Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, вДНАFfТЕСЯl

,Nq 92 (3594) П'ЯТНИЦЯ

15

1873 ЦІ ••

у ПОВНІИ

ЧЕРВНЯ р.

~ .оа.

СІ

ГОТОВНОСТІ ~

у клубі заліз>ни,чників стан­ ції Бобрик усе ;в чеканнJ .ви­

борці,в.

Святковим

сяє

кі::ІІна та, де встановлено урну, 'о бд aДJI ан о кабіни для виборців,с'толи для секре'та­ рів та ariTaTlJpiB. У се ГOT~BO, . щоб з,ранку 17 чер,внязустр.і­

РІК ВИДАННЯ 34-й

ти

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКО! І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

мешканцї;в

ЖНИВА - УДАРНИИ ФРОНТ

ляє

П.

МІНеральними І НіВ

добривами. Види на врожай ози-

1 жатон, що дасть можли­ вість повніше винаристати ма-

го,!юва "ВИК{}НКIJМУ

ведеlЮ

зуетр;'чі

дидата'ми

ської,

мих і ярих зернових нультур шини, своєчасно надавати тех­ відмінні. Тепер основне завдан­ нічну допомогу, нраще органіЗу­ ня добре підготуватися і без вати соціалістичне змагання. потоновий спосіб втрат зібрати хліб. До цього Застосуємо занлинають унраїнсьні НО:vIбай­ збирання зернових, що сприяти­ нери в листі до всіх механізато­ ме лрисноренню жнив, звільнен­ рів нраїни, яний схвалено ЦН .ню площ ідЛЯ зяблевої Qранни і дальшого обробlтну грунту. НПРС. До жнив наполегливо готує­ На uожний номбайн у нас мося. Усі п'ять .зернових ном­ припадає Зібрати 150 гентарів байнів уже відремонтовано, 06- зернових. Номбайнери дали сло­ ладнано відповідними пристро­ во впоратися з цим завданням ЯМИ для запобігання втрат зерна за десять робочих днів. Успіш­ і поставлено на ЛіНійну готов- ному винонанню зобов'язання ності. ,Заслуга в цьому нО'мбай­ сприятимуть моральне 1 матері­ нерів і ремонтнинів, зонрема альне заохочення робіТНИКіВ, Янова Івановича Стронача, Гри­ що жнивуватимуть. Перемож­ горlя Степановича Нануна, Іва­ цям змагання вручатимуться пе­ на Яновича Топіхи, Володимира рехідні червоні вимпели і гро­ Івановича Стронача. Відремон­ шові премії. Хід змагання, по­ товано танож жатни, зерноочис­ наз передового досвіду висві т­ ні маШИНИ,зерносховище. При­ люватиметься в бюлетенях, по­ для громадсьного тваринництва. дбано нунурудзозбиральний лівках, стінНіИ газеті. Партійна МіЦНу основу під нинішній,номбайн «Херсо.1ець-7». організаЦія закріпила за можурожай почали занладати ще Розроблено план-графін зби­ ним агрегатом політорганізато­ минулого рону: посіяли висоно- рання зернових. З ним обізнані ра. В поле доставлятимуть гаврожайні сорти пшениці, піджи- всі рО'бітнини, яні працювати­ рячу їжу, а робнооп вивозитиме вили рослини. Посіви добре пе- муть на жнивах. Запровадимо товари першої необхідності. ПJдживлеНl

лредста,вни­

з усіма

депут&ти

раlfi.о.нної

та

зу-с:тр:ічах

,ішла

мuкратизм ми

про

радянської

держа'вного

про

підготовку до жиив і зібрати хліб без втрат, Щойно відбув­

ве'чорим,олодого

повноліття,

Сере:Д них

раиоб' єднанні

баха,

ся переклик комбайнерів Рокит­

няиського району Київської об­ ласті і Скадовського Херсон­ ськоl

-fнiцiaтopiB

змагания

за одержання високнх урожаїв зерновнх культур, Хлібороби обміняJlВСЯ досвідом підготовки ;:'і'ехніки, організації жнив, укла­

'ян між собою договорн на соці­ алістичне змагання, Кореспон­ дентн РАТАУ розповідають, як ідуть справн у господарствах цих районів, Поля НОЛГОСПУ Шлях до ко­ мунізму~ на Ниївщин! обіЦЯЮТЬ дати не менш ян центнерів зерна на гентарі. UЦоб вчасно впоратися з жнивами, механіза­

«

45

тори

виріШИЛИ снористатися до­

свідом колег з номінтернівсы­ го району Одесько! області, в

третьому,

в,;'талій

нову

систему

оплати

ці: за високоякісне НОУІбайнери одержать

пра­

збирання подвійну

оплату.

Механізатори колгоспу антив­ но

внлючилися

в

ЗУІагання.

В, Слободянюк і С. Слободя­ нюн, В, Майна і В. Головань бо­ ротимуться за

першість з ком­

байнерами нолгоспу імені ва Снадовсьного району. Метаронитнянців

шити

збирання

за

бочих днів. Багатий урожай

Херсонсьних ланах.

-

Ніро­ завер­

10-12 дозріває

123

ро­ на

тисячі

Двадцяті жнива зумрічає член НПРС, комбайнер колгос­ пу імені Нірова Ф. Горун. Він дав слово Зібрати врожай з 300 гектарів і намолотити 8.200 центнерів зерна. UЦоб машина працювала бездоганно, передо­ вий механізатор приладнав до неї другий бункер, використав­ ши списаний номбайн, провів герметизацію агрегату, обладнав молотарну

трьома

пJДВіСНИМИ

металевими фартухами. 'Гак са­ мо

по-господарсьному

вали свої

комбайни

підготу­

й іі'ші ме­

ханізатори.

Ф. ТИ

rOPJ'H

трудове

,вирішИJ3 ,продовжи­ суперництво

байнером свого С. Мельником, а кав

на

з

чають,

у·ва.ги

і'Нфо,р,:ІІац.ії

до

ном­

голосу,ватимуrь

депутатсь'ку

знають

'про

гослу «Бобри'цькиИ:» О. М. Бо­ лі,;JOГО 'та ма,й,ст,ра цеху зас(}л­

ззжоду М. М. Кошову. Вони оби­

ра'тимуться до .р,аЙОJlНО'Ї Ради де,пута;тів тру дящих. Взяти б для 'прикладу Мар;ю Михай­

Іl,івну. Колектив,

який

де .великур,обоrу

побла.го-'

~f;::~ ,~е::~о.~::'::::с'тfїв~:~= ~

Ру­

новлено ,ос,ві,тлення і озелене- ~ но вулицю Шк,і,7JЬНУ. Депута'l' ~

себе,

також ДОПО':ІІагає школі у ви-

про

хова'НІНі

)Іолоді, аКТИ,ВЕО пра­ цює в ,ко,місії по торгівлі і

. rPO')laA;CbKOI:llY

харчуванню.

Г,іднівисOtКОГО довір'я о дносе.'Jьці,в до,ярка М. Г. Лисен­ ко, слюс&р іМ.П. Ли,мик, вощій

М. К.

Йовенко,

М. Л. Араба.джі, завідуючий зжолзаводу д. М. Касян, усі 35 кращих

представників, :названих .кан- ~

дида:Т&:ІІИ ,в депутати сільської Ради, М,

КУЛИКlВСЬКИИ.

Нолективи СєвєродонеЦІіНОГО,

тверде

Черкасьного,

Дні'ПіIЮlдзержин­

та інших підприємств здійонюють заходи по .кращОіМ'У ІВИКОРИС­ танню тех'ні.ни, підвищенню майстерності апараТНИКіІВ. Велика

'увага приділяється поліпшенню

яноет!

гра'нул родючості. На

Сумсьному хімічно,му номбінаті ОБ тра,вні було 'Випущено прос­ ТО'ГО суперфосфату 800 TOНlH менше, ніж звичайно. аате І1ранульоваНОГJ 1770 тонн, що значно більше, ніж раніше. .Сільсьне roсподарствО' одержало від піДПРИЄМС''І1ва за п'ять міІ/щів додатново понад 20 тисяч 'ТОНН !Добрив у гранулах. На Налусьному хімі~о-метаЛlургійному иомбінаті організова­

,но ,виробницт>Во нового XЇlMiH,aTY, яний захищає фРУКТОВі дерева

механізатора

від захворювань і 'водночас приС<норює їх ріст. ТРУДіВНИНИ суль­

фатної фа6рини номбінату змагаються під деВіЗОМ: му господарству

району

Ниїв­

Майну.

-

'"'"

(РАТАУ).

«ТребухlВСЬКИЙ» «Русанівський» «Бобрицький» «3аворицький» «Краси.1івськиЙ» о р я» «Гоголівський» «Л ітківський» «Заплавний» «Великодимерський»

«3

!;;

господарств ~ «І_

10"'»

S "o проводнть

закла-

дання сінажу на прндеснянськнх луках. Попереду в змаганні йде тракторнст Мнкола Григорович Цахло. Прн нормі 4,6 гектара він щодня викошує трак­ торною косаркою 5,5-6 гектарів прнродннх луків.

