Page 1

СЕРЕДА

16 листопада

2005

р.

Ng92 (9701) Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації Виходить з

17

Сьогодні

квітни

1937

року

День

радіо, телебачення та

nраЦІВНИКІВ

'

зв язку

Шановні колеги! Від імені громади міста, міської ради, її виконавчо­ го коміте'І)' та себе особисто сердечно вітаю з профе­ сійним святом -Днем працівників радіо, телебачен­ ня та зв'язку. Сьогодні ефірний простір є наймасовішим і най­ дос'І)'Пнішим джерелом інформації. На вас покладено

Від імені Броварської районної державної адміністрації та районної ра­ ди щиро і сердечно вітаємо вас з професійним святом- Днем працівни­ ків радіо, телебачення та зв'язку! Послуги, які ви надаєте населенню, сьогодні є одними з найважливі­ ших. Без них неможливо уявити життя сучасної людини і суспільства в ці­

надзвичайно важливе завдання - задовольнити зрос­ таючі потреби суспільства в об'єктивній та неуперед­

Радіо, телебачення та надійний зв'язок стали невід'ємними частинами нашої дійсності. Вони забезпечують оперативне доведення об'єпивної інформації та підтримання зв'язку з найвіддаленішими куточками нашої країни і всієї планети. Щодня жителі нашого району з нетерпінням чекають цікавої і важливої інформації з життя нашого пристоличного регіону, області та держави. Ви -той місток, який зв'язує виконавчу владу, органи місцевого самовряду­ вання з трудовими колективами підприємств, установ та організацій, з життєвою мудрістю простих людей. Нинішній стан науково-технічних досягнень у світі вимагає широкого використання найсучасніших систем та засобів радіо, телебачення та зв'язку. І з поставленими перед вами завданнями ви намагаєтесь успішно справ­ лятися, вводячи в експлуатацію найновіші системи і засоби зв'язку, роз­ ширюючи мережу і чисельність клієнтів, котрим ці послуги надаються. · Від щирого серuя бажаємо вам міцного здоров'я, великого родинного щастя і благополуччя, успіхів у роботі і професійного задоволення від їі результатів.

женій інформації, надійному та якісному зв'язку. Бажаними гостями у кожній броварській оселі че­ рез теле- та радіоефір є працівники С'І)'дії <<Наше міс­ то» і міськрайонного радіо. Найголовнішими показниками вашої роботи, ша­ новні друзі, є відповідальне і творче ставлення до справи, стабільність і динамічність. Теле- та радіо­ програми відзначаються високим професіоналізмом, інформаційною насиченісТЮ та жанровим розмаїт­ тям.

Наші зв'язківці не лише активно розбудовують інф­ раструктуру телефонного і поштового зв'язку, а й звертають особливу увагу на якість послуг. Спасибі вам за нелегку і конче необхідну працю. Бажаю творчого запалу, внутрішньої сили, май­ с~р_ності у розкритті цікавих та аК'І)'альних тем. Щастя, здоров'я, добробУ'І)' і процвітання вам і ва­

лому.

шим родинам.

З повагою-

З повагоюміський голова Віктор АНТОНЕНКО.

голова райдержадміністрації М. Ф. ДЩЕНКО.

голова райради Л. В. СЛОБОДЯНЮК.

Щиро вітаю вас зі святом - Днеr.І пра­ цівників радіо, телебачення та зв'язку' Поштовики Київшини, свідомі висо­ кої гуманітарної місії своєї професії єднати і зігрівати серця, прагнуть втілю­ вати їі у повсякденній діяльності. Ми з великою відповідальністю усвідо:-.тює­ мо, що поштовий зв'язок сьогодні є одні­ єю з найважливіших галузей. нка сприяє розбудові нашої держави. І н,tм дуже приємно, що в цьому є J:ІСІ\і а кожного з

нас.

Нині нашим основни~І

·3ав.;·,нням є,

набли~ення рівня о?сJІуrов:,L<1НШІ сгн>-1 живач1в

до

європеиськІІХ

с: r:1J'.1аІНІВ,

піднесення іміджу пошт::. В:іt':нн~ний, що нам вистачить уміння. ІіГJ,н[Jссіона­ лізму, наполегливості в ;ro.:,li не::;! 1: \Іс: ;•:.

Зичу колективу злаго.;,жс';!ОLіі і\ f"'C(•-1

ті, оптимізму, творчих зн;,,:.tо,;' ·~·''тш!я вам,. сімейного блаrоrю,Jучч>І, r::Ііюю.t пращ та щирого взаємороJ\\:;;,,;ч

У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІІ

08.11.2005 року - перший зас'І)'Пник голови Броварської РДА О. І. Дармограй, заступни­ ки голови адміністрації М. В. Шибіко, Ю. Г. Кравець, керівник апарату адміністрації Ю. І. Кушніренко взяли участь у засіданні постійної комісії з питань комунальної власності районної ради. На засіданні комісії обгово­ рено питання:

- звіт про виконання бюдже­ ту за 9 місяців 2005 року та вне­ сення змін до рішення 17 сесії районної ради IV скликання від _.,8 грудня 2004 року N2 183 районний бюджет Бpo­ ,.,. ... v ..... r·n району на

2005

роботу комуналь­ .лnmuІ"urт•н• «Броварське

ВИ]DОС)НJІІЧе уnравління госпо­

пuІсvмк:ами роботи

- про використання коштів, nередбачених на реалізацію Програми поліпшення зовніш­ нього освітлення населених пунктів Броварського району на 2005-2007 роки; - про розгляд пропозицій щодо ліквідації Броварської ра­ йонної кіновідеомережі; - про створення в Бровар­ ському районі трудового архіву

для зберігання документів лік­ відованих підприємств і органі­ зацій та виборчої документації; про

створення

корпора­

тивної мережі стільникового зв'язку Броварської РДА, рай­

ради та сільських,

селищних

рад;

про роботу ліквідаційної комісії по ліквідації КП «Аrро­ віТ». З інформаціями виступили:

-

rяачальник фінуправління рай­ держадміністрації Т. Е. Руде­ вич, начальник КП «Бровари­ райВУЖКГ>> О. П. Чайка, зас'І)'Пник голови райдержадмі­ ністрації Ю. Г. Кравець,

начальник архівного відділу райдерж ад мін істрац і ї

А. П. Жарова, керівник апара'І)' адміністрації Ю. І. Кушнірен­ ко, голова ліквідаційної комісії П{) ліквіда>mї КП <<Агровіт>>

А. О. fa-щrmrem<:o;

мадян, на який звернулося громадян

з

питань:

14

землеко­

ристування; зміну цільового призначення землі; соціально­ го захисту.

09.11.2005 року заступник голови адміністрації О. В. Фе­ щун провів особистий прийом громадян. На прийом зверну­ лося 12 громадян з земельних питань,

виготовлення держав­

них актів та зміни цільового призначення землі, а також отримання майнових сертифі­ катів.

рік»

~нього;

-

09.11.2005 року голова Бро­ варської РДА М.Ф. Діденко провів особистий прийом гро­

ХРОНІКА

ПОДІЙ

кукурудзи на зерно, а також оз­

найомився зі станом сівби ози­ мих культур та підвищення по­ голів'я свиней. 10.11.2005 року голова Бро­ варської райдержадміністрації

М. Ф. Діденко взяв участь у 2 і сесії Броварської районної ра­ ди IV скликання, на якій роз­ глянуто питання:

- про хід виконання Прог­ рами соціально-економічного розвитку і культурного розвит­ ку району на 2005 р. (доповідав голова Броварської райдержад­ міністрації М. Ф. Діденко): - звіт про виконання бюд­ жету за 9 місяців 2005 року та внесення змін до рішення 17 сесії районної ради lV скли­ кання від 28 грудня 2004 року N2 183 <<Про районний бюджет Броварського району на 2005 ріК>> та додатків до нього (допо­ відала начальник фінансового управління райдержадмініс­ трації Т. Е. Рудевич);

Того ж дня зас'І)'Пник голови адміністрації О. В. Фещун про­ вів нараду з керівниками сіль­

ної установи «Трудовий архів Броварського району; про

ськогосподарських

призначення директора

товариств

та фермерами району, на якій обговорено основне питання забезпечення господарств ра­ йону посівним матеріалом ярих культур (ярої пшениці) для вес­ няно-посівної кампанії 2006 року. На нараді також розгля­ далось питання щодо збіль­

шення площі зяблевої оранки по господарствах району.

