Page 1

ОРГАИ м

Гавета виходить

ВРОВАР

1 с·ь

ко

r

О ГО

1~·

РАД

'•,.

17 ввітна'tU37 року •

1

.М 91 (6964) •

дослідження кос~ року в Ра­ дянсІtкому Союзі здійснено запуск космі•. о корабля (\Союз Т-13•, пілотованого екіпажеІ\1 у складі командира корабля двічі Героя Ра­ дянського СоюЗу, льотчика-космонавта. СРСР полковника Джанібекова Володимира О.lек­ сандровича 1 бортінженера Героя Радянсько­ го Союзу, льотчи::а-космонавта СРСР. Саві, них Віктора Петровича.

1985

науковою.

станцією

Гідно

кожному з

обговорених

( (_ ,

~

,.

.~.

,

~

.

\ \

У· міському комітеті

І

народного

контролю

пнт.:.

.• І-.п

реа.'Jізо

ве rеринарно-

санітарний стан

\дТВа

молока

його державі

том

реалізація

перанш

склала

nроцента

виробни-

· сор·

всього 8f'i.7

від

загал_ьної

нільності при завданнІ

99

:зо го

Технологія ви­ ціннщо харчо­

продукту .тут. не

тримується.

цlалісти ють

не

а

з д і й с н ю·

належного

Це і стало

го,

що

якість

до­

зооветспеконтролю

причиною

·через

молока

'fO

· низьт\~ , радгосn

nроцентів. Господа ре тво менше здБє охолодженог() молока, а також допУСКає :завищення його кислотності. За чотири .з по 10 виною місяці така безгосnодаорність призвела до збитків на cy:~ry 71 77 карtованuів _ Не кращий стан спраF

<<Жердівсьnий»' І племпта хозавод «Рудню~ о держа .ш відповідно збиткіЕ 5795 l 813-5 карбованців Розглянувши питанш, r:езадовільної роботи ке рівників і спеціалісті.в на званих господарств по під вищенню якості молока. І·rіський комітет народно·

1:з

го

реаліз;щією

тварин

ниuькоr продукції І F радгоспі <<Зор~»- Тут тан зуміли <<ОРГаНІЗувати» ро

боту

по

виробниrнвv

1

транспортувАнню мо.rюхя що Лише у першій поло· вині травня першим сор

йоrь

до . .'55.9

peilл!~'>'RЯ"nпrr-

nportf'нтa,

nідвищРнnю

-

96

а

притягн:vв

дr

.:щсuиплінарної · відnові :rальност! керівників ГеС с:одарств т.т. Загуменного

r:ис.nотнІстю

єодити

20

році.

ремонт

фермr нJ.;r

се;~rиnолків

()а

• MOЛOIIOliJBlJДV

uів і \'F'"H ·1 ·rlR.rJiR наrлі ІІj'ЮТЬ V m"r·' ·Рі і РІ J\'1

Чvканова бе;)печити

;:І?

,,; r~иtІtr"ня

своєчасну

ЯRu~Ii ·І\1О.~v.-.а·

nJ L rи.ш

лака,

Ні!

В

Е

зоІ'іпв'язано бNІПf'реІ'ііі\·;· переробку

мо

~

(:"

ф'"

_ 13,

І.

Петрук, Л.

В.

Л. КРАВЧУК, директор fІtабрики. (Матеріали про -адобут­ ки працівню:ів легкої nро­ мисловості читайте на другій сторінці).

До СТ9ЛУ трудЯІДИХ

Блиаьдо 6000 тонн свочів реалізував державі

І НаЦІЯ. · · ··

І минулого

роІ\у

радІОСП

«Зоря•. Тепер rородн~:ш

я'·,их ~·а"Є по кілм:а су- борються за те, ~об знич-

бУдівельно-~Іон- швидко читає

креслення.

ш.:·.

~рганrзоrзано

Садовськии

Хочеться

також

Дооре

мІжрядний oopofJJ ГОІ\ /Іанці, я,но"ю ке~j є О.

Постійно досягати есРrІ<- що. при необхідностІ замі-

річного

За

п'ять

населення

заощаджено

.

~

тисячі Кіірбованців, при f~ошторисній вартості

5,7

об'єкта 86 тисяч. .

Уся ·бригада сІ:ладаєть-

за-

MO:riOIOJ,

більше,

ЩО На ніж у

них робітників, бі:1ьшість

цює за

таиюr

і

котра

У

п~а­

колективним ПІд·

рядом.

пунктів

із

коровJ,

дить у

господарств, щодня

по

І

(

Вона

по

Приклад у nродажу

район:v

збільшенн

цінного

харчав

ro

продукту державі П' назують депутати. Наро:

ний обранець

райоюіої

сільської Рад Г. М. Cef гІєнко. яка l;Орік реалі:J., 1зла 3.976 кілограмів м• ~о:<а. цього року його зд. .1а вже понад 1200 кі.l• грамів· і майже одну TOt· гv м '>:са. Відповідно п

(зао

і

кі.'Іогра:v~;

1270

..Jадійшло молока на прні \!аЛЬНі. ПУНКТИ І З ГОСJІ ~арсrв депутатів сільріід

Г. Г. Водоп'.янов6ї

В. l\.

.::ергіf,;нко. Понад

вл~

'Иf<ів

корів

l 70

реа.1і;)ув;;

~ерЖав! по

1300 !

:\ілоrрамів

молока.

з~_1аrаєть~я

В.

райоб'єднанні <•Сільссптехніка>> вЩJоБа;:J;ж::но Q

!~Ій

рацnроnозицій

їх річ-

еконоr.tІчний

ефеК'І

<ми бригади

,3уванню і

На осочинах доріг

l

не-

renep

'1!;()рпслих

грав.

~кnrиrта•и

иа корм худ~

ЧИ;\1-tЛО

їх

ранию

зон-

городи пу.

до сто.,у трудящих ві..дnравлено 27 5 тонн редJІсrш. цибулі, кропу та ін· шої .в!тамінної

60

ти

прод~·І\нії.

тонн більше пr;о­

торішнього.

А. ФЕДОРОВИЧ.

Дружно комплексі

Х.'llбороби

радгоспу

<<3ап.1авннй>>

Рані·

г.о rоспо;щjJ­

сЬки доrдядають

за посІ­

хо·

рами.

електро~юто-

Возатори

запрr

! ти

«rа~чинсьБИЇ!>>, <<Со:;о­

::>- І данка'> •

?сленком, Є. Я. Макурl- тепер. винонує

:тvr, М. І. Ластовецьким, струмшь

тои сами~ ~tеханізованих ланоЕ І. О. яки 1

розчину

1 '· П. Акюювим - для · ' Шёпітько та l\I. К !:.,рі шівського молокозаво- повертається в бак Із· си- пенно. Вони дбайливо до-

:у.

На

стеми трубопроводу.

цьому

пІдnриємств!

двl

амІачнІ

хо­

одильні установки АУ­ 'і, з'єднанІ з великим наповненим

Рацnропозиція

Революц!У

.

.збирати

їх

лення грану1.

29200

жувати годин

1168

кІловат

електроенергії,

иарбованців.

за

рос.1инн.ш.

механІзатори

праrrюють

протяrоп 1

з.а

цей

св1тлового

час

• ntвтори -

СБ-1

\'

ПОЧ3.1іJ

виг<J rnв­

Носить

цва

а поцрібнену масу

тра­

.\Je· UJB. до ar-

,5

доставляє

з

npичeno~r

ЕОІІС(")\1Олець Сергій ЛИТІ"· ЧСНКО.

Стгr.;тно nрашоє маіпи­ н;сrсщ щрн

f\(),

6отою завзяru

агрегата ЯКИЙ

.11нки.

і

В.

С.

l\'Іі­

КЄР\ є

ро-

Так

трудиться

дня.

виконують по дві

норми.

І Якість роботи від~rінна. Г.

В. ШОСТАК.

трактором

радг о с п д.1я

гля;:хають

ла протягом роиу ваощад·

регата

(<П.lОСКЇRСЬfШЙ>>

І

дозволи

розсо­

ВИ рОТОрНОЮ KOC'ilPHH<.J ханізатор В. М. ІІІ t1;,

Жовтневої

овочіВНJНШ

рають

систему трубояка охолоджує

г.овертається в бак.

почали

роооту.

ІJдильних уст;ановОІ< І. О. нували ~ідмовитис_я ві~ 1 На мІжрядноІІІУ обго. ни.х. Ф\ нкцію 1\}ІШалок , бітну працюють лаuковl

іі. CП"UiRЛhHO CTBOPf'Ha 1.1І'І'КЗ цехv кор:~ювироfни-

ордена

·'

вами,

.'.JОлоко. Потім цей· розсіл

nм. Розсіл тут охолоджу-

Є

Llloб

у г.роводу.

по обс лу- .ше я в рух

ремонту

З дикорослих трав "l.:J.JЯX

кварта-

Н. БАРАНОВСЬІ~А. Інже<:е!> - економ і ст 'ПМК-24.

· сосом

раз_ І

;щав 4800 карбованців. ше в охо.1оджуванн1 його r ваntи 1\артоп.лі. П вироІ:'.уОдна з найпікав1ших брі!.lИ vчасть двl спеціаль· 1 ють на п.'lощі 310 rсІ;'Іа· ~~инок розро6.1ена чле- ні міщатш, які nрив(")дИ ' рів. Переважно - ц~ сор­

'ком,

BEPJ<;:C

здати в третьому

~1і.

цю

Вед.''ЧИ догляд за поr!-

Протяго:w п"ятіІ місяцІв єть~я І nерекачується на- і В

ущюють

більш

перший

вдруге

:заплановано

електродвигунів

кіл_ограм ів малок:, набагато більше, нііt

у ·середньому

Недов.

Обійшлися бе3

д•

надхо

середньо:-.1у

·

Дитсо:~ск

Це .на

~:инулm.іу роцІ. На r;ожен із п'Яти прий~ІальНІР є

.на м_ 0

очдов1 з почап>у рпку на

·63 тоншІ м'яса І ·:я із професійно грамот~

тонн

вr>ас>іІ

го обладн~ння. а Лиrс~-:1.

,

•.

теріалів

більше

:-:тадника, Мельника. Фрс

дана

робІтничої

Іlер~можця-

пп юс '

значнр

.:ова. Заступнику керуючог• сільгосптехнікою І. І. Б і

1іновському

конкурсі

майстерності.

с:оІюrо виробі тк:>'. еконо:~Іії відзначити

~. f\y своF.часно І якісно прr

тонн.

«Приn"1іІJ·,,

контролю

НОІІУ

чук, М. Бондар.

