Page 1

СУБОТА

~

27 листопада

2004 р. N292 (9599)

Виходить 17 квітня 1937 року

3

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районноУ державної адміністраціі

. . вико~кому В. К ЕРУЮЧИЙ

.. "'

. ськии

справами

П. Двор­

запрошував

до

слова керівника міського штабу «Наша Україна»

Юрія Кравця,

голову молодіжної громадської організації

«Молодіжна

рада

міста» Антона Несторенка, під­ приємця

Павла

Євгена

Ротора

міськрайонного родного філії

Наталію

студента

На­

Недо­

Броварської

університету

Олександра

голову

осередку

Руху

шитко,

Гредунова,

(СПУ),

«Україна»

Мельниченка,

ке­

рівника культурно-просвітниць­

кого центру

«Українська ідея»

Марію Овдієнко, котрі різко за­ судили

чої

дії

Центральної

комісії,

чан

закликали

підтримати

обраного

вибор­

бровар­

всенародно

Президента

Віктора

Ющенка. Над майданом лунало багатоголосе: «Ющенко

-

наш

президент», «Ганьба ЦВК». З великим інтересом )"'ІаСНИ­

Б

ЕЗ

ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ

можна ще

того

відзначити, серпневого

стає

на

душі,

що

ігнорується

що

вільне

ве-

СЬКОГО народу. Цілковита фаль­

волевиявлення

україн­

«За чесні вибори». Докотилась

ки зібрання прослухали виступ

ця хвиля народної недовіри і до

народного депутата України, го­

Броварів.

лови комісії Верховної Ради питань

прав

людини

з

Геннадія

чора під час зустрічі з кандида­

сифікація

том у Президенти України Вік­

вання

на

години на центральному майда­

тором

виборців, здійснені шляхом ма­

ні міста відбувся мітинг на під­

факти фальсифікацій результа­

сового порушення конституцій­

тримку

тів

них

України

Ющенком

зробили

свій

першого

і

броварчани

вибір.

другого

Під

турів

час вони

результатів

через

прав

засоби

громадян,

голосу­

тиску

поставили

Минулої

середи

близько

наро,ll,НОГО під

15

Президента

девізом

«Свободу

вімали свої голоси за всенарод­

Україну на край прірви. В усіх

не здолатИ». Відкриваючи май­

но

куточках нашої держави розпо­

же б-тисячний

чався

міської ради Наталія Багмут на­

обраного

Президента

В. ІОщенка. Але прикро і сумно

громадський

рух

опору

дала

мітинг,

слово голові

депутатської

групи міської ради раїна»

Олександрі

котра

повідомила,

депутат

«Наша Ук­ Олексієнко, що

зараз

розпочинається позачергова се­

Удовенка, котрий розповів про голосування

в

східних

об­

ластях і запевнив присутніх, що

r

народ непереможний. УЧНИМИ оплесками мітинг зустрів ;\хіського го­

.

лову Віктора Антоненка і

депутатів, котрі прийшли сюди після завершення сесійного за­ сідання. Секретар міської ради

Любов

Горбатюк

проінформу­

вала про рішення, яке ухвалили

сія міської ради ХХІУ скликан­

депутати

ня, де буде розглянуто політич­

сторінці). Зворушливим, патріо­

ну ситуацію в Україні. Депутати

тичним був виступ міського го­

(читайте

на

цій

же

вибір,

вімавши свої голоси

за

В. Ющенка. Над майданом дов­ го

лунало

--,-

«Ющенко

наш

президентІ». Народний депутат України

Юрій Бойко закликав

своїх виборців стати учасника­ ми великої перемоги добра над злом,

-

правди

Учасники

над

мітингу

брехнею.

одностайно

ухвалили резолюцію, текст якої ми друкуою.

Під звуки пісні Т. Петринен­ ка «Боже, Україну збережи» че­ рез живий коридор, який створили

юнаки

запаленими голова ром

В.

Антоненко

«Блок

пройшов

дівчата

свічками,

до

із

міський із

ІОщенка»

прапо­

в

руках

приміщення

місь­

кої ради. На вітрі замайорів по­ маранчевий прапор.

Приємно відзначити, що в хо­ ді мітингу на славу ПОТРУДИЛИСЯ професійні і самодіяльні артис­ ти:

Оксана

Вояж,

Чернігівський,

Валентин

Руслан

Багмут,

Вікторія Зотова.

пішли на сесію і попрохали по­

лови

чекати, щоб почути про рішен­

подякував броварчанам, що во­

Кор. «Нового життя»

ня, які будуть там ухвалені.

ни зробили єдино правильний

Фото Миколи СЕМИНОГА

Віктора

Антоненка.

Він

ПЕРЕДПЛАТА НА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ на півроку на квартал на місяць -

7 грн. 20 коп. 3 грн. 60 коп. 1 грн. 20 коп.

ЗвертайтеСR до найОпижqии віддіпень зв' язкv аОо до пистоноw

ВІДОМЧА: на півроку на квартал -

ІНДЕКС:

9 грн. 30 коп. 4 грн. 65 коп.

35064, !Anll~"'oi пер....,.) 61285


27.JJ

йоrо твір;' «(.овтиМ

·'а­ II~ ,.

>

Н АРОДИВСЯ тянтинович -

ка

псевдонім)

року в

с.

Василь

Кос­

Солонці колишнього

Лубенського повіту на Полтав­ щині. Після

закінчення

навчався

на

семирічки

педагогічних

кур­

сах, які були перетворені на пе­ дагогічний технікум. З

1927

ро­

ку вчителював на Донбасі в селі Нижньому

ги,

та

тель

Артемівської

недовго.

вступив

флікт

з

окру­

Молодий

учи­

гострий

кон­

у

місцевими

партійцями

та сільрадівцями, які розкрада­ ли

і

привласнювали

надходило

до

все,

кооперативу

що для

дітей. Змушений був виїхати на

Кубань, де закінчив педінститут

ПОНЕДІЛОК, листопада

29

УТ-1 Доброго ранку, Украї-

6.00

но!

6.30, 700, 8.00 Новини 6.45 Капітал 7.05 Ера бізнесу 7.10, 8.05 Спорт 7.20,8.20 Фінансова погода 7.30 Мандри 7.55 Православний календар

8.30 Мusіс-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 9.25, 12.55, 14.05, 16.30, 20.35, 22.50 Євробачен­

хто вдома

9.50, 21.55 Ситуація 1О .00 Музика 11.00, 15.00, 18.50, 21.00 Вісті Голгофа

академіка

12.00 Боги призначали інак­ ше

Поздоровляємо вас ...

Абетка безпеки

ВІВТОРОК,

зо листопада УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно'

6.30, 7.00, 8.00 Новини 7.05 Ера бізнесу 7.10,8.05 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова погода 7.ЗО

Будівельний

майдан-

чик

Православний

7.55

кален-

дар

8.20 Енергопанорама 8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 9.25, 12.55, 14.05, 16.25, 17.00, 17.55, 22.50 Єв­ робачення-2005

9.30, 10.25, 14.10 Для тих, хто вдома

9.50, 21.55 Ситуація 10.00 Зелений коридор 11.00, 15.00, 18.40, 21.00 Вісті 11.20 Французька мова

12.05 12.25 13.55 14.40 15.15 15.35 16.00

Р. Биков

Поздоровляємо вас ... Абетка безпеки Служба розшуку дітей Надія Святе письмо

Резонанс

СЕРЕДА,

1 6.00

грудня

УТ-1 Доброго ранку, Украl-

но!

6.30, 7.00, 8.00 Новини 7.05 Ера бізнесу 7.10, 8.05 Спорт 7.20,8.20 Фінансова погода 7.55 Православний календар

8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сjльські вісті 9.25, 12.55, 1405, 16.30, 20.35, 22.55 Євробачен­ ня-2005

9.30, 10.25, 14.10 Для тих,

хт"о вдома

9.50, 21.55 Ситуація 10.00 Про нас 11.00, 15.00, 18.50, 21.00 Вісті

11.20 Німецька мова 11.45 О. Довженко у спогадах

12.05 Між нами, жінками 12.25 Поздоровляємо вас .. 13.35 Абетка безпеки 14.40 Служба розшуку дітей 15.15 Джерело здоров'я 15.30 Крок до зірок 16.00 Фестиваль .Первоц­ віт»

супроводжують

емоційній пам'яті

вже не

цензіі»

вижити і

13.00 13.50 14.20

Т/с .Чужа родина«

,

нянька»

Хочу і буду Т/с .Чужа родина« Народний артист

16.30 Студія 5 17.35 Право 18.00 Експертиза 18.15 Межа 19.00 Баскетбол. Євроліга FIFA. Унікс - БК .Київ,. У перерві - Експосвіт 20.50 Трійка. Кено 21.45 Світ спорту 22.05 Відкрита справа 22.25 Настільний теніс 22.З5 Щоденник Верховної Ради

23. оо Підсумки 23.40 Мusіс-бокс 0.00 Д/с .ВіЙна на

морі.

Т/с ,,3емля кохання,

земля наді!»

