Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Га;іета виходить з

.квітни

t7

• вахтІ

Па

МІСЬКОГО

РАйОННОУ

роІ\У

1937

РАД

92 (6755)

п'ятирічки

щами

і

сонце

щедро

вих

державного

об'єнта двох останніх блоків Калинівського рад­ госпу-комбінату <<Теплич­

ном винонання обсягу бу­ дівельносмонтажних робіт ·ВОНИ справилися на 115

у

грошовому

снлав

дину плані

на

вира­

одну

лю­

Друге місце у квітне­ вому змаганні зайняла компленсна бригада Ми­ коли Петровича Ковален­

ка

(ПМR-9).

М~сячний

JІлан будівельно-монтаж­ них робіт вона винонала на 149 процентів і доби­ лася

перевиконання

бітку

у

грошовому

женні

в

nівтора

у червні

повннн1 діЮ

за

.теплиці

на

nлощі

ментального

тю.

А.

старший

бригадир

заводу

заготівельюшів

нестандартного

КОЗЛОВА,

Інспектор

ділу праці

вІД­

і заробітної

пuти тресту «Бровари­ сlльбуА».

ексиери­

комунального

обладнання Микола Григорович Патох. Він завжди показує

прИRJlад

Передовику

сумлінного

виробництва

ставлення

присвоєно

до

праці.

звання

«У дар­

ник комуністичної праці>>.

Попереду--цех Вірний своїй трудовій традиції постІйно ви­ конувати

шJ_ановl

-

порошкової

заводу

металургії

!·менІ 60-річчя Радянської У·н.раїни. ВІн усnішно за­ вершив виробничу про­ граму п'ятого мІсяця чет­

рону

ХІ-ї

річни.

Тан,

пусну

товарної

нолентив

п'яти­

план

по

ви­

nродукції

передово•го

під­

винонав

на

приємства

101,6

nроцента, реалізовано її на 101,2 процен­ та. Справився завод і з планом

по

виготовленню

Зекономлено паливо На

завадобудівному

технологію спученого дасть

удосконалено

виробництва перліту,

змогу

підприємству

що

зенономити

цього

рону

того,

що

ІПОчала:ся з

за

кращення

ції

рахунок

тепл~вої

шахтових

підвищено

тивність.

печей

їхню

Завдяки

по­

ізоля­

бу л"о

продук­

товарів

N2 5

народного

винонували

зерувальників, перевертала

вални

спожи­

Найкращих

виробничих

торсьпою

палива.

поназнинів у соЦіалІстич­ ному .змаганні серед це­ хів досяг цех N2 5, де на­ чальником А. М. Тонно­

вид.

Колентин

цеху

травня

винонав

дання

104,7

зав­ на

процента. А це зна-

чить,

що

додатново

народного

мічних

для

господарства

виготовлено

металонера-

виробів

на

тисячі

карбованЦів.

Г. заступник

планового

ЛІТОШКО, начальНІШа

відділу.

них приходять

на

ростили хороший урожай кормових бурянів по

центнер!:в

806

nootвy.

На

-

на

гентарі

четвертий

рін

СІЛЬСЬКИМ БУДОВАМ

близьно

Леиlнrрад.

сятків

операцій,

при спорудженні сільського будинну.

сільсько­ трібні

го

будівельнина-універ­

сала

перетворили

півну­

го-м

підтоп­

Впровадження

рону

3397

трьох де­ яні

по­

ТОЧНИй РОЗРАХУНОК

шу

в

об'єднанні

цьнвугіллю>

<<Доне­

шахту.

за

хвилину,

.

встано­

вивши замість ковша ·Спе­ ціальні захвати, маши­ ніст здатний оперувати

на

будмайданчину

ми

1

блона­

перекриттями будин­

поставив

н.олентив

шахти

третини

палива

До­ про­ пів­

ву-

тоюш

вугілля

по­

За

рахунон

заго­

1 А

сіна,

то

На О·СЬ

закінчення хотілося

що.

У

поnередні

поставле­

сказати

{)

рони

місьнном

ЛКСМУ успішно займався Ідеологіч­ ним забезпеченням нормозагоТ<івель­ ної на·мпанії. Цей рін не повинен стати винятном. Перше, що, на дум­ ну хлопцtв треба зробити. це ор­ ганізувати дійове соЦіалі·стичне змагання між загонами, оперативне ознай(/млення їх з результатами nраці сусідніх загонtв. Це танож бу­ де неабияким стимулом. В. НЕБРАТ. с. Требухів.

сельча-

ЩОБ ДОТРИМАТИ СЛUВА nушування

міжрядь

всій

Тут

площі.

на

по-удар­

рослин. диться

Робота ця прово­ за

договорами

видобу-

цього зросла

ків. Тан само легно но­ над nлан. Винористоную­ продунтивність праці гір­ лишній <<земленоп» стає чи виділені державою ка­ ників. нраиом, грейфером, гідро­ пітальні внладеиня, тру­ молотом. Він може вино- дtвнини nідприємства у (ТАРС РАТАУ).

з

жують зараз свої сили на

у

змаганні,

8.':50

на

ножному

аіЬрати

рович

Марнуця,

центнерів норенів й сіяли буряни.

150

з

яні

самі

гекта­

вона

вже

завершується.

Механізатори

зосеред­

міжрядному абробітну по­ сіВІІ.в овочевих нультур

Після механічного об­ помідорів, напусти піз­ сходів зразу ж ньої ТОЩО·. Щоб дотримати даного робітну с_лова, механізатори ста­ бу ло розгорнуто ручне І. РЯБИИ,

рів.

доглядають

посіви.

е

ГОСПОДАРСТВА

ранону в переважній біль­ шості завершили сівбу ярих

куJІЬтур.

становлять

<<Го­

завданнями.

Повиіс;ю посіяно зернові,

кукурудзу, гречку. Овоче­ вих ку ль тур недосіяно і педосаджено по району

густоти

ху

досяrли

овочівники

1462

тонни

210

тонн сіна і

4402

«Лlтківський». КОРМОВІ буряки у раіІоиі ІПРОрвано на мо­

щі Ні

1789 гектарів при 2415. У радгоспі

пла­ іме­

Ні 60-річчя СРСР прорив­ радгоспу-комбінату «Теп­ ку закінЧИJІИ. Бянзью до личний», які вже набли­ завершення цієї роботи жаються до завершення кормодобувинки радrоспів завдання,

від-

споживачам

8

що на

но

8

перевищує торіШНій по­ казинк. Особливого успі­

радгоспи ІІлосківського ld22 тонни городньої виробничого об'єднання. продукції. ВСЕ ШИРШОГО посилюються заготів­ темпи продажу раннlх розмаху набирає ОВО'JІв державІ. На 4 ля сіна і сіВажу. Вже червня lX було здано скошено злакових багато­ 5450 тонн при· завданні рІЧІПІХ трав на ці цілі

9340,

рад-

СРСР, «Заплавний», «Аваиrард», <<3 о р я».

правивши

профкому

РОБІТ

доведеного

ва

голова госпу.

польових

280 гектарів, .які Припа­ основному

форму­

стояння

тонни сінажу. Краще ор­ ганізовано цю роботу в радгоспах імені 60-річчя

дають

в

1

ЩОДЕННИК

Виняток

радгоспи

доведеними

прополювання їх вання

1513

rектарів,

«Бобрнцький»,

«Краси­

лІвсь:кий», «ЛіТRІВСЬRИЙ», «ІІухівський». Але зволі­ кається вона ;В <<Русанів­ ському», «ЖерДівсько­ му», «Заворнцькому» та

де.ІІRИХ 1нших господарст­ вах, ЯКі обробили JІНШе третину або половІШу ва­

заготовле- явної площі.

дві

Імені О. С. Засядьна. Цю вають тут з повністю ме­ рішимість гірнини під­ ханізованих лав, освоєно иріпили видабутном міль­ перші номпленси з авто­ йонноУ з початну п'яти­ матичним управлінням.

