Page 1

СУБОТА

1 грудня

2001 р. / N!! 92 -А

(9293)

Виходить

17 квітня 1937 року

tJ

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

,' -, ·, .--: :.;

СЬОfОДІІІ- ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ Броварська міська рада та її виконавчий

Броварські районна державна ад~1іністрація та районна рада від і~нч1і

комітет щиро вітають вас із нагоди профе­

трудових колективів, усіх жителів району щиро і сердl'ЧІІО вітають вас із

сійного свята. На людей, котрі присвятили

професійним святом- Днем працівників прокуратури' Головне завдання працівників прокуратури

себе служінню інтересам держави, покладе­

На черговому засіданні викопавчо­ го комітету міської ради, окрім поточ­ них традиційних питань, розглянуто низку злободенних проблем з життя броварчап_ Зацікавлено й виважено проходило обговорення заходів щодо виконапня в місті Концепції розвитку охорони здоров'я населешrя. Певен, що постійні читачі "Нового життя" по­ винні знати (газета неодноразово про це повідомляла}, що нині в Броварах реалізуються такі державні програми, як "Цукровий діабет", "Боротьба з ту­ беркульозом", "Артеріальна гіпертен­ зія", "Діти України", "Здоров'я літніх людей". Щоб до кінця бути об' сктив­ ними, фінапсуються ці програми да­ леко не повністю. Міській владі спіль­ ІІО з районпою доводиться вишукува­ ти додаткові кошти, але й вони не за­ безпечують реалізації запланованих заходів. Тож в ухваленому рішенні з цшго питання при формуванні бюдже­ ту персдбачспо поетаппс збільшення бюджетних асигнувань па охоропу здоров'я з розрахунку па одrюго жи­ теля з 80 грн. у 2002 році до 120 грн. у 2005 році. Водночас необхідно розви­ вати види медичної допомоги шляхо~І розширення мережі економічно сфс­ кпшпих організаційних форм, а саме: денних стаціонарів, стаціонарів на дому тощо.

Як ніколи, сьогодні у нашому суспі­ льстві стала часто обговорюватись па всіх рівнях влади проблема торгівлі жінками та діть~ш. Днями відбулось засідання спеціальної комісії при Ка­ бінеті Міністрів України з цього пи­ тання. Ми не стави~ю за мсту розкри­ ти корсні зла (це тема окре~юї розмо­ ви},

а лише повернемося до стану

справ у нашому місті. Адже саме про це йшлося па засіданні виконкому. Поки що Бог пас уберіг, випадків тор­ гівлі жінками і дітьми не виявлено. Об­ говорюючи хід впкопашrя рішення ви­ копкому від Іб.О2.2000р. Ng3 І "Про за­ твердження Програ~ш щодо запобігап­ ня торгівлі жінками та дітьми", члени виконкому зазначили, що відповідпи­ ми службами ради та установами міс­ та проведена зпачш1 робота. Лише за 10 місяців поточІюго року працевла­ штовано 663 жінки, в тому числі па заброньовані робочі місця 44 осо­ би. У загальноосвітніх закладах у фо­ рмі "круглих столів"здійснюсться ознайомлення батьків та учнів з про­ блемою торгівлі жінка~ш та дітьми. На

порядку.

рорський нагляд за дотри~шrшя~І і правиль­

Основним прсдмето~r уваги прокуратури с порушРІ!ІІЯ крп~rіІІалr,ІІого

ним застосуванням законів в Україні. Вико­

характеру, які завдають значної шкоди державі та окрс~ш~І гpo~raдяrra~r.

пуючи цю місію, ви проявляєте самовіма­

А то~rу працівники Броварської міжрайонної прокурспури, КL'руючrrсь в

ність, високий професіоналізм, витрнмку.

ро()оті положеннями Конституції та законів УкраїшІ, цілеспрямоnаІІо бо­

У цей день зичимо вам і вашим сім'ям ~rіц­

рються з цими негативни~rи явища~ш. виважсrю і вду~rмшо вирішують

пого здоров' я, бадьорості духу, ~rиру І! злаго­

усі пробле~ші шпання, пов'язані із зйхистом прав, своnод і гіі\Іюсті Аю­

ди, великого людського щастя. Нехай ваша благородна праця сприяс з~rіцнешІю незале­

дей, інтересів регіону й держави в цілому. Бажас~ю Ва~І міцного здороп'я, великого людського ЩсІстя, добробуту,

ЖІІОЇ Української держави, подальшому роз­

добра і ЗЛаГОДІІ В рОДИНаХ, НаТХНСНІІЯ і НіlПОЛеГЛІІВОСТі у Ві!ШіЇ1 ІН'Пj!ОСТіЙ,

витку рідних Броварів.

але такій необхідній роботі.

З повагою-

міський голова Іван ПЕТРЕНКО.

НИНІШНІЙ рік із повни~r нраrю~r ~ю­ жна на:шати ЗІІіl~ІСІШИ:\1 для нашої дL'р­

Голова райдержад~rіністрсщії

Голова рийошшї ради

Леонід Вайсфельд.

Леонід Слободянюк.

l'І!ерl'l'ТИЧІ!О~ІУ

K:J~\HЛl'KCi.

ЗUlJHiШI!I,O­

eKOllU~Ii •шіЇt І'і!Л уз і.

жаІJи, адже не так дашю ~ш ІJідзrІа•rали

Тик, зr·ідно зі ст. 19-ю ЗсІкону УкрйЇШІ "Про

що

сто захисппrr СІJоЇ нрава, нрокурспурою

льки Ж ВИJЮІJІШЛОСЯ Ї1 орІ·ана,ч нроку­

нред~ІеТО~І Hill'JUІДY Зі! ДOТfН!~ldl!Шl-\l і зa­

нред'нвлено до :чісцеІJОІ'о таІ·осІюдарсь­

ратури. На них, у віДІюІJідності з 1\.он­

C'l'OCYІJilllШl~l законів с відІІUІJіднісп, ак­

ституцісю України,

тіІJ, ЩО lJИДаЮТЬСН ІJСі~ІіІ Uplёll!a~llt,

нокладенс широке

нрокуратуру"

коло зіlвдань. Це і нідтримшшн держсш­

IlfН!OICTlJil~IИ,

ного обвинувачення в суді, і нрсдстаu­

~rи та носадоІJИ~Іи

нepL•дGa•rL'l!O,

уст<шоІJа~ш.

lli/\-

орr·аніJсщія­

осоuа.чи,

ІJИ~!ОІ'іІ~І

І'іlІlіІ~ІИ, НКі

ШУКОВУ дінм.нісп,, діJІІіШШІ

КОІІО:'-1,

особи, соціально-еконо~rі•ші, нолітичні,

слідство,

чинного

законодаІJСТІJа

орr·ана~ш.

ність, дізнашш, досудоІJе слідство. А ще -нагляд за дотри~rаншr~І законіІJ '!И ІJИ­ конанням судових рішень у кри~rіналь­ них справах та при застосуванні інших

заходів нри~ІусоІJого характеру,

ІюІJ'н­

заних із об~rежt>ншr~І особистої свобо­ ди

гро~rадян.

Слово~r. ноле діяльності для ~юїх ко­ леr· у час, коли розбудоІJ•rі нроцсси тіль­

ки набирають темпів і виникає нотр('UсІ у з:чіні психолоr·ії r·ро~ІсWШ, дуже вели­ ке. За короткий неріод нам біlІ'ато чш·о ІJдалося досшти. Не винадково ж,

від­

значаю•ш роль сніІJробітників нрокурсl· тури у творенні нравової держnви,

2 ли­

стопада 2000 року. ПрезидL'НТ України Л.Д. Кучма видав Указ "Про встаrювлс'н­ ня Дня нрацішrиків нрокурсІ'І'УРИ". Він щороку відзначати~tетьсн сюІс І !'РУд­

НА ЗАХИСТІ ІНТЕРЕСІВ ДЕРJНАВИТА rPOMAДRH особисті

rrpaua

і СІJоfіоди І'[Ю_чаднн, :~а­

хист їхньої честі й r·ідності. А 'ІёІКОЖ до­ три~rашш законів, но~tі•ших, рони

що стuсуютьсн еко­

міжнародних ІJідносrш,

наІJколишньш·о

ссрt•довнща,

охо­ ~шт­

шщі Ті! ЗОШІіШllЬОеКОІІО~Іі'!НОЇ ДіНЛЬНОС­ Ті. Наші снівробітники здійснюють ефе­

ня.

Становлення та рефор;.rуваншr укра­

ктиІший захист нрав і свобоД r·ро~Іаднн,

їнської держашюсті вроходить в умовах

:иGезпечують здійсненшr сІJоїх функціЇ!

еКОНО~lіЧІЮЇ КрИЗИ, ЗрОСТсl!ІШІ ріШШ 3ЛU­

у реІ·іоні З І.ІаССЛеНШ!~І ~ІаЙЖе

ЧИШЮСТі та ноширсння нраІJовоr·о ніІ·і­

чоловік. ЛИше за поточний рік із ЗФШа­

лізму. За такої складної ситуації нроку­

ми та скарга~ш до нас зІJернулосн біль­

ратура, як держашшй орr·ан, не тільки

ше

ІІС втра•Jіlс СВОГО ЗНаЧеНШ!, а НаІJІІііКИ

-

300

200

П!СН'l

громсwш. За кожни~r із цих зве­

рнень вроведено врокурорські нереІJір­

постійно мусить змінюватнея Ті! uдос­

ки, нрийняті законні й обгрунтовані рі­

O[H'allil~IИ влади, нідІІр!!ОІСТВа.ЧИ,

редбачено широку програ~rу дій з мс­ тою підвищешrя їх ролі у суспільстві, забезпечення у~юв для розкриття ін­ телектуальних і творчих здібностей, формування де~юкратичпого світогля­

маднн

особами,

нсрРд :<акоrюм незалсж1ю ІJід націона­

ЧИІІІЮІ'О ЗaKOllOДiliJCTilcl ШІССеІІО

ЛЬІюго ЧИ СОЦіі!ЛЬІЮІ'О ІЮХОДЖСl!Шl, ~ІОВИ,

TeCTiB,

осІJіти, стаВЛ('l!ШІ до релігії, волітичних

дУ·. Ця j)Обота розрахована па трива­

За РL'Зультата~ш їх роз1·лнду нрипн·­ нуто до шдповідальності 6-1Іюсадові осо­

стану та інших ознак.

на

засіlдах

HepeKOllaiiЬ,

ріuності

КОЖІ!()J'О

служuоuш·о ЧИ ~Іі!ЙІІОВОІ'О

Важко нсрсоцінити зна•Іеншr вроку­

У ХОДі ІІіlГJ\ЯДОІЮЇ ДіЯІ\.ЬІІОСТі, [Х'агуван­ ІІН ІІа ІІСЗаКОІІНі аКТИ, ВИДіШі ~ІіСЦеВИ~Ш

ІІОІJа:>Ш, ОрІ'аІІіЗаЦіЮІИ Ті!

рорського нш·ляду ІJ фінансоuій, банкіІJ­

із нких

сько-крсдитній, нриІJатизаційній сферах,

суду.

коп. Хочеться нагадати

денного ухвалспо розгорпуті і копк­ ретні рішення_ Сергій ПРИСТУПКО.

Цін11 переоnАІІmи St1AUШttem6CJI

беs sAtiн

норушень

350

ll[JO·

нринисіu і rюдань.

2 ~ІЛІІ- 187716 r·рн. Kpi~r 12 кримінальних снрав,

би, ІJідшкодовано

читачам, що приватпому сектору згід­

З усіх обговорених питань порядку

уста­

ІІОСаДОІJИ~ІИ

з ~tстою усунешш

тш·о, норушено

пній сесії міської ради. Слід відзначи­ ти, що для власників кооперативних та відомчих житлових організацій зни­ жено тарифи па вивіз твердих та рід­ ких побутових відходів. З першого гру­ дня ПОТОЧІЮГО року за І м'~ відходів встановлено плату 9 грн. 14 коп. про­

вивозяться безоплатно.

ОНС'[JіІПШІІО-рОЗ­

оскільки лиш<' у

PL'l'ЇO!li B'll!Ill'IШ IIOI!ill\

що

проІJодять онератишю-розшукову діяль­

Крі~І того, її органи у ~Іl'Жах СІJосї ко~r­ нстt>ІЩіЇ захищають нрава і сІJободи r·ро­

ІІО з рішеІШЯ~І ~!іської ради відходи

llp01I01\HTL>

Конституції України тіl •шшшх законіІJ,

ІЮІJідні заходи рсаІуІJ<шня.

71

ІІе ~rенш В•ІЖ/\ІІВІІЧ ВІ1І'МІдас здійснен­

дuтриМdШІЯ законів нро недоторкішість

і нагляд за дотри~rшшшr норм

на

8

ІІа

нн наr·ляду Зсl дотрrІ~І,ІІІНН.\1 законів ор­

ЧИ держаІJИ у ІJИНадках, ВИЗна•ІРІШХ за­

шешш, за нанввіспо нідетав вжиті від­

грн.

23\ ІІОЗОВ. Jx ЗilДOBOЛl'lllJ 700 тися'! І'рІІ.

КОІ'<J суду

су_чу Gільшl'

ництво в ньо~rу інтересів гртrадшшна

безпеченні правопорндку в Українській державі відіграє наr·лядоІJа дінльність, }JKY здійснює прокуратура.

