Page 1

СУБОТА,

11 ВЕ_РЕСНЯ 1993 РО.КУ . .Nir 91 (8450) ЦЬІа

ГАЗЕТА іРОВАРСЬКИХ МІОЬКОЇ fA РАЙОННОЇ РАІ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

• .- ·9·3.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!о ,pt14

. ста д ень . МІ ,. . . -.

Біля

кінотеатру

tu•:•

.tадІ,.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

сПро-

почнеться виставка собак рідських порід.

ЦЬого

· WьUr

року

святкуван-

бульв.

міста, присвячене

Год. ЗО хв.

~Чю визволення .Вро-

~дсвятковий

«Спартак•, 11. Шахи

·

14 год. Спартакіада підліткових клубів за місцем проживання спортком-

ярмарок

плекс «Динамо•,

_

'Цікава

і

культурна

12

год.·

участь артистц КиУвеького <<Театру на· Подолі• (режисер Малахов), Те­ атру моди В'ячеслава

ну від німецька-фашистсь­ ких загарбникі/3. У ході відзначення .цієІ пам'ят­ ноУ подіІ в населених

кож

вести

(Мос.J(ва),

а

Броварський

за<Qски

і

та­

театр

мо,Іи

(фірма

зини та буфети об'єднань сМеркурій•, «Вікторіясервіс•, райспоживспІЛки, агрооб'єднацня сДесна•. у. недІЛю, 19 вересня, всі бажаючі можуть взя:rи участь у спортивномасових заходах. 1. Міні-футбол - СПОР'fхомплекс училища фіз-

«Прометей• відбудеться концерт фольклорних колехтивів. Цього ж дня о · 19 годині на літній естраді парку виступить президентський духовий оркестр (м. КиІв). 19 вересня о 10 годині на вул. Гагаріна відбудеться театра.Jіізований похід учців шкіл мі-

Традиційний фестиваль популярноУ-музики (з 18 години) проходитиме на площі пер 11 д міськви­ конкС>мом. в ньому візьмуть участь «.Органічна Леді• (Москва), група -«Наше дело•, (~кс-група «Любз• москва) та музичні колективи Києва та Броварів. · Закінчиться

~тури, поч. об

11 год.

спортком-

-

плекс . мостозагону-112; 10 год ЗО хв · теніс зо наст. ··"ьний ..,. ~портзал СШ ..... 10

-

Jw

~ год. ~

Теніс

ста, присвячени·й

· історі'і

УкраІни та Броварів.

·

Об 11 годині вас

прошують

до

ремога~~,

парку

за-

де прохо · д и т и-

ків,

малюнків

біля шахового клубу, 11 год. 6 Легкоатлетичний про

лів, показові виступи мотоциклістів та вихованЦів кінн_о-спортивноУ школи.

хема, 10 год. 5. Гирьовий спорт -

~пам яті•

сЮльце

- -

старr .біля мІськвиконкому, 12 год. ПлаванНя

7.

палац

водних видів спорту (вул. Шевченка), 11 год.

8.

Велогонка-критеріум-

гур~е

водіння

автомобі-

·

w

і

пізніх

заготівлі ~кор­

зиму для

худоби.

за. горами

ма.

І

зара~

вати

вже

треба

кожну

зи­

ціну-

хвилину,

Зібрати весь урожай. Як же вроводиться збиран­ ня осіннього врожаю в

нашому районі?

.

Як повідомив заступ­ н~tк генерального дІІрек­ тора АПК сДесиа• Дмит­ ро Ульянавнч Шафарук,

1

з вересня вже присту­ пили до збирання картоп­

лі. На сьогоднішній день обробили 105 гектарів. Урожай становить 160 центнерів з гектара. Се­ ред господарств, ·які зай· маються

вирощуванням

картоплі радгоспи .-Го­ голівський•, • Завориць­ кий•. сЗ~плавний•, сКрасилівськкй• . сСемипол- · ківський•, . • Богданівсь­ кий•, імені Щорса, ДППЗ

«Рудня•. НайбіЛьше з усіх отримує радгосп с Го-

~ кий•

-

180

цент-

...,.,;:;се закінчили збиР~­ "

равщ.оІ

J

середньо!

госnах району

готовили

Хороші

в

цла~ують

обсягах

-

них.

НайбІЛьше

міне­

··калій­

фосфор­

фосфор­

Бо на заводах, де випускають, немає

вдоста."Іь

сировини

..

. Багато клопоту Із збу­ том ово.чів. }Jаприклад, lз картоплею. Магазини ки­

ти­

єва

загото­

пропонують

низь~і

вити силосу близько ЗОО тисяч тонн. Перевикена­ ні потреби по сінажу. На даний момент через дощі

ціни

вартість

дуже

(180-200

карбованців),

хоч

становить

nри-·

зу­

щоб нічо­

спеціа.1істів господарств, яні вирощують картоплю.

Більше 70 процентів за­ готовлено грубих кормів. Не гаючи часу . nісля

:.юо карбованців за кІЛо­ грам магазинам Києва. ·

приступили

кі і поки стоІть гарна по­

силь для. того,

На ній було домовлено продавати П по. 250~

го не пропало fl'a луках.

жнив,

для

850

до

підготовки

.посіву Вже

гектарів

озимих

засіяно озимими

культурами і підготовле­ но бІЛя п'яти тисяч пі,n

посів.

JLrie

·

хлібороби

не все так гладко,

як здається на перший погляд. Є також пробле-

·

Осінні дні такі

года,

не

можна

корот~

гаяти

ча­

су. Щоб не було так, що вже летять сбілі мухи•,

а на пмях врожай.

Н.

студЩІтка

незібраний

БАРБОН,

ф-ту

журна­

астики Ки1Вського уні­ верситету.

nрове­

вересня

в

на,

ди, керівники господарських

ємств, гості. том

пунктах

участь

nройдуть gрочисті з~ори колишніх • фронтовиків,

урочистому

за­

лом згадають фронтову юність, товаришів, котрі полягли в боях.

вечори пам'яті, зусТрічі дітей з ветеранами Ве­ лико! ВітчизняноІ. .

,

Як інформували

голо­

З нагоди півстолітнього ювІЛею відбудеться ра­ йонний конкурс пісні во­ єнних літ, буде розгор­

ви сільських Рад народ~ них депутатів, а саме на Іхні плечі лягає у цей· пе­ Рі9д основне навантажен­

нуто

ня,

книжкову

« Броварщина:

виставку:

50

років проведено

війни•,

конкурс

дитячого

Оскільки

му

кожцому

на.селено­

по-своєму

пе­

редбачається відзначити день визволення. Відбу­ дуться різнопланові захо­

малюн~

до

у

пункті

ди:

початку

п~кладення·

ветерана­

депутатів і районна держ­

ми гірлянд слави до під­ ніжжя пам'ятників і обе­ лісків, пройдуть .мітинги­ реквієми, святкові прийо­ ми гостей воУнів-виз­ волителів та учасників

адміністрація

війни і

святІ(ування

знаменноУ

дати залишилися ліче~і дні, бо проходитиме воно з по вересня, то

18

28

районна

Рада народних

нараду

за

місцевих

·

раз

провели

участю

Рад

.

}"сім

голів

народних

На ній

солдатських вдів.

Ім

будуть.

вручені

подарунки, грошові преміУ,

було

набори цьому

проаналізовано

продуктів. кожна

Рада

При

зення пасажирів на місь­ ких, приміських . та міжміських маршрутах;

дяться узrоджені з

міських маршрутах

'Івською

жавною

новІ

обласною

ки-

дер-

адміністраЦією

тарифи на

новить

переве-

20

nроУздУ

карбованців

приміських

мар­

·

до 2.5 2;5 до 5.0 5.0....: 7.5 7.5-10.0 10.0-12.5 12.5-15.0 15.0-17.5 17.5-20.0 20.0-22.5 22.5-25.0 25.0-27.5

учасників чизняноУ · бутньому.

27.5-ЗО.О

30.0-32.5

·32.5-ЗS.О З5.0-З7.5

37.5-40.0 .40.0-42:5 42.5-45.0 45.0-47.5 • 47.5-50.0

зао

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 ''1300 14001500 1600. 1700 1800 1900 2000

ма­

забезпечен­ інвалідів,

ВеликоУ війни у

Віт­ май­

Підсумовуючи нараду, голова районно і Ради народних депутатів О. С. Рачинська наголосила: «Велика підготовча ·робо­ та,

проведена

часом,

саме

останнім

святкування

··

ювілею визволення, всі­ ,nяка підтримка фронто­

виків і ВДів ЗВОДЯТЬСЯ ДО того, щоб показати: Бро­ варщипа не забула про своІх

визволителів,

захисників молоде

усіх

Вітчизни.

покоління

І

береже·

пам'ять про тих,· хто при­

ніс на· нашу· землю волення; хто

вою

на

наклав

ратному

В.

виЗ­ голо­

полі•.

НЕВРАТ.

бІЛь­

ших можливостей плати за проУзд по місту в ав­ тобусах маршрутів

М ЗЗ1, N2 З32 та ·інших примІських . маршрутів автопідприємством за до­ мовленістю з міськви­ конкомом

за

рахунок

до­

тацій на збитковість сажирськоГо встановлено

100

по

.

па­

транспорту тариф на

місту

в

сумі

карбованців.

До 100 200

боку

святкування,

безперебійне ня пайками

BiJ(OMa

споживачІв

вартІсть проУзду (крб)

від

с.вого

торгівлі

учасників

шрутів

Протяжність зони (км)

кладо­

пам'ятників, воІни-визво­

Зі

nрацівники

проїзд

Т А Р И. Ф И

на nроІзд nасажирів в автобусах

на

ста­

за одну поІздку.

повинні

завершити

З метою ·надання

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів УкраУни від 30.08.93 р.

Вартість

лителі.

вихо-

Нові тарифи .N9 676, з 10 вересня вво-

шкіл

щоб

ють подбати про торго­ вельне · обслуговування

візьмуть

в

за­

вnорядкування

побу--..

сіданні, за святковим сто-

ра­

вищ, могил, де поховані

захисників

Вітчизни,

А

визволення

колективи

ветерани війни, Присутні· ознайом­

і

сцена­

йону від гітлерівців,

подбати,

сІЛьськопІдпри-

нинішніх

. усталеним

за

вже зараз і Ради народ­ них депутатів, і ради ве­ теранів війни та праці, і педагогічні та учНівські

одній

ляться з життЯм

ра­

визволен­

лишився тиждень. А тому

із військових частин. Тут зберуться представники районно! та місцево! вла-

собі­

близно 270 карбованців. У .зв'язку з цим відбула­ ся нарада керівників і

виникли труднощі з заго­ тівлею сіна. Але все-таки

буде докЛадено всіх

з технічним Не вистачає·

азотних,

запланов_ано

півсто­

ювІЛей

nочалося

вша­

визво­

nередба­

До перших днів, відко­ ли п'ятдесят літ тому роз­

· питання.

свято

учасників

18

сти

вшанування

насел'~них

окремі

не

рієм.

Проветор-

виріше­

особливих.

них, них.

.

120

повних

.іх

почалося

більше

питання

ральних добрив

сяч тонн цього · корму. А

культур."

·в

ще

немає

провести

учасників ·визволення.

чинку, дорогі друзі!

труднощів і оснащенням.

масове збирання: куку­ рудзи на силос. Вже за­

площ

Зокрема

де~утатів.

маслами

види на .врожай моркви., пtзньоt каnусти, буря­ ків. Щодо заготівлі кормів худобі на зиму. У рад­

перших

но

йонне свято

На святкування Дня міс1:а .прибудуть почесні гості делеtаціІ із споріднених міст. Щасливого вам ІІідЇІо- ·

но,

topriв:. каnусти.

взагалі

У

лення

про"

·

заходів,

ня

районне

нування

фінансування яких виді­ ляється п'ять мІЛьйонів карбованців. Передбаче­

ми 1 труднощі. І перш за все з нафтопродуктамн­ бензином і солярІ(ою. З

ДРУГІ Ж·НИВА збирання

участь

мо­

цінними nодарунками.

