Page 1

Субота листопада

14

1998 р. N!! 92 (8984) Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрації

Завтра- .Qень працівників сільського господарства r----------------------~r-------~r----------~-~--~------~ Дорогі ІІ ШановнІ працІвники І І Броварські районна державна адміністрація, районна рада, ІІ райком профспілки працівників сільського господарства щиро

І вітають усіх трудівників агропромислового комплексу району, І І

1

ветеранів сільськогосподарського виробництва з нагоди

І

Висловлюємо глибоку nодяку за сумлінну і наполегливу працю,

Дня працівників сільського господарства.

працівники

11 І

сільського

господарства!

сільського господарства Броварщини!

І І

11

Ваша хліборобська праця споконвіку користувалася великою по-І шаною в народі. І нині, коли наша держава пер_еживає не кращі часи,І

Броварська міська ІІ ви nродовжуєт~ н_евnинно трудитись з одним бажанням, щоб у кожно-

І рада, їі виконавчий ко-

• го

з нас бу_в ХЛІ? 1до ХЛІба.

.

1

. . ·І за вашу нелегку, але nочесну сnраву - забезnечення населення І І мітет щиро і сердечно Н~зькии уклІн вам, д~роп ~руд1~ники !1ан1в 11>ерм, за вашу праце-І І сільськогосnодарською nродукцією. І І вітають вас з nрофесій-] І л_юбнІсть, ~евтомнють, ВІдданІс:ь 1 мудрІсть, яю ви виявляєте до ма- 1 Бажаємо вам, шановні земляки, міцного здоров'я, колосистої т1нки-земщ яка, в свою чергу, вІддячує вам щедрими nлодами. 3 І ниви, дорідних урожаїв, миру і злагоди, щастя і достатку кожній сім'ї, І І ~им свято~. , ичимо вам Від щирого серця вітаю вас з nрофесійним святом, зичу міцного І . . . · ю 1натхнення та уnІХІВ у працІ. 1 1 1 вашим. СІМ ям, щастя ' 11 здоров •я надовп· роки, б езмежного щастя, гли б око1·· вІри у кращу дол 1 Нехай трудові звершення жителів району будуть рясними і багарад??ТІ, здоро~- я, нових рідної України. І І тими на nеремоги, трудові здобутки - на благо незалежної України. І І усПІХІ_~ ~ вашІи бла_гоХай у ваших оселях завжди панує злагода й дцбробут, благопо-

11

.

11

І

І

І І родНІИ~ над~Івичаино

Володимир

ХОМЕНКО

Леонід

СЛОБОДЯНЮК

Галина

ТИТАРЄВА

І

І

важливІи працІ.

11 11

Іван ПЕТРЕНКО. 11

луччя та любов.

І

З повагою

-

.. народний депутат Украіни Олексій ІЩЕНКО. 1

~----------------------~~-------~~----------------------~ ОСЬ і настав вирішальний етап напруженої праці сільських трудівників. Прийшла пора підби­ вати підсумки досягнутого, проаналізувати при­ чини упущень. Ніхто не заперечує: з кожним ро­ ком господарювати стає ще складніше, бо все більше треба докладати зусиль, енергії, наполег­ ливості, аби домагатися пристойних результатів.

І.М.Соловей- бригадир бригади по вирощуван­ ню цукрового буряка КСП «Русанівське», П.І.Марченко- тракторист агрофірми «Лан», М.П.Довгодько -тракторист КСП «Придес­ нянське». Фермери: І.О.Басюк, Г.С.Бачурін,

Доля нинішнього врожаю вирішувалася в дуже непростих умовах. Але відрадно, що труд селJ!н не був даремним. Судіть самі. Нинішнього року зібрано 30,5 тисячі тонн зерна, що більше мину­ лорічного показника майже на 5 тисяч тонн. З приємністю ми констатуємо той факт, що в сільгосппідприємствах Броварщини збільшуєть­ ся поголів'я свиней та птиці, більше ніж на 500 кілограмів зріс надій на кожну фуражну корову. А за урожайністю зернової кукурудзи, яка сягає понад 60 центнерів із

цює колектив ВАТ «Рудн"я», який багато років

І.Л.Галагоза, В.С.Шусть та інші. .хоч приїхали д() I<Gf1«

Незважаючи на скрутну ситуацію, успішно пра­

·г.вибілlf~;еМJІІ()~.J}:ЦД.~увумережані шати сад, І . ухі~ьке» 3fамого ранку, не побачили ніде сніжн?­

(5ілої !іезайм.ЩІоq"! 7 д?Р?Ч,r.!:{<) )3ріх ~~рqб.и~чих п~розділів Господарства бу~

очолює В.В.Фролов- спеціаліст своєї справи, та­

вжедq(ірев'їждженімашинами, rpaKTQP<L~И, іншою технікою, яка раз-по-р<Q QІ~()%'13fU!ася.сі.JІьс~кими маршрутами. І в том~ ()уJщдобраі прикмета ч~су

туації, зумів мобілізувати колектив, провести мо­

лановитий організатор. Борються за виживання, не втрачаючи надії на краще, й інші наші підприємства: КСП «Бобриць­ ке» (голова С.Г.Малюга), КСП «Требухівське» (голова О.С.Барський), КСП «Придсснянське» (голова В.Д.Прохоренко), радгосп «Калитянсь­ кий» (директор С.І.Рудак), КСП «Нова Україна» (О.В.Толмачов), КСП «Семиполківське» (В.М.Кукшин) та ІНШІ/колективи і їх керівники. Так, сьогодні ней­ мовірно тяжко селя­ нам, працівникам ланів і ферм як колек­ тивних підприємств, так і фермерських. Нестача обігових коштів, техніки, міндобрив, насіння, страшний диспаритет цін на промислову і сільськогосподарську продукцію призвели до занепаду сільськогосподарського виробництва. Але ми всі прекрасно розуміємо, що так продов­ жуватись до.вго не може. Повинна буіи зупинка, від якої рух розпочинається вперед. Нам потрібно надіятись, що цей рік спаду в сільському госпо­ дарстві- останній. Надія ця пов'язана з тим, шо вийшов ряд директивнИх документів Кабінету міністрів, указів Президента про списання та ре­ структуризацію боргів сільськогосподарських ви­ робників. З нового року вступає у силу Указ Пре­ зидента «Про єдиний податок», який зменшить податкові платежі сільськогосподарським вироб­ никам у 2-3 рази від тих, які були попередні. Кабінетом міністрів, Верховною Радою ініціюється створення нового вітчизняного ма­ шинно-тракторного парку на умовах лізінгу на­ дання його товаровиробникам, а також створен­

дернізацію господарства, і сьогодні технологія на

ня машинотехнологічних станцій для ведення ви­

цього довелося позичати пальне під розрахунок майбутньою продукцією, так

виро(;ництві відповідає світовим стандартам. Уже багато років на Броварщині і в Україні з гордістю називають ім'я П.Ф.Волохи і його гос­ подарство- держплемзавод «Плосківський», який за продуктивністю худоби і урожаями не має собі рівних у державі. Держплемзавод прославляють такі люди, як Г.В.Какун, М.І.Псдорашко, які за І О місяців надоїш-" молока на кожну корову по­ над 5000 кілограм ..

сокоефективного сільськогосподарського вироб­ Нам потрібні час і витримка, організованість і злагода. Необхідно зберегти майновий комплекс, техніку, худобу, адже це надбання не одного по­ коління. Створювали його, будували сотні тисяч людей і нікому не дана права руйнувати будівлі й механізми, знищувати племінну цінну худобу, тим більше, що це сьогодні є власністю громади.

само, як і насіння, корми для худоби, які звозили з усього району та від дальніх сусідів, плівку для накриття двох гектарів теплиць та інше. Вдячний людям, які взялися до роботи з відповідальністю, з повною віддачею.

Щирої подяки і шани заслуговують люди, на яких тримається сtnьськогосподарське виробниц­

Шановні земляки, працівники села! Нам по­ трібно вірити в краще майбутнє, самим будувати

гектара, район є кра­

щим у області. Є певні досягнення і в овочівництві. На 2 тисячі тонн більше, ніж торік, вироблено й реалізовано овочевої продукції. На полях району вирощено 15 тисяч тошr цукрового

буряка. Це плоди праці наших самовідданих трудів­

ників, які за будь-якої ситуації гідні свого обов'яз­ ку. Скажіть, хіба не справжній трудовий подвиг виявила тепличниця ВАТ «Тепличний» Н.І.Кили­ хевич, котра на площі 1136 квадратних мстрів

виростила по 42,8 кілограма помідорів. Це цілих тонн! Високих результатів досягли й їі колеги­ тепличниці Г.А.Марчук, В.О.Романенко та інші. Усього до столу жителів Броварів, Києва, інших міст України надійшло І І тисяч тонн овочів. Пре­ красний показник! Чи не тому заробітна плата в «Тепличному» у кращих працівників сягає тисячі гривень на місяць. І не тільки нараховується, але й виплачується своєчасно.

49

ВАТ «Комбінат «Тепличний» багато років очо­ лює мудрий, наполегливий, невтомний, далеког­

лядний, вимогливий до себе і колективу голова В.І.Чернишенко. Він не розгубився в скрутній си­

тво: А.Ф.Лилик- 1\\еханізатор КСП «Бобрицьке», І.А.Радченко - м,еханізатор агрофір"ми «Лан», В.Г.Криваль - механізатор КСП «Придеснянсь­ ке», А.І.Григорчук- комбайнер КСП «Трсбухі­ вське», О.М.Смоловик- пташниця КСП «Семи­

його своєю самовідданою працею, любов'ю до рідної землі, рідного краю, своїх дітей.

мський механізатор ВАТ «Княжицьке», В.П.Власюк -тракторист-машиніст ВАТ «Рудня», М.І.Шита- пташниця ВАТ «Броварський ППР», Л.І.Кремінь - тракторист КСП «Мічуріна»,

Л.І.Бондаренко -свинарка КСП «Нова Україна»,

начальник АПК району.

полківське», О.В.Лапка- тракторист КСП «Жер­

д.И . працюють, а отЯ\е ·ж.итт,s~ ... іnраЦІ>двИ:тих требухівців. За с,s~.добрі зміни, які сельчани

.

qpa Олександра Сергійовича

Барського. Хоч він категорично протИ такоr·о твердження. Бо вважає, що вирішальним фактором є люди, спеціалісти підрозділів, їхнє вболівання за долю господарства, рідного села, держави, бажання побудувати гідне життя.

Власне, наша роз . 13 переддень свята Дня працівників сільського господарства і відб... я за умо&и, що ми не будемо розглядати успіхи господарства як заслугу директора. Це - заслуга людей, він лише допоміг повірити у власні сили: Про те, що це було нелегко, доводиться лише здогадуватися. Б оне~ цравилах Олександра Сергійовича бути суддею іншим, в його правилах- робити свою справу так, як велить честь хлібороба, совість громадянина. І все ж, перепрошую директора, не сказати хоча б у загальних рисах про те, в якому стані було прийняте ним господарство 22 березня 1997 року, значить, погрішити п,роти істини. Значить, ні з чим буде зрівняти результати господарської діяльності колективу за останні півтор~ року. І хоч тоді вже впевнено володарювала весна, та станом на 22 березня 1997 року не було зорано жодного гектара угідь. 750 голів ВРХ, вражених туберкульозом, ледь животіли, порожні засіки і силосні траншеї приводили у розпач тваринників, в наявності не було жодного літра бензину і солярки, зате була повна відсутність посівного матеріалу, весь тракторний парк знаходився у дворах механізаторів, заборгованість по зарплаті становила 17 місяців. Не функціонували теплиці та консервний завод, об'єкти соцкультпобуту потребували ремонту. Щоб приступити до відновлення складного виробничо-господарського комплексу, потрібні були немалі кошти. Можна було взяти позику- держава в такий спосіб підтримує товаровиробників. Та О.С.Барський пішов іншим шляхом і вважає, що саме завдяки цьому вижили. Бо величезні відсотки за кредити просто знищили б економічно слабке господарство. -З чого ж починШІи?- саме з такого запитання розпочШІася наша роз.111ова з

головою КСП ((Требухівське)) Олександром-Сергійовичем БАРСЬКИМ. - Почали з того, що не потребує затрат. З трудової дисципліни. Кожен спеціаліст, керівник підрозділу, робітник мав чітко знати і ВJ;!Конувати свої обов 'язки. Допомогло те, що у людей було бажання працювати, бо вони стомилися від бездіяльності й безгрошів 'я. Через тиждень зібрали докупи

тракторний парк. Провели оранку і сівбу ярих на площі

ництва.

Вітаючи усіх працівників сільського господар­ ства з професійним святом, зичу вам доброго здо­ ров'я й щастя, благополуччя, радості і наснаги, творчих задумів. Хай береже JU.LC доля, будуть щасливими ваші сім'ї, дарує життя, щиру радість і впевненість, що всі найзаповітніші мрії збудуться. Нехай успіхи вінчають ваш тернистий шлях. Бо ж ваша праця- то джерело життя! Анатолій КОСЕНКО, заступник голови райдержадміністрації,

дівське», А.О.Кушнір- бригадир птахівничої бри­ гади ВАТ «Птахофабрика «Київська», А.П.Знає­

9 Qз,tщщщq де; щq т;qсцq,Іщрщ ·•. 1-!<LJІ.a,r;()Д)l})'Baт · ед • пів:rЬl?<t.останні сцод . . пов'язують з лрих , > на посаду

2 тис.