15.20 Т/с 'Ундіна-2« 16.20 Т/с "Гріхи батьків« 17.20 Хочу і буду 18.25 Т/с .Клон« 19.30 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 20.15 Т/с 'Ундіна-2« 21.20 Т/с .Віола Таракано22.30 Документ 23.50 ТСН 0.15 Народний артист ут-з

14.00 ВВС. Жива природа-2 15.20 Я все про вас знаю 16.00, 18.00 Новини 16.30 Народна платформа 16.35 Т/с «Пригорни мене« 17.35 Т /с 'Далекобійники« 18.40 Чекай на мене 20.00 Подробиці

6.00 Документ 7.00 Сніданок з 1+1 7.ЗО Т/с .. Клон» 8.30 Сніданок з 1+1 9.00 Т/с .Віола Тараканова» 10.00 Т/с .Моя прекрасна нянька»

1О .45 Хочу і буду 11.40 Х/Ф -Майстер гри» 12.45 Т /с .. Ксена» 1З.45 Т/с .Друзі» земля надії»

15.15 Т/с 'Ундіна-2» 16.15 Т/с .Каменська-2« 17.20 Хочу і буду 5

20.00 ТСН. Проспорт 20.15 Т/с "Ундіна-2. 21.20 Т/с .Віола Тараканова·

22.25 Подвійний доказ 23.25 Т/с .. Секс і місто» 0.05 ТСН УТ-З

6.00, 7.10, 800, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 6.05 Я все про вас знаю 7.00 Подробиці. Економіка 7.15,8.15, 12.10,20.35 Ін7.25 Уроки обережності 7.35 Уроки гарної поведінки 8.20 Народна платформа 8.25 Т /с ,П'ятий янгол· 9.35 Єралаш 10.00 Т/с ..Далекобійники» 11.05 Країна порад 12.15 Т/с .Жінка з арома13.15 14.30 15.40 16.45 16.50 17.50 19.00 20.00 14.15

Народна служба порятунку - 01

17.25 Футбольні діалоги 17.50 Пенсійна реформа 18.20 Зелений коридор 19.10 Саме той 19.40 До річниці референ­ Незалежності

Ук­

раїни ...Дніпровські ме­ ридіани»

Суперлото. Кено

Т/с .. Клон» 19.ЗО ТСН

18.25

том кави.

14.15 Т/с .Земля кохання,

20.40

20.45 Т/с .Близнюки« 21.55 Т/с .Панове офіцери» 23.00 Спецпроект 23.35 Післязавтра 0.00 Т/с 'ПолтергеЙст.

терспорт

УТ-2

Чекай на мене ВВС. Жива природа Я все про вас знаю Народна платформа Т/с «Пригорни мене. Т/с ..Далекобійники» Ключовий момент

Подробиці

Т/с -Земля кохання,

земля надіі»

15.15 Т/с «Каменська-2» 16.20 Т/с ,Ундіна-2« 17.20 Хочу і буду 18.25 Т/с ·Клон" 19.30 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 20.15 Т/с 'Ундіна-2 .. 21.20 Т/с «Віола Тараканова·

Трійка.

Мегалот Світ спорту Запитайте у міністра

Щоденник Верховної Ради 23.00 Підсумки 23.30 Х/Ф Тарас Шевченко» 1.25 Т /с ,Острів кохання» УТ-2

6.00 Подвійний доказ 7.00 СніДанок з 1+1 7.30 Т/с .. Клон» 8.30 Сніданок з 1+1 9.00 Т/с .. Віола Тараканова» 10.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»

10.40 Хочу і буду 11.45,Х/ф .. Майстер гри. ., 12.50 Т/с .. Ксена. 13.45 Т/с .. Друзі»

Спадщина»

Т/с «Друзі«

20.35lнтерспорт

цензіі»

20.50 21.45 22.10 22.40

надіявся

пізнав муки голоду аж до пе­ редсмертної межі: «Я знав інші

8.30 Сніданок з 1+1 9.00 Т/с «Детектив без лі­

думу

рік на

з опухлими і водянистими нога­

6.00 Прихована камера 7.00 Сніданок з 1+1 7.30 Т/с "Детектив без лі­

Студія

та

нажений до краю, весь у ранах, ми,

22.30 Без табу 23.30 Т/с .. Секс і місто» 0.15 ТСН ут-з

6.00,7.10,8.00,9.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 6.05 Я все про вас знаю 7.00 Подробиці. Економіка 7.15,8 .. 15, 12.10,20.35 Інтерспорт

7.25 Уроки обережності 7.35 Уроки гарної поведінки 8.20 Народна платформа 8.25 Т/с .. П'ятий янгол» 9.35 Єралаш 10.00 Т/с .ДалекобіЙники. 11.05 Країна порад 12.15 Т/с .Жінка з аромаТОМ кави»"

13.20 Ключовий момент 14.20 Єралаш 14.35 ВВС. Жива природа

реалью

ПОдll

6.45 Відбиття 7.20 Вісник роботодавця 7.30, 9.30, 11.30; 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00 СТН-спорт 8.30, 23.10 Музика 9.00 Х/Ф .НедільниЙ тато» 10.30 Сторінками амери·

ти,

Барбос» Дозвольте за-

І

14.15 Х/Ф .Є ідея» 15.35 Т /с «Найгірша відьма» 16.35 М/с «Алікс« 17.00 д/с «Ковчег Моа» 17.40 Телепресклуб 18.35 Без дієт і рецептів 18.40 Шлях до успіху 19.00 Т/с .Непридумані історіі)1

Т/с "МІсце злочину

киІв 6.45 Відбиття 7.15, 19.55 Бізнес-ситуація 7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00, 21.00 5 хБилин 8.05, 10.00 Т/с «Непридумані історіі" 9.00 Х/ф "Ми із джазу. 10.30,21.15 Музика 11.00, 18.35 д/с .Експедиція))

11.30 Т /с 'Дикий місяць. 12.20 Т/с .. Повітряні замки. 13.10 Життя без влади діабету М/с

.. Друппі

13.40

та

10.05 Т/с .Поліцейські на велосипедах·

пес

Барбос«

14.00 Дозвольте запитати 14.15 Х/Ф .ДубровськиЙ, 15.35 Т /с .НаЙгірша відьма» 16.35 М/с .Алікс, 17.00 Економічний вісник 17.35 Т/с .Привид. 18.25 Без дієт і рецептів 20.15 Перлини класичної музики

киІв

6.45 Відбиття 7.15, 19.55 Бізнес-ситуація 7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00, 21.00 5 хвилин 8.05, 19.00 Т/с .Непридума­ ні історіі.

9.00 Х/Ф «Табір іде у небо» 11.00, 18.35 Д/с .. Експеди­ ція»

11.30 Т/с ,Дикий місяць» 12.20, 0.10 Т/с .. Повітряні замки»

13.10 Мерія 13.40 М/с «Друппі та пес Барбос»

14.00 Телепрес-клуб 14.50 Т /С .Герберт» 15.35 Т/с .. Найгірша відьма» 16.35 М/с «Алі"с»

6.ЗО,

23.ЗО

Дивись!

7.00 Т/с .Прості істини» 7.30 Т/с .РаЙон Беверлі8.ЗО Деталі

9.00 Історіі у деталях 9.ЗО Т/с .ТаємниЙ знак-3» 1О .30 Т/с .Пуаро. 12.00 Т/с .РаЙон Мелроуз. 1З.ОО Велике прання 14.00 Мультфільм

15.00 М/с .Веселі мелодіі. 15.30 Міс .Шгхерезада» 16.00 Т/с .Прості істини' 17.00

Т/с .РаЙон Беверлі-

М/с .СпаЙдермен»

19.ЗО Т/с .РаЙон Мелроуз»

.Сучасне життя на

остання зустріч»

ICТV Х/Ф "Дванадцять стіль-

ців»

20.ЗО Історіі у деталях

21.00 Велике прання 22.00 Т/с .Пуаро. 23.00 Деталі

Ракко»

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 23.00 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 23.10 Спорт 8.10 Т/с .. Вовочка» 9.05 Т/с .Клеопатра» 10.05 Т/с .ПоліцеЙські на велосипедах»

11.05 Дівочі сльози 11.45 Т/с .Ві-АЙ-Пі" 13.1 О Х/Ф .Епоха· 15.15 Мультфільм 15.40 М/с .СпаЙдермен» 16.05 М/с «Сучасне життя Рокко·

16.45 Т/с .ПоліцеЙські на велосипедах»

17.40 Т/с ·Ві-АЙ-Пі. 19.25 33 квадратних метри 20.00 Т/с -Клеопатра. 21.00 Х/Ф -Сезон полюван­

17.00 Молодіжна служба 17.35 Т Іс .Привид» 18.25 Поради лікаря 20.15 Вечірня казка 21.15 Дозвольте заТ1итати 21.30 Х/Ф "Анна Кареніна» 22.50 Музика 23.10 Споживач 23.40 Чорний квадрат ICТV Х/Ф "Дванадцять стіль-

ців.

6.35 Служба розшуку дітей 6.40, 8.05 300 сек. 6.45 М/с .СпаЙдермен» 7.15 М/с .Сучасне життя Рокко»

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 23.00 Факти 7.50 Ділові факти 7.55,8.55,23.10 Спорт 8.1033 квадратних метри 9.05 Т/с .. Клеопатра» 10.05 Т/с "Поліцейські на велосипедах»

11.05 Дівочі сльози 11.45 Т/с «Ві-АЙ-Пі .. 13.10 Х/Ф .ВогненниЙ драКОН),

Мультфільм М/с М/с

Ракко»

бібліотекар Броварської центральної районної бібліотеки.

