Page 1

БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMtTETY КОМУНІСТИ,ЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ 1 РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ КОІ ОБЛАСТІ

OPfAH

['азета вихuдuть :і 17, квітни 1U37 року •

~V! 92 (6965) •

Вівторок, · 11

червня 1985 року

червня ~ro .року в

тІї

У.країни

такі

обrовореві

••

стахановськоt

А. Я. Теп­

пвтаввв:

п~ підсумки квtтвево­

·~ (1985 року) ПJІевуму

ЦК КПРС і завдавня міської партtйвоі орrанl­ зацП по ввковаввю рі­ шень Пленуму та rідвій зустрічі XXVII-ro . з'Ізду КПРС (доповІдач перший

·

rаиlзацІї. З

·

обrовореиих

(1983

р.)

постанови.

ВирІшено черrову ХХХ­

листопада

1985

В роботІ

комітету парТії

Дніпропетровськ.

менуму взвв

оостуnається

корабеm. JіабJІВаивса

паж аРонуво вручну

машиииоrо доїиии корів з

oruay·

JІН антени, coJI81DI1 батареї та іНШІ 3овІІІшві необхіднІ

маневри, а

Внеоними здобутиамн праЦІ було _ nозначено

потіМ

травні

до проrра­

соціалістн4не

гання молодих

ми польоту еКіпаж проводить перевІрку ста­ (ТАРС).

ціаліетичної

Пt~льтяй .

ударну

-

у

виrотовленню бійною робо"rою АВМ-0,65

зобов'язаJІИ<:я в нвнlШНЬороці припасти йоrо ~0 wнн. _ Роботу орrаа·ізовано в дІВі зміни. Для :виrотов·

WV

лення

дарст.ві

борошна в

к·о. часТЮІу борошна rocno·дарство реаJІlзує на ком­ бікормовий завод взамін на нонцентровані корми. а решту буде згодовано

~по- худооl.

М. ІВАНЧ'rv.

використ.а.вують

і7 ....

ВЕСЬ СВІТ ЛОВИЙ ДЕНЬ 600 тонн ві'І'д.'Мlнно- лінно трудиться механітрав'яного борошна зобо- затор М. М. НоЗ<Jріа. Він :в'язалис'я виготовити в УІСПішно винонує доведе­

нинlшньо:м:у році трудівники радгосцу •Заплавний•. З Цією метою весь світmвий день у гооnо· дарстві діє агрегат АВМ-.

ні завдання. ТранспоР'ІtVє зеJrену масу . з nол'я До arperaтa водій радгосnно­ го ав"fОтранспорту О. М. Ременюк. Щоденні норми

Оnератор Л. . И. виробlщу: він вик(ЩJує на Братиця ·забезnечує його 11<0~120 процентів.

0,65.

роботу

без

зрИвів.

іНа кооовицІ трав cyN(-

r.

МАКСИМЕНКО.

ПЕРШИЙ ВРОЖАЙ Три пусти

тонни

ранньої

відправиJШ

в

ка- дівники

мага:

вирощують

астраханською

тщусти

Нинlшнього

ро.к..v

каnу-

Г.

оператор,tв

Праці

СтаВши·

вахту,

М.

рову

вона

З.

грама .

на висока

присвячену

одержала

по

Складо:ві успіху

1професійна

стернІсть,

-

май­

сумлІнне

став­

за .

технол~

відзна­

ПЕТРОВА.

О. ГОНЧАРЕВИЧ, ВіДДІЛОМ

стала

ких

оператор

.машинно­

го доїнн.я радгоспу « Плос-

Дві

крооом

ТОН'НИ

металу та близько тон­ ни цементу. Заміна ме­ талевих конструкцій шлаколитооими змогу вдвоє

нам'яне лит.во

у спі;вдружності з уче­

·вагу і в десять разів пі,ДІВищити їх довговІч­

н и ми.

ність .

Виnуск

освоєно новинки

Удвоє

під­

дала

зменшити

піДnриємства тиви членів

nродуктив­

заступник

завідуючоrо

КОМСОМОЛЬСЬ·

орrаи13ацІй

к.ому ЛКСМ'S".

міськ­

діючої

:v~у

вnроваджується на

цеху

з аводУ

зультаті

ради.

пласт­

у

ре-

впроваджеНІНя

роботизованих

усуваються

проводів та

скла. І утво- тешшць

одного

з

вих

Сі!ердловин

з

створили спецІальні ін­

гібітори . Ці речовШІи неіmраліІЗують корооlю й ШІ\ідливі гази, роз­ чиняють парафін і со­ лі, якІ ШВИідRо забива­ ють nіДземні nротони й труби. Щоб здешевR'l'и виробництво інrібіторІl!, застосу.вали відходи місцевих газоперероб­ ІНИХ заводів. Завдяки новій технолог!У вТроє

по­

ча:тку п ' ятирічки ·на nИюстрові 1 Мангишлак. Приріст цінної сирови­ ни за.Dезnечн:в колек­

тив

територіально-вИ­

крпвання кватирок, в.наслі- Пристрjй дозволяв забезпе­ док чого nеревитрачається чувати підтримання по­ теnло, nорушується темпе- стійної темnератури в теп•

ратурний режим і природ- лицях, знижувати втрати на вентиляція. тепла, палива, ю1еншувати 3 меншими трудозатра­ вірогідність захворювання у рослин. Все це дає не­ тами усувати такі пошкод­ малин економічний ефект.

раціона­

льника

пусконалагоАжува-

Розробка раціоналізатора впровадж~·ється ще на 12 гектарах

теплиць

того

ж

льної дільниці СПМК-2 комбінату, а також на тресту « Теплицятехмон­ Rідькох інших об'єктах. таж» М. Ф. Цирульника, Ю. ОСНЯЦЬКА, яку в іІІ назвав « Пристрій заступник начальника для виготовленНJІ ущіль­ нювальних

пластин,

що

сприають щільному приля-

виробничо аІддlлу

-

планово .r о

СПМК-2.

ПОД()ВЖИВСЯ МіжреМОН'l'­

комплеRс­

·

НИЙ період сверддовин, зеRономлено тисяЧ! тонн металу.

У nід~учних . еnектроніка

теnлич­

прилягання фрамуг до Черкеської автономної об­ сmнок теплиць, виникають ласті, звідюІ про неї на­ дефекти в механізмах від- дійшли хороші відгуки.

Це обі•

Uафта тече без перешкод

завдання по

комбінатів Карачавво­

150

nІдnриєм­

цяє річну еканомlю в єто з лишком мільйо­ нів карбованців.

Іх сnроентували й на­ лагодили робітники

Теплиці · у nроцесі екс- ганню фрамуг до сrінок плуатації, як правило, теnлиць » . Новинку !\Веде­ осідають від ваги трубо- но в дію ·на 12 гектарах

рюють'си .місця нещільного них

ааводу

СТJJах країни.

ліній.

нlй хімlзаціl промислІз. Дося.гrи прого до­ помогли вченІ. . яні

швидше

виробничоі на­ ДосвІд

споріднених

хім•. який завершив виконання п'ятирtчноrо

Пошкодження

з ініціа­ постійНо

ність nраці у пресово­

робничого управління << МанrишлаЮІафтопром­

ження 'допомогла

рова,, колеRТНВ якоіГо Чився молодий механ1заочолює В. М. Баrнюк. тор АнатолІй Ткаченко .

.сту, .як 1 1HW1 овочІ. тру-

нівський>> Б. Стронач. При ;місячн~'W планІ 604 зма- кІоограми молока ·на ,ко­

лізаторська розроб~а нача­

зини міста овочІвНИЮІ гією. Вони nосадиmи П радrоспу · <<Вели.крдиме:р- ще на початку квітня. ський >>. Ії вирощено на Ударною nрацею на виро­ землях в1ДД1лна !Мені Ні- ІЦ.уВаНнl

v v

ставленої мети. За лідсумнами суnер­ ництва. dіого пере.можц'Є.М

бо- стежаrrь onepa-ror.и М. Ф . Савченко та І. . Савчен­

роwна у раш-осІІ1 сПухmсьний•. КормодобувІШКВ

важливим

економить

ферQ­

масових виро6Ш

т.руд, умІння досягати по­

раннього рашсу до ІІІРИВ'ялену масу баrа-rоnlзнього вечора nрацює річних трав. За бе.зпере­

вtтамlНИо-трu'цоrо

якого

наступному з'їздові пар· лення до своїх обов'яз­ Шевченко. Майже тії. його учасники проде- ків, використання дос віду на два. мільйони тонн монстрували ударний передовиків. · збІльшено дебіт нафто­

ДВІ

зміни аrреrа-r по

на шляху до безв!.дхtд­ ного виробництва в ме­ талурrії. Тонна сиро­ вини . sша раніше йшла · у відвали, · сьоrодн1

лених шлаіеі:в у шлано­

вищилася

машинного доУння району 889, довівши середньодо­ на приз імені Героя Со- бовий надій до 28,7 кіло ­

ву бортових систем і обладиавви ставцtt.

.

став

Довірено роботам

СУПЕРНИЦТВО

елементи ковструJЩІї. На етаnІ првчалювання

вови виконали

початку року

СТИМУЛЮЄ

викорвставиu апа­

здtйсввJІИ. стикування. ВідповІдво

nалива .

мої переробки розплав­

ВІльнюс.

ратурн ВВ3вачеВВJІ даJіьвоетl 1 бортово.rо об· При· ПІдході до ставцtі космонавти

1,8

Не

Ефет-нзну

Фете М. Семинога.

с атот- » збJІВЖеВВJІ екі­

чнсJІІОІІ&JІЬНоrо коммексу.

ще

цінного

ча­

технологію одержання матеріалу шляхом nря­

до . стаицtІ

3

цадпланового

Нікополь­

заводі

На фото: Л. Ф. Гузь.

резуm.тастt 8КВХ 7

ва uдаву вІдстань. Даль~е

видати

мільйона танн

отримув високІ надої молока.

корабаа «Союз Т-13» було промдево tdJiьиa

коревцtй травкторІt ,руху; в

випуск

.ському

Оператор

ДШІJІр Джавtбеков і Віктор СавІвих п~ре· ЙІІШІІ в првмlщеввs ставцtІ. у ходt дводобовоrо аатовомвоrо пот.оту

перед

освоЄ'но на

показник nІдиввса вже 3а цифру 15. Одиlвю. з кращих тварвввнць у rосподарстві казивають Лю· бов Федосіївну Гузь, яку ви бачите на фото.

року здійснено ствку:вавии

шили

-

колит.

