Page 1

t/ролетарі

-

всіх країн, єдна/'m!ся/

_. . ...

5 Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих, Київської області

н!

10

працfВНИI<И

мтс

t

вищення врожайності цих культур, ШИРОI<О впро­ ваджуйте механізацію і передові агрономічні методи вирощування овочів і І<артоплі!

р.

92 (997)

Ціна

І<олг()сшtицf,

радгоспів! Забезпечуйте ШВИДl<е зростання виробниц­ тва І<артоплі й овочів! добивайтеся значного під­

ЛИСТОПАДА

1953

t

I{ОЛГ()СПflИі<И

ЧЕТВЕР

(/з Закликів ЦК КПРС до 36-х роковин ВеЛIІКОЇ Жовтневої

коп.

соціалІстичної революції).

ЗА ДОСТАТОК ВИСОКОЯКІСНИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ Сьогодні публікується Поста­ нова Рали Міністрів СРСР і Центрального Ііоиітету КПРС « Про розширення RИРібництва ПРОДnВОJlЬЧИХ ТОВilрів і поліп· шення їх якості». Цей документ -нове яскраве свідчення безу­ станного піклуваliНЯ партії і урилу про благо народу, про під­ вищення пого ;киттевого рівня. P,tJlJ. Міністрів СРСР і ЦК

чових все

ще

галузей

промиеловості тіПно дбати про те, щоб

випуска(;

продукцію,

яка не віДl/овідає г,воєю якістю і особливо смаковими ВJIaСТИностями вимогам радянського споживача. Подібні хиби ІІають місце, зокрема, в м'ясній, рибнШ, хлібопекарній і маргаРИНОВ1Й llромисяовоеті. Продовольчі товари, вироблювані підПРИGмствамп республіканської і КПРС відзначають, що за остан· місцевої промисловості, як прані роки значно зросло вироб­ вило, поетупаються своєю sшісництво ЩJOЛОRОЛЬЧИХ това~іп. тю перед продукці(;ю союзної у

1953

році їх випуск

lIромисловості.

зросте

несолоного

масла,

рення міцної г,ИРОВИННОї (іази а також вершкового масла, модля того, щоб круто повеРНУТI1 лока, кефіру та інших молочсправу виробництва продоволь­ них продуктів у розфасованому чих товарів у бік збільшення: вигляді_ Всебічно розроблені заходи по поліпшеннр, якості і їх RИПУСКУ_ «Невідкладне !!авдапня,- розширенню асортименту хліговоритьсл в Постанові, яка БLБу JlОЧНИХ виробів, борошна, КРУU та інших товарів.

публікується сьогодні,-ПОЛН­ гає в тому, щоб протягом най­ ближчих 2-3 років різко підви­ щити забезпечення населення М'ясом і м'ясними продуктами, рибl!Ю і рибними продуктами,

продовольчих

Однією з корінних хиб У ро· боті харчових галузей

ПРОI4ИС-

ловості є вкрай не:шачний вапуск розфасованих продовольмаслом, цукром, кондитерськи­ чих товарів у добрій упаковпі ми виробами, консервами та і з кра,сивим зовнішнім оформленням, які МаЮТЬ великий поіншими продуктам!!). у Постанові Ради Міністрів пит у населення. Тим часом СРСР і ЦК ІtПРС викладені відомо, що випуск продовольконкретні завдання по pi~KOMY чих товарів у розфасованому, !!більшенню в 1955-1956 ро­ готовому і підготовленому вигпрUдовольчих ляді не тільки