На

фото:

М,

Г,

ЦАХЛО

за

роботою. ФОТО

П,

Гогованя.

«Плосківськиї!» імені Кірова «)Кердівський» імені Щорса

"''''

16,316,0 14,6 15,0 13,0 14,0 12,8 14,0

«Сільсь.ко­

добрива понад план». Свого слова іВОНИ до­

тримують.

oot",

успішно

~

ського хімічних Іномбінатів, ОдеСІіНОГО суперфосфатного заводу

о""", q.- о

«требухівськні\»

t

250 тисяч тонн мінеральних добрив понад план вцроблено -з почат,ну рону на У'Кlраїні. Успішно 'ВИКОНlУються зобов'язання, взяті хіміками республіни у вирішальному роЦі п'ятирічки.

управління сільського господарства райвиконкому про надій молока господарствами району за 13 червня 1973 року

радгоспу

лаборантка

. молокозаводу

Олово хіміків -

Оперативні дані

загін

j

конує на 110-115 Пр<СїЦlщтів. Як депутат М. М. Кошо.ва ,ве-

(РАТАУ,.

Механізованиil

во,на

очолює, кращий на заводі. Вир06ничі за.вдаН1НЯ ,вііН 'ви­

господарства також викли­

змагання

Радгоспи

3&

ре

Ронитнянсьного

Назви

ше в­

3 гор'ді('тювід~на­ що

нолгоспу «Шлях до номунізму»

сьної оБЛi'lсті В.

про

MfiBa

депута ти,

В селі доб-

Ва­

'но. За юілька дн-;:в до .вибо­ рів 'Вони завершили з.в,ірку слискі·в, прочита,'!и ряд лек­ цій, познruй'оми,тІИ мешканців седа з 13і,о,графіями кruндища­ т;в у депутати. Особливо цікацровели під'во J 3)lістовно

у

важають і цінують 'Вfiдія рад-·

про

,відмін­

заходить

наЙдос'тQiЙніших.

що агі­

попрацювали

соц:їа,ТJkтичного,

д·іяльн,:'сть С. І. ТОІвстенка, 'по­

де­

~IY ,взагалі. Ca~[e Tr!Ki питан­ ня й були тема:llИ зустрічей агітаторів 'та депутатів з '110-

вирішальному

комуністи.

жено

ченк.івці

Тетяна

потребують

ТilТОРИ

пронладками,

ПідбираЧіВ тощо. У господарстві буде впровад­

кан­ сіль­

,1О.цю.

Ні канали втрат зерна занриті прогумованими стрічнами, за­ зори ущільнені ПОРОЛОНОВИУІИ щити

Коли

кандидаті,в

та інші. І ,мі 'вони

~Іаксимум

,

урядУ ПtPо ~

змагruння.

свої пра'ва, про виб(}рчу систе­

ВОЛОХА,

році п'ятирічки 'зємлвроби Сна­ довського району. ІНіЦіаторами боротьби за зразкове проведен­ ня збирання· хлІбів виступили

нарощено

розгортання

Пр1Щює в

майбутній ,водій

Коли.ваМ

ТОНН хліба зобов'язалися зібра­ в

т:їі Радянського

«Сільгосптехні­

радіо,прил&дів

'Знайомили

борців з матеріалами к'Вітне­ вого Пленуму ЦК КПРС, по­ стаНОВr!МИ Комуністичної пар-

liа»,роб;'ТНИК ки'ївсыігоo заво­ ду

розпо­ ос-

ГОЛfiсувати­

якwй

Рижий,

вони

ви­

;ви'б'Оj}ЦЯ,

си.тJЬ

округах,

танніх ,р(}ків,

систе­

му'ть 'вперше.

фер,мах,

СЯ В житті села проrЯГО:ll

3.[дже у ць'ому році дев' Я'l'над­ цять юна,ків ;j ~і,вча'т, що до­ сягли

,на

відали про зм,;ни, які відбули-

уп.ра,вліюlЯ,

діяльністьсільр&ди,

но

директор радгоспу,

ти

бо,р,чих

:роботу ОКj}е~IИХ на,родних об­ ранц;,в. Ну,ло 'також проведе­

ТРУДОВИЙ ЗАСПІВ ІНІЦІАТОРІВ основі якого лежить операційна технологія збирання. До жнив підготовлено номбайни. Імовір­

інші. Виступаючи

обласної

МО'Ба

~

уріль,ничихбригадах, на ,ви­

Рад депу'т3!тівтрудящих. На

Треба ,ві,дз>начити,

В ці дні У механізаторів рес­ публіки одиа турбота: закіичити

сіль­

ської Ради Н. ,в, CTplJraHoBa, «в го'тов'ності .м 1». Ту'т про­

ХЛібороби радгоспу «Плоснівсьний», внлючившись у Всесоюзне соціалістичне змагання, дали слово відзначити третій, завершальний рін п'ятирічни високим урожаєм усіх сільсьногосподарсьних нультур, зонрема зернових одержати з ножного гентара 35 центнерів, у тому числі озимої пшениЦі 38. виростити картоплі та овочів по 160 центнерів. Підвищення врожайності нолоснових, розширення ПЛ'ощ під ними дасть мож- ливість за принладом працівниКів сlльсьного господарства Рокитнянсьного і Снадовсьного районів значно з6ільшити валовий збір зерна, достроново аинонати свої договірні зобов'язання по продажу його державі, наГРО:vIадити більше нонцентратів

реЗflм~ваЛ'и, а ~ecH0!D були зно-: ГI?УП.ОВИЙ 'спосіб роботи номбай­

кращих

Ше,вченківськавиборча дї.ль'ниця .м 49, як повідом­

ВРОЖАЙ

БЕЗ ВТРАТ ЗБЕРЕМО

за

ків ,непорушного ,бло'КУ кому­ ністів та бе~партійних.

C.J

"* "* "*

Шевченко,во­

го, які ,прийдуть 'відд&ти с,ної ГОЛ0ОСИ

ву

пурпуром

готовчу ,ро.боту агітато.ри В. І. Дяченко,М. І. Небрат, А. М. КоливаІЙ, Г. Ф. Приходько та

+0,3 -0,4 +0,1 +0,2

+ 1,8 +2,1 +2,7 +1,3

100 90 90 90

Птахофабрики Семиполківська Калитянська Племзавод «Рудню> Пухівський ППР Богданівська

11,8 ,12,0 11,6 ЩО 11,2 12,0 11,2 13,0 11,1 .JЗ,5 10,7 1'2,5 10,4 11,0 10,3 12,0 8,5 11,0 7,9

+0,2 -0,2 -0,2 -1,2 -0,;2 +0,5 -0,7 +0,5

+2,2 +0,7 +0,3 -0,2 +0,4 +0,4 +2,2 +0,5

83 90 89 84 96 92 91 95 89

9,0

+0,2

+0,7

89

14,0 ,15,0 11,5 13,0

+0,5

+1,8 +0,4

90 91

11,3 10,8 9,5

-0,2

+0,9 -1,4 -1,0

85 91 90

13,0 12,0 11,0

-0,4


НАНДИДА Т Особливий реліквій, ЩО

Партійні

му

квитки

готовити

Це місто на

Неві

Квітневі

робітників

т~и

перед

матросів

-

мі­

петроградську землю сказав:

За­ тут

обліку

до

одному

останніх із

перебував

днів

залів

ток

що

райком

до

видав

N'Q 527

на 'початку

тисяча­

дійшов

В.

експону­

І.

нас,

Леніна. ,паРТК~.І1-

Володимиру

ІлЛІЧУ

партії.

партквитків періоду 1917'р,р., крім Статуту і ПРО!fрами пар­ додавалися різнІ lПам'rя>tки ~з зав­

1919 тії,

такии

.вигляд

парт.квитка ,не

,ВІДпо­

відав змінам, що сталися 'в житті й ді­ яльності партії. Ная:вність у кожній ,гу­

три­

бернській організації різних за ОВОЄ!? нуме.рацією квитк·ів, ,розбіжність У ЗМі­

еміграції,

сті й форМі заважали ЦН РНП(б) ,вести точний облі.к партійних но 'розподіляти їх.

сил,

правиль­

нін Чугуріну.

Вони обнялися і розцілу,валися. В секретареві Виборзь,/{огорайкому Ілліч одразу впізнав сормовського ,робітника, свого учня \па партШній ШКОЛlі .в Лонжю­ мо, де І. Д. Чугурін слуха:в курс лекцій

Зваживши

на

ці

обста.вини,

(1920

,рік)

ПлеlllY'М

ЦК РRП(б).

У музеї зберігається анкета для пере­ реєстрації членів Моско.всь:кої організа­ ції РКЩб), яку В. І. Ленін заповнив під

час

одержання

ВОЛQДИМИР

дено.