9

т~ ~rаІнювш·о стану неснро~южні особи­

10-у річницю Незалежності України. Сті­

коналюІJатися. Дуже важлиІJу роль у за­

ти

:З .четою захисту інтересів N'РЖіШІІ та l'pO~lilДЯll, КОТрі В СИЛУ СВОІ'О фіЗИ'ІІ101'0

уроках курсу "Правознавство" вивча­ ються міжпародні та державні акти стосовІю цісї тематики. Згідно із за­ твердженим ~Ііським планом заходів щодо поліпшсrшя етаповища жінок пе­

лІш перюд до 2005 року. Члени виконкому одностайно схва­ лили проект програми зайнятості па­ сслсшІя ~І. Бровари па 2002 рік з по­ дальшим його обговорl'ІІІІЯ~І па насту­

захист інтчJссів дсржсІ­

-

ви, її територіальної цілісності і націонuльrюї безпеки, законrюсті і прсшо­

но високий обов'язок- здійснювати проку­

нких Gілr,шР

500 -

Td досулоІJР 200 1 році у

11 оо

ЗЛО'!ШlіВ, 3

тнжкі. Слід•ш:-.r аиа­

рато~І ~ІіЖрсlІ~!ОІІІЮЇ ll[IOKY(J<П)!fJII ~klKiii­

Чl'IIO

суду

fJOЗCЛiдyBclllll>l Ті\

lli\lljJiШЛ\'110 ДО

кри~rінс1ЛЬІІНХ снрсш. Із

lll!X нP­ - ІІ[Ю особмшо тя­ ;ккі ЗЛО'ІІІНІ! ll[JO'l'l1 O('OUll (Hi!BolНClli BUillJCTBcl, Зr'BcL'\TYlklHШI ) Ті\ '\.\O'!llllll, В'ІІІ­ ШсІlі liOCilДOBli_\ll! OCOiJcl~l!l. ) ХО,\і [IO'J50

fJC'IJaжrra Gільшісл,

CAiЛYIJdl!Шl ЦІІХ СЩJсШ Bi,\ІllK<>ЛOBcliJO ~lcl· п'ріа,\ьшrх збитків, rr,І ср1у

fi:JOB·l

І'JШ.

J\.JiжpclЙOIIllOJO llfJOK)![JcПyjJ<JlO фclKIJ1заGсзrн_нн_'ІН' сr·ові 1 \СОТКО13(' нjдтри­

tiHO

~Іі1ІІІІН

Лl'PJK<IBIJOI'()

()(JВJ!ІІYIJcІ'!('llll>l

l'll[JcliJ<IX су/\сІХ, cl 1\l' -

KjJIІ.\lillilЛЬIIJIX ~ІіСЬКОЧУ

IIJ1X з

у [J<IЇІlJli!IO~IY

-120

110 'l'd

Kj)l1~Iillil.\Ь­

Cll[JiШ.

OI'Nli\Y llil

ВІ1КЛ,ІДС'Іll' .\llJЖIJil :3

lll'llicтю С'l'Вl'jJДЖ)іВ<ПІ1:

Yilt'lJ-

!Іj)сЩіВІІІ!КІJ llі!­

ШОЇ ~Іі)КjJсІЇЮШ!Оі ll[JOK'y'jJ•І'l'Y!Jil

ptHJNI'l'l>

УСІ' ІJіЛ IJ11X :\і!Лl'ЖІН' 1\,/Ul llclЛl'ЖIIOJ'O :ІЛіЙ­ СІll'НІШ функцій, Вl13llil'H'l!I!X '!11111111.\1 Зil­ KOllOДilBC'l'IJO~I. ОдНсlК, ЩО ЇХ BИK<JI!cll!IШ

llil

'l'jJl'Uil

Зcl:Jllcl'll1'1'11,

Вl!С:ОКО~ІУ рівні, 110-

IJJIIIЙ і всРбі'ІІJІІЙ захист інтl'[ЮСів r·ро­ ~rаднн

Td

ДL'рЖсШИ ІН'~ЮЖ.. \ИВі uс'З ІІідтри­

~rки й доrю~юп1 кожнur·о і~І жин·лів Бро­ ІJарщшш. Ті.лLки ро:зу~rішш тоr·о, що їхня іlК'І'ИШІа l'!JO~lilЛШICl,Kil !10:\ІЩіН,

Cll(JIOIO-

боротL>uу зі ~\ЛО'ІJШІJістю і нро­ }ШсІ~ш бюрократІІ:J~ІУ 'Jlli!OBШIKiB, СІІіЛЬ-

!Jillli!

IJd

110 із зусrrллн~ш врокурспурн '!'сІ іІІШИХ

нравоохорошrrrх орІ<Інів :JЛ<Пlll rrідтра­ ~rувати закошrістL> і ІІрсшОІІорядок у f)ро­ варсько~rу рl'І·іоні. А ві,'\Ті!К сrІршrлr ро:з­

uудові І!ріІВОВОЇ Дl'[J/Kcll\11 В УкраЇні.

!,

наостаrшк, хотів Gн нрrшітал1 усіх

нрацішшків 11рокурсІ'ІУРІІ, нк шші нра­ ЦЮІО'ІИХ,

'l'i!K

і '!'ИХ, ХТО

lll'[Jl'UYBclC llil

Зіl­

служL'ІJО~ІУ відІІО'ІІІllКУ, :J їх нрофРсій1!11~1 CIJH'I'O~l, 110UilЖclТ11 _\liЦllOI'O :Ідоров'н, усніхів у роuо·п та :ІлсІПJДІІ

u

особисто­

~rу ЖІ1'1Ті.

розслідувано та шш равлсно до

Омr ВАСИЛЕНКО, БроІJарський ~ІіЖрсІЙоншrй щюкурор.

рік - 14 грн. 40 коп. півроку - 7 І'рН. 20 кол. квартал - 3 І'рн. 60 кол. місяць - І І'рн. 20 коп.

відомча:

на рік - 18 грн. 60 коп. на півроку 9 І"JШ. ЗО коп. на квартал 4 грн. 65 кол.

звертайтеся до найІіnижqих віддїnень зв-язкv аІіо до пистонош


9_,_·.

N992 (9293)

~:

ПОНЕДІЛОК, З грудня УТ-1

15.00 УТН- •дЕНЬ" 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.45 Надзвичайна ситуаці~ 16.20 .. студі~ .. 5" 17.00 Tjc •Південна паралель"

17.55 Закон є закон 18.00 УТН- .. вечір• 18.15 Погода 18.20 «Саме Той• 18.45 •Хіт року• 18.50 Бізнес-простір 19.ЗО Телеслужба •Милосерд~"

20.00 •Телефортуна" 20.40 Вечірн~ казка 21.00 УТН- Панорама 21.З5 Погода 21.40 Світ спорту 22.00 Футбол як футбол 22.40 Футбол. Ліга чемпіонів. Тижневий огляд 2З.40 Погода

2З.45 ·Хіт року" УТ-2

7.00Сніданокз•1

+ 1»

8.00 Tjc ·Кобра•. •Чорна КрОВ», 1 ч. 9.ЗО Сніданок з "1 + 1" 10.05 Телемаркет 10. ЗО «ХІТ року» 10.З5 Телефільм

10.45 Телемаркет 11. 1О У світі добрих новин 11.ЗО д!Ф •Позбав нас ВіД лукавого"

12.00 Телемаркет 12.25Діловий канал. Тиждень 12.55 .. хіт року" 1З.ОО Освітній канал 14.00 Tjc .. марш Турецького•. Фільм 10-й.

16.00 тсн 1б. 15 Т jc «Район Сансет" 1б 55 Tjc .. кохай. доки моло­ дий", 48с. 17.40 Tjc "Район Беверлі Хіллз•. 44с. 18.40 •0, щасливчику'• 19 зо тсн 20.00 "ТСН. Проспорт" 20.15 Т/С •СИЩИКИ», 10с. 21.20 д/с ·Кримінальна країна''

22.00 Tjc •Кордон. Тайговий роман". 5с. 2З.10 тсн

2З.30 •Ситуація" 2З .45 Телеслужба розшуку 2З. 50 Х/Ф •Прихований ворог-2"

1.20 •Ситуація» УТ-З

7.00 Новини 7.10 •Спорт-тайм" 8.00 Новини 8.20 .. що? Де? Коли?" 9.00 Новини 9.45 «Доброго ранку'" 10.30 Т/С •Дрібниці ЖИТТЯ» 11. 15 «Діскавері .. 12.00 Новини 12.15 т;с ·Даллас» 13.05 За київським часом 13.15 т;с •Жипя спочатку .. ,

1.12

23.1 О Х/Ф •Нічні танці" 0.50 •Розвідка, про ~ку знали де~кі ... •

7

КАНАЛ

10.10 •Казка лірника Сашка" 10.20 «Глобальні поради" 10.25 •Шоу самотнього холостяка''

10.55 «Бути жінкою» 11.25 Телемагазин 11.35 Музика на ТУТ 11.50 Телемагазин 12.05 Торгінформ 12.20 «Добрі НОВИНИ» 12.30 Новини Європи 17.05 Торпнформ 17.20 «ДОбрі НОВИНИ» 17.30 «ЯХад•- разОМ» 18.00 Грації від .. гравісу .. 18.20 Торгінформ 18.40 ·Ноосфера" 19.00 •Заглянь у майбутнє• 19.10 «AIIes Gute!", 2б вип. 19.30 «М-стиль• 20. ОО Торгінформ 20.20 ·Загл~нь у майбутнє" 20.30 «Саме Той· про себе 21.00СІТ

21.15 «Казка лірника Сашка" 21.25 ·Глобальні nоради" 21.30 «Щоб таємне стало ~в-

14.00 "Крихітка" 14.20 Телемагазин 14.30 .. шлягер" представ-

21.45 Концерт В. Малежика 22.45 Телемагазин 23.20 Концерт В. Малежика ІСТV б.ОО б.25 б.З5 б.45 б.55

Муз. ранок •Гар~ча сімка" ·Російські гірки" «Факти" Телеслужба пошуку М/с «Череnашки-ніндз~" М/с .. невгамовні" •Факти•

7.00 7.25 7.45 7.55 •Плюс/Мінус" 8.10 Погода 8.15 Т jc .. чудесна наука• 8.45 «Факти• 8.55 Погода 9.00 Tjc •Амазонка• 9.55 Т jc •Школа моделей• 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 17.00, 18.00 •Фак10.25 Tjc •Мілагрос", 117с. 11 ~О Tjc ·Милий ворог", 145с.

12.15 12.45 1З.ОО 14.45

•Насправді"

•ФакТИ» Х/Ф «Пірати". 2с. М/с .. вуді Вудпеккері його друЗІ»

15. 15 _т jc .. маленькі Е'\нш­

15.15 Телемагазин 15.25 •Конкурент" 15.55 Схуднення за методом академіка Смєлова

1б.О5 .. на ранковому при­ йомі»

1б.40 Т/с •Луїза Фернанда", 120с.

17.25 Торговий ряд 17.30 За київським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с •Земля кохання" 18.50 «Чекай на мене" 20.00 •Подробиці" 20.40 Ток-шоу «Моя родина" 21.З5 Т/с «Зупинка за вимогою''

22.40 Програма К. Стогнія <(Кримінал'' 23.20 .. подробиці ... Підсумки ДНЯ. НІЧНИЙ «Ч3С>'

23.50 Т jc .. секретні ма­ теріали"

0.50 Хjф .. дичина" ТЕТ

7.05 Мультфільми 7. З5 "Розваги для вас" 8.00 Християнська програма 8.30 СТН-тижневик 9.00 З вами "Інтерстиль» 9.1 О .. чорний квадрат" 9.40 .. з коментарями 1 без. 9.50 Х/ф "Мрія джентльмена·• 12.30 Закон є закон 12.З5 Телемагазин 12.55 "Познайомимося зблизька"

13.35 Х/ф «СВІТЛИЙ ШЛЯХ» 15.10 Закон є закон 15.25 Мультфільм 15.35 Телемагазин 15.50 "Ім'я" 16.25 Закон є закон Іб.30 стн

16.50 .. все про nодатки" 17.05 .. споживач·• 17. 15 ЕКОНОМІЧНИЙ ВіСНИК 17.45 Телепресклуб 18.30 З вами •Інтсрстиль" 18.40 Х/Ф "Бідний багач" 20.15 ВечІрня казка 20.25 Новини з вітрини 20.30 стн 21.00 .. влада факту .. 21.30 «ВіСТІ ТИЖНЯ» 22.40 .. планета Боулн1г"

14.15 <>ВІZ-ТУ" 1б.50 Т/с •державний кор­ дон". 17 ч. 17.40 "Вікна. Кримінал• 17.50 Т jc •Коханн~. що іскриться", 5бс. 18.20 "Вікна. Столиц~" 18.ЗО Tjc •Коханн~. що іскритьс~". 5бс. 19.00 ·Вікна. Новини". Сnорт. Погода

19.40

Т jc

15.40 М/с

•Череnашки-

нІндзя,,

1б.О5 Mjc .. невгамовні• 1б.ЗО М/с •Гей, АрнольдІ" 17.00 М/с «Джинджер .. 17.25 Т/с •Школа моделей" 17.50 Т/с ·Закон і nорядок: загін особливого призна­

сказав

небіжчик". 1с.

20.40 ·Вікна. Бізнес» 21.00 Т jc •Загін по боротьбі з мафією". 12с.