У нараді взяли участь началь­ ник управління агропромисло­ вого розвитку В. М. Дмитри­ ченко, начальник насіннєвої інспекції М. Х. Лебединець.

-

про створення

комуналь­

кому­

нальної установи «Трудовий архів Броварського району>>; про створення корпоративної мережі стільникового зв'язку Броварської районної держав­ ної адміністрації, районної ра­

ди та сільських, селишних рад (доповідав керівник апарату РДА Ю. І. Кушніренко); - про затвердження нової редакціЇ СТаТУ'І)' ДИТЯЧОГО бу­

ДИНКУ <<Надія>> с. Мокрець (доповідав заступник голови райдержадміністрації

ня сільськогосподарських культур (помідорів, огірків, баклажан, перцю). Заступник голови РДА

Ю. Г. Кравець); - про внесення змін до Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів і забезпе­ чення екологічної безпеки в Броварському районі на період до 2005 року, затвердженої рі­ шенням Броварської ради від 19.04.2001 р. N2 282-18-ХХІ-ІІ (доповідав заступник голови райдержадміністрації О. В. Фе­

О. В. Фещун здійснив також

щун).

робочу поїздку у СВАТ <<Агро­ комбінат «Калита>>, зустрівся з керівництвом, обговорив пи­ тання завершення збирання

Всього розглянуто 14 питань. Депутати прийняли рішення по кожному з обговорених пи­

09.11.2005 року О. В. Фещун, В. М. Дмитриченко також про­ вели робочу нараду з виїздом у ВАТ «Комбінат «Тепличний>> смт Калинівка, на якій розгля­ далось

питання

застосування

новихтехнологій з вирощуван­

тань.

> ;;_;:-~

єнтами!

Микола ЛІСОВЕНКО,; директор Київської обласн.1·: ·. t'·'J-.,:;·; 1 1 УДГШЗ <•YKPiiOlJI13>. І .

+

1 1

- - __J

СІИJІЬ РОВОІИ­ ІВРОСІАНААРІИ Пошук сучасних технологій і втілення в житrя нових можли­ востей спілкування ось місія зв'я.зківців ХХІ столітrя. Як вони справляються із цим відповідаль­ ним завданням? На запитання нашоrо корос­ пондента Наталії ЧЕМЕРИ­ ЧЕНКО відповідає начальник Броварського центру елек­ трозв'язку N!! 1 Київської облас­ ної філії ВАТ «Укртелеком» Сер­

гій Михайлович АКУЛІН.

вводились у дію 7 нових АТС (у Погребах, Пухівці, Зазим'ї, Гого­ леві, Красилівці, Калинівці) J :н?­ рекпюченням на них діючих або­ нентів, це безпрсuедснтні Jd своїми обсягами та капіта.Іовкла­ деннями роботи. Насамперед, трудомісткі земляні, адже кожен абонент на селі Іtс ~tіні-брів­ ництво (на відміну від міських, що зосереджені у багатокварп1рних будинках). Хочу відзначити, шо всі роботи. починаючи

Сергію Михайловичу, які nос­ луги жителям .міста та району на­ дають бро8арські зв'язківці? - Майже 300 фахівців (у т.ч. 60 чоловік обслуговують місто чор­ нобильців Славутич) мають вели­ кий обсяг робіт забезпечують функціонування 8 АТС у місті та 22 у районі. Коли я у 1988 році

-

тільки починав працювати у цеху

сільського телефонного зв'язку, на Броварщині мали телефони З тис. абонентів, у місті- 15 тис. або­ нентів. Наші досвідчені працівни­ ки також здійснюють міжміський та міжнародний телефонно-теле­ графний зв'язок, приймають пла­ тежі, ремон'І)'ють кабельні й дро­ тяні лінії тощо.

Не заглиблюючись у технічний бік справи, розкажіть, будь ласка, коли жителі Броварщипи .мати­

-

муть усі зручності, пов~· ані з якіс­

ним зв 'язко.м? - Безумовно, на сього ні добре зарекомендувала себе огутня цифрова АТС нового п оління французької фірми <<Алкатель>> (8,5 тис. номерів у Броварщ,, 936 та 763 номери відповідно у В.Димер­

ці та Калиті). Із введенн~у дію

сучасних з'єднувальних лі ·й з ви­ користанням мультипле сорів (зокрема, вперше в Українітакий проект був реалізований у Требу­ хові , де у 2001 році стала до ладу АТС типу SJ-2000 виробництва Словенії на 992 номери), наші ЮІі­ єнти отримали послуги європей­ ського рівня плюс вільний доступ до комп'ютерних технологій. На черзі - будівництво сучас­

них волоконно-оптичних ліній зв'язку до нових АТС сіл ПрІ1дес­ нянської зони довжиною 4'7 км. Враховуючи, що торік одночасно

з

погодження

про­

ектів, пронодились в тісному співробітництві з відповідними службами, органами місцево!\) са­ моврядування, тож сподіваюся. що і надалі uя співпраця буде діє­ вою та ефективною. - Окрім відповідної якості нада­ ваних послуг з телефонізації, нині все більше Jtюдей прагнуть .мати доступ до ко.мп 'ютерних .мереж, перш за все Інтернету.

-Так, абоненти А ТС-6 та АТС-

5

можуть підключитися до облад­ нання високошвидкісного цифро­ вого доступу до мережі Інтернет «Сиріус-128\>, зателефонувавши модемом за номером 2-99-99.

Сьогодні цією послугою корис'І)'­

ються понад 900 наших клієнтів. Завершено комплекс робіт щодо

відкритого дос'І)'пу до мережі Ін­ тернет по комутованих лініях зв'язку за технологією ,,бсзпароль­ ний доступ>>. Не перший рік ми пропонуємо широкосмуговий дос'І)'п до Інтернету за технологі­

єю

IDSL.

давати

А нещодавно почали на­

нашим

корис'І)'вачам

ще

один вид широкосмугового досту­

пу - DSLAM на базі обладнання підприємства <<Моніс•>. - Одним слово.'И, колектив не стоїть осторонь технічного прог­

...

ресу

Так, я дуже вдячний усім без винятку своїм. колегам за добросо­ вісну працю, rрунтовні знання і справді золоті руки, адже Бровар­ ський центр електрозв'язку NQ І не раз підтвердив звання кращого­ маємо найвищі рентабельність, доходи, інші якісні показники се­ ред підприємств області. Тож щи­ ро вітаю усіх з професійним свя­ том і зичу міцного здоров'я, щастя і добробУ'І)' кожній сім'ї.

-


потужному потоці УДОСИТЬ звернень громадян до голови

ФЕРМЕРСЬКА ПІАХОФА&РИКА: ЧИ МАЕ ПРАВО ФУНКЦІОНУВАІИ?

Броварської райдержадміні­ страції l\1. Ф. Діденка є достат­ ня кількість .1истів від жителів району, в яких порушуються пи­

тання, пов'язані з роботою комі­ сії з питань техногенно-еколо­ rічної безлеки та надзвичайних ситуацій. Один з листів заслуго­

,

ву<.: того, щоб громадськість була ознайомлена з лроблс:vшми, які в ньому лі:Інімаються. Але слочатку - невелика передісторія ...

Прожива<.: у селі 3азич'я працьо­ ІН !Та сі\І'н Олександра Трохимови­ 'Іа Нотщького. Uc традиційна ро­ .lІІІІа су•Іасних українських фср\ІСріп. котрі без сторонньої до­ ІІ()\ЮГІІ пі,1Ні\Іають господарство, !ІІІІКЛІІ Са\ІОТУЖК!f ІJІІрішувати І>.'І~Існі проб.~с\ІИ, в результаті ;абе mе•rуюл, СПОЖІІВЧІІЙ рІ! НОК своею проіlукцісю. Як підприс­ .\ІСІІJ,, О. Т. Новицькиіr регулярно СІІ.'ІаЧ\'С гюдатки до бюджету та

ІІСІІСііІноrо фонду на 13 осіб (кіль­

кІсть .1юдсІі, заііІНІТІІХ на вироб­ ІІІІІЛві). Протяго\І останніх п'яти років він заіі\Іастьсн птахівниц­ твО\! нс•Іного напрН\ІКу. Проектна ІІОТУЖНіСТЬ ПідПрИС\ІСТВа ДО SOOO голів. Під вирощуваннн птиці ;аііннто один пташник. На пер­ шІІіі пог.1яд потрібно вітати зусил­ _'Ія фсрчсра за працю його коман­

