Page 1

СЕРЕДА

28 листопада

2001 р. N!! 91 (9292}

Виходить з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.

Михаи-по ДVДАР.

• • •

•!ііі

ro.noвa nрав.nіння ВАТ иІі36Нн

~

...

ВАТ 11&РОВАРСЬИИЙ ЗАВОД &VДІВЕПЬНИХ ИОНСТРVИЦІЙІІ:

• •

ловому

будівництві,

......•' ... .....•••, :..

а

саме: відмова від типових

. :·.

проектів, підвищення ча­

....

стки малоповерхових бу­

:

дівель, розмаїття архітек­

•'і

турних рішень, підвище­

•:': ..... ......

ні вимоги до теплозахис-

t

них властивостей зовніш­

•..•"'

ніх стін зумовили необхід­

ність використання тепло-

• ефективних дрібноштуч• них стінових виробів. : Ними стали перлітобетон• ні стінові камені, що їх ви• ГОТОБЛЯЄ ВАТ "Бровар• ський завод будівельних конструкцій".

Сьогодні, йдучи в ногу з часом, колектив підпри­ ємства вносить свій вклад

у вирішення важливого державного

завдання

--

енергозбереження у буді­

вництві. Отож виготов­ перлітобетонних

лення

виробів для мурування теплих

зовнішніх

стін

одно- та багатоповерхо­

вих будівель є одним з пріоритетних напрямів ді­ яльності заводчан. А початок цьому було ~окладено у 1994 р., коли

......ли

почали впроваджувати

""'~~-запропоновану Україн­ ським НДІ будівельних матеріалів та виробів тех­ нологію виробництва те­

плоефективних стінових каменів (СКЦ)

з дрібно­

•'і .: .......

З

метою енергозбере­

ження

відпрацьовуємо

СИСТему ЗОВНіШНЬОІ'О уте­ ПЛеННЯ

вже

існуючого

житлового фонду, яку не­

обхідно довести до нових теплотехнічних пара'\Іет­

рів. А впровадження роз­ робки спеціалістів заводу "Строммашина" (l'І. Чер­ каси) дозволить переосна­ стити автоматизовану лі­

нію з виготовлення пер­ літобетонних виробів, де їх теплова обробка і су­ шіння ряться

суттєво і

приско­

дадуть

значну

економію.

Нині користуються по­ питом

наші СКЦ розмі­ ром 390х70- 190х188мм,

що в залежності від щіль­ ності пuділяються на теп­

лоізоляційні та конструк­ ційно-теплоі~юляційні. До

зернистого перлітобетону,

того ж відповідають

що, завдяки своїм власти­

характеристикам щодо с.Іі­

востям,

по

вважатися

праву

може

будівельним

yci:v1

цності і морозостійкості.

го піску та дрібноштучних

При цьому маса повноті­ блока становить лише 8-1 О кг в залежнос­ ті від щільності (для порі­ вняння: 3-пустотний шла­ коблок важить 22 кг). Пе­ рлітобетонні камені легко обробляються (можна пи­

стінових виробів (за віб­

ляти

матеріалом нового поко­

ління. Освоєнню сучас­ них технологій сприяло і те, що на підприємстві на

• той час діяли цехи з ви­ пуску спученого перлітно­

..... :

~--------

лого

ножівкою),

зручні

ропресовою технологією). Зараз ведуться роботи з

при

удосконалення вімілення спучення перлітової уста­

вбити цвях, дюбелі, що потім :чіцно в ній трима­

новки,

ються.

укладанні

куди

можна

в

без

стіну, зусиль

Крі'\1 того, не погіршуLть-

•·

ся парапроникність таких •••

стін. Якщо виконати цей

:k·•

•/ •.... , правилами, то експлуата- • ція без ре)юнту тривати- •:::: ме 8-10 років. При то:-.1у, •) що перлітобетонний сті- :; новий камінь є довговіч- el ним матеріалом і здатен ••• вид зовнішнього

опоря-

дження якісно, за всі~ш

експлуатуватися багато .~ десятків років. Недар;ча е\ броварчани вибороли те-

вих матеріалів (СКЦ) для будівництва шести моно-

•: · ••• літних хмарочосів висо- • тою понад 100 '\Іетрів на .: Троєщині. А на реконст- ••• рукцію столичного заліз- • · ничного вокзалу із зава- •·· ду було відправлено 1200 • · кубічних метрів залізобе- • тонних плит, що їх засто- •••• сували у підземних пере- ••••

ходах. Плити перекриття

•?

• тримують навантаження •Яі еІ 122 тонни, були виготов- .;;:• лені для реконструкції Бе- .; іншої модифікації, що ви-

сарабської площі.

не лише виготовляє якіс- :.1:~ ну та актуальну продук·'''' цію, а й споруджує з неї ••• житло. До речі, вперше в •::'• світовій практиці 9- і •·•·: 8 ,, 10-поверхові будинки із _.• перлітобетонних стінових е:аі

ка~Іенів на вул. Грушев-

більш

у будівельній практиці ще 8 ,,

на горищі. При цьому у

цьому

2,5

раза зменшиться тов­

штукатурка, пофарбована

(у порівнянні із ~~арубіж- е••

щина утеплювача та нава­

атмосферостійкими фар­

ниии

нтаження на перекриття,

~шт у при~Ііщеннях, а рі­

бами. Останніс\1 часо:ч все більшої популярності на­ бувають водно-дисперсій­ ні фарби, основною пере­

нку,

вень тепловитрат на опа­

вагою яких є те, що вони

лення

розчиняються

латуру

зернового

складу

І, нарешті, такі стіни пе­ редбачають будь-які варі­

піску, наростити потуж­

анти

ність його випуску. У тому

поверхня перлітобетонно­

числі це будуть утеплюва­ чі, які повністю замінять

го каменю нібито призна­ чена для найкращого зче­

в той же час буде створе­ но оптимальний мікроклі­

ського.

нижче

європей­

то:чу

опорядження,

поширеною є

адже

при

тонкошарова

у

екологічно

воді

й

чисті.

на оплату 11раці у судо-

дно зі ст.

бітної нлати нрацівни-

во~ІУ ворядку. Робиться

конів нро нрацю в Укра-

кам з вини роботодавців.

це шляхом ІюданшІ

їні працівник може зве-

Цю1 не лише порушу-

зовів до судів. З початку

ються вююги трудовОІ'о

2001

року в

110-

233

рвутися

інтересах

_

й

своєю дешевизною

із заявою про

вирішення

в трудових колск-

ЗАrРОЗА

тивах та ворушуються

місячний строк із

-

дня. коли він діз-

навсн або ІJОВИІІЄІІ

ковститу-

ційні врава 1·рома-

днн. Для зано6і-

був дізнатисн вро

СТА& ІП ьноСТІ

норушення сво1·о нрава. Точу звер-

І·аншІ таки~І нра-

таюсь до врацівни-

вонорушенІІНс\І

ДЕРЖАВИ

~~ і Ж ра Й О І! І! О 10

ків: не віддавай-

'І'еСЬ ІІа УМОВЛЯІІІІЯ

врокуратурою но-

роботодавців тро-

стійно нраводять­ ~------------------------------~ ХИ ся нереві рки дотри:vІан­ ІН!

НіДНрИС~ІС'І'Ва~ІИ,

устаноuа~и Броварщини ВИ~!ОІ'

Ji!KOHO-

'ІИННОІ'О

1·ро:чаднн

цивільних

14

зовсім

І!У'І'О

Хо'ІУ

'І'ИС. !'ривень за­

Дi!BC'J'Bil. Так, лише внро­

борІ ованоі

доuж І!ИНіШНЬОІ'О року

влати.

за рl'зультата_чи цих

не­

р(•вірок було внесl'ІІО актів

47

нрокурорсJ,КОІ'О

реаІ·уваІІШІ,

завдяки

чо~ІУ виплачено

заробітноі

її

ІІl'

••·· •••

ський регіон, а й багато

Продовження теми на 2-ій сторінці.

розвіяти

~1іф: За ІІОЗОВ ДО суду Не­ обхіДНО нлатити держа­

Хочу

зазначити,

!Ірокурор

ІІОДdС

що

вне і\ІИТО. Відновідно ст.

4

ІІОЗОВИ

декрету Кабінету Мі­

до судів нро захист за­

ністрів

конних

державне ~што" від його

нрав тих

І'РО~Іа­

України

"Про

ти­

дян, котрі за ста1ю~1 здо­

сплати робітники і слу­

сяч заборІ·оваІюї заробі­

ров'н 'ІИ з інших новаж­

жбовці за нозова:vш нро

165

тної І!ЛіІ'І'И.

них

Окрі~1 того, ст.

згідво зі

І 3-ю Цивільно-11 ро­

цесуальноІ'О

!!рИLJИН

захищати суді

ІІС

свої

самостійно.

України нрокуратурою

іще на одночу :-.юменті

вживаютьсн

--строках звернешш до

заробіТНОЇ

плати звільняються.

При

цьому варто наголосити

заходи

СТЯІ'НеІІІІЯ

МОЖУТЬ

права у

кодексу

Аркадій ЛАПТІЄВ, ІJО:ІІічник ;чіжраЙОІШО!'О 11рокурора.

І РОПИСНИ НЕ ІіVДЕ!.. Конституційний України

суд

зокрема, вирішив визна­

року,

на відкритому

ти неконституційним по­

ски (виписки), згідно з

1 пун­

яким паспортна служба

Положення про па­

органів внутрішніх справ

пленарному засіданні оприлюднив прийняте

14

ложення підпункту

кту

4

N2700

щодо пропи­

поточного

спортну службу органів

застосовує

року рішення, що стосу­

внутрішніх справ, затвер­

правило дозвільний по­

ється інституту пропис­

дженого

рядок вибору особою

ки, повідомляє кореспо­

Кабінету Міністрів Украї­

ндент Укрінформу. КС,

ни від

листопада

постановою

як

загальне

місця проживання.