В цей же час біля місь-

·

ка «Війна очима дітей:~> ...

у-

фестивалі-конкурсі . ав­ торської пІсні. Переможці будуть нагороджені

Ту p6emu ее.ла

Ось J прийшла осікь-

взяти

пданується

ряд

заводУ

4 років

жуть

пунктах

без

бажаючі

лізовано

адже

відзначати

літній

жеств, обговорено і дета­

50-річчя визволення райо­

18 Бве-

годині У

культури

фі- · віком від 1

ко·rо клу_бу на вул. гаrаріка-виставка самодіяльних художників та майс.трів народних ремесел і промислів (з правом продажу).

0

«Торгмаш• всі

на асфаль-

ті, ігри,. атракціони,

ресня

фе-

виконавців

·

авторськщ12 пісні!

динку

квітів та дитячих малюн-

спортком-

·

До уваги

муть традиційні виставки

'

фестиваль святковим йєрверком.

«Пе-

.текс по вул. Ш. Алей-

· біг

« Вояж•), .

чено

ПіДГОТОВКИ ДО ювілейних

Так,

виступати­ муть вокально-інструментальні ансамблі.

~-~ейбол

Хід

рядження· про святкування

кає в_ ці дні жителів нашого міста. Так, 1'8 вересня біля кінотеатру

.

Пре-

нуть свідками святкового шоу. В ньому візьмуть.

ранку на Незалежності. послуг мага-

9

Представником

. дення

Зайцева

че-

майданчику

зидента .УкраІни на Бро­ варщині Л. В. Слободя­ нюком прийнято розпо­

різноманітна

. програма

о 14 годині

парку сПеремоtа•. О 16 годині у велико­ му залі кінотеjtтру сПрометей• усі бажаючі ста-

год. ЗО хв .. шаховий

12

12.

чих то&арів, який розпач-

неться о бульварі До ваших

на лtт~:~ьому-

вища,

визволення

святковий

концерт -

боксу·

клуб,

rJ>Омнёпових ·і nродоволь-

·

зал

Великий.

12

стадіону .«Спартак•, . 11 год. 10. Козацькі ігрища школярів міста стадіон

кування 15 вересня зустрічамн ·з ветеранами вій·

в усіх школах міста. у. суботу, 18 вересня, запрошуємо броsарчан. та гостей на rie-

І?окс

9.

варщини. від фашистських загарбників, відбудеться 19 вересня. .· А розпочнеться свят-

ни

Незалежності,

дитиме зі своїх м·оІКJJнво­ стей, фіfііtнсового стано­

Готуючись до· ювілею

метей• о 12 rо-дині роз-

..

АОІ'081рІІа

електроенерrіУ Згідно з постановою Кабінету Міністрів Укра­ Іни 'від З0.08.9З р: за М 676, з 1 вересня 1993 року введені нові тарифи на електроенергію для на­ селення:

1. ває

Населення,

в

місті

що

та

прожи­

СМТ,-

ЗО крбfивт. г. ' 2. Квартири з електро­ плитами 21 крбfнвт. Г; З,

Населення, ·ща прr>жи­

ває в сільській

сті, -

місцево­

15 крбfквт. г . Вроварський · РЕМ.


8

стор.

2

До

Субота,

11

вересня

ВUЗІОАЄННІІ БроаарЩSНВ

50-plfjfiJI

ЦЕ БУ ЛО -ВОСЕНИ FІшла друга декада ве-

ресня

1943 року.

лась

артилерійська

частіше зі

сН О

року

1993

сходу

Все

з

пільського

доноси-

крема

ка-

. сіл ·

нонада. Трудівники нашого району, стомлені

11

8

=

зо-.

день за-

пеклих боІв Княжичі були визволенІ. При цьому

8.00 8.1 О 9.10

час

тимчасової:

ні-

малих

втрат.

Тільки

11 ІІ

ноrомлина•.

них наших танків фашисти підбили п'ятБ. Тут

небі

ня

неодноразово

бачили

червонозоряні

в

дістала · тяжке

бом-

бардувальники- винИщува-

нова.

чі. Вони налітали на ко-

л они

фашистів,

які

з

Бров_арчани

надвечір'я,

зблиски,

кров,

ших

пали-

перших

інші

населені

Броварщини.

кістьми•

лерівців.

знищили

Калиту

та

пункти

не

Продовжу-

свої

надалі

страшні

тоrо,

що

діла.

Крім

ли останню худобу,_ добро. У цих гітлерівцям

ніж

дня

якого

ному

з

на

·той

·1.І

авіація,

1

бомбила

тоді

ворожа

як

наша

не могла цього робити, щОб_ не зруйнув_ати · ее-

ло.

Фашисти,

. ро

сіл

на

визвменого

ців

· на

шими

од-

району,

перерізати

військами

.на~

перед

Броварами шосе, щоб зупинити відс:rуп фашистІв і полонити їх. Ще раніше

гітлерівці

.

творили

·-жичі

міцно

у

Бровари

свій

і

nt:Pe-

_:иня!

важливий

укрІпЛений

опор-

Бровари

і

: 11

:

перері-

: •

nіш-

залИ ·ш.дях відступу нім-

.

КиІв.

Трудящі ються

Княжич готу,-

гідно

.вікоnомну

дату

-

ного

села.

Вони

ніколи

не

забу-

·

• •

жичан.

11

ловику

селІ

танІ(и,

в

землю

установили декіпь-

ка аР'fилерійських батареЯ. МаІіже поДібне ~ро-

били 1 на полях за. 'Вро-

варами

на

Нняжич.

nід'Ізді

- Наші війська

ДQ

почали

·nІВСТВІ/111 Під ТІІІ(ОЮ B83BOJO, оформл~ио кввжкову ви­ ставку

.ІІІ

в

'ІІІтацькому

цеатрuьвоі

за­

райоввоі

біб.ІІіотекв. Вона присвя­ чева 50-ріЧ'ПО ВВЗВОJІЄВ· ВІІ КиівщВІІВ від нІмець­ ко-фашистсьКих заrарвв­ ків.

ки

ПерШий розділ вистав­ «Минуле Броварщи­

ни•

розnовідає

рію

району.

про· істо­

про

життя·

в Броварах перед війною. У другому розділі -

<<Мій край у вогні війни• представлена

npo ·рп

література

воєнний період істо­ нашого краю,· статті

з газети ·«Нове життя• ветерана війни А. Гаври­ ленка. Тут Зібрані в те­ матичну

щина

в

папку

«Бровар-

роки

ВеликоУ

Вltчизняної

ЦІ,

Як

що

віІ!:ни•

мате-

названі

У

днІ

вченням

вnливу

атмосфе­

ри на стан людиян, сnриятлиаJІми Щtямн

rеофізичlfому ратурlfому

та

ви·

не· у

тецrtе·

значеНlfЯХ

бу•

дУТЬ 14, 18, 2З, 27 тІ! ЗО. вересня. _Причому найнесприяттrsн.uнм д.rем

1

у

8

сільській церквІ nроводитиметься Божа служба

11 І

no загиб.дих та буде ·від-

. правдена

А.

ГАВРИЛЕНКО.

6ЕІ ІІІНІ.-.. 5

ріали

краєзнавчого

рактер у,

1974 року, які . лися в районній

ха-

-:

з

11

починаюЧи

друкувв.-

газеті,

• :

статті, написанІ · очевидц.Ями подій, які зараз

18

вже nішлИ з

І

життя.

Найоб'ємніший · третій· ' роздІл виставки «ВІд noдвигу ратноІУ до по- . і двигу трудового• вклю- . чає· в

себе

про важкий

nеріод.

!

літературу

відбудовчий

.=

Останній розділ 4Наші

І

славні- земляки• розnовідає про людей, які народил~ся і виросли на

11 8 8 І

цій

землі

і

лять її своїм

тепер слав­

творчістю.

· зав.

графічним відділом Броварської. Ц~С. . .

ця

стане

й~го

~-

.

м1ся·

ост,а,fІІtій

День який

ЗО ·вересня, 'У народі назива· і:1ТЬся днем· ВірІ-і, Наді~ 1

Любові.· ся,

Ці

три

дозвол.~tть

всІ

Сnодіваtнме.м:о­ cІІi'r.ttHx нам

1ме111

nережити

неttрнемнос'1'1.

·

1. 11

І

•• 11

...•.• •• !

. ·20.00 20.40

. 23.30 23;55

О. І О

· зтенk:у.

.

Прем'єраДок.·фільму

15.30 15.45 16.15 17.00 17.45 18.45 19.05 19.10 19.30 20.00

<ЄвропеАсwсий фуrоо.пь­ ІІий оrлІІД)

21.00 .Брама 21.10 Світло Істинне · · 21.15 Візитка 21.50 Худ. фільм «Чор118 стріла•. 22.30 С1Т-3 · 22.40 'ТСJІемаrазин «КЛОТ• · 22;50 сФортунІР. Комерційний ОГЛІІД

·23.00 Сьоrодні 118 сьоrодиі 23.10 ДжемІкс 23.50 СіТ-3

17.25

. 18.00 Прем'єра худ. ТС:..ефільмv «І Іросто Марія• · 18.50 Азбука в.пасни~. 19.00 Історія КОХОІІІІІІ. І ~40 · ВечірнІІ казка. 20.55 ФytOO.n. Кубок УЕФА. . 1/32 фіна.nу сБоруссJр

\_ТJNIXYIO (Wр&ІІКфурт,

НІмеччиІІа). У перервІ ВечІрНІІ казu.

-

Новини.

· збрv!\Іш­

Вперше.

(Дортмуид, Німеччина) - «Спартак• <Впадиuв­

НовИни. Ііа першість свІту 3 шахів. Прес-експрес.

. ·

~~:gg ~=~ьм дп11 дорослих. 23.25 Футбол. Кубок володарів

.

с

«Торпед~ (Москва; РосІІІ) - «МацабІ• (Хайфа,ІзраІ.nь). '

УТ

-

7.QO

І щаСТІІ». Худ. фільм. 7.20

Му.nьти-nульти. КОн~рт.

КазІсидІНІбаn.кІв. Частина І. 15.30 Там-там новини. І5.45 ~дІІІ«Рос:т>о.

·

7.30 8·ОО 8.15

9.10 І6.15 Поволж11. 17.ОО «НародженНІІ вистави-. Ху- 9.55 дожІІнк В. 0JtУНь.

17.30 ЩопочІм. . 17.45. Парпаментс:ькаrодина. 'Н.45 КІІіІІСЬК~ ПJІИорама ІЧ.О5 19.25

20.15 20.30 20.45 21.10 1

2'

.

УТ З

•РОСІ

РеІtІІ8ма. ВІстІ. Автомить.

17.45 18.45 19.05 19.20 І '-25

.

_

ЗІрки rоворІІТЬ.

w•--·- ""'"•". _

М)І3Ична '!JІОІ'рама.

сІІІІМ'.ІІТІДмитра Шостако-

внчІР. Концерт.

Парламентська rодина;

·Стефаном Решко.

З_устріч друrа.

~ проrr,мі телебачснив мож-· 21.30 Футбол. Кvубок УЕФА.

ЛИВ!

ЗМІІІИ.

Стежте

за

ПОВЩОМЛЄІІНВМИ днкторів тёлебачею1в та радіо.

'

«ЮвеІІТ}'С• (ТурнІІ) -

еЛокомотиР <Москва) . У перерві - Вісті .

9.25

н~~~н~

Ранкова. -ик

«Ранок•. • "':\ Фірма rapam:ye! Новини Мультфільм.

«Просто Марія•. У світі тварин (з~

рекладом).

І 0.05 ... До шістнадцІІти І 0.50 Прес-експрес. 11.00 Новини (з сурдопе дом).

