Page 1

СУБОТА

25 листопада

2000 р. N2 92 {9191)

Виходить

з 17 1937

квітня року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрації

АКТИВНО, по-діловому пройшло чергове засідання

ною

рукуємо рішення виконкому

пер одержала право на суб­

сумою стоять на лише окремі

з цього питання.

сидію на відповідну додатко­

виконавчого комітету міської

колективи, а цілі галузі. Тож, щоб вони безперебійно фун­ кціонували, потрібне відпові­ дне забезпечення, насамперед

Необхідно підкреслити, що за останні роки все ширшого розмаху набуває застосуван­ ня української мови в устано­ вах, організаціях нашого

ву площу. (Рішення виконко­

ради,

на

якому

розглянуто

більше чотирьох десятків різнопланових питань із за­ безпечення життєдіяльності міського господарства. На по­ рушуючи традиції, обговорен­ ня порядку денного

розпоча­

лося з бюджетних справ. За­ відуюча фінансовим відділом Т.П.Толмачова доповіла про

хід виконання бюДжету міста за 9 місяців 2000 року. За цей період у бюджет Броварів на­ дійшло до загального фонду 13350,1 ти.с. грн., до спеціаль­ ного фонду- 1309,6 тис. грн. Видатки відповідно по фондах склали 16527,4 тис. грн. і 1214,0 тис. грн. Загалом видат­ кова частина бюджету по за­

9

гальному фонду міста за

місяців поточного року вико­ нана на

80

відсотків. Наприк­

лад, потреби освіти профінан­

совано на 89%, охорони здо­ ров'я - на 81%, житлово-ко­ мунального

на

господарства

-

90%.

конкретною

фінансове, основним джере­ лом якого виступає бюджет. У міської влади є всі підстави ·і можливості з честю впора­ тися з такою складною ситу­

ацією. Певен: кожний броварчан щоденно користується послу­

гами закладів торгівлі, кількість яких значно вирос-

зі соціальних виплат (допомо­ га сім'ям з дітьми). Проте, як підкреслив міський голова І.З.Петренко, останній квар­ року,

як прави­

му читайте на цій же сторінці газети). Жваво і прискіпливо прохо­ дило

міста. Фактично у колективах різних форм власності діло­ водство здійснюється рідною мовою. На виконання відпо­ відного розпорядження голо­ ви Київської облдержадміні­

обговорення

проекту

програми зайнятості населен­

зайнятості

аргументовано довів

прогнозовані

дані

щодо

збільшення загальної му році.

Це,

в

кіль­

свою чергу,

пояснюється тим,

ла за період розвитку ринко­ вої економіки. Станом на 1 варах функціонує 164 магази­ ни, 44 об'єкти громадського харчування, 161 об'єкт дрібно­ роздрібної мережі, два ринки і три торговельні майданчики. Тож не випадково на засіданні виконкому аналізувалась ро­

бота підприємств торгівлі, гро­ мадського харчування та дот­ римання

законодавства

у

що після

прийняття нових законів з цієї проблеми, підприємства відчують послаблення і все на­ вантаження

ляже

на

центри

зайнятості. Проект програми ухвалено і передано на роз­ гляд сесії міської ради. Члени виконкому проаналізували стан військового обліку на підприємствах, організаціях і

ли заходи щодо всебічного розвитку та функціонування української мови в м.Бровари. Зокрема, ними передбачено продовжувати роботу з пи­

установах міста та заходи щодо його поліпшення. Для ліквідації наслідків над­ звичайних ситуацій з розчи­

тань роз'яснення, пропаганди

щення снігових наметів в зи­

та вивчення Закону України "Про розвиток і застосуван­ ня мов в Україні" всіма вер­ ствами населення, забезпечи­ ти діяльність спеціальних курсів, семінарів з вивчення рідної мови та підвищення

мовий період на залізничній станції Бровари керівникам ряду підприємств доручено

вирішити питання виділення робочої сили і техніки для проведення відповідних робіт.

рівня володіння нею різними

На виконкомі розглянуто

категоріями населення Бро­

низку земельних питань, інди­

варів тощо.

відуального

Хочеться відзначити при­ ємний момент із засідання ви­

організаційної роботи. Зокре­

рік, керівникам структурних

сфері торгівлі. Начальник уп­ равління економіки С.М.Воз­ няк проінформував членів виконкому по суті порушено­ го питання. Зокрема, Сергій

підрозділів виконавчої влади

Михайлович детально зупи­

Почесну грамоту виконкому

рекомендовано дотримувати­

нився на виявлених недоліках

ся

щодо

конкому. Розглядаючи питан­ ня щодо субсидій на житло­ во-комунальні послуги, якими сьогодні користується понад 21 тис. сімей, певна частина

ло, вносить відчутну напругу в діяльність основних сфер

міського господарства. Щоб успішно завершити поточний

жорстокого

режиму

еко­

дотримання

правил

номії бюджетних коштів, вит­

торгівлі, насамперед з питань

рачати їх в межах затвердже­ них асигнувань. Тут не повин­ но бути дрібниць, бо за кож-

режиму роботи цих об'єктів. В одному з найближчих но­ мерів "Нового життя" ми над-

із них складається лише з не­

працездатних громадян, відте-

Як живуть пенсіонери Тре­ бухова, чим допомагає їм ве­ теранська організація, хто опікується ними - про це наша розмова із головою ради ветеранів села Ганною Григорівною ГРІНЧ.ЕНКО. - У нашому селі рада вете­ ранів була заснована у 1988 році. Тоді головою районної ради уже був ПЛ.Білокінь. Саме він і створив такі орга­

ційної частини та відправи па­ нахиди для учасників бойових дій влаштовується "вогник" у місцевому кафе. Не забувають ветерани Дру­ гої світової і страшної дати по­ чатку війни - 22 червня. Цьо­ го дня до обелісків і пам'ят­

святами, завжди віднідуємо у лікарні., де для них облаштовані

ників покладаються квіти, ве­

порту. Хоч через село ходить

нізації по селах району. Пер­

були

шим головою Требухінської ради ветеранів був Г.Д.Власен­ ко, а з 1993 року на цю посаду обрали !ІІене. До нашої органі­ зації входять ветерани війни та праці, вдови загиблих на війні солдат, афганці, діти-інваліди. Раз на квартал збирається пре­ зидія, в міру можливостей до­

екскурсії до Переяслав-Хмель­ ницького, по пам'ятних місцях та музеях. Багато подібних за­

помагаємо вирішувати акту­

альні проблеми.

Головним питання ми завж­ ди вважали добробут наших ветеранів. У нас при раді пра­ цюють три соціальні працівни­ ки, які обслуговують самотніх

людей похилого віку. Вони до­ помагають з оформленням суб­ сидій, доставляють продукти, ліки. Щорічно перед ДНем Пе­ ремоги члени президії відвіду­ ють колишніх фронтовиків, вручають подарунки, грошові

допомоги, 9 травня в центрі села проводиться мітинг за участю ветеранів Великої Вітчизняної війни. Після офі-

терани також відвідують моги­ ли померлих односельчан.

А до 55-ї річниці Перемоги проведені безкоштовні

ходів проводить ветеранська організація села до Міжнарод­ них днів інвалідів, людей похи­ лого віку, Вітчизни.

Дня

захисника

ДАя проведення таких за­ ходів лотрібні кошти... - Це наболіле питання. Частково кошти виділяє район­ на рада ветеранів, підтримують нас організації, розміщені на території села. Відчутну допо­ могу надає сільський голова М.І.Зінченко. Постійне піклу­ вання відчуваємо з боку голо­ ви райдержадміністрації Л.А. Вайсфельда. - Допомога ветеранам не обмежується суто матеріаль­ ною? - Ні, звичайно. Ми хочемо, щоб ветерани не відчували

-

спеціальні палати. -Ганно Григорівно, які про­ блеми найбіАьше хвилюють

.

ветеранів?

-

Окрім матеріальної скру­

ти, їх хвилює питання транс­

кілька автобусів, але вони час­ то не беруть літніх людей. Це

дуже ображає наших заслуже­ них, шанованих ветеранів. Але

в облдержадміністрації пообі­ цяли це питання врегулювати.

Бо ці люди заслуговують шани. Вони так багато зробили для усього суспільства і досі зай­ мають активну життєву пози­

цію, зустрічаються з моломю,

беруть участь у конкурсах на­ родних умільців.

...

Розмова підійшла до кінця.

Я ще встигла дізнатися, що Ган­ на Григорівна цього дня уже побувала на хуторі "Перемо­ жець", де завідує будинком культури, в однієї старенької

жінки і ще в багатьох місцях, вирішила чимало справ. Мені подумалося: скільки в цієї лю­ дини енергії, життєвої насна­

ги, сил!

І раптом зрозуміла:

вдячність усіх людей, яким вона допомагає, стала для неї вічним джерелом наснаги.

себе покинутими, не забуває­

Марина ШИКУЛА,

мо привітати їх з ювілеями,

учениця Требухінської ЗОШ.

призначення

складаються

центру

будівництва,

ма, затверджено рішення про Броварської міської ради, по­

ложення і опис якої будуть надруковані в одному з най­ ближчих номерів газети.

площу з

*

*

*

кої організації, а також зауважив, що у їхньому мікрорайоні с пла­

нальний басейн, у який вкладено немалі кошти. Він користувався великою популярністю - тепер не працює. Злодії повибивали вікна й викрали всі металеві кон­ струкції. Ніхто на це не звертає уваги. Вулиця Олімпійська в нічний час не освітлюється, пізні перехожі спотикаються, падають.

Виступаючий відзначив, що ди­ ректор заводу "Торгмаш" надає ветеранам посильну допомогу. З гіркотою говорив про те, що ніко­ му не потрібний будинок культу­ ри заводу "Торгмаш". Завод не має можливості його утримувати. Члени ветеранської організації Віра Осьмата Віктор Клименко поділилися досвідом роботи за місцем проживання. Лідсумки семінару підбив голо­ ва ради ветеранів міста Михайло Дубровський. З порушених пи­ тань були прийняті відповідні рішення.

Андрій БАБИЧ.

субсидії

на

сім'ям,

що

непрацездатних

громадян.

Відповідно до Положення "Про порядок nризначення та надання населенню суб­ сидій для відшкодування витрат на опла­ тужитлово-комунальних послуг, придбан­ ня скраnленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива", затвердже­ ного постановою КабінетУ міністрів Украї­ ни від 21 жовтня 1995 року Ne 848 (в ре­ дакцїІ постанови Кабінету міністрів Ук­ раїни від 22 вересня 1997р. Ne 1050, зі змінами, внесеними згідно з постанова­ ми Кабінету міністрів УкраІни від 04.02.98р N!! 119, від 07.05.98р. N!! 626, від 25.08.98 р. N!! 1ЗЗ6, від 14.05.99р. Ne 822, від 25.11.99р. N!! 2146, від 02.02.2000р. Ne 211 ), виконком міської ради В И РІ Ш И В': 1. Встановити, що сім'ям, які склада­ ються лише з непрацездатних громадян, для яких єдиним джерелом доходу є пен­

сія або допомога по догЛяду за дитиною,

нарахування субсидїІ здійснюється неза­ лежно від розміру загальної площі, але не більше 15 кв.м в багатоповерхових будин­ ках та ЗО кв.м в індивідуальних будинках на· сім'ю понад встановлену санітарну норму.

Рішення виконкому від

2.

р.

20.11.97

NеЗ42 "Про призначення субсидії на до­

J даткаву площу сім'ям, що складаються з непрацездатних громадян" вважати та­ ким, що втратило чинність. З. Це рішення набуває чинності з дня І його прийняття. · 4. Редакції газети "Нове життя" опублі­ кувати це рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішен­ ня

покласти

на

першого

заступника

міського голови Гринчука Л .А. Міський голова

Сергій ПРИСТУПКО.

Недавно у нашому місті відбувся семінар голів первинних вете­ ранських організацій. На ньому досвідчені керівники ділилися дос­ відом своєї роботи. Розглядалося питання виховання молоді за місцем проживання. Голова пер­ винної організації заводу "Торг­ маш" Петро Якович Дюков роз­ повів про роботу своєї ветерансь­

N!!354

від 22.11.2000р.

Про

ного

кому,

У РОІіОТІ АРІІіНИQЬ НЕ ІіУВАЕ

РІШЕННІ додаткову

О.В.Шепетін відповів на ч~с­ ленні запитання членів викон­

страції від З листопада 2000 р. NQ 610 члени виконкому ре­ тельно обговорили і затверди-

Броварська міська рада Київської області Виконавчий комітет

ня м.Бровари на 2001 рік. Ди­ ректор базового міськрайон­

кості безробітних у наступно­

жовтня поточного року в Бро­

Приємно відзначити, що станом на 1 жовтня 2000 року відсутня заборгованість з вип­ лати заробітної плати праців­ никам бюджетних установ та

тал кожного

цифрою,

І.З.ПЕТРЕНКО.