1О жовтня 1994

--

-

звиКІІА до ~~новоrо )І(ИТТІІ'' Передплачую вашу газету з року

-

1953

з тих пір, як переїхала в Бро­

жипя", дізнаватися про новини з жит­

тя броварчан у місті та районі.

вари, на батьківщину чоловіка. І хоча

Так, ми, пенсіонери, майже не ма­

сама я росіянка, проте люблю і знаю

ємо вільних коштів. Проте не уявляю,

співучу українську мову, навчала ·,ї

щоб моя поштова скринька була по­

своїх чотирьох дітей. Нині вже маю

рожньою.

четверо онуків та дві правнучки ... Багато пережито на віку, однак зав­ жди

-

Спасибі усьому колективу редакції, успіхів вам і натхнення!

і в щасті, і в горі знаходила

час "спілкуватися" з газетою "Нове

..

охоплює не лише Київ-

інших областей України.

отри_чати .

також

Антоніна ТКАЧЕНКО. м. Бровари.

•''

•>

•У

із

заробітної

!Іла'І'И. Тqчу що '\южете

нозовів,

За!JДНКИ ЧО~ІУ було СТЯІ'­

13

ІІОЧеКаТИ

отричаншІ~І

заявлено

••

якого

географія

трудового

спору безпосеред-

.-

соціальна напру1·а

••" • ся стабільно високи'\І по- •: пито:-1 на галузеВО)ІУ ри- • · аналогами), вже кілька років користують-

Кодексу за-

алt' Й СТВОр ЮСТЬС Н r-------,l...r:'J.\"lilr'J:I.}':ТI' Г,~;Jr,lJІfl:,lf"Y;[~І l{"rJ-------, 11 ЬО ДО Суду В трИ-

•>•

плення штукатурки. Най­

можли­

Ш! трудових снорів. ЗІ·і-

свосчасної видачі заро-

8 ••

Колектив ВАТ "БЗБК"

засипку з керамзитового

дасть

суду з витань вирішен-

ційшн·о врава 1·ромадян

•····

гравію "Ііж поверха:-.ш та

що

щодо захисту конститу-

не-

ндер на постачання стіно- ••••

•·' ськоrо, 5-поверховий на • вул. Короленка вже при- • крашають броварські :-.1і- • · ••:·• крорайони. Можна з упе- •·• вненістю говорити й про •• те, що наші перлітобетон- •' ні стінові кюrені, що доб- •'' ре зарекомендували себе ••

вість розширити номенк­

нробле:на

законодавства,

nornRД VІАИ--6ПНЕ ;:,:.І НОВІ тенденції в жит­

НА СЬОГОДНІ І'Осгро ностала

Цін(/

nepeonA(fmu

S(fAUШ(fЄm6C11

беs sAtiн

на на на на

рік - 14 грн. 40 коп. nівроку - 7 1·рн. 20 коn. квщт1л - 3 грн. 60 коп. місяць - l І'рн. 20 коп.

відомча:

на рік - 18 грн. 60 коn. на півроку - 9 r1m. ЗО коn. на квартал - 4 r•рн. 65 коn.

Звертайтеси до найОпижчих вІддІпень зв, изкv ао о до пистоноw


N991 (9292)

28.. 11

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

: $§

ВАТ rrІіРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ІіVДІВЕПЬНИК КОНСТРVКЦІЙІІ:

~~l nornнд vмаі&пнє rAPAHTIIIKOCTI досі.=~=~·

• .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. • OCI!()IJ!JJI\1 ••• piii.\OM 1\-';l lО ВІ!іІІІІІіХ t:Tifl . П Рр ­ -ДІЮЧЕ ІІі! ВАТ "Броварс т.кий

го ~rап· рі сІлу. Ді йсrrо .

Пе р.\ітоі)етонн і стінові кач е нІ

Сf\.Ц С l!l' ,\Іf1!1l'

за вод Gудіврлт,них конструкцій ' '

'ЧclTl' ­

вироfїІІи цтпо перлітобетонних

• •• •• • • •• •

•• • •• • • • • •• • • • •

• • • •• • • • •

••

КсlЧеІІіВ С КЦ

Пj)ІІКЛаЛ )'t:ПіІІ1 -

НОГО СПіІЗрОnіПІІЩТВі1 ІІауКІІ Й

літоrіРТО ІІ Ч~)ЖТf(l UJ1KOf1i1 CT<Н1ynёl­

Blf -

TI1

pOбi!HЦTIJ<l. П,\і/\fІІІх рt• :Іу.\І.тnтіп

Й Д~Я Л!.' Г КІІ Х Т('П,\Оі З <JЛ>lІ(і(ІІ!ИХ

ПЛ !ІТ,

ни й перліт . який вх олип, ло їх­

Фахівці підприємства вважають,

Іп.о го t: клалу. виг отоn ляс п,ся ви­

що кінцевий результат не буде

ртrrогп жит,\а . ЛлжР при ЦІ,О~І У

палеІІІІЮІ при те:чпсрату ріІх І ООО­

успішним без тісного співробіт­

око ,\Ю;\111!11

І І ОО "С: і то\ r у :т стос оn усться у

ництва із науковцями. Тому й

ynilГY

лося гІІуто 3сl В/\ЯКІІ ефскт1шній nі­ Т'ІІІ:ІІІЯІІі(І техІю,\огії НДІ Gул~"~­

KjJ<lCI!I!'\!И

pl : ~ilX

т<'р і uлів Тіі ВІІробіn

ЯKO<.:TЯ-:\fJf ,

НК

)Т('ПЛІОВ(JІ І

:ч и чов ол і

JBl' j)TiІC

11 <1 ТОВЩІІН }' СТіНИ , ЯКУ ІЗ ИЛ­ !10 П О IJIKOI! I!I!X ' !І! I\IH'j)l f!IX !ljJO-

: ІП УК О! . !О;\Я!(І(ІНН~І\1

<..їl ОСТl' рL'Жl'ІІІІНІЧИ <jІСl ­

3<1

ХіГІІ(іВ,

ГUpИtt~ -

СТі НІ! ТОН І!(ІІІІО!О :ЧСІ!ПН.' ,

n<>Г Н<. ' . І<ІХІrсrнrх

пок риттях

підтримують давні тісні зв'язки

.

ТпкІРт 'ІJ-ІНо:ч , с.:укуп пістt~ Тl'П­ експ луатаt(ійних

будівельних конструкцій Держбу­

11Л і:1 LТ t11НІСТ<'Й

П('р ЛітоG еТОІІНИХ

ду України, де традиційно

ПО ВІІ\<К

C)"fd(HI!\1

Bll e!OГiJ\f ДО :ю ­

нічІІ<.t гipct.~Kcl п о рол<І і ~\ в:--.1І С То\І

ІJН іl!lНІ .ОЇ !ll' !Н' СУЧОЇ , (а Г1 \f<l .\()ПO­

( КЛа , ЩО

Hl' \ !ilC Ні ЯКИХ Х І \!І'!Н ИХ ЛОбіl!ЮК 1 С l'КОЛО І 'іЧІІО Та ралі о­

П t' j)XOIJmІy б у/І,і ПІІ И!\ТІ3 і і !ІL' С)"ЮЇ

ЛОГіЧІІU ' ІИСТ<JJО. Ос І> чо:ч у спучl~ ­

ПРЧ)ї01 ІИ

ІІІІЙ !!<'jJA iTHI!Й ПісОК, ЩО І;JІKOj)H­

І І<І tHT<1ЛPJffiЯ і

CГO RYCTJ-,LЯ як

](]fiOBHIOBCI'I

,\!TOfi < 'TOJТJIИX

СТІНОПНХ

СТіН І!) ЖІПЛОГ\11 Х Gуліпслт,, 1і1б<'1-

!!!ІХ !ІL' ІJL' КІ JІІТТіП

у Пl'p­

K<l:\I('JIЯX

1-ІнІІі .

у 1в'я:~ к у і :І

ро:І чаї-п·ю r

t: i ЛJ,t:t.кoчy го сГІОJ\<1рстпі , : шкре­

( ПОСОІ> і В )'Тl'П,\е !ІІ!Я

:ча

ЛіЛЯ СТ І.СН OC<н.'\\rtB{I yr;{lГcl лостuт ­

IJ!fj)() I JІ, yBi11JI!Я

<'КОЛО ГіЧІІ О Ч11 СТІІ Х також лля

Пj)О/\)'К ТІІЗ ,

фі .\І,тру паншІ

а

ні(r

Х<lрчо ­

я к "тоnсті". В се

с ка:J,нІс сто(устr.ся

і олrrоrrІаро ­

ПІ ~ х. і uаr ·, rт<НІ! іlро пнх стін.

tJ)',\inP.-\ f,, Пр і!­

Пj) <1КТІrчно

rr r

ЯК " то­

:JOO \!\1 , l'!l jJI!IJ\IiJIOTf,CH

пкі'', \) і.\ І. І ІІ Р --

Тnnку /\.\Я п іл~ огн.

C f,; Ц , :І ,r стосо n устr,ся на n іп, у у Т<.' П ,\111 (ЯХ /\ЛЯ

!!І Ж

·:·t'ГІ .\ У Пі і\ГО ­

illJO

:1

O(Till! -

уt:ІХ пока :шикіп

nоло п рони кності

:шІН І ін rн іх

:чо>КІТ<l : ~роU И ТІ1 i;\l'{),\f)fJИ;\J И il<llli TІ ,

ст ін. І в І(f,o\ry плаr r1

П<'р.\ ітобР ·

!lJHI 1\УЖ< '

\ !сl Л і іі

TOIJ!J\Hif i .

ОКр ! ~!

внх пролуктІ в іцукроrшх t: ІІропrn.