.111,

ТІІ\І бі.1ЬШС, шо виробництво

Яl Шо

ІІОСТ~Ш:lСІІО

на

основу. Все було б добре, якби ви­ робнича діяльність господарства не вступила в протиріччя із зако­ но~!. Справа ІJ тому, що будівля пташника розташована в селі, на подІJір'ї садиби фермера, і :о.Іакси­ ШL'JЬНО вімілсна від сусідської са­ диби .1ІІШС на 30 метрів. Звідси ос­ новні проблеми. Адже, як-то кажуть, витрати виробництва ІJкраіі отруювали життя (в прямо­

му розумінні цього слова) най­ ближчих сусідів. Особливо це від­ чували жителі села у спекотні літні дні та но•rі, коли, м'яко кажу•ш, нсприсмний запах забивав ніс. З цього приuоду мешканці Зази~1'я і вирішили звернутися до голови РДА М. Ф. Діденка з проханням вжити захош1 шодо ситуації, яка склалася. та забезпечити нормаль­ ні ско.1огічні умови проживання в цьому населеному пункті. За дору­

чення~! Миколи Фсдорови'Іа від­ булося виїзне засідання ко~rісїі з питань техногенно-екологічної безпеки та надзви'Іайних ситуацій під головуванням першого заступ­ ника голови Р ДА Опексін І ваношr­ ча Дар\юграя. В роботі комісії взя­ ли участь представники усіх служб та організацій району, котрі пок-

Пр0\!ИС.10ВУ

ликані контролювати діяльність виробництва. Потрібно було знай­ ТІ! відповідь на два голЬвні запи­ тання: наскільки господарство від­ повідає чинно\ІУ законодавству і 'ІИ існує на ньо\ІУ ризик загрози пташиного грипу? Адже зараз, ко­ ли по всьому світу поширюється ця страшна хвороба, є застережен­ ня фахівців, шо вона може з'яви­ тись і в Україні. А якщо така птахо­ фабрика знаходиться ще й посеред села, потрібно дуже уважно і в той же 'Іас неупереджено вивчити умо­

ви функціонування фермерського господарства. У ході обстеження •шени комісії висловили думки з приводу виконання вимог їхніх служб і прийшли до ІJисновку, що виробництІJо у такому вигляді, в якому воно персбуває сьогодні, не ~rac права функціонувати. Головне -порушена санітарно-захисна зо­ на, не проuсдсна з~1іна uільового призна'Існня зсчлі, об'єкт безпо­ середньо до сксплуатанії не введе­ ний, порушено низку нормативів

санітарно-спідсміологі•rного та rrротипожсжного

законодавства.

За законо:о.r в цій санітарній зоні ДОJВОЛЯСТЬСЯ утримуваТИ ДО 700 голів ппщі. В господарстві ж їх

сьогодні 3000, а на майбутнє планується до 7000. Незрозумілою залишається ситуація і в юридич­ ному аспекті. Виробництво на те­ перішній час не є ні приватним підсобним господарством, ні фер­ мерським. Сам О. Т. Новицький чекає висновків з Міністерства охорони здоров'я, має намір отри­ мати рішення щодо зміни санітар­ но-захисної зони, щоб юридично узаконити свою господарську ді­ яльність. Комісія з розумінням підійшла до вирішення цієї проблеми. Була вивчена і думка односельців, кот­ рі, як вони вважають, не відчу­ вають

негативного

впливу

на

довкілля. Адже погляди людей розділилися, жителі схвально від­ гукуються шодо реалізації продук­ цїі за доступними цінами. Тож, враховую'Іи вимоги Закону України <<Про забезпечення сані­ тарного та епідеміологічного бла­ гополуччя населення~. Закону Ук­ раїни «Про охорону праці>> та ситуацію, що склалася у сусідніх країнах щодо пташиного грипу, ко~Іісія визначила О. Т. Новиuько­ му місячний термін на юридичне оформлення усіх аспектів діяль-

ності господарства та приведення його у відповідність до вимог чин­ ного законодавства також. У тер­ мін до 1 грудня 2005 року голові райдержадміністрації М. Ф. Діден­ ку будуть внессні пропозиції щодо функціонування цього господарс­ тва. Микола Федорович узяв під особистий контроль вирішення проблеми, що склалася у Зазим'ї. На сторінках нашої газсти ми проінформуємо громадськість району про рішення, що будуть прийняті з цього приводу.

P.S.: Дивує лише одна обстави­ на - що робили керівники дозвіль­ них служб району протягом п'яти років, чому мовчазно спостерігали як за будівництвом, так і за робо­ тою господарства. Не виникало питань і у Зазимської сільськоїра­ ди, або ж просто сморід від спале­ них тушок не доходив до вікон їх­ ніх осель. Василь ПРУДКИЙ, начальник відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району, Лариса ШАПКА, коресПондент «Нового життя>>.

ІАІІВА

про екологічні наслідки будівництва житлового комплексу з об'єктоми інфраструктури, паркінгом, спорткомплексом__ У ки·Івській області зменшується кіль­ кість нещасних випадків на виробниц­

травмувався

ТВІ.

За словами В.КОВАЛЕНКА, серед причин, що безпосередньо призвели до нещасних випадків, на першому міс­ ці падіння працівників з висоти (24,6 %). У 22,9% випадків травмуван­ ня настало від діІ предметів і деталей, що рухаються. За ними ідуть випадки, що виникли внаслідок обвалу предме­ тів, матеріалів, грунту, а також ДТП тощо. 3,4 % випадків становлять уш­ кодження внаслідок контакту з твари­

Як повідомив УНІАН головний стра­ хоl3ий експерт з охорони праці управ­ ління Фонду соціального страхування нещасних випадків на виробництві у ки·Івській області Василь КОВАЛЕНКО, протягом 9 місяців 2005 року на під­ приємствах області сталося 376 не­ щасних випадків, у яких постраждали 382 особи (386 випадків та 398 пос­ т раждал их за аналогічний період 2004 року). При цьому зареєстровано 26 смертельних випадків, що на 56 % мен­ ше, ніж за аналогічний період 2004 ро­ ку.

Високий рівень виробничого травма­ тизму зареєстровано у Броварському, Києво-Святошинському, Бориспіль­ ському, Фастівському, Обухівському районах та містах Біла Церква й Ірпінь. Зокрема, на підприємствах, організаці­

ях та установах Броварського

району

то зоною відпочинку в районі вул. Богунської

працівник, із них заги­

31

нули троє.

нами.

Значна частина роботодавців невчас­ надсилають повідомлення про не­ щасні випадки на виробництвах, що ускладнює організацію своєчасного та об'єктивного розслідування подій. Так, з 414 повідомлень про нещасні випад­ ки, які надійшли до відцілень і управлін­ ня фонду, лише у 43,5% вони були від­ правлені своєчасно - протягом першої доби з моменту настання випадку. но

Останні~111

роками

п забудові

Броварів відбуваються певні по­ ЗІІВНі ш.Ін НІІІІ

зрушення. розвитку

ріІІІсннюІ

Генеральний

чіста,

затвердже­

сесії Броварської

\ІіСЬКОІ

ра:ІИ Від 26.08 99 р. продовжус основні \Іістоб);Іівні традиції та передба­ час більш ефективне використан­ ІНІ вже оспосних територій міста. Просктнс рішення по забудові ді.1нню1 в районі вул. Богунської­ І\1анковського є реалізацією дію­ чого генерального плану м. Брова­ РІ\, шо пройшов екологічну та санітарну експертизи. Тер1порія забудо!JІІ жит,1ового комплексу розташована, в південно-західній

.\'Q 150-11-23,

інших групах. Це, зокрема, швейні і три­

було забраковано та знято з реалізаціі rоварів на суму 2951,1 тис. грн., що ста­ новить 89 % від суми перевірених това­ рів. «Це товари, які реалізовувалися з вичерпаним терміном придатності, як такі, що не відповідають вимогам нор­ мативних документів (відсутність належ­ ного маркування та наявність дефектів

котажні вироби, взуття, текстильна та шкіряна галантерея. Так, nеревіркою

якості взуття в магазині ЗАТ «Вишнів­ ська взуттєва фабрика» (м. Вишневе) встановлено, що на індивідуальних упа­ ковках і на самих виробах відсутня ін­ формація для nокупця, крім того, вияв­ лено дефекти виготовлення.

ну надзвичайних ситуацій становлять дорожньо-транспортні пригоди, пові­ домили УНІАН у прес-центрі Головного уnравління МНС у Київській області.