ДJІІІ rромадськоrо твариниицтва радrоспу «Авав. rард» зараз постtйио надходить 3 поли зеленІ кор­ ми. Тому і надоі молока на хорошому рівнІ. цей

космtчвоrо ворабJІІІ сСоюз Т·1З• . з орбіта.пь­ вою станцtею «Сатот-7•. Космовавтв Воло­

сяч тонн антрациту. До нінця року вони вирі­

вуном за міцністю но­ вий маІl'еріал шла­

сплавів.

СТИКУВАННЯ НА ОРБІТІ 1985

руху

комсомо­ видобули 587 ти­

· Шлак замість металу

року.

Звіт про роботу мену­

(доповідач сек­

червня

колек·

ту звітво-виборну конфе­ ренцію міської партtАІІоУ орrанtзацІі провести 23

ретар міськкому Компар- му буде . надруковано.

8

стаха­

JЮВСЬ'Кого

тив наймолодшої і най­ патужнішої на Дону шахти імені 60-річчя

питань

секретар міськоrо коміте­ участь 1 виступив з про­ ту партії А. д. ФроJJОв). мовою друrвй сеІфетар Про хід виконаввв по­ обкому Компартії Украl· станови XIV менуму ни В. Г. Маломуж.

мlськоrо

честь · 5О~річчя

вахти

Ленінського лу. Гtрники 11 мільйонів

Гуково (Ростовська область). Завершив ви­ конання зобов язань на

меиум првйивв відповІд­ нІ

коп•

3

Рекорди

актовому .залі міськви­ люк). Про смикання ХХХ-ї конкому відбувси Х-й вп:е­ нум міськоrо комі~ звітио-виборвої коиферев­ цtі міської партtАІІоі ор­ парТії.

На ,.пленумі

Ціва

- - • НАЗУСТРІЧ XXVII З'їЗДОВІ НПРС - - •

ПЛЕНУМ МІСЬККОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

8

Єреван. Без збіль­ шення кількос-rі висо­

щжвалІфі.Іюваних · tвже­ нерів

1

значно ШІВидше

зможе вицуска:ти НОІВі еле11711ричнl машини об'­ єдІНання •В1рменелек­ 'І1ромаш•. Цьому допо­ могла . система

тичного

автома­

проектув3!mя

(САПР). розроблена· вченими та інженерами об'є:днання. Впровад-

ження системи дає змо­

rу віДразу вирІшувати комплекс питань: скіль-

ки

необхідІЮ

металу.

пластмас,

Інших видів

сировини

1

ма-rерІал.І!в

для випуску тієї чи ін­ шої машини. Бикори­

станнІЛ САПР у десят· ки рЗІЗіВ ІІ1двищує про­ д.УlmІІВН1сть праці кон­ стру~сrора.

ЕФЕКТ КООПЕРАЦІЇ Спеціалісти Харкова об'єдналися для опера­

тооного розв'язання од­ нієї з насущних проб­ лем

сільського

дарства

-

rоспо­

зберіrанн.я

т.а nеревезення

рtдіКИх

мінераJІЬІНих добрив. Тут завершено

виrотовлеи-

ня пepuro~ серійно'! пар­ тії розроблених ними ·спеціальних ємностей з нового конструкційного матеріалу - с.клопла­ стина, для якого харак­

терні стійкість і довго­ вІчність.

(ТАРС - РАТАУ ).


* 11

2 стор.

ч~рвня

1985 року

«НО В Е

ЖИТТЯ»

НАСТІЙНО АО6ИВАТИСЯ· ПОСТАВЛЕНОЇ МЕТИ •••

з

Цими днями відбулась друга 1 сесія міської Ради народних де-

І

путатів, яка

заслухала

1<<Про

завдання

Ради народних депутатів

совісно з повною віддаЧею, щоб кожний із нас постшно боровся за. підвищення організованості і дисци­ пліни в повному роаумінні цього ЗІІJ, і­

доповідь

голови виконкому міської Ради народних депутатів В. ,М. ЗВОЛЯ

І

• •• .МlСЬКОl

CЄCll

родних депутатів по здійсненню рішень квітневого (1985 р.) Пле­ нуму ЦК КПРС і гідній зустрічі ХХVІІ-го з'їзду КПРС>>.

Чого- ми досягли і що недоробили·

Сесія заслухала також інформа­ nланової комісії О. І. ЄЩЕНКА

<<Про

завдання

нов

організацій

і

нанню

по

nідприємств, •уста­

міста

радянського

охороні

вища>>

За минулі

по

вико­

ці :>росла на

законодавства

навколишнf>ого

1 розг;шнула

інформаЦію

П~ред наlVш стоять

відповідальні

І все ж у відпивІдиості до вимог ~ві·тне.вого Пленуму ЦК КПРС ефек­ тивність виробництва повинна зроста­ тн більш внеоними темпаlІ1и. Хоч ми і виконали завдання п'яти місяців по

складні

:>авдання,

що

вають ~і рішень квітневого Плену:vtу ЦК КПРС.

Зволь,

вистІупаючи

Готуючись

до

:з'їзду

КПРС,

бокий

аналі:>

випусну про:vrис..тюІІЮї продукції, такі підприєлІСтва, як БЗБК, шиноремонт­ ний :JaB{JД, дослідно-експерименталь­

і

них

випли­

доповіддю.

чергового

приємства

-

~ІИ

ХХVІІ-го

необхідно зробити досягнутого,

ГJІИ­

.виявити

прИчини, що заважають нашому руху

вперед. Партія вважає стратегічНН:\І важелем інтенсифікації суспільного виробництва

ня

хардинальне

наvково-технічного

прискорен-

прогресу,

·

а

сам·е: "корінне О.НОВ:JЄННЯ фОНДіВ, ВИ­

ХіД на найвищий світовий рівень нро­

~уктивності

недодали

до

плану

не

справились

завдання:vш

по

~~

Не освоїли ви;~і.1ени_х коштів і наші

За

минулі

4

роки

п'JІ­

за~е:з­

підвищення

даоро­

тирічки ІІІОНИ недросвоїли 15 мільйо­ нів карбованців капіталовкладень. Чо­

буту народу. аюивізація всіх ланок нашої політичної систс~ш. Над .ро:з­

тирюtісячне завдання цього року :ко­ .lеІПнви бу дівельних організацій ви­

в'язаННЯіІІ

коналн

дальшого

цих

:1авдань

працюва.ти­

1

:VІуть :vtі·снка Рада народних депутатів~ настійні ко:.Іісії, ;(епутатські пости 1 групи, всі денутати Ради. Для реалі:>ації цих завдань по·трю­ ІЮ використати всі наявні можливо­ сті, щоб підвищити ефективність гос­

подСJJрювання,

досягти

поставленої

:vtетн. Всюди необхідно взятись за зміЦнення дисциrІ.'ІіІІИ, не допуската

про гу лів, простоїв техніки і облад­ нання, ;забе:шсчнтн рит:vІічну роботу 13Иробннцтва, піднести· відповідаль­ ність

керівників

всіх

рангів

за

стан

справ на внробницrві з ти:vt, щоб уже сьuго,1,ні о~ержуватн віДчутну віддачу.

·дисципліна­ 1983---'-1984

роках

на

ки

цьому

на

1329.

додатково

завдя­

випущено

про­

дую:Щ на :285 тисяч иарбованЦів, ~­ Gу;:~івництві виконано бу діве.'Іьно-:vІоН­ тажннх робіт на су:11у о5 тисяч карGо.в'анців. · · Paзo:vr з ..uим на окре~шх підприє:vt­

ствах й досі не:vtає

належної бороть­

Gи з втратюш робоч от часу, висока плннні·сть кадрів, м.ають NІісце прогу­ ли. Це -СТОСуЄТЬСЯ ШИН0рЄ:V10НТНОГО ;щводу.

заводу.

дослідно-вхсперн;;Іентальноrо

ВелиКі

втрати

робочого

- •Іерез. невихід на роботу ад:vtіністрації

на· ааводах·

з

часу

дозво,'Іу

пласт:vtас,

Найбільше

гії,

ту та іІшшх. Все ще невисокою зали­ шається і якість будівельних робіт.

Квітневий Пленум ЦК КПРС по­ ставив ви:vrогу нввіщиладно забезпечи­

У нас надто вели'Кі ще непродук­ лІвні ~Іа:теріальні витрати, втрати від

сплати штрафів, неустойок. По заво­ ду пласт~tас торік було сплачено штр~фів 114 тисяч карбованців ли­ ше

за

Іrорушеюія

;vІісце

іі

на завоДі

господарсь.ні

66,8 тисячі - 55 тисяч

'f

ніж в 1-й, що призводить до Знижен­ ня якості виробів. Сьогодні на багатьох підприємствах

робота

по підвищенню рівня трудової і вико-. навснкої дисципліни: Обстановка не­

стерпності з прогульнихами, п'яниця_: створена

на

заводах

пороmково1

світлотехнічному,

в

мо­

стозагоні .Nil 112, чого не скажеш про :заводобуді:Вн.иіі ио:vtбінат, заводи нластмас, шиноремонтний, дослідно­ експерн:-.tентальний, підрозділи тресту <<Б роварипроlІ1жит лобу·д>>.

На квітневому Пленумі ЦК КПРС ні;:і,нреслювалось, щоб кожнИй на сво­

єму рuбочо;іtу :.~1ісці nрацював добро-

порошкової

мета­

перевезеНІНЯ

витрачено

карбованців, в СБМУ-6 витрачено на непередба­

чені накладні витрати.

Характерно, що в більшо·сті випад­ ків до осіб, що допустили перевитра­

суми

нас гара:щ і з рит:.Іічністю в робот1. Як правило, в третій декаді в 1,5-2 рази більше випускається продукЦії,

за не­ мають

лургн, деревообробному хомбінаті, ре:vrонтно-механічному заводі. А ще більше таких недоліків у бу дівельних органі:заціях. В ПМК-15 в минулому роЦі л:ІІше на непередбачені внутрі­

ні

ні:яюІх до­ не все

у:.юв перевезень го­

тової нродукції та 85 тисяч ;(схпоста,вку її. Подібні фа~;rти

комітету

:vrеталургії,

допустили

пласт:vІас, домобудівного номбіна­

го

відставання

з

ч,е,ргу, затягує введення в дію потуж­ ностей заводів порошкової металур­

Чн..'VІало втрат допускається із-за про­ стоїв обладнання. Все це наші Р,Є­

цілеспрямавана

в на

відрозділи тресту <<Броварипромжит-. лоІбуд>> (керуючий· т. Тиач€'НІW). З обсягом підрядних робіт не спрСШІи­ лись ПМК-15, БМУ-35, що, в свою

ти,

нрова:диться

-

силами

91,9 процента. Лнше 3 організації 11 виконали планону програму.