тонні стінові К(\\tРfІІ с 1,.-\<'(ІЛІ . І Нf\І

псrrхо ,\"r ·і•Іноі ко чфортrrості. Че ­

пн nа. R1111<l). Бо :~rілІІо і :1 Інtсноn­

pilJI('IIJІH \1 , {\;\>і\. (' :І<1ВЛЯКИ

р•·:< ТІ',

ка :чн сІІІ'І(і,rлі\:тів Ін t:тrІтуту гео ­

ТіЙ сrруктур1 ч,1п·ріал у, як у :~а­

!!ИХ

хі ~І ЇІ Н А Н Укр,lІІІИ , с пуч е ний П<>­

бе:теч ус ( П )" Н ' ІІИЙ П < 'рліт, стіна

П 1ЛІJИІf\L ' ІІІІН

рлі т юt іщус тілІ.кн кори с ні \Іiк ­

тслі~ лJ,І І<Іt.:Ті . Крі\І того.

<..:TiJJ OfHГ:\1

К(І ;\І(.1 Н Н:Ч

Cl' jJl'i\

прІР1ІІЦ('J1ІІЯ

...:клала стІ.С>l

iJ

lJ<JГiiT OI!!<ljJOBOIO .

0ТЖl' , lJ<lГ<JTOHI<IIIO ГII СТіНИ

KOjJ!1 l'1'<1 1! І І >І~!

3

:1 IJH-

І! <'j) >\І ТОбРТО ІІ!ІН Х

СІ'І!ІОГ!І!Х Ка \І!.'ІІіН :чоЖЛІІRі,

OCOn-

Tl'П.:\tHif <"Ti JJ (ЯKIIJ,(J ll j>ИK~\ i:lLTИ ЛO­

Лlff~O ;\\ Н )'TL'II.\ l'Ifii }\ ІL ІІ УН>ЧИХ бу ·

)\()flfU ' ІІІ СІІL'jJТІ І сп н , r ІІl'Ї ) . Сті 11.1

Л ІІН\\1 •.

•• •• •

1\ЖС'ІІІІЯ ctll' І\icl,\ІCTi ІJ НДІ

KOIICTj))'K 1(i l-1

Украї ни .

ЖІ11Зі1' !Ш .

Нuприк,\uЛ,

піл час пі ­

6tнп ~тnа . Не :Н\<І .ЖіІ І О ЧІf ~южливо сті мя

!lcl те , ІІ ~О (І)іІJа н ­ rнmpo Gy naтrь до­

ЮТЬ :>у<.:илr,, uби їхня

бул и СХ ІJсlЛЬІІ і Підгуки. К ріЧ ТОГО,

польн яла ус і сксплуатur(ійні rзичоп1.

в изнані

Tcl

псрлі тних виробіrз

Ін с титуТ О \1

Перлі ту

( Н т.tо - Й о рк , С Ш А), ле ІІещолав ­ н о побупали наші фих івr (і.

Юрій НАЦІЄВСЬКИЙ,

nролукr1ія

:Ja,\O·

-А які це вимоги у світлі тенАен­

цій світової буАівельної галузі?

-- Злавна повелося , що у нас най п е ­ -- І\l' зако р ­

реко нливіший ар гучент

донний до св іл. На пр и к.\ал, Велнкобр и ­ тан і я !ЗИГОТОГ\ЛЯС ПОІ!іlЛ

!ІaЙ\! l'HY­

1200 [3

ксра ~rічни х вироGіп.

fJill!f,

: Іага,\ЬІТО­

го обсягу nИ ГОТОВЛС !! !ІЯ І(е ГЛИ CKЛaNJC Л ІЩJ,ОВd Цt' ГЛіі ,

77,5% -- буЛІ­

15,5%

Ku l!i\!IЛaT ТеХІІі'ІІІИ Х наук , '!ЛеН·

iiUCOЛIUT!IO

корс с понлеrп Ук р аЇІІ С І.ко ї

загальною те !!/\'~ 1Щі t:ю рО:!ВІпку о го ро ­

СТІ }<.:Л ІН.' ЛИ ! !](' tj>і J ИЧНИЙ , < І (І П С И­

Jit.'roptu 1 Іi , U i л І, fl l l' того, Пl'}JРІІІКО -

Акаде~rії Архітектури , .

джуючи х ко н струкці й сучасних буді ­

Х<>ЛОІ'і' І ІІІІ Й І'фl'КТ ДОВ і р І!

1\Жіl !ОТІ. [J< П П ОВСІО;\ЖL'ІІ !ІЮ ВОГІ!\0 .

Тl' П . \<1

l!il

ЛОТІІК,

ЧІ!\!

ТО!І !!ІІХ СТ!!І

1\О СЯГсl ­

/\0

ЦЬО -

-- 110!111

пельна, і л иш е 7% -- сил ікатна . Ото ж

вель с ~Іатеріали

.\f. Киїп .

:1

писокими теплоі :ю ­

ля т(і й ни~rи влаt:тив пстя~І И.

К олектив

БЗБК Пl'РІІН1'\f 1\ КОЛ!І!І!!!!.ОМУ с нг п е ­ рейшов ло nи п уск у 6ілr,ш ен сргоlбері­ гаючих к о ІІ струкt\іЙ , а сіl~Іе

--

п е рл і­

тобt•тот mи х (Ті тrоnих ка~н, тr ів С КЦ , які зи6е :течуюп, потрі б н ий те плопологіс­

ний реж и~І у по~r епг каІmях . Так, н а ші дослілжет т я

включал и

кл і мати ч н і й камері

nиз наченн я у

опору теплоперР ­

дачі клuдки, оцін ку теплоі золят(іЙІІих пu рuмстр і в сті н и п ро:~рахункових y'\ю ­

!JuX

е ксплуаТіlЦіЇ і Тl'П ЛОВОЛОГі ( Н ОМУ

режимі клилки при і ~Іі таr(ії ги :юпих е кс­ плуата r(і й них І\ИКліn . Було н с.:та r rовлl'· тю , що воло гі с ний режи~r ко н струкції і з п е рлітобетон у дося гас

розраху ІІко ­

вих умов екс пл уатат\іЇ вже пі сля пер ­ ш ого р ічного циклу, то6то сксплуата ­ ційна в ологістт., встшюnлюсться у стіні

зи період Г>уліnнИІ\ТВіl . Харіlктер н о ,

що колект ив

спрямоnус с оій п о ш ук

••

•• • • • • •• • • • • •• • •

UK И пра гне лоnести до (t•рій ного n иро -

с итт., OU~!l'Жl.'HI , брОnіl рЧ іІ!ІИ !!l' ІНКоду ­

• •

KO!! LTj)YK І(\ 11 :\iljJl' KO\!t' !!/l,yB<.JB Ct'U(' серйо:ІІ І И~! !l iІ pП!l'pO~f і ВИрО­ б!!И К О\1, ЯКИЙ ус і СВОЇ По!!!уКоІJ і JI01po-

АШеЛЬlІ ІfХ

НДІ булічате ріалів та вироGrв чи

• • • •

• • • • •• • ••

--Так, ВАТ "Бровuрст.кнй

f)c:1ПOC<.'Pl'I\HLO H il :~аnод, ТUКОЖ

••• •

••

наук Геннадієм Григоровичем

сові

• • • •• • • • • • •

• •

інституту, кандидатом технічних

:тту :!арубі.ЖІІИХ бі :І!!<~ОІС'НlГ\ ДО

• •

•• • • • • • •• • •• • ••

ЧЕМЕРИЧЕНКО зустрілася із

завідуючим лабораторією теплофізичних випробувань

ІН.'рl'В іІГ(І П<' рлітобе·

Ще О/\11<1

і :~ n е р;\іто()('ТО ІІІІІJ Х к tt:О. І (' ІJ і в С І\Ц

--

Д<' р ЖU)/і\)'

ПІС\11 !І!.' ЛІf ! І!Р В і Т' ІІІ:1 1ІН !!И Х СПО ­

гій перліту і

СТ іІІ у

Щі,\1.\ІО СТі , ЩО Пі ДТІ;L'j)ДІІЛ ІІ і\(Н.:,\і -

ІЗL'лt.ІІих

Gу,\іП Рлт.них консгр укці іі, :Іа ці ки ­

роnv

сухо ю

рялу факто р і п . у П>\ІУ '1\І С:,\ І в Ід

GуюІа­

ЇХ ВИ ГОТОВ,\Я С Броnарс t,К ИЙ :Іс113ОЛ

ро:!робки украї нс r,ких вч е них

:\il,\lf lllcJCTІ.CЯ

ВіNІ УІТЯ кочфорТІІ! >lТІ Ж ІІТЛО ­

Ті1 НД І fїулі ­

ТОUl'ТОІІІІі стінопі Kil\ll'lli С: КЦ, ЩО

в ир оGни•rникі в ІJ галузі тс:хІюло ­

І

Наш кореспондент Наталія

ФАРЕНЮКОМ.

лоррчно rюрі nrrнти таку олнпша ­

fi < I }J!В

продукції.

ОСТі11ІНІ кі л І,К і1 роКІВ lll'pЛi­

ннх

rr,1к.,пн • r ус

іlО.\ЯІ(і(ІІІІІХ \1 і1Тl'р іі!ЛіВ OДIIiJKOBlJЇ

тері а,\іІJ ТсІ rн1роu ів

3u

СТL'Й :1а р,Іх ун ок \ЮЖлиnого збі­

nо ГО

11l'ГOj)l0'1 11X КО ІІ СТJJУКІ(іЙ 1 10 - ТРПЛО ­

яко­

випробовують нові зразки своєї

І t істr ,.

м.шL•ння ії то nщИІ ІІ1 ло 350- 400~1~1 .

ІН'

буль- якt11 порі! року.