тань

Історія партквитка не~озривгlO пов'я­ зана з життям і ДіЯЛЬНlіСТЮ В. І. Лені­ на. До 1917 року членсьиих партійних ивитиів, які б підтверджували приналеж­ ність оиремої особи до партії, праитич­ но не було. Членство :В [Іартії визнача­

єдиного

Ілліч ,відповів

,на

45

з~питання,

з

якого

часу

ЛютнеВіЙ партійної

В.

Володимира

у

го

Номуніс­ Радянсько­

чітко

сформу­

лективу

опе.р,ато>ром

1Jа,~го'спу-комбіна­

ту і,мені 50-р~'ччя СРСР. Вона

-

член цехового 'KQMiTe'TY ПРОфсп.іл­ кової Qргаflізщ;'ї, агіт&тор,

Виборці Богдан:і'вського виб(}р­ чого округу М 66 ,ви'суп'ули Ра­ їсу Володимирі.вну Ка6иш кащи­ датом у депута'ТИ Киі.вської (}б­ .1асно'ї Ради депута.тів трудящих. Окруж.на комі,сія ВогданіВСЬКQ­ го 'виб(}J)ЧОГО окр'угу М 66 зз:ре­ ЄСТРУВR'ла тов. Кабиш Раїсу ВО,1l0димирівну кандид&том у депута­

людині.

ти Київської ()б,1lаеної Рци депу­ татів трудящих.

НАС присуджено

дру­

ге мі,сце за висоні вироб­ ничі доснгнення, 'перше­ за найкращу шефську до­

НИВА ДО них. Підготу,вати для радгоспів спеціалі'стів по

спіЛнових

рик.

-

тою,

класу

і

говори­

,~олгоспного

і соціально­ значення для

комунізму

в

піДIJ:РИЄ~СТВО

Шефська

ПОL'\10га

еприяє

вирішенню

взclємодо­ уС!ПіШному

завдань п'яти­

річки.

та

І·нші.

Подали Д,опО:могу меха­ нізмами, матеріалами запасними ча'стина,ми й ·іншим радroепам. Так, .радгоспіlмені Щорса от­ римав .від... нас новий ав­ тоиран НС-2561Д, «Боб-

на

частин,

суму

ванців,

матерlа­

3500

Семиполк·і,вській

:птахофабриці і радгоспу «Заrворицький»-на 1700

лективу

гали

сільським

тру.ді:вни­

кам у будівництві літньо­ го табору ,для уТ.римання тварин, побудували сі-

карбо­

представники

від­ року

нашого

прополювали

но­

і

збирали .врожаЙ на полях цих господарств. 2400 ЛЮДИН01дні.в нідпрацьова­ :110 там. За підсумками соціалістичного змагання

за

1972

рін

нашо,му ,но-

дилась

дано

до

матеріально­

технічною

постачання.

карі.

трудівник,іВ за,воду кон­ :механі,ки,

РОЗlПовідає

про

становленн,я

рево­

люціонера, знайомство його 3 І. В.

ИБВЕ ЖИТТЯ

то­

А ,вОНИ,

ознайомив­ шись на місці 3 органІза­ цією роботи, ІМОГЛИ б по­ дати ,допомогу в розроБЦі креслень .і тех.нологіч.них карт, передали б ДОСІВ Ід застосування

передових

методів.

Плануємо свої,м

допомогти

Підшефним

у

ре-

монтІ сільськогосподарсь­ ної технІки, особливо

'Грактorрі,в, енснаваторів

автомобілів, двигуні.в

ПОВІСТЬ ПРО Г. І, ПЕТРОВСЬКОГО у творі О. Савчука «Григорій Іванович» 'B~ДTBopeHO ЯlС1{раві сто­ рінки життя й діяльності видатно­ го революціонера, 'соратника В. І. Леніна Г. І. Петровського. Автор

ле.кторів

первинної організації ,ваРНІст,ва «Знання».

то­

Цього 'раКУ Богданьвсь­

,кій птахофа6риЦl б.J'Де на­ !Послуг

тисяч

структори,

Лі,в

Направ­

ТУ,ДИ

ні резерви по поданню шефсь,ної Ii\ОПОМОГИ ко­ л,ективам ,птахоФабрин і радгоапів. Досі ,вона зво­

запасних

тисячу

допома­

лятимемо

раХ'унок

21

заводу

ТРУДі'вникі,в села.

лектив

:подано

нарбованЦІв.

йшла

невинориС'та­

І все ж нечасто бували у

ло

на

зБOjрах

ІПРО

сільсь:ких спеціалісти

і 1500 карбованЦіВ повідно. Протягом

,ДOlПомогу

розмова

РИЦЬКИIЙ» екс,каватор. Труді.вникам ,радгоспу «Літківський» постачили

Тільки за два .роки ни­ ніШньої п'ятирічки Богда­ нівськіlЙ :птахофабриці бу­

Робітники

стор. •

Калитянського

ло

з

Наше

2

траншеї.

відзначились

року Кабиш Раїса Во­

лодимир;,вна працює

бригаду, НІка !Могла б си­ стематично о.бслуговуват,)

підтрцмує MiцНl зв язки з НОЛЕЖТИВ~И Богдані.в­ ської та .інШих птахофаб­

Q

силосні

Кабиш Р. В.

На засіданні Іпартійного бюро, а згодом на проф­

будіlВ'ництва СРСР».

Б. ПОТЬОМКіна.

і

Особливо

ТОВ.

rко,мсом()лу.

помогу.

політичне економічне

Фото

3 1972

на

-

марксизму-ленінізму при

у

ДQ

толій Турчин, енскаватор­ НИК Микола Рєзніи, еле.к­ трозварник Микола Май­

селянства має вирішальне

шко­

1963 iPQKY ВСТУПИЛ~

екапдуатацlї і ремонту сіЛЬГОСrПтєхні,ки. Вирішено органіЗУівати агіткульт­

чого

чина заслужеЮ:lмувідпочинк.У, з честю вико­

ня ,в rнститут ЦН КПРС.

Тащлаїв'СЬКОЇ

при вино:нанні цих робіт машиніст авток,рана Ана­

!Політика

ТЬСЯ ,в ній, що непо.­ рушність 'СОЮЗУ робітни­

років працює 'він пропагалди'стом, до'ношть досе·рдець ,1Іюдей C,1lGBa .'Іенінської правди. І зз:,раз, перебуваю­

ність бухгалтеро." рай сп оtIКивопілки.

живот:ворне

радянській

році Раїса Володими­

1969

нашої

ходить

воричах. Більше двадцяти

:ІІажні

В

:па,ртії у Iдалыомуy зміц­ ненні союзу трудівнинів міста і 'села. «НПРС ви­

льована

Учите,1lь-пенсіонер KOМ1~HiC'T Імн Гаврило­ вич Міщенко ш&нова'на ,1Іюдина у селі За­

.кожній

в

рівна lІІочала 'свою трудову діяль­

Леніна безмежно ,дороге кожному

СЕЛJТ С П І Л Ь Н А

-

партії

Союзу

224332.

Ілліча.

Програмі

тичної

І.

школу

до Черні­

г;вського К()ООе>І>аТИ'ВН(}ГО техніку­

ПаРТlіЙнийквиток на ім'я ВОЛОДИМИ­ ра lЛЛ'іча Леніна передано на З'беріган­

.особистий [ІЇД­

-

невичерпне

середн.ю

р.оці, 'вступила

му.

і народ ЧС1рпають непохитну впевненість у своїх силаХ,мужність ,і РelВолюційний опти­ Мі.Зм, :ВОЛЮ дО п~ре,моги. Ось чому і'М'я

,иомуністові,

нис

На фото: І. Г. Міщенко.

якого наша партія

з

Після заповнення анкети у Замоекво­ рецькому райкомі партії В. І. Леніну вrручили парТіЙнийк:вито:к за .М

дою по вивченню основ еко'ном;ч,них знань.

-

джерело,

відповідь.

На одній ,із сторінок

За,кі:н'І'ИВШИ

1967

непохитної вірності нашої

перемагаm

області

в сім'ї служБОІВЦЯ.

заповітам. Велина енергія розуму, биття палкого ле­ Нінського СС1рця продовжують жити в ділах і звершеннях :па,ртії і нароДу. Ле­ нінські ідеї, 'йоговічно живе революцій­ не вчення, л'енінська наука творити і

революції?». «Нрім загально­ роботи, Ні .в чому», була

ЛЮТО

керує

Clвідчення

Кабиш

,{)окув селищі

1949

Талал&ї.вка Черні'гівської

па;ртії ЙОГО лені.нсмюго

«З

Ви маєте, котрі вказують на Ваше ПЕ~ребу­ нання в нашій ,нелегальній ПЗjртійній ор­ ганізації?». «Історія партії доку­ :'>ІОНТ», відповів Ілліч. «В чому винвилася Ваша участь у

Rоли ж виникла неоБХідніСть підт.вер­ ди ти приналежність до партії у період нелегального існування біЛЬШОВИЦЬИОї партії, ,видавали відпо:відні документи. Деякі з них збереглися.