Всього з початку 2005 року на автош­ ляхах області сталося 1664 ДТП, у яких загинули 358 осіб, постраждали 1954. Найбільша кількість загиблих (постраж­ далих) зафіксована у Києве-Святошин­ ському районі - 39 (302), Броварсько­ му- 35 (194), Білоцерківському- 29

(165). За цей же період на водних об'єктах загинуло 1Об осіб. Внаслідок отруєння харчовими

продуктами

ми напоями загинуло

8

та

алкогольни­

осіб, постраж-

ничих травм,

загинула

131

особа,

67

постраждали

За

місяців

зареєстровано

2005 року на Київщині 1544 пожежі, що на 59%

більше, ніж за аналогічний період мину­ лого

року. На пожежах загинули 150 осіб (третина з них перебували у стані алкогольного сп'яніння). Прямі та по­

бічні збитки, завдані вогнем, станов­ лять 18,069 млн. грн. З початку року на територіі області виявлено і знешкоджено понад єприnасів, з них 31 авіабомба, рядів, 16 гранат та 15 мін.

УНІАН.

240 бо­ 79 сна­

Джерела забруднення

грунтів,

сиву сприятиме оздоровленню те­

навколишнього середовища в ра­

риторії, формуванню мікрокліма­ ту, який набагато підвишить якість середовища проживання. Озеленення території житлово­ го комплексу формусться зслсни­ ~ш насадженнями подвір'їв, пішо­

йоні розташування.

наявністю

на

території

який

сксплуатуєтьсн

з

чайно негативний вплив на :rов­

кіллн. Нсзнажаю•Іи на сктщність ос­ ВОСІІНЯ ТСрІІТОріЇ. ШО ОХОП,lЮЄТЬСЯ проекта~!,

вона

розглядалася,

як

потенційний майданчик для рОJ­ мішсннн

житлово-громадського

хідними алеями. В зоні зелених насаджень розміщуються дитячі ігрові майданчики, майданчики для відпочинку, майданчик <<Ксйт­ ролл» для підлітків. Вздовж заліз­ ниці намічено комунальну зону комплексу, до складу якої ввійдуть 2-повсрхові гаражі, які будуть ві-

наземних та підземних вод в про­ ектоuаному масиві відсутні. У ре­ зультаті проведеного дослідження виявлено, що проектований жит­

лоннй комплекс з об'єктами інф­ раструктури, паркінгом, спортив­ ни~rи

майданчиками

відпочинку не

та зоною

погіршить стану

Для врахування громадськи.х,.J_ приватних Інтересrв пщ час

вання і забvдови

ст. І S Зако~у

·

вання і забудову територій>> гом двох тижнів Броварська місь­ рада приймає пропозиції

ка

фізичних та юридичних осіб шодо розробки проектної документації. Відділ містобудування та архітектури Броварської міської ради.

НІХТО НЕ 3А&nИЙ, НІІЦО НЕ JA&nO вс сучасне \rісто Бровари, ворота

ла рішення про підготовку до ви­ даннн книги, в якій буде зібрано матеріали про участь броварчан на фронтах Великої Вітчизняної війни та трудівників тилу, що ма­

до сто;нruі України.

ють

Минуло шістдесят два роки, як ЗС\tлі Броварщини були визполе­

ні від фашистських загарбникіп. На попс,шщі війни збудоване но­

полях битв. Їхні імена ви карбува­ дало 73. Внаслідок суїцидів та інших нещасних випадків, у тому числі вироб­

нових вулиць та проїздів.

горизонтальний дренаж,

ванні. На даний •ше екологічна ситу­ ація в районі будіuництва усклад­

У боротьбі з фашІІЗ\ІОМ брали активну у•шсть наші земляки як на фронтах війни, так і в тилу, ВИКОНУІО'ІІ! НаКаЗ «ВСе ДЛЯ фрОН­ ту, все д.1н псрсмогиІ"_ Багато броварчан полягло на У Київській області переважну части­

існуючих

Озеро в структурі житлового ма­

~1іста і характсршустьсн

груби~ш порушенними санітарних та екологі'Іних норм і мас надзви­

ємств та закладів торгівлІ, сказала вона,

покриття

прилеглих вулиць та будівництво

~rи, нкі uраховуютьсн при проекту­

'Іастині

контори,

тів про якість і безпеку товару реалізову­ вався лінолеум невизначених виробни­ ків. Порівняно з минулим роком також зросла кількість забракованих товарів в

дорожнього

природно-екологічними фактора­

забудоuи забійного цеху Райзагот­

виготовлення), а також без супровідних документів про якість та безпеку, без ін­ формаці! про товар і виробника", - ска­ зала Т. БЕНЦІАНОВА. Наприклад, у магазині «Декор-сервіс»__ (м. Бровари) без супровідних докумен­

тичний

дігравати роль шумозахисної спо­ руди, майданчикдля вигулусобак, очисні споруди, насосні станції. У районі ставка передбачено роз­ міщення спортивного центру з приміщеннями спортивних залів, басейну, майданчиків для спор­ тивних ігор та тенісних кортів. Проектом передбачено ремонт

який дозволить вирішити пробле­ му підтоплення прилеглих терито­ рій. У південній часшні масиву передбачастьсн стuорсння ставка. який відіграватиме рот, водойшt­ ша д.1н відпочинку насс;Існнн та ІІОНІІжсння рівня rрунтоuих вод.

нена

Більшість вилучених з продажу неякіс­ них товарів непродовольчої групи, які пропонуються у магазинах КиІвщини, становить лакофарбова nродукція та бу­ дівельні суміші з терміном реалізаціі, що минув. Про це УНІАН повідомила на­ чальник обласного управління у справах захисту прав споживачів Тетяна БЕНЦІА­ НОВА. В результаті перевірок 495 підпри­

будівництва, враховуючи обмеже­ ність територіальних ресурсів для розвитку міста. Житловий ком­ плекс формується на вільних від забудови землях і є композицій­ ним центром всієї території. В свою чергу, його територія розпо­ ділена на зони обслуговування, багатоквартирної та садибної жит­ лової забудови, комунальну. Проектом передбачається влаштувати кільцевий та система­

ні на гранітних плитах та обеліс­ ках. Та с багато таких, шо загуби­ .1ися у вічності і значаться у списках зниклих безвісти. По за­ кін•rенні війни колишні й воїни, які залишилися в живих, взялися до мирної праці, разом з дружи­ нами, батьками, дітьми відбудо­ вув<L~и жит.1о та міське госпо­ дарство. Багато з них через хвороби та поранення уже відій­ шли у вічність. Та перед ними за­ ЛІІшилисн п неоплатному боргу мешканці міста. Вони повинні знати їхні імена, пам'ятати про ЇХНі ПОДШ!Пl. Президія Броварської міської встср<нrсІ,кої організації прийня-

статус учасників війни р.р. Президія ветеранської органі­ зації створила робочу редколегію

1941-1945

на чолі з М.

К. Федоренком

(тел.: 4-01-48), до складу якої увійшли Г. А. Пнраговський (тел.: 5-32-26), М. А. Говорушко (тел.: 5-14-08), М. В. Наліс (тел.: 5-27-55). Про це було пові­ домлено в газсті <<Нове життя» від 5.11.2005 року. Редколегія звертається до всіх броварчан, учасників бойових дій та трудового фронту, а також до рідних загиблих на війні, з проханням відтворити в пам'яті та написати спогади про той ге­ роїчний час і подати матеріали до редколегії або ветеранської ради (телефон для спілкування:

4-09-09). У спогадах необхідно вказати рік і місце народження ветерана, бойовий чи трудовий шлях, яким військкомато\І

призванИй

в ар-

мію, в яких фронтових операціях брав участь, які має бойові та тру­ дові нагороди, військове звання, поранення, коли демобілізувався і з якого часу живе у Броварах, сі­

·

мейний стан, ким і де працював у місті. При можливості зробити та подати ксерокопії документів, листівок, вирізок з газет і т. ін. Звертаємося до працівників військкомату, міського музею, . трудових колективів, міських шкіл та всіх небайдужих бровар­ чан. Запрошуємо вас до співпраці з відтворення для нащадків події Великої Вітчизняної війни та участь у ній броварчан. Така книга дуже необхідна уже ~ в

нашому

сьогоденНІ,

нк

прояв

вдячності до захисників і будів­ ничих героїчного часу в минуло­ му і виховання шаноби та патріо­ тизму в майбутніх поколіннях броварчан. Матеріали потрібно зібрати та персдати членам редколегії або у міську раду до І квітня 2006 року.

Микола ФЕДОРЕНКО, ветеран війни та праці, Почесний гро~tадшшн міста.