11.20 13.50 14.00 14.25

«Підnіток•. Худ. те лефільм. 5 і 6 серП. Прем'єра J!Уд. теле мя дітей «НевІrла(

нови11и <з сурдопе ,ItOM). ТСJІемІкст.

ІНg~~~ Рак~;піна•.

.

ПJІСм'єра док. теле «СвіІІrа- ріка•. Рок-уJК)ІС. -~

16.00 16.40 .-.. Доші.І старші. У ві· 17.00Но .

ІН~ ~~~~ ~уд. теле «Іl~оШрІІІ•.

. 18.50' . 19.40 19.55 20.00 20.40

Зустрічі ДJІІІ вас. са11др Зінов'єв. Вечірня казка. Реклама. ІІсmшш .

OJ

Jluтu-«MiJІьito~.

L! . 1О •диди Ва ки,;, Худ: с 23.-()5. Нови11и. -

11.45 12.40 13.00 13.20

На першість світу з Jlapaд феrтива.nrв. 1/рес-ексІІрес.

Вісті.

·

Мульти-пульти. Телебіржа праці. Час ділових .'Іюдей. іІ6рааШJі.

ТИШJ;t.•·

Прем єра док. фІ.пw нерали та сибІрська

«.Ділові JIJOДIIJO. Худ. І4.45 Мульти-пу.nьти. 15.00 РосІАс:ька віза. 15.30 Там-там новини. І5.45 СтудІІІ «Рос:т>о. 16.15 Панорама приватиз 17.00 Мирfвійна. 1-7.30 М-трест.

17.45

Парпаментська ro.D

18.45 Ки•всьІСа.панорqма 19.05 Співає Ярослав Гна1

19.25

Прем'ЄРІ! ху~. тe.nej сС~ІІТа-Бароар;р.

СеОІЯ.

20.50

.

2:

Сіудів «Ук~ефіл

предстаВ.ІІІІє.Стоп­ токінг. Три вечори І. фа11ом Решко. Зу'СТ] !JІСТЯ.

Екран кримінальни повідомлень.

21.00

Л ронінційІІі листи.

22.00 22.20 22.25 22.30 22.40 22.55

Автомить. ЗірІСИ І'ОВОJ)ІІТЬ. СпортинІІа харусет Павайте з'ІІ!=}'СМо. Новий ілІ03іоІІ. Зим

21.55

·

І"еІ<JІама.

13.25

20.! 5

КІІівська канорама «ХІала• іІІформуЄ РеІСJІІІма.

ЯІс нам обл~р~~Jувати Росію.

дО YBAm ТFJІЕГЛЯДА ЧІВ!

..

10.10 .10.40 !0.55

РанкОВИйІСонцерт.. «ВІтчизна МОР. «ФотоrpaфiJI на пам'ІІТЬ•. сДеньміс:тР.Дай.джест.

Прем'єра худ. теJіефільмv с Барба · « а~ара•. 219 22.55 =І=:~~жисера_ 20.15 ~~~~ «УкртСJІефільм• . . 23.25 «Пам'ІІТІДмитра Шостако· предСТРWІІІЄ: «Від А до Я• -_,_;;вича;;;;.:::.;•;.:.·.::К::::о:.::нц~е::.а:.:,;_·_ ___:_·_.20.45 Стоп--'Жінг. Три вечори із СпортиJІІ!а uрусель.

Спорткур'є_р. Худ. ТСJІёфІ.ІІЬМ сП ~а циІJ!Су.. 2 cepf!l. Мо.nодіжна студІІІ. УТН. НесподіваннА дощ ·фестиваль IIIJIIII'Cpl

8.35 • Прем'сІЩ худ. те.nе

8.15 9.15

ТелебІржа працІ. Час -•UІUІA •.._n

мовиЧ..

Р. Штраус. сДо11 Жуа11•

5.30 7.45 . 8.00 8.20

7. ЗО ~QQ

L.-КАНАІІ

Вісті.

5.2б

7 .оо 7.15 7.20

1025 д · жент~-шоу. · 11.20 Худ. тепефільм сСаJ.іта. «Хіала•ІНСрормує · _ БаНарбашса.,..д.· 218серІІІ. 11 50 11_рем'єра худ. те.nесЬІльмv сс,;анта-БаРбара•; 2}8 • 12.20 Му.nьти-nульти. сері11. · 12.40 Се.n11нське ІінтаннІІ. КримІнат.на хроніка ТИЖНІІ 13.00 ВІстІ. Пр~~ наІІІtо.nо цук:ру. 13.25 «На початку слав11их СТудІІІ «УкрТелефільм• · сіІраР. Худ. фільм. 1 Предс:тааІJІІЄ: «ПоrЛІІД 1$.40 МультИ-~льти. ~;окІнr. Тривечори із І6.10 далеtсиАСхід. · Стефаном Реш~tо. Зустріч І6.55 «BONJOUR, Семен Юхи-

пе~ІJUІ.

21.40 21.55 22.00 22.20 22.25 22.30 22.40

2 тайм.

Сплеск ~удожtІИІtJ

УТ-2, УТ-3 І КАt кРQСІЯ•

кубкІв.1/16фіналу

.

5.00

. 23.30 23.45 0.25

к~. Рос:іІІ).

дР03.111Р. Худ. фільм.

~33.0025 ВГалоwІtтІ.

сЛіrаючий будинок•. В ефірі міждержавна теле-· радІокомпаніІІ «Миро. , «Здрастуйте, це 11•.

ІІа рис.

тур

· • · 15.40

Між нами, дівчатами ...

І6.20 Прем'єра ~у-!іьтфільму

12.20 сЧарІвнийсц..Док.фІльм. 12.40 Се.nІІнське пнтаИНІІ..

БІанес у Рос:П. Ура.nьсwсий варіант~ ВхІдздІІОJІУ. Па~ rодина.

CNN

І4.00 Новини (3 сурдоперемадом). 14.25 ТелемІкст. 15.10 Б.nокнот. 15.15 Прем'єра мультфільму сПрнrоди ТеддІ РакспІІІа•. 15.40 Музоrраф.

16.00

7.00 7.20 ТСJІебіржа nрацІ. 7 .ЗО Час дІЛових .1110дей. 8.00 Вез ретушІ. . 11.00 «ТаємнІЩІІ «Чорних

Там-там новини.

Ф}"Іііо.n ІІІС фуіОО.n ••

11.00 Новнии (з 'Урдоперемадом); . . 11.20 «ПідпіТОР. Худ. те. лефІльм. 4 серіІІ ..

.

•РОСІЯ• Вісті. ,

сІспаtІІ!Із висоти пташино-

Киівсьха панорама · Ві3НТQ. ГаІІt\8 Бе3тодіІа Нова ДНТІІча проrрама

18.00

Віктора Хоменu. 18.35 Камернийхор«Бл rовіст.-. '19.00 УТН. 19.10 еп І9.45 с . Р. ау: 20.05 ТСJІерад 20.35 Ремама . 20.40 На дОбраніч, дІти! 21.00 УТН. . 21.30 В четвер У. Пре311Ді

.

23.15 0.15 0.25

(Москва, РосІв) - «Айн-. траху,. (франкфурт, НімеччиtІа). ІО.50 Прес-експрес. ·

Наш му:1ичнии кJІуб .•

·

' 14.40 14.45 15.00

осУАНКІНО

ІО.ОО ФУтбол. Кубок У~ФА. · Іn2фі~сДиІІ8м~

·

УТ-2, УТ-З І КАНАЛ

~':с..хеІІИТ8ИИ!І. .

9.30

ІІрем'єра муль!фІльму «Приrоди Тем• . РакспіІІ8•. Звевіти в моім серці світло. РСJІіrійна ПІJО!р8Ма.

роля. «Невин

.

ВІдкритИй чемпІонат США

Фірма rарантує! НовинИ. ВеселІ НОТІСИ. Прем't;ра худ. 'rеJІефІльму «Просто М8рІР. Тор!"!)вий мІст, .

МІ;І руками•: <ФранЦів).·

9.30 Шарман-шоу. І 1.00 . «НеймовІрІІі приrоди . ІТа.nІйцІв у РОІП'•. Худ. ВІсті.

7.45 8.00 8.20 8.40

Новини.

.

5.30 · «Ра1юк•.

Тема. 21.2.~ ФільмИ режисеоо К. ІІІ:Іб­

«Нова студ/Р предсТаІUUІЄ:

·12.40 13.00 13.25

Новини. РаІІІСова rімнастика.

17.25 •Вірча rрамота•. 17.45 документи і долі. 17.50 П~rо. 11.55 Ф . Кубок УЕФА. І 2 фіщу. еДина~ <МоскваJ..РосІІІ) - «Айн-

22.1 О «СлухаіР, 22.25сДжем­ сеЙІUІР'. У перерві 23.00 НовИни . 0.15 Прес-е&СПрес. УТ-2, УТ-З І КАНАn · •РОСІЯ•· 7 .ОО · Вk:тІ. . • 1.20 Te.rteбipJкa праці. 7.30 Час:діло8их .1110дей 8.00 Вус:тами матnи. l1iлJCoN uемно.

5.00 5.20

І7 .ОО

ЗакритJІІ. . 1~.45- іІрем'Єрахуд.~ільмv •П'mдІtіу\ІТУ Парижі•.'6

8.3Q

15.50

\6.20

Кщщерт.

Зор11и~ Ч1С. Технодроr . Новини. В.-А. Моцарт. Коицер-rне JІОИДО. . Документи 1.1. Поrода. .

І'ОПОJІ~.

методично-бібліо-

ВечІрнІІ uзка, &.бо. Як це ро-

б••тьсІІ.

· 17.40 17.45 17.50 Фестива.nь сКІноwок-9З..

15.00

трудом 1 І

г. молявко,

І5.25

1~-40 ВечІрн11 казка. · І9.55 Рі:ІtЛ&Ма. 20.00 Новини. · 20.40 ГOJJ. 21. ІО ХІ російський фес:тиват. • «Га~марини естради•.

І

ОСТАНКІНО Нови11и ..

.

І7 .40 «Чи виживе «Азот

21.45 22.00

УТН..

Справа.

15.1$

.

воrо.

0.15

УТН.

~

(з ;:уfідопереІUІ3-

.

ТОІ!».

«Підnіток•. Худ. те­ лефілЬм. 3 сері11. 14.00 Новини (3 сурдопереІС.18м). І4.25 іловИй вісник. 14.40 11Іт rрошей Адама Сміта. І5.10 Ьлокнот. .

.

розв'І!ЗУваТИ КОНТJ

зика. Творчk:ть Я.

2~.55 ·док. фільм сСпомиІР.

МОЛодІжна студія. «Фан­

дом).

(з сурдопереІСJІа-

тична школа. Як

·

стоп )Nіидев~.

ІндУльrенцІр.

11.20

с:ер/11.

І

панахида.-

'· · ·

НЕСЛРНЯТЛНВ/ ДНІ визнач11ля науиов· nepworo осtнньоrQ займа.юtЬёя

:

в

вулиці.

святкування

15._35 16.10 16.50 17.оо 17.25

·

J

закоnали

15.25

І

му. не повернулися понад 200 іхніх земдяків-княіменами

пг~м·єttа док. те.nефілhІІІУ

14.25 ТСJІемікст. 15.!0 Муn!отфільм.

дуть, що з фронту додоІхніми

.

дом).

жицьких полях вони спорудили . бліндажі, напо-

ний пункт. · Так, на кия-

Подивись, ПОСJJухай ... Мультфільм. _ ПlctUІ роду Айвас:едо.

