Page 1

ПРОЛЕТАРІ

BCI1S

РІК. ВНДАНІ1Я

_НРАІН, ЄДНАFІТЕСЯІ

29-11.

,~~~~~:--j

І

СЕРПНЯ

1і68 р.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ

НАРАДА ПРЕД СТ АВНИНІВ них і ро~Ітничих парт1и и &o.. rapii, Угорщини,

НІмецькоІ Де~ократ~чноІ Республіки, Польщі, Радянсь~оrо Союзу 1 Чехословаччини. Пере­

говори вІдбувались у відвертій товариській атмосфері і закінчились одностайним прий­ няттям спільної Заяви.

одl'ржання

1\артоюі. В 1\ожному госпо­

Заява .ко~унісшчних і робітничих парт,Lй соц.іалі·

в

наради

етичних нраш, опублЬкована наприкінці

Братl~ЛаJ!l, займає цен11ральне місце на сторjJ-Іках зарубІжних га·зет, у ·Переда'чах іноземних агентств 1 радіо.

які

газети,

сторінках,

те~«:т Заяви на перших

висловлене в цьо;wу докуменТі

!іадрунували

шдкреслюють братніх

праr1нення

па:J?тІй до дальшого змІЦ'Нення єдності соц1алJстич­ муністичного руху.

заз­

БУДАПЕШТ. Заява шести братніх nартій,

на:ає г~зета <<Мамьярнем.зет•. містить надзвичайно для сучасного

міжнарОдного

становища.

БЕРЛІН. ·<<Єдиний марксистсько-ленінський світ­

огляд • .Керівна rроЛЬ робіmИЧОГО КЛасу і ЙОГО аван­

ос­

-

но:v~унlстичних парТій, соціалістична гарду нова ,народного. гооподарст.ва держа'в і надалі

бу­

дуть дІйови~ш фа.кrорамн згуртування соціал1стич:­

за сnільність

ни~ .країн, єдності Іх дій у боротьбі

nwшe · газета «Нойєс Дойчланд•. коменту­ ц!ЛІ)), ючи Заяву братт.х nартій..

БЄЛГРАД. Газета <<Борба• n)ДRреслює висловле­

ну в Заяві неnохитну рішиШсть браmіх nартій ше­

сти !<РаІн 1 надалі пІЩт.рвмУІВати боротьбу героїчно­ ~~ в єтнамсь!<ого нюроду ri подавати йому допомогу, ІХ НаМір З:v!іЩНЮВаТИ Є·В<роІrеЙСЬКу безпеку і оборо-· воздатність соціалістичних краІн а також nоЛітиЧ­

Вар­

не і військове спІ:вробlтниц:тво в' орrанІзацlІ договору.

шавського

<<Санд;і таймс>)

ЛОНДОН.

«істо­

Заяву

називає

ричною декларацІєю>). Газета <відзначає, що з че­ ~ословацькоr сторони у зв'язку з цією заявою п!д­

нреслюєтьс~я важлив_І,сть дальшого зміцнення бра­ терських вщносин МІЖ ·соціалістичними Nраїнами і

міжнародних

зміцнення nа·ртlй.

РИ.М. <<Соціалістична

номуністичних

зв'язків

едність•

говориться в

-

яка заголоВІ\у на першій сторінці газети «Уніта•. Брат.іславі. ·В в:v~істила повідомлення про нара~ду і братерс11Ва в атмосфері «Нарада відбувалась

-

-

nід~реслює газета. взаєморозуміння. ознаменувала початон фази нових і кращих син•.

Вона відно­

(ТАРС).

попередюшах.

хnроших

В грунт бу:1о внесено знач­ ну кі"лькіс-rь органічних і мі­ всюди

добрив,

нера:~ьних

забезпечений дбайливий дог­ .1 яд за росдинами. Завдяки цьому,

на

незважаючи

не­

сприятливі кліматичні умо­ ви цього року, посіви кар­

види

хороші

топлі мають на врожай.

ноr сnІадружності і згуртованості міжнародного ко­

важлmн положення

в

посаджРН<l

дарстві вона

госпо­

В розnорядженні

вро­ дарств для збирання жаю картоплі є 13 6 кар­ комбай­ тоnлезбирадьних 66 картоrrлесорту­ і нів вальних пунктів. Своєчас­ на і якісна nідготовка цієї техніки до роботи дозволить труді<вникам nровести зби­

nродо­

рання цієї цінної

23

ка­

радгоспів

і

вольчої культури за лендарних дні.

Більшkть

rrrахофабрв своєчасно взялися за підготовку карто­ техніки. В плезбиращ.ної радгоооах «Красилівський», імені « Тр~ухівський», Пухівському в Щорса, пле~rrгахореnродукторі- . уже

карто­

ремrтт

закінчили

комбайнів,

плезбиральних

руджуються

вища на

картоплесхо­

1500

кож­

тонн

не.

не

Проте

врожюо

високого

1\ращі агротехнічні строки і

Зміцнювати єдність Болгарські

ве.lи­

провели

птахофабрш;

ку роботу по забезпеченню

на

СОФІЯ.

та

ремонт

всюди

технFки організовано добре.

В господа•рствах із наявних 136 картоплекомбайнів на nостав­

лrнійку гатовнос·ті

лено лише 82, не відремон­ товано ще 22 картоплесор­ тувальних пункти. Незадо­ рем()НТ

вільно провадиться

Богданівській комбайнів в де із n'яти rrrахофабриці, комбайнів ремонтується ди­ ше два, в Семиполківській птахофа:&риці з шести 1\ар­ топлекомбайнів відремонто­ вано лише один, а в Руд­ племшахозаводі ще зовсім не приступали до ремонту комбайнів . Повіль­ ремонтуються і в но вони

нянському

«3аворицький)) радгоспах та « Русанівський » .

Taюrn стан з підготовкою

на

орденоносної

Тру.-іввики

ський», і Ру,щянсь­ птахофаориці за­ І>ому п.'Іемптахоааводі 1\артоnле­ кінчено ремонт в Щ'НRтів, сортувалfіних радгоопах « Гоголівський » і спо«Вешtкодимерський»

сесії

Ради СРСР, яка

1940

року

Верховної

МИІІfУлого чеТІВерга день ви~аІВоя не ~ощо1ІІІЙ, ОО!fЯЧ-

2

серпня

задовольнила

партії,

радянськюІу

дові за визво.1ення від і

наро-

меїt;ну .1юбnв до 1\очністнч-

вірністІ,

со- ної партії,

націона.lЬного

~1аркси3щ·

-

ідсюІ

.1енінізму

і

1рохання повноважних пред-

ціа.1ьного

ставників раніше поневодевк.1ючення ного краю про

інтернаці­ гніту, відмічалІ успіхи, до- про.lетарсJ, І\ого праг­ про своє сягнуті nід зорею Радянсь- оналіаму,

нt>ння достроково виконати

Оївнічної Буковини, Хотин- кої в.1ади. ського,

АкермансьІ\оrо

[змаїльського повітів

Р~б.ії до ск.1аду

та

Всса­

~'І(раїнсь­

f(ОЇ РСР.

Учасники урочистого за­ по­ в Чернівцях сідання клади квіти до uам'ятника також до а В. І. деніну,

тріти

100-річчя з дня на­

родження В. І. деніна.

(РАТАУ).

обе.1іска nеремоги.

В остаІІІн.іїt п~ріод щ01д~п.ні дО'ці поруши· ІІІ жнивний .р111ш у раІД:ГОІСІПі <4Гоголі~вський». \ле ось ЗІнозу зааі.яло со.нце, ·випогодилось і тех·ні.ка . Валки

ra nолях з'явилися лю:ди,

с·кир­ : оло:~~и .З-<іl'іІд ко.мбайні·в просушують, •ують. Хороше орган'ізована ця робота в lругій брІІГащ.і першоrо відділка. Бригащир З.1ІІНЗ Се:~~еа~вна Бруюк;і:в<:ЬІКа rрО:ШОІВіІдає:

-

п.1ани n'ятирічки, гідно зус­

На СКІІр'ТуІВЗ•НІНі СОЛОМИ МИ ЗЗІПрОВа,дИЛІІ

кордну оплату nраці, вщаемо тЗІкож ші:сть

роцентФв ІВід ·заскИІрюваноі соломи. Матері-

аль;не заохочення прннес.10 бажані Інас.1ідки робота вн<кон у єть'СІя швидко і .високоякіс­

-

но .

Скнртопра,в.и і \Іехан:зато·рл .М. Мишкоріз, І. Ме.1ежик, В . Гаценко, В . Ло11вНІнен:ко , В . Чуnринка, О. Внш.невий, К . Не:~шрове:ць та інші щоднrя скнрт·уІЮть по ЗО і більше тонн •1УН1!ЇІІІНІЯ д:І Я П.10Щіу СОдОМИ, :Ші,1Ь·Н•ЯЮЧИ сте.р:ні і оран.ки ·під о.зим и нv.

На фото: скиртування сож:ши

другого ,ві·J.:tі.тка.

па полях

Фото А . Коза<ка.