ре~юнтно-:vtеханічному, фабриці верх­ нього дитячого трикотажу, l!Jv1Kl5.

зерви, І-іа які не 'Потрібно ;~атко,вих витрат. Далеко

процента,

91,3

нЬсті економії не може бути мови.

піДприєм­

Тільки

на

власними

наведення порядку в використанні всіх матеріальних цінностей, оскільки без цього ні про· який ріст ефекти;в­

ствах :vІіста :Jменшилнсь втрати робо­ •шго. ЧаСу ІІа 4928 ЛЮДИНО-ДІІіВ, у бу­ ;\іВНИЦТВі-.-

всього

числі

ти

запорука успіху В

тmty

не

вжиrваються

заходи.

ТілЬІКи

після втручан.ня адмінорганів, JУ!ісько­ народно11о

були

заводах мас,

стягнені

кОН'J;РОЛЮ

з

винних

пев­

на

порошков_ої металургії, пласт­ дослідно-експериментально:vtу

буД!ЮІІСТР:fКЦіЙ.

Тру до:ві :іались

в

нолективи

міста

завершальному

річки відпрацювати ДІВа ионо•мленій сировині і

_зоб?В' я­

роц1

галуз~й основ1

~ародного

наивищих

техніки,

гос­

бованці!в. До хінця року прагнемо первкрити всю заборгованість за ~984 рік Це буде нашим пода;рунком XXVII з'їзду КПРС. Силадні завдан­ ня буд:е.мо вирішувати в наступні ро­ ки. Чuсельнtість робітників різко зр01сла і становить зараз до 2 тисяч

досяг­

'Передового

доr:­

п яти­

дні на зе­ матеріалах.

Для цього потрібно зекономити 275 тонн металу, 1125 иубічних метрів лісо~tатеріалу, 7 56 тонн уМО'ВНОГО па­ лива, 1375 тисяч ніловат-годин елек­ троенергії, 465 тонн 'бензину та інше. За підсумками роботи в першому кварталі не досягнуто . запланованої сконо~1ії, на що треба звернути ува­ гу керіІВникам і спеціалістам підпри­ є:vrс11в і організацій. Краще слід орга­ нізувати і ааготівлю вторинної сиrю­ вини, металобрухту тощо .. Життя владно вимагає хардинального прискорення науново-техніч­ ного пporpt;cy, до·иорінного . переоз-

·чоловін:.

нічного прогресу, економічний ефект від яких силадає 1,2 мільйона карбо­ ванців. Впроваджено також 36 авто­ матизоіВаних і механізованих ліній, комплексно механі'Зовано 16 цехів і дільниць. Все це дозволило знизнти трудомістність технологічних процесів, поліnшити умови праці і нульту­ РУ виробництва. При цьому вивільне­ но 439 робітнинtв від ручної праці .. Щорічно зм.~цнюється зв'язок підпри­ є:vtств

з

науиавщvш

ВДО,

комбінат,

до­

ПіРОЦеНJТа.

В

''На

-

сировини

цьому

році

10, на

план,.

iJ.K

голосив у своєму виступі на

1!'

КПРС

сесії на­

чальник БМУ-35 д.епута:т І. І. Куров­

ський. :____ Дійсно, ефективнІсть вироб­ ницТІВа повинна рости більш високи­ ми т.емпа:мн. Колектив управління за минулі 5 місяЦів цьоrо рону виконав план ВJІасними силамн і !Забез­ печив

лим

запитів

43,3

з

мину­

процента,

а

по

в завершальному роІ\і пральню і хімчистку, лег­

п'ятирічки

роду.

коат.летичний

Зараз за:кінчується розробка в мі­ иомпщжсної програми .виробни­ цтва товарів народного споживання і сфери пос.'Іуг на 12-ту п'ятирічіКу та

манеж,

прнмі ·

готель,

щення міського відділу lVІ.іліції, · базу

сті

<<КиївоблтеПІJІомережа>>. завершимо спорудження

Крім цього, щІробничих

потужностей на заводах алюмінієвих будконструRЦій і [Юрошкової .мет<~' лу:ргії. Така npo.npaмa накладає на колектив особливу віДпСJІВідальність.

Важливе місце В'~діВодиться роботі підприємств торгівлі і побуту. Хоч во-

порівняно

на

ексnлуатацію

на­

на перспективу до 2000 року.

ріст

роком

прс>ДуХТ!!!Вності праці на 37 про­ центtв. В місті потрібно ввести в

більш

всезростаючих

д.ухо,вних

м1сцевої

із

На •Іі'Вітне.вому П.пенумі

На ~вітневому Пленумі ЦК КПРС

і

п,ризначення

виробів

дано реалістичну оцінІКу стану справ у капітальному будівництві, на­

наголошувалось на необхідності сто­ за:дО'ВІОлення

під­

меблів. Це дозволить значно поліпши­ ти якість виробів.

тру дівників

матеріальних

на

напіІвантоматичні лінії пю пресуван­ ню, обробці і шліфуванню щитів

про добробут

поВІНого

що

ється завезти імпортне обладнання

Краще дбати

Д•ЛЯ

підкресJlИв,

побутGІвого

12,2

· працівників.

уМОВ

Він

приєм,стві є ще невииористан'і резер­ ви. Раціональне використання всіх матеріальних і технічних ресурсів до­ зволить збілгюити випуск продукції. Торік, наприклад. випуск :vtеблів зріс на 7,3 процента, товарів ку лнтурно­

бути в полі зору rнжен€рно-технічних

налеЖНИХ

шшускнию1

nс·зІповів його директор депутат А. С.

Джума.

слідно-експериментальний завод буд­ RОНіСТруН!Ц;ій, ряд буді:вельних органі­ :зацій, підприємств сфери обслугову· вання. Ці питання оовинні постійно

рення

це

спеціальності. _ Про poбorry колективу виробничого д~ревообробного об'єднання на сесіУ

закладами.

д'еревообробний

Переважно

чи учні ПТУ, яким потрібно допо­ могти швидше освоїти виробнн')і

В цілому ж багато трудових коле'-(­ ТИІвів цим важливим питанням не при­ діляють належної уваги, зокрема

про­

дуктивності праці. За підсумками ро­ боти :за п'лть мину:ш,х місяЦів рону ок.ре:ні ІІідприємства не забезпечили. виконання планів · поставок продукції Ію договорах. що й призвело до тог•), що по ~1істу цей поназник складає 99.7 процента.

будіве"1ЬШІКИ.

науки,

планови­

підвищенню

праці,

нечення

суспільної

конструкцШ

виробів на. суму відповідно 167, 105 і 126 тисяч иарбо:ванці·в. Ці ж під­

(1985 р.)

ска:Jав В. М.

:J

процента, що вище

ків.

період.

Завдання складні і відповідальні -

14,9

зріс пра·

контрольних цифр п'я:тирічног.о пла. ну. Виконані соц:юбов'язащІ'Я з біль­ ІІІОСТі техніко--еконшtічних ' показни­

середо­

пію роботу виконкому в міжсесій­ ний

рою-І п'я'rирічки обсяг

4

про:vшслової продукції в місті на 33 процен·ш. продуюивність

нень від~-.

на

впровадЖенню досягнень науко·во-тех­

цію заступника голови міськвикон­

кому, голови міськвиконкому

всіх

подарства

На ·підпрнє,мствах міста у відпо.від­ ності з комплексною цільовою про­ грамою реалізовано 230 заходів по

ст~·.

міської Ради на-

броєння

.

ни і збільшили обсяги послуг, зріс на 16,3 процента товарооборот за ро:ки ХІ-ї п'ятирічки. та запити трудящих ще далеко не задовольняються. ЗмЩ­ нюєть~ матеріальна база торговель­ ного і побутового обслуговування. Велика увага .й надалі надавати­

РозпоrДілювач

кової-

Шкварко боту

заводу

порош­

депутат

ро'Зповіла на сесії

деnутатської

я.кої входить ти,

робіт

металургії

сказала

18

групи,

Н.

Ф.

про

ро·

до

складу

чоловік. Всі депута­

вона,

проводять

велику

роботу ·в иолеитиві, є црикладам доб·

меться~ житловому будівництву. В по­

росові,снюго ставлення

точній п'ятирічці план його уже ви­ конаний здано в експлуатацію 33 багатогюверхові будинии площею

кривають недоліки. Ми підтримали ініЦіативу депутатської групи заводу алюмінієвих будн.онструнцій вико­

тисячі

. 192,4

квадратних

метрів. Але

до праЦі,

ви­

нати завдання П'ятирічки до 28 груд­ ня і гіДно зустрі.ти черrовий XXVII з'їЗід КПРС. Наш иолентив заводУ зо· бов' яза:вся виконати п'ятирічний план з обсягу реалізації жродукЦії до 15

є ще чиlІ1ала й поrгреба в ньому. Разом з підприємствами-шефами потрібно багато зробити в справі вті­ лення в життя вимог реформи загаль­ ноосвітньої і пррфесійної школи, до­ могтисн по,1jпше.ння медичного обслу­ говування труДящих, організації бо­

грудня

цього

Головний

року.,· лікар

санепідемста.ІЩ\1

порушення­

В. А. Прокоnенко в своєму вист:упі поставив внмогу, щоб. керівникІl

ТрудЯщі міста ОідJ-Юстайно схвалю­ ють заходи партії і уряду щодо бо­

підприєІІІств домагались виконаннн законодавства по ох;ороні · природн. У нас є непоодинон.і ·прихлади, ношr в атмосферу потрап:тє· надмірна

ратьби

з

різноманітними

ми.

ротьби з

Розроблен.і

дилцтв.ом;

ї'

аmюголі'змом.

органі'Заційно-адміністра­

кілІЬкість шкідливих викидів. Цt~ стосуєтьсІЯ заводів <<Торгмаш». ПС8 рошнової металургії, світлотехнічног<т:'" д€ревообробного комбінату, заводобу·

тивні, правові і виховні заходи спря­ NІовані на ліквідацію цього зла.

Підготовна до

з'їздУ КПРС

XXVII

дівного комбінату, виробничого дере· вообробного об'єднання. Всім нам слід більше боротися за озеленення міста і ;прилеглих до н!д­ ПІРИємс:тв територій, економніше вн­

передбачає широку багатопланову ро­ боту в усіх напрямках І-Jашої діяль­

ності. Тож обов'язок працівників Ріlд народних депутатів йти в авангарді цієї робQти, конкретними ділами зу­ стріти черговий форум нашо): славної JІЄНіНСЬR!ОЇ П3JрТіЇ. Першим в обговоренні допавіді ви­ ступив токар заводу алюмінієвих буд­

канструнцій депутат Г.