кcl.х виробництва

сприяє

збере-

довес­ женню якості продуктів, але й ти виробництво )4' яса держав­ дає МОіlі:Jивість обійтися без веною ПРОlІисловістю в 1956 ро­ ликих турбот в домашньому ці приблизно до трьох мільйо­ господарстві при приготуванні нів т()нн, або збільшити в 2,4 їжі, а також підвищує культураза порівняно з 19~0 роком, ру торгівлі і поліпшує обслужувирибництво ковбасних виробів ВdНUЛ покупців. у розв' язанні всіх цих та -до одного мільйона тонн, або збільшити в 2,2 раза порівня­ інших ЗdВJ.ань харчовим підвелику допомогу но з 1950 роком, а виробницт, приємствам во м'яса птиці-відповідно в покликані подати працівники різних галузей важкої і легкої І 4,7 раза. ЗавдаюJН по вллову риби проиисловості. Для випуску провстановлено на t 956 рік приб­ довольчих товарів у розфасова· лизно в кількості 36 мільЙонів ному вигляді і в красивій упацентнерів, або в 2,1 раза біль­ конці необхідні тара, спеціальпергамент, ше, ніж у 19f10 році. Вироб­ ні сорти паперу, ництво тваринного масла збіль­ картон, фольга, пелофан. Протоварів.

Передбачено

своє­

промис­

ловість несбхіднпми машинами і меха нізмами. У Постанові Ради Міністрів СРСР і ЦК КПРС намічена ве,Ли­ ка ПрОГрама робіт по будівнпц­ ТВУ нових, реконструкції і тех­ Flічному оснащенню діючих під­ приємств усіх галузей промис­ ловості продовольчих товарів. 3начно розширяється таILОЖ сітка складів і хuлодильників. Будівельні організації повинні подолати наявне тепер

В iHTepeCitX поліпшення якоспорівняно 3 1950 роком більш як на 41 процент. Проте обсяг ті і розширення асортименту і темпи зростання виробниптва прОДОВОЛЬЧ!lХ товарів Постанопродовольчих товарів тепер н(' вою Ради Міністрів СРСР і ПК забезпечують ЕИКОШ1НІІлзав­ Іtпрс передбачено забе!!иечиrи дання більш швидкого підви­ у в~ликій кількості sдачу торщення матеріального і культур­ гуючим організаціям м'лса добного рівня життл радянського рої ВГОДОВаності, що дасть можJJивість !!начно підвищити якість народу. Великі успіхи, досягнуті на­ м'яса і м'лсних виробів. Намішою важкою промисловістю, чено збільшити вилов цінних розвиток сільського господарс­ порід риби, виробництво чорної червоної ікри, вироблення тва і заходи по його дальшим у і піднесенню забезпечують ство­ вершкового

часно забещечити цю

серйоз-

чових підприємств. Публікова­ па Постанова передбачає знач­

гано забезпечують харчові підпрИGмства цими матеріалами. В риБНій промисловості відчувається недоетача дерев' яної найближчі рОlLИ по зростанню тари, особливо заливних бочок. виробництва олії, маргарину, lІарфюмерні, виноробні та інші всіх видів консервів та інших підприємства потребують більш високиї за якістю сItЛЯНОЇ тари продовольчих товарів.

з кожного гектара.

В сІльгоспартІлі розгорнулась боротьба за високий урожай нас­ тупного року. Під картоплю вноситься по 20 ТОІІН торф(Жомпосту на кожний гектар з добавленням мінеральних добрив. Lадlння картоп­

дань різкого підвищення забез­ печеності населення ПРОДОВОJЬ­

чими товарами і створення дос-

Останні вісті 3 колгоспів

татку продовольства в країні. Виконання річного плану мо­ у відповідь на піклуваннл локопоставок державі !!авер­ партії і уряду працівники хар­ шують колгоспи імені Леніна, чових галузей промисловості с. Плоске, «Бі.llЬШОВИК», с. Рож­ прагнуть добитися на кожному ни, трудящі сіл Рудня, Свиної­ підприємстві успішного вико­ ди, Літки. нання державних планів Яlt у М. Струневич. кількісному, так і в якісному ... ... відношенні_ Вони борютьсл sa * те, щоб забезпечити аальше зниження собівартості продук­