22.45 М/с "Все не ~ку людей" 22.50 •Вікна. Оnівночі• 2З.20 М/с .. все не ~ку людей• 2З.25 Італійський футбол. Сері~ А. Огл~д матчів туру 0.З5 •АВТОСТИЛЬ» 0.55 •Зворотний бік медалі"

ВІВТОРОК, 4 грудня УТ-1

б.О5

.. доброго ранку, Украі-

ноІ"

8.55 Вічні істини 9.00 Телемаркет 9.20 Футбол ~к футбол 10.00 Мультфільм

18.45 .. факТІ-1» 19.1 О Нейтральна смуга 19.40 Погода 19.50 Х/Ф ..дочка nрезиден­ та"

21.45 •докладно" з Д Кисельовим

22.З5 Х/Ф "Група захопленн~" 0.05 •Гар~ча сімка" О.З5 "Російські гірки"

НОВИЙ КАНАЛ б.25 Підйом б.ЗО Репортер б.З5 Підйом

6.55 •Телепузики" 7.20 Підйом 7.ЗО Реnортер. Бізнес 7.З5 Підйом 7.45 М/с .. злюки бобри" Підйом

8.ЗО Репортер 8.З5 Підйом 8.45 Мультфільм 8.55 Підйом 9.00 Київський репортер 9.05 Підйом 9.ЗО Т/с "Слідство ведуть ЗнаТоКи» 10.2ОТ;с .. Кобра» 11.1 О «Тетянин полудень" 11 .55 Аншлаг' Аншлаг' 1З.ОО Реnортер 1З.20 Х/ф ·Н~НЬКИ»

пара-

Л8ЛЬ>>

17.55 Закон є закон 18.00 УТН - ••Вечір" 18.15 Погода 18.20 <>Саме Той" 18.50 ·Хіт року .. 19.00 Т jc .. каскадери" 19.50 Маршрут-ХХІ 20.1 О Казна Держави 20.40 Вечірн~ казка 21.00 УТН - •Панорама" •Арсенал" (Лондон, Англі~) - «Ювентус• (Турін, Італі~) 2З.35 Світ спорту 2З .50 •Нічний співрозмовник• 0.15 Концерт •На хвил~х СвиП1ЗЯ»

0.45 Футбол. Ліга чемпіонів.

14.50 Дом. фітнес ·Хауз фіт» 15.05 М/с ·Дінкі- маленький динозавр", 4с.

УТ-2

7.00 Сніданок з .. 1 + 1.. 8.00 Т/с .. сищики", 10с. 9.00 Сніданок з" 1 + 1" 10.05 Телемаркет 10.ЗО •Хіт року .. 10.З5 Мультфільм 10.45 Телемаркет 11.10 Модний час 11.40 «Перехрест~" 12.10Телемаркет 12.40 .. Будні" 12.55 .. хіт року .. 13.00 Освітній канал 14.00 Т/с «Ворон-месник», 9с. 15.00 Т/с "Кордон. Тайговий роман", 5с. 1б.ОО тсн 1б.15 Tjc "Район Сансет .. 1б.45 Т/с «Кохай, доки молодий". 49с. 17.ЗО Tjc «Район Беверлі ХілЛЗ», 45с.

18.ЗО Tjc •Салон краси", З5с. 19 зо тсн 20.00 ·ТСН. Проспорт .. 20.15 Tjc «На розі, біл~

на•

48с.

1б.55

Tjc .. прості істини-VІ", 10. 17.ЗО Tjc .. загублений світ". Збс

18.00 Tjc "Комісар Рекс-11», 19с 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.З0 Tjc <>ДИКИЙ ЯНГОЛ» 20.40 Х/Ф .. діти понеділка" 22.ЗО Реnортер 22.50 Погода

2З.00 Х/ф «БОЛТ» 0.45 Реnортер 1.00 Телеслужба nошуку 1.05 Спорт. огляд <>Жіллеп" 1.25 .. село Глухівка• СТБ

7.00 Прогноз погоди 7.05 Астрологічний прогноз 7.10 «ВІZ-ТУ» 8.00 Бізнес-студі~ 8.40 .. стан пеХt» 9.00 Tjc .. острів фантазій»,

"Кордон. Тайговий

роман", бе. 2З.10 тсн

2З ЗО •Ситуаці~" 2З.50 Х/ф .. знайдіть мого хло­ пчика•>

1.ЗО .. ситуація"

15.25 Mjc "Друпі-детектив", бе. 15.55 М/с .. том і Джеррі", Sc 1б.20 М/с .. злюки бобри ...

8с.

21.20 д/с •Кримінальна краї­ 22.00 Tjc

2З.50 Футбол. Ліга чемnіонів. •Байєр" (Леверкузен) •депортиво" ТЕТ

7.05 <>Вісті ТИЖН~» 8.00 Христи~нська програма 8.30 стн 9.00 Tjc "І завтра коханн~· 9.30 Звкон є закон 9.35 •Планета Боулінг• 9.50 Мультфільм 10.05 •Ім'я•. М. Бурл~єв 11. 1О ~Тема з варіаці~ми• 12.00 Телемагазин 12.15 .. джаз-стеn-танцклас!»

12.45 Телемагазин 1З.ОО Закон є закон 13.55 Закон є закон 14.00 Київські ділові новини 14.1 О З вами •Інтерстиль• 14.20 .. струм• 14.40 .. київ класичний• 15.50 Х;'ф ·Бідний багач" го міста»

лельп

11»,

дн~. Нічний ·Час•

18.00 .. золота Фортуна• 19.00 Tjc •Шалені гроші•,

11.15 Погода 11.20 .. пригорща" 12.20 Телемаркет 12.40 т;с «Південна пара-

Патріарших ...

2З.20 •Подробиці». Підсумки

1б.30 Х/Ф "Хлопець із нашо-

10.ЗО •Бути жінко_ю" 11.00 УТН - •Ранок•

1З .З5 Погода 1З .40 Закон є закон 15.00 УТН - .. день" 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 1б.2о .. студі~ .. 5" 17.00 Tjc •Південна

18.00 Новини 18.10 Т/с •Земл~ коханн~· 18.55 •Велике nранн~" 20.00 •Подробиці• 20.40 .. слабка ланка• 21.З5 Т jc «Зупинка за вимо­ гою .. 22.40 •Камера сміху•

1З.25 •Балет- любов моя•

Огляд матчів

чення,,

8.15

.. що

21.З5 Футбол. ЛІга чемnіонів.

теини»

0.45 «Гар~ча сімка"

ляє ... ''

1З.ОО "ВІZ-ТУ" 14.00 "Вікна. Новини•

ним''

22.25 Погода

11с.

·п.зо За київським часом

7с.

10.00 ·Вікна у світ• 10.ЗО Х/Ф .. все про Боба" 12.20 Медіа-клуб

УТ-З

7.00 Новини 7.15 ··Мелорама" 8.00 Новини 8.20 Tjc •Зупинка за вимогою"

9.00 Новини 9.З5 .. в,кенд" із І. Зінченко 10.20 Т /С •ДрІбНИЦі ЖИТТ~» 11.00 Капітал-шоу ·Поле чудес"

12 ОО Новини 12. 15 Т ;с «Даллас» 13.05 За киівським часом 1З.15 т;с •Жип~ спочатку", 12с.

14.00 •Хіт-базар .. 14.З5 Телемагазин

14.45 Молодіжн~; телеслужба 15.15 Телемагазин 15.20 •Інтер'єр" 15.З5 Телемагазин

15.45 .. галерея тv ... Дайджест

б4с.

20.00 .. таємниці і скандали• 20.ЗО СТН 20.45 Київські ділові новини 21.00 .. влада факту• 21.ЗО "Вісті» 22.00 ·Команда+ ТУ» 22.ЗО стн 22.45 Київські ділові новини 22.55 З вами •Інтерстиль• 2З.О5 .. сnортивний характер• 2З.20 Х/ф «Патрютична ко-

медія"

1. 15

Молодіжна телеслужба

7

б.ЗО Реnортер б.З5 Підйом б.55 • Телеnузики" 7.20 Підйом

7.ЗО Реnортер. Бізнес 7.З5 Підйом

7.45 М/с •Злюки бобри• 8.15 Підйом 8.ЗО Репортер 8.З5 Підйом 8.45 Мультфільм 8.55 Підйом 9.00 Київський реnортер 9.05 Підйом 9.З5 Т jc •Слідство ведуть ЗнаТоКи• 1О .25 Т jc ·Кобра• 11 . 15 • Тет~нин полудень• 12.00 Tjc •Комісар Рекс 11•, 19с. 13.00 Реnортер 1З.20 Х/Ф •діти понеділка• 14.50 Дом. фітнес •Хауз фіт" 15.00 М/с •динки - маленький динозавр•, 5с. 15.25 М/с ·Друпі-детектив•, 7с.

15.55 М/с •Том і Джеррі•, 9с. 1б.20 М/с •Злюки бобри•, 49с. 11с. 17.ЗО Tjc •Загублений світ•, З7с. 18.00 Tjc ·Комісар Рекс 11•, 20с. 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.30 Т /С «ДИКИЙ ~НГОЛ• 20.40 Х/Ф ·Одиночне плаванн~"

22 .ЗО Реnортер 22.50 Погода 2З.ОО Х/Ф •Романтt-1чна Сара•

0.45 Реnортер 1.00 Зона ночі on-line 2.00 Tjc «Кобра•, 1бс. 2.45 Х/Ф •Канікули Кроша•, 4с. З.55 Х/Ф •Романтична Сара• 5.20 Tjc .. сімейні узи• б.10 Мультфільм СТБ

9.ЗО Вистава «Олес~·. З ч. 10.30 Новини Європи

11.00 Торгінформ 11.20 ·Саме Той• про себе 11.50 •доживемо до понеділка•

12.20 Торгінформ 12.40 Тележурнал •Тиждень• 17.05 Торгінформ 17.20 •Добрі НОВИНИ• 17.30 •Шл~гер" представ-

... "

18.20 «Загл~нь у майбутнє• 18.30 Програма УХРТ 19.00 •Стимул• 19. 15 Торгінформ 19.45 ·Загл~нь у майбутнє• 20.00 Торгінформ 20.20 «Добрі НОВИНИ» 20.30 «Амазонка" перемагає 21.00 СІТ 21.15 ·Казка лірника Сашка" 21.25 •Глобальні поради" 21.ЗО Торгінформ

22.00 «Престиж" 22.15 Світ зщоров'я- •Бі-Киів" 22.30 Програма УХРТ 2З.ОО Молодіжний канал .. м .. 0.00 «Калейдоскоп" ІСТV б.ОО Муз. ранок

б.25 •Гаряча сімка• б.З5 "Російські гірки" б.45 .. факти" б.55 М/с «Черепашки-ніндзя" 7.20 М/с «Невгамовні" 7.45 .. факти• 7.55 «ПЛЮС/Мінус» 8.10Погода

8.15 т;с «Приватна міліці~" 8.45 «ФакТИ» 8.55Погода

9.00 Tjc .. закон і пор~док: загін особливого при­ значення"

7.00 •Вікна. СТОЛИЦЯ» 7. 1О Прогноз погоди 7.15 «ВІZ-ТУ• 8.00 ·Вікна. Бізнес• 8.20 Астрологічний прогноз 8.25 «Вікна. Опівночі• 9.00 Tjc .. що сказав небіжчик•, 1с.

10.00 Т/с •Загін по боротьбі з мафією .. , 12с. 11.З5 Х/Ф •Куди зник Фоменко?» 1З.ОО •ВІZ-ТУ• 14.00 •Вікна. Новини• 14. 15 ·BIZ- ТУ· 16.50 т;с •Державний кор­ ДОН•,18ч. 17.40 •Вікна. Кримінал• 17.50 Tjc •Коханн~. що іскритьс~·. 57с. 18.20 <>Вікна. Столиц~" 18.30 Т jc •Кохання, що

ти"

10.25 Т/с .. мілагрос", 118с. 11.20 т;с .. милий ворог•, 14бс.

12.15 Телецентр моди 12.45 .. факти .. 1З.ОО Х/Ф «Дочка президен­ та•

14.40 М/с •Вуді Вудnеккер і його друз'"

15.15 Tjc «Маленькі Ейнш­ тейни"

15.40 М/с ·ЧереnашкиНІндзя,,

1б.О5 М/с .. невгамовнІ»

1б.ЗО М/с «Гей, АрнольдеІ"

17.00 Tjc <>Кенан і Кел• 17.25 т;с •Школа моделей" 17.50 Т/с •Мисливиці" 18.45 .. факти .. 19.10Погода

19.20 Tjc .. справи Кепських• 19.50 Х/Ф «Розбірки в Чайнатаун .. 21 .45 .. докладно• 22.25 Погода 22.З5 Х/Ф •Викраденн~ по­ американськи"

15.55 Ще раз про ожиріння 1б.ОО .. недільні зустрічі"

О. 1 О

Футбольний

1б.40 Т/с «Луіза Фернанда•. 121с. 17.25 Торговий р~д

0.40 "Російські гірки• 0.50 .. гар~ча сімка"

чемnіонату Іспаніі

19.00 <>Вікна. НОВИНИ». Сnорт. Погодз т;с ·Що сказав небіжчик•, 2с. 20.40 <>Вікна. Бізнес• 21.00 Х/ф "Бал у Віденській опері•, 1с. 22.55 Mjc «Усе не ~ку людей" 2З.ОО •Вікна. Опівночі• 2З.ЗО М/с «Усе не ~ку людей» 2З.З5 Х/Ф <>Ніндз~-відьми•

19.40

СЕРЕДА, 5 грудня

УТ-1 б.О5 •доброго ранку, Украї-

но!"