-

це

перебу­

ває в РRП, в.ін дав Ta~y ві!дповідь: часу. заснування і ранrше (1893»>. «Які документи чи іПосвідчення

нятого ІІІ з'їздом РСДРП 1905 ро.иу. Від тих, хто вступає до партії, ленін­ ський Статут ,вимагав підтримки партії· матеріально і особистої актив,ної участі в роботі 'партійної організації.

доруч~.ння

запи­

аlliкети.

На

лось лише дотриманням Статуту, прий­

гро:мадсь'ке

ОФо.рмлення парТlИНОГО квитна ім'я В. І. Леніна не просто символ

партквит,ка.

,ВОЛQдими'ріів:на

народила,ся

лося проведенJtя обміну ПЗjрт.ійних до­ иу.ментів. За уст,анавленою традицією партквиток зразка 1973 рок,у за номе­ ром першим було виписано .в Централь­ кому НОІмітеті на іIМ'Я Володимира Ілліча Леніна засновнина і !вождя Rомунlстичної партії Радянського ColO-; зу. Пі.дписав л:е,нінськийпа,ртійний кви­ ток Ге;неральнийсе,кретар ЦН RПРС тавариш Л. І. Брежнєв.

іНомі,сія

ЦН, якій доручили виробитите.ист Ста­

у Київському ФіЛ1іалі Центрального музею В. І. Леніна у залі, де зібрано д()кументи Лютневої ;революції, є пор­ трет І. Д. Чугуріна. Але першого пар­ тійного ,ивитиа В. І. Леніна ще не знай­

Раїса

16 1927 року цей па,рТ,~ВИТОК за NQ 0000001 було піrдписано. Під час об­ 'міну партійних Ідо,кументів у 1936 і в 1954 роках Іперший номер 'стояв на па,Р11l~ВИТКУ Іллі:ча . З 1 беlРезня 1973 ро.ку ІВ КПРС поча­

туту па'ртії дО УІІІ Всеросійської 'кон· ференЦії РКП(б), прийн!яла рішення про .в.ведення єдиного партквитка. Форму ЙОГО розглянув і затве·рдив :січневий

~ політичної еноноМії, аг,рарного питан­ НЯ, теорії і mрактики соціалізму.

Ра'са ВолодимирІвна

березНІЯ

ні члени партії самовільно переїжджали до інших губерній. ЦИМ інколи НОРИСТУ­ .валися й ворожі елементи, Адж,е в ЦН партії квитки на обліку не були і до то­ го ж вони не мали фотокЗjрТО.н.

І ЧJCгурін 'ВРУЧИВ В. І. Леніну пар­ тійний 'квиток N'Q 600. .-- Дякую ,вам, -ВідповіВ В. І. Ле­

КАБИ Ш

за Леніним партквиток номер один.

Через те, що не бул.о єдиного парт­ квит:ка, окремі не ,ДОСИТЬ 'дисциплLнова­

ції.

с,воє

у зв'язку із СТ.воренням СРСР ХІУ з'їзд партії ,вирішив ПС1рейменувати РRП(б) у Всесоюзну Rомуністичну пар­ т,ію (більшовикі.в). Звичайно, що нова ,назва мала знайти .вІдбиття і в парт­ ~вит,ку. То.му .в березні-1\равні 1927 ро­ ку, згідно з рішенням ЦК ВКЩб), від­ б\увея обмін партійних .квитків. Цент­ ральний НОМ'ітет зважив на прохання замоскворецьких Ікомуністів закріпити

даннями, !lкі стояли 'перед комуюст.ами. Але

:комуністів.

Партквиток NQ 114482 такий но­ мер останнього парт.и'витка В. І. Лені­ на, .виданого йому 6 травня 1922 року Замоскворецьким райкомом партії.

рону Замоок.ворецькиЙ

1920

відомості

Але й після цього ЦН РIVП(б) ,продов­ жував займатися удоско.наленням облі­ ку і єдиного партквитка. У 1922 році від­ БУ'всявс,~російсь~И'Й пе.репис ,комуністів з наступним обміном партк.вит,ків.

До

-- Володимире ІЛЛ1ічуl З нагоди .ва­ шого ,повернення на батькі,вщину мені доручено вручити .вам партійний !\виток. Більшовики Виборзької сторони вважа­ ютьвас членом с'воєї районної організа­

нує

відповідальності

життя.

:музею

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

книжечки.

різні

Введення єдиного парТК.вит.иа, я:кий наприкінці 1920 року одержали ,всі чле­ ни РКП(б), було ·с,ерЙозним кроком в оргаНі'заЦіЙНОМУ зміцненні Й згуртуванні партії, підвищенні дисциплінованост.і і

пе­

і

району

містили

це й ,ДЛЯ ФотокаРllКИ.

того,

організації

Перший,

Петрограда,;

після

для

невеличкої

її

У ДЕПУТАТИ

НИїВСЬНОї ОБЛАСНОї РАДИ

року

1920

про номуніста, про .вико:нання ним пар­ т'ійних доручень, просуваНіНЯ по служ­ бі, сплату членських 'ВІНєск1,в, було міс­

року Радян­ Мос,~ви, Ленін

ються чотири lПарт~витки

І\ВИТО,/{. Секретар партії І. Д. Чу-. гурін зразу ж, як Ленін ступив 3 ,ваго­ на

парт:квитка

,вигляд

сторінки

33

москворецького В

но перший партійний Виборзького райкому на

мав

рунопис

став членом партійної на

Але 3 квітня 1917 року знаменне и тим, ЩО в цей день Леніну було вруче­

валої

зразон

Rоли у березні 1918 ський уряд переїхав до

величний па:vJ'нтник вождю. Тут на ПЛОЩі Володимир Ілліч проголосив свої ми

становить

щоб місцеві організації за своєю чаткою видавали їх членам па~тії.

сто Леніна. І кожен йота ,/{амінь Hec~ відбитки історії. Все тут "в'язано з іМ­ ям Ілліча, дихає революцією. Біля Фінляндського вокзалу стоїть

зна:vJениті

,музею,

Єдиний парт~виток зразка

мандата, виданого В. І. Леніну на ІІІ з'їзді РСДРП. Після виходу ,партії з ПіДПіЛЛЯ, 18 бере::шя 1917 року, бюро ЦК РСДРП(б) вwзнало за потрібне ,ви­

Леніна Ленінград.

Філіалі

інтерес c€\peд історичних енспонуються :в RИЇІВСЬИО­

,на

50

суму

карбоваНЦіВ.

Но­

го епода рства

від­

повідаєвзаємністю.

За

перевиконання

держа,вного .план,у фабри­ ка відпустила ,нашій за­

Бодсьній

їдальні

м'ясо,

яйця, овочі, 'картоплю та інше.

Зв'язки ЗПідшефними будуть ще тІснішими. Безсумнівно, наша дружба ,сприятиме вин·онанню

уопішному

завдань

тре­

тього, вирішально.го ,п'ятирічни.

рону

В. РУБАНІК, робітник ремонтно-ме­ ханІчного заводу.

зети «Искра», у ,мобілі,зац!ї робіт­ ників на боротьбу за перемогу соціалістичної lреволюції.

Вис'вітлеНіі в повісті фанти з біо.­ графії 'видатного ,радянського дер­ жавного і 'партійного діяча безу·

БабушкінИІМ і в,ступ до Натерино­ славського «Со.юзу боротьби за

мовно

визволення робітничого ,клаеу», участь 'у поши,р,енні ленінської га-

П'ятннця,

15

червня

1973

привернуть

'у,вагу

читача.

Ннижка ,вийшла друком давництві «ДНіЦІЮ».

року

у

,ви­


Jl:ориjв-иеОСJZаtl_у

3ar02'jBJZj

у полі .оргаНізов'ано громад­ ське харчування для робітни­ ків, які зайняті на закладанні сінажу. Оргаінізовано ДіЙQlВе

YBary

ПРОВОДИМО РОБОТУ В КОМПЛЕкеІ Минулий дався

стійловий

,взна!lШ

період

Іпрацівникам

тва­

ринництва і дирекції .радгоспу «ЗаворицькиЙ». Довелося їзди­

соціалістичне

нею занріплено 12 тракторі,в аВТО:vIашин, т,ри косар'ки і стільки ж ,граблів і волокуш,

7

д,ва

тракторні

ти «за тридев'ять зе:vIель» і .купувати грубі та соко,виті кор­ ми. І ІПО Київщині, і;[ю Чер­ нігі.вщині в усіх кінцях бу­ ли гінці. Тільки 'завдяки роз­

Наші шефи колек т и в ПМК-509 ,виділили ПОТУЖНИЙ трактор С-І00 для т,рамбу,вання ПРQв'яленої маси ,Я траншеях.

,воротли,вості

ПРИСТУІІила

дирекції

і

нашо­

лег ливій IПраці тваринників усе стадо великої ,рогатої худоби добре перезИ'му,вало. Тепер що­ добові надої на .корову станов­

лять

.кілограма.