Історіі у деталях

23.25

Х/Ф "Сканнер-коп-2. ТЕТ

6.30,

11.30,

18.00,

23.30

Дивись! Т/с

.. Прості істини» Т /с .. Район Беверлі-

7.00 7.30

.. Спайдермен. .. Сучасне життя

8.30 Деталі 9 .00 Історіі у деталях 9.30 Т/с .ТаємниЙ знак-3» 10.30 Т/с .. Пуаро. 12.00 Т/с «Район Мелроуз· 13.00 Велике прання 14.00 Мультфільм 15.00 М/с .Веселі мелодіі. 15.30 М/с «У чарівному лісі» 16.00 Т/с .Прості істини» 16.30 Т/с ,Грозові камені» 17.00 Т/с .РаЙон БеверліХіллз· 18.30 Т/с • Таємний знак-3»

18.30 Т/с «Район Мелроуз. 20.30 Історіі у деталях 21.00 Велике прання 22.00 Т /с .. Пуаро. 23.00 Деталі 0.00 Т/с .Великі неприєм­ ностіІсторії у деталях

1.00 1.30

Хіт-ТБ

6.1 О

Принцип доміно

СТБ

16.45

Т/с

.ПоліцеЙські

на

ТЕТ

18.00, 23.30

Дивись! 7.00 Т/с .Прості істини.

7.30 Т/с .РаЙон БеверліХіллз»

8.30 Деталі 9.00 Історіі у деталях 9.30 Т/с • Таємний знак-3· 10.30 Т/с .Пуаро» 12.00 Т/с .РаЙон Мелроуз. 13.00 Велике прання 14.00 Мультфільм 15.00 М/с .Веселі мелодіі. 15.ЗО М/с .. У чарівному лісі> 16.00 Т/с .Прості істини» 16.30 Тіс ,Грозові камені» 17.00 Т/с .РаЙон БеверліХіллз»

18.30 Велике прання 19.30 Т/с .РаЙон Мелроуз. 20.30 Історії у деталях 21.00 Т/с .Бідна Настя» 22.00 Т/с .Пуаро» 23.00 Деталі 0.00 Т/с .Великі неприєм­ ності»

8.00 Вікна 8.15 Автостиль 8 .40 Красива квартира 9.05 Новітня історія 1О .08 Х/Ф ·Біг· 14.00 Вікна 14.36 Х/Ф ,Помилка резидента»

16.00 Принцип доміно 17.05 У пошуках пригод 17.50 Вікна. Столиця 18.00 Т /с .. Дружна сімейка» 19,00 Ціна любові 20.00 Х/Ф .Жандарм одружується·

22.00 Вікна 22.30 Вікна. Спорт 22.40 Цілком таємно 23.40 Т/с .MASH» 0.15 Футбол. Італія. Огляд

7.00 Вікна 7.10 Шоу Бенні Хілла 7.30 Т/с .MASH» 8.00 Вікна 8.15 Вікна. Столиця 8.25 У пошуках пригод 9.10 Т /с .Дружна сімейка. 10.1 О Х/Ф .Жандарм одружується»

12.00 Цілком таємно 13.00 Ціна любові 14,00 Вікна 14.35 Х/Ф ,Помилка резидента»

16.00 Принцип доміно 17.05 У пошуках пригод 17.50 Вікна. Столиця 18.00 Т /с ,Дружна сімейка» 19.00 Ціна любові 20.00 Х/Ф .Король повітря. Повернення»

рези-

дента»

НОВИЙ КАНАЛ 6.30, 6.55 Підйомі 6.50 Кафе 7.00, 9.00, 19.00, 0.05 Ре­ портер

велосипедах»

11.30,

Шоу Бенні Хілла 7.ЗО Т/с .MдSH»

7.05 Т/с -Бунтівний шлях-2.

17.40 Т/с .Ві-АЙ-Пі .. 19.25 33 квадратних метри 20.00 Т/с «Клеопатра .. 21.00 Х/Ф .. Кокон» 23.25 Х/Ф .. Право батька» 6.30,

Чана»

Вікна

22.00 Вікна 22.30 Вікна. Спорт 22.40 Цілком таємно 23.40 Т/с .MASH» 0.15 Х/Ф .. Помилка

1.00 1.30

Ре-

7.05 Тj(; «Бунтівний шлях-2. 8.00 Репортер. Бізнес 8.20 М/с .. Пригоди Джекі

Принцип доміно

6.10 7.00 7.10

6.50 Кафе 7.00, 9.00, 19.00, 0.15 портер

НОВИЙ КАНАЛ 6.30,6.55 Підйомі

Хіллз)

6.40, 8.05 300 сек. 6.45 М/с «Спайдермен» 7.15 М/с .. Сучасне життя

15-.05 15.40 16.05

ТЕТ 11.ЗО, 18.00,

бібліотеці

та в усіх сіль­

Софія ПОГОРЕЛЬСЬКА,

СТБ

Україна енергетична

5)

ських бібліотеках-філіалах. За­ прошуємо бажаючих ознайоми­ тися зі змістом цієї книги.

1.ЗО Хіт-ТБ

Х/Ф «Епоха«

міській

(Незалежності,

HOCTi~

1.00

.. Клеопатра»

Мультфільм

21.30 Х/Ф • Табір іде у небо. 23.40 Хіт-базар 0.10 Х/Ф .. Перша зустріч

5.25

Т/с

Хіллз· 18.ЗО Т/с • Таємний знак-З»

ня·

15.40 Я все про вас знаю 16.45 Народна платформа 16.50 Т/с .Пригорни мене» 17.50 Т/с .. Далекобійники» 19.00 Ключовий момент 20.00 Подробиці 20.45 Т/с .Близнюки» 21.55 Т/с .. Панове офіцери. 23.00 Кримінал 23.40 Подробиці 0.05 Служба розшуку дітей

Броварській

Т /с -Великі неприєм­

0.00

Т/с .Вовочка.

16.ЗО Т/с «Грозові камені» Ма-

ріо.

5.30

Т/с «Ві-Ай-Пі»

Хіллз»

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 22.55 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 23.05 Спорт 8.10 Галопом по Європах 9.05 Фестиваль ,Золотий

велосипедах«

Усе для тебе 2З.55 Подробиці 0.20 Служба розшуку дітей

17.40 19.25 20.00 21.00 1. 1О

ICТV

11.05 Дівочі сльози 11.45 Т/С .. Ві-АЙ-Пі. 1З. 1О Х/Ф .Супербрати

ливі очі грали та ледве шепоті­ ли губи: «Приїхали з Києва, приїхали з Києва ... ». «Жовтий князь» (Київ, 2003) є в Броварській центральній ра­ йонній бібліотеці (Кірова, 3б), в

квіт­

2З.20 Х/Ф .НічниЙ пілот»

5.10 Х/Ф ,Золота річка» 6.35 Служба розшуку дітей 6.40, 8.05300 сек. 6.45 М/с .СпаЙдермен, 7.15 М/с .. Сучасне життя

М/с

солод­

ня 2003 року в пансіонаті для інвалідів. У цьому пансіонаті

Бремен«

16.45

Т/с .Близнюки» Т/с .. Панове офіцери.

доноситься

С . цієї чистої людини 11

із джазу»

Рокко. Т/с .ПоліцеЙські

19.55 Бізнес-ситуація 20.15 Вечірня казка 21.00 5 хвилин

яких

в самотності. І тільки любов до України тримала його на цьому грішному світі. КІНЧИЛОСЯ земне життя

ни!

15.20 15.40 16.05

з

Роки Василя Барки високі і згорьовані. Життя його прой­ шло на чужині, вдалині від сім'ї,

Доброго вечора, кия­

0.10

востаннє провідав Василя Бар­ ку Микола Жулинський 13 грудня 2002 року. Письменник не міг говорити після перенесе­ ного інсульту і тільки живі щас­

конають

ЖИТТІ».

Остап.