га. Правда, для

-І результати не забарtишся? -Зимували вже зі своїми кормами, яких припасли з півторарічним запасом, що дозволило також розрахуватися з боргами. Результати своєї п~аці побачили і хлібороби, які валовий збір зерна з І ,4 тис. тонн збільшили до 2,6 тис. тонн, а цього року довели його до 4 тисяч тонн. Требухінські механізатори

t

цьорічної жнивної пори першими в районі завершиJtи збір урожаю на площі

тис. га. Це був справжній трудовий подвиг наших хліборобів. П'ять стареньких комбайнів працювали на всю потужність повний світловий день. Виходив якийсь з ладу, за ніч замінювали двигун, і світанок він знову зустрічав у полі. Не гірше працювали і кормавиробники-заготовили трирічний запас

2

кормів. Заслуговують слів вдячності тепличники і садівники, які також потрудилися на славу. Щодня 4-5 машин з овочевою продукцією та яблуками (а влітку з ягодами) виїжджають на ринки Києва та Броварів. Вирішили реалізовувати свqю продукцію самі, без послуг торгівлі. І все це дало певний результат. Грошову заборгованість по зарплаті скорочено до трьох місяців. Окрім того, працівники господарства та пенсіонери при бажанні мають

можливість без обмежень в рахунок зарплати виписати цукор, крупи, пшеницю, жом, добрива, будівельні матеріали тощо за цінами, значно нижчими, ніж у торговельній мережі. (Закінчения на 4-ій сторіиці).


1В-30 Х/Ф •БуднІ карного роз-

ПОНЕДІЛОК

УТ· і Анонс Агромаr·азин Доброго ранку, Україно! 8.ЗО, 21.45 Погода

15.25, 19.20,

7.00 Анонс 7.05 Муз. non-stbp 10.00 Муз. nарад най-най

Джан­

УТ-3

серІя 11.ЗО Національний хіт-парад. Топ-10 12.00, 15.00. 18 ОО, 21 ОО, 23.35

но опІвднІ• 1З.20 Муз.

1~.30 М/Ф д/Ф

.. соломія Крушельницька ... 16.30 МІс .. чсрепашки-fііндзя• 17.30 ТІс "РозпачnивІ• 18.20 Tjc •ВІтер у спину• 19.30 Саме •ой 20.00 Т/с •Шоу БеннІ Xlnna• 20.30 Фінансовий огляд 20.40 Вечірня •а1ка 22.00 Футбол віД •УТН· 22.30 1"/с •ТемнІ небеса•. 1 16.00

ВіДQМЗ". Ч.1

М/Ф ·Маленький nринц•.

14.45

се~ія

Анонс

З світової музично• скарб­

1+1

•МЗ• час•

Добрі новини Новосел СІТ Муз. пауза 21.ЗО Муз.-розв. nрограма

15

1 .ЗО

ангтиськоі мови

ВІВТОРОК

Ві11

.. перtJхрести•-

до ус-

піху

12 30 ДІМ і ClИ/lb 13.00 Сnіває Н. Шестакова 1З 15 Закон є закон 13.20 ХІФ •Мистецтво nодо-

УТ-1 Агромагазин Доброго р<НІку, Укра1110' 21.45 Погода 8.05, 15.55, 19 20. 23.35 ІіаІ~іо-

6.05 6.15

батися жінкам•

14.50 Закон є закон 16.00 тсн 16.15 Не всі вдома 17.30 Т/с .. Район &еверnІ

е.ОО,

нальний хіт-nарад

8.40 Т/с •ВІтер у спину .. 9.40 Фінансовий огляд 9.50 Футбол від УТf1 10.25 М/Ф 10.40 Образи. Нар. арт. Украіни

18.30 ТІс •Чиказо.ка надія• 19 20 ·нови~<и ВІ/\ Іа-Іа 19.ЗО 1 СН 19.55 Х/ф ·ВІйна дnА nрези­

В. Пивоваров

7

/\ОВІ'ОІЮСИКіО •Під сонцем СенТроnР." 23.15 rсн

УТН Національний хіт-п~рад.

12.15

Хіт-журнал

6.ЗО,

Альманах .. оснооя• 1З.15 Діловий канал

15.20 М/ф 16.00 д/Ф .. яйце динозnврn• 16.30 МІс .. черепаш.:и-•нкдзя• 17.00 Т/с wРозnачnивІ•• 18.20 Т/с •ВІтер у сnкну .. 19.10 Саме тси 20.00 д/Ф •Шляхом добору• 20.25 Фінансовий огляд 20.40 Вечірня казка 22.00 Х/Ф •Таємниця рейса 1501• 0.00 Х/ф •НІагара•

··Наш час•

7.20 Програма •Стрес• 7.50 ВОІСТИНУ Відверто 8.10 МІФ 9.00 Погляд збоку 9.50 Інформ. nрограма

Т/с

.. кохання

13.1(• К·~!rн;t-І<:і Н•JВИНИ

С. Пита-1nснко. Сторінк~1 :---ан І"Р Урсж

18 лис"fопада

1\~,ф .. 1\·іаРЕ>-!;І~КИ'tЧ.Р!'~· 2

1:., :U

fі1СИЛІВКС.1 -

6.05 Агромагазиt< 6.15 Доброго ранку. Україно! 8.00. 21.45 Погода 8.З5. 19.45 Національний ><іт-nарад

Т/С •Вітер у СПИtіУ•

9.40 Фінаt-tсоеий огл'Rд 9.50 д/Ф 10.10 Національний хіт .. nарад nредставляє ... 10.40 Планета людей 11.00 Нове ПОКОЛІННЯ 11.30 Телеканал .. nраво .. 12.00, 15.00, 18.00. 21.00. 0.00 УТН

12.15 Служу народові Украіни! 12.45 Зірки, на сцену! 13.15 Діловий канаn 15.15 Вітражі 16.00 д/Ф •Латвії - 80•

Олесь) Уро' францу:!ькоі моr;І1 Ш. f-'уст<.шелі. ··Ви1).13Ь

17.00 12.05

Закон

12.35

Муз.

18.20 Т/с •ВІтер у спину• 19.20 Саме той 19.50 Співає Н. Яремчук 20.25 Фінансовий огляд 20.40 Ве4ірня кезка 22.00 Х/Ф •СповІдІ.• 23.ЗО Національний хіт-парад. ХІт року

Телевиt.;тава ~·Блакитна ч>u-

яндз.•. 1 серія

·

н1

7.00 Сніданок з •1+1• 8.00 Т/с •Кохання І таємниці Сансет Щ!І

t.:

за~uн

Оранта моменти

Оксана Мо,

черад

13.05 Закон є зако11 13.1 О Х/ф •КухнЯ nоnьс ... ка• 15.00 Закон с за•·.ш1 16.00 lCH 16.15 Не осІ вдома 17 .ЗО Т /с .. Район БеверnІ

Голос .. nеремоги .. Громадсt.•е телеtачення

МІФ. Е:;кулал :J~ит Окремо озят"'й район Шо11-таІім t:1форм. n~.пгrян..tз .. наш

·~ас

-'\>45

..

Аrри•. ФІло.м 4-й.

Програма

.. я.

2

серІя

це було•.

·Сnрава Овечкіни•. або По­ вітряні терор.,сти• ... сім Си­

ХІЛЛ3•

меонів ..

23.20 ХІФ •Kopono. Раnо.ф• 1.00 ··Подробиці•. Підсумки д><я

7.05 7.35 7.50 8.00

7.05, 17.45 Грації від •Гравісу• 7.30 Весь світ театру 8.00 Вистава. М. Старицький.

Троnе•

УТ-3

9.00

ІВТЕ~

хдт••

7.00 Ра11очок 8.00 ТІс «Жорстокий 9.15 Т/с .. найтмен-

9.20

весни

Телсексnрес

людина

Торгінформ

Тt~rнзр.tзійний ц,ентр моди

10.ЗО, 2З.10 Телевізійна nатруль­

на сnужба ·Си rуаці<І• ТІс •НестІр Бурма

10.40

cny-

кае•

12.20 Життя серед ,.-ипя 12.50, 18.00 Інтерноо.,ни 13.05 Киівські новини 13.15 Tfc .. на вІстрі• 13.55 Співає А. Вербицька 14.15 Олскt:андр Бл.,скунов-

,,., ·~

11.ЗО Шикуйсь, шлягере!

--

12.00

З док. циклу

nяд ..

:

хі­

.. ретропог­

··Полтава відома і не­

відома ... Ч.2

Танцювальна аеробіка 1З.ОО Таєм><иці стародавніх цивілізацІй:

рург ХХІ ст

14.55

10.45. 12.45, 15.15, 18.45. 19.50, 20.50. 1.25 Новосел 11.00 Новини Євроnи

15.30 14.10 15.30 16.00

кельти

Муз. nрограма. Кай Метов Дитяча аеробіка М/с

Телегазета.

Нерухомість

11.15 Муз. nрограма 11.30, 20.45 Автоторг 11.40 М/Ф 12 .ОО Всеперемагаючий

голос ві-

12.ЗО Мjф 1З.10 Тинди-ринди 14.10 Знайомство з дїлоІ!ою Австрісю

14.35 Діалоги· 16.05 МІф 16.35 Свя1і ІlЗОни 17.00 Хочу кліn! 17.05 Євроnа сьогодні 17.35 ПростQ музи~а 18.05 Х/Ф .. 19.25 Клятва Гіnnократ 20.15 3.-.ручtшки 21.00 Хjф •СТ.lї'а збро"• 22.45 Ра~ом з R3"" 23.45 Х/Ф •Навада Сміт•

.. горянин•

1 6.ЗО

?0.45

Зорян• зустріч4

ВІдкриті небеса

Цілком таємно

тз Вона" 1З.ЗО Візит. Фінляtщія. Ч.1, Ви­

сокі Тщри

17.30 Т/с •Роки моnодІ• 18.26, 21>.'56, 23.26 Головні J)Одіі дня (ТІА .. вікна•) · 18.30 Т/с •МандрІвний nицар• 19.30 Т/с •Чарnо.зів клопІт>20.00 Т/с •Вир свІтІв• 21.00 Т/с •Таємниці Но.ю-йор-

канал

1С:.ТV

·•Нсогамов•·о ..

~~/с .,і.сй. Арнольде~

..

Телемап~зин.

30 14.00 Tjc

-Зх4•. Найкумедніше до-

машнс відео

торія А•. Хітn"рад

года

ка•

22.00 ВеЧІрні вісті (ТІА 22.30 Т/с •Ренегат•

•Вікна .. )

2З.ЗО Тижневий огляд НБА 0.00 Мистецький канал •Терито­ рія А•. Хіт-nарад

1.00

Програма nерсдач на завт-

1'"-

35

КІІНІІ.ІІ

rrA8IC

18.05, 21.10, 0.10 ТорГІнформ 18.20, 2020 Гr•щ•і nід .. гравісу• 18.45 Мі...;т ..І і СТСЛL-11..1,.1 c.;RiTy f9.()Q Курс німецької мови ·Was?• 19.15 Комn'ютер Х 19-ЗО Т/с •Гвадсnуnе• · ?11.50 Н:1 лобр~·.н: 1 і, )t:ra.-1! 21.25 r арчі НОВ.-1Н"І 21 .ЗО TGK·l..!...:OY .. ·~аме ru;, .. 8.30

Від

.. n~..;рехпсстя·• ·- .no vcn,.

ху!

від

.. тинди-риt<-

Прос:1n музика

Ві1алія Пе-

9.00 Tfc оСокоnмне гнІЗДО• 9.45 ·Eiite ІtаІіа•. Тслемагазиt< 10.00 Т/с •Готеnо.• 10.45 "ЕІі~е ltldiІa•. Теnемагазин 1 1 .ОО Т jc •Чарло.зів кпоnІт• 11.25 Т/с •Відкриваючи свІт• 11 .50 •f'li\e \\а\іа•. 1елемага><щ Телекомпанія nросить вибачF:ння у гл-ядачів :.а nерерву у

KIIHtLf

моеленні з

•ЖиттR І пригоди чо-

тирьох друзІв•.

1

12.00

до

16.30,

nоо'язану з профіnаК1ИКОt(.'

серія

тсх.нічІtих засобів

14.З5 Арr-афіш3

16.ЗО М"стецький к"нал ·Тери­

15.05 Нон-с1оп рандеву 15.45 М/Ф 15.55 А ми самі з вусами 16.30 М/Ф 16.40 Дитячий ансамбль ·Ки"­ ttочка .. 17 .ЗО Джаз-стеn-танц-кnас! 17.55 .. я- пам·ятник СобІ!•. М.

торія А ... Хі•-nарм 17.20 •ЕШе ltalia•. Телемагазин 17.28, 19.58, 22.28 МИКО/ІИІ<а ПО­

Вороt~ін

18.45 ·Еоліс•- світ тканин 18.50 Т ;с •Hew БрИД>Кес• 19.40 Толока 20.00 Трднсформа 20.ЗО Clf 20.50 Дай n'ять• 20.55 Корисні поради 21 .ОО Антресолька 21.15 МІСЬКі нов .. ни 21.З5 Що? Де? Почім?