-

нористовува'І'и

питну

wду.

В обговоІРенні доповіді також вп· ступили депутати ливарниця світло­

'І'ехнічного

зСШІоду

Г. М. Гребенюк.

дирентор завод.v пластмас Г. С. Тюф­

І. Бицюра.

тяєв, начальни:н місьІюго

Колектив нашого заводу, сназав

управліннн

він, успішно справл:я.ється з ви­ робничою про.nрамою. Ми прагнемо

торгіJВ:лі А. Г. Гороховський .. На сесії було також заслухано ін­

завершити план п'ятирічки до 15 ве­ ресня, а року до 25 грудня. Пов­ ністю схвалюємо. рішення Н'ІйТ!Jевого (1985 р.) Пленуму ЦН КПРС і за­ ходи партії і .УРЯідУ rю боротьбі з іПИЯЦТВОМ і аJDІ\ОГОЛЇ·ЗМОМ. Уже. ·зараз .розгорнуто справжній наступ проти

формаЦію

ців

рок,у

перевиконали

голови

дання

пlідприємСТіВ, .установ

міськ­

<<Про зав­ і

органі­

зацій. мі,ста по внІюнанню радянсько­ го замонодавства по охо,роні навко­

лишнього середовища>> і ро'Зrлянуи інформацію щю роботу міськвикошю­ му

в мtіжсесійний -період.

· З обговорених питань прИйнято відповсідні . рішення. · На сесії був висловленИй запит де­ путата В. Л. Литвин до неріІВнин!н

тресту <<Броварисільбуд» і РБУ-4, які

·

встановлене

завІдання і потасили заборгованість по договора-х на суму 1,5 МіJJ:Ьйона кар-

застуПІНика

викооІюму О. І. Єщенка

дармоїдства, пияцтва, антипроNІад­ ських вчинків окреlІ1ИХ громадян. - В зв'язку з перенесенням стро­ кІв введення нового приміщення наш колеrпив торі'к недапоставив у тор­

гівлю нрод.УJRції на суму 6 мільио­ ні:в карбо·ванців, сказала бригадир фабрики верхнього дитячого трикотажу В. М. Єрмолаєва. Тепер наздо­ ганяємо ~упущене. За мину лі 5 міся­

·

·

~

не. виконали рішення мі>сьRвиконному <<Про зз.твердження плану иомплекс·

ної міжгалузевої

ріщіоналізації уп­

равління торгJвлі». В1дrюв!дь про вИІконання цього за­ ппт;у вирішено засJ:Іухати на чергr>­ . вій сесії.

-


"__

«Но в Е

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ТВАРИННИЦТВУ -

Буде Здійснюючи взятІ на

честь

з'їзду

XXVII

КПРС соціалістичні зобов'язання, тваринники

радгоспу імені 60-річчя СРСР добилися пер­ ших успіхів у своїй роботі. Вони успішно ви­ конали план першого півріччя по реалізації молока державі. його здано на 1800 центне­

рІв- більше завдання. На вершено м'яса.

план

центиерів пере­

400

п'яти місяців

по

реалІзації

· Про першІ досЯгнення тваринників, ство­ рення мІцної кормової бази у господарстві розповідає начальник цеху кормовиробництва І. Ф. Аврамчук.

Успішне

винонання

со-

му році вже.

Jtіалістичних зобов'язань <."fало :-.южливим завдяки

посиленню уваги

890 нетелей .

реалізували

за час; віднали почали

до тва- згодав~ат11 зелені норми

рннництва, кращої годіJвлі худоби різноманітними

Посилення годівлі зеле­ ними

нормами

телиць

позитивно

та­

вплинуло

на підвиЩення приросту жИІВої ваги молодняка. Зараз н·ожна 11варина щодня

наби,рає у вазі майже на 100 гра1мів більше , ·ніж

то,рі.н.

тварина;м, надій молока значно підвищився і в ці

Щоб і надалі пі-двищу­ валась продУІНтивнісrь гро­

ІЮР:\ІЮШ. У нас на двох дні він досяг 18,3 кіло ){О'\1ПЛексах нині утриму- гpru:vщ на .J«}раву. А з поється _чи не найбільше у чат.ну року його одержали

м-адсьної худоби , виріши-. ли , як і торік, створити міцну нармову базу на на­

раною стадо

велиноУ ро- по

1883 нілоr~рами на сту!l!ний зимовий' 7000 Іюжну корову, або на 4 ні- .в.ий . пе;ріод худоби. телиць і телят, яних ви- . лаграми більше проти від- ну,вали занласти " повідного пе,ріоду минуло- тонн силосу, 2000 гатої худоби: понад

r-рощує:\ю

на

нетелеи

для

го рону_.

Щ

е

нращих ре-

нажу . Буде

поповнення ними маточн~ зультатІв добилися право- · тонн сіна з го по.rолів'я · тваринниць- фланrові трудового суперних комплексів І ферм ниц"І'ва . Тан, :~'! айстри марадrосnів району. У цьо- шиНІного доїння С. Ф. Жу-

8

ПИЯЦТВУ

БІЙ!

-

Питан,ня борО'Тьби з пи­

-

JЩ11Вом

У

час роботи_ було

багатоr;ранне.

тугий вузол

it

подолання

ннюкках

намічені

трудо.вих

19 200 - сінас 3200

багаторічних

бабовозлановИх і nрирод­ них трав, причому майже весь цей грубий корм за-

радгоспу, недопустимість фактів прихову;вання про­

звільне- fYJІ iJв чере:з

пияцт.во. Та­

зроблено відпо-

u.iJIO'VIY через не~фалість у вщпоІВ1~атимут~ роботі механі'Заторів, про- ' щво r:щлеглих

партією й урядом,

нині широко обговорюють­ ся у

Запла­

ві,дні записи про причинч першу чергу бригадири :шільнення. то був виму- фер'\1,- тракторної брига­ шений і крайній нрон. в д~. :за;відуючий гаражем

пияцтва

алноголіrзму,

иашою

стійло­

но :з радгоспу п ' ять прас кю~ людя'VІ не повинно бу­ uівнинів . У їхніх трудових ти ніяного nрощеІtНЯ. В

тут пов'я­

за ні ештомічні, соціальні, Jте,дичні проблеми. Заходи щодо

в

гули

нол.е·кти.вах,

всією громадськістю мі­ ста і сіл району. Анту ­ а.1ьним це питання є і

запізнюється·

рад- чих мІсцях .

за

П е рс:;\ присутніми вп­ сту пив но:v~андир взводу

на Півтора-два mризв{)дить до

дорожньо - пат,ру л ь н о ї служби Де,ршаJВтоіНісценЦії

мtсц<того

рад­

госпу , дільниці << Трубіж­ бу дУ>>, сусіднього радrос­ лу-но.мбінату <<Кали тяl'І­ сьІШЇІ», асфальтобетонного з аrnоду

однієї

з

них організаІ{ій та

будівель­

Броварів

інші.

На аборах партійно-гос­

nодарсь·ного

актИІву

села,

На превелwний жаль, сказав директор, у · стані

тії М. М. Кваша.

сп'яІНіння на роботу з'яв- мобіля в стані

раІіону з вини воднв, нотрі сідають за нер:wо авт:Р­

алкоголь-

пену д.'ІЯ зус1;річно rо тран­ спорту, пІшоходіІв.

приклад. Одного разу заПИ!В снотар . У результа·ті 400 корів не було кому своєчасно вигнати на пасо·вище, що при звело до ·втрати великої нільності

«На полІ густо, а в го­ дівиицях пусто» («Нове

р., М

присутніх на суворі захо­ ди ,· но1'рі буДуть вживати­ ся до nо рушнинів нового Уназу

щодо

боротьби

з

пияц1'В о м. - Н а мій погляд, сна зав у виступ;! бригадир номунJст В . А. ЛІверчук, більше уваги треба п,риділяти вихованню мо­ лоді . В нашому селі ч а­ cto можна бачити п ' яного

а товський,

в

не

менше

<<СОНЯЧНОГО

800'

КОНЦеНТ­

раІту». Крім ТОГ0, ДЛЯ ГО­ діВЛі худоон матимемо чи­

:wало н"ормових буряШв т.а

С·ОЛОМИ ОЗИМИХ і ЯрИХ зер­ НОВИХ нультур. Торік її

стільни на.дбали, що ча­ стину передали сусLдньо­ му радгоспу імені Щорса . Плануючи загооовити тану нільні.сть нормів, .ви­ ходили з своїх можливо­ стей і наЯІВності площ, що

зайняли під посівами ноР­ мових нультур. Тан, нуну­ РУ дзи на силос посіяли 600 гекта;р.Lв, а на зерно - 155. Торі;н його оде,р­ жали по 52 центн ери з ге:нтара. Щоб добре вро­ дила <<Начанистаі>, і тепер

секретар парт­

кому В . М. Сtмчук, голо­

80). ,

на

кожен

20

т онн

:\ІОJюдим

:здоровим

нам,

повернулися

які

гектар

органіки .

Достатню кільність доб­ ріИJВ

даємо

під

нунурудзу

на зелений корм худоб і. де збирає,мо нині кормові ;ку лиу,ри для годівлі тва­ рин і виготовлення гра­

нул. Вже понладено на­ сіJнн я в грунт на 200 гек­ тарах. Сіють лоукісну ну­

бавозланові

трави

носимо

на сіно , для норму худоби і на гранули . Добр е тру­

дяться :І-Іехані:затори В. Ф. lL!екета і В . М. Петлін на а11регатах на

Є-30 1

рот орних

і

Є-302,

носарнах

В. М. Жеребець та О. В. Корн•ійно. Вони носять на нн з ьном у з різ і, яність ро­ боти добра . Вте пок лали у ІЮКО<.: ІІ тр<l!ВJ1 :v1айже на 200 J '(~J(­ тapax.

Чере :І

день-два

но пuчщ•ж> прt.'суватн .

с і·

Pu·

НОрмО :І<t курудау механі:за1'0ри А. І. (;іТІІІІІШ ІІU І І Ю!' О Григо)рчун та Аидрій Ро­ Г.ОТЇ:Ве JІ Ь}!ОГО цеху праг­ гач, яний недавно занін­ нуть пра1 ~юватн тан. щоu чив Бер.е зансьне професій­ :запас·ти· І1 ЛЯ громадського но-технічне учИлище . Зма­ ·rваринницт.ва н до<.:таТJ( у гаючись за висо.нин виро 6і:юк,

вони

виконують

:maqнo

пер ~ ­

норми .