усіХ

тепло:JіІХІ І С ІІИ Х

l~НР рГОПИТрёІТ

nнсок у к и:ч<j)орт­

n

С І\ Ц ІljJІІТсІ\ІіlІІ11і ІІіІІ-ІК ращ і Т<'П­ Л<Н<lХІІСІІ1 IJЛii CT!lnOcTi

!J(O СТІН<l 1:1 ПІ'j)ЛІТОUС'ТОІ!­ K<l\l!'lf in \liJ L :ll !il'l!!i рt• :І(•рВИ

PKOIJO:'-fliU

соб і гюлогу в іл конде нищії ВОІ\fІ ­

" лих ис " . то t>то ,

н <..•оUх ілні лл я :ж ит­

p o<..',\P:OH' JJTtf.

ПОр И <..:­

із Науково -дослідним інститутом

і

лоlах и с них

СТі ІJUПИХ K<liЧ CHin ІІ іlЙбіЛJ> П.ІР ВlЛ­

Це ПОЯСНІОСТЬСЯ ТИ ~! , ЩО сnуче-

тор НіlЛійності при <ЩіНІ\і Кlmфо ­

:Jnipt!I!X !!Срl'ГО ІJ();\ОК \' K Г.il­ j)Ti!p<lX lJ)'t\f•·Я K0 1 Т!JГ\!1!,11!111 :1 ll j)('-

1:1 Г311КОр 11 СТііІІ ­ ІІЯЧ якісних '1ilТt>pic1лi n -- спуче­ ного П('рЛіТІІОГО Піt:Ку Й 1(<'\f<'JI TY. До того ж перліт -- І\L' ву.\ка­

корисно

вp,lxonyвilTtl псих о,\оrі'JІІНЙ срак­

:r аволу

tra те , щоб е н е ­

рговитрати о пт и~ш.\І , r ю з :- rе ншитн вже

!lu СТаЛіЇ BlfГOTOBЛl'!!! ! S! ЧilTep iuлin, і1 Hl' лиmс в процес і L'Ксrт,\ у,пuІ\Їі булин ків . Ци;ч ПО ІІИ :!іІ(nіЛЧИЛ\1 СВjJ! )[] ('(!СІ,КІІЙ рі 11l'ІІЬ п ілхолу ло цісї t: пр<ІВІІ .

і\1 сІ(І .Жl' ПОЛОВ !ІІІ У С ВО ГО Ж ИТТН /\11 \ 10

Великою пробле\r ою о.огоДІ r і с

o!li Прово ­

Н/\О:'>І іl . Ото>І\. nід ко~ І < jJортт Іо сті ot:l'J\ 1,

йагато

r.

ч очу : \іІЛРЖ<ІТІ} t T il tLІi :\ло роn ' я ,

ІІ <І ­

:Іа ­

ХИ( Ні матеріали , які в бйгuто ШіІ))ОВИХ

rryc r' rн< о рІ r стовуnапІ

конструкціях

:1 ці сю

поnиr1н і поперелжуnати

н и копи че ння nологи . Проте ніякі бе·

t:трі й і пріl!\l':ІДіІТІІі сп,. В І ',\ ИК У ролr, І ІрІ! ЦL<> ·

\ І С'ТО ІО lll'j)ЛiТ<HJl'TO !I . ЦІ КtІ ПР

то н ,

чу вілі гр<н : ут(• пм·нrІя булиrr к ів . Н ови\r и те ­

по р іnІІяння:

ЦЮ ВіІ ЛІ.ІІс1 ПЛІІТКа ІН' :Juбезпечуюп,

n,\отсхн ічни ;,\І И гн1 :-.Іо ru!\ІИ псрt~лGачс на покра -

( сос ни) в,r.житr ,

550 кг , дуGа

ГО так , як перл ітобетон . Алже у стінах

11\l' І! іІ те плоі :юмщі я стіІІ і rз Ік о н, що в кіІІ І(Р ­

-- 750 кг, Пl'рлітоб етоrнтх Kc1~!e ttiB СК Ц -- 450 КГ.

тнй спучеп н й nС'рлі т, конлснсіl t~1 Sl nо­

во\t)' підсу~tку ПрІПВ L'/\l' ЛО :ІІ! JІ ЖС ІІ!І Я Tl'ПЛO­

BHTjJiiT. Не \І е !ІІІ! ІJіlЖЛ ІШО і ТР, ЯК :lilUl':IПPЧy ­ CTLCH лоступ сn і жого •r истого пов і тря ло ІІсІ ­ r нн х ПО'ЧІ'ІІ!КіІ І!І•. Трали r(і ііно -- :Іі1 лопочо ­ гою KB<lTI!j)OK і ІJіКО! ! І !ІІХ СТУЛОК, чере :J І Ц іЛИ· 1111 . П ерl'ЛfїіРІ Р ІІ О і mrтяжку n і ЛJІ р<щr.о в,l tІ оІ'о поnітря -- •rt>pe:< вР r пн ля r( ій ні Кіl ІІалн к ухо нІ ,

Іч З /\'' Р<'ВJІІІ\1

Отже, віл чого :залеж и ть

цегли,

:-rінералт,ніl rза та

чи обл и ­

1\1>0 -

з п е рлітобето ну, де основою с порис ­

логи вілсутп н . До то го ж перл іт

.

t:

осно ­

у житлоnих

вою :шукопогл rш ию ч их ко н струкці й ,

К і \І !І іlТіl Х ~ 1-"І/ІЯ ! IOp~! ilЛf,!l OГU

тооt у в іп відом и й і свої~rи :тукоі :ю.\Я ­

ЛИХсl Н ІlЯ Л!UЛІ!!Ш Г\

ПОГІ і тр і

ційни;чи вліl стивостя;чи . О с І, чо ~ІУ ус і екс п с:рнмс 1tтсlл r, rті Пl' JХ'!Зірки, в то~tу • ш ­

Т< І Сіl ІІ nу:~л і n . Олн сlК п і(МІ утсплt• нн я булиr r­

!ll' MC'IIIIIl' 2 1% кип rІо, а noлori cтr) IIL' пови ­ ІІ!l іl псре rнІІІ(увапІ 60%. То­

к у і П'j)oll'TH Іс!! ( І .І ІІ(іЛ ИІ! l! il

КС ІІчні

:\11\!)'

ПІПіlІ!І!Я Про

як і сп. п овітря

Чі1 С :>r і СТІІ'ГИ( Н

ІІ о р \ t <lЛ І }І н н1 of> :ч i tt по в і тря LT<lC особливо іlК­

рююп, ся

1\і }І ,\І }ІІОСТ!, : Н І іlЧІІО П ОГІj) ІІ Іу ­

Так , у L)'~ І с1С l! ИХ R і ко ІІІІ І!Х Gлок,І Х і :І ПВ\ ПjJO f1 i TpiOBii! II!Я lljJ!!\ ІiІ!!,<.'!If> : І;\і ЙС!ІІОСТf>СЯ

11 T<lK

ІЗ

ll j JO І(eCi

ІОТІ, L<1ЧUfІО'ІУТГЯ

IIJ'

:ІЛаПJа

Ж !ПТС -

ЛІО(\11 !111,

: 11 1\! Ж)' !ОТІ, :1<1ГilЛJ.­

Пj)іІ! \(' :Іі\іІТІ І іСТІ, і ро : <у чон у ЛiЯ .\ f,lf i Пl,, ГІ j)І! ­

i'r чови . А, :нr ачІпт,, ,-,<I I '< <TOKj)< IТII l' :<біЛІ,ІІ! l' !!Н Я BIITj)ilT ІJl' !!ТИЛЯІ\іЙ ­ rrp1r

І(t,о ч у lf(' \ІОЖ(' б ути

КОЛІ1 С.:ТУЛ КІ!

СКОр!ОЮП , ст,1рі r r н я opгil rri :l ~І y . НіІкопи •r <' ІІІІ >І

ІІ !іГ!І попітрн, НК(' п "тр•· <>ус !! іІ Гріпа rrшr , І!l' Г<І­

Т<ІКИ Х то кс нні n у ПСІІІ L',\r.но :ч у 1 ІН J ~('Г,\НІІР'ІУ

Т ІІГІІІ о

GyN нtкy , r бо, І! іlRПіІКИ,

Тl'fl. \•1

ас п <'ктач ко'\І (jюртності 2 На поGутово~rу рі ­

сті т t іlХ і :{ п<:рл ітоfісто н у ,

н ні ло()рР niлo\ J o, 11~0 ілсал І )ни :ч

рі!І Е' !!І> са ЧОПО '! ~ГJТЯ ЛІОД\11!\f В ЦІ! Х

ІІІфі лt,тріІІ\іЇ,

в ікн а прочІ І ШІЮТІ,LЯ І tu

n r~І,o;. r y nліІні

1\l'І! ІІ >l

їх ОПРj)іІТІ !ПІІ l' r:ІІВ<' -

n ,\е рL•п'нно ч у або при фі л r,тр у rо• нr х вла<.:JІ<',

і

П І ПІІ(І ч ,І с

!! j)!!\fiii(\'1 !-

1\( 'j)'-'І> ' ЯІ ІІ !і'І 0)'1 \І ІІЮК , ;\l' І ;,\< І ЛО ГІ ОСN І УЮТf,О!

II ЯX . Bt li\cl.\l' l!l! Я TOKC i f>fiiИX [JСЧОВИІІ -- І \І ' І !Трі1 ·

ус.: і BІI\rort r : теплов і , napono.-\oгi та гігі с ні •rrr і ,

лr.на проі)ле~r ,І у лосяrrrРІІ ІІі гіг і t: rtічн ої кт r ­

в рР :Іум,таті • t ого п uулинку і те пло,

1 rюлтю ­

фщJтt r ості житла . ДЛжt• прІtфі лr,тр у ючих .:ті ­

Н<' :І<l ГЛН бЛІО Ю'!И С Ь у

н <·Іх поnі трл ни й оf>;ч ін :~лій с tностr~сл ]i:l схс ­

t:

час Лl'ГКО ДИ Х аСТІ,СЯ.

~сlКО !ІИ фі :\!ІКН , :Іcl :l!la 'ty ,

ЩО ДЕорСВО :ІііВДЯК И

\ tою ПОІЗ НО ГО Г! І ПіСНl'НННЯ I!JK1i\Л if B\fX рР 'ІО :

П U31І<1 Ч с1СТ І) СЯ

rra

lt( l

: ~i.lf ( І ЛJ,JrHX

Пt1 T p tlTilX

оl>1гріп пр І І'\ІіІЦРН Н>І .

Аргу'\Н'ІІ ТІІ -- рі ч ут·ртс r . П орі в н яти учо ­ нr r п роживантт ІJ були н ках,

/\''

:ю вн іrtt!! І стІ ­

ІІІ ! f\ІІК,\ •1ЛеІІі і : І С І1.\іКс1ТНОі ! (!'ГЛ И ' !Jf ТtН-)(''f'О І ІІІІ 1 Х t),.\ oKiB, \ І ОЖІІ <І

Jl<'

:< П е рЛІ ­

ЛИТІІl' Tt' Op<.:Tii -

I IJ!tІ , ІІІ ,\нхо:-..t n и : ~ ІІ СІІJ Є.'І ІІІ П кое(J> і ц і с: нтu ко :ч (j>о ­ ртrr щ:ті !lO\Il' І !І K<l !!!! Sl , а й на практиці, : ІіІПІ1 -

т,ІП Іr rи ж иТ<'.\ t rз . Тож пони ПІЛТІЗL'РЛЯТЬ : rзи с о ­ к нй р І ІЗl'НІ, кожjюрттrості та \fi Hi \taлr,нi l' !Іt' ­ рго :Іі!Трати на обігріп

-- са~І L' у тих булин­

С !JОЇ\1 ВОЛО КІ!а~І 13И К ОІІ)'С фун к цію розподі лу

nин ,

п•плопого

Проте

ІІи:ч оuмі ІІо м . Як що · (Тіна п ов ітро нL'П [JОН ІІ К ­

стпор ити оптим альну сті ­

н а, тоGто . І (Ргляна , 11ей п роцес пілбуви сп,ся

Анатолій БОЙКО,

н ову ко~rпозиці ю :1 булінРльн их м атер і іІлів

л иш е шляхо\r ро збавЛL' !ІНЯ забрудн с н ого п о ­

головний інжепер ВАТ "Брова рс r,к ий

При цьо~r у не~r ас

вітря . Про нулt,ову КОІ !!(еНтраt(іЮ ТОКС ІІ НіВ

:~а под буліnсльних котrструкr(ій" .

1

митер і алh н ого

н аше :Jа ВЛ<ІННЯ

--

потокін .

житла ,

BOHil :Jі!Ul' :ІПе '! ИП1 ne:1 громі :!АКІІХ

ПЛООбМіІІ

1-2 o r, хо ч а при І(І ·" ­ чу ТіІК C<l >IO ІJІПіК<l С ТеП,\l1 11<1 В)/ЛІf І(Ю. Які ж стіно n і ко\Іпо:~ и r (ії в і лповіNJЮТЬ yc i '\-r

:ІВ<ІІ !О)<ІУ j)('Ж И 'Чі

сучас н ого

нa <.: il;\IПl"~PCf\ ,

:\алежить в іл того , чи "лихає " стіна , чи

р••чо n и н н , які утво ­

туал І ) І І И \1

.

елі і І Ш ІІr ої ла6орі1Торіі , :Jаспідчили : <'КО ­ ло пл

що лосягасп,(Я олнокритни ~1

п ові т ря ­

ках, ле стіІІи і з перлі тобl•то н у, що їх вигото­ вля є

І! іНІІ ЗіlВОА.

--

1\О СТіПНі Й те ­ уте плюrзачіn .

Наскільки я зрозуміла, бровар­

чани ОАНИМІf із перших налаrОАИЛJІ виробниц тво легкнх ОАНОшарових

стін із перлітобетону і АОсягл н ВІІСО­

ких показників у цій гал узі? -- Дій сно , у па пги х :Jе~rлякіrз с доб­ рий :1аділ: величез ні доспід і практика,

пнсококrзал іфі коrза ні кадри. Отож союз коrт стру ктор і !! 1 технолог ів , ус і х С П l' І(і­

алі стів 1іJІJОЛУ ПОJЮ/\ИІJ цей н ов ий ~1cl · те ріал , І І (о :~голо ~r виті с ІІІ1П, І(еглу. яка н е йде в ні яке п ор і внн t ш я і :! перАі то 6ето rю~1 3 ус і х п ока :ншків , !>ез як и х н е :ч uжна вважати сучас не житло ко;о...fсfJо ­ ртІІИ ~І . Тобто, теплим, гі гіс нічни~r при низьких t•н е рг<нuтратах н а його вир о ­ Gництво. Отже, Hil! І l і н ститут р еКО\І С­ нлутзав цю пролу ю(і ю ло ~rа сового ІJІІ-


І~з~···~М~'99~1~(9.~'2~92~')~t====----:'lШJ:J#f) (l!tiiiJ{..;.~J(.c~·(_·· ·-----1Lv-;.;;28;;;.1~І--=2=:<!);.:Ф;,J···~ Як часто ми, учні, прагнемо нового, ціка­ вого, незвичайного. Відвідуємо різномані­

тні гуртки, бібліотеки, музеї, працюємо на комп'ютерах, ходимо в походи,

вивчаємо минуле нашого славного народу. Але цьо­ го, виявляється, замало. Ми мріяли про зна­

йомство зі школярами інших країн-сусід{в,

іІ'рами, естафетіl~ІИ, пісня~ІИ, танцями_ Гостею забdІз буліl гоголівсІ,ка Солоха. Білорусr,кі гості також ІІродемопструвсlЛИ сІнн·

цями і площіl~ІИ. Далі бу,\сl Кисво-Пl•черська Лі1І3рсl. Тут у ДалІ,піх і Б,\ИЖІІіх Ш'Чl'РіlХ знаходяться ~ющі 118 угодrrиків ПечРрсr,кнх,

ся :1 укреlіІІСL.кою кухІ!l'Ю. Цl' ~<ухарі ІІешюго комП,\1'І<су ІIOCI"<l]Jcl.\ИCH: і украінський ГJорщ, і куліш, і IJilрсrІикн :1 сиро~!. і кот,\єти

Ію.тайомилися зі сrюї~rи ровl'СІІІІКіlі\ІИ з іІІшої країІІИ, а й дізІІсlЛИПІ багато цікdlюго про неї. У тріlвпі місяці 2002 року ми пла-

МИСТl'ЦТВО, tvlи З ЗіlХОПЛl'ІІ!ІЯМ слухали їхню мову і

і СРрl'Д ІІИХ СВЯТі JdCII1JВІІИКИ МОІ!іlСТиря Анто-

ІJО-КИЇВС!,КИ, і ІНІріЖКИ :1 ~lilKO~I сподобалися ІІсШІІІ\І

ІІУС\!0 Ві;\Ві!І,dТИ l!illl!!IX друзіn :J Білорусі. на~І

дру:ш~r. Гості вдячні також преl-

11,уже хочеться побувати у Брестській фортеці, біль-

ціВІІІІКсl~І гуртож:итку Вищого училища фізІ!'ІІІоі культури, бо чопІри Nii перебуnаrшя Ilil броварській :н•)rлі, весr, сuій nі.,\ЬНІІЙ

ше ді:нІеlТИся про життя і побут, традиції наших сусідів. Сердсчно вдячні нашис-r шсфіl~r. бсз яких ця зу-

час воr1и нршшдили

і не тільки. Нам дуже хотілося дізнатися про їхнє життя, культуру, традиції, почути живу мову, поспілкуватися і, звичайно ж, пока­

&іnооvські wкоnнрі &роварах

зати себе, розповісти про наші здобутки, поділитися проблемами. Як казав Т. Г. Шевченко: «Чужому научайтесь, й свого не

v

цурайтесь».

стріч навряд чи u:игалі б

Rідбу.\ася. t\_,[ІІ щиро дяку-

А\1' найбі,\ьІІJс сподuбалось ІІсІІШJ~І білорусьrаJі\І гостн'І :Jrrайомстrю і crriлкушшня зі своі~ІИ ровесника~rи. ВошІ були вдячні директору, вчнтеля'Іr, yci'r оргаІrі:1іlТОР<l~І цісї :Jустрі-

счо :ю підтриоrку TiJ фі!!ішсову допо~шt·у ".\ешоду пласпrас 13 осщ)і !І,Ирскторіl БогдаІІіІ Ярос\аnовича Кушшрс1, ВАТ БЗБК і пнові rrрішліrшя Ї\'[ихайлу ІваІІt>ВІ!'ІУ Дударю, ВАТ "J\.раrю-

чі Зі! такий Тl'ПЛИЙ і щирий прийо~r. защюси:\ІІ до C<'Ul' п гості і ПOДcl]JYIJilMI

будівна фір'ІІіl «Cтpi.\<1JJ Tcl іі дир1'Ктору АІІі!Толію Cи\І>Ш!'ІУ ІОщуку.

ось цей час настаn. З

стрічали ми сnоїх сусідів.

,\('ГКОЇ руки ВЧИТРЛЯ іСТО­

Для rrаших гостей nідбув­

ріі Клавдії Борисіnни Сдо­

ся вечір зустрічі, де висту­

бннкової й директора НВК

пили

Володимира Володшшро­

«Брейн-рингу". Учасники

ВІ!'Іа Руденка Hcl ПО'ІіПКУ листопада цього року nіІІ,­

цих дійств показі!ЛИ чудо­

Після зrrайомства з на­

nі знашrя, ШВИАКість реа­

шшч містом гості nідвідd­

сці

булася

зустріч із учнями

кції, гостроту розу~rу та ло­

ли столицю, де спочатку ї~r

Бабиrю:чу Яру.

сті!рших класіn школи N~8

гічність мислсшrя_ А вnе­

була запропонована огля­

Поті~r гості відвідали те­

міста Кобрино Брс•стської

чсрі відбулнен

«Козацькі

дова екскурсія nизначних

атр Дріl~ІИ і KOMl'!l,ii ІІі! ;\i-

оfіласті

3ilfic1BИ>J.

пам'ятних місць. Киїn вра­

B<my

СТіlроnИІІІІИ~І

Ми познайо~rили наших

зиn наших гостей золоти­

були ІЗ 3іJХОПЛЄІІІІі ВіД ПО­

українським :шнчсlСМ хлі­

білоруських друзіп із істо­

ми купола~rи Церков і со­

оаЧl'ІІОГО. Бони збагатили

1!0- L\!·1 Х 1JlНIІJI"()

бом-сіллю

рісю ВИІІИЮІеІІІІЯ КОЗаЦТ­

боріn,

свої знсшня про

Цl'

русь.

Рl'спубліки За

ІІі!

Біло­

І3ИШИТО~ІУ

українсько~rу рушнику зу-

ва в

КОМіІІІДИ

Україні,

безліччю

сквРріn,

народrrими

радісний, отже'

парків

-

rre

Але

вживити

тваринно­

го походження: м'ясо, молоко,

МВС Укра,І·ни в

нйця..

Напередодні

Різдва

Христового, у Святвечір

-

су­

ворий піст, Ul'~J їжі до появи

свого професійного свята. Так, кож-

першої :~ірки.

грудня поточного

Піст, як відомо

року проводитиметься заміна талона до посвідчення водія в усіх МРЕВ ДАІ

-

і

це час

тіЛL•сної та духовної стри~ІіlІІО­

області, в тому числі і в нашому під­

сті. Бог створив ,\юдей і тва­

розділі.

рин, дав їм рослинну їжу. Коли

масоnих ро:ктрілів

у

березі Дніrrра. Гості

Україну,

її столицю, по:шайомили-

!ІіІ~! КІ!ИГИ, суm'І!ірІ!.

l

впаки, в цей період :J організ­

ІІl'ЧИСТіІ, /\УШі! забруNІІ'!!іІ І·рі­

rrн, ТІJ І3 ІІіСТ 'ІІJЖ!Ісl ЮКІ!Вс\ТИ

му виводяться шлаки і токси­

Хіl~Ш: гuр11,ісгю, Gлу 1 \l!~І, :ІіJЖс­

lJBO'IC'Bi Tcl

ни. Якщо правильно поступа­

рливістю, Жсlдібністю, [H>:JД]Jcl­

ти,

тouaнicтro. \Іи в;.кс·

нікому не :>ашкодип.

то

ІІормалізустr,ся тиск,

краще працюс почувасться

CC'IJI\C'. Людrша

легко,

:J<l~ІИС\Ю­

І'ОІЮ[JІІ­

IIL'

:-ю про абортн (дітові>rшспю), подружню :J[Jclдy, ІН•ві;\Відувсl!І­

сться не про тімІснс, а про ду­

ІІЯ цсркnи. ІJрудrшіі посуд ІІ1'

хошІL'. ;'\,уша тоді,

МОЖ(' бути

rraчe птах,

Господа.

йшов успішно в столиці України під егі­ дою ГУ ДАІ МВС Укра'іни, і про його

nажко засnоюс їх, від цього ви­

Коли людиrrа постус :.;аради

rrикають хвороfіи. Багато хто

Господа, душа її Зdспокоюсть­

ЖІ!Вl' ІІС

проведення позитивно відгукнулися

думас: якщо я не їстиму м'яса

ся, і якщu

та добра,

громадяни.

-

nона nільно здій~rасться до

norra

жиnе благопри­

І3~ІіСП!lІ\1'о! Духе!

Святого ..rv11'[.JТІJcl душ,1

від­

сІ

10;\cl .. Що ж стосусп,оr XcJpчyrІcJIІ­

круІІ'ЯІІі с:тр,ШІ!,

lJ(Jel.\1' lll' И:>Іі­ ШсІ!ІУ 11<1 оШ,\<•Ці 1\1 ;І(ІІ\71:\. І !Jo :\cllJYBilЙТl' (І Гl]Jl! lJl!lJUBi (КВсІ­ СО.\l'ВІJЙ суп, lli<JjJL', Ccl.\ilTH). ;) ІІсlІ!ОЇІJ !Icl ш•р!ІJ<J'ІУ оІісці у:шсlр i:J сухuфруктіп. 1 с\ід па~r'ят,l­ ти: ХВОр!ІХ, ПсJГіТІ!ИХ 1 ТИХ, ХТО jJOШII7!Il)i ШІІІі'ІКу,

чуnш: Бol'cl, ЇІІ ІІІ' потріоІІі ,\(>б­

Пl'jJl'GyвcJІ B 1 \<JjJlJЗi, цс·рІШсl :ші­

рі СІІ!JіШИ

льшн: під посту.

і

~!lJЛИTBcl

-

BІJ!!il

:Jcl ЗilKO!Iil,lll Л!ОUОВl il :1cl :JilКIJIIil'\111 J,\cl. 1

jJil:1i ІІІ!1'

)

будr,-якшrу

UlJ:>!C'Жt'IIIIH 'у' іжі ІІ]JІПВОДІПІІ ДО

l!l'

І!ОВИ­

"\І!еСИ,\е!І-

стойrю, молиться, то відчувас

ЯКЩО ЛІОДІІ!Ісl Пі;\L' ;\О ЦС']JКІ3И,

бики;, коні харчу­

поряд i:J собою Бссвишньот.

ПОК<ІСТLСЯ, "JI"clДclC усі гріХІІ ВіД

З повчань

ються тільки рослинами і зна-

Той же, хто говорить, що Бога

ІШ]()С:Ті, "llJ.\IITИ"Il'TbCH, Ті.·\!,1'.!!

архі~Іандрнта ~'1вросія.

що

слони,

ІІЯ.

оплачу­

• • • • • • • • • • • • • • (!1001ІЮ :[11• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : ВИІВJІЕНІ 19 ПОХОВАНЬ ТЕПЕР У НАС Е СВІЙ &ЕН ЯАДЕН? :

ється тільки вартість талона. Талон, у якому є діючі відмітки про порушення Правилдорожнього руху, замінюєть­ ся на новий без записів про такі по­ рушення (крім випадків керування транспортними засобами в стані ал­

&І&ІІІИ" ноrо МІСТА

11

когольного сп'яніння) після здачі його

І тел, що відносяться до бронзового століття,

~зі незадовільного складання іспиту · посвідчення водія не вилучається. Та­

І

І

лон без діючих записів обмінюється без екзамена. В обох випадках водій повинен мати при собі особистий па­ спорт, посвідчення водія і талон до нього, підтвердження керування транспортним засобом, а також кви­ танцію про оплату за талон, в розмірі З гривні 42 копійки.

10.00

Свого роду сенсаційна звістка

І

1

знайшла спільна лівано-британська археоло-

гічна експедиція біля міста Сайд на півдні Лівану.

Олександр ГУБСЬКИЙ, державтоінспектор Броварського МРЕВ ДАІ, старший лейтенант

І

лася до відділу ЗАГСу із заявою.

1

тичних рухів Олена Солод зверну-

І

у ній вона просить змінити їr прі-

І

Учені вважають, що знайдені 19 поховань,

ма бен Ладен. Такий екстравагантний намір пояснила тим, що під-

1

І дають нове уявлення про минуле древнього

тримує прагнення лідера талібів

І

міста, що під ім'ям Сидон часто згадується в

захищати інтереси народу. Хоча

І повідомляє РІА «НовинИ>>.

міліці'і,

У Запоріжжі лідер одного з полі-

звище, ім'я та по батькові на Уса-

1 1 Біблїі. Розкриті культурні шари відносяться до І раннього бронзового періоду- 3-2 тисячодо нашо·І ери. І річчю Роботи на місці протривають до 2003 року,

до

та "пролетіла" по сторінках газет .

а також предмети побуту, зокрема кераміка,

1

14.00.

11

прозвучала з екранів телевізорів

Залишки порту і фундаменти міських жи-

~асником теоретичного екзамену. У

Чекаємо всіх бажаючих з

І Ісі В 'ІсІ,\!, І І()· ВІІХОШІ

На­

ЩР

го ПОХО!І,ЖСІІІІЯ, НаШ орГіШіЗ~!

не сплачуються,

()['() 1\JJ;\1!!,\1'1\.CY.

BI!Jl!cl'!!Icl ІІІ' ,\IIllll'

тоді іі ;\УШ<l ·~~ІОЖ1' nід'rуги Го­

характер, Експеримент спочатку про­

та екзамен

ЧИ

IIl'MilC:, rrc брс'Ш1'. Чor-ry? To~ry ЩО niH ЖИІ3С' lll' :и :JcliiOBiTel:\1!1 Христови;чн його соnісп,

ходять та"І усе потрібне для підтри~rки фізичної сили. Піст

-

ти, що кошти за комп'ютерні послуги

дуЖе'

А!І,ЖС'

учс'!ІІЩЯ ll-Б К-\сlСУ

КО <1111;\1' ксу

Так у народі називають Різдвяний піст на честь апостола Пилипа, якого ви.~ановують 27 листопада

ми вжиnасмо харчі тваринно­

ослdбну. Але ж ~rи бачимо,

ТсІКОЖ

І!І'Ді7l.

Ця акція носитиме суто практичний

При здійсненні акцїr слід враховува­

Леся КОВРИГА,

У ЖІП'Ті !ІіlШОГО !ІсШЧаЛЬ-

ВІД СЬОrОДНІ - nИІІИПІВКА

суворий.

не дозnолясться

продукти

вив rшних ~юнумент ІІіl ~rі­

широкими nули-

У суботу та неділю можна їсти

рибу.

області~ активно втілює в ~иття низку акцrи, приурочених до

2, 9, 16

найбільше nраження спра­

Ісус Христос у пустелі. Ц~ піст

І рКиївській

но·r- неділі-

ній і Феодосій. Але чи ІІС

зи.

днів. Стільки псктував Госrюдь

До Дня міліцїі України, який відзна­ чається 20 грудня, залишається тро­ хи менше місяця. Але вже зараз ГУ

повторюпали окремі фра-

28 листопада й триnас сорок

Державтоіисnекціі Управління ДАІ

КВК,

Різдвяrrий піст починасться

&nаrодійиа акцін

саИ1'

тут.

методи цього захисту вважає жорстокими.

Поки можливість такої зміни з' ясо-

І

буде прийняте рішення

-

покаже

час_ Але одне можна стверджувати:

11 1

вується у відповідних інстанціях, на-

чого-чого, а непередбачуваності в І

вколо цієї неординарно"! подіі не вщу-

намірах і вчинках окремих украінці в

хають різноманітні розмови. Яке

не бракує.

І

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.........................................~І:fІ~~·~Ш~Ent~~~j~:fiJ~:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Наявність ваканс1и та віnьних ро6очих місць станом на

23

nистоnада у &роварському

6азовому міськрайонному центрі зайнятості. 1. Бетонярі. 2. Головні бухгалтери.

11. Машиніст бульдозера та екск'а-

З. Вантажники.

12. 13. 14. 15. 16. 17.

ватора.

4. Виконавці робіт. 5. Електрогазварювальники, зварювальники.

6. Електрики. 7. Електромонтажники. 8. Воді1. категорій В, С, Д, Е. 9. Швачки. 10. Закрійники.

Мотористи. Муляри. Продавці. Перукарі та манікюрниці. Підсобні робітники.

Слюсарі-ремонтники та слюсарі-сантехніки. 18_ Столяри та теслярі. 19. Токарі та фрезерувальники. 20. Інженери.

За довідками звертатися до Броварського міськрайо'Н­ ного центру зайнятості,

що знаходиться за адресою:

м. Бровари, вул. Кірова,

92.

Середня заробітна плата в доларах США у країнах Співдружності, виходячи з офіційних курсів валют,

установлених національними (центральними) банками: Серпень 2000р. Азербайджан Білорусь Вірменія Казахстан Киргизстан Молдова Росія Таджикистан Украіна

46 66 39 99 25 34 83 7,8 46

Серпень

2001 56 101 43 122

р.

зо

43 115 10,2 62

Заробітна плата мешканців Укра·rни в доларовому еквіваленті серед кра'rн Спів­ дружності посідає четверте місце. Більше одержують у Казах-стані, Pocir, Білорусі·І. В Азербайджані заробітна плата трішки нижча, ніж в Україні. Предметом гордості може бути те, що у Вірменії, Киргизстані, Молдові й Таджикистані люди одержу­ ють ще менше, ніж у нас. Джерело: дані Держкомстату Украіни.


:.А!

N991 (9292)

~':

28.11

-

VCE, ЩО МАВ, -

Фінаnьний ТУРНіР

ВІДДАВ ДО ОСТАНИV

Напередодні свята- Дня пра­

цівників сільського господарства в сnортивному комплексі ВАТ "Тепличний" (с. Калинівка) були

золиетоnАДА НА3АРІЮ

so.

JІРЕМЧУКУ виповнилоеJІ Іі

проведені районні фінальні зма­

гання з баскетболу серед трудо­

більшість моїх ровесників, виро­

Пісня стала найбільшим щас­ тям і найбільши~І випробуванням у його житті. Коли у 197 4 році

стала на його піснях, з них учи­

трапилися певні непорозу~Ііння в

лася любити незрівнянний

анса:чблі

Я не була особисто знайо~ш з НазаріЄl'•І Яремчуком. Хоча, як і

світ

«Смерічка»,

краси, рідну :чову і рідну пісню.

котрий на той час закінчив гео­

графічний факультет Чернівець­

му, а тоді пісні Яре~rчуке1 були

залишив колектив і пішов працю­

оргаНіЧНОЮ

вати за фахо"І

НС1ШОГО

кого державного університету. старши~І шже­

-

Про Назарія Яремчука можна

графії вузу. Зовні усе було ніби­

повним

то нормально, молоди:-.1 спеціалі­

він -

правом

сказати,

що

родо:-.1 із пісні. Його бать­

сто~І

були

усі

Зсtдоволені,

але

ко, Назе1р Те1насійович, співав у

лише близькі люди знали, що від­

церковному хорі,

голоси

бувалосн в той час у душі співа­

~!аЛИ ЙОГО !\ІіЕ\Ій і СТС1рШИЙ брат

ка, як він рвавсн на сцену. Саме

Богдан. Сам Назарій згадував, як

вони

у дитинстві його одягали в кеп­

Не1зарін

тарик, чоботи, ставили на стілець

довгі роки стати нез'\rінни:ч ху­

і просили «маленького вуйка» за­

дожні'\! керівнико"r колективу, ЙОГО ГОЛОС())! і душею.

ге1рні

співати колядки. Пізніше він ви­ ніс

пісню

з

рідної

«смерекової

хати» і поніс світом. змушуючи

наполягли в

на поверненні

«С'\tерічку»,

щоб на

На сцені він справді горів. А в житті, нопри всю свою популяр­

сто гарні слова:

че1су ан­

ність, лишався скро,rною, прос­

самбль «С:черічка» об'їздив пів­

тою і щирою людиною. Показо­

світу, від Австралії та Канади до

вою є розповідь Віталія Свирида. У 90-~ry році він, як диплтrант

СІюго

Лаосу та Індії. а Івасюкові «Чер­ вону руту» і «Водограй» співав

жався вихід на сцену, а сусіди по

повторну природу Карпат, знйв­

гри:-1ерці кудись пішли, зюrкнув­

ся на травах, був затятим гриб­

ши в кімнаті концертний костю~!

нико~І. Після виснажливих кон­

Віталін.

обов' язково

приїжджав

додо)ІУ і, залишивши речі, одра­

В

розпачі

дерн токінг», створила цілковиту

до людей, розмовляв, дарував ра­

пустку в душах молоді, підлітків,

дість і

перших

тінейджерів. Добивають нас у

українських співаків він поfіував

власному домі-державі ресторан­

у Афганістані, тричі приїжджав

ні, напіввульгарні так звані шля­

у :Jону відчуженнн після аварії на Чорнобильській АЕС, спілкував­

гери із московського· шоу-бізне­

ся з ліквідатора~ш.

ний

пісні.

Одним

з

КузнєцовсLку на

зарій вийшов на сцену і сі~І пі­

суспільстві нкихось зрушень на

побачив

кутку. <<Назаре, хіба так ~южна, треба берегти себе». -звернув­

ся до співаки. :-южу»,

«А н

інакше>

не

відповів той.

-

На3арій Яре~rчук лишив по собі не лише пісні, иле і свої ду~rки,

інтерв'ю, записи в щоденнику, де йшлося не лише про музику. Він був справжніч патрі<ПО'\І

ває», -любив повторювати На­

про ситуацію, просто в коридорі

своєї

зе'\ІЛі, '\ІОВИ, культури. Йшrу дві­

~ирій. Як ніхто, у~Іів відчути Г<Ір­

:шяв

же1кет і

чі пропонували переіхати до Ки­

~юнію природи. злитися з нею,

сорочку і ві~v'ІаВ Віталієві: <<Одя­

єва, обіцяли квартиру на Хреща­

стати одним ціли~І.

гай>>.

тику і золоті гори, не кажучи уже

В горах він

<<Він

:1авжди

віддавав

усього

про більш привабливі пропозиції

ладують його

з Москви. Ось деякі фрао1енти

друзі. Тисячі концертів: о 7-й го­

із його останніх інтерв'ю та за­

ГОЛОСО'\1 дріlчоту гір. А ПОТі'\! ЦЮ

дині ранку перед шахта рюш, ко­

писів у щоденнику.

радість і силу переносив у свої

трі підні:чаються із забою; на кол­

пісні.

госпних станах; високо в горах і

із к<нrеня на ка:чінь, водою потоків,

обливався

будив дзвінки;-.!

себе до останку»

-

прючітив

замислюємося над тим,

Цього року Назарію Яремчуку виповнилося б

років.

Звертатися: м. Бровари, вул. Незалежності,

2. 4-03-76, 4-21-34.

Тел.:

Н О В Е

Ж И Т Т Я

Броварських

міської

' -

raзema

ma

раЇІонної

тися назад і зробити певні висно­ А Україна щаслива, такого сина.

СПІВЗАСНОВНУІКУІ: реt.акuії міська

колекmuв

газеmu, Броварські

і раt:юнна

pat.u,

раt:юнна

СВІТИЯЬНИКИ.

(0532) 66-19-45, 66-26-34, 66-19-56.

Аержаt.мінісmраuія.

Свідоцтво про держаш1у

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. інАекс 61285

і

+ +

-

найдорожчий скарб,

рій Яре~Ічук.

Наталка ЛОЗНЯК.

Калинівки

та

В.Димерки.

У безкомnромісній боротьбі

борола команда Калити. Усі команди, призери змагань були нагороджені грамотами та

грошовими винагородами. Їх вру­ чив начальник відцілу фізкульту­ ри та спорту райдержадміністра­

цїі В.М. Федяніні побажав пода­ льших успіхів сільським фізкуль­ турникам.

(Укрінформ).

Броварську районну організаЦію Народно·

Юридична адреса: село Велика Димерка Броварського району, вул. Леніна, 37. Керівні органи: ПравлІння. Голова осередку- А. Б. Бочкарьов.

Іван СУШКО.

...

11

Зазимську сільську майбутнє" Всеукраїнського пш1іп•чног1І•811• єднання І свідоцтво N940 від 20. 11.200 Юридична адреса: село Зазим'є Броварсь· кого району, вул. Нова, 18. Керівні органи: Правління. Голова осередку- Г.П. Соловей;

Семиполківський осередок Броварської ра· йонної організацііАграрІюї партії Украіни І сві­ доцтвоN937від 19.11.2001р.). Юридична адреса: село Семиполки Броварського району, вул. Гайова. 8. Керівні органи: Комітет. Голова осередку- 0.8. Музиченко;

Заворицьку сільську організацію "Жінки за майбутнє" Всеукраїнського політичного об'­ єднання (свідоцтво N941 від 20. 11.2001р.). Юридична адреса: село Заворичі Броварського району, вул. Культури, 5/3.

Пухівську сільську організацію "Жінки за

Гоголівську сільську організацію "Жінки за майбутнє" Всеукраїнського політичного об'· єднання (свідоцтво Ng42 від 20. 11.2001 р.). Юридична адреса: село ГоголІв Броварсь· кого району, вул. Київська, 152. Керівні органи: "Правління.

майбутнє" Всеукра інського політичного об'­ єднання (свідоцтво N938 від 20. 11.2001р.). Юридична адреса: село Пухівка Броварського району, вул. Деснянська, 2.

G-85-21

Керівні органи: Правління. Голова осере4ку- НД. Ячник;

бригадира-зоотехніка. котрий має навички роботи в nтахівництві;

-

завІДуючого гаражем;

водія на автомобіпь КАМАЗ; спюсарів-оnераторІв з догпяду за nтицею;

6-32-69

(тільки з

460-17-19.

19.00 до 20.00).

Кuївська обл., м. Броварu,

сільського гocnot.apcmвa numaнь,

лuсmів

і

бухгалтерія: npuuoм оголошень

+ +

що

Демократичної партії Украіни (свідоцтво N936 від 19. 11.2001р.).

-

Тел.:

07400,

соuіальнuх

ми,

нкий зміг нам подарувати Наза­

ТребуJіівську сільську організацію "Жінки за майбутнє" Всеукраїнського політичного об'­ єднання (свідоцтво N939 від 20. 11 2001 р.). Юридична адреса: село ТребухІВ Бровар­ ського району, вул. Карла Маркса, 13-а. Керівні органи: ПравлІння.

Голова осередку- О.М. Константинська;

Втрачене свідоцтво nриватного під­ приємця за номером NQ 5822 від 11 жо­ втня 1999р., видане Броварським міськ­ виконкомом на ім'я Магдич Ніни Мико­ лаївни, вважати недійсним.

:і. Загублені посвідчення вдови поме­ рлого учасника ВВВ Г N2550225 від 2.07.2001р. та посвідчення ветерана nра­ ці AIV NQ463387 від 15.05.1996р., видані на ім'я Василенко Марії Олександрівни Броварським управлінням праці та соці­ ального захисту населення, вважати не­

дійсними.

бульв. Незалежності,

2.

~ РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

НЕ БРАТ

кетболісти

Броварським районним уnравлінням юстиці! відповідно до статті Закону Укра'Іни "Про політичні партіІУкра'Іни" зареєстровано:

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ (віруюча, православна людина) в іконну лавку на вул. Короленка.

Звертатися за тел.:

ВолоАuмuр

Щасливі і

частитися з його пісенного дже­

Тел. для довідок:

епектроспюсаря 4·5 р Тел.: 5-04-65, тел.jфакс у Києві:

ВіААЇЛU:

у якому "схрестили зборю" бас­

Керівні органи: Правління.

Голова осередку- О.М. Денисенко;

Голова осередку- Г.Й. Жовноватюк;

Калинівську сільську організацію "Жінки за майбутнє" Всеукраїнського політичного об'· єднання (свідоцтво N943 від 20. 11.2001р.). Юридична адреса: село Калинівка Бровар­ ського району, вул. Травнева, З. Керівні органи: Правління. Голова осередку- С.Л. Сидоренко.

вакантних посад:

Я ЮМІ НЕСЦЕНТИ І

РЕААКТОР

що мала

хоча б на нкийсь час 3могли при­ рела. І це

4-02-92;

масової poбomu

nромuсловосmі

4-04-81;

4-23-26.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

За точність викладених фактів відповідає автор. Листування з чuтача..чи

-

на сторінках zазети.

За з..чіст рекла..чи відповідальність несе рекла..чодавець.

.

· ,

великодимерці, а третє місце ви­

вки- кожен для себе.

ВАТ кПАЕМПТАІОРААfОСП ІІШВАРСЬКНЙн

ПОСТІЙНО 3АКУПОВУЕ

раА, раЇІонної Аержавної іІАмінісmраuії.

До

Дуже напруженим виявивс останній вирішальний поєди

змагань з рахунком 27:17. Ця nе­ ремога вивела господарів на nе­ рше місце, другими фінішували

оголошує конкур на заміщення

ОРrАНІЗАЦІЯ

ААРЕСА:

50! ..

кової ейфоріі ми :Jу'\rіли озирну­

newlife@brovary .kiev.ua

Звертатися: с.Калинівка, вул. Ігорева,2 (поворот на с.Пухівку).

35

Усього

великодимерські баскетболіс~ти

Але хотілося б, щоб серед свят­

Інтернет-nровайдер ІІ&РАВОПОРІІІ надає nocnvrи

ліст, філолог). Вік до

чі закінчився нічийним результа­ том, і лише в додатковий час з мінімальною різницею з рахунком 21:20 перемогли баскетболісти

перемогу святкували господарі

Броварщини. Надсилайте ваші листи на нашу

Вимоги: вища освіта (журна­

калинівці та калитянські бас­

кетболісти. Основний час зустрі­

концертів та свнткових заходів.

міськради та баrато інших повідомлень із жипя

Редакції rазети "Нове жиn•" nотрібен журнаnіст.

50.

цієї дати буде приурочено бигато

де можна знайти інформацію від Броварської

Овочева база СmароІіиі-всьІіого ТЗП РЕААІЗУЕ ЦИБУАЮ nocaglioвy в необмеЖеній ІіільІіосmі. Ціни огові ні.

<<ХТО ми,

ЩО МИ і ЧИЇ МИ ДіТИ».

www.brovary.kiev.ua,

різноманітними варіантами oOniкv

на майданчик вийшли господарі

-

та Бобрика, де сильнішими були

на рідній ЗбІлі, а чи вже й не

віднині можна читати в електронному виrляді на

3 nідиnюченнн до мережі Інтернет 3

Найнапруженішим виявився матч-відкриття турніру, в якому

пісня й досі лишається сиротою

Броварську міськрайонну rазету «НОВЕ ЖИ"Я>>

скриньку:

боротьбі. Чітко, без помилок вnо­ ралася зі своїми обов'язками го­ ловна судцівська колегія, очолю­ вана В.Г. Юхтою.

краще не відбулося. Українська

обгортках ..

у гарних

В.І. Калашника та інструктора зі спорту В.Д. Волощука. Усі матчі турніру відбувалися в гострій комбінаційній спортивній

Калинівки. У настуnному nоєдинку зустрі­ лися команди Великої Димерки

<<Україну наповнила дешевизна,

сайті компанії «6РАВОЛОРТ>>

констатувати,

що більшість його гірких фраз

На:1арій Яре~Ічук. «Що трапило­

ставе1в опришко:ч, легко стрибав

доводитьсн

досі актуальна. Ні на естраді, ні в

ся?».

концертний

чука,

об~tе>жилася фоногра)ЮЮ. А На­

ЧІІТL по-особливо~rу, і душа спі­

свій

На жаль, сьогодні, через шість років по то~rу, нк не стало Ярем­

силений, але> щ<н.:ливий, сидів у

запитав він і, ді:шавшись

«страна непуганнь1х

стадіоні, то~ІУ більшіLть співаків

:Jу йшов у гори. «Тут голос зву­

-

-

нк вони називають

идиотов». Справді. Правда гірки».

його за сце>ною, той, украй зне­

3' нвивсн

хохол,

Україну

Рівне>нській

війчук після виступу

внях, у чому немала заслуга го­

лови профкому ВАТ "Теnличний"

су. І все це споживає примітив­

сень відспівав уживу. КО/шМат­

співак стояв

коли в коридорі

вкрадений від німецького «Мо­

виконував. Піс\Я концерту ішов

атомній. Концерт відfіувавсн на

біля дверей, не знаючи, що ро­ бити,

во, і якщо обіцяв- обов'н:Jково

в

«Червоної рути-89» брав участь

Він палко любив свій край, не­

на кшталт <<Ласкового мая», що

квітні 95-го року вони вие1упали

у «Пісенно'VІУ вернісажі». Набли­

увесь світ.

Навали )Юсковського примітиву

відмов. Він :завжди тримав сло­

Він не в~Іів жити ншюловину.

люблю пісні, як я люблю людей».

ною нашої куль1ури. І це не про­

на :.юрі. І жодного разу не було

Анатолій Матвійчук згадує, нк у

Він любив повторювати: «Як я

~шлуватися мелодійністю і глиби­

цертів

йону з Калити, Бобрика, Великої Димерки та господарі змагань. Змагання пройшли на хорошому організаційному і спортивному рі­

неро'\І кафедри еконо'\tічної гео­

життя.

з

районної ради ФСТ "Колос". У фінальному турнірі взяли участь чотири кращі команди ра­

Назе1рій,

Тепер, через роки, це починаєш розуміти і цінувати по-особливо­ СКЛС1ДОВОЮ

вих колективів фізичної культури

Прихожани Свято-Миколаїв­ ської парафії Київського пат­

ріархату глибоко сумують з приводу передчасно·! смерті

настоятеля церкви отця Фео­ досія

і висловлюють щире співчуття рідним·та близьким покійного. Упокій,

Господи,

душу померлого, даруй йому Царство Небесне.

Обсяг

Арук oфcemнuu. І Арукованuu аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ" управління у сnравах

npecu

інформації Кuївської облАержаАмінісmраuії.

ma

Зам.

4258 2215

Тираж

прим.

#91 2001  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you