питати

20.45 21.55 22.55

.. МИ

поряд

куватий трупний запах ... За словами самого Василя Барки: «Автор у своєму творі не суддя, але ... свідок для суду: розповідати, що сталося в

Рокко·

канського кіно

11.30 Т/с -Дикий місяць» 12.30 Київ класичний 13.00 Чорний квадрат 13.40 М/с .Друппі та пес 14.00, 21.15

Х/Ф

21.30 23.40

КИ-І-В

а

опухлі від голоду, як божевільні голодні люди поїдають рідних і чужих, як німотно мовчать ха­

явища голодомору 1933-го. В 1933 році на Кубані, де жив В. Барка, голоду не було. Але в цьому жахливому році Василь Барка відвідав родину свого брата на Полтавщині і був вра­ жений до глибини душі тим жа­ хіттям, подібне до якого випаде на його долю на Кубані в 1934 році. Бачив він, як гниють на станціях і біля елеваторів роз­ криті під дощем гори зерна під

Кубані, коли він голодний, вис­

16.35 Студія 5 17.00 Художня панорама 17.25 Людина і закон 18.00 Україна. День за днем 19.10 Саме той 19.40 Здоровенькі були l 20.40 Трійка. Кено 20.50 Вечірня казка 21.45 Світ спорту 22.10 Наш футбол 23.00 Підсумки 23.40 Енерго панорама 0.15 Контролер

16.35 17.00

1934

охороною,

.«жовтий кня~.ь»

ВlДтворею

Н

віт»

10.40 11.40 12.40

голод

У РОМАНІ

поневіряння по чужих кутках. АПІВГОЛОДНЕ існуван­ ,ня у США відновило в

10.00 Т/с «Моя прекрасна

Кравчука

12.30 13.55

знову

УТ-2

930. 10.25, 14.10 Для тих,

11.20

Із спогадів В. Барки: «... я був радянським патріотом. Я вірив в ідеальний образ комунізму ... » Війна переорала його життє­ ву долю. Полон, голодні до бо­ жевілля дні і ночі, знущання фашистів, важкі роботи в Ні­ меччині. У 1950 році письмен­ ник переїздить у США. де його

14.40 Служба розшуку дітей 15.20 Дитяча лінія 15.35 Я здивую світ 16.00 Фестиваль .Первоц-

ня-2005

болі ... , але то щось таке, що об­ палювало всю істоту. І може, тому, що я це знав, тому мені пощастило в «Жовтому князі» відновити ту психологічну гли­ бинність цієї голодової смер­ ті», писав В.Барка.

та вступив до аспірантури.

Очерет (Бар­ lб липня 1908

кнвзь»

Історіі У деталях Хіт-ТБ

9.05 Готовий на все 10.10 Т/с .Менти-2· 11.1 О Х/Ф .Де дурень бро­ дить,

там

янгол

не

хо·

ДИТЬ»

13.15 14.25

Кунсткамера М/с .Джиммі

Ней­

трон»

М/с

14.50

.Нові

пригоди

Скубі Ду«

15.05 М/с «Сабрина» 15.30 М/с .Пригоди

Джекі

Чана»

16.00 Т/с .БунтівниЙ шлях2« 17.00 Т/с .. Янгол-З· 17.55 Т/с .. Менти-2» 19.10,0.25 Репортер. Спорт 19.25 Т/с .Граф КрестовСЬКИЙ»

20.20 Кунсткамера. Best 21.00 Кафе 21.05 Вікна 22.15 Х/Ф .Кобра 11 .. 0.4025 кадр Репортер. Бізнес

8.00 8.20

М/с

«Пригоди

Джекі

Чана,)

9.05 Т/с

.. Граф

Крестов-

СЬКИЙ»

10.10 Т/с .. Менти-2» 11.15 Х/Ф .Кобра 11· 13.15 Кунсткамера. Best 14.10 М/Ф .. Ну, постривай І» 14.20 М/с ,Джиммі Нейтрон.

М/с

14.45

.. Нові

пригоди

Скубі Ду.

15.10 15.35

М/с .Сабрина· М/с «Пригоди Джекі

Чана·

16.00 Т/с .БунтівниЙ шлях2» 17.00 Т/с ,Янгол-3, 17.55 Т /с .Менти-2« 19.10,0.20 Репортер. Спорт 19.20 Т/с .Граф КрестовСЬКИЙ»

20.15 Кунсткамера. Best 21.00 Кафе 21.05, 3.30 Вікна 22.10 Х/Ф .. Сутичка у повіт­ рі»

О .30 Зона ночі

7.00, 9.00, 19.00, 0.00

Ре-

портер

СТБ

6.10 Принцип доміно 7.00 Вікна 7.10 Шоу Бенні Хілла 7.30 Т/С .MASH. 8.00 Вікна 8.15 Вікна. Столиця 8.25 У пошуках пригод 9.10 Т/с ,Дружна сімейка» 10.10 Х/Ф .Король повітря. Повернення.

12.00 Цілком таємно 13.00 Ціна любові 14.00 Вікна 14.20 Х/Ф .Доля резидента» 16.00 Принцип доміно 17.05 У пошуках пригод 17.50 Вікна. Столиця 18.00 Т/с .Дружна сімейка» 19.00 Ціна любові 20.00 Х/Ф .Не ходіть, дівча­ та. заміж!)

21.35 Футбол. Кубок UEFA. .Сарагоса' - ,Дніпро» 23.45 Т/с ·MASH. 0.20 Х/Ф .Доля резидента» 1.55 Т/с .Бержерак, НОВИЙ КАНАЛ 6.30, 6.55 Підйом! 6.50, 21.00 Кафе

Т/с

7.05 8.00 8.20

.. Бунтівний

шлях-2«

Репортер. Бізнес М/с .Пригоди Джекі

Чана»)

905

Т /с

.Граф

Крестов­

СЬКИЙ»

10.20 Т/с .Менти-2. 11.20 Х/Ф .. Сутичка у повіт- . рі»

13.10, 20.15 Кунсткамера. Best 14.00 М/Ф «Ну, постривай!. 14.20 М/с «Джиммі Ней­ трон»

14.45 М/с .Нові пригоди Скубі Ду»

15.10 М/с .Сабрина» 15.35 М/с .Пригоди Джекі Чана»

16.00 Т/с .. Бунтівний шлях2» 17.05 Т/с ,Янгол-3» 18.00 Т /с .Менти-2» 19.10,0.15 Репортер. Спорт 19.20 Т /с .Граф Крестовський»

21.05 Вікна 22.05 Х/Ф ·Вогненна пас­ тка»

0.30 Служба розшуку дітей 0.З5 Зона ночі


27.11

Ne92 (9599) 16.00 Фестиваль .Первоц-

ЧЕТВЕР, грудня

2

УТ-1

6.00

Доброго ранку, Украі-

но!

630,700,8.00 Новини 7 05 Ера бізнесу 7.10.805 Спорт 7.20,8.20 Фінансова погода 730 Мандри 7.55 Православний календар

8.30,23.40 Мusіс-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 9.25, 10.40, 12.55, 1630, 1700, 20.35, 22.55 Єв­ р06ачення-2005

9 30, 10.25, 14.35

Для тих,

хто вдома

9.50,21.50 Ситуація 10.00 Така мода 1100, 1500, 18.50, 21.00

16.35 17.30 18.00 18.30 19.10 19.40 20.40 20.50 21.40 22.00 22.40

Трійка. Кено Вечірня казка Четверта влада Щоденник Верховної

Ради

УТ-2

6.00 Без табу 7.00 Сніданок з 1+1 7.30 Т/с ,Клон' 8.30 Сніданок з 1+1 9.00 Т/с .Віола Тараканова. 10.00 Т/с .Моя прекрасна

П'ЯТНИЦЯ, З грудня УТ-1 Доброго ранку, Украї-

но!

6.30, 700, 8.00 Новини 7.05 Ера бізнесу 7.10,8.05 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова погода 7.55 Православний календар

8.30 Мusіс-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9. оо Сільські вісті 9.25 Євробачення-2005 9.30, 10,45, 14.20 Для

тих,

9.45,21.50 Ситуація 10.00 Четверта влада 11.00, 15.00, 18.50, 21.00 Вісті 11.20 Бачу землю

11 40 Французька мова 12.00 Лесина ОСІНЬ 12.30 Поздоровляємо вас .. 13.55 Абетка безпеки 14.45 Служба розшуку дітей 15.25 Естрада 16.00 Студія 5 16.35 Хто у домі хазяін? 17.00 Надвечір'я 17.30 Баскетбольний огляд

Хочу і буду Х/Ф .МаЙстер гри» Т /с .Ксена» Т/с .Друзі»

Т/с .Земля кохання, земля надії»

15.15 Т/с .Каменська-2. 16.20 Т/с ,Ундіна-2. 17.20 Хочу і буду 18.00 Цей таємничий світ 18.30 Фаза 19.10 Саме той 19,40 Наша пісня. 20.30 Вечірня казка 20.40 Трійка. Кено 21.40 Світ спорту 22.10 Наголос 23.00 Підсумки 23.25 Абзац 23.40 Темник 0,45 Навколо сміху

СУБОТА, грудня

4

УТ-1

6.00 Навколо СМІХУ 7 1О Контролер 7,40 Підсумки 805 Абзац 8.15 Форсайт 8.35 Православний світ 9.00 Сільські вісті 9.25 Хто там? 9.55, 1.20 Служба розшуку дітей

10.00 Чітко І ясно 10.30, 12.55, 18.50, 20.20, 21.50,22.50 Євробачен­ ня-2005 1035 Родом з України 11.10 Зірки,.на сцену' 11.35 Край 12.00 Місце під сонцем 12.30 Сlаssіс-прем'єр 14.00 Олімпійська панорама 14.35 Для тих, хто вдома 14.50, 19.00,21.00 Вісті 15.10 Баскетбол. Україна.

НЕДІЛЯ,

6.00 Я так думаю 7.00 Сніданок з 1+1 7.30 Т/с .Клон" 8.30 Сніданок з 1+1 9.00 Т/с .Віола Тараканова» 10.00 Т/с .Печерна дівчина. 10.35 Хочу і буду 11,45 Х/Ф .МаЙстер гри» 12.45 Т/с .Ксена" 13.45 Т/с ·Друзі. 14.15 Т/с .Земля кохання, земля надїі»

15.15 Т/с "Ундіна-2.