до

sакінчитп

серпня

15

ремонт ка'jі'rоплекомбакніа і сор-тувальинх пуккrів.

rосподарсн,

Д"-преwціі секрета•рів

В ряді радгоспів і птахо­ проводиться організато:рська і виховна меха·нІзаторами, з робота зайнятими на РіМонті кар­ техніки. топлезбиральної Частина механізаторів, які працюватимуть на збиран­ ні картоnлі, ще й до щ.оrо

робітни'Іик голів нізацій, ком:іте~ів разом з спеціаліс­ господар­ тами сільського ства зобов· язано розробити

фабрик слабо

часу

використовуються

иа

інших роботах .

БмРО рай~ому rш Укравкааало

їни

дирекrорам і --

парl'іі-.tіИХ орга­

заходи по своєчасній і- якіс­ ній nідгО'І'овці техніки до

збираlflІ:я картоплі, запро­ морал~оиі ·т·а матевадинІ ріальні ІіТІtмули і opral!ifY· сІІ:u:іааіспf'ііати їЖ:іроке

пі11 l!е s:uaraня раль!'ої камлаиіі.

час" ~бїІ­

-------------·

-

-

Чим же зараз зайняті хлібороби Відділка?

д·Іtvгий •М·ді.діілок 93ІКіІJІ'11\111 збирання, тиж-день то-

ючий.- Уже заскиртували Після до­ половину соломи.

-

мrу, ще до дОІ/Ду,- каже гоЖJІВ1І'ИЙ агроном .ВІіталі<й АнтоноrвИR Мойсеєнко. - А .на

~н::,х ~=о ~и ~~~~:~ бо

за ДІВа дні обмолотІІІМо,

виділена спеціально щів ланка перевертає копиці, су­ шить їх і складає в скирти.

-

Такі панки у нас ство-

виділено по 4 трактори, тро­

Підготовку грунту також потрібно прискорити. Через сівба два тижні почнеться зорано

озимих,

тільки ні 900,

200 100

ж

поки

що

г~ктарів при пла­ гектарів, раніше л~р~дисковують.

зораних,

чотири На оранці зайн11то й та гусеничних трактори, то в одну зміну . А їх можна ПОС'ТаІИТИ

Н~

деСІІТИ .

менше

Гальмує роботу відсуtнісп. БілІошість площ. вільних під оаимі попередників кормові ку.11ьтури: однорічні

-

трави,

кукурудза ,

люпин,

а

волокуші

Збирати картоп.1я. також їх тільки ПО'ІІІнаютІо.

на-

Апе, на жаль, не скрізь у

додає ших механізаторів, А . В. керуючий відділ.ком гектарів 140 Микал, одним скошен.о хлібі<в за чокомбайном «СК - 4» д'Н.і.в робочих ТИJ>'Над.цять

роботи збиральні радгоспі nотрібними проводяться скиртутемпами, особливо вання соломи та підготовка Найбіль­ грунту під озимі. ше відстає перший відділок,

звільнити Щоб швидше площі для оранки, літківсь­

nращюють

ся

шість

комбзйн·ів.

А :ми раніше вnорализавдяки

старанням

-

не

марно

простоюван

Сумлінно годющ. жодної працювали і комбайнер Ми-

про fiP ,J-

всіх

Зобов'язано

дирек'!Іорів радгоспів і пта­ хофабрик та районне Іідді<< Сільгооптехніка » лення

«СільгоОІУГе~ніка ».

сили - Тепер основні очищення на спрямовуємо ПОЖНІІВНІІХ за­ від ПЛОШ керуговорить лишків, -

сові й штовхаючі

та інші знаряддя.

де з

110

гектарів

за<окирто-

24 вано солому лише на гектарах . Тут і озимих за.1и-

аа кі механізатори повинні зби­ кілька днів закінчити рання

ярих,

яких

є

понад

200 гектарів. А це, в своЮ чергу,

дозволить

перекину­

на силосувак­ ти техніку ня кормів, коПІ!11111іІІ картоJМі

Шпак, і

шилось чимало ще не ско-

тощо.

Гр:m-орович Ільчен:ко. Комба:инер о:держуваrв грошо\Ві

на відділку не було жатки для роздільного збирання, а

комплексwо, проводити цьому запорука y&nixy.

кола Михаі'<лович

кеЯко- шених. Зволікання робіт Іван рівники мотивують тим, що

сер~~ !\раїною. На пnчистих ,JІ)о-І пре:~~н за хорошу робо-гу . вошІ rовnрІІ.ІИ

ремонту картоплезбиральноі

техніки .

вщдшення

районне

р~rоспу полях нии. На ШІВищко під«Л'іТКІЇІВІСЬКИЙ:» СН·ХаЛ<О. В ЗаГ'Ї.Н>КИ ОЗІІІМИ·НИ ПіШЛИ комбайІНи .

зем- його помічник Василь та засі- дівники придунайської вич Красюк, і шофер . .

Кощ' юстичюи . рах

дякува.1и

_подарства зwпасними части-

Ос­

·rт.

танцю М. С . і Бра'І'УСЮ І. В ., Горюкт І. П . і Менжезі Руднянс~окого та О. М. плеМ'Птахgзаіоду ·r. Демч:еі­ ку :м . В. і Куnнрі Н . И . на організацію неза.до&ільну

Ущільнювати строки жнивних робіт

він

землІ

Широь:о відзначи.1и тру-

В містах і седах відбу.1и-

річницю історичного рішен- об.1асті від щ~рого.

ні роботи. Не проявляє на­ не ініціативи лежноі гос­ своєча• сно забезпечує

«Ведикодимер­ ВаЛІки окрізь перев~таІО1'ь рені на всіх відділках,- до­ що дає головний агроном.- Ім 1\а.'Іитя ·н ській і ІJІіщ0)'1Ш)'Ють, Ід· УІМаію,

УСІМ украшським народом дання, присвячені цій зна- ш с.~авну дату-28 РІЧ:НИЦЮ 28 )!енній даті, на них трудящі возз єднання з РадннсJ,ь:nю урочисто відзначають ня сьомої

налагодили як слід ремонт­

в радгосnах

•u оновленtи

Чернівецької області разом з ся урочисті збори ·· ·

прояв­ ють кращі строки, не безтурботність, ляють

-

--'-

Свято

кої птахофабрик

картоплезбиральної техніки триво­ викликає с~рйозщ· гу. Окремі_ директори і гоупускаловні спеЦіалісти

нами

парткомів Бог­

ДЗІНЇВСfІКОЇ і Семиполківсі­

КАРТОПЛЕ3БИРАЛЬНОТ ТЕХНІКИ

Трудівники радгоспів

коп.

2

секретарям

ГОСПОДАРСТВАХ РАЙОНУ

в

комуністич­

ПІДГОТОВКИ

СТАН

ПРО

НП УкраТни

. 3 серпня 1968 року увечері в Братіславі за­ кІнчилась. нарада пре~~тааників

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УІСРАІНИ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

У райкомі

КОМУНІСТИЧНИХ І РОБІТНИЧИХ ПАРТІЙ

Ціиа

комбайн старий.

-..;---.-.. _.,.,.,:І>,,.,;о..,._,....,,_.

Всі ПО•1ІоОІі роботи

__ ... ,,,.,...,....,....-..;--.,..,., а

слід

п. ТЕПЛЮК.

у


ЖНИВА

ПЕРЕДОВІ ВИРОБНИЧНИКИ ВСТУПАЮТЬ В ПАРТІЮ

Липень нув

наполег.lrtво

і

госпи

пра­

завзято.

ділянкп радгоспного виробництва, Павла Шматка прийнято в члени партії. Ось що він розповів про себе і своїх товаришів по роботі:

ду

її

гун

один

геюарах.

контрреволюції Ті'

іноземної інтер· венції. В той три­ вожний і грізний час в 1\Іоскві від­ бувся Перший Всеросі й с ь к н й .з'ї:щ

спі.ток ро­ бітничої 1 се.1 '!ІІ­

~ької :vю.1оді. Він об'ещнав всі ре­ волюційні органі­ зації молоді

трудящих в єдину

.КомуСпілку

проголо­

~ив основні пр ин­

;цtпи

юнацького

(<<СДСЗ-490>>),

.помічника

його

як

най-

Ні жорстоRа лють

лені!нсьІюї па:ртії.

ні

смертельна

І зразу ж розпочалася одна з героїч-

кіловат, швидІ\Jіст.ь _ 100 обертів на хвилину. Вага

них сторшок ІсторІї комсомолу иого участь у гром·адянські<й вLйні. У ті бу-

двигуна-гігант·а понад

ремні рони тисячі юнак~в 'і дівчат одно-

зовнішньої

часно з

люції.

-

5

тонн.

Елентричні

тисяч

150

·

·

.

холод

комсомольським

квитком

одер-

двигуни жу.вали в райкомах h"Омсомолу гвинтівку і вирушали на фронт захищати Рес-

промисловоот.і,

публіку

у

нас в

краііні раніше не виrотов-

на

створений хемзіІвцями, найбільший у Радянсько-

<<Райко~І

<<СДСЗ- 4 90>>,

:v~y Союзі.

Рад.

дверях

У

прифронтових

Ію:vюомольсмшх

часто можна було

бачити

закритий.

За широки!<ш не вщухає дощ.

тії Улраїни затве>рдило рішення па<рт:ійної організа­ ції радгосГІІу про прийняття мене в члени партії.