~ N~92 (9701) ПОЧАТКУ Слимося над

НОВЕ ЖИТТЯ

давайте замис­

пахнуть. ·

нашим повсяк­

А коли банан посадити у горщик (є спеціальні карликрві

У великому місті, кажуть еко­ логи, жити важко . А психологи додають: і шкідливо . Загазова­

сорти), то матимете в квартирі

центрі листяної розетки з' я в л я є т ь с н вел и ки й червоно-фіолетовий бу- ' тон. Розквітаючи, він

справжнього

поступово звисає вниз.

дснним життям.

-

зеленого

друга.

Прем'€ра рубрики:

Шановні Читачі <<НОВОГО ЖИТТЯ >> !

пи людей,- все це врешті-решт

Десь років 40 він обдаровувати­ ме вас ніжними плодами, розповідає колишній офіцер, котрий став справжнім цитру­ соводом і, скажемо так, - ба­

стомлює.

нановодом.

поступово в

Нова наука відеоеколо­ гія - доводить, що наше само­

Розповідь Мірлана Бабаєва неабияк мене зацікавила. Якось бачив у Броварах у конторі одного підприємства лимон. Темно-зелене деревце

дозволяє площа, можна вирос­

ватимуть окре.мі статті

тити банановий сал, розповідає Бабаєв . Теплиця довга, метрів 50.

Законодавства УІ,раїии. Те­ маіпику юридичних коисуль­

росло у невеликому, гарно оз­

щує цитрусові апельсини, мандарини і лимони. В они не

ність від автотранспорту, пос­ тійний шум, електромагнітне випромінювання, великі натов­

почуття у великій мірі залежить від того, що ми бачимо. Перс­ важну більшість інформації, майже до 80 %, ми сприймаємо через зір. Тому <<картинки••,

добленому горщику.

На вітах

Під кожною кві­ точкою утворюється ці­ ле гроно невеличких ба ­ нанчиків. І кожна розет ка приноситиме вам плоди. Так

-

квартирі,

Відиині під цією рубрикою фахівt(і міськрайонного уп­ равління юстиції роз 'ясию­

коли

тацій виЗІШ'ІUПllLМе КОЛО

Є тут куточок, де Бабаєв виро­

У roron1в. І:

гро.11шдської прий.нальиі, що працює при управлінні юс­ тици.

ЦВІТУТЬ ВАНАНИ Незвична

.

.

ІСТОрІЯ

котрі щодня ми бачимо і сприй­ м аєм о, безпосередньо вплива­

ють на наше самопочуттн. Вони можуть викликати рад ість, сму­ ток , тривалу депресію, неврози. Протиприродне міське сере­ довище з його одноманітною архітектурою, прямими лі нія­ ми, чітким и кутами, прямокут­ никами будинків, все це,

вважає доктор біологічних наук

..._дасиль Філін, вносить і свою дещицю в озлобленість жителів мегаполісу.

цікавого експерименту Мірлана Бабаєва

красувався

яскраво-жовтий плід . Рослина надавала кабін с­ ту

якогось

нсзвичаііного

за­

тишку і спокою. Розrювів про бачене Бабаєв\".

-Я теж заіі\шюся лимонами

і дуже люблю цю чудесну рос­ лину ,- відповів він . - Ось хо­ д імтс до теnлиці . Спеціальні обігрівачі ство­ рюВ<L1ІІ тут субтропічний мік­ роклімат. Було парко і тепло .

Ось і наш банан. У природі він досягає 9 метрів, а україн­ який

максимум

зручно

утри ­

впорядкувати

грядки, догляда­

ти кв іти. Це і є релаксація, від­ почиtюк .

Після завершсннн вій ськової служби Бабаєв в иріши в зайня­ тися

вирощуванням

якихось

екзотів. Душа прагнула не лише відпочинку, а й якоїсь практич­ ної дії.

фіцер~ька доля раз-~о-раз

. .щала иого

в далею кра І -до

счч ини, Греції

оичайн і,

-

Uc -

мато•ІІІІІК. Росли11и тут черснкуємо і ро І'-Іножуою. У горщиках - ли~юни не Іа6<І­ ром розквітуть і nочнуть п :юдо­ носити. Але у шпру сон ІІХ є особливість: у псршиіі рік нло ­ доношення цвіт треба вищL'ІІІ ­ ти, щоб росли на не втратила сили росту. І ко.~и з'нвил.сн 30-40 листоч ків . тоді ~южна лимону

чи

аnс :lЬСІІІІу

А коли иастає Іlеріод ІІЛО­ доношення лимонів ? заn и ­

-

нижче 18 градусів . - А вологість Іlовітря ?.. Бан а н невибиливий. Можна його інколи збризкува­ ти водичкою .

Можливо, віи до землі мас якісь особливі вимоги? - Найкраще банану підхо­ дить земля з лісу листян и х де­ рев. Вон а структурованіша і рнх:1іша. Для доросло го банана

-

пую у магазипах Києва 'tи Бро­ варів. - Uc залеж ить від сорту . Є середньопл ід ні і круntюІІлілні лимони.

Бабаєв переконаний, що н а ­ віть за клі~Іап1чних умов Укр <ІЇ­ ни, за на уково обгрунтова ної організа ції справ и , соб і вартість тепличних і ба нані в, і а нанасів, і цитрусових може бути в ссрс:t­ ньому І гривня, а то й ниж•Іс . У теnлиця х без nідігрів у в умовах України можна ВІІро­ щувати інжир, гранати. Вони витримують мороз и до 12 r·ра ­

дус ів . Ue дуже важливо, каже Бабаєв, для оздоровленн я лю ­ де й, зміцне ння і\Іун ної систе ­

достатня см ність із землею літ­

рів на 30-50. - І с"і.льки ж Іиодів .11-tожна зібрати з такого деревця? - До 400 плодів. Вони неве ­ личкі, сантимстрів 10- 12. Так шо і з естетичних , і чисто прик­ ладних мотива ці й рослина над­ звичайно корисна. Корисна і приваблива. Ті наші туристи, котрі полюбляють відnочивати

Ка вказ і.

лимонарії. Зв ідп1, з юнацьких

років , - любо в до рослин, шо дарують люд нм зло ров'я , бад ьо­ рість і хоро ший на стрій . Мірла­

ну Бабаєву нсм<І с кол11 нудьгувати , і в Київ­ ській квартирі іі ому не с и д и т ь ся . і л ко ~І справ а

привозять у магаз ини Києва .

в май бутньому в сер ­

можливо,

що

перствориться

сформується

13- 17

великих

листків .

За формою листя бананів на­

че вирощувати незвич­

ні і екзот ичні для Ук ­ раїни кул ьтури. Він не

допитливості , і, влас­

Знаєте, виростити у своїй квартирі справ ­ жнє бананове дерево, не ха й і невел ике , дво­ метрове , з запашними

ми

бананами до новоріч ­

вигляд і ссрдсчка . В ерхн я ч ас ­ тинu стовбура стає товшою , а в

нові

люд 11

ві з ь~tуться вирошуват и лимо­ ни. банани. а ще і\ кавове дере­

во, фсііхоа ! Згадав , з •юго починав стат­ тю, про нуд ні , небезnечні з ПСІІ ХОЛОГіЧНОГО боку, міські ур ­ банізовані псіізаж і. Таким лю­ .JН~ І , нк Мір.1а н Бабаєв, ханд ра аж ніяк не загрожує . Він радіt життю, і бажає nод ілитнен цим з цілю ючим nо•Іуттнм з іншими . - Кожен з нас має бути щас ­ Л \11\ІІМ,- каже nриродознавець

(не побоюся цього слова) Мір­ -~ ан Бабасв. ВоJlодимир ЛЯШКО, журнал І ст.

cc-

ні нам хатні фікуси, ось тільки листя у бана ні в довгастіше, з характерними кор ичн ево -бор ­ до внми плямами ; у білих гор ­ щиках н аб ираються сили м оло ­ денькі л им о ни.