ціl, рішуче скороченнл

втрат

Беручи активну участь в еоціаJістичному !!иаганні, ра· дянські харчовики палко сприй­ мають слова Жовтневого !!аклn:­ ку ЦК КПРС: -Працівники промисловоо­ тІ ПРОДОВОЛЬЧИХ товарІв І Все­ мірно розширяііте виробницт-

Наступного року вирощува­ тимемо розсаду ранні овочі в 1200 парникових рамах. Про­ вадимо ремонт їх. Вичищені старі котловани, крік того, ви­ копано 10 нових. Завезено зем­ лю і в достатній кількості­

n

і

уряд

менту . .якість

останні

роки

цих

товарів

ШТУК яєць. Колгоспниuл Ната­ лія lllибта продала 300 літрів молока.

...

с. Світильне.

...

...

...

...

Л.) !!ібраlа вищиП,

ніж торік,

урожай. Вся площа піл городи­ ну виорана на !!8б. Заготовле­ но насіння помідорів, столових буряків, моркви, цибулі_

І. Швачко.

...

...

...

Понад 220 тонн иінеральних добрив під урожай наступного року завезли рільни~і бригади колгоспу імені Калініна. На ко­ жен гектар овочевої площі за­

плановано внести по

4 центне­

ри аміачно! селітри, суперфос­ колгосп фату та калійної солі.

устаткування для технічного ших ПРОДОВОЛЬЧИХ товарів споживчН! коопераиіІ і оснащення промисловості про- для населення нашоТ краТниl імені Леніна, с. Жердова. Сіль­

sa

1l0ВОЛЬЧИХ товарів. Міністерство

(ПереДО.І .ПР.ІД1;ll".

CJI. Проте ряд піДПРИЄIІСТВ хар· машинобудування повинне пос·

аа ЗU ЖОІТНЯ).

асортимент їх значно розширив­

...

Городня бригада цього ж колгоспу (бригадир т. Рубанка

А. Білецький. Колгосп імені Маленкова,

величезного

підвищилась

пило також у колгоспників по­ над 1000 літрів молока та 2000

перегною.

Багато треба зробити праціВ- во ПРОДОВОЛЬЧИХ товарів, бе­ 50 тонн картоплі та півтонни машинобудівних під- 8уотанно поnіпшуііте Тх якісты м'яса, по закінченні виконан­ !lначеJ:IНЛ надають справі підви­ никам шення якості продовольчих то­ приємств. У нас ще слабо роз- БІльше м'ясних І рибних про­ ня плану картоплепоставок і цукру іі Ін­ м'ясопоставок державі, продав варів і розширення їх асорти­ горнуте виробництво сучасного дуктlв, MaCIl8, Партія

ра­

не збільшення випуску !!асобів механізації і автоматизанії про­ лі провадитиметься квадратно-гніздовим способом. На знімку: вивезення добрив на поля колгоспу Імені Сталіна. цесів виробництва продоволь­ чих товарів. Великі заходи на­ мічені по підготовці кадрів. НапереДОДНі великого свята Визнане необхідним повне і горшечків. Включаючись у переДЖОlJтне­ торфоперегнійних безперебійне забезпечення під­ приt;МСТВ, які виробляють про­ ве соціалістичне змагання, кол­ Ланка виготовила понад 50 ти­ довольчі товари, сировиною, госпники артіл~й імені Молотова сяч штук.проте колгосп затягує матеріалами, паливом, електро­ і «Червона У країна) зобов'sза­ ЧОIlУСЬ будівництво теплиці. Ар­ вже лися до 1 листопада !!акінчити тіль «Червона У країна) енергією і устаТКУВаННЯМ. закінчила спорудженнл одної всі сільськогосподарські роботи, Боротьба sa ствоуеннл в на­ шій країні достатку продоволь­ завершити піДГОТ(JВКУ громаІСЬ­ теплиці. За ВИНЯТКОІІ одного телятни· чих товарів -справа величезної кого тваринництва до ЗИllівлі, державної ваги. Рада Міністрів розрахуватися по здачі ~cix ка, який ще бе!! стелі, в артілі СРСР і ЦК КПРС вважають, що rільськогосподарських продук­ с Червона Україна) всі тварин­ ницькі приміщення відрем:он­ забезпечення крутого підне­ тів державі. В обох колгоспах викопана товані. сення виробництва продово.пьПлан поставок продуктів тва­ чих товарів є одним з найваж­ картопля та закагатована длл Jlивіших завдань радянських, садіння наступного року й на ринництва державі виконаний иаРТlltних і профспілкових орга­ фураж ХУllобі. ЗібраFlі також на 90-95 процентів. Сьогодні­ нів, і зобов' лцють міністрів, овочі. В співдружності з меха­ завтра. колгоспи пі мають пов­ артілі завершили ністю розрахуватися з держа­ керівників відомств, голів Рад нізаторами Міністрів і секретарів Централь­ оранку зябу під весь ярий клин. вою. Проведено деревонасадження. них Комітетів Іtомуністичних Приведені в порядок скирти Жваво йде в ці дні торгівля в со.поми і сіна, полова. партій союзних республік, голів Городні бригади і парнико­ магазинах. Прикрашаються бу­ крайвиконкомів і облвиконко­ мів і секретарів крайкомів і води розгорнули підготовку до динки. Всюди лозунги, транс­ врожаю паранти. Село набирає святко­ оБКОМіВ партії подавати всемір­ вирощення високого ранніх овочів. Перед веде в Зllа­ вого вигляду. ну допомогу підприємствам про­ Г. Медведенко, иисловості продовольчих това­ ганні паРllИкова ланка О. Прос­ агітатор. рів у справі виконання постав­ курко з колгоспу i~leHi Молото­ с. ГоголІв. ва.Щодень більшае тут кількість лених перед ПРОМИС.JIовістю зав­

шується в 195Ь році в два ра­ те лісова, папеРО1Jа, lІеталур- сировини, 1Іменшеннл наклад­ зи порівняно 11 1~50 РОКОМ:, гійна і легка ПРОlІрсловість по- них видатків і витрат обігу.

сиру-в 3,3 раза, цукру·піску - в 2,1 pasa і пукру-рафіна­ ду-в 2,6 раза. Великі зав· дання встановлені також на

Київська область. Колгосп ІменІ Сталіна, Чорнобильського

не відставання у своїй роботі. йону. славиrься багатими врожаями картоплІ, якою засlва€ться по­ Партія і уряд створили всі над 300 гектарІв. Ланка колгоспниці комуністки д. І. ІІелагечі на умови для успішної роботи хар· площІ в 6 гектарів зібрала в середньому по 607 центнерів каr.топлі

ське споживчс товариство заКf·

А. ПашкJІська. С. Літк",.


ст!

2

3

t !

П

n

О

Е

Ц

~ ЛИстопада

L

'Роху

1953

АГІТАЦІЙНО-МАСОВОї РОБОТИ

ПРАКТИКИ

Бесіда агітатора в тракторній бригаді МТС-вирішальна сила в сільському rocnoAapcTBi -3авдяки піклуванню Кому· ністичної партії та Радян t ько, го уряду МdШИННО - тракторні станції вир о слп у великі соціа­

уряду про заходи дальшого роавитку сІльського госпо­ дарства серед мехаиlзаторlв. Нижче вмlщуємо УРИВОК а бесІди . проведеноТ комуиlстом-агlтатором т . Коливаєм Ф . А­

тористів - т. Бобошка П., що водить т!!актора ХТ3. У жовтні, працюючи в колгоспі імені ПроаналіЗУЄIІО, товариші, від- механізаторів, незадовіЛЬНОі ор- Кірова, с. 3аворичі, він вп, Кагановича. с. Рудня.

на наочно бачити і на ПРИК.ІІ 2 ді вашої МТС, яка наліЧУj ; понаJl 10U умuвних 15,си,nьних трак·

**------

-----**

процентів вертl.!, як вчить партія,

9U

прикладу розповім вам про за­ ро/Нтки одного !І наших трак­

у тракторніll бригадІ, що працює на панах копгоспу ІменІ

лістичні підприє"ства. Це мож·

торів. Близько

МТС забезпечується постіtt· ними кадрами lІеханізаторів, які одержують підвищену га­ рантовану грощову Оllлату . Для

Готуючись rlдио зустрІти 36-1 роковиии Ввпико1 ЖовтневоТ соцlалlстичноt рввопюцlТ партllІна органІзацІя Бобрмцько1 МТС ПОСНІІЮЄ РОЗ'яснення рІшень партlТ та

діяль- гані!lації праці, низької тру до- риби в

85

трудоднів .

не

по окремих йому належить до виплати 593 усіх ПОЛhОВИХ робіт ПО кол­ ність своєї бригади, що працює вої дисципліни госпах своєї зони виконує МТС. тут, у колгоспі імені Каганови- бригадах. Слабо в нас також карбованці, крім того, зерна Ще більше :\ростає роль МТС ча, і ми наочно

у світлі

рішення

вересневого

поба.чимо, що була

ці недоліки мають місце 11 у на-

поставлена

BilllliHHY

боротьба за та інших продуктів сільського

якість ремонту машин. \ господарства - вартістю в 4~O

6 листо~ада 1953 року минає Нденуму ЦК КПРС. Вони пок.аи· шій МТС. Державний план уро- Усунення цих недоліків дасть карБОRанців. 6О рОКіВ з ДНЯ смерті П. І. Чай­ картоплі, нам можливість використати у відповідь на. заклик пар · кані відіграти вирішальну роль жайності зернивих, ковського-великого

у виконаl:tні поставленого пар­ овочів не виконаний . 3а 10 к?жну машину на повну потуж- тіІ в МТС прибувають інженер- композитора . но-теХНІчні і агрономічні &ад· На знімку; П. І. ті є ю та УРЯДОМ завдання-в місяців у цьому колгоспі надоє- НІСТЬ. найближчі JlB(J.-'l' !)И роки забез­ но всього лише по 1006 .вітрів б ри Це даJlО можливість заб~з- КИЙ. ШЛЯХИ поліпшення ро оти У печити повний ДОСТаТОК сільсь,

когосподарських кр(J.їні.

Проте

продуктів

n д і яльн~сті

молою!. на корову .

у ні

МТС є ве­

ликі недоліки, які гальмують да.льшиЙ розвиток сільського господарства . На них особливо С.llід зупинитися.

ЦІ недощки мають місце й у нас

цьому вин-

МТС

печити кожний

fi ми, механізатори.

колгосп

росІйського

ЧАЙКОВСЬ.

зони

діЯJьності МТС агрономом і

1О ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ --Товаришу Гузій, вп, як Партія вважає головним зав· !І 14: колгоспів - зооветспеціабригадир, ще й зараз не зро- даниНIІ MTC-піДВQщення вро- ліr,тами . Прибувають нові кад- Зневажливе ставлення . . жайності всіх сільськогосподар- ри і в майстерні МТС. б или належних висновКІВ до родильного будин~у з РІ- ських культур, мбезпечеННJI шень партії та уряду. Якби росту та. високоІ продуктивнос- . У вагою D піклуванням П~ВИН­ 3 65 років свого життя 48 не патріотична ініціатива тракторної бригади на чолі з т . Чередничком П . І., що прийшла в пі дні на підмогу , план ~яб-

ті громадського тваринниптва, збільшення ва.вовоl продукції зеМJlеробства Й тваVИННИl\тва в обслужуваннх колгоспах. Пар.

ні ми оточ~ти. н?вопри~уЛl K~Д­ я віддала роботі ак\' шерки, з І ри спещаЛI~ТІВ 1 мехаВlзатор!в. них 2'~-завідУЮ сі,nьським ро­ Кожна вкаЗIВК~ агронома, Ш­ дильним будинком. Тисячі не­ Жt:нера., JI~xaНlKa. що сп~ямо­ мовлят, прийнятих мuїми ру­

у своїй постанові «Про захо­ левої оранки по колгоспу й тія та уряд створюють машин- B~Ha. на шднесення якосТІ ро­ каllИ, починали свій життєвий ди по дальшоиу поліuшенвю досі не був би викою!.ниі1. Не но-тракторнии станпіям всі умо- БІТ, повинна бути неухильно шлях тут t.epeI моїх ПnРUJlіль і такі, що самі народилися роботи машинно" трактuрних uеревелося ще в бригаді tt бра- ви для успішного виконання виконана. Це н B(J.C маю на постаВlеlЮГО перед ними завЄ нам чого. повчитися-куль- тут же, в цьому будинку. станцій» l'ana Міністрів t;PCl' коробство. і

Центральний

Комітет партії

~ вазі, товаришу

Савельєв; ви дання.

тури в роБОТІ Й У товариша, щ.о

Час, у який живемо, - чу до·

В період !І 1954 року оо l-е прибув по на(', з ПРОI4ИСЛОВОС~I, вий "Іас. Партія та уряд все вказують, що багато МТС дозволили собі в ні,. з 18 на 19 жовтня орати без передплужтравня 1957 року держава пос- -слюсаря М. Тарари. ВІН роблять для щастя радянської незадuві.llЬНО впкористовують ників, мілко. таВІІТЬ сільському господарr.тву пр.ави.llЬНО СТ;j,ВИТЬ питав.ня ~po JЮДИНИ. Тому Н пеЕна, що не­ трактори і сіЛЬСЬКОГОСПОДарські машини,

не

вик о нують

ві рних зобов'язань

Сері10ЗНИМ неДО.llіКОIІ У робо

дого­

перед кол­ ті МТС

є

велиqезні

не менше 750 тися q TpaKJOpiB. збlл~шення в май?терНl КІль­

простої у тому числі

250 тисяч

просd.П- КОСТІ

ходового

ГUСШНІИ, особливо ЩuДО стро · ТРlкторів, комбайнів та інших них, а. також необхідну кіль- виступає проти того, що uблад­ МаШИН кість сільськогосподаР('ЬКQХ нання для лиття деталей не ків і якості польових робіт, сіЛЬСЬКUГОСПОJlарських не Зdбезпечують виконання дер­ У найвідповідальніший час 1'10 машин, автuмобіJlів, автопере- ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ. Це все-шляхи до корінного жавних планів ~рuстання вро· льових робіт. 3·за всіляких тех- СУВІ:ІИХ Майстерень, іншого уста інших неполаnок таткування. 3а ПОRіJlомленням, поліпшення роботи МТС. Іти жайності сільськогоепuдарських нічних культу р і продуктивності тва­ простої тракторів у час осін- яке одержа.Dа дирекпія нашої нам усім цими шляхами, намі­ риннпuтва. Низьким є рівень НЬОї сівби і зяблевої оранки І МТС, ми вже найБJlИЖЧОГО ча- ченими в постановах партії та меланізації та міжрядного uб­ склада.llИ в нас 20 проценrів су ОДt'РЖУЄIІО 2 Тl'dКТОРИ "Бе- уряду; всім організувати свою

робітку картоплі й uвочів. МТС усього того часу, що трактори ларусь»,

беруть вкрай недостатню участь в механізації ТРУДОllістких про· цесів на тваринницьких фермах.

6

1943 року, в BCtHapOJlHOrO свята

ПРіЩювали.

ПростоІ машин, бракоробство плесаджа.llОК,

-

нас.nідок низької кваліфікації

листопада

переддень

3 КОllбайни і 9 розса- рuбuту за прикладом передови­

Jlосадильних машин,

Р'

ряд

12

іВШllХ

Jld.- торів !І чеr.тю виконає

шив.

день дивитися тедеві~ійві пере-

лових, адмі піrтративних , куль­ TypHo-пoбyToBиx будинків і ве­ від німецы\-фашистськихx ~a- споживання - шовкових, шер­ лика кількість промислових під­ гарБНlIків столицю РdДЯНСЬКОЇ стяних і бавовняних тканин, ПРИЄІІСТВ. Впорядкuвані селища

Десять років минуло з того часу. 3dВJlЯКИ велиqезному піклранuю Комуністичної партії і Рd.дянського уряду, завдяки неоціllИl4ій попо»озі всіх братніх народів СРСР, насаиперед великоl'О російського народу, кил-

3а роки четвертої п ' ятирічки в ІІаропне господарство міс­ та вкладено близько 6 мільярдів карБОВ(J.нців. Кияни одержали після війни понад 1 мільйон 500 тисяч КВd.Jlратних кетрів ЖИТJlовоі площі. Перевер-

ані

ТРУДf\ощів

не

почуваю:

ПРИЙllаю нових громадян сиціа­ лitтичної країни.

Однак останні..

часом

мепі

все важче пр;щювати, і тому лише, що я не в змизі ство­

рити в будинку належних умов

постав- ~риміщеllНЯ не

лене перед ним завдання.

Великого Жовтня, доблесні воїІК у рік РОЗШИРЯЄТЬСЯ вини Ра.дянської Ариіі визволили роБНИIПВО товарів народного одягу, взуття, иебдів .

відповіJlальні­ Пишаю­ ся нею, лruблю П. День чи ніч, КОJИ я на ройоті,-ані втоми,

карто- ків, і наш колектив механіза- для породіJlЬ . Минають рики, а

КИїВ СЬОГОДНІ

України-Київ.

ма почеснішої ,

lНcTpYMeHTY; шої справи, ніж моя.

виросли в Жvвтневому, ІІечер­ СЬКОМУ, 1\11 гановичськоltу, По·

ремонту ється, 1 зараз воно на!lіврозвалене: дах протікає, обдерті стіни, кухвя-без піnлоги.

Гадаєте, коштів нема? Нав­

дачі -театральні ПОСТаНОВКИ, паКJJ,-10 тисяч карБОJ>анців кuнцерти, кінофільми. держав~ відпустила на ремонт, Нііf1дорожче

і наЙціннішР.- а ГРОШІ

потраllИЛИ

ЧОМУСЬ у

це наші люди. В Києві живуть КОЛГОСП імені Кірова, де J1 за­ і творять відомі всій країlJі грузли. Ніяк не сuрuможеться видатні вчені, письменники та голова артілі т. Бруєнко витрапоети,

артисти,

художники,

тити їх за првзначенням. Н

дільському районах .

композитори. Тут працюють но-

евистачає У нас також ме-

У Києві зосереджені ве.JIикі культурні і наукові си.пи . Тут­ понад 140 загальноосвітніх шкіJI, Акадеllія наук і Акаде­ міл архітектури, понад 1ОО

Хто не чув про видатні трудо- рл , Просила т. Бр~є н.ка, заві­

ватори промисловості і будов. ДИКаментів, білизни,

інвента­

ві діла. токаря· швидкісника за- JlУЮЧОГО раЙЗДОРО~ВlДДІ.ІІОМ Т.Бо­ BOnY «Червоний екскаватор), І РИМСЬКОГО-В'.КИВІТЬ же, за~ОДІS!

лаУРfата Сталінської премії Ві- Все дарма- НІхто з них НlЧОГ? талія Семінського , про славні Прошу, шановна редакЦlЄ пи в ltороткий строк підня.пи шено довоєнний рівень поста· науково·дослідних за.КJадів, 8 діла знатного муляра країни, CCTaxaHUBeUb», - вплиньте на своє рідне місто !І руїн і попе- чання електрики і води насе- театрів, більш як 6U клубів лауреат3. СталінськоІ премії НИХ. лу, зробили його ще кращим і ленню . Жиrелі міста ОJlержа.ли і ПCl.лаців культури, близько впорлдкова.нішим, ніж воно бу- дешеве і зруqне паливо-газ. ~OO бібліотек, 9U стаиіонар­

.110

до вinШI.