21.45 22.00

Хрсщаrик Щоденник виставки •Ін­

форматика і зе'язок. ВаЬу Ех ро•

ГОда

17.30 Т/С •Роки моnодІ• 18 26. 20.56, 23.26 Головні nодії дня (ТІА .. вікна•) 18.30 Т/с •МандрІвний nицар• 19.30 Т/с •Чарnо.зів клоnІт20.00 Т/с •Вир світІв• 21.00 Тfc •ТаємницІ Но.ю-Йорка•

21.55 \1\длон• ІІІ ~ИСЯ'ЮnІТТ>~ 22.00 Вечірні вісті (ТІА •Вікна•) 22.30 Т/с •Ренеrат• 23.15 ·Eiite ІtаІіа•. Телемагазин 2З.ЗО Ток-шоу Тетяни Магар •ВіІІ та Вона .. 0.00 М"стец11кий кавал •Терито­

рія А•. )'(іт-парад

1 .ОО

Програма nередач на завт­ ра

22.15 Х/Ф •ПривІт, артистІ• 2З.50 Ровес~<ик

0.05 0.20

35

Ексnрес-інформ Комn'ютер Х

.О.З5 Привіт ... зuотра! ві-

•У виnадку иещас-

МІф

ра""з

12:50 .. Eiite ltalild•. Телемзгазин 13.00 Ток-шоу Тет~ни Магар •Він

16.00 Ім'я 16.45 М/Ф 16.55 ·Л.П.М.• 17.10 Псіхали! 17.35 Вогнеборці 17.55 Стол.щя 18.10 Творча лабораторія 18.40 Вс:е npo податки 18.55 Новий Киів. Доля Подола 19.20 Поіхали! 19.40 Tjc •Життя І приrоди чо­ тирьох друзІв•. 1 серІя 20.50 Супершоу •ПростІше nрос­

світу

пауза

20.05 20. 15

·Теле-

17.20 •Eiite :talia•. Телемагазин 17.28. 19.58, 22.28 Ми~олина по­

2З.З5 Ексг.псс·Інформ Х;ф --Тільки орnам пІд

руючого

Муз. nрограма. Груnа •Но­ гу звело•. Ч.2 16.20 Сакура-шоу

37 КІІНІІ.ІІ

місці Посольства в УкраіІ.<і nредставляють. Великобританія 14.35 Бенефіс на двох

сиn ум

11.15 Муз. програма 11 -ЗО. 17.30 Автоторг 11.40 МІФ 13.10 я-· головний 14.20 Дивовижний світ 15.15 Муз. кліпи 15.30 д!Ф .. зниклі цивілізації. Егейське море .. 16.30 Всеnеремагаючий голос

2З.З5 ФіІіаНСІ1СТ

14.05

0.00

НерухомІсть

ефірі

14.30 Т/с •Сокоnине гніздо• 15.15 «Eiite ІtаІІа ... ТР.пемагазин 15.30 М/с .. невгамовні• 16.00 м;с -rей. дркоnьде 1.• 16.30 Мистецький каt•ал ••Тери-

ди•

Телеекспрес .ОО. 15.00, 17 .ОО Телегазета.

хвиля•

12.30 Телекурс німецької мови .. дrres Gute•· 12.50 Джаз-стеn-танц-клас! 13.00 Тjс •Hew Брід>Кес• 13.55 10 хвилин нз nорожньому

23 05

7.05 МІФ 7.35 Експре<:-інформ 7. 50 Європа сьогоднr 8.20 Х/Ф 9.40 Просто музика 10.10 МІф 10.50, 13.00. 14.50. 21.55, 2З.50

мецька

20.50 На добраніч, діт"! 21.25 ДоСІрі новини 21.30 Розсnабтеся. ви в 22.00 Х/ф •Зигзаг•

14.00

мови

ВАІ'Т ТОВІС

18.05, 21.10, 0.00 Торгінформ 18.20 Грації від ·Гравісу• 18.45 Mlt ·Горянин• 19.15 Комn'ютер Х 19.30 Т/с •Гвадеnуnе• 20.30 Комnакт телекомnаніі нНі·

11.50 12.00

21. ЗО Р3курс 21.40 Діало"' 22.05 Рок-архів

2?.20 Комп'юоср Х 22.40 Домов"к 23.30 Молодіжний канал -м .. 0.30 Мікс 1.30 Програма ·Стрес• 1.45 Реклама 1.50 Х/ф •Таємні друзІ•

КІІНІІ.ІІ

раз, коnи

В or "'с" І 8 2~) t-/IІ~•·of~''·a пuгода } 8 :.'f"l r· '.Н-ІОJ.НЧНІ.,И ВІСНИf(

соцького

П'А8ІС

9.00 Tfc •Соколине rніздо• 9.45 .. Eiite ltalia• Телемагазин 10.00 Т/С •Готеnо.• 10.45 ·ЕІі1е ІtзІіа•. Телемагазиt< 11.00 Т/С •ЧарnьзІв КЛОПІТ• 11.30 Т/с .. вІдкриваючи свІт• 12.00 .. хмарО4ОС•. М·оична nрог-

І 7.50 • Elite ttalia•.

удачІ

канІІА

7.25. 21.45 Міські новини 7.35, 21.00 Антресолька 7.50. 20 55 Корисні nоради 8.00 Мир будинку твоєму В.ЗО, 16.30, 21.15 Хрещатик 8.45 Щоденник виставки ... мР-д-

і 1.0G M/G

УХРТ

35

7.10 ЕкономІчний огляд 7.30. 16.00, 19.00. 23.45

32

"1')\j.,'

.

та Вона• 13.ЗО Conu нового сезону

того•

I.QHQA

19. 15 Курс німецькоі .. was?. 20.00 Наш час 20.25 Адреси діловоі 20.45 Гарні новини :?.1.00 СІТ 21.20 Муз. пзуза 21 :45 Міста і стоnиці 22.00 Шtсола бізнесу

17,15 Муз. 17.40 МІФ 17.50 Х./ф

1З.ОО Ток-шоу Тетяни Магар •Він

7.30

Д;)\1

Арнольде'•

22.00 За чудову Украіну! 22.1 О Х/Ф •Взимку у ВенецІі•. 1 серІя . 23.45 Решето. Дайджест 0.40 Х/ф •Вусатий НАНО.•

16.55 .. ПС1ЛІ1 1]~1 .. : ·•СП!р:1ЛЬ Ч.1.Су ... 18.00, 18. 15. 23 ОО Програма

11

10.00 Реальний сектор 10.30, 12.ЗО, 15.00. 17.ЗО, 18.30. 1935. 20.З5, 2І.ЗО, 1.10

ночі•

10.00

·За двома зайЦRМИ•. Ч.1 Тележурнал •Комnакт теле­ комnанії •Німецька хвиля• ·Палітри•: .. шматочки вівта­ ря•

янrоn•

Т08ІС

ВtСІМН<lДЦЯ"Ть МИПЄВОСіей

зо

.. гей,

я бачив Париж11.ЗО Астрологічний прогноз Хіхоньки-хахоІІькІ1 д;с ·Незабутні жінки сто­ ліпя•. Одрі Хеnберн

8.50 ДІаЛОГИ 9 45 Надзnичайн"й світ 10.15 Ток-шоу ·Арабески• 10.50, 13 оо. 14.50, 16.50, 19 50 11.00, 20.00, .22.30

.. невгамовні•

лайф-98. Нове в стоматоло­ ГІї ..

8АІ'Т

К8НІІА

Програма передач на ~автра

ІСТ'9'

9.00 Зроби себе! 9.30 Х/Ф •ОстаннІй

МІФ Ексnрес-інформ Со~т• 11Зони

25

сонцем Сен­

:?3.15 1СН 23.40 Х/Ф •Hiarapa•

0/lHe

Творчий вечір нар. аро. Ук-

25

КІІНІІ.ІІ

nрограма

•На-На• ... і буде СВЯТО

2045 Торгінформ 20.50 Гарні новини 21 ОО СІТ :? 1 20 Муз. пауза 21 45 K.i.S S. 22 10 Вернісаж~ 22 20 Вікно у містику 23.00 Х/Ф •Гіркий мІсяцо.• 1.ЗО Про• рама .. стрес• 1.45 Реклама 1.50 Х!ф .. 1871, актори•

ночІ•

21.40 СВ-2000 22.15 Т/с .. nід

Чорний квадрат

?.оо. 2rJ зо '.:п

15 20 Дім і стиль 15.50 Естафета 16.05 Люди і долі 16.25 Киів ділоний 16.50 Т/с •На островІ• 17.30 За київським часом 18.1 О Ці кумеднІ тварини 1 В.50 Т jc •Строrови•. З серІя 20.00 ·ПодробицІ• -- -Час• 20.40 Інтерсnорт 20.45, 1.05 Погода 20.50 ВечірнR казка 21.00 Т/с •Wepnoк Хоnмс І 22.20

В.55 Анонс

рія А•. Хіт-nарад

ПривІТ ... завтра!

аналітичний тижневик {ГІд

янська nрограма) Хрещатик

7 .20. 20 5()

AtteІ'c ["lrюrpaм

доктор Ватс:он•. •Скарби

18.30 Т/с ·Чкказо.ка надІя• 19.20 НовиІІи nід Іа-Іа 19.30 тсн 19.55 Х/Ф •Смерто. nlcnя опІв­

16.ЗО М/с •Череnашки-ніндзя• 17.00 Т/с •РозпачnивІ•

9.25 Т/с •Mal]t 10.00 Телеанонс 1О. 05 Закон є закон

ПІСНЯ МОЯ

IG .•.JO М/ф 10.40 ОсвітнІй канзп ... з журбою рt1ДЇСТЬ ОбІЙІІ~/lаСЯ••. (Q.

у 1 ~н роnій w~ypi"

УТ· І

УТ-2

·ll011TaІJa вщома і r~e·

():1\ ...) . .1~ ... ~.?

l

iQ. 1 Q

СЕРЕДА

0.20

15.30 16.00 1R.riO 1 Є. 20 1[ •. ~5 19.25 19.40 ?V.•J.()

13.20 Тfс •Ііа вістрі• 14.00 Зор~ні зус...:трічі 1~.4:і 3 до~. ц~1кnу .. Peтpor.f>r 4 11qд·•.

Смєлова Х/Ф •Безсмертна коха-

13.30

на•

Іопо,р•<О~щ<и

12 50, 18.00

9.15 Т/с -~арІ"" 10.00 АнОІ<С 10.05 Відкрита ві.>а 10.20 Закон є зако>< 10.25 М,Іф . 10.35 Освітніtі; кан~л.

8.40

М. Жаров у хfф •І знову

Маt(аревича .,дбu:......,·р ..

і т.аємниц~

С~нссУ Біч ..

·Наш

10.00 .. шлягер• nредставляє ... 11.05 ХІФ •Ляло.ки• 12.20 Програма -С1рес• 12.50 Схуднення за методом С.

1 аланоо~пі дІти?• АнІсІ<ІН•. З серІя 12.:.!5 Г. Воло.;ск у 11рограмі А.

1.00

.. вікна•/ • 9.00 Tfc •СQІ<оnине гнІздо• 9.45 .. Eiite ІtаІіа•. Телемагазин 10.00 Т/с •Готеnо.• 10.45 нЕІіtе 11аІіа•. Телемагазин 11 .ОО Т /с •Чарnо.зІв кпопІт• 11.30 Т/с •ВІдІ<риваючи свІт• 12.00 Фант-лото .. Бінго• 12 .ЗО .. АрхІ-Арт•. Розважальна

руючоrо

час•

Телевізійна nатруль­ на служба "Ситуація• 10.30 --Обговорімо• з М. Гана­

10.20. 22.20

11.15

18.55, 21.30

ділової вдачі

УТ-3

н1

1З.ОО,

6.55. 1.10 Відеомузика 7.00 Інформаційна програма

ї.ОО Раночок 8.00 Tfc ~Жорстокий aнren• 9.15 Т Іс •СnецпІдроздіn •ПасифІк• 10.05 Вчасно

7.00 Снід~ но• " ·•1 + 1•

8.00

9.30,

nта•апк

Люди длR людей

польським ... куд~1 зникають

УТ-2

КІІІІІІА

ВТ'J'

6.50, 9.20, 11.00, 13.20, 19.15, 20.25, 22.05. 22.50 Адреса

23.40 flpocnop1 Q-.15 Т/с ·ПоnІція Нью-йорка•

12.45

•ПодРобиці. Підсумки /lНЯ•

0.00 0.15

7.50 •Eiite ltalia•. Телемагазин 8.00 Вісті тижня. Інформаційно-

8.30, 21.45

2З.ЗО Економічний вісник Мистецький каttал оrТсрито­

0.00

М/с 7.ЗО МІс

30 КІІНІІА

10.10

ка•

Х/Ф •ОстаннІй раз, коnи я бачив Пари•• Комn'ютер Х

7.00

6.45 СІТ 7.05 Медичний тижневик 7.35 Дай п'ять! 7.40 Кор.,сні поради 7.45. 21.00 «Антрссоnька• 8.00 Мир дому твоєму (Христи-

roдa

17 .ЗО т ;с оРоки моnодІ• 18.26, 20.56. 2З.26 Головні nодіі днн (TJA •Вікна•) 18.30 Т/с •МандРІВнИЙ nицар• 19.30 Т/с •Чарnо.зІв кпопІт• 20.00 Т/с •Вир свІтІе• 21.00 Т/с •ТаємницІ Нt.JО·Йор22.00 Вечірні вісті (ТІА .. вІкна•) 22.30 Tjc •Ренеrвт• 23.15 •Eiite ІtаІіа•. Телемагазин

Міські новини

32

Х/Ф •Афера•

торіR А•. Хіт-nарад

ltalia•. Телемагазин 11.28, 19.58. 22.28 Миколина no-

22.00

1

на всіх

сср1я

І?А8ІС

20.ЗО СІТ Дай n'ять' Корисні nоради

20.5'0 20.55 21. 15

Зоряна старизна

15

9.00 9.30

ку.