сріблясті краплі,

ти

дерев

віннами MoNpi ві­

За геро"

явлену в полум'ї грізних битв громадян

сь1юї війни, ленінський комсомол о~дер·

піш.ти

на

загляда­

малюків 1 голос

вихова-

ласки,

іВИхованЦів

чити щир.і, усміхнені x~typl

личка

біна.ту

або

:-.1алечі.

<<Ангелята

мої!

не

чи

ж

можна

в

І їй діти

чо.:vІусь

ва>І відмовити?>> Ії под>руги просто

ко~l­

любов'ю

нагородила

дякують.

ще

-

неповторно

але

дості

не

можна

Лиш

заради

ти

їх,

прати

вчити

без ра­

цього і

прасу•вати, слова.

виховательці

до птиці

30

донька

Бюро райко;tу .Компартії України зат.вердило рі­

щедра

пластич­

·вихователька

ву давались і часто

послухати

- Та хіба тобі, Соню, двох дітей мати? Ти маєш

давню

казку,

разом

з

тома

жар- І їм людяність,

говорили:

хорошого,

провести

виставки,

...

атрів

нав·

любов

до

прекрасного.

І. ВОЯКО. На фото: С. Бучивська.

вечори

з

дьпо·

вLдя:-.ш і' лекціями, літера· 11урні читання, віДh1рит'

матичні генєва. ко

в

репертуар

включаються

те

дра

т.вори І. С. Тур На еwранах широ·

демонструватим.уться

фільми за й:ого творами. Центральною подієк свята буде урочисте за· сідання з нагоди 150-річ· чя з дня народження І. С. Тургенєва. Воно відбуде· тьоя

у

Велиному

Союзу

РСР,

да.

12

театрі

листопа·

(ТАРС).

Іваном-царевичем за <<тридев'ять земель в невіІдоме царство»? А яким

машинобудування.

секрета·р комсомолЬ>ської

допитливим,

органі•зації цеху литва, бере активну участь в гро­ ;-.шдсь.кому житті заводу. ЯІR .кращу :робіт.ницю, вмі­

нетерпели-

вим б.1исном світяться очі х.1опчиків і дівчато-к! Вони то смі!ються, то пла­

лого органі.затора диренщія підnриємсТІва і ПСІІртій­ на організац.ія висунули її з:УІінним майстром цеху

чуп,, ТО сумують. А який

.1итва. З ци:\Іи обов'язками вона оправляється доб­ ре, з:v~іна по праву вважається передовою на за-воді.

славний богатир .Котиго­ рошко. Який він си.тьний і добрий. Го.тос в тьоті Соні тихий, задум.1ивнй

Партійна організація піДприємотва прийняла І\лаву Пет.ренко в кандидати .КПРС. Бюро райному .Кюt­ партії України :-зат.вердИ•lО рішення парторганізації А.

тельки в білому халаті. Може й деревам хочеться помандрувати

варниці на складному агрегаті по відливц.і деталей з пластичних мас для електро- і РВ!діопромисловості

заводу.

здорова

чити дворічних малюків хороших ві.ршинів, казок, пісень і танці·в. А основ­ не, непомітно прищеплює

рання, прагнення все робити так, я:к старші подру­ ги, що вже набули певного досвіду, допомогли мо­ •lодій робітниці добре оволодіти спец.іальністю ли­

-

росте

Може й дійсно звичай­ на, буденна праця. А лЮ­ ди кажуть <<сп.асибі» пря­ мо, відверто. Бо уміє

них мас .Клава Петренко. І\м:.ітливі·сть в роботі, ста­

Нині .Клава Петренко

пра­

вить:

ре­

тисяч курчат.

заводі

турботу,

цьовитість. Софія Мико­ лаївна тісlІ>НИ й промо­

шення партійної організації радгоспу <<Літк.івс~>кий» про прийняття в ч.тени .КПРС кращого тракториста цього господарства Валері•я Гавриленна, партійної організації радгоспу <<Заворицмшй>> щю прий­ няття в члени партії механіка тракторної бригади радгоспу Миколи І\урмача.

та

за

під·

засі.дання Всесоюзного ювілейного комітету. Тургенєвські дні свят .куватимуться не тільки Е м:і,стах і селах Росії, ви· Да!ТНИМ CИHO:vl ЯНОЇ буЕ пись:>.Іенник, але й в усіх національних республі· І;ах. Скрі.зь нам.ічається

варто

догляда­

вимовляти

Дякують

тан

слухати.

день ,юрізь день

країні

широка

готовна до 150-Іріччя :: дня народження І. С. Т:у1ргенева. 31 липня в Спілці ПІІСЬ'ІtенниніЕ СРСР пlд головуванням Л. С. Соболєва відбулося

хвилююче,

що без пос\tішки,

~и-

нашій

провадиться

Дякуюп,

невміло,

- Та що ви! Це ж моя робота. Вона в кожного своя, овоfJрідна. Хай ваша

на

По всій

та щед­

їх подруги

працювати

Присвячується І. С. Тургенєву

ро.

раз думала '\юлода жінtІа,

-

дитячого

.J\I'g 10

повагою

-

що й на

вистачить.

батьки

почала

Ч ер·

01рден

воного Прапора.

сько-мощщі.жної бригади tмені 501річчя Ве.1иного Жовтня Антон.іну М:а•каренко з .Київської птахофаб­ рики. Сумлінно працюють в бригаді лташниці Ніна Тра·сковець, Галина Ч~рна:та, .Катерина Беребей та

Ученицею

б

Ічну ороть У з ворогом, з< безfJіриклСІІДну мужність і відвагу, про

Жарти жарта:УІи, а Со­ фія М:шюлаївна своїх 25

:r

197

б

контррево

районах

тисячу

Щиро вітали члени бюро ·ра!Йкому .КП України, това,риші по роботі пам'ятною подією в житті -· прийняття:\! в члени парт.ії брига~дира Ікомсомоль­

при .завданні

внутрішньої

(Фотох•роНІіка РАТАУ).

казка

струшують

ють в світлу, простору німнатv, де чути зітхання

Бути номуні:стом висока честь. Це звання зобо­ в'язує лрацювати 'На-полегливо, ·старанно, показува­ ти приклад в усьому. Я щок.т1аду всіх старань, щоб виправдати високе звання члена великої партії Леніна, з г.ід,ні-стю його носитиму.

зультати. За .пі:вроку бригада виростиота з 60"денного .віку 207 тиояч голів молодняІ;а

ні

комітетів

стільки

Давня

Це він посіяв за

це забезпечує добрі

та

такі об'яви: жав овою пt-р шу наго р оду -

Всі

ворогів, голод.

ніщо не змогло похитнути во·

-

фронт».

Високе довір'я виявили мені комуністи, товариші по роботі. Вони дали ,рекомендації для вступу в члени ІПІРС. Бюро Броварського райкому І\о:v~пар­