16.15 17.20 18.25 19.30 20.00 20.15

ТІс "Каменська-2" Хочу і буду

Т/с ,Клон" ТСН ТСН. Проспорт ТІс 'Ундіна-2.

БК -Київ. - БК -Хімік. 15.50 Парламент 16.40 Перехрестя 17.05 Концерт .Тільки пат-

ріотом маєш бути.

18.05 18.25 19.20 19.45

Вікно в Америку Аудієнція Вісті міжнародні Футбол. Ліга чемпіо­

нів. Огляд

20.30 Вечірня казка 20.40 Суперлото. Трійка.

УТ-1

6.00 Д/с "Війна на морі .. 7,45 Темник tl.25 Патріот 8.40 Автоконтинент 9.10 Клуб Суперкниги 9.30 Крок до зірок 10.00 Телефортуна 10.35, 13.05, 13.55, 14.55, 18.50, 18.55, 2000, 22.00 Євробачення2005 10.40 Нова армія 11 10 Територія безпеки 11.25 Музика 11.45 Подружки 12.10 Модна лінія 12.35 Здоров'я 13.10 Сільський час 14.05 Милосердя 14.25 Для тих, хто вдома 14.35 Духовний вісник 15.00, 19.00 Вісті 15.15 Рада

20.15 21.20

ТІс ,Ундіна-2. Т /с .Віола Таракано-

ва»

22.30 Я так думаю 23.30 Т іс .Секс і місто» 0.10 ТСН 0.35 Служба розшуку дітей УТ-З

6.00,7.10,8.00,9.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 6.05 Я все про вас знаю 7.00 Подробиці. Економіка 7.15, 8.15, 12.10, 20.35 Ін7.25 7.40 7.45 8.20 8.25 9.35

Мегалот Світ спорту Така мода Між нами, жінками 23.00 Хjф -Зорге" 0.30 Д/с ·ВіЙна на морі. УТ-2 М/с .Охоронці історії»

6.00 7.00 Прихована камера 8.00 Народний артист 9.00 Ранок .

ТІс «Пригоди Дживса іВустера»

10.00

ріотом маєш бути.

18.00 Футбол. Україна .• Арсенал" (К) - Металург» 19.20 Тарасова церква 20.05 Діловий світ. Тиждень 20.40 Трійка. Кено 20.50 Вечірня казка 21.00 Вісті тижня 2З.ОО Х/Ф .Зорге" 1.20 Служба розшуку дітей УТ-2

6.00 Ранок 7.00 Бокс по-справжньому. К. Бьорд - Д. Мак-Клайн 8.00 Золотий грамофон 9.00 Лото-забава 10.00 Т/с «Пригоди Дживса іВустера»

11.10 Прихована камера 12.10 Єралаш 12.30 Д/Ф ,Страшні сили природи»

13.40 Х/Ф 'Дивні пригоди

Хjф .Анна Кареніна.

Арифметика-малятко

10.30,23.00 Музика 11.00, 18.35 ДІс .Експеди-

Народна платформа Т Іс -П'ятий янгол»

11.30 ТІс ,Дикий місяць»

Єралаш

том кави»

13.20 14.20 14.35 15.40 16.45

16.50

Ключовий момент

12.20 Т іс ,Повітряні замки» 13.10 Споживач 13,40 МІс .Друппі та пес Барбос» 14.00 Дозвольте запитати 14.15 Хjф 'П'ятнадцятиріч-

0.30 ТСН УТ-З

6.00,7.10,8.00,9.00,12.00, 15.30, 18.00 Новини 6.05 Я все про вас знаю 7.00 Подробиці. Економіка 7.15,8.15, 12.10,20.35 Інтер-спорт

7.25 Сім'я від А до я ТІс «П'ятий янгол"

9.30 Спецпроект Т/С «Далекобійники.

11.20 КіноМолодість ТІс -Жінка з арома-

12.15

том кави»

13.15 Ключовий момент 14.15 LG-Еврика МІс «Качині історіі.

15.35

16.00 МІс «Мишачий дім' 16.35 N-кілометр ТІс «Пригорни мене»

16.50 17.50

ТІс -Далекобійники.

19.00 Академія сміху 20.00 Подробиці 20.45 Фестиваль «Імперія хутра»

Х/Ф .ДМБ.

22.30

ТІс -Найгірша відьма» 16.35 МІс «Алі"с· 17.00 Доброго вечора, кия­ ни!

15.35

киІв 6.45 Дім живих історій 7.15 Бізнес-ситуація 7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00,21.005 хвилин 8.05 Т/с «Непридумані історіі})

9.00 Х/Ф «Анна Кареніна» 10.30,23.15 Музика 11.00 Молодіжна служба 11.30 Т/с «Дикий місяць» 12.20, 0.15 Т/с "Повітряні замки»

13.40

МІс -Друппі та пес

Барбос» «Найгірша відьма»

16.35 М/с -Алікс17 .00 Подолання

17.35

Т/С «Привид.

18.25 Поради лікаря 18.35 ДІс "Експедиція. 19.00 Творчий портрет 19.30 Чорний квадрат 20.00 Перлини класичної музики

20.15 Вечірня казка 21.15 Дозвольте запитати

21.30

Х/Ф ,Дванадцять СТІЛЬ-

6.40, 8.05 300 сек. 6.45 М/с "Спайдермен» 7 .15 М/с "Сучасне життя Рокко"

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 22.50 Факти 7.50 Ділові факти 7.55,8.55, 23.05 Спорт 8.10 33 квадратних метри

9.05

ТІс ,Клеопатра»

10.05 Т /с "Поліцейські на велосипедах»

11.05 11.45 13 10 15.15 15.40 16.05

Х/Ф ,Пустун"

нянька»

тусі»

Хjф

23.30

-Божевільний

Макс-3" 1.40 Хjф .ФатальниЙ поїзд» ут-з

6.05

ТІс .Слідчі ВМФ.

7.35 Планета Здоров'я 8.10 М/с .Чудеса на віра­

8.35

МІс

,Пригоди

Базза

Лайтера із зоряної ко­ манди-

9.05 Шанс 10.15 Смачно

Х/Ф «Пустун. 11.00 Економічний вісник 11.30 Д/с -Війна на морі. 12.15 Р. Карцев .• Це було недавно-

12.50 Міс .Охоронці історіі»

панди»

15.30 Т /с .Детектив без лі­ цензіі"

16.40 Форт Буаяр. Україна 18.10 ТІс .Моя прекрасна нянька»

19.30 ТСН - Епіцентр 20.15 Концерт .Хороші піс­ Hi~

22.30

киІв 7.00, 10.45 Мультфільм 7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00 5 хвилин 8.05 Музика 8.50 Вісник роботодавця

9.00

жах»

ТІс ,Чоловіки, жінки і

11.30 Караоке на майдані 12.20 Усе для тебе 13.20 Мелорама 14.00 LG-Еврика 15.10 Фестиваль 18.1 О Джентльмен-шоу 18.55 Шанс 20.00 Подробиці тижня 20.55 Х/Ф.Перл-Харбор» 0.30 Футбол. Огляд

собаки»

23.05 Бокс по-справжньо­ му. К. Бьорд - Д. Мак­ Клайн

0.15 Х/Ф "Імператор ПівноЧІ»

ут-з

6.05 Дискавері 7.05 Шанс. Mode1.ua 8.00 МІс .Чіп і Дейл ПОСl1і­ шають на допомогу»

8.ЗО М/с -Кім П'ять із плюСОМ»

9.00 Академія сміху 9.50 Прокинься і співай! 10.50 Містер Кук

7.00 Мультфільм 7.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 0.00, 2.00, 6.00 СТН 8.00 Шиночок. 1З стільців»

9.00 СпоживЬч 9.30 Х/Ф «Останній зв'язок" 11.00 Унікальна Україна 11.30 Хіт-базар ДІс "Ковчег Моа·

12.30,21.30 Музика 13.00 Слово Андронникова

14.05

Хjф «Справа за то-

бою»

15,30 Алюр

Дівочі сльози

Т/с ·Ві-АЙ-Пі" Х/Ф "Кров за кров" Мультфільм МІс «Спайдермен.

велосипедах"

17.40 Т/с "Ві-Ай-Пі" 19.25 M/~ "Дятлоw's» 20.00 Концерт 21.00 Х/Ф -Справжня Мак­ Кой" Х/Ф ,Помста Піноккіо"

Мистецькі обереги

Х/Ф "Друг Тиманчі» Т/с "Найгірша ВІДьма' М/с «Алікс" Життя без влади діабету 17.35 Гаряча тема 17.50 Хіт-базар Шлях до успіху

Споживач Місце мого життя Телепрес-клуб Мені ЦIKa~o Доброго вечора, кия-

ни!