··'{'.''·

'?/''··"І•.>!І

!•>·>•'

· ',·{{>

•І"

,

,.,,,",,

.', • ,

•,,,:,

.'

:на рік ~ J,4. rp~~ . ~Q ~оц~,,, 11,а:nів.року "7і

7 грн. ,20 .коп. на 'КВартал - 3 грн. 60 КОП. НW''Мі~ць - 1 грн. 20 коп. ···•гиj~·

·

~((.'{ 1, "·''

' .

• u

'Д'ЗUІ ПtJІЬГОВИХ катеrОрІИ:

на на на на

рік . .,. .10-;грн. 80 коп. півроку - 5 грн. 40 коп. квартал - 2 грн. 70 коп. місяць - О грн. 90 коп.

відомча: на рік - 18 грн. 60 коп. 9 грн. 30 коп. на півроку на квартал- 4 грн. 65 коп.

Звертайтеся до найближчих відділень. зв' язку або до листонош ''

"'"""

'

'

'


2

~~~li!lJl~rmfi~~~----------------------------------,

Ne 92 (9191)

~'""'"""'"""''~::-»>" ПОНЕДІЛОК,

27

листопада

F=

~~~· 22.4-о Кіно Франці!. Ще одна зустріч

6.05 Доброго ранку, Україно' 8.55 Поздоровлення муфтія України зі святом початку місяця Рамадан

9.05 7 днів 10.05 Що в упаковці? 10.15М/Ф

10.40 Нова колекція 11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11.20 Х/Ф •Оберіг• 12.45 Погода 12.50 Закон є закон 15.00 УТН - •день• 15.15 Погода 15.20 Студія •5• 16.00 д/Ф «Режисер

Представлення

Артур

Войтецький•

УТ-2

7.00 Сніданок з •1 + 1• 7. 1О Великі перегони 7.20 Сніданок з •1 + 1• 8.00 "Комедійний квартет" 8.45 Сніданок з •1 + 1• 16.00ТСН 16.15 Т/с •Мисливець• 17. 1Отfc •Друзі• 17.40 Т/с •Райо_н Беверлі Хіллз• 18.30 Т /с •Район Мелровз• 19.ЗОТСН 19.50 ТСН. Проспорт 20.00 Телегра •0, щаслив­ чик!»

21.00 Х/Ф •Сонце, що схо­ дить•

Ток-шоу М. Вересня •Табу• 23.55 Телеслужба "Ситуація" 0.10ТСН 0.30 Т/С •Покарані ДИЯВОЛОМ•

23.15

УТ-З

18.00 Новини 18.10 Т/с ·Лікар

Марта та їі

пацієнтки•

дя•

20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.30 Питання дня

19.05 Т ;с •Вертолітники• 20.00 Інф. канал •Подробиці-

21.З5 Футбол від •УТН• 22.00 •Акцент• В. Лапікури 22.10 Самбо. Чемпіонатсвіту

20.45 Інтерспорт 20.55 Погода 21.00 Т/с •Місце

ВІВТОРОК,

28

листопада УТ-1

6.05 Доброго ранку, Україно! 8.55 Вічні істини 9.00 Футбол від •УТН• 9.25 Що в упаковці? 9.З5 Бути жінкою

10.00 Т jc •Школа ризику• 11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11.20 Пригорща 12.20 д/ф •Іван Миколайчук. Присвята•

13.40 Погода 1З.50 Закон є закон 15.00 УТН- •день• 15.15 Погода 15.20 Студія •5"

дУ•

•Шахтар•

19.50 Що в упаковці? 20.10 Захист 20.ЗО Щоденник сесіі ВРУ 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН -Панорама

21.40 Питання дня 21.45 Світ сnорту 21. 55 Погода 22.00 •Акцент• В. Лапікури 22.1 О Футбол. •Реал• (Мадрід, Іспанія) - •Боку Хуніорс• (Буенос-Айрес, Аргентина) 2З. 50 Погода 2З. 55 Хіт- 2000 НОТ УТ-2

7.00 Сніданок з •1 + 1•

29

СЕРЕДА, листопада УТ-1

6.05 Доброго ранку, 8.55 Вічні істини 9.00 Що в упаковці? 9.10 Захист

зустрічі

Україно!

9.ЗО д/Ф •Бопині Меконгу• \0.00 Нова колекція 10.25 Калейдоскоп UK 11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода

11.20 Хіт-2000 11.50 Х/ф •Жанна і ВОВК• 1З.З5 Погода 1З .40 Закон є закон 15.00 УТН - •день• 15.15 Погода 15.20 Студія •5• 16.00д/с •Закохані в nриродУ•

16.30 Крок до зірок 17.00 Т/с •дотик янгола» 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- •Вечір• 18.15 Погода 18.20 Саме Той 18.45 Хіт- 2000 18.50 Що в упаковці? 18.55 Баскетбол. Чоловіки. Збірна України - збірна Бельгіі

20.40 Укрсnортлото 20.45 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ сnорту 21.55 Погода 22.00 •Акцент• В. Лаnікури 22.10 Х/ф •На додаток кохання•

2З .45 Погода

2З.50 Хіт-2000 0.00 Стадіон УТ-2

7.00 Сніданок з •1 + 1• 7.05 Телеслужба "Ситуація"

свідок•

дня

0.00

Х/Ф •Перекручена при­

страсть•

01.35 Погода 01.40 Кліп КАНАЛ 14.05 Програма UK 14.35 Молодіжна телеслужба 15.05 Телемагазин 15.20 Муз. завод 6.20 Телемагазин 6.35 Ток-шоу •В ГОСТЯХ у Д. Гордона• 17.35 Публ. програма •Я?! (Людина, що йде)• 18.05 Муз. завод 19.05 Т/с •І вогонь, і полум'я• 20.00 Інф. прогр. "Наш час" 20.20 Адреси діловоїудачі 20.35 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00СІТ 21.15 Зустрічі в прямому ефірі 21.45 Бути жінкою 22. 15 Парк преси

7

23.15 Х/ф •Тривожний рейс N 771•

0.45 Музика на 7-му каналі 01.30 Інф: прогр. "Наш час" О 1.45 Програма •Стрес• 2.00 Х/ф •Жінки•

7.05 Телеслужба "Ситуація" 8.00 Т/с •Район Мелровз• 8.45 Сніданок з •1 + 1• 9.30 Містечко 10.05 "ІОDЕА-студія" 10.15 Джерела здоров'я 10.25 Що в упаковці?

9.00 Новини 9.05 Інтерсnорт 9.10 Погода 9. 15 Тfc •Вавилонська вежа• 1О. 1О Х/Ф •Приморський бульвар•. 1с. 11.20 Вчасно

10.ЗО Хіт-2000 10.З5 Дитяча лінія 10.50 Х/ф ·Вікно навпроти• (з субтитрами)

11.З5 Прогр. "НЛО"

12. 15 Зірки, на сцену! 12.45 Перехрестя 13.15 "ІОDЕА-студія" 13.25 Діловий канал

пацієнтки• квартира•

19.10 Т/с •Загін спеціального призначення•

20.00 Інф.

16.00ТСН

канал •Подробиці-

•ЧАС»

16. 15 Т jc •Мисливець• 17.10 Tfc •Друзі• 17.40 Т jc •Район Беверлі Хілл з•

20.45 Інтерспорт 20.55 Погода 21.00 Т/с •Місце

зустрічі

19.ЗОТСН

19.50 ТСН. Проспорт 20.00 Т/с •Бандитський Петербург•. 1с.

21.05 "Золотий гусак" 21.45 Х/Ф •Мій кузен Вінні• 2З.50 Телеслужба "Ситуація" 0.05ТСН •Твін Піке• УТ-З

7.00 Новини 7.05 Інтерсnорт

Х/ф ·Секрет, що вона береже• 0.00 Подробиці. Підсумки дня

22.20

О. 15 Т/с ·Профіль вбивці• 1.00 Гала-концертфестивалю •Море друзів-2000•

2.05 Погода 7

КАНАЛ

8.00 Інф. nрогр. "Наш час" 8.15 Адреси діловоїудачі 8.20 Програма •Стрес•

8.00 Новини 8.05 Інтерспорт 8.10 Минуле 8.15М/Ф

1З.10М/Ф

8.40 M-drive 8/50 Родина від А до Я

14.00 Муз. nрограма 15.10 Х/Ф •Останній вікінг•

8.00 Tfc •Район Мелровз• 8.45 Сніданок з •1 + 1• 9.00 Т jc •Бандитський Петер-

8.35

7.10Погода

7.15

Т jc

•діти

проти

монстрів: історія друга•

бург~. 1с.

10.05 "ІОDЕА-студія" 10.15 Джерела здоров'я 10.25 Що в уnаковці? 10.ЗО Хіт-2000 10.З5 З любов'ю 1О .55 Прогулянка з •Акцен­ том• і не без моралі

11. 1О Народний артист Украї­ ни О. Жигалкін. •Секрет nародіі•

12.15 Сільська година 1З.О5 Вісник податкової служби Украіни 13.15 "ІОDЕА-студія"

Смачно з Борисом Бур-

дою

12.05 Футбол.

13.55 Закон є закон 14.00 Парламентський вісник 14.45 Споживач 14.55 Х/Ф •Автора! Автора'• 16.30 •Солов'їний спів•. Є. Мірошниченко та їі учні

17.40 Архітектурна галерея 18.00 Ім'я 18.ЗО Т/с •Історія кохання• 19.25 Огляд матчів ісп. чемпіонату з футболу 20.30 стн 20.45 Київські ділові новини 21.00 Міські новини 21.20 М/ф 21.ЗО Вісті тижня 22. 15 Влада факту 22.ЗОСТН 22.40 Експрес-інформ 22.50 "Стерх" nредставляє ... 22.55 Х/ф •Велика пастка, або Соло для кішки nри ясному місяці• 0.35 Формула долі 0.50 Комn'ютер Х 01.05 Кіногороскоп

17.50 Ескулап 18.20 Адреси діловоїудачі 18.ЗО Х/Ф •Герой нашого часу•

20.00 Інф. nрогр. "Наш час" 20.20 Адреси діловоїудачі

21.00СІТ

21. 15 Калейдоскоп 21.ЗО Транспорт України

21.55 Адреси ділової удачі 22.00 Індустрія здоров'я 22.05 Телецикл •Великий Шовковий шлях. На землі й у небі" 22.50 Х/Ф •Червона ріка• О.ЗО Інф. прогр. "Наш час" 0.45 Адреси діловоїудачі 0.50 Програма •Стрес• 1.05 Х/Ф •Вмирають тільки двічі~'

21.00 Погода 21.05 Право вибору

16.00ТСН

21.ЗО Tfc •Місце зустрічі змінити не можна• 22.50 Т jc •Профіль вбивці•

Хіллз• 18.ЗО Т/с •Район Мелровз• 19.ЗОТСН 19.50 ТСН. Проспорт 20.00 Т/с •Бандитський Петербург•. 2с. 21.05 "Комедійний квартет" 21.45 Х/Ф •Зубастики-4• 2З.25 Телеслужба "Ситуація" 23.40ТСН 0.00 Tfc •Твін Піке• УТ-З Новини Інтерсnорт Погода

Т /с •діти проти монстрів: історія друга•

8.00 Новини 8.05 Інтерспорт 8.10 Минуле 8.15 M-drive ·

ТЕТ

6.40 Міські новини 7.00 М/Ф nеред школою 7.10 Вісті тижня 8.00 Християнська nрограма 8.30СТН 9.00 Т/с •Чорна nерлина• 9.30 Столиця 10.00 Формула долі 10.15 Київ класичний 10.30 Муз. маршрут Х/ф •Велика пастка,

або Соло для кішки при ясному місяці•

12.30 Закон є закон 12.35 •Земля і небо Києва•. •Пан Андрііаський узвіз• 1З.О5 Tfc •Історія кохання• 14.00 •Решето•. Історія. Рік

1994

дня

0.00 Т jc •Клуб насолод• 1.00 •Казки для дорослих•

з

Катею Виноградовою 1.25 Погода

7 КАНАЛ 7.05 Граціі від •Гравісу• 7.30 Ток-шоу •Це трап"лося Зі МНОЮ»

Q.OO Вистава •день кохання. день свободи•

9.35 •Саме Той• про себе 10.00 Доживемо до понеділка 10.30 Тележурнал • Тиждень• 10.45 Сахура-шоу 11.00 Торгінформ 11.15 Новосел 11.20 •Шлягер• представ­ ляє ... 12.00 Хіт-базар 13.00 Торгінформ

8.40 Сократ-Свінг 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 "Факти" 9.01 Телемедіа 9. 50 Телемедіа 10.05 "Eiite ltalia" 10.20 Т/с •Сnрага• 10.45 Т/с •Вдова Бланка• 11 .ЗО Т /С •Лловізна• 12.20 •В робочий полудень• 12.50 Х/ф ·Подвиг розвідника•

Х/Ф •Старикирозбійники• 16.00 М/с •Ква-ква гвардія• 16.25 М/с •Вуді Вудnеккер та його друзі" 16.45 Хіт-nарад •Гаряча

14.20

сімка»

16.50 Т/с

•Приватний детек­ тив Магнум ..