·

-

ЄВ.JІОпейських чемпІонів. «ДИІІ8М~ (Киів) · «БІUJСЄЛОІІа•. У перерві - 19.45 АхцеІІТи. 20.45 Реuама. 20.50 На добраніч, діти! 21.00 УТН. 21.35 · Спорпур'єр. · . · 21.50 Худ. тСJІефіЛьм •Принце. са цирку•. І серІ11. 23.00 МоподІжна студ/11. «Нон­

5.00 5.20 Ранкова rім11астика. 5.30 «Ранок•. 7.45 Фірма rарантує 1 8.00 Новини. 8.20 · Мультфільм. 8.40 С. РахмаиіtІов. КаприччІо 118 циrаІІськІ теми. 9.05 Моподі ковалі. 9.40 Людина І зако11. І 0.1 О Наш музи11ний ICJI)'6. 10.50 Прес-ек~ .. Il.OO Новини (з сурдопереuа~

ни•.

50-

річчя ВеликоУ Перемоги; визво.цення Києва, всієї Украіни, в тому числі Броварщипи та свого рід~

23.30

9.50 Тема. !0.30 1'0.11. 11.00 Новини . дом). 14.0Q НомІНtІ

~

відзначити

єдинороrа•.

•UtодеІІинк МОJЮдоі люди-

І

·"

20.45 НІІ добраніч, діти! 21.00 Уl'Н. 21.30 СПОР!КУf'єр. 21.45 Украі11а св1т. 22.05 Худ. фільм «ОстаннІІ

ФІрма rарантує! Новини.

КиівськоІ 1ЩПІІІОі . сЬіл.!ІJІМОІІІІ. 2 част І2.10 'УТН. І2.20 Худ. фільм сОс:таJ tJW-!IЬI'Ctlц\P• І6.00 УТН; 16.10 ,ІJтІдkей. сВулик І6.40 ОсвfrіІій JСІІНаJІ дm л'і)ів. Фізюtо-мат задачІ з матемаТНІ

18.5~ Фу-Щт. Кубоіс

«АдмІІЩ Ваккеро <ВІдень). У перерві 19.45 Телепрестайм.

Ра11кова rімІІ8СТИJСІІ. «Раноr•.

8.00 8.20 8.40 8.55 9.20

· : 11 ІІ

На добраиІч, дІти! УТН. .АJtценти. ЧарІвний промінь. Хуц. фільм Із с:убтитрами «ПО.ІІJОваИНІІІІJІ

d.іІьний еІСран. ті3ИJСІІ. «Eneitтpo

18.15

17.15 ~~«Па д'uс:ьсті. 18.00 CiYJdi сІ-е rруднР. 18.45 Y'nl. 18.55 Кубок УЕФА. «ДнІп~ (ДНІПJІОІ!!!ТРОВСЬК) -

Нов••ни.

7.4S

За і проти. І8.45 УТН.

Концерr вихованІ КиівСькоі1ЩПІЧОІ іларМОІІП. І част

маmІтиІкопиванн

Вас :аапроwуе оперета. УТН. І6.ІО в. Ка•І8М •ТроІ!ус:муж-

~~=~~-

.

~opora•.

ІІ.О5 Концерт .JИXOaatili

. 13.00 .16.00

І7.15. Канал еД•.

OJJJJ•.

л.хд. фільм Із субт dІОтОваІІНІІ 118

І О. 35

іменини•. УТН.12.І5 Село і JНОДІІ.

·ку.. JluWcoвa вис:тава.

Іок. фільм •Ната.

9.40

.

16.5S ЗІІ8~0М1ЕсІІ: біль11рд.

З сьсщоі да 80СЬNС

8.00 8;25

12.05

да• представ,nІІЄ: «По-­ неділсж- день J18]КJCJdP, «Б.nижче д0 діла•, «Ві:sитна карпа•, сОстрІв душІ•. ЕстрадІІий u.neйдoc:Jtoп.

УТН. ЧемпЮІІ8т США з тенісу.

s.зr.

11

знову

війська

визво.ди.ди .Княжичі,

ли

Баришівського вирішило

наші

0.05 0.15

7.оо

Xyn. фільм «Подарунок 118 .

ІІ.ОО

~=о.nаЗе-

0.15

16 B_EPECJ УТ-І

~рВИЦІІ~

.10.30

1.

~ lirreлirei!Цii 30-х

Несподіваний дощ. ТСJІефестнва.nь JJUJJJrepiв. 8тур.

23.35

5.00 5.20

11

увірвав-

.

ОСТАНКІНО

8

·УкраіІІСЬQJІІтература.

Ре1С./18ма.

му. у значній мірі сприяло re, що наші війська

час

вже розмІщувався в

1

Цьо­

реважно людей nохилого віку· і ммоді, а потім спалили його. Проте ско-

штаб

11 11 11

знову

старости управ, поліцаУ та інші, . які відступали з фашистами.

ro УкраІнського фрЬкту,

;11

Але

шись у нього, розстріля.ди чимало княжичан, ne-

першо-

іІ

новими

злодіяннях допомага.hи

КомандУвання

20.05 10.35 20.40 21.00 21.35 22.05 22.20

наших,

Княжичі.

сильно

·

І

ШкілЬІІИЙ екра11. ІІ м.

12.10 УТН. 12,20. Муз. фільм «Ой, летіли дикІrуси ...• 16.00 УТН. . 16.10 Пропоную rpy. : 16.30 QёвhнІй UIIIIJI ДJІІІ UDCQ-

Творче об'єднаИІІJІ «Грома­

11

підбито

танків.

19.00 19.1 О

І

княжиць-

гіт.дерівці

захоnили

села.

убивали наших ні в чо~у не винних .дюдей, забнра-

менше,

сндамн

вершили

палили

Укра­

німецькими

Було

.

11 11 І

· 4Ляг.л'И десятки гіт-

· настуnного

· відступати під на· тиском · ЧервоноУ АрміУ. і

з

німецьких

ючи

вони

на

полях

загарбниками

фашисти

дотла

КулаЖенці,

військ

:ких

Фронт наближався. :Од-

майже

• ~

У перший день бо Ів на-

спеціальні

ли наші. села. з

І

І 0.00

б.іІюзових тонах•.

«ПерснІ молодостІ•. Б.-

НацІона.пьиа .ІІПОНСьха ке­ раміка в КиєвІ. Муз. фільм «Портрет у ltll8СИЧІІОму СТИJJіа-. УТН.

ВЕРЕСНЯ

З сьомої до восьмоі. Свічадо. . СпІвучізІрІСи Украіни. А. Сопов'ІІІІСНІСО. · ТелефільМ «Чудотворець АлімпІй•. Виступ духоІІ()rо оркестру У жrородськоrо музичІІо­ rо учи.nи'ща Ім. Д. Задо-

9.50

ЧарІвний ПJК1Мінь. Худ. сЬі.ІІьм сЛома•. )J.ж. ГершвіІІ. «Рапсодія в

АнтОІІич.·

Композитор О. JІекрас:ов. ЕІІики-беttИІСи.

17.05 17.40 18.1 О . 18.25

11

во.цієм-мехаНіком

визволяючи

Іну.

чорного

команд~ гітлерівців

ним

закінчення

грізного .Т-34,

гарматні

·

То

: •

Лагу-

Д~rо Вам здоров'ІІ.

11.40

УТН. Чиста хриницfІ. Співає Ва­ ЛІІ Ба.n11011. ТСJІефільм «СТВ.ІІІСер чорноби.nьськоі зони•. · ·

16.35

11

поранен-

· Іванівна

Після

на· була

особливо у

клуби •

диму.

11

пройшла на КиІв. - від Курсько:.: дУги . до спостеріКняжич, де пролила свою

Чернігова

гали заграви,

:

училяща · 22-річна . дівчи-

по-

спіхом відступали по шоее

Марія

Муз. фільм «Гласом мої-.

12.30 16.00 16.10

7 .ОО 8.00. 8.50

І'Q!:ТІ до мене ... •. , . «Спа.nахнІте серц11ми•. Те-

9.20 9.50 10.05 11.20

.Ni 91 (8450)

УТ-І

З сьомоідо восьмої. Док. фільм «Ой rope, це ж

·8.35

10.35 Худ. фільм «СlромаІІСц.-. 12.00 УТН. 12.1 О Дuк. 'rеJІефільм сІсторіІІ од-

11

:

од-

мецької окупації:, чекали приходУ Червоної АрміІ.

.

ЦІР.

від. страху; . nоневірянь , наші війсЬка зазнали чи- : під

КіtІопроrраМа.

А. Демиденко. сДушlІСрини

15

п~•

7 .ОО 8.00

УПІ.

8

Е. Ж И ТТ Я•

ВЕРЕСНЯ

14

УТ-І

11

Ново-Олександрів-

кu. У перший

ВЕРЕСНЯ

ІІ

11

Борис-

району,

13

11 11

43-ro...

наступати

ІІІ

8

Реклама. Вісті.

23.15 чей~-· Ба.nет.С · 23.45 Співають !>{арііІІСЬІС:ОІ'О театру


• . ВЕРЕСНЯ

УТ-І З сьомd. до~~-

7 .оо 8.00

...,.,...,

Ві&еИКо. Роацумн nk:Jui

Mys. фІльм сВес:Ім8 c:oltoP.

8.25 9.40

Худ. телесЬІльм сПри~еса

цирку•. І І 2 серП _ 12.05 УТН. 12.15 МоJюдІжнастуд\!". «Гарn. 13.15 сІіудеw, бвтьху, шщува- .

13.40

'

1'11..... Док. фІльМ сНародженнк муЗИІtІР

дожщ.о-публіцистична

«Про Черіюну Шапоч­ ку.. І і 2 серіі.

'14.10 Прем'єра Н!іук.-поп.

фіІІьму «Навіщо перек.'І8дати ВерrІлік?• .. (с!ЩівнаукфІльм», об.

15.00

JІІІД «ЖІІ.ІІJrеТР.

19.~ ~rУа~:ень. сПІснІІз

.

20.05· Moлoд\Jkrra студ\11. «Ділові відомості•. Peruraмa. На добранІч 1 діти!

17.10 МультсЬІль.М. 17.20 КЛуб 700. МІжtародиа • христикнська rrporpaм;a. 17.50 МузиЧ\Іий діалог. Зустріч з педаrоюм О. Кравчен­ ком Та ЙОІ'О УЧНІІМИ.

18.10 Наше к0.1о. 18.50 УТН. 19.00 Чемпіонат Європи з

-...L......~!""УТН.

JtJ Спорrкур'єр.

.45 Аrщенти. 22.15 ЄдиаютьКарпати. 22.45 Худ. фільм «ГрІwиик•.

жіночою футООJrу.

ОСТАНКІНО

Ноаинн.

•ІІочаrок•.

2.3.05 ·Арт-майдан.

допереuадом).

o.3s·

Прес-експрес.

.

11.20 Америка з М. Таратутою. 11.50 «Ніжний образ твій. Теле­

t. Тур-

·

генєва сПровJнціалка•.

.

)

14.25 ~~':,дж .14.50 БІзнес-хлас.

.

15~05 . Одеси і компанік. · 15.35 50х SO. 17 .ОО Новини.

·11.40

«ПоверненнР. ЛК>дина і закон.

21.55 22.30 23.00 · 2J JO 23.45 n .'\0

11

Політбюро.

ва «Непідсудииf•ІІІ· . 14.00 Новнии (з -сурдопере!UІа­ дом).

14.25

серія.

-

.

7~30

8.00

8.15

Авто-шоу.

! t'. 40 Червон•;й квадрат. І 7. 20 Шасливий випадок.

Майданчик «Обозу•.

Прес-експрес.

1"8.20

•РОСІЯ• .

Вісті~

-

ТелебірJІ<а праці. Час ділових людей. Паралелі. Поовінційні .'rисти.

12.40 13,00 13.20 13.25 14.45 15.00

r 2~.~ ~м8рини ~ди». У стаалкє.

21.40 Кохання з nepmoro RеІ'ЛІІ-

. 0.25

.«РОСІЯ•.

CeJwla,rte питаннк.

Вісті, І

7.00 7.25 8.00. 8.30 9.00 9.30 · 10.15

Реклама.

·

Тепе'І'еатр РосП.

МуJІИИ•пулІИИ.

КаSки для батьків. Части•иа2.