21.40 Х/Ф ,Остання місія» 23.40 Шиночок «13 стільців" 0.50 Х/Ф ,Останній зв'язок"

ба»

9.25 Автопарк 10.30 Х/Ф .Ідеальна відпус­ тка»

15.45 Подолання 16.00 ВіЗИ1 Х/Ф "Мікко з Тампаре

ТеЛ.:

8

7.00 Т/с "Прості ІСТИНИ" 7.30 Т/с "Район БеверліХілл з»

8.30 Деталі 9.00 Історії у деталях 9.30 Т/с "Бідна Настя» 10.30 Т/с «Пуаро" 12.00 Т/с -Район Мелроуз» 13.00 Велике прання 14.00 Мультфільм 15.00 М/с .Веселі мелодіі" 15.30 МІс .У чарівному лісі" 16.00 Т/с «Прості істини» 16.30 Т /с ,Грозові камені. 17.00 Т/с "Район Беверлі18.30 Велике прання 19.30 Т/с «Район Мелроуз" 20.30 Історіі у деталях 2100 Т/с .Бідна Настя" ТІс .Пуаро"

23.00 Д~таЛl 0.00 Т/с "Вел~кі ності»

1.00 1 30

Хіт-ТБ

СТБ

12.05 Кулінарний бестселер 12,45, 18.45 Факти 13 05 М/с " Дятлоw's» 13.45 Х/Ф .Кевін з Півночі" 15.45 Х/Ф "Справжня МакКой')

17.55 Квартирне питання 19.05 Х/Ф .Битва драконів» 21.00 Х/Ф "Крутий світ" 23.05 Х/Ф "Лепрекон-3" 0.55 Плейбой ТЕТ

6.30,

11.30,

-

23,15 Море друзів 0.00 Х/Ф Туалет був замкне­ . ний зсередини» ICТV

9.00 Мультфільм 10.00 М/с "Тиммі і чарівни­

Х/Ф .Битва драконів»

HACOCHoro

8 (067) 606-94-56; (04494) 5-72-69, 5-57-00.

заМІЖ!"

10.00 Т/с 'Дружна сімейка' 11'.00 Футбол. Кубок UEFA. «Сарагоса» - «Дніпро" 13.00 Ціна любові 14.00 Вікна 14.35 Х/Ф .Доля резидента" 16.00 Принцип доміно 17 05 У пошуках пригод 17.50 Вікна. Столиця 18.00 Т/с «Дружна сімейка" 19.00 Ціна любові 20.00 Х/Ф "Чудовий» 22.00 Вікна 22.30 Вікна Спорт 22.40 ЦІЛКОМ таємно 23.30 Т/с "MASH» -0.05 Х/Ф "Доля резидента» НОВИЙ КАНАЛ 6.30,6.55 ПідйомІ 6.50 Кафе 700, 9.00, 1900, 0.05 Ре­

6.10 Принцип доміно 7.00 Вікна 7.10 Шоу Бенні Хілла 7.30 Т/с "MASH» 8.00 Вікна 8 15 Вікна Столиця 8 .25 У пошуках пригод 9.10 Т/с ,Дружна сімейка" 10.10 Х/Ф "Чудовий" 12.00 Цілком таємно 13.00 Ціна любові 14.00 Вікна 14.20 Х/Ф .У матросів не­ має запитань"

16.00 Принцип доміно 16.55 Футбол. Україна. (Кривбас» - «Динамо» (К)

19.00 Вікна. Столиця 19.10 Ціна любові 20.00 Х/Ф «Пірати ХХ столітТЯ»

22.00 Вікна 22.30 Вікна. Спорт 22.40 Цілком таємно 23.30 Т/с .MASH" 0.05 Х/Ф .У матросів

немає

запитань"

КВК. Українська ліга

33

квадратних метри

Історіі у деталях

Т/Ф "Тату" у Підне-

бесній',

22.00 О. С П ·студія 23.30 Super ' 0.30 Т/с "ОДІссея" 1.30 Хіт-ТБ СТБ

7.05 Х/Ф «Право вибору" 9.00 Х/Ф .Пірати ХХ століт11.00 Рослинне життя 11.30 Красива квартира 12.10 Х/Ф "Мар'я-майстриНЯ»

21.05 Х/Ф "Близнюк"

6.30,

11.30,

18.00,

23.00

Дивись ' 7.00 Поклик предків 8. оо Полундра І

8.30

МІс "МовіЛЬСЬКI таєм­

ниці»

9.00 МультфІЛЬМ 10.00 М/с "ТИММІ І чарівники"

10.30 Зніміть це негайно ' 12.00 Т/Ф "Тату» у Підне­ бесній"

13.00 О. С. П.-студія 14.00 Х/Ф "Чужі тут не хо­ ДЯТЬ»

16.00

Т/С .Одіссея»

17.00 Зніміть це негайно'

о

18.30 Т/с "Обережно, Задав!»

20.00 33 квадратних метри 20.30 Історіі у деталях 21.00 Т ІФ .Тату» у Підне22.00 О. С. П-студія 23.30 Super! 0,30 Т/с "Одіссея» 1.30 Хіт-ТБ

15.1 О 15.35

М/с .Сабрина» М/с «Пригоди ДжеКl

Чана"

16.00

Т/С .БунтівниЙ шлях-

2» 17.05 Т/с ,Янгол-3» 18.00 Т/с «Менти-2» 19.1 о, 0.15 Репортер. Спорт 19.20 Т/с "Граф КрестовСЬКИЙ»

20.15 Кунсткамера. Best 21.00 Кафе 21.05 Вікна 22.1 О Х/Ф .Пряма Дія» 0.25 Швидкий гол 0.45 Зона ночі портер

7.05 Т /с .БунтівниЙ шлях-2» 8.00 Репортер. Бізнес 8 .20 МІс «Пригоди Джекі Чана»

9.05 Т /с

.Граф

Крестов-

СЬКИЙ"

10.20 11.15 13.10 13.55 14.20

Т/с "Менти-2" Х/Ф .Пряма дія" Кунсткамера. Best М/Ф «Ну, постривай!" М/с

-Джиммі

Ней-

трон»

14.45 М/с

-Нові

пригоди

Скубі-Ду.

15.10 М/с ·Сабрина" 15.35 М/с .Пригоди Джекі Чана»

16.00 Т/с «Бунтівний шлях-

2" 17.00 Т/с ,Янгол-3» 17.55 Т/с .Менти-2» 19.10,0.30 Репортер. Спорт 19.20 Заборонена зона

20.20

Х/Ф ·Гальмо,

22.20 Кафе 22.30 Х/Ф -Беовульф" 0.40 Х/Ф «Спробуй згадати·

НОВИЙ КАНАЛ 8.20 М/с .Місто свинок»

8.40

МІс ,Ясон і герої Олім-

пу»

9.05 М/с .Сім'я чомучак" 9.35 М/с "КітПес» 10.1 О Усміхніться; вас знІ­

бов"

14.45 Мультфільм 14.55 Х/Ф "У зоні особливоі уваги»

17.00 Репортер 17.20 Богатирські ігри 18.20 Х/Ф "Чаклунське кохання»

20.30 Х/Ф "Забрати перис­ коп

22.20 Х/Ф "Під укіс" 0.1 О Х/Ф "Людина-метелик" НОВИЙ КАНАЛ 7.50 Церква Христова 8.05 М/с .Місто свинок» 8.30 М/с ,Ясон і герої Олімпу"

.Олень

Своя гра

-

пригоди

ликі оленячі перегони·,

МІДні труби" Футбол

.Нові

Скубі Ду"

10.40 М/Ф .Олень Робі. Ве­

7.15 Х/Ф .Даурія .. 11 оо Рослинне життя 11.30 імо вдома 12.10 Х/Ф "Вогонь, вода І

,Ювентус»

трон»

14.45 М/с

9.553х4

СТБ

15.50

13.15 Кунсткамера. Best 14.00 М/Ф .Ну, постривай І» 14.20 М/с 'Джиммі Ней-

8.50 М/с -Сім'я чомучок» 9.20 М/с ·КітПес"

бесній"

14 50

пас-

тка»

мають!

бесній" 13.00 О. С. П.-студія

16.00 Х/Ф "Крутий світ" 18.00 Докладно 19.05 Х/Ф 'СПОВІДЬ неви­

10.20 Т/с .Менти-2" 11 15 Х/Ф "Вогненна

10.50 За гроші 11.30 Х/Ф .Легенда про лю­

10.30 Врятуйте, ремонтІ 12.00 Т/Ф "Тату» у Підне­

ки"

Крестов­

23.20 Х/Ф .Бал монстрів" 1.30 Д/Ф Нові украінці

Х/Ф -Початок» Т/с .Одіссея" Врятуйте, ремонтІ

14.00 їхні звичаї 14.50 Своя гра 15.50 Х/Ф «Шерлок Холмс» 18.55 Футбол. Італія .• Пар-

Т/С "Тарзан»

7.40 Т/с .BOBO~Ka" 8.05 Х/Ф "Кевін з Півночі" 10.10 Війни роботів 11.1 О Квартирне питання 12.00 Галопом по Європах 12.45, 18.45 Факти 13.05 Т Іс ·Вовочка»

8.00 ВІкна 8.15 ВІкна. Столиця 8.25 Х/Ф "Не ХОДІТЬ, Дlвчата,

14.00 16.00 17.00 18.30 20.00 20.30 21.00

«Граф

ський')

ТЯ,)

рень"

ТЕТ

Бремен»

ТІС "MASH"

9.05 Т/с

Шоу Бенні Хілла

23.00

8.00 Полундра ' 8.30 МІс "Мовільські таєм­

СТН

5.50 Х/ф "Бум6араш"

1800,

Дивись ' 7.00 Х/Ф "Машина перетво­

23.15 Х/Ф .ГарниЙ злодій" 1.15 Автопарк

СТН-спорт

7.30

Чана"

Вікна

НОВИЙ КАНАЛ 6.30.6.55 ПідйомІ 6.50 Кафе 7.00, 900, 19.00. 0.20 Ре-

ІСТОРІ'І у деталях

ЖИ»

КиівсьКl мініатюри

Т /с .Місце злочину

неприєм,

21.00 Х/Ф «Врятуй і збере-

Київ класичний Мерія Д/с .ВіЙна на морі.