17.45

Хіт-парад ·Гаряча

сімка~~

17.50

т;с •Під сонцем Сен-

Троnе• 18.45 Факти

19.00 "Факти" 19.20 Х/Ф •Поліцейський

за

наймом•

21.00 Факти чемnіонату з футболу є закон 16.ЗОСТН 16.45 Все про податки 17.00 Киянин 17.ЗО Творчий вечір народно­

16.25 Закон

18.ЗО Х/Ф •Піонерка Мері Пікфорд" 20.15 "Стерх" представляє .. 20.20 Експрес-інформ 20.ЗО стн 21.00 Міські новини 21.20М/ф

21.30 Вісті 22.05 Х/Ф ·Сходи Джейкоба» 0.05 Вісті О.З5 Х/Ф •Пророцтво-2•

М/с •Вуді Вудпеккер та його друзі" - 7.40 Хіт-парад ·Гаряча сімка• 7.50 "Факти" 8.15 "Плюс/Мінус" 8.25 Погода 8.ЗО Телемедіа

8.40 Сократ-Свінг 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 15.00, 17.00, 18.00 "Факти"

9.10 Телемедіа 9.ЗО Сократ-Свінг

9.50 Телемедіа 10.05 "Eiite ltalia" 10.20 Т/с •Сnрага• 10.45 Tfc •Вдова Бланка• 11 .ЗОТ jc •Лловізна• 12.20 •В робочий полудень• 12.50 Х/Ф •Лікар Айболить• 14.00 Х/Ф •Поліцейський за

1З.15 Новосел 1З.ЗО Новини Європи

10.05 Х/Ф •Сходи Джей ко ба• 12.00 Закон є закон 12.05 Блеф-клуб 12.50 Академіки. Життя в

21.00СІТ 21.15 Студія візажу

•Легенда про

Білосніжку•

мистецтві

Viva• 21.30 Торгінформ 21.45 Міста й столиці світу 22. ОО Хіт- базар 22.30 Престиж 22.45 Програма УХРТ 23.15 Справжнє кіно 23.30 Молодіжний канал •М• О.ЗО Торгінформ 0.45 Новосел 1.30 Інф. nрогр. "Наш час" 1.45 Програма •Стрес• ТЕТ 6.40 Міські новини 7.00 М/ф перед школою 7.1 О Музика на каналі ТЕТ 7.25 Вісті 8.00 Християнська програма 8.ЗОСТН

9.00 Т/с •Чорна перлина• 9. ЗО Закон є закон 9.З5 Світ родини від А до Я

хоче

1З.25 І все-таки романс ... 1З.55 Закон є закон 14.00 Приватна школа. Ліцей ·Гранд• 14.20 Дитяче коло

14.40 Світ. Україна. Київ 15.00 Х/ф •Піонерка Мері Пікфорд• 16.ЗО Х/Ф •Будинок на Трубній• 17.40 •Я - пам'ятник Собі!•' В. Меньшов

жінка»

20.ЗО стн

новини

22.00 Вітражі 22.30 стн 22.40 Експрес-інформ 22.50 "Стерх" представляє ... 22.55 Х/Ф ·Уолл-стріт• 1.05 Зустрінемося увечері 1.25 Молодіжна телеслужба 1.55 Комn'ютер Х

18.10 На хвилі успіху 18.20 Гаряча лінія 19.ЗО Експрес-інформ 19.40 Ви- очевидець

Хіт-nарад •Гаряча

сімка»

•Під сонцем Сен-

Троnе»

18.45 Факти 19.00 "Факти" 19.20 Х/Ф •Все навпаки• 21.00 Факти 21.20 Спорт 21.25 Погода 21.30 Х/Ф •Нічний дзвінок• 2З.ОО "Факти" 2З. 15 Погода

0.20 Хіт-парад ·Гаряча сімка• ЮТАР

7.00 Новини 7.10 Експрес-інформ 7.20 На хвилі успіху 8.00 На хвилі успіху 8.1 О Диск-канал 8.40 Відпоч~:,;емо! 9.00 Новини 9.10 Біс 9.50 Що? Де? Почім? 10.00 Катастрофи тижня 1О .50 На хвилі успіху 11.00 Стара квартира 12.00 Прем'єр-відео 12.30 Арт-афіша 1З.ОО Рок-архів від •Тиндиринди•

14.00 Мед. тижневик "36,6" 14.30 На хвилі успіху 14.40 М/ф 17.00 Ток-шоу •Що хоче 17.ЗО •Петерс non-шoy•

та

7.40 Хіт-парад •Гаряча сімка• 7.50 "Факти" 8.15 "Плюс/Мінус" 8.25 Погода 8.30 Телемедіа 8.40 Сократ-Свінг 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 "Факти" 9. 1О Телемедіа 9.30 Сократ-Свінг

НОВИЙ КАНАЛ

сімка''

16.55 Т /С

•Приватний детек­

тив Магнум•

Хіт-парад •Гаряча

сімка»

СТБ

леста•

10.З5 ·BIZ-ТV•

11.10 Ні nyxy ні пера! 11.45 "ІОЕА-студія" 12.25 •BIZ-ТV· 14.00 ·Вікна. Новини•

19.25 Х/Ф ·Майор 21.00 Факти 21.20 Спорт 21 .25 Погода

Пейн•

21.ЗО Х/ф ·За що мені це? ... 2З.О5 "Факти" 2З.20 Погода 2З.З5 Тfc ·Під сонцем Сен­

Троnе• 0.25 Хіт-nарад •Гаряча сімка•

7.00 Новини 7.10 Експрес-інформ 7.20 На хвилі успіху 8.00 Гаряча лінія 8.40 Відпочинемо' 9.00 Новини 9.1 О Інтелект. шоу "Я

знаю

10.00 Ви- очевидець 10.50 Як на долонях 11.00 Стара квартира 12.00 ·Моє кіно• з В. Мереж­ ком

1З.З5

Х/ф •Лікар Ай бОЛИТЬ»

9.ЗО Реnортер

9.40 Tfc •Вічний ПОКЛИК• 10.50 Тетянин полудень 11.20 Х/ф •Аревік•. 1с. 12.25 Тетянин полудень 12.50 Х/ф •Макар-слідОПИТ•. 1с.

16.10Єралаш "'16.25 Т/с •ВіЧНИЙ ПОКЛИК• 17.50 Х/Ф •Макар-слідопит•.

14.ЗО •BIZ-ТV•

16.00 ·BIZ- ТV• 16.50 "ІОЕА-студія" 17.00 •BIZ-ТV• 17.40 Сократ -Свінr 17.50 Т jc •Селеста,

2с.

тільки Сел еста• 18.25 •Вікна. Столиця• 18.35 Т/с •Селеста, тільки Сел еста•

19.00 Репортер 19.20 Погода 19.ЗО Новий зір з "Оnтимед"

19.З5 Т/с •Тропіканка• 20.ЗО "Оболонь" nредстав­ ляє

19.00 "Вікна. Новини" 19.45 Х/Ф • У nошуках пригод• 21.30 ·Вікна. Бізнес» 21.55 Х/Ф •дитина до листо­ пада»

•Те саме•

2З.50 ·Вікна. Опівночі•

20.45

...

Т jc •Державний кор­

дон•. •Рік сорок перший•. 2с.

22.00 Репортер 22.20 Погода 22.35 Х/Ф •В

полоні

у

ШВИДКОСТі»

НОВИЙ КАНАЛ

0.05 Таємний світ 0.35 Репортер 21.55 Х/Ф •Кікбоксер-З•

хоче

жінка»

2З.40 Х/Ф •Марта• 2З.50 •Вікна. Опівночі•

17.ЗО •Петерс non-шoy•

18.00 Відnочинемо! 18.20 Хіт-парад від

•Тинди-

ринди''

18.50 На хвилі успіху 19.ЗО Ексnрес-інформ

19.40 Що? Де? Почім? 19.50 Ток-шоу •Моя родина• 20.40 Новини 21.00 На хвилі успіху 21.10 Т jc •Шоу Бенні Хілла» 22.10 K.I.S.S. 22.40 Т/С «Г'fерша ХВИЛЯ• 2З.25 На хвилі успіху СТБ

7.00 Прогноз погоди 7.05 •BIZ-ТV• 7 .ЗО •Вікна. Столиця• 7.40 Прогноз погоди 8.00 ·Вікна. Бізнес• 8.20 ПрОГНОЗ ПОГОДИ 8.25 •Вікна. Оnівночі• 8.55 Сократ-Свінг 9.05 Т jc ·Сел еста, тільки Се10.00 "ІОЕА-студія" 10.З5 •BIZ-ТV»

11.10 Імnреза 11.45 "ІОЕА-студія" 12.25 •BIZ- ТV• 14.00 •Вікна. Новини• 16.00 •BIZ-ТV• 16.50 "ІDЕА-студія" 17.00 ·BIZ-ТV• 17.40 Сократ-Свінг 17.50 Т/с •Селеста,

тільки Селе ста• 18.25 •Вікна. Столиця•

18.35

7.45 Т/с • Троnіканка• 8.40 Реnортер 8.45 Підйом 9.00 Київський реnортер 9.05 Підйом

1с.

14.ЗО •BIZ-ТV•

все"

7.З5 Підйом

15.ЗО М/с •Сейлормун•

леста•

23.25 "Плюс/Мінус"

7.15 Єралаш 7.25 Підйом 7 .ЗО Реnортер

дон•. •Рік сорок nерший•.

2З.З5 Новини

Т/с •Під сонцем СенТроnе• 18.45 Факти 19.00 "Факти"

...

Т jc •державний кор­ дон•. •Рік сорок перший•. 1с. 22.00 Реnортер 22.20 Погода

14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес •хауз фіт" 14.20 Т/с •державний кор-

10.00 "ІОЕА-студія"

17.50

ляє

20.45

7.00М/Ф 7.10Підйом

7.00 Прогноз погоди 7.05 •BIZ-ТV· 7.30 •Вікна. Столиця• 7.40 Прогноз погоди 8.00 •Вікна. Бізнес" 8.20 Прогноз погоди 8.25 •Вікна. Оnівночі• 8.55 Сократ-Свінг 9.05 Тfc •Селеста, тільки Се-

14.50 На хвилі успіху 17.00 Ток-шоу ·Що

16.25 М/с •Робін Гуд• 16.50 Хіт-nарад •Гаряча

"Оптимед" 19.З5 Tfc •Тропіканка• 20.ЗО "Оболонь" nредстав­

6.З5 Підйом

9.50 Телемедіа 10.05 "Eiite ltalia" 10.20 Tfc •Сnрага• 10.45 Tfc •Вдова Бланка•

Білосніжку»

1с.

19.00 Реnортер 19.20 Погода 19.25 Новий зір з

ня•

6.ЗО Репортер

12.20 •У робочий полудень• 12.50 Х/Ф •Син пол ка• 14.05 Х/Ф •Все навпаки• 15.45 М/Ф 16.00 М/с •Легенда про

9.40 Т/С •ВіЧНИЙ ПОКЛИК» 10.50 Тетянин полудень 11. 1О Х/Ф •Шапка Мономаха• 12.20 Тетянин полудень • 12.40 Х/ф •Небесний тихох(ц• 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 Х/ф •Золоте дно• 15.50 М/с •Сейлормун• 16.25 Єралаш 16.40 Т/С •ВіЧНИЙ ПОКЛИК» 17.50 Хfф ..Макар-слідопит•.

0.1 О Реnортер

20.40 Новини 21.00 Х/ф •Дук ПОМСТИ• 22.40 Т /С •Перша ХВИЛЯ» 23.25 На хвилі успіху 23.35 Новини

23.40 Х/Ф

7.З5 Підйом

7.45 Tfc •Тропіканка• 8.40 Реnортер 8.45 Підйом 9.00 Київський репортер 9.05 Підйом

22.З5 Х/ф •Заборонне кохан­

18.00 Відпочинемо!