рі;нюм анітних

нор :~·rів

і

TH 'VI ca :vJИM Д оUІІТНСЯ ДаJІІ,­ ШОГО

підвище ння

продуІt ·

ваної кількості оінажу , сі­ на і виробШЩ'J\Ва гранул,

тн:вності х удоби, збіль­ шення внробнип;·гв;:t l про ­ дажу тварІІНН НІІІ>ІіОї прn­

а

J\VНІІ)ї лер жаві.

Для

заготlівлі

також

ня

нині

для

добі у нас рів

заплано­

згодо•вуван­

зеленої

є

м·аси

ху­

І . АВРАМЧУК,

1145 . гекта­

багаторі'!НИХ

сіяних

і

птщро.дних трав. Зараз. бо-

мотоциJшіста . А чергува'Н­ ня народних дружІfНнинів не організовано. Треба ве­ сти широну боро>Тьбу з дармоїдами. Не личить

начальник

цеху

!юрмо­

виробництва.

ПІОНЕРf~ЬКА РЕСІІУБЛІК. ~

юна­

з ap:vtiї, rю два рони ніде не працювати. Про них у се­

;1іВ не вживає. Головний л ікар діJа,ннч­

rюї лі,){арні

М.

В.

Кова­

і алноголізмО:\І. За остан ­ ні рони кількІс·ть людеіі,

що хворіють а лноголізмом,

. Крим. На узбережжІ Чорного моря від горн Аю­ Даг до Гурзуфа розташувався << АртеК >> столиця І\раїни Піонерії.

Медини вживають

захе>дЬв,

щоб

виліку­

шнолярів .

Перші артекінці зустріли ранок 16 червня 1925 року . Іх було всього вІсімдесят. Жили у брезенто­

вих наметах, вечорами засвІчували гасові лампи ." Сьоrодиl <<АртеК>> це десять таборів. Тепер у його зміні 4,5 тисячі дітей. На прапорІ табору пІо­

Голов­

діти

нерського активу

одержують

На

зборах

та,нож

першу

висту пили

сеtКретар

дилнсл. Так, своєчасно

зокрема, не­ пІдвозилися

-

орден

Трудового

Червоного

Прапора і орден Дружби народів. Тут проходять Всесоюзні піонерські зльоти, збори тимурівцін і червоних слідопитІв, юних прикордонників і вожа­ тих жовтенят, юнкорів І переможців шкільних олім­ піад. А ще кожного року на іСопячиому березІ- Кри­

ч арку.

му зустрІчаються діти усіх rі' яти континентів. Кожен знаходить у таборІ справу до вподоби. Є тут сnортивні майданчики І стадіон. на десять тисяч міс'І{ь, фабрика м'якої іграшки, бібліотека з десят­

номсо­

мольсь'ної організації бри­

гадир Л. В. Лисенко, юрист М. М. Качанов.

ками тисяч томів. Є 'і школа для тих..., хто відпочи-

Збори прийняли резо­ люцію, в яній схвалююТh­ ся заходи па ртії й уряду по боротьбі з пияцтвом і

ває в зимовІ місяці.

алноголІ·з мом,

законом живуть артеківці. А коли заІ\інчується та­ бІрна зміна , кожен одержує на пам'ять вуглик , ві д якого запалюються потім <<Вогнища>> піонерської ро ­ боти в шкільних дружинах по ІВсій країні. У << Артека>>.. завжди було багато друзів. Тут ро:з­

шллхи

І\ІІ'\1

:J

:ЗЛО:vІ .

Учасннни зборів ·uул и одностайні в думці, що спільними

зусиллями

вдасться

о6с тановну

шити

в

иезабутню усмішку зоряного сина Землі

сел і,

і

пол іп ­

композитори,

техноло­

підвищенню

робуту народу. Г.

.N2

доб ­

З

ПОЛЯКОВА.

nідібрано

пасовища

Дійсно, на фермах .М З · і М них

4

не -вистачає підмін­

. доирок,

вчені І ;визначні

поруш}':ється

графік ; ВИХІДНИХ. Дирек­ ЦІЯ, партійний та проф-

міжнародного

(Ф отохро нік а РА ТАУ) .

часом це питання буде ви­ рішено.

но зросла продунтнвність худоби. Так, станом на

ПІдсумІш змагання тва­ 26 травня ц. р. колектив рІ;ІнннкІв підбиваємо що­ ферми М З пІдвищив на­ дня, що денади І щомlся· · дНі молока на фуражну

ця . на

Вони

висвітлюються

<< Екрані соціалІстично­

го зі\tагання >> . Врахувавши ня,

директор,

парткому і кому

зауважен­ секретар

голова проф­

регулярно

відвіду­

ють ферми, зустрічаються з

ром кадрів,

названих недолІ"кІв

найближчим

....

ФО'f'о К. Дудченка.

спІлковий комІтети госпо­ дарства займаються добо­

1

діячі

<< Ровеснню> 3 БілорусІї.

поблизу ферми.

Ю. О .

комуністичного руху, ударники n'ятирічки , олімпІй­ ськІ чемпіони були гостями піонерів. . Нині артеківцІ готуються до прнйо~tу гост.ей Все­ світнього ХІІ фестивалю молоді і студентІв. На знімку: учасники дитячого ансамблю танцю

гічну дисципліну, що, з,рештою, сприятиме під­ несенню е~rономі-ни госпо ­

дарсrnа ,

-

Гагаріна . В таборі звучали пісні американського борця за мир Поля Робсона. Відомі письменники і

оздоровити

трудаІву

·

мовляли 3 дітьми Н. ,К. Крупська і улюблений ди­ тячий письменник А. Гайдар, легендарний геnой громадянської війни С. М . Будьонний і полум'яна німецька комуністка К . Цеткін. Артеківці бачили

гро­

м адсь){ОС"Ті, партійної, профспілнової та комсо­ мольської організацій, дс­ nу тат іІВ найближчи:v~ ча­ сом

Школ!'рі · люблять свій таб~р, бережуть і прикра­ шають ного. <<Кожному піонерові доручення! Кожному загону цікаву СПВJІВУ! >> за таким

визначен о

6ороть6и

rо ;~івницях пусто"

ва профкому А. В. Де­ корми худобІ. У критичному матеріа­ ме.нко, головний зоотех­ З метою усунення недо­ радгоспу лі пІд такою назвою нік В. М . Кабиш, стаття ліків дирекція йшлося про низьку про­ «На полі густо , а в го­ видала наказ по забезпе. дуктивність корів на фер­ дівницях пусто» обrоворю­ ченню зеленою масою гро­ мах радгоспу «ЛІткtвсь- ва.лась на зборах тварин­ мадської худоби згІдно з ників молочнотоварних розробленим графІком та кий>>. : . Як повідомили редак­ ферм .Ni? З 11 .М 4. Факти; складеним рацІоном. Длн корів МТФ ції директор П. О. Кус- наведені в статтІ, підтвер- випасання

1985

запасемо ТОНН

ВИСТУПІВ

JІОЛІ ЯШТТЯ~>,

Нада~мо багато у·ваrи вигоrrовленню вітамінних трав'яних гранул. Торік їх виробили у ':Ютири ра3ІИ більше плану. Тепер

відповіда,льність за вихо­ вання д1тей, але в денних

внладки випивок на робо· чих мі·сцях, в-н ас лідок чого простоює техн Іка, з ри-

НАШИХ

ті,в.

молоді,

Дуже страждає від пи- 1Іран·спорті зростаЄ, треба яцтва обслуговуючого пер- повести рішучу боротьбу з соналу 'ГІВаринництво . Тов . пияцтво:w серед водіїв. ТО'В . МаЗІела В . М. навів таний Левчун ;j'Верну.в . увагу

е СЛІДАМИ

в

внесли по 15 цеНІтне.рів аміачної води і майже 110

ний лікар підкреслив, ·що батьни несуть основну

•·юrольних напоїв не зменшується. Велиної шноди е ноно'УІіці господСІ!РСТВа з авдає те, що трапляються

винонання

кул.ьтуру

ва:v~и:

вати їх,- розширюють про­

трудіВНИ){іВ сеЛа. Ян це ву 1 технологічну· дис;ципУ зв"язrну з тим, що обне при.нро, споживання ал- ліну? сяг пере'Везень на авто-

nажливих робіт. Тан , у перІод весняної сівби транторист О . Охмаловсьний иолона. протяf10"'І тижн.я не бу.в на ДИІрентоtР з,ве.рнув увагу роботі, пиячив. За цей час ·.ке ріІВНИІНЬв підрозділів на Rін міг би зорат.и 40 rен- об'єктивн'lсть і принципатарів угідь . .Торік з а зло- вість у веденні облІну трувіІш'Вання алк.о.rолем під дQвих затрат працівників

цю

щ~ зберігається. Для пре­ су,вання маємо 6 агрега­

сім'ях саме з ру.н батькі.в

можуть боротися за таних о бставин за внеону труда -

під

достатну заnраJВили доб.Dи­

фІлактичну роботу серед н ас елеtІНЛ, особливо серед

в орнцьний» В. М . Мазепа жуть по дати вони мало- над 180 п яних водіЇJВ, яні с на за:в, що пияцтво, на дим робітникам? t як вони стан овили серйозну небез­

графі){

г,рунrг

назаJВ доСІJЗід. сіно тан кра­

усіх

Учаснини зб<tрів взяли ляються не лише рядові ного сп ' яніння. КільнІсть <штивну' у ч асть в обгово- робітники. але й денні дорожньо - трансоо:ртних Р€\ННl даної nроблеми, ви- сJJІеЦіалісти. Слова нрити- пригод не зм-еншується, а <:ловили ряд слушних за- ни про·звучали на адресу навіrгь зрос тає: Лише в у·важ.е-нь та пропозицій. г.олооно го ветл.іна;ря О. Г. ниНJішньому році праців* Шульги , бри,гадира А. С. ни.ни підІРооділу на до.роДи.рен:тор радго с пу << За- Нсніра . Яний принлад мо- гах район.v затримали по ­

ваєтьсн

пресуємо у тюf<и. Як по­

з росла .