8.55 Вічні істини 9.00 Телемаркет 9.ЗО Казна Держави 10.05 Т jc •Каскадери• 11.00 УТН - «Ранок" 11.15 Погода 11.20 «Хіт року"

11.50 Т ;с •Південна параЛ8ЛЬ>>

9.55 Т jc .. школа моделей• 10.00, 11.00, 12.00, 13 ОО, 14.00, 17.00. 1800 .. Фак-

огл~д

жби України• 12.10Телемаркет 12.40 •Будні• 12.55 ·Хіт року• 13.00 Освітній канал 14.00 Т/с •Ворон-месник•, 10с. 15.00 Т/с •Кордон. Тайговий роман•, бе. 16.00ТСН 16.15 Т/с •Район Сансет• 16.45 т;с ·Кохай, поки молодий•, 50с. 17.ЗО Т jc •Район Беверлі ХіЛЛЗ», 46с.

18.ЗОТ/с •Салон краси•, Збс. 19.ЗО ТСН 20.00 •ТСН. Просnорт" 20.15 Т ;с ·На розі, б іл~ Патріарших ... -11•, 9с. 21.25 •Прихована камера• 22.05 Т/с ·Кордон. Тайговий роман•, 7с. 23.15 тсн 2З.35 «Ситуаці~· 23.50 Телеслужба розшуку 0.00 Х/Ф •Важкий шл~х· 1.35 •Ситуація• УТ-З

7.00 7.15 8.00 8. 20

Новини •Камера сміху• Новини Т jc •Зупинка за вимо-

гою»

9.00 Новини 9.ЗО Програма •Кримінал• 10.00 •Сміхопанорама• 10.25 Tjc •Дрібниці ЖИП~• 11.05 •Слабка ланка• 12.00 Новини 12.10 Інтерспорт 12.15 Т/с •Даллас• 1З .05 За киівським часом 1З.15 Т/с •Жипя сnочатку•, 1Зс. 14.00 Телемагазин 14.05 •Шлягер• nредстав­ ляє

... »

14.50 •Естафета• 15.00 дІф •В будинку Центральної Ради•

іскритьс~ ... 57с.

час»

10.45 Телемаркет 11. 1О Диmча лінія 11.30 Бізнес-nростір 12.00 •Вісник податкової слу-

16.55 Т/с •Прості істини VI•,

КАНАЛ

9.05 Граціі від .. гравісу•

ляє

НОВИЙ КАНАЛ

6.25 Підйом

12.45 Телемаркет 1З.О5 Погода 1З.10 Закон є закон

15.00 УТН - •День" 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.45 •Крок до зірок• 1б.20 •Студі~ "5" 17.00 Т jc ·Каскадери" 17.55 Закон є закон '18.00 УТН - .. вечір» 18.15 Погода 18.20 .. саме Той· 18.50 •Хіт року• 19.00 Tjc •ПровіНЦІаЛКа•, 1с. 20.00 Експосвіт 20 ЗО Вечірня казка 20.45 Мегалот 20.40 Вечірн~ казка 21.00 УТН - Панорама 21.З5 Футбол. Ліга чемnіонів. "Барселона• (Іспані~) «Галатасарай" (Туреччи­ на) 2З.З5 Світ сnорту

2З.50 Концерт ·Крокуючи ро­ ками,,

0.45 Футбол. Ліга чемnіонів. Огмдматчів УТ-2

7.00 Сніданок з •1 + 1• 8.00 Tjc ·На розі, біл~ Патріарших ... -11•, Вс. 9.00 Т jc •Салон краси•, 35с. 10.05 Телемаркет 1О.ЗО •Хіт року• 10.35 Телефільм

15.25 Телемагазин 15.З5 •домашній лікар•

21.25 •Глобальні nоради• 21 .ЗО Музика на ТУТ 22.05 •Мо~ зірка• 22.50 Молодіжна телеслужба 23.20 Телемагазин 23.25 Музика на ТУТ ІСТV

6.00 Муз. ранок 6.25 •Гар~ча сімка• б.35 •Російські гірки•

6.45 ·Факти• 6.55 Телеслужба пошуку 7.00 Mjc •Черепашки-ніндз~" 7.25 М/с •Невгамовні• 7.45 «Факти• 7.55 •Плюс/Мінус• 8.10 Погода 8. 15 Т jc •Сnрави Кепських• 8.45 •Факти• 8.55 Погода 9.00 Tjc •Мисливиці• 9.55 Т/с •Школа моделей• 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 17.00, 18.00 •ФакТИ•

10.25 Tjc •Мілагрос•, 119с. 11.20 Т/с ·Милий ворог•, 147с.

12.15 •Особливі nрикмети• 12.45 •Факти• 13.00 Х/ф ·Розбирання в Чай­ натаун•

його друзі• 15.15 Т jc •Маленькі Ейнш­ тейни» 15.40 М/с •Черепашкиніндзя• 1б.О5 М/с •Невгамовні• 1б.ЗО М/с •Гей, Арнольде!• 17.00 Tjc •Кенан і Кел• 17.25 Tjc •Школа моделей• 17.50 Tjc •Мисливиці• 18.45 •Факти• 19.10 Погода 19.20 Т jc ·Сnрави Кеnських•

19.50 Х/Ф •Ваш шанс стукає в двері•

21.45 •докладно• з Д. Кисе­ льовим

22.25 Погода 22.З5 Х/ф •Підозрілий механізм»

О. 15 •Кримінальні історіі• 0.40 •Російські гірки• 0.50 •Гар~ча сімка•

НОВИЙ КАНАЛ 6.25 Підйом

1б .ОО Ще раз про ожирінн~ 1б.О5 •Люди і долі• 16.З5 Лікар Роман Довженко 16.40 Tjc •Луіза Фернанда•, 122с. 17.25 Торговий р~д 17.30 За київським часом 18.00 Новини 18.10 Tjc •Земл~ коханн~· 18.50 .. велике пранн~" 19.55 Суперлото 20.00 •Подробиці• 20.40 •ГородОК• 21.20 Tjc •Зупинка за вимо­

6.ЗО Репортер б.З5 Підйом б. 55 • Телепузики• 7.20 Підйом 7.30 Реnортер. Бізнес 7.З5 Підйом 7.45 Mjc ·Злюки бобри .. 8.15 Підйом 8.30 Реnортер 8.З5 Підйом 8.45 Мультфільм 8.55 Підйом 9.00 Київський репортер 9.05Підйом 9.35 Т jc •Слідство ведуть ЗнаТоКи• . 10.25 Tjc •Кобра• 11.15 •Тет~нин полудень• 12.00 Tfc •Комісар Рекс 11·,

гою,,

поглму•

2З.15 .. подробиці•. Підсумки дн~. Нічний •Час•

23.45 Футбол. Ліга чемпіонів. ·Рому• - <>Ліверnуль" ТЕТ

7.00 Мультфільми 7.ЗО ·Вісті• 8.00 Христи~нська програма 8.30 стн 9.00 Tjc •І завтра коханн~· 9.ЗО З вами <>Інтерстиль .. 9.40 Майстер-клас дл~ nідnриємців 10.00 ·Сnортивний характер• 10.20 •Бард-салон• 10.45 Молодіжна телеслужба 11.15 Х/Ф •Котовський• 12 .ЗО Закон є закон 12.З5 Телемагазин 12.50 ·Моделі• 1З.20 ·Команда+ ТУ" 14.00 ·Планета Боулінг• 14.30 Закон є закон 14.40 <>Украінський пацієнт" 14.55 Телемагазин

15.15 «Ім'я ... С.

Кристель 1б.25 Закон є закон 16.ЗОСТН

1б.50 ·Чорний квадрат•

17.20 •КИЯНИН» 17.50 З вами <>Інтерстиль• 18.00 Х/Ф •Робінзон Крузо• 19.45 •Зор~на дорога• 20.15 Вечірн~ казка 20.25 Новини з вітрини

20с.

НЯ»

14.50 Дом. фітнес ·Хауз фіт• 15.05 м;с «Друnі-детектив•, бе. 15.ЗО Mjc •дінкі - маленький динозавр•, Вс. 15.55 Mjc ·Том і Джеррі•, 10с. 1б.20 Mjc ·Злюки бобри•, 50с. 1б.55 Tjc •Прості істини-V1•, 12с. 17.30 Tjc ·Загублений світ•, З8с. 18.05 Tjc •Комісар Рекс-11•, 21с. 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.З0 Tjc •ДИКИЙ ЯНГОЛ• 20.45 Х/Ф •Небесні nірати• 22.ЗО Репортер 22.50 Погода 23.00 Х/Ф •Ультиматум• 0.50 Репортер 1.00 Телеслужба пошуку 1.10 Зона ночі 2. 1О Т jc •Кобра• 2.55 Х/ф •Невідомий сол;дат•, 1с. 4.00 Х/Ф •Ультиматум .. 5.35 Т jc •Сімейні узи•

20.ЗО СТН 21.ЗО «Вісті»

22.00 •Вітражі" 22.45 Х/Ф •Просто круті ХЛОПЦі»

О.ЗО <>Розвідка, про ~ку знали деякі ... •

7

КАНАЛ

10.10 •Казка лірника Сашка• 10.25 .. глобальні поради" 10.ЗО Tjc ·Поліцейські в часі•, бе.

11.30 •Мо~ зірка• 12.10 Телемагазин 12.20 •ХіТ-НОВИfіИ» 12.50 Телемагазин 17.00 Tjc «Поліцейські в часі•, 7с. 18.10 Мовна вітальн~

18.35 •Мозаіка• 18.40 Музика на ТУТ 18.50 Студі~ візажу 19.00 •Один на один з .. • 19.45 ·Ескулаn• 20.15 •Щоб таємне стало ~вним•

20.35 Торгінформ 20.50 •Добрі НОВИНИ• 21.00 СІТ 21. 15 •Казка лірника Сашка•

12.З5 Погода

12.40 Закон є закон 15.00 УТН - ~День• 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.45 Нова колекція 16.20 ·Студія •5• 17.00 Бізнес за правилами 17.40 Класік-nрем'єр. Сторінками nрограм

17.55 Закон є закон 18.00 УТН - ·Вечір .. 18.15 Погода 18.20 •Саме Той• 18.50 •Хіт року" 19.00 Tjc •Провінціалка•, 2с. 19.40 Енергетичне поле 20.00 Резонанс 20.20 Створи себе 20.40 Вечірн~ казка 21.00 УТН - Панорама 21.35 Світ спорту 21.50 Погода 22.00 Худ. фільм 23.00 Матчева зустріч з єди­ ноборства. Україна - США УТ-2

7.00 Сніданок з •1 + 1• 8.00 Т jc •На розі, б іл~ Патріарших ... 11•, 9с. 9.00 Tjc ·Салон краси•, Збс. 10.05 Телемаркет 10.30 •Хіт року• 10.З5 •Крок ДО зірОК• 11.05 Телемаркет 11.ЗО Сільська година

12.20 Телемаркет 12.45 •Будні" 1З .ОО Освітній канал 14.00 Tjc •Ворон-месник•, 11с.

15.00 Tjc •Кордон. Тайговий роман•, 7с. 16.00ТСН 1б. 15 Т jc .. район Сансет" 1б.45 Т jc •Кохай, доки молодий", 51с.

17.ЗО

•Район Беверл~

Tjc

9

Хіллз•. 47с.

18.ЗО Т/с «Салон краси•, З7с. 19.30ТСН

20.00 •ТСН. Проспорт• 20.15 Tjc .. на розі, біл~ Патріарших ... 11», 10с. 21.20 ·Біла ворона" 22.00 Tfc •Кордон. Тайговий роман", 8с.

23.10 тсн 23.30 •Ситуація" 2З.45 Х/ф ..день, коли погра­ бували англійський банк• УТ-З

7.00 7.15 7.50 8.00 8.20

Новини •Музичний кіоск• «Родина від А до Я• Новини Tjc «Зупинка за вимо­

гою"

9.00 Новини 9.30 •Кохання з першого по­ гл~дУ•

1З.ОО Репортер 13.20 Х/ф •Одиночне плаван­

СТБ

21.00 •Влада факту•

лель»

12. 15 Телемаркет

14.40 М/с •Вуді Вудnеккер і

15.45 •Муз. історіі•. М. Калас

22.20 «Коханн~ з першого

10.30 •Не все так погано ... • 11.00 УТН - ·Ранок• 11.15 Погода 11.20 Т jc •Південна nара-

10.15 Tjc «Дрібниці житт~· 11.00 Інтелект-шоу LG .. Еврика''

12.00 Новини 12.15 Т jc •Даллас" 13.05 За киівським часом 1З.15 Т/с «Жип~ спочатку·14с.

14.00 «Хіт-базар• 14.35 Телемагазин 14.45 д/Ф •Скажи мені простір, скажи мені час"

15.00 Оnлески, оnлески ... " 15.20 Телемагазин 15.30 «Родом з Украіни". Рита і Людмила Гладунко 1б.ОО Ще раз про ожирінн~ 1б.О5 «Золоте намисто Київ­ щини»

1б.40 Т jc •Луіза Фернанда•, 123с. 17.25 Торговий р~д 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.1 О Tjc •Земл~ коханн~" 18.55 ·Велике nранн~· 20.00 «Подробиці»

20.40 •Слабка ланка» 21.40 Tjc «Зупинка за

22.45 Клуб •Золотий гусак" 23.ЗО «Подробиці". Підсумки дн~. Нічний ·Час• 0.00 •Колір НОЧі»

1б.О5 ·ВІZ-ТУ·

16.50 Т jc •Державний кор­ дон•, 19 ч. 17.40 ·Вікна. Кримінал• 17.50 Т/с •Коханн~. що іскриться•, 58с.