ЮТАР

його друзі•

.

сімка'' 16.55 Т/с •Приватний детек­ тив Маrнум"

ІСТV

7.00 Муз. ранок 7. 15 М/с •Вуді Вудпеккер

12.ЗО Х/ф •Старикирозбійники• 14.00 •Вікна. Новини• 14.ЗО •BIZ-ТV· 16.00 •BIZ- тv 16.50 "ІОЕА-студія" 17.00 •BIZ·ТV• 17.40 Сократ-Свінг 17.50 Tfc •Селеста, тільки Селеста» 18.25 •Вікна. СТОЛИЦЯ» 18.З5 Т/с •Селеста, тільки Сел еста• 19.00 "Вікна. Новини" 19.ЗО Англійська nрем'єр-ліга 20.30 Італійський футбол 21.ЗСІ •Вікна. Бізнес" 21.55 Х/Ф •Повернення •Свя­ того Луки• 2З.40 Автостиль 0.00 •Вікна. Оnівночі•

16.25 М/с •Робін Гуд• 16.50 Хіт-парад •Гаряча

17.45

7.25 Підйом 7 .ЗО Реnортер

9.ЗО Репортер

10.00 "ІОЕА-студія" 1О.З5 •BIZ- ТV• 11.50 "ІОЕА-студія"

6.ЗО Репортер 6.35 Підйом 7.00 М/Ф

17.45

18.30 Т jc •Історія кохання• 19.20 Жінка на всі 100? 20.1 О Влада факту

7.15Єралаш

7.00 7.05 7.40 8.20 ПрОГНОЗ ПОГОДИ 8.25 •Вікна у світ• 8.55 Сократ-Свінг 9.05 Тfc •Сел еста, тільки Се-

17.З0 •Петерс ПОП-ШОУ• 18.00 Відпочинемо! 18.20 Стильне шоу •Фаsон• 18.50 На хвилі успіху 19.ЗО Експрес-інформ 19.40 Катастрофи тижня 20.ЗО Як на долонях 20.40 Новини 21.00 Що? Де? Почім? 21.10 Х/ф •Малколм .. 22.40 Т/С •Перша ХВИЛЯ• 2З.25 На хвилі успіху

11.ЗО Т jc •Лловізна»

21.ЗО Вісті

•Terra

14.00М/Ф

14.50 На хвилі успіху 17.00 Ток-шоу •Що

жінка»

20.45 Київські ділові 21.00 Міські новини 21.20 М/Ф

20.45 Добрі новинИ 20.50 Новосел

12.ЗО Діловий тиждень 1З.ОО Всі в сад! Чинник успіху

1З.ЗО

-

7.10Підйом

СТБ Прогноз ПОГОДИ •BIZ-ТV• Бізнес-студія

леста»

Тропе"

Муз. ранок

15.40 М/Ф 16.00 М/с

2с.

ЮТАР

7.00 Любиш -дивись! 7. 1О Уроки постмодерну 8.00 На хвилі успіху 8.1 О Диск-канал 8.40 Економічний огляд 9.1 О Стара квартира 10.00 Поради 1О.ЗО Про кохання 11.00 Т jc ·Західне крило" 12.00 Гарнізон

2З.20 "Плюс/Мінус" 2З.30 Т jc •Під сонцем Сен­

ІСТV

7.00 7. 15

2З .З5 Новини

21.ЗО Х/Ф •Гамбрінус• 22.55 "Факти" 2З.10 Погода 2З. 15 "Плюс/Мінус" 2З.25 Т/с •Під сонцем Сен­ Тропе• 0.15 Хіт-nарад •Гаряча сімка•

17.50 Tfc

14.55 Мій Ермітаж 15.20 Закон є закон 15.25 Огляд матчів icn.

20.З5 Торгінформ

2З.45 Подробиці. Підсумки

кава •день сьомий• 8.ЗО Телемедіа

наймом•

18.00 Програма УХРТ 18.30 Торгінформ 18.45 Новосел 19.00 Стимул 19.15 Німецька мова "AIIes Gute!" 19.35 Торгінформ 19.50 Новосел 20.00 Інф. nрогр. "Наш час" 20.20 Адреси діловоїудачі

14.00 Освітній канал 15.00 Перерва

Авт. nрогр. В. Портни-

го артиста України М. Га­

12.15 т;с •Даллас• 18.00 Новини 18.10 Т/с •Лікар Марта

•Зупинка на вимо­ гу: Жовте світло• 19.50 Національна лотерея 20.00 Інф. канал •Подробиці-

його друзі•

7.45

денка. Ч.З

17.З5 М-стиль

19.05 Т/с

та

20.З5 Торгінформ

16.40 Фінансист 17 .ОО Торгінформ 17. 15 Г раціі від • Гравісу"

та їі

21.20 Спорт 21.25 Погода

20.45 Добрі новини 20.50 Новосел

бульвар• 11.ЗО Планета Здоров'я 12.00 Новини 12.1 О Інтерсnорт

nацієнтки•

7.00 Муз. ранок 7.15 М/с •Вуді Вудпеккер

9.ЗО Сократ-Свінг

«Сельта»

14.00 •Кіно про кіно• 15.00 Торгінформ 15.15 Новосел 15.30 Х/Ф •Жінка в білому•.

•ЧАС• 20.50 Інтерсnорт

16.15 Т jc •Мисливець• 17.10 Tfc •Друзі• 17.40 Т jc •Район Беsерлі

•депортиво•-

9.00 Новини 9.05 Інтерспорт 9.10 Погода 9.15 Т/с •Вавилонська вежа• 1О. 15 Х/Ф •Приморський

1З.25 Діловий канал 1З.50 Що в упаковці? 1З.55 Хіт-2000

7.00 7.05 7.10 7.15

Богоматері• 11.40 Закон є закон 11.45 Телеенциклопедія

10.55

8.ЗО •Шлягер• nредставляє ... 9.10М/ф 10.00 Х/ф •Руки вгору!• 11. 1О Адреси ділової удачі 11.15 Програма •Стрес• 11.25 Муз. nрограма 11.40 Х/Ф •Рідна кров• 13.05 Адреси діловоїудачі

ІСТV

7.05 М/Ф перед школою 7.25 Музика на каналі ТЕТ 8.00 Християнська програма 8.30 СТН-тижневик 9.00 Чорний квадрат 9.30 Закон є закон 9.40 Х/ф •Собор Паризької

змінити не можна•

18.ЗО Tfc •Район Мелровз•

0.25 Tfc

12.00 Новини 12.10 Інтерспорт 12.15 Т/с •Даллас" 18.00 Новини 18.10 Т/с •Лікар Марта та їі 19.05 Програма •Комунальна

1З.50 Що в упаковці?

6.40 Класик-прем'єр 17.00 Т/с •дотик янгола• 17.45 УТН- •Вечір• 18.00 Футбол. •Кривбас• -

0.05 Сім

•ЧАС•

13.55 Хіт-2000 14.00 Освітній канал 15.00 Перерва

6.00Мfф 6.10 д/с •Закохані в nриро-

ТЕТ

22.50 Т jc •Профіль вбивці• 23.45 Подробиці . Підсумки

9.ЗОСВ-шоу

16.40 Нова колекція 17.00 Т/с •дотик янгола• 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- ·Вечір• 18.15 Погода 18.20 Саме Той 18.45 Хіт-2000 18.50 Т/с •Школа ризику• 19.50 Економікс 20.20 Телеслужба ·Милосер-

змінити не можна»

22.20 Програма •Випадковий

23.10 Футбол. Ліга чемпіонів.

УТ-1

25.11

Т/с •Селеста, тільки

Селеста•

19.00 "Вікна. Новини" 19.35 Х/Ф •Перлина Нілу• 21.30 •Вікна. Бізнес•

НОВИЙ КАНАЛ

6.30 Реnортер 6.35 Підйом 700 М/Ф 7.10 Підйом 7.15 Єралаш 7.25 Підйом 7.30 Реnортер 7.35 Підйом 7.45 Т/с "Тропіканка" 8.40 Реnортер 8.45 Підйом 9.00 Київський репортер 9.05Підйом 9.ЗО Репортер

9.40 Tjc •ВіЧНИЙ ПОКЛИК• 11.00 Тетянин полудень 11.20 Х/ф •Аревік•. 2с. 12.ЗО Тетянин полудень

12.50 Х/Ф

•Макар-слідопит•.

2с.

14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 Т/с •ДержавнАй · дон•. •Рік сорок перший•. 2с.

15.ЗО М/с •Сейлормун• 16.25 Єралаш

16.40 Т/с •Вічний ПОКЛИК• 17.50 Х/Ф •Макар-слідопит•. Зс.

19.00 Репортер 19.20 Погода 19.30 Т jc • Троnіканка• 20.15 "Оболонь" nредстав­ ляє ... 20.25 Х/Ф •НП районного масштабу•

22.00 Реnортер 22.20 Погода 22.30 Новий зір з "Оптимед" 22.35 Х/Ф •Чорна маска• 0.00 Реnортер


25.11 з ·1 + 1· 9.00 Т jc •Бандитський Петербург". 2с.

УТ-1

6.05 Доброго ранку, 9.00 Що в упаковці? 9.10 Х/Ф •Весілля• 10.15 Нова колекція

Україно'

10.ЗО Хіт-2000

10.ЗО Не все так погано ...

11.00 УТН - •Ранок• 11. 15 Погода 11.20 Ток-ринг 12.05 Нова колекція '12.45 Погода 12.50 Закон є-закон

10.З5 Телерадіофестиваль •Калинові острови•

реформи•

в приро­

дУ•

16.ЗО Дитячий фестиваль "Зорепад". Ч.2 17.00 Т/с •дотик янгола• 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- •Вечір» 18.15 Погода 18.20 Саме Той 18.45 Хіт- 2000 18.50 Що в упаковці?

19.00 Гандбол.

•Кубок Турчи­ на». Збірна України сбірна Бєларусі 20.ЗО Резонанс 20.50 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21 .40 Питання дня 21.45 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 •Акцент• В. Лапікури 22.1 О Х/ф •Ніна• 2З.ЗО Хокей. Огляд тижня нхл 0.00 Погода 0.05 Хіт-2000 0.15 Доброї ночі, Україно! УТ-2

7.00 Сніданок з •1 + 1• 7.05 Телеслужба "Ситуація" 8.00 Т/с •Район Мелровз• П'ЯТНИЦЯ, 1 грудня

6.05 8.55 9.00 Що в упаковці? 9.1 О Концерт в Олимпіі.

Мей-

сон

10.15М/Ф 10.ЗО Мед. тижневик "З6,6" 11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11.20 Х/Ф •Ніна» 12.40 Погода 12.45 Закон є закон

, 15.00 УТН - •день• _".15.15 Погода 15.20 Студія •5• 16.00М/Ф •Не все так погано До 9-ої річниці Референ­

16.10

думу

17.00 Нова колекція 17.10 •Надвечір'я• 18.00 УТН - •Вечір• 18.15 Погода 18.20 Саме Той 18.45 Гандбол. •Кубок Турчина•. Україна - Македонія 20.15 Хіт-2000 20.20 Що в упаковці? 20.30 Щоденник сесіі ВРУ 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Ток-ринг. До 9-ої

2З.10 Золота Фортуна

0.00 Погода 0.05 .. в ніч

на суботу .. з О.