21 .45 lLJC>y 22.15 Т/с

2З.40

ВА.Т ТОВІС

15.40 Класна комnанІя 16 ОО Оnлески, оnлески .. 16.25 Солодке житт" 16.50 ТІс •На вІстрІ• 17.30 За киіасьk.им часом 18.10 Вгадай мелодію 1В.50 ТІс •Строгови•. 2 серІя 20.01} .. по,щюбицІ• -- ·Час• 20.40 Інтерсnорт 20.45, 0.50 Погода 20.50 Всч•рнR казка 21.00 Т/с •Wepnoк Хопмс І

1.40

дента-

11.30 Телсквнал "Пр3ос, .. 12.00, 15.00. 18.00, 2; .ОО,

nедІ стреп-

доктор Ватсон•. ·Скарби Аrри•. ФІnо.м 4-іі- 1 серІя о: 1 О Програма .. служба nорятун-

Хілnзм

18.15 М/Ф 18.35 Світ Аліси 18.55 Т/с •Неш Бріджес• 19.50 35 хвилин джазу

Ракурс

.. ра­

7.05 м;ф 7.25 Сцена·- Євроnа 7.55 Ток-шоу .. драбески•

•cBOttИ оін­

17.2С •і:Ііtе

2З.З5 Експрес-інформ

Народний нічний каивл

Klllfll.ll

•еnесІ• Громадське телебачення Украіни 16.00 Вікна у світ 16.30 П. Зібров. --даю вам сло-

21.ЗО Сnоживач

Діалоги Євромікс Десять nісень, що nетря-

РетрокІнозаn. Х/Ф •Тре·

25

Х/Ф •Сто чоnовікІв І од-

на дІвчина" Діалоги ТИН/lИ·РИ>іДИ

0.00

тизу•

Закон є закон

11.55 1:? оо

17 листопада

1 В.20 20.05 20.35 21 .35 21.45 22 15 22.50

14.30 Т/С •СОКОІІО!ІНе ГНІЗДО• 15.15 •Eiite ІtаІіа•. Телемагазин 15.30 м;с .. невгамовні• 16 ОО М/с ·Геі'і. Арнольде!• 16.ЗО Мистецький канаn •Тери-

во•

весник•

·Зх4•. Найкумедніше домашнє відео

14.00

13.00 Джаз-стеn-танІН<ЛАС! 13.10 Т/с •Сnека в Лос-Анд14.00

15.ЗО. 17.40 МІФ Голос віруючого Муз. nауза Програма для моnодІ •Ро­

суть світ. Ч.

Нічний каnриз

1 45 Реклама 1.50 Х/Ф •ВеnикІ

чалис" в Києві•. (А. Ахмато­ ва 1 М. Гумільов)

12.ЗО Це- ми•

16.30 17.15 17.50

2З.

·•Стрес"

НІЛаНUВИТІ діТИ?»

Телегазета.

1З.40 М/Ф 14.ЗО Діалоги 15.15 Муз. кліnи

тя nюдина•

22.30 Вчаr.но 22 50 .. ()бгоRоr>імо• з М. Гана­ польським .. кул.и зникають

Xinnзu

Адреси ділової уда4і Анонс програм Торгінформ

20.25 20.30 20.35 20.45 20.50 21 .ОО 21.20

•Сnравжня помста•

16.00 тсн 16.15 Не nc1 вдома 17 .ЗО Т /с .. Район БеверnІ

Інформ. nрограма •Наш

20.00

О.

18.10 Угадай мелодію 18.50 ТІс ·Стро_гови•. 1 серІя 20 ОО .. подрuби•~і· - .. час• 20.40 Інтерспорт 20.45. 1 .З5 Погода 20.50 •Круте кіно•. Х/Ф

ницІ. Дж. Верді ... РеквІєм•

19.30 Муз.-розваж. nрограма

22.30

17.ЗО За киівським часом

14.50. 22.05. 23.50

11. 15 Муз. програма 11.30 Це - Ми! 12.00, 17 .ЗО Автоторг 12.10 М/Ф 13.10 Телескоn

зом з вами•

15. 15 ..:Шлягер• представляє ... 16 05 Пулt.с 16.20 Праоо4ин 16.50 Tjc •На вІстрІ•

серІя

non-stop

•Я вас кохаю•. Концерт Т. Повалій 18.25 Анонс 18.ЗО Муз. nарад най-най

сифІк•

кроки до тишІ•

РетрокІнозаn. Х/Ф •РІв­

17.00

10.20 Мелорама 11.00 ХІФ •Сонячна криза• 12.50, 18.00 Інтерновини 13.10 Киіnські новини 13.20 ТІс •На вІстрі• 14 ОО д/Ф •Щастя 1<.. Лехвицько­ го .. 14.20 З док. щ1клу ·Рстроnог­ ляд•-: .. полтава відома і не·

УТН

УТ-2

/

мова

12.00

7.00 По11робиці тижня 7.40 МІФ .новачок• 8.00 Tjc •Жорстокий ангеІІ• 9.00 .. вікенд• з І. Зіt<ченко 9.30 Т/с •СпецпІдроздІn •Па-

1З.ОО.

Нон-стоn Просто собака Телекурс німецької мови .-;ДІІеs Gutte!•

11.20 11.50 12.10

Телеексnрес Нерухомість

Klllfll.ll

11.ЗО Американська англійська

2З.ЗО Націо-

8.40 Т/С •ВІтер у СПИНУ• 9.40 Фінансовий огляд 9.50 д/Ф 10.10 Х/Ф .. венецІя взимку•.

23.50 23.55

npo

rо•

нальний хіт-парад

12.20 Х/Ф ·Два 15.15 Анон<.;

•Баnада

раїнська десятка.,

10.50,

11.00, 15.00, 17.00

7

ЦИСКО•

6.00 6.06 6.15

8.З5,

1.25

nІцейсо.кий з Сан-Фран·

23.15 rсн 23.40 Х/Ф

•НІчний сеанс•. Х/Ф •дощ земnІ• •Подробиці•. Підсумки дt<я

23.45

19.ЗО тсн

19.55 Х/Ф •Сnогади кlnnepa• 21.45 П'RТИЙ кут 22.15 т;с •Hew БрІдJкес- по­

раїни А. Литвинова. Ч.2

В.20 Х/Ф 10.00 Автандил і хіт-парад •Ук­

служба •Ситуація•

Новини від Іа-Іа

19.20

16 листопада

Телевізійна патрульна

23.35

шуку•

32

KIIHtLf

ІСТУ

7 .оо м;с .. невгамовні· 7.30 М/с .. гей, Арнольде!• 7.50 •Eiite ltalia•. Телемагазин 8.00 Вісті 8.28 Миколина погода

КІІНІІ.ІІ

fРАаІС

18.05. 21.10, 23.55 Торгінформ 18.20, 20.20 Грації від ·Гравісу• 18.45 Світ підводної фотографіі 19.15 Комn'ютер Х 19.30 т;с -гвадеnуnе• 20.50 \-\а добра,.,;-., д\~и' 21 .25 Гарні нов""" 21.ЗО Ток-шоу .. сам" той• 22.00 ТІс ~•НеаnоnІтанськмй детектив•


Освtтнtи канал. Б. Пзстср­ нак, ··І·онч;зрона правда про

1 7 20 17.30

ЛЮДИf"(У"

18.10 t.Цасливий виr1адок 18.50 Hawe уnюбnене кtно.

10 40

ЧЕТВЕР

6.00 Анонс 6.05 Агром<1гази•-t б. 15 Доброго ранку, Y~tpai•.,o! 8.30. :?.1 .45 По о ода Н;~ціо·

налt.ttий хіт-пар-а/~

9.40

Т/с •ВІтер у сnину .. Фінансовий 01 ляд сRіту ttaцri Нар. арт Украіни Р. Кир..,чен~<;о

9.50 Сто чудес 10.10 Гордість

11.00 Хто о домt господар? 11.30 НаціоttальниИ хіт-nарад. Хrт року

12.00, 15.00. 18

ОО,

21

ОО.

23.40

УТН 12.15 Село і лtОди

12.45

/VФ

13.15 15.15

ДІловий канаn

15.25

Сеr••адо

20.00

Т/с .. шоу БеннІ ХІлла• Фrнансоои'1 оr·лял

~0.45 Вечtрнн to:З::JkU

2:;!..00 Х;ф •Звинувачується в убивсrві• 2J.~5 Анонс С.ОО Телевистава .. Бла.кин1а ~Ніда ... ~ CE:''-.HS1

~

трn­

~

.. ,

23.15

10

Г-'.11-іОЧО."_

.. жорсто~ий

янгол ... --людина

.. найтмсн

10.00 ПрокинhСЯ • співай! 10.30, 23.05 Телеtsізійна nатруль· на Gлужба .. ситузц•я10-40 Х/Ф ·РІзанина на nлощІ

ченкuм

над

11.30 Таврійські ігри 12.00 Молодіжний канал •М• 13.30 Муз. nрограма. Груnа .. грtн 14.00 Слідами тварин 14.25 ВІДкрит• небеса 15.20 Сакура-шf)у 16.00 ФІнансист 10.20. О ОО .. шлягер .. nредста.в-

А.

G~a ::І~ІусУ~с

.. на

няє

вІстрІ- {закnюч­

Х/ф •Гори АИМЛАТ.._ ...

OQ Укр. H;;~pOJlHI МУЗ

1

~,

16 :

\r."'tontя O.l'tнr.i

,;;;:.ртини

;о .:.::.о Кон")'рf'ІП І(и.іnІІІ.Н·

16.1~ Не асі вд,Jма

П'ЯТНИЦЯ

20 листопада

2 • .45 Сам LІJ6t ре)ІІ.исер

УТ-1

22.15 T/L .. т·исйчоІ"ІІТТ~t 2З. 15 Х:'Ф .. nохорон ..

6.00 Анонс д, ром<;;.газин

6.05 б. 15

8.00

Х/ф •МеНти•

Х/Ф ·СІл ..ськІ бv-а.л.щинм•.

9.50

1, 2 12.оо.

12.1 ~) 1? 4S

18.оо.

21.00.

.-:луж:ба

о.~;) УТн

1Q 40 ДжСІІІm.М(!ІІ·ШОУ

Н~ЦЮІіRЛht-н~й xi·r-nnpaд ПJ.)ед<:-

1? ~О. 18.00 ІtІТсрноnини 13.00 AlfOІtC 13.(15 КИІВС!-оКJ НОВИН~1

НІD,1ЯЄ.

ДІловий канал

13.15 1~, 15 15 ?О

Анонс

д/Ф

.. мІn~ндрін

Пог11яд

.3cene·

23.20 2 1

:'

~,r_; 3ёі ~иіr:,. ~к.tм •tacuм

! IJ і(с,І'І<.dНt!Ч З n~pІІiliJ () I"-.J!'1H1/~Y

1 tJ

І[.--+~ Г~;JIHH-t ІІ()(:ТІ.JіЙ

lY l)(J i<dfltf,"\Г:-UIOY "ГlUЛt:: •,удсс•

2() ..;r. Інн•;.>сnорт 4:'0 45,2.10 Поr<.>дU

Т/С

1

..

І

н

:.::>

•1!::.

\С.~Ю

C:чu.'lc Л

ІО:удлай

~iJ r.,..,y·J

ннr ній<.:r~к<1 моr..-.

по з~кОІо І

1~

5U.

:>-1!-lJH

ген

Іlар;,.н н<•А·tt:з>І•

ЗО Люди

Ні

1

~~

:·,•л•ІІІ'1t

Х/ф

;:.~ ... Ад·

19 JO, 20

а

.. АttатомІя

20

uu

.. :._J,t':

rn•~

ден.,

YT-t 7.35 ГІМН3СТ~1t':І 7.50, 21.4tl ПrоІО/1~ 7.55, 13.45. ~(j ЗО Н~ц~.:;.-tаль~'Іtй xirnapa.ц

9 10

1 ~._,о П1JІ она

rІрСІ,КV'Оо! KiJpnrь", ··Про lіІда., (іа­

бу -і,-І<>t~РОЧІ<.у P~1GyдІ-rАм ... nриrодн лІсовоrо

8.40 Т /С •6Л3.kMTHQ дсре&с, .. Снщаtюк мслпман.rt

10.05 Х/ф •Москва -- Ка(.;Сіопея• 11 :ю 1еЛеІСан;т ··ІІраво1:? Сю. 15.00, 18.00, 21.00, 0 ()~УТН 1? ?.0 Дtс -Кон•. І(Зj.І,~ри .. 1 з . 15 3Іf.Нси. на сuену• 1 :':! 50 Альманах .. or:~uвa· 14 15 На.ціоІ-Іаr.t.ниИ .хі1-r1арАД nрс;:;,стзвІІRt.:

Х/Ф .. обмежений -..ас• ОО ВІД .. nг-рехрt::стя• до успіху

15.15

Теnежу~н;)л

.. рР.алt.ниИ (.;f~ктор• 18.1~ UJcy .. ток~риtІІ .. 19.00 Х/Ф .. кохати nп-російса.ки .. 21 1~ Пornдu 22.00 т;с .. лейтенант РоІСКіt•

cj) ро~:..-1

:.-':~ '1."::1 Н.:н..І,іОІШЛt.н~tй х•т·ПЩ'~?. ..'J. О~:., КОК·96

УТ-2

Тпп-10

Іlзрк ав-:омс>біnhН(.го nt~fJІft/Т.Y ОО М/с .. Прtн(~л.и Саt~ік::):•

l.OO

Ф~н-tr..•-,.G ТеfІеІ-1сJtиний цснr~ моди

1.3 15

Житт~ (.СрС'д житrя

ЗО

Т(с-

.. Ігри

Фр;~~tЦІЯ

1:, 1 С.