Все

ні

~~~~~

день.

по 1роботі.

нлаІСових

небезпеІ\а,

лю молодих бійфв рево.тюції до пере~!О· ги, зламати їх стійкість у боях протн

v

таких габаритів, призначені для металургійної

лялися.

у -все­

ближчого

по-

валенко. На nі,дготовці грунту .вони виробляють по півтори норми. Тра~;торис•т Васи.1ь Леньк-о почав сівбу жита на зелений норм худобі. Насіння лягло

25

ново-

електродви-

тужність його

озброєнні. Зразки високої прцдуюивності праці по­ казують трактористи Віктор Броль та Григорій .Ко­

в гру.нт на перших

замовлення

на­

си­ внутр~шю.ої

ти

Ха;рківського Молоді,

хем.зі•в•смшй

Турбує:~юсь і про долю майбутнього врожаю. Го­ зустріІти

на

вели

зловіані

липецьких металургів ви- руху, політично і готовив унікальний організаційно оформив

Ми закінчили збирати врожай зерноннх па 240 гектарах. На кожному оде.ржа:ш :,І<.~і1же по 20 цt-нт­ нері.в пшениці. Солому з усієї >Площі заскиртували і тепер '!'УТ проводимо лущення стерні. Багато до­ І\Лали старань до того, щоб бригада вчасно сmрави­ лася з жнивами, комбайнери Василь Морозов, Анд­ рій І\остяний та f1ригорій Іваньк:о. Вони значно пе­ ревиконували норми на збиранні врожаю. все роби­ ли найкраще, щоб не допустити втрат хліба. щоб

~туv

Російсь'І\у ністичну

заво-

комсомолу

йшов 1918 рік. Проти молодої Р•адянської рес­ пуб.lіІШ

радгоспи країни зернові .і зерно­

І\олентив

дилося і доводиться вчитися у овоїх старших това­ :риші:в, які вже чимало часу :працюють на цій робо­ ті, запозичувати в них д·uсвіду. Та і дирекція та партійна орrані;зація радгоспу доломагають мені у справі ,керівництва бригадою.

сівби,

і

елеІ!М1Ромехані чного

не з .1СГІ\Их. Слочап;у було важно, оскільки наша бригада одна з найбільших в радгоопі. Тому дово­

осінньої

В господар­

ПЕРШИП І НАИБІЛЬШИR

-- РіІ> то~1у н працював трактористом. Зараз очолюю ко~ш.1енсну бригаду. Звичайно, ця робота­

до

ра­

бобові культури (без ку­ курудзи) на 33 мільйо­ нах 85 тисячах гектарів. На Нубані завершено ко­ совицю хлібів. У но.тгоспах і радгос­ пах wраї.ни на 29 липня x.rr.iбa обмолочено на 27 мільйонах 135 тисячах геюарів (82 проценти скоutеної площі).

Том.у бригада веде •роботи комюле.нсно, своєчасно і якісно. Немала заслуга в цьому її керівника. Як здібного і вмілого органі.затора великої виробНичої

туємось

n1раїни.

скосили

лих и .господарстві, зараз вона ·внхо.дить в передові.

працюють

північні

На 29 липня, ЯJ{ пові­ до:v~ляє ЦСУ СРСР, кол­

цює в радгоспі <<Зоря>> бригадиром ко~шлексної бригади Пав:ю Шматко. В ~шнулому QДНа з відста­

робітники

в

Ордени ленінського

j

просу­

ствах щqдня збирають хліба на ~тільйоні гекта­ рrв.

інженерно-технічних працівникі•В та службовці·в під­ приємств, радгоопів і птахофабрик району прагнуп. пов'язати своє життя з партією вож.дя трудящих всього світу, стати членами .КПРС.

Всі

швидко

жнива

йони

В підготовці до 100-річчя з дня народження Во.тодимира Ілліча Леніна все більше робітників.

Су:v~лінно виконує свої обов'язки, старанно

УВІНЧУЮТЬ

ПРАЦЮ ЗЕМЛЕРОБА

-

с.1ухаєш

і

не

нас.1уха­

єшся.

ГАВРИЛЕНКО.

"Курчата по-броварському" Об.1асна контора

.Кожної передобідньої пори Софія Миколаїзна Бучинси;а, в 1\Jвітново~ІУ колі дівчаток і хлопчиків, розповідає народні казки, не тому, що її дуже про

Як і багатьом учаеникам .Курської битви, довелося мені знову побачити ті місця, де 25 років тому розгорнулись

історИчні бої радянських військ

з

ні­

мецьно-фашистсьними за~еарбниками.

Мі.'1ьйоІш

фашистських

чобіт

тоді цю багатостражда"тьну

топта.1н

:JeM.lЮ.

Де­ сять тисяч гар:v1ат і ~1іно~1етів рва.1и 11 на Шматки, дві тисячі ворожих .1ітаків нещадно бо~1б11.'!И її. Дві тнеячі сі:\1СОТ «тигріВ>> і <<фердинандіВ>>, зловісно скре­ гочучи гусеницями, з:-.Ііта.'1и все .на своє­ му

шляху

...

БОЙОВІ 3НАНИ НА НАРТІ

століття то:v1у жив командуючий Цент· ральни:w фронто:\І К К Рокоссовський. В цей маленький селянський будиночон тоді· стікас'1И, ян струмоч!{и в море, всі відомості: про пі.дготовну гітлерівцями величезного наступу, про роботи по ун­ ріпленню нашої оборони 1 т. д.

... Ставка

Верховного

.Командування

вже кілька ра•з попереджала, що против·

ник от-от може почати наступ. Треба бу· ло що б оо не стало дізнатись, де і ко· ли. Розвідники безустанно полювали на

громад- го комбінату громадського це просять малюки. Вона харчування. тов. Кайдан. !ВЖе звинла за три роки Кондитер з Броварів тов. ~о цього, 1й приємно бавідкритий конкурс на кра­ ІІІШШШІІІІШІІІІІІІШШІ щого кулінара і кондитера Броварська подала на

знанами бойових позицій, вузлів опору,

1\иївщини. У змаганні взя- конкурс оригінадьний

ВІДКРИТО В СРСР

всіляких інженерних споруд. Вдив.'1яюсь

Вчені

в їх таємничий лабіринт, і па~1ять веде Іваном Мелешниновим, рязанським трак­

ського

харчування

провела

ли участь вісімнадцять май- «Весільний

з

торт

колискою»,

стрів -по дев'ять від кож­

який теж відзначений спе-

ної професії.

ціа.lістами.

Серед

h'nтpi

nцішш,

хо.1одних.

удостоєні

«1\урчата

страв, високої

світову

великими

h1раїни

науку

відкриттями.

му музеї при

Нурському

гарнізонному

Будинку офіцерів. Вона вся поемугована

мене до суворої липневої тисяча дев'ятсот сорок

гарячої

пори

т·ретього, до ге-

Про це .розповідається на роїв, які відстояли цю землю, розгроми-

Жюрі реко:мендува.1о усім

сто~нках щойно

випуще-

підприємствам громадського ної нниги <<ВіІДк·риття СРСР 1957-1967».

в

ли ворога.:.

Ледве помітною. крапкою позначено на

харчування, підпорядковаІ{Jниг.а містить перед- к-арті невеликий ююелений пункт з до~ по-бро­ ним об.1асній конторі, впро- мову го.1о.ви .Ком1тету в рогою назвою Свобода. Тепер це .велике

варсьІ\ому» і «закуска українському»

збагатили

нашої

Про це живо нагадує нарта .Курської дуги, що висить у .Військово-історично-

ПО ШЛЯХАХ

по­

пrеф-кухаря

11адити

у

~

· сттnавах ....... ;криттів

вирооництво всІ

страви, що дістали вис.оку р~в СРСР

Іщфе «Вогник» Г>роварсько- оцінку.

рьова.

винаходr·в 1 від-

при

Раді Мініст-

ц.

селище. його мешканці свято пам'ять п~х. хто -вLдстояв

шанують

їх село,

є. Ма.кса- овободу і щастя. Ножен з них

їх

готовий

показа•ти приїжджому вуличк~·. де чверть

<<язикі.в>>. <<я-зиків>>

Але

.не

кожен

знав плани свого

з

добутих

командуВЮ"­

ня.

Пощастило групі розвідників 15-ї Си­ вашської

дивізії на чолі з лейтенантом

тористом. ЗлИ!ваючись з землею, розчи· няючись у заростях, вони, ян тіні, май­ нули по нічийній смузі. І раптом на фо­ ні нічного неба помітили неясні силуети. То були, ян виявилось потім, ворожі са­ пери, які робили .проходи в мінних по­ лях для танків. У полон потрапив ЄФ­ рейтор Бруно Формелло . .Капітан Павло Савінов (зарсt:з він живе в Нурську) діз­ нався від полоненого, що наступ ворога

має початиюя 1вранці

5

лиrrн:я ...


ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJІІІІІІІІІІюnппппІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ С.1авиться наш радгосп трударями. Скільки моїх зем­ - вчених, інженерів, лікарів, учите.'Іів, агрономів аростало в цьому седі! Зараз усі вони роз'їхалися в