ЧАРКА-МАЛА, ШКОДА- ВЕЛИКА

які відбулися минуло.го вівторка, з доповіддю з цього nитання виступив 1нструнтор місьююму пар-

жаль. пустило ·глибоке норіння в б агат ьох с І'У!'ях

гравул

СІВ а,

леюсо ро :шовів учасюшам збор ів про проблеми, яні 1ВИрішують сільські меди­ р<І ііону М. П. Левчун. Він ки ПО боротьбі З ПИЯЦ'І'ВОМ

11л я Заварич одного з­ наіібільших сіл району . В щдобору врожаю всіх ньому Проживає майже ~ультур, боляче б'є по ено- · роз·nовlв про випадни , яні 2,[j тисячі чоловін дорос­ номщі· госполарства. трапляють<.:л на дорогах лого населення. Це трудіІввини

3 стор.

пня­ лі знають. але ніхто захо­

на робо-

госп Із ·nроведенням сільськогос под арсьних робіт

тижні, що серйозного

силосу,

рибіда та О . П. Міщенко, fІрацюючи позмінно (у нас запроваджена двозмінна робота доярок), одержали по 2207 кілограміrв моло­ ка від норови, а О . Н. :Іуцьно та Н . В. Шеремет - по 1981 нілограму,

-нож

~

МІЦНУ НОРМОВУ &АЗУ!

дос~атку

в

11 червня 1985 року

життя~

тваринниками.

В результатІ

усунення

поміт-

Іюрову

на

1, 1

від дня

перевірки

кілограма

1

довів

його до 9,1 Rілограма, а ферми .N2 4 на 2,2 .кі­ лограма. Нині tут одер· жують від

ножиої

за добу в

середньому по

корови

8,5 кілограма молока, що на 1,3 кілограма більше , нІж у цей час торік.


* 11

4 стор:

черВИ.!! 1985 року

«Н О В Е зів». Участь беруть ХУ· дожні коnектнвн НДР.

Запрошує

17.05 «Спор.кnуб», 1 7.45 СтадІон дпя всіх. 18.15 Наука і життя. 18.45 Сьогодні/ у світі. 19.00 Світ і моnодь.

~ЮНІСТЬ>>

19.ЗО

19.50 19.55

двері к~фе

, На го -

першому поверсі йо­ кафетерій. До,мо­ господарІіlі селища мо­

жуть придбати

ВІВТОРОК, 11 ЧЕРВНJІ

му

залі

ПРОГРАМА

наnівФаб­

12

другого

18

до

сують

8.00 Час.

години діти ла­

морооИІВом,

помогою за Нільна се,кунд

роботи

відповіДають

В. Гуня та

:f>.

Чирок.

'У вечірній час в кафе можуть відпочити дорослі сім'єю

чи

з

смаІRувати вою

друзями,

яноюсь

по­

фір.мо­

стравою.

Калитянці

стріли

схвально зу­

віднріІТТЯ ніби

ново народженого

за­

кафе 1 ·

дЯікують за це його за­ відуючому А. М. Холоме­ нюну.

Н. АДАМЕНRО.

Слідами неопублікованих листів Мешканці будиику

.N'v 6

по вулиці Rрасовськоrо у ліІ:стt до редакції писа.пв

про зіпс~ваиу водокавалі·

зацtйну І)Іережу 1 саитех· нічне обладиавна:, а та· кож про везадовільну ро­ боту прибирапьии~ та двірника.

Начальнии ЖЕН-2 П. П. Дрожаєв віДПовіВ,

що

nи­

таНІНя поганого прибиран­ ня подвір'я 1 під'УздLв бу­ динку було розгляНуто на загальних зборах nрацІ:в­

ник!ІВ ЖЕНу. За невико­ нання своїх -обов'язків двірнии був звільнений з роботи. Приби,ральниц1

оголошено

догану.

Діль­

нrичному майстру зацропо­ новано

підвищити

вимоги

до якості робіт і трудової дисципліни обслуговуючо­ го ПІерсоналу. Зараз nо~­ вір'я

nриведено

в належ·

ннй стан. 'У зв'язку з не­ достатньою комnлектацією осв.І:тлювальноr

освітлення

арматури·

в

nрооодилося

Під'їздах

через

по­

верх. 'У 'Травці придбані ламnи і ветановледі на :кожmму nоверсі. З nитаНІЦt

технічного

заМіНИ

сан·

обладнання

і

труб ЖЕН-2 пояснює, що будиоон включено в nлан капітального ~монту, але

РБ"У-4 до цього часу ро­ боти не розпочало. ЗовніШНя вулична кана­

лізація (власник ПДБП-2) бу ла забита, каналізацій­ ні КОЛОДf!Зі заСJІ<!ЇЧері, один

ний,

го

nовюстю

nотребує

зруинова­

каnітальоо­

ремонту. 'У

,

належні ПДБП-2

ближчим

сподіаатисв,

що

роботи РБ'У-4 1 виконають вай­ часом.

Редактор

Є. ФЕДЯИ.

єднання

виробниче об'·

«Прогрес»,

баскетбоnу. 1 /4 фінаnу.

ЧоnовіІіИ.

ПРОГРАМА УКРАІНСІ:!КОГО ТЕЛЕ&АЧЕННИ

19.3~ «Заt«он

-

ЗІСть

20.00

і

ми»,

норма

Перnики

Твере­

життя.

душі

ної.

народ­

атру JІЯJІ.ІоОІі. д. Самойnов. «Сnоненя·турнст»,

14.10

«Андрій

рет

у

Ешпай,

музиці»,

Ііонцерт.

.

Порт-

Фіnьм·

15.05 Новини. 18.00 «На земnі

аІіадемІчний театр М. Заt«ьновецьt«ої,

20.20 ТеnефІnьм земля

Ім.

&Ім Чорне вухо».

9 55 д 1 , ОІі. теnеф nьм. в 10 • 2~Р2~?рона nриродн 10.55 «Моя пІсня». ФІльм·

.. Карадаг

заповІдна•.

(СтудІя «УІіртеnефІnьм»). 20".40 На доСранІч, ДІТИІ

концерт за участю засnу-

21.00 Час, · женої артистt«и · Казах· 21.З5 к. Даньt«евич. •Лілея». ,сьноі РСР Р. Римбасвої. Вистава. У перервІ - Но· 1 1.40 Фільм _ дІтям. сІстовнни. рії з &енно», 2 серія. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 12.40 Док. телефІnьм. ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕ.ІІАЧІ 13.10 Сім'я і шt«ona. НА КИІВ "fA О&ЛАС1Ііо 13.40 НімецьІіа мо·ва. 8.00 Гімнастиt«а. 14.10 ДоІ«. теnефіnьми. 8.15 доІ«. фІnьм. 14.45 Разом - дРУЖНа сім'я. 8.35 -Фільм «Поt«оnІння ne- . 15;05 Новини. ремоЖців». 16.15 Фіnьм «ЯІіів Свердпов». 10.15 «И - дІвчина ІірасІіа». 18.00 Новини. Концерт. 18.20 «Східний Снаіір», КіНО· 1О.ЗО «Радянсьt«нй спорт». журнаn. Кіножурнаn. 18 зо м • 1 10,40 &уДИJІЬНИІі. • УЗИЧИНИ Іі ОСН, 11.10 Шахова шt«опа. 19.00 Муз. фіnьм «Танець моє життя», 1 1.40 ФІ nьм - дітям. «Істо- 19.30 Пошта коментатора. t:!ii з &еt«но». 1 серія 19.45 ВечІрня t«aзt«a. {НДР). 20.00 Концерт. 12.45 Меnодіі рідного краю. :<0.50 до,від~«ова сnужба. -13.15 Французька мова 21.00 'fac. , 1З.55 Суп_утннІі ніногnядача. 21·.35 теnефіnьм •Myn і сна· 14.40 А. ШнІтt«е. Кончерто· сті». 2 серія. гроссо

3 ДJІЯ сt«рнпок, кnавІшних

rвох

1(9

ка· 22.

ЗО Н

овинк.

Теn~Іnьм «Собаt«а сінІ»; 2 серІя.

на

15.50

ЧЕТВЕР,

ЧЕРВНИ

t«рнцертів Всесоюз· / ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ного Фестиваnю МИ· ПРОГРАМА ЦТ стецтв «"КніsсьІіа весна. s.oo Час.

8 З5 «РОДОМ З

18.30 Муз. відеофІльм «Meno-

9.ЗО Концерт

·л.

випуск.

Кассіль.

швамбран.Ія».

_дІй нІжних чародІА•. 19.00 МІжнародна панорама. 19А5 ВечІрнJІ казка.

ДНТИІіСТВа», «Кондуіт і

старовинної

музики. 10.00 у світі тварин. 11 ОО НовИни.

народного

візерун­

КИ)>.

Фіnьм «Дума про Коа· ПіІІіа». 1 серfя. «СПОJІОХ».

10.50 14.30 14.50

Новини. Новини. «Союз науки Доt«. фІnьми.

і

праці»,

· 15.35 Внетупає ансамбnь

«Амандпа» африt«ансьt«го нацІонаnьного · Ііонгресу Південної АфрнІін, 15.55 Новини.

16.00

РосійсьІіа

16.ЗО В.

,.

з.

мова.

Шебаnін. ·Симфонія

17.15 До 80-річчя ревоnюції 1905-1907 роt«ів в Росії.

фІnьм.

нує Веnн~«нй снмфонІч· ний орt«естр Центраnьно· го· теnебачення і Всесо.

Концерт. Новини.

юзнqго радіо. Новини.

16.00 16.05

~о вІднова служба.

СЕРЕДА, І

• 12

ЧЕРВНJІ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.00 Час. 8.З5 Кnуб мандрівниt«Ів. 9.З5 МуnьтфІnьмн. 1 0.05 ДоІ«. теnефІn ьм. 10.55 Ковинн. 14.ЗО Новини.

аnt«огоnізму,

18.20 18.45 19.00

респонденти.

19.ЗО ФІn·ьм

14.50 «Спадкоємці традицій».

nat«a». 1 21.00 Час.

Дон. теnефІnьми.

15.30 «Дем'ян &єдний -

вець ревоnюцІі•. 16.30 Новини. 16.З5 «Концерт наших

•НОВАЯ жизнь •. -оргав Броварскоrо rородс><оro КОМІіТВТ8 КОММУНИСТІІЧЄСКОЙ ПВрТНИ УкраііНЬІ, городекого " районного Советое uароднЬІх neny·

&АМ продовжується. Сьогодні у СВІТі, Розповідають наші но­

cnl·

«Дума про Ков· серія. «Сполох».

21.З5 «Нам дороги ці забути не можна»; Поезія. Л, Оwанін.

·

АРУ·

жаnьна

передача.

розва·

журнаn.

18.30 «Beceni НОТІіН. 18.45 Сьогодні у світі. 19.00 И кЩо хочеш бути

про Ков­ «Хурто­

Співає

народний

снюєтьс:я

Новини.