79 'ОНН .wатеріалів дозв().1яє ко- сущтінних тру дівникІв під· за 20~ центнерш ,0 ~ 0 '~ІВ м'яса, 544 тонни мо .1ОІ:а. лективу госпро:JрахуJ.ок. розді.:тУ, як ветерани ПМН на к~жному з 80 ге.парв. 70 тонн карІопгі. Цf' Зокрема, бу дівельних ма-· В. в: Омельченко та ОвочІвники пr;оrю.1l\ли

Це

задовільний

ЯІ\і за

та;.кних робіт в.l<JенюІи си· в разі потреби може з ро ла~ш на І 05.6 пронент а. бити розбивку об'єкта то-

--12

НИ».

самоплив. . рабиицтва

чо­

йоrо

М. Д. Нuав•

профес!й-

TopiR, при~Іі- тивності виробництва. ІНІ· нює виконроба.

нгдійш."lо

!96 ТОНН

яr:е

69

завершуєтьJ:я.

ром, д.о столу тру дівників

міст

чіс.яців. у

розглянув

}t ,

молоRа. вав n:r::ш

м'яса. яєць, І·;артоnлі, які влас;;ю-:и пі~собних roctІO-

1\-vплено

вують державІ раДгоспи і!ІІе.ні Мічуріна, <<Зо­ ря•, «ЖердіВСЬКИЙ>> і nле!\ІПТ3ХОЗ..;Бод (<Руд­

у радгосп\ ІменІ Мічуріна. приміром, через не-

том

por-:0:~1 нільr<ість

нішньолІу

На своєму черговому засіданні місr.Rий. ко­ про незадовільну якість молока,

тру дівннць,

П.ІВ ~п.. &1! · М ·

досвідо;~t

Успішно nроходить за­ готівельна r:ампанія і у ІИ­

БЕ3ГОСRОДАРНІСТЬ мітет

не

:пайrолов!f!шнх

органlзації робоrи по! •.. О.ІП'ТІІє\;~1с~-~-,-І·r'~г"'fа r~;_ ., 1.ж:•их ;ро::J·есій і опанtJ-, но перекрити цен по!ш:зЗ"''"!'fЇВ:Jі у насе·ІеНІНІ TцJ.JJJ.І .v "" · · 0 '" п ·}І ник на кожному з 500 "·'·' · · • ra;reя з початю. · nor·y \'С В\· є нові. Серед них особ•' лишt;ів сільськогосподар. ·' " '· ·· гектарів одержати не мен ШШІ'О трудчться на по ліпо Dпсокою. ква.1lфіка• . . . 1 -. -. ських предунтів зі сл~·ха. .:. .· , ' . ~ : цією вирізн_яються веrе , ш~ 150 центнерІВ nрод:;;к ча~ш курсів при обко:-rі р) д,~,ен_нІ тпсадка У сс.1І ".·.~н П!І1Н . В. А. Тащ"_·к. ціl. "r{ра·І·нr', на Пух:.зщ: .Р. сг_у ля.р.но с~." рав-_ В. ·-- п·. Ось;;tак. М. Г. Онп· ·' З ~.вершуючи сад І ння п І зІ 'с·.'ІпартІ·.·l· ' .• .t , • .. ьо1 шшх навчаються голови ляю ' 1 !сь J:з сво 1 л:и п . ана коn ст горо, 1 '!!І ПJ"r:o·J•Il виLон~в fl я пр1.ЄН'1'0. Висоиоквал!фіко- н . ч У и_. ..• rш >_и ви:<снком. ів Pa:r'' І-<иївщп- ''.: . •• "·.' • '': •••. ' _• " й , ти 11 1 ячР.е з ·вдан 1я :1 nт;о ваню1 є і бригадир. Він на _повни . хщ_ в ед\~ гь .о:ни. РЬЗrіовlсти ЙО:-Іу бу ЛО " • . . а І • .• ' умt'То. організовує ' виr>Об- рабнок К)'д,ьту ~'·. я~! б: ·:и П]:О ЩО ' адже З кожіrим дУКТИВНОСТl . на Н'И'ІИИ" прОІlеС, леГКО. посадженІ 123.5 процента,Прі!UІ р·~атзу• _ 1 .ПОСІЯН_l рані-

завдання.

контролю

ЦІва І коп.

етапів стали

Гоtnро3рахунок

дарств р2алізую'Іь деріЕа-

,~....._.",..-..~_,.-~....-,---------~-----.."--..._-_.-,~

народного

п'ять

віж торік

ві, зростає.

В роботІ сесії взяв участь прокурор області Ю. О. Антоненко. Звіт про роботу сесії буде яадруковано. .""'!

травня.

30

ко е>б~Jінювався

''t:;Щенко.

·

Д .. Кравчук

1\І.

рІчних .nла- ш

швеї-~ю- нів. Сnисок ударників цим

(працює в рах::нок жовт- ловік реалізували шість ! ня 1989 року}, Т. К. Тро- більше річних планів, 40 хюtенко (на її робочому працlвню\іВ більше

депутатів І. Г. Марухнен-

r(l.'loвa планової

питань.

тористки

сі.lЬСЬКОЇ Ради нар<JдНИХ

Розглянуто було іВІіож інq:ормацію. щ:о роботу міськвикошюму в ~Ііжсесійний пеr .од.

по

Літ-

Нещодавно голова виr-;онкому Логребівсьної

ду КПРС>> (доповідач rодова міськвико:І­ кому В. М. Зволь). З інфор11хацією «ПрЬ завдання nідприємств, установ і організацій r.Ііста. по виnоианню радянського заt:онодавства по охороні. навкоJІИШнього середовища•> на сесії ваступив заступ-

прийняли вІдповІдні рішення

більше СеJІ1И

як

Більше,

1 ·\

м місЬІюї Ради народних депу1атів По з;·ій- _ сненню рішень ІШітневщо ( 1985 року) Пле­ нуму ЦК КПРС і гідній зустрічі XXVII з їз­

реІПІі доповіді і

таким

трудівницям,

Цим успіхом підприєм- роки п'ятирічки виконали

червня цього року в залі засідань міськ- · виконкому відбулась друга сесія мІської Ради, народних депутатів ХlХ-го склИКtl!JНЯ. На сесії розглюіуто Питання «llpo завдан­

участь в oбrczo-

колектив

він виr:онав

6

Депутати взяли а1tтивну

мисловості

зобов'язане

про-

ду НПРС. Свій n'ятюt!- д~титрРюю. Г. І. С/)і.1ігіо-. ного свята швеї-мотоr.ист­ сячний виробничий. п.'Тан ва, .1. П. Щєрnак та ще ки взя.1и участь у фабрич­

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

1.

свято ство

легкої

~<<Юність» !:нен! XXVI з'їз- на.1ендарі серпень того ж п'яти. r:or;y). Іх наслід,'ють Н. К НапередоднІ

СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

комісії міськвиrюю>ому О.

зустрічає

пр;щ!вникlв

Rівської швейної фабрики Ниївськоrо виробничошвейного оJ'єднаr.ня

«Садют-7».

1985 р<>ку

НА. .КАЛЕНДАРІ-1989 РІК

ЛEfHOJ ПРОМИСЛОВОСТІ

Тепер станція, яка перебуває на навкодозем­ ній орбіті більше трьох років, здійснює. nш;.іт у законсервованому станІ. (ТАРС).

. НИК гоЛови МіСЬІ;вн,.;онБОМу 1 '

червня

1

9 ЧЕРВНЯ - ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ

Програnюю польоту корабля «Союз Т-13» передбачається nроведення спільних робіт з орбітальною

Субота, 8

Ударний фініш n'ятирічки

У n·аnьоті "Союз Т-13" .. , Відповідно до програми мічного простору 6 червня

К О М І Т ! Т У. К О М У Н І С·Т. И ч· Н О І R АР Т 11 ~ К РА І J1 ~ АЕ П УТ АТ tB КИ І ВС Ь КО І О 6 Л Ае ТІ

НАРОд Н ИХ

са:,тu грану-

ІЮРІЮ,

rоловни.й <:гроном. ля<rорник

В.

П.

Чередни­

ченко. Ланка пранює пов­ ний світловий день і впро· ;J.овж його виробляє б.1и:Jь­ ко

5

ТОНН «СОНЯЧНОГО КОН·

центрату:~>.

П. ПОГОРІЛИИ, секретар

nарткому.


*

! стор.

~ trepвюr 19S~ р~

Завтра-День працІ8Nикf8 АеrкоТ п;оlАисАМостІ

· :к:СJн кУРс

· Ваrомвм• адо.6ут:sам:Іі :Цобр.ими

показнинами еоцІа.лІснmио:І'()

мАйСТЕРНОСТІ .. -..

серед підrириємсТІJ Міні· трИмu 1111ц1&'1'1181 ~~~ стерства лєгкоІ nромисло- вих . пІдцриємев

верхнього дитячого трикотажу. Перевиконано п'яти-

вост1 УРСР JCOlleR'I'J81 ЛИ1W~.Ееи1х~ прtІС!8• присуджено трете місце.. 'ІІИ'nІ ллVП • JІ,цу КПJІС

вер;<ніх трикотажних виробів для дітей, з обсягу

піхи колектІ:ІВу? Насам- nочИR допомаrаІ прац18JІ· перед 1'е, що тут постІйно нам ЦехІе 'J'I. бР'U'ад ~

реалізов а ної

дбають

продунції,

з

nродуктивності працІ. Понадпланово випущено· 41 тисячу штук дитячих тринотажних виробів. Виrотовлено 1 поставлено то ;J rовельним органІза-

про

цt JO• 27' '11РУдовп

квалІф!МціІ молодих робітншrів, я:ІОfХ иа фа~риці переважна більшість'. Бага~о дає вnровадженвя JIOo вої техніки 1 рацщ:юпоек· цій. Тут 68,4 процеН'fа Jl&-

159 обслуrовуІО'ІІіо бршца І'• !teA ІІU8НТІШ відомий ВИ· зальниць. yщJ.Ju.u~lll •• QO!!OJe "фудовою днсцимl· 115-120 процеитЬІ. У JIOitl, воt його бригади частини а'язальющ,Іt .-в О.1ІQП118'1. · бригаднОtе mop· під сум- ущільнені . н• 130 1 ..,.. ор1"818ацІІ 'J8 сти-

nроцентів. Цього року вІдбулася _,наменна , для: працівників

lillrJ!I08li•R праці.

Капер~ . . . . . . .. 110ro сt!.RТІ щ• р~ ,шцо-

аують на фабриці 1 JІі./tе­ 1иднв1дуІ1JUаІІоrо ~­ лJ:стнчиого змаrцц J~P.

pw

ВеJІИ}(а иині.в о,цинадцяrоІ

и

...,.. річни. Це p~l~ •· f.

М. В.