· ·

«Залишки•.Худ. фІльм.

серіІІ. Парламе111СЬка·rодина. }(иІвська панорама.

17.45 18..45 . 19.05 Точказору.

·

1

ПубліцистичІUі проrрама.

·

і 9.35 Студія «Укртелефільм» представлкє: сВІд А 11IJ Я•.

20.15 Ансамбль «Літопис-. 21.00 «К-2» предстаВJПІЄ: «Фрак народу».

22.00 22.20

23.00 Новини. на першість світу 3 шахів.

Реuама. Вісті. _ Автомить.

22.25 Зірки І'ОВОрІІТЬ. 22.30 Сnорrивна карусель. · 22. жентльмен-wоу. !сЧірніА салон.· · КJІ)'(ї «Жовтий п1дводниА човеН».

Вісті.

Свій norJІІrд на свІт. ~а. «Сибір. ПОСОJІьський приказ. СтудіІІ \І'оет». ПІ.іrІrрим .

?~етична програма

11.00 .. «Трин-трава•. Худ. фільм. 12.30 СИІ1І&J!ьиий екземпляр. 12.40 Селянське nитання. 13.00 Blcтl. . 13;20 Козирна дама. . 13.50 ICoHKJJX юристів. . 14.50 •Всі біди- не біда•.

15.35

ЗІрки Америки.

16.05 ФУтбол беЗ кордонів.· 17.00 Телеерудит. 17.05 СтудІІІ «СатьрикоН». «Ли­ цедіі».

18.15

Вустамимвл~.

1 1.8.45 Киівська панорама. 19.05 Візитка. Анатолій Боида19.10 f:С:0Д~тячапро~~ · 19.30 CNN. · 1 20.00 Хіт-рік. ; 20.30 Душа до душІ (передача Дпа Інвалідів) . 20.55 Візитка. .

21·.оо ·Худ. фільм «Мок ліва ноrа•.

22.30 сtт-3.

11 11

·=

fr 11

.. 11 ІІ

• 11

... ІІ ІІІ

сnубліки :!J18НСЛК'Г~ТНСІІ не будуть.

.

11

11

ОСТАНКJНО _

ІІІ

Ранкова rімнастика. Aвro-:..toy. Технодром.

Іі

Іі

11 11 11

Година еми духу. Центр.

11

ІІ_рсм'єра мультфіJ,ьму

11

- ОСТаІІІІіЙ 3ДИ­

І 0.35

13.10 14.00

11 11 11

І 4.20 15.00

дом).

11

=

11 11

·Діалог у nрямому ефірі . Клуб мандрівників.

15.55

• ....

Прем'єрІ!- ~ультфі.ІІ.ьмів

11

ІІ

rrр••видами•.

11

16.50 Панорама.· 17 .:ю Телелоцік. 17.45 Новини. і 7 .~5 Променад в МарІі~.сько"'' ІІS-.1.5

11 11 11

11

Поюда.

11 11

18.30 11. Барц сМоЖJіива

зvстр•ч•. ФІльм-І.щстава

20.55

МХАТ ім. Ji.ll. Чехова.

_

Рt.:клама.

21.00 ПідсуМКJІ. 21.45 ·Спортивний уікенц. 22.00 ~Гардема~ишr естради•. - :аr.рнтти. .

·о.оо

0.25

Новини.

Футбол. ЧемпіонІ'т Росі].

«ДИІІаМО» (Москва)

«К.rма Ра::~• (Самара). 2 таим.

УТ-2, УТ-3 І КАНАЛ •РОСІЯ• . 7 .ОО 7.25

Вісті.

ІJрем'єра док. фіJJьму сПівострів скарбіВ».

1 ·

серІя.

1.55 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30

Му,t~ьти-пульти.

Доброю ранку, Європа. Ключ. Російське питанrrк. СтудіІІ «РОСТ».

Ляси,

Ати-бати ... Кіпрас Мажейка. Репор­

тажі з «Малої ЄвропИ». · 11.00 Аніматека: 11.45 Відеопоезіи: Ф. Тютчев. 12.00 Російський романс. '12.40 Шість соток. 13.00 Вісті. 13.20 Не вирубати ... 13.35 ГеJІь. · 13.55 Лампада СерrІк. 14.25 Зал чекання. · 15.20 Прем'єра віДеоuіпа «леді

15.25

15.55 16.55

ГаміJJьтон». Співають М. Караченцов та .0. Кабо. Маски-Шоу .

У світі тварин. Чарівний світ Діснея.

17.45 Яхад. . 18.30 Телефільм. 18.40 ОбличчІІМ до столиці. 19.00 Візитка. Ганна Безлюдна.

19.05 Нова дитяча програма.

-19.30 CNN. 20.00 Візитка. 20.05 Меrапо.. ЧJС,:дставлиє. 20.25 Чорним 111. білому .. 20.30 Сиди і диmсь. 20.40 Мої друзі.

20.55

Ві.tитка.

21.00 Худ. сЬІль~ •_Сеньйорита•. 35і36серИ. · · 22.00 Сьоюдні на сьоюдні. 22.10 На перехресrі. 22.30 СІТ-3.

ІІ

11 11 11 11 11 11

>ОШ

·

-

r.

11

11

11 11 11 11

11 11

11 11

11 11

11 11 11 ІІ

11

11

11 11

11 11 11

11

11 11

11

11

11

11

11 11

11 11 11

11 11

11

r.

І·

:Zo:oo

"itsP':Ycё.iii.~ Тrм :t'plaJi.

'147"

:ws с,:~іі · 20.45 АИ:-ТІ-ЕН. МіжtшроднІІй or-. ЛІІД (ВеішкобоІІ'n.ніІІ) 21:00 Г.і>•щ>ваІіа·камера. Жартшоv <США)

2І.U

пес І лорік•. Триле-р.

. .СУБОТА ЇSВЕРЕСНЯ .

11

11

ТCJI<!CCF!aJ!Y. 33 серіІІ (МеІа:ака)

22.10 М~И!ІН•tіі. автомат 23.10 АИ-ТІ-ЕН. Міжнарод~<ІІіі nrлІІД (Велшшб~итаніи) • ЧЕТВЕР 16 ВЕРЕСНЯ . Іо.ЗО Твар••нш•іі світ АмерІІКІІ. Піанав:u.ьн••іі ·ш!КІІ (США) 10.00 "Я купую цю жІнкуw. · Прем'єр_а телесеріал'· 33 .серія (МексІІка) ·

21 .30, " купую ЦІО JldнiC)'" • Прем'єру тслесерІала. 35 __ -~!!. <~~кси!9!!...: ~ _

11

11

~я К)Пуm 1:10 ~. ПJ!е~•'єра

21.30"

драма

11 11

11

Фірм11 "Ж11ллеnw

JІІІД (8еликобрІІТ8НіІІJ

_.............,.

22.20 І ООО+ і реклама. 22 25 худ. ~Ільм «Скажений. .

11

.

Пре~І'єра телесерІалу. 32 серія (Мекс:нка)

· -11.20 "ЛJI\iro "="-'ioro ,~::rузі". МультCmja 'Іj.пепоогмм ф:т-а-'І'е'І'!. сер•ал (МекtІІка , 21.30 "Я "'"Упую J.UO жінt.-у". 11.35 М_ультфІльм. Прем'єра ?е.ІІесерfалу. 34 . 11.55 1000+1 реклама. _серія (Мексика) 12.00 Худ. фііrьм «Небезпечні ·. П'ЯТНИЦЯ 17 ВЕРЕСНЯ дрУзІ•. Драма. · 9.ЗЬ. ПІ>•tісов8на камера. Жарт-wоу · 13.40- ВІдеомузика. <США> · - 14.00 «ФІлІпп Т.раум•. Худ. 9.50 "Аміго та йоrодрузІ". Мультс~рІал (Мексика) Ф..ІльІ\! ...2 сеоІя. 1о:оо "Я' "''УПУJО J.UO жінку" .. - Стів телt:проrрам «Тет-а-тет>t, Прем'єра телесеріалу. 34 · тф серІІІ <мексика) 18.45 Муль ільм. ' · іО.40 У полі зору 19.10. Відеомузнка. Е 20.00 "КарусС!!.ь•. Телесеріал. 2491.9.25 Фільм-вистава« зоп•. :UCJ с,:~" 21};$5 ІОООН реІСJІама. 20.45 АП-ТІ-ЕН. Міжнародний or21';00 Худ. фільм «З життя 21.00 в~~~В:Лж'=r."іf~попу. відпочиваючих•. А-Jелолкрний цн101 (США)

І

«КаспеJі 1 иою друЗІ», «С!1равжні мис.1ивці за

СвІТОВІІіі СПОртІІВНІІіі ОГ./ІІІД

Л'ЯТ}JИЦЯ 17 ВЕРЕСНЯ

11 11

15.50 Живе деРf:во ремесел .

22.10

2І.М Тваj),.ННІІіі сВІТ Амеf,ІІки. Шзн 'вальниіІ UІІ~ СШ.•.)

жить за мбf-Юдонькою-.

11

21.30

_ФІ.rю•. ·~~!L'111e1Тw

: C1.4Q М_у}Іьтфі.r.ьм. . · 19.5."> 1(}()fJt-1 рек.'Іама. , 20.00 Х''д. фUіьr• «Пульс•. Фан> • ·. 21.30 тчаст•1ка, оч тч не приишов... 21.40 1000+ І f'еІСJІама.21.45 Худ. фі.r.ьм «Хтосьсте-

ІІ

«Піф r Геркулес•. llpeм'r.pa док. фіJJьму •Підводна одіссея о<омr>н­ ди Кусто•: . ІІо.sини: (з сурдопере~да-

А)'

серіал (Мексш:а) · "Я КVІ)УЮ 1UO жін9'"·

20.00- "Кар~ь w. Телесеріал. 24524бс,:~·· · 2".45 АИ-ТІ-ЕН. МіУ.Інарt!WШіі оr-

JIC'ІP.DI!•. Ле-rектив.-

ІІ ІІ

неді.

Худ. філ~;ом «Лрандиr:а

!е1·орІя цЬІ)rо xлor.JUP.

.СШ..~ооrмм «Тет-а-'І'С'р

11

13~00 Іі~м:сра муJrьтфільму

популярнІІіІ цІІКІІ (С

"А~ІІготаііоrодрузІ".Мульт-

ф'ІJІЬМ «деШ. сурка•

=

11

11ерсіі вбивства )\ж. Кен­

(CJJ..IA) .

21.00 За межамІІ завтра. Н~-

І 00'-Н-1 реклама

Х

11.30 l':~л_ьт""L'ІЬМ. 11 40 J~r сЬ,реr.ламНа. 11 .45. Х . уд. . u•ЬМ « ез8Jсінчепа

11" :=

По;оіrон:

Цроrрама ~на вечір. Анонс

21.2.і

«БІле сонце пустелі». Худ.

ЧЕТВЕР І б ВtРЕСНЯ ",пІк. те.• neп_1nnroa_ м «Тет-• ........,._ •Стv.

11

Доки всі вдома. Тираж ~~_портлоТа». І'а11кова ЗІрка.

1

Відеомузика.

',Jелодрама. ·.

11

JІО3аПрів•.

9.00 9.30

20.35

ІІ

З ранку раненько.