11,2

Враховуючи минулорічні ,не­ заготівлі кормів, дирек­

доліllШ

ція

радгоспу,

спілкова

,партійна

оргаlнізації,

і

проф­

:разо:vI

З

головними 'спеціалістами на­ креслили ,конкретні заходи по

створенню Мі,ЦНОї кормової ба­ зи заготовити корМіВ на 1,5 роки. Врадгоопі вномплектова­ но 'кормодобувну бригаду. За

При дозріванні ші

траншею що

до

чотири

бригада

робати.

За пер­

дні

680

виросло

Трубежа.

трав

закладено

в

тонн різнотрав' я,

,на

землях

СУ'млінно

заплави

наж,

мінару,

Ху,добу lвипасали з ня. В першому цинлі

разом !по

з

тим

не

догляду

зменшує

за

просап­

ними- прополює кормові буря­ ки, капуету, огірки. Після за­ кі,нчення закладання сLнажу КОР:vIодобувна бригада почне силосу,ваIННЯ. Для цього в ,рад­ госпі посіяно понад 500 гекта­ рів КJ'lКУIРУ'ДЗИ, ,на частині пло­ щі вона росте в 'Суміші з со­ няшнинами. Механізатори про­ ПРОВОДИТИ

міжряд­

НИЙ обробіток широколистої, піджИ'влення її Мінеральними добривами.

на косінні 'і'рав, підгрібанні і СТЯГУ'ваJIні, ,навантаженні їх на

аВТО:vIашини трактористи п. Де­ нисенко, Д. Косолап, Т. Листо­ вичснко та інші. Вони .виксуну­ ЮТІ-> НQРМИ виробітку на 120140 проценті,в. Возії сінажу М, Поляков, В. Фофанов, Т. Лю­ бенко таінші виконують що­ денні завдання на 120-145

Важливий резерв

те,

а в посушливі періоди два рази між випасанням.

довжують

працюють

за

госпу імені Щро,ва завітали учасники респуБЛ.інанського ,се­

у,вагу

навантажувачі.

змагання

щоб у найстисліші страки за­ класти 2500 тонн сінажу. Перша tpalKtopho-польова бригада, яку очолює В. Ліво­ рчук, успішно заготовляє сі­

hормодобувна бригада, ІВНЛЮ­ чившись стичне

у Всесоюзне

змагання,

соціалі­

прагне

нати своє зобов'язання

вино­

за­

-

безпечити ХУідобу зеленими ,кор­ мами В літ,ні і ОСЇІнні місяці, також на стійловий періQД.

процентів.

а

кореСlІондент.

Виробництво тваринницької продукції

ніст о. І. ВільгоцькиЙ. Доярна цього відділ­ ка НО:vIсомолна В. У. Рябеньна надоїла за п'ять місяЦів по 1628 нілограмів молона від кожної фуражної норови, г. г. ВОЛНОВа по 1570, г. І. Ходос по 1509 КілограМіВ.

Самовіддано

ценко

червня.

нультурні

нультурних

з

за

допомогою

469

ні­

лому році

голів'я

вартості.

врізаємо

в

завдання

соЦіалістичного

гання,

переможцям

воні

вимпели,

дової доярки прапор

премії,

висвітлюється

хід по

виходному

обох

200-250

норів

на

1220

мати його

відділків

світловий

2500

працюють

день,

занла­

s

Плануємо виростити по

600 центне­ 9907 тонн, по

організація .годівлі і догляду

можливіст:.,

пере­

ня і

її продуктивності

успішно

за худо­

дадуть

виконати планові завдан­

соціалістичні зобов'язання

третього,

ви­

рішаЛ'ьного року п'ятирічни.

М. ПОЛОЗ,

радіо­

днректор радгоспу.

мовленню.

Першість у змаганні

спаровано

тонн цров'яленої маси

соціалістичного місцевому

роЦі

поголів'ю

Плануємо

повністю

бою, пі'двищення

радгоспу піднімається Червоний сЛ'ави,

цьому

ти 800 тонн сіна і достатню нільність соЛ'оми. Повсякденне пінлування ЩlО людей, пра­

ВИЛlша

його

собі­

радгоспу

Міністерства

м'яс­

Почали органіЗОВУ'вати їх в році .на Погребсьному та Зазимському відділнах, що розташовані поблизу літ,ніхта­ борів і джерел 'води для зро­ шення. Прое:нт території пасо­ вищ підготували спеціалісти

« Унрземпроент».

сельні

шляхи,

що

через

паСОВИСl>на,

Чи­

про лягали

і

травостоєм

ділянни

з

роздИ'с~ува­

ли ,дисковими бор о н а ,м и БДТ-2,5. Т,раВОСУ'міші костри­ Ці, житниці, TOНlHOHOГY, рай­ грасу багаторічного,КОНЮШИНИ білої та червоної підсіяли

трав'яною

·сівалкою

СУ-24

Поливали пасовища за допо­ могою пересувної .насосної стан­ Ції СНП 50/80 і двох ,Дощу­

вальних установон

УДС-25.

У

цьому

поливати

з

21

Іроці

нв,jтня

,почали

з- нормою

нубометріВ

води

ЗОО-400

на

гентар

В. МЕМРУК,

міцно утримують тва-

секретар

парткому.

Спеціалісти

радять

напружена пора в

-

,роботі 'садівника. Адже саме в цей

період

розвиваються

злісні шніднини саду-яблу­ нева плодожерка, нліщі, хво­ роби плодова гниль, пар­ ша, борошниста роса. Щодо я-блуневої плодожер­ ни найпоширенішого шкід­ нина яблунь і груш, то тут дуже

важливо

визначити

строк відродження її першо­

го поноління. А він різний У ріЗНИХ зонах республіни. Тому найточніше це ветано­ вити можна безпосередніми спостереженнями

.за

розвит­

ком плодожерки в ножній об­ ласті.

Перше обприснування тре­ ба починати через вісім днів пісЛ'я

віднладання

перших

яець цим шніднином. У

,на

:культурних

па­

На спасуваних діляннах тра­ ву, що залишилася, відразу

сношували

і

згрібали.

Повтор­

ні спасування в загінках по­ чинають при віідрощуванні тра­

ви .на

сантиметрів.

18-20

першому

циклі

У

господарство

отримало 80-120 центнері.в зеленої маси з ге,ктара. Догля­ дає

пасовище

ланна.

Нн

місти,

механізована

підрахували

,вит:рати

культурних

ся за

на

еконо­

створення

Іпасовищ

онуплять­

,року.

2,5

В роботі семінару взяли У<Ю'С'ТЬ заступнин міністра м'яс­ ної і молочної промисловості

УРСР

В.

цівнини

В.

Юхименно,

СОЮЗНЮГ0

пра­

міністерства.

В. НЕНІКОВ, завідуючнй відділом науко­ во-технічної пропагандн

Центрального бюро формаЦії

техін­

Укрм'ясом о л­

прома.

вують О,4-процентну суспен­ зію цинебу або О,З-процент­ ну хлоронису міді (проти парші і плодової гнилі), до­ даючи О,З-процентну емуль­ сію метафосу або 0,2 про­ центний фосфамід (проти плодожерни і О,2-процентний проти

місяців.

15 червня 1973 року

змагання

тваринниніВ

Фото П, Теплюка.

обробіТОН дерев у

ц!лому провадиться так са­ мо, ян і перший. Слід лише зауважити, що хімічніпрепа­

рати треба варіювати. Скаш.і­ мо, янщо

дЛ'я

прискування

першого

об­

заСТОСУlвали ме­

тафос, то для другого нраще брати рогор, хлорофос або фозалон. Якщо обприснували сад хлорофосом, то· зимові й осінні сорти яблунь через

10 днів треба ще раз оброби­ ти 0,2-процентним розчином його, але не пізніш ян за 20 днів до збирання плодів ран­ ніх

сортів.

Метафос, рогор, хлорофос, нарбофос і фозалон не слід додавати до бордосьної ріди­ НИ, бо вони при цьому роз­ нладаються і бажаного ефен­ ту

не

дають.

Пам'ятайте,

що

при

приснуванні дерева

об­

сЛ'ід доб­

ре обливати рідиною. На од­ не, снаЖімо, 20-річне дерево

її потрібно 15-20 літрів. Робити це найнраще з 5 до 9 і з 18 до 22 годин, що дасть можливість оПінів листя. Під

униннути час вІтру

обприскувати не доцільно.

борошнистої

У присадибних і нолентив­ них

садах

поряд

з

плодови­

У приtадибних і колентив­ них садах для обприскуван­

суниці, овочі.

ня

доцільно використовувати

прискуванням їх слід нанрити

О,З-процентну суспензію хлорокису :vIіді (проти парші і пл ОД0 вої гнилі з додаван­ ням хлорофосу (20 грамів на 10 літрів води) або 0,2-про­

пліВIЮЮ. Треба знищити та­ кож усі квітучі бур'яни, щоб на них потім не сіли бджо­ ли.

масове

розмно­

застосовують

також

і

суспензію

:vIИ

деревa'lШ

часто

Тож

ростуть

перед об­

Під час обприснування і протягом п'яти днів після нього в саду не слід бувати ЛЮДЯ:vI, не треба пуснати ту­

ди й домашніх тварин. Вчасний і добрий

-

за

садо:vI

го

врожаю.