Ц&J*Ufo, Н. /J.. ,llicrpOX480 8uдiJIIDIII

to'I'O

ІІа ІЦ"Qрt ... ору т ~омq

'"

110к-вас~-MycІiuJ

...... _..

r~

цсвкчм:к, ·

па а '18411 •PDІD • 1epmua евее •'8!'1111Рі-..

88JIДIUIII8 1 • .,.. ...~"

ДUО 'І'рfДІІТІоЦ=р .. • двuадцатоІ JJ' •

PtniODO'IJICЬ . . . . Jl~ ro~tиx, Із зв•-.... ІІІUІеJJеЖ· жеИИJІІІІ rрафtка пр8фО8 І молода в'ІІЗUЬІІRІUІ

лua

Catr(. . .

ROCTPtЩJt

вивзу).

вала на екскурсі·! в це­ хах фабрики. захоплю­

те _

во взяв директор фаб· рюш Микола Трохимо­

валася

нало оволоДіла проф~

вич Нро л ь . Він щиро

rкалі .

кими. ді.~овими. хвилю­

ючи м и. Після підведен­

ня

підсу~Іків

стичного

вив

соціалі­

з~1агання

ням

з

її

сло­

і

поздоро­ Іванівну

·

Надію

Литош

Почесною

цеху

свою

чергу

щиро

подякувала

тії

уряду

та

відзнаку nраці.

за

П

високу

скромно!

Дала

дІпися

пар­

слово

-

шанування,

до робітни­

чим

вона

це

за­

служила? Сумлінним виконан­ ням своїх обов'я:'Іків, плідною пранею на благо рідної Батьків-

у

ученицJІ

поріг

цького

Гогмівсь·

цеху

про

Ії

иа

галузевою

1

виготовляє

стрічни,

раз

_.,.

toOIII)~. }:іе бQ,ро3н стала найщаолив1~ ~ t 1 , ~ ~n. Ос1о ,!W!СЯТИІUІасн~к

..". ІІ!М ае:і~ .....,. • p«9t8ac; ....-.

;ou. ....;

НЯ

ІІ

грудним

.

тка­

нина ки,

ми

знаном

десятоУ

ие

приємно ти

те,

удар·

ково виконала сту n'JІтирічку,

особи­ вигото-

1'7r·

n-

ки

Ій

достро­

СІ­

1f11!r·

-

родНОГО KOHТJ)OJtJO. ПО· кладені на неІ обов'

цінни­

ще

цехи

дІ, член президіt обко­ му nрофспілки працtч­ ниюв легкоІ nромяєmt­ востІ, 'Ілен r~Y1UI на·

сумлінно

служить

,ихоиУІ,

ПРИКJІЦОМ

У

роботі для баrа~ робітниць фа~кttи.

усвІдомлюза­

що.

IIiJrЩI!rSit'

другою

•r•·

на ­

подарунками.

а~~<­

гою домівкою. а& мунІсти nриtняJПІ П • члени КПРС. B<mt · агітатор у с:аоІй

п'ятиріч·

грамотами,

не!

·

став

м'єю, а

супер­

нагородили

npo

КОЛ• еrttИВ

ства

ництва . . За що удосто­ tлаеь медалі сЗа тру­ JХоау відзнаку•. Водно- . час

~

штат ла

табору.

А. ГАВРИJІІНКО.

niO· ших виробничників. Іііу.l!ІІ paдroeni

Весело й гамірно в нерськом у габор! <tСоР.яч-

відремонтованІ

спальні

ний•. Про належні умовв корпуси, клуб-ІдалЬ1'ІJІІ, по­ для відпочинку 260 його фарбовано спортявІІІ май·· юних

мешканців

працівники

мас З .

l.

спн енк о,

подбали

завалу

nласт·

Р уба н. К К Пи · В.

l.

МалLцев.

В. І. Мишко та багато

lli·

данчики,

vпорядкова!{о

те·

оиторІю.

До ре

nрийому

nlтetl

підготувалася І

доб·

ar.>1iHI

страція «Сонячного•. Во· на п~дібрала чималий

орrанІзува·

закупівлю

ський• · .Вперще

.овочІв

у

сВеликодимер-

·

ходи,

1

n1иnl

змаrанн11.

ВІдкритт.ІІ

itO .. .,..,

~

- га бору нe-repnлnt

о'І!иу

ють змоrу навчитис.11 ви шивати, фоrоrрафувати. ВИГОТОВЛJ!ІТИ м'якІ lrpamKИ, еиліnлюватИ. сп!.,аtи,

Вони -rут втретє.

нов!

Ігри

~!'У · м- !І!д доброІ

щиро І ус.

ІІJ8111. wЛП •luJIOI: ~ній транто-

.11t • •

~с.Jd

llln'e1*1l

...,. ..-. eїe8;:fJ)pt

~- ~ст. Та й сам Юра нs­

·~••Іt

ntonя

школи

А~ _· ~~~ tn'I'I'W м~аиі38ІГОJЮМ і аа~

t!j ~i'I'RW'IO• ~-cТf!PR XJІ()JЩJI е: на канікулах 0'11 ".,.. . .~ 1 ~ ІІ!tацюмв 7 радгоm1. И'Ьнса ,, ~· · ІІОМУ ~~~о: nохвальво. що таRИй РJІе<:JІ бу18а'r11. ~ "~·~~ ~Ід s не тільни 1 Юри.

*· 8·~· ~U aчvpt. ••ІІs"

..~. . ... ШІwдно -~:'

ttU8

Вільm!.стІ. юнаків ЯRИJІ а~ла про Це, пр-. Цfе88J'!И уже аа кермом тр!ОО'Ора ,., хомбайна,

no. =~;:':':r"o 8іт::~~ допомагаюч.и батІІков1 або

.............. ~•-.oro .ІРІ· самосТійно. І я:кщо --.", ••,.-

· ··- · ·

··.

.

·

Jnl<t

вирlшую'І'Ь

mац

вони м

..

,.мра~~~ sutзато.ром, ом можха trere ·· .,. · -_•• J(. :!_ l t м сумиіваТИІСИ - вибіІ Хtхм ~- ~~ ' \1Qo J ІІИХ ЦеЙ СВід<*(ИЙ І ·...м. ~~ · ~;RJІC!дR• --mмуться ха рідній

===

~- ~~r: е~~~Ї 11 JІюбов'ю. А_ це · · U......ettиo rолмие. І ие біда, JЦО

IIOrodll .";" ,. ІІа•.т

_ ,:;

• "-"•

==~N~

сьоrоднt хтось іа вих и•

реоJ)ав контрольну cмyl'ft

.,_хо. І . Sf.XImt!ia ~- .а 1 Іншоrо бороона вияв•

· . .

··

CDI):ЧII'JIJ

naeJІ •е такою вже й

~ JIOIO. Старалися ВСі •

рсмrе~ (хо• 80ВХ1

tte с.прмжиьому.

коиХуреі.

Це

pt.

ro

А переможцями к«жкwg.

er вийшли найкміт.иива

треба найумІліші.

Серед опер

•• І~ІД) талія Малород в Воrд

• ·теоріІ о.-.,."._ •aJt. е•коІ ееІ)ЄдньоІ 1ll1CO вwщиА бvr - •и'm _ Р_ ІrУ _ t д_pyre - Людмила 38J'!1 сІd.ІІьки ripKo1'8 J8ІАІІ4'ІО ва (танож • БоrдапІsки ·· кожне mrpaфlie ...110. тРете місце 11'0.ЮЛипи Сві · OcJ. J rpyl'd, 't8 ,.._. лава ЛисеНІКо (Зазим'тD м~·юn.с• aneJ>t.т.>PK · ма- ська середня школа), JIIO ШІІRноrо доЩ.!І, О.JІПІМ'ІІ nІя Нестеренко 1 Оксаиа

. RoPntK'ЖI, СМт- Людмила Косенко (Вел•

. nІНа ЛксМІІН), Лариса Ім·, кодимерська). Ніна Фео JJCВa, JI10mnua X\111.191'Y1f. сюк (ПлоснШ<:ька). СереJІ веt 'VItИJІ ЖJО1)1 одиостай- хлопців кращими опер~

110 оц1а•JПІ Іх s•аиня ка торами машинного доІннJІ свtрtяію•. Ам tcl 10&- назваm Олександр Євту· ре 1)03YMI.xmo, ~

відпо~тІ \

то­

В. РОЖRО . rолова профКОМІ ~UOA3'

no-

пластмас.

reno•

шенко

(Великодимерська

цІ nав sм&ruw.!l - · ІЮ- середня школа) та Оле!еf

.иepeJtf,

аа мо~!'Оо еан.nр Литвиненко (Поrр.. 11\'Jftl ~рі. J JIOJІi. бtисьна). Та t · 'fY'I', e'neeYet>lri.JOу конкурсі орач!в !!ере­ .-.. n ІІфt11110 юнJ жown. r.rожцями · стали Юрі.t IIO!pll. rмtne 'l'pU• Sобко (Вогданtвсьиа ~

...,.

-.,t

8 80•~ ~ня школа), Qлer Геруt 110рв, ..,... о~ІЦІ!Іа1ІІJОТІІ. (СемипоJІІ(tвська), Вал•

и1:: рій Архиnенко (ГоголІвсь­ Re ка), а серед дівчат-Нат~

: : . 11: : : . . ntи 1s ll'lt&_. 011011

IYJIOXOд.ll'l'r. к• 1181d•enм• лія СRИба (Великодимеро иdмиurt •81'6'1Jnlefl- о-і ська), Світлана Поном,.

ХІ(.

.. · • • • ,. ренко і Галина ПаичеИRо ЗІІ1ІЖ~JІ . uU11 (Семиполківська).

ІрииІ Яремеао (Мохре~

ка се,е.Іа~ ШІІМА) ~·

11•.

ПризовІ мІсця в змaraJto иі швачок ·зайняли Гали•

r:rpan~: . .nt.lt1tRJO · ·•• на Сотнинова · (Нрасилtв­ ~ОІJІЬио~ •-...-,. ат,. Сqка), Оксана Тищенно та м бере. уч•сть . У 'І'ІИІІJІ Тетяна Маматказіна (·На.

І!ОИку~u

ltCII'fJIКJІaenн

8enlfJtOJІIQitJfU&! C.,.Jt

ІІІІОІ

lldiOml

Єsтушеххе.

ІІ!РІUІ

iJ•

оМа Ка

:rpo · іруІновав,

до­

DСІ'1 по •Ymnd ЦІкtльніІ. Гп '1088 виконкому сІль· Pamt Г. Q. Стриrув У Іlд·

врученІ

подарунки.

·

А. КВІТНЕВА. ·

-

НАДРУКОВАНИй · до N JІ . ........_

*ІІЧІ

Переможцям

' 0.1181(еЦJф

[. НЕ ВУВ

Л!fСТ . . . ,

.rmтяиська).