18.20 •Вікна. Столиця• 18.ЗО Т/с •Коханн~. що іскритьс~·. 58с. 19.00 ·Вікна. Новини•. Сnорт. Погода 19.40 Tjc •Що сказав небіжчик•, Зс. 20.40 •Вікна. Бізнес• 21.00 Х/Ф •Бал у Віденській опері•, 2с. 22.55 М/с •Все не ~ку людей" 23.00 •Вікна. Опівночі• 2З.ЗО Mjc •Все не як у людей» 23.35 Х/Ф •Чоловіки• ЧЕТВЕР, грудня

6

УТ-1

6.05 •доброго ранку, Україно!»

8.55 Вічні істини 9.00 Телемаркет 9.20 Мультфільм 9.ЗО Tjc •Каскадери•

вимо­

гою''

ТЕТ

7.00

Мультфільм

7.ЗО ·Вісті•

8.00 Христи~нська nрограма 8.ЗО стн

9.00 Tjc •І завтра кохання" 9.ЗО Закон є закон

9.35 .. моделі• 10.05 Телемагазин 10.20 Кращі концерти •ТЕТ• 12.00 Мультфільм 12.ЗО •Вітражі•

13.05 Телемагазин 13.20 Закон є закон 13.40 «Планета Боулінг• 1З.55 Закон є закон

14.00 Київські ділові новини 14.10 З вами •Інтерстиль,. 14.20 •Зоряна дорога• 14.50 Х/Ф •Робінзон Крузо• 1б.ЗО Кращі концерти «ТЕТ • 17.30 ·Мій Ермітаж• 18.00 •Душа до душі• 18.25 ·35 хвилин джазу• 19.00 Tjc •Шалені гроші•, 65с.

20.00 "Таємниці і скандали" 20.30 стн 20.45 Київські ділові новини 21.00 Телеенциклоnедія


1.12

N992(9293) 21.30 •Вісті• 22.00 •Спортологія• 22.15 ·Влада факту• 22.30 СТН 22.45 Київські ділові новини 22.55 З вами •Інтерстиль• 23.05 •Зустрінемося ввечері» 23.30 Хjф «Слідопит• 1.05 Художній блок •Рго-дr1 .. 7

КАНАЛ

Граціі від ·Гравісу• Вистава •Останній палко закоханий•, 2 ч. 10.35 ·Калейдоскоn• 10.40 Торгінформ 11.00 •Хіт-базар• 12.10Торгінформ 12.30 Ворожка Лідія Степанівна 12.40 ·Жіночий світ• 17.05 Торпнформ 17.20 •Добрі НОВИНИ• 17.30 •Заглянь у майбутнє• 17.40 Граціі від •Гравісу• 18.00 «Жіночий світ• 18.20 •Заглянь у майбутнє• 18.30 Програма УХРТ 19.00 •Стимул• 19.15 Торгінформ 19.35 •Заглянь у майбутнє• 19.45 •ділові люди• 20.00 Торгінформ 20.20 •Добрі НОВИНИ• 20.30 ·Мелодром• 21.00СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні поради• 21.30 Торгінформ 22.00 «Престиж• 22.10 ·Ваше здоров'я• 22.30 Програма УХРТ 23.00 Канал ·М· 0.00 ·Калейдоскоn•

9.05 9.30

ІСТV

О Погода 5 Т jc •Сnрави Кепських• 45 •Факти• 8.55 Погода 9.00 Т jc •Мисливиці• 9.55 Tjc •Школа моделей" 10 ОО, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00 «Факти•

10.25 Tjc ·Мілагрос•, 120с. 11.20 Tjc ·Милий ворог•, 148с.

12. 15 Нейтральна смуга 12.45 •Факти• 13.00 Х/Ф •Ваш шанс стукає в двері" 14.40 М/с •Вуді Вудпеккер і його друзі• 15.15 Т jc •Маленькі Ейнш­ тейни15.40 Mjc •Черепашкиніндзя• 16.05 М/с •Невгамовні• 16.30 М/с «Гей, Арнольде!• 17.00 Tfc ·Кенан і Кел• 17.25 Т/с •Школа моделей• 17.50 Т/с •Мисливиці• 18.45 •Факти• 19.10 Погода ' ЧЧ) Т jc ·Сnрави Кепських• Х/Ф •Суддя Дредд• •докладно• Погода 5 Х/Ф •Школа стюардес• О. 15 Муз. програми •М-фай­ ли•

0.45 0.55

•Російські гірки• •Гаряча сімка"

НОВИЙ КАНАЛ

6.25 Підйом 6.30 Репортер 6.35 Підйом 6.55 • Телепузики» 7.20 Підйом 7.30 Репортер. Бізнес 7.35 Підйом 7.45 М/с •Злюки бобри• В.15 Підйом В.ЗО Репортер В.35Підйом В.45 Мультфільм 8.55 Підйом 9.00 Київський репортер 9.05Підйом

10.30 Tjc «Кобра• 11. 15 • Тетянин полудень• 12.05 Т/с ·Комісар Рекс 11", 21с. 13.00 Репортер 1З.20 Х/Ф •Небесні пірати .. 14.45 Дом. фітнес «Хауз фіт» 15.00 М/С .. Друnі-дстектив", 7с. 15.25 М/с ..динки- малень­ кий динозавр .. , 9с. 15.50 М/с "Том і Джеррі•, 11с.

16.15 М/с «Злюки бобри", 51с.

VI•,

13с.

17.25 Tjc

•Загублений світ•,

З9с. 1В.О5 Т jc •Комісар Рекс

редження•

1З.10 •BIZ-ТV•

11 .. ,

22с. 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.З0 Т/С «ДИКИЙ ЯНГОЛ• 20.З5 Х/Ф ·Роззява• 22 .ЗО Репортер 22.50 Погода 2З.ОО Х/Ф •Чорний квадрат• 1. 15 Репортер 1. ЗО Зона ночі 2.ЗО Т/с •Кобра• З.15 Х/ф •Невідомий солдат•. 2с.

кор­

•Поле чу­

дес•

21.45 Х/ф •За останньою ри­ скою»

2З.55 •Подробиці•. Підсумки дня

Ю. Шев­

•Братів Карамазових• 1.10 Т/с •Клуб насолод• ТЕТ

що

іскриться•, 59с. Столиця• 18.ЗО Т jc •Кохання, що іскриться•, 59с. 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19.40 Tjc •Що сказав небіжчик•, 4с. 20.40 ·Вікна. Бізнес• 21.05 Х/Ф •Чоловічі одкровен­ ня•

21.З5 Футбол. Кубок УЄФА. •Спортинг• (Португалія)­ •Мілан• (Італія) 2З.45 ·Вікна. Опівночі• 0.15 Х/Ф ·Скандальні зв'язки•

П'ЯТНИЦЯ, rрудня УТ-1

•доброго ранку, Украї-

но!8 .55 Вічні істини 9.00 Телемаркет 9.20 Мультфільм

9.30 д/ф ·Близькі і далекі• 10.30 Мед. тижневик •Зб,бо• 11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11.20 Т jc •Південна паралель»

12.15 Телемаркет 12.35 Погода 12.40 Закон є закон 15.00 УТН - •день• 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 16.00 Мультфільм 16.20 •Студія ·5• 17.00 •Ракурс• 17.20 •Надвечір'я• 17.55 Закон є закон 1В.ОО УТН - •Вечір• 18.15 Погода 18.20 .. саме Той• 18.50 ·Хіт року• 19.00 Tjc •Провінціалка•, Зс. 19.50 Класік-прем'єр 20.00 •дискусійний клуб• 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- •Панорама• 21.35 Світ спорту 21.50 ПогJда 22.00 Худ. фільм 23.50 Погода 23.55 «Хіт року• 0.05 •В ніч на суботу• УТ-2

7.00 Сніданок з •1 + 1• 8 .ОО Т jc •На розі, біля Патріарших ... 11•, 10с. 9.00 Т/с •Салон краси•, З7с. 10.05 Телемаркет 10.ЗО •Хіт року• 10.З5 •Зірки, на сцену!• 11.05 Телемаркет 11.30 Нова колекція 11.40 «Право• 12.15 Телемаркет 12.40 •Будні• 12.55 •Хіт року• 1З.ОО Освітній канал 14.00 Tjc ·Ворон-месник•, 12с. 15.00 Т /с •Кордон. Тайговий роман•, Вс. 16.00ТСН 16.15 Tjc ·Згадати все•, 1Зс. 17.00 Tjc •Краса по-амери-

Хіллз•, 4Вс. 1В.55 •Перше побачення• 19.ЗО тсн 20.00 • ТСН. Проспорт•

20.15 ·Перший мільйон• 21.25 Tjc •Вулиці розбитих ліхтарів-ІІІ• 22.ЗО •Без табу• з О. Герасим'юк 2З.20ТСН 2З.40 •Ситуація• 23.55 Телеслужба розшуку 0.00 Х/Ф •Ворог суспільства• 1.ЗО •Ситуація•

УТ-З

7.00 Новини 7.15 •Смачно• з Б. Бурдою 7. 50 ·Родина від А до Я• В.ОО Новини

В.20 Т jc •Зупинка за вимогою»

9.00 Новини 9.35 Клуб •Золотий гусак• 10. 15 Т /С •Дрібниці ЖИТТЯ• 11.00 •Слабка ланка• 12.00 Новини 12.15 Т jc ·Даллас• 13.05 За київським часом 13.15 Tjc •Життя спочатку•, 15с. 14.00 Муз. час 14.30 •Крила· 15.00 •Конкурент• 15.30 ·Естафета• 15.45 Телемагазин

1В.55 •Велике прання•

20.00 •Подробиці• 20.40 Капітал-шоу

чук у ювілейному концерті

18.20 •Вікна.

7

17.25 Торговий ряд 17 .ЗО За київським часом 18.00 Новини 1В. 1О Т jc •Земля кохання•

0.15 Погода 0.20 А. Макаревич,

канськи», 12с.

•Слідство ведуть ЗнаТоКи"

«Прості істини

В.25 •Вікна. Опівночі• 9.00 Т /С •Що сказав небіжчик•, Зс. 10.00 Х/Ф ·Бал у Віденській опері•, 1с. 11.40 Х/Ф •Штормове попе-

14.00 •Вікна. Новини• 14.15 •BIZ-ТV· 16.50 Tjc •державний дон•, 20 ч. 17.40 •Вікна. Кримінал• 17.50 Tjc •Кохання,

15.50 •домашній лікар• 16. 1О •Автографи• 16.40 Tjc ·Луїза Фернанда•, 124с.

СТБ

7.00 «Вікна. Столиця• 7. 10 ПрОГНОЗ ПОГОДИ 7.15 ·BIZ·ТV• 8.00 •Вікна. Бізнес• 8.20 Астрологічний прогноз

17.30 Т/с •Ес клаб 7•, 12с. 18.00 Tjc ·Район Беверлі

9.35 Tfc

16.50 Tjc

Зс. 5.З5 Т jc ·Сімейні узи•

6.05

6.00 Муз. ранок 6.25 ·Гаряча сімка• 6.35 «Російські гірки• 6.45 •Факти• 6.55 Mjc •Черепашки-ніндзя• 7.20 Mjc •Невгамовні• 7.45 ·Факти• 5 ·Плюс/Мінус•

'

4.25 Хjф ·Невідомий солдат•,

7.00 Мультфільми 7.ЗО ·Вісті• В.ОО Християнська програма 8.ЗОСТН 9.00 Т/с •І завтра кохання• 9.ЗО З вами •Інтерстиль• 9.40 ·Автомобіль - хіт тисячоліття»

10.00 •Ква-Кваша• 10.30 Кіногороскоп 10.50 Х/Ф ·Мрія• 12.30 Закон є закон 12.З5 Телемагазин 12.55 •Познайомимося зблизька»

13.20 •Земля

і небо Києва• 1З.50 «За кулісами•

14.10 Х/Ф •Воротар• 15.40 Закон є закон 15.45 •Влада факту• 16.00 Закон є закон 16.10 Мультфільм 16.15 Телемагазин

5.05

Х/Ф •Безневинна брех-

НОВИЙ КАНАЛ

6.25 Підйом 6.30 Репортер

харів•

6.З5 Підйом

В.ЗО Т/с «Ес клаб 7•, 12с. В.50 •Останній герой• 10.05 •Хіт-новини• 10.30 Євроленд- острівнадіі 10.45 Резонанс 11.05 Модний час 11.З5 •ЧіТКО і ЯСНО• 12.05 Надзвичайна ситуація 12.З5 Бізнес за правилами 13.10 Телеслужба ·Милосер-

В.15 Підйом В.ЗО Репортер 8.35 Підйом 8.45 Мультфільм 8.55 Підйом 9.00 Київський репортер 9.05Підйом 9.З5 Т jc •Слідство ведуть ЗнаТоКи• 10.25 Tjc •Кобра• 11.20 • Тетянин полудень" 12.05 Tjc ·Комісар Рекс-11". 22с. 13.00 Репортер

1З.20 Х/Ф •Разіна• 14.55 Дом. фітнес •Хауз фіт• 15.05 М/с •дінкі - маленький динозавр•, Вс. м;с ·Друпі-детективоо, 10с. 16.00 М/с •Том і Джеррі•, 12с. 16.25 М/с •Злюки бобри .. , 52с. 16.55 Т/с .. nрості істини-VІ•, 14с. 17.35 Tjc •Загублений світ•, 40с. 1В.О5 Tjc •Клоун .. 19.00 Репортер 19.25 Погода

15.35

ніч•

22.ЗО Репортер

22.50 Погода

16.50 ·Струм• 17.10 •Чорний квадрат• 17.40 З вами •Інтерстиль• 17.50 Х/Ф •Залицяльник• 20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини

2З.ОО Х/Ф ·Серце Янгола» 1.05 Репортер 1.15 Телеслужба пошуку 1.25 Х/Ф ·Смертельний на-

надій і

ілюзій·

знімають'

22.35 Х/ф •КіНцІ у воду• 0.20 •Решето• 7 КАНАЛ 10.10 •Казка лірника Сашка• 10.25 •Глобальні поради• 10.ЗО Tjc •Поліцейські в часу•, 7с. 11.ЗО Мовна вітальня. Урок 24-й 11.55 Музика на ТVТ 12.ЗО Телемагазин 17.00 Tjc •Поліцейські в часу .. , Вс. 1В.00 •В ГОСТЯХ у Дмитра Гордона•

19.00 •Один на один з ... • 19.50 .. студія візажу• 20.00 Музика на ТVТ 20.35 Торгінформ 20.50 •ДОбрі НОВИНИ• 21.00СІТ 21.15 •Погляд з Америки• 21.ЗО ·Глобальні поради" 21.З5 •Музика кохання•

22.00 •Projcontra• 22.45 Музика на ТVТ ІСТV

6.00 6.25

пад"

2.50 •Бівіс і Баттхед" 3.20 Зона ночі 4.25 Х/Ф •Серце Янгола• 6.15 Т ;с ·СімейнІ узи" 7.00 Посміхніться, вас

Муз. ранок

•Гаряча сімка• 6.З5 •Російські гірки• 6.45•Факти• 6.55 Телеслужба пошуку 7 .ОО М/с •Черепашки-ніндзя• 7.25 М/с •Невгамовні• 7.45 •Факти• 7.55 •Плюс/Мінус• В.10 Погода 8.15 Т Іс «Сnрави Кепських" 8.45 •Факти" 8.55 Погода 9.00 Т jc •Мисливиці" 9.55 Tjc •Школа моделей"

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00 •Факти•

10.25 Т/с ·Мілагрос•. 121с. 11.20 Т jc ·Милий ворог•, 149с. •Кримінальні історіі• •Факти• 1З.ОО Хjф •Суддя Дредд• 14.40 М/с ·Вуді Вудпеккер і

12.15 12.45

його друзі•

Т/с •Маленькі Ейнш­ тейни"' 15.45 Mjc ·Черепашкиніндзя"' 16.10 М/с •Невгамовні• 16.35 Мjс •Гей, Арнольд'• 17.05 Tjc •Зустрічайте •Кле-

15.20

опатру•

•Школа моделей• •Прикрий мене'" 1В.45 ·Факти• 19.10 ·Особливі прикмети". В. Ющенко 19.40 Погода 19.50 Х/Ф • Тремтіння землі2. Повторний удар• 21.45 ·Факти• 22.05 •Насправді• 22.25 Погода 22.35 Tjc •СІ-5. Нові про­ фесіонали• 23.ЗО Тележурнал ·Кентавр• 2З.55 Х/Ф •Безневинна брех-

17.25 Tjc 17.55 Т/с

ня•

1.25 •Російські гірки• 1.35 •Гаряча сімка• 1.45 Х/ф •Китайська Камасутра•

З.10 Т/с •V.I.P.• 3.55 Tjc •Альф• 4.20 Т /с •Шериф

із пекла•

СТБ

7.00 •Вікна. Столиця• 7.10 Прогноз погоди 7.15 "BIZ-ТV• В.ОО •Вікна. Бізнес" В .20 Астрологічний прогноз 8.25 ·Вікна. Опівночі• 9.00 Т jc •Що сказав небіжчик•, 4с. 10.00 Х/Ф •Бал у Віденській опері", 2с. 11.40 Х/Ф •Чужа дружина і чоловік під ліжком•

1З.ОО ·BIZ-ТV• 14.00 ·Вікна. Новини• 14.15 ·BIZ-ТV• 16.40 д/с •Підводна одіссея команди Кусто", 52с. 17.40 ·Вікна. Кримінал" 17.50 Tjc •Кохання, що іскриться», бОс. 1В.20 ·Вікна. Столиця" 1В.30 Tjc •Кохання, що іскриться", бОс. 19.00 «Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.40 Т jc •Секретний агент•, 9с. 20.45 Хф «Меч Бушидо• 22.50 •Вікна. Опівночі• 2З.40 Т jc •Романтична пристрасть•. Фільм 2-й. СУБОТА, В rрудня УТ-1

7.30

«Доброго ранку, Украї­

но!"' В. 50 Телемаркет В.55 Вас ВІтає гуморист М. Риба

9.00 У ГОСТЯХ у ДрьОМИ 9.30 Естрадна .. nрем'єр-Ліга• 10.00 •Пригорща" 11.00 «Хіт року• 11 .ЗО Подорож у дитинство 11 .45 Мультфільм 12.00 УТН- •день" 12.1 О Погода 12.15 Фестиваль •Зореnад•,

2 ч. 12.45 Кордон 1З.ОО Література без берегів

1З.З5 •Ми пам'ятаємо ваші

імена ... "' 14.00 Класік-прем'єр із Т. Міленіною

14.ЗО ·Надвечір'я•

15.00 УТН - •день• 15.10 Погода 15.20 ·Не все так погано 15.50 Реліквіі і храми Украіни 16.00 Регіон 16.20 «Польова пошта пам'яті"'

16.50 д/ф •Світ Швейцаріі" 17.25 «Обранці муз• 1В.ОО УТН - ·Вечір .. 1В.15 Погода 1В.20 Вікно в Америку 1В.50 У світі добрих новин 19.10 Концерт М. Сарду 20.20 Вечірня казка 20.45 Мегалот 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- •Панорама• 21.З5 Світ спорту 21.50 Погода 22.00 Ток-шоу •Моя професія• 22.40 Худ. фільм 2З.35 Погода 2З .40 • Хіт року•

побачення•

дя•

14.00Т/с ·Авантюрист•, 66с. Х/Ф • Трактир на П'ят-

15.00

ницькій»

16.40 Т jc

•Вулиці розбитих

ліхтарів

17.40

111 ..

КВН. Українська ліга.

Півфінал 19.30ТСН

20.00 ·Великі перегони• 20.15 «Останній герой· 21.З5 Х/Ф •дМБ 2• 23.00 Бокс. В. Кличко -

Р.

Т/с «Прикрий мене'" В.20 Погода В.25 Mjc •Вуді Вудпеккер і його друзі• 8.45 Т jc •Аніморфи" 9. 15 Т /С •Чудесна наука" 9.40 Х/Ф «Горе-вимагачі". 12с.

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 1В.ОО, 20.00 •ФакТИ» 12.10 Ток-шоу •МОСТИ• 12.45 •Факти .. 13.00 Т/с •Листи Бланчі• 1З.ЗО Т jc «СІ-5. Нові професіонали•

14.20 Х/Ф •Тремтіння землі 2. Повторний удар .. 16.00 Tjc •V.I.P ... 16.45 Т jc •Альф• 17.15 •Галопом по Європах• 17.50 Т/с «Амазонка" 19.00 Х/Ф ·Невдахи• 20.50 Т /с •Ілюзія вбивства• 21.50 «Кримінальні історіі• 22.25 Футбол. Чемпіонат О. 15 Х/Ф «Китайська Камасу-

7.00 За київським часом 7.30 Лікар Роман Довженко 7.З5 •Театральний Київ". Незабутня О. Петрусенко •Пані, nанночка, панян-

ка"

В. 1О ·Ліки майбутнього" В.25 Торговий ряд

В.ЗО На ранковому прийомі

9.00 Погода 9.05 «Доки всі вдома• 9.50 •Бадьорого ранку!• 10.З5 ·Смачно .. із Б. Бурдою 11.05 .. музичний кіоск• 11.40 Х/Ф ·Гардемарини, уперед'· 13.00 Mjc .. nокемон•

.. nланета тварин•

14.40 ·Сміхопанорама• 15.20 Л. Агутін, А. Варум і дІІ Dimeola із концертного залу ·Росія•

17.00 ·Божевільний світ" 17.50 Х/ф •Номер «ЛЮКС• для генерала з дівчинкою•

19.55 Суперлото 20.00 «Подробиці• 20.50 Що? Де? Коли? 22.10 Tfc •далекобійники• 2З.20 Церемонія нагородження МТV-2001

1.ЗО Х/Ф .. великий переполох у маленькому Китаї• ТЕТ ·Вісті•

7.ЗО •Київський регіон" В.ОО Християнська програма

тра•

1.40 Тележурнал •Кентавр" 2.00 т jc .. v.І.Р ... 2.45 Т jc .. дльф• З. 15 Х/Ф ·Вулиці у вогні" 4.45 Х/Ф •Горе-вимагачі•. 12с.

НОВИЙ КАНАЛ М/с «Друпі-детектив" М/с .. том і Джеррі .. В.ЗО МІс «Злюки бобри ..

7.30 7.55

9.00 т jc .. плем'я., 9.25 Mjc •Скуби Ду, 10 оо .. з х 4·

де ти?"

17.00 .. шлягер" ляє ... "

9.00 .. створи себе• 9.30 Дjс «Хроніка

надій і

10.05 Мультфільм 10.15 Телемагазин 10.30 «Палацеві таємниці" 11.00 ·Решето• 12.05 •Блискучий Санкт-Петербург•

12.40 •Я- пам'ятник Собі!" 13.ЗО •Право•

14.00 Київські ділові новини 14.15 З вами •Інтерстиль• 14.25 Художній блок •Pro-Ar1" 15.ЗО •Киів класичний" 15.50 ·Сnоживач•

16.00 Економічний вісник 16.30 Х/Ф ·Семеро сміливих• 18.00 ·Познайомимося зблизька»

18.ЗО .. nалацеві таємниці" Тjс •Шалені гроші",

66с. 20.00 .. сенсація" 20.ЗО стн

20.45 Художній салон •Київ" 21.00 «Влада факту" 21.30 •Вісті• 22.00 ·Сміхоностальгія• 22.30 стн 22.45 З вами «Інтерстиль" 22.55 •Анатомія кохання" 23.25 •Бард-салон• 2З.50 Х/Ф .. з перевищенням необхідної сили•

лені мелодії» 1З.ЗО Відкриваємо Біблію 14.00 •Перший мільйон• 15.00 Бокс. В. Кличко - Р. Пьюрріті

16.ЗО Х/Ф ·ДМБ-2"

10.1 О .. казка лірника Сашка• 10.20 •Глобальні поради" 10.30 •Бути жінкою• 10.45 Молодіжна телеслужба 11. 15 •Шоу самотнього холостяка"

11 .45 Світ науки 12.00 •Хіт-новини" 12.30 «Дикий світ Америки• 13.00 Мовна вітальня. Урок 2З-й

13.30 Час розваг 14.00 Телемагазин

11· 19.ЗО •ТСН- Епіцентр»

20.15 «Медовий місяць" 21.15 Хф • Таємницідвірцевих переворотів• «Прогулянка в хма­

22.50 Хф рах•

О.З5 ·Парк автомобільного

13.45 Репортер 13.55 Погода 14.15 Х/Ф «Татусі" 16.00 Т/с «Горянин:

безсме­

ртний ворон" Футбол. Англійська прем'єр-ліга 19.00 Репортер 19.З5 Х/ф •Весілля в Малинівці»

2З.15 Т/с ·Відверті бажання" 2З.55 Х/Ф .. корпоративні сходи''

1.50 •Бівіс і Баттхед" 2.15 Зона ночі 3.20 Х/Ф •Шовкова надія" 4.45 Х/Ф • Татусі" 6.15 Х/ф .. весілля в Ма­

7.00 Астрологічний 7.05 •BIZ-ТV" 9.00 «Імпреза ..

прогноз

9.ЗО •Ви практично здорові"

9.50 .. лабораторія малого бізнесу .. 10.00 М/с •Том і Шина», 25с. 10.30 Tjc .. nригоди швейцар­ ської родини Робінсон», 13с. 11.00 Д/с •Підводна одіссея команди Кусто", 52с. 12.00 Т /с .. секретний агент•, 9с. 1З.ОО .. новація· 1з.1о .. вІz-тv .. 14.45 Фінал фестивалю ·Пе­ рлини сезону-2001 "· 6 ч. 15.20 Медіа-клуб 16.00 Tjc .. суто англійські вбивства". «Ліс душите­ ля .. , 1-2с. 18.00 Т/с ·Острів фантазій•, Вс. 19.00 .. вікна. Новини". Спорт. Погода 19.15 Х/Ф •Жандарм і інопланетяни»

21.15 Х/Ф .. форс-мажор• 23.15 Х/Ф «Краса пороку ..

15.15 Музика на ТVТ 15.30 •Моя зірка• 16. 15 Салон •Des Miseгables• 18.00 Музика на ТVТ 19.00 Вікно в Америку 20.З5 Торгінформ

20.50 «Добрі НОВИНИ" 1.00 СІТ 21. 15 «Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні поради• 21.ЗО •У гостях у Дмитра Го-

7.00 7.ЗО В.ОО В.40

В.45

Молодіжна телеслужба «На своїй землі" «Недільні зустрічі" Торговий ряд •Інтер'єр" Погода

9.00 9.05 .. городок• 9.45 •Прокинься і співай'" 10.45 ·Вікенд• з І. Зінченко 11.30 «Караоке на майдані" 12. 1О «Показуха• 12.50 «Мелорама .. 13.30 «Діскавері• 14. 1О Концерт .. євген Петро­ сян запрошує ..

