведення оператив­ но-профілактичних заходів, у яких брали участь представни­

припиняє

правоохоронці

місці з'являться нові. То, може,

сяч земляків.

приймає

шлях розбещення. Не встигнуть

варто міру покарання для роз­

омобіля, водій вступав у зло­ инну змову із працівниками аправних станцій. Талони ото­

Причому,

і

r---------------------------~

:

одну подібну "лавочку" причинити, як на їі

Броварів

З561207З

грн.

з 11.00 до 17.00. Адреса: с. Нова Олександ­ Ірівка, Згурівський р-н, КИївська обл. Довідки за тел.: 0-45-70-

овидане

не

Свою комерцію він побудував

за ціною за

ВисокоІкісні оздобJІюваІІьні роботи. Повний та частковий ремонт. Якість, rарантіІ, оговір. Те11.:. (098)223-33-34, В011одимир.

уявити, скількох підлітків по­ дібні "продавці" штовхають на

десь у закутку торгувала порно­

ацію службового автомобіЛJІ.

Тел.:

чуються десятки, можна тільки

иків. 1і навіть не підозрювали,

діяльність

1.50

СІК ЯБЛУЧНИЙ СВІЖОВІДЖАТИЙ

Об~зка та спилювання ,qEWeв.

гаріна. За ЗО гривень вона про­

структурі було завдано збитків

ЄДРПОУ

у

ЯБЛУКА за ціною від

521-14-34; протягом одного місяця.

приймаються

реаnізує ЩОДЕННО (без вихідних):

ідпусток, відпусток на сесію). Звертатись за (04594) 272-18-01 (відділ кадрів).

свою

громадян

ВАТ "Новооnександрівське"

ел.:

дукції з торговельної розкладки поблизу магазину на вулиці Га­

служби боротьби з економічни­ ми злочинами міськвідділу мі­

рушено

мих

відцілі екологіІ. районної дер­ жадміністрації за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 15. Тел.: 5-53-41.

ТОВ "АЙ КЕдР ЙОР ІНВЕСТМЕНТ"

Співробітники сектора держ­

на польному

Пропозиції та зауваження гро­

rовний соцпакет (оплата лікарняних, чергових

код

установле­

мадських організацій та окре­

Оформлення за трудовою книжкою згідно із

Правління товариства.

в

сферне повітря.

4, 5, б р.; • слюсар з ремонту

ИРИМІНАПЬНА ХРОНІНА "(палився"

ісці ".

(044)

отримати

ному порядку Дозвіл на викиди

вування електроустаткування

(044)503-35-76.

Любов Яківна АФАНАСЬЄВА (с. Красилівка).

.

повітря дає можливість підпри­ ємству

КП "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій" терміново потрібні на роботу: • електромонтер з ремонту та обслуrо·

уповноважених представників акціонерів, оформлене відповідно до чинного законодавства, і документ, що посвідчує

особу.

N! 4

(РЦТЕПМ-4).

повітря", підприємство має І (од­ не) стаціонарне джерело викиду,

12. Звільнення та призначення директора дочірнього

його

експлуатаціі транспортної

телекомунікаційно-і мережі

до

для

-

Регіональний центр технічної

забруднюючих речовин в атмо­

належить

щносельцям та багатьом-багатьом лю­

З повагою та вдячністю від усієї родини

та

стягнення всіх збитків винуватців.

нарними джерелами.

аконодавством. Своєчасна виплата зарплати.

Низький вам уклін!

до

Оцінка впливу викидів на стан забруднення атмосферного

Для участі у зборах при собі необхідно мати: документ, що по-сцідчує особу акціонера, доручення на право участі у зборах

rям.

відповідальності

адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, має намір отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціо­

ш" С.Л. Плаксі, нашим кУмам, сусідам,

Носачу, керівнику ФГ "Журавуш­

-

порив міжміських ліній зв'язку

кримінальної

валові викиди від якого станов­ лять: 0,57 т/рік; 0,12 гjсек.

та обслуговування газоустаткування.

).0.

матеріальної відповідальності, а за

підприємства,

підприємства "Агроторговий дім "КиївАгро".

lогорілій, голові КСП "Красилівське"

ви­

За пошкодження лініі зв'язку винні

розробляються документи з обфунтуванням обсягів викидів. Згідно зі "Звітом про інвентари­ зацію викидів в атмосферне

підприємства "Агроторговий дім "КиївАгро".

~ам Н.І. Матвієнко, В.І. Менжезі, О.Ф.

нещасних

притягуються до адміністративної і

третьої групи об'єктів, для яких

7. Відкликання та обрання Наглядової ради. 8. Відкликання та обрання голови правління. 9. Відкликання та обрання членів правління. 10. Відкликання та обрання ревізійної комісії.

Хочемо подякувати друзям Г.Ю. Пав­

до

ВАТ "Броварський побут­ комбінат", яке розташоване за

Підприємство

редакції.

rенко, Н.Г. Марченко, Л.М. Омельчук,

привести

Заява про наміри

повід(і)мляє про проведення загальних зборів акціонерів, які

!трату.

може

падків.

яке обслуговує кабельну лінію між­ міського зв'язку, виконання робіт в охоронній зоні кабельної лінії ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

диперське підприємство "Аrросервіс"

юдини підтримали нас і морально, і ма­

rан,

лику

лініі зв'язку знахо­

для життя! Пошкодження лініізв'язку

Без дозволу виконкому і відмітки в ордері виробничої дільниці та вик­

відбудуться 22 січня 2010 року об 11.00 за адресою: м. Київ,

1ашу газету висловити величезну подяку

Пам'ятайте:

дяться під напругою, небезпечною

35-11,5-21-21

Відкрите акціонерне товариство Київське оІіпасне

Підтримаnи в тяжку хвиnину

ш, яке зветься інсультом, а

Регіональному центрі технічної

(РЦТЕТТМ-4), дільниці з експлуа­ таціі лінійно кабельних споруд 412 (ДЕ ЛКС-412), м. Бровари, вул. Івана Сірка, 7. Тел.: 4-01-55, 23510-08, щовівторка і щоп'ятниці з 9.00 ДО 11.00 - Центрі електрозв'язку Ng 1 м. Бровари, вул. Гагаріна, 20. Тел. 5-

лежать. На заміських ділянках траси підземні лініі зв'язку позначені замірними стовпчиками і попере­

Бажаємо Вам міцного борецького здоров'я на довгі роки! І щоб на

-

експлуатації транспортної телеко­ мунікаційної мережі NQ 4

1937 р. : субота.

Віддруковано:

·=

«Броварська друкарня»

Тел.:

4-22-56

2007 2170 прим.

Зам. Тираж

#93 94 2009  
#93 94 2009  
Advertisement