Page 1

----1!!!!1!!111!!!!!!!!1

18!!!!!1!!!!!81!!!!11!!!1!11_!!1!!1!!1!_ _ _8!11і!_ _ _ _ _ _ _!!!!!!!!!!!!!!І!!!!І!_ _ _ _ ПРОЛ-ЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАRТЕСЯf

О Р Г А .Н & Р О 8 А Р С Ь К О ГО М І Є Ь КО ГО КОМ І Т ЕТ V . МІСЬКОІ І ·PAROHHOI РАД· НАРОДJІНХ

Газета виходІfІ'Ь ·а ~-

квіУви 1911 рову

tr,

* Н 91 (7172) *

Правднво І

дображати активну

життя,

участь

у

вІ-

бра1'11

приско­

реннІ.

соцІ.ат.но-екоиомtч­

ного

розвитну

краtни,

оновпеннt І збаrачеинt дУ­ ховного

всиnя

cycпlJUr

ства найважпивt.швй обов'язок майстрів словІІ.

Це

.·rx

пІ.дкреС:товалось

на

всезростаючнм

щих.

вих~ваиня

На

нашо!

nис:ЬмеиникІв

ІсторІІ щ_>ТІ)І.биІ. твори, ЯКІ

б закпикапи 'до активно!

. світJd BJJMOr XXVII а'ІЗдУ КПРС І XXVII з'ІздУ Компар1'іІ УкраІни деле­ гати пО-діловому, з пози-

цій крН:rики І самокрити­

ки проаНал1зували підсум­ ки творчо! п'ятирічки, ви-. значнпн ОСИQвнt иапрямн свовІ дtяпьиоСтL

На · з'Ізді вtдзкачалось,

дtІ,

сПрияли

Ідейному

про­

рідноt ·

мови,

наш тривожний •ае. вt.дзначапн майстри пІте­

.

РУ. усуненнЯ загрози тер.

трудівника І захисника Батьківщини. патріота та іитернаціонапістІІ, . аевтомного борця за мир. тонаціокапьну

Bara·

радІІJІсьну

пітературу збаrатилн Кf!JИ­ ги

Миколи

БажаІІ'а,

Оо~,~~

ся Гончара, Бориса О.Ііlй­

ника. Віталія Коротича, Олексія Коломійця, Юрія Мушксtrика, І.Rших про­ заІкІв. поетІв і драматур­ гІв. КращІ твори високо оцІненІ читачами, помІче­ нІ критикою.

Делегати

·

nідІІ()СІІЦ

ди

ronoc:

передовика

Mamorн

ИОГО

в

. пІдвищення

rромадсь­ тварнниІЩтва. Очо­

тований ним кОлекТив у мннуnому році на кожну корову одержав по

6420

основІ

кІпограмІв

Молока,

а

за

м!сяцfа цьоrо року цей

5

показник становить 2543 к!fоrрамн. Оператори ма~ ·ІІJИННОГО ДОІННІІ корІВ

·сtпьсько­

к. А

коротеи'ко, є. м.

Кривець та баrато ІнІпнХ

М. І. ПедорашJСо, В. М. Строкач, Н. М. ТопІюr,

. виробив-

своею звнтяжво)Q працею день

за

у

день

множать

до-

у своІх

узаrальнениях до

тодства, захищати й()rо мирвий дІм.

Політбюро

ЦК

.

ний

правлІння

·пнсьмеіІннкІв

Ук-

відбулася науково-прак· тичиа конференція пар. тІйно-rосподарськоrо акти­ ву міста й району на те­ му: сШпяхи пlдвищеІШІІ боАовитостІ первниних партІАних органtзацtй у прискореннІ соцІапьнсr економічного розвиткУ трудових хопектнв1в у

світnІ рІшень XXVII з'Із­ дУ КПРС•. Відкриваючи

шень

Нинішнього nlтa, вnер.

радгосп не мав змоrи ско­

конференцІю, друrий сек­ ретар мІськкому партІІ А. Г. М)'ТUО пІдкреспнв, що JІета П повести за·

RІзацІІ

lнтеРЕІ'ОванУ

ни

розмову про

r.

СвоврІ.ДюІм продовжевивм доповtдl шнршвк

стапа мкціа заВІдуІО'Іоrо ка­ +едрою економІии І. орrа­ промисловоrо

робннцТІNL

:ЬищоІ

І

ви­

будІвництва

партtйноІ школи

при ЦК КомпартІІ УкраІ­ доктора

економІчних

'

сьбу

Ror-0

1RU(18ТНВІІ

деоу'таІ'ЬІ ІІkц~ Рц. ПродухцІІJ . ІІЩВрRІІСТ81

цх ааиять,

на

яких

слу­

розкрили ТІ ЧИ ІНШІ ПОJІО­

рІк

8

ІІІLпJойонІ.в цеrп ва

'

розоодtпатнметьс:я

мІж районом і мtетом вІд­ і1081дво до пайовоІ участІ в ОудІ.анІщtаL

(TAPCt.

_

ва

про-

та

народних

депутатІв,

пра­

чаючи · керІвникІв, ви­ Іжджапн прот.ІІІ'Ом декІnь­

кох ДНІв ni.CJUІ роботи на радrоспнвА nан. Щодня

тресту

·

радгоспу імені сlnьськоІ Ради

цІвцки агаданих копектн­ вІв усі, як одвн. вклю­

ше­

адмІнtстрацІ.І

~_рткому Щорса 1

внко~чн

ми,

доведені

заводчани

нор­

іІропопопн

15 rект~рів буряиів, nрацtвннки управлІння 5.-

Незабаром

шефи

а

-

про­

довжать роботи по догпя-, ду за буряками на цих же площах. ,

В. ТЕТЯНИЧ, еевретар аартlйвоІ ор­ rавІзацІІ paдroeuy Ь.евІ Щорса.

РІ ш Е Н Н - Я ВИКОНКОМУ ОВЛАСНОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕІПТАТІВ ВІД 9 ЧВРВНJІ 1988 РОКУ .НІ 152

Про nризначення виборІв народноrо суддІ &роварськоrо районноrо народноrо суду

ЗакІ.нчвпаса ~еовферен­ ..Ь проведенням секцut­

в ра.Аовиому ценtрl. а

Вtдrухнувшнсь

пектороВІ зробити виступ змІстовним і актуальним.

ЧхороцНJ. Прискорити розв'язання . жмп~І ІDРобпеми в Чхороцкусь­ кому районІ 1 а Міст! По-

побудовано

механtзацІІ

сТеп.ІІИЦІІТЄХІІОВ'І"&Ж•.

доавопнво

-

став до JІаду

вийти

в Княжичах; . та уоравпін­

rруитуватн дУМІСН А твер. джениа, ПІдкрlп.uоватн Іх

хачІ школи вкступ•nн з ~вІ.Домпениями, у JІКИХ

станови­

кОлективи доспІд­

ЦІй, Іх учаm в ориско­ ренні соцІапьно-економі_ч~ ного розвнтку трудових к.qпективів. Г.nбоке знан­ ня матерtаау. вмІння об­

прикладами·

уч­

иого заводу сФакеn•. що

бойовитостІ. nарторганІза·

'1'1 · дасn. :sмory цеrет.внй

JDOII

-

пІ.ДвищеІПUІ первинних

дJJ~ міста ·І сеJІа

зuод.

скрутноrо

допомоru

ФИ ня

ЖЄИІІІІ теми, обміиNІнса досвІдом роботи.

партійноІ орrаиІ.­

заціr по прнско~нНJQ ео­ цt.апьно-економічноrо роз-

наук Є. Г. сПрнсиореюиr

ща

ни, кандидата фtпОСОфСЬ­ ких наук В. І. ПІІтруше­ ва, який зосередив уваrу · присутнІх ва питаннях

Панчеика соцІат.ноекономJчноrо ровантку краtни . стратегічний курс партІІ•. Цікавою бу па І .ІІекцІJІ аавідУJОчого пабораторІвD

те, .ІІХИМ JІОВНИеН бути еу­ ЧаСНИЙ ·нер1вник, Aoro роль у КОJІеК"rИВІ. З доnовtддю сЗавдания

цього

Вищо! партtйвоІ шкотr ЦК КоМпартІІ УкраІ­

nар­

допомогою

нІв мІсцевоІ шкопн у про­ потованнt бурякІв. 13

. при

ковферевцІІ ви­ А. Мутвпо.

loro t у;ааrапьнюІDЧJІм .

УРСР

Виручили шефи

ше за · баrато рокІв, наш ристатнея

а'Іеду

XXVII

премП

Фото М. Семввоrа.

витку міста І району в ХІІ п'Іі'інрtчц1 в свІтпі рІ· тІІ• ва ступив

зусцппя всіх Господарства .

реа'І'8 А І. М~ЗІ.

.

активу

бtпьшу.

. На фмо: С. С. ЄВТУ­ nay- ·

партtино господарського МниупоІ суботи в зant засІДань райвиконкому

навіть

ІПЕНКО BPJ'I86 3Вак

(РАТАУ).

..

присутнім

господ-арства

А. І. Мапюгою.,

стурбовано

• u

ви­

·

сказав

ДержавнОУ

раІни, обраноrо на ІХ з'ІздІ.. Першим секреrа­ ' рем правпtния обраний Ю~ М. МуІШ(етнк.

·

у

всіх його служб. На цю перспентиву. звичайно; труjиться також бриrада. очо~ювана лауреатом

органІзацій·

іІпеиум

Спілки

Як

ні неабиякі трудівникІв

ЦК

КомnартІt_ УкраІни В. В. ЩербІЩЬіаІй. ВІ.Д(5увся

·

,

продажу . мо-

І щоб забезпечити даль­ ше зростання. необхід­

КПРС.

секретар

І

пока державІ.

окремі

На з'ІздІ. виступив чпен

перший

сеnьчан

П. Ф. Волоха, в перспек­ тивІ. господарство буде надоювати вІд кожноУ ко­ рови по_ .7 тнснч nіт­ рів мопока щороку. Таку продуктивнІсть. вже зараз мають деякі тварини, а

моядерноt вІйни, за кор. мапІзацІJо мІжнародно! _обстанОJПСR, nІднІматись

· допІ.

сиrнеиня

робництві

директор

К о н фе ре н ц - і fu

мtськоІ

краІиІ. госпо­

Jдеаn1в ми­

говорипн про те, що піте-

.

в

. ПродУКТНВИ~і

та пере­

~дарсь~Ого

аитнвиІ.ше

свій

утвердження

вІДомого

да~. школярІ. ВиСту­ паючІ ~вориJІИ про . вепи­ кий вкпад бриrаднра А. І.