19.55

22.35 МрІІ'ІНІІіі автомат · 23.10 АИ-ТІ-ЕН. Міжнародни/і or-' уд. ' JІІІД (Велш:обрІІтаніІІ) Комедія. 23.25 Проrрама передач на JJІІНОК 1000+1· реклама. . 23.30-3,00. . Ре:!]І3НСJІІІціІІ SUPER Худ. сЬііrьм •Батько нарече- . CHANNEL ної•.. Комедія. . ' СЕРЕДА IS ВЕРЕСНЯ.· СЕР~А 1.5 ВЕРЕСНР.. . 9.55 "Аміго та його друзІ". Мульт-- - - - - ·· сер\а;, (Мексшm) ~теJІепооrрам «Те!-3-!е'І! 10 оо "Я ...--пую uю-жІн"'-уw. · Пре~'Єра телесеріал~·. 32 20.15 Муль1ф/льм. ~:ерія (Мсксш;а) 20 30 101.1()+1 perrлa!'4a. . 1'•~40 С.вІтовші сп:ортІІвнІІІі оrлІІД

• 9 40 '19'45 · 21.25 · 2! .ЗО

11

«Росік• в о(щасткх ре­

СІ-БІ-ЕС. ВечірІііі ІІІtпуск

20.00 "Карусель w. Телесеріал. 243:Щ.45 ~r..ffl'J~. Мі:іша~дниІі orлІІД (Велш:обр••таніяJ

Фі.'Іьм, _ . .t_ТVliЇ! !елеnооrоам «Тет·а-1'Є'І'$ І iJ.25 М_у}Іьтфlльм.

11

І!

УТ-І, каналу «Ос­

Новини.

.13.55 14.00

CНЛNNEL

19.30

у..,l!;Jіномовниіі блок:

12.05 1000+1 реклама. 1'2.1 О Худ. фUіьм «Петро 1•. 1 . серія. -

І! І

11

У4НКіно• та каналу

31 • 10.40- МузІІчн11іі "ОJТUМат 11.55 Проrрама 11ередач на вечір 12.00 Переnва. Англомовншf бЛок: 17.00 РеТf'І'НСЛЯціІІ SUPER

·-•.:. -~ • ..поет а те1\>-· Стуwк телепроrрам • • - 1! .50 Му.rr_і.тфІльм. · ·

~· -r<:

.

J.UO жін"'-уw. Прем'_єра телес~rіалу.

серія (Мекс:іІК.1)

ВІВТОРОК 14 ВЕРЕСНЯ

11

л"рнші цшиr <Канад.1)

.ерім (Мексш<а)

ка•. Мелодрама.

11

Hayкut~e woy. Ваукоuс-ІІоtІу·

·10.00 "Я "'~ую

21.15 11VV\.o..l perna· ма uuuт ..... • · 21.20 Худ. фільм сІ(ороль-рибал-

11 11

Міністерстав зв' ак'' Ук­ раіни у пО;,едіJJок, ІЗ ве­

6.00 6.20 6.30 6.45

року

21.30 "ЯкупуюJ.UОжінку". п".,м'єра ТСJJе<:еріалу. 31 серіІІ (Мексш<а) 22.10 МузІ(\ІНtrІі автомат . 23.10 AR~TI-EH. МіжнародНІІіІ orЛІІД (ВелІІкJбрІІтані~) 23 25 flporp,.мa передач на "'"юк 23:30-3.00- Ретрансляцjя'SUРЕR CHANNEL ВІВТОРОК 14 ВЕРЕСНЯ 9.55 "Ar.iiro та Ііоrо,друзі": Мульт-

.

мста•. КомедІя.

11 11

·оеt:ни, ранкові передачі

~рвІ-

· І УТ-2, УТ-3 І КАНАn

.

16.45 .МуJІЬти-іrульти.

2.1.55

Рехлама.

21.20, Студія «Резонанс• пред­

15.30 ·Там-там ноаини. 1.5.45 СтудіІІ «РОСТ». 16.15 ·Згасла зірка?

16.55

· 19.55

11

сДніпроо. До уваrи тt>'Іе­ гл~~дачів! У зв кзку 3 поосЬілактикоіо

. <США).

Худ. телефільм сСантаІІР· 2.20 серік.

ПІJІІrрим.

.

еВіднині і вовіки вІкіР. Фільм 2, Частина 2

10.55 Мульти-пульти.

11.55

Оба-tІа!

і8.50 ·Прем'єра ху::~. :rелефільму . «ТІ Джей Хукер>t. Фільм 5 (С.ІІІА). . . · 19.40 Вечірми казка.

. 20.00 Новини. 20.40 ІІре~~t'єріІ худ. телефільму

9.10 v·КcrowІ, 9.40 Біла ворона. 10.25 Сам собі режисер. -

Прем'єра худ. те.;rсфіJJьму сПеппІ - ДовrапаІІчо.;:;.• .. 1 Сf?РіІІ. . Допоможи собі сам. Гроші і політика. Спортивна програма «Уль·

rpa-ci•.

УТ-2 1 .УТ-3 І КАНАЛ 7 .ОО 7.20

І 5.00 15.30 ~ 6.00

Я майже знаменнтий. Новини.

.

нопольською та В. Уско­

20.55 П_рем'єра худ. те.:rефільУ..J «Суіні•.

радіокомпанія «Мир.. Соло.

ІІ

Худ. телеф\.1ьм «Поки не

rёхнІчних засобів

t 993

2І.25 :~;;~ (:,~~~rузі". МуJІьт-

19.25 Мультфільми. 19.40 1000+1 реклама.. 1.9.45 Худ. фільм« Солодкь по-

11 11

випав єніr».

11.05 }{зеркало. 11.45 Під 311:\КОМ lli. 12.35 'Свідо:ать очевидці. Нові

В ефірі МІJІ9Іержнаиа теле­

11

Свічадо. УТН. ·Спаси і збереж1,1. Музнчна ·

«Поклик джунrліР.

8.30

Спдів телепрограм ..Тет-І::J'С'1!

11

відкритий.длк друзіР.

9.45

..марафон-15• представли.є:

маркІруванІІя•. Детектив.

11

.

Спорт-шанс.

«Євразійський міст.. 11.25 Музичний кіоск. 11.55 Палітр:а. · 12.20. Обпиччи влади. · 12.35 Фільми режJІQ:рів В. Крас­

ПредСТаВЛАЄ проrраму

Рекmша. Ноаини. Людина 'tИЖНІІ.

20.40

.

10.25 Прем'єра док. 'І"Є.'Іефільму

18.10 Поrода. 18.15 Америка 3 М. Таратуtою. . :r.· · 18.45 Поле чу.цес. _1 9.40 Вtчіри r ісазк,.

.55 20:00

СУботнІй ранок діJJовоі лю-

Телефільм «Киів

•ДСІІ&ер

7.30 8.00

9.55

Телеканал _«Остапк1на»

'

6.4$

11

11

22.15 'Будьте з на~rи. 23.35 Спортrсур'єр. · . 23.45 Чемпіонат Ук!)!tіІІJІ3 футбс>.лу. «Зора- МАЛе- -

8.00 1!.30

6.00. Новини. 6.25 Ранкова rімнастика. .6.35 П~с-експрес. динн.

14.00 Новнни·(з сурдоперехла-

.

20.55

7 .ОО

ОСТАНКІНО

11.00 Новини (з сурдоперекла--

вистава за п'єсою

УТН.

11 11

20.20 Мудьтффьм «Лh·аючий бу­ динок•. ·

.

20.30 Рідна мова. ВІдповІді на. · . листи. . 20.50. На добраніч, дІТи! • 21.00 УТН. 21.35 Ретрокіиозал. ХуД. фільм

11

програма.·

ки• і телекомпанІі сУорлднеп.

11

налу еД•.

18.15 19.00 19.1 О

Стvдіи JeЛenooroaм fleт-a~

-----------" ....І.І..;ьм· 12·"'5 М му_..ь• ..,..,, · 13.10 35 хвилин джазу. 13.45 1()()()+1 рехлама. 13.50 Худ. фільм.«Вантаж без

11

17.30 Музичнийдодаток-до "Ка-

проrрама «Голосу Амери­

5.20 Ранкова rtмиасrика. 5.30 «Ранок•. 7.45 Фірма rарантує! 8.00 - Новини. 8.20 XyJ!. телефільм «Сильна· особистІсть Із 2-ro •А•. 9.30 МеподП І ритми Бурктіі. 10.00 Клуб мандрівникІв (з сур­

11

На варті. · Нідеодеситка року. Кон~

ди.

17.1 О

· 11:40 Російський ІІідпр"ємець. 12.10 Озирнися, Росіє!.

...

.

21.00

11 І О Італійська мова.

ІІ

курс відеоuіпів вико-· навців українськоі естра•

.19.40 Хроніка МВС. 19.55 Реuама. 20.00 Вікно в Америку. СпіJJьнu

І3новуразом.

ДОМ).

,

.

Мультфільм на замоQЛен-

10.40 Рек-тайм.

11

ня.

Збірна Украіни - збірна · РумунП. 2 тайм.

УТН.

10.50

~Від міста до міста .

М. Кол~~да. «МурлінМур­ л()JО. Вистава Одеською

14.00 Зичимо щастя. 15.00 УТН. . 15.10 Село і люди.

15.55

вересня

ПОНЕДІ.ЦОК ІЗ ВЕРЕСНЯ

11 11 11 11

3 ча

.

t

ПОНЕДІЛОК ІЗ ВЕРЕСНЯ .. 20.00 "Кщ•усель~. Телес~ріа.1. 241_. 242 CfJ!I'i 9.. Зо «Блаженні внrnанЇ•. Док. те· 20.45 АЙ-Т -ЕН. Міжнародноttї оІ·лефільм. ЛІІД (8еЛІІКООрІІтанік)

••

.

театру.

· ,13.05

16.40

•Нотабене»). 14;З0 ·Блага вість з Ріком Репне-

11, 11 11

музично-драматичною

11.25 Добрс,rо вам здоров'я. Ав­

.15.10 16.40 ВсесвІтіІіА спорnірний or-c

npurpaмa.

11.10

Субота, t

8

•• •

УТ-І

стини.

стор.

..

ВЕРЕСНЯ

УТН. Ритмічна rІмнастика. У неділю вранці. ДелІкатес-шоу. І, 2та

8.00 8.10 8.30 9.30

КОВСІоКОГ\).

_тотрафи лікарк Каськна.

3

-------

19

ВЕРЕСНЯ

8.00 УТН. 8.10 РитмІчнаrімнастика. 8.30 . Худ. фільм «Грішник•. 9.50 · НесподІааний дощ. 8 тур. 10.20 СВ....,. сімейний варіант. 10.50 Роздуми з приводу. Показ фі.аьмів режисера С. Бу- ·

•.

19.00 УТН. . 19.10 Урцоаий вісник.

5.00

18

11 ;55 Длs дfтей. Худ. телефільм

16.00 УТН. 16.10 Ка3киАсtіанІі-Нова. 16.30 ДОк. телефІльм сДуиа~. Дунай•. · · 17.20 МІйдруг«БарвІнок•. 17.зо с.д, rород. 17.45 Триuорди. . 18.15 Т. Осьмачка. сВтІка.".. Ху-

0.05 .0.15

,

-··-------------...---ф-------------·

УТ-І

Док. фІЛьм сОлексаrІДР До­

І.

.Ni 9 t (8450)

..

=

СУБОТА 1.8ВЕРЕСНЯ . "АМіrо та його друзі". Мультсеріал (Мексика) 10.00 "Я' купую uю жінку". Пр;м'єра телесеріалу. .35

11. зо Муль ьм. 11.45 Худ. ф ьм «Москва ІЗ . . 15

серІя (Мекс:Іка) . 10.40 МузІІчний ІНІТОмат - · 1-1.55 Проrрама передач на вечір 12.00 ~РВ!І 1'8.25 -·ІJРСіі1]ііМаїіёрrдачиаве..р.Анонс 18.30 МулЬтфільми .

КассІопеР. Фаитастиха. Ко.нцертrрупи «Тирзфор

-Фирз».

14.05 «Ілюзіон~. Худ. Філ.ьм. 1.~.25 Клуб мандрівників. _

~:88 f:::Л":ц:~~::,Воу (США)

. СЦдjВ телепооrмм «Тет-а-тет>t. 19.15 МультфіЛьм. ·19.30 1000+-Іреuама. 19.35 Худ. фільм с_!)тікач•. Фан-

20А5 ВІІJКІІВ8ННІІ. ~.світі тварин

21,10 ВеішіитвніІ) обірка есжліnІа · 21.45 Іллтблюз".Тепе22_30 ~=~~ ~~iнr-pony.