Роміною УТ-2 Сніданок з •1 + 1» Телеслужба "Ситуація"

7.00 7.05 8.00 Т/с •Район

Мt>лровз»

грудня

УТ-1

7.ЗО Доброго ранку, Україно' 8.55 Вас вітає гуморист М. Риба

9.00 В ГОСТЯХ у ДрЬОМИ 9.ЗО Зірки, на сцену! 10.00 Пригорща 11.00 Погляд у світ 11.ЗО Телекрасуня

•Старої міцності• 12.45 Гандбол. •Кубок Турчи­

на•. Україна - Югославія ~15 Надвечір'я 15.00 УТН - •день• 15.10 Погода 15.15 Не все так погано 15.50 Реліквїіі храми України 16.00 Вікно в Америку

16.З5 д/Ф •Американський вибір• Футбол. •Манчестер Юнайтед•- •Топенхем•

17.00

20.20 ЦикЛ •Герої України• 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Світ спорту 21.50 Погода 22. ОО Телефортуна

пацієнтки•

на ХВИЛЯ»

20.45Інтерспорт

15.00 Перерва 16.00 тсн 16.15 Tjc •Мисливець» 17.10 Т/с •Друзі• 17.40 Tjc •Район Беверлі Хілл з• 18.ЗО Т jc •Район Мелровз• 19.ЗОТСН 19.50ТСН. Проспорт 20.00 Т/с •Бандитський Пе­ тербург•. Зс. 21.05 •СВ-шоу". І. Бочкін

20.55 Погода 21.00 Т/с •Місце

моги»

2З.ЗО Телеслужба "Ситуація" 2З.40 тсн

змінити не можна• Камікадзе• 2З.25 Подробиці. Підсумки дня

2З.40 Х/Ф •Арифметика дия­ вола»

0.. 20 •Казки для дорослих»

з

Катею Виноградовою

1.40 Погода 7

7.05

КАНАЛ

Граціі від •Гравісу•

7.ЗО Клуб Дзиги Вертова

9.1 О •Шлягер• представляє ... 10.00 Колискова для

•Твін Піке•

УТ-З

субмарі ни

7.00 Новини 7.05 Інтерспорт 7.10 Погода 7. 15 т jc •діти

10.ЗО Торгінформ

10.45 Новосел 11.00 •Саме Той•

проти монстрів: історія друга• 8.00 Новини 8.05Інтерспорт 8.10 Минуле

8.15 М/Ф 8.40 M-dгive 8.50 Родина

зустрічі

22.ЗО т;с •Імперія під ударом:

21 .45 Х/Ф •8 секунд до пере-

0.00 Tjc

канал •Подробиці-

ЧАС»

від А до Я

Петербург». Зс. 10.05 "ІDDЕА-студія" 10.15Джерелаздоров'я 1О .25 Що в упаковці? 10.ЗО Хіт-2000 1О.З5 Телерадіофестиваль "Калинові острови" 10.55 З любов'ю 11.15М/Ф 11.25 Естрадна прем'єр-ліга

11.55 Героі України 12.15 Відкриваємо Біблію 12.45 Право 1З.15 "ІDDЕА-студія" 1З.25 Діловий канал Що в упаковці? 1З.55 Хіт-2000 14.00 Освітній канал

про себе

11.ЗО Домовик

11.45 Справжнє 12.00 Хіт-базар

кіно

1З.15 Новосел

1З.ЗО Жіночий світ 14.00 Торгінформ 14.15 Новосел

Капітал-шоу •Поле чу­

15.00 Перерва 16.00 тсн 16.15 "Парк автомобільного

невідомо• 19.ЗОТСН

19.50 ТСН. Проспорт 20.00 "Перший мільйон" 21.00 Х/Ф •Боєголівка• 22.50 Ток-шоу •Без табу• 2З.ЗО Телеслужба "Ситуація" 2З.45 тсн

0.05

Х/Ф •Омен-4: пробуд­

ження»

УТ-З

7.00 Новини 7. 05 Інтерспорт 7.10 Погода 7. 15 М/с •діти

проти монстрів: історія друга» 8.00 Новини

8.05 Інтерспорт 8.10 Минуле 8.15 М/ф 8.50 M-drive

7.00

канал •Подробиці-

лючнас.

жертви

УТ-2 "Парк автомобільного

періоду"

7 .З5 Т jc •Лессі• 8.05 Маски-шоу 8.35 Гумор. програма «МамадУ•

9.10 "Перший мільйон" 10.05 Хіт-новини-2000 1О .35 Резонанс 10.55 Що в упаковці? 11.00 Публ. програма ·Чітко і

12.З5 Телеслужба «Милосердя•

12.55 Хіт-2000 1З.ОО Спортивний канал 15.00 Тjc •Смертельна битва• 15.50 Маски-шоу 16.25 Х/Ф •Боєголівка• 18. 1О Х/Ф •два довгих гудки в тумані•

19.40 тсн 20.05 т jc •Маросейка, 12•. •СИН» 21.50 Х/ф •Моя морячка• 2З.20 Містечко 2З.55 Х/ф •Вбивця на борту• 1.40 "Парк автомобільного періоду" УТ-З 9.05Погода

22.З5 Х/Ф •Небайдужа• 0.15 Погода

9.10 М/с •Монстроманія• 9.35 ТеЛевізійний центр моди 10.05 Гумористична програ-

О. 20 Хіт- 2000 0.30 Доброї ночі, Україно!

ма •Не час• 10.20 Нові одеські розповіді

16.25 Закон є закон

19.50 Новосел 20.00 Інф. прогр. "Наш час" 20.20 Адреси діловоїудачі

16.30СТН

20.З5 Торгінформ

20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00СІТ 21.15 Калейдоскоп

21.30 Торгінформ 21.45 Міста й столиці світу 22.00 Престиж 22.15 Хіт-базар 22.45 Комп'ютерна манія 23.00 Програма УХРТ 2З.ЗО •Шлягер• представляє ... 0.20 Торгінформ

О.З5 Новосел

1.ЗО Інф. прогр. "Наш час" 1.45 Програма •Стрес• 2.00 •Шлягер• представляє ... ТЕТ

6.40 Міські новини 7.00 М/ф перед школою 7. 15 Музика на каналі ТЕТ 7.30 Вісті 8.00 Християнська програма 9.00 Т/с •Чорна перлина• 9.30 Приватна школа. Ліцей •Гранд•. Ч.2

9.50 Кіноколо 10.00 Молодіжна телеслужба 10.30 Х/ф •Уолл-стріт• 12 .ЗО Закон є закон

19.ЗО Адреси діловоїудачі

19.40 •Транспорт України• 20.00 Інф. прогр. "Наш час" 20.20 Адреси діловоїудачі 20 .З5 Торгінформ 20.45 Добрі НОВИНИ 20.50 Новосел 21.00СІТ

дес•

•ЧАС• 20.45Інтерспорт 20.55 Погода 21.00 Т/с •Місце зустрічі змінити не можна•. Зак­

удачі•

19.З5 Торгінформ

15.ЗО Програма •Стрес•

цем

22.З5 Програма Л. Парфено­ ва. •Місце зустрічі двад­ цять через років•. Ч.2 2З.З5 •Жіночі історіі•

0.05 Подробиці. Підсумки дня 0.15 Tjc •Чіллерс - гострі відчуття•. 2с. 1.15 Про це 1.55 Погода

7 КАНАЛ 8.05 Муз. парад від •Катрін» 9.05 Малий бізнес сьогодні

21. 15 Дивлячись з Америки 21.ЗО Торгінформ 21.45 Міста й столиці світу 22.00 Сімейне лото 22.40 Новосел 22.50 Молодіжний канал •М• 2З.50 Торгінформ О. 1О Новосел 0.20 Тинди-ринди новини 0.50 Мікс 1.ЗО Торгінформ 1.30 Інф. прогр. •Наш час• 1.45 Програма •Стрес• 2.00 Х/Ф •Американське ко­ хання»

ТЕТ Міські новини

6.40 7.00 М/Ф перед школою 7. 15 Музика на каналі ТЕТ

9.З5 Хіт-новини

7.ЗО Вісті

10.05 Family album

8.00 Християнська програма

10.З5 Т/с •І вогонь, і полум'я• 11.З5 Муз. завод 12.З5 Телемагазин 12.50 Студія візажу •Terra

Viva• 1З.О5 Один на один з ...

14.05 Телемагазин 14.20 Світ науки 14.З5 Муз. завод

10.50 Смак 11.15 •З легким

паром! •. В гостях уМ. Євдокимова 11.40 Прогр. "НЛО"

12.05 Х/Ф •Садка• 1З.З5 Жипя тварин •Друга Земля• 14.ЗО Вчасно 14.45 Програма •Випадковий

14.05 Т/с

свідок•

15.15 "Пропаганда" 15.20 Tjc •Спецпідрозділ •Пасифік•: історія про­ довжується•

16.15 Х/Ф ·Гусарська балада• 17.55 Х/Ф •Геній та лиходійство•

"Особливості нац. застілля" 19.50 Національна лотерея 20.00 Інф. прогр. "Подробиці" 20.20 •Остання осінь

19.30

тисячоріччя, що іде».

Фільм 5 20.40 Час 21.05 Погода 21.15 Х/Ф •Вантаж смерті• 23.00 •Що? Де? Коли?• 25 років в ефірі. 2 частина 0.10 Після оівночі 1.00 Х/Ф •декілька любовних історій• 2.ЗО Погода

7 КАНАЛ 8.00 Інф. прогр. "Наш час" 8.15 Адреси ділової удачі 8.20 М/Ф 9.10 Програма ·Стрес• 9.20 Адреси діловоїудачі

скарби Ук-

раїни

13.00 Т/с •Історія кохання• 13.50 Вітражі 14.20 Закон є закон 14.25 •Палацеві таємниці•.

15.40 Адреси ділової удачі 15.50 М/Ф 16.15 •Шлягер• представляє .. 17 .ОО Адреси ділової удачі 17.05 Х/Ф •ОстаН}іій вікінг• 19.00 Шалом, Україно!

9.15 Х/ф •Матильда• 10.55 М/Ф 11.25 Джентльмен-шоу 12.00 Новини 12.1 О Інтерспорт 12.15 Т jc •Даллас• 18.00 Новини 18.10 Чекай мене 18.50 Ел ка і кореша 18.55 Gala- стань перемо~­

12.35 Безсмертні

17.05 Торгінформ 17.20 Граціі від •Гравісу• 17.40 1ОО чудес світу 18.00 Програма УХРТ 18 .ЗО Торгінформ 18.45 Новосел 19.00 Стимул 19.15 Німецька мова "AIIes Gute!"

9.00 Новини

20.00 Інф.

періоду"

не

9.05Інтерспорт 9.10 Погода

1З .50

16.50 Т jc •Солдати 17.50 Х/Ф •Ім'я

•Кохання

8.ЗОСТН

1З.ОО Торгінформ

19.00

11.45 Дитяча лінія ЯСНО» 12.00 УТН - •день• 11.ЗО Модний час 12.1 О Що в упаковці? 12.15 Фестиваль дитячої· 12.00 Надзвичайна ситуація творчості •Нова казка

та їі

20.00 Інф.

СУБОТА,

2

12.00 Новини 12.10 Інтерспорт 12.15 Т/с •Даллас• 18.00 Новини 18.10 Т/с ·Лікар Марта

1З.50 Що в упаковці?

річниці Референдуму

22.1 О Погляд у світ 22.40 Таврійські ігри-2000

9.15 Т jc •Вавилонська вежа• 10.15 Х/Ф •Без року тиждень• 11.ЗО д/Ф • Таємниця про-

19.05 Т jc •Школа міліціі• 19.10 Т/с •Убивча сила. Удар­

ІЗ.55Хіт-2000 14.00 Освітній канал

Х/Ф

іграшка•

11.50 М/Ф на замовлення 12.55 Хто в домі господар? 1З.15 "ІDDЕА-студія' 1З .25 Діловий канал

9.00 Т/с •Бандитський

УТ-1 Доброго ранку, Україно! Вічні істини

14.ЗО

9.05Інтерспорт 9.10 Погода

кльону фараонів»

10.55 Крок до зірок 11.25 д/ф •Екран земельної

-.оо УТН- •день•

15.15 Погода 15.20 Студія •5• 16.00 д/с •Закохані

10.05 "ІDDЕА-студія" 10.15 Джерела здоров'я 10.25 Що в упаковці?

9.00 Новини

8.ЗО стн

9.00 Т jc

•Чорна перлина• 9.ЗО Закон є закон

9.З5 •Решето•. Ретроспектива. • Такі справи• 1О.З5 Х/ф •Королі жартів• 12.ЗО Закон є закон 12.З5 Герой мого роману 1З.О5 •Тема з варіаціями•. М.

•Суворов, або Скривдже­ ний геній»

14.55 Джаз-степ-танц-клас! 15.30 •Тема з варіаціями•. В.

14.ЗО Х/ф •Майор Пейн•

М/с •Легенда про Білосніжку• 16.25 М/с •Робін Гуд•

16.00

Хіт-парад •Гаряча

16.50

•Приватний детек­

16.55 Tfc

тив Магнум•

16.45 Лакмус жипя 17.10 Телепресклуб 18.00 Київ класичний 18.15 Столиця 18.45 Х/ф •Щовечора

після роботи• 20.15 "Стерх" представляє ..