О&ЯАДНАННЯ.

рей, заМКОВІ уборка помещений и т. д.

23.30

димки»

просить поради"

ВОДОПОСТАЧАННЯ,

МОНТА)І(

1800,

ниці"

ICТV

5.45 Х/Ф «Бумбараш» 7.00 Перехрестя 7 .40 Х/Ф "Несамовита ба­

13.45

11.30,

22.00

Принцип доміно

портер

ТЕТ

6.30,

8.20 М/с "Пригоди Джекі

СТБ

6.10 7.00 7.10

7.05 Т/с .БунтівниЙ шлях-2» 8.00 Репортер. Бізнес

у деталях

Хіллз»

МІс "Сучасне життя Рокко" 16.45 Т/с .ПоліцеЙські на

6.55

18.30 Велике прання 19.30 Т/с ·РаЙон Мелроуз" 20.30 Історіі у деталях 21 оо Т/с "Бідна Настя» 22.00 Т/с .Пуаро» 23.00 Деталі 0.00 Т/с "Великі неприєм­

Дивись І

Раккоn

18.00 18.30 19.05 20.00 20.30 21.00 21,45

16.30 Т/с ,Грозові камені" 17.00 Т/с "Район Беверлі-

1.20 Плейбой

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 23.05 Факти 7.50 ДіЛОВІ факти 7.55,8.55,23.15 Спорт 8.1 О 33 квадратних метри 9.05 Т/с «Клеопатра. 10.05 Т /с .ПоліцеЙські на

16.20

Т/С .Прості істини»

ності»

6.35 Служба розшуку дітей 6.40, 8.05 300 сек 6.45 М/с ·СпаЙдермен" 7 15 М/с "Сучасне життя

18.15 18.35 19.05 19.15 20.00 21.10

МІс "У чарівному ліСІ"

15.30 16.00

1.00 Історіі 1.30 Хіт-ТБ

ців!>

&УРІННІ СВЕРДЯОВИН,

ление каРНИЗОВІ жалюзей, КУХОНЬ, заме на две-

-

киІв

12.00

М/с "Спайдермен» М/с .Сучасне життя

ICТV 5.05 Х/Ф ,ДваI*lДЦЯТЬ стіль-

13.35 14.05 1535 16.35 17.10

19.30 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 20.15 Х/Ф .Дім Великої Ма­

Мультфільм

недавно,

10.55 Бадьорого ранку! 11.30 Камера сміху 12.05 Дискавері 13.15 Концерт .Росія" 14.50 Х/Ф .Собаче серце» 17.30 Шанс. Model.ua 18.40 Фестиваль 20.00 Подробиці 20.25 Інтерспорт 20.35 Фестиваль 22.30 Міс сріту. Фінал 1.05 Х/Ф .Час не чекає»

цензіі»

Х/Ф ·Кокон"

велосипедах»

11.10 Аншлаг! Аншлаг! 12.05 Про кіно 13.10 Криве дзеркало

8.30 Деталі 9.00 Історіі у деталях 9.30 Т/с «Бідна Настя" 10.30 Т/с .Пуаро» 12.00 Т/с "Район Мелроуз" 13.00 Велике прання 14.00 Мультфільм 15.00 М/с "Веселі мелодіі"

ХіЛЛЗ>J

Т/с "Ві-Ай-Пі»

17.40 Т/с .Ві-АЙ-Пі" 19.2533 квадратних метри

23.35

16.30 Найрозумніший 18.10 Т/с ·Моя прекрасна

Дівочі сльози

16.45 Т/с "Поліцейські на

11.05 11.45 13.1 о 15.10 15,40 16.05

ЗО.

ХІЛЛЗ))

ЦІВ"

23.40 Р. Карцев. «Це було

ТІс -Детектив без лі­

ТЕТ

11.30, 18 оо 2330 Дивись ' 7.00 Т/с .Прості ІСТИНИ" 7.30 Т/с "Район БеверЛl-. 6

ICТV

5 10

0.25 Подробиці

15.25

20.00 Т/с .Клеопатра» 21 оо Х/Ф .Кров за кров" 23.20 Х/Ф ,Шкіпер" 1 15 Наше кІно

ТІс "Привид»

велосипедах»

14.00 Х/Ф .Озирнись "

15.35 ТІс

17.35

18.25 Поради лікаря 19.30 Музика 20.20 Вісник роботодавця 21.30 Х/Ф "Анна КареНІна" 23 40 КИІВ класичний О 10 Х/Ф "Оглянися ' "

Рокко"

ний капітаНІ>

ВВС. Жива природа Я все про вас знаю Народна платформа ТІс .Пригорни мене.

21 .20 Народний артист 22.30 Х/Ф «Пароль «Риба-

10.10

ція.

Єралаш

"окраска, настил линолеума, штукатурка, креп­

-

6.45 Відбиття 7.15, 19.55 Бізнес-ситуація 7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00, 21.00 5 хвилин 8.05, 19.00 ТІс .Непридума-

Абетка-малятко

НИSl (розеток, вылючателей,' крепление люстр),

6-96-39.

-

9.00

ремонт, замена сантехники, злектрооборудова­

Теll.:

ТІс .Панове офіцери"

Уроки обережності

ііі Р. ЕіІІ!І1 ~ Ii~ ЕіІі:

21.55

23.05 Гіннесс-шок 0.00 Подробиці 0.25 Служба розшуку дітей ки-,-в

ні історіі.

ТІс «Далекобійники» 11.05 Країна порад 12.15 ТІс ,Жінка з арома-

8.20

ТІс .ДалекобіЙники'

19.00 Ключовий момент 20.00 Подробиці 20.45 Т Іс ·Близнюки"

терспорт

22.15 Золотий rрамофОН

Кено

20.50 21.40 22.00 22.25

15,45 Світ . Огляд 16.10 В гостях у .. 17.00 Концерт «Тільки пат­

грудня

17.50

10.00

УТ-2

хто вдома

5

10.40 11.40 12.45 13.45 14.15

ТІс -Клон.

19.30 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт

Світ спорту

нянька l )

11.20 НІмецька мова 11.35 Освітянські новини 11.45 Наша мова 12.05 Не хлібом єдиним ... 12.25 Поздоровляємо вас ... 1З .50 Абетка безпеки 14.00 Телефортуна 14.55 Служба розшуку дітей 15.20 Подорож у дитинство

оо

Саме той Вибір року

23.00 Підсумки 0.00 Навколо сміху

ВіСТІ

6.00

Студія 5 Хай щастить І Не все так погано .. Енергетичне поле

18.25

ІтаЛІЯ

"Лаціо»

18.00 Х/Ф .Шерлок Холмс» 22.05 Х/Ф "Заручники небес"

23.55 Україна енергетична 0.15 Авто стиль 0.35 Х/Ф ,Чорна мітка»

Робі.

Легенда

про загублене плем'я»

11.50 12.35

Кафе Х/Ф .Чаклунське ко-

14.35 Х/Ф .Хід у відповідь" 16.05 Готовий на все 17.00 Репортер 17.20 Кунсткамера 18.20 Х/Ф "День Незалежності»

20.45 КВК-2004 23.25 Футбол. Гол!

0,40

Хjф .Американські ку­

зени»

ТеЛ.:

6-63-45 (у робочий час), 5-73-69 (після 17.00), Запитати Олексія,


N!92 (9599)

27.11 VB-A.r-A.!

Колективи Плосківської сільської ради і дитячого садка "Теремок» сердечно вітають з ювілейним днем Ilародження сільського

Враховуючи недостатню кількість

тури Броварської міської ради, враховуючи основні вимоги Гене­

Ng 1О для забезпечення занять в одну зміну, Броварська міська рада запропо­ нувала інвесторам взяти дольову участь в розробці проектно-кошто­ рисної документацїі навчально-ви­ ховного комплексу, який передба­ чає добудову до будівлі ЗОШ Ng 10 учбового корпусу на 600 посадко­ вих місць. Загальна місткість ком­ плексу зблокованих шкіл складати­ ме 2080 учнівських місць. Крім того, при розробці зазначеної про­ ектної документацїі обов'язково бу­ дуть проведені розрахунки площі земельної ділянки під спортивними майданчиками на територїі ЗОШ Ng 10, необхідну для забезпечення якісного проведення навчального

рального

плану

розвитку

міста,

затвердженого рішенням сесїі Бро­ варської міської ради від 26.08.99 р. Ng 150-11- 24, повідом­ ляє, що в зв'язку з тим, що в ціло­

голову

Віктора Вікторовича ДЯЧЕНКА.