ПраЦІМ ~Qo r'І)амоти,

ХОЧ JІИСТ

пfоие\)еьІІС.r~

ють ІрІDІа Boк.rttJI, 0We11 на Неrода, Руелu Х'о~

що. Поnере.ІІУ в них і

.18оJІІМ кон.курqу. Сnрав_.

. _ . .• . ·~7. Чи ІІуиі• СJІ аlн а иим прекрасно, w i!J)wщeвnl ~аицJІІМ Навіть жюрі не втримало­

CDOp!DJJI

rут дІє радtо ryproк. А ще nІонери ма

розучувати

ІVУ~- -а ~даи'івсьноr середньо!

- - - · · ~ хпк•m~ Юрій Бо6но допо­ А:. · - . ~ Іt..И иро виІk>иання аав-

~ fМtlio~

ЗНОВУ В "СОНЯЧНQЙ"

t~w•• "f1 пх хочецся, щоб його

.... 1 МJІ lin- ~···"'{ому· ...,.

Otreaиa

·

Для правоф.а~ соцtалtстичноrо мnм

перемож­

трудового

1

бореоrьба. Це

8 Пе"!'ІІJІJЖ м.mппають клас Коваленко (Требухlвська},

партійно! орrаиІ· фабрІПСІІ Н. С:.

Ноннова.

побуті.

вихо,ципа

цем

lt'P&$,·

.

продукцію.

ретар заціІ

Я'Кі

ткаля

80,!VIoro ·

ВТН бра~~

говорить

використовую­

1

бум щоб

У нашоt НцП Іванівни аопот1 RfJCll,...,.. так тепло, 1 д'УШtІtІ

фаб­

за

оолl теж напруж.. 1 :apk)Gyoo ~· мtм: адже :кожному о-ра·

......... ........,_ •

~~18. ЖІ.ІНІ

-

передову

Передова

вперше

переступила

rоворяn.

рицt

'l'ЬСЯ

ньо1 самодіяльносТі иа сцені сlльськоrо бу· динку ІО'ЛЬтурв. .

лишня

нинt

широко

Х\· дсж·

Піду і я працю· вати на фабри!(V, вирішила . З тоrо 'Іаау, коли mсля закін'lениІt середньо! · школи мо­

атласні

ходили · ее··

vчасник!в

нею

но:рмою

лом 1 кликали 68 в~ , сtлля . Було nівчинІІІ радісно бачити v стрtоt­ ках І

НИЮІ

стала майстри­ майстринь. · Так

тнрьох

черво­

із подружJІами·

світилками

чак. Не випадку

доско-

ткалю. Вона · nрацює на розширеній зоні п' .RТИ швидкодіючих верстатах sа~сть •о­

кольорами

них, синіх, білих. КО• ричневих стрічка.JІ, якJ

тру­

що

ці,

•всіма

пере­

ткацькому

ти - наречених

тивно, на совість, як і личить чЛену партії, За

вони в

на

веселни . Надійка И• лувалася ними і тоЮ, коли доводилося бачи·

високопродук~.

така у вага

А

· сією,

дів ­

задивл11лася

разом у

працюють

А

І

. • ·_

цей nеріод Надія

sa

ІваНівна Литош

-•••~

_, J>Фаlбрати і аібJІати ,цо­

tм.nl апарат. <..'упернJІоо ~о розrораєn.са.

6jm) б&ЧІІ,.. - uею ра- торІ.а мsшJШЮго .цoiJm ~ТІ() . саіткJІІІМ cm_ІІІ~ перше місце вайнма~

ВИВШИ m..пн t'PIIOZ Шльйои1І 110roRJIIИ Метр1в ПОбУ'ЮВQ corP1•

фабрИЮІ , МИИ'УJЮ и• так ба.rато років, про­

швидко .

Особливо

с-rрtчки .

боті. Вона

як

вnравно

ливалнея

гра­

втомній трудівницІ ще кращих, плодотворні­ ших результатів у ро­

тим,

чинка.

нагороджен­

мотою Пре~и дІ1 -Вер­ ховної- Ра д и УкраУнсь­ кої РСР. побажав не­

'

етрічно~І

,ц.ща'І'В

-..SВ кі І W!IIY І •• . IIJ:~ JIIJI . JІ~се'_ ). lta оrеереткчно-

майстри _н~ JIOt

• -._••_І_е

·

.......,_, . ..-~..

....

N1

щини. Ще коnи І'ПІ.Н· ся в середній Ш1«>л1. то разом з класом бу~

Але й він

•anaJJьиo- реду ж іще аналіз _видоє~- Jioet'o молока ва чис:rоту, а

JQD

•• f()IRAPr1l.

корот­

sa~J!eнi.

,;опускав иомцлку. Иому ~ається один бал. Чи

*':R:, мwwrиc.. в ріДному селі. rww- ~-~--· . -,. · ~Ч"!• .. · · -е 1 АfJ'ОВЩ певний '!

н. с . -:М. ЛисеН'ІИХ, Добром~.

КрутьІ<О, Jlld с:nрави.лис:.. iJ и'll'l'SfiPI'IICJI.

бу ли

~КІа~::ра. ...,~ сІф&·

- . . · ~.

r.

Збори

· · ...,.щ:омmв~тt .,t

·

Rармц., лець. н. м.

Пер- едова

!

· .ili.atjW• .-ь~емо&- вмЬt наступне .завданнJІІ

ІЮМун.tс~! ирацІ. • ВИК011аюr11 liOJІilllt'rWif._ • lнДJШідуаль~ сюц18.1ІS­ _стичнюr :юбоа маиь, СІІІІМ­ моеаних І& дострокоее • иршеиия виробІпr'ІоІ ....

нах . реалізоване . на

.

~' ~ rJІІП!уТИ. trлен!и Ж!!)­

~ ~·

уд.,_

т ів б ; J,ш е плану. ЗавданУ - колектиаl Jlfai8Тil8o,.. 110ro аиаrавиJІ cepe.Jt ro- ua.~rleyc ..,..., ~-... ня із випу ску високоякіс- е,.. кільк• ctu>eleм' ....-х Dt.цроод!JІів фабри- віе'І'І. Je088М'Q . . , . . . , _ . , них виробів Із індексом отаmик~. · k 8&JIItl ~ • UIOIOIB цех N!.З, я:кий ме!І!!ІОС'О моаомм ~1'JIIII8. сН• та по дого•вІрних ці- ше сотні. Тм, 10811, 'МІt .-.<>mot О. М. ЛешуН'О•. XL

першоквартального ше nроцентІіІ.

.. .

.

......

· . . . . . ·181 W"·- lfX _. на суму 12,1 мільйона ною формою орFанІзц,tt Три місяці пі,ІQМд- r - . . . . - - - 'іМІІD нарбованців у роздрібних праЦІ tце білwие, .ЬК В.U• JriO'f0N:y, Мре'3Н1, кв!тІt lfCIOC wi.Jie ..". .-. М:. цін ах. що на 13 процен- · нувалося). , ~ожцем roцlaлtC'l'lrl- Ша",_а. 1'111& ••··~~

фабрики подіЯ: за

-.

'

.... а - І!І~JОІІ, що 3І!fОЖе епередити його ін­ • n ~ •• · · ~ щий доJІр ОІлександр Лит- ­ . , . сВ:.11. _'..-..l'c.-....•.. ВІІІtеНКО :t Погребів? Попе­

ціям трикотажних виробів бітників охоп.пеко брвrа,ц- rрамх року.

1\ами

-

_..,_-

~екад. ц~І

підвищеК'Ш[ тися аа аваа•

.

~

YX}'&In,

Що Ж зумовило

·..

F&

зус трічає своє професійне свято колектив фабрики

місячні плани по випуску

~

ІОНИ- Х .

ІІе•аІІІ8 • . . , . -

....-.

.

:· .

~oвl.tt1 no редакцtІ зазна• ЧИЛа, ЩО ВИКОНКQМОІ\! СІ• JІЬради nрийнято рішення ~f.дремонтувати V\opory ~о

25

КВІТВ.ІІ

1985

РОКу.

У травні мІсяцІ дирек­ !llя .радгосnу ІменІ Шорса

повідомила силами

no

реданц!У,

радгосnу

що

дорога

вулиці ШкільнІй відре­

мо~тована вчасно.

·


'*

З стор.

-----------ПРО КОРМИ, АК ПРО ХЛІ6----.--------

! АКТІКА

ЗВЛВВИІ ЖНИВ

'J' І'ОеDОДарствах району у розпапі КОСОВІІЦJІ майже ПОВНІСТЮ втраЧа· Зе!'І"ТОМ, П Л І!Ц<ОЮ, що'j ЗНИ• еtна. Кормозаrотlвельннки праrиуть ввеетв єтJ,е.ІІ каротиІ!І, а щ>м пІJІ· зити втрати n о ві тр я. !І г о· ІІаrо•вt вма.в; у виконании ПроДоволь~оУ цро- бира)ІнІ пересуwеи~І миси в ' ялену масу cno•Jaти :v у к·

rppur краІни, етнорити 11111 завас кормів і ва

ва кожній фермІ мtц- осиnаютьс.11 иайці~ІІ1ЦІІ ча'·· ладають

soвul заrонн і ланки.

Вони повинНІ

на

повітророзrю·

цій основІ збітоmиц СТ!'ІНИ рQСnИнн листІ!, дІльник шаром не товще цробиицТІНІ молока, м'яса, івших проАУКтtа суцвtпя. двох метрів . лише дос\·· Dариивнцтва. Набагато utдІSUщуЄ шивши Гі до во .1огост! 20 V кожному rосrюдарстві сформовано мехаиІ- янІсц, сІна досушуваННІ! -25 nроцентів. нарощу· ВИТИ

ТВСJІ'Jі ТОНИ СіНа,

43

загото· йqro

ТВСJІ'J ТОНН Сі·

48

актщІюtм

. вентилю· ·

ють дру rий шар.

нажу. Природа відводить на косовицю мaJJO вІUІням. flp!f цьому єnосоДобре проходить сінс з а· ,асу: етрок . проходження веrетацН у багато· б! TPQJIH можна Зібрати • гот.Івля в радгос пі << Гаго· рtчинх трав JJВШе 7-12 днІв. Ось чому важ- поли на два,-':rрІf днІ РаНІ• лІвський.".. Тут заскирто-

лн.о зібрати Іх у стислі строки

фуРаавІ запаси високоУ икостt.

'У радrоспl •Ававrард• xopoЩQJ» прац'10 вІ~ІЩІ8· •аєтьси Оле:нсій Іванови• Koв~~J~e~Uo, Jцro~ •н . 68U·

Про те, ик цього добитися, ро:JnовІдав rоJІов- Рі'ІЧ.Іt СРСР. ІмeJJt Щорса. вкточилисн

І8Й a.-JIOJtoм райсІльгоспуцравлінни в. с. ко. •Плоск.Ц,ський•.