НОВЕ, ПЕРЕДОВЕ У ВИРОБНИЦТВО

рі3ні кінці нашої країни. Звідусіль про них надходиrь хороша

вість, бо знають, що їхня праця не марна. Серед нил є передові доярки, телятниці, шикові, трактористи,

вого,

здачі яєuь виконано на 119 проценті·в, їх здано державі 14650 тисяч штук. Для різкого збільшення nроду~ивності птиці і виробництва яєць опефалLстами фабрики впровад­

на

50- 70

Федорівна

уважна,

ни зо.lu­

тпх радгоспних нивах. Ось краrf'ні се.н -но11і ~уJ,ин­

Якщо на фrрч прийде нова доярІ>а, Віра Фrдорівна

ки,

завжди допоможе, дасть пораду мо.1одій рпбітниці, ЯІ( і

ЧУДОВа I(OfiTOpa,

Bf'.llllii

fіВіТНИІ\11.

А.1е ЧtНІУ да.1і Ht> йдут1. ~юї однок.1асІІІІІіІІ, 'ІИ\І :Jа­ хопи.1ися? Н підходжу і читаю: <'ДuшІіа Іюшани». Б;t· rато прі:шищ написано на ній, і серед них асі\! ка.,І близьке і :знайомr прі:звищr Rіри Федорівни Rа_Ііні­

що потрібно рпбити, ді.1ип.ся свпїм досвідом. А 'ваітк.у ще, як кажуть, ні світ, ні зоря, а наша Віра Федорів­ Присняк,

ченко.

Герасименко, ·Катерина

Кушнір. Кращі риси- цих людей хочеться перейняти

ха ІіJ',

Черrз декілька днів ми пішли ІІі! 1.'1\t'nYPІ:iJo. Поlіува­ ШІ в радгоспиііі майстерні, на фt'рмі, 11 r'аду,

рябих.

хороших дqярок у нашому радгоспі: Надія

от

На ній білІЙ

доїти корови.

я11

знає свою справу. Навіть на відда .1і пізнає своїх чорно­

О.1ьrа 1\Іірошниченко, Марія

Однією з .контролюючих ланок є зоотехнdчна ла­ бораторія. Штат її с-кладається з трьох чоловін завіДуючого, біохuмі.ка і лаборанта. Лабораторія цровсщить аналіз якості корМІЬв, що надходять на птахофабрику, по цротеїну, кальцію, фосфору, хло­ ридах, кліпювині. Адже одержу;вані ~омбікорми не завжди мають потрі-бну якіеть, тому після кожного аналізу доводиться додаІПюво збагачувати комбі­

його

доярка про тr, яка Віра

на вже на фермі скрізь побуває, розпорядиться. Багато

перещове.

корм, що здорожує

перrдnвого!

Часто дома, в час відпочинку, розповідає мои ~Іама

-

Прочиrа:ш невелшу дСШі1ііl.л.

іде Віра Федорівна

-

бі.1а косинка, виrаядає гусн• теіІ!ііО-РНЯІіf ІіО.Іосся з сріО.'ІЯСТОЮ СИВИНОЮ. - ДобрІІіі ДеНЬ, f:tJMCO\IO.lЩЇ, - ПjJIIi:ЇTa.ІJ,·L ІН;Н;1 Всі хоро~І відпові.1и на привітаннн. Віра Федорівна. ро:шові.1а про ртіоту дояроІ>. B1JHi! ВК.lЮЧІІ.lа дої.1ьнпй а па )'ат і тн; а .!:'l.li.l, :н; шви н;н \ІоІt:на

Я добре знаю кращу доярку нашого радгоспу Віру Федорівну Rа.1ініченко. Це скромна і трудолюбива .'ІЮ­ дина. Вірі Федорівні вже бі.1ьше п'ятдесяти років, а скішки в неї гарячого порпву дп праці, до всього но­

на промис.1овій основі, послLдовна спеціалізація і концентрація галузі, впровадження Ітенсивних методІ.в утримання птицІ і ,різке підвищення її продуктивності, а також зниження затрат праці всіх виробничих затрат на QДИІницю продукції. Наша птахюфабрика за с:ім мІсяцІв нинішнього року план по •валовому збору яєць виконала на 115 Jlіроцен'Лі,в, їх одержано 15722 тисячі штук. План

нове,

дивимось

rоспу.

повЬдне механ!qне збільшення поголів'я продуктив­ ності птицІ, а докорінна перебудова птахівництва

все

кого господарства

комбайнери, імена яких відо\Іі за межами нашого рц­

Це великі І серйозні завдання. Для їх успішно­ вирішення необхідно, цриродно, не просто від­

жується

••

слава.

Робітники радгоспу «ЗаворицьІШЙ» прапюють на со­

У вІдповідностІ з п'ятирічни:w плано:w розвитку народного гооподарс11ва СРСР на 1966-1970 ро­ ІШ, перед птахівника.ми Ниї•в·с-ької птахофабрики поставлені великі завдання по збІльшенню .виробни­ цтва і продажу державІ яєць і м'яса птиці. ТІльки в 1968 році необх.ідно ВИІробити 27 мільйонІв шту.к яєць і продати державі 25 :vFільйонLв штук, а також продати 4800 центнерLв птащиного м'яса. го

ЛЮДИНА

.1яків

й

Хоті.1ось від душі заап.1одумти, 1 ті.1~sки t:uff;eн нас подумав: <,Так, треба і мені вчитися ЩОб б утн ГіДНИ~f бУдіВНИКОМ КО~Іунізщ· .>.

собі.

,У нас буш цікава зустріч комсомо.ІЬців випускників середньої школи .з передониками радгоспу. Ми підготувади хороший концерт для працівників сі.ТJЬсь-

Г.

ще

f:раще,

ПОЛЯІЮВА,

учениця.

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІппmІІПШІІІІffіШШІІІІІUІІІІППІПІDІІІІІІПІШПІІІІІІІІІІІІІІІПІШПШШІІІПППІШІ

ВОРМ.И- ВСЬОМУ ГОЛОВА

каР,?ованців

тонну.

Про значення якості ко.мбікормів свідчить

такий

Заготовпяємо грубі і соковиті

приклад: 11,5 тисяІІІі голі1в птиці одержj'Івали дос­ лідні комбікорми, В\J.rотовле.н.і за рецептом птахо­

фабрики. За мІсяць в.Lд цієї птиці оде:ржали по 23 яєць на нееучку при витраті 1500 nрамів кор:-.tу на 10 яєцt. з собіварт.іотю 40 .RіІJрбQванфв за 1000

Кожний шrнішнш де.нь пра;ці,щи-ІКІіІВ

штук. А при утри?vІанні 12,5 тисячі го.'Іhв птиці на типовому раціоні р~цепту 1-13 було одержано за той же місяць по 20,3 яйця ,від несучки при витра­ ті на 10 яєць 2300 nрам.ів корму з ·со6І·варт1стю 60 · r:арбованців за 1000 ШТУІК. Такю1 чином, засто­ сування

біш.ш

ІJОЖивного

раціону

дозволи.1о

по;щр:ства

у

лу­

оранка

під

щіння

напавонений

тур­

·ОЗИМИІНу, аівба ІПОЖНИВНИХ культур, зби.ранНІя овочів. І •всюди погрuбні люди, тех­ НІі,ка. Та в цьо•му ,вирі .не за­ бувають княжича·ни і про :награwадженн.я кормів для

її .по"Гр·ібно ·викон)'Івати в ІЮМІплексі. От і >В радгоспі

і·меНІі Щорса поряд з закі·н­

(ЗакlнчеВВJІ на 4-lй стор).

зокрема

гос­

оота'.Іи, напруженою пра­ цею. Багато зараз роботи і

зао-

прово.дит~>ся,

аільського

ченням збирашня

зернових,

стерні,

громадського

тваринницт-

ва. Того .дня ми застали го­ лов·ного зоотехніка patдroc­ ,ny Мико..1у Федооі(ювича

Головаша в nолі, де заго­ тов.-rяють КОІJІ.МИ. Він розпо­ ~іtдає:

-

Ще ДО ЖНИІВ ІМИ ЗЗіКЇН­ ЧІІ.lИ 3бІІ!j)а!ШІ•Я Зі ІВСJіеі ПЛО­ щі О'.ІІа. 80(} ТОНІІІ ЙОГО

-

ГО•ДІИJ.І!ОГО,

ІВНІСОКОВіта,Міl!НО-

-

·ГО ск.1адено в ·стоги. За­ rо•тов.lе.но більше 700 тонн соломи. Ски.рту·ван:ня її 1 ПРОДQВЖ'У6'.10. ·На ПО·В.НІІЙ х.іщ йде •Сн.тосуванн.я зеле­ ної і\Іа>си. Б!ільше двох ти­ сяч

н~юr

.1юпину

закла•дено

в траншею. Після пісrе кукурудза.

Шо ІВ

люпану

й а-о:ворити,

хороше

ра,дrоопі оргаІJі.з·у,ва.ти

Позавчора,оя він, зіб,ра'В

КУРСЬКОУ БИТВИ висоний, струнний, туто Ноетлитин Ностянтинович Рокоссовсь­ Один з них ременем, у касці, з п.1ан­ ~ий у своїй книзі «Со.1датський обов'я­ перетягнутий зок» (яка вийде у світ в цьо:о.tу році) шеткою ш1 боці і бінон.1є~1 на грудях номандир.

згадує у зв'язку з цим:

<<Перед нами стало питання: вІрити цим показанням чи ні? Від цьо:о зале­ :rнало прийняття рішення про відкриття запланованої артилерійської контрпідго­ товки, на яку треба було витратити до половНІни .комплеюу снарядів і мін. Об­ становка складалася

так,

що

часу

запи­

тати Ставку не було, прогаяння ж могло призвести до надзвичайно тяжншс нас­ .'lідків. Це виключало вагання ... »

r командуючий

фронтом наказав

об­

рушитись на ворога 'Всією силою вогню.

0 2

ГОДИНі

20

ХІВИЛИН С ЛИПНЯ, КОЛИ ГіТ­