Cy.t

\IO[JH.lK\ . pOJ\tip :L/1· crt .' Іa: 11 . Пр11 ВІІЗ ­

у ріLІІ LїІІІі ІІІПІ І ;І'І,\l

ментів та ІІЩ1}І .:юк їх на•ІСІІІІІ роJ\Ііру ;L:tіІІС ІІІів с1 . 1 ІІJЧ\О ­

вус СТаН J.10p0 11 } і Та .\Іатерt;І.ІІ>ІІ L' CTaHOI\11/IlC .]ІІІІІІІ І І. 11. 1<1 І 1/І!К<І ; І.ІІ\І еН­

ТіВ, НаНІ<ІІіСТІ> у llbO\ L) іІІІІІІІХ ; tіІ сіі . НС!Ір:ІіtСЗ. І; ІІІ/11\ ' І L1. 10 ІІіКа, . lр)Ж \11111 . 6аТЬК ІІ І,ДОЧКІІ. С\111 : 1 . і ІІІІІі О6СЛІІІ І\НІ1 , 1110 ,\ І ; ІЮТІ , істо п1 е :!І t ;t•t с ІІІІ ;І . Проте,

p(J"JM ip ; І. ІІ\ І l' ІІІ і ІІ 11 <1 0.1 1/ У . 111 11111 ~' "3<1 ЖО.1Н /1\ ШІІМ

За

l)l>CT:I\11111

ІІ С \\ОЖе ()у ІІ/ \І еІІ ­

\11111.\1)\1

НС О ІІL1ХПКОІІ<ІНІ/ІІ

.:rоходів гро\Іа.:rн 11. С і\ІL' ііНІІІІКО. І екс Укр: йнІІІrсрс: tба­ 'І ає

~\О ЖЛ \11\І С ТІо

1111

І ІІа'ІСІІІІЯ

рОJ.\!Ір у

:L~імснтів на _l\ІПІІІ\' нк

,. час т ні ві · t за­ робітку (дO\LUY ) ІІ<ітсрі. 'ІІІ Gатька ;нt ­

ТІІНІІ, ТаК і І \ тве р.1і11 1 ·рошовііі Су.\ І і.

ОстаІІІІ t: може .\Іати \ІІСttс

' ' ТІІХ ІН І­

падках, КОЛ І! ІІ.' ІаТ ІІІІК алі ,ІІ ент ів ОJlСр ­ ЖУЄ НСрегуЛ}ІJ)ІІІІіі, ~ ІіНJІИВІІіі ДОХід. •шсл1ну до.хо:І)

одсржус

в

11атур1.

а

також :~а наявності інш11х обставІІІІ . ШО \Іаюл,

iCTOTIIL'

!ІІ: l'ІеІІІІЯ (ІІаЛрІІК­

Лад, у ра з і . КО.І ІІ ІІ ; ІаТІІІІК <L'ІІ.\ІеІІ Т іВ оф іuііін о юа г:L1 і н е rrpauюc, адохолІ о:rс ржує з рі з н11х :1 ж с рсл, загаЛІ, ІІІІіі

розмір НКІІ Х ВІІ З Н<І'ІІІТ\1 ІІ С МОЖ.'І\1ІЮ ) . Статтею 185 С і.\Ісііного ко.1ск сv

України персдб<І'І С ІІа обов 'SІзко в:І

у•tа с ть батьків у .:.tо;ц т к о вІІ\ шtтратах на д ІІТІ1ну . Так . тоіі J Сі атькін , з кot ·u ІІ рису. tЖСІІО СЛІІН СНІІН а: rі~І СНТіВ н а д Іrтин у. а також тоіr з 6:ньків . .ю кого ВІІМОГ<І ПрО СПІГІІ С ІІ І І }/ а: Іі\ІСІІТіВ Н С бу:1а n о.1а ІІа , зобо в '~tзані 6ра п1 у •1 асть

v ~юд атк ов и х ІІІІТраr·а х на д ІІТІІІІІ", шо і> ИК:lІ!КаІІі ОСО6.'ІІ ІІ! ІІі\ІІІ ООСТа ВІІІІ <ШІІ (рО З І \ІІТКО~І Jll i lJІ ILJCT eii ;tІІТ\11111 , ·,·, хворобо Іt> , кa.li LtT Bl> ~І ТО ІJЮ). До.:rат ­ кові шпрапt у pa"Ji в ідсутності з rод11 МіЖ баТЬКаШІ СТН І )ІОТЬСSІ За pitJICII HЯM суду. Пр11 ІІЬО~ІУ ВОН\1 \ІОЖ УТЬ ф ін а нс у ват ІІ сь на11 срсд або ІІ ок рІІІІа ­ ти сь ПіСЛН ЇХ фаКТ\ 1 1 11 1010 ІЮІІ еСС ІІІІ Н разово, псріод І1'ІІ Ю або rюс т іііtю . 3 ~!СТОЮ Н а. І СЖ І ІL\10 :Jа U СJГІе'ІСІІІІЯ уТр 11\ІаННН ДІ ПІІІІІІ 22 tн:pL'CHSI 2005

.

УкраЇІІІІ щодо з\іt.І І, ІJІеІІШІ ІЮ ! .\І ір~· ал ім ентів н а· д і тей » . Ll11 ~І з а ко 1юм внессні від nоні Іні · ! \ІіІІІІ .10 с татті І S2 С ім ейного ко:tс к<.:у ~' ~>-р, t .ІНІІ 1 J І L" І'І ­ нн 2006 ро к у м іні~tа; ІьІІІІіІ ро щір ал і ­ ментів на о:tн у д ІІ П ІІІУ н е ~ІОА<С бут и м е НШІ!\\, Ні Ж }QC( іірОЖ ІІТ КО І ЮГО ~ І і­ німуму д-1я ЛІП І ІН И ш:щ он і.:rного віку : Також внесе ні до nо в не ння до статтІ

су мі,

ни виростає неправильної фор ­ укорочений ли ст очок у

зо всім

за­

!Іро СЛІПІСН -

тів , хто повірив у силу

не, повірив у свої сили.

ни - др іб ні ші , і смак їхній на­ багато вишуканішнй , ніжні ­ ший . Вони приємно і аnетитно

кранх

-

J ІІО .l J1УЖЖН

1/Н а: ІІ\ІСІІ Т ІВ у ІІ рІ!\ І УС ОІЮ\1)

184, а ca~tc, я кшо po"J\I ip <UІі ~r снті в , визначений су;ю.\ І у т вср.1 ій гр о ш ов ій

Цвітіння банана може трива­ ти рік. При цьому верхні плоди Дозрівають, а нижні зеленіють. Цікаво спостерігати, як форму­ ється бутон . На верхівці росли ­

каже

сять тому, що про все це

ЗОВУ ОДН І!\/

лефонує хтось з неофі ­

проти, коли йому зате­

нами.

-

nлан­ тацін області, шось I10Hail І ООО гектарів. Було ба гато і худобІ І. І хто ~1іг би тнумати років .Jе­

Уразі ві:н:уТІ І t >сІ І !І О. lІІ \Іt:+- \і:Іп, ка­ ШІ ШОДО )ІрШ!аІІ І\~·1 Ї\ :tІІІІІНІІ С!Іір .\ІОЖС буТІ! ВІІр і Ш СІІО ІІІІК.ІЮ'ІІІО у t:y.]OBOMY !10р~І.J.К \ ' ШЮІ\0\1 ІІО; tаІІШІ 110-

внес ення J .\Іін .ю Сі \І с ііІюІо ~>-t1 іСКс\·

нова

людського характеру і

крохмалю,

н;нікрутіша карто nтІна

РОЗМІР AJIIMEHTIB НА ПРИМАННІ дитини

року при іін ято Зак u 11 УкраЇ ІІІІ « Пр о

u

в Туреччині, подібні плоди ба­ нанів бачил и там, зрідка їх

У квартирі, каже він, плодо­ носитиме років 40. Перші пло­ ди з'являться, коли на деревці

Бабає н

допомагав батькові nорати сн в

гадує листя фікусів, але воно довше і з обвислими краями.

Бабаєв. - Хороші столові бана­

чожна зрозущп1.

банан 11 трішки н а гадують зв ич­

* * *

Живучи на

бананів . Так, саме банан ів. Про них він може роз повідати годи ­

ництва

ЛІІШІІ.ІОСН ;ІуЖС баГаТО . іх

pc:t молодих бананов их кушів;

консультує тих, хто хо ­

дяться здеб ільшого для вироб­

повідає Бабає в , жінки залнІІІІІ­ Л ІІСЯ Іадово.Іен і . І вр<ІЖСНІо Jа­

Н а фото : Мірла н Бабаєв

ми .

ше.