11·

ПроRІн­

1

1 5.50

т /с

.. сnсцnІдро:адІл

Т/с

.. найтмен-

І

'-.s. 1 ~

Х1Ф

;_;,311:011 С ЗаІ'.t•І~

f.t1оnо.дІ,.·ниИ tс;:tн~л. Сімейна

20.00 .. /loІ~pn~ИL~I., -

ці~І~Іі"

_12.10

Муз. НОRИ.ІИ

Ук~аіна дграрна

12.25

Закон є зar:oti

12.30

Дім і стиль Клу(J «700·

1:>.00

13 ЗО Орант11 1.ti. ОО СгюртиоІtИй к:ша.•1

16.00 Т /С •РятуеальниН nатруnь• 17.00 Т/с •Ксен:. ~-nринцеса-воїн~~ 18.00 Slк стати зірІ(счо 18.30 Т/с •Графинм до Монсором 19.~0 НUВИІІИ ВІД fІJ 13 19.~Ю lCH 19.55 Х/ф ооНІяких nроблемn 21 .45 Т/с. •ЦІnком таємно• 22.45 ТСН -- о<:о6лиr.~ий nогляд

ЗО

.. Ч;}Соt

Т 1 <.: .. вуnицJ розбитих nІхта-

..

Ч Г.О Інформ. ІІf~tOrІJ<JMa .. наш ч<lГ.•

9 50, 13

оо.

15 05. 20 25

1\дреса

дІІЮRоі удачі

8.20 r onoc ... пuрсмuги .. 8.50. 15.25 Відеому'ЗИК~ 9.00 Оаза серед хаосу 9.30 Проrрі1ма .. стрес ..

10

ОО К.І

1 0. 15

1О 4 ~

My::.s

·'-'t.,.JR<!)II.

П(..юrра"'"<l ·Разом

7.25 7.40

5.S

ЧІТКО І ЯСН() Мода (.;t..огоднІ

.. стрес ..

Х/Ф ·Д~нус•

19

KUHILt

ВАІ'Т "І'ОВІС

М/ф Ek.cnpec-ittфopм

?

І

40

Му·.:о

К<1 десятка•

Кінокаnо

20.30 'О. SU

СІТ

Те·

0.15

СІТ МІські ІІО8ини

7.35

АІІтr.ссолька

15.30 Му.: 11t.m· ~!ЩJ 16.15 РетрокІнозал. Х/Ф •Третя

Розважальна

~· ~8

Мистецький канал •Територія Му~и·~ний ти~..день

..,. ТJ:Т

7.50 Корисні nоради 7 55 Джа.:юеа ретросnектива 8.30, 16.30, 20 15 Хрещ.аrик Є 45 U_.la? Де? Почім?

Розважаr1ЬІtЗ лрог-

.. f:::fitc

і розваги•

·•Володимир Марченко. Повер­ ІІt:ІІІІЯ•. Ч 1 З серіа11у .. остання

адреса .. 11.30 Ф3tІрика СНІВ 12.00 т;с •Вавмnон-5" 12 45 .. Eiite Іtа!Іа•. Телемагазин

13 ОО Хокей. Нацюнальна збірttа Ук­ раіни у кваліфіка.цІйІІому турнірІ ~смп10наrу світу Люди. Інформаці~нІ\J·ГJубnіцис­ rичtн"й тижнсеи.с (ТІА •Вікна•)

14.00

ЗО СуnерС:юл

1~.00 ~нnш~1ИІt UJ.србачuв представ­ JН1Є.

15 30 Футбоm.. на nлаtІета Тижневий ОГГІНД

16.00 t.;портивниИ тижневик 11 оо F3•зиr. Антаnія, Стамбул

(Закінчення програми у наступному номері).

23.30

10.30 ПІJсм'ср-відЕЧJ 11.00 Ycnix-98 12.00 Х/Ф •Крок 3 даху•

16.10 17 ОО

д/Ф

19.35 20.50

рtя д

1 .ОО

...

.. терито­

Xh'-napaд

Програма ,,еnе11.ач на заІ3т­ ра

KaHQ.Jf

18.05, 21 10, 23.50 Тоnпнфuрм 18.20. 20.20 Гр.а.ціі ВіЛ ••Грдеіе;у .. 1 8.40 Курс німецькоі мови ·•Was? .. 19.00 Міста і столиці СFІіту 19.15 Комn'ютер Х 19.30 Т/с •Г•адеnуnе• 20.50 На добраніч, діти! :?1.25 !Зpt;j 11C'ID~1H~t 21.ЗО Ток-аJІоу .. саме той·

50

канІІА

ста

Програма передач

7·.00 7.0!>

Ранкова програмеа .. чайник" 9.05 Tjc .. вдо•а &nанко• 9.55 Teneho4o:Jpкeт ·Алладін• 10.00 Музична щ.юr(.Jама .. світ-Нова•

11 .ОО Х/Ф •ЗазІ • метро•

мена neчan~·

15.45 •Вікна•. Новини 16.00 Мапnет-шоу 16.30 Музична nрограма •Світ-Но83• 17.30 М/с ·Симпсони• 18.00 Те.nемаrазин 18.15 Т/с •Вдо- &nанко• 19.00 ·Вікна•. Новини 19.15 Новини кіно

19.25

22.50

Ексnрес-інформ

23.05

Диск-канап

?3.55

Діф

Мистецький канал

.. тг.риІорія

Музичний ТИЖJ\СІН.•

домашнс

.. nолІсмен з дитячого садка .. 2З.ОО .. хмаро•щ~,; ... Музи•-іІ1<'~ npor·paмa 0.00 Т/с .. повІтряний аовк• 1.00 Проrр<tма oF?pt.•fl.a~ на завтра

канал

Студі'R

7.30

"WaS?•

19.30 Нью-йорк, Нью-ЙорІ< 20 ОО Арт-афіw<З ПіСІіЯ .ДНЯ

21.00 Обоиz-шоу 21.30 Х/Ф •Летwт .. журалІ• 23. 1О Скандали тижня 23.55 Жива план~ та

КЛ тва ГІnnократа

nрограма

.. ІUикуйсь,

шлR­

гере!·

ДобрІ НОRИНИ

··Весь соіт театру .. · •Уніtt;альний театр Олексія Куж~:льнпго .. 19.15 Комп'ютер Х 19.30 Ви<.;таеа театру .. суз•р·-я ... В. Гавел. •АуДІЄНІ~іЯ•

20.50 На добранІч, дпи! 21.15 М1с1а 1 с1олиЦІ ceiry 21.30, 23.50. 1 05 Мnлод1ж~tий 22.00

Х/ф

50 9.50

16.00 1 б. 15

Телемагазин

Муз. фtльм •Нещасний виn а·

ДОК•

17.20 ДоІ<. екран ... сторtнки історіі• 18.00 Музична nрограма ·Імnреза• 18.30 Вщеомода 19.00 Конt<урс-фестиваль .. майбутнє Украіни•. З nередача КІнокомедІя •Поаернення

19.30

8ИСОКОГО 611ОНДМН3• канСІл

21 .ОО ТелемаІ аз ин 21.30 Т/с ·Вуnиця Карно•

11ТА8

3А~І'А8А

7 .00, 9.00, 20.30 НОRИНИ 7.10 Ексnрес-інформ 7.30, tб.ОО, 19.00, 23.45 .. тел~мар­ кет• з додонсом .. ділони" вісник• 7.40 Вщ Бш дLІн..'І :~о Іоан:з даЙД)І(t.:І...Т:

о:; ТБ·

.,fJодорожі і рс.зве~ги ..

8 05

О СП

Пісня дня Медич•tИЙ ТИЖІtСDИК Разом з еами

студія

10.50 Х/ф •НесnокІйне госnодарс·rвt_...

..

1:?.30 ТоІС-шоу 4-І,куІІІІ політпсра .. 12.45 Крил~ 1 З. 15 ГарІіізон 13.45 Центр ТЕ:Іорчс;;rі .. wсвченк&~ оеш" ... Концерr дитячого есlрад­ ного ~11С<1М6ЛІО "' 1.1 І::НІС» д/Ф Міф

17.25 SNN ... сnрави .3t!МІІі .. 17.50 Т/с ·Фnlnnep Іt .. 18.35 Т/с •Грейс у nonyм'l• 19.1 О РnдзиІtК<J

Аналітична nрограма ·Вікна·

.. .. закон

тижневик

23.00

9.10 9.15

4

10.ЗО д/с .. у світі nрироди• 11 .ОО д/с -.Століття• 12.00 Х/Ф •дитина наnрокат• 13.25 Телемаг::азин 13.45 Х/Ф .. не намаrайсtІ мене

та ЕдАІ•

37 канал

ста

Маnn~т-шоу

22.00 .. гомер

канаА

8 ОО Пртрама nередач 8.05 Х/Ф ·ЛІлов~ І<У""• 9.25 М/С "Н38КОЛО СВІту За 80 ДНіВ•

nереrрати•

ВІЛ.І(риrі небеса

Муз

.. Ранок•

Х/Ф •МІсто в nІсІ•

8.00

серІя

10.05, 15.35. 18 2G, 20.35 ГраІ~Іі hід .. Гр~ВІСУ•

16 ОО 17 ОО 17 .ЗО

во••• KABAJII

52-і

ri'A81C

•Свонн• НІМЄІ.І,ЬКОі МОВИ

третій:

•ПодільсЬkі Товтри•

22.55 Т/с •ТихІ аодм• 23.50 .. вікна•. Огляд преси 0.00 Музична nрограма .. світ-Нова..

20.50

18.00 TJc •Вавилон-5• 19. ОО Т /с ооДОТИІС aнrena• 20 ОО Модний час 20.30 .. :Jx4., НайкумсдІ~ІШС

35

Х/Ф •.&.мтмна напрокат•

21.00 Телсмагазин 21.30 Т/с •Вуnиц• Карно• 22.00 .. вікна•. Новини 22.З5 Програма .. Еко ... Фільм

Wnexт•

Рада

...

13.25 Проrрама nереда"! 13 ЗО .. ВІt<на-бізнесw 13.40 Х/Ф •Мати•. 2 серІя 14.50 Т/с •Моє коханнІІ,

1 7 25 СтудІя .. день .. 18 35, 19.15. 21.00 Студія .. вечір• 1 В .45 .. чарлі Чаллін• 19.30 Х/ф ос&уnочка• 21 .ЗО Х/ф •Гено3авр" 23 20 Студія • Ніч• 23.20 Х/Ф •до останн~оУ межІ•

О.СЛ.·студоя

21.10 ПІСНЯ ДНЯ 21.20 Х/Ф •Близнюки ..

16 10 17.00

Вона ..

О ОО Мистеt.~,ький t<анал

14.25 М/Ф .. Qрсон та Олівія .. 15.00 Х/Ф •ДІвчинка на куnІ• 16.00 М/Ф .. легенда про Біле Ікло• 16.30 Т/с .. наw учител .. - ntкap

М/Ф

17.30 ДИСІ<.-КаІІ<1Л 18.05 Людиttа со6ані друr 18.35 т;с .. гройс у nonyм'1• 19.10 Від БогдаtІа до Івана

9.50

•Ре-.еr•т• Ток·шоу Тетяни Магар •Він

та

9.35, 17 40 д/с осДиt>:"а nрИрода світу•: .. мІські r ори ли• 1 О 30 Пещерні ворота 12.10 •Чарлі Ч;зnлін• 1~.45 М/с .. ультрзмалюки• 13.10 Х/Ф .. короnева бен:sоколон-

K.І.S.S.

10.10

ІtаІІа•. Телемагазин

1 1 .ОО

14

ТБ·

21.15

8.on. 9.45, 11.20. zo.ss. 23

1І:-іма

і О !..О

ЗО,

дайджест: .. Подорожі 8.05 ТОІС-ШОУ •Я СаМ3" 9 10 ПісІіЯ дня 9.20 Т/с •Едер.їJ;•

Найку...,.сднішс домашнє

Т/с -чудернац..ка наука•

л..

UTAa

7 .00. 9.00, 20.3U. ?2.40 Ноеиt~и 7.1 О F.kcrtpec-iнфopм 7 .ЗО, 16.00. 1 9.00, 23.45 .. Тслсмар· кет• з додатt~.ом .. .и,іпоеий вісник• 7 40 ГоЛовний ХІд

18.20 18.45

Підлоги ІІІ тисячоліття Вечірні вісті (ТІА .. вікна .. )

22.30 Tjc

3Al"rA8A

.м.

~~:.оол;і~:::й0 ~'tнаик

1tJ L5 .. дрхІ·АР1•.

Г'«курс

7.00

ІСТУ

ОО Вісті

10 Q(;

18.40 .. тutti .. 19 05 Зоряні зустрічі 20.15 Свп людей. Медицина 21.45 Х/Ф •даnІ нІкуди•

7.20

Прr~:ТИ"<

ооть

19.00, 20.20 Граціі від .. гравісу>• 19.15 Комп'ютер Х 19.30 TJc ·Г•адеnуnе• 20.50 н~ добраніч, ді-rи! 21.25 ГарнІ новини '11 .30 1 rж-шоу .. саме той• 22.00 Х/Ф •Свонн• 23 35 Катеринославський промсн;:)Д

RІДеО

1/.~f.J 1 І•П ІІ~пайте! Іr~lДЗІJИЧаЙНИЙ СВіТ

канал

канаА

П\)ІJГраМ.:-t

8

ІГри .. представля-

12.2rJ Сто чудес СВІІУ Торгінформ

Імперія nристрасті Х/Ф •Уаага! ВсІм nостам ... •

•Разим з Вами·

9.25

18.0U

22.5f'І Муз. К...'lіП

шоу•

18.30 .. таврІйські

12.35. 18.00. 0.50

9.50 "ЕІ1tе Іtа1Іа•. Теr.е~агазин

17.~5 Хо•:у кліп!