ка"

нка, або Нові пригоди Шу­

19.15 "Джентльмен-шоу .. 20.00 "Подробиці ТИЖНЯ" 20.50 Х/ф ·Зламана стріла" 22.55 •Сnорт-тайм" 2З.ЗО Х/Ф ·Механік"

Слово"

7.ЗО ·Вісті" В.ОО Християнська програма

В.ЗО стн

9.00 З вами «Інтерстиль .. 9.1 О «Ква-Кваша• 9.З5 Х/Ф •Загадай бажання" 11.05 Кіногороскоп 11.25 «Подолання" 11.45 Х/Ф •Запасне колесо» 12.05 Mjc «Сільвон", 11с. 12.ЗО Телеенциклопедія

12.50 ·Ім'я• 1З .20 Телемагазин 1З.45 .. людина і закон" 14.20 .. магія кіно" 14.45 «Дітвора .. 15.15 •35 хвилин джазу .. 15.50 Блеф-клуб 16.ЗО .. стн-спорт. Тижневик" 16.50 .. з коментарями і без ... • 17.00 «Зустрінемося ввечерІ" 17 .ЗО «Лакмус життя" 1В.ОО «Київські мініатюри .. 18.ЗО Парламентський вісник 19.15 Телепресклуб

•Киянин" 20.ЗО СТН-тижневик

20.00

9.ЗО Торгінформ

10.00 «Золота Фортуна" 11.00 •Шлях до успіху .. 11.15 •Шлягери ХХ тисячоліпя»

12.00 «Фінансист• 12.25 .. дмазонка• перемагає час''

15.ЗО •доживемо до по-

10.00 ·Наше

неділка" 16.00 Торгінформ

ранку, Украї-

військо" 10.ЗО ·Телефортуна• 11.05 .. хто в будинку хазяін?.,

11.30 Мед. тижневик ·З6,6" 12.00 УТН - •день• 12.10 Погода 12.15 Сільська година 13.05 «Саме Той" про себе 13.40 «Клуб Суперкниги• 14.00 Мультфільм на замов15.00 УТН - .. день" 15.10 Погода 15.20 д/ф .. вентура

ІСТV

7.15 МультфІльми 7.50 Погода 7.55 Т/с •Амазонка" 8.40 Погода В.45 М/с ·Вуді Вудпеккер і його друзі• 9.05 Tjc .. дніморфи• 9.ЗО Т jc .. чудесна наука• 10 ОО, 11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 1В.ОО, 20.00 ·ФакХ/Ф .. горбань із НатрДаму .. 11.45 Телецентр моди 12.15 «ОсобливІ прикмети" 12.45 .. факти•

1З.ОО Tjc •Листи Бланчі" 1З.25 •Галопом по Європах"

14.00 Tjc ·Ілюзія вбивства• 14.45 Х/ф «Невдахи" \6.25 Tjc •V.IP.• 17.15 Т/С «АлЬф" 17.50 Tjc •Амазонка• 1В.45 «ФакТИ»

Тижневик «Свобода

19.00

слова"

20.00 Х/Ф •Пірати•, Зс. 21.50 Т jc ·Приватна міліція" 22.20 Х/Ф .. вулиці у вогні" 23.55 Штnафний удар О. І О

Футбол.

Чемпіонат

Іспаніі. Центральний матч туру

1.45 «Російські гірки" 2.15 Муз. nрограма .. м-файНОВИЙ КАНАЛ

7.45 .. церква Христова• В.ОО М/с • Том і Джеррі .. Mjc .. злюки бобри•

9.00 Tjc «Плем'я., 9.25 Mjc .. скубі Ду, де ти?" 10.00 .. з х 4о· 10.25 Реклама 10.50 Світ індійського кіно, 1с.

11.45 Запитаєте в лІкаря 12.20 Світ індійського кіно, 2с. 15 Репортер 1З.25 Погода 13.40 Х/Ф «Зброя бога" 15.25 Х/Ф «Маленький купа-

1З.

льник»

17.05 Спецрепортер 17 .ЗО Х/Ф .. сім старих

і одна

дівчина" 19.00 Репортер

19.30 Х/ф «Робокоп-2 .. 22.00 Х/Ф «Божевільний Макс-З"

0.00 Футбольний огляд «Гол'" 0.15 Футбол. Англійська пре­ м'єр-ліга

2.00 Огляд матчів англійської прем'ср-ліги

2.30 Світ індійського кіно 4.20 Х/ф .. Божевільний Макс­ з

21.00 •Український пацієнт" 21.15 .. nланета Боулінг .. 21.40 «Я- пам'ятник Соб•'" 22.40 Х/Ф «Відплата .. 0.20 «Розвідка. про яку знали деякі ... " 7 КАНАЛ 9.05 Грації від «Гравісу ..

9.З0 •Крок ДО зірОК•

.. доброго

2З.ОО Світ здоров'я- «Бі-Київ" 2З.15 Торгінформ 2З.ЗО ·Мікс" 0.10 «Калейдоскоn ..

8.ЗО

ТЕТ

7.05 «Сnочатку було

8.50 Телемаркет 9.00 Телефільм

УТ-1

21.ЗО Торгінформ

22.15 «Вікно в містику .. 22.45 •Шлях до успіху•

ти»

12.40 Торгінформ 13.00 «Саме Той• 1З.ЗО Граціі від ·Гравісу• 14.00 Торгінформ 14.20 ·Калейдоскоп" 14.25 •добрі новини" 14.30 •Комп'ютерна манія" 15.00 ·Шлях до успіху .. 15.15 •Лікування хребта ..

НЕДІЛЯ, 9 rрудня

19.ЗО «Хіт-базар• 20.З5 «Заглянь у майбутнє•

20.40 Торгінформ 21.00 СІТ 21.15 «Казка лірника Сашка• 21.25 «Глобальні поради•

10.01

УТ-З

16.55

21.35 Х/Ф •Зброя бога•

1В.50 •Добрі НОВИНИ•

19.00 ·Заглянь у майбутнє" 19.10 Репортаж «Про футбол"

періоду•

рика"

моря•

лення

.. •

•Марш Турецького

17.35 Х/Ф «Кавказька полоня­

но!»

КАНАЛ

рдона•

фесія"

11.1 О •Реальний сектор .. 11 .40 Телемаркет 12.00 Бізнес і влада 12.30 «Родом з України". Н. Русланова, 1 ч. 13.00 Стара колекція. •Улюб-

знімають' 12.40 М/Ф •Сміх і горе в Бела

7.ЗО

1.40 •Хіт -базар•

14.ЗО •Один на один з

Ток-шоу ·Моя про-

17.50 Tjc

•ділові люди"

18.ЗО Торгінформ

15.ЗО Tjc .. далекобійники• 16.35Інтелект шоу LG .. Еври­

СТБ

ілюзій»

18. 15

«Авантюрист", 66с. В.ОО •Прихована камера" 8.З5 "Біла ворона• 9.10 .. лото-забава"

7.00 Tfc

10.05

представ-

1В.ОО «Будуємо по-новому ..

10.25Дом. фітнес •Хауз фіт .. ніч" вас

10.45 Х/Ф «Карнавальна 12.00 Посміхніться,

линівці"

В.ЗО стн

7

16.ЗО .. саме Той• про себе

туру

УТ-З

19.00

21.З5 Погода

22.00 Худ. фільм 23.50 Погода 23.55 «Хіт року .. УТ-2

Іспанії. Центральний матч

О.ЗО Х/Ф «Нічні пантер•

7.00

7.00 •Перехрестя ..

1В.45 •ФакТИ»

Пьюррити

1З.25

6.З5 Муз. ранок

7.40

1З.ЗО •Людина і закон•

7.55

ІСТV

7.З5 Погода

6.55 • Телепузики" 7.20 Підйом 7.30 Репортер. Бізнес 7.35 Підйом 7.45 М/с •Злюки бобри"

19.40 Аншлаг' Аншлаг' 20.55 Хjф •Карнавальна

20.30СТН

періоду" 7. ЗО • Рецепти веселих ку-

8.00 «Перше

16.ЗО стн

21.00 •Влада факту• 21.ЗО «Вісті .. 22.00 Дjс •Хроніка

22.ЗО Музика на ТVТ

УТ-2 •Парк автомобіль>юго

7.00

.

6.05 .. з

х

4" СТБ

7.00 Астрологічний прогноз 7.05 «BIZ-ТV• 9.00 .. пропису .. 9.30 .. зелена зона .. 9.50 .. лабораторія малого бізнесу .. 10.00 Mjc «Том і Шина", 26с. 10.30 Х/Ф «Жандарм і інопланетяни,~

12.20 «Вікна у світ• 12.50 «М-СТИЛЬ» 1з.2о .. вІz-тv .. 15.00 .. ні nyxy ні пера!" 15.20 «Вікна. Спорт" 16.00 Італійський футбол. Серія А. Центральний матч туру

17.55 «АВТОСТИПЬ" 18.25 Х/Ф .. капітан" 20.40 Бізнес-студія 21.ЗО Італійський футбол. Серія А. Центральний матч туру

23.25 Х/Ф .. хамон, хамон" 1.1 О «Імпреза" 1.40 Астрологічний прогноз

кухонні меблі (від

750 грн.); 870 грн.);

м'які меблі; стінки (від

дитячі меблі. по імені

Л іло•

16.50 Олімпійська панорама 17.25 ·Перехрестя" 1В.ОО УТН - ·Вечір• 1В.15 Погода 1В.25 •Бути жінкою" 19.00 Концерт «Продавець

мрій· 20.10 •Погляд у світ" 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - .. nанорама ..

Можлива реалізація товарів у кредит на

Дзвоніть,

6

місяців.

приходьте купуйте!

Чекаємо на вас за адресою: Бро­ вари,

вул.

Київська,

302.

6-97-75. nРАЦЮЄМО 613 ВИХІДНИХ!

Тел.


N992 (9293)

••••••••••••••••••••

ви це знаєте, ane...

-

Таке гасло повноколірного часо­ пису "Книжник-Ревю", який рік тому з'явився в Україні, аби пре­ зентувати новинки українського книжкового ринку. Видання є час­ тиною проекту "Книжка року". Цьо·го року рейтинг буде проводитися

дить другий рік дворічної ка­ ~шанії, ~rстою якої є привер­

і

ІІастрою Вам, радості, N усіх благ земпих і Зltвжди G поруоt

вірпих

ти

чоловіки, культура і

ді подружні пари

ливостей визначати, коли і де

жити окремо, бо чоловікам до­

її голова,

мати статеві

стосунки, а та­

водиться переїздити з місця на

виробляється більш точне уяв­

винен показувати позитивпий

кож користуватися чи ні при

місце в пошуках роботи, як, наприклад, водії вантажних ав­

лення про мужність і вошІ з повагою ставляться до жінок.

приклад своїм сипа~! і дочкам,

цьому презервативами. Тому завдяки

становищу

томобілів. Почуття самотнос­

Традиції і культурні цішюс­

філактику ВІЛ/СНІДу, давати

чоловіки можуть впливати па поширення СНІДу. На чоловіків традиційно ди­

ті і наявність грошей ~юже

ті кожного пароду впливають

поради про те, як поводитися

спонукати чоловіків вступати

на сексуальну поведінку хло­

у

в статеві стосунки з іншими жінка~ш чи чоловікаt>ш, що

пчиків і чоловіків. У більшості

гань,

культур представники сильної

питання

~юже призвести до ВІЛ-інфе­ кції. Такі ВІЛ-інфіковані мо­

статі мають більше статевих партнерів, ніж дівчата й жін­ ки. Чоловіки в сучасному сус­

стосунків, вживання наркоти­

своему

'НОВЕ

-

життя· міської

ma

міська і районна

paAu,

раСІонна

.>ержа.>мінісmраuія.

Саідоцпию про державну реєстрацію

від

10. 12.

кі

1997р.

N 259 інАекс 61285

випадку

сексуальних

обговорювати кохання,

дома­

з ними

інти~ших

пільстві мають більше свобо­

(За матеріалами

ди у порівнянні з жіпка~ш.

Всесвітної кампанії

сто важко звертатися за до по-

Вважається

в

свою

чергу

заражати

ків. Чи готові ви до цього?

проти СНІДу

нор~rальrшм та

будуть надруковані. Це

можців конкурсу чека­

можуть бути реальні ч~

ють нагороди:

вигадані історії у проз.

сячоліття наближається

факт є надзвичайним. А

му загалу земляків.

до фінішу. Не багато по­

якщо

Нового

Отже, у вас є шанс

колінь могло б похвали­

року була у вас ще й по­

взяти участь у конкурсі:

тися, що жило на межі

в'язана із цікавою чи не­

"Така незвична новоріч­

тисячоліть. Отож, шано­

звичною

ви

на ніч", який від сього­

20 грудня 2001 року.

вні друзі, нам з вами по-

просто зобов'?Ізані роз-

дні ми оголошуємо для

Найцікавіші ваші листи

Перевибори голови nравлін­

ділка по п'ятницю з

вул. Красовського, 16, тел.

5-34-47. ААРЕСА:

V РЕААКТОР Володuмuр НЕБРАТ

07400,

Ре.аакmор: 4-03-76. ВіААілu:

і

Кuївська обл., м. Броварu,

соuіальнuх

сільського госnо.>арсmва numaнь,

лuсmів

і

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ (віруюча, православна людина) в іконну лавку на вул. Короленка. Тел.:

6-32-69

(тільки з

19.00 до 20.00).

ляє про ліквідацію. Преrензіі кредиторів при­

"Украіна" {код ЕдРПОУ

4-21-34.