- Ці банани, які ми бачимо в - то сорти, що го­

СІЮГО <<В ІЧНОГО

цих

йозний б і з нес. А поки що в ін з готовн і стю

м агазинах,

.'1 0

під СКJІО.\І (прави .lьнішс ск<ІJаТІІ - під н о вітнім nластІІ ­ ком) JLІІН нранів ників Гого.Іів­ сt,кої сільрадІ!. Бо розмов р І з­ ІІ\1\ точитьсн багато про іІого госпо.:rарсгво. Екскурсією, роз ­

гато крупніші, ніж ті, що ку­

захоплювала м е н е дедал і біль­

те плицю, nочав з вирощування

вав екскурСІЮ

ca;ty••

лиtJІuться лише згадки. І теnер у

з буйною зеленню,

tКупив у Гоголеві садибу, заклав

Нсо;rнор<Ізово він влаштов у ­

Недавно на Іtих зс\Ілях була

ня.

Розповідь Мірлана Бабаєва

яскравими барвами, незрівнннними квіта ми і ароматами. Ма­ буть, тоді і помітив той рослин­ ний світ, який дарував людям стільки тепла, сили і здоров'я .

.:ro

(097)

консультує.

краї нез ­

-

-

-Десь чере з 6, а іІІколІІ й •t с­ рез 9 місяці в. - У вас, ба'tу, ли.моии наба­

ператури вз и м к у не

ВИ, кішку чи собаку. Вони теж знімають стреси. Є й інше вирі­ шення наболілої проблеми. Мірлан Бабаєв вважа є, що сучасній людині важко обійти­ сн без зам іського будиночка ч11 дачі. Це- чудесно , коли можна вихідний nокопатися в саду,

гра­

дусів тепла.

це можливо! Дзвоніть

-

офісах, зимових са­

ВІН вимагає , -тем­

ру, розсадити квіти, завести, КОЛИ ДОЗ ІЮЛЯЮТЬ дома шні УМО­

Він охоче вас ІІ[JО­

12 - 14

і

тую .

А які особли­ вості кімнатного вирощування бана­ иів? - за питую . - Пр а ктично ні­ нки х . Він по суті не хворіє у наших кра­ ях. У нього немає в Україні nриродних ворогів. Єдине, що

мовляв, озеленити кварти ­

281-30-17.

взимку витримують

ба11ани.

мувати в квартирах ,

-

,

Бабаєва

нк

вступати у стадію плодоt!ОСІІІ­

сорт,

дах.

І

Мірлана

рсжи~tу,

вивели

лини

.

нак

ного

давати

І ,5 метра. Такі рос­

Що ж рекомендують вчені, · карі? Здебільшого, речі не с ­ адні і для нас знайомі- тре­

такі вибагливі до те~tІІсратур ­

ські селекціонери доснгає

IIU-

maHЬ, З ЯКи.ІІtu НаU 1tаСтіше звертаються відвідувачі до

ного с вята,

-

це щось

з розряду чудес .

Од -

~ І СН Ш С

\11111.\І<t.: ІІ>ІІО ГО

роз~11ру

(вказа но шtшс), то іlІПІІІІі ІІ рІІJ н ача ­ ється відnовід н о до закону державна

до nомога в роз мірі рі з ниці між виз­

наченим роз міро м ал і~t ентів і ЗО% прожитко вого мін ім ум у для шпини в ід по в ід ного вікv. Заз н ачені зміни до

Сімейн о го кодексу України набира ­ ють ч инн ості з І січня

2006 року.

Тетяна МАРІЙКО, в .о. н ач аль ника управл іння .


~ N!!92 (9701)

новЕ житrя------

3ІіУДУЙМО ХРАМІ

ПО8ІДОМІІІНН8

До відомо rромод•н Украіни, які проживоють обо перебувають но тернторії Броварського району

Шановні 6ровар11ани, дороrі nідnриємqІ та ІІІОАІt до6роі вопі! У місті Бровари по вул. Гагаріна, 22-А парафія

який посіє зерна добра, любові та злагоди в серцях

«Покрова Пресвятої Бого­

людей, шо принесуть дос­

родиці>> з Божою поміччю розпочала будівництво ве­

тойні плоди на ниві слу­ жіння Богові та Україні. Храм, який буде збудо­

личного храму

православного

зусиллями

громади

та усіх людей доброї волі, які бажають примножити духовні цінності нашої нації. Православний храм бу­ дується на молитвах вірую­ чих

та

ширих

пожертвах

людей доброї волі. Тому наші спільні зусилля в бу­

-

дівництві храму

це крок

до відновлення духовності,

вано,

с~ужитиме

Будемо молитися, щоб Господь завжди посилав на Вас Свою благодать. Реквізити для пожертву­

Шановні громадяни! Броварською районною робочою групою обліку ви­ борців складено та надається

вань:

м. Бровари, вул. Гагаріна, 22-А. Парафія <<Покрова Пресвятої Богородиці>>.

задово­

ленню духовних потреб ві­ руючих і, безперечно, стане окрасою нашого міс­

для ознайомлення громадян місцевий загальний список виборців, які проживають або

перебувають на територіі Броварського району. . Згідно із Законом України •Про вибори народних депу­ татів України• кожен грома­ дянин України має право оз­ найомитися із цим списком, перевірити правильність вне­ сених до нього відомостей і, в разі необхідності, звернутися

Р/Р N2 26008001897001, МФО 321808, Броварська

та.

Звертаючись до Вашого сумління, сподіваємось на посильну допомогу в бу­ дівництві храму. Ваші внески будуть на­ вічно записані в історію нашої парафії.

філія <<Укрінбанку». Ідентифікаційний код

25822708.

З повагою­ настоятель парафії протоієрей Михаїл ЛЕСЮК.

·

ського

період

з 1 листопада року по ЗО листопада

району

проводиться

місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів до неї та

року з метою захисту

громадян від злочинних по­

зареєстрована

на

ням.

Прохання

громадян:

Громадяни, які добровіль­

непальної зброї та боєприпа­

но здають до міського та ра­

домлення з повагою та від­

сів,

йонного відділу міліціі зброю та боєприпаси, звільняються

повідальністю! Інформацію з усіх

від кримінальної та адмініс­

можете отримати в дозвіль­

тративної відповідальності.

ній системі Броварського МВ

крадіжок та

злочинних

вказівкою

їх

використання

цілях,

МВС

в

згідно

України

із

та

вказівкою ГУ МВС України в Ки'івській області на терито­

зброя, що знаходиться в не­

ріі

законному обігу, може бути

м.

Бровари

та

Гладкоствольна та газова

Бровар-

поставтеся

до

сягань із застосуванням вог­ попередження

питань

до

цього

здачі

пові­

зброї

ви

ГУ за адресою: м. Бровари,

вул. Кірова, 53, кімната Тел.: 5-04-53, 4-20-07.

11.

ПОТРІ&ЕН КОМІРНИК Чоловік до 50 років, відповідальний. Оформлення трудової. 3/п 850 грн.,

Автошкола НОДОЕ пn.ГП\JГІА

1 ndtroiJIEНRI . ВОДІННІ AlfOМOIIU о

повний робочий день.

:і досвідченими майстрамІІf~

Ноеі навчальні автомобІлі~~

4

5-02-86.

Тел.:

року по 1 січня 2006 року ЩОДНЯ З 8.З0 ДО 17.00 ГОДИНИ

в приміщенні Броварської райдержадміністрації за ад­ ресою: вул. Гаrзріна, 15.

Ю. Г. КРАВЕЦЬ, керівник Броварсько'і районної роQочої груnи · виборців.

що в області склалася критична ситуація з пожежами, загибеллю та травмуванням nюдей на них

власника

зброї, який їі здає за бажан­

вибухових речовин.

ших осіб, або наявність чи відсутність відмітки про пос­ тійну нездатність виборця са­ мостійно пересуватися. Ознайомитися із загальним списком виборців можна у період з 1 листопада 2005

Головне управлінНІ МНС Украіни в Киівській області nо. . . .Іє,

Шановні жителі м. Бровари та Броварського району! У

до робочої групи обліку ви­ борців із заявою про внесен­ ня змін, уточнень або допов­ нень до списку або з інформацією про осіб, які не здатні самостійно пересува­ тися у зв'язку з інвалідністю або за віком. Громадяни мають право оскаржити до робочо'і групи обліку виборців або до місце­ вого суду допущені при скла­ данні списку неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення із загального списку виборців його або ін-

ІІІРНЕНН• АО .IIII.RII КИІІ.НІІ

ЗВЕРНЕННІІ 2005 2005

16.11 ~®®~

Особливу тривогу викли­ кає значна кількість пожеж у житловому секторі (69 % від загальної кількості пожеж).

вип пожежної безпеки при ексnпуатаціі різних обігрі­ вальних приладів та необе­

З початку року на територіі області виникло більше 1500

нем.