леріВСЬКі в:ійська вже були на вихідних позиціях, над ними знявся вогненний смерч, сіючи в їх таборі страІХ і смерть. Бичікувальна тиша, що стояла над пози­ r~іями обох сторін, розі·рвалась від мо· ·утнього гуркоту 600 гармат і мінометів.

Тан почалася би'Гва .на вогнен.ній ,l{ур­ ~ькій дузі, яка тривала

50

днів і ночей.

У СЕЛІ ІМЕНІ ГЕРОЯ . . . У полі, серед достигаючого жита :таїть гармата. Біля неї три чоловіка.

ся танки,

Він побачив, що набаижають­ і

різпо,

неначе

відрубуючи,

мюшув рукою: <<Вогонь!>> ... Ця паортина, нашисан а місцевим ху­ дожником Г. Барабанщипови:-.1, висить в Нурському музеї. Зображений на ній на­ піта,н Георгій Іnішев, Герой Радянського Союзу. Мені згадалась вона, коли з го­ ловою місцевого колгоспу імені Нірова П. П. Бірюновим ми піднялись на вер­ шину пагорба . - Ось тут, сказав Пwвло Петрович,­ проходили вогньові позиції батареї капі­ тана Ігішева.

... Увечері з штабу їх попереди.nи, що можливий серйозний наступ ворога. ОправДІі, рано вранці почався артилерій­ ський і Міtнометний обстріл. Потім по­ казалися танки, попереду йшли «тигри>>. Іх було багато.

Загупали наші гаубиці,

застукотіли бронебійники. Нільна та.н­ ні•в було підбито. Міни і снаряди воро­ га розірвались на ·вогньових позиціях на­ ших

аtртилерис11і1в.

Атаки йшли одна за одною. На дру­ гу добу позиції батарей капітана Іrішева атакували 50 танків. Виходили з строю

дня

видає

ОіЩна шини

ХІВа.lить­ 190 тонн

з

за

К')~р·сують

бій.

трактором

силоону

!Jt.'(rYCTaЛЬ ВІІ'СОКОЯКі>СНОГО СИ­ .ЮСV худобі .на сТІійловн7І період.

І. МИХАЯЛЕНКО. На фото ·ОПрава трак­ тори,сти Іван Петренко та

Григорій Олексенко, ~лів~

-

рООІВа.нтажеНJНІЯ

політ

...

артилеристи,• бере свій початок село, 'наз­ ване за ім'ям героя Нурської битви, Іntшево. Там, де війна залишила самі руїни та -з.гарища, тепер споруджено 300

-

будинків, школу, два клуби, тваринни­ цькі ферми. У колгоспі більш як чотири тисячі гектаtрі1в землі, багато машИІН.

шої розмови

для

моїх

сназав на закЬнче.ння на­

голова

• • •

Військова нарта веде мене все .-;алі далі по велю>их 1 міжселищних шmrxax курської землі. Поюз:""рі, Прохоровка, Ае­ сятки іншн.х станцій і сіл. Teoitip тут мало що нагадує про •ій.ну.

Зе•мля, колись зорана

вступили в ру­

Х01роше життя настало

зелено!

ма.си в траншеї. Ф01то А. Козака.

Від підніжжя висоти, де бились герої­

-

МЗІсу.

Кожного дня, роз­ ІІІОвідає ста·рший робітн_ик ,vtихамо Новицький, за­ к.lа,даєчо ПО 350-400 ТОІНН зеле.ної .ма.:и. У·се робюю з.~я того, що•б заготовити

Запеклі атаки ворога розбились об залізну стійкість радянських воїН'ів. 17 танків, до 500 чоловік залишили гітле­ рі•вці на полі бою.

односельчан,-

.1.0

під•во­ шофер

-

Герой-номадир

с~Іертю хоробрих

поля

машини роз·ва:'нтажен:і. Кож­ ·НИЙ з них ІПеревознть що­ дІНtЯ по 45-50 то.нн зеленої маси. Робітники розрівнюють ІПQдіРі'бнений люпин, •дода­ ють соло•ми, а бульдо.зерист І·ва.н Пе"Гренко ·ущільнює

Бій був запек.1нй, кровопролитний, нерівний. Фашисти оточили батарею. Ігішев і його товариші

з

І1ван Петренко, за .ним !:ван Бези,менний, !•ван КрИ­ шин. Одна-:дІві х.tщли;ни -і

люди, гармати ... Поруч з комбатом :ро­ зірвався анаряд, його засипало землею, контузи.1о. Але він nродовжував керу­ вати боєм.

Іmпашннй

комбайІНа.

одною аrвтома­

траншеї. ВІпра>вно дить свій самtхжщд,

си­

лосування. Три комбайни працюють JJa. збиранІ!Іі! Ось щ:щого з JJИX веде Антон Горобей:

-

зеле.ноі мЗІси, вчора 200 ВисQІК.их покавІНиків до­ бивається і 1ю~rбайнер Бо­ рис ТетІЯнич - 180-190 тонн силосної маси він шо­

колгоспу.

-

.тrікувала свої ра:ни.

ПІривільшо роз·нинулися з любов'ю оброб­ лені поля. ЗеленІє гичка бурякі:а, куща­ ться ізу?vІрудною волоттю коноплі, ко­ лишуться густі внеоні стебла nшеницІ. І

в бездонній ~иняві чистого мирного 'Наба багатоголосо і дзвінко рошш

вався. Луна ,війни все ще відгукується ...

...

спlвают•

жайво­

Чудееа героїзму виявплн радянські воїни на Нурсь!ііій дузі в тшпі серпні

1943 1року, розгромивши 30 ворожих дивізій, в тому числі 7 танкових. Битва ця

остаточно

завершила

рот в ХОДІі всієї другої

корінний

світової

пово­

війни.

Тут було зламано становий хребет

гіт­

лерівської армІї.

Ось

тільки обличчя його раптом пасуворІ­ шало досі коли неколи леміш плу­ га виверне мІну або снаряд, що не розlр­

снарядюш, за­

Виросли нові села,

Не .nолічити

героїв

полег;їих і жи­

-

вих, нідомих і безіменних: нотний шІтрі­ от здійенив тут те, що було йому лід силу, а часом і над силу.

Перед

ними,

героями Ну:рсьної дуги, всі ми схилJІє­ Ми стояли 1і дивилися в бік ігішевсь­ м~ голови. Наша праця напружена, ких позицій. Там, де хвилями пеорекочу­ самовіддана, праця б!.1я верстатів та у валась

нива,

етоІть

пам'ятник

артилеристам, нагадуючи

якою дорогою ціною nеремогу.

героЯJм­

людям про те,

було

завойовано

ВИ!боях, на нолrоопнпх

полях

1

нагорода доблесним воїнам. пам'ятати про це завжди .

-

фермах Будемо

Олександр ІЮЧЕТRОВ,


Хто читав, той мислить

НОВЕ, ПЕРЕДОВЕ У ВИРОБНИЦТВО (Закінчення.

Поч.

Саша Чотирикласнии Салов уважно- цроглядає нщtги на полицях район­ ної бібліотеки для дLтей. Перед цим здав уже про­ читаJН!: << Наш Ілліч>> Бонч­ << Черемиш Бруєвича , брат героя>> Нассіля , «Лі­ так вирушає з Мирного>> же Вибрав Алексеєва. барабан ­ читати: «Долю << Приго­ щик а>> Гайдара,

на 3-й стор . )

продукції. щадити норми і знизити соб~вартість перев.і'рку провQДить Зоотехнічна лабораторія и ну, вітамі­ якості •ін~убащ!йних яє ць на в:vrі.ст карот , трав'яно­ нів А і В. Вона ВІІзначає якість силосу дуже важ­ го борошна, зеленої маси, а також (що у:vІ•іш кор:-.1Lв ливо) перевфяє перед згодову.ва.нням с

··

200

на сирий tпротеїн і каротин. ОдержУJвати

дивиться,

дум,ну мущре

введенн я м в ка лорійно:сті раціонів досягае мо танож О жиру_ нормові суміші технічного тва рИfІНОГ

­ З введенням сухого типу год;іtвлі норму наванта в

механ!·зації в обслуго­

Ось чому :і .виникла необ~lідність

мі. нродоба­

(напов­ у вок з невеликою нільn.і-стю якогось .норм в вають нювача). В та:ких суміша х вітаміни nеребу

nііддаються попередньо стійко му стані, ос·кілЬІки соняш­ стаб!лІза,ції. Як наповнювач використовує мо и. и ннову .ма:Ку.х>у або подрІбненІ :зерновІ продунт

раз Наш доевІJД :і доавІJД Інших п'І'а хофабрик ще лового піДтверджує нвобх.І:днІ.Сть організації nромис Із застосJІванням їх наша виробництва nре м:І!нсІв . ви­ фабрика вже на 50 .nроцентіІВ .відмовил ась 'Від

ноштує. Це нористання риб'ячоrо жиру, що дорого рік. дасть Іжономії 36 тисяч к·арбованці'в на у'І'риманню по На фабриці проводитІ>ся досліД ~аст ь еко~ молодюІJна і ~урей,носутчок без сЬда л . Це номії 3000 карбованціІВ на рік. зав­ . Перед спеці а ліста ми шахаф абр ики стоїть всі цехи дан ня в найбл ижчі два рон и ус 'І'ат.ну.вати бата рея м и , механjзованими кліт.wвими лить знизити соб\·варт!ст ь прод1уокцП в

ми та орган ізоnу ють іrри-

бі-бл іо текарі