КОМП'ЮТЕРНОМУ

nромuсловосmі

приємця код 2281103242 за N2351 З від 19.11.1996 року, видане Броварським міськ­

виконкомом на ім'я ШВАЙКО Галини Воло­ димирівни, вважати недійсним.

і Загублений сертифікат на землю КВ

N20244250

на сторінках zазети.

НЕНКО Наталіі Миколаївни, вважати недійс­

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

і Втрачене свідоцтво приватного підпри­

2136612293, за N2 4149 від 27 бе­ 1997 року, видане Бровар-ським

ємця код резня

міськвиконкомом на ім'я ІСМАІЛОВА Шакі­ ра Керім огли, вважати недійсним. І Втрачене посвідчення учасника війни В·

11

N2617825 від

ровича, вважати недійсним. <·Втрачену колову печатку приватного під­ приємця ЛОГУТОВА Володимира Олексан­ дровича,

квітня

друк

Обсяг

Ut::HTPI

1937

р.

в u х о А у

середа, субота.

ідентифікаційний

номер

1983016877, вважати недійсною.

'

Газета вuхолumь

17

18.08.99р. видане Броварсь­

ким вімілом соціального захисту населен­ ня на ім'я СКАКАЛЬСЬКОГО Федора Дмит­

' з

від 08.12.97р., виданий

ним.

•НОВОГО ЖИТТЯ•

А н і

N211

за

Княжицькою сільською радою на ім'я ЛУК'Я­

У

4-04-81;

18.

і Втрачене посвідчення приватного під­

НОМЕР НАБРАНО

1 ЗВЕРСТАНО

повідом­

м. Бровари, бульвар Незалежності,

тел.: 5-80-68; - м. Бровари, вул. Київська, 235, тел.: 4-05-87; - м. Бровари, бульв. Незалежнос­ ті, 15-б, тел.: 5-35-75; - м. Бровари, бульв. Незалежнос­ ті, 2, тел.: 5-24-10; - м. Бровари, вул. М.Лагунової, 4-а, тел.: 9-23-44; - м. Бровари, вул. М.Лагунової, 17-а, тел.: 6-13-14, 6-58-17; - м. Бровари, вул. Кутузова, 125, тел.: 5-41-87, 5-41-80; - м. Бровари, вул. Шевченка, 14, тел.: 5-21-20.

2.

30067923)

ймаються про1ягом двох місяців за адресою:

У разі виникнення сумнівів у особі об­

За точність вuкладених фактів відповідає автор.

-

-

Режим роботи: З 9.00 ДО 18.00 КОЖНОГО ДНЯ, субота - з 9.00 до 13.00. Вихідний -неділя.

селення. який відбудеться з 5 по 14 гру­ дня 200 І року, при відвідуоанні ваших помешкань обліковцями слід дотриму­ ватися праоил безпеки з метою недопу­ щення стосовно вас протиправних дій. Кожен обліковець зобов'язаний мати службове посвідчення, паспорт грома­ дянина України, що посвідчує особу, а

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. Листування з читачами

застави та

стю з іноземними інвестиціями "АТП-62

4-23-26.

бухгалтерія; npuuoм оголошень

+ + + +

4-02-92;

масової poбomu

автотрансnортом

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА! Під час Всеукраїнського перепису на­

бульв. Незалежності,

Засmуnнuк реАакmора:

доручення на уnравління та

та іншим майном; - інші доручення; - виконавчі наnиси; - інші нотаріальні діі.

ліковця слід терміново звертатись до пе­ реписних вімілів населення. що розта­ шовані за адресами: - м. Бровари, вул. Київська, 1,

ПРОДАЄТЬСЯ САДИБА в с.м.т. В.Димерка Броварського району Київ­ ської області. Великий будинок, сарай, погріб, артезіанська колонка, телефон. Газ в будинку й на літній кухні. Город 70 соток, великий сад, 2 км від елект­ рички, ЗО км від Києва. Тел.: (8-294) 6-37-43, 5-62-77.

Наша адреса: м. Бровари,

-

також валізу встановленого зразка.

09,08 В ХОРОШОМУ СТАНІ 1990·95 Р.В. Тел.: 1·31·51.

СП "БРОВАРСЬКА ПМК"

nозики,

засвідчення сnравжності nід-

~·Товариство з обмеженою відповідальні­

ВА3

9.00- 10.00.

Редакція

вашої газети .

розпорядження

Наш контактний телефон: б-62-28 (м. Бровари).

КУПnІО АВТОМО&ІnЬ

з поне­

Заходьте, дзвоніть,

nису;

4-04-42,

"Торгмаш, на територїі "Овочеба­

573-35-52

невеличкі за обсягом.

-заяви;

-

ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАЄ ТРАНСПОРТНІПОСЛУГИ АВТОМОБІЛЕМ "ИЖ-2715" (ФУРГОН) ТА "ГАЗ-3307".

216-62-74.

ТОВ "ФКМ" (район

договори

Тел. роб.jдом.: 6-71-88.

віреність {для nредставників ак­ ціонера). Довідки за телефоном:

за ад­

надсилайте!

Адреса: м. Бровари, вул. Красов• СЬІ'ОГО, t 6-а (навпроти заводу "Торгмаш").

nідтверджує особу акціонера, до­

ресою: м. Бровари, вул. Красов­

Конкурс триватиме до

,

З. Внесення змін до статуту: - збільшення розміру статут­ ного фонду. Збільшення статут­ ного фонду зв'язане з необхідні­ стю nоnовнення нестачі обігових коштів. Збільшення статутного фонду здійснюється шляхом до­ даткової емісїі на суму 15144, 25 гривні nростих іменних акцій в документарній формі; - Проект змін до статуту. Пункт 5. 1 викласти в редакцїі: Статутний фонд Товариства ста­ новить 30288,5 гривні. Пункт 5.2. Статутний фонд по­ ділено на 605770 nростих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 гривні. Реєстрація учасників засідан­ ня з- 10.00 до 14.00. При собі мати документ, який

Відбір nроводиться з nонеділка

вій чи віршованій формі,

інші; -заповіти·

ня.

Оплата від виробітку

25,

-

році.

меблів з досвідом роботи.

- 50 грн., за 11 місце - ЗО грн., за ІІІ місце- 20 грн.

nосвідчення договорів відчу­ ження житлових будинків, земель­ них ділянок, квартир та іншого не­ рухомого майна, що знаходиться на територїі Броварського району; -договори відчуження трансnо­ ртних засобів;

1. Інформація голови nравлін­ ня npo роботу nравління в 2001 2.

за І місце

Приватний нотаріус БУРЛАКА О.В. 6роuарського районного нотаріального округу пропонує усі види нотаріальних послуг:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

військового комісаріату, співробітники та друзі.

9.00 до 10.00

пригадаю,

28 січня 2002 року на ВАТ "Броварський завод комунального устаткування" м. Бровари, Київської області, вул. Старо­ Троїцька, 142 відбудуться загальнІ збори акціонерів. Початок о 15-й годині.

об'єднаного міського

n'ятницю з

зустріч

2001 р.).

-

усіх своїх читачів. Пере­

повісти про це широко­

газета

колекmuв

вести бесіди з дітьми про про­

щастило. І уже сам цей

ського.

батько. Це він по­

-

нерів по сексу. Чоловіка~! ча­

раА, раїіонної Аержавної аАмінісmраuїі. СПІВЗАСНОВНИКУ!:

ку СНІДу, повинні бути сім'я,

своїх дружин та інших парт­

раїіонної

ре.>акuїі газеmu, Броварські

пояспить дитині про небезпе­

роботу чи забезпечити свою сі1ч'ю. Відсутніс;ть можливос-

ВІДЦІЛЕННЯ НАДАЄ ПОВНИЙ

Броварськuх

вимушені

го з нас. Адже першими, хто

тивно, якщо не в змозі знайти

зи").

5-14-55.

кампанії, звернені до кожпо­

Резуль­

жуть

Тел. у Києві

Довідки за тел.:

віка.

зані виконупати цю роль. То~ІУ багато хто із них реагує нега­

плюс премія.

КОМПЛЕКС БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ ТА НАСЕЛЕННЮ.

Ці слова, що стали лозунгом

ками. Це дс1є їм більше мож­

збиральників корпусних

Чекаємо на вас у відділ~нні акціонерного банку "Київська Русь", яке нещодавно відкри­ лося за адресою: м. Бровари, вул. Возз'єднання, 1.

"Мені не байдуже ... а тобі?"

ність чоло­

те, що коли батьки та інші чо­ ловіки в сім'ї подають пози­ тивпий приклад, у хлопчиків

РОБОТУ НА ОСНОВІ КОНКУРСУ:

ШАНОВНІ SРОВАРЧАНИ!

жин.

вищує гід­

до ризикованої поведінки. Іпо­

ссБРОВАРСЬКИЙІІ

460-17-19.

жінок, часто їх власних дру­

цію в своїх стосупках із жін­

оголошує конкур на заміщення

Києві:

свосї сім'ї тільки під­

тати дослідження говорять про

ТОВ"ФКМ"ПРИЙМАЄНА

електрослюсаря 4-5 р. Тел.: 5-04-65, тел.jфакс у

фекцією як чоловіків, так і

гідності і знизити прагнепня

ВАТ ссПЛЕМПТАХОРА.RГОСП

-

зводить до зараження ВІЛ-ін­

получчя

особистої

колектив Броварського

no

цями секс-бізнесу. Усе це при­

сто займають сильнішу пози­

фонду України.

за nтицею;

статеві стосунки з представни­

скоrюмічпі причини вони ча­

Щиро бажаємо Вам щастя, здоро­ в'я, наснаги в нелегкій nраці. Нехай завдяки Вашим зусиллям над рідною країною завжди буде мирне небо.

цтві; завідуючого гаражем;

Активна турбота про благо­

почуття

управління Пенсійного

водія на автомобіль КАМАЗ; слюсарів-оnераторів з догляду

вернути

чоловікові

жається допустимим, якщо му­

Через соціальні, куЛLтурні та

Броварського військового комісара полковника Віталія Михайловича ЛУТАКА, вольову, рішучу, енергійну людину з 45 річчям!

Колектив Броварського

-

по­

ний досвід до одруження. Крім

Перший рік нового ти­

друзів.

бригадира-зоотехніка, котрий має навички роботи в nтахівни­

роботу

може

НЕ6VТИ ..... 6АИДVJНИМИ!

І vвArA: новоРІчний конкУРС! І

злагоди й поваги.

-

їх

СНІДу;

Довголіття Bttм, паспаги,

вакантних посад:

і

вість знай­

і вони вважають, що зобов'я­

22644.

теплом.

жчина, навіть одружений, мас

вляться, як на годувальників,

•••••••••••••••••••

миром

ства.

Можли­

су "Книжник-Ревю" у каталозі укра­

сопце

Кампанія прово­

ВІЛ/СНІД; чоловіки, котрі вступають у статеві стосунки з чоловіками, і ВІЛ/СНІД.

того, у газеті започатковано про­ ект "Книга поштою". Відтак, "Кни­ жник-Ревю" є добрим порадником для тих, хто вміє та любить читати. Редагує газету Костянтин РОДИК. Газету можна передплатити в ко­ жному поштовому відділенні з будь-якого місяця. Індекс часопи­

радувало

того, в багатьох куЛLтурах вва­

чоловіки як турботливі парт­ нери, чоловіки і батьки в світі

продажів у книгарнях, інтерв'ю з тими, від кого сьогодні залежить українське книговидання. Крім

добром,

вує інформацію про свій ВІЛ­ статус, оскільки боїться нега­ тивної реакції з боку суспіль­

партнерів.

матику, огляди свіжих вітчизняних

лиrtt

алкоголем, паркотика­

диться за такими напрямками:

літературних журналів, рейтинги

Від усього серця ЗиЧІLJ"tІО, щоб життя Вас стрічало

лоді чоловіки мають сексуаль­

так

ні проблемні статті на книжкову те­

з ювілейним днем народження!

агнозу ВІЛ. Багато хто прихо­

до

~rії СНІДу.

"Друг читача" та журналу "Книж­ ник", розрахована на видавців кни­

Інну Петрівну КАЙДАН

іноді й заохочується, якщо мо­

зловжи­

призвести

чоловіків у поширенні епіде­

ристовуючи кращі традиції газети

призначення пенсій Броварського міського управління ПФУ

могсна при виявленні в них ді­

~юже

вапня

нешrя постійної уваги до ролі

готорговців, бібліотекарів та широ­ ке коло читачів. У газеті ·зібрано ціле сузір'я відомих авторів, серед яких Сергій НАБОКА, Оксана ЗА­ БУЖКО, Дмитро СТУС, В'ячеслав МЕДВІДЬ, Володимир ЦИБУЛЬКО та інші. Основне "наповнення" газети, що виходить двічі на місяць, -ре­ цензії на вітчизняні видання. До того ж на одну книжку може бути подано декілька рецензій, що має стимулювати потенційного читача до прочитання книги, аби скласти свою власну думку. На 16-ти сто­ рінках часопису розповіді про сучасних українських письменни­ ків, або інтерв'ю з ними, аналітич­

тей самореалізації у мужчин

~ІИ або насильницької поведі­ нки, що збільшує ризик зара­ ження ВІЛ як самих чоловіків,

вже втретє. "Книжник-Ревю", вико­

їнських періодичних видань:

"Мені не 6айдуже ... а тобі?" під таким девізом прохо­

1

oфcemнuu.

Арукованuu

аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАР НЯ" уnравління у справах

npecu

інформаuії Кuївської облАержаАмінісmраuії.

ma

: .,· ,.·

Зам.

4744

Тираж 2525 прим.

#92 2001  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you