проrреснв­

иих техкопогій

секретар • мІськкому

Кс7МпартІ~ УкраІни Анато­ лІй Деннеовn ФponoJ!, баrато трудІввикІв цьоrо

дового досвідУ. З цІєІ ,урочистоІ наrо­

. У.

спІд

на

впровадження

ня баrатих духовних тра­ ДИЦІй народУ.

,

ШІІЙ

продуктів

харчуванНJІ

примиожен· ,

яких переконпиво розкри­

·

виробництва

дукцІІ, дбаtн про чистоту

ратурн,

створено ranepeю обраs1в

нІ досяrнення у, . працІ, підвищеннІ ефективностІ тваринництва, збІпьшеннt

премії

СерrІІвиа ЄвтуШенко, пер.

Удостовинй QЬO,ro

_високого звання за видат­

Спtд орндІтmІ

..JІІtературиоІ

якостІ

що за останнІ. ро~н напн­ еаво чимало жудожвІ.х творІв різних sанрtв, 8 то головні тенденцІІ на· ­ шоІ радинськоІ дlQсностІ,

ський•.

1

мораіІьному зростанню ра· дянськоУ людини. П~tй­

ну увагу

Ціва з· коа.

цтва арнбутr привітата секрета,р УкраІнськоІ ра­ ди · орофсп1пок СвІтJІ&на

новичу MaJUOЗI присвовно звания aypeua Дераu801 IIJ)eldl УРСР. Це вже друrий працІвник ферми ордена ~овтиевоІ Peвo­ JUOцtl радrоспу сП.ІІосКІВ;

трудя­

етапІ.

С'І'ап8ся

цтву мопока Андр1JО Іва·

нинІШНЬОму пе­

реломному

nодія

села Плоске. Jхньому од· носеЛьчаннну керІВнику брнrади М 1 по виробни­

·

вплив пІтератури на tдeo­ .вori'IJie, морат.ве, есте-

УкраІни. mсий 5-7 черв­ ня проходив у КиввІ.. У

з'ІздІ.

Радісна

цими дня1ІІН у трудІВникІв

потребам сучасиоrо "ІИТа· "Ja, вtдаиачапн недостатІІІ.й

тичне

*

10 червнR 1986 року

Державної

ратурннй qроцес у ~ nІцІ. ще не повною мІрою вІдповіДав

.

А. І. Малюга-лауреат

Правдиво і яскраво . вІдо6ражати JКІІТТЯ ""' яскравО

Вівторок~

..

'

І

-

К О М V И І СТ И Ч Н О І П А Р Т І І V К РА І НИ, ДЕПVТАТІВ КИІВСЬ KOf О&ЛАСТІ

·

У зв'язку а вибуттям народного суДДІ Броварського райониого наро,циого судУ

до закtнчення строку nоввоважень у від·

повІДиостІ до етаnІ ~ 54 Закону Ук­ раІиськоІ РадяНСІ;акоІ СоцІапtстичноІ РеспубJІ1Ісв сПро виборк районних · (мІ­

.ських~вародІІІІХ' судів УкраtнськоІ РСР•

виконком обпасноІ Ради народних депу­ І'атІв • в р і ш н а:

ді

1. Прип8.'ІИ'ІН внборн народиоrо суд­ ~

райоииоrо

cy.v.•~му округу

.-.. --19881*Q'.

~

нарс)діІоrо

2

ва ведІ­

2. дtп

. ·

Зобов'язати орrІиструкторський вtд­ та вІ.ддіп юстнц1І облвиконкому.

вик()иком БроварськоІ районної Ради народних депутатІв. забезпечити пІ.дrо­ товку І. проведення виборІв у вtдпові~­ ностІ з вимогами Закону УРСР сЛро вибори · районних (міських) народних

-с:удІ.в У"КРаІнськоІ Р~Р•.

ruoaa

·

.UОввому об.uсвоІ Ради ва~ Аепутат1в І. ПЛЮЩ. СеІсре'І'ар об.овкОИКоІІf І. СИДОРЕНКО.


'*

2 стор.

червня

10

1986

року

«НОВЕ

ЖИТТЯ•

ЗВІТИ І ВИБОРИ В НАРОДНОМУ КОНТРОЛІ==========-

о

ЦІНЮЮЧИ конкретноІ

колективу,

роботу особи чи

мояm:а

акцен·

тувати увагу ~пьки на недоліках, або навпаки -

говорити про

усnіхи, не

оцінка шкоду підірве

пи

така

засвідчив.

лучЄнюf його Із потреб виробництва. Навівши ще чимало прикладів з робо­ ти народних дозорців, І. Г. Агапов показав, що без Іх участі не обходиться

самозаспокоєн­

ня.

Найб.tльш правильною (і саме так зробиnи на за­ воді торгового машинобу­ дУВання) буде позиція, ко­ пи роботу оцінюють ре-

вирішення

будь-якого

важ11ивого питання.

Тому

й·

закономірно,

як, простоУ

ри

иlстрацією та

доаорцями

.Яснраве

народними

сТоргмашу•.

чить· і тоІt факт. що ля _проведених

четверо

.

свідчення цього

справ

звітно-виборна конфе--. ренція головно! групи народ,ноrо контролю, яка вЩбулася днями на nідприємет'В1. .

.

Директор

заводУ І. Г.

Аrапов, керуючись .правом адІ\Шіістратора, досконало знаючи виробництво. міr би, звичайно •. вкщти на чимале коло . проблем, в~-

·

розглянуто

зекономле!іо

Іflловат-годин

значно

ма.йстра.м

для

окремі

керівники lиколи дозвопяють .собі приmtс;ати

вл~снl ським

упущення. громадо_рган1заціям. На

сТоргмаші• інакше.

постуІІИЛИ

.

Свій виступ Іван Гtmr.o-

рович розпочав з npqp~e-

ми. виріШення якоt dажали неможливим. В. тому числі 1 директор. Примі-

ром. для· технічних по-· треб завод щорічно внтра-

чав

тонн· спирту. Як-

15

що бути відвертим.

знач-

на його частина ·не завжди потрапляла за призначенням. Народні конт· j}Onepи вийшлИ: з пропо-

.

ниqу дІ.япьнlсть. Так, nортрети Л. д.~·Карпеико,

дозорЦіВ

~

доводили, що nіД час ок-

денного знято та.ие nитав-

ГОЛОВНОЮ темою ко­ ментарів зарубіжноІ nре­ стала

-

радянсько

про

амерНJ(анс~­

Питання, обговорення · якого набуло великоІ го­ строти, го, як

виникло niCJJJІ то­ 27 травня прези·

дент США Р. Рейrан ого­

дію кожного нового носія знищувати один старий, А саме цього вони й ІІе хочуть робити. Вашінгтои планує nо­

тися

В-1В з крилатими раке­ тами ІЄJJНJ(ОІ дальності збудувати ще 5О оДІІmщь ракет МХ, створити дру­ гий ПІСJІJІ МХ но­ ВИЙ тиn мJ.жхqнтиненталь­ ІІІіХ балІстичНих ракет сМlДжітмен• · і прискори­ ри сТВОреІUІЯ екайновішоУ нрнлатоУ •ракети•. Нареш­ ті, Рейган замишпяє створятя ударні· космічні озброввня, з допомогою яки~ можна було б вестн сзорянt війни•. ·

додержання

тих

двома документами.

Сnід. сказати, що СПо­ лучені Штаrи вже набли· жаються до узгодженоr з

нами сстелі• в

1.320

оди·

ниць для стратегtчнвх ~о­ сlїв, оснаЩених роздtmо­ ваннми

. намИ

головними

части-

іНДИВідУаЛЬНОГО На·

ведення. До кінця нннlш· нього року вони ·nовинні досягти цього рівня і, щоб не порушувати угод,

СпоnучеІІим

tелося б

Штатам до­

при введеннІ ·>В

В.

М.

Крейп1-

інженера-технолога

М.

Кайдана,

музИчно­

тавня ва виробництві технІчної воВ1ЩКИ при раді т~часово створюєть·ся RТMR комплексвий творчий молодІzвий колектив, куди входять сnеціалісти з різних віДділів. Шели закІвчевия рЬбіт вів розформовуєть-

Новтролем 1 анuізом ваяввоі ін· формації, коректуванням, ув·и~коtо всіх систем автоматнзо~аного управ­ півня підприємством займається мо­ лодіжний. коЛектив. Очікуваний еко­ номІчний ефеІfт від впровадJКевия си-

ся, а з'явиться

нова

тема

бити поправки.

ство-

-

коректуванням•.

стеми

На зв1мку: члени RTMR (зліва ва-

Яка його мета?

Б. І. Супру­

Шсnя

дента

виступу

nрези­

США ,Радянсьkнй

УР8д .·•. ~пінував заяву,

становиІrиме більш як 45 ти-

сич карбованців.

вазвалJІ умовно •Т~едоступ з теле-

інструментальника Мельниченка, елек­

трослюсаря

м'яті машин, з нею можна ознайомитись відразу на екрані дисплея, . зро-

саря М. О.

-

та ··інженерна декумев­

спеціалістів. Для

рюється новий колектив. Одни з них

право)

Надія

Баранова,

Володимир

Paвlme, щоб ввести зміни, иаприкПопов, Борис Ривін, Зивовlи ДемкІв пад, у технологічний Процес, треба . і Роман Налитовський проводять и~

на.

Оrжє, як свідчить кон­

ференція ·та і сама робо­

було

та народних дозорцt.в, партком nідприємства зро­ бив правИJІіЬннй вибір, ре­

креспеиви.

піукати

альбоми,

переробляти

лагодження програм теледоступу.

.

Фото В. Песпяка.

Тепер, коли

вся

конструкторсько-

(Фотохроніка РАТАУ):

комен.цувавши очолити го­ ловну

груnу

спеціалісту

1

Чорнобиnьськими дороrами

~чому

nринципово­

му ·ко~сту

В. М. Де­

нисову. ЗакономІрне й те, ЩО ЙОМУ ЗНОВу ВИЯВИЛИ таке виСоке дов.lр'я ва на­

... Село

насторожує,

залежить

наша

давав з почес­ є над

В. ТУГЛУК.

КамАЗ

На наступнИй

ним п'ятикутником. ОТже, чим працювати,~ 1. ту висо­ ку оцінку. яку одержала Іхня робооа на конференцП, спід вважати щед~ .рим авансом на .майбутнє.

тридцяти

та

Паніки ми не бачили. Хоча, звичайно ж, на серці у жителів було три­ вожно. Тієї останньоr пе­ ред виїздом ночі світло у хатах усе не гасло:

вир~

дозорцям

із

дів. Ніщо, на перший по­ гляд, не видавало бІди.