те на знімку. Трудиться вІв ва фrоааюп.лt. Во,ІІJА ремлетучин знаходиться завжди церtч І~ е1ІЮ3бн­ рапьною технікою, готовий у 6удь-щ цІШQу ПО·­ датв технІчну допомоrу; а 'ІUОЖ досТUІІта • по.ае •еобхlдиу аІщ'Іастиву, •

ВЛЛЬЧУК.

""~

KQЛQXO . иа •зиц1. заготовимо

ВправнІ руКИ робіт­ ниць чаето пlдносять до дЄ'І'алей меблів не­ великий пристрІй, що швидко

апара}а

чало

не

скоб.

J

за·

на лін!Jtку, що П фор-

вnровадженоrо

·· ·· у

нас ' до

резуль•

-

().

!ІвУ

Така скоба 6\JJьше за· rлнбщов&тиметаеіt в де· ревТІну,

міцНІ\ІІе

крІnи·

ня

«n1>·nодlбноУ

-

nока зує

ВПJ)ІЩ~НО нІщ,на tнших.

ГО

·· Олексій

-

жу, що він виnуск а є

Заува­

не тільки необхІд.ну

поnередниvом.

Старий

верстат

складний

для

ки.

до · роботи

му

необхідно

верстат

ньо­

часто

· разів

це

.

аал .

ху дuжньоУ сеяа ·вша·. соІТдан: ьких

ко ; ;и

~трок

.

Я\<1

t~e.

Д! іДОМІJ

З

Ш и rий . П . М. l(рикун. М . Г. СІ рой, М . І . Мар, ч е нко. Д. К 1\оно»чv'к. А . ·· І . ttrrn(rnчvrr. 1.

Стро й .

О

л.

ill eP · Р\Н. р у н , С. З .

n

І(

0 :І1Р <Ін.

Ф

Ши r·ий

·

Стvой .

Т

Р.

:ТЯГНУЧИЙ біЛЬ у шийних · gребцях, з'яви·

. BaBCJII лась

.... Цей ІІJИnадок ком звичайний у

Ши

\1.

А . Л . Шеве· Н л н~1ась.

за

двІ

збіль· масу з:~~ичайним

nроцентів

aflo

доби .

сІнажу має nl.Іtl- nеJ)'еваги. Наприклад, ско­ шу~ати "рави

м~на иа

для нього

днІв ра·

7-10

иіше. JІЖ

на сіно .

Це

укосу.

СО8А8"ІІоІ, .ЦнІnрІ т-мw .. ну,

На41

еамм

його

пересущування.

На

-

нашій

практиці. rовори?іо дире,ктор Харків­

СЬІ«)ГО

НЩ

ортопеда

В результаті вимиеаються цукор й а r .Інокнслстц,

новим

рІв,

ко-рсетам з

~З}.Іоблеяим

майбутнє

1

16

І

пол\ме·

нашими

краУни .

вони

адІ:в

вечі-р.

ЗІй.ЩІ!МСІо у скорботІ

аагІібли~

;~ітр.егься

а

на ·

ших· сернях.

Heлeri(;J . !~<>Ша

на цолю · с(> nдаток ли вони фронту.

оралІ.:t рали

врnжаt!.

CTORJJИ .

виі\аJ1а

ВсІ си

вІдлнвали 1 <Я nл·• ПІ>})ІеМ(!)t'І;І.

землю. За

верстато.ми,

сІяли,

l!HI

І

НИЗЬ•

МИІ)3 fli~OJO, S~

з невел и·

Jffl!!"r 3MK nри зберІ· rаиаі: лr1 ..1е 5~10 про· цеитlа. А перетравність ПОЖНВІ.fІХ реЧОВИН С!нажу пр•tп:н-.ІІо така сама. як ·1 св1жосмшеноХ трави .

61U IOrr.nl

nові:rронепраrrнцхм маТ& ріалом .,... Ж(!lptm, 6-р!!-

ц

ПОЛІМерНИИ спецІалІстами.

розвант а· разІ•

жу ється І розтягуt~:ться хребет, зникають прИчини

ущемлення корІнців

.іби · · лчІ

ЗаВОЛ( " ,;f{ИМВ

ростили діrеІ

• .;ещnш1

~а-

Спеціалісти в галузІ ор.

в&n Такий

мпеn1У · і травматології ве· дуть своУ дослідження в

11.11

nepeд:Rtx, l!O т~rе значно зручніші.

н~р- •oбЛЗl(YlfOtt

:rs

3ДОfЮВ'и•, KOПTatttJ

З С!!івробітника•

м' аваJІе&J1чвих

вих

і галузе-­

наунових

устаJ;ов •

СВ()!ft!И цікавими

ми дослідrцJки

вже

nошука·

захопили

! виробничиикlв

на

шаруватих пластиків, ви· та. А R!fl'f)fQBJІnt ЙО!'О ХаJ)Іdаському ексnеримеи· готовлення яких за спецІ- можна в умов.аJt раf!онноt таЛьвому ордена сЗнак альними

замовлекнямн полtкЛіиіК1f,

був

тривало ранІше , як правн- рукою матеріал

ло,

.мІсяць -півтора,

манІтні

полімерні

би · ut;r Пошани• ~tавод1 протезна.

ортопедичних виробІв. Тут

· ·

різно·

тattl мате- вnерше. в краІн! 1 иалагод· жен<) експрес-виробництво для рук, ніг, корпуса, нУ ріали І дослідЖУЮТЬ в іН· • П 1 ла~орато.· pt!, корсет !І здоров .11. ослу· р облять теnер · зразу, в ститутсь~і1t присутностІ

шини - ПІдеираюn.

пацІєнта. де менt оона3&ЩІ

гами

працІвників

зр~~ ємеТ!Іа вже

пІдпри­

скористат.ся сотні nюдей ·1 тІ. кому

який сковує рухи І часом А щоб !IИ'fJ()fJиnr Kt')ae:uy s силадиимя викривлення·

призводить до ос.nаблен!І&. nоетщ, YCY!JYTR з•вчlіУ ми хребта, J!Hi не пІддава· 1 наslть атрофІУ м'язІв. сутуЛІсть, nne'lt П&QІС.,.. JJВCJІ раніше виправленню

Легкий пластмасовий кор. розnра!І.nяють, наn))И!tJІаJІ, . з

чизну вІ.. вorora . . НевАОВ31 А одержапа де nохоронкм,

цолі

ane горе, здаеапос~о. ме

3

їх

84·

жапо розпучатися не10. 'І .Фашистс~ону НІмеччинv ц­

вистояли

запрошенІ

але

тів до повноцІнноУ працІ. Нові вироби в кілька

брапи с:т~ршу •очну Иатtо . ЗапишипасІо з ІІоІІОІІОАШОІО Map!Eto. До самозабуття пра .

на

багато

цtовапа

в

копгоеnІ,

що8

За·

YIКJJUШ ·mдШ~ lliД ФllіШ

we

И.. ~~~~~. ІП(~Х fОСnодарствах

пoattpQ~:щo- ка. Пров'ялювання трав веН1НJІЯТОt'а до вологості 55-45 щю­

п~инна бути на 0.4--о.~ центІа гв'язане

---н!ко п и

MaC!f

допомогою

звичайвих

лауреат

Н}{~ький уклtн Ім!

с ·~т~о

І су,ІUІТ·Іо аІ~ну .

фQp~yJ~II'R.Fl

Так. !ІRсата дІльн•ка у

уиц!.о нІєтю -..еханІзувати. To:-.ty t й еебtвартtсть його в де·

8

сет добре фІксує полuжен· ІІРУЖІПІМИ rумов(ІМИ реме-о Rr;>pcertв. Державної nр'!м!І СРСР ня хребта, дІ'> помагав ІіЯМJІ . Вонtt стаоРtQ10ТЬ · поО . О. Норж. - Завдяки швидше повернути паu\єн· rрlбмиQ м'изQt!JtJ fC!fYC, М. ХАВИНСЬRИR, r~вматологіІ,

вІйна!

вашІ с;ивІ на.а живими,

Пам · ять про

tiPUЦJt!/tr.i коне пов_t'і'рОJ)ОЗІЮдl~ни

Особливо п.риваблюв хво· ВС1!11ІКІU ВІJробів в ·пс :· рих те. що не треба наді· мерІв: ажурні комfрн, неQбхІд&о було просто по· ціл· вати важкий •скафандР•. пояси, рукавич~m. ranМRJІ. зб~_СJ! суту.постІ, 1 хворl

скІ.іІьни дісталося Ум, сол· датським вдовам. .після

роз,..вітІ \ СИ.!tІІ.

Ж І нки Немов

ще

. тепер!щнІй

ГОНЧ.ДР}'!t.

,.

вІльно яка

хвилин тому безси· Ло висіла.

пластин,

h~IIIIBPTifl в

рукою ,

· кілька

роботи

На ВопзІ й ПереІІшІІн

Що

можливість

рухати

-

ве·

ж о р f' r<>kH:y' воє.нних · доРІг Це Є І. LІІнІИ Й. К. Т

п

меха · щюту,

заnrв­

веді чІ

односе ; ;ьнів.,

no B E!i)!f\'JП1i • l(

тий .

nокра·

щено настройку нІзму рубання

В.

чора н. М.' Кuнон.еІtЬ І Н. 1\1.-. Q\V1.~Л!'!.!lli2~ J!!!.~_,~~ ­

М.

довговІчн!с.ть;

витра-

че с ніші м!сня . Скорботна rиша

М

його

розробок .

вдів . Ух а у стт:ІІІ. сня т h( J BCІ nриирашений з-ал клубу, Ум бул1-1 вІдве:денІ найnо·

нa

зб1J1ьшило

РОНІВ ВЕЛИІ-ЮТ ПЕРЕМОГИ

нов у вали

Застигаючи, вІм nостуnово зarnepд!J, став 11ручною оrюрою nІдборІмю І nо­ тилиці. ВІдразу ж угаму-

єметвt . За це/:\ час rvт вп-роваджено 18 йоrо

Того дня жителІ РожІ&

вен'rнмr~ тІв ~oJflнa

. дІ.!аицм. До шиr "приклали вів, , створюються· умов"& ~•ичайно акритиІ од!Jгом, . :rеплий •комірець• з ела­ для видужання хворого.. . навіть непомІтний сТО'РQН· . стичиоrо nо.<Іімеру. яни й Н й ньбму ону. що 'ft* lfJI 1 а вІдміну в L1 звича · ·байдуже д.Jta ncJtxoлortч· вІдразу став точним вІд· них ,корсетів із шкіри 1 ноrо caмo:R. &'JYТ1'.1t. пat;J.~R· битком цІеІ ДІлянки тіла.