догляд

запорука висоно­

Літ яблунової плодожерни триває майже півтора міся­ ця. Тому через два тижні піс­ ля першого обприснування проводиться друге. Янщо для

о. МАТВІЄВСЬКИИ, завідуючнй відділом за­ хнсту рослнн Україн­ ського haYKOBO-ДОС.flідно­ го інстнтуту садівництва, кандндат біОЛОГічннх на­

цього

ук.

нельтану.

соЦіалістичного

сади

нол­

госпах і радгоспах винористо­

О,З-процентну

"

,випасі

совищах збільшився на три кі­ лограми 'порівняно з відповід­ ним періодом минулого рону і досяг У травні 15 кілограмів.

Другий Літо

щів

П'ЯТННЦЯ,

при

надцять.

ження кліщів, нраще оброби­ ти фозалоном, яний одночас­ но знищує і нліщів, і яблу­ неву плодожерwу. Проти клі­

сумни

пастухів. Се:редньодобовий на­ дій молона на фуражну норову

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!вести через десять днів, ян­ що ж фозалон через шіст­

починається

за п'ять

годин

8-9

на добу. Спасува~ІИ траву пор­ Ційно за допомогою елентро­

родили

цент ного фозалону. Сади, де

1

загіннах по

по

Щоб рясніше

н,аратан роси).

Сенретар партійної організації радгоспу «Бобрицьний» В. М. Мемрун підбиває під-

гентарів

15 трав­ 200 го­

виробництва

рів бурянів на гектарі і мати їх 6,9 тонни силосу на ножну норову. Заготови­

тварин­

честь

В

Механізатори

траншеї.

підсумки зма· на

по

даючи ,по

вручаються перехідні чер­

грошові

трудової

змагання

змагання

підбиваються

технологію

року буде виконано. Матимемо

по-ударному

Партійна і профспіЛ'кова організації, дирен­ ЦіЯ радгоспу особливу увагу приділяють роз­ Регулярно

стада.

тваринництва.

тонн.

Дирентор

1971

була

Зараз заготовляємо сінаж для громадсьно­

.ЩедриЙ весняний полив, посилена робота з надрами дали відчутні результати. Зараз щодобові надої становлять 11,4 нілограма на фуражну норову.

ників.

«Гале»

норів, що становитиме по зо на сто гентаріІв сільськогосподарських угідь. Проведена вели­ ка робота по боротьбі з яловістю.

ма».

гортанню

NQ 1

1 ОО телиць чорнорябої породи, вирощених у радгоспі. Зануплено 140 телиць чорнорябої породи в Налінінградсьній області. Вони всі спароваНі. Це дасть можливість в цьому році вибранувати 2З2 непродунтивних норови і поставити в стадо З44 первістки. Отже, річне

го

5-6

совищ.

введено дворазове доїння.

оновлення

ко­

зниmенню

кожного Бипасан,ня трави,

лів дійного стада ,в

проду.нтивностімо­ IВідгодівельного по­

господарств

25

Керівнини ра1дгоапу :разом З спеЦіалістами дбають про поліпшення племінної роботи та

реневу систему трави аміачну селітру або сечовину по 1--1,5 центнера на гентар пасо­ вища. Потім поливаємо площі водою за допо­ мргою установон ДКШ-64 «Волжанка» і «Сіг­

O,ДHO~O

ної і молочної промисловості УРСР про дос.від створення 'ви­ со.нопродунтивних лунів та па­

но нормороздачу і видалення гною. За ножною доярною тепер занріплено 50 норів (раніше

1.1.1974

-

о. М. Чижин роз>повіВ учасни­ кам семінару IПрафвнинам

молона. Встановлено доїльну установну «Ім­ пульс-620», побудовано нормоцех, механізова­

манси­

питанням

-багаторічних

пасовищ

підвищення лочно,го та

про майбутнє. У мину­

ферма відділка

переведена на нову

25),

після

рад­

найенономічнішихрезервrв

Диренція радгоспу, парТійна і ПРОфсПілнова

пасовища.

сівалки

шестимісяч­

до

по виробництву і продажу державі

організаЦії думають і

,Ще з осені ми подбали про підживлення нультурних пасовищ аміачною водою із ,?оз­ рахунку 4 центнери на гектар. Зараз оргашзо­ вуємо випасання норів у загінках з вино рис­ танням елентропастухів. Після ножного випа­ сання 'відповідного нв.адрата, ми підношуємо траву,

що

тваринницької продунції буде виконано до

мально збільшити виробництво молона і м'яса, винористовуючи

15.

пlдрахунни свідчать,

ний план

лограмів молока від ножної фуражної корови. В нвітні-травні, особливо після переведення худоби в Л'ітні табори, надої зросли до 976 нілограмів. Твариннини радгоспу, весь колен­

-

твариннини першого

Наближається нінець першого півріччя. По­

Твариннини радгоспу .«БобрицьниЙ», внлю­ чившись у ВсесоюзнесоціаЛ'істичне змагання, зобов'язалися у чет,вертомунва,рталі 1972 ро­ ну та першому півріччі цього року збільшити виробництво проти минулого рону молона на 120 тонн, м'яса - на 29. Зи:vIОВИЙ періОД тва­ ринники провели надзвичайно напружено. В

прагненням

по

-

зростатиме

тив живуть нині одним

трудяться

l'Jідділна. Н. о. Ульянова від ножної з закріп­ Л'ених 2З первістон одержує по 18 КілограМіВ молока, М. г. Лисенно по 18,5, о. п. Про­

передні

першому нварталі було надоєно лише

ному­

тому

присвяченого

рідним

риннини другого відділна, де керуючим

IдніВ

ви:користання

інституту

П. ЖИГАЛО, громадсьннй

Денілька

використовували

хЛ'о­

рофос, то повторне треба про-

НОВЕ ЖИТТЯ

Q

(РАТАУ).

о

3

стор.


зидента З. А. Бхутто .вминуло-

\ країн -

МУ році. Раніше ці землі належали великим поміщикам, які змушені були здати гнадлишки землі у державний земельний

ХЕЛЬСШЮ. ЗаК1НЧИЛИСЯ гаТОС'ТОРOlНіні

ба­

консультації

фО!!;1.

по

підготовці загальноєвропейської наради з питань безпеки і спів­

робітництва, які проходили тут протягом

,ряду місяців. У нон­ сультаЦіях, що відбулися в за­

КРИТОМУ порядку, брали 'уча,сть предстанники 32 Єlвропейських I{1раїн, а також США і Нана,ди.

*

РИМ.

Гонка

*

*

*

цін

членів

РЕВ.

Облад­

нання станції поставляється з Радянського СОЮЗУ, Угорщини, НДР, Польщі та Чехословаччи­ ни.

*

НЬІО-110РК

стала .наЙ-

причалу

*

11 червня біля

НЬЮ-ИОРКСЬікого :порту

драматичнішим явищем, з яким зустрічаються нині в Італії ,сі-

пришвартувався ,ра:дянський па­ сажирський лайнер «Михаил

м'ї трудящих, пише гa3€Ta «Уні'та». Ш,ВИДНО зростає 'Плата за оренду ЖИТЛОВИХ IIIриміщень. Ченає свого розв'язання

Лермонтов». Цим ,рейсом від­ крито регулярне пасажирсьне сполучення !на лінії Ленін­ град Нью-Иорк.

!проблема

збільшення

*

*

мінімаль-

*

,них пенсій, сіlмейної допомоги і У підсумку ІробіТ IПРИЙНЯ1'О до­ ;10ПОМОГИ по безробіТТЮ.

ПАНАМА. Закликом до IвСіх людей доброї волі об'єднати

консультаЦії у ХельсінКі».

свої зусилля в боротьбі за мир закінчився тут І конгрес цент-

кумЄіНТ

«3аіКлючні рекомендації

*

*

*

*

СОФІЯ. Почалися

*

попередні

* випроБУlВання механізмів пер- рально-американських ,країн і ІСЛАМАБАД. Близько 1400 шого енергоблока потужністю Мelксі,ки на захист іМИРУ і суве­

бєзземе,льних

селян

Пів'нічно-

зах~дної прикордонної провІнції

Пакистану

,стали

ділянок

господарями

200 тисяч ніловат 'Теплоелект- ренітету. 110ГО учасники обгово­ ростанції «Бобов ДОЮ>, Я,}{а бу-

дується

у

рили

Н'юстендилЬіСЬКОМУ

питання

активізації бо­

ротьби за ,націоналЬіНИЙ суве.ре-

:розміром 12,5 акра окрузі. Спору:дження цього. ,нітет, проти ,колоніалізму відповідно до зе~ельної рефор- енергетичного об'єкту є яск,ра-І нео,колоніаЛізму.

ми,

проголошеНОl

У'РЯДО'М

ГLpe-

вим прикладом спі'вробі1'ництва

та

Гамбург наЙбі.1ЬШИЙ промис.10ВIІЙ і портовий центр ФРН. Старі і сучасні <lдміністративні будннки в одному з районів міста.