20.20 Експрес-інформ 20.30 стн 21.00 Міські новини 21.20 М/Ф 21.30 Вісті 22.05 Х/Ф •Королі жарту» 23.55 Вісті О.ЗО Х/ф •день Усіх святих-

4• ІСТV 7.00 Муз. ранок 7. 15 М/с •Вуді Вудпеккер та його друзі• 7.40 Хіт-парад •Гаряча сімка•

7.50 "Факти" 8. 15 "Плюс/Мінус" 8.25 Погода 8.30 Телемедіа 8.40 Сократ-Свінг 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 "Факти' 9.1 О Телемедіа 9.ЗО Сократ-Свінг

9.50 Телемедіа 10.05 "Eiite ltalia" 10.20 Tjc •Спрага» Которович

1З.55 Закон є закон 14.00 Творчий вечір народно­ го артиста України М. Га­ денка

14.50 •Етюди•. П. Левченко 15.05 Х/Ф •Щовечора після роботи•

Хіт-парад •Гаряча

17.45

сімка»

17.50 Т jc

•Під сонцем Сен-

Тропе• 18.45 Факти 19.00 "Факти" 19.20 Х/Ф •Повернення в Блакитну лагуну•

21.00 Факти 21.20 Спорт 21 .25 Погода 21.30 Х/Ф •Відплата• 22.55 "Факти" 23. 1О Погода 23.15 "Плюс/Мінус" 23.25 Т/с •Під сонцем

Сен­

Тропе• 0.15 Хіт-парад •Гаряча сімка• ЮТАР

7.00 Новини 7.1 О Експрес-інформ 7.20 На хвилі успіху 8.00 Як на долонях 8.10 Диск-канал 8.40 Відпочинемо! 9.00 Новини 9.10 Наші улюблені тварини 9.40 Що? Де? Почім? 10.00 Ток-шоу •Моя родина• 11.00 Стара квартира 12.00 Наша музика 13.00 Своя гра

8.ЗО Телемедіа 8.40 Сократ-Свінг

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 "Факти" 9.10 Телемедіа 9.ЗО Сократ-Свінг

9.50 Телемедіа 10.05 "Eiite ltalia" 10.20 Т/с •Спрага•

9.35

новини

8.ЗОСТН 9.00 Створи себе М/с •Шедеври му ль типлікаціі• Х/Ф •Бідний Джоні й

Арніка•

10.50 Муз. маршрут 11 . 15 Економічний вісник 11.45 д/с • Суперміста світу• 12.15 Комп'ютер Х

товариші• 14.25Х/Ф•Повернення в Блакитну лагуну•

М/с •Американський

16.05

•Приватний детек­ тив Магнум• 17.45 Хіт-парад •Гаряча сімка»

•дивиться, хто за-

говорив,,

21.00 Факти 21.20 Спорт 21 .25 Погода 21.ЗО Х/Ф •Воїн-привид•

22.50 "Факти" 2З. 05 Погода 2З.1 О "Плюс/Мінус" 2З.20 Т/с •Під сонцем Сен­ Тропе• 0.10Хіт-парад •Гаряча сімка• ЮТАР

7.00 Новини 7.10 Експрес-інформ 7.20 На хвилі успіху 8.00 Гаряча лінія 8.40 Відпочинемо! 9.00 Новини

7.50 "Факти" 8.15 "Плюс/Мінус" 8.25 Погода 8.30 М/ф 8.40 Х/Ф •дивіться,

16.05 Х/ф •Білі 17.40 Т jc

вовки• •Війна реальністю•

20.З5 Торгінформ

19.15 Телепресклуб 20.00 Киянин

з

Хіт-парад •Гаряча

21.00СІТ

21.00 Міські

21. 15 Х/Ф •Заручник на день• 22.45 Муз. завод 2З.45 •Come prima•. Співає І.

21.20М/Ф 21.ЗО Вісті

2З.ОО Муз. програма •М-фай-

7.00

7.ЗО Вісті

7.15М/Ф

7.40 Хіт-парад•Гаряча сімка•

ли•

23.25

ву-

•Перша ХВИЛЯ•

СТБ

7.40 Прогноз погоди 8.00 •Вікна. Бізнес• 8.20 Прогноз погоди 8.25 •Вікна. Опівночі• 8.55 Сократ-Свінг 9.05 Т/с •Селеста, тільки

Т/с

•Війна

реальністю•

ЮТАР

7.00 Новини 7.1 О Експрес-інформ 7.20 На хвилі успіху 8. ОО Діловий тиждень

з

•Вікна. Новини• 2З.20 Х/Ф •Божественний кунг-фу•

22.50

6.30 Репортер 7.00М/Ф

7.ЗО Репортер 7.З5 Підйом 7.45 Т/с •Тропіканка• 8.40 Репортер 8.45 Підйом 9.00 Київський репортер 9.05Підйом 9.ЗО Репортер 9.40 Tjc •ВіЧНИЙ ПОКЛИК• 10.50 Тетянин полудень 11.15 Х/Ф •Квітневі сни•. 2с. 12.20 Тетянин полудень 12.45 Х/Ф «Біля самого синього моря),

Се-

леста»

10.00 "ІDЕА-студія" 10.35 •BIZ-ТV• 11.45 "ІDЕА-студія" 12.25 «BIZ-ТV• 14.00 •Вікна. Новини•

•Гріхи•. 1с.

14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес 14.20 Х/Ф •Женя,

"Хауз фіт" Женечка і •Катюша• 15.40 М/с •Сейлормун• 16.05 Єралаш 16.20 Т/С •ВіЧНИЙ ПОКЛИК• 17.ЗО Х/Ф •Смуга перешкод" 19. ОО Репортер 19.20 Погода 19.25 Новий зір з "Оптимед" 19.ЗО Т jc • Тропіканка• 20.00 "Оболонь" представляє ... 20.20 Х/Ф •Проект •А•-2" 22.00 Репортер 22.20 Погода 22.35 Х/Ф •Ультиматум• 0.1 О Живий звук

О.З5 Репортер

8.ЗО Тинди-ринди

16.ЗО "ІDЕА-студія"

9.00 Новини 9.1 О На хвилі успіху 9.20 "Паnьчики оближеш!" 9.50 Tjc •Шоу Бенні Хілла• 10.45 Крила 11.15 Ток-шоу •Гармонія кра-

17.00 Т/с

•Містер Бін•. 1с.

17.ЗО Людина року

18.00Т/с •Дорога до смерті•. 1с.

19.00 "Вікна. Новини" 19.15 Т/с •Прискоренадопо­ мога-2•. 1с.

си•

11.45 На хвилі успіху 11.55 Планета Земля 12.50 Своя гра 13.15 Наші улюблені тварини 13.40 Арт-афіша 14.10 В ГОСТЯХ у ЮТАРа •О.С.П.-студія•

14.40 Що? Де? Почім? 17.00 Гарнізон 17 .зо Прес-клуб 18.20 Мед. тижневик "З6,6" 18.50 На хвилі успіху 19.ЗОПоради

20.00 На хвилі успіху 20.1 О Уроки постмодерну 20.ЗО Як на долонях

сімка•

18.55 Т/с •добро проти зла• 19.40 Х/Ф •Озза кохання• 21.00 Насправді 21.20 Погода 21.25 Х/Ф •Поза часом•

ТЕТ

22.40 Tjc

й

7.10 Підйом 7.15 Єралаш 7.25 Підйом

леста•

дарство•

18.25

ІСТV Муз. ранок

•Кохання,

6.З5 Підйом

20.40 Новини 21.00 На хвилі успіху 21 . 1О Хjф •Смертельний

19.00 Т/с

1З.ЗО Сократ-Свінг 1З.45Телемедіа 14.15М/Ф 14.40 Х/Ф •Неспокійне госпо­

квадрат 18.ЗО Парламентський вісник

О. 40 Анатомія кохання 1.10 Tjc •Історія кохання•

Х/Ф

НОВИЙ КАНАЛ

леста''

ти"

18.00 Чорний

ня•

17:30 Крила 18.00 Відпочинемо!

•Вікна. Столиця• 18.З5 Т jc •Селеста, тільки Се­

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 6.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 "Фак-

20.00 Програма "Отже ... " 20.20 Адреси діловоїудачі

хоче

жінка»

18.25

ворив•

15.00 Х/Ф

•Крижана купа•

22.З5

сторінки•

однин похорон•

14.ЗО •BIZ-ТV•

хто заго­

16.З5 Муз. завод

1.45 Програма •Стрес• 2.00 Х/Ф •Вчитель фехтуван­

14.ЗО К.I.S.S.

16.00 •BIZ-ТV• 16.50 "ІDЕА-студія" 17.00 •BIZ-ТV• 17.40 Сократ-Свінг 17.55 Т/с •Селеста, тільки Се­

9.10Амба-ТБ 9.З5 Без питань 10.00 Ток-шоу •Я сама• 11.00 Стара квартира 12.00 Планета Земля 1З.ОО Тинди-ринди 1З.ЗО Модний час

14.05 Мій

2З.55 Театр на долонях

... 20 .ЗО Х/Ф •Жовті 22.00 Репортер 22.20 Погода

0.50 Репортер

7.ЗО •Вікна. Столиця•

15.50 Family album 16.20 Телемагазин

22.05 Х/Ф

"Оболонь" представ-

ляє

•Обличчя світу•. •Як це було». М. Горбачов

зол»

•Під сонцем Сен-

17.50 Tjc

1З.ОО Перехрестя

Семененко 1.30 Програма "Отже ... "

20.15

передвістя суму•

20.ЗО Як на долонях

сімка»

1З.35 Право

новини

"Оптимед"

19.ЗО Т/с •Тропіканка•

12.50 Х/Ф • Три

13.00 Світ людей.

20.ЗОСТН

«Катюша»

19.00 Репортер 19.20 Погода 19.25 Новий зір з

20.00 "Вікна. Новини" 20.45 Х/ф «Чотири весілля

15.З5 Телемагазин

•Цирк• 16.ЗОСТН 16.45 Т/с •Справи сіМейні• 17.20 Кіноколо 17.З5 Лакмус жипя

•Вічний ПОКЛИК• 17.З5 Х/Ф •Женя, Женечка і

14.50 На хвилі успіху 17.00 Ток-шоу •Що

12.ЗО Хроніка надій та ілюзій

цирк

16.25 Т/с

14.00 Арт-афіша

Блан ко• 11.ЗО Т jc •Лловізна• 12.20 •В робочий полудень•

14.40 Запитаннядля Калініна 15.20 Адреси ділової удачі

14.ЗО Сенсація

•Сейлормун•

10.45 Т jc •Вдова

ринди•

10.15 •Аншлаг• і Ко 11.10 Територія кіно 12.05 Стара квартира

Медицина

масштабу•

15.45 М/с

16.10Єралаш

0.05

1З.ЗО Хіт-парад від •Тинди­

7.00 ПрОГНОЗ ПОГОДИ 7.05 ·BIZ-ТV•

l.Мовковий шлях. На землі й у небі• 12.00 Х/Ф •Американське ко-

20.45 Добрі НОВИНИ 20.50 Новосел

Сел еста•

14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 Хjф •НП районного

19.00 "Вікна. Новини" 19.45 Х/Ф •Біг Плато• 21.30 •Вікна. Бізнес•

19.25 Х/Ф

8.15 "Плюс/Мінус" 8.25 Погода

Се-

Селе ста• 18.25 ·Вікна. Столиця• 18.35 Tjc •Селеста, тільки

21.ЗО Вісті

та його друзі• 7.40 Хіт-парад •Гаряча сімка• 7.50 "Факти"

Зс

10.00 "ІDЕА-студія" 10.З5 •BIZ- ТУ• 11.35 "ІDЕА-студія" 12.15 Х/Ф •Перлина Нілу» 14.00 •Вікна. Новини• 14.30 •BIZ-ТV• 16.00 •BIZ-ТV» 16.50 "ІDЕА-студія" 17.00 •BIZ-ТV• 17.40 Сократ-Свінг 17.50 Т/с •Селеста, тільки

21.20 М/ф

ІСТV

9.40 Tjc •Вічний ПОКЛИК• 10.50 Тетянин полудень 11.15 Х/Ф •Квітневі сни•. 1с. 12.25 Тетянин полудень 12.50 Х/ф •Макар-слідопит•.

леста•

2З.25 На хвилі успіху 23.35 Новини

7.00 Муз. ранок 7.15 М/с •Вуді Вудпеккер

че-

9.ЗО Репортер

7.00 Прогноз погоди 7.05 •BIZ-ТV• 7.30 •Вікна. СТОЛИЦЯ» 7.40 Прогноз погоди 8.00 •Вікна. Бізнес• 8.20 ПрОГНОЗ ПОГОДИ 8.25 •Вікна. Опівночі» 8.55 Сократ-Свінг 9.05 Т jc •Сел еста, тільки

Тропе• 18.45 Факти 19.00 "Факти"

22.40 Експрес-інформ 22.50 •Стерх• представляє ... 22.55 Х/Ф •П'ять кутів• 0.35 К~ївські мініатюри

7.00М/ф

9.05Підйом

16.55 Т jc

ілюзій»

6.З5 Підйом

СТБ

18.25 Т jc •Історія кохання• 19.15 •Палацеві таємниці•.