!G

тастика.

П'ІІТ••й в11nуск

21.25 Юцоанонс тижня.

21.ЗО

'і':ал <Мексика)-

9.55

Ст)rдіfІ те.пепроrрам «Тет-а-'J'ЄТ!>.

·

"Аміrо та йоrо друзі". Мульт-

35 ХВИЛИН джазу,.

22.05 1()()(}+1 реКJШма. 22.10 Концерт сЕлтон Джон в Барселоні•. · 23.00 Прем'єра.музfІІчно~пгра__ ми «Доктор Пл --~ · , н..,,..•ля 19 ВЕРЕ . ~ СНЯ

Студіа·телепjю[Qа!і~ёі=а-те~

н ,а,.Іл 14. 20 •>~У!'ІЬТ't' ЬМ. · 14.30 100()+1 реклама. 14.35 Худ. фІ.іІьм «Отроки У

всес'::іті•. Фантастика.

23 25 · IJporpaмa передач на.J1І!НОК · 23:З0-3.00 РетранслІІціІІ SUPER · CHANNEI:

·нЕДІля 19 ВЕРЕСНЯ

АнrммовнІІіі блок: 8.25 Проrрама передач на ранок.

9.30 10.00 .11.00 11,45 12.11) 1·2.45 13.30 · 14.25

М.,Ультфільми

І од1ша меломана

. .

.

Геральдо. ТІЖ-uі9)1 <США)

ВІІЖ11118ННЯ, У СВіТі тварІІН

-

Я~1~~~~~~r~ів

"ХІлЛ-стрІТ блюзw. Телес:сріал (США) ЗолотІІіі вік рок-н-ролу.

П'ятІІіі вІІпуtк ПроІ'рІІма 11ередач на вечір

16.00 Відеомузика. Англомовний блсж: 16.25 у світі тваnин. 14.30 Хокей. Фінал Кубка Сtен.1і. "'д fсіб ' П'ята зуtтріч . 17.05 В І'ОСПІХ У • рова. 17.00 ФілЬМІ! МІІнуЛІІХ рів, 18.05 Сам собі11ан суддя. ~:~п;ТRн СІ:арле·r ! 8.55 РеІСJІама. У!'ІJВіномовNІіі блсжі і 9.00 ·Людина і закон: 18.25 Проrрама перед~~ч на вечІр. . АНоНс СтvліІІ reлenoorrp.-c ..т-.'1-З·'J'ЄТ!>· 18.3" Мультфільм" 1~.00 Год111m МСЛОМіІІШ . 19.30 Му_.л_ь;фільм. 20,00 Баскетбол. КращІ lrpІt НБА 19.40 І{)()()+І.реІ(JЩ_ма. . , (!J.І!СІіоф) . 19.45 Кіrrоаrюнс тн,кня __ . ..: •. .о Ііщеомод~~. : 19.50 ХуД. фіJJ:.м «Людина з д• 1с ~1.25 · ДобjрІQ відеІЖІІіпів ма r.-ізк_Іtми». Комедія. 21.45 "Небеsnечна зона"•. Ху..~ожнІІі · · !іJільм (США) 2 І. 15 . К •••вкrно. . 23.2.) [ІJ;:>го .•ма передач на З8В'J1!11 21.З0 \000+\.рt;клама. : 23.30-3,00 РетраНСJІяція SUPER 21.35 Худ. сЬіJІ.ьм cMilJieH!oJCa .'ІЮ- і CHAN~rFL . Т'ІІ.fІІ~ т#'І.ІТ.

'


8

стор.

4

Субота,

вересня

11

року

·1993

сН О І Е.

.

.

Про·податии і Цропонуємо.

новий твІр нашого земля­ ка

1

економІс.та

Анатолія давно

казкаря

Закревського:....

відомого

казках

«Як

та долю шукав», ва

на

щастя•

Просимо

монарха,

подать

правив

жих

як

пІсля

вештання

земЛях

ве.'Інтель

решті,

І

як

вирішив

і

своІ

по­

на­

чи­

ЧИ

у

ЗЛИДНЯХ,

ЧИ

у

ка утримую, позичаю сиt~а харчую, за вікно

мав

про

автору казок

наше

Іfові байок

1

складне

вителю

tикогнtто

порадили

збільшити

.

«Хороший

пастух

них

але

пІ)о­

тався

нё

з

го~удар

Боже

помагай,

спІхом чить:

·Дякую, відповів

добродію,

своє

сівач.

й

....:. Який маєШ прибу­ ток із цього поля? ........ пО:.

фак~.

цікавився Як

...:..

О.цин цар дУже поліоб­

Дякую

-

сказати ...

сумно

·

.

розпустою

так?

ДАя вас

а

...

.ми працюе.АІо

запи­

-

зажурено

no-

немилосердно!

цоцікавився

__,_

Поки

Ква.."ІіфІtсовавІ юриств про~овуюn. сво! КовсуJІЬтац11 1 роа'sсвеииs з юplf,ЦII'DDtt птав!о,

YCid 1 письмоІІІ доІІідІцІ по законодавству. Здійсвенвs вравОвоrо обсдJrовуваинs аовВІІDJІЬо екоuбм1'1Во1 ~востL

подорож­

Правове обСJІ)'І'Оауваввs . підпривмста а ІвоаеіІ-

. пристанемо до - до сина, , а ДО

мав:

«Цією

править

сівач.

в

ц~р

ЮрІІДJІ"ІJІе обсауrОВf.ВаRІІJІ піДпрн&мсті, а .тако•

1нm1 види ІОРІІ,ЦІІ'ІВОІ доцоJІоnr.

Общ~вуваивs

· подУ-

OeтaJIIilat

•асом

це

д~далІ

часТІше

Jdшe.

саово

РІаввІ

цьоrо

1

трвво•~

стрddк

аахворІОвІІІDІІІ

покарав.

·•

КООПЕРАТИВ «ВІРАЖ•

Нвв1

року.

1990

. Міжвародна

8

ИЕ!'J1>СЯ.

ОР·

шкодять

в'ю,

rанІаацtв охорови адоро­ в'я констатує: ва. ~н­ торІІ Украіни ЕПІДЕ­

МІЯ

ціє1

небеапе'ІІІо1

хвороби.

Що

таке

Це гост~е

яке

уражає

слизові оболонкИ ротовоt порожнини. його вИкли­ кає дифтерійна паличка. Інфекція · передається від хвороІ чи інфtкованоt лю­ дини до здоровоІ з 'ели­ кою чи слизом. ·потрап­ ляючи на слизові обо­

Лонки, дифтерійна ·палиЧ­ ка

викликає

ЯКІ

люди

цьому уваги,

ангіну._ не

ся,

Де­

що

звернутись

медичну

допомо­

значно утруднює

меншу ·загрозу

орга·

нtзму

для становить і

ура­

цим

токсином

с'истеми.

nоболить­

lІаках

все

дифтерію

років

на-

захвор~вання

на

ПРОДАЄТЬСSІ БУДИНОК у Броварах. зр~чвостt: тмефоц, rapa•, поrріб. ·

Є

всі

тіJІьки

зареєстровано

випадки

45

·

Щоб необ­ щеп­

. )tsa

Інтервалом

днів). У цей

тривожний

на

тому,

що

не

·

прnдав

украУвсь:ких

жа ьІ81

рq;сіііськl

рубm

аа

безrотtвковJІІІ

ра­

приймав в)J( rромадян термІвові rpomoвi вuадв строк иt. менше 1 року, сумо10 не J'lellllle 10 ООО крб; і .без обмежень l'})IUDI'IIIoгo pe~Jмlpy, а

ВНJШатою

нех­

сенню · дифтерійноІ

палич·

ки,

хворо­

Бережіть

\:.~

бРІf1

на

Н. Є. Качаftова. Після складного перебІгу хво­ роби вона стала tнвалі·

бу:

УкраІвеіакоrо

8.~

хунком:

відсотвів РІЧRJІХ.

230

Наша адреса: Бровари, · бу.ІІЬвар Незuе811остt,

6 .. n. тu.: 5-84-99, 5-67-5;;1.

,

тоІ гігієни. Нечисті pyltи, брудний посуд, будь-які речі Інфіковано! людини

БРОВАРСЬКОМУ ОРЕНДНОМУ РЕМОНТНОТРАНСПОРТНQМУ ПІДПРИЄМСТВУ на постtй·

перене­

спровокувати

.

ФІЛІЯ

.

КиріІовоса

земних юридИ'ІНих ·І приватвих осІб; • • .куuув у васuеНИJІ та орrавtаацІй віJІЬІІо ков...;ртоваку BIUIIOTy: • •

родина якоІ свого часу відмовилася від щеплен­ ня проти дифтеріІ. Не проходила цlєІ. nроцедУ­ ри 1 жителька БроварІв

сприяти

&J.ІІ.

них і депоЗІІтивх рахущdв

у

тувати 11равилами особис- ·

можуть

Бровари,

« ВІдроі\Женвs. безкоштовно: ·здійсвюв · вlдr."Рвттs і ведеВІІІІ ВUJОТВВХ им••·

',ІаС

можна

м.

БРОВАРСЬКА

щеплеиня мають nройти всі мешкан:цt району. (т:з обмеження віку). Не вар­ то nокпадаrися на ·долю, на випадок! Хочу наГолосити 1 на

три

· захворювання

зробити

лення

дифтерію. Один з них, на жал~. закінчився тра­ rічно передчасно nіш· ла з життя О. І. Тагун,

нер­

його

хідно

кооперативу:

засо­

ступиоІ хвороби. ун:ебезпечити себе,

медичних

проводвтьсs

надІйним

. бом захисту від цlєІ під·

.в ·;умовах стаціонару! У Броварському райо­ ні протягом 1992-9~

лІку­

слідком може бути пара­ ліч. Отже, При перших оз­

ми·

до

негайно

ВВІІ1

по

гopnl,

і

треба

єдиним

сла­

ням

у

'бtсть)

. на

(бі:'Іь

ІІоболить

темпераrура,

працівників. Лlиувавнs ДіІфтер11 1 вавіТІt ІНІіВВ

вово!

сподівають-

гордо

висока

здоро­

наражаються

жеНИ~~

надають

фактові належноІ займаються само­

лікуванням,

_своєму

дУЖе

вання, провокує серйо;r нt ускладнення. Адже дифтерійна паличка ви~ дtляє сильно діючий ток­ син (отруту). Організм людини, яка не nройшла щеnлення, не в змозі протистояти йому на­ ступає ураження серце­ вого м'яза, що іНіОді за­ кінчуєтJ>ся смертю. Не

дифтерІя?

інфекційне за­

хворювання,

ВОНІІ

.

Прийом 3ІUІІІ а 8.09.1993 р. а 17 .ОО до ~0.00 . ЩОАJІВ, J.'PIM суботи та ведІJJІ. · · д8в0ІІІІТІІ по тu. · 5-87-98. в цей асе час. ~

страшну небезпеку! Затримка 1,;3 звертангу

ж

Цим

·oron.qys набір ва ·«11•.

курси воАІІв травспортвих засобів катеrорП

УкраІВІ Іув ааФІКсеванвІ

напрвкЬщІ

·

Наша · адреСа; Бровари, ву.11. ГаrарІва, 12-А. ДавоВІть нам: 5-24·55 а 8.00 де 18.00, 1 Іц аустрtвемоса. а В8ІІІІ у будь-JІІОІЙ . .с. ·

·радить АІ"ар

в··

'8

Ва.7ІЬВу Q·МJC)', m.ово.11ад. Зцупить продукrв харчу-

·:І ·аво :ву :ар о_

авf'DІ'ІЬ

.

траДJЩІйв,..І

·

вавка.

іІііііІ: ІІІіі

Дифтерtв...