пожеж. Це на

ються пожежно-рятувальною

ментарних ІИ040Г nравил по­

службою

жежної безn~ в побуті та

60 %

більше,

ніж у минулому році, на яких. загинуло майже 160 осіб, що' на 57% більше, ніж торік. Майже третина загиблих - в стані алкогольного сп'яніння. Вогнем завдано збитків по­ над 5000 тис. гривень, що на

більше, ніж торік. По­ годьтеся, для нашої області

26 %

це- відчутні втрати. Більшість цих пожеж ста­ лася

через

порушення

пра-

режного

поводження

з

вог­

женні з вогнем. Не паліть в

ліжку в не~му стані, для обігріванЮІ nриміщень використовуйТе прилади лише

Попри заходи, що вжива­ стосовно

відвер­

нення загрози пожеж,

попе­

редження загибелі та трав­ мування людей на них, nроблема гарантування по­ жежної безпеки залишається актуальною і з настанням хо­ лодів. У зв'Язку з цим ГУ МНС Ук­ раїни в Київській області звертається

до

заводського

лення,

на виробницт1t~ Пам'ятайте:

пека

виготов­

дотримуАтесь

еле­

·

·

ваwа

без­

залеж.,тtо 'пиwе

від

вас самих.

Будьте обачними. Бережіть своє життя і майно від вогню.

громадян:

будьте обережними в повод-

Гono8JI8 уnравлінн

МНС Укра'і'Н• • Київській областt.

8 (044) 495-20-71.

OFOПOWEHHI RN TOPFI1 1. Замовник торгів - розnорядник майна РКПТМ •Броваритемокомуменерго•. 2. Поштова адреса: 07400, м. Бровари, вул. Шевченка, 8-а, 1 ПОІІ!ІJХ. З. Інформація про купівіІІо товарів: таке, що було у використанні, та ІЮВе обладнан­ ня для діяльності офісу, техноюгічне облад­ нання для елекrромонт4JІСНИХ робіт, тара 10-200 літрів. 4. Процедура здійснеІІІНІ куnівлі: відкриті

Виробничому nідnриємству меблів у м. &ровари ТІ.МІНОВО ПОТ.ІВНІ:

••І/крJУІІІІІКО8

столяри;

СЕНСАЦІЙНА НОВИНКА ВІД УКРТЕІІЕКОМУ! АSDL-під~лючення до Інтернет

аукціооні торги. 5. Місце та сnосіб отр101о1ання технічної документаціі: документація надається роз­ порядником майна з 11.00 до 17.00 за ад­ ресою: 07400, м. Бровари, вул. Шевченка,

натяжчики; швачки; вантажники;

поролон щики. Досвід роботи від

-

нові МО)І(JІИВості для задоволення ваших потреб! Укртелеком пропонує своїм клієнтам нову послугу- високошвидкісне

постійне АSDL-підключення до Інтернет по існуючій телефонній лініі. Ви

1 року. (8·044) 537·07-97 Діана Газимівна; (8·067) 503-89-11 Олександр Олексійович.

8-а,

1 поверх. Тел.: 8-050-503-91-63. Дати проведеНІІ!І 1qlfie: t, 10, 20, числа кожного місяця з 11.00 до 16.00. 6.

Підприємаво міао то району запрошують на вільні робочі місця та вакантні посади громадян з обмеженими фізичними

можливоаями (інваліди):

можете користуватись Інтернет і при цьому одночасно розмовляти по те­ лефону, адже телефонна лінія залишається вільною. При цьому оплата за користування телефоном не залежить від того, скільки часу ви працювали в Інтернет.

АSDL-підключення до Інтернет від Укртелекому 11 nостійний достуn до Інтернет; 11 вільна телефонна лінія; 11 висока швидкість передачі даних- до 11 простота замовлення nослуги

128

кбіт/с

;

(замовлення можна зробити по телефону чи електронною поштою);

~ привабливі тарифи:

-

абонплата

від

-

52,5

грн/місяць* (залежно від швидкості ASDL-пopтy);

в абонплаті враховується обсяг nрийнятої та переданої інформаціі до

-

4

Гбайт (залежно від обраного тарифного плану);

підключення

-

290

грн.* (сплачується одноразово);

11 надання в користування ASDL-мoдe!llly (абонплата-

10

грн. у місяць)

~ цілодобова сервісна nідтримка

- 8-800-507-0-507

(дзвінки з мережі ВАТ «Укртелеком• безкоштовні). *Примітка: вартість вказана без урахування ПДВ.

Хочете 6ути завжди у курсі nодій? Полюбляєте спілкуватись в чатах та розважатись на ігрових сайтах? Бажаєте дивитись найновіші фільми та насалоджуватись улюбленою музикою?

ПІДКІІІОЧАЙТЕСЬ! Довідки:

8-800-507-0-507

Ng

Вільні робочі місця

Кіль-

n/n 1

та вакантні посади

кість

Адміністратор

1

2

Вантажник

з

з

Вулканізаторник

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Двірник

1 5

Електрик

2

Електромонтер

з

КомплеКТУвальник

Охоронник

14 15 16

Папітурник

Підсобний робітник

2 1 4 1 1 1 5 1 14

Прибиоальник

з

17

Робітник з благоустрою

2

18 19 20 21 22

Садівник

з

СвердлУвальник Секретар

газета Броварських

місьІюї 111< раііоннОі рад. районІюї державної адмінісq,аціі.

Маляр

Маркувальник

Озеленювач

Опеоатоо

Слюсарі

1 1 1 20

Сортувальник

з

24 25 26 27

Столяр

1 2

(дзвінки з мережі ВАТ •Укртелеком• безкоштовні)

або на сайті www.ko.ukrtelecom.ua Прийом замовлень на підКJ)ючення: тел: 4-61-66 або e-mail: supoort Ьr@br.kr.ukrtelecom.net.

· - JIIIDDo -

Контролер

Складальник

Теплотехнік Чеоговий

з

Швачка

2

Заробітна плата,

1])11.

600-1000 Від 800 650-1500 600-1000 Від 1000

КиївсІоКа обп., м. Бровари, бульв. Незалежності,

-

ГОЛО!!НО[

спеціаліста юрискон­ сульта уnравління праці та соціального захисту

населення

Бро&аІ)ської міської ради від 29.10.05 р. вважати недійсним.

І Втрачений Державний акт на право приватнQЇ масності на зем­ лю, серія РЗ N! 284980, виданий Броварськ010 ~ю радою від

29.12.02 р. на ім'я СМОВЖ Любові Савівни, вважа~.· недійсни~ .. І Втрачене посвідчення приватного підприємця, аидане н КРАСНОНОе Тетяни Миколаївни, вважати недійсниu.

Трудовий колектив СТОВ ес боке співчуття заступнику директора

глиІллі

Федоровичу з nриводу передчасної cмe9ff його матері

4-24-58.

4-03-76.

Існує цікава система знижок. Микола. 51: м. Бориспіль, вул. Завокзальна, З.

'8: 8 (066) 791-25-40-

сади

І Втрачений Державний акт на право приватноj' sласності на землю, серія IV-KB N2 029088, виданий Рожнівською сільрадою від 22.06.1998 року за реєстраційним N2 2246 на ім'я УШКАЛА Василя Федоровича, вважати недійсним.

ВОО-1500

міськрайцентру зайнятості.

07400, Редактор:

Ціна - 260 грн.fм. Приватний підприємець Макарова Н. В. виробляє та реалізує блоки nінобетонні.

~голоwення про, з:~-~

МtщеннtІ вакантно1 по

офісі: м. Бровари, вул. Київська, 94, в липні 2005 року при підго­ товці звернення до суду втрачено Державний акт на право пос­ тійного користування землею 1,5 га від 16.~.99· р. 11-КВ N2 001929, зареєстрований в Книзі записів деРІІСавних актів на право постійного користування землею N2 104 від 16.06.1999 р.

600-1500 600-900 800-1500 600-1000 900-1000 Від 900 Від 1000 600-1000 600-1500 600-1000 600-1500 Від 1000 . 600-1500 Від 1000

V

І

ТОВ •Діамант & К''., адреса: Україна, 07400; КиіІІська обл.,

700-1500 Від 800 700-1200 Від 1000

АДРЕСА:

ПРОПОЗИЦІЯ

-101~11011(11 ІІА gpo•uuu.~

м. Бровари, вул. Київська, 94, тел.: 529-41-07, troд ЄДРПОУ 22957945, повідомляє, що головним бухгалтером в головному

Звертатися до Броварського базового

Тел.:

L

ЗО

Гмини Євдокимівни.

2.

#92 2005  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you