шо на­

давнє захоплtинJІ Мос ­ кальчука. 24 роки тrtv · ДИТЬ~JІ 'ІК Н'З ПідПРИ·

продук·

ни. учасники самодіяльностІ

нила

ножа.

... Раціоналізація

виходив

то зменшилося

40

верхнього

спрямовуючих

тивнtший. Під час оо­ боти на ньО"му набага­

е

змінено кон­ ІІРІnлення

високо­

з ладу . Новий · же вер· ~тат довговічніший. у нlлька

Зокрема. струкцІю

довжити

булО вИ· Через

~111/l!I.RH!$

що дозвnлило nолtпши-· ти якість продуІщ!У, . по·

настрой·

нориставувати

якісний дріт.

був

на

ОСНОВИІ'>Г~

б~rато

nроду кцію, але й має ряд те х нічних переваг nеред

достнган-

Доярха Н . скаржилась ·ла сильний біль зан! · мі.ла рука . Ріwення ліка­ ря з.аалося хворій неспо-

BИRYCJta:t'~M..e .· . скабу • ДО&ЖИІfІt JY~J.JKiB 11КОІ н& З мі,J!Іметри · ,аовша.

nлід

nотужии~

грlmм. 11011тр~м. Чt~з шити збІр кормоаuх o.ttи· ниць з гектара, а пере· rищень ко~ YWt fQ,To· травного протеІву "- !І& внй. 50 процентів. Тому веJІИ~ .. Ту-т о($~'~;JЩ>'8е ~а

Лікує

верстат .

:верстат для виготовлен­

nрацІ

rрави. то повсюдИ<! можна моrою

· ІІЛЯ ЗДОРОВ'·А ЛЮДЕй-

· ж ·.-сеJІІУ•;

тиме .40 иеІ ltl.at~piю та nру~ини . . ~1м цьо·,

своє І

ву y{(ЛttJta.aть ва rра~ает1 в'а.цитк скошену масу до 55-45 nроц е н­

одержати додатков(') одиІІ-

rато ' Q.іt4М1нІв. За пожив· нІстю . сухоУ ~ечовини мо-

Р. Меекаль•

ЦайновІший

сноби,

23-30 процеи'fіВ, ІСОІ1НУ- звільняються від скаше­ ють nідеирачамк-копІСУаа· них -rр.ав, яюЦо Іх заго· чами. потім mдссхлу тр&• тое.D11ти на сінаж . J1po·

ви·

tнmoro. Вlи на.денни

новий

ють, а коnи вмі<Іt воло~ · лі~сі>кцй• . .«Зоря•. 1'1'1Bl ани•rtьс.ІІ JJO Лука або nол е швидше

у

· · !ІЮ{И міститьс.ІІ 0.9-1 -жаль, у багатьох гocn()o nро'І'Илежаоm торШІ. На · ttQpмo,a одиниця, 110- дарстваJС скошенІ трави метр •Ід іrочатну JЦИІJt · t40 rрамІв протеІну, ба· довго J1ежать у nокосах. ПОВН!СТ!О. f>бJІИЦЬОВV1Q11Іо

тор1к. иова•

тор 111~~

• чуком

новатори .

Романqвич.

• polm

p~l

тат пе.Qа.льщо~ у.аоско·

наявну

ЛІдв'ял,ну а -радгоспах «Авангард">, ж ~r(jlб.a· !мецІ МІчуріна. << Нраси·

два nоеноціннІ укоси, на торі!! ntiOдYJJaiOri. rp~'J!:;y Приготування

-

у ХІJІоrрамІ Ух сухо! речо-

~oro верстата,

робнюtтао

· техніку. В цьому до· nомагали йому й Інші

нам

'1

Продемонструвавm•

ремонтно-енерго·

вІн,

.

роботу

ось раціоналl·

Ось

cNJІai

'I'IICn каро

мує.

механічного цеху. взяв­

-

te

~а!Іtзму' p)1Sцusr ·.ІІРОТ'У:. мехмtі3му n~дaort. еttЬб•

Верстатів

косовиню

Якщо вчасно скощувати вil%l•J.Ia, чер~~ ~кl а дооо- ІSO!iOrocтl

RJ(. Л н;..йкращий строк Осно~ний спосІб заготІв· абоания зланових по- лі багаторічних трап ка eni.ztoк змtн11 ~~х.аиtзМJ · 'І&Тох xonociк"tJt, бобових корм -:- сушіння Іх на ctQбтцс.хуvІUЦJ• ~ •.к~ ': ·- буто.нізаці.ІІ. 8 цей час но . Важливо не доnуtтити

виста·

ся переробити'

но хлібних злаків.

д,~ 'P,!OJ'O 11!&•

затор Олексій Романо­ вич Москальчук , робіт· ник

ІЮМ1ЧІf'ІІ!й ·ефеt<Т боваицtв.

же. на яких Іх можна було б ВИГОТОВЩІТЯ, · Не

було.

оази

зер·

в

с'Краси· багаторічцих трав на сіно

ЗЩ\ЧЦО ПРИСІюрює збИ)1аІІ· cYJtopo додержув~ти 'FеІСІІо- Іі.ІІ nepwиx укосІв. Усі тех· . С.Ие своєчасному. Ад· кий виграш мають rl гос· СТІ браку а61пьшnс• лоr!У. J'іодt"Уди цеІ .ме- но.поrІчнІ оnерац!І при за· ~t~ б«гаторlчяt трави ма· nодарства. які rд5идно зні· випуск про.цукцtt. E:te()o . ·~- го"Ів.лt єlцажу можна nов· . . .і01') иг.МІлt>wу поживність мають тр1І.ви з церщог~;~ то,ц ~е tд\І:ЄТJ>С.и че~~ бJDIU.JIO

:кріпити nружин.нl бла. :ки матJ)а.цІв ліжон та диванів-ліжок, блиска­ вично оббити тканину м ' яких меблів. Юлька . років тому на nідnрИємстві по"чали використовувати снобо­ забивний nісто л ет . Але для

попов-

~

постуnа·

концентрата­

nеревершуюта

биа~р1чп1 уrlдд.ІІ. Трави. 20-25

.. об'єднання . . .

доnомагає

J(opмoao.t

мало

перед

значно

q«"JJЦ>. Т'варцfі'Ннtm доб· ре вІ{аюn.: резерв

трави

ми , а за вмістом протеУІfУ

кор-

·WJI .ц~раму цоглядl і . ~'Іасн~:~му ІбираинІ мо. ~ JI&ТR W. .ІРІО.Х .110 ЧО· ана IPC'I'J. 11. ~ тирьох yнocl!s. ИОК 8J461ЩJQМ . .ЦХ()о

деревообо

р,обного

Більше

поживних

-

1(8ІІQUІ

nрО-стора прим1ЩЄ11· 11.11 дільниці М 2 ви-

робничого

лод!

ються

~\и. :tJІачнть І молочно! ~.цунцlt будемо мати

НАШІ РАЦІОНАЛІЗАТОРМ

НОВА·

лtвсttккй•. масу відразу

СТаJІ tстииа: у корови

Фето М. CeiПDI8ra.

ше. Ось як ue JІ()біtJІИ to· вано вже 400 тонн цього створцm Pl"' У радrо. cnax ІменІ 60. цtuuoro кор :-.rу. Активно "' "''

і

в чому схожt. 1 про кож· НУ . З НИХ МОЖНа рОЗrОВІ ·

даfи ІJе

один

вечІр

ОУЛ(І ~ ХІ!ИЛЮ!і. І Ч<І . rroв

np()

невмирvше

ІК\ночу

вІрнІсть.

rІJушити бІп~о.. ПІсn11 П•р• МОГИ МОІІВJ'НУІІІІСІІ 1\ОДОМ)' Кат.я. А СВРUІІ асе utelllliiiO . за сином І чоІІовІиом. 1

То

сьогодні ве•

rt.

tюхnння

FІІДдё!НІl' ТЬ

СЬКf)МУ

І

·Юnв'я:нtv .

... ВІвдя

гриrоР•вни

оося

MCII L ' ИН

Конон чу"

;

::и

Bi:r·

ді•ей

1\ОІ',.лоса

найкраще

; Й tаміІ4

знати

Яні

"ере>І(И· ~аІ'vт.,

Ane ue CHdЖV 1\ез -~ :·'"!~: n-,tLІ ення . життя "fl

· Зотівна

wec .еро

'Р"">'ощі

rpO ,'\I:JДЯII<"bf!OM ··

бnarocnoвilna чопов і на на, янІ йшnи захищати

момое

nlwo11 н• " м .. рІІ Ши•о• ,., .... щм,

..

nrпне

лю6н\сть, стІйкІсть І м у ж НІСТЬ.

чекае:

<1ов.ериу 1 ~" · ·· .. Ко1104 •оnоеІн фрон• ма DунаІІ

·

noreиr.

З "~лими ді··' "'" з~nиwи­ nис;н адовами о. І. Wнта

злегка наза.ІІ.

вtдтяrуючи

плеЧl

кор. РАТА'У.

Хариt-.

У. Ф. с~. у, І. Wеирум.

бути. Всьому

т1п~они емутом аапмшмкІІ в

Bllh!Y.

СтроІ4. у т.-.v. ЩО с:~ годнІ ІІІІ'!_ве04о мм~мо І ......... ll\i!SO, І ІХ tDYI. ·

На мчорt вІтали ! мате,ріІ . С.ІІ.іІІ. аКИХ нинl слу·

Jиpac r""" своіх маІІІІ1', 1 .-. Qнуки АОРоеАМ.Мм с;тuк. їхнІх очах. 3а . ...Ммм, хто аа~

ТР!бе . . ,. а

мир.

світові

no-

Ненавиджу

проклинаю

вІйну•.

t'Ipwl, піси1 в.довам ~:":=~~~МАН ~~~о,ОАН!J.\ІІІ_. прнсаяnмн ведУчі вечоРоніще ІІІ& 10•r_,.aнc:t ра, !! таиеж rono!la проф· Перемоrм nJІнАшпи і'Іохорсщ. · кому pajlrocny сБровар. ки ао м. 10. Wе•ьм 11. І. сь·-"' л ·м Шита, КрИН')'ІІ, r. А. KattoмOi~·te <>nЦ. • • У. n. о.,.епІ. ц. 1. етрq~~. J О . Терещеако, зааІА: юча 'on11 іх ІІуаJІ не -~ .. ·· мІж • Інwм.а. А• .._ ..... /lnUe<:l'(.llЦOU радгсспу 11а rx 4Ім. · За · с:а•смІМ.· Н. 1\t. Іщуи, ·завІ.дуюча нІст~о v nP•taІ ,._._ 1 нмїс r<луоом р Л Шеверун Зi180t8P.!tl ІІВІ\М"У ШАМ\! .... Т '· . .UрИц!l~JІИ ' "' ' ' нqсц~о..ам. . еадО ВИСТJ П hрацtоваІtм м ..ее 1 м KOJЛЩJiiloQl фрон rовички, ево·•х чоnо•ІиІІІ о. К. Н.nм· ВчІ(тельки • пенсІоне р к и мас~о. о. n. м• ...,енко, м. t. П" Ю Бреус КІІнмас~о, О. О. Wмт-. L; І. · · •

• Але

чи можка забути,

;JBI'PHV ІІаСЯ .IJO DJ)IIICVT· нІх . П. С . Ши1а. стnа. "Іття . війни? ХІба МОЖ'!ІІt Іа(')v•и

:,;1

rt> . що м\А t'И!і ВИ•

· en· fi;.~rьf{I R cнn1 руки? Цьа.

nlc .