·

І rрупв обсnуrовуютьсs безкоштовно. . Фірма реалІаув: сввртиJ. вапоІ, каву. чай, -.у­

«ХОДіННЯ

пів ВіН· н8.горОДИВ, а П~

-

аа

tввuІди вІйвв, ІвваJJ1дв .з датввства ·та lвaa.IIAJi

народ• хсSроших сатра­

ганих

• адІйСВІОетЬсs .•

RІІ8ЬІСІІІІИ ,цІва&.

провіНцією

СВОГО

·

тІв. та .І~ екс.а~а.

я

-

Шкуродер»;

Після

прибу-

дітей: жtика

Іtmестицtsми.

Роаробм.а устаJіов"ІП І rосподарсьІUІХ докуІІіев­

ДОНЬКИ.

Розгніваний

·

ипми

:-

не. старі

вихідн•х

6es

прес

ній.

ток із цього nоля? по­ цl.І(авився подорожній.

nів зt сто бу.де.

розбоєм,

-

поведитель.

лt

добродію!

маєш

'.////./././././/././/././././//.//////././/////.//./////.//.///./L.

неповноліт­

....:._ А якщо ваш пра­ внтель збІЛьшить подать, що будеш робити? да­

та

хліборо-

відповів

Який

-

При доброму врожах руб­

по сві­ краІнах,

із

син

чавить

старого

....,.. Боже помаrайІ

подорожній. вам

~ривітався

бом:

донька

Податковий

відбився 1 зустрів

Зуnинився

1

Трудяга

рушив ,далі. Ба­ селянин засіває

поле.

мужик.

батько,

я снив:

повію... · Вражений MOJ1apx перевів дУХ і по­

чо-.

зІтхнув

тав

пригоди:

побачив

Жt:браиа,. ледве в1104 розбІйнИків·

хліборо­

,

годую.

1

цар.

добродію,

. донька - Чому

сталися непри­

зустрічІ

запитав

Старенький

вом,

юну

-

ляв мандрувати ту, по різних

із

го ~атрапа

двад­

жінкою

- І ЧИМ вони живуть? Сtв!ч гірко відповів: - Батько - жебрацт-

править хороший сат­ раn•. Попрощався лю­ б'ЯЗно Із селянином та й ро'Іхав у Іншу провін­ цію. У володіннах іншо­ ємні

ловtчеІ

шкури-..

Історичний

чемно

стрИІіtе

здирає

·

володіннях.

бом~

відповtр:

·

своІх

куче- .

із

доню

із

чи є у тебе рід­

Є,

син ні.

Цар задоволено подУ­ маІі: «Цією провінЦІєю

~упинився та й приві­

МУдР~

правите:nь

разом

-

кидаю

покарати.

Іде, коли бачить: засіаа,є селянин своє поле. ··

п])а~

у

вІнцtЯх .податки.

овець,

no

· ром

Ім

-

злих

А

важко.

-

Як задумав цар, так і зробив. Не гаючись, пе­ реодягнувся у простий одяг, сів у звичайнісінь­ ку карету та й поІхав

ltaз~ta

Сатрапи

1

них

життя.

намір:

сам

'"'-:

-

і на­

нях і добрих сатрапів . нагородити, а нерозум­

пІдказати

відин

ня?

....

розум­

А після таких віД­

-

а

16 91 (8450)

Щиро й сердеч'но вітавмо з першим 5'5-pi'I'IJIII

рублів

.вношу,

8

від двs народжеввs МИКАЛ Віру МиронівНу. Нехай твQІ роки не так швидко ·минають, Нехай твоУ руки втоми не знають, Нехай твоє серце бадьоро б'ється, Нехай тобі, рідна, щасливо живеться. . Хай доля намІтить років Вам багато, Відnустить здоров'я, 1 щастя, й добра, Хай ІІовниться ласко19 j>ідна.R хата, Ьara'ro в ній '·буде людського теnла. ·З поваrою ЧОJJовік, сини, невістки, онуки~

споживаю.

двадцять

плачу, двадцять

позичаєш

подать

цять

у

віщо за вікно кидаєш? Мужиv nояснив: ..,...... Борг плачу - .бать­

годі:..

· для

рубпІв

вношу,

. кому

бу­

простогнав:

Вісімд~сят у

А розтлумач-ио, дРУже. який ти борг пла­ тиш,

сто

ТТ І•

8

CDHifНi. ВІТІННІ, )і.

-гарному

з1

- А грош! куди дІва­ єш? Натруджений землероб

бадьоро від­

-

ЗЛЗ·

тачів надіслати 'вІдгуки і теми

киааю

володіння,

подивитись, як живе йо­ го народ: чи в добробуті,

та. Інших.

дІ­

позичаю, двадцять сам із жінкою споживаю, а Двадцять за вікно

чу­

вІдвідати,

куди

Двадцять

борг

-

дов­ по

.

nовів:

...:..

при

рублів

де.

грошІ

Сеnянин

своєю

умів

Отож

генького

«Підко­

шановних

ваєш?

хотів.

Мики­

А

-

ність народом управляли сатрапи (царськІ наміс­ ники). Кожен з них, Ію­ ристуючись відсутністю провІнцією

броf)арча­

нам пv р~нІ'ше представ­ лених

порядки·

столицях... У його вІдсут­

читачам

Та

врожа~

Ж

ну роботу потрібВІ: · -· токар 5 розраду;

-emocap uo · cmocap по

-

себе!

4

ремонту

паШІВRо1

апаратури

ремонту

СіJІьськоrосподарськоrо

розряду;·

дом.

Д.

Отже, дифтерія, перед­ усІм, уражає тих, хто не зробив щеnлення, що в

л~кар

БІЛОУС,

Інфекційного

.

вІд­

дІлення.

-

об.:~аднавия 4~-5 розрядів. Робота в одву аміну, віДрадна.

ВРОВАРСЬКІR ВЕЧІРВІН СЕРЕДВІН 0:~

Те.ІІефоІІ:

4·1S-38.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ

ти роадіnьвl) та садибу о сеЛІ ва 3-кlмватиу квартИру або ВJІасний будинои; Мохсцв1 варіанти.

. Те.11. 41-в.~в. ВТРАЧЕНЕ

ЧАЕС

зразка,

Рес­

ааводу.

rазета · Врова,рс:ьких

Pe~.aln'OP Газе1'а

А.

ЗАВОДУ.

м.іськоt та Бров&'JІСЬКІ

ВОJІОШИНЄНКО.

виходнт• а АІІі аа.у:

17

хаітни

1937

· ...... crtora,

'РОКУ·

иатеrоріІ

·

украІвСЬІСоrо

.Nit 204265

Rнівською

обJІДержадмlністраціsю

АДРЕСА РЕДАІ(ЦІІ: Тuефови: аит'rв

· 4-et:l2;

-

JJeAІX'I'Opa

За точвІст• ІИ&оІцеввJ: ф&к'І'ІІ ІIAD081A&...RI«Іt Rtu аиор, .ltllc!rpuu І •вtа•амв УІnки ва . сторІвuх rаип. . Ра;ааваІя .ве ІU•Ав ІІОАІоІ.. nоавцІІІО ІИО.РІІ nу6оІІ&&цІІ. Рухо88СІІ 81 ........... .

ставки).

ПОТРІБНІ •

ІС88JІІфtкованt

1JORIЧOro ОДІІІ')'.

Те..'І.:.

І

швачки

РаІІоІІНа державна аАміиістраців висловпює щире спів- .1 ~аrтупнику rаави а·Дмініст.раціі ЯНІЦЬКОМУ МІІ­

;>оtлаау Васильовичу та директору радгоспу сБоrд.а·иів· ськиІі ЯШЦЬКОМУ Петру Васильовичу з повводу nередча;:ної

смерті

іх

·

брата

МИХА ЯЛА.

Редuтор А

ВОJІОШИИЕRКО.

І(иівська оСІлас:ть, м. Бровари, 1аул. І(иівсьаа, ! 164. 4-08·78; sас:туІІІика JeAIUI'fOPI, аІцІо~у СfспІо~•во-nсмІтичвоrо

с.оцІа.t•них аІ,uІІІу

4·21-34; вІцІІІІа:

ПЩJІ..,

оІRстІа

рцІоІнформаІ(ІJ

-

І

сІ.ІІІІС•коrо

ІІ&С41Мf

rос:поА&ретаа

роботи

-

ІнАекс Друк

-

~04·81;

А;ареса

61286.

високий.

коааннА

Обсяr

ВІІЖУШ.

Тираж

За.мовлеип

.ірукарвв І.РУ8ІР8іІ

kи'fac•кoro

ІІСNІІrрафІТ

І(вІ8с ...І

обо~асвоrо

')'араа:Вtава

у

&ро~~арв,

ІуІІ,

І ·Іви•-t

оеаст.,

АРУ·

8.814

ІJ1)ИІІЧМ\1ИІІіІІ.

5·18·11.

Іір01аре•ка

'10.

'І}'Ттn

265020, -:-

верхвьоrо

5-58-44, 5-45-46.

4·04-81; аІпNІАІоІІоВоrо. секретарtІ ПРОІІ!Іе.'ІОВОСті

(0,5

Вечtрu ·mкoma (з18.00 ро 21.00); АДМІНІСТРАЦІЯ.

153.

ЗАГУБЛЕНИR АТЕСТАТ _про сереДВІО освtп, ВИДавий Броварською ве'Іlрньою середньою mко­ лою .Nit 1 у 1991 р. ва Ім'я ДЕІІ Світлави Ми· кОJJаtвни, ВВАЖАТИ НЕДІИСНИМ.

sвнзи бахсаННJІ ваsти участь у прнватнз~І ~айне

-

ська,

ПОСВІДЧЕННЯ у'Іасвнка ЛНА ва

ти ·нЕдmсним.

Пенсlовери, JIJCi не a'Jdi.IUiтьcs npoтsroм щсааа· ноrо часу, бур;уть ПІf,Жатвсь · такими, що не ви­

•НОВЄ ЖИТТЯ•

11

видане

б1б.ІІ1отекар

Звертатиса аа адресою: м. Бровари, ву;u, КвJІ!:­

на 1м's ТІtА ЧЕПКА МикОJІІІ Петровnа, ВВАЖА·

1983

року.·

раАоиноі Рад ка.роJІ.ИИХ деnутаrrіІІ. . ЗаосиовН'ІІки ІЮ.ІІектив редакціі rааети, міс~а і раА.оина Ра1дк иародИІИХ . деnутатів.

А

ЬЧНте.ІІЬ фізики; nчитwrь х1М11;

--

-·-

МІНЯІО 2-кімнатиу квартиру (38 кв. ~'~• кімва·

Адміністрацtв БроаарсьІСоrо швноремовтиоrо аа­ воду у зв· язку а вроведеввsм првватизаЦІІ майва просить всіх праЦіаввків, ві ввйшпв ва певсЬО· із заводу, з'JІDитись у alддiJJ кадрів заводУ (ДJІJІ підтверджеНИJІ ..с:воrо (іажаввs ІІЗ)ІТІІ уІJасть у прв­ аатвзаціІ) аа адресою: М. Бровари, промвузоп, ШРЗ з 9.00 до 17.00 rоДІІІПІ .щоденно, крім су­ боти, недІлІ· і понедітса.

АДМІНІСТРАЦІЯ

.

ПРИВАТИЗАЦІЯ

При· со(іІ мати трудову КВІDКК)' 1 ·паспорт. страцlа буде прово.цнтвсь до 1 JІRстопада

ЛІ .М 1 термІвоао потрібні на постійну І!

ЗАГУБЛЕНЕ пенсtйве посвідчеИНJІ Н .Nit 023054, видане ІСиІвськвм об.ІІвійськкоматом на tм's НЕ­ СТЕРЕНКА Івона Петровnа, ВВАЖАТИ IJE· ДІИСfІИМ.

81.

торrІаоІІ.

capuas.

М

ІваuІвІ('d'; У

~JKІtU.

М4,

.

#91 1993  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you