річин

сезон

Жів

по

<<Зорю>, «Русанівсь:кий>>, які ще не справилися з

стислі строни й не зупи­ няючи виробництва пере­ творили його в найбіль-

за

- ми навантажили 20 тонн тюн·ів сіна. дня вже 26.

заготівлею

лися досягти нових рубе: вич Вірич і Григорій Пет­

карбован­

В. БУРЯ:К, головний енергетик.

намір

робітнинами,

голівський», «Великоди­ мерсьнНЙ», <<Лlтківський»,

цІв.

став для них етаnом

ному потрудилися тракто­ .n'ятирічки вони зобов'яза­ ристи Дмитро Трохимо-

можли­ протя­

бовий енснаватор спеціа­ Донецьк. Швидно ном­ строково освоєно й лісти об'єднання <<Лен­ ентну потужність стройробот>>. Вони осна­ пенсувати затрати на ретора мільйона тонн підприємстили його набором швид­ нонструнцію на рін. Тепер нозмінних пристроУв. Ли­ ства --1 тане завдання гілля ше

цієї

uoouuu дид

нувати

У

яний працює без нина.

маємо

матися

Окремі

допомогу

за­

тонн кормів.

не завдання · буде винонане.

Та хлопцям

Торік буряноводи рад­ госnу <<Русанівський» ви­

ранно

женера Анатолія Харито­ новича Басиленна у су­ шильно.му барабані був встано1влений nальнин,

за раціоналіза­ пропозицією ін-

Rpaїua Рад:

фре­

на і непомітним Ііарухом руни пере­ вернути його тан, щоб сонце вису­ шило вологу. Та це лише на перший nогляд легно. Вал·ни довгі, тра:ва об­ •важн1ла, та ще й сонце прип1нає.

з

350

нормо­

Тоді

І справді, завзяття хлопцям не по­ зичати. І вnевненості у власних си­ лах теж. Вони глибоно перенонані у тому, що ноли постійно будуть зай­

напере­

звинати.

-

наступного

це для складання тюнів. сіна першого

не

серед

міста.

день приїзду склали nонад

додні трави, решта Ухніх товаришів на віДведеній території готували міс­

Нелегно, що й .назати.

минулий рІн

щун,

вправно

сношеноУ

колеитивів

радгоспі

nереможцем

товити 1000 тонн сіна. ХлстЦІ спов­ нені бажання подолати цей рубіж. Подивіться, ян трудяться М. Лун'я­ ненно, М. Оліщун, В. Нично. У пер­ ші дні роботи вони відзначаються особливою сумліннlстю. Не відстає від них і С. Єфремов . У четвер -

своУ обо­

електриків,

до труднощів

розробки дасть цьому вість зенономити

підприємство зенономило вже у першому нвартапі

255 тонн палива вартістю 46 тонн 6076 карбованців. Потім Ця .робота

Вони

слюсарів,снладальнин!:в,

Вже закінчено перше роз-

комбінаті

І

у

став

зростання. У цьому ж радгосnі імепі оО-річчя СРСР вони заскиртували значну Н·ількість сіна 1 виносили тра­ ву на площі 10 гентарів. - Цього ро ну, - розповідає без­ змінний номандир загону П. Они­

Здавалося просто, взяти на вила оберемои густої трави з рівного вал­

вання.

завдан­

нолентив

в' язни

·і

водчани заготоІВили

заготівлі нармів для

-

жнивах>>

суперництва

добувних

уносу.

Фото М. Семинога.

шести rентарів. Завдання -~лег.це, тому будtвельни­ •ве:Ртого :ни Докладуть усіх зусиль, щоб винонати його з чес­

трудового

худоби.

яні ще вчора

зання

в

нонструнцій.

<<зелених

<<Літнівсьний>>

У той час, ноли частина загонівців,

ня і соц1алlстичнl зобов'я­

введеНІ!

на

члени номсомоль­

будівельних

громадської

вира­

графіном

бути

воло­

Броварів, приступили до звичної для

виро­

раза.

трудилися

себе справи

харбованцl~ри

2093 900.

лІтнє

напоєну

першими із шести нормодобувних за­ гонів, створених на підnриємствах

У соціалістичному зма­ ганні на буд01~1 зараз по­ переду компленсна брига­ да Миколи Тихоновича Блохіна (ПМК-8). Квітне­

Знайомтесь:

коп •

2

вітрами,

----РЕПОРТАЖ----

процентів.

женні

лестило

до­

ДОПОМОГА в 1000 тонн

ний» трудяться нільнанад­ цять бригад тресту <<Бро­ варисільбуд». З держав­ ним п'ятимісячним пла­

:проценти, добившись ви­ робітну у натуральних по­ казниках на 121,8 процен­

Ціна

нам уже втретє. Ще залишилися в загоні ті, хто в 1982 році у складі нормодобувного загону віДзначивсR

норотночасними

прохо•лодними

Харнів,

та. А її місячний виробі•

1

хоч

·сьно-молодіжного загону, сформова­ ного з працівників заводу алюмініє­

На спорудженні особли­

ток

ІСЛЯ НіЛЬНОХ днів негоди з частими.

гою землю. Ми приїхали на поле радгосnу імені 60-річчя СРСР саме тоді, коли сонце бу ло в зеніті. Тут, неnодалін від автотраси, яна йде на

=-•ий місячний план буді-т,льно-монтажних робіт вона •винонала на 17 4

У К РА І Н И,

ОБЛАСТІ

китвськоr

Середа, 6 червня 1984 року

n

БУДОВІ важливого

дЕПУТАТІВ

----------ВІСТІ З ПОЛІВ----------

ПА УДАРНІЙ во

П А РТ І І

КОМУНІСТИЧ НОУ

KQMITETY НАРОДНИХ

ПідОИто підсумки Хорошими

надійшло молона,

трудовими вість

2

що

тисячі тонн дало

можли­

додатково виробити реалізувати 240 тонн

щенню

праці

продуктивності

винонано

на

106,7

процента.

1 Перше місце у соЦіалі­ п'я­ незбираної молочної про­ стичному змаганні у ти місяЦів колентин Бро­ дукції. Всього цеху незбира­ ж товар­ робітниць варського молочного за­ ної ПРОдУНЦії виготовлено ноУ молочноУ продукції. воду. та JLеалізовано на 150 В. ДЖУС, ,Понад завдання за цей тисяч нарбованців понад старший економіст мо­ час від радгоспів району план. Завдання по пtдвилокозаводу. поназнинами

виробничу

завершив

програму


*·6

2 стор.

червня

«НО В Е

1984 року

ЖИТТЯ»

СТОРІНКА СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ матеріали наших поза­ штатних авторів на ці

·В ід крито Винонуючи рішення квітневого (1984 р.) Пленуму ЦК КПРС про

nосилення

лю

за

контро­

виконанням

нових

завдань

і

nла­

соціа­

лістичних зобов'язань, реданцін газети <<Нове життю>

разом

з

члена­

ми робсількорівських постів, які створені на nромислових підприєм­ ствах і в радгосnах,

беруть nід свій гро­ мадський контроль хід виконання

поставлених

nартією завдань по під­ вищенню

сті

nродуктивно­

nраці

на

один

про-

теми

nозаштатний

ВІДДІЛ зниженню

вартості

собі­

nродуІЩН

на

0,5

процента, роботу по вnровадженню бригад­

ного

nідряду

та

еконо-

мії nаливно-енергетич­ них ресурсів. Починаючи з червня цього року, щомісячно виходитиме сторінка соціалІстичного зма­ гання. Ії готуватиме новостворений поза­ штатний відділ соціалі­ стичного

змагання

за

матеріалами членів робсількорівських nо­ стів. Крім цільової сто­ рінки

друкуватимуться

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

nід

виконанням

ВИПУСК

1

зв'язківці освоїли чимало суміжних спеціал ьностен. Гордиться цен невеличкий колектив і своїм бригади­ ром Наталією Іванівною Гордієнко. Сумлінній тру­ дівниці присвоєно звання «Кращий за професією об­ ласного виробничо-технічного управління зв'язку», На знімку: (справа наліво) Н. І. Гордієнко разом із членами своєї бригади В. Я. Загоруйком, о. О. Ніколюк, А. С. Литвиновою, О. ф, Стародуб, л. г. Морозовою обговорюють підсумки соціалістичного змагання між членамн бригади.