(ТАРС).

(Фотохроніка

f'W".Af!'-~.D.QjW".D.QjW".mvD"~Н".mvA§VAl'"AVA""АИО'ЛУ.N7h"D"АУAWТ.mv.N7h"A§VAI'"КUAYН'"АУ/.Н/АУ.D/Н"D"~~Ь7НD"АУ/D"ННАУнди.mvЛ7//НН/НЛ7/НАУ.D/Н"НАК

«...

кожний

справжня

пуд

святиня~

хліба

є

Щоб,вінста,в МИМ,вчені

В.

І.

ЛЕНІН.

зусиль.

Горджуся Ра,дянська гата

література

'І1ворами

цро

написані

леКТИІВl1зацію,

про

'нерів

,на

'леЙна-.50»,

у

розповідає ~opTi'B,

'К,олективу

цювали

В.

М.

У

людей

вимальо,вує

цих

колосок,

який

ідІВ'і

мав

Теп~р їх

про

році,

наших

су­

села

Ш'веця, переконли­

в од-

ни з 'ТРУ1Ді:Вlниками. А'гроном

здоровому

хлопцеві? Юнофільм уже ба­ чив, 'теJшв1зор обрид. На танц­

випаДQК

винуватий

На цей

ці

кував

раз

маЙіданчик

вже просила ,не соромити че,рез

Отож ГУ,}{НУВ Петро Голенко С'вого ,дружка Юрка Осадчука,

газету) ПООlIlшала

та й пода,лися разом нудьгу розвіяти. Та не так воно про­

що біля пороny, 'Вийшла 'на ву:

сто,КОЛИ HaJВ'iTЬ знайомі дівча­ та

відвертаЮТЬСЯ,зачу,вши

пах :перегару

('випив

за­

тани доб­

рячеl). Справжньою знахіДНою було обличчя «чужого». Воно одразу Ж не сподобалося Пет­ ров.і. «Нахаба, прийш()в хто зна зві,дки і танцює. Треба його провчити». Та побоюючись за власну безпеку, Івирішив пошу­ кати ПOlМічника. Нк на те, 'J1paПИВС'Я Євген Нуголь.

-

Сдухай, Жень,}{о, виручай,

кину,вся до нього Петро.

-

Ру,ки так с:верблять, ХОідящого ніхто Іне

с:вого

наба чив.

«Чужак»­

'З3'С'тYlПИТЬСЯ.

І я ,допоможу,

Микола

ГQДИВСЯ

-

а тут під­

Іна

ту

-

Павлов,

докинув

що

на

розмову.

Р,азом збили з ні:г требухів­ ця Миколу Бабича (він і ви­ Яlвився чужаком), почалася бій­ ка. Влас'не бійки ,не було. Троє били одного. Спробував був втрутитиоя, 'розвести ХlYліганів Вік"l'OР БОЙКО,та {ЩИН в ,полі не !ВОЇН... А на танцмайданчи­ ку було 'багато СИЛ1'>НИХ хлоп­ фВ, вони не захотіли :втручати­ ся, ЛИіШе Івідвертали голови не

наша,

танцюЄ'мо

мовляв,

...

справа,

ми

на

роботу.

килимок

лицю і побачила сусідку. Валю,

-

хай Марія

с,каже

Люді,

Марії,

Світлані

Овітланка, як ітиме

хай

що

а

в ш.!ю~у,

ключ від

ква'ртири лежить під килимком

а гроші іНа в'іlДібраний у магази~

!Ні Іплащ

-

у шаф'і.

І:Іе знаю, чиро,зібрала щось cycllДKa,

але

«~:eгкoї

нажИіВИ»тої

ЯlкО'мусь

любителю

інформа­

Щl :вистачило. Ян прийшли уве­ чеРl

додому ,ма'Ти

й дочка,

то

КЛЮЧ таки лежав п~ порогом, але гроші та ще ,Дещо ...

Аналогічний ,випадон

'РЯдКИ

з

стався

3 громадянкою С. (теж просила не Н3'зивати ЇЇ). Але на цей раз розмова бул,а телефонною.

С. просила СВОЮ співрозмовни­

за

'можна

підлітка б тоді не компанії дружків­ батьковому «Запо­ пляшкою «Білого

15

від­

дИ.

У слідчій ,практиці та.ких БИ­ пад'Кї!в чимало. І .коли у ВіМі-

лі IВнутрішніх спра,в доводиться говорити

із

заявником,

то

Я ••• » ОСЬ такбезпеЧНі,СТЬ, ,підчас байдуЖість приводить

до

злочину.

Зynиніт'ься Іна хвилинку, ко­ ЛИ хмільний МОЛОДШК ображає жінку,КОЛИ підліток у магази­ нІ купує пляшку вина, коли

п'яний ,с.і.дає :за нермо автомобі­ ля. Зупиніться і подумайте, а не

довеlдеться

вам

ка передати Панасівні, щоб та

справ.

'Того

пере,казати

своїм

сином її дочці, що ,кmj)Ч 'ві.д х,а­ ти під старим вьдрам на ве­ ранді. Розв'язка, як вже здО'­ гаДуєтеся, була невтішною.

Ми іне хочем'о ПQC,інти

цим

недоо'ірум.їж людей. 'ЗОІВсім ні.

Прос'то, часто

не

,слід

причиною

спіт,кало нас,

-

є

забувати,

,нещастя,

ми

що

яке

самі.

Цього б не трапилося.

говорить г'рома,дянИlН Л.

-

зБро-

М

вул.

БРОВАРИ

..

RиІвська,

іНШі.

•.

-

.•

чення. Для дітей В ляльковому мага· зині., .Я вам завтра допоможу 16.30 .Об·єктив». Передача для кінолюби­ телів. 17.00 Для школярів. «Ми чи­ таємо Маяковського Те.lевізіЙниЙ кон­ курс юних читців. 17.45 "Сім днів за­ воду «Червоний виборжець>. 18.00 Новини. 18.10 й. Гайдн. Концерт для віолончелі з оркестром до-мажор. \.8.40 - «Наука сьогодні.. 19.10Музичний телефіЛьм «Маріе Лієпа 19.30 ,Світ соціалізму.. 20.00Фестиваль радянської молоді. «Конкурс виконавців радянської пісні.. (І відді­ лення). (Мінськ). 21.00 Інформаційна програма «Час 21.30 -- 'Конкурс ви­ конавців радянської пісиі». (І І відді­ лення). (Мінськ). 22.30 Кольорове те­ лебачення. Спортивна програма: І. Чем-

•.

П1Qнат Європи з важкої (Мадрід). 2. Міжзональний

турнір.

(Ленінград). Друга

,

_

23.30

програма

атлетики. шаховий Новини.

-

-

УТ

17.00 Для дітей. «Соняqне ко­ ло.. 17.30 - ,Дніпровська сторона •. Пресконфереиція, присвячена ·підготов. ці до виборів. 18.00 Фільм· концерт «У дружбі цвіте Наша сім'я» 18.30.Ви - про ваших друзів •. (Розповіді про

народних

кандидатів).

19.0(j· - Ін­ 19.30 _

форм~ційна програма «Вісті.. «НаШІ гості - Малий театр 20.50 - «На добраніч. діти!. Програма «Час •. (М). 21.30 НІЙ ..фільм «Нічна зміна •. 22.55 ЛОД"

ДРУЖби».

Концерт.

СРСР •.

21.00 _

~удож. .Ме­

-

в. ФЕДЯВ

і продає його наоеJlенню за готlвну та врозотрочку :

:

і .з а заМОВJlенням покупців з доотавкою додому. : : ;

ШАНОВНІ

ПАЛИВО.

ТОВАРИШІ!

СВОЄЧАСНО

і

ПРИДБАИТЕ

Правління МСТ.

: :

і

,....................................................................*

І

РЕСПУБЛІКАНСЬКІИ

РОЖ;НІВСЬКЕ

~

ТОРФОПІДПРИ€МСТВО

!

І

ПО

Советов

ТЕХНІЧНОМУ

відпускає

ІНЖЕНЕР-БУДІВЕЛЬНИН ПО ТЕХНАГЛЯДУ.

торф ДJlЯ оргаНізацій і наСІJlІННЯ щоденно Адміністрація.

трудящихся

.

ЗБУТУ

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

ПАЛИВНИЙ

депутатов

БАЗІ

МАТЕРІАЛЬНО­

ПОСТАЧАННЮ І

3'вертатись м. Бровари, ва, 59.

адресу:

Нуту зо-

Загублений штамп Великодимерської восьмирічної школи вважатн

Киевской

на

ву,л,

.. -.--~~::.:.~~J

сНОВА Я ЖИЗНЬ:. - оргаи Броварского горкома КоммунистическоlІ партии украииы' городского и раllОННОГО

154.

•.

•.

Редактор

.

НАША АДРЕСА: .І 255020

(США).

має в доотатній кіJlькооті брикет та вугіJlJlЯ

П. ГУЛЯВ,

просив

і по­

•.

СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

І

обути,

інспР,ктор KapHoro розшу­ ку райвідділу внутрІшнІх

Нириловича

Бедзика

та

ний художнііі фі."ьм «Дактарі

1·......;~;:;;;:;й..;::;~;О~;;:~~..:;:~~....···1

:

,сказа­

б не

ДОЛЯ»

ЦТ

ча­

тон. «Та цього б і не було, якби

ти: «Цьоro могло якби я ... ».

СіВОЯ

-

4-з серія ,Повернення Етель і Альбер· та». 10.30 Для школярів. «Вогнище». 11.00 - Кольорове телебачення. Італій· ський телевізіііний художній фільм ,Життя Леонардо да Вінчі>. (5 серія). 12.15 - «Шахова школа 12.45 - Кон­ церт Прикамського народного хору Палацу культури ім. Свердлова. (Перм). 13.15 ,Договір тисяч» В дії». 13.30 Програма Документаль· них фільмів. 16.00 Кольорове те.,еба­

ліотекою.

cto-гу,с'1'О чуєш звичайний ,поча-

чи

праці при­ ІО.

С. КОРОСТОВА, завІдуюча мІською біб­

постави-

тепер доведеться

РОМaJНИ

всякого

Жалкує за тим, що не схаме­ нувся !Вчасно, і житель Велиної Димерки І. Т. Безсмертний. І є чим:

оновленого

«Серце мого дру,га», «Хлі­ бороби», дилогія М. За руд­ НО!'О' «На білому с,віті», <,Уран», П. Лановенк,а «У

м їцного» .

за

сла­

села.

ХЛібqробСЬКіЙ

машиною.

З,вичайно, затримали ,в школярів в рожЦі» ,31а

трудів'Ни~і,в

свячені

М.

ПОД3lвонила МиниТ.і!Вн:і, щоб син

її пішов до

вить

сяяв

вірша

сидіти «,на похмілля»

перекажи

,скаже

сонце,

варіlВ, якби я вчасно нопе­ ре'див сина та ретельніше слід­

«потерпілий».

пі.д

як

вітрала!

.красу, людей, :він З натхшен­ ням оспІвує землю, гомін

.рІд ної

програма

-

ГОМін»-

ланів,

Перша

П'ЯТНИЦЯ, 15 ЧЕРВНЯ 9.35 - Новиии. 9.45 - КОЛЬОР8Ве те­ леба"lення. Телевізійний багатос~ій­

•.

,ництві «Сі'мферополь». Зако­ ханий у рідний "'рай, його

хліборобс:ьких

ТАРС).

W/A""AY.O'A7A!

-

третя ющга поета М. Ар­ теменка вийшла у :видав­

нО'лгоапного

Рильського

Громадянка 3 Броварів' (,на­ зве:мо її 'j'lМOOHO П., бо дуже

Поклала !Ключа

Дзвінкоrо

«Нолос.ковиЙ

радянсь,ких

благо

сів ач

Доброrо ранку вашим бажанням Вашим стремлlниям -

ниви,

У кожиlй хаті, домІ та колиБІ ... УклІн земний працівникам землІ! Вам, сіячl, плуrатарі,­ спасиБІ!

Обірази

во показує їх ділов1взаєми­

Інший

'села.

на столІ.

lПовагою

автор

працю

людей на Вітчизни. Щоб хліб,

лише

Нуди подіти 'себе недільного ,молодому,

тру,дової

орачі

,невтомну

ЦІНА БАЙДУЖОСТІ вечора

-

Нни­

молоденькнй, ТfПЛИМ долоням, де зерно Іскриться ... Доброrо ранку, русяве дІвчатко,

Л,ЮlдИ щедрої любові.це зав­ дяки їх 'праЦі невпинно 'зростаютьба,гатства народу. В ромаНі «З 'матір'ю на са­

пра­

1972

Доброrо ранку,

роману

,ської любові. «БоривіТеР» це ,при­ страсна розповідь митця про

працlвникLв.3

УкраїНи

збирали наші

предки,

зернини.

хл!бний

,радянського

першого

голови ІКОЛГОСПУ Ножухаря 'та оекретаря оБJЮМУ НП

чудових сорТі'В.

'пе:реRalзами,

далекі

про

кол­

,на самоті», де 'життя у,країн-

Персонажі

вчених-селекціонерів, парТІЙ~

ХЛіб»,

За

СЬКОГО

а,втора

кошос'пного

них

а,вюра

село.

м,атір'ю

часників. На її сторінШlХ ав­ тор зображує 'життя ,1 працю

Івидавництві

rocillHe

році.

1972

га 'м'істить поезії про наше сьогодення. Вдалими худож­ німи заеобами розкриває життєдайну силу землі, яка родить хліб, .х;арактери лю­ дей, 'маЙ'ст,рів хліба і ланів. Поет щиро захоплюється цими ТРУДіlВlниками. Вірші «Рука хлібороба», «Хліб вчиться чес:но здобувати», «Доброго ранку, сівач моло­ дий» ,присвячеНі хліборо­ бам.

того

зараз

Вільного «Жит­

у

книга

й"1О:назі

моті» Іпорушена вічна як ,с,ніт тема ,великої мате,рин­

Ремесла.

це

живе

Jreрl.ВНИЦТ.ВОМ

ПИСЬіменник»

-

на

чим

,змашювано

пошу,ки що

зосереджує ,нового,

у

:m

ff

'JЛ&БаченнSI

,виданницт,ві

ry

«Дніпро»

У lІщдавницт.ві «Дн і,п ро » МИlНУ лого .року Івийшла дило­ гія М. Рудя «Боривітер». До неї ув'Шшли романи «І не 'ска'зала люблю» та «3

:ні ГОРИ», я.ка вийшла у видавництві «Радянський

«ІОв!­

розповідає

про

вчених,

«Днщро» вийшла ннига 8. ПеТЛьо.ваного «Людина 1 я,ка

сорту

починав

про

пLд

Рома'н В.

цент­

«Іллічівка».

,році

1971

теж

гекта,ріродять

«Миронівська-808»,

пшениці

Брошура М. Компанійця <!.Щас'тя дарувати людям хліб» (М., «Нолос», 1972) ,но в ItX

івийшла

сію. 1 своєю захопленістю веде за собою інших\.. Основ­ ну увагу Володимир J::5ільний

чини та і'нш,их країІН. Для цього потрібні були п'ять років .невтомної праці, ТВОР­ чих пошуків. В. М. Ремес­ ло бу,в удостоєний звання лау,реата Ленінської Піремії.

,КО­

ти еПіграфом Ідо к,ниги вір­ ші,в Миколи НаІ1нибіди, яка

'Колгоспу Олександр Івано­ вич Білоколос він навіть прізвище ,має хліборобське - заиоханий у ,авою профе-

хліборобським

родом

цей сорт за,воював повагу ХЛіборобіlВ УкраїнИ, Молда­ вії, Поволжжя, Чехословач­

ли і поема О. Т:в.ардовсько­ го «.Н!раїна МураВіЯ», ;j ро­ ман Ф. Панфе,рова «Бру,с­ КИ», і книги П. 3а,мойсько­ го, І. Шухава, Д. Зоріна, Є. ПеРМІтіна, М. Ночина. Ще до недавнього часу 200-пудооі ,врожаї пшениці 'були мрією. Украї'нський ра­ дянський IВчений-селекціо­ Іне,р Василь Миколайович Ремесло ВИКОХaJВ та'l\1 вро­

40-50

чимало

,з ДОСЛіДі'В над 'ІЮЛОСОМ, щО м,ав Ідвадцять зернин. Зараз

них «Піднята цілина» М. Шолохова . .порЯІд з нею ста­

сорти.

lВаго­

Миколайо-

«Ми,роніlвська-808»

і ,краща ,серед

жайні

доклали

Василь

виведе,нню

нелегку,

IfНИГИ

таким

вич Ремесло 'свої досліди по

ба­

але Іпочесну хліборобську працю, про людей, які 'Виро­ щують !мільярди Іпудів зер­ 'на, дивують ,неба'ченими вро­ жаями. Тема ця має !великі і 'I1pe~paCIHi традиції. На зо­ рі tPа:Дя'}{'СІ>КОЇ лі'терат:ури бу­ ли

І

ному ,КОJюаі оПсша\д П'Я'l1десят.

.

в

не,lЩісним.

І'

обласn.

ІНДЕКС

61964. Газета виходить у вІвторок, сереАУ. п'RТИИЦIO І суботу.

. . . редактора _ 19-3-82, sаступиика ре- мовлеиия - 19-3-18, відділІв промисловостІ, 19-4-47, вІдповІдального секретаря, вІдділу І роботи, фотокореспондеl'lта - 19-4-67.

ТЕЛЕФОНИ:

д.актора СІЛЬСЬКОГО

господарства,

flроварська

кореспфндента

друкарня.

Київської

мІсцевого

масово!

радlо-

області, вул. Киї.сьга,

\54. Телефон - \9-4-57.

~i\M.

2964-9900.

#92 1973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you