23.10 Х/ф •РИМ•

7.00

r?A81C

18.05, 21.10. 23.45 Торгінформ 18.20 ВІДеоуроки для дітей •Сзкура­

10.30 Х/Ф 12 05 КурС

КориСІІІ поради

32

ка•

21:55 22.00

д/Ф •ДІм Карла Фаберже•

крила•

Казка біля нічника

9.00 .. зх4•.

14 ЗО Діалоги 15 ОО Е.лuга; Dість 15 ЗО А.-.рнн.::зж: 16 о~ M/q.. 16.2U lli-JOCTO музика 17.00 'iUM'{'iK<:f

14.50 Ec•.y1101ro

11ЮДИНD•

19.45 20 05

Телеrазl'!та. Неру-

rн.'ly:Ja

30

npoc·

ЗО Столиця

23 35

11 .30, 20.45 Аnт.::норг 11.40 М/Ф 1 З ОО Т слсскоn 13.40 Авта~щиn і хіт-nарал .. уІ(раінс&.-

18.30

від

20 55 Сnати пора 21.15 Міські новини 21 .ЗО т ;с •Сnека • Лос-Анд.JІС.еnесІ• 27 зо KpatJJ,f шоу 1 еар'сте сsіту. .. Кргй~і Хорс•

Сt'~ПІ Д.ЗВ.()НИ

ОО,

.. простіше

~о Х•хоньки-"ахоньки

17 00 K~tioct.кi МІІ·ШНЮри 17.30 Т/с •Жінки бlntt моря• 18 20 Л1ра .. д в .. горлицІ• два 18.40 1<-:иів. Укрзіна. Світ 19.10 Посмішка

Pr:>кn;)м:J

Х/Ф •З tсf>ханням nоспішати не требd• 14.35 Utит

ОО Парад ~ши· най

1 t:i

года

Телемаrазин

Diдf!O Х/Ф

---СВІТ ТКаНИlі

оо Супершоу

Хіт-nарад

17.30 Т/С •РОІСМ МОЛОдІ• 18.26, 20.56, 23.26 Голuвні подІі дня (ТІА .. вікна .. ) 1 В.ЗО Т/с •М8ндРІвниА nиЦ:ар• 19.30 Т/с •Чарn..3Іе IU1onlт .. 20. ОО Т/с •Внр с•ІтІ••

21.00

ТІ)І'U"

щm-~tup

ОО І1роrрама

2.20

1 і .ОО Громаn.ськ~ те-ІІебаченнR

18

16

.t 0i)J.40ol" ::!~ЗО Муз

13.05

14 50

15.t.t) "~О!ІІС•

...

12.45

д

уеаrм•

торія д

17.20 .. Eiite ltalia ... Телемагазин 17.28, 19.58, 22.28 Миколина nо­

12.30

17.30

Оnuртивне сузір'я

хом•r-ть

рів• ... менти .. ;"11.50 До(mи~і н:tt.rp1И .. EJ111;\ 1 І(Орсщr .. 21 !)5 Щu•.' /11:!') "О'ІИ':" 23.20 НІчний сеанс. Хjф •·М~йжс

Н.15,

15 25

щsфта ..

HJ

22

1 1 1~

l(p;'littO!

кухня. Муз. пuдія. Ток-шuу ··Лс:о­

--Вищт

11.00. 20

.. космічна

ваrtтн~

п.:~уза

8.55 Тіс •ЖІНІtИ бІnя MOPR• 9.'15 Арт "аф•ша 10.1S ЗnpRtte меню 10.45 Хjф «Не 3anиwaA бе3 12.30 СDІГ ЛЮДИНИ. Медицина 13.00 Tjc ·Hew 6ри.джес• 1 J 50 Кutщсрт О Малініна

nccк<.:npcc

року

мор ..... ька •1і)І.ОТа•

20.45

м..,,.J

ОО КІІ-іСН OpІ)r;,:~m

Н:.і~!іvІІ..-nьн.J потерея

18.:.:!0

нuocr~.-;on І'\~

?2

nюдина ночі•

17 35 flrcttR

.. Qтжс

~~•форм

9.55 ЄвроміІ(С 10.30 Анекдот-асорті 10.50, 13 \JO, 14 50, 16.50, 19.50

•Пасифік•

серІя

Добr()го раш.:у, f€/1t!;).HІJMC.

10.00 1 U 0~ 10 1 О

1;_,р4

.. над-

7.50 Х/ф 9.30 ·01·

С11uр1-тайм

16.45

програм<:~

(ТІА "ВІІСНR")

.. днеs

~) /~!)(,рі JfQBИHИ

20 50 2 І ('() w '2 1 :3\~

7.05

діТАМ оофл,nnер

свrту ..

ТсnІ~ІІ.'fРс НІ'-4Р.Цhкоі .tJІunи

25

Т jc •По той бік д:.еркаnа ...

8.30

4

брат.n Г1Іn!1Іtn ..

ційІІі :1.1(}~8~1

1510АйПі

::!~

~()

2.15

Мсnощ3Р '3 nрограмІ ··Горище

1;, 20 13.45

СОЛІС­

Меди'-:ний тижн~вик

·шич.н1І•·1 сиrуuція .. ОО І.сФ•Jf)М. nрограма

20

2

Ранкuва .юшта Сма,.· В.

1 З 30 В1::tи1. Ф•нля.-щія. Ч 2. Каїр

14 СЮ П.1ні. Стиль життя 14.30 т ;с ·Соколиttе rнІздо• 1 ~ 1~ .. Е Hte ІtаІ•а •. 1 елемагази•~ 15.:10 М/с .. нсегамовні• 16 оо М/с .. ген. Арнольде!• 16.J•J м~1стецький канал .. 1 ериторІ-я д.. ХІт-парад 17 ?О .. fllte Іtafia•. Телемагазин 17.28, 19 58, 22 28 МИІСОЛИНа noroдa 1 7. ЗО Т ;с--Роки моnодІ• 18 26, ?0.56, 23.26 Головні nодіі дня

т;с •Сокоnмне rн13до··

Програма передач на завтра

0.00, 9.15, 17.00, 19

гнІздо•

13 L)() П11анСТ<l ЛІОJl,СЙ

О. ОО Нічний каnриз

1 2.4:>

1.1

Прес-кур'єр

п~1 і.JУЛЯ•

На ІІРрІІІ\1И ПОІ ЛЯі1

10.30 10.55 11 ЗО 11.50

МіськІ новини

21 ~Ю Jl./C • ВИДИ, ШО ЗНИІС310ТЬ»'

ДІТІЮJ)а

9.:Ю М.'Ф ··ХJлtФ-r•L''Ч~ка ..... гном\'• і

1(J.05 'tjc:-

ОО Хт') о .:~ot,1i гo•·r.:;n::...,?

20

Інформ.-аналіт.

19 35

кг:хання•

Oclpl!:) І ··•tHJ~J''' :•с ХрИГ111РtН.. ЬІf<І Інос•rр.,м.:1

... 9 05. 20 40.

~

.. е-окоnине

10 4~ .. f-!tte ІtаІіа•. Телемагазин 11 .оо т;с •Чарл-.зtа клоnІТ• 1 1 .ЗО т ;с ·ВІдкри•аючи с•tт• 12.00 Wnяrcp. бо Шf1ЯГСр 12:50 .. ЕІІtе 11а1•а•. Телемагазин

М/ф

1 1 40 12 1n

;нач•

УТ-3 8

2

Т/с

9.45 .. EJrte lt<liІ.J•. Тспемагазин 10.00 т jc .. готоnІ•·•

ТЕТ

9.40 Х/Ф •В3имку у ВенецІї•. . 2 серІя 1 1 1 О Сrюртивне сvзір'я

;л~' J~w:'.'teй

4:':-

р~с;~

..,.

Марс•

2П.30 СП

7.0~.

1·и-.ний ти:..невик

7 20. :? \ 05 Лнтресопька 7.~~5. 20.50 Дай n'ять! 7 .40. ?() 2~ Корисні nоради 7.45 Вернtсаж 8 {)() Мир дому тооему 8 30, ?.1.4~ ХрещаТИІ< 8.50 8ІІ"Нд у СВІТ 9 20 Киіn Кf'аСИЧНИЙ. Ансамбль

9:10

uo

оо КІ~ІОІ t'ІJ' ·І k:)Гl

СУБОТА 21 листопада

9.00

на

45.

Телемагазин

14.30

15.15 ·ЕЩе ltalla•. Теломагазин 15.30 М/с -Невrамовні .. 16.00 МІс •Гей, Арнольде!• 16.30 Мистецhкий канал .. тери-

Хп-nзрад

1.00

37 КаНаА

Люди. Інформаційно-публіцис·

9.00

ТІВ "Бr<>гооесту•

15 15

23 t 5

13

.. Jrpм

r. •• y.t.J

14

?~: ~>!)

Х/ф

Ротроk•нuзаn. Х/ф •Рівно

>'"-ІJ.:J;І-.J ~ЬОГОДЧІ ЗО fJf:'j M•J;to~t",epra

14.00

17 .ЗО

Mиtt:nnинa погода

оnІа,оні··

13

17

ВІСТІ

8.28 8 ЗО

ЗО канал

п;:;рал •t:Jй-н;;,й

M-.,,t

12.30

1~) 41) Jc:tl"• .а.~~ .;.~.._(:н

14.45

8 00

б

f'. С)І_І Му.1 r1· ,,1-stop 1 !).00 Лм~~!'t1КННІ,;І•К\І

1'{ 1() АСГ'СІ<.1""

9.30

І SO .. E1•t~ ІtгІІа"

у

кина.А ~·:~=~.~

7

; 1 О~· ШІІЯ>' лv Г'НtІ)...У l 1 40 Закон r.; ."м:он 11.45 BиllaF-a .. r,"c:~(Jдa.•p ..

8

Mapnn

18.30 TJc .. мандРІаниіt nмцар• 19.30 Tjc •Чарл ..зІв клоnІт20.00 Т /С •Вир С811-І8м 21.00 Т/с •Тас:мницІ н..ео-Йорка• 22.00 ВечІрні еісті ПІд .. вікна•) 22.30 Т/с ·Ренеrат .. 23 ЗО Ток-wоу тетяtІи M~raJ,J .. він тз Вон'"" 0.00 Мист~ць~~:ий ~нс:-Jл .. Територrя А•.

7 00 М,·с; •ІІевгамоені• 7 ЗО Mtc .. гей. Арнольде!•

21.55 ХІф 23 .~~5 F.кс;nрес-інформ 0.00 Поіха:lИ~ 0.30 Разом з вами 1.30 Х/Ф .. ока Лаурі

дорозІ•

rаємнмці

..

ІСТУ

7.00 М/с •Невгамовні• 7.30 М/с .. гей, Арнольде!• 7.50 .. Eiite ІtаІ•~·. Телсмагазин 8.00 Вн-ті 8.28 М~tколинг noroдa

ІСТУ

KaHQ./1

Модний час

зs

З2 кана.А

Розважальна

nрограма

14.00

хвилин джазу

З5 канал

Нове в (.;Томатологіі•

піху!

1 З.ЗО .. дрхі-А:рт•.

у SенецІї ...

Х/ф •Умри, моє кохання ..

1Н.40 Сшт Аліси

19.00 Тіс .. неw БрІд.жес• 19.55 Це- Ми! 20.55 Інформація до роздумів 2'1 35 Що? Де? Почім? 22. 1 О Щоденник виставkи .. медnайф-

21.25 PaiC'ypt; 21 35 Д1алогн

~tno ...~pP.д'1дttІ

;'3 4~ Пр~ ц ...· 0.00 НІчни•' (.;f'!ан..:.

Сансот 61ч•

1tj оо

де~...яrка

:.~:(ф "НемезІда•

9.25 Т/с •Марія• 1 О СЮ Тепсшюtн; 10.0Є. Т\"'•І1Р.r.анал .. ГJ;-.aF·c;"

14 15

·•Ч:·Н..-

20.~0 Веnмкі шукачі: мІс

.. \ + 1 •

.. коханн~

Aoruttдил І хіТ·Парад соУкраїtІСЬ-

ка

0.05 35

0.40

Контакт

18.10

З2

МІФ

20.35

.. взимку

фей 1 Евридіка•

Х/Ф •ТутсІ•

20.05

МИ•

;?.:) \.'1(, .,('1\.Гo,pu(~VЩ.t" -

СІ~ іданок з

13.45

•·СОЦІі)fІІ,tІІ flрОбЛС-

H1)t...IIS1

серІя

УТ-2 8.00

1 l~M.:..

М/Ф

Ексnрес-Інформ

СвяТІ дзвони

18.30

~~;.. ЛомаІІІНІ&.-r JІri(,1J..)

1 І 1~

Р. Кофман та його друзі. ·ОР-

16.30

22.10 Х/Ф •Не залмwаА бе3 уваги• ?.3.40 Чорний квадрзт 0.20 Ексnрес-інформ 0.25 Комn'ютер Х О 50 НІчн~й канаn 1 40 АсrрологІчІtий І1рОГІІО3

8 20 АНСІ<.ДUТ U40 МІФ

прсдt:таІJJ1~(;

Забут.І :H1•шtt

•G :·S 1б

серіІІ

Криn,1

Х/ф -ВенецІіt езимку».