тують їх. АналІзи, до вечитачів, дені до відом у

книги розставлені поклас­

13 1;5

місяців оде ржала но

nол.!JІшення но. З метою пропаганди книжнової Л. І . Геrрасим енко вигото­ ·вила так зван у ширмочну.

СТУJПили

футболісти

ВІВТОРОК . П е рш а

Те.1еві зі й н і

11 .30 ІХ

Вс есвітньому

6

(М.) .

ві сті . 11.45 _ •

ф естива.1і

На

моло дІ и сту­

дентів. (Софія). 16.55 - Наш а афіш а . І7.СО - Для дітей. •Вечірні хвилинки• . (Одеса) .

Тел евізійний журн ал • до світла• · Для · школярів. •Зустрічі ,(Львів) . Тел евізіАні вістІ . з природою•. 18.30 18.50 - Телеві зійна реклама. 19.00 - Ку­ бок СРСР з футбола: •Шахтар• - СКА

17.20 -

is.oo -

(Киів).

21145 -

Літер атурний клуб ·•Ч орно­

морськиА пегас•. (Одеса). 21.45 -

Н а ІХ

( Софія) .

вул. Київська,

БЕРІЗКИ.

програма

(М . ) .

при с вяч еннА

-

Т Е Л ЕФОН И : редактор а

(М.).

17.30-

10.15 -

новини .

сі.~ьсь·

•Твор­

діти !•.

С Е Р ЕДА,

7

..,.,...,... ,.

С Е РПНЯ

Перша програма

12.20 - ТелевізііІні вісті. 12 30 - Репор­ таж про закриття ІХ Всесвітнього фести· валю молоді іІ студентів. (Софія). 17.25 сьогоднІ і •Вчора Наша афіша. 17.30 колгосnу ім. 105-ти• . (Харків) . 1 8.00-Для (Дніпро­ •Світлячок• . •Теремок дітей. Телевізійні вісті. 19.00 nетровськ). 18.30 Прем 'Ера - •Ставка більша від життя• . багатосерійного тел евізійного х у дожнього І н21.00(М.). серія). (І ьща. Пол фільму.

учнів системи профтехосвіти. (М.) . 18.00«JІю­ сТобі , юність•. (Л енінград ) . 18.30 сві· дина і релігія• . с Релігія в сучасному Кораб­ • Грін А. ОО 19. . ад) ті•. (Ленінгр 20.30 лІ в Ліссі » . ТелевізіАннА сnекта к.1ь. - •На добраніч, діти!• 20.40 - сЗ м ай­ СРСР артист ний (Народ . митця• ст ерні Програ м а ко­ В. Добровол ьськиА). 21.45 бала ­ JІЬорового телеб ачення. • Гусарс ька ). (М. . фільм да • . Художній

ІНД Е КС

(п артіА ного

життя,

-

3-82,

заступника редактора,

промисловості,

Броварська друкарня,

м асовоі роботи) І

киrвськоr

виступили та­

но:ма;нди

вої

волейбольні

заводу

м еталургії,

порошко­

раДгоспLв

Шлька

добір

т.аюі

вІд-~ токореспондента

-

4·67,

Газета виходить у вівторок, четвер l су боту.

відповідал ьного секретаря

-

3-18,

від­

фо-

ді-'У сі.~ ьського rоспор.ар ства

областІ, вул, НиУвська,

-

4·47.

Телефов - 4-57.

З а.м.

21.

,..,....,.. ##oC"~....:t"....:t"~~~4 ....~~~."

·-·-···-·-·-·-·-····-·-·-·-· ~-·-·-·-·БРОВ А РС ЬКО МУ КОМ БІН АТУ ГР ОМАДС ЬКОГО ХА РЧУВ АН НЯ н а nості-йну р обоrу

1:

П ОТ Р І Б Н кухарі., кухонні робітниці, касири ,

буфетниці.

За Д{)ІВідка ,юІ зІВе.рта т и'Оя .на ад·рес у : м . Бр ова · р и , в у.1. Ки ї:вська , 148. 2-й ІПаверх. Адміністрація комбінату.

-·-···-·-·-···-·-·-·····-·-·-·-···-·~ і

! ! !

і

і

і!

61964.

.................. ........................... ,,.......... .................................... ............................................................ - 6480. 2873 154. р.\дів

'УоІІ'ішно

нож чоловічі

Ад!реса школи: м. Б·рооари, •вул. Шевченка,

21.45 (М. ) . формацііІна nрограм а •'Іас • . - Но­ с В ел икий жи ттє л ю б •. (Л ь вів) . 22. 15 вини кіно~крана. Друга nрограма 10.05 - Телевізі й ні новини. (М.) 10.15 Для дітей. Мед ичні пора д и . (М . ) . 10.30 • Кол юча фортеця». Прем 'єра теде ві зіАноrо Угор­ художньо го багатосеріАного фільм у шко­ Для щиttа . (4 сері я) . (М.). 11 .00 ев із іА­ лярів . «В краю л ісової ка зк и• . Тел Фестивал ь с а мо­ ннА фільм, (М.). 11 .30 ( І(и­ діяльних анс а мблів народ ного танцю. новини . (М . ). Тел евізі йні шинІв) . 17 05 17.30 - • Т ворчіст ь мол одих•. Закри т тя т е хнічної т ворчостІ Всес.оюз ної виставки

50-рІччю

ТелевізіАні

Телеві зійна академія

154.

Шино­

місце.

ремонтники зайняли дру­ басі\етб олу з ге місце серед жінон .і перше з во­ серед чолові­ Л•ейбол у і\і.в.

, 3аЯ!ва батьюі.в , коп.ія оІІІіаоц'І'ва n'po .ноа·J>ОJJ.Жен•ня щю сер~ньо­ довJ.дка щю акл·ад сіом'і, дав.Щіка ЗІКТ обстежен.н.я міІСЯЧІН'НІЙ зЗІробіто к 11рацюючих, м атер.іа.ль:ннх умов сі.м ' ї, л<Ь~8!рсьюі доІІІід,ки .j фор­ м а N~ 26, особова <:пр ава У'fІНЯ .

Ф отоетюд Ю. Мосен жtшка. (Фотохроні ка РАТАУ).

орга н Б рова рскоrо ра йонного • НОВ АЯ ЖИ З Н Ь» де п ута тов коми тета К П Укра иньІ и р а /Іонного Совета трудя щи хся Ки е веко А обл аст и.

НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ,

нял а друге

Для прийом·у в mколу неообХІ~JІІ ІЮ nода.ти

............................................................................................................................................................ і

Всесвітньому фестивал І молоді й студентів.

жіночи х серед болу волей­ команд . Чоловіча бо.rшна ном авда те ж зай­

дОІЮУІМ·еІНТН:

чість молодих•, (М.). 18.15 - с Світ соці а­ - сФРО •- Худож нІй лі з му>. (М.). 18.45 СРС Р з фут­ Кубо к фі.1 ьм. (М . ). 19.30 •Н а передач а В nерерві бма. (М.). добраніч ,

представники

Броварська WкG.ІІа-Інтернат ОГОЛОШУ€ набір учнів в nepwнl І JЦJyrиA класи та учнів в ІІІ, lV, V, VI, VII, VIII кяаси.

когосnод арських з нань.

програ ма

і

Редавтор Є. ФЕДJІИ.

ТеJІевізііІні НОВИНІІ .

17.00 -

заводів,

11 зустріч фіз-нультурюша них ви роб~в одн у В. ІВКОВ, з серnня. звели внІчию (2:2) майстер спорту. командою, миронІвською

ВЛКСМ. сІм було вісімнадцять• . · Художній

С Е Р11НЯ

зм.ага­

зонах

сщ~ртс.мени

фІ­ ЛQДИЛ ЬНИКі•в обіграли фут­ ли nраво виступати в змагаQь, Футболі­ нальній частИН1 болістів Ірпеня . День в сти заводу електротех.нlч­ що відбУІДуться

Друга

16.50

• • •

<< Требу<< Гогол івсьний • . НиївськоУ хі>ВСЬІІШЙ ». Lнші. та матчі.в на п ершість облас­ птахофабрини т і . Сnортс мени заводу хо­ Названі ·НОЛективи мобу­ ще

Відбулось

О . СЕРГЕЄВ, . головний зоотехнік КиІвськоУ птахофабрики

фіJІЬМ.· (М.).

пІд­

rруп і .

Сам ові.ддано l'РУ\ІtЯТ ься .і інші пта шниці . з стІ Ноленrив нашої фабрини словнен ий .рішимо я за честю виконати с.вої зобов ' лозанн я . Він бQретьс І _ Лені­ те, щоб до 100-р1ччя· з дня народження В . пт ахівни­ на· добитис-я нових успіхів у ро зви т.ну

•--===е·G!!i~

лись

заводу торго­ фабрик

яйця від ·несуч­

фільмів,

В п ' яти

.машІtнобудуван­

л и ліде рс·Т·Во в своїй

що дозво­ раз а.

Фестива.~ь

піднесен­

ТОВарИСТВа СLТІЬСЬІКОГО перНа <<НОЛГОСПНИІJ{» .ня. й бас­ лу волейбо з шість р­ супе В ;Першому ту рі УспіШно .вистунетболу . никам и 'ГОргмашівців бул и номанди ·Збірні пил и с портсмени іа Ма·ка рівсь­ шиноре і << Т.оргмашу » кого район у . Н езваж·а ючи монтною заводу. Таргма­ на те, що торгмашівці бу­ шІ!вЦі зайняли перше міс­ ли << ГОСТЯМИ», ВОНИ заби­ з ,баснетболу і волей­ гос подарів це І

нни. .п е ршому піtвріччі , їм вручені цінн і по.дару

C&.. tAKH THH A

нн игах.

бібліотека ня м ю'І'уєтwя до відзначення 100-,річчя

зма.г.аннях

цих

в

вел ьного

1,5

10.05 -

по

читача-

з

велики м

З

облас т.і шос'Гі Ниї<всьної вис­ з футболу. Успішно