му в місті змінилися соціально-еко­ номічні структура

у день Вашого ювілею

nрuиміть найсердечніші вітання та найкращі побажання міцного

Jдоров'я, великого людського

якості

щастя, сімейного

водія

кат.

трьох років);

благополуччя, достатку, миру та любові.

Електрослюсар з

8.

ремонту об­

ладнання АЗС;

9.

Слюсар-ремонтник по ремонту

н/б і АЗС;

10. Електрозварювальник; 11. Слюсар-автомеханік - 2

умови, демографічна населення, будівельна

база та житлова забезпеченість, виникла необхідність скорегувати архітектурно-планувальне рішення 34-го мікрорайону та завершити його забудову. Рішенням сесїі Бро­ варської міської paд~ від 10.06.04 р. Ng 462·22-24 товарис­ тву з обмеженою відповідальністю "Смартех Системз» надано дозвіл на

проведення

проектно- вишуку­

вальних робіт будівництва багаток­ вартирного житлового будинку по вул. Черняховського, в районі ЗОШ

чол.

Ng 10.

12. Механік автогаража;

Проектно-кошторисна докумен­ тація розробляється дп "Науково­ дослідний і проектний інститут міс­ тобудування», яка відповідає вимогам екологічних, санітарно-гі­ гієнічних, протипожежних та інших

Для отримання новорічних пода­ рунків підприємствам, установам, організаціям необхідно звернутись до Броварської районної виконав­ чої дирекцїі ФСС ТВП бульв, Не­ залежності, 14 (4 поверх), кімна­ та 58, тел.: 5-15-48, 5-0З-47 із листом-заявою із зазначенням кількості потрібних подарунків, прізвища, імені та року народжен­ ня дитини за підписами керівника та голови комісїі (уповноваженого) з питань соціального страхування, завіреними печаткою. Заяви приймаються до 15 груд­ ня 2004 року.

КОНКУРС!

YBArA

УДППЗ "Укрпошта» з 9 жов­ тня 2004 року по 31 січня 2005 року проводиться національ­ ний молодіжний конкурс тво­ рів епіСтолярного жанру під

у неділю,

Віміл містобудування та архітек­

діючих норм та правил, забезпечує безпечну для життя та здоров'я людей експлуатацію об'єкту при виконанні передбачених у проекті

учнівських місць У ЗОШ

процесу по

фізичному

вихованню

школярів. Для врахування громадських і приватних інтересів під час плану­ вання забудови територїі по вул. Черняховського, згідно зі ст. 18 За­ кону України "Про планування і за­

будову території», Броварська міська рада, протягом двох тижнів з дня публікацїі, приймає пропози­ цїі фізичних та юридичних осіб що­ до розробки проектної документа­ цїі на зазначений об'єкт.

УПРАВЛІИНSI ОСВІТИ. Вимоги: ни,

освіта

вища

області, вул. Пушкіна, 41. Керівні органи: збори. Голова осередку: Кравець Володи· мир Миколайович.

роботи за фахом не менше

5

- Калитянську селищну первинну ор­ ганізацію Конгресу Українських Націо­ налістів (свідоцтво Np 222 від 19 лис­ топада 2004 року). Юридична адреса: смт. Калита Бро­ варського району Київської області, вул. Леніна, 57 кв. 23. Керівні органи: збори. Голова осередку: Коржиневський Михайло Васильович.

I;~~:::~~~~~~ МОИ.ТОРИИІ"У досвіД'роботи в банку не менше З-х років, або

м Втрачене свідоцтво про право влас­ ності на житло, видане фондом кому­ нального майна 29.12.1997 року згідно з наказом Ng 1403 на ім'я ХРИСТЮКА Ми­ коли Федоровича, вважати недійсним.

на посаді керівника підрозділу

банку (філії) не менше 1 року, або значний (не менше 3-х ро­ ків) у сфері запобігання або протидії

фінансовій

злочин­

ності, освіта вища економічна

про

Броварські районні державна адміністрація та рада, управління сільського господарства і продо­ вольства та колективи сільськогос­ подарських підприємств району гли­ боко сумують з приводу передчасної смерті колишнього директора рад­ госпу ім. Щорса (с. Княжичі) ПАСІЧ­

або "Ш'VlL1.IІІ'1НГІ.

Для визначення переможців обласного конкурсу встановлю­ ються три призових місця: І міс­

ГрН.

-

4-11-57,

мерка Броварського району Ки'івської

), стаж

на конверті «Конкурс впс».

місце

послуг:

педагогічна

(дошкільне виховання

го зв'язку: КОД УДППЗ "Укр­ пошта», вул. Гагаріна, 20, м. Бровари, 07400 з позначкою

100

нальних

4-28-30.

листопада 2004 року). Юридична адреса: смт. Велика Ди­

Листи надсилаються на адре­ су: Броварський вузол поштово­

-

послуг в галузі метрологіі. Контактні телефони з питань торгівлі, з питань житлово-кому­

Украї­

громадянин

ідентифікаційного

ГРН., "

Згідно з листом Держспожив­ стандарту України від 12.11.2004 року NQ 10284-3-7/17 Державним підприємством "Білоцерківський центр стандартизаціі, метрологіі та сертифікаціі» з 15 по 30 листо­ пада 2004 року організовано проведення телефОнної "гарячої лініі» з питань захисту у Сфері торгівлі та житлово-комунальних

- 8еликодимерську селищну первин­ ну організацію Конгресу Українських Націоналістів (свідоцтво Ng 221 від 19

народження.

- 300

Г. Чупринки і Д. Гамалія

Броварської міської ради.

ВИХОВАННSI

кож надіслати копію довідки про присвоєння (власного або одно­

ГРН., ІІІ місце

«Криниця»

присвячене творчості

до статті 11 Закону України .Про політичні партії в Україні» 19 листопада 2004 року ЗАРЕЄСТРОВАНО:

листа обсягом 500-1 ООО слів. Учасник конкурсу має вказати домашню адресу, телефон, а та­

це

засідання літературно­ мистецького об'єднання

Броварське районне управління юстиції повідомляє, що відповідно

курсу є діти віком від 1О до 15 років. Твори пишуться у формі

батьків)

листопада,

та архітектури

заходів.

в рамках 34-го міжнародного молодіжного конкурсу епісто­ лярного жанру. Учасникам кон­

номера та копію свідоцтва

28

У міському клубі (вул. Гагаріна, 6) відбудеться чергове

13.00

Відділ містобудування

назвою

го з

О

200

&роварський ,vзоп nOWTOBOrO 3В ЯЗИV

НОГО Григорія Семеновича та висловлюють щирі співчуття У зв'язку з цією непоправною і тяж­ кою втратою рідним та близьким по­ кійного. Світла 'пам'ять про нього назавжди залишиться в його спра­ вах та наших серцях!

nРОnОИУЕ

придбати в усіх віміленнях зв'язку

святкові новорічні та різдвяні листівки, в асортименті, за ціною від 0,3 до 4 грн. за допомогою яких ви зможете зробити приємний сюрприз своїм

БЛИЗЬКИ/І1 та друзям,

поздоровивши ЇХ з Новорічними та Різдвяними святами,

а також ПОВIДОМnIlЕ,

що в реалізації знаходяться

різноманітні календарі на 2005 рік.

О В Е

Ж И Т ТЯ'

Броварськuх

pil4,

міської та

-

газета

районної

palїOHHOЇ Аержавної il4МiHicmpauiї.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

колектuв

реАакuїі газетu. Броварські міська і раlюнна

paAu.

раlюнна

АержаАміністраuія.

Свідоцтво про дсржавuу

реєстрацію кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

ААРЕСА:

07400, KUЇBcbKa обll., М. Броваpu, БУIlbВ. НезаАежності, 2. PeAaKmop: 4-03-76. Засmупнuк peAaKmopa: 4-21-34. ВіААілu: сільського rocnoAapcmBa 4-02-92; промuсловості і соuіальнuх numaHb, лuстів і масової роботu 4-04-81; бухгалтерія; npuuoM оголошень 4-23-26.

• • • •

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

За точність викладених фактів відповідає автор_ І\истування з читачами

-

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець,

Колектив ВАТ "Комбінат «Теплич­ ний" висловлює глибоке співчуття рідним та близьким з приводу тяжкої втрати - раптової смерті працівника товариства,

колишнього

директора

радгоспу «Княжицький" ПДСІЧНОГО Григорія Семеновича.

На 90-му році життя помер полков­

ник, учасник бойових дій, інвалід вій­

ни САВИЦЬКИЙ Іпатій Дмитрович, нагороджений шістьма орденами, двадцятьма медалями, який працю­ вав в Броварській філїі газового гос­ подарства з 1966 по 1982 рік. Світла йому пам'ять!

Арук офсетнuЙ. 1 друкованuй аркуш.

Обсяг

Віддруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" управління у справах пресu

та інформаuії КиїВської облдержаАміністраuії .

Зам. Тираж

4130 1720 прим.

#92 2004  
#92 2004  
Advertisement