Фільм -:-~иr;lщІ;'І ··Пода~уtнж

7.00

7.35 7 50

~~J.';:.,.

0~ дІІОІ~G

1 10

7.05, 9.00

'2

Х/Ф .гори димлять ...

J'Jii~t-.KI НОО.У.•ІІ1

Gut~!-

ВАІ'Т "І'ОВІС

канал

25

~ :~.1 ~ Лrре1рна оаtюрама КиІощини

І~ U~) ··Шn•Р \:р·

І5.5U llJoy •·'-.,1~>уМ-.1ИНІ•

16 :ю СІм ~ .. , і .оо M/t: .. '-,рреІ оШlІКІо-І-ІtІН,(ПЯ• 17.30 Tjc •МаІІС.ІСькиИ бурn:нс;~ .. 18.15 Т1с •Birup у сnину .. 19.15 Т/с .. час з6и~:нн ... к:.~мінн..- .. ?.С ; ~ ФінаtІСС:С~І~ (11 s1€!...:.\, L.'O 40 Всч1рнн J...<,зк.а (1 ~ (ІП ЩаС.ІІиr,;,й Д:)І ··:r'• ;~;;::.t.(l Нове no• JЛІН·•~

Х/Ф ·Воін-nримара•

1.50

1 ~1 ·1~ Му~ичн ..1Й М<:Іршрут

13.55

f:-юз•q ..

.о,ин~

Реклама

1 .45

.. ситуація ..

Вікриоас",.ю Бі(ілію

.. с,р~с-

ма

ЗО Телеnізійна патрулt.на

10 25. 23

сер•ї

1s.oo.

22.10, 23.35 Моf1одіж::ний канал .. м .. 1 .ЗО Нарuдний нічний канал. Програ­

21 45

12.35 Дж;tз-стсn-танц-клас! 1/45 Бnсф·кnуб 13.25 Театр на долонях 14.00 т;с ·ЖиттR І nриrодм чотирьох друзІв•. 2 серІя 14 З 5 В Щербачов nредставляє . 15 о~ З(Jрян1 зустрtчі 15.50 А ми самі з вусами 16.20 Сrнrі.')Є К Орбаtс:.айте

Ж(JС:Т

7 00 РШЮЧ\.'К Т/с ·ЖорстоІСмИ янrо.n .. 9.15 •Вуnиці розбитих ліхтарів•.