соціалі.ст ичн е зобов ' я·з ання а ки при плані 99,6, 11 О проценті<В. Раїса Тимофіївна на виконала учн у Пихтерєва одержа ла по 112 яє ць на ку рку•нес про­ 112 а н а иконал в . я занн зобов'я 98,5,. лланl при Віра Ми хайлівн а цеюіІв. По вирощJІва;нню К'У,Рч.ат т.і•в. Мозго.ва виноіш л а зобов 'язання яа 108 процен в і Щ передовики виробницm а бул и пре мійован

цтв а .

подорожІ

тури

д•ва

nрацівнини нюється Т И!\1 , що в неї вкл ючил ис ь всі н адбан ня м стає ді л ьниць, а ,дос.вtд передови,н і:в п т ашинці це ­ вс іх пта~іІв ник!,в. Добре відом·! успі х и Галиць ної, ху Н!Іітн ових несучок Ольги Пет ріІВни

7

ра,зом

читання

ідуть в шко-

лу І перед класом прочи-

б­ Запроваджуючи, та.ю~ом чином, нове на птахофа нар­ риці , ми за рік одержимо близько 100 тисяч бованцІв додатнооої еіюномії. пояс­ 'У cmx роботи птахофабрини багато в чому

яна за

такими

З

сторінці 1южн!й на я по м і­ де Зі·В у біблІотеці, я реком ендації чи­ тила , що діти з особливою даютьс nитанн ях : любов ' ю LДУ"f Ь с юди. А це тачам по таких nисати відгук на нии­ як ечні бібліот що У. все 'ГОМ щоден.нин, вести робtтнини вс і м скла.дом - гу, . я н и і чита ти нии­ 1\асич Гал ин а В асилівна, я.к виб ират про Ліснян гу, мої першІ ннн·ги за<вбІблі-отекою, . Нлавдія Феодосїіnна, зав­ В. І . Леніна ворота у Максимів­ ЛИ Олександра читальни~ зало~1. Пиндю­ пропус­ м'ячі, поля три пере­ ніsна а І'в ра Олександра Макси ~ів­ на · і Лідія тивши в свої два. нартни ні т абонен на , завабонентом та Гера­ ві,ряють зустрі ч п ро­ Н ас тупну роблять Лідія Іванівна, кож но ю чит а ча, сименно с у п е рни­ за писую'Г Ь вис­ вел и з с ильним і и з аналІ и­ сам є бІбліо'Г еНа'Рка бородя.нцям и . І\ра а­ ном ан з а картн Ось . новки юба­ книгол ми завзятим и С а­ nроходил а в сн ладни х по­ всіл я ко ст а­ лізом чит а ч а Нас яна і ми, т ому асу кл г.одних умовах. Та бровар­ В» << 3 учня , ші 'Рают ься прищепити юни м N2 3: << Відвідав сьні спортсмени й ту'Г зу­ пристрасть !ІІ.f{ОЛИ відвідувачам міли найти нлюч до воріт с у перникі•в і ВИІ'рали з ра ­ захоои· хунно м 2: 1, чим

приготj'Івання

це су:~тіш всіх необхідних

-

аналізам и

читання та ві·двідування» .

ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ

Побувавши дек.ілька ра­

- пре­ на фабриці спец іа л ьних вітамdнних добавон ком·бtнорм tв . збага ченн я м!.к<:І1В, ГІІр изначен их для Премікси

народне вис­

питання.

Введення

зв'язане невеликих доз М'і~родобаuюк в ко:\fбінорм я рівно­ з велиними 11РУднощами. Необхtдно добитис

мЬрного їх розподІлу в комбікормі .

те,

читає, << Хто лов лення: 'ГОЙ М ИСЛИТЬ» . А Х'ГО ОС­ МИСЛ ЮЄ СВОЇ Дії і ВЧИНКИ, той не зробить nоганого, той зу.міє найти розумний вихід і·з силадиого стано­ вища. той розум!Ію розсу­ дить і вир~шить будь-яке

ів ні в м іщу,вати ІНЛі'Іжовини не б\.1І, ш с 3 - 5 процент Висо кої курок,несучок _ дл я ку рчат і 5 - 7- для

рази .

про

го1щрив

що Саша, в1дповідаючи на питання бібліотекаІРя. м ис­ мислить ... лить. Дитина на приходюь МИмоволІ

великих у норМ'.Lв в обмінній енерrН (визначені енерго­ ою калоріях) , в сир()!V!У прот еїні з вказtвк з міІнераль­ протеїновоrо віднош ення, у но~плексі М;і.І\­ ними речовинами (,нальЦій, фосфор, натр!й), повин­ роелементами і віт·аМ'jнами. Нор,.'І1ові с уміші

в чощри

погл яд

Зосереджений

безпосередньо

огляди. бlблlо11рафlчнl ін­ літературнІ групові фармації про новІ книги . групові а налі зи, читання, бос!ди. Складають пл ани

народжrошя В. І . багато. Снажім о, з дня дають дано Зон рема, . Леніна останн! за Насян ліотени, по ремонту нниг той же 68 стЗJрт новій л ітературній ПІрочита·в м іс яці Надійшло літо. В 2 тощо. ленін­ дітей nрі-подорож і << По цей час бібл Ьотени райо­ кн иг, з них 17 про h"Раїни >>, м ісцях ж, читає ських ну повІІнні особливо про­ героїв. До того - оголошено конкурс юн их працювати . Но­ багато wраще, ні ж мину дуктивно читачLв ІН а wраще знання молодДІтям ро·ку. лого прочи­ прагне жен учень нни.г про В . І. Леніна. енар! бібл!от клаеів ших реко­ ли нан-іну за тати Вл аоне нажучи, нел ег­ про книги. розповІдають навчальним мендован у перел ічит и все те, що ко заному читаль в , же л ітературу. Для Тут плано~ пе ре гл яд зроблено і що .роблять до роб.1ять працівники підго­ лІ , цього віІдзнач е ння цієї зна м енполицю фільм ів. окрем у ту:вали ть з Районна б!блІотен а ве- ної дати. Де працюю книг: << Відпочивай Цікаво органі- ем оцією , за·взято, там на­ масову иро~ ш де зували Орга·нІ _ >> і весело серед біб- зуст,рі ч пр иходить усп і х . інші слец!а л ьн! тематичні зацІйну роботу О. БОЖКО, Систе м а. ІJ>айону ліо'Гек Вічно << пі:цбlрк и на тем и : вчителька, завідуJІча по­ и семінар ть проводи тично І. В. ЖНІВИіЙ>> (лро життя заштатним відділом шкіл << С'Горінна геро­ завЬду ючих сі л ьськими та Лені•на), редакції. бі.бл іотеками , їчного мин улого», << Юним шкіл ьними технінам», << Навноло сві­ ІІІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ту», << Бойовий шлях Ле­ Іюмсомолу >>, нінського << Любій малечі пр·о ціl\а­ ві 'Речі >> та інші . відбулося другу проrрал и гребін кі в­ НещодаВ'Но Для зручності в роботі пер­ ця м з раху ин ом 1 :3 . розиграшу

казу є йом-у відповідну л!­

хлопчина

Вони

бі бліот е ку 8 раз, прочитав за рlн 38 книг ... Мало читав про дітей героїв. Звернути увагу на краще

допо:11агають в роботі біб­

чи'Г а т и

'Герат уру .

;Іюжи.вних Оціінку поживн ост.і кормів і нормува'Н'ня сумІш! ре човин ро~раховуемо на 1ОО nрамі'в сухої

-

да.

дітям Сашиного ·віку і піД­

no

куреи;несучон

Ната­ з них: Смоленчун Світлана, ша, Оглезнє.ва Зуева Наташа, Лахно Лю­

плану

по

рекомендується

велиний

має

актив з читачів, ось дея КІ

проч~:~таного,

що

залом.

читал ьним

Бібліотена

що с подобалось

серед

Саші

1

в у;ваню

лено

Бібліо:rекаrр Оле.нсандра Ма~симlвна Пиндюра ці­

на,виться,

КНИГИ.

нал.lчує 1840 Абонент читачів, 440 дітей охоп ­

ва.

яєць

или ~ення по обслуговуванню молодияна збільш

ДО

ди Толі Нлюквіна>> Носо­

у раз!, ко­ від несучки і бі.1ьше м ож,на тільни в том поживних ли використову.вати збалансованІ -по всіх речовинах комбікорми _ перейшла лютою цього року •птахофабрина З бі лнової по­ на с ух у гаді,влю птиці з нарму.ванням сирому протеїну . Для висо­ живнос ті раЦ'іоніtв ти раціони з коп.р()Д у·ктивної птиці необхі·дно с.клада амін онислот , х ливіши найваж сту в:~-~і ! уванню врах речовин і м\.нроелемент!в. в·Ітам:інів, мінералЬІних

ІНВТQРЗ: рази,u а rnpи повній

біблlотена,рl висту­ самІ nають з доповідями, орrа­ тематичнІ ве­ нІ·зовують чори, ранки, нонференцІУ.

І

і

:

БРОВ А РС ЬКОМУ Р ЕJ\ЮН ТНО-МЕХАНІЧНОМУ З АВОДУ н а nост і йн у ро бо"Гу ПОТРІБНІ : інженери-конструктори, інженери-технологи, слюсарі, токарі, газоелектрозвар'Ники,

інструментальники, різноробочі. ПровQДить·ся ,набі р учн я.ми

г азоел ектрозв арн И'!!:Ьв .

тока.рі•в,

с.1юс а.р іов ,

З а Д{)ІВ ідка,)ІИ .зв ер т а'Т И()Я н а. цр есу: ~~ - Б·р ова­ р н, про~1 в узол , ВІnд!д!і.1 ка.дріІВ БРМЗ .

92 номер 1968 рік  
92 номер 1968 рік  

92 номер 1968 рік

Advertisement