ЖttJ;. І Ра.ІJІІНt'ЬНІА ДрміУ, GJt()PQifRI:i11o lltИPHY працю ~.ill

.!tiO.Цd.

На Зt'&.!tlfY про цю не-забутню зусrрІч дІти вру. чили вдовам квІти .

га і{ І нІ' нІ ,Н'ІВІІІИ

го ніхто не має nрава за•

П. СТРОП, ·пенсіонерка~

'


':J

;lig червня 1985 року

CTQP·

«НО В Е

НІНОТЕАТР ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ОКРИЛЕНА ПІСНЕЮ ,

·І

І

'іО\О

J

дівчинною

v

оплєс:ни !в. Та}; І

J

зf.нра

вліе

своіх з~м· не РQЗ.'Т:VЧ<І·

.'!ьній

У

сцені,

ле~:тив

ваоо;нюмv

середнІй

сам()дія

знайшла

им внїздпла на гастро

·житті?

бр<1.1а участь в о,11м

л т Б

т

-

И.'ЮRІІЧ

соліст.

р

ветеран

· Шжrшсьнт.rv , ·ут і ім. 1\1. В ..

J н

·я Б пай <:е ..rва.'!а фаху -

І:

содиrш

хо-

Чп

робтою?

своє

в

Ганна, ян

дві

стv-

ка.'!ина":

мета.1ургії

а

з

хо

д\·С·

V

со:·юв'ями

ЇХ

шІст<'цІ,r:с

пlciri

її

твор"а

хоР'І

·0,

в

fІ\()ГО

Л!ОД~ЬІ\ОГО

г. ·Р.

nrpe;:t

ЯІ\

,,:г~І:•r-

~ої

Артемчук:

мови

та

--

т;::~:с

<<Лідія шиrення праці

, .

с;{:··І

с"·ттс:~с

і

в

!>~rІс tю:>

p:>rrrjJГ;,pv

rm

crpf·'o~!:''j

яі( r':t ~·

с"1"Ї

rr;i (,,.. ,_ ."v "v

лова міського метоrr()() єд· ra П.ІІ. Та!, І .~ нання вчителів vнраїпrь- •доr:шьо~·о І·:е:>:::І!ІІІ>а.

<Жеа

;уюче.

П"""'"J~

І;.о!І

.тіітерат.vрн. ЦС-:-JТ~.~rнст~р:J.

... 1'/Іоже, лr-:r:a~ Із пісІ:! Ії r.псту:-::1 п;1:·.1'я-:-~ють джеn~:'1иться "i"f г.псn·J'~ rrпл~-І~тrп'п r:нrt1'~1,ox п;п nрафесійна творчість, її пr-иє:'.;ств й уетнr:оп ~1іста активність1>.

А не TaJ\ r.нmю в•:нтl'.''ІЛі

-

Четвер

пс.1 е г "и й

r::-,рячf'

а:-:.':<'д''Rі1:ІІІ

l"'?TC'

день JТЛЯ Лі>ІІї (),,::>нсіїв- рапп Вr.·,ш:ої 13іт<ш:шm1иї ни. ll11сть уроиіr:! Піс.:rп віі\І!'І. (ан:<':'ТІ їіі rн,:•r•·

nихо·

з

шноли тан само чекv.ють дості і чrтr;orn ГІJ::ос? 1:а rюнання... Вперед! справи: треба cr:.1acтrr :ю- дonri porm. Привітно сте.'!ятьrя Ш' юr вnеред! І. дівчина урочні nлани па зав1та. il:IctCTl-!RO!O ДЛЯ себе відвl$ти бібліотеку ... Та ред r·c!n· ю.•г11, І щ;,. т; V

є

тШнІстю

на

'l

незнайому

-

сцІ'нv.

стуnила

Т'>'дИ,

в~ит~льt-~а

до

сьо-

рі.lІіііІ

Нр()rп:r:г.гl.

й репетиція 1;-тrт І:аnІ':І:І\\"С заняття нарnдrю- д:.;віІшу піста ... са~tсдlяльпого хору_

годнІ

I:r:te

де

n~~м·нтаr.:

ше

тr.~і

r;o -

ю::~:1

ПО.10ТНО П тру­ чергове

с

11.10СЯ

д

у

долі.

х

і

rf)

в

Нраси- Там.

рІдній

у

районному

до

'

·~йже

ц

ть

с

рені

Е

li 1\

r

п'ять рокІв

молодіашІ

І с

та

1>

меШЮJНl!ЯМИ

щомІсяця

ЛІІІ-\rtй

фі,1Ь~І). 2,"і- :;о

<<П

тн

Щ()

~зп~єш.

літературні

fіv.гато

ло;tіїІ:r!ОоІУ Л'!Г», ·л:;нfі

irirпo

:зGпра

слухnчіn. н.1уGі «Под. о<ю.:t:"!'JТЬ r:ом

та

ЧЛС'Н

ІіО~ІІтету

І((ЩСО·

в!дбува· :~~·~трі.чІ

І lвники НиУнською п •t<JHc·

rypTO- r~рію.

.и_.,птюІ .шrІІtи. б<'сіJІн с!!, ~1 o:i0,1J

Іх лекції,

.

u•

про реакцІпну суть

письменники.

pt'.~l-

А Іrcщo.'1<JErro осоіі:ІІшо rrп.no пpoi'rпrorJ r.f''!ir> '·!!1:1· н~·Еnння Вt'П'f~:шіз Бс:rп· І;ої ВіР:п:щпІІої.

доповнюються пnrР:юм те· матичних

слай,1ів

чи

У't<JсниюІ

ГJ. Я. ЛІОJ([)В, J. М. !ІрптуJІа. Р. 10. Сухnнона.

BJ!I/J!I

г!У, nоходження pcлirii'itm\ свя.т І обрядів. яні :1авжди

театрів.

•~r.ної філармонії. :оІ'іливо наси•а'щнс бу­ ;;оС:ота клубу пІд час

Іас .І го

діа·

.

.

ГОВО.РИТЬ ЗАВОД~СЬКЕ РЛА~О с

u т

r

r

·n l б

3. І ч

n б

о,r;r:ди з ·іі .\І анн у, ся

пІкавІстк' торr·м;іІЩВ

І IJ('pf',lH'IЇ З3ВОЛl"І;КоГ< о.

У

ти

ро:1rtові,1ається

виtr\·сках

:а~1и. :~устрів

\VКUЇЇ

аального .:rі.nьнипя

:ЗДО·

. 1ьного ~і

ІІ.\lИ'І~ .·.,

ІнформапІя

1'··\1\1\НИ(·'ІІ

.'\1'2 І тг

!пфоrщ;шіі!но

оl>чпслrоняльного

А.

Ф.

Боктrь,

рндІонузла

Г.

пrнтр\

or:rpaтo~

R.

Я!!УВ

Вони турііуютн·п. щоб .1\о· жен. випуск

радіоrазеп•

був цінави~І.

за

vч<Jt'l!l11iir.

(Іта.їін). Іір::.т .дітєі1 до

бу цинку

дент.

н

'r·l

,.,

сАмодіяльності

ку nь тури.

·

АДРЕСА РЕ.~АКЦ/1:

ror",n,·иo \І І ..... ~-ІІіі·І

JеnРц..сни "- 19 • 47,

c;,fl.f'T~. t1і1ІNІ;;,,І.ІХ ner.\ ;J-1_, . . ~ .. !-·' о!:ІМ Н:-\1•":1'

Ре дектор r: ФF :;~ ;.1 • Гя::1ета flhІХОдит <'" ·11 tiГlf ~•. ,Р Іt-J:~'i 'ІИ вь1л~.аа· вторник cpen;o ,, .. 'Н'"''.

.

і

., ,.

мас..Івuо

:;нтІ

'ff(1f(

: .. са

'~Р\ ;.:_.r,ш:

Of

місцевого

р•,бсrи

"Іf<І о

~iJ:J02U.

-

обстеженню.

B!JllOBYЄ

·

lJ

·~·

Броварсьха.·~З'РІ· трестУ . сОбJІпобуrреибу,JІJ>

118

_no

·

I:rn•;ю<mcь

rшіпІ~·іюго

рішrш·ями

рону)

( 1981

льницl,

(j(i~lff

колоні

юІх

ііі;юІІІХ ІІJІХ

за

·

штуну.

Звертатися старого

на

базару,

пнlв.

а,І%ресу: · м; Бровари~. рmв

Строк навчання Е.1РІПр<імонтерІв на

що

!lЕ'ПТ!І

11!Ш.ІІІІІННОТЬ

!ШЙ

ні

іІІ J(')JЄC

І'"С"-tть Ї"1 р<:\3()\1,

(іра.'ІИ

учасн.

:rосr,, ІJ1.<J

сень

в Сісс!дl.

;.т! ів

•!11\1<JJIO

В('JШ­

всІ

В<.:е:

НК

Інструменті, ;(ОЛЯ ТОГО ЧИ ,rозитора.

ригrнта

від

·тресту сБроварвпром.вtJіСіСJn~ .· ·.. ·~ ·

ба·

-

ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ POB()Тtz . г.()ловаий технолоr тре~ту;. мулярі, стопярі, бетоИJІРі,

· ; tt./DrfC?'iliRlQC; склярі. малярі. штукатур~. ПоКрtвеЛьиWїси; ·' - працІвники без сnецtа.ІТЬи()СТеt :8, &астуu· · ним навцапням на У'fб~воМу ~~~JІІ,атt. · ·· · : Оплата nраці роб1тннк1в · вl.іZРQJІб;-ІфеІd• а.'!Ьна_

Один11ни

забезпечуютьсJІ

пропискою. Трест має

2

будинки гстельного тиnу

rnж:>ЖИ'fХО11

.1%Итсu:ки,

2

І

житповІ

Особи з трирічІЮю · nJ'Ol'IRC:К010 '!7. міетt·· Бровари' приймаються на квартОбmк~в''срrавІ·

НfІН'ІИТ!ІСЯ

ЧИ

ЇНШО~ІV

яка твор•Ій ІІІШОГО НОМ·

музпканта.