1З.ОО «Кошеня

на

ім'я

вистава.

Гав•.

16.00 Новннн. 16.10 Дон. теnефіnьм. 16.40 МуnьтфІnьм. 16.50 Пісні &. ЯнІвсьt«ого. 17,10 Телефіnьм «МІсто, вІд· дат! дітям», 17.30 «Народний депутат». Депутат Верховної Ради

СРСР бригадир шахти «Донецьt«а» М. І. Kono· майно. 18.00 Теnефіnьм «Там, де Воnга сріблиться». 18.ЗО Муз. фіnьм «Пісні со­ нячного nітаоо, 19.00 Антуаnьна ,Ііамера,

перерві

-

Но­

І час».' Здій­ програма «Пра­

ця».

«Інтеркnуб». 16.ЗS П. Чайковський. Сим. фонJя Нt 6. Виt«онує СІІМ­ Фонічний орt«естр Дер­ жавного академічного те­

15.40

атру

опери

та

УРСР

ім.

Г.

т.

баnету

Шевчен­

Ііа.

17.25 17.55

Сатиричний об'єt«тнв. Пісня скпим:ає друзів.

Тепефестнваnь

кої

піснІ.

піонерсь­

18.45 «Скарби музе'Ів Украї­

ни». л. &ассано. сПортрет д, Сагредо». 19 . 00 Актуаnьна камера. 19.40 Концерт засnужекого аt«адемічного ансамбnю танцю УРСР ім. Вірсьного.

хор

«Візерунок» Паnацу куnь­ турн Харківського траІі­

Ляnьt«ова

вини.

УКРАУНСЬКОГО

11.З5 Молодіжна студія «Гарт•>.

драматичного

В

14.55 «Hayt«a

Час. Концерт · орt«естру ро. сійСьІіНХ народних ін· струментІв. 22.40 Сьогодні у світі. 22.55 ЧемпІонат Європи з басt«етбоnу. Чоnовіки .. Півфінаn.

12.45

театру.

здо·

21.00 21.35

12,20

Веnи­

он Перwий ... Вистава Ор­

вина».

ПРОГРАМА

t«онцерт

кого дитячого хору Держ.

nовського

ро вим.

конкурси,

20.45 21.00

.

n.

На добраніч, дітнІ Час. 21.З5 Теnефіnьм «Інженер Прончатов», З серія. 22.40 Світ поезії. о. Підсуха. 22.55 Новини. ·

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА О&ЛАСТЬ 8.00 Гімнастика. 8.15 Иt«що хочеш бути здо· ро в км.

8.Зе Дон. теnефіnьм. 9,30 Муnьтфіnьмн 9.50 РанІіова пошта. . 10.20 КінододатоІі до сДо~«у­ ментаnьного

10.55

Пf?.ограма

студІї

t«уnьтура».

21.00 Час. 21.35 Фіnьм

'І"омсьної

теnебачеt«ня. Чемпіонат СРСР з ротьби самбо. 12.30 «Юний технік-85»,

свІту

НЕДІЛИ,

«Гарантую жит.

16

ЧЕРВНИ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

8.00 11.35

ЦТ

Час.

До Дня медичного пра· цівннка. ДоІі. фіnьмн. 24·й тираж «Спортnо·

9.2U

ТО•>.

9.30 10.00

«&удиnьнИІі», Сnужу Радянському Союзу! 11.00 Здоров'я. 11.45· Ранкова пошта. 12,15 Зустрічі на радянській земnі • 12.30 Сіnьська година. 13.30. Музичний t«іоск. 14.00 ФІльм-вистава «Чуноt«·", наnа». (За Ііазнамн К. Чу­ новсьного).

Р. Шуман. «Крейсnеріана•>. Новини. «Кnуб мандрівннІііВ». Концерт на замовnекня медичних працІвнн­ Ііів. 18.00 Міжнародна nанорама. 18.45 Муnьтфіnьм. 19.05 Теnефільм «Суддя його t«ат», (Франція). 21.00 Час. 21.35 Футбоnьннй огnяд. 22.00 Чемпіонат Європи з

15.40

16.10 16.20 17.15

басt«етбоnу. ЧоловІt«и. ,.Фі· наn. В перерві 2.. .40 Нов~ ни.

ПРОГРАМА УКРАУJ1СЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННИ

10.00 Новини. 1 0..20 Ритмічна гімнастнІіа. 10.35 Сьоrодкі - День ·ме-

дичного працівниt«а, ВИ· ступ міністра· охорони здоров'я УРСР А. Ю. Ро. маненt«а. Теленарнсh «Медицина в робчІІі спе­ цівці», «КалинІвс~оний досвід•. 11.35 Концерт Державного ансамбnю танцю ЛатвІй­ ської РСР «Дайnе». 12.25 Ноаинн. 1 2.40 До 50-річчя стаханов· сьного руху. Теnевнстааа «Легенда про МИІіИТу Ізотова». 14,00 «Ceno і nюдн», ЛІІСар•, ня с. АркадіївІін JІготнн- · ського району Київської обnасті. 14,30 Концерт інструменталь­ ного ансамбnю ОnеІісанд­ рійського куnьтосвІтньо· го

учнnища.

15.00 16.00

Слааа соnдатсьІіа. Чемпіонат СРСР з футболу. «Арарат» «Динамо» (Київ). ' 17.45 Муз. фіnьм «Ліричний дует».

18.1 u

Студія

«Зоnотий

Ііnю­

чню>.

19.00 Актуаnьна t«амера. 19.ЗО «Майстри гумору», Глазовий.

П.

20.ЗО Маnенькнй t«онцерт. 20.45 На добраніч, діти. 21.00 Час. 21.35 •І любов, і wана», Зу­ стріч майстрів мистецтв УРСР з медиками. 23.05 НовИt«Н.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧt , НА КИІВ 1А О&ЛАСТЬ 8.00 На зарядІіу ставай! 8.15 В t«ожному маnюнн) сонце.

8.ЗО Ритмічна гімнастиt«а. 9.00 РосійсьІіа мова. 9.30 Док. теnефІnьм.

10.00 11. ван &етховен. Сона­ та Н. 9 дnІ'І скрипки і фортеnіа,но. ва,.).

(«Крейцера-

,

10.40

«Лівадія як nіваАія». Науково-попуnярt«ий фіnьм. 11.00 Муnьтфіnьми. 11.30 У світІ тварин. 12.30 Кінопанорама. 14.10 Міжна.родний фестиваnь теnепрограм

про

Ііа­

Чемпіонат СРСР футбоnу. «СnартаІі»

з

родну творчІсть «Весеn­ на». «Севілья,., (Іспанія) •. 14.45 ТеnефІnьм «Ик гарту •. валась етаn..,., 1 серія «Народженин•. 15.50 Світ 1 і МОІІОДЬо 16.20 М іжt«ароднІ . змаганt«я З ХУДОЖНЬОі ГІМНаСТИІіИ на приз га:sетн сСовет­ сt«ая

куnьтура».

17 .ОО

«Шахтар»,

Видатні радянсьІіі ІіОІ't1позитори лауреати Ле· t«інсьної премії. Г. Сви.

18.45

ри дов.

екрана».

12.10

1з;оо Чемпіонат

з художньої гімнастнІін на приз газети «Совет·

сt«ая

бо·

з

19.40 ДоІі. телефіnьм. 20.00 'І'елекnуб ІіНЯНОІі «ЩеДріСТЬ>>, Час.

21.00

21.З5 Теnефіnьм «Ох, віnь, в.одевіnь.""•

воде·

Індекс 61285. Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. Друк високий. Обсяг 1 19 •3 · 82 ; заступнина ре.дантора, відділу ·партійнооо життя друкований аркуш. Тираж татов Киевской области {На rкравнском иаЬІке). 19-4-.47; відповідального секретаря, віддіnу сіnьського господарства 19·3·18; 1З.461 nримірник. Редактор Е. ФЕДЯА. · кореспондента місцевого радіомовnення 19·3·05; віддІnіВ промнсnовостІ, nнстіе Газета ВЬІХОДІі'r С 17 аПРЕ!ЛЯ 1837 І'ОД8. За.мовл.еН!ня N'" 2863. 19 4 67 Ани вЬІХода: вторнІік, среда РЯ~т~н:и:ц:а:·~с:у~б~бот~а=·~--------і--м_а_со __в_о_ї__р_о_б_о_т_и___- _____ ·_·___· ______________________________________________________________ Sроварська

друкарня

АДРЕСА РЕДАКЦН:

Естрадна

теnерадіо УРСР. 13.1 О Ф. &рунt«ер. «Напопе­

торного _заводу.

Російська поезія . кінця ХІХ початt«У ХХ сто­ ліття; Іннокентій Аннен­ ський. 17.05 « ...до шістнадцяти старwІ» • 17.50 Короткометражний фіnьм про шнідпивість

чення».

12.ЗО Звітний

Про ІІІ з'їзд РСДРП. 18.00 «Сnівдружність». Теле-

ТЕЛЕ&АЧЕННИ

тннt«н з внставt«н», Вико-

Час. ТеnефІnьм cMyn і сна. сті». 1 серІя. (ІспанІя).

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННИ

10.00 Новини. 10.20 Р-итмічна гімнастика. 1О.ЗS Доброго вам здоров'я. 11.05 дзвени, бандуро. 11.35 'І'еnефіnьм «Стежt«амн заповідними», , поба­ 12.60 «Призначається

Сторінt«и історії, «ВИІіо­ нати свій обов'язок...•.

· 10.00 Новини. 20.00 ЧемпІонат СРСР з фут' 10.20 Вt«робнича гімнастнІіа. боnу. «.Динамо,. (ТбІnІсі) , 14.30 Новини. .. «Вода та - «Канрат», 2 таим. 14.50 Дnя раАJ!НСьІіоІ nюди· 10.30 Teneфin ьм поnум'я». 20.45 •Друг чи ворог?•. Нани. Доt«. ФІnьмн. 10.50 Мода, мода, мода ... уt«ово · попуnярнмй 15.25 М. Муt:оргський. «Кар. 21.00 21.35

хору.

ДоІі. фіnьм «Ю. В. Анд­ ропов». Сторінt«и життя. 21.00 Час. 21.З5 «Вас запрошує СофІя Ротару ... 22.50 Новннн. 23.00 Чемпіонат Європи з баскетбоnу. . Чоловіки. Матч за 3-є мІсце.

19.45

9.20

Новини. Фіnьм «дума паІіа", 2 серія.