·r1арад

~~~-

2r~.~o cr:

~

Х/ф

Донецьку

12.50 .. Eiitc ІtаІіа•. телемагазин 13.00 Від ·•ПІЕ"рехрсстя .. --до ус­

2 серІя 23.50 Вернісаж

Муз. кn1n

зо К<ІНа.А

t 77.20. .оо.

М1с1;, І СТОГ\ИІ.І,j t~Віту

20.00 Ін-+ю.>м. nрограма .. наш час" 20.30 /'.• юне nрограм 20.35, 21 30, 23.10, О 35 1оргінформ 20.45 Гар11і НОDИІІИ 20.50, 22 ОО. 23.25 Hoencc" 21.45 МtС1іЗ і СТОЛИЦ,І С8Іfу

УТ-З

Доброrо naнt..y, Укр::.іно 1

8.00, 21.45 Погода 8.()5, 22.45 Національний хіт 8.10 Т/с ·Birt:tp у сnину• 9.40 Фtнансоеий огляд

nомсти ..

костайл•!

22.15

Лнек.дur-асорті Вернісаж

Х/ф .. дмстердамс .. ке убивствооо

15.55 •Шлягер• nредс"lвляє .. 16.25 Програма •Стрес• 16 50 Вu•с:ину відверто 17 1 О Окремо взятий район 17 .ЗО Х/Ф .. нестерnне стаорІння• 19.00 Шолом. Киеве! 19.4U .. І1JtlП·1c:-JйM•. Торговий дайд-

17.00 Tjc. •Район Бееерлі Хіnлз• 18.00 Х/Ф .. дівчина без адреси .. і:~ 20 Нон.ини ВІ/\ !а-Іа 1~ 30 тсн 19.55 Хtф .. Смертед .. Н...,Й ВИКЛИК•

r.т<1ризна

23.25

? 1 20 м•"з. n.,уза

21.-;,5

Євроnи з кік-боксингу і тай­ ського боксу. Ч.З 22.00 За чудову Украіну! 22.10 Ласкаво просимо в .. Бри­

.. драбески•

століттІ•

СІТ

?1.00

1(І.',•· l\.r:"):t::.~'.1 r.-н.~np,:нJІ:J

світ

8.30 Планета людей 9.00 Т/с .. соколина гніздо• 9.45 .. єfite ІtаІіа ... Тсnем.1rазин 10.00 Т/с •Готеnь• 10.45 .. Eiitt:! ltalia ... r~л~магазин 1 1 .ОО Т /С •ЧарnьзІв кпоntт .. 11.30 Tjc •ВІ.дкрив•ючи евІ...- .. 12.00 Дні свроnсйськоі моди у

21~00 Т/с •ТаємницІ н ... ю-Йор-

19.30 19.45 Т/с •ЖИТТR І nригоди чо­ тир ..ох друзІа•. 2 серІ• 21.15 Сnорт. сузtр'я. Чемnіонат

Ракурс Євроnа: с.ьоrодні

23.20

20.00 Нснu чос 20.25 Адреси діповоі удачі 20 4~J Гаrнtі новини

Щербачао Представ-

...

Зроби себе! Казка біля ні"іника

19.00

21 .ОО Час .. ч .. 21.30 Х/ф •Бак Род>о<ерс у XXV

Програмсз УХРТ

Контакт Хіхuньки-хахоньки В об'єктиві- Польща Збережемо здоров ·я ЛІри ... життR, осяяне кра-

сою•

І не nитайте! Toк·wuy

19.30

.. was? ..

іІІС1РУ·

менти

С'ІХ\''7-d

Дивовижний Хочу І(ЛІn!

20. 1 5

1 8.4~ Стимул 19.00 1 ОО чудес соіту 19.15 Курс нІмецькоі мови

зустрічі

17 .ОО 17.30 17.35 17.45 18.10 18 20

16.00 16.45 16.55 1 7. 25 17.45

ляє

СТ\1лю

М/Ф

серія

18.30 8.

музн"'а

16.05

18.50 Зор~на 19.05 ·· Tu1t1•

..

1 7.50, 23.30

серІя

тае:мницJ

13.40 11pocro 14.1 О ВарІацІЇ 14.35 Діалоги

Грей-

М/ф ··3 ~о.ого брснн пр ..tkлал~.. ,. "С11-):-НІІt1~~ ІСТОрІ~1" 12.20 .. QU/H-t·~·tя t.:~нr)' .. J О. ТІ(а-

Т/с

11 40. 12.30 М/Ф 1 '? 00 Г UЛОС віруtОЧОГО 1з 10 .. zоомх12•

часу•

20.50, 1.15 Новосел .ОО Катеринославський nроме-

НацІї ..

12.05

Телсrазет<:J.

Нерухомість

10.45, 13.15, 15.45, 18.35. 19.50, 11

14.30 Х/ф .. взимку у ВенецІ'f•.

1

11.00, 20.00. 23.05

Тuрrінфuрм

HO'IIw

14.40

, ..

J

анина

13.00 Т/с •Неш 6рмджес• 13.50 Тема з варіаціями. Н. Штаркман. Ч.2

11 15 Муз. програма 11 .зо. 20.45 Автоторг

1030. 13.00, 15.30, 17.20, 18.20. 19.30. 20.35, 21.30, 1.00

ВаЬу Ехро•

Чорний квадрат Телекурс німецької мови .. дІ/еs Gute~ .. 12.50 Джаз-стеn-танц-клас!

Телеексnрес

9.00 Шикуйсь. шлягере! 9.30 Дискусійний клуб 10.00 Муз. nporpaмa. Група .. ма­

зв'язок.

12.00 12.30

трією

10.50. 13.00, 14.50. 16.50, 19.50

двома зайцями ... Ч.2

Х/ф •ГНІВ•

Т/с Т/с

ІІТУ

7 .05, 17.35 Граціі від -Граеісу7.30 Світ підводної фотоrрафіі 8.00 Вистава. М. Стариць,.ий •За

.. табу ..

тсн

8.00 9.15

·

матика і

мд

М/ф

7.05

7.25 Ексnрсс-іJІформ 7.40, 16.35 Святі дзвони 7.50 Ро.к-архів еід .. тнндн-риндн• 8.50 ЦіЛКОМ ТЗЄt.АНО 9. 20 Зоряні зустрічі 10.05 Зна&іІомство з діловою Авс­

тt'"l'a.A'Inl

«ПІд сонцем Сен­ Троnе•

на) 13.55 ::Jоряні

9.25 Т/с •·МарІА• 1n.•J() rcлt::"Jн.--...,c ~ :n.'JJ Зак()Н с ,<Іt-::nн .~..

~•••с

12.5tJ, 18 00 l~-t1€:'PHOU~H•~1 1 ~і о~ к"tївськ1 ноnини

1+1

..

НІчний сеанс. Х/ф •Чор­ нокнижник-2•

7.35, 21.00 Аtпрссолька 7 .50, 20.50 Дай п'ять! 7.55. 20.55 КориснІ поради 8.00 MV'Ip дому твоєму 8.30. 16.30, 20.15 Хрещатик 8.45 Щоденник виставки .. Інфор9.10 Експрес-інформ 9.25 Комп'ютер Х 9.40 Х/Ф •ПривІт, артисте!• 1 1.15 Ровесник 1 1 .ЗО Український хокейний ог­

канаА

25

1.00 •Подробиці•. Підсумки дня

22.15 Tjc 23.40

аuир·.

nерестуnи•

23.1 5

т;с .. чиказька надІя• Новини від fa-la 19.30 тсн 19.55 Х/Ф .. останнІй nа"І"рон• Ток-шоу

23.00 Клятеа ГІnnократн 1.30 Прогпrн.Аа .. стрес• 1 .45 Реклама 1.50 Х/Ф •Готеn.. •Н~ю-Хемп­

серІя

-час•

Бразаускас

19.20

Комn'ютер Х Се11 ГІІ.дводноі фотографіі

22.40

··Обnиччя світу• з О. Тка­

ченком. А.

18.30

21.30

4

Домоnик

22.00 22.20

закон•

22.30

Т/с .. район БеверnІ Хілnз ..

13.15

УТ-2 т;с ко.х.анн,:~ Сансет &J .....

20.40 Інтерсnорт 20.45, 1.10Погода 20.50 Х/Ф •Якось

Пантера і

17.30

1'.00

7.00 CtttJ'\CIIIOK

.. чорна

УТ-З

16.00 Надвечір'я 16.3U М/с •Череп~нuки-t-.rндзя ... 17 .ОО Т /с •РозпачливІ .. 18.20 Т/С -ВІтер у СПИНУ•• 19.30 Саме тuй

8.00

Закоtt є закон

Х/Ф

.. строrоаи•.

т /с

20.00 .. подробиці· -

&Іли.С ВедмІдь• 14.15 ЗакоІІ F: закон 14.?0 Літера.туrнtі ГlСf.)Є)(рсстя 14.50 М/Ф н; оо тсн 16 15 Не всі t\f\Oмa

Анонс;

20.30

Jaкott

3f_.ряниИ nлуг

12 25 12.50

12.55

8.35, 15.20, 19 20, 23.35

є

1 1 55 Природd і ми

УТ-:1

8.40

За:кu,..,

1 1 .50

19 листопада

Ліки майбутнього За КJ..ttвським ~~асом

Т/с

Лос-Анджеnеса•.

серія 23. f~O Імпері~ nристрасті

1

0.30

Музич1~а nрограма

.. світ-Нова ..

во••• KABAJII

52-і

8.45 Х/Ф .. &уло-..ка• 10.20 Студія аРанок• 11.20 Х/Ф- дІТ'Ам •Чер•онІ аrтриnа ..

12.50 Х/ф •НаАІМСНІІрнІ nриrоди ІтаnІйц1а

14.30 15.00

РосІі•

М/ф •Омер•. З серія Сrудія

..день•

15.30 .. великі

лідери•:

.. ніксон

про

Ніксона•

16.35 Х/Ф .. закон І куnак• 18.20 Т/с •ТрудІанмки моря•. 1 серІя 19.15 Студія •Вечір• 19.30 Х/Ф •Мертаа куn.,бабка•. серІя

21. 15 Студія .. вечір• 21.45 Х/Ф •За ме•ею дІАсностІ• 23.45 Сrуді" .. ніч· 0.00 Х/Ф •Грим•


- Соціально-культурна уваги?

Надзвичайно на ьні матеріали, енергонорії, запчастини у порівнянні з цінами на сшьгосппродукщю. Ось такий приклад. Лише за рік за~рати ~а ремонт старої техніки склали сто тисяч гривень грІшми 1 50 тисяч гривень бартером. Ці затрати значно перевищують заборгованість по зарплаті. Ми порахували затрати н_а виробництво своєї продукції.! вийшло, що ціна одн?го штр!! ?ензину втричі вища за ціну літра молока і дорІвнює ЦІНІ 6 кг пшениці. Затрати на один кілограм

. - Цього року провели капітальний ремонт будинку

культури, дитячого садочка, які знаходяться на балансі КСП, у міру можливостей проводимо ремонт житлового фонду, побудували колгоспний ринок, завезли 40 вагонів щебеню, щоб ранньої веснирозпочати ремонт доріг до всіх виро~ничих підрозділів, для цієї ж мети, а також для внутр1господарських потреб та будівництва розробляється тщаний кар'єр на місці колишнього тваринницького літнього табору. - Кожному, хто проїжджає землями вашого господарства, впадають у вічі гарні озимі. - Сівбу озимих на площі 1150 га було завершено 22 вересня. У кращі агротехнічні строки було проведено весь комплекс робп. Тож сходи входять в зиму міцними. Мехашзатори завершили також зяблеву оранку, зараз зусилля зосереджеНІ на удобренні й дискуванні саду, якого у нас 320 га. - Працівники господарства розповідають, що свій робочий деиь ви роточииасте з ферми. . - Так. Тваринництво - зона особливої турботи. Проводимо складний комплекс заходів по оздоровленню і збІЛьшенню поголів'я, бо змушені були 500 голів ВРХ,

сипи р~аrуючи~. на туберкулін із 750 наявних на 1997 рік, здати на м ясою?мбшат. На сьогодні довели стадо до 1000 голів. Для цього ЗІ згоди людей навіть натуроплату відмінили. Поголів'я

У

1989

році газета «Труд» писала: <<Жодна

публікація про нетрадиційні методи лікування не викликала такої кількості відгуків читачів,

як стаття І.Царева «Зцілення без таблеток>>. Розповідалося у ній про лікування різних

І І І

мініатюрні

-

пристрої

магнітотрони,

розроблені академіком· Тарасенком з міста Ростова-на-Дону,

завдяки

ефективності,

нескладності застосування в домашніх умовах 1 тривалому строку придатності (близько

10

років) швидко отримали визвання людей, які

1 страждають І

стан

два-три

сеанси

І хворого, а повний курс лікування з

10-12

1 процедур дозволяє надовго, а то й назавжди

«Провів один курс лікування радикуліту

«Вживання протягом рокунамагніченої води

Іу нНирках. Почуваєм? себе набагато краще>>.

І

ошу магнпНІ устшки три мІсяці, варикозні

І вузли зменшилися, пройшли болі у ногах.

1 Уникнув операції. Дякую!>>.

Сьогодні ростовський НТЦ «Магнітотрон>>

·~

диться певна робота з вико­

нання «Цільової комплексної

·

тури. Також розроблено по-

кої області серед виробничих

..

ложення т~ календар праве-

колективів фізкультури бере

· · . аким чином, ди~ерча­ ни ПІднесли рІвень раионно­

дення раионних змагань. участь команда Великої ди- го футболу та вив_ели _свою Проводиться робота по за- мерки і виступає відмінно. команду в число ЛІдерІв об­ лученню дітей та молоді до Вона впевнено посідає пер- ласного футболу. груп

д.итячо-юнацької ше місце. Здобула перемо-

с~ортивноІ школи, де працює

гу над традиційно сильними

Тради_цІину проводяться

району - 6:0, Обухова - 6:1,

п ять тренерів.

першосТІ раиону як серед дорослих, так і серед юнаків, а також розиграші кубків,

ЗаКІнчився футбольний се­

зон змаганнями серед шко­

командами з Бородянського

ля рів з міні-футболу в селі

та 5:0 і 2:0 відповідно над командами Згурівки та Бере­ зані (на виїзді). Наші земля-

кул.

Рудня під час шкільних кані­ Іван СУШКО.

Є,іmаємо дорогого чоловіка,

люблячого батька й дідуся НАКАЛЮЖНОГО Івана Івановича

Відпустить здоров'я, і щастя, й добра.

з днем народження.

Багато в ній буде людського тема.

Мудрість твоя сивиною вже сяє,

Хай тіл.ьки радість Вам дарує світ,

Душевне тепло

3

віддав. немає,

повагою сини Андрій,

береzла.

3

повагою - дружина, діти, внуки та рідні ..

брати, сестри і кум Грабовий.

І валиком знімає спазми судин і м'язів, полшшує кровообіг. Ефективний при

У кооперативі «Травневий>> продаю великий капітальний цегляний гараж розміром 5хб,5 м з погребом і оглядовою ямою. Довідки за тел.: 6-31-72.

Будем долю олагать, щоб тебе

Олександр, Володимир,

Балик голчастий. Легкий масаж

нам своє ти

А літа, мов вода, вороття їм

Простелить дол.я на багато л.іт.

Магнітний пояс. Лікує радикуліт,

ШАНОВНІБРОВАРЧАНИ! ~иконавчий комітет Броварської міської ради переконливо просить вас відгукнутися та надати допомогу у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів для потерпілих від повені в Закарпатській області. Зібрану гуманітарну допомогу доставляти на складські приміщення при підлітковому клубі «Дружба» за адресою: м.Бровари, вул.Красовського, 10, СШ N12З, СШ N128. Довідки за тел.: 6-19-00; штаб ЦО міста: 5-24-98; СШ Nн3: 5-87-35; СШ Nн8: 5-15-44.

LL}иpo

Хай повниться л.аскою рідная хата,

різної локалізації.

-

ки перемогли команду з вишгордського району (2:1)

ШКІльних колективах фізкуль- цьогорічній першості Київсь- ;?1м';-ндою БІЛО! Церкви

У НАШОМУ районі прово­

остеохондроз, хвороби кісток, суглобів, болі

І

та зіграли внічию з сильною

ВеликаДимерката Рудня. у

І світл.і дні, мов рушники квітчасті,

І пропонує:

І

раион1 визнанІ колективи сіл

виробничих

Хай долянамітить Вам років багато,

І дозволило нам з дружиною позбутися піску

-

Надія ГАМАЛІЙ.

та

у

Володимира Гавриловича.

у спині, чим дуже задоволениЙ>>.

І

життя.

спорту

РУБАНКУ

1 валиком голчастим. Півроку не відчуваю болю

«

1 пдне

турнірів, змагання з міні-футбо~у. Базовими командами в

Щи/ю й cejtqettЖJ 6'іJііає..и.о з ю6'~ 9/teJ/. IШ/W9.:жeн.Jt.!l

забути про свою недугу.

І

достаток, а з ним-

ін.

полегшують

І

розширюємо зерновиробництво, садівництво. Та головне те, що всі плани підкріплені бажанням і вмінням людей працювати, а 3 боку районного керівництва ми відчуваємо ПІдтримку 1 НІякого диктату чи нав'язування. Це дозволяє коле_~тиву відчути себе. господарем. Коли у кожного укрюнеького селян~.п~а вщродиться це почуття - прийде

захворюваннями серця, опорно-

рухового апарату, органів травлення та

Уже

нерентабельНІсть. ~ вс~ ж, чим більше продукції вироблятимемо, тим бmьш1 матимемо прибутки. Майбутнє ж- за власними переробними підприємствами. Саме таким шляхом ми будемо іти, тому і нарощуємо поголів'я,

балу проводиться робота по. змщненню матер1ально1

бази, розвитку цього виду

програми розвитку футболу до 2000 року>>. Насамперед було засновано районну фе­ дерацію футболу, яку очо­ лив голова районної ради Леонід Володимирович Сло­ бодянюк. Федерацією фут-

:вхворювань за допомогою магніту. Спеціальні

35

Футболісти заверUІили рік

: :

МАГНІТ

по

не менше за ІНШІ.

~--------------, І ЗАМІСТЬ І

ТАБЛЕТОК

85 коп, продаємо .ж ми капусту копійок. ~тже, сільське господарство приречене на

капусти складаютр І грн.

свиней з 26 також збільшили до 400 голів. Своєчасно і ретельно f!ідготували до зими усі тваринницькі приміщення. ~а фе~м_І впроваджено чергування спеціалістів усіх шдроздІПІВ, ведеться щоденний журнал зауважень, які не залишаються без уваги. - Усе це. допомагас вам володіти ситуацією, оперативио реагувати 1 впливати на стан справ? - Інакше і бути не може._ Саме _для цього у нас створено бюро економІчного анашзу. Зпдно з планом щомісяця ана;_rі~уємо роботу певної галузі, щоб бачити недоліки, мобІЛІзувати всІ зусилля на їх подолання, задіяти резерви та накреслити перспективи. Це дає хороші результати. - Люди, які вміють домагатися результаів, а ви і:Х уж·е домоглися, н~ ак!<ентують увагу ua проблемах, хоч мають і:Х

І варикозному розширенні вен, стресах,

1

нормаЛlзує сон.

-

Магнітна

воронка.

Намагнічена

ff Шановні ветерани!'

І рідина лікує гастрит, язву, хронічний запор, виводить

пісок, солі й шлаки

з організму,

години

Рсктально-вагінальний. Поліпшує кровообІг тазових органів, ефективний при

-.

. - Магнітні масажні устілки. Універ­ сальНІ. Жорстю шипи масують стопу разом з магютами впливають на біологічно-активні

точки і стимулюють роботу органів. При І нормалізується

1

тиСІ{, серцева діяльність. Застосовують при І гіпертонії, болях і набряках кінцівок,

варикозному

розширенні

вен,

імуно- І

дефщитних станах (часті простуди, ангіни). І Усі магнітотрони пройшли клінічні

дослідження (військово-клінічний госпіталь І ім.Бурденка, клініка урології Вітебського медінституту),

1

затверджені Мінздоровом,

захищеНІ державною ліцензієї N2 3003/40 від І

1

р. _ Придбати .маzнітотрони і отримати І детал-ьну інформацію .можна на

1.07.96

демонстрації розробок у .м.Броварах 22 І листопада

в

.міс-ько.му

кул-ьтурному

'центрі «Прометей" з 8~00 до

10.00.

J

--------------~

"НОВЕ ЖИТТЯ"- газета Броварськuх міської та

раСюнної

pag,

районної

gержавt-Юї аgміністрацїі. СПШЗАСНОВНИКИ: колектив

І. і

~

усього навчання.

Початок занятть на легкові автомобілі 19.11.98 р. о 17.00, на автопоїзди категорїі «Б> - 19.11.98 р. о 18.00. Довідки та запис на курси особисто та за телефоном 5-80-07. Адреса: м.Бровари, вул. Київська, 1-а.

Ласкаво просимо!

м.Бровари. вуА.ВоfізаАьна. гг. ТеА.: 5-58-34. Кuївська обл., м. Броварu,

бульв. Незалежності,

2.

Реgактор:4-03-76. ВіgповіgальнuО секретар:4-21-34. ВіААілu: і

сільського госnоАарсmва

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

4-02-92; і

nромuсловосmі

масової poбomu

4-23-26.

Реgакція не завжgи rюgіляє позицію авторів.

• •

!

·

4-04-81;

[;: МП «Ніка-93" припиняє свою ді11льність. Претензії приймаються прот11rом двох місяців з

~J моменту публікаціі в газеті. ~

міський ВІдділ

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста 1-ї категорі1 бухгалтерії. Вимоги: освіта вище економічна, стаж роботи за фахом З роки. Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом місяця із дня опублікування оголошення у каб. 302, 303 в приміщенні міськвиконкому (вул.Гагаріна, 15). • Довідки за тел.: 5-03-98.

agpeCOIO:

'2

і

17.00

для людей похилого віку «Мої роки -моє багатство». У програмі зустріч з творчими виконавцями і демонстрація художнього фільму: «Небесний тихохід". Вхід вільний.

Броварський фінансовий

П/11ПРИЄ.МСТВО ЗАКУПОВУЄ. АОМ ІіОАЬОРОВОГО меmаАу 3д

255020,

року о

ПРОДАЄТЬСЯ ТЕРМІНОВО напівпричіп ОДАЗ-9370 1988 року випуску у задовільному стані. Тел.: 5-19-80.

Можлива оплата частинами протягом

редакції газети, Броварські міська і ра­ йонна ради, районна держадміністрація. CвigouTfiO про gержавну реєстрацію КІ fY' 259 віg /0. 12 1997р. Інgекс 61285

І

клуб ТСОУ (ДОСААФ) запрошує бажаючих на курси водїів легкових автомобілів (категорія «В») та автопоїздів і автобусів (категорія «Е»).

16.11.1998

запрошує вас на традиційний вечір

1

Броварський спортивно-технічний

ААРЕСА:

«Прометеи••

І,

прямий

телефонний зв'язок заступника міського голови ТРОЦЕНКА Василя ~иколайовича з мешканцями міста. Тел.: 5-32-48.

статевій слабкості, лікує геморой, простатит, жіночі запалювальні захворювання, безпліддя.

регулярному використанні

відбудеться

Місь~ий культурний центр !

\1

16 листопада 1998 року з 10 до 12

нормаЛlзує обмінні процеси.

Колектив ЗАТ «Броварська друкарня" висловлює щире СЛІВЧ\f!ТЯ директору друкарні Надії Леонідівні КРИКУНОВІИ з приводу тяжкої втрати - смерті їі матері Анастасії Андріївни. Районна державна адміністрація та районна рада глибоко сумують з nриводу трагічної смерті начальника ПМК-24 НЕШВИ Віталія Васильовича і висловлюють щире сnівчупя рідним та близьким nокійного. Колектив вімілу містобудування, архітектури та житлово·к~мунального госnодарства райдерж­ адмІнІстраЦІІ глибоко сумує з nриводу трагічної смерті начальника ПМК-24 НЕШВИ Віталія Васильовича і висловлює щире сnівчуття рідним та близьким nокійного.

Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ" Київського обласного

комітету інформації.

За точність виклаgених фактів віgповіgає автор.

Зам. 4390

Листування з читачами- на сторінках газети.

Тираж

2015

прим.

#92 1998  
#92 1998  
Advertisement