рубриками:,

«Громадський контроль за

цент,

&ригада телеграфістів ранвузла зв'язку першою на підприємстві перейшла працювати на бригаднн'н метод організаціі праці. Вона носить звання колективу кому­ ністичної праці. Забезпечуючи хорошу якість роботи,

соцзо­

бов'язаНЬ>>, <<Плюс один процент», <<Колек­ тивний підряд в дії>>,

«~обистий рахунок економії>>, «Трибуна nередового досвіду>>. Редакція газети <<Но­ ве життя» закликає і читачів взяти участь у висвітленні цих важли­ вих питань, впкритті недоліків, які ще зава­ жають

окремим

трудо­

вим колективам но ВІЩоиуватн

успіш­ рішен­

ня XXVI з'їзду партії, наступних Пленумів ЦК КПРС.

nЕРЕВИКОНУЮТЬСЯ

минуло­ п'яти місяЦів серед бригад ження у виробництво но­ по­ переможцями вийшли но­ вої техніки. Минулого ро·· чин москвичів, відгукнув­ лектив, очолюваний Г. Є. ку, наприклад. рекон­ шись на заклик партії Сошно (цех «Ізою>) та струкція двадцяти вось­ включитися в рух за до­ бригада Є. М. Солдатона ми вулканізаторів ВВцех), а 150 Д під новий діафраг­ сягнення високих показни­ (шиноремонтний ків по зростанню продук­ серед робітнинів шоро­ мовий вузол дозволила НАПРИКІНЦІ

го

року,

тивності

кове

підтримуючи

праці

та

зниження

додат­

хувальнин

вантажних

ав­

собіварто­ топокришок О. О. Ляшен­

сті

продукції, працівники бригад, · дільниць, цехів

ко,

шиноремонтного

вих автопонришок Босий та інші.

заводу

шорохувальник

легко­

М.

Є.

зенономити

підприємству

тисячі карбованців. А всього в 1983 році прове­

9.7

дено

десять заходів по впровадженню нової тех­

ДАЛЕШО про

в

яному

колектив

тини,

прогульнина,

на­

картоплярів

технічних но.вовве­ день, які намічено здій­ снити до нінця цього ро­

приклад,

лишають

три­

надцятої

зарплати,

пре­

ну надпланового підви­ щення продуктивно с т і праці на один процент і

мії, прогресивни, путівки в будинон !Відпочинку, на рік відкладається його

ку.

додаткового

черга

виробництво

.зниження

со­

бівартості продукції на процента. Відтоді добові і місячні поназнини робош усіх ви­ робничих підрозділів зрос­ :ш. Про це кожному на

0.5

підприємстві назань

відомо

численних

з по­

дошок­

екранів. Підсумнів соЦіа­ .lістичного змагання під­ биваються і на щомісяч­ ІІИХ

та

щоквартальних

бітничих

зборах

у

ро­

брига­

на

нвартиру.

Що

ж

горічних

стосується цьо­ :впроваджень

у

раціоналіза­

У бригадах із колентив­ торських ним підрядом, крім зазна­ чених методів впливу, на

розробок, то про їх віддачу можна го­ ворити вже зараз. Вони

на дільницях,

заохочуються колективного дуального

у

змагання.

За підсумнами

робош

рин та водій Іван Андрі­ йович Залозний, який лід­

госпо­

У Н!ИfЇШНЬОМу році тру­

радгоспу

господарства

нагороджені грамотами

високоянісної продукції.

Запоруною успіху є до­ тримання

су

всього

комплек­

агротехнічних

постійна робота

преміями.

ведена в кращі строки за десять робочих днів, ян і

водять

було передбачено умовами

заходів,

по

важлива робота була про­

соціа.1істичного

підви­

Нолектив

змагання.

по

вирощу­

грунтів,

культура

земле­

ванню картоплі працює на

силою,

коефіЦієнти

цент і умо·вне вивільнення

що

сті. Як попрацював, так і заробив. А кількість ро­

шести робітникі:в. Внаслідок умілого

строює

бригадному підряд!. Очо­ лює його номувіст Мико­ .lа Володимирович Мазій.

ви­

нення

бітників

користання

резервів

ви­

ків,

зросла на підприємстві за чотири місяці рану з

робництва

підприємство

зараз

значно

взяті

зобов'язання.

таних

процентів

бригад

до

53,7.

перевиконує

Про­

два

з

половиною.

Немале виконання

значення взятих

зобов' я зань

має

для

заводом

впровад-

робства.

А

тією

рухає

вперед,

нолектив ще

є

на­

на досяг­

вищих

Садіння

показни­

соціалістичне

гання. його широна вість і гласність.

зма­

картоплі

діє­

З

першого

між

3 АС 16

Зараз

почесними і

грошовими

картоплярі

міжрЯдний

про­

обробі­

ток посівів. Вони роб­ лять все необхідне. щоб утримувати їх в чистому стані протягом вегетацШ­ ного періоду. У ниніш­ ньому,

четвертому

одинадцятої трудівники

році

п'ятирічки, господарства

зобов'язалися виростити по 21 О центнерів картоп­ лі

на

ножному

гектарі.

Вони звернулися до чсі~ механізаторів району з·

В. АНІСОВЕЦЬ, член робкорівського по­ ста.

ВИХОВАННЯ бівартість

продуІщії,

що

випускаєть­

виться номсомольська організація заводу пластмас. Одна з них ач­ тивна участь юнанів і дівчат у соціа­

ся, а танож аміцнити дисципліну ред членів НМК Таким чином

.1істичному

і засобом підвищення трудового ен­ тузіазму. Не випадново переможець першого етапу вахти НМН тарної дільниЦі цеху .1иттєвих виробів (ке­ рівник Л. Осипова, групкомсорг Л. Бойко) справився з виробничою програмою на 125 процентів.

змаганні

мольсьних

серед

колективів,

комсо­

переважна

період

трудової

вахти.

присвяченої

60-р1ччю присвоєння комсомолу іме­ ні В. І. Леніна. Результативність зма·· гання

досягається.

перш

кою і продуманою його використанням

-

суперництва

за

все,

чіr­

організацією,

ленінських гласності

принципів і

порівнян­

ня досягнутих результатів. Але не тільки високі трудові здобутки дозво•1яють тому чи іншому НМН виборю­ вати призові місця. Враховується та­

кож

рі-вень

ставлення

мадсьних

трудової

молоді

до

обов' язнів

сьних доручень. І спеціальному стенді

Ко:ааиа,

роботи екіпажів

Нладова, до складу якого увійшли помічник ланко­ вого Микола Іванович Гу-

більшість яю1х зайнята у сфері ви­ робництва. Особливої напруги набу­ .10 трудове суперництво зараз у

д,

дня

членами

Багатьма добрими традиціями слс.·

Фото

прово-

дилося трьома агрегатами.

пором обласного об'єднан­ ня <<ПЛОДООВОЧГОСП» та абному профспілни пра-

ГОНЧАРУК.

у нинішній п'ІІтНрічці на Гоголівській стрічкоткацькін фабрицІ широкого ро:амаху набрав рух багатоверстатниць, які трудят~я на підвищених зонах обслуговуван­ ня техно.gогічного обладнання. З початку нинІшнього року усі вони включилися в со­ ціалістичне змагання за підвищекнІІ продуктивності праці на 1,5 процента І зниження собівартості продукції на 0,5 процента. &агато із них вже взяли рубежі ос~бистих п'ятирічних планів. Серед них і Тамара ХАРЧЕНКО, яку ви бачите на цін фото­ rрафІІ.

насін­

трудове су­ За виборону першість у зав'язалося внлючитися у обласному соціалістично­ перництво. Підсумки зма­ закликом за одержання му змаганні колектив рад­ гання підбивалися щодня. змагання очолив екі­ 200-центнерного врожаю госпу був нагороджений Сноро його перехідним Червоним пра­ паж Євгенія Васильовича картоплі.

плановий прибуток на 63,4 тисячі карбованців.

В.

агрегата

вперед

родючості

уча­

до

зно­

внеока

трудо·вої

возив

ня. Сильним суперником ву першими в районі за­ у змаганні був екіпаж кінчили садіння картоплі другого агрегату, до сила­ на всій запланованій пло­ ду якого увійшли Воло,.:ш­ щі 300 гектарах. Ця мир Григорович Яремчу.., Оленсандр Іванович Сту­ пак та Володимир Мико­ лайович Борисенко. Першим виконав сезон­ не завдання і посадив найбільше картоплі екі­ паж агрегату Є. В. Нладо­ ва .. Всі члени його були ДіВВИНИ

щенню

це­

переможці тr. індиві­

сільського

дарства.

і не­ забезпечили в першому сумлінних розраховані й кварталі ріст продуктив­ інші засоби виховання: ності праЦі на один про­ недисциплінованих

Внаслідок усіх цих захо­ дуктивність праці на за­ порушення трудоної воді протягом чотирьох хах. Тут розкривається, дів порівняно з місяців порівняно з пла­ за рахунон чого досягнуті дисципліни чотирма міся­ новою зросла на 2,6 про­ найкращі результати, першими аналізуються поточні про­ цями минулого рану змен­ цента, а собівартість про­ на підприємстві дукції додатково знижено блеми, став,lяться завдан­ шили-ся ня на наступний місяць, на сім відсотків, а плин­ на 0,8 процента. За раху­ морально і матеріально ність надрів знизилася на нок цього одержано над­ дах,

цівників

слава

Сила, що кличе

цять

підприємства зобов'язав­ ся добитися протягом ра­

М·ежами

лине

імені Щор-са. Торік вони зібрали на кожному гек­ тарі по 207,3 центнера бульб, реалізували держа­ ві понад план 360 тонн

Несолодко доводиться ніки і зенономлено внаслі­ вивчили й обговорили заводі порушникам док цього 20,7 тисячі кар­ внутрішні резерви вироб­ на ництва. Це дало змогу дисципліни. Згідно з За­ бованців. Значну еконо­ прийняти зустріч н и й коном про трудові колен­ мію коштів дадуть і двад­ план,

за

господарства

дисципл·інІІ.

винонання

і

гро­

номсомоль­

тому. но.1и вміщується

на ін­

формація про підеумни соцзмагання за той чи інший період, правофлан­ гове молодіжне трудове об'єднання є

кращим з усіх

показників.

перництво

стає

і

засобом

се­ су­

виховання.

Особливої похвали заслуговують мо­ лоді спілчанн із цеху труб (секретар комсомольського бюро М. Волков). Во­ ни першими на підприємстві виступили з ініціативою у вільний час відпра­ цювати робочу зміну і зароблені кошти надісnати у фонд ХІІ-го Всесвітнього фестивалю молоді і студентів. Цен по­ чин знайшов широку підтримку у пластмасівців .

Проведення

трудового

суперництва

у ході вахти до•зволило назвати нові імена правофлангових і серед комсо­ мольсьно молодіжних колентивів. !

онремих

виробничників.

Уже

зара:J.

перед останнім етапом вахти. можна :1 певністю сназати. що 60-річчн прl:­ своєння номсомолу імені В. І. Лені· на пластмасінці зустрінуть :3 хоро· lШ!МИ трудовими здобутнамн.

Що дає нам змагання? Ч'ітна його організація у ході ударної вахти, ен­ тузіазм молодих дозволили підвищи­

Ю. ВЕРГУН. секретар комітету номсомолу :sа­

ти проду:ктИ13нlсть праці,

воду

знизити

со-

пластмас.


сН О ЛІТНІFІ

табір

Юров­

мі їй nрийшлася до душі.

-

Дуже вдячна своїй Катерині Ми­ <<Велинодимерсьний• роз­ наставниці говорить во­ ташувався поряд з фер­ ровець, ;vrою . Неподалін пасо­ на. яна багато чому вище, зелені масиви моню­ навчила мене. Зараз до­ сьного

·відділна

радгоспу

-

шини.

Простір

-

глядаю 26 нор!в. Серед­ ньодобові надої переви­ щують 13 нІлограмів. Задоволені роботою і номсомолна Віра Крун та

повниться

цілющими пахощами трав.

Біля норів пораються жінни в білих халатах. В загонах чисто І сухо. Був час обіднього доїн­ ня. Для цього ту,. облад­ нані

навІси,

навіси

тані

ж

розтелення

і

що

щ1..1О

тут

у

вічі

трудиться

-

гектарів.

поживним

нлад,

рів

одержали

зеленої

ФРОНТ

Іванова,

яні

3-5 -

нілограмів

центне·

мірі

виправити

оліІіної

ще , зараз вирощуємо в се­

напри­

на

ножно­

500

маси

_ _ _ _ __

21

20. -

роні в . Прямо до нас з дійни­

60

-

І

я нійсь

-

нетелей .

Вел ику

розле­

і а.lЮМіНі0ВИХ

надалі займатиме мо ­

1 ннх

лаївна Кравець , яна двічі

ся

на

культурних

пасови-

сnрямовують

вс і

свої

районного

олератарів

машинного

-

їння. У нас необхідні умови

тто­

створені для ро ­

зу­

-

,

.

мени?

адже

це

зара з

; : / : !

в

рунах

іде

дівчина

УВАГА

ПІДЛІТОН!----------:

-

БЕРЕГТИ ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ неnовнолітн!х . У цього з.1а є два норені. По-перше . ·вживання спиртних на nоїІВ пІдлітна ми вІдчут · но nозначається на їхньо-

юнани стануть ноли батьни окремі додому, Вале­ nеред судом. Ще про ОДИН МО·МеНТ ХО­ рій став на шлях право­ порушення хотt.в унра - ТІЛОСЯ б згадати. Під час nроводів батьки, зрозумі­ сти. автомобіль . Гадаєте, Ця Історія по­ .10 . маао звертають уваги служила уроком для бать­ на те, хто с ід ає за свят­ нів і самого Валерія? Ні. новий с тіл. Та й синових Через денний час на ін ­ друзів вони не всіх зна­

му

шому

здоров'ї,

заважає

гар-

весі.'Іл і

Валерій

В.

манійному особистості.

ють.

Тож

що разом

І

формуванню також був разом з бать­ беруть По-друге , ви нами. Виnи.в він добря­ участь у застіллі пите ·спиртне нерІдно ст ає че, сноїв злочин і тепер і << неофіційні гості >>, тоб­ причиною nравоnорушення.

уже потрапи в на лаву пІд-

то ті . хто прийшов пос лу­

Статистика

судних.

хати

LВ!дчить,

перенонливо

що

процентів

понад

усІх

Або ще тане.

80

злочинів

ІЄ!l(}ВНОлітні сноюють , бу- дні , ян

у н аші

ві ноли

раніше .

батьки стали гучно прово ­

цуч и напідnитну .

ян вІДомо , Уназом Пре- дити своІх дітей до лав зидІї Верховної Ради Радянсьної Арм!У. «Шала шем»

на

250- 300

го ­

т и.

музину

Після

і

гостей

_

н е­

.1!тн1м. Але юнани , а ін- повнолІтні друзі і знайомі

нали

й

дівчата,

виnовнило ся і

яним

і!

не

16 _ 17

рон в, знаходять шлях до придбанн я

у

цьому

nрацівники

-

дорослі << друзі » , яні з радіс тю беруть у Ва ньна чи Петьна грошІ . щоб придбати nляшну горі ли н чи вина. А пі с.1я цього

гощають

Ол ьга Ч . прот ягом ніль ­ нох днів не з ' являлася до­ дому. Занеnокоєним бать­ на·м

пізніше

може

це

тнм.

до

призвести ,

.вони не замислюються .

А

:між тим статт ею 208 -ю Нримінального кодексу УРСР за втягування неповно .1ітніх у пияцтво та

ному

про вод имо

батьнами ;

бесіди

nояснюємо,

що відповідальність за до ­ тримання

під

час

ленню

виховання

антигромадську

зокре м а.

на

-· :

5 ронів. Але саме

но м

на

страшне

(Фотохроніка РАТА~').

11 е

:~ ІІd ·

:за га :;ь

втягують щдштюв У пия- / учнів та ви нусюш ків Боб­ нu - 1 що року

с тає

різних

торже-

Інший приклад . На про­

ном Ва.1ер!єм В ., який Вони с наїли злІсне хулі­ разом з батьком гуляв на ганство . І тепер замість весіллі, сиді в столом, пив

! щен ня

с крі зь .

Пам 'ятати

за одним того, щоб піти не забаро м ~иртне . А на службу до лзв армії,

про

це

про

громадський добрі

А. КОЗАК, дільни~й інспектор інспекц!1 у справах веповноJІ.ІтНіх міськвіддlлу виутрlшнlх справ .

займатимуть на­

1 бінети .1і нарів різних ! с пеці альнос тей . каб!неі тн фізіотерап і ї, елен­ трод!агно стини, масажу

:

~ і лінувальної фізнуль­ і тури. У чудоІВо оздоб­ ; ~еном_v будинку л€ред­ 1 оаченr

за ти шні

холли ,

~ зю1овІ сади. На роботу

t

І

1 І

во з Іпи-

с ~юруджено на нJше пла ну ІН цього ра ну .

Рік paв груд­

Профілакторііі

' . •

І Іазад людеіі м е авт обу с .

-

буде

Із таннм же випередженням строні в буде

зда ний у четвертому нварталі заводсьний піонерський r а б 1р У

ТІІПОВОМу

є

новому

ПрОеІ'Пі

ЙОГО

ряд вагом нх переваг .

с па.'!ьн І нажне

розрахова не

через

з на

мають

nімнату

пюн ервожато го;

пла ­

ва .1ьннй ба с ейн Ціло ­ річ н и й ; вд а :ю в ирішене

1

офо рмлення

кі м нат .

нлубу­

норидорі в ,

ст І

30--35

роІ; і п .

До торка ютн: л

·; ю

серця

до

ІІ одолан І

('Пра вн,

рубеж і

то му. Іду ть .і т і . яні не бачи .1 и сь з друзями юн о -

Уж е

в

т ретьому

кр ито д .1 я н ашнх робі т ­

нн~ів та учн і в підш еф­

І І ам ят ·

да.:І єюІх

ро

ні:всишй т ехнікум . а тепер Бо бров ицький радгосп..

JІ() І

с еред ньо ї

! ~\:2 9.

Тоді

ш а ть\:п ви

і

.

поліn­

Ж ІІ Т .lО В і

наших

кв а ртири

, '

ппюли

ж

в

новому

дІJІ~ к:-' одержат ь м ен .

-

А

умо­

заводча н:

що

бу­

сто с! ­

сьогодні

; можна сказати про 1 перспективи соціально­ , культуриого будівин­ І цтва на заводі?

1 1

-

Н аступного рану

н овосе.1ами с т ануть 1949, 1954, 1 128 заводс ьни х с і мей . 1959 . 1964, 1969. 1974 j Ду ма є м о і про майбут­ т а 1979 ронах . Чи мало

т ехніну м

у

в шІусюшків

те х нінуму

і

район ! .

в

і

Іду ть ще зов с ім молоді л~о,ци . які закі н чили тех І нщум пише 5- 10 роні І::

басе іі н

к нарталі його бу де в ід­

І{іВ нав <:а нн н. юності . п ро веденої в зе:rе ни х парна х і Т Ї Н!ІСТ И Х ct .lCЯX С Т а ро) :\1айнівнн.

нашо м у

· тож ,

с усп і льну

І робот~· і вихо ван ня дітей

П.1ава.1ьн и й

r ІІ о руджує :vю мн і в міст і

вел_ню_1м

т-е,

стнах і це сприй маєт ься водах у будинну ло вули­ наш за норму . Так було , на- ці Польовій група лідліт­ обов ' язон. принлад , 1 з броварчани - нів була у стані сп'янІння.

оздо­

. ровлятимуться сто чо­ ..1овін: щоде нно прохо­ ; ДІІТИМУТЬ МеДОГ.lЯД, Лі­ : нуватимут ь ся. Весь ' п ерший поверх nрим1-

ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ

н еnо вно - і

молодіжних

виробни­

/ ;vrа іfда нчик і в і т . д. Фото Ю. ОлІйника,

літн!х- с"!рава вІдпо.відаль- і ,Цьо го свята нІІ н а 1 н евщнлаю1а . П ерш : ·йдете в жодно м , ·

школа-х,

від

од н очасно

І tда .lьні.

с ьо- t

за все , необхідно вияв ."ІЯ· і н о 11рнй н ято му 1-іа 1ендарі. лежить ти та ізол'?ва;и . осіб , янІ ·та для нас , н н к:~<щач і в,

прово ­

nІдвищення

естетич не

л іц ії завадило неповноліт - на поnередження n ияцтва щоб ВІдзвrтуват_1_1ся перед сво rми това ­ нІм с ноїти злочин. До від ­ і правопорушен ь серед не- учите.1ями. у нас прий- риша мн по н авча нн ю, мо ­ що Іниол и до спиртного nовідальності притягнуто повнолітнІх, л.і.длІтнів привчают ь бать- гро мадянина Марчуна . нято чимало. Але головне лоддю . яка з а пов н ює про · занон сторі і_ с:в іт .:1 і u.vд нторі ї ни . Трап л яєтьс я , що не- Питання про його пов-едІн­ те . що будь-яний т одІ, нали с ьо годнІ. повнолІтній с ин нав іть ну n еред ано на ро згляд живе ті льни чарнується з ріДним бать- за місцем роботи. в ін винонується всіма і Зв і ту ються вн пускНІ-І ІіІІ

до

е цтва

! !_грових

!

безпосередньо на них. У більшості виладнів тані цтво , с ноєнн я злочиюв . j ро ви ц ького радго спу-т ех н і ­ бесіди д опо магають. але В ажливо також посил ити . куму. д руга субота черв н я про nаганд у n! . інколи нІ . Тан траnи:­ nравову лося,

трудящи х і вІд­

У nрофіла нторії без

'

'

, Ось і " цьо м у році F діяльніст ь передбач ено по - дах с ина меш нанця міста лентивах. Це шлях до від - І свя:ом. : ерез ронн 1 вІд · суботу 9 черв н н , ІJ ідб~' · 1 д?·1 І 11 Р 11 l~джають до тех- детьсн :зу ст річ вІ ' пус к нн · нарання у виr.1яді по збав- В. С. Мар чуна . Тільни вернення злочинності. З анон Ів, спрямованих ншумх_ ного ви ховш щ1 . кі в, яні зак ін чува .111 Май лення волі строном від 1 втручання nрацівників мі­ іншу

здо­

ров·я

і відриву

І

правопорядну

проводів

раху -

~ продуктивнос т і праці .

; - - - - -- - -- - -- - - - -- - - -

л ітніх ,

Над

Ті,

за

в ~tхід

·

з

ПетькоІ

зро зумі ло.

І це

сума

полі пше н ня

і чотнрьох дітей,

j

органів , 1

на­ т а к і громадсьність .

онуп и ться

і нних

на шої,

15- 17.

разом:

<< Бери ,

спиртними

~tіні стративних

му

за­

в ;vrайбутньо­

~ Наприк.1ад . j п р иміщення.

т а інші ~

.1ювати як пра ЦІвн я ні в ад·

ця

<< Ко с мос >> .

І

норм

але,

вся

І повідно·го

, :

<< знай,_!

Наведен і вище

,

ко:1г ос пн с стадо.

-

дні була

фанти про порушен ня неповн ол ітніми

зу

поясн ювала,

МИХ>> .

.

в ід к оро ви в її гр упі стан о в ить 26 кі :ю г р а>~ів; вни ·

заІВтра ,у період вес няного і годні Яними буосінн ього призов1в юна­ наша опора . нІв до лав Радянської Ар­ дуть юнани І дІвчат а за · 1 мії ми , працівнинй ін ­ лежить від на с, доросли х . сnенцІї у с правах неnовно ­ Ось чому. ро бота по nо·сн

ще й ро зпивають с пиртне

чого

школяра.

допомагають ють гостей за столи , nри-

прилавна, але найчастіше поями.

Бу.дьмоІ >> .

воїна

таких

Щедрі батьк и за прошу - мора.1і не можуть не хви- 1

сnиртного.

Трапляєтьсн їм

завтрашнього вчорашнього

р о ку п о 8200 кі.:ю гр ам і в \ІОЛ.ока в і д кожної з 20 к орі в. Т еп l'р · щодоб ови й надій

неnовноліт н я

СРСР від 22 червнн 1972 стей зараз уже нІнЬго не що і в наступні рану заборонено продаж здивуєш. І більшість на проводах у спиртних наnоїв неповно- серед цих

r.

потанцюва­

одних

провод І в

Ге-

з начу,

1 нок

річн ого н а -

ро й С о ці а лістичн ої Праці Д. Довже нІю. В о на зо б о в'яза.1ась надпїти цього

мільйони

І недален ому

що да .1о з>~огу ко.1 -

-

nо­

профі­

nідприєм­

два

карбо ван Ців.

: :

« 10-оіччя

Н а зн імк ах: вгорі

трапляється,

ві н

І ст ву у

дою пон а ,1 5000 кі .10грамів ~ о л ока н а корову .

із заnрошеними

на дії

ся по~ли зу п іонертабо << Жу равочка>>. Обій­

і деть ся

кор >юва б аз а, пост і йна ее.l ск ц ійн а робота з і стадо.м, висококва.1іфікова ні кадри ось

дирен-

напіта.1ьному

1 РУ

ек за ·

Прн.1 уцького ра -

госп ові добнтися

по

і лі-!кторі й. ян и й будуєть­

;

не

йону. Тепер у й ог о ста д і фураж них кор і·в симента.l ьської пород и. Міцн а

-

заступн и и

-

500

Останнім часом на по- nісля того, рядок денний постало nи- вже nішли т.ання про посилення боротьби з пияцтвом серед

ко.1госп

Розловід ає Геннадій Петрович МАКАРЕ,_Н­

j·л.Іадаєм о м и на

Снла.дові успіху Жо втня>>

зай нят а

і будівництву: І Велині

в

-

.1ока

часпша

-

1 тора

з апиту·ю .

-

зн ачн а

ратних метрів .

! КО,

Що ви! Навіть до по ­ Белина увага приділя- виробництву молока ви но ­ магає! в білосніжному халаті. З а лишається додати т е, -· Це наша Ніна Ве­ боти, тваринвини забезпе­ ється у господарстві до- нати до 67-ї річниці Бе­ . 1иченно, номсомолна, - чені гарячою водою, для триманню струнтури зе- ликої Жовтневої соціалі­ що Люда не сназала через стичної революції, до- снром н ість. Щой но во н а rо.ворить Євгенія Іванівна зберігання молочного nо­ леного нонвейєра . - У цьому році · закла- строново справитися з со ­ вийшла n ереможцем об­ Нрун , помічнии бригади­ суду обладнано сnеціаль­ ли нове пасовище з баrа- ціал!стичними зобов'язан­ ласІюго конкурсу шноля­ ра ферми. Одна з тих, ні стелажі. трав на площі нями . При завданні 9 нілогра­ торічних рів << Нращий за nрофе­ хто очолює нині змагання - розповів Щоправда , у твари нн и- сією >>. мів тут одержують більш 30 гентарІв , тваринників. відділном . нів немало проблем. І одХ ор о ша підро стає зм і­ Знайомимось . Ніна ра­ ян по 11 нілограмів моло ­ керуючий з 500 но­ Плануємо також зібрати на з них низьна янісн на ! н іше nрацювала у КиєвІ на на нажну два уноси нонюшини . На нетелей, одержуваних з Н. ГАМАЛІй. нухарною, робота на фер- рів . цею

що

будів ел ь нинів

блону 1 113. спорудже нн і цехів . вироб нн ча площа я :тх с ім т н<.: яч нвад­

навча льно­

А навчанню

:за важає .

траюо·ром доставляється ст і літа і річ ни й план п о ТОНН ВОДИ . nродуНТИ•ВНОСТ! худоби та

18

1 те .

виробн ичому .. комбінат і.

щах за допомогою е л ен- силля на те. щоб споІВна ноннуреу троnастухІв . Сюди щодня використати всі можливо­

nризначен­

І ня . І це н ез важаючи на

до ­

вив чати

м і жшІ\і.lьномv

підряд виходила перемож­

цем

машинного

соц!а л ь но-

І нультурного

-

поча.1а

nридt-

с nорудж·енню

1 об'єюів

.Н СЬОГОДІІі з а маму . Натер н ну Семені в ну, поя сни ла ді вчи н а . Де с: я· т и й нлас зак і н чую, а но­ рів нав чилас я до їти ще в д и т и нстві. Згодом с пр аву їнн я

?JдіВеЛ~-

нонструнцш

І ляють

-

опера т о ра

увагу не. заводі

1 Броварсьному

відділ ком.

ІІ ОГ.

тра вня виконали п 'яти -

у завтра

'

с танов и·

керуючий

стор.

3

Заглянемо

молока.

Наближалось до кін ця обіДНЄ ДОЇНІІЯ, ІІОВН ИЛИСН малоном бідони . Вnрав но пра цювали всі жінки . Та ос обли во зам и лувалася робот о ю ,'ІюдмІІ .l ІІ Сем н ­

місячний п л а н по виро б­ ництву молона і додатко­ во до плану вироби .1и 60 тонн продукЦії. Вони

повернулися

торів машинного доїння. а їх у нас більше

бе вів

Щоб хоч в

*

року

-спосІБ життя-­ РАдянський

-

редьки. Згодовували цей внеоноnоживн ий иор~1 до середини листопада, і І!а­ дої в цей ча с с ягали 11 кілограмів . Тваринник и відділка ще

ще

табори , а було це 26 нвіт­ ферми (а тут утримується ня, раціони тварин збага­ 800 голів велиної рогатої в село І прийшли до нас тилися зеленими нормами, худоби) достатньою нІльз nромислових підпри­ почали зростати надо·ї,­ н!стю зеленої маси. Крім Галина Мико­ того . · 1\Варини випасаютьємств. Середній він опера­ розповіла

35

Торік,

му гектарі по

Чимало дівчат і мо­ жінон

стада.

~984

Багато з них н ижче­ зи з соняшником. По­ серед н ьої вгодова нос т і. жнивна будуть nосіянІ рО ЗПОІВіЛИ тварИН НИ Ц і, хрестОЦІВіті на п.1ощі 100 і після розтелення дають

Тварини _одержують нонцентрати. На недавно працювали на танож підприємстві . З хо·рошим косо ви Ці різнотрав 'я пранастроєм трудяться вели­ цює механізатор Петро Трохимович Кузьмин . Він нодимерсьні тваринники. - З переходом у літні забезnечує все nоголів ' я Тетяна

Справді. говорить неруючий віддІлном В. М. Багнюн, мо­ :юдь охоче ід,е зараз в тваринництво. Умови пра­ ці хороші, заробітни ви­ .lодих

ного

чн­

молоді.

соні.

радгосnу !менІ 60 -річчя СРСР для ремонт у дій·

гектарів по сія­

-

ноню­

УДАРНИй

't!ервня

5

ли суміш вІвса з горохом . після озимого жита, по­ унісно суміш нунуруд­

нормом сприятиме збі .'ІЬ­ шенню на~оїв молона.

-

120

площі

шину , яна займає площу 78 гентарів . Збагачення раціону тан·им

ЖИТТЯ:.

УСЕ ПІА СИЛУ МОЛОАИМ

телят.

ВІдразу впадає те.

скошувати

Е

е я ц іє ю справою.

для

утримання

новонароджених

nочнемо

------ТВАРИННИЦТВО

осіменіння

для

- Лише сьогоднІ. говори:ть Є. І. Крун , вран!иmій валовий надій збільшився на 200 кіло­ грамів. Через день-два

легні

споруджені

тварин,

-

!J

B<ll' , на

.'Іасна во

Ша Н ОВНі

І ~е

є

нр ос и мо

В І ІІ ІуС Ю JІ!НІf,

<.:ВЯ ТО .

В. голова

ПАРХОМЕНКО . ради

випускниками,

зв'язну

з

заслуже­

ний вчитель УРСР .

І нє :

почали про ентувати

і Ч сJТи рнадцятипов е р х о ­

і вн й житло вий будинок. ; А ще ми nристуnил и

;

до ро з р обки проенту п~'>ршого у Бро варах днт садка

-

ВіІ..1ЬІІИ М

ба<:еЙ НОМ .

ясел

і з пла ­

В. ІВАНЧУК


*6

· 4 ~стор.

червня

1984 року

«tJ

О В Е

ЖИТТЯ»

Цифри

Запрошувмо ва роботу

і факти За

період

з

по

1980

рік Броварська орга­

1984

нізація Украінського риства

охорони

това­

природи

збільшилась на

тисяч.

11

Зараз в іі рядах перебуває

тисяч природолюбів. За

50

підсумками соціалістичного змагання за 1983 рік Броварська організація

В ІНТЕРЕСАХ СУСПІЛЬСТВА Охарона 1 раціональне вооористан· ня всіх ресурсів біосфери є однією з найгостріших проблем сучасності. Сьогодні уже ніхто не сумнівається в тому, що ефективність всІєї ді­ яльності

з

охорони

Робота, що

навколишнього

ми

середовища залежить не тільки віД тісної взаємодії всіх державних 1 громадсьних організад;ій, але й від участі в ній иожного громадянина, ян цього вимагає стаття.... Консти­ туції СРСР.

У

1:ас:

в

місті

і

районі

приділяється

охорони

увага.

за

все

культури:

ведеться

населенню

щомісячно

робота

по

фант

тематичні

житках.

У

вечори

цьому

ж

в

за­

свідчить про те,

охорони

за­

риства

охорони

заводу

алюмінієвих

занонів

з

середовища

навколишнього

в

-

Охорона nрироди

та

повітря,

води,

землі,

ме­

нормальна

по­

пуляція тваринного світу запору­ на нашого здоров'я, заnорука щас­

лових

нідприємств,

промис­

радгоспів,

шкі.'l,

установ. Хочеться особливо відзначи­

ІМ'Я це було нього:

саме для

тримався

своїх

друзів.

-сорому

дивувася,

за грою з

про

розу•міти,

охорону

ян

його чарівний: з

нороткою

їнського

стрункий, з

блисном шерстю та білим

літаючим вгорі

до

ми. Ми не помилилися, назвавши його Марнізом. І переионувалися в цьому

зіснанував

такого

з

лапою.

ж

на

грудях

кольору

1

капця­

СВОЮ не­

частенько

кало; І Марніз згадував в цей час ліс, нуди ми нерідко виїжджали. Ют

сповнений власної гІдно­ сті, він ніноли не спішив. не бігав по квартирі, за­

лроrулювався

з

•не

дерши хвіст

::Sдавалося, він

був гото­

нами.

иомпанію 1 скупа­ річЦі. Але рішу­

варто

бу­

пролуснав

випад ну,

щоб відправитися з нами. Пам'ятаю, з якою насо­ лодою він. знайшовши су­ ницю, з'їдав її. І знову,

:ю йому торинутися води.

граціозно

І він з нетерпінням чекав повернення дітей до ма­ шини. Тоді він вмощував­ ся біля колеса і споетері· гав за дальшим ходом від­ починну. Хтось гірко пла­

темнілу від

соку

вlдшунував

во·гняну

нав. вимагаючи лих

дозволу

у

ще

дорос­

раз

ску­

патися. В іншому боці сперечалися ч:ерез якісь дерев'яні фігури. Чи вар­

розсовуючи

...

пІвденних областях буде ви: значати атмосфернии

фронт;

місцями

короткочасні

пройдvть.

дощі,

про-

н

її

nокажу!•.

Взявши

Ніхто

не

порушував

вста­

новленого порядну.

Ніби

свою

віДпо­ кіт зрідиа чи не відста·

ли? Мимоволі

шим

милуюсь

лоцманом.

райониого

на­

Вирі­

вдень

19-24,

кота.

так

ж

хви­

буЛо не вперше. Гостинці приносили й інші кішки. СусідИ Іноді підсміювu­ лись над таким піДлабуз­ ництвоІМ.

Я

Вигляд

грози, 11 окремих випадатиме град.

Температура

примусило

здивовано

слостерl-

Опадів Вітер

5-10

не передбачаєть· південно-східний,

метрів

на

секунду.

південних областях 2328, вночі 9-14; на решті

Температура 22-27, 11-16 градусів.

території

По Києву та обnасті очікується мінлива хмар-

Советов

народньхх

деnу­

татов :Киевской области. (На украинском язЬІке). Редактор Е. ФЕДЯН. Газета вьхходит с 17 аnреля 1937 года. Дни вьххода: вториик, среда, щ1тница, суббота.

ваша

квартира

проводи в армію, на пенсію, день нар-од­

ження та інші сімейні торжества),

СКОРИСТАПТЕСЯ НАШИМ СВЯКОВИМ ЗАЛОМ

Тут ви суд,

можете взяти необхідний

замовити

· по­

оркесrр.

ла,скаво просимо до святкового залу. Ва~м тут будуть за·вжди раді. Наша адреса: м. Бровари, вул. Гаrа­ ріна, 26. Будинок Іпобуту «Ювілейний». Тел. 5-22-61. Дирекція райпобуткомбінату.

ЗАПРОШУ€ БУДИНОК ПОБУТУ «ЮВІЛЕПНИП» У будинку побуту надають такі види послуг:

ремонт електробритв і фотоапаратів (майстерня працює по вівторках, четвер­ гах, суботах з 10 до 19 години. Перерва з 14 до 15 години);

-

виготовлення

-

нових ювелірних

виробів

замовника.

ро­

лов

вискочив

на

задушених

вутщю.

ним

пацю­

ків. Я покли<кав :кота, але його ніде не бу ло. Куди він зник, чому по­

нас?

хвилювали

Ці

не мог­

свою

вину

тириногим пацюни

перед

другом.

мог ли

Маркіза,

міг

кіт

чо­

неділка, з 10 до ДО 15 ГОДИНИ.

години. Перерва

з

-

14

26 . Дирекція.

загризти

отру~

Утися. Коли ми втратили всІ сnодівання на зустріч із

Районному виробничому об'єднанню

« Сільгоспхімія »

Марнізом, він прийшов. Брудний, худий, кіт ви· кли:кав

19

;}.дреса будинку побуту: м. Бровари, вули­ ця Гагаріна,

Адже

і

583

375. Майстерня працює щодня, крім неділі і по­

запитання

не тіль:ки ме­

ли прооачити менІ енспе­ римент. Та я І сам вІдчу­ вав

У роботу беруться золоті вироби проби і

жалІсть.

Пройшов час, 1 ми зно­ ву стали друзями. Маркіз вибачив усе. М. ГОВОРУШКО.

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ трактористи для роботи рок Т-150, ЮМЗ, ТЛ-3.

на тракторах

Звертатися на адресу: м: Бровари, Жданова, 6, відділ кадрів.

ма­

вул

Адміністрація. ку. ся.

у

погоду визначати­ ме область підвищеного тис-

Шановні друзі, якщо

не дозволяє залросити багато гостей, щоб відзначити урочисту подію (весілля,

ка

там

не. Домашні теж

що

працевлаштуванню,

По :кутках валялись кіль­

що

биться. Тільки відкрив двері, як Марніз стрімго­

двері, а кіт висJЩзнув уже в щlлИ'Ну. Це ще більше подивитися,

по

(сережки, обручки, чоловічі персні, «печат­ ки», кулони, ланцюжки); - дрібний ремонт ювелірних виробів (змен­ шення і збільшення діаметру обручок, пайка ланцюжків) проводяться в присутності

кинув

мене.

міському бюро

ного заводу.

по·

гостинець.

рей, няв·иав, рвався на ву­ лицю. Не встиг· віДчинити

ЛЮІВатися. Під дверима з мишею в зубах стояла су­ сідська кішка. Маркіз ненвапно підійшов до nод­ руги, обережно ,взяв у неУ гостинець. Виявилось, це

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• - орган Вровареного городеко­ го комитета Коммунистической партни УкраиньІ, городекого

до две­

волені. Попереду сімейно­ го загону ЙШОІВ Марніз. За ним ланцюжком ді­ ти, а далі ми, дорослі.

гримлят.. районах

У наступні дві доби пого· ду в захІдних, а сьогодні і

лося. Він підбІг

шив

вІдальність, оглядався:

ПОГОДА

трубою.

Додому поверталися трохи стомлені, але задо­

вІдчуваючи

мелодія Вона не зачіпала Маркіза. Він ли-

яго­

Статечний,

А того дня, згадалось, Марнізам щось траля­

заінтригувало

ний ось

ящии. Надривна заповнила пляж.

траву,

ду.

то·! Потім оуло чути смач·

хрусиіт огірків. А загримів і чорний

по·

з

в

яке знаходит"ся у конторі ремонтно-механіч­

знищу­

У мені раптом занипіла злість: «ТунеядецьІ Ось я

nеревірити,

ників. ;у СВіДОІМЛЮЮЧИ

зникала,

вав

ян

апетитно

Через два дні вирішив Сонце все більше припі­

чість

дивилась,

світом.

забудов­

вий за тися в

язку

велитель

тим без

індИІвідуальних

ніт

можна

Докладні консультації ви можете одержа­ rи

товариства охоро­

міг

БУВАЛЬЩИНА

прогулятися березневої місячної но·чі по горищах

залежніСТЬ,

працевлаштуванню

ярськміськбуд».

гав за діями білогрудого утриманця. Кішка .з по­ чуттям виконаного обов'­

тобі

майже щодня.

У відділенні по

ни природи і Головна ре­

чорною

ме­

укласти доювари для роботи на будівництві атомних електростанцій у Чорнобилі, ЗаІПо­ ріжжі, на Південно-Українській АЕС, а також в об'єднанні «Кіровоградміськбуд», «Красно­

конкурсу

ласть.

ось

технологи

нормувальники,

бухгалтери, старші і головні бухгалтери; начальник планово-економічного відділу, завідуючий овочесховищем, няні-прибираль­ ниці, оббивники меблів, продавці, інші пра­

«Люби і знай свій рідний край». Проводили його Ки­ ївська обласна рада Укра-

природи.

А

металу,

СВЯТКОВИП ЗАЛ ДО ВАШИХ ПОСЛУГ

вариства

місця і з азартом бив йо­

.

організа­

переможцями

особисті.

можуть

по

кошторисники;

Юні лісівники міської середньої школи ;м 7, яки­ ми керує учителька біоло­ гії М. Т. Підгор на, стали

галстуком

го

первинних

місце

дакція Українського радіо­ мовлення на Київську об­

ян

програмувальники,

талоконструкцій,

* * *

м'ячем він любив спосте­ рігати. Коли м'яч долітав нього,

друге

О. РИКОВ, заступник голови президіІ Бро­ варської ради Українського то­ охорони

інженери ~аких спеціальностей: технологи, метрологи,

премією.

природи

свої

ники та інші;

минулого

кота, віДніс його у під­ вал, де завелось плем'я зВіІЖіВ, яиих гнали усім

чотириногих

Разом з

усяного

турботи

повинна

слухати її люди.

незалеж­

но, з гідністю. По квар­ тирі ходив, ніби він справ­ ді мариіз. Дім поважав І не залишав без зайвої по· треби. Не любив блукати вулицею, спілиуватися Із своїми родичами. А :коли робив це, то як по-слугу

для

ше

дина

буді­

цій області. Вона нагород­

ливого життя майбутніх поиолінь. Помилиаво думати, що ця проблема вирішиться сама по собі. Кожна лю­

ти первинні організації заводів алю­ мінієвих будівельних ионструнцій (голоІВа бюро Н. В. Осяєва), пласт­ мас (голова Г. М. Устименно), рад­ гос[]у імені 60-ІJІіччя СРСР (голова В. Є. Лисенио), Калинівської шнолd (Г. С. Вальчук), міської шноли N2 7 (М. Т. Підгорна) й інші. Активно працюють секції пропа-

фотографи, монтажники, бетонники, такелаж­

жена грамотою і грошовою

Чисто·

велина

вариства

лісонасаджень,

зайняла

серед

одне із о-снов­

режа

природи

року

галузІ

них завдань в житті людини.

діють

результатами

середовища,

первинні організації Українського то­ охорони

за

що пропаганда

законодавства

природи

вельних конструкцій (го­ лова бюро Н. В. Осяєва)

виховання в населення єнологічної культури ще не на належному рівні.

гурто­

напрямку

Порушників

трактористи, газорізчики, трубоукладники, кухонні працівники, плиточники, закрійники,

конкурсі

знищу­

менше

вода.

нав-колишнього

радянсь:кого

няття в народно,му університеті «Природа>>, читаються лекції на під­ приємствах, в організаціях, організо­ вуються

зараз

водії, слюсарі різних спеціальностей, тока­ рі, верстатники, шліфувальник по металу,

цівники.

обласному

первинна організація това­

справ. Тринадцять осtб оштрафовано, решта одержала інші покарання. Цей

екологічної

проводяться

На

ще чимало. Тільни адміністративною ІЮмісією місь:кради у минулому році бу ло розглянуто більше двадцяти

природи.

Перш

що

пра­

результатч.

поВІітря,

зменшилось. охорони

також президія Броварсь­ Українсьиого товариства

прищепленню

санітарно-епідеміологічної

свІдчать,

міськради,

певні

* * *

де­

цівниками

принесла

і

третє місце серед районів Київської

~бласті.

ються зелені насадження. Однак гро­ мадським інспенторам турбот не

санітарно-еnіДеміологічна

станція, а кої ради

nрироди,

ко,місією

Вони

Цими пнтаннями постійно займають-· ся місьна і районна Ради народних депутатів,

охорони

міст

активіста­

nутатсь:кою

бруднюється

охороні

велика

винонується

товариства

станЦії,

67

прнродн

. аайняла

ганди єнологічних знань (голова О. Н. Лохова), охорони атмосферного повітря (І. Я. Сергієнно), водних ре­ сурсів (Р. І. Середнюк).

На підприємства, організації і будови Бро­ варів на постійну роботу потрібні робітники і службовці різних професій:

АДРЕСА РЕДАКЦІї:

вночі

ність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 мет­ Рів на секунду. Температу­ ра повітря 22-27 градусів.

Заступник редактора

А. ВОЛОШИНЕНКО.

І

Адміністрація та

і

!!Исловлюють співчуття рідним та близьким по­

Індекс

255020,

редактора

приводу

кінного.

Киівс~ока обnасть, м. Бровари, вуn. Київсьна, 154. 19-3-82; заступника редактора, відділу партійного життя - 19-4-47; відповідального секретаря, відділу сільського господарстІІа - 19-3:18; кореспондента місцевого радіомовпеиня 19-3-01; відділів промисловості, листів. і масової роботи 19-4-67. Теnефо.ни:

профспілкова організація рад­

госпу «Пухівс .. кий» глибоко сумуют.. з передчасної смерті робітника радгоспу Михайла Юхимовича НІМЕНКА

-

Вроварська црукарня киrвського обласиого упрамІк:sя у оправах видавництв, пonlrpaфlt 1 киижиовоt торr1вп1. Адреса друкарні: 255020, киrвська обпасть, 11. Вровари, вуn. Киtвська, 114.

Друк

друкований

12.775

61285.

високкй. аркуш.

Обсяr

примірників.

Замовлення

1

Тираж

N2 2391.

#92 1984  
#92 1984  
Advertisement