КОЖНИМ роком Київ po~- них КІНоустановок, 1Z музеїв. Р остається і кращає. В н. иніш- Справжнім вогнищеll пропаган-

3

Відбудованиtl волею Комуніс-

.

б

тичної партії, Кпів перетворив- ньому ропі на житлове БУJlів- ди І великою скар ницею ідеП ся в один

пицтво міста Jlержава віJlПУСТИ- МарКсизму -ленінізму

та дає Батьківщині

Тепер

та

багатьох

с. 3аворичl .

кияни, як і весь ра­

дянський народ,

з

подвоєною

здій­ сненням невідкладних завдань, висунутих Комуністичною пар­

ніж у МИНУЛО- товлять lНженерlВ, еКОНОМІСТІВ, тією і РаД!НІСЬКИIІ УРЯДОМ, ус­

потужні МУ році. Сотні, мільйонів кар- І машинобудівників,

с. 8ітківська,

завідуюча РОДИЛЬifИМ будинком.

---

Магазин праuю€

є філіа.л енергією ПР(J.UЮЮТЬ над

s наllбільших інду- ла 230 мільйонів карбованпів- Ц ентрального IIY!leIO о. u І . стріа.пьних і культурних цент- майже на 60 мільйонів карбо- Леніна . Десятки. By~iB lIiCT~ ~oрів країни. ПРОlІисловість міс- ванців більше,

Івана Рахманіна інших!

гілротехні­

пішно

пе, ретворюють

в життя

з перебоями НеЩОJlавно в селі була орга­ нізована торгівля Х.llібобу лоч­ ними

виробами

для

ЗНііЧНОЇ

кількості Н(J.Сt.llення, що не іригаційні екскаватори, уні- бованuів витрачаються на спо- ків, агрономів, педагогів, ліка­ рішt'ННЯ п'ятul сесії Верхивної зв' язана з сільським ГОСIJодарс­ кальні верстати-автомати, шта- РУJlження шкіл, лікарень, клу- рів, праці~ників мистецтв та Ради Союзу РСР і вересневого твом. Проте утвореНіЙ для цьо­ ІІленуму ЦК КІІРС. Свої тр,до­ бе.llеуклапачі, автоматичні на- бів, бібліоте&, на вцорядкуван, інших спеціалістів . го мага~ин працює з !lнаЧВИI4И ві подвиги вони присвяqують вантажувачі, баржі, транспор- ня і озеленення ВУЛИЦЬ. Тіль. .. переБОJiМИ. тери, сільськогосподарські ма- ки на заБУJlОВУ Хрещатика в У КИЄВІ п~ацює телевl3I~НИП найурочистішому святу радян ­ 3. Смирнова, шини і запасні ч3.стини до них, 1951 і 1952 рр. витрачено по- центр. ТИСЯЧІ КИЯН, житеЛІ ба­ ського наРl ' ДУ - 36-м роковипенсІонерка.

мотоцикли, художню кераміку, над 100 мільйонів карбованців. гатьох навколишніх

рентген-і фотоапарати,

медич- Невпізнанною

стала

ciJl,

а та­ нам Великоl Жовтневої СОl~іаліс-

околиця кож lІіст ЖИТОllира, Чернігова, тичноі революціІ.

ний інструментаРІЙ, кабеJlЬ і міста-Д(J.РНИЦЯ, Ае після віl1ни Ровно, Гомеля та інших мають точні електроuрuади. споруджено понад 6 тисяч жит- можливість шість раз на ТИЖ-

--------------------------------------

Адреса редакцІї:

БИ

Dl4544

С. Герасимов,

О. Васильвв.

с. ЛіТКif.

Редактор

С. ПОГРЕБlнськиА.

с. Броаари. Київської областІ. вул. КІрова

--------------------~----------Броварська районна друкаРНІ КиІвського обласного уuравліИВfl культури 11... 1944-2аО

92 номер 1953 рік  

92 номер 1953 рік