22.ЗОСТН

6.30 Репортер

23.З5 Новини

19.ЗО Експрес-інформ 19.40 О.С.П.-студія

д/с •Хроніка надій та

·Вікна. Опівночі»

НОВИЙ КАНАЛ

22.40 Т /С •Перша ХВИЛЯ• 23.25 На хвилі успіху

його друзі• 16.50 Хіт-парад •Гаряча

22.00

23.45

7.10 Підйом 7.15 Єралаш 7.25 Підйом 7 .ЗО Репортер 7.35 Підйом 7.45 Tjc •Тропіканка» 8.40 Репортер 8.45 Підйом 9.00 Київський репортер

16.25 М/с •Вуді Вудпеккер та

9.20

17.З5 Публ. програма •Я?! (Людина, що йде)• 18.05 Парк преси 19.00 Т/с •І вогонь, і полум'я•

17.30 •Петерс поп-шоу» 18.00 Відпочинемо! 18.10 На хвилі успіху 18.20 Гаряча лінія 19.30 Експрес-інформ 19.40 Ток-шоу •Я сама• 20.40 Новини 21.00 На хвилі успіху 21. 1О Х/Ф •Незнайомець

16.ЗО Кращі концерти ТЕТ Рола­ не!

•Палац Білосельських­ Білозерських• 19.45 З5 хвилин джазу 20.ЗОСТН 20.45 Київські ділові новини 21.00 Міські новини

КЇНQІ)

хоче

каз»

ХВіСТ»

17.25 Ми любимо тебе,

Смєлова 11.25 Телецикл •Великий

1З.40 Муз. програма

14.ЗОМ/Ф

14.50 На хвилі успіху 17.00 Ток-шоу •Що

18.20Шанс 18.50 На хвилі успіху

8.00 М/Ф 8.15 Міські

1З .З5 Адреси ділової удачі

14.00Прем'

жінка»

лю Сибірську•

сімка»

Крайнєв

9.25 Ескулап 9.50 Х/Ф •Герой нашого часу• 11. 15 Адреси ділової удачі 11.20 Схуднення за методом

хання»

10.45 Т/с ·Вдова Бланка• 11 .ЗО Т jc •Лловізна• 12.20 •В робочий полудень• 12.50 Х/Ф •Сказання про зем-

20.40 Новини 21.00 Що? Де? Почім? 21.20 Біс 21.50 Х/Ф •Мусульманин• СТБ

8.05 •BIZ-ТV• 9.00 Новини для родини 10.00 Х/ф •ДОЛЯ ЛЮДИНИ» 11.50 М-стиль 12.ЗО •BIZ-ТV•

15.05 "ІDЕА-студія" 15.25 д/Ф •Відродження поЛіграфічної науки•

16.00 Сократ-Свінг

19.45 Х/ф «Міцний горіШОК• 22.05 Хfф •Розсікаючи хвилі• НОВИЙ КАНАЛ

7.00 Голос •Перемоги• 7.ЗОМ/Ф 8.З5 Mjc •Бридке каченя•. 5с.

9.35 Tjc •Чарівники• 10.00 "З х 4" 10.ЗО Дом. фітнес "Хауз фіт"

10.40 Т jc •Конан• 11.30 М/Ф •Копі царя Соло­ мона»

12.З5 Х/Ф •Сім наречених єфрейтора Збруєва• 14. 1О Х/Ф • Якось двадцять років тому• 15.ЗО Репортер

15.45 Х/Ф •Золота міна•. 1с. 17.00 Футбол. Англійська прем'єр-ліга

19.00 Репортер 19.15Погода

19.25 Х/Ф •Катька та Шиз» 20.55 Х/Ф •Російський регтайм»

22.25 Люкс-ліга 22.З5 Новий зір з "Оптимед"

22.45 Х/Ф •Фантоми» О.ЗО Х/Ф «Кар'єра•


25.11 УТ-2

НЕДІЛЯ,

•Прокинься і сnівай•

7.00 Х/Ф •8 секунд до

З грудня

nере-

УТ-1

8.40 •Золотий rусак• 9.10 •Лото-забава• 10.05 Хіт-2000 10.10 Реальний сектор 10.40 Золота фортуна 11.30 Клуб 700 12.00 Людина і закон 12.30 Бізнес і влада 13.00 Казна 13.30 Надія 13.50 Нова колекція

7.30 Доброго ранку, Україно! 8.5-5 Укрспортлото 9.00 Шоу самотн. холостяка 9. 30 Крок до зірок 10.00 Наше військо 1О. ЗО Телефортуна 11.05 Хто в будинку госnодар?

11.30 Медтижневик З6,6" 12.00 УТН- •день• 12.10 Погода 12.20 Сільська година 13. 1О •Саме Той• про себе 13.40 Клуб Суnеркниги

11.25 •доки всі вдома• 12.10 •Караоке на майдані• 12.35 Муз. nporp. •Мелорама•

13.05М/Ф

13,20 Розваж. nporp. •Пока­ зуха•

Х/ф •Війна і мир•. •Андрій Балканський• 16.35 Т jc •Сnецnідрозділ

13.50

14.20М/Ф

15.00 УТН - •день• 15.10 Погода 15.15 Хокей. Рейнджерс -

•Син• 18.00 Х/Ф •Крильце або

Торонто 16.35 Перехрестя 17.05 Т/с ·Служба порятунку

19.50

15.45 Адреси діловоїудачі 15.50 • Шлягер• nредставляє ... 16.30 Голос волаючого в

•Пасифік•: історія nро­

пустелі

довжується•

Інтелект. гра •Брейн

17.35

17.ОО Адреси ділової удачі 17.10 Х/ф •Вмирають тільки

ринг•

Т/с •Народжена революцією• 20.00 Інф.-аналітична nрогр. Остання осінь

двічі• 19.00 Ескулаn

18.20

ніжка• Гумор. nрогр. •Мама-

ду•

•Еnіцентр•

Бокс. Бій за звання чемnіона світу за версіями WВд та IBF. Тринідат- Beprac

23.30

0.30 Хfф •ВинищуtІачі• УТ-З

9.05 Погода 9.10 Супутник •Планети Здоров'я• ·: . 9.40 Розважальна nрогр .

20.55 Погода 21 .ОО Джентльмен-шоу 21 .30 Хfф •Бункер• 23.15 Сnорт-тайм 23.45 Х/ф •Розnлата•

21 .00СІТ 21 .15 Калейдоскоn 21 .30 Шалом, Україно! 22.00 Адреси діловоїудачі 22.10 Інновація

1 . 10Погода 1.15 Кліп

7 КАНАЛ 8.05 Муз. завод 9.05 Публ. nрогр. •Я?!

НЯ•

(Лю­

0.00 Адреси ділової удачі 0.05 Прогр. •Отже ... •

•Стрес• О.З5 Х/Ф •Подорож у щасли­ ву Аравію•

21.15 Блеф-клуб 22.00 Сміхоностальгія 22.30 СТН-спорт 22.50 •Стерх• nредставляє ... 22.55 Х/ф •Все ЖИТТЯ•

ТЕТ

6.40 Міські новини 7.00 Вісті 7.ЗО Це надnриродно 8.05 В. Шушкевич. •Сочатку було Слово• 8 .ЗОСТН 8.55 Дитяче коло 9.15 М /с •Шедеври мультиnл ікації• 9.30 І все-таки романс ... 10.00 Світ родини відд до Я 10.25 З5 хвилин джазу 11 .ОО Театр на долонях 11.30 Кращі концерти ТЕТ. 12.30 Ім'я 13.00 Людина і закон 13.30Дітвора

• Неближній

світ• .

13.10 Сократ-Свінг 13.25 Телемедіа 13.50 М/Ф 14.40 Х/Ф • Республіка ШКІД• 16.25 Х/Ф •Білі вовки-2• 17.55 т;с •Клеопатра 2525· 18.15 Т j c "Джек-шибайголо-

Київ 15 . ЗО Зустрінемося увечері

Шл!!ш

20 . 10Амба-ТБ

nідозрюваний•

Кусто•

жество даже в каждой квартире. И если в такую

Запрои~ує "Криниця"

зону nоnадает кравать или,

тельного лечения, с nомо­

наnример, кресло, послед­

щью нетрадиционной ме­

ствия могут бЬІть самЬІе

дициньІ можно излечивать

nлачевнь1е.

Рас сматриваются раз ­

в кратчайшиє сроки .

ПУБЛИКУЕМ nредостав­ ленное нашей газете ин­ тервью с членом Междуна­ родной ассоциации нетра­ диционной медицинЬІ, nа­ раnсихологом, Магистром биомагнитологии и nсихо­ тро ники , nрофессором, доктором психологических

наук НАТАЛЬЕЙ ВИКТО­ РОВНОЙ РОСТ (г.Киев) .

- ХотЯ бм несКОАЬКО

личньrе техники ясновиде ­

прнмеров, пожаАуйста. - Например, лечение за­

(субота, неділя) ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ "В"

(легковий автомобіль) . Вартість курсів 230 грн. Плату можна вносити частинами. Телефон для довідок: 5-02-86.

у детей, лечение синдрама хронической усталости, ле­ чение

мигрени,

а

также

различнЬІХ нарушений моз­ говой деятельности, лече­ ние заболеваний суставов,

Всех, кого заннтересова­ ла данная информация, я

связаннЬІХ с nоследствия­

nриглашаюна встречу, ко­

ми различнь1х травм, отло­

торая состоится

впервме в нашем гороАе

жением солей и т п. Порой даже в случаях, когда боль­

в 18.00 в ГКЦ "Прометей".

ВЬІ буАете ПРОВОАНТЬ кур­ СЬІ ПО НеТріJАНЦНОННОЙ ме­ АНЦННЄ. Хоте.іось бм ПОА­ робно узнать, что зто за

ї Сімейного затишку й .мирного неба. L Живи довіку усім нам ~а в~іху.

не треба­

28 ноября·

ному отка зано в оnерации

Вход свободнЬІй . Там бо­ лее nодробно можно будет

и т. д .

nознакомиться с nрограм­

-А какая ещё информа­

мой даннЬІх курсов и по­

курсм н на кого они рас­

ция рассматривается на

лучить ответьr на вопросЬІ .

счнтанм.

людей, желающих позна­

курсах? - ДИагностика и лече­ ние самЬІХ различньос забо­

Дружина, ДІТИ І ОНУКИ.

ЗАВОДУ "ТОРГМАШ"

комить с я

леваний

с вЬІсокой зффективнос­

свою сумбу по своему же­ ланию. Курс основан на последних открьгrиях в об­ ласти физики и астрофи­ з ики и nо зволяет обояс ­

Одноповерхова

вать как для восстановле­

ну, по фотографин и т. д. Снятие болевь1х ощуще­ ний как при различнь1х за­ болеваниях, таки nри уши­ бах, травмах, ожогах . При­

ния своего здоровья, так и

чём в случае ожога полно­

нить

Двоповерхова

для лечения друтих людей. - Нужно АН иметь меА­ образование мя обучення на курсах? - Не обязательно . Не ­ СІ\іотря..на ВЬІСОКУJО зффек­

стью восстанавливается и

фактьr и собьrтия . Ну а всех, кому надоело болеть, кто хочет восстано­ вить своё здоровье или здо­ ровье близких, кто интере­ суется нетрадиционной ме­ ди цин ой, я приглашаю на

можно

исnользо­

ТИВНОСТЬ, все методики до­

кожньІЙ покров. 3та же ме­ тодика

Познакомившись с

напри­

лам, горящим утлям и т .

n.,

не nолучая при зтом тр авм и ожогов .

курсьr по нетрадиционной

ними, можно получать уни­

гипотонии,

кальньrе результатЬІ .

пертонии . Метод позволя­

медицине, которЬІе прой­ дут с І декабря в школе N.!5. Начало занятий - І де­

ет

кабря в

- НатаА.ья Внкторовна,

в

так

и

считаннь1е

наскоАЬко 3ффектнвно не­

с нимать

траАнцнонная меАнцнна

кризьІ.

при

ги­

минутЬІ

гип е ртониче с ки е

17.30

в

-

Наверное, жеАающнх

может помогать в тех DІу­

Дробление камней в nач­

ч.Іях, когАа офнцнаАьная

ках, желчном rrузЬІре мето­

чення буАеТ АОСТаТОЧНО·

меАнцнна бесснАьна? - Следует отметить, что

дом биознергетики . Определение биопато ­

много. ВеАЬ ЗАоровье - зто саман боАьшая ценность в

возможности нетрадицион­

геннЬІх зон , нахождение в

жнзнн че.Аовека.

ной медициньr настолько

которЬІХ ведёт к различньІМ заболеваниям , вплоть до

велики,

что

оч ень многи е .