та

мІжміськІй телефомній · (j'faJІUlY• , : :, · ;.- · : , Тривалість робоооrо., дИя'~.rел~1dІів':-

ВІІЯВІі-

б<Jп,нів. а

ТО~ІУ

: ··

СтипендІя 52.:._63 крб: ,·· . · :·· '· · ... -. Після занінченн.ІІ . заия;'і'Ь,'.'·•.а;u.ІСЬ'еJІ ··~.а

з пих пі­

rx

113

·· :

·

Р~.·

прr•флrІ1о П<1 гріоТІІ'ІІІІР.f і П().'ІЇ 1"!!'1!1!1\1 Піt'ІІЯ~1. З rшrв111 mo;!lf с~іту борють­ t:я :1<1 ШІ[J. Л С!~ЛJ,НИ зa­ L1!ff:\ll', 110('!·:-•ВІ!ІІИ \"1111 Пі:t 'l:'ot' _ т;~Е•ІХ 3\"С.Т]Jі'ІеІІ !~Є18І"ОГЮ1! ЦіІШВІ/.10 fiVI{

грати

4, ·мte,.tLt.

З!П /JВIIV

тсrн·р ро.:нниритr свої e~ІJ<J!Itr~r. Ве:ІJІІ\У ~·в<Jry fiy-

ЩІЛЬНО

те.і!ефоиіётЬІ· ~ 5 місJІІІіШ; ~ · ·

бульвар Тараса Ше9Ч(:НКІі,: 18, і!Ц!.іІ" I(Qpta: Тел. 24·31-61, 24-61-11-;·· · ·.і.:.,·,· · · ·~--

!!)

11· Багато

зн?.ють

\і\·сь І п!;r·.т!в,

(,.

.,мо

~:~~~тіс~то~~тн~;J)е~~ 3~~;k~·

лекнії-І{ОfІ·

ра ·•і сть.

•ом•,

медична. з міспя n.роживци.ІІ·:'(В. ІІ:кІй'·•·ІJІ! ~· ти. що нІде не nрацювала t ·=mt.U6;iiil.mreь, ва утриманнІ батькІв).· .або ~j(о"В4 'КииМ~а; · 1., фотокартни (роЗ мІ ]:ЮМ ·ЗХ 4 ·: ем.); ' " iJ ·-:· ·. :· :·· . ·

на·

~lc~r;ь у~нrі '·~нІпnли

•О,

проводиться nротяrом. року.:· : ·, · ~ :~t:· •1c;:·f . ··'·. . До •заяви додаютьс.я;: · nac:tto'Pf;""~ds1iXR , ..._

Вели·

в· дітеіі,

·.·• ·.. ... ....... ~.

годин_ ' . .·'··'·< .,, ... . .::і·,•. :·;· ·· : -·· Пенсію no старості; телефо'j;.і~'і:Їі'~~ з 50 роJ:іІв. При про,І%овже~t~,~~jf,(·~~ зберІгається nовністю. ·, · · ,, •: .·,-·.·. ':. ··. · Прийом учнів І-з зrua~mx ·:;:'cneut'a~ctfd

6

Приємно булс

GCІчrrпr.

~.

~--.

·

тво­

воєн.

коnійок

телефоністів, ·~JІ~~трь~~~fІа•'"', :; '~··~ · Приймаються особи 1з :· c~~elЬi~bJCi:~ ~'111*·

~.1\'~'.!PHJf'

Вітчи:тпної

ших

45

ва постІйно д110ЧІ: · ~ев ·81~ .· . "f'

Л. О. F>r[1.1РІІІ>() Ош.r:ося I!!J-0 фо:а,ІіЛорrr і пісні ча­ 1юї

1Зr>О: nапе­

РеспубJJtкавська иіжМtе'ьаа.·.:~t.U. : ·cт1UQ11s • ,:. : '· ,. ".· •• . '· · .1 .' /j'i ОГОЛОШУЄ ПРJ{ИОМ: 'УЧІUВ· ·. · ;}.'

лl'r;ці\і 1.1IO('TPV·

r·рш1а,1УІІІ<"J,ІНJЇ і

~

тарний. смц.

:

JІІУ )f::'ІІРУ, Я!і !ІЇСІІЯ. У розІrовідях пе!І<Jгогів М. Л. J\In:шp. О. J!. Вербrщпної. еів

·· ·.

·

rіагnто rrpo or~pr\1i ~1\":-JІІ'ІНі іПСІІJ~'\'ІС'І!lІІ. Так. напри­ /{.'!~:1. ІІС',1ПГОГ ~.1. 1\1. С.'І!О­

таІ\О:\1V

··

Yupu.llliiQ· . . .. ·."-~ . . . .

м~·:тr;аrrтін, яr:і своєю ~тзіістсрністю пІдкорили Г.<'ёІ' Сі.іТ. Ді:lІІЗЛІН.:Я 1"<1/іОіН

СF:ячс'nо

.

по безготівковому· ·роsрахуикУ

рі:З·

гра~1заппr·ащ1

~'J)68i'()Jf. ·. ауJІ.

рово-nакувальних 'иfuzкІв.. ЦІна·-

•J;ll"iiЗ, про 3Н<1~1е!ІИТИХ

:-1

м.

вtддlл J<~Ів:·. Те-.11. "5.-ЗQ-64.. · ' · A.IPdвic'l'PQIL

2,

мав.у про.11аzу

СJару­

ЮШІІО:mторіВ

ММяр1-Ш1укаТурв, DOo

Броварське уuрав:dвІІ.а тopdJud

ri]JO ;::иття В<'ШІ­ І

тресту·· cT~oJI'iUrJ>

2

~

І IIi:-JJНl­

вil•;J!:шm!llx

APЬitC!JIIЩfa.

Звертатись . ~а Цре,::у:.

:30

P~cJ-:ьrror·o

М

Жд.а!!:ова.

ШROJ)I uн:vJrl

!li~><JEOГU

ue

За пересувний Х!іР8И1'е'Р. роботи ПРQВО4Я'rься надбавки до заррбіТИQТ liJia'f:И.-.. · . ~-

с. С<'.'JІ!І;ої Дю1СJ:'ІШ педа­ гоги tiJErJ.lll прm елч . ():m:1f,l{0 ЛЄ'ЮlіЇІ-НІ11\!ІЄр­ Ііf1 Ні1 рі:ШІ ~~~·:Н:ЧІІі Tl'M'I. І:! них ·діти n!:нrа.•rнся

liCJ.r:нo

.. ·. ." · ·

ц1 роботт·І:

мулярі, бетонннJtИ,_

~1У:1ИНИ.

есреннііі

о6лкомунуtФо:пtниJІІ,,.

нрівельники, а та.кож. ви.~нроби: І :~стр~.,.

зaCO­

crpe,1!1iii

РБУ-4

ПОТРІБНІ . НА . ПOCt'tЯiit' 'РОВОТF:

3;1 JІl;ii час в пілщсфних

~ІіСЬІ>ііі J'\"y І та

:ra :PtJICИT

СпеціалізованІЙ .ІІерес~вUЇ · wu~id-~RtJ ·

!Їідро­

ІНl!\О:ІіІІНЯ

й

виконувало

·

fІ!,ої \1\":1:1'11ЮЇ ІІІТ-:О.ІІІ ~!\1 !ІГ.і:<J С/;.їІ(l';!І.їІ!СЯ В рОбО· ТУ !!IJ y;:rн:r;OJ!<IЖ'IIHIO ідеЙ r;о-патр:опtчІтого іі есте· СТ<J;о•tОГО

а

І раніше

!I:rr:I\'~тv !Щ ЮІІ'С. пе;ш­ їОГ!І · І;роn::рсьтіої всч!р­

ТІІ'JІІОГО ВІJХОС:<1!1ІІЯ

ремонТу димових та веитп./%JЩ11·

них каналів, а також виnрабуваниІІ

3 іі /{ д

у

5.

·

внутрішніх електричних меі)еж.. . . Акти про обстеження ·вваЖаJОіrЬеjr ..il~ ·· не тільни БрnварськоУ ·rсісіt'РС)з~:хУВ:КоВо! .111-

запІІ.

Після рону роботи

ли

в

opraиtзagJY

·.'l'fiee'tY

сім'ї. що потребують житпо. аабеЗПечуJ()'і'ІіеJІ кІмнатамИ готельного типу у uсрцку· ...'teprи .. Прийом працІвникІв .иа l'Qботу.: n6 ,срrц!ЗІ)· ваному набору через бюр~ .з працевлашту.

Інше. ТанJ бе·

сіди допо•.тгяють nітЯ~1 К>раще розу:\tІти музику.

вання.

•.

··

·

-

Адреса тресту: и. Бровари,· вуn.: Киtиеьха. 290-а. ВІдділ надрІв. ,.

·

Редактор Є. ФЕДЯА . Київська областІ>, м. Бровааи, вуn

сео<ре·.аря,

Ниівсьн9,

154.

рс,-.ак1ора, ВіАдіnу ·napr'йнoro ЖИТТІІ б:~д;nу сіnа<..ьноrо rocroдaprrвa 19 3-1Ь; 19 3-05; вІдділів nромисловостІ nистtв

19 4 67 _

1\віuсuщ,

·

з 1 червня 1985 рокУ· пров.ор::rь; тЮббtіІ

радіомовлеt<ня

'(ІІJ,!'' ,.,, •.

р. N2 дІльниця

хуннова

19 J 82; зас\у .. н,.,ка

вi.onoв•c.ilnhнoro

··

ЗгІдно розnорядщ~НJІІ pdjlrжoRxmiY a1JI ,

21.05.1985

педаrоr школи.

255020.

редс>н,ора -

"npe~rco,.дeнra

rn,'1R

... » 16

О. ОЛІйНИК,

О. СИНІЩЬ~Шn, громздсь:шй кореспон·

&r>OPRf'<'ff<'rO І••

Пасrернав.

l\1.

робіТІІІІНЯ

про здсб' т.­

lBVKORІ

В.

га агіrбриr·ади зяr.о;,JrІ>І-юr()

"У дожньп1

rop

113Hbt -орrен

~1f'f\OГO j.o' p::.Aoннnr·n •в Kиekf''J.••i1 о~.ІНі("'ТJ.!

плати

ю-r. nе>ре>nовинів tJерелава· nася па радІо у цехи І вІддІли підпрІ!F.Мt' гва. До

змаг&нв1

обладН'~Н'

B0,1V В 11 !{)p•J('I!!IO, пра нівпин ві.1:1і . 1у :-Jароf•'ПІ' ·і

виготовлс.,!

02 ТИС'ЯