Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА'Н, ЄДНАFfТЕСЯI

Завmра- День nрауіІІНИКЇВ .лєzкої

~o!!"~,

92 (4406)

промuс.ловосml

СУБОТА

1.1.

плоди ВЕЛИКОГО ЕНТУ3ІА3МУ

ЧЕРВНЯ р.­

1977 Ціва 2 •

коп.

іііО

'iit

Вже довrий

З

час

17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

таке трудове суперництво до­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО

KUMITEIY

МІСЬКО! І РАИОННOJ РАД ДЕПУТАТІВ

КОМУНІСТИЧНО! ПАРТIJ УКРАІНИ,

державних

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКOJ ОБЛАСТІ

щених

планів

ників

республіки,

що

випливають з допо­

ніж у

розвитку

особисто

товаришевІ

зустанну турботу

Пол і тбюро

ЦН

З~lїцнення

стались

тичних

Рад.

ного Закону СРСР, учасники яскрав і .

переконливі

було

JJеспуБЛ!ки . Про бурхливі темпи економ:ки Радянської України частини

єдиного

лексу країн!;! свідчать такі

мислового

виробництва

ПленумІ, пра ­

принципів

Тепер на у

-

складІ

формування

УкраїНі на

Рад

І

220

першого

СК.'1икання.

На

'Pe~IOHTHo-:\!exaHi чного

заводу

в

Завер­

десятій

шивши ;ну

п ' ятнрічцl.

достроково

програі\IУ

ремонтники

успішно

поколі!fНЯ. В статтІ 45 про­ екту КонсТитуції СРСР запи­

сано, що

виступили

начальнпк

року,

ного валь,

старту·

будівництва якІ гаряче

показни.кіВ.

колектив заводу докладе всіх

ПО:Jітичного і

orРудового

п і днесення

}{олективу

викликав

нової

певнили

Нонституції

партію І

серед проект

СРСР.

видів

На трибуні позакдас.ної

-

ІІ!ОЄ

-

він,

цього

.. .

ЯІШЙ віДЗН<'ІчItВ. ЩО В нзш і й країні створеНі вс! У:'ІОБИ

J!a:l~ .

для

трудового

підн е сення,

Пленумv

ЦН

роки.

з у стр і ч 1 підкрес­

ЛИ.'Іа ~Іайстер Ниївськоі фJ.б­

рики Т . П. Шкоденко,

KO:lIY-

зитивно

впдинуть

-

на

по­ да .1Ь­

ністичної парт і ї, ВИХОДО~І у св І т проекту нової };ОНСТИТУ­

ший хі.:! трудового цтва . Ми гОСТИН'НО

щї Союзу РСР, а так о ж по­ ложєннями І ВИСНОВ'КЮШ до­

Є:'ІО відвІдати нашу фабрику, познайомятися з дОСВ і дом роботи передовиt<ів вироони_

відправили до

с у пернt!­ запрошу­

цтва .

потІ:\! ступив спІлки

з

ПРО:lЮВОЮ

ви·

ГО.10ва оБКО;\IУ проф­ праЦІвникІв легкоЮ

промисловостІ В. С. Ж~ІУД­ ський . ВІн щиро поздоровив

за:-,юв, П.lану

Найб і льший вклад в усп і ш­

усіх присутніХ з традицій­ ню! свято:.r і побажав ї:'.! но­ ВИХ УСпіхІв ' У працІ і особи­ СТО:\!У життІ.

не зді й снення виробничих Ч ,lаНіВ зроби.1И пр а вофланго­

Директор фабрики М. Т. Нроль Під дружнІ ОlПлески

ві го

змагання

карбованців прибутку .

ювілейного змагання

-

-

СОЦіаЛ і стично, ТІ,злі Нате­

делегації

присутніх вручив переможцю коле кти В У

ткацького

цеху

випустив

з

висловили стрlчкови'кам у своєму літературному мон­ таж~ пІонери місцевої серед­ ньо! школи,

київ­

виступив

А на закінчення артистJt Ниївсько! державної фІлар­ моні! влаштували в·елики!t концерт.

А.

На фото:

Наш колектив

початку

року

перехідний

Червоний прапор. Багато ПРИЄ:\fНИХ побажань

СоцІалІстичне змагання

ні результати .

КОЗАК.

ткаля - тридцяти~

верстатниця Н . А. Науменко.

до-

НО­

-

сказав

читав

Історичного

рядни

докумен­

наше

село

Троє­

го в руїни, а сьогоднІ це но­

ве село з добротнИ:lШ будин­ ка:lШ, ШКО.lОЮ, Б У ДИН::О:lf культури, ПРО:l!ИСЛОВИill ПОИЄ:'.IСТВО~I , віддlЛКО~f

госпу. 1\1и

одностайно схва­

.1ЮЄЖ) п р оект туції СРСР .

В.

Вl!ховання п і дростаючого

пlд­ рад­

нової І-;онсти­

МИКОЛАЄНКО.

~~I',"IYIII'I.F~~',~I~-~~~az,z-~·~Z~Z~Z~Z·6 ~"z-d~-дzza~.z8Вzazaazaz~za~mпzz~у.~~~~~~~/-~~~~~~ rww..vA""ии~/.QЛ'7///и//и//.и///LU'"///.и/.пп_////.и///.иА'7"~.Q7'//A'"Ol'ZJWD"..IZoV~ "_~(II___ ~~ о ------

" u__

......................, , .........."............".."...."................-..._,...........

19 Ч ЕР ВН Я 1977 РОК У - ВИ БОРИ РА ЙОНН И Х КАНДИДАТ

У

НАРОДНІ

БРОВАРСЬКОГО РАЙОННОГО

НАРОДНОГО

Панченко

1949

Олексій

'1'авського району

1966 Свою

Іванович

народнв­

році в се.'!і Супрунівці Полроці

зак : нчив

т р удову

роц і

Полтавської області. середню

діяльн : сть

роб:тнико:vI

шко­

розпочав

Полтавського

CYД~ -

рік служив у рядах

У 1972 році вступив до НиїВСЬКОГО державного університету ІменІ Т. Г. на

юридичний

факультет,

О.

І.

Зам"овен"о

член

НПРС

з

ВиборцІ Броварського району вису­ нули Панченка Олексія Івановича кан­

ДІ!,1аТО:l1

у

наРОДНі

реєстрував

СУ,1ді

народного

Виконавчий йонної Ради

Броварського

суду.

KO~liTeT Броварської ра­ депутатів трудящих за ­

Пан чен ка

О.

С У ДД/В

НАРОДНІ

СУДДІ

НАРОДНОГО СУДУ

ЗАМКОВЕНКО l\lикола Іванович

року,

районного

заводу .

З 1969 по 1971 Радянської Армії .

Шевченка

1976

Панченко

У

БРОВАРСЬКОГО РАИОНИОГО

який закІнчує у ЦЬO~IY роцІ.

Тов.

__

НА РОДНИХ

КАНДИДАТ

СУДДІ

ПАНЧЕНКО Олексій Іванович

тарного

Сьогоднішня об:\!ін доСвідом, -

щину. Війна перетворила йо­

рє!\Тор ШКО .1И В . Г . Воряхов ,

1966

при­

'Випов·нюва­

серце,

коли

ВіЗЬ:vIемо

секретар партбюро заводу.

бригада озна\lенує Ю Е 1 _,еlIНИН РіК держави новюlИ здобут·

у

З.\fагання

ту . Дійсно, життя наше ста­ ло багатшим, культурнІшим.

І. ДОВГОПОЛ,

про людин у ,тр у діВНИЦЮ J:!.аш~

У

що

організатор

роботи В. І.

ГордІстю лось

ЖИТТЯ.

У натхненній, урочисТій обстаНОЕЦі пройшов МіТИНГ учителів . старшокласників Троєщинської середньої ШНО.'Іи. СХВІ!!Іьовано говорив ди-

лу.

Іванівну

валь.

уряд. що

- Вели к і пр а ва нам гарантує нова Нонституція, сказав Володимир PO:l13HO' ~ич. У в і дпов і дь на бать :ківське пік.'Іув а ння па рТії

ся в

КО:\І у ністич­

Ольгу

наших колективІв дає відрад­

здійснен­

ВІІклик а ти з~!агання

-

да:

освІту ,

про­

с!(а з а .'Іа тка­

ударницю

впевнена,

іНі1;е­

ГО.'10ва ф абричного Ko~1iTeTY профспілки М. Ю. Майборо­

безплатнІстю

освІти,

великого

Віз і:\!енl

радянська

право на

ТР У ,10-

- З велякою радістю ПРИЙ:llаю цей ВИ"ЛИК, від­ повіла О. І. Зінченко, бо

дог;овідачка,-

ських стрічковиків

НЯ:vI загальної обов ' язкової середньої освіти молоді.

своїх зусиль, енергії й зав­ зяття , щоб складні плани де­ сятої п'ятирічки втідити в

Про це ГОВОРИВ на ~l і тингу :КО:llунlст бригадир електри· нів по оБЛClднанню автокра­ нів В . Р . ГераСІІ:І!енко .

F.a"v.'Щ

всіх

В . І . Но­ схвалили

проект нової Нонституції, за­

кожна

має

забезпечується

вl;цілу кап і таль­

вали в ювілеЙНО~IУ роцІ . План п'яти ~І і сяц і в виконано з усіХ texh i ko-еКОНОі\1ічних

Нову хвилю

дюдина

майстер В . В . Мархай , КО~ІП­ лектувальник В. І . Назарен­ ко , інженер Є . І. l\Iигулько,

напруже·

минулого

мітингу

по­

рина Рогач, Ольга СтУt;ален­ ко, Галина Волкова, Галина Тюrко, Ольга Зінченко, Га­ лина Анатієнко та багато Ін­

і

-

ної працІ Зінченко.

ших.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _____

РитмІчно працює колектив

ГОЛОВ!Ю:\ІV

політичного

сяч

(РАТАУ).

ОДНОСТАЙНА ПІДТРИМКА

вашу

продукЦії на 84 тисячі кар­ бованЦіВ , одержали 448 ти­

парТії України прийняв відповідну постанову .

сорок

з

нашю,!

КУ. виконати за чотири

процента,

Жовтневої СОц1адістичної революц : ї. В Обговореному питанні Пленум ЦН Ном.

і

годні я вир і шила на соцІалІстичне

досягнення,

Юfка~1 додатково

рі шень ХХУ з'їзду НПРС, завдань десятої п ' ятирІчки, за гідну зустр і ч 60-р:ччя Ведикої

комп­

І разо:vI своє тра·

повіді reHeF a.'1bHOfO секре­ таря ЦН НПРС товариша Л . І. Брежнєва, П'ЯТЮІ:СЯ'!­ ний план по реалізацІї про ­ дукЦії ми виконали на 104,4

ського життя, підвищення творчої аКТИвностІ трудящих у боротьбі за успішне виконання

ПОЗ;:ОРОВИТИ

-Ві дзначила

невого

Це

Тож Д03ВОЛhТС в а с

39.

перє;:{ови"Ків,

викликаного рішеннюш трав­

ти­

522

з у :.;: ,1И

Ваш КОЛ Є КТ I! В бала, а н а ш -

нерові фабрики Г. П . Лебідь. - Своє традиціі!не сsято,

слово

становці

тисяч БІльше, н:ж

Однак,

не

несе 060~1 чудовІ результа­ ти. Я даю C,lOBO працювати так, щоб особисту п ' ятиріч­

і

діяльностІ

налічується

ми

ля ИИїЕСЬКОї фабрики ГаЛ!iIlа Григорівна По.'1іЩук . Сьо­

наш КС:Jектив з у ст рі чає в об­

гутнім СТИ:lIУЛОМ дальшої активізації rPO:lfaд­

цифри : обсяг про­

за

освіти,

самові,1дан:й

до

піДСУ:llували

виробничІ

надає

Обговорення проекту нової НонституцП СРСР, відзначалось на ПлеНУМі, стане мо­

розвитку складової

з5ільшився

героїчн і й,

на

взаємно

разу

феСЇЙН!f:.r святом. - Радують успіхи вашиJC

дру з і в,

на фабрично:'vlУ Подвір'ї

Рада ефективно здійснювала свої ШИРОКІ пов­

життя

народногосподарського

народної

відзначити

техніко- е коно­

покаЗНик і в .

вою пере:ологою

чався урочистий мітинг . Сек­ ретар партІйної орга н ізац і ї п і дприємства В. С. !\!і х еєв

новаження .

Пленуму наво­ з

свої

величезна ПО.'1ітична СИ.'lа, і необхідно зроби­ ти все , щоб кожен народний обранець Г1Ді!0 виконував свої високі обов'язки, щоб кожна

НПРС,

могутностІ

приклади

зав,1ЯКИ

сячі депутатів

Батьк;вщини, розвиток соц:алістичної демо­ }(ратії, підвищення добробуту радянських лю­ дей. Говорячи про глибокІ З~І!НИ, якІ вlдбу.'lИСЬ У нашій країні, в усьому нашому суспільствІ 1 які дістали вІдображення в проекті Основ­ дили

цоров'я,

працІв­

ПІсля того, як гостІ й гос­ подаРі

році, досягнуто нових рубежІв у

охорони

нюш

іJiШИХ

Мічних

щиро

диційне свято.

ЦІ роБІтничого класу, селянства, народної ін­ те.'1ігенції республіки, братерськ : й ЕзаЄ:lIОДО­ помозl всіх націй і народностей нашої країни. Учасники Пленуму з задоволення:vI відзна­ чали, що в проекті Нонституції СРСР перед­ бачено дальше розширення і поглиблення соціал:стичної демократії, розвиток демокра ­

Л. І. Брежнєву за бе­

про

з

росту

лише

зо­

ГОСТі

лістичного З:llагання

разІв, виробництво електроенер­ рази . РазючІ зміни відбуJ1,ИСЬ на

ЦІ усп і хи, підкреслювалось

в св;тl Пленум ЦН НПРС займе особливе :місце, що його рішення послужать дальш і й активізації всього суспільного життя країни , IПробудженню нових творчих сил радянського народу. Від імені комунlст : в, усіх трудящих республіки учасники Пленуму висловили вдячність

1936

підви­

щоб п і дбити п.lдсумки соціа­

культури .

значимістю, за впливом на все внут­ життя нашої держави , на обстановку

сердечну

17 22

в

ГОГО.lівських

НИХ виробіВ на 45 тисяч кар­ бованЦів і добився значного

зрІвнятися. набрав 50,8

ПРОМИС:Jовостl

кияни завітали

селі, аграрний сектор дедалі більше стає на індустріа л ьну основу. Торік у республіці вве­ дено майже в дев ' ять раз:в б:.lьше житла,

відІ Генерального секретаря ЦН НПРС това­ риша Л. І. Брежнєва і рішень травневого (1977 р.) Пленуму ЦН НПРС». З доповіддю на ПленуМІ виступив член ПО,lітбюро ЦН НПРС, перший сенретар ЦН Номпартії України В. В. Щербицький. Після доповіді почалось її обговорення. Доповідач і промовці відзначали, що за tвоєю рішнє

У у

Дня

легко':

своїх

КОМУНІСТИЧНОЇ· ПАРТІЇ· УКРА·І·НИ рокІв гії -

І

соцІалістичних

датково ДО ПJlану ріЗНО:lfан l т.

цього

бов'язань.

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ Вчора в Ниєвl відбувся Пленум Централь­ НОГО НОМітету НО~tун:стичної партії України . На порядну денному питання: «Про проект Нонституції СРСР І завдання партійних ор­

І

дає обо:\{ КО!Jектива:l1 ще бlдЬШОЇ наснаги у виконанні

НапередоднІ

ганізац:й

гоголІв­

ські стрічковики З:llагаються з колеКТИВО~1 Киівської стрlчкоткацької фабри к и. І

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

І.

"<lндидаТО~1

у народні суддІ Броварського районного народного суду Ниївської об.1асті.

Микола

Іванович

наро­

;:{ИВСЯ в 1930 роЦі в се .lищі м : ського типу НатеРИНОПОЛі НатеРИНОП ..1 h С h КОГО району ЧеркаСhRОЇ області в с : м'ї селя­ нина-колгоспника.

1967

у Свою

1967

роЦі заfi і нчив середню шволу . трудову діял ь н:сть розпочав у році IHCTPY f{TOP () M - ЛlеТО,1ИСТО ~1 по

в и робн и ч і й гi~lНaCTHцi Натеринопільсь­ кого М і жколгоспбузу. З 1970 по 1972 рік служив у рядах Ра:JЯНСЬ~;ОЇ Ap~I i ї. У 1972 році вступив до НИЇ8СЬКОГ() державного університету імені Т. Г.

Шевченка

на

ЮРИ:ІНЧНИЙ

фак ультет,

який зан:нчує у ЦЬO~IY році.

Тов.

з

1970

Зашювенко

М.

І.

Ч,1ен

НПРС

р о ку. Ви Б ОРЦ і Броварського

нули

Замковенка

району ВІ!СУ­ 1\Іи"о .1У Івановича

каН,1идато~! у народні СУ.1ді БроваРСhfiО­ го районного народного суду .

ВНК О Н ? ВЧIfЙ ком і тет БРnRаРСЬfiОЇ ра­ йонної Ради депутат:в ТРУ,1ЯЩ I IХ ~a­ реєстрував ЗаМНОRенка М . І. ІіаН",I '1 а­ TO:l! у народНі CY.1;:ti };n f' яаРСhl;nГО р а­ йонного народного суду !{ИЇВСЬКОї об. ласті,


ЗАКОН НАШОГО ЖИТТЯ Обrоворюєио проект КопституціІ Союзу Радянських' Соціалістичних Республік ПІДПРИЄМСТВО СТА Є

"МІЛЬЙОНЕРОМ' , Днями на заводІ залізобе­ Тонних

конструкцій

заводо­

будівного комбінату випуще­ но мільйонний кубіЧНИй метр зб і рного залІзобетону. З Ціє1 :нагоди

на підприємстві

від­

буеся мітинг. З доповіддю на IНЬО:'.IУ

виступив директор за­

\Воду І. й. Шокало.

-

Наш колектив,

зав Іван

йосипович,

ска_

-

роз­

раховує понад ТИСЯЧУ ро6іТ­ ників, під СИJIу БУДЬ-liкі на­

оов'изання: план ДВОХ рокІв десято! п'ЯТИ'РіЧ'КИ вннонати до 7 листопада цього року,

почав випуск залізобетонних If\онструкцій безпосередньо на будівельному майданчину

родногосподарські

завдання.

у

Запорука тому

ЛЮДН, ви­

ховаНі в дусІ комунlстичвого

2,5

ста'влення до

1<латурного

році. ТОДі його було

1963

;виготовлено 300 нубіЧних метрів. А тепер щорічно ви­ готовляємо 120 тисяч кубо­ З

ня ЙДУТЬ КО:l1унlсти-кЗ<валєри

змон­

зварник.lв В. РІ . Леонен,ко та

товані найбіЛЬШі заводи Ук­ раїии. Серед них - Біло­ церКіВ'СЬНИЙ комбінат шин 1 ГУМ0-технічних виробів 1:\!енl XXV з'їзду КПРС, Терно­ !Пільсьний ко:\!байновий за­ вод, ЧернігівСЬКИЙ радіоза­ :ВОД, столичні заводи «Чер­

начальни:к

високопроду кти В н О

'JШЇВСЬКИХ

PO:l1 Л, С. Лушниковим, яко­ го нагороджено медаллю сЗа трудову відзнаку.. Заслуже­ НИ:l1 авторитетом у колективі користуються

«БіЛЬШО­

БИК», електротранспорту Іме­ .ні Дзержинського, споруд­ ження Броварського заводу аЛЮ:\lінієвих будів-ельних конструКЦіЙ, ЧернігівСЬКОГО

об'єднання Трипільськ01 фабрики ,

Готуючи гідну зустрІч 60річчю Велико! ЖоВ1'невоХ со­

«ХіМВолокно», ilартонажноl

ніжинського

ду «Прогрес». Нолективу заводу,

иаставники

формувальних цехІв А. І. Ін­ кін, М, С. Касян. Поруч з ве­ теранами виробництва вІдмін­ но працює молодь. Це елек­ трозварник В. В. Федченко, формувальник В. М. Лисиця, механік В, І. Синяк, майстер Н. Д. Cynpyн та ІншІ.

реконструкцію

заводів

тру­

диться колектив формуваль­ никіВ, очолюваний бригади­

аВТО:\lатів il\leHi Горького. Сьогодні виготовлені наШІНІ І(олективо~ вироби 'відправ­ на

ремонтно-механіч_

ного цеху В. І. Бордовський,

іlЮНИЙ екснаватор», верстатів­

ляються

аван­

ордена ТРУІдового Червоного Прапора бригадир електро­

конструкцій, випущених пі;\Приє~~ством,

працІ. В

гарді СОЦіаліСТИЧНОГО зМЗ,га,н­

:метрів продукції. :нашим

-

ціалlстично!

заво­

ре:8ОлюціІ,

лектнв нашоro

підвищені

що на-

заводу

н()' .яв

с()цlалlстичR1

зо-

~иготовити

пон~

ЗaDжаиия

тисячІ кубомеТРі'В HOмe~залІЗобетону

на

суму 162 тисячі карбова:НЦів. Зараз у колективі йде обго­ ворення проекту нової Нон­ ституції,

під

впливом

якоУ

робітники прагнуть працю­ вати ще ефективн:ше. На мітингу виступили брн­ rадир

арматурного

цеху

В. РІ . Леоненко, формуваль­ ник А. В . Барабанов - :вете­ рани заводу. Вони розповіли, як товаРИШі по роботі своєю невтомною працею наближа­ ли день

виготовлення

міль­

йонного кубометра залізобе­ тону. ВІд i~1eHI колективу ~они

запевнили,

що

рахунок

другого мільйона буде закри­ то вдвоє швидше, ніж пер­

шого

до 1985 року. - Чотwри мки Я працюю майстром беТОННО-ЗМішуваль­

-

ного цеху,

-

сказала комсо­

молка НадІЯ Супрун . -

Горд­

жуся цим, бо саме тут почи­ нається життя всІх залІзобе­ тонних конструкцій, а зна­ чить 1 гігаитl,в IндустріІ Ук­ ра1нн. Наш колектН'В дсжла-

дає всІх зусиль до того, щоб П];ЮдyRціЯ

була

ПОРОШКОВИКИ СХВАЛЮЮТЬ

ВИСQIКоякіс­

:ною.

УчаонНКіВ МіТИНГУ тепло вІтали заступник міністра промислового будівництва УРСР В. П. Сало та секре­ тар міськкому НОі\шарт!ї 'Ук­ раїни А. Г . МУТИЛО, який під БУРНі оплески присутніх вру­ чив переможцям ювілейного соціалістичного з:llагання

Інструмента льний

по­

чесні гра "юти міського кОМі­ тету партії. В. БЕНДИК, член J{ОРПУИRТУ «Нового ЖИТТЯІ) на заводі залізо­

ня». Під час обідньої перерви тут зібралися робіТНИКИ, інже­

нерно-технічні службовці всіх

бетонннх КОИСТРУlщіЙ. На знімках: на секретар міського

lІІітингу; комітету

вручає почесну

го

продук­

ЦІї для 12-метрової стінОВОЇ панелІ, яку буде відправлено на реКОНСТРУКЦіЮ O~HOГO з цехІв J<ИЇВСЬ1\ОТО заводу «Більшовик~; переможці ювілейного соціалістичного

Козін

Фото

словом

відкрив

Єршов, Він надав слово спі­ нальнику цеху металокера.мlки N2 2 М. П. Шушкевичу: - Читав я проект ново! Конституції СРСР і радів: справді, які великІ змlнн ВіД­ булися в нашій ~paїHi за ос­

довському; бетоново'з із міль­

змагання М. І. Л. С. Лymников.

вступним

секретар парткому заводу Г. І_

грамоту

В€TepaHO'Bi заводу залізобе­ тонних конструкцій В. І. Бор­ йОННИМ кубометром

працівники 1 підроздІлів за­

БОДУ на урочистий міТинг. РІо­

НО:lшартlї України А. Г. Му­

тило

най·

більший за виробничою пл()о щею св;тлий цех на заводі по­ рошкової металургії. На чіЛь­ них місцях полум'ЯНіЮТЬ за­ КЛИКИ і лозунги: «Схвалюємо рішеНН1І травневого Пленуму ЦК НПРС», «Гідно зустріне­ мо 60-рlччя Великого жовт­

-

таннІ сорок ронів, сказав передовий виробничник. Значних успіхів досягла наша країна за ці роки в галузі еко­ номіки 1 культури, в розвитку промисловості і сільського гос­ подарства. Для прикладу візь­ мемо наш завод, який народив­

та

автора.

ся в рони восьмої п'ятирічки. Ного продукція використовує­ ться

для

випуску

потужних

трактор:в, комбайнів «Нива,>. «Нолос», в автомобільній, хі­ мічній, металургійній промис­ ловості та інших галузях на­ родного

господарства.

На мітикгу виступили стар­ ший інженер заводоуправління Е. В. Березкін, майстер цеху N'2 8 В. І , Самофалов, гравер

цеху NQ 7 Я. М. Фісун, стар­ ший інженер вІдділу підготов­ ки кадр!в В. Ф. Чесноков. Учасники м:тингу прийняли резолюцію, в якій схвалили проект нової КонституцП СРСР.

Г. АНДРІЄНКО.

ВСІМА ЗАСОБАМИ ВПЛИВУ

АДМІНІСТРАЦІЯ, партійна, J{O:lICO~IO.'lbCbKa і профсп!лкова організації ПМR-8 тресту «Бро­ ваРИСі .'1hбуд»

розгортають

ши­

роке с:іГJворення проекту Нон­ ституції Союзу Радянських Со­ ціа.'1істичних Республік. Розпо­ чались пСЛіт:нформації і мітин­

ги.

Секретар

Садовн:ков

партбюро

ФОР;l>IЗЦ:Ю,

прочитав

присвячену

Генерального

М.

В.

політін­

доповіді

секретаря

ЦН

ІШРС, голови Нонституц і йної комісіі товариша Л. І. Брежнє­ ва на травневому (1977 р.) ПлеНУ:l!і ЦН партії, передовій статті газети «Правда» «Ос­ новний

закон

нашого життя».

На вс і х буд і вельних майдан­ чиках ,відбулися урочисті м}­ тинги. Будівельники заявили про одностайну підтримку зов­

нішньої І внутрішньої політи­ кИ НПРС, одностайне схвален­ ня проекту Нонституції СРСР. - Ножен рядок Основного

Закону,

кожна йоrо стаття !и­

пО'внюють

серця

радянських

людей гордістю за великі до­ сягнення нашої країни, якІ ста­ лися за рокІв після прий­

40

няття нинішньоУ НонСТИТУЦії, - заявив на мітинrу на будІв­ ництвІ шноли виконроб М. Г. ЮхнеНJ{О. Обов'язок І спра­ ва

честІ

кожного

здатного до

праці громадянина СРСР, ян сказано в статтІ 60,-сумлінна праця в обраній ним галузІ су­ спІльно-корисної дІяльностІ, су­ воре додержання трудової І ви­ робничої дисциплІни.

Радянська влада, як це зазна­ чено в проекті нової Нонститу­ ц!ї, охороняє працю І здоров'я Ж!НО1\, забезпечує матеріаль­ ною І моральною підтримкою материнство і дитинство. За це нашій рідній партії моє велике материнське спасиБІ. Майстер П, К Саваленко за­ кликав будівельників здати в строк середню школу. Це буде гІдним подарунком ювілею Великого Жовтня.

8 лоні

червня в механІзованІй ко­ вІдбулися

в!дкриті партІй­

нІ збори, на яких було обгово­

ЗмІстовним був ВИСТУП мото­ ристки В. Ф. Семенюк. Вона

рено

сказала:

паЮЧІ пІдкреслювали завдання партійної організації всІма за­ собами пропаганди І агітації донести до розуму і сВІдомості

-

Я

-

Жінка в має рІвні

мати п'ятьох дІтей. Радянському СоюзІ права 3 ЧОJlовlком.

СРСР .

проект

І доповідач,

Нонституції

І

висту­

громадян,

В.

Ф.

кожного трудІвника зм!ст І зна­

СРСР. Заплановано

чення

криті

цього

важливого

доку­

менту . Для цього в аГітац:йно­ пропагандистську роботу по­ винні включитись партійний, комсомольський І профспілко­

стор.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

-

Інженер про

ціонально-державний

на­

устрій

провести

вІд­

комсомольські збори, збо­

ри робітників по всіх будівель­ них

загонах,

молодіжний

вечір

лектори первинної товариства «Знан­

тощо. Чільне Місце відведено наочній агітації і стінній пре­ сі. ОФОРМ,lЯЄТhСЯ стенд, при­ свячений Основному Закону на­ шої держави , в плакатах і

На партійних зборах затверд­

транспарантах будуть зафіксо­ вані основні права і обов'язки

вий

актив,

праціВНИКИ, організації

інженерно-технічні

ня~ .

жено

заходи

партбюро

по

ви­

вченню, обговоренню та про­ паганді проекту НОНСТИтуції СРСР. Зокрема, будуть прочи­ тані лекції і .проведені беСіди. Так, редактор стінної газети М. В. Воронцов проведе бесіду по

матерІалах

травневnrо

(1977 р . ) Пленуму ЦН НПРС, профактивІст М . С. Чуносов­ про

основні

права

радянських

ГРО:llадян СРСР, у стінній га­ зеті «Будівельник» запровад­ жено нову рубрику «Обгово­ рюоlO проект Нонституц!1

СРСР».

l1:а, партійних зборах обрано КОМІСІЮ

дЛЯ

Субота,

11

чер:шя

узагальнення

всіх

пропозиц ій і доповнень до про­ enтy КОНСТlІтуції Союзу РСР,

Д. RАЦЕНЕЛЬСОН,

громадський

р

2

головний

Дергаленко

1977

року

кореспондент.


19

CEPГI€HKO Микола ОлекСіЙович.кандидат у депутати КИіВСької обласноі Ради депутаТіВ

трудящих по ГоголІвському виборчому округу см запас працював учителем ської семирічної школи.

Тов. Сергієнко М. О .

74

Погреб­

член Ко­

-

муністичної партії Радянського Со­ юзу з 1954 року.

В

1956-1961

рр. вчиться

ськогосподарській

він

ГО.'Іовний

-

в сіль­

академії,

агроном

потім

радгоспу

ім. Кірова Броварського району Ки­ ївської області, а з 1963 року - ди­ ректор радгоспу «СемиподківськиЙ».

У 1965 році тов. Сергієнко М. О. обраl{ИЙ другим секретарем Бровар­ ського райкому Компартії України, а в 1975 році - головою виконкому Броварської районної Ради депута­ тів трудящих.

Микола Олексійович

НИЙ

орденами

Ленін'а,

Червоного Прапора,

нагородже­

Трудового

«Знак

Поша­

ни», медалями «За трудову відзна­ ку», «За доблесну працю. На від­ знаку 100-річчя з дня народження В. І. Леніна». Микола О.'ІексіЙович Сергієнко народився 1928 року в селі ПОГDеби Броварського району Київської об­ ласті в сім'ї селянина. Закінчивши

Київський

річковий

Виборці Гоголівського виборчого округу NQ 74 ВИСУНУ.'Іи Миколу O.l'JeKсійовича Сергієнка кандидатом у депутати Київської обласної Ради депутатів трудящих.

Окружна виборча комісія Гоголів­

технікум, працював в управлінні Дніпровського річкового пароплав­

ського виборчого округу .N'2 74 заре­ єструвала тов. Сергієнка Миколу

ства.

Олексійовича кандидатом у депута­ ти Київської обласної Ради депута­ тів трудящих.

З 1950 по 1953 рік служив У Ра­ дянсь~ій Армії . Піс.'ІЯ звільнення в

БА ТИНА НаталІя іванівнакандидат у депутати Київської обласної Ради депутатІв

трудящих по СеМИПОЛКіВСЬКОМУ виборчому округу

.N2 78

В 1972 році вступила в ряди Все­ союзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді .

Після закінчення

школи

пішла

працювати на Семиполківську пта­ хофабрику спочатку учнем бухгал­ тера, потім - робітницею ветери­ нарної лікарні.

З 1977 року вона пташниця Семиполківськоі' птахофабрики. На цій роботі вона зарекомендувала себе ініціативною трудівницею, ус­ пішно виконує взяті соціалістичні зобов'язання.

1956

року

в селі

Семиполки

Броварського району Київської об­ ласті в сім'ї колгоспника. З

1964

року навчалась у Семипол­

ківській середній школі, яку закін­ чила в 1974 році.

депутати Київської обласної депутатів трудящих.

Ради

Окружна виборча комісія Семи­ полкіВСЬКОГQ виборчого округу N!! 78 зареєструвала тов . Батину Наталію Іванівну кандидатом у депутати Ки­ ївської обласної Ради депутатів тру­ дящих.

Віддамо свої голоси за кандидатів блоку номуністів і безпартійних! Субота,

Ось

що

розповіли _~~респонденту

11 червня 1977 року

РАТАУ

в МіністеРСТвІ легкоІ ПРОМИCJIовостl УРСР. у досягненні найвнщої ме­ ти

суспільного

виробництва

найповнішого матеріальних

треб людини це

задоволення

1 духовних - важливе

належить

міс­

трудівникам

легкої ПРОМИСЛОВ'ОСТі. танн! роки наша стала

по­

вели,ким

В ос­

республІка постачальни­

ком товарі'в народного спо­ живання на загальносоюзний рИНОК. На у"раїні, зокре:\Іа,

випус"ається

36

процентів

зага,lЬНОСОЮЗНОГО

виробни­

цтва фарфоро·фалнсового по­

cY;J,y, 20

процеНТів швейних ШК'іряного взупя,

виробів, значна кількість

;J,у"ції.

іншої

про­

Застосування нових

хімічних воло"он, полі~1ерних щ:теріалів, високоякісних барвників передбачає даль­ ше підвищення якості това­ рів, оновлення асортименту. Ведуться веЛИкі роботи по

будНшицтву струкції

нових і

рекон­

діючих підприємств,

впроваджен..ню

прогресивних

технологічних процесІв, об­ ла:;J,нання, компленсної меха­ нізації і автоматизації вироб­

ництва. BBe;J,eHo в діЮ першу чергу Нриворізької вовно­ ПРЯі:\ИЛЬНОЇ фабри"и, з до­ строковим пус"ом якої сер­ дечно поздоровив будівників та еНСП,lуатацШників това­ риш Л. І. Брежнєв . Споруд­ жується Ні"опольська нитко­ ва фабрина перше підпри­ ємство цього профілю в рес­ пуб.lіЦі, Луцька меланжева, СаМбірська пряди.l1ьно-ткаць­ ка фабрики та РіО інших. За при,кладом пере;J,ОВИХ колективІв Львівської обла­ сті більш як на 200 підпри­ ємствах

впроваджена

лексна

система

Я"іСТЮ

продукції.

КО~Ш­

управління

На бага-

тьох з них діЮТЬ

наскрізьн!

брига.1И віД)l і ННОЇ якості, які ведуть

трудове

колективами

змагання

Bi;J,MIHHO -

ВіЗо'м: «Зроблено

продано відміНно». результат і в

3

торгівлі під де­

у

Високих

цьому

з~!аган­

ні добилися Київська взуттє­

ва фабри'ка

i~]eHi

50·річчя

Радянської України, цький ордена Леніна

вий КО~jбінат, Є;J,нання

Дарни­ шовко­

Льв івс ь"е об'­

«Прогрес», Вороши­

ловградська

ф&брика

трикота;кна

та інші.

Готуючись rl;J,HO вО-РіЧЧЯ Ве.1ИКОГО трудів.ники легкої

з~'стрі ти Жовтня, ПРО~lИсло­

вості респуб,lіки дсбивають­ ся все НОЕИХ успіхів. Пона,;J, 1600 робітників вже викона­ ли

осс6исті

зав;:!ання

54 -

років п'ятирічк!!, років. НОВИЙ

двох

трьох

З кошню] ДHe~] як іс но харантер набуває рух

багатоверстатників. кріплюється

Він п і д­

"О:.шлеКСО~1

ор­

ганізаціЙно·техн ! чних заходів по інженеРНО~jУ забезпечен­ ню виробництва . Незважаючи на те, що все БІльше товарів надхо;J,ИТЬ в магазини, ще не по'вністю за­ довольняється

попит населен_

ня на OKpe~Ii види виробів. На деяких Пі;J,приємствах по­ ві.1ЬНО освоюються виробничі потужностІ. Зусилля трудів­ ників легкої промисловості республі,ки спрямоваНі на усунення цих недоліків.

Більш

як

пІвмільйонний

загін трудівників галузі, УС_ пішно втілюючи в життя рі­

шення

ХХУ з'їзду

КПРС,

прагне з честю виконати дер­

жавний план ювілейного ро­ ку і п ' ятирічки в цілому . (РАТАУ).

ТУРБОТА ПРО НАЙМЕНlllИХ Тру.:\івники НЬОго

фабрики верх­

дитячого

зустрічають

трикотажу

своє

професІйне

свято визначними

трудовими

здобутка~lИ. ми

За оперативни­

даними,

виробничу

про­

гpa~IY п'яти місяців виконано з

усіх

техніко-економічних

показників. Це, звичайно, ра­ дує. Але хочеться звернути увагу

читачів

'Саме

не

на

зростання обсягів валового виробництва і реалізації ви­ готовленої прО;J,jТкції. СаМі по собі показники .:\уже важли­ ві. Але в,се-таки зараз мову Слід вести про поліпшення якості виробів.

Турбота винна

про

покупця

починатися

в

по­

цехах,

а

не в універмазі. його радіСть від обнови, його посмІшка,

ївних і водночас таких вимог­

ВСІ НА ВИБОРИ!

Q

ній п'ятнрічці?

Броварського райоеу, головою реві­ зійної комісії при робітничому комі­ теті птахофабрики, заступником секретаря комсомольської організа­ ції господарства.

вибор­

Tp~~~r:~

йшли до цього ДНЯ, які завдaJUIJI їм потрібно виріШИТИ в ниніш­

його вишукані манери все це в руках майстринь, особ­ ливо коли йдеться про життє­

Виборці Семиполківського

Ната.'1ія Іванівна Батина народи­

Водииадr,JIте зустрічають своє професійне свято

легкої ПРОМИCJIовості республіки. З якими успіх амн_~OH!I_!!pH­

Тов. Батина Н. І. обрана членом райкому профспі.'ІКИ працівників сільського господарства і заготівель

чого округу N!! 78 висунули Ната­ лію Іванівну Батину кандидатом у

лася

ІНДУСТРІЯ ДЛЯ ВСІХ

червня-вибори до .місцевих Рад

-

раДісних

малят

-

таких на­

ливих.

Наші трудівниці, мами НИ­ нішні й мами майбутні, усві­ ДО~1Люють це дуже глибоко. Депутати міської Ради депу­ татів трудящих Л. М. Руно­ ва, Н. М. ПіСIiУН, Н. С. По­ мазан, депутат обласної Ра­ ди П . С. Царук, їхні товари­ ш! по роботі Н. М . Гречан

1

О. А. Карпен"о. О. І. Криво. шлик і Л. К Горохівська працюють натхненно, сумлін­ но, високоякісно.

Ось чому хочеться перш за все відзначити саме успіхи

у

впроваджеН'Ні львівського досвіду і досягнуте на Цій ос­ нові стрімке полІпшення га­

тунку виробіВ. У минулому роЦі ми виготовили 180 ти­ сяч ШТУН костюмІв на суму понад мільйон карбованців. З них при плані 83 проценти продукція першого сорту ста­

новила

83

проценти.

Одна

п' ятирічки більш як четверта частина КОСТЮ~lів

випущена почесним п·ятикутником.

з

Це не межа наших можли­ востей. Зараз інженерно-тех­ нічнІ працівники готують грунт для того, щоб робітни­ ці напередодні 60-річчя Ве­

ликого Жовтня

почаJПI

ви­

робляти кожен третій костюм зі Знаком якості. На фабриці

ШИРОI-:О

роз­

горну лuся передювілейне со­ Ціалістичне З~lагання. тру­

44

дівниці (30 в ' язальннць і 14 швачок) дали слово ви"онаТіІ до 7 листопада два річні плани.

Високопродуктивно цюють

пра-

шваЧf:И-МОТОРИСТI\И

Л. О. Бульба іКА. Доло­ това, Г. Г. Теплюк І Л. М. Шатрова, І. Ф. Проскурнича й А. В. Литвин. Т. К Ми­ ронець і Т. А. Табун, в'язаль­ НИЦі Г. І. Пиндюра і Л. І.

Сердюк, М. д . Сорока й О. Г. ОЛійникова, майстри О. Ф. Петренко й І. О . Розо­ ва

та багато

інших

робіт­

ниць.

Саме завдяки

їхній

май­

стеРНОСТі нещодавно Знак ЯIiОсті було присво~но ще дитячим костюмам. СьогоднІ

9

вони ВИГОТОВ.1ЯЮТЬ

17

У

цілому

видів виробів вищої кате­

горії якості.

У проекті нової Конститу­ ції СРСР сказ~но: «Найвища мета СУСПільного виробни­ цтва при соціалізмі най­ повніше за;J,оволення зро­ стаючих матеріальних І ду­ ХОt!НИХ потреб людей». По­

-

треби наших наймолодших співвітчизни'ків теж не за­ стигли на місці. І ми прагне­ мо

виготовлятн

часний,

для

елегантний,

них су­

доброт­

ний одяг.

О.

ХУДІН,

шоста виробів була позначе­ на державним Знаком яко,сті.

головний інженер фабри­

А З. початку

трикотажу.

НОВЕ ЖИТТЯ

Q

другого

ки

року

Q

верхнього

3 стор.

дитячого

Q

----~----------------~~~~~--~--~~------------~------------------~----------------~--------~----~-


" о в І

Кожноі суботи у MiCЬKO~[Y rцастя дзвенять уро-

ДЗВЕНЯТЬ

палаці

МОЛОДОЖОНАМ <:>

<:>

<:>

вор)'ч

зафіксовано

коли

ста.'1И

на

ПОБУТ

НАШ

в

ту

мить,

рушник

злаго­

честь тих, Ботрі виріши.'ІИ за

ди наречені Наталка Лу­ гова та Віктор Богачов. Щиро

новими

ПОl\охавши

чисто-величальні

П І СНІ <:>

ОБРЯДИ

пісні

ра;\янсыю!и

на

обряда­

ми освятити своє спільне сі­ щііне життя. На фото пра-

<:>

<:>

<:>

o

<:>

приfiШ.1И

одне

одного,

сюди,

rцоб

пара вий

ВОНІІ

ЙДЕ МІСЯЧНИК

спирається

села, депутаТів. вони,

БЛАГОУСТРОЮ

урочисто

<:>

<:>

<:>

<:>

їх

з

ca,~le

на

виконан­

ня п::;ставлених завдань. Доб­

З року в рік поліпшення благоустрою села, йОГО есте­ тичного ОфОР~1Лення, озеле­

нення,

наведення

санітарного

зразкового

стану

є

одним

з

рlПШ

ПОJl1ічника~ш

зареко­

Лlендува:!И с е бе вуличні KO~li­ тети ВУЛИЦЬ ім. Шевченка

(голова K C ~liTeTY В. Н. Ш.1яхтиченt;0) , Леніна (І. Ф. Булах), Харч е нка (І. П . Во­

найголовніших питань, я:,і вирішує виконком сільської

робйов), Яr;і раЗОЛІ із жителя­

Ра~и.

~и викона~и

Щороку

на

Літок зводяться

вулицях

н о ві буд ин­

ЮІ,

ставляться,

ре~JOНТУЮТЬ­

ся,

фарбуються

с о тні

п о гон­

них метрів штахетника, ШРl­

JIЯТЬ на вітрі посаджеНі алеї. Ось і в ЦЬОЮУ роц! під час Місячника

благоустроЮ,

озе­

ленення й санітарної очи­ стки села виконк о м сільради

3Y:vliB

разо:vl

з

уста н овюіИ,

організація:\IИ,

деп у та тюlИ,

іГромадськи:'.1И

актнвіста~1И

провести велику роботу по благоустрою села. Під час мі­

сячника

відпраць о в а но 4319

людино-днів,

1785 2817

школи

ріВ

посадили

вісі.\1 гекта­

1І10ЛОДОГО лісу. На ВУЛИ·

цях села поставлено nофарбовано

1673,

1621,

B:дpe~JOH­

товано 872 і поб!лено 17329

погонних 1Іlетр і в

штахетника _

Справжньою окрасою села

став парк на п .'10щі Пере~10ГИ_ Д.'1Я впорядкування ВУ­ 'ЛИЦЬ аивезено 346 машин п;с­

ну та

шлаку і щеб.еню.

63 -

обсяг

робіТ по вп о рядкуванню

ВУ­

.'lIЩЬ . зо:~ре~Ja встанови л и

11

нових ртутних св:тильників, розбили 57 квадратних мст· рів КЕітників. Велику ДОПО:\10ГУ у прове­ денні ~Іjсячню:а ПО;:{3..'lИ і де·

путати В. Л. МсжилеВСЬКИ l! , А. 1\1. 1.1ьченко, Л. О . Нрав­ чук, Л. Г.

НЕчен о к та колек­

тиви середньої Ш}~О.lИ, фаб· рики художніх ВИ'РОбіJ3 i~leHi Т. Г. Шевченка, радгоспроб­ коспу.

Разо~~

посад ж е н О'

декоративних де р е а і кущів. УчН і середньої

значний

з ТЮl,

як в!;!3нача­

лося на засіданні

ВИКОНКО~IУ,

де підбито П:ДСРІКИ

12

ка, дирекція Р С1 ДССПУ

«Літ­ В\ІКО­

затримала

11.00

пункт

ної

1

насел~

ВИСОКОПРОДУКТИ.

праці,

високої

зразкового

порядку.

в

культури

гpO~Ia;:(CЬKOГO

15.З5 К . т. "За вп"",ми листами. зична програма

ЇНСЬКlln розповідає шака

16.40 17.10 1:,.00 13.15 18.30 19.30 195.. ,

будинки 1 з того часу втра-

рази на тиждень вулиця залишається без води, а ОСЬ

сім He~laє і ми позбавленІ на-

що в Броварах встановле~о 28 та,ксофОНіВ. Робота ІХ нонтролюЄТЬСЯ раз на день, а біля будинку пошти -

лодязь з вентилем, через який подається вода на нашу

ЗВ·ЯЗКУ.

РІlТорії

ТР!lчі механіками Мають місце

райвузла

випадки не-

дбалого користування, а Іно-

ді й навмисні поломки .таксофо нів мешканцями .Мlста,

особливо підлітками, ДІТЬМИ. не працю Часто таксо Ф они ЮТЬ через те. що до ни:, по-

трапляЮТЬ де Ф ор:\IОВ

ан

мо

1

-

нети, сторонні метал~ві пред-

мети. З

метоЮ

Р оботи

пошпш~ння

таксофОНіВ праЦJВНИ' а ов НЮШ елект розв язку вст н лено

спеціальне

д ає

табло, що

можливість виявлят.и неМІста працюючі таксо Ф они .

* * *

І

тому на І , нашу ВУЛИЦЮ провели ВО;:(У: ~ Rілька

рок в

писали Ha~1 жителі вулищ

-

J

Гвар;(іііСЬКОї,

рах.

-

Брава

що в.... .: Ми підвели 11 в СВОІ

вІть можливості зробити запас ЇЇ. Справа в ТОМУ, що ко-

Во

ПРОГР",МА ут

Програма

мів:

«Всіма

до'ументальни~ кольорами

10.35 «Палітра». 11.00 «Комсомольська Ц"ркова СьогоднІ

взагалі закритий на за~IОК». "'J

Начальник

виробничого

управління

водоканалізаціЙНІС ного господарства . . азонов, якому було направлено

копіЮ листа, Відповів редак-

Ф

е ен' у

цівника~ш госпо;:(арства про· ведений ПР~фіЛ~КТИЧНИ~

огляд

.

вулиЦІ

подано

ВОДОПРОВlДНОl ~Іереж\ Гвар"і Й СЬКОї

в

...

систе~IУ.

.

01'-

камер"иА

кестр.

«Слава солдатська.. .Сільські обрії..

l'!!!!

2!!

14.50

.

т.

к. Т.

рає

По

за­

НОВННИ.

НА

ОБЛАСТЬ

(М . ):

квартет

Ім.

с " н,а. (КІІЇВ). К . т: .ЦРУ: таємна

М.

Ли-

вlина

про·

НА

9.45

К. т.

Художній

І

16.25 17.40

тонаРИlllі». к.

.• Ми •.

т

дою

наладчиків

r

звертатися у

за

17.15 17.30

18.00 18.15 18.30 19.00 20.45 21.00 21.30

18.20 19.00 19.30

Теле·

~~ заводу

~

ПОТ Р І Б Н І:

~

слюсарі, елеКТРИКІІ,

вантажники

АдміністрацІя.

-

НО­

БІографІя.

РІ.

закінченнІ

•.

К. т. ХудожніЙ телефІльм «Озир. НИСЬ,

знаl~деш друзів».

Концерт

фортепіанних ЖИТТЯ)),

дуетІв.

•.

«Назустріч виборам «На конвейєрі .запорожець».

Репортаж

-

з

автозаводу

_КОМУ.

нар:..

Реклама.

Оголошення.

«На ланах республіки». К. т. Інформаційна

nporpaMa

«Вісті»,

Першість СРСР з футболу: .Чорномореиь» «Дніпро», «Ііа добраніч. діти!'

Програма

.Час

На замовлення

дожній К.

т.

фільм

•.

(М.) .

те ... глядачIВ. ХУ'

.Відважні:. ,

Новини .

ПРОГРАМА

НА

ОБЛАСТЬ

Для тих. хто вступає до вузІв. Математика. К. т. Росlilська Mona. К. т. Фізика. Англійська мова. Німецька

10.30

13 05

мова.

Художній коза

і

11.35

12.20

Францу~ька мова .

телефільм

.ПрощаЙте,

sелоСИПСД»,

•.

К. т. «Книга. Час. Читач (М.). К. т. Чемпіонат СРСР з футболу:

-

-

21.15

ЦСКЛ "Лрарат». В перерві вечірня казка. (М.) . К. т. .Народнl мелодії>. КОН­

21.30

«Сторінки

іСТОРІІЧНИХ

Художній

фільм

22.55

церт.

лов

(М.).

•.

БІографіА».

«Валерій

Чка­

(М . ).

І нформаційний

випуск

.День

за

днем».

приро-

Редактор

Є. ФЕДЯИ.

ТЕР МІН О В О

ПОТ Р І Б Н І:

~

муляри,

~

підсобні робітники, е.чектрослюсарі,

~ ~

учні для на п чання по спеціальностях' муляра. маJlяра, тесляра. штукатура, слюсаРЯ'інструментальника,

маляри,

штукатури.

теслярІ,

електроремоитники, верстатника;

теХllіки-технологи, іllженери-конструктори (дизайнери).

\ \ \ ~

Звертатися на адресу: м Бровари. ВУЛ. Чкалова . 3. Іхати аВТОбуGами N~J\Q 121,3 до зупинки «СвітлотехнічниА

завод».

-------=--------,.,.-__ До уваги випускників . І

десятих

~

АдміністрацІя.

~

-:0- _ _ _ _ ..,. _ _ _

~

МІ'сь іХ 1 К!1 друкарн ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

клаСІВ.

БРОВАР \ СЬКИИ ЗІ\\ІШТОРГ \ ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ ~. ~ ПРОДАВЦІВ МАГАЗИНІВ. \ При успішному навчанні ви \ ) зможете за шість місяці!! набу- ,

~ фон N~ 18.А.59. \ АдМіністрацІя. ,І

електрозварники,

світової музично!

По

.,..,...."....".. .... ~.,.~..,..~.#.".,. СВІТЛОТЕХНІЧНОМУ ЗАВОДУ

\ ~

до

на постійну роботу

.Скарби

...------------------------~-------~ І ~4<!!._'"'L~ -І

вул. Богун· (

старшого майстра цеху.

театру

"""'''.:?''''''',;t'"~~..,..~

\

«оргмаш»

3

т.

культури..

«Партійне

для дітей

знайомимося

К.

академічного

РСР Ім . М. Горького. Програма .Час.) .

(21.00

16.45

qудо·

І!) . :),,) К . Т . «В2Ш сад. , Художній фільм для дітей .Друзl·

Рад».

ПРОГРАМА ут

стІни •. ЧЕРВНЯ

фільм

Країни

«Н аша К. т. 1947 - И К. т. Новини.

14 1:;.111

t

та по вул. Машинобудівна Т)

токарІ,

внЙ».

_Наука

Р. Шеріда ... сШкола лихослІв'я». Фільм-вистава MOCkOBCbKOfO ху­

11 05

«День

Чимкент·

(інженери-технологи,

У ковбасний цех - комірни·

заВО!lОМ

Мультфіл.м

~

наладчиків маШІІН, електрика;

ресу: м. Бровари.

Гімнастика.

~

цяти років.

За довідками

т.

К. т.

10.00 11.00 11.15 16.15

«Іпанна в нападі». Т. «Очевиднс-н{'Ймовірне». ао Документа,ьні те.1Офільми. Творчість Б. Горбатова.

РОБОТУ:

експедитора, у швейний цех

13

трудящІ

ської областІ.

ВИНИ.

НОВИIІ>l.

У.ЗО К. Т.

~

- робітників (жінок і чолові· ків) вісімнадцяти поків і стар· ше, а також на скогючеllУ змі· ну - підлітків віком з шістнзд-

Бо"у'

'"

друзів».

К. т. Ранкова МУЗИ'lНа програма. К. т. До,умеllтаЛhні фільми. (М.). К. Т .• у світі тваРИIІ'. (М.). К. т. Поруч З молодими. (М . ). К . т. С . Прокоф'єв. Соната .м 3. Художній фільм (з субтитрами) «ВнкрздеlНtй поїзд». 8 ефірі r.існя.

9.IО К.

у цех безалкогольних напоїв

встано'

знаіідеш

«Озир­

22.35

ПРОГРАМА ЦТ

-

кої промисловості. ІЗ.ІО Грає Московський

вити не вдалося. Зараз пра-

(М . ). телефільм

ПОНЕДІЛОК .

~~~~~~~ ції, що акти, рав ДІр . му лист!, дійсно мали місце. На emohtho-мехаНІЧНО жаль, Імен хул!ганів

~

9 ОО

програма. Де"ь працівникІв лег-

ського. 22 (біля міської бо Їlfl і )

тreрР.криває

.

Новини. Змагаються

Союзу

10!Ю К.

разів на

во'''', а останнім чаСО:\1 люк

•.

Програма .Час К. т. Художиій

-

<:>

<:>

дожнього

день_.

~;) ~O ({KHIBCb~a па.норама». 21 .30 ХУДОЖНІІІ фІЛЬМ .Старl

традицІя».

конгору промкомбінату на ал'

вулицІ

один

~O',I:; К. т. Ве"ірня 'а,ка. (М.).

ВСССЛhИ.,

Свердлова. Хтось по кілька

на

ще

К. т. ІнформацІАна програма «Вісті». К. т. І Всесоюзний фестиваль са­

:~.~~ КК, т. 'гОб'ЄКТИВ"

фІль·

ка.

тижні

13.20

_

закІнченні

вального пункту Міністерст-

підсилю-

що

12 . О5

д;с~~ча!.ем 'ра телев"стави «Не-

машин;

ва зв'язку,

10.1,0 ІІ.ІJO 11.00

новини.

14.10 15.10

Конституції «І

18.00 18.15 19.20 19.35

17.20 К .. т. М. )J,ярфаш .• ПРОkИНЬСЯ і сшваЙ •. ФІльм-вистав" Московсьliовин" у . KOIO театру сатири. (М.). 23.00 К. т. Мультфільм .День чудовий' 19.00 ХУДО~ІІЯ г!мнастика. ї оаариська К. т. «Клуб кіноподорожеЙ.· ЗУСТРІЧ ... зб,рНlIХ команд СРСР І К. Т. «Пісня-її, . _ БолгаРІІ. (М.). І 0.00 КП' . 19.4, «.ТJЮдlІна І закон·. (М.).

п'ятиборства.

12.00 12.40

проект

про С. MdP-II:;.. ,., 5~ ДкОВЖУНК~~Я" (М . ). (М) • • Т. «IНOnallOpdMa».

вулицю. розташований на те-

подвір'я

9.3О

21.00 lірограма «Час». 21.30 К. т . • Ваша думка». 22.40 К . т . Кубок ЄВРОІІИ 3 сучаСНОІО

10.00

радісний

<:>

К. т.' .Міжнародна панорама. К . т. 'На арені цир, • (Англ'і я)

ЗАПРОШУ€

уже два тижні. як води зов-

повідомила,

9.00

К . т. Гlрем 'І''' фІльму-концерту 'Починається розповідь • . І. Іль-І

16.20

них записів наро,цження моло ..

<:>

)Ікраїна».

Обговорюємо

підписами

книзі ш.lюб­

Фото А. Козака.

оперної музики'.

СРСР. Для дітей. ТелефІльм

у

доі радянськ-ої ci~I.

КОНКУРС»,

ПРОГРАМА

Му.

'

на

h,ili;lf'HHi -

К. т. -Музичний кlос,,'. 12.~0 "Сільська година.. 13.ЗО Етапи ве.1ИКОГО шляху. Художній фільм «ЖlІві і мертві'. 2 сері.. 15.05 К. т. А . Jlядов. Вісім росіНС.КItХ народних пісеllЬ для оркестру. 15.20 К. Т. СЬОГОДНі _ День праціUltиків легкоі ПРО!\IІ:СЛОDос-ті .

12.00

«Пісни

НИСь

ПРОМКОМБІНАТ РАйСПОЖ ИВСПlЛ КИ

зв'язку

Р. У. Матковська -з

21.00 21.30

«ОРДА» з ГеРОі;\1 СоціаліСТilЧНОЇ Праці шахтарем Г. Смирновим.

~X&'n!!1I!!!!!J!!!!!

тили спокій. По три-чотири.

цього приводу

Сою­

Концерт ансамблю пісиl І ім 8. ЛОh.Тt:ва Московсько­ міського Палацу піOlІерів. т . 3устріч ЮlІкорів телестудії

К.

В. ПОБРАТИМ.

скаржився на погану роботу

телефОН і в-аВТО:\lаТ і В міста. Головний інженер райвузла

.Любителям

<:>

власноручними

стверджують

і

модіяльної художньої творчості ТРУДИЩУ.'(. Вінницька область. 20.45 «На добраніч, діти!»

т.

ro

]1 .30

ВИ НАМ ПИСАЛИ ... ГайвороНСЬКИЙ

К.

ко

обрядо­

ШJ!юбу

<:>

«Мальовнича

19.30

дlтеll.

•.

• Вотнаман..

Робота по благоустрою триває. Літк:вці доклада­ ють вс і х зусиль. щоб пере· ний

Гімнастика для

танцю

нання окре~IИХ робіТ.

ТВОРИТИ p~ДHe село

т.

Т • • Будильник т. «Служу Радянському

зу!:.

міСЯЧНИ­

ківський»

У всій своїй діяльносТl ВИ-

Пенсіонер

К.

У.ЗU К. ]О.ОО К.

<:>

16.2S 16.55

18.25 19.00

НЕДІЛЯ, ЧЕРВНЯ ПРОГРАМА ЦТ НОВИН')!.

9.00 9.10

таїнство

15.40 18.10

маса~ш,

Завідуюча

ЗАГСу

староста ЛЮДМИ.% Євге­

зв~рши.1а

актив

Адже

працюючи

моб!л:зують

на

бюро

нівна Фролова ось тільки що

ПІДСУМКИ ПІДБИТІ l\OHHO:vl

rцасливих.

міським

Сl\ласти присягу на в і рність.

<:>

молоде подружжя Тетяна Нрквошлик та Олександр Бой­

А на знімку ліворуч-інша

!

А

а

Г зина.

З

J

час ~апчаllllЯ

ДМlНІстрацlя.

-~~ = -

..!1артіЙ"а. п~оФспілк'ова оргаНіза''*1 КОJlСkТИВ CnMK·50R виглибоке спіRЧУТТЯ начальнику Уllравління К. Є Музиці 3 приводу смерті ~OIO батька

~ти спеціальність продавця ма-\

ц". весь

славлюють

) Вllпла· ,

\ ЧУЄТЬt:Я СТllпеН_1IЯ. • І ЄВДОКИМО\ СЕМІ:НОВИЧА. \ Д сталыю про умови ПРІІНОМУ \ может~ дізнаТ:It:Н увідЛlлі ) ) к а дрів зміштоnгу за а.1реt:ою: Загуб.,е"е свідоитвп на право •.1ас\ І' ності на брів 1Ю !{, 20R в м. Брова~I n[1oB3pll. В)'.l. Кllівська. I,З8! ри. вул. Жовтнева. НІ. в"дане Бг-овар-

~ Запрошуємо вас I~a навчання! І Ською сеЛИIІІ~ОЮ РdДОЮ ~('п\'татів ТРУЛДМЇllістраllія

~~~~~ '''''''''. '

розмотувальнн.,к. паперу.

• І ---.--./"'..-..--...-..-....-..-..--------------

дящих

СУНДУ1<а

І.';

СІЧНЯ

В~СI1'Я

НЕДІИСНІІМ .

рnку

1",0

Яковича.

на

Ім'я

ВВАЖАТИ

v.r:I;,~:;~J~ 1 ~::.у:~~~~и~~::v:~~~:~:~с:~7~=::-I-~;::~~~~-I-~~~~~~E:~=~:%~~:.:::~~~-I Советов депутатов ТI>VllЯЩИХСЯ КирвскnА области.

11.

РИ БРnВд.

ДеНІ.

.

МIСllевого

оадіом()вле"ня

-

19·,j·IR:

вІддІлІ.

поомисловостl,

п Яl НИIlЮ

С"ісяг

Гnзрта АыодитT 88 укра.іН"КОМ ЯЗblКt! . ВVЛ КИЇАГhК;t 154. MaC()ROЇ pof")(HH. ФОІОКОРРСfюндrНІ8 194 fi7 r::l4':>H~ ~,....,.....".,~~~~~~,;J"'..,."..,.~~~~.,...,..,.."..>~~.:--~ -~ ;I'"""~ ~."... _ _ ~"..~....,......,..,...~.,..~'"...,..,..,..,..,......,....,...,..-' - - -

Індекс

61964,

Броварська друкарня КИlВI:ЬКОГО оБЛУllравЛlННЯ в справах

видавництв, ПОЛlграфJl 1 КНIІЖКОВUI rорпвЛІ, вул. Кl1lв~ька. 154.

3a~I.

О ~

І

CVftOTV.

1>n~""TV

C'''ГI!.t~nH~

-

#f>.. _ _ _ _

3421-11 .000.

#92 1977  
#92 1977  
Advertisement