пройти АаннЬІЙ курс обу­

(Лиц.

N!! 29781,

Ппо ща

Рік введення

Початкова

Під що раніwе

об'єкта

об'єкта

в експпуатацію

вартість

використовувапось

r 1961р .

61662

гуртожиток

Триповерхова

4478,1

1975р .

396522

інженерний корпус

267,2

1961р .

21616

диrячі ясла

2029,1

1970р .

210936

будинок культури

б дівля будівля будівл я

Заяви про участь в аукціоні треба подати до

грудня

року за адресою:

2000

нику не пов ертається.

Довідки за телефонами:

тов ''ЕФЕС" ЛРОЛОНУЄ: -

ДСП ламінована ДВП ламінована

(20 ко-льорів); (6 кольорів);

порізку ДСП,

"ALTENDORF",

ДВП

на

обладнанні

продаж м ебле вих дета ­

лей. ПОТРІБЕН: заступник керівника вироб­ Адреса: м.Броварн, вул.Б. Хмельннцькоrо,

Минздрава от 2б.ІІ.99.r.).

м.Бровари , Київська обл . , вул . Красовського, 16, СП завод "Торгмаш " . Учасники аукціону повинен не пізніше 1О грудня 2000 року внести на рахунок СП Броварського заводу "То ргмаш ", р/р 26009439 в АППБ "Аваль", м . Бровари, МФО 32161 5, код ЗКПО 01 728991, внесок в розмірі 170 Грн. Вказана суму учас­

07403,

ництва з влаСН)1М автомобілем . сер. АЗ

н.

436,6

будівля

актовом

зале.

4-07-30.

3 ПРАВОМ ПЕРЕПРОФШІОВАИИІ:

кв . м

за гадочнЬІ е

Нормали з ации арте ри ­

Довідки за тел.:

Характеристика

Двоповерхова

м е нять

ального давления, как при

в ольно просТЬІ в примен е ­

нии.

nо зволя ет,

мер, ходить по бить1м стек­

многие

(нова).

Оргкомітет.

НА ПРОДО( ІАКІ ОІ'ЄКІИ

рого

методьr

ручна

"Подольськ"

СП "ІРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД IOPfOBEJIЬHOfO МАWИИО&УДУВАИИІ" ВИСІАВJІІЄ

техники и методики кото­

личнЬІе заболевания . Зти

шинка

28.11. - 10.30; 29.11 . - 10.30; 30.11. - 10.00.

шої роботи 24 листопада та 1 грудня о 18 годині.

N!!1;

-швейна ма­

ПОЧАТОК ЗМАГАНЬ:

ють ·на зустріч і для подаль­

ентом, а также по телефо­

тью излечивать самЬІе ра з­

ративі

1986-87 р.н. "Хто ти, майбутній олімпієць?" . Змагання відбудуться у Броварському вищо­ му училищі фізй чної культури.

учасником театру, запрошу­

медицинЬІ, позволяющими

по зво ляют

-гараж мета­

левий в коопе­

ред юнаків

Усіх, хто любить театраль­

при непосред­

уникальньrми

ПРОДАЄТЬСЯ:

Всеукраїнські змагання з боксу се­

не мистецтво і хоче стати

ственном контакте с паци­

с

НАВЧАННR, nЕРЕКЛАДИ. Тел_: 6-27-74.

на рада ФСТ " Колос" проводять

СТВОРЮЄТЬСЯ НАРОДНИЙ АМАТОРСЬКИЙ ТЕАТР.

методами нетрадиционной

· курсьr рассчитанЬІна

АНfЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА:

\

Центральна рада ФСТ "Колос", обласна рада ФСТ "Колос", район­

НА БАЗІ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

Кроме того, я познаком­ лю слушателей с програм­ мой курса «Проrраммиро­ вание своего будущего»,

-

l.

s1~........__,-с-а_.........__,-с-а1.

р ечень .

НатаАья Внкторовна,

-

Бо людям для щастя багато

по фотографии , жив или нет человек, изображен­ нЬІй на фото, и много дру­ гой интересной информа­ ции . Зто далеко не весь пе­

держки речевого развития

S

Добра тобі , любий, здоров'я доволі,

нии, техника оnределения

Тел.:

(044} 213-28-49, 213-28-64, 213-28-53.

1.

/04494/ 5-21-34, 5-40-05. 1'1 Втрачені номерний знак на трактор серіі УМ 19-36 та технічний пасnорт на трактор МТЗ - 80, заводський номер 280540, двиrун номер 488606, вважати недійсними . 1'1 Загубл ен е пос відчення " Ветеран nраці " серії A-IV NQ451505 від 15 травня 1996р., видане Броварським міським упр.авлінням соціального захисту населення на ім 'я ІВ~ЦЬ-

КОІ Ганни Трохимівни. вважати недійсним .

• 1'1Втрачене посвідчення потерn ілої внаслідок Чорнобиль­ ської катастроф~:~ категоріі 4, серіі В-П ~ 055773, видане на ім' я БОЛОТОВОІ Тетяни Петрівни, вважати недійсним .

1'1 Заrублене посвідчення учасни ка війни В-11 ~ 61752!! від 16 . 11 .98р., видане Броварським відділом соціального захи­

сту населення на ім'я КІРОВОЇ Маріі Петрівни. вважати не­ дійсним .

·новЕ

життя· ­ міської та рм, реііонної Аержавної аамінісmраuіі СПІВЗАСНОВНИКИ : колек muв Броварськuх

ААРЕСА:

V

07400,

Кuївська обл., м. Броварu,

ВіААілu:

сільського госnоАарсmва 4-02-92;

і

міська і раuонна

бухгалтерія ; npuuoм оголошень

paAu,

раuонна

АержаАм іні с mраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Kl N 259 від 10. 12. 1997р. ІНАекс 61285

бульв . Незалежності,

2.

РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

реАакціі raзemu, Броварські

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

і

масової poбomu

nромисловості

4-04-81;

4 -23-26.

+ Редакція не завжди nоділяє nо:шцію авторів. + За точність викладених фактІв вІдnовІдає автор. + АистуваНІUІ з чumaчa..acu - на сторІнках zазети.

+

• : • •

ЗАПРОШУЄМО НА КУРСИ вихідн ого дня

в долі,

1

•Манчестер Сіті•

• У неділю, 26 листопада, о 13 годині в : міському клубі (вул . Гагаріна,6) відбудеться • чергове засідання літературномистецького об ' єднання "Криниця" . •

Щоб смутку не знав, -ми попросимо

nомаются лечению мето­

ронений•

18.10 Т/с •Горянин• 19.00 Репортер 19.15 Погода 19.25 Х/Ф •Аферисти• 20.55 Х/Ф •Рикошет• 22.45 Футбол. •Челсі• -

11 .00 •Вікна у світ• 11.30 Імпреза 12.00 •ІDЕд-студія• 12.30 •BIZ-ТV•

Щоб завжди здоров'я у тебе було.

дами официальной медици­ НЬІ или требуют очень для­

або Стороннім вхід забо­

СТБ

8.05 • BIZ-ТV• 9.00 Новини для родини 10.00 д/с ·Підводна одісея

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

онкологии. Таких зон мно­

тигрів•

15.20 Реnортер 15.40 Х/ф •Золота міна•. 2с. 16.50 Х/Ф ·Ласкаво nросимо.

l.1. •••••••••••••••••••••••

Довгого віку й щастя бажаємо,

заболевания, которЬІе не

· 8.35 Mjc •Бридке каченя• 9.00 Живий звук 9.30 Tjc •Чарівники-2• . 1с. 10.00 ·3 х 4· 10.30 Т/с • Тарзан• 11.20 Світ індійського кіно 13.25 Запитайте в лікаря 13.45 Хjф •Приборкувачка

••••••••••••••••••••••• • •

..S Дорогог~ чолов_іка , батька і l"' ! дІдуся Вактора 1 Максимовича ЧУКАНОВА вітаємо з 75-річчям!

НОВИЙ КАНд,q" 8 .00М/Ф

20.40 Скандали тижня 21 .40 На хвилі успіку 21.50 Х/Ф •Останній

15.50 Сnоживач ва• 16.00 Tfc •Сnрави сімейні• Ні .40 Хjф •Пік-nік• 16.30 Таємниці nортретного · 20.05 •Аншлаг• і Ко 21.00 Авт. nрогр. В . Портнифойє 17.05 Х/Ф •Батьки і діди• кава •день сьомий• 18.30 Футбол. Чемnіонат 21 .45 Погода Ісnаніі 21.50 Х/Ф •дотик зла• 20.30 СТН-тижневик 23.20 Tj c •добро nроти зла• 0.05 Музика ночі 21 .00М/Ф

~ S Усією родиною тебе ми вітаємо.

23.25 Х/Ф •Жорстокі щелеnи•

1З .ОО •Пальчики оближеш!•

цем

А.

Центральний матч туру

13 .ЗО Модний час 14.00 Як на долонях 14.10 О .С.П.-студія 17.00 Ток-шоу ·Я сама• 18.00 Наша музика 18.50 На хвилі успіку 19.30 На хвилі усnіку 19.40 Х-фактор

Подорожі з А. Москаль­

14.50 Кіногороскоn 15.1 0 Світ . Україна.

17.55 Автостиль18.15 Медіа-клуб 18.50 Х/ф •Суддя Дредд• 20.40 Бізнес-студія 21.25 Італ . футбол . Серія

• Я знаю

все•

вокзал•

А.

Центральний матч туру

1О . 50 Як на долонях 11.00 Економічний огляд 11 .30 Чинник усnіку 12.00 Поради 12.30 Стильне шоу •Фаsон•

9 .20 М/Ф 10.05 Х/Ф •Крок з даку• 11.30 Муз. nрогр. ·М-файли• 12.00 Разваж. nрогр. •Базар-

12.30

14.25 Сократ-Свінг 14.55 ·ІDЕА-студія• 15.15 Ні пуку ні пера' 15.55 Італ. футбол. Сер ія

ринди•

9.10 На хвилі усnіку 9.20 Про кохання 9.55 Інтелект. шоу

ІСТV

1~---....r~---....rs

C!J(Q]E:ffЗfilg :!J ЬJШ І

ЮТАР

7.00 Без питань 8.00 На хвилі усnіку 8.1 О Рок-архів від • Тинди-

7.00 Муз. ранок 8.00 Насправді 8.25 nерехрестя 8.55 Хіт-nарад •Гаряча сімка• 9.00, 13.00, 14.00, 15.00, 6.00. 17.00, 18.00, 19.00. 20.00 •Факти•

·Бренд року-2000·

22.30 Х/Ф •Вчитель·фе~

дина, що йде)• 9.З5 Бути жінкою

0.20 Прогр.

14.00 Комn'ютер Х 14.15 Формуладолі 14.30 Всеукраїнський конкурс

19.ЗО Адреси ділової удачі

19.40 Трансnорт України 20.00 Прогр. •Отже ...• 20.20 Адреси діловоїудачі 20.35 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел

тисячоліття, що йде. Фільм 6

20.30 Х/Ф •Глорія• 22.30 Великі nерегони 22.40 Прогр. В. Піховшека

911· 18.00 УТН- •Вечір• 18.10 Погода 18.15 Сім днів 18.45 Бути жінкою 19.10 Х/Ф •Попелюшка• 20.40 Вечірня казка 21.00 7 днів 22. ОО Погода 22.05 Х/Ф •Блакитна каска• 23.45 Погода 23.50 Хіт-2000 0.00 Доброї ночі, Україно!

стяка

10.З5 Муз. nарадвід •Катрін• 11.05 Х/Ф • Тривожний рейс NП1• 12.35 Ток-шоу •В гостях у Д. Гордона• 13.З5 Телемагазин 13.50 Один на один з ... 14.35 Прогр. UK 14.-50 Малий бізнес сьогодні 15.20 Телемагазин 15.30 Прогр. •Стрес•

дою

14.30 Відкриваємо Біблію 15.00 Прихованою камерою 15.35 Ток-шоу•Без табу• 16.20 Т/с •Маросейка, 12•.

14.00.М/Ф на замовлення

10.05 Шоу самотнього холо­

Пізнавально-розваж. nрогр. •Вікенд• з І. Зінченко 11 .00 Смачно з Борисом Бур-

10.30

моги•

За змІст рекла..аси відnовідальність несе рекла..чодавець.

Арук oфc e mнu u :

Об ся г

1

Ар уков а нuu арк уш .

ВіААрук о вано в ЗА Т "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у с правах

npecu

інформаuії Кuїв ської облАержаАм ініс mраuії.

ma

Зам.

4205 2005

Тираж

прим.

#92 2000  
#92 2000  
Advertisement