16.55 ~

85», 18.00 «Киів», Інформаційний

ЦТ

Час. «Закарпатські

19.15 19.25

8

15 _0~е~t«0о;:.;:,рнестру,

ПРОГРАМА

8.00 8.35

могн на будови п'ятнріч-

ІіН. Фестиваnі, ~«онцерти.

17.35

тя».

ІіИЇВСьІііЙ». Інформаційний випуск. 18.ЗО Куnьтура російсьІіої

Після їх дрочистки ПДБП-

Треба

Львівсьt«е

18.00. Насеnенню про цн. о. Гnазунова «Раймон- . віnьну оборону. да». 18.30 ФІnьм·t«онцерт «Н. Че· 2З.ОО Сьогодні у світі. прага ... 23.20 Чемпіонат Європи з 19.00 Актуаnьна камера.

спідвею. Півфінаn. Кnуб мандрІвників. Фіnьм·опера «Замок герцога Синя &орода». 15.40 Міжнародни'іі огляд. 15.55 Моnодіжний вечір, присвячений проводам Всесоюзного ударного загону ім. 40-річчя Пере~

13.30 14.30

18.50 Док. теnефіnьми. 19.15 здоров'я. 12.50 АнгnійсьІіа мова. 20.00 Вечірня t«aзt«a, 13.20 Фіnьм-внстава Вnади-. 20.15 Новини. мирсьt«ого обnасного те· 20.20 Міжнародні змагання

..

22.45 22.55

Від редакції:

творчІсть

22,ЗО

1985 POIRY·

баnету

«Ш;ІІЯХ до ропі», Про 19.ЗО Вечірній сеа-нс доку. засnужених ар­ ментаnьного та науt«овотистоt« РРФСР Н. Гунда­ популярного кіно. рєвої та М. Нейоnовоі. 20.45 На добраніч, діти! 23.20 СьогодІіі у світі. 21.00 Час.. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО 21.35 Теnефіnьм «Інженер ТЕЛЕ&АЧЕННJІ Прончатов». 2 серІя. 1&.00 Новини. 22.З5 Теnежурнаn сСтарт». 16.10 Муз. фіnьм «Пісня nі­ 23.05 Новини. сів». 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 16.25 РеспубnІt«ансьt«а фіЗИ· ,ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ но-математичt«а w~«ona. НА КИІВ ТА О&ЛАСТЬ Епементи номбінаторНІіН, 11.35 МультФіnьмн. Передача 11. 12.20 М. &ирюt«ов. сторінt«и 16.55 Природа і здоров'я. творчості. 17.З5 «У нас в t«оnектнві•.

22.00

10.00 Новини. 20.30 Науt«ово - популярний мови. Мова дИтини. годи доврана». 10-.20 Концерт камерного ор· фіnьм «ХроніІіа МіСЯЧІіИХ 19.00 Людина і закон. 16.З5 Новини. · нестру Київсьt«ої державночей». 16.40 Об'єктив. 19.30 Міжнародні змагання 20.45 На добраніЧ, діти! 17.15 Грає nауреат міжианої фіnармонії. з антонросу «КубоІі родних нонкурс і в 10.55 «З людьми і дпя лю· 21.00 Час. дружби соцІаnістнчних «Інженер А. Мельников (скрипка), дей». Герой Соціаnістич. 21.35 Теnефіnьм країн)>. Прончатов». 1 серія • .17.45 УмІnі руки. ної Праці Ю. Є. Заброд· 20.00 Вечірня назt«а. 22.40 Н.овини. • ський. 20.15 Ритмічна гімнастика. 18.15 Наш сад. 11.40 Сонячне t«ono. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 20.45 Довідкова сnужба. 18.45 СьогоднІ у світі. 1 2. 1о Теnежурнал «Старт». 21.00 Час. ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ 19.00 Пошта цих днів. 1 2.40 «Гарячий цех респуб. 19.30 -Іtовини. НА КНJВ ТА ОБЛАСТЬ 21.35 Теnефіnьм «Мул і сна­ 19.35 док. теnефіnьм. nіни• • .qонец~оt«ий t«оксо. сті». 5 і 6 серП. 10.10 Даніеnь Дефо і його 20.30 виступає ансамбnь хімічнии завод. 23.20 Новини. НJіИЖиа «Робінзон Кру. 1З.10 Новини. ф « ієста Фіппіна» (Фіnіп- 1 3.25 «Кіномеридіанн». ВедУ· 30». юних. ВН· піни). чий - письменник В. Ко- 10.40 Творчість СУ&ОТА, 15 ЧЕРВНИ 21.00 Час. ротич. ступ хореографічного ан­ І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА _21.35 Зустрічі з лауреатом t6.00 Новини. самбnю «Ритми дитин­ ПРОГРАМА ЦТ Державної премії СРСР 16.10 старти надій. ства)>. 8.00 Час. · письменниt«ом Г. &орови.. зnочин», ·Фіnьм ном. 16.40 Теnефjnьм «За весеn- 11.12О -Фіnьм 8.35 Творчість юних. «Обман». 2З.О5 Сьогодні у світі. ною». 9.05 &іnьше хороших това. 13.20 Іспанська мова. 23.20 Чемпіонат Європи з 17 .ОО Грає засn. артнет 1З.50 Ти пам'ятаєш, товарИ· рів. басt«етбоnу. ЧоnовіІіИ. РРФСР О. Насєд~«ін (фор· 9.35 Фіnьм •Дума про Ков· шу ... 1/4 фінаnу. тепіано), nat«a», 2 серія. «Хуртови­ 14.50 Співає Радосnав Жуна». ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО 17.30 Продовоnьча про'іf.ама t«овсьt«нй (ПНР). 11.1 О Док •. теnефіnьм. ТЕЛЕ&АЧЕННИ · ;о сп.f;::и~::;.~ог~ов:дн~ 15.os· Новини. 11.40 Розповіді. про худож­ ФІnьм «Карантин ••• ~g:gg ~f:.:':"· мІж добрими сІnьсьt«ому будівництвІ 16.40 ниt«ів. д. ЛевнцьІіни. До 18.00 Новини. nюдьми», на ДнІпропетровщинІ., 250-річчя з .дня .народ· 18.20 Виступ духового орне· ження. 11.40 компас туриста, 18.00 «НауІіа І час•. Проб· СТру Ііnубу СКJІАНОГО за. 12.10 «Переможці». Кnуб 12.15 теnефіnьми: «Природи nеми роботизацІТ. Переда­ воду м. Кnина. ча ІІІ. фронтових друзів.· 18.30 СільсьІіа година. дар безцінний», «Поєди- 18.ЗО Актуаnьна камера. 13.25 «Сім'я і шt«ола», Теnе­ 19.ЗО ,Шахова шt«ona. 19.00 Чемпіонат СРСР з фут-. 20.00 Вечірня t«aзt«a. журнаn. 12 .fs0 ':t;в::~~~M». 13.55 VI МІжнародний фес­ 13.10, Міжнародна студія УТ. 6ony, «динамо• (Київ) 20.15 Новини. 16.00 Новини. «Динамо» (n'ІінсьІі), тнваnь телепрограм про 20.20 Чемпіонат СРСР з бонародну творчість «Be16,10 Грають юні музиt«ан- 20.45 На добранІч, діти! отьби самбо. cent«a». «Севілья», (lcna· ти. · 21.00 Час. 20. lсО «Всемогутній t«neй». нія). 16.40 Людина і море. 21.35 Мода, мода, мода ... Науt«ово · попуnярний 14.ЗО Новини. 17.05 ТеnевізІйна оnімnІада з 22.20 Новини. фіnьм. 14.45 Фіnьм дітям. «При. украінської nітератури. 22.45 ЛІтературний театр. 21.00 Час. годи Петрова і Васєчt«іна 17.45 Чотири романси внІіо· О. Гончар. «Фронтові пое. 21.35 Теnефіnьм «Myn ~;на· звичайнІ і неймовірні•>, 1 нує А. Кочерга. зІТ», сті•>. З серія. і 2 серІ1. 18.00 «Hayt«a І час». Пробnе· 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 22 . 30 НоІІинн. 16.~5 Бе~;іда паnітичного ми роботизації. Передача ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ 22.35 ТеnефІnьм «Myn сна. огnядача. 11. НА КИТВ "fA О&ЛАСТD Cl'i·•· 4 серІя. 17.25 «Очевидне неймо18.30 Концерт Ін~;трумен· 8.45 Концерт Державного СИ· вірне», таnьної музики. б' 1· 18.25 «Паnаючий півдеІіь Лі· 19.00 Аt«туаnьна t«амера. Jptьt«oгo рос исьного на· родного хору. · вану», 1~. з О « з устрІч ·3 театром». 9.25 Літературні читання. П'АfНИЦИ, 14 ЧЕРВНЯ 19.05 Концерт ДерЖавного ЛьвІвсьt«ий державний г, Троєпоnьсьннй. «&Іnий рязансьt«ого росІЙ'С:ьІіого І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

зв'язку з

не виоонWJ ремонтні ро­ боти, яні передбачено бу•'10 провести до 15 травня

21.00 Час, 21.35 Продовження

горизонти». Док. ·фіnьми. 15.;,о Фіnьм дітям. «При-

цим стічні води витінали з пе,реnовнених колодязів.

2

ЦТ

14.45 «Сіnьські

конди­

можна опинитися у будь­ яній казці.' За цю ділянку

~~~;у зр~р~ИІіОГО театру

8.З5 М. Гогопь, «Ревізор», Фільм-вистава Державного Маnого театру Союзу РСР, 11.40 Новини. 14.30 Новини.

П<JІВерху

терсьними виробами, пи­ ріжками, наrrоями. Про яннай~раще обслуговуван­ ня маленьних відвідувачів повсякчас турбується за­ відуючий виробництвом В. В. Негода. А скільки радості. дітям приносять ігро:ві автомати. За їх тто­

театру Союзу РСР. Транс-

І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

рикати, кондитерські ви­ рОби; смачНі тут і обіди. 'У нрасивому 1 зручно­

з

Концерт. Новини. Відt«риття V Міжнарод­ ного нонt«урсу артистів баnету у Мосt«ві. &аnет о. Гnазунова «Раймон­ да», Вистава Веnиt«ого

'Уже Денілька .днів, як у

.

Налиті відчинилися р~онструйованого <<ЮНіСТЬ».

Ж И Т ТЯ»

255020,

Теnефонн: редантора

КиІвськоrо

Ацреса

обласиого

дРУR&-Рн!:

-

у_nравлІния у

~nравах видавництв, non!rpaф!I І

книжновоr тoprlвnl.

255021:1. кнrвська область, м. Вроаарн, вул, КиІвська, 1S4.

._ '

92 номер 1985 рік  

92 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you