далекому минулому бІ.пь· ше 20 процентів nродук­

народним

би вивезли працівники нашого колективу і з пів­

захід

лі ввечерІ трет~оrо трав­ ня. Населений пункт по­ топає у буйній зелені са­

підприємстВо сьогодні .не випускає· з держаmm'М Знаком mrocтl, хоч в не­

ції завод

на

ЗІЛ-133 nрибула зІ шта­ бу транспорту в Чорноби­

результа·

~одного

ко.цона

автомобlлів

зокре­

тІПІність діяльності всього заводУ.

кілометрів

19

ма те, що й досі не вирі­ шено питання ритмічності роботи й випуску якісної продукцІІ ливарним це­ хом.· від якого в значиlй мІрі

Ліс

від міста Прип'ятt: Сюди

при Детапь.ному аналізі ~боти народних дозорців дещо

Товстий

розташов,не приблизно за

ступНий період. І все"l'акн

ламає

ряд" з розrортавилм бом· бардуват.вяків В-52 4'а

від

заточника діль­

порядку

лосив. що його уряд мав намір Jtезабаром відмови­

зобов'язань, якl Вашlнг­ rон узяв на себе аа цими

N2 5

і

технологіЧНа

t тацlи виробництва зберігається в па­

.

день за

,людьми nрибула колона автобусів. Ми того ж дня вивезли у · Макарівський район з Товстого Лісу та Інших сі~ колгоспу сКо­ мунар• більше чотирьох­ . сот Голів худоби та майно населення.

Таку ж кІлькІсть :хrдо-

денно-західної

·

ня, ПІД час друго! ПОЇЗДКИ

в тридцятикіЛометрову зону біля ЧорнобильськоІ АЕС. Старанна, організо­ вана робота наших водіїв цього разу була відзначе­ на представником облаг­ ропро:му.

Втретє наша колона їздила в небезп~чну зону з 13 по 18 травня у східні села Поліського району. Тоді у Житомир здійснилИ дві. ходки, ца одну більше, нІж плану­ вали.

Згадується характерний епізод. У ~итомирі, ·пе­

риканського церівництва. цьому він попередив з усією відвертістю: як тіJJьни США перевищать ветановпені рівні озбро· єнь або іншим чином по­

. При

рушать

іншІ

ложення

основні по­

зазначених

угод,

що Іх сторони додержува­ ли досі, Радянський Союз

вважатиме себе від відnовідних зань

дою ром

за

.

тимчасовою

уго­

1972· року 1 догово­ OCQ-2 і вживе необ·

хідних

. дів,

вільІdІм зобов'я­

практичних

щоб

не

захо-

допустИти

підриву воєнно-стратегіч­ ІІого · nаритету.

Виправдуючи

відмову

від . договор.у, амернкан· ський уряд наводить два

_основних

сдоводн•.

По­

перше, договір ОСО-2 не

вважатися

. договором,

ся не

раз.

-

не

Щодо СС-25,

нова

ракета,

стара,

а

і Ії

було розгорнуто в межах загальної кількості но­ сіїв, дозволеної догово­

ром.

що

Іrолону прибув йон.

А

радіолокаційна

станція, на яку посилаю­ ться американці, має не воєнне.

а

1

чення,

мирне

призна­

ми нlнопн не на­

магалися приховати факт УІ будівництва. .

і разом з у~іиа у Поліський ра­

У поїздках відзначило­ ся багато людей, усЦс на­ віть назвати неможливо.

Серед них

О. М. Мель­

-

ниченко. Він Уздив у ~Р.с

нобильський

район д!JJЧJ,

обидва рази вів колону.

ДвічІ їздили також В. М. Хомещю, О. С. Кри­ вець, О. С. Пнроженtю, :М. Г .. Бондаренко, В. Л.

Земницький, М. О~ Малю-

га. С. В . .'lоцатін, І. Ф. Ст~шенко, М. М. Мапета,

А.

І.

Гашенко.

ВсІ учас­

ники рейсів нині ють себ~ добре.

В.

почува­

ПРИСЄДЬRО,

заступанк

лодого водія Володимира Козака. Машину постави-

це

був свого часу ратифіко­ ваний (підтверджений) сенатом США і таким чи­ ном юридично не може

ли ·у найближчій майстер­ ні на ремонт. Коли все попагоднли, водій догнав

ред другим виїздом, nотік радіатор автомобіля мо­

на те, що деякі порушен­ ня з американської сторо­ ни за цей час доnускали­

у.rоди

яка засуджує плани аме­

окопицІ

Чорнобильського району - Розсохи та Інших сіл колгоспу •Комсомолець . Полісся•. Це було 7 трав-

модернізована

тимчасову угоду

1972 року 1 договір OCQ-2, nідписаний у 1979 році ..

моподих учених

ВАШІНГ'ТОП

доля

ких · документів про об­ меження стратегі~них на­ стуцаJJЬ!JИХ озброєнь. Іде­ ться

і

ка С~ М .. Харахон.ц!, слю­

ЗаІ!ІЦяки енергlйн1й дlяпь­ ності

цехових

переобрано.

го нерівнина дитячого сад­

дисципліни.

служби стояли на своєму,

си в ці дні

О.

Т. І.

технмогічиоІ

інженерні

ка.

Вербицьв.а та баrато . ін­ ших. Це Іхнlми , сипами було проведено . десятки рейдів по nepealpцl еко­

го

голів

було

вистуnах народних до­

ниці

С. Мельниченко,

~омного вииористашш ма­ терJвлів 1 енергоресурсів, дотримання трудовоУ і

Технолоrlчна,

двох

зорців

кращих В. М. Луцик. І. Є. Бут-ГусаІм, Н. О .. Кащеє­

зицівю.· науково-обrрунтувавши п. що технологія може- обходитись ·без цьосзмІя-спокуснтеля•.

1 ·у

пІдприємства. Встигали скрk!Ь і на роботі, 1 як коН'І'ролери були в числі

Хороховдя.

і

звучала як у доповіді, так

в Книгу пошани

· М.

звітно­

швидшого впров&джеиия чи вИ:корис-

пошани заводу. в. П. Ряб­

С. М.

ходІ

самокритика,

r.

ва,

на­

до тих,

яКій 6у по дан о широкий прРСТlр на конференціУ,

о. п. Май.nо та в. Яцук занесено на Дошку

-

дозорці і

На Львівському виробвичому об'єдвавиl «Мікропрвлад• Імені 60-річ'1.11 Радянської УкраІни працює рада

трудівників.

Грома,дсь:ка робота позн­ тиВНо впnинупа на вироб­

цова

висловлено гро­

критично поставилИсь

бути прикладом в роботі інШИх

і 6-'l'и

мадський осуд за упущен­ ня .в роботі. Водночас

лнсь, народні контролери Jв завданням. яке ставипо

зорцJ.в.

речі,

това­

виробничих

дільНиЦь

.пись втрати робочого ча­ су, ЕІ заслуга і народних дозорців. З честю справи­ nеред ними бюро rрупи­

До

на

чотирьом

начаЛЬJІнкам цехів

скороти­

рІШення яких входить не

тіnькн в компетенцію до-

суді,

Крнrrика

-електроенергіі, 1100 тонн уМовного палива, майже 100 метрів кубічних nісо­ матерІалів 1а багато 1н­ 1lІИХ енергоресурсів і матеріалів,

nic-'

перевірок

робітникІв звіпь-

ржькому

тонн чорного металу,

тисяч

,

нено із- заводу за прогули 1 пнятику, 8 особових

рів

ференціІ. Адже в тому. що за звІrІ'ний період ца

підnриємстві

та-

,

троперів переконливо свід­

груп

тн перед учасникамн кон­

270 . 830

не­

виборної кампаніІ 10 про­ центів народних контроле­

апьно. а до підлеглих. що rолові гоJІовноІ rрупи ставпяться з довtр'ям. ·народного котролю під­ Звичаhо. в тому випад- · привмства .М. В. Денисq­ ку, копи вони . цього заву було про що звітува­ прннцнп покладено в осНЩІУ стосунків між адмі-

за

повернення

фацт, що в

АБО ЩЕДРИЯ АВАНС НА МАЯБУТН€

цей

з

хто працював в УJЦ'Ііх ря· дах безінІціативно. Про це св.Ідчить хоча б той

ДОВІР'Я,

Саме

штtщфи

постачальникам.

родні

слуговують.

вагонів

Про принциповість к6н-·

nравоту

Іть ·питання про повне ви­

або породить рожевий· і

стали

контролерів. Нині викори-· стовування сnирту для nо­ треб виробництва знизи­ лось. в 10 разів, вже сто­

буде тільки на справі, оскlпьки віру у власні си­

настрій

своєчасне

1lідпрнємства

·Час

лем. Як в першому, так і випадку

відовано

тор

ня.

вини завод.у, nОВНІстю лік­

на бік дозорців. І що ж?

зачеnивши й словом про~ в друrому

per.tиx технологічних опе­ рацій без спирту не обій­ тись. Але партком. дирек~

керуючого

-

ремонтно

травспорт­

ним nідаривмством.

дукції,

Позиція Радянського Союзу добре відома на ЗаходІ. Саме тому >1 за­ хІдні держави,

.

спішають свою

які

не

по­

перетворити

тернторію

в

арену

боїв, висловили стурбова­ ність агресивними наст­ роями Вашінгтона. •Аме­ риканська писав

адміністрацІя, журнал ·снью­ суІн~, Примудрилася в останнІ дні розпалити.nо­

-

боювання разу

в

союзників

кількох

· сВзаємне

від­

га-1узях».

довір'я Вашінг­

набрав чинності. А по­ друге, заявляють у Ва­ шінгтоні, СРСР, мовляв,

американська загроза нас,

тщtа

звичайно, не злякала. Як

ких

nорушив

визнає

ла, зІ свого бону парнзь­ ка газета «ЛІберасьон», - впало до найнижчого

ня.

свої

оскільки

зобов'язан­ створив

но­

Спід

підкреслити,

сама

ка преса

(і,

що

ж заонеансь­

зокрема,

зета

яка

виробничі потужності, що може в найкоротші стро­ кн не тІльки наздоrнатн, а й наеагато перегнати США в оснащенні своєї

може

стати

частиною

забороненоУ · системи про­

тнракетноУ оборони в масштабах усієУ країни. Ми відповідаємо: хоча ДОГОВір QCQ-2 і ІІе був ратифікований, обидві сторони

домовилися

до­

держувати його положен­ ня, і Радянський Союз неухильно виконує свої зобов'8зання, незважаючи

«Нью-:йорк

га­

вий тип ракети (СС-25) і приступив до будівництва раДlолокаційноr станцlі,

радянсьна

має

таннй

таймс• ),

промисловість

досвід і тані

армії зброєю удару у від­ повідь. Але це був би не наш вибір. Ми вважаємо за нраще змагатися зі Сполученими Штатамн не у виробництві озброєнь, а у випуску мирноУ про-

і

західноєвропейсь­

столиць,

-

зазначи·

рівня•.

·

Занепокоєні

не тlnьkн

західноєвропейцІ,

гато

а

амерннанців.

й

ба­

Висту­

паючи в С!!Наті, визначний діяч демократичної пар­

тН США Едвард Кеннеді назвав дії Рейгана •най­ серйознішою помнлноЮ за весь час його перебування в БІлому домі~. З цими словами важко не погоДи-

тися.

А. RPACИROB. 1 (ТАРС),


сНОВЕ БОРОТЬБА

за

результативність рювання

в

стартовому

ці дванадцятої

тівлі у радгоспі імені 60річчя СРСР. Громадсьне

високу господа­

стадо в господарстві, яке сnеціалізується на виро­ щуваІНні нетелей, налічує сім тисяч голів. Звідси вони· поступають в інші господарства району. І від

ро-

• п'ятирічки

набирає все ширшого роз­ маху. І це закономірно. адже трудівни.ки промис­ ловості,

сільського

дарства.

креслеНtНя

госпо­

сприйнявши

вильним

КПРС як про·гра.му напо­ Легливої діяльності по пе­ ребудові всіх ланок ви­ робництва. прагнуть вже

собою

ристовуючи техніку, вес­ ти всі роботи, оперативно

кормова

основа

високих

зимовий

база

надоїв

стійловий

утримання

.-

у

ло

радгоспу,

у

nро­

вона

зна­

всеозброєнні.

тільки

спеціалісти

Як

визна­

чили. що трави достигли. механізатори В. · Ф. Ше­ кета та І. ·О. Вишневсь-

вести

сіна, дбати про його високу якість. Як свідчать nерші ре­ зультати роботи. з усією серйознІстю і усвідомлен­ ням важливості сnрави

ду

за

-

щtртоплею

за­

і ХВО·

. роб.

}іайнебезnечнішнй нині . колорадський жук. Минула зима була сnриятлива Для його зи­ мівлі. За теnлої цьогорtч­

Не­

чать обстеження; на окре­

центів

кущів

ранніх шкідни­

40-50 при

nро­

чисель­

ності 3-4 особини на кущ. Це перевищує вста­ новлений ·економічний по· ріг шкодочинності. · · Така велика кІлькІсть шкідни­ ків спостерігається · на nрисадибних· ділянках, на поблизу

ства

травня по

емульсії

-

рощуватимуться другого

ве­

розри­

Він становить всього

з

дотриман­

ням технології понад тонн сіна.

з

часом,

раннього

агіткультбригада.

ран­

бути кращим

саме

про

них

не

оснО'В'на

500

ти

минулорічних

обслуговування

хлороф<Jс

ланки. Замість того, щоб ·чітко виконувати свої обо­ в'язки.

вони

шиІі

погляд.

на

гу викJІикає справедливі нарікання з боку працю­ ючих. І хоч це поодиІЮк.і виnадки. але 1 їх не мож­ на допускати. Не дотри­

зовніІlІіНій бік справи. Але не менш важливу роль відіграє чітка організація дієвого соціалІстичн<>го

із заводу алюмінієвих будконструкцlй. які по­ винні побудувати навіс для сіна. . .

мують. свого слова 1 шефи

змагання. Для його ефек-

.

тивностІ

чимало

Народне прислів'я твер-

ди'І;ь.

використовують

засобів

морально-

г<;> І матеріального стимулювання. Про переможців,

на

їх

честь

пре-

слід

готу-

знає ко­

да в зимовий період слід проявлЯти сьогодні. Ні­ яких справ. що стосують­ ся кормQЗаготівлі, не маж­ на відкладати на потім, бо

піДнl-

грошової

Це

тивність громадсьІ<ого. ста­

другорядних питань в цій

мають прапор Труд<>вої слави з одночасним цара-

ХУВ!,lНням

сани

ж.ен господар. Отже. турботу про високу продук-

досвід їх роботи розповідають у випусках радіогазети. нові імена ·правофлангових систематично з'являються в «блискавках».

що

вати влітку.

важливій справІ бути не· ·може.

немає

і

Н. КОЛЬЦОВА,

1

мії. яку вруча;имуть тру-

голова. профкому.

ний план заготівлі сіна буде перекрито неі 570 тонн. Планується переви­ конати І завдання по за­ готівлі сінажу. Після пер­

шого ж косіння матимемо.

його lBOO тонн при за­ гальному tшані 1400. кормова · Цьогорічна база господарства порів­ няно з торішньою буде значно багатшою на біл­ ки. Адже в структурі ба­ гаторічних трав ·19В6 ро­ ну високобілкові бобові культури займають 55 процентів. Це втричІ більший показник. ніж торішній. · , Комплексна бригада по

трави

укосу.

"Сіна, з другого Цим самим загаль-

заготівлІ ться за

кормів

труди­

методом колектив­

На них

ного підряду. У П розпо­ рядженні дві косарки Ес302, дві косарки-подріб­

ганні

нювачі F$2B1, · комбайн КСК-100. Щодня nідводя­ ться підсумки роботи nра­

160

підроздІлу, ·• виві­ екран соціаліс­

цівників шується тичного

змагання

у

ва­

косінні

трав

показує норми

у

польовий вагончик-їдаль­ ню гаряча їжа. А в сусід­ ньому вагончику до Іх по­ слуг літня душова.

nідби­

30-50' процен· 130 процентів

справляються

вивdзиться

На

ранні та подрібне~;~ні ·вал­ ків сіна nостійно поnере­ ду комбайнер В. М. Мой­ сеєнко, який nерекриває

конторі

бувникам

зма­

150-

на

процентів.

норми на тів. На

господарства.

у

комуніст

М. М. Пампуха. який ви­ конує

гончику, де обладнано червоний куток, а також у

,[(вічі на день кормодо­

багаторіч­

nриклад

з

нормами

водії І. О. Петренко В. Ф. Турупов.

та

В. КРАВЧЕНКО, гоJЮвнвй агроном рад­ госпу.

літр\в во­

10

колорадського

досягти

центрат

потреба у суЦільних об· ~!>бках nосівів. Добрий

"Про бетон

жука

при

ПОQlВбИ І ...

беsвідповfдапьнІсть" У матерІалі. під таким заголовком («Нове жнт-· тя• .N9 65) йпшося, зок­

застосу­

емульсії

-

0.4

JIJ.тpa на гектар), річкорд (40-процентний концент­ рат ·емульсії 0.1 літра

ефект дають ·вибіркові та край<>ві сnрискування. Треба пам'ятати: у жар­ кий nеріод дня значно знижується ефективність

на г~ктар), шерnа (20процентний концентрат еt~~ульсії 0,16 літра на гектар), децис (2.5-про­ центний концентрат емуль­ сії --- 0,3 літра на ГеfК­ тар). Ці nрепарати надій­

обприскування. особливо .хлорофосом. Розчинлти хлорофос необхідно в теп­ лій воді, температура якої

'

но захищають nосіви про,

тягам

ра­

но вранці або ввечері. При обробці площ тракторни~и обприекувачами норма І'Іитрати робочої рідини200 літрів на гентар.

во­

що в свою чер­

120

рема,

ванні препаратів трива· лої дії. до них нале­ жить амбуш (20-процент­ ний концентрат емульсії - 0.2 літра на гектар), ровікурт (20-процентний концентрат емульсії 0,2 літра на гектар), суміцИ'дін (20-процентннй концентрат емульсtї 0,3 літра на гектар), цим­ буш (10-процентний кон­

У зв'язку з нерівномір­ ним заселенням nлощ шкідником не скрізь є

препаратамн

·дріб'язкові

вивезення

вої організацій радгосnу. Обіди. які вивозять в поле. в 4.5 раза дешевші со~ _бlвартості. скрізь, де це можливо. поставлено ду•

лершого~ругого віку nро­ водять другу обробку nо­ сівів ранніх строків посад­ ки та першу на решті плантацій. У. цей період найбільшого ефекту мож­

(ВО-

хі­

як

преnаратів дана в роз­

нок

процентний змочуваний порошок технічний 1.5 кіл'Ограма на гектар).

60 градусів. · Обробляють 11осіви

п<>силаються

на зайнятість. В резуль­ таті з їхньої уваги Інколи випадають та~l, на nер­

ди.

(50-

не вища

кор"

Недо­

статньо працюють . і · окре­ мі керівники середньої

За масової появи личи­

волатон

бажає

торговель­

мозаготів.ельників.

адмmістрації. та профспілка-

шові. Це. так би мовити,

.

і

_Без найменшої затрИмки

лексна бригада по заrо­ тівлі кормів збере 1300

600.

скиртування

заскиртовано

першого укосу комп­

тонн

незначним

з

умові затяжних дощів у валках залишиться міні­ мум кормів. На сьогодні трави в гоtподарстві зі­ брано на третині площ і

.

З

і

дуть

В-10 гектарів. Отже. при

4

міндобривами і цілодобо­ во поливаються. Тут ви­

рахунку на

процентний концентрат емульсії 1,2 літра на гек­ тар), дурсбан (40.В-про­ центний конц е н т р а т емульсії 4 літри на гентар), фталофос (50-про­ центний змочуваний nоро­ шок 1,6 кілограма на

мічними

27

вати такі препарати: бен­ зофосфат · ( 1 О-процентний

дозволено

центрат

Площі з високою чи­ сельністю дорослих жуків необх1д1Іо терміново обро­ бити одним із таких 1н­

'гектар),

з

застосоБІУ­

Ранцевою аnаратурою 3-4 літри на одну сот­ ку. На присадибних ділян­

карrоплищ.

сектицидів:

з

І все-таки зроблено, д-.­

грамів), хлорофос (ВОпроцентний змочуваний nорошок технічний ЗО грамів). Норма витра­

плантаціях. які знаходять­

ся

му

турбота партійної

залучили

совицю

вом.

ного сіна при нормі 60. нормодобувники господар­

концентрат емульсії та 10,процентний змочува­ ний порошок 60 гра­ мів), дібром (10-nроцент­ ний концентрат емульсії - ВО грамів), ровікурт (25-процентний концент­ рат емульсії 10 гра­ мів), фоксим (5-процент­ ний змочуваний порошок або 5-процентний кон­

тижні раніше звичайного зійшла картопля. Як св'ід­

ками досягає

сіна

рахуючись

підсумками

лека ·не .все. Поки що ~:=\­ лишається бездіяльно!@

ку до пІзнього вечора. То­

на

максимум техніки та лю· дей. І це цілком виnрав­ дано. адже н~абаром поч­ нуться інші роботи, не за горами й жнива, а до зби­ рання в господарстві до­ сить солідний клин майже 115.0 гектарів ба­ гаторічних трав. ~брати йоГо слід в оптимальні строки. подбати, щоб сі­ но . дійсно бу ло високопо­ живним і дало як корм нанежну віддачу. Тому ко­

«Зелені жнива» у рад­ госпі імені ІЦорса розnо­ чалися без затримки 25 травня. Щодня заго­ товляючи 60-ВО тонн високоякісного подрібне­

червня заклали його на зберігання . 600 тонн. Звільнені цими днями від трав 132 гектари уже забороновані, Підживлені

ках

ної весни на nLвтора-два

мих nлантаЦі.ІJ:Х сході-в заселення

до·· роботи

збиранні

О.

ревезенні кормів трудили­ ся працІ!вники інших галу-

та

І

-

комуніст ·І.

сарці.

Е-302.

приєднався

Захистити .картоплю. від шкідників хист 'від РJКіДНИКіВ

Словом,

Вишневський, прикладом у праці для інших стали молоді механізатори чле­ ни ВЛКСМ Юрій Рогач та Юрій ТИмченко, які пе­ ресіли на час зелених жнив за· кермо преспідби­ рачів. Рівняючись на кра­ щих, в число правофлан­ гових соціалістичного зма­ гання вийшли В. Ф. Ше­ кета, І. Ф. Ковбаса, М. Г. Цахло. І. І. Борисполець. О. С. Цахло, !;і. П. С<>м та інші. На Допомогу при­ йшли також шефи пра­

скиртуванні сіна. У віль­ ний від роботи час на пе­

поле косар­

В госПодарствІ подбали

догля-

норм

до

Е-301

забаром

кормозаго-

умова

значним

них І. Ф. Ковбаса, який працює на роторній ко­

ки

вивели в

ПОРАДИ ДО ЧАСУ=========-

Важлива

.

зі

перевиконанням

цівники заводу алюмініє­ вих будівельних конструк­ цій, які працюють на

кий

, заготівлю

до

трудиться

залежить

Слід сказати, що косо­ вицю господарство зустрі­

громадського

віднеслися

зультап

ня.

період

темпами

днів роботи

ходиться в центрі уваги і спеціалістів районного аг­ ропромислового об'єднан­

стада. Тому вже сьогодні необхідно без зволікання. високими

нами, в тому числІ і го­ дівля, в кінцевому ре­

ників

назрІ.лі

проблеми. Сьоrодні на nорядку денному- кормозаготівля. Адже загальновідомо, що

надійна

бути прикладом у ро­ боті. І механізатори сприйняли його як І<ерів­ ництво до дії. З перших

дукт,ивність тваринню~ко ї галузі району. Тому робо­ та требухівц~в цікавить сьогодні не тільки праців­

ки, високrоефективно ви~о­ всі

не

nрацюють

за

ди в поле,

конкретне і чітке завдан­ ня в отимальні стро­

вирішувати

риків і Працівників газо­ вого господарства під ке­

рівництвом П. Ф. Глоби та М. М. Страхомахи.

-

твари-

елект-

З стор.

року.

nитання.

г~подарства

перед

за

.

nеред

завдання

колективи

діІщикам

ДРУГОРЯДНИХ СПРАВ НЕМА€

1

кого збільшення випуску ~"'Одукції. Тому. з перших днів . весни працівники

поставили

догляд

поставили

конкретне

крема.

зрозуміло,

що в основі всіх цих здо­ бутків сам<>віддана не­ в-rомна праця людей, ·які,

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА: НАШ В~ЛАД----------------------------------,

сьоrодні закласти міцний фундамент для дальшої інтенсифікації галузі, різ­

сільського

ними

того, наекільки буде пра­

на­

з'їзду

XXVII

сомолу

Само собоЮ

зей господарського вироб­ ництва. І тут теж є вже свої передовики. · Це, зо­

й про те, щоб на ключо­ вих позиціях nрацювали комуністи і комсомольці. А партком 1 комітет ком­

*

І О червня І 986 року

ЖИТТЯ»

20-25

днів.

карТОІІ.ІJJІВого ства.

господар­

.

порушення

благоустрою,

.шкоджеввя

зелених

по­ на­

саджень працівникамн ре­

монтво-будівелЬноrо уп­ рав.пtввя .Nil 4 під час ре­ мовтвнх робіт в підвалі

будинку

Чкалова.

.Nil 16

На'І8JІьник П .. П. Дрожаєв

Ворошиловградська область. Праг-

.

веввя до

нового,

передового ·привело

на відгодівельвий комплекс колг~пу

імені

Шевченка

• грамів

більше, ніж у сусІдніх лавках.

І це без додаткових грошов~QС затрат,

без збільшеввя кормів.

Білокуракинського

· ·

Цікавим стало починання лавки по

району молодих тваривників Миколу Аквмова, Валентина Захарова, Воло­

переходу

димира_ Савевкова

лістами. госnодарства тварввввки пІА­

і Василя Заслав­

ського, яких ви бачите.

·

на

знімку.

Внрішвлв вовИ довести, що у звВ'Іай­ ввх умовах

можна працювати наба­

гато краще, якщо сумлlвво ставитись

до дорученої справи.

В. КУЦЕНКО, застуnввк директора по науковій роботі УНДІ

про

правШІ

Молодіжна

ланка

·

·

-

М. Анимова за

короткий строк довела:· добові прирос­

тв ваги до

660-700

rрамів, ва

200

ва двозмінну

роботу без

розnrиреввя штатів. Разом Із сnеціа­ рахувалв, що, розумно ввкористо!'ую­

'ІВ

механізацію,

одна

людвва

може

обслуговувати до 400 голів. Тепер у вих семигодиввий робо'ІВЙ день з обов'язковим вихідним. Цей по'ІІІВ знайшов Широку підтримку в рай~вl.

Фото Р. Аз рієля. (Фотохроніка РАТАУ).

'

редакції,

що

по вуЛиці

ЖЕК-2 відповів крнтІІ'ІJІНЙ

матеріал був рОЗГJІJІІІУТИЙ ва ввробВВ'Іій нараді. ДільJІН1ІІІJІМ майстрам вказано ва ПОСВJІення. кон­ трото

за

. утриманням

ЖR,TJІOBIU будввків, за хо­ ДОМ внковаввя ремонтвих

робіт

підрядними орrані·

заціями.

·Броварським пlс.пя

закіВ'Іення

ввх

робіт

РБУ.-4 ремонт­

благоустрій

~егJІої до будинку те· ріІторіі

nриведено

лежннй порядок.

в

на·


* ·10

4 стор.

і

ПриІмає·мо

го

господарства,

з

дУкц1'і

потребує

обсягу

ПРОГРАМА

таристок

AO'POSI•. ,

ЦТ

танн

збlJІЬ-

боnу.

дУ·

.І радіо.

ЗбІРКа

жальна

збірна Уrорщинн.

11 11

рерні

кожним роком ІІ .

-

l&:ss

промиСJІОВОІ про-

nе-

сировини є підприємства Міністерств

чорноІ

та

11

-

11 22.00

nеки

Використання · в

миСJІовості

ровини

·

про-

вторннноІ си-

теріалів, які дорого коштують а також робочоІ

ау сТовариш•.

11 Народний деnутат.ВІ 11 1·7.20 17.50 ФІпЬІrІ-кои:церт с RO· 11 ' чон..

rпя.ді зношеного одягу, бі- 11 JІИЗНИ

панчlх

Шапок

хус-

· ~иІ:Чlюrо УНJ>аІ11сьноrо ИR t рв.дtо

11

Ф.\.пІьМ дh'ІІМ. сТри веселІ eмknD. 2 серІя.

112.50

ии

13.40 14.15

з

щ.мних

шерсті,

.В.

Вепінсьии·й.

СоrорЖ­

ЖИ'І'ТJІ.

nок. сЯ.С

тепефільи.

кароджуеться

му.

аRН8tІ>'. РО3110Відає д.. Ка­ балевський. Новини. Каицерт. Зроблено з К.К:вІ. Телее'.оІйtІ'И'А прес·

·15.30 15.35 17.05 17.25

:юсл·~-ж~110rо

Щ'ііОО'і'РУ

,.,к~(Щ"ІJен-

' • . І ток, ковдр та інших виро- 11 20.415 на добр&Dіч, дІтІІ'І бів

бавовни, о 31.00 Час.

.

11 ~1-f ~w.м сСтроrов~~>. латура (старий папір, ви- 11 22.45 новиНи

'волокон); маку-

КIJI'J('. Вища t;.tн.Omt: КУР· сом r.r~будсви. 18..25 СІльсь-ка rq~ 19.25 Дон. телефІЛьм. 20.00 Вечірив назка. 20.15 Чемnіонат СРСР з ху­

кор6истан1 зошити. непо- R пРd~Рі1f:Л~~ОfЧ,,~~ЧІ

• дожнwr rімнІв<:'І'ШСИ. · :;)1.00 час. · 21.4!0 'rеп;ефІт:.м сМІ-раж•. 1

И'НИ'І'И); брухт

2'2.<50

трі Ні

газети,

коnьорових

Jt<ypHaпR,

(са-

0 11 11

казани,

11

чорних та

• метапів

мовари, касrрюлі, чай_•• КИ-;

сковорІ,Дии,

;tдра,

соннри,

НА КИІВ tA О&ЛАСtь

н,«> ФІльМ -

дtrям.

весел.t 8М'І·нв.

серія·. Новнни.

сТри

1 cep!Jf.

23.00

= l~:tgОЬНИЙ. ~~~sао.мот':ірдов­ dlpc ватьювщи-

:r

І

пати, грабJІ1, tнші пред-~ С'І'УдИ тепебачеиu. . 1516 НОІШНіИ . МетtІ ДОМ8.ІПНЬОГО rocno16:10 М:уз. фlnьм cPOJtl, &КІ Нас оби·ра.ІО'l'Ь•.

та безкОJІірного сила).

в нашому райоиt збір

11

1ІІІП_ус~. · 16.30 ~ва служба.

11 . 11 18·~«р~ шІС'І"Надwrrн І, 1 11 11 19.30 с:На.Юдження щедроrо

заrотіВJІю вто.ринноІ сиро- І

~~ІЇП~ вW~1rи ме­

вини проводп'J'Ь праЦlВни- І 20.00 вечlрнs казка. ки заrотівепьноУ конторИ ~ 210.15 РІІІІ'Мічна r\.МмІастека. БроварськоУ райспожив- 11 20.45 док. телефільм. . 11 21.00 Час. спіJІКИ

та

сільських

живчих товариств. Заготівельники

спо-

Цінах

по

1

(За

сОсобИІС"І'оt

таких

Jl

СЕРЕДА,

~ілограм):

І

rанчlр'я 6 КОП., макулатура - 2 коп., брухт чорний - З. коп., апюмlвій - 20 коп., латунь -~ ЗО коп., консервні банки

та кришки чисті, без ір-

8

tt

. ПРОГРАМА ЦТ

::~ ~ ма.нд~>tвниІОв.

9.40 Чемпіонат світу з ФУт· боnу. 361рна Вonnu>П збtWс: Аргент\:ни. 2 тай-м.-

!11е.~ ,_ , в:тчкtmа

Просимо всіХ броварчан ~

взяти , активну

17.10 НаІЮІІні меподІІ. участь у 11. 17.25 свп- l' моподь.

v 11 18.00 УРОЧІІ!Сте відкР.ІМ'Т.ІІ здачі вторннно~ сировини 11 vІИ Мlжна'РОдКоrо НОіfКУ'РСУ на заrотtвепьні пункти. ІІ· Ім. П·. Чайновськоrо. У

· п • пи~РА,

aaro

двреnор

IIOII'fOPIL

воІ

перервах

11

11

tt

сСьоrод~~і

у

овІІ'rІ• І СІІЦоденRІІІR чем~ піоН.'l'У овlту з фуТболу•.

21.00 Час.

11 .211.4!0 П•родовжеиИJІ TJ)UI'CJUI· J1 цІf 8 VІП М·lиtнарОДІЮГО

і ~.~~упиим

1

Іtай

11 оввому

r..

-

КОНкУРОУ

Редактор Є. ФЕДJІR. Броварському

11

Ім.

П.

Чайков-

nлаіюм.

-

~. 'дои. ФІльм:и­ nрнеери ХІХ Всесоюано-

го JdНофестввапю в Ал-

и.А'І'і.

JJ78ll'1 ав nву 7/#сftр~~.lРАсrн'-~ького В8 D~'1'11111'18СОВ1 ІІ TEIIE&AЧEiitUI .,.,.,.. &J 11 1О .оо Новини. ПОТРІБНІ:

ЛИСТОНОШі

-

· 110.20 Танцюють дІти. до1О.50 О. ОстrювсЬИИ'Й.

ПО

етавці поштовоІ кореспон-

денц1У;

ЛИСТОНОШі

-

етавщ телеграм.

Оплата

_апьна.

ПО

11

·

вtд-рядно-премl-

За довідками звертати-

зв'язку

м.

кадрів вузла

Наша

вв.

адреса:

І

~3ИІСВ.

А__._._.......

~DJ.UU"'&-

ко.ма"І'емаТИІ'П!'а

rородскоrо в раАоивоrо

редача

1.

·

і пошукrо. т~ьке

РАПО Ки'tвсьноr обпастІ.

11 18·00 Т~~ьм сЄн\Ісейськt

! 18.~ьlІНЮВЦерт еРЕАНІ ІІІ Об()іі•.

ео.-оа ва'РОАИЬІХ депу-

Ред8n'ОР В. ФЕДЯИ. · 1937 rод.а.

Гаеета вьмоди'І' с ·· 17 аnреля

ВІ'ОрИВІС, '\:реда,

'

·

17 .1<5 ~nівае Е. Брахмане. 11 17.30 cArponpoм: nробп.еми

'І'а'Юв К-1110й o&Jacrи. (На_~м ІІЗЬUІІе). ДнИ ВЬІХОда:

Фіаи-

ПJltOJI'a.

ЧвспеиІІІІІ: висповпеиь. пе-

•НОВАЯ ЖИЗНЬ•·-орrев • ВРоваРсИОrо І'ОРОдсво· Ком!мУНИІС'І'ИЧЄСкой парrии УиреИНІd,

і'О JЮМJІП'ета

Виста-

Р&ДЯJНСЬІСОІ

1в;45 РесnублІ(на1ІСЬRа

11 = 1

11 Бровари, вул. Гагарі- 11

на, 20. Тел. 5-45-55.

мІоцt•.

fg:~ ~·йнІ серци.

до-~16.10 Концерт

·

ся у віДДІл

пюдноиу

11

сНа

ПЯТН·НЦ~,

суббота.

до

ро-

сlйсьиоrо просві1'Итепя В. Татіщева. 18.10 ФІп·ьм сСІцІпІаж:ЬИИй з

сНа зеІЮІ'І ииtвсьиtй•. "!_нФОJ)М6ц!Й'ИИй . МRІУСК. 18..,V ЗеіІJеииіt ВОІ'ИІІіКІ. 19.00 Муз. Фільм сНова rраиь•.

театр(ім:.. дерока.внd

1Q.2S l1nR

ro: n·oo

Є на КнtвщинІ село. 16.1~ cПicJUI уроRІІВ•. Теле­ телю•.

НІ.ОО ІШуб

nрестиж nрофе.

і:JІужбІІ

20.46 21.00 · 21.40

Веч\,Jжя, казка.

ЧемпІонат СвІту а фут. бету. 3бІона Ммюиио абtрна ПoP'I'yranli. 2 тайм.

Дов!Qкова Час. ·

слуЖба.

Телефільм

ЧЕРВИВ

t2

Час.

У

'І'епефіJІІЬМ

сВронЗовий

с;:.ерІя. Новини.

шІ.стнадцяти

І

ХОВВІtІfІІІ надріВ- 'I'Y'I)бorra Партійне. Із досвІАУ ро. боти nартійноt орrавІ.за""' ц\і рвдrое.пу сСтеповнй• Катащькоt АРСР.

АнrлІt.

nерервІ

V

ном с. 3атІ!rІнвм у Кои­ QеР'J'Н~й стуцІJ Ос,"аннtно. Час. На VIII МІжнароАНОМУ ИОНfОУрсі ім. П. Чайиов.

21.00 21.40

оького.

2:2.0Q

ЧеМІПіона'І' св\оrу з фут­ болу. Збі-рна БразІл1t абf3,>иа ШІІІ!іІчноі ІрпаиА!І. У перервt 22;45 Сьо· rсднІ у cзJ:rt.

nРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛІ!&АЧЕННЯ

16.00. НОВІНІИ. 16.10 Коацерт

.

МОJ110ДВХ

ноиавцІе. ' ·16.40 Рес.QFбл.ікансЬRІВ

вис-ловлювань.

Передача П. 17-.10 Рос\Асьиий

сЕкран

Інсьиоrо Го.пова

ВИ•

ФІвнфІСІОЛа.

1110·JІІВ'І'еІІати·чиа ЧИІСпеи:wr

рома.нс.

пошаиН

Уноа­

телебачении•.

К'Q/М"ОСПУ

coKoмy­

tfaP• Старокостя:и"І'И1Н1всь­ ІІІ!ОТО 'P&ЯoffY Хмет.ниць­ иоІ o&aori В. М. Семеи· ЧУК.

ОМ'Р'l'и надій. Му&. фtпьм сП'РИЄМВ1 З)'ІСТ,РІ.чі• • •

18.00 18.30 10.00 19.30

А.І«уапьна

камера.

стУ'д\11'

cГI!'J)n'. На добранІ1J;, діти! !М .оо Чаtс. І 21.40 ТеnефІпіом- сС'ФОГОВ~. в сер\111.

20.46

2а.5б Новвии. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕААЧІ НА КИІВ Т. О&ЛАСtь &.ОО Гімнас'І'ИІК&. 8,15 ТелефІп.ьм сМІраж~ І

cep\dl.

Ко!щертном-у залІ­ шкоnяорІ. 10.15 Н.аУ'J(ОВО - ІЮПУJІ1іРНИЙ

9.2151 V

фільм C1liPOC'I'lP художинка Ю.

ва••

Концерт лектиаш

телесІечеин~t

серІл.

Довідкова Новнни.

:02.50 23.00

.

сМ1Р&Ж•.

23.05

..

20.00 20.15

на

боJІІУ. Ш'рм зб'~ даи1І.

2t.~Н::

боЛУ\.

ВРазШІІ·

lUтiiN

про

15.30

19.35

1

образи КороЛ.ЬО·

художнІх ко· УкраІнського І радіо.

Філ,ьм

сПра.во

еМриа

с:мєnтсов.

18.10

:

Н& VLII М1жиаородному ;конку.рсІ \ім. П. Чайиов­

. 21.4!0

211.55 -

.

JЮГИ УкоаІиськоrо тепе­ ба.чеНЮІ • сРобі'І'НИіЧОІ 1'&-

з

не

12.20

17 .ЗО 1&.00

можу

·

З6Rон

сІнакше

КІІНоnроІ'рІІІМа

сУ

я

15.00

cepllr.

Лнцар peaOJU<Щfi І езІl С. Че.реи:ц..

9.55

Лею'ИВИ' тt.

Aнr.JI.I.Jk:ькa

JІІ!tІІЩ)В.

Сеакс документат.но­ rо t науково-nоnулЯ!І)ного кіно.

20.40 21.00 21.40 8 212.50 23. ОО

Н& добрмнч, дІтиІ Чм:. ТепефІпьм сСтроrовІР •

серІя.

Новиии. ІХ Лі'І"JМ спа.ртВІdаоп.а иаІЮдІв СРСР. Баскет­ бол. Міатчі ФІиапьноrо

2

ПО·

"іr"t.fl.А.nьнос"оюзнА

ПРОГРАМА

НА

UT

І

ПЕРЕдАЧІ

КМІВ tA О&ЛАСtь

Г\омиастнка... Док. теJJефШьм. РJІІІ'мічиа rІ.мнастика:. Pa11ROD& ПO'UJ"!'a. ТелеФІльм с•М!.Раж•. З серія. 10.50 Мультфільт.щ. 11.115 К СІrМОЩІВ. сХпоnець Ь нашого м·k:та•~ ФІІІЬМ'­

8.00 8.1t5 8.30 8.15 9:46

ПІІШацу

~JJ'ЬII'Y'J)ИI ПрофсП\nОК. 1Q.55 сЧого І ЧОМУ•. Пе.реда­ ча для дітей. IIJ.2t5 ПрогР&М.а Пнmроnе'І'. ро.вс.ьноі студfі- телеба-

внста'ІІа.

1~.46 КоицеР'І'.

--...чення.

~

секретаря, aiAAfny сІnьськоrо rocnONІpcтu -

f-02-12; к~nонд,ента мІсцевоrо рада-вnеннІІ - 5-13-91; :аас-nнкка Р8АІІКТОра, аІАдІnІа -І'ІІJ)СІіІІмсnо•остІ, nистІ• І ма·' Coeof $1080ТМ - t-04-81, АдРеса друкарн-І~

:иі5020,

cnpaвaot

вида~.

КиІ\JІСЬКА Облас1'і.,

м,

Don!rpaфtf І

Вроварв,

вуп.

ко­

с~ облас·

Тепефонм: реАІІктора- 1-03-76; аіААІЛV nартІйноrожмТТR- t-04-61; аІА"о•ІАІІJІьноrо

Вровареька дРуИ&РИІІ ~ю оОЛасиоrо ynpaвnьnrя у

ми

19.35

мова.

хору

СІКоли

хУдожнІ

1е.оо Анrуельиа

Вистуn рос1йсІЬІWrо на-

родиоrо

п\даОР­

сС~rарби муаеів УкраJ. ни.. І. АйВ890ВСЬІСНЙ. 4>Вecinlltll на YJtP&tиl•.

в кРа.Іні' ЧУ· дес•. Балет дпя дtтей. · 11.10 ФІпьм - дІ.твм. сАН­

ТОJD.-ТІІ>убач•.

Філ-ьІІf

'І'& -

18.4!5

10.40 cAJrlca

12.05 12.35

чарІаІа

t

Муз.

ФJльІІІІ

а6ІР•

I'IPU

Самод;tильиі

OВJIACtlt

,

дІ.теІ!.

Я. верещак, Є. ХРВ­ ~июк. с·8аtІ'Ько•. Вuста:ва. 17.25 сСоиRЧН• :кnaPReтtD.

там.

ГІеаіастнка. Док. тепефІ.пьм. Телефільм с-М! раж..

Пм:

38J(I(»t811i".

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА U1' І .ПЕРЕдАЧІ

8.00 8.16 8.4<5

Чооио­

115.20

турніру.

ТА

в\дnочниок

н.а труба•.

ffi84JOДDt СРСР. ВасJОеТ­ бол. Матчі ф\иаль.-.о

КИІВ

гвардія·•

дітей nрац\ВниІdв бИUІІЬІСІЬноІ АЕС.

сТерлІ

аа ИІ>аЄІІ ~рега? .. •. 20.415 НІ8 до6ра:нtч, дtrи4 21.00 Чщ:. :n.40 ТепефІльм сСТрогови... 7 cepiJI. 212.46 НОВІЕІИ. 23.10 І:Х п-trни сnарТ811Сіа,да

НА

Ре­

'JІ\онереькоrо

ОдесІІІ про

сСу.рмач

МУ8. ф!пьм сСопов"І­ ИІИЙ ро~ •• 19.00 АІ«-уат.иа камера. 19.30 сНа.ші J"OC:ТUo. ВОнапь­ ао-\:нсrрум.еи'nUІJ>ний ан- самбпь сСабри•. .

сЩо

м.

14.30

18.30

ТепефЬІьм

з

соМоnода

гi>Ud ЦІl').

св\'І'і

Jl!l)eJCPВCIIIC)I'():. •

20.25

піонерське•.

'ГабоРУ

1.2.50 НовИJНИ. 13.00 cJIJrrePIIII"Y'PRA с~ота•. 113.415 ЧеМпІо.нат свІту з Футбояу. ЗбJ,рна ~Р вбІрна Шотла · 1 тайм. . (2 тайм 8 14. по І п~

ол1М·nІада

...... 1 ми.

УКРАІНСЬКОГО

еЛіто

порТаж

російсьиоІ· лtreP&'I'YJ)и.

Тел.еф'1том

НОІВИІНИ.

tМуЗИіІСИ.

тепеrJUІАа.Ч6М'И

11ро ІІRіСТЬ ПобуТОВИХ ~леюrротоварІв. 1Q..10 Наородиа творчість. 12.30 Живе СІІОВО. 13.16 Новини. 16.00 Новини. 16.1Q Сон~Ане КQJJO.

17.10

Копа?. Теле.

ТІЕU&АЧІ!ННЯ 10.00 Новинт 10.20 РИТ'МІі.!'Іна r\омввсТИІСІВ. 10.50 Наоуиа І час. fi'poбne. МИ! вya.lacwoOJ Н&)'ІКН. 11.20 Концерт старо.ви·иноt

сАлі-Баба t роа61~. вир\шувми•. Діа­

Телев~Ійиа

Де?

ПPqrPAMA

11.25 ·счас

16.40

Що?

вікторина. По закШчеивІ.

ТЕЛЕВАЧЕННЯ

з

Н& ааІІІІІТ&ИИІІ тепеrля­

сЬІІЮrо.

киижковоІ

КиІас:ьиа,

154.

сСпормо. -

·

11.00 1.30

Раннова пourrao. Ітуб МІ&НАJ)\внИкІВ.

12.30 13.00 14.00

торІіВпі.

РадІІиСЬRОмУ~ .

М'УаІІ'ІИИІЙ Jdoc:Jt. Сlльсьиа• ro~ Дпи

юиих

тепеrпяl!"в­

Ч'І.в. Ввстаеа МХАТ СРСР Ім. М. Горьf«)rо. сдороrа•··

15.26 НОВІІ'ИВ. 15.00. Док. телефІп.ьМ сЖнr­ 'І'Я на зеМЛІ\•. 1 серІя -

<ВезtdнеЧ'На рtвкомаиІТ­ нІоть•. 16.45 Сьотоцв:І День ме• дичиоrо працівнИJ\'111!. 17.оо театр ес'І'РЩІ,1ІІ: ВВJDен­

т- ТоJLRУІІЮва. Moнonor Жішсн.

е~

18.00 18.45 19.35 19.40

МІжнаіЮдна паІІОРІІdіИ'. Мут.тфіопЬМИ.

21.00

Час.

НоВІИІКН.

Ф!m.м ЖеR:ЬІІаІ•.

сЩасп.ива.

~1.45 На Vlill МdжнІІ.РОJUІОМУ ЮтаурсІ Ім. П. · ЧІІАІ«)всь·

ноrо.

НовІІІІ'И.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО

Gе':'И.

неймовіР­

:ьІ. .ОО Чаtс.

д.Em:lt. У nерервІ ·СьогоднІ у свh"І.

Ноовиин.

·

в. Афанасьев. · 18.40 ФІльм св.:са.-. 1 t 2 сер\1. У перервІ· 19.50

-

ВиробИІВ'Іа' rtмиастика. ЛЯІІІІЬнова ВІІІСТеВ&

.

nачІв відnоМдає анадеІdк

22.46

'1<>.00 10.20 10.30

нQСрма

себе•. aИ'IOIJOr\s. Я.

ПоетІІJІІн&

22.~\он-" свІ.тvlз фуоr­ . -

Тверезість

17.05 Дои. тепефЬП... 17.55 сПро час 1 про

Час. На VIII МІЖна.родному кониурсІ Ім, П. ч.а.Аио'В-

ФРН

~

2 тайМ.

не.

21.00 21.40

36J.орна

ЗбІрна Ур~

16.00 Новнии. 16.05 Очеввдн.е -

no-

на

cтpt.n...

бопу.

Чемnіонат світу а ФV'І'·

ЖИ'М'ІІ.

Тапе­

'І'ИІР80К

Слуаку

.

Новини.

збі'JЖа ШотлаидИ.

еьоrодн• у свhі. Роеnо~ь наші ко­

-респонденти: Новини.

~JR,ІІ'фіпьМІИ. пюблят-ь цир~. · Для всІ:х І дnІІ КОЖІИО-;

·НВФ.

Співав Мниоnа Шопша. Наука j, ЖИ'І"І'Я.

19.30

c.sct

бoJry.

ЧЕРІtНЯ

10.00

.-

1.1.115 11.415 1Gi!.20 14.30 14.45

звірят.

cCnWrдp~·.

ФРН

2 тайм.

до дНЯ' меди'ІRОГО пра­

1В.~·Ф!JІьм еВагете нарече-

ф\т,иІ.

·15

Соювуі

-

aбiPlflll ШвиtчноІ Ірла.идt.J. Новини. ..:НовиНи. · 14.50~ С.Наш еуч.асни~. ДоК.

~

ЗАГАІІЬНОСОІОЗНА ПРОГРАМ~ ЦТ

.24-й 'I'Ot'.

цІвника. сЗдоJюВ'я•. 10.45 сПJ)ОС'І'(-скnадн'І 1стИ-

10.45 14.30

ВQчіРІІІ.ІІ иазка. На· земnІ. в небесах 1 1\ЮРІ. ЯКщо хочеш бути здо-

9.20

10.00

АДРЕСА РЕДАНЦІJ: 255020, Ниівська обnасть, м. Бровари, вуn. Ниівська, 154~ ·

Ест,р~о-розаажапьна nереда'І8. сЯнось вес-

8.00 ч&с.

Час. Пере­ д,ача дпя дітей. 9.10 Чемп\оJVW свІтУ 8 фут­

ЦТ

чемод,аичи-...

18.1-5

Q.ЗО ВудилЬИ1ІИ.

1І ,

В І'ОО'І'ІІІК у каеии ФІп.Ьм СІЦрН'І"Одн ЖОВТО-

, го

в:40 Pflll'llitiвa rІМИ&е'І'НІС&. 9.10 сДепенвй СЮ.Д., КІНО· жуоркап. 1

8.40 сЧого і ~.

Чес. .. Свh' І МОЛОАJЬ. Чем.nіОІІМ' cвtry .з фут.

1

16.40

НЕДІЛЯ,

8.00

ПРОГРАМА

.8.00 8.40 9.18

·•

Я.-С. Вах. ПреІІfОАіІІ фута мJ беІіfОJІЬ · ІІМЖОР.

1&.25

І

CY&OT~.r. t4 ЧЕРВНЯ І ЗАГІUtЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

t ЗАFАЛЬНОСОЮЗНА ·

сГеиІ.аnwtвй ~ан

-

ПОJ!ІІС08ІtИК6 Краф'!'а•~

Телефільм сСолом'яний иаnепюшок.. 1 серіІІІ. а:!-40 НОВІаІІІ.

ЧЕРВНЯ

f3

к.mн:и~.

21.40

Новини.

2

спужба.

П'ЯТНИЦЯ,

. ·

Співає засnужений ао­ ~ УРСР Г. I'aPRYШ8L

if>.OO Молодіжна

10.35

Час. Телефільм

21.00 21'.40

1&.45 · 18.00

. 1'7.rсЗа ёповом-діnо•. Вв.

17.46

З

2а.46 Дон. тепеФІJи.м.

жураап.

тоории.

(",mr1

16.35 16.40 ~

,

ріІІ

20.45

с-Міраж•.

серія.

в

nередача.

ною•.

.СПОрт І ~Іх:ть•. Михайло Ботвиіrник.

мандрівиикІв.

траана

Телефtпьм сСта.виа, бІлІ.ша за· ЖН'І'ТЯ•. 9 се-­

і для. кожно.

ciJ

20.00 20.16

вчи­

Вечірии ІЩ8ІІІІІІ.

20.00 20.15

всІ<Х

nрацJвиИІdв побуту. HJ.55 Ренпама. 1

17.46

сЯииІІ бУ'NІ

15.30

с7

МузВNна

18.00

..аJОІІдеМіЧИІИІЙ рос\;йсЬRИЙ драм&тІІ'ЧИнй театр ім. Лесі Умра,іИІСІІ.

журнал

cll'ewщ · Tenei)Мionepe· ІСЛИR З nробпеК 'Н'&УІООВО­ "І'еХИіЧИОrо Проrресу,

·

16.55

ЗОІ)...рlччи

народженив

1е.50 ноВИ'НJІ;.

- 18.46 Сьогодні у еВі· '1'1. 19.35 Зустріч 8 ПВОЬМЄJmІІо

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА.-

Д<НЯ

16.55 17.25 17.46 18.15

ЗАFАПЬНОСОЮЗНА ПРО(РАМА цт

збірна

lf

кІлограміВ.

Чемпіонат сві'rу а ФУ'l'• боту. ЗбіРКа ПольщІ -

ЧЕРВНЯ

з

1t5.415

17.55

~~:~ н=:::

-

служба.

max•. 2

·

5 КОП., СКЛОбій ко- 14.415 еЛюдина _І ПРК'РОда•. • льоровий - З коп. за 10 11 1.s.l>~en"~~~~~~ сБрон:wаий ld:.norpaмlв,. СКJІобlй безкоптах•. 1 серія. . лірJmй 4 коп за 1О 16.36 НоВИіІІН. · Жі

15.30

без- ·

. 11 пеки_ не гарантую.. 11 23.00 Нови.ии. . скупо· .

·

вують в,.орннну евровину від населення

а1,40 ФІлІьм

-rрудІ.виІІІК.-.

~-.

14.30

.цуші

_

ВИІС'І'&аа.

~ень kутясика і Кутиn­

народ•

Іlерпиин

ноУ

15~ Російська мова. · Тепефlльм сВроRЗОВИЙ nтах•·· З серІІІІ.

.

ЧеипІ.Онат с*У а фyr­ CSon.y. 36ірна ПОJП>щі , абІІJ)н• .Анrл\1. 2 тайм. 102> Новвии. 14.30 НоВини. 14.415 Пои. "І"елефІльми.

мета-. 11 18 .оо сІі~. І•форr.мщ!Аний

JІІв); склОбій (битий CJUiяний nосуд з копьоj>()воrо

І

8.00 8.40 91.40

товлений ,13 заJІ13а, етапі, 1117.~mtя сЗолО'І"И!Й кпю­ чавуну, ~nr;орових

Д,ОвІдкова

ЧЕТВЕР,

м'ясоруб- а 13 м~uk.:"'fY". ки. гасниці.· примуси, ло- 11 14:1s П.роІ'(')еМІІ: Чи'rинсьиоt дарства та Інвентар, виrо- І

оамбліь сЧорноаемо--. ФІ.пьм сЯ спІдчий•. сНаук І сЩ>ав веJРІІІНІІІІt

13.00 14.215

13.45 Л.ІІІJІІЬКОВа

І

11.46

11 18.00 темФІльм сДО'І'Ик. сили, 'заJІІзничноГо та ав- 11 16·~ ГраІФ'І'ь юнІ музикантомобільного Транспорту. 11~ 19.00 ".АІrrуап-ьиа камера. у власних піДсобних 18.30 СІЗ mодьмв І для то. .цеЬ. СеІсретар ПаР't!ІОМУ господарстах rромадян . в ІJ киІвськоrо заводУ сЛеиШмайже всі види вторнниоІ І · сЬІSа кУ'ЗRЯ~ о. п. Кова-

свровинн: ганчір'я (у ви-.~ 20 ./:~P'l'

для

Ф.Іп!М-.концерт сПопtФонічJІf заt~аnьо.вии•. Квіт'и у вашому д.ом-1. НоВІІ'ИИ.

t-4.25

14.55 15.15 16.25

І

'llg:rJ g:;:r-1iPП. 16.40 сАзбува добра•. з цик­

вивільняє значну І

кількість повноцlнних ма-

складні Істи-·

НІ-мецьиа мова.

1-1.115

'leмn\oнarl' cвltry з фут-

дІотІІм. с~ри вecent амtи·и•. З сеРія. Ш.10 ІсІІа.JІОЬ'Ка мова. · 12.40 Cnlrвrae І та.ицюе а.и­

сЗустріч КиУвс,ькІій

беG­

ив.. Тепежу.риап ба"І!ЬкІв._.

11.05 ФІльм

захист..

rаранту!С)ф.

10.45 еПJ)ОСІ'І

Т!ІІЕВАЧЕННЯ

if

не

орнестром•.

бету. Збtрн~~лr~п абІраа Apre.n..-..-.и. • neре;рвІ 22.45 cьorolUI1. у C9i'rl .

11·

сОсобИІС'І'ОІ

ЖИТТJІ:.

16.40

ИультфІпьм. І. Стравинський. c:Кan­ pfrччto для фортеnІ-а.но з

промисяовості та коопе- І ПРОГРАМА УКРАІнського рац11.

ФІльм

9.55 10.25

2!.fФО~оІ~єсарєв

копьоровоІ метап=г1І, па- 11· у· nepoвoi, дерев но • 11 11 леrкоІ, х1м1чноУ, . мlсцевоІ

.

ГІ.мн8.С'І!ІІКІЬ. Док. фІ:т.м.

8..25

11 ~::N~ь молодІ. 11 JОІиеМ'&'f'ОГраф~. , КомапьноІ мобlлізацlІ cиnn- 11 роткометражнІ художнІ . r- 11 фІльми сПоговори моєю виnних ресурсів краІни. 11 мовою•, сСМІУІ'е везІ:нНJІ•. . Споживачами вторвнноІ 11 21.00 Чао. макси-

проrрама.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА UT І ПЕРЕААЧІ НА КИІВ ТА О&ЛАСtь

8.00 8.16

СьогоднІ

18.45

~ свІ'І'І.

,

-

у

сОс­

номІсара

Новини.

22.40 11

з ФУТ·

ФранцІt

справа

Пе(Sре•, ТеленовеJІ'а. · 20.45 НІ& дQ6ранІ"І, діти! 2о1.00 Час. 21.410 сVкра-tнськІ візеоvиІІІІf•. Ест~а розва-

МупьтФІпьм.

11 .

Варшавський.

2<1.10 1:.

Уобецькоrо те-

llofC. тепеф!.n•ЬК. ~' 17.40 18.00 ЧемпІонат свІту І

Аитум.ьна камера.. Ф.\льм-бапет сдім прн

1g.oo 19.30

=16.1~~~=-апr\нопв~r~ма~ 17.00

народно-

шення

ЧЕРВНЯ

10

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА -

11 л.ебаченн:а 11 16.05 НОВИІІІИ.

п'ятирічних

розвитку

І

1'4.30 Hoвиflilt. 14.50 nок. телефіЛЬм. '15.40 Коицерт ансамблю

СИР ІОВИНУ планів

ВІВТОРОК,

1

вторинну Виконання

сНОВЕ

червня 1986 року

:212.00 '

ЧемпіоНат с*У а фут.

1'/8 фінап-у. У neрервt Щодеинвк чем­ бопу.

ntоиатУ св\'І'у з ФУ'І'(SоЛ'У.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕВАЧЕННЯ

10.00 Hoв:RRJt. 10.20 РИ!І"Мічиа rt~. 10.50 КоtЩе,іпней ЗІШ сДружбv. росlЙСЬИіІtЙ

РязаисЬКН!Й 1f81)0ДИНЙ

11-~~иоrе.ркпуб. 112.20 ·12.55 13.10

Циоков,. Новиии.

П'\)О'І'І)ама.

~

., _

Сьоrодн1 -. Дет. меДІІІЧноrо працівника. с·Ііис:оке ІЮКІІ·-·

14.25

Мутпф.Іпьм

ка

аамов-

ленив.

15.30 Ceno t люди. 16.00 СJNІ:Ва сопда'І"СЬR&. 17.00 ТелефІ.ІІьм •ПРйІ'ОдН TONe Сойєра та rекп.ь­ бер.Р1

ФЕна-..

З

сері:ІІ.

сМайс'ІІРН · МНС'І'еІІ"І'D..: Народний aprm:т YPCr

18.05

о.

19.00 19.315

Луценко. Антуап:ьаа

иамера.

CIJI<Jtpi!ВИJ08 МІІиус оди. инцІ.:.•. 3 ЦІІІКІlУ сЧерез

обставІі'ИІІІ, що CJCІIIIIIIt!IC'JP ·~

20.25

ТепефІлі.м сТочtеа

РВІМ.

· 20.46 21.00 21.46

ono-11

На добР6RІч. дtтиt

Чаtс., ·, · ~ ФІпьм..аж:тава оrин Во.РУІUІ•.

сМаР-

. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОТРАМА UT І ПЕРЕААЧ1 НА КИІВ tA О&ЯАСtь 8.00 11мнастmоа. 8.15 ФІльм сПраво иа по­ ~ Q.4!0 МамИІНа шко.ва. 10.1(). РосНtсьІса мова. 10.35 Проrра.мв· ЛаrrеІйсько­ rо тепебачеиия..

112.05 13.415

1

Юноnuорама..

Ф. Шуберт. Вокат.аий цвкп: СІЗ·ИІМОВИІЙ IDJI.IIiD.

14.30 V світі "І'ВІtРВІJІ. 15.30 ТепефLпьм сСтавка, бl.nl.ma за жвrrя•. 10 ее.

,pJilt -

сІ·иенем

маподІІ

16.25

pecnyб.IJ.~

~ООІ'ЯН"І'ИИа

Руснаиа.

11.00 Ро3ІЮВtдаю'І'ІЬ нашІ ко­ респонденти.

17.30 18:00

Моулtотфіт.Шf..

Із ска,рбницt свІтоqрr МУ3КЧИОІ кУ.ПЬ'f'УРИ. 'ІИ. РИІ'dСЬКИІЙ-Корсаков.

18.30

сРух•·.

Дон.

цра х.Ірурrа

r.

телефільм

ІлІ3а.рова.

1

19.00 Св\Іr І молодь. 19 .315і До!f. телеф!.nьм. 20.00 Вечірня каmоа. 20.15 Це ви можете. 21.00 Ча<с. 211.415 ТелефІльм сСолоІІt'в- ний капетdшок.. 2 се­ Рія.

І

Друsс

Індекс

друнованиІt

14.040

61.285.

,Рфсе'І'ІИІ'Й.

аркуш.

Oбcsr

1

Тираж

nримірнІfldв.

ЗамовпеннІІ ~ 2001.

·

#91 1986  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you