Page 1

І СУБОТА, fueтa ІtИХОД!ІТЬ 17 хаі'!'ІІа 1937 року.

з

ЛИСТОПАДА

5

8

РОКУ

1994

ГАІЕТА БРОВАРСІІКМХ IICWfOi ТА РАЙОНМОf РАІ ІАrОРІІ ІЕІ1ПАТІІ

Вибори за"інчилися. Вибори продовжуютьсJJ

КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ 2. ЗАРЕ€СТРОВАНО 1948

ШАНОВНІ

Виборчий округ .N9 З 1. Нолеснинов Геннадій Олександр9вич, 1939 р. н .•

ю виборах депутатів до Іісьної Ради народних де­ Іутаті.в по .виборчиос он­ )угах .М>.N'Q 2, 3, 10, 12, (е .виб0;ри

раніше

не

член НомуНІістич,ної nартії України, .слюсар-монтаж­

ник Ниївсьного об'єднання <<Півд-ень». Висун,утий

від­

конференцією Бров·арської .мІLсьнрайонноІ о;рrані­ зації Номуніетичної пар­

іулися. НоміСія зареєструвала 12 каІНдида.тів у депута·­ ·и. По три на округ.

Виборчий окруr

тJ.ї

2. ТРОЦЬНО Василь І.ванович, 1942 р. н., чден Народного Руху України, нерівНик фермерського

.N9 2

БУРИй Анатолій 3асильович, 1951 р. н., шз.апартІйний, хірург \ентральної районної лі­ ~рН!і. Висунутий .nлену­

1.

господарства

СЕМЕНІОН Михай­ ло Леонтійович, 1939 р. н., позапартійний, на­

2.

чальник

віДділу

в!дкрнто­

акцІонерного

товари­

3.

мир

J

ТНА ЧЕНІЮ Володи­

Миколайович,

1954

р..н., позапартійний, заві­ дуючий

ства

агропромис­

лового піДприємства «Про­ грес>>. Висуну.тий збора­ ми Броварської міськ­ райоююї організації На­ родного Руху України.

'І!Оu'\! Броварського коміте­ rу Чер.воного Хреста.

УН.}>аІЇНН.

«Теnлиця.техмонІВисунутий зборами tрсьної мnкрайон­ ~рrnнІзації народJ:Ю:ГО ~У України.

жіночою

тацією

консуль­

центральної

ра­

йонної л.LкарнІ. Висунутий пленумом Броварського комітету Черв.оного Хре­ ста.

Виборчий округ

З. ХОРУЖЕННО Ана­ толій lванович, 1943 р. и.,

.N9 1 О

ЗУБЧЕННО Петро Прокопович, 1938 р. н., член Народного Руху Ук­

1.

член Номуніетичної пар­ т!ії України, ток.а.р заводу порошнсвої металургії. Висунутий нонфереІНцією Броварсьної ·мlсьнрайон­ но.ї органіІЗації Н,омуаі­ стичної партlї України.

раїни. вчитель СШ

Nil 3.

Висуну,тий зборами Бро­ варської мd.сьнрайоннuї організаціІ Народного Ру­ ху Укра·Іни.

ПОВІ.ОМ.JІЯG

tнспекц•я

кіста Броварів З 1 жовтня 1994 року, згідно з Указом Прези­ дента Укра'і.ни «Про 3біJІЬшеиня неоподатковуваного

мінімуму та ста.вни прсmресивиоrо QПОД&ткуваиия доході.в І1JІОМад<-щ ві.д 31 жовтня 1994 року збіJІЬ­ шеинй

неоподатковуваний

дяи

ста&.'tН

та

мінімум

їх .прогресивного

доходів

грома­

опо.дактуваиия.

Мінімум дохОДів громадян, що не обкладається прибут.ковим ~датком, установлений в розмірі ) крб. на .місяць.

Jмір

tиовленl

такі

доходlв

громадян:

ставки

прогресивного

Ставки

доходу

розміри

nодатку

(крб.).

до 780.000 крб. (з доходу в розмірі одного неоподатковуваного міні· муму)

та

10% суми доходу, що ne·

(від І до мінімум)

ревищує розмір одного не· оподатковуваного мінімуму

5

3.9QQ.QOi-7.800.000 крб. (від 5 до !О неоподаткову 7.800.001-11.700.000 крб. (від 10 до 15 неоподатко· вув.

крб.

мінімумів)

мінімумів)

подальшого

піДвищення рі.вн:я охорони nра'Ці на виробници~і. фі­ нансування національної,

регіонСWІьних

•fЮМПЛЄRСНИХ

заходів,

d

опрацьовуються

ЩО

реаді­

зуються безпосередньо на ПіДПРИЄМСТІВаХ, В устаНО­ ва'Х ,і організаціях.

312.000+20% З суми, ЩО перевищує 3.900.000 крб. 1.092.000+30% від суми, що перевищує 7.800.000

nаних

Основним завданням фонду є доведення у.мов і безnеки npaJ1;11 до норма­

11.700.001-!9.500с000 крб. (від 15 до 25 неоподатко­ вуваних мінімумів)

2.262.000+40%

від

що перевищує. крб.

J 1·700.000

19.500.001 крб. та вище (понад 25 неопод. мініму­

5.382.000+50% від суми, що перевищує 19.500.000

мів)

крб.

Управлtнив обслуrовуванвя ПОАатк1а м. Броааріи.

суми,

ПJІатиикlв

Ношти ються

фонІду

за

форму­

рахунок

відрахувань ноштів nІд­ приємств;

ноштів,

одержаних від

застосува:ння

оргавами

са.нкЦ'ій за

них

до

підnриємств

порушення

хворюва.нь,

тів від

а

норматив­

також

ст11nнення

нош­

цими

Бровар­

творчої

Нобзаря~>,

яна

незабаром

насна­

«Бро­

вийде

роджеИШІ рідненьку матусю, .люблячу бабусю КО­ НОВАЛЕНКО Анастасію Іванівну. Сооонбі Вам, ІМ.амо, за щире тепло, за людяність щиру, безмежне добро. І в ооінь, і взимку, весною і влітку щоб щастя й здоров'я у тебе було! Уклін тобі, ІРtдНа матусю-мбідко, хай сонечко силу 1 ·раді!Сть дає, 30ЗУJ1Я ст.о років неІ:&ай накує!

120

-

тис. крб.

АЛЕ

Дочки Люда, PaJt, PJUІ, зяті, Мі.ша, Славко. Олеr.

МОЖЕ

.,....••_ ,

ЗБІЛЬШИТИСЬ

ТОЖ

ПОСПІШАйТЕ!

До

уваги

органами цівників, ше.ннІ НіН

штр.афі·В

з

винних

вимог

у

щодо

пра­ пору,

охоро­

праці;

добровіЛьних

внесків

ПіJЩриЕJМСТВ, ІГ·роМаДСЬНИХ організацій та громадян, а

тан·ож

Інших

над'ход-

жень.

Госпрозрахуюшві підприємства, незалежно від

форм власності, віДрахо­ вують ДО фОНДіВ НОШ'l'И В роІзм•ірі

від

одного

фантичного

]J!е,аліі'Юіваної

(робіт, ном

віДСОТf(а

.послуг), cyl\~H

обсягу прод'уFщії

за

ВИLН:ЯТ­

податну

добавлену .варті·еть цизного збору з сенням до витрат

на

і ак­ відне­ вироб­

ництва і обігу. Від загальної су,ми від­ рахувань пtдприємст.ва на­ правляють:

60% -

ДО фонду ОХО­

:РІОНИ Щ~аЩ ПіДЦрИЄМ•СТВ;

10% -

їм

ЧаІ(.-тина

лаєтьоя

коштів

m.цси­

держави о м у

ае

ааа

а

внуки

••-••••1111•

_ _ _........

ЦЕНТРАЛЬНИИ ІНВЕСТИЦІИНИИ ФОНД, од­ ним із засновинків якого в ПРОМІНВЕСТБАНК УКРАІНИ, приймає приватизаційні сертифікати від населения за адресою: м. Бровари, бульвар Неза­ лежності, 14а. Ощадкаса Б.роварського відділfння Промінвестбанку, тел. 4-15-07.

ие.рівмиків

органіааuіи

ПІДПРИЄМСТВ,

У разі .відсутності га­ лузевого фонду належна

охороною праці штрафних

Нобзарн,

на

·аJктів про охорону пра­

за

ІІ'ВОрчіrть

побувади

друку, була не останньою.

ці., за нещасні випадки та випадН'И nрофесійних за­

на,гляду

яні

народження.

варські шляхи

ДО фонду ОХО­ рони праці Броварського району; ЗО% ,до галузевого фонду охорони ·праці.

державного

про

а також з історії нашого міста, з ювілейни:vr

ПОКИ-ЩО

ПОПЕРЕДНЬОЮ

оос,танови

праці.

людей,

ги, довгих ро.ніJв життя, і щоб Ваша книга

ЗАЛИШАЄТЬСЯ

.воду алюміНієвих буді­ вельних конструкцій. Ви­ сунута зборами вибарців В'Иборчо:го округу .N'Q 12.

єм.ст.В>> в Бровароьному районі створено регіо­ нальний фонд з охорони

.видат.них

Щиро А сер.це'DІо віт~мо з 70-річчям від дня на.

САВЧУН Ольга Ана­ стасівна, 1960 іР. н., ПО­ заюар11ійна, лаоорант з~­

дузев.І, регіональні фонди охорони праці та фонди охорони праЦі пі:дпри­

навіть неспод!ва.них ліrер3-

матеріалів

Зичнм•о Вам міцного здоров'я,

РОКУ.

колек­

програ,м поліпшення без­ пеки, гігієни праці .та ви­ робничого середовища і

не оnодатковується

щині,

10.

праЦі~.

ціНСІІвих ·І

Колектив редакції •НОВОГО ЖИТТЯ». ЦІНА

3.

·вимог,

інших

ПЕРЕДПЛАТНА

2. ОНЕШНО Микола Петрович, 1948 р_ н., nозапартійний, головний енергетик об'єднання « У.нрагролеrнон·с.т.рукЦія '>. Виеунутий зборами Бро­ в~рсьної Mi:CЬHpJЙf).HHGi організації Народного Ру­ ху Уtrраїни.

галузев·их,

780 001-3.900.000

крб. неоnодатков.

12

Наб!Нету мІінІстрЬв Унра­ ЇН'И. ВІіД 07 .1 0. 93 .N'Q 838 « Il!JO затвердження Поло­ ження про державнИ'Й, га­

багатьох

днем

КУЗЬМЕННО Борис Дмитрович, 1960 р. н., позапартійний, директор СШ М 10. ВисунуІfий

тивних

місячного сукупного І

оподатковувано.го

о.податку­

ра

1-ше ПІВРІЧЧЯ

1995

щиро­ нрає.

знавця •І дослідника, давнього друга редакції, авто­ турозна.вчих

1.

рону

Нодентив :редакції газет.и «Нове життЯ>> сердо віта€ Вас ,вщомого броварського

сНОВЕ ЖИ'rl'Я• НА

з нагоди його

75-річчя.

ГАЗЕТИ

нонсу льтац1ї. Висунутий конференщі€ю Броварської мі'С.Ькрайонної ор­ ганізації Номуніетичної nартії Унра'іюІІ.

трудовою

ВІТІННІ

CIJII'IHI

Дмитру Мнхайдовичу ГАМАЛІЮ

:р. н., член Номущ,с,тич­ .ної .партії України, адвоmт міської юридичної

тиву СШ М

Броварський .міський комітет Ком­ паР'fіЇ України. ПІІІІНІІІІІНІUІІННІІІІИІІАІІНІІІ . .І. . .ІІІІІіінІМНІИІn

ПЕРЕДПЛАТА

ІНІОЛективу заводу буді­ вельних конструкцій. 3. ФОМЧЕШІОВ Ми­ хайло Данилович, 1939

зборами

шановні земляни, міцного здоров'я. щастя. терпіння. і віри в краще майбутнє.

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

На підставі ст. 21 За­ кону України «Про охо­

податкова

nозапа ртій.на, засту.пнин директора по надрах і по­ буту заводу буДівельних конструкцій. Висунута нонференцією трудового

Виборчий округ ~

Товариші Fюмунtсти, жителі БроварщиниІ Щиро sітаємо .вас із 77 -ю річницею Великої Жовтневої соціал.істичної р-еволюції. Бажаємо вам,

ДРУЗ/І

МИХАйЛОВА Ніла БронLСJlаfВівна, р. н.,

У середу від бу Л·ОСЯ за­ п.дання .виборчої номі·сії

ІЗ СВЯТОМ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ!

фондУ. ГоспроЗjрахунн.сІВІ підnрю::мствІа Б.роварського Ірайону зобов'язані зареє­ струватися

внескІв

.

в

ян

платники

к!ІМ.

·М

325

Бро;варсьноІ районної Ра­

ди, вул. Гагаріна, 15. День nрийому понеді­ лок з 1 О до 17 годин, те­ лефон 5-45-44. Вих;одячи заного,

під

з

вищеска­

цросимю

нонтроль

вас

.взяти

винонання

де,НОіГО Зако;ну України і постанови Набінету міні­ стрів

го

і

НЯ

у

частині своєчасно­

ПОІВНОГО

ІВідрахуваН­

передбачених

ними

.НОШТ,ЇJВ.

ТдНІ(-ХЛІБОРОБ На полях аrроасоціації сОзірці» Горохівського ра­ йону Волинської області з'явився ... танк Т-54. Точні· ше сказати напівтанк­ напівтрактор. На одному з львівських заводів потvж

ну військову машину пере­

обладнано, а госnодарство за 450 мільйонів карбован­ ців її придбало. За добу він оре 3{) гек­

тарів. сІсть:. мало соляр­ ки. Може nрацювати і як бульдозер. Оре восьми­ корпусним плугом, а може тягти навіть і два двадця­ тикорпусні. На жаль, таких плугів ще нема. І ходова частина

ща,

в

нього

_ніж

трактора.

у

значно

кра­

справжнього

Не зношується.

«ЕНЕРГІЯ:. ЗАІ(РИ€ ЧОРНОБИЛЬ

Договір

про

заснування

комерційного транснаціона­ льного акціонерного това­

РозрахунковІ рахунки:

риства

-

підnисали представники ук­ раїнської та російської спі­ лок промисловців і nідпри­

ВровЗJрсьного район­

ного фонду охорони праці:

142602 в РАН АПВ <<УК­ jріаїна>> м. Вровари МФО 321499. - Держіа.ВІfЮГО охорони

.пращ

приємств, галузевого

фонду

(для

nід­

які не мають п!д,ІІорядкува'Н~

ня) та перерахування час­

тни штрафів: ОПЕРУ

&.ику

692101

Націона.'!Ьного

України

МФО

300001 о РА НОННА

РАДА.

.

«Концерн

ємців, АТ «Укрнафта:.,

Енергія»

«Укргазnром:., американські

корпорації сРомар· груш> та

. ряд емств.

черкаських

Мета

спорудження

підпри-

сЕнс,:>гіі ..

--

пароІ азсьсї

електростанції на базі бу,'і­ вельноrо майданчш,.1 ко­ лншньоі Чигиринської атом· ної електростанції. З вве денням її в дію, вважають засновники, можна буде закрити Чорнобию,ську АЕС.


УТ-1 8.00УТН 8.1 О Ритмічна гімнастика

8.30 ДІІІІ дітей. Худ. фІnІ>М «Дм­ ЧОІСJО (Поn~оща)

9.40 •Козацькі лютні• 10.20 Є шанс! · 10.40 Худ. тепефіnІоМ • Трек в ЧОІІНІ, НІ DaXYIO'IH собаки•

17.30 •Час рІкою пливе•. музична програма за участю нароного

артиста УкраІни М. Гнатюка

18.00 Чемпіонат Украіни з гандбо­ лу . .Спартак•- •Автомобі­

ЛІСТ• (Бровари) 1!І.ООУТН 111.15 Творче об" єднання ·Грома­ да• предста!ІІlЯє: •Добрий знак•, •Візитна картка•, •Пам'ять-, •Острів душі• 20.10 Версія

20.35 На добранІч, діrиІ 20.55 дй f1i Км їв рекламує 21.00УТН

21.35 ХуА- фІпьм «Закоханий за мас-м 6аж.tням•

23.00 Канал .франс Інтернасіональ• представЛRє:концерт МСМ 0.30УТН

ОСТАНКІНО

7.00 МуІІІотфіпІ>ми 7.30 Фи.--діnІм. «lІетм, журамнку• 8.35 На балу у Попелюшки .9.35 ГЬл 10.05 •Грузія-одна•. Прем'єра док. фільму. Частина З- .. ви­ ·~uбуваnня-.

J1.3С)Г~. гармонь

8

12.10 ФІА- наwоі пам'ІПІ. «АІІИІWЧМне коханн•• 13.521-ЮВИНИ(зсурдОПерекладОМ) 14.00 Ширше коло . 15.30 Кл~ мандРІВНИКІВ 19.40 Вечtрн• кuка

~g:: ~Т~~~~~можна•. Гумор~tе-

тична програмаМ. 3а.qрРнова 21.30 м. Євдокимов у коuедн ·Про

біНОзнесВ,_мена ХомуvtHИ

23.52 0.00

ЗполицізабQроненихпро-

У1' 2

f"РІ!_МЦТ.1989р81(-СВЯТКОвии концерт до 7 пистопадв

УТ-3

1

·

- , канал 7.00 ВІСТІ 7.25 КлІП-антракт

8.50 Прем'єра док. фільму ·Цар і

вождь• Сту

9.40 ДІЯ ·Рост• _ . . . _ 10.10 Зуст.рІЧ збІІ)Н9І cвrry 1збірно1 РОСІІ З ВІЛЬНОІ боротьби 10.40 Палаци і фортеЦІ 11.10 Худ.фіпьм сПохмурий ранок•. 13.00 НОВИНИ 13.20 Худ. фіnІ>м «Едера.. 11 сері• 14.15 Спасіння911 15.10 Співає народний артист України А. Горчинський 16.00 ВИБОРИ-94: ПРОГРАМА КАН-

ди_ДАТА. Печерський виборчии округ N2 11

·18.00 Телефільм •Історія Києва. На

~еруги своя• Всеперемагаючий голос віруЮЧОГО

18.45 В1зитка. Ка1ериt1а Вороненко

.22.00 Бістро •Гра&М> . · :;, :. 22.05 Худ. ФU.Іwt «ПрІщі.ІІ смерrІ•, 23;5()Jоргінфф,. · , ·. ' ' СТУАІ11 .. РУТаtІЯ• : _:' 0.00 rr.м...:-.jй-~. ut-""....'•"·••{'

,:

'S• ; 1О.t9АнгпіR~8РЕІдІ<ІНИ·. ,: . ' · . .

1~~,;,оє:Х.~3'В)•·~~.

:· : '

;;..ii;:~-~tta'j7'"· 1~;~·::::=:~'J':~~~~

. 1РК d'РАВІС» (35-Й КАН~) 111.10 Київ оолІтмчщ.tй.. . . ' : ', . 19.30 Європейський калейДоскоn 20.00 •Ит00>1 j:. ЕвrеНием.КмqеnеВЬІМ»: 21.;10Xyд;-.··lollc~.alpal/d··.· · ·· . . .aupltl{ .••- · :<.; ·.•. nл1) ~ .. . . r,, :' 22.15 біс"ф9 ·' 22.20 ~УА. .. n8or8itк ...

.Пуаро•. 1 сері 11 . 22.05 СьогодНІ на СЬОГОДНІ 22.10 Українська перспекr.. ва 22.30 СІТ -3

22.40Тепегра·5+1•

23.008існа 23.30 Худ. фіІІІ>м сСпрут.о6•. З сері•.

Часrма 2

о.зs СІТ -З

0.40 Про-відео .

«ЮТаР-ПЛІОС» .:7.ЗОР:ер6біка 7.46 ХуА, ф.

':::::}.""!:.'~~.· '. ...,д.·.-.,.,"-е'~"'-.·'

~~::~:.h=..детектна. сЕркюпь

«РОСІЯ»

7.:Ю Худ. фі11ьм сОсінні дз-н•

18.15

18.50 МуІІьтфіnІ>~н . 19.15 Ф1нансовии огляд 19.30CNN . 20.00 САМ собі мандрІвник 20.30 ПерехрестR 20.55 Вікна

14.30 ~;Jfжa · · · • ~·· ·;, ,, , 1~00·К/f~Cm!A1JJ.~· т~ . . • ,.cnopo.~lfl. рек.. 17.00 ~•1Ф.ІІІІІМІІ. 7.20f!УНа ..· манеn.t ..

.1.

17.5QМу;шісаІtефірі ~~CAJ~·~~L....,;...;..;...;.....,__,.,;;.......:-..,

23.50 БІс1"Р,9 o(f-1,8~ " · · .· . ; .;· ·. ·.

_

Q~·P.el<iJ8N.

.

7-іі КОМІРЦІМНИИ КАНАЛ

. а.-'!уІ'- ........:Ж..п;. у YNfJII•

~о,зо.)"е.,ІІFІJ3е'Пt,. • , 1 4-45~ liicffl.lк 14.ssтeneni3cna- :.

.

.

.

.

.

~~·ЛІМИJWt !ІІQдей•. ВечІрня

:аf.ріод~ДІJІ ~~JC•

20.0S Бісіро ~.

·· ·

·.·· . . : . ' ·"""'ркало • 12.40· ~УА- фlliwt cCynepnpoфed01415 ЗS~~3еммю• . . Х~·

·

......

линджазу.

14.50 Jl(y14- фіІІІ>М «Жімка-119р,6•_

16.50МуІ!'>'Іфімм ~lllt.JJiDк•

18.15 Музичний пузоірій •• · ·. . 18.40 Ху,~~.:фІіІьм ·~ц реам-_,

8'НТЬ.1 серІІІ

.

20 10 т "u.tv..... ·• opn"'+';".,..

.

еПТ-А-ТЕТ» ·. ,12.00 flPoгpat.щ передач . ,

.·. 12.с5 НаnередОдні · 12;;5 ЧарівНе""""

17.00~'n,ttillliNМ , · · •· no~

'·) ,• ··~ ' "·;.

.

. . · · ,., · . >. . · .·. ' · 15.05.ХуІІ- _ф/ІІJ.Іс .сТ8НСІІ( а м.бun•, ... ·.''м~ · ·:'· •' .. ·.. ··.'.'~ , 1 •.,.35 ~ ~,-кг

.17,50Т~t~зета .

· '·• .

: ·00 20

•.

20•20 МулІ>тф- с&абар•• 4 СерІЯ ~- 50 • 30 ~~Мвдни•. · ИІВ НеПОЛІТИЧ НИИ 21 ·50 ТорrІнформ

~.. . ".n

.

. ·. · · ., ·' . 20:301ttфорІ.ІаціінаІlХJІl)ІІМЗ•аНЮ• •

., ...,....,.о --еtіДІ~.

21.00 ХуА. фіп..М с.-о3Чар,мнна• 22.50 Г~мфсІикщХJ1В-9~ 23 .20 Свіжина 23.50 Худ. фіпІ>М •ПоrаммйІІМнІі•

ВІВТОРОК • 8 УТ-1

8.00УТН 8.10 Перехрестя 8.35 Худ. теnефіnьм «дона Бей­ жа•. 1 серія 9.25 МуnьтфільN 9.35 Клас-юнюр-б1знес 10.35 Доброго вам здоров "я Сата­ нівське диво 11.15 Муз. фільм .. л. Тищенкn музиканr, rмnресарю, меценат"

12.05 Вис racd wн:.;і"ей · Mayr Лі" 13.10 Худ. фільм оЗірка шерифа» 15.00УТН

15.10 Талинrи й мсцен~Іи МІЖtіа­ родний Q-есrиюль ум. То·

16.00

рунь. Ч<Істо.1н" 2 Чемпюнат Укр<Ііни з футболу •Шахтар·• (Донецьк)-· .. дин<l­ МО» (КУ1!Ні

17.45 ЮвІлейниИ <nНІ І''Р r П. Мур;шського. 2 ВіДДІЛ 18.20 Школа пuетик~1. Л. Tt-l;ktn.ІY' 19.00 УТН 19.10 Ай П; КиіВ r·ек:оп"'І( 19.15 Є. Товсту'"'· До ЬО І'•'tч~ нщ ДНЯ H.lt-JOД.'I(t·rІH\--1

Усе ЖИf!Е Спtває С<JJІtСІка Лuншсt_.коr опери Н Свобода 20.15 Телефільм "Софі>t Ки: sс:ька" 20.35 На добраніч, діти! 20.55 Ай Пі Киів рекламує 21.00УТН 21.35 Блок-Нот. Музична програма 21.55 Ай Пі КиІв рекламує 22.00 Спорткур'єр 22.10 Худ. фіnьм •Грішник• 23.30 Мультфільми дnя дорослих О.ООУТН

19.45

20.05

ОСТАНКІНО

11.15 Ранкова пошта 11.52 новини 12.00 Я і мій кліп 12.05 Худ. телефільм од' Ар~аньян і

17.10 Му11ьnрім.м «Великі приrодн 1.8.45 Худ. фіАІtоМ «Одмнак• 20.15 МуІІ~оrфіІІьми «І(оробtса 3 onllt

три мушкетери•." f серІІІ

(12.50 НОВИНИ

ЩІобраrо~u..

'.

.

(з сурдопе­

рекладом)

ЦІІМіt•; •Ів СИІ!tі(~Му мОрі; В 6~

nійnінІ•

. ·. · -"

·•

20,30 Ху14- фІІі..М сМОІі мачуха Jно-

П"sпь хвилин. КЛІп новини Телесеріал •Горячев та інwі». 21 серія 14.25 Хроніка дІлового житт~ 14.30 ДверІ у малий бІзнес 14.45·Справа 1пра"~о 14.50 новини 15.00 Веселі нотки 15.30 Чарівний світ, або Сінема 15.52 новини 16.00Джем 16.20 Молодіжний серіал •Елен і підлітки» 15.52 Свп сьогодн• 17.00 ТаємницІ Старо1 площІ 17.30 Загадка СБ 17.40 Погода 17.45 Хто є xro ХХ ВІК Л. Ландау 17.52 НОВИНИ (з сурдоперекладом) 18.00 Година ПІК 18.30 Телесеріал •дика Роза» 18.55 .. ми ... Авторська програма В.. Познера 19.40 Вечірня казка 20.00 новини 20.30 Погода 20.40 З перших рук 20.50 ПІСНR-94 21.35 Худ. фільм •Повість непога­ шеного Місяця~. (22.52 НОВИНИ) 23.20 У світі джазу 23.40 Авто-шоу

13.45 13.50 14.00

манmіІІІ(іh

22.10 Телегазета•.

~

22.20 Худ. фіп,..,-.ЗІІоІІинний re~tiй• 23.50 Муз. пауза 23.55-Худ. фіп~ом «Філіn і кошем••

23.52 Прес-експрес

5.30 РАНОК 7 •52 новини 8.00 Мультсеріал •Війна го6отів» 8.25 Телесеріал «Дика Роза• 8.52 НОВИНИ (з сурдоперекладом) 9.00 Ти пам'Rтаєщ товаришу.. 9.30 Мультфільм 9.52 НОВИНИ 10.00 Худ. телефільм •Сюжет для двох оnовідань•

УТ-2, УТ-З і канал «РОСІЯ» 6.30 Формула-730 7.00 ВІСТІ 7.20 Потрібні ... Потрібні ... 7.30 Час ділових людей 8.00 Всесвітні новини Ей-Бі-Сі 8.25 Торговий дім 8.40 Без ретуші 9.35 Кліп-антракт

_ _..~.,(1:,:0~-~52~Н,:::О:::В~И::.;Н::;И:.t,j_ _ _ _ _....::;.!/;;:·45~·~К~-f;,;"..:.п~еЕШо.ЕТа~~---·-

ІїL.

СЕРЕДА •

9

УТ-1

=::J ~~~~~g§~~~[Ш}Iflli]~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8.00УТН

8.10

Худ. тепефіnьм «Дона Беіі­

жа•.2серія 9.00 Уроки ФРанцузької мови. Урок10.

9.20 Свічадо. Реальність немо>КЛи­ вого

10.05 Док. телефільм •Іларіон Свен­ цицький в походівіків•

10.35 Шкільний екран. 11 кл. Основи

11.05

інформатики і обчислюваль­ ноІ техніки. Алгори·тм роботи з літерними величинами Худ. срільм •Закоханий за

12.30

УТН

вnасним бажанням•

1.2.40 "Вер1еп-шоу• 14.40 -15.40 НаЦаНальна академія наук України. Електронна ком­ п'ютерна газвтв .Все-всім". Ві­ деоінформацЯ і реклама. Ком­ n'ютерна Нформацjя абонентам 16.00УТН 16.10 Для дітей.« Танцювальні фан­ тазr'І»

16.40 ОсвІТНІЙ канал для школярів. СвRто в Нагуєвичах, на бать­ ківщині І. Франка. Зарубіжна ттература. Шолом Алейхем. .. ХJtоnчик Мотл• 17.30 Власники 18.00 Мультфільм 18. iQ ·<СИt11е·.:.. Малuгаfюритна тех­ нІка ДЛЯ СеЛа. НеТраДИціЙНа енергетика

18.30

Концерт оркестру народних tf1СТруменлв Укртелерадіоr:омпанІІ

19.00 УТН 19.15 .. дзвони

· Ч:)рнобил~". Хто до-

r:::1може n,·т~··.•..(J

19.45 Заnиrуйте- ВІДПОВІДаємо 20.05 П.зпламN•тський канGn 20.35 Порад"' те!1ер<~дюреклами 20.40 На добраніч, діти! 21.00 УТН 21.35 Поради телерадіореклами 21.40 Тир1ж лотереї "Укр-лотто•. Випуск

4

21.50 .. несподіваний 22 . 15 23.20 23.50 0.00

дощ•. Міс Те­ лемодель-94 Худ. фіnьм «Я вас дочекаюсь• .. сни напрокат•. Подорож до Ісnаніі. Частина 1 УТН

Ор.:~ ку л

ОСТАНКІНО

5.30 7.52 8.00 8.25 8.52

РАНОК

НОВИНИ Муnьтсеріап «Війна гоботів•. Tenecepian •дика Рози НОВИНИ (з сурдоперекладом) 9.00 Зоряний час 9.40 Мультфільм

9.52 НОВИНИ 10.00 «На полустанку•. Худ. теnефіnьм 10.30 Муnьтфільм 10.52 НОВИНИ 11.00 Афіша 11.40 Я і мій кліn 11 _52 НОВИНИ 12.00 Худ. телефільм. •д' Арrаньян і мушкетери•. 2·серія (12.52

i1Qj

ВИНИ (з сурдоперекладом)

13.45 П'ять хвилин. Кліп 13.52 НОВИНИ 14.00 Телесеріал. оГорячев та Інші». 22серія 14.25 Хроніка ділового життя 14.30 Економіка сім'ї 14.45 Автосалон 14.52 НОВИНИ 15.00 Подивись, послухай 15.20 Муnьтсеріап•Літаючнй будином. 15.52 НОВИНИ 16.00 СинІЙ птах 16.20 Моnодіжний серіап«Епен і підпіткно. 16.52 Світ сьогоднІ 17.00 Телерадіокомпанія "М"І->'· 17.30 Людина 1закон. Спецвиnуск 17.45 Хто є хто. ХХ ВІК. д. Верюв 17.52 НОВИНИ (з сурдоперекл<Щом) 18 оо г · одинаnІк 18.30 Теnесеріал •дика Роза• 18.55 .. двадніІвсежипя ... Прем·є· 19 .40 20. 00 20.40

pa.t:ju< телефІльму Вечtрня казка НОВИНИ

Мон('ЛОГ

20.50 А. ДелонУ худ. фільмі •Смерть негідника• (22.52 НОВИНИ) 2 3.10 Шість вечорів з Ю. Нікуліним. ВечІр 5 23 · 52 Прес-експрес УТ-2 і канап «РОСІЯ»

6.30 ФормуnJ· 73U

7.00 ВІСТІ 7.20 ПотрібнІ ... Потрібні... 7.30 Час ділових людей 8.00 Всесвітні новини Ей-Бі-Сі 8.25 Кліп-антракт 8.30 Торговий дім 8.45 депеша 9.30 Кіно у листоnаді 9 _45 Худ. тепефіпьм «Санта-барбара• 10.35 Телегазета 10_40 Селянське питання 11 .00 ВІСТІ 15_00 ВІСТІ 15_20 Там-там новини 15.35 Свято кожного дня 15·45 Фільм-концерт "Опа-на!" 16.00 ВИБОРИ-94: ПРОГРАМА КАН-

ДИДАТА. виборчий округ Подільський N2 13 18.00 Концерт дитячо_го хору УкртелерадюкомпанІІ

18.30 ВсеперемагаІ()Чий голос віруюо-юго

18.45 Київська панорама 19.05 Док телеф 1 льм ·•Мені наснив· ся сон•

19.35 Худ. телефільм •Санта-Барбара» 20.30 Студіsl "Укрrелефільм" представл.tє: «Родина•. Про роди-

ну Рер1х1в 21.10 «Хіала• проrюнує

21.20 СтудІІІ "УкртелефІльм• представлRЕ:. •·Фест-конкон .. Нові ЗІрки cтaouro року 22.00 ВІдеозаІі Г1ро роботу друго• сесІ• Верхсов•ю• Г'аци Уч)аtни 23.00 На .. таврІИських Іграх». Са,\1Z)нr~ <і.Jсжс

7-й КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАЛ 7 .20 Телегазета 7.30 Телеком11анія "f\-теніR• (ДІло-

вий вісник. Програма сгудїі

.. p~n~. "·ловийвісник) .......,.. '""

8.30їелегазеІа

8 40 Х ф" Б · Уд. Іnьм « удь мужчиною• 10.20 Телегазета 14.45 Діловий ВІСНИК 14.55 Телесазета 15.05 Худ. фільм <•далека північ• 16.35 Відеомузика 17.00 Муnьтфільмн 17.50 Телегазета 18.00 •Люди дпя людей•. Вечірня rlрограма

18.55 Тепt>,~з.-тз

19.30 ТелекомпаніsІ•Рутенія• (діловий вісник. Програма студії •Рада•. Діловий вісник) СТУдІЯ «ГРАВІС'\

20.05 20.10 20.20 20.40 21.10 22.05 22.15 22.20

БІстро ;.rравіс•

Торгінформ

Київ політичний •Параграф• •Тин-Взйв-94•. Частина 4 · Торгінформ

18.20 Худ. фільм сД01111 резидента•. 1 серія 1!1.40 35 хвилин джазу 20.15 Муnьтфільм . 20.30 Інформаційна програма •СІТЗО· • 21.00 Худ. фільм •Послуга• 22.40 •Пост• 23.10 Худ. фІльм «Собачий день&

Бістро •Гравіс•

СТУ.ЦІЯ оРУТЕНІЯ•

зал- худ. фільм сСонатнк•

ТРК «ГРАВІС» (35-Й КАНАЛІ. 7.05 Бістро •Гравіс• 7.10 Муnьnріnьм оСуперкнига-2.. 1t серІя 7.35 Рок -н-роn до сніданку 7.55 Європейськ"й •алейдоскоп 8.25 БісТро "Гравіс• 8.30 ЕкономІчна програма ·Пара-

БІстро "ГР<JВІС• «Итоги сЕвгеннем Киселе ·

вьІМ• 20.20 Музиuна прог~ма • Т<JВРІЙ:е>кі·іс"и 94·· І.>рати Г'ІдЮt<іни; 21.20 ПО<:тскриГ1тум 21.40 Б.стро .. граЕ>іС• 21.45 Реклама 21.55 Х_уд. _ріnьм •Вбнвст110 в npuВІНЦІІ• 23.55 Бостро "ГраRіс:0.00 РеклGма «ПТ-А-ТЕТ»

8.25 Худ. фіnьм сГазета~

10_30 'lосольс:твавУкра:міnрР.д·.

Мультфіnьмн «Інспектор Ге-

18.40 Телегазета 18.50 Худ. фіnьм ~Особиста з6роІt» 20.15 Мупьтфільм •Лякали зайці за20.30

йченя-. Худ._фільм •диявол і

10 запо-

вІдеи•

22.30 22.40 22.50

Телегазе1а

Міс Фламінго Худ. фільм «Поспішна втеча». Частина

нерухомосТІ)

1

0.05 0.10

Муз. клІп Худ. фільм «Посмішк~•

7.25

Програм<~ nередач. Анон

«ІСТV» (Ай-Сі-Ті-Ві) Ангnомовннй блок

7.30 Ен-Б1-СІ Виnуск новин 8.00 АЙ- ТІ·ЕН МІжнародний огляд 8.15 Економrчний nгл~д США

серія (Веnнкобрнтанія) 14.10 Кі,.отеатр ТБ -v с. «БІ"nі роси~ •

16.10 Серіал Рея Б редбері Україномовний бnок 16.40 А Іас 8.30 Вибі" у :..иrті. МедичhиИ or Л\.Jд 16.45 І G-6. І ЮСТ- мvзичн1 новини 8.55 Дj<1ль><иИ стиль жипи Фuрщ1 17.00 Мультфіnьми · ділооо І ак1 ивності 17.20 Музиkа "ефіr>і 9.20 Телес:еріа11 •Морена Клара». 17.40 Худ. філь,. 82 серія (Венесуела) 19.00 Миr• Вам' 10.10 Телесеріал «Пасіонарія ·rrn3J :.:--;1(J:т5УУ;1"і1ЇНськии ІН квітка nристрасті>). 127 серія 1 Мdц"інии експоримент (Венечелd) ,1<J.ЗQ t:.: .. І •РtС•нформ (щоденні но- 11.00 МІА\>-ІЩJІJ;~н·1~,; с;ІІ., '• і< Avll'iHVIИ or л~д І ~'"''' ~"''"'"~окиІ І 18.00 f--н-FJІ-f) f?~ІПу•:~. r·Cfil-".~1 .19.-~5 р,.,,.,, · 18.30 Му11ьн.срі<>л ,,во"ьтрон­ 15 7~ле•;с,,; І"'""д новин закор-

\20 і

U)Hr-to•ll. :сІТ€'1':0Мf13НІИ)

·:ю~45 муїії;іїрІл-ьоін 21.00 Телесеріал оНа

-в.оs Музичн.<й пузС1гр 1 й

Пташиний ринок джито

7.55 Худ. фільм •Перрі Мейсон• 9.30 АнгnіR зсередини 12.00 CNN. НОВИНИ 12.30 Мут.тфільмн 13.00 Кінотеатр ТБ-6. « Tarrepд•. б

граф•

МуnІ>тфіnь., сНу, постривай•. 1, 2, з випуски Худ. фільм •Чудо-хnопчнко Муз. програма: • У ритмах рег · П•

11.40 18.00

4.00 МТV 4.15 Худ. фільм 5.40 Музика в еф1р1 6.05 Аеробіка 6.20 НОВИНИ УНІАР 6.40 Музика в ефірі тф" 7 ОО М а ьмн 7 ·_ 30 Аеурол" 61.к 111 7.45 ТАН (телевІзійне агентство

0.00 Дjловии вісник. Нічний кіно-

Реклама Анонс програм

9.50 11 .20

«ЮТаР-ПЛІОС»

Худ. фіnІ>М о Місце вбивці аа-

кантно• . 23.50 Торпнформ

9.00 19.00 19.05 19.10

9.20

94

·

порозІwочі~.

-

оборонець BcecвtlY·~

j

19.00 Муnьтсеріал '' Траж:форме­

рjм; <(НQsнй моюк т'о(;;!рдохва rar> .

~~я

:21~Зс·- '2"1.~У(f:-JІНёьки~Ін р19.30 T!:nt~A<Yf:JK.lЛ Ен Б, С! І стаsляють: Угор!Щ'на ,. Іс:•,ё.·'.·''' екr;n•;римент 20.20 Телссеріа/І <<Морена Клара». 1~ 10.50 Парасраф ""1.JO І<і8: '· '" У~ІЛР 83_ ~ерія ( ВенесуеІ<а) 11.20 Худ. фіnьм «Послуrа•> ~і-..;!; 1ГуДфі/іЬ;;\-.гГеррІ Меисон: 21.15 AV: ТІ-ЕН. M.k.li.l;Jt"JДtH1И JГЛ~Щ Сnрава про невдачnивого 13 _00 Гумористична_г.rюграма, МІс(FJ., •1икоfірит.1н·~' течке•

13.30 Худ. фільм •Як стати зіркою• 16.15 Мультфільм 17.10 На шл<1ху ринкnво·І економІки 18.00 Посольства в УкраІно предст~вл~іКJГЬ

: n''"'·'"

, Америkанська

ан-

Дон Жуана• ()ЗО 'ІОВИ НИ УНІАР (ні••ний ви-

~уск)

21.30 Tenecepian «Пачонарія­ квітка прмстрасrі•. 128 серія

22.20 23.00

(Венесуела) П(?ихована rамцо.t Жdрт-wоу АИ ~ТІ- Е:.Н MJ)I(I1(Jjo.)'.JJ~J-1•AU!. l!Гfl'J-1)..1 (.1НІ ЛІЙСt)І<"()Ю MШ:.Ur(y"j

23.25 il\JOI р:н.~:І ,1~~Pi'j~,)'i н, :1.1.


ЧЕТВЕР • 10

.•

8.10 ХуА- 18118фU.... .д-Ііеіі­

-.зс-.111 9.00 запи~ -ІІідnоІІWІємо

... ..-

9.20 кv d _ .......- ... 10.25 Моnодj8нІстудjА. оНон-сrоn­ рамдеву-

18.15 Чемnіонат Євроnи з кік-боклек о•

ще IJiJ·

1SІ.ООУТН 19.15 Фінансовий ОГІІАД 19.30 Ставктьа~ nитажя. Кадрова nолітика аnарату Президента України 20.00 Концерт інструментаnьної музики. Грає родина Зубицьких 20.35 Поради теnерадЮреклами 20.40 На ,..,бреніоІ, АіrнІ '!1.00 УТН 22.05 Прем' єра 6аrаrос~ІіІн~ ху,11. теnефіІІ.му еДома Беіі­

-.9сері•

22.55 Сnорткур'єр 23.05 Авансцена. Театр •Романс• ОСТАНКІНО

5.30 РАНОК 7.52 новини 8.00 Муn•тсерїu сВійна rо6оті8•. 8.25 ТеІІfСерІіІІІ .дика Ро:.а• 8.52 НОВИНИ (з сурдоnерекладом) 9.00 Усвіrітsарин(з~)

а.

~~nанорама

9.52НОВИНИ

8.00УТН

18.45 'rеn~льм ·Доки зима

18.15 Всеnеремагаючий rnnoc ві-

·, 9.40 Муn•1фU.м

УТ-1

п•іїНИііі • 11 УТ-1

8.00УТН 8.10 Фінансовий ОГЛАД 8.25 Ху,11. тeneфinWJ «Дона &еіі­

ІІІА•. 4серІ•

9.15 •Київські мозаїки•. Сахаров у Києві · 9.35 Фант-лото •Надія• 10.25 Ваш вихід, артИсте! Пам'яті Поліни Нятко

11.25 Муn•1фіп•м 11.40 Шкільний екран. 7 КІІ.

Історія України. Ярослав Мудрий­ великий князь Київський 12.10 УТН 12.20 ·Верзиця• 14.40 -15.40 Національна акаде­ мія наук Украіни. Електронна комn'ютерна газета •Все­ всім•. Відеоінформація і рек­ лама. Комп'ютерна інформа­ ція абонентам 1б.ООУТН 16.1 О Для дітей. •Анфас• 16.55 Молодіжна студія. •Мостер Х• 17.25 Наук. -flOn. телефІльм •Громадянин вірноnідданий• 18.00 ·Основа•

18.45 Ділові

відомості 19.00УТН 19.10 Ай Пі Київ рекламує 19.15 Канал •Франс Інтернасіо­ наn,, .. nредставляє: •Усе про спорт• ... сnеЦІальnий коре<.­ nондентр

20.15 Вечірній концерт 20.35 Поради телерадіореклами 20.40 На ,11о6раніч, діти! 20.55 Ай Пі Киів рекламує 21.00УТН "'.1.35 Поради телерадіореклами '2.\40' Громадська думка iQ .Ай Пі К••1в рекламує

05 Прем' єра баrатосе_рійноrо

худ. тепефіnьму «Дона Бей­ жао. 10серія 22.55 Арт-майдан 23.55УТН

ОСТАНКІ НО 5.30 РАНОК (6.52 НОВИНИ) 7.52 НОВИНИ 8.00 <>Сорока• 8.20 Tenecepiu сДмка Роза• 8.52 НОВИНИ (з сурдоnерекладом) 9.!JO Город ЦІлий рік

18.45 10.00 ~,11. Т8/іефІІ!ІІМ сДипІНСТ80 19.05 Муn•rфМИКІІ111 •• (10.S2 НОВИНИ) 19.15 Уроки ФРанцузької мови. 12.05 УА- -.фіJІІІМ• .Д'Арq-н Урок 10 трн муwцтер~~•. 3 -сеJІІІІ 14.00 ТмесерІаІІ.•Г.- та ІІUі• 19.35 ХуА.УU8фіІІ•м •Санrа-6арба­ ра• .23c.aitl 20.30 •Хіала• nроnонує 16.00 Тет-а-тет 20.40 •Postscriptum• (телекомпанія 16.20 М~иіі ceplu «UeH І •Гравіс-)

~!nсм·.

18.52 СвІТсьогодні 17.00 ... До 16 і старші 17.30 Мініатюра 17.45 Хто є хто. ХХ вік. !;:. Хонеккер

17.52НОВИНИ(з~

18.00 Годкна пік 18.30 Темарім .ДИка Ром• 18.55 ·Грем Грін-. Авторська проІ])ІІМа Г. Боровика

21.00 Студія •Укртелефльм• nред­

НОВИНИ

13.15 Циркова nрограма 13.45 П'ять хвилин. Кліn 13.52 НОВИНИ 14.00 Tenecepian.•r ........88 та інwi•. 24сері• .....--. . 14.25 ХроНІкадІЛОВОГО ЖИТТА 14.30 Влада і реформи 14.45 Наш прогмоз 14.52 НОВИНИ 15.00 ХУА· тепефіІІ•м сПіrер Пен•. 1 серіа 16.30 Рок-урок 16.52 Світ сьогодні 17.00 Людина і закон 17.30 Сnіває С. Дружинін 17.40 Погода 17.45 Хто є хто. ХХ вік. П. Кар".ен 17.52 НОВИНИ (з сурдоnерекладом)

18.00 Бомонд 18.25 Теnесеріал «дика Роза• 18.50 Поле чудес 19.40 Вечірнв казка 20.00 НОВИНИ 20.30 Погод;з 20.40 Лю;:~ина тижня 21.00 У клубі детективів. Телесеріал «Вуnнці Сан-Франциско». 10 серія

22.00 Єдиtіий дубль 22.52 НОВИНИ 23.05 .. пінк Флойд• --світове турне (23.52 Прес-ексnрес) УТ-2, УТ-З і канап •РОСІІ»

6.30 7.00 7.20 7.30 8.00 8.25 8.45

Фор\1ула-730

ВІСТІ Погріб,.і ... Потрібні... Час ділових людей Всесвітні новини Ей-Бі-Сі

.. Postscriptum• .. воскові 11ерсони"

· ~.

Як вам це nодобається•

.

сЮТаР-ПЯІОС»

~f:!S·~~''.

м,.,.... ,·.'. 13.00 Кіноrеаrр ти.:~·

....

14..;..~-~:.~·

перів•

8.05 Муn•1фU.ми 8.40 XfA- фіт.м сСо6а'ІИіі деНІо• 10.35 Ху,11. фіІІ•м сЗОрвііиіІрнЦар; • 12.1 О На шляху ринкової економіки 13.00 Ху,11. фіп.м •Банкір Моргаіів• 15.10 ХОЧ'Jще! 15.30 Худ. фіпІоМ .Доnит• 17.00 Муn•ІфіІІ•м сСuткове 118ре8О.о

18.1 О •Чом ти не прийшов?. 1 8.25 Ху,11. сріп~ом •до1111 ре~нденrа.. 2cepta 19.50 Просто "Денді• 20.05 Прем'єра nрограми • Театр на

.

.........

-~~::~~~й 20.50

'··

21.00 ~лесеріал •На порозі ночі•. 95 серія · . 21.30 - 22.00 У"раїнський інфор­ мацій.. ий ексn!1J)Имент 21 ЗО НОВИНИ УНІАР 21.50 Е•с•н·с•мІ'Ін>Ій дайджР.Ст (оrляд і бізнесу)

ХуІІ- тепефІn•м сСанта-Барбара•

ВВІСІСnn

диІJАТА. Промисловий ви-

борчий округ N!! 15 18.00 Всеперемагаючий голос віруючого

18.30 Київська nанорама 18.50 Камерний концерт 19.05 Візитка. Ганна Безулик 19.10 Круті новини 19.35 Ху,11. теnефіn.м сСанта-6ар6а-

2О.3О ~NN 21 _00 Візитка 21 •05 ЩОТИJКНА 21. 2 5 Віннер 21.55 Вікна 22.00 Вщеозвіт про роботу другої сесії Верховної Ради України 23 _00 СІТ- 3 23_10 МТV представляє: ·Перший

Футnоглбояд• ф бо СІТ _3 л як ут л

0 .45 Про-відео

20.05 Ї5істро •ГравіС> 20.10 Торгінформ 2().20 Му,..'Іфі!ІWІ с&абар.. 6 серіІІ 20.56 •МЇСА'!І:ІЕ! кіНо БоАрсьІССІІ'О» ·

17.45 TЩJ.tp на.АQ!!Рні.. . '• 18.00 ГуМористм'tна Пj)оrрема..Міс-

2021.•3525

18.30

Фі•~наіІІІІІнс~ис(іІіАеоФтіІіІІМ)

22.00 Торгінформ

~-10 ХуА.·фі/1"" еВкрастм Аім• 23.45 Бістро •ГравіС> ·, 23.50 ТорrінфорІ\о!.. • . . . , •

СlУ,ІІІЯ. cPYТEtillt. "'';' .;о; 0.00 діловин васник. НІ>!ІНйА • 3&11- ХуІІ- фіІІ•м сАнrеас:ІоКІ _НІІ..•

·

ТРК сrРАВІС. (35-Й КАНАП) 7.00 Аt<онс nрограм 7.05 Бістро •Гравіс• . 7.10 Муn.nJІіІІІІМ cCynepi...Wa-2•. 12 серІІІ 7.35 Рок-н-рол до сніданку 7.55 Музична nрограма •ТІ'ІН Взйв94• Частина4 8.45 Бістро ·Гравіс• 8.50 Реклама •. ·оне nрогра•• 19.00 _, ~ 19.05 Бістро «ГравіС» ' . 19.10 Муп~о1фіп ..мм с6а6ар.о. 7 с• рія, сЗакон мемені•, cW..ax у вічнісn.•. 20.00 ІнформаЦІйний тижневинраін СНД .час місцевий•

7 -й КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАЛ 7.20 Телегазета 7.30 Телекомnанія .. Рутенія» (Діло· вий вісник. Програма студії •Рада•. діловий вІсник)

8.30 Теоегазета 8.40 Ху,11. фіпьм «Коктейn•• 10.20 Телегазета 14.45 Діnоеий вісни~ 14.50 Tem!raзera 15.05 Худ. філ.м «ПраІЮ на nомс-

ту•

16.35 Відеомузика 17.00 Мупь1фіnомн 17.50 Телегазета 18.00 .. люди для людей" ВечІрня nрограма 18.55 Те11егазета 19.00 Телекомnанія ·Руrенія• (Діловий вІсник. Програма студіі •Рада•. Діловий віс,.ик)

СТУДІЯ сГРАВІС» 20.. 00 Анонс nрограм

В.ООУТН

8.1 О 8.30

РИтмічна гімнастика •Несnодіваний дощ•. Міс Те­ лемодель-94

8.50 Рідна мова. Відnовіді на 11исти 9.05 Падіюн- nроменад. Ужго­ родський nалац шкоЛАрів

9.40 Доброго вам здоров'я. БілА витоків. (Др 150· річчя клініки

фак'fІІЬтетноі хірурІії Київ­ ського медичного університе-

10.20

уУ~іна сьогодні. Програма

ДПА співвітчизників за кордоном . 11.10 Літературно-мистецький

ве­ чір. nрисвячений 175-річчю від дня нарщ:ІЖення Панте­

Леймона Куліша. ЗапиС по траНСЛЯЦІЇ

·13.f5 Теnеміст вашингтон-Київ 13.30 •Вервиця• 14.00 Всесвітній СПОртиВНИЙ ОГЛSЩ

-•Жиnnеп• 14.30 Бпага вість з РікоІІА Реннером 15.00УТН 15.10 Старовинна музика

15.40 Наше КО/\0 16.00 •ПІІЕІІЩВ• 16.55 Фуrбол. Чемпіонат Євроnи. Моnодіжні збірні України та Естонії

"18.45 Муn•1фІІІ.м 19.00УТН

19.10 Ай Пі Київ реКІІамує 19.15 Хроніка МВС 19.30 •ЛІКоТБ• nредставляє: 20.30

•Ос­ Та/іКИ•, •Маски-шоу• Романси українських комоо­ зиторів виконує народна ар­ тистка Украіни Є. Мірошни­ ченко

20.40 На Ао6раніч, АіrнІ 20.55 Ай Пі Киів рекламує 21.00УТН 21.35 Вікно в Америку 22.05 Ай Пі Київ рекламує

22.1 О Прем'єpa6ararocepiйlt0f'o XJ'A· темфіn•му •Дона &еіі­ ІІІА•. 11 серів 23-00 •І знову разом• в Дубно ss·УТН

...s.45 На фестивалі • Тарас Бульба•

ОСТАНКІН.О

~~~~~ ни

7.15 Спорт-шанс 7.45 СлОвО nастиря 8.00 «Марафон-15•- маnятам 8.30 Телерадіокомnанія •Мир• 10.00 Ранкова nошта 10.30 Я-жінка 11.00 Без паузи 11.15 •Смак• 11.30 Худ. фіА ... <~Афон•• 13.20 КнИJІ(J(ОВИЙ двір 13.52 НОВИНИ (з сурдоnерекла-

,qом)

14.00 діаnог у прямому ефірі

1 4..~-~б-.."::&~~~-громадя,..•

16.50 Прем' єра муnьтфіn~ому .со-

б~Сор Пар) из•коі 6оrоматеріо.

~

17.50 вято кожного дня 18.00 Міжнародна /(рИстиянська

20.20 Худ. фільм «Oren• «Пуwпак» 22.35 22.40 22.50 23.35 23.50 23.55

(Індія) Бістро •Гравіс• Реклама .. осколки• .. nоді> тижня• Босчю .. Гравіс•

Рєклам.1

16.20 МуІІ•1ф._..

ІІін•

.ПринЧ!ІQ І ro6-- ~

д~~іщ.м 0. ~і •ГрузіЯ 1

17.«Jд/JiniciiA...

20.35-Потда

20.45 ТемсерІаІІсГосnодар &a.lt· · МNrpe•. 2 серіІІ 2 1 -45 Оба-на! 22.25 Погода

~-ЗО ~вини

.40 тадор 23.30 Хіт-nарад •Останкіно• (23.52 НОВИН~~; УТ-2, УТ-3 1 к-. «РОСИІ» 7.00 ВІСТІ

1.25 Муати- nуn. ти 7.35 Студія •Рост-

8.05 Піпігрим 8.50 Сnіааітчизники 9.20 Парламентський тиждень 10.05 Телеерудит 10.10 Зворотна адреса 10.55 Кіномарафон •дніматограф• 12.25 Дефакто 12.40 Теніс. Кубок Кремля

1з;оо ВІСТІ

14.50 ·Музика на десерт• 15.05 Футбол без кордонів

18.45 Телегазета 18.55 ХуА- фU.... сЕриест ііАе NJ ·wк~• . 20.25 Муn•-..- .діІ!ІАІІІІ ~ 20.35 Ху,~~. фім.м с40 карап .

--~~~111)._:- .

9.20 Tuecepiu «Морена Каара.. 83 серіІІ (ВенеСуuа)" 10.10 Tuecepiu сПасіонаDІR­ квіnІа nрисrрасті•. 128 серіІІ (Венесуела)

20.20 ]:uесерtаІІ сМорена Кпара.. &4 ceDia (Ве~І 21.30 Tuecepiu сПасіонаріR­ кві111а nрнстресті». 129 сері•

СТКІІ•

18.00 Муn•1фіІІ•м .. ПоnіцІііс.кІ• 18.45 Ху,11. фіІІІоМ сМоменто морі• 20.10 Муn~о1фіАІоМ еРо-ва пантера•

«ЮТаР-ПЛІОС»

4.00 МТV 4.10 Ху,ІІ. фіІІ6.00 Теnесвіт (ОГІWІД новин закор-

донних теnекомnаній)

6.05 Аеробіка 6.20 НОВИНИ УНІАР 6.40 Ексnрес-інформ (щоденні но-

новин економік»)

8.00 МульІфІломм . 8.25 Худ. фіІІ~м «Дух ордІ» 10.00 Англія зсередини 12.00 CNN. НОВИНИ 12.30 Мультфільми 13.00 Кінотеатр ТБ-6. • Tarrepд». 8 серія

14.00 Кінотеатр ТБ-6. •С•ома куnя• 1б. 1О Серіал Рея Б редбері •На.цгробок» 16.45 ПОСТ··· музи'"' t.овини

17.00 Муnьтфіnьми 17.25 Худ. філ~ом 19.00 Мир Вам! 19.30-20.15 У<раонський '"формацойний еr.сперимР.НТ 19.30 Експрес-інформ !щоденні новин11 економіки) 19.45 ЖfІ •;..ал О 1 20.15 Телесвот (огляд новин за~.ор-

16.35Лрограмз •Пульсар•. Методи нетрадиційноїмедицини

17.00 Муn•1фІп~ми 17.50 Телегазета 18.00 •Людм дnя ІІІОдей•. Вечірня

~::: ~;:~~Uи.м •ЕАера•. (Іта- ,1іЦs$==а n•в). 12серіІІ

.

1Q;ООУХРТ:'Біллі Грейм: ·Я есмь...•

ч.2 Муз. кліn Худ. фЇІ\ІоМ .Ро.....

«ІСТV» (Ай-Сі-ТІ-89

7.25 7.30 8.00 8.15

Програма nepeІJiJч. Аt<он Анrломовнмй бnок ЕН-БІ-СІ. Виnуск новин дЙ-ТІ-ЕН. Міжнародний оrляд Економічний-огляд СШ

Україномовний бnок

8.30 За лаштунками факту 9.20 Tenecepiilll сМорена Клара о. 84 серія (Венесуепа) 10.00 Tenecepian сПасіонаріа­ квітка пристрасті». 129 серія 11.00

(Венесуе.nа) Мовою джазу. Музика, інтер·

в'ю, інформація

18.00 18.30

Ен-Бо·Сі В11nуск новим МупьтсеріЗІІ •.Вол .. трон- за· хисник ВсесвІту• Муnьтсеріu «Трамсформе· ри•: сПокnмк первісних• СвотоВІ мапшти. Нокі Лауда Tenecepiu еМорена Knapao. 85 серія (Венесуепа)

19.30 Телекомnанія •Руrенія- (Діло-

18.40 ХуА- фіІІ.., сЛаскuо nроси-

2з.&q fіОВИНИ. ~ІАР (нічний ВИ;

~ 19.55 35 ХВИJІИН д;«азу 20.30 Інформаційна nporpaмa •СІТ- . · . ЗО• .. · 21.00 Ху,11. ф._.. c"lqNмiirOpiwOiё• 23.10 Наnередодні · .. 23.20 Концерт груnИ • ТІН /Ііззіо .0.10Ху,ІІ.фЇІІІоМ cBreota-tt'' ва• • · ·

. .

вий вісник. Програма студії

~~~ СТУДІЯ t~І:РАВІС•

x

nрограма

23.55 0.00

20.45 Анонс 21.00 ТепесеріЗІІ «На nорозі ночіо. 96 серія 21.30- 21.45 У•rлінський інформа· ційниИ ексnеримею 21.30 НОВИНИ УНІАР 21.55 Худ. фіnьм •дух орпа•

7 -й КОМЕРЦІИНИИ КАНАП _ 21 _15 РеКІІама ~ 7;m Теnегазета 21.20 ПостсІ(рмrПум . • t-ji';ЗO ТелекомnеніІІ •РутеніА.. (ДіІІо- 21.~ 7 rcA-e· фіІІ.., cTpon!ot......cne~.cc, .· .· ": .. вий вісниІС. Програма студJ1 ріІІ •Рада•. Діловий вісник) 22.45 Місто · .

10.50 Телегазета •11.00 Добра новина 11.45 Церква •Победа• 12.15 Пісні радості 12.30 Локо-Кйів 12.50 Телегазета 13.00 МуІІ•1фіт.мм 13.30 Ху,11. фіам 13.45 діловий вісник 14.55.Теnегазета 15.05 Ху,11. фіnо.м сМісце абм 811 t ваJІантно•

20.40 Ху,11. фіА•м • Короткий строо 22.10 Телегазета 22.20 ХуА. фіn•м сПосnішна атеча»,

вини еко•юміки)

• .мм 7 00 Му11 ,...., 111 · ..,. 7.30 Аеробіка 7.45 Економочний дайджест {огляд

донних rелекомn.1ной)

мо, або Стороннім ахіА за6о-

сЮТаР-nлІОС•

---=---'--'-'--=- -'-':..;;;.---4 ·00 МТV 4.10 ХуА- ФІІном ·· · ·· ·.... 5.45 Теnесвіт (огЛЯА новин зару•

._ 6_05 ~~еком~j~) 8.20 НОВИНИ УНІАР

18~~:~~!~"-,~,::<; ·.~::~ефірі ,• . 19•10 х,,.. фіІІ..М •ІІерехрест•• '·" \ -&.20 х".. •'- . 20.55 Місто , 9.55 АНГЛІА зсередини

В:30 Телегазета

сТОНІС•

9.00 Теnеrазета 9.10 Муз. nауза 9.20 Mrnlotфill•м сНу, nострнuіі•

берто•

Аента•

23. 15 Поїхали 23.35 Свіжина О.О5 Ху,ІІ. фІІном сСrмвrи•

·

,,

· 1 а:.tо·му".тф!АМ .&868p:.:aie;ihi'" · ~;!t-00 Мfл•1фіІІwІІІ

8.40 Інновація 9.00 •Люди для ІІІОдей•. Ранкова

zЗ.Зо НО@І1Ж:m~<~~

«ПТ-А-ТЕТ» -------------·-8.00 Програма П'!редзч 8.05 Муnьтфіnьми 8.20 Самотнє серце 8.30 Упхи 8.55 Худ. фіпьм •Стмnясн• 10.25 ·'1m~ •и не приї•шов?• 10.40 Худ. фільм «За щучим вепінням» ' 11.40 ··Мер~-урій• 11.50 Еску.оаn 12.10 Худ. фіnьм «На початку cna8них сnраво. 2 серії 14.30 Музичний nузогрій 14.50 Худ. фіnьм •Відправна точка•

20.00 Анонс nрограм nрограма •Відг.овіді• 20.05 Місто ·. 18.30 Київська nанорама 20.25 Торгінформ 18.50 Точка зору 20.35 ХуА.сріnІІМ • Троnічна сnека•. 19.05 Візитка. Анатолій Бондаренко 6 сеJІІ• 19.10 Сезон 21.40 Місто 19.30 CNN 22.00 Торгінформ 20.00 Хіт-рік 22.10 Худ. ФЇДІІМ сЧужмй nрнше20.35 Місто (телекомnанія ·Гравіс•) ne~• . 20.55 •Мегаnол• nредставляє ·23.50 Торгінформ . . . . .. 21.10 Вікна СТУ,ІІІЯ сРУJfНІЯ• ·.. · 21.15 Вечірні розваги для дорослих 0.00 діловии вісникі Нічниіі кІнсі;; .,0 телефону 3811 - хуА- фіІІ!'М'«НОМ місто-. 21.45Ток-шоу•Чорнийкіт• 3ІІОЧІ?Щі8 -· · 22.15 Сьоrодні на сьогодні ТРК «rРАВІС. {35-Й КАНАП)

~:: ~ІТро-~вщ·ео

-2

одна•. 'ІаСТИна · 20•00 Чморн~~ЬСЬІ(інотатки 7, 8, 9 8ИІ1)'СКІІ . 15 20. УА•·.,.9.50 Ху,11. фіn- сЕриест ЙА8 АО ' , 20.30 ~ційна nрограма •СІТwкоnи• 21.00 ХуА- фіІІ.., сП0ІІІРІІ8-. ~. 11.20 Муз. програма •Жоас Жиль-

~і: ~оронна гра~ ~:: ~~н-клаІ5 ,17.00 АНОнс І!р9ГР.ІІМ. . • ·.. . .. <~~Ексnрес-~ (І,ЦІ)ДеІ-!t!іtЮ18:~ t~~~ ТПІ зоопар- 23.05 х~:Ф~~~~М:н•:;:;.... ~~~:: ~;:,...;,.~·;;..:.;;.;;.,: ·:·:~;' -~~~Му~~;=ІКИ • ~·.· ·' :;4-~ 18.40 Те.nесерІаІІсК-нр 8 каnеJiioux•. 5 ееріІІ (США) ~9.40 е..ІрнRІСUІСіІ 20.00 НОВИНИ плюс

2

ІІІенесуома)

~-~:.,·-.:~!~_9!~-~ '~~-'~ ~;;;;;~gq;~~~:~,-~~~§I~}ii~~~~~~~~~~~~ УТ -1

....... n•,ч.

11.40 nтаw...ий ринок 18.00 Муn•1ф._.. сПоnІцеіс•u

22.30 Пташиний ринок 22.40 XJA. фІмом c3a6_yrrp 0.10 Муз. КІІіn О.15ХуА-Ф'- сГоаф-ІІІІJІ•

•Посередник•-діІІовомуми-

нови.;

4, 5, 6 виnуски

·

9.50 ХуА- фіІІwе с0со6иста з6рQІІ• 11.15 ~-nрограма •Врмrмахоег­

22.20 Теnегазета.

....... .

18.10 Cepiu .... 5рІА6ері . . 16.45 ПОСТ- музичні ноІімнМ·~·· 17.00 .."...,._ 17.25 СЦена ЄІіропи

9.00 Телегазета -9.10 Муз. nауза 9.20 Муn•1фіІІ.м •Ну, nоариuй.

-

15.20 Студія •Рост• 15.35 Там- там новини 15.50 Свято кожного дня 16.00 ВИБОРИ-94: ПРОГРАМА КАН-

zg::

.

зo.

20.55 .меркурw 21.05 ~отнє серце 21.15 Утіхи 21.45 Ескулаn . .. . . 22.05 ХУА· фіІІ.,. с3орІниіі ~ • 23.40 Свіжина. . .. · · 0.10 ХУА· фіІІ.,. с~ІІкJ!роаІt .

12.30

сеа1 В!!J>ХОВНОІ Радй України 23.00 IJt;ж. фльм •Ламбада для хі­

1151••0000

2о.30 Інформаці~на ~ .Crr-

НІосниіі ІІІн~ ·,;

3 U - Ху,.. Ф'- сОкрІn•

22.00 ВідІ!Озвіт про ~ту другої

Ше- 10.35 Телегазета 10.40 Селянське nитання

сурдоперекладом)

СТУ4'JІсРУТЕНІJІ•

0.00 ДілОІІИи вісник.

cecrel) Гоменюк 21.30 Муз. фільм • Тра-ля-ля, або

9.45

става Театру ляльок ім. С. Образцова (12.52 НОВИНИ (з

21.30 Бістро •Гравіс• 21.35 Ху,11. ф~ сПтаwкь 23.40 J;іржа Н&Р'fХОМОСті 23.50 Торгінформ

ставляє: •Світоч•. Творча ве­

----------- ---- ---· .·· .• =

10.52 11.00 ХуА. -ФіІІ~ом. сГрафиНІІ Ш.ремет.єва•. 2 серів 11.40 Муn•тфіІІ.м 11.52 НОВИНИ 12.00 Я і мій кліn 12.05 •Наша Чукоккала•. Фільм-ви-

~1.20 ТорІінформ

селка

19.40 ВечіJІН8 uзка 7-іі КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАn 20.00 новини .. 20.40 Москва- Кремль 8.40 Ху,.. ф/11.., cHiocaro • 6ачу, иІ21.00 Лапо ·Мільйон• 10.20 Т:,~:::З:~· 21.30 Концерт, nрисmІЧений Дню 14 45 діл міліції (22.5;2 НОВИНИ) • овий вісник 23.52 Прес-експрес 14.55 Телеrазета - - - - - - - - - - - - - - 15.05 ХУ"\· ФЇДІоМ •Повернеии• wnиУТ-2 і канаn cPOCUI» І)'НІU -=-=-=-=-.::....:....:=:=::;~-=-=-==:.:...- 16.35 Вщеомузика 6.30 Формула-730 19.00 УХРТ. Біллі Грем 7.00 ВІСТІ 19.30 Телекомnанія •РуrенКІ• (Діло8.30 П~їхалм! _ , вий вісник. Програма студії 8.40 ВІИСьковии кур єр •Рада•. Діловий вісник) 8.55 ЦІЛкомтаємно СТУДІЯ сГРАВІС• 8.45 ХУА- NІІефіІІ.м •Сан~ 20.00 Анонс nрограм

9.30 Китай. Погляд із провінціі 9.52 НОВИНИ 10.00 ХУА· -ФіІІ•м. сГрафиНІІ реМ8n.єва•. 1 серіІІ

20.20 •Постскриnтум• · 20.40 Муn•1фіпІоМ с&абар.. 5 cepU. 21.1 О Біржа нерухомості

~.05 Музична nрограма •Тав-· ріиСЬІСі іrри-94• (СерІій Шма-

ток) 23.30 •Ринок• 0.00 РеКІІама

«ПТ-А-ТП» 8.00 Програма nередач 8.05 Свіжина

в.зо Му•-9.00 Ху,11. фіn.., _еВарвара-краа-

ДОІІГа коса• 10.25 •Чом ти не прийшов?• 10.40 Му,...тфіІІІоМ сСекреr котика• 12.00 Чорнобильські нотатки 12.15 ХУА· фіІІ.м •Як СТІ1113ЇJІІСОІО» 15.00 Напередодні 15.10 Театр на дОІІоні 15.25 Худ. фіІІ•м сІ<а;Ікар-2• 16.40 Док фільм О.Іосеnіані •Грузія ~·· 2 частина

~~: no~

18.20 ECI('Jлan

.·-, ;,10.25 Мир Вам! 10.55 Анонс . :11J1.••35 05 . ·.~,,. ~~~~~ ... ,.. ••.,......., ,12.00 CNN. НОВИНИ 12.30 МуІІ•1фіп.мм _ 13.00 КіНОАетр Т&-6. • Tarreм•- 9. . cepU. , 14.QO ЛеrеНАи світовоrо кіно «13 Аніа у Франції• · 16.1 О Се~ Рев 6ред6ерІ.Днтнна маибутна.оrо• 16.45 ПОСТ -музичні новини 17.00 Myn•tфimo17.20 Анонс 17.30 Євроnейський калейдоскоn 18.00-.Музика в ефірі 18.20 МуІІ•tфіа18.40 Англія зсередини 19.10 АН011<; 19.20 ХуА. Ф'20.55 Розважальна nрограма ·Рес-

11

19.00 19.30 20.20

21.15 АЙ-ТІ·ЕН. М;жнародний огл"'' (ВеликобританІя) «Пасіонарі• ~ квітка пристрасті•. 130 серія (Венесуеnа) Відеомандрів~. Каріби

21.30 Tenecepia11

22.20 23.00 АЙ-ТІ-ЕН. Міжнародний огляд 23.25

(англійською мовою) Програма передач на рано•

nуск)

..

«ТОНІС»

11.00 Телегазета 11.10 Муn•тфіІІ.м • Том і Джеррі• 12.35 ХуА. фіnіом сАіібСІІІит.. - 66• 14.05 Мvз. nрограма •Сінді Лаупер вnарИЖІ•,Ч.1

14.50 ПрнхмІоНІІкам ІНАіііс-о кіно: сСамрат•

17.00 Муn.тфіІІ.., cFiopocJmcoДiк• ·17.20 ХуА- фіІІ.., сНе- бутн. 18.50 Мум1фІв- сІ(рмwтм-й 1]ІІІК)ІТНИК•

!0.15 Xr.•A- фімм сПомста 6 АраІСон••

21.45 Теnеrазета 21.55 Ху,11. фі.R.м сКІІіснт• .23.55 Муз ..хліn •.0.00 ХуА. фіА.., сДІnСІІІІІІЇ fiOIUI!•

ci(I'V» "(Аіі..СІ-Ті-81} &.25 Програма передач. Анонс 8.30 Myn.тcepiu ~а-трон - 38· ІІІІСНИК 8сесаІТJ•

-$1.15 .Муn.тсеріu • Транс:формери• 10.00 сП~рн~НІІ ТК~ СJІІІІр­ ·никІВ•, Фі- Ь сеJІІІ сз-­ тнй вік кунr-фу•

11.30 Мандрівка на Північний no1110 12.00 Худ. фіІІ•м с6арабани ПіІІдня•

13.30 Студія 7 14.00 За лашТунками факту 14.50 Війни в історії 1110дства.

Гро­ мадянська ~ій на в Англіі Теніс, кінний спор_т, автомотосnорт МаксАут Музично-спортив­

16.00 Сnорт на дИ-СІ-ТІ-ВІ: 19.00

на nрограма

19.25 Людина

резуль тату: С. Федо ров. З авторських nрограм О Пушконої (ТV-6, Санкт-Петер­

~)

19.50~ноексnрес 20.20 Tenecepian сШuхи nрава•.

81 cepU. 21.10 21.25

Авто. Програма для автомОО лістів ФіІІ•м і~ серії сІівю3И XU.

стріr• оГіІІ -

ІІОJІісменів•

обнтu• С8ІІТНХ

22.10 Тележурнал ЕН-БІ-СІ 23.00 Розмови про особисте 23.25 Програма nередач на ранок


4

стор.

Субота,

8

листопада

5

·-·· нwп•. 13

.]

УТ-1

13..52 НОВИНИ (•~!lfiiiiCJIII· дом)

.

.

14.00 •СтРатеrія Перемоm•. /JiJк.

· · танки•, ·~

.Nil 91 (8572)

rj)ro rрІwника•

JII:I411JI>o

14.!50 ЖИве Аере!ІО ремесел 15.00 Клуб мандріе/111Кі\

проr:віrнщьІса 11Р0/11!1М8

t5.tю СучасНики npo ЛеоніДа Коrа· на 18..30 АмеоиІіа з М. TapatyТOtO 1'7.00 новини 17.10Tene.noцill

самод1І1.!8.них коhеtстивів ЗакарnаТСЬІФі обnаС1і

·

14.15 Знчимощасrя 15.00 УТН 15.10 Село і nІQДИ 15.55 Га11дбоn. Кубокєвроnейських чемnіонів. Жінки. •Мотор.

«ІСТV» (Ай-Сі-П·Ві)

8.25 Програма nередач. Анонс 8.30 Myn•n:epian еКоти-ниwІJQР­ КМ»

17.25 МуІІ•tе:8р1uм c~nioll-

~.15 МуnтсеріаІІ сСім'4!1 liapul•

...-u., «СІІрU*МІ мис·

1о.оо·Фі"..м і3 серtї «Затока Не6u­ nеки• еНебезnеоонмй 881ТaJk10 10.30 Фіn•м і3 серії еРодина РобІн­

ІІМІЩІзаnрм.....,.и•.

18.20 Уся РосіЯ

50 КПВК~94. 118.9.00

(ЗщюР.!_жжя)-•Ференцsа· .

-••• еВіІіськовий кора6еІІ•• 11.15 Світові магна:rи. Нікі Лауда 12.00 С.арбtіиця студії ..ХХ стопіття

15.55 ФУтбОл. Чемnіонат Європи.

21.00 •Неділя• Збірна УкраіНИ- збірна Есто· . 21.50 Сnортивний уік-е11д ніі . 22.05 Вrжзал м~fі. Ю. 6аwмет 18.45 •Усмішка•. Гуморисtжна 22.52 НОВИНИ -41рограма 23.05 Кохання з nepworo nопmду 13.00 УТН . .23.52 новини 1~.25 Свічадо

Фокс•. Худ. фІп..м е3уnмнка в Тrжіо•

13.30 Ki>toeкcnpec 14.00 ·Я-очевидець•.

.о.оо Музобоз

мок

14.50 РОЛОІ1да·ШDу 15.35 Телесеріап «ШІІяхи npaN•.

81 серія

16.20 Док. 17.30 18.00 18.30

19.20 Діяльний стиль життя. Форми ділової активностт

«Принцеса nід·

80дtІОГО царсwаа•

12.15 Худ. фіІІІtМ еМама• 13.40 Фокуси для дітей. Ч. 1 14.10 Му.з. nрограма'•Сінді Лауnер

та OIV •-нд••· оЧор-й rІІІІІщ•

19.50 Відеомандрівка. Єгиnет 20.15 У вирі моди 20.40 Прихована камера. Жарт-uюу 21.00 Скарбниця студії еХХ стопіпя Фокс•. Худ. фіпьм «Принцеса

в Парижі•. Ч. 2 ХуА- фіІІІtМ сФаифан-тюn•­

1'4.55

17.55 Візитка. Чорним no білому 18.00 •Червона рута• в Євроnі 18.20 Вікторина 18.30 Обличчям до столиці 19.00 Візитка 19.05 Муп~ти-6удьки 19.30 CNN

ЕкономІКd треформи

1746

Шотландії

11 .ОО Телегазета 11.10 МультфІпьм

16.00 Візитка. Ганна Безлюдна 16.05 ОФіnьмоскоn• 1&.35 V еЕ· 17.00 ча ІІНИЙ саІт Діснея. •Гуффі

леnрограм народної творчос· тт ·Веселка•

фільм •Пригоди у космо-

сі• Ігри народівавіту Студія 7 Війни в історіі людства.

рік. Остання битва в горах

11111). 13 серІІі

ОСТАНКІНО

За матеріа­

лами аматорських відеозйо­

20.10 Конц-врт С. ПЄНКіна _...;........:.---------20.25 С1'0JІІИІUІ ІеІІІІІІОЇ Книrм. УТ•2" УТ·3 t К(ШОІІ «P0CUI» МJІІІt1фіІІІІМ сСuр6м иебесиІ• 7.00 ВІСТІ 21.00 Післямова (теJІеtсомпанія •Но- · 7.25 Студія ·Pocro 7.!55 Кращі іrри НБ/>. 22.00 : ,;rаКи;~=мує· 8.50 Шість сотrж 22.06 Прем'qм atOC•iiiнonl · 9.20 Доброго ран•у Євроnа ХУА- 1е11ефU.r.му .д- &ей9.40 Ати-бати ... :жа•. 12 серіІІ 10.10 Російське л~;~rо 22.55 Сnорткур'єр 10.55 ХуА- фІп..м «В"СеІІ!Са•. 23.06 Молодіжна студія. •Подіум• 12.40 Теніс. Кубок r.;:;емnя 23.35 Гандбол. Кубок ЄЕФ. oCnap13.00 ВІС11 так• (К)-..СЗтурн• (Гааrа) 14.50 Не вирубати ... 0. 15 УТН 15.05 Ху"- темфіІІ..м cE,qepu. (Іта7.15 Олімnійський ранок 7.50 Сnортлото 8.00 Марафон-15 8.30 З рамку раненько 9.00 Полігон 9.30 Доки всі вдома 10.00 Ранкова зірка 10.50 Під знаком •Пі• 11.35 Х Міжнародний фестиваль те·

ринок•

23.45 Худ. фІпьм сІІеrенда про cu-

. серіал. ФП.М 7- .Дороги

12.00 .Сонячні ІЦІІІрttеТИ•. Вис1\<П

12.15

8

19.55 Худ. фІп..м e~ien•• 21.1 О Телегазета 21.20 Програма •Пташиний 21.30 ХуА- фітом •Маверік• 23.40 Муз. кліn

kОМаtЩІІ Кусто•

10.80 ~ нарсJАу УІфеІНИ! 11.15 •МенОра•. Культуролоrїчно·

рош• (Будаnешт)

Ж И ТТ .Я:.

12.40 •UJпаргаЛка• з nодарунком 13.00 Дrж. ООі)іал •ПідІІ(щна одіссея .

8.00 УТН 8.10 Ритмічна гімнастюса 8.30 У неділю вранці 9,30 .ЛІКАоТБо І1JІЕІА(:1'ввnм: .ОС·

13.1!51<8наn .д.

сН О В Е

року.

1994

Hiny• 22.30

пан•

Мупьтфіпьмм еРадІоактивні

17.35

рських програм О. Пушкінот

ЛІОДИ•

18.15

Худ. фіn•м «Таємний арсе­

23.00

наn•

19.35

Муз програма ·Жоао Жиnь­ берто ..

Віктор Рєзников. З авто­ (ТV·б, Санкт-Петербург) Мовою джазу. Музика, тн1ер· в'ю, інформ<1цтя

23.25

Програм<> перРд<J'І н~ рJно•

РЕАЛІЗУЄМО силікатну

ЦЕГЛУ

спіВторачку»

з

доставкою.

Контактний

телефон:

ці­

4.09..08, 510-83-66 лодобово .

ПОТРІБНІ внсококва· ліфіковані вишивальниці і в'язальннці на промис­ лових

машинах

котажного

Тел.:

для

три­

виробництва.

5-67-17 .

ПАНОВЕ! АкцJо11 R~ товариство сПРИВА .Ч.А СПРАВА» пропонує ста· тн

вам

співвласниками

прибуткових

приватних

підприємств:

готельного

комплексу «Либідь», юве­ лірного заводу (м. Київ). · Чекаємо вас за адресою:

вул.

Незалежності,

«Шаховий клуб» .

2,

ВТРАЧЕНІ

КРУГЛУ

ПЕЧАТКУ І ДВА КУТО­ ВИХ ШТАМПИ товари­

. решить ваши финансовь1е проблемь1. Беря ваши деньги в пользование, вкладьІRа'е! надежно . ' .· а вам остаетс'Я лишь только полуttать прибьІЛь. КакуЮ? .JЗзгляните на таблЙЇt}т:, .

ства

з об!J!еженою відnо­

відальнІстю «КІМО», вва­ жати недІйсними .

2

ВТРАЧЕНЕ ПЕНСІПНЕ ПОСВІДЧЕННЯ М 022890, видане Київсь­ .ким обпвійськкоматом 9 квітня 1984 року ~а ім'я ЛmпеНІtа Віталія Івано­ вича, ВВАЖАТИ НЕДІП­ СНИМ.

ооо ооо

МАЛЕ колективне підприємство «АНТОН U:\111-

Тайна в·К}J;Вда, страхование каждого вашего вклада и дополнительная премия в случае

непредв.Иденной задержки вЬіnлатьІ денег- тоже rарантируются•.

Приходите

Адр!!Са Броварського агентства УНБС: до

9.00

18.00.

пиняє

---

вул. Гагаріна,

Для оформлення

-

(готель «Спорт»), кімнати

28

договору мати присобі паспорт.

свою

протягом

приймаються місяця

«НОВЕ Іайонної

ЖІІТ1 Я• Рад

газета

-

народних

Брова,рських

міської

та

107-109.

Газета

А.

виходить з виходу:

Дні

Ja точність nІІкла:~еиих тІльки

на

Редакція

сторінках

не

Ії

квітня 1937 субота.

Колектив

Час роботи: щоденно, крім

Брамреької

у

фактІв

DО.ІІІJац

з

nередчасною

доньки ЯНОЧКИ.

селищі

(03722) 3·85-62.

Колектив ПМІ(-8 АТ сБраварнсільбvд~ висловлює щи-~

АГРОПРОМИСЛОВОМУ

ре сп;вчуnя Васидьовичу

ПІДПРИЄМСТВУ

начальнику ПМК:8 ТЕРЕЩЕНКУ з. nриводу смеРТІ його батька.

ОлександРУ

<<ПРОГРЕС» потрібні бухгалтер, головний бухгал­ тер. Оплата праці за домовленістю.

Наша адреса: вул. Андреєва,2, тел.:

життя :2~92;

РЕДАКЦІТ:

-

І'Сдактора

~-04·61;

255020, -

І

застуnника

секретаря

соціальних

питань.

-

4-21-34;

-

м.

БрОВіtf'И,

редактора,

.1истів

радІоінформаці'і

Ред&Иt'ор А. ВОЛОШИНЕНКО.

5-24-56.

Київська область,

4-03-76;

•ІдІювідгльноrо

nро~tис.1овості

року.

вІдІІОвІдальність позицію

автор/в

несе

автор.

публікацІА.

ав·

тобази N• 2 висловлює щи­ ре сnівчуnя водію ВАСЮ· КУ Олексr.~идру r.ригооови­

і

вул.

віддІлу

відділів: масової

Київська,

154.

суспІльио-nолІтичиого

сільського роботи

-

господарства

4-04-81;

Свідоцтво ПРО державну КІ N• Ії.

страцію

-

Індекс

Друк

віддІлу

внсокш1.

kованиі\

апкvш.

Обсяг

І

Типаж

nримірники.

S-13-91.

Листувания Рукописів

з не

читачами

-

повертаt:мо.

БроварСІ.ка

APYh.M'tHЯ

Адреса

Ки'іu,с.ькоrо nоліграфіТ

дІ'\'К<.рні:

І<иїзс••"

ofi~1acнoro УtІ.равлічня І книжкової торгІвлі.

обл.,сть,

м.

Бровари,

у

вvл.

сnравах

pef·

61285.

середа,

rазети.

ЗііІІ&JІи

квартира

Телефони:

ВОЛОШИНЕНКО.

2-КіІ\ІНатна

.Калита. Телефонувати в Чернівці:

АДРЕСА

депутатів.

Засновники ко.1ектив редакції газети. Броварські !іська і районна Ради народних депутатів.' Редактор

ПРОДАЄТЬСЯ

.

". ' " -

чу в зв'язку смертю його

Броварський СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИИ КЛУБ запрошує бажаючих па курси водіїв-професіоналіВ ~;;атегорій <•В» і «С» на денне і вечірнє відділення. Запрошуємо також осіб із числа водіЇВ-тобителів в групу підвищення кваліфікації на право управ­ ління вантажним автомобілем категорії «С». Збір Н'\Вчальннх груп 15 листопада ц. р. (ден­ ної о 10.00, вечірніх о 17.00). За довідками звер·rатисs по тел.: 4..06-91. АДМІНІСТРАЦІЯ.

Дi>Lil'lo

Претензії

- НАЦИОНАЛЬНЬІЙ ДОМ СЕЛЕНГА··:ж;дет вас. . L., :.

неділі, з

· .

вндавJfи'Ц,та.

Кнївська,

154.

дРУ·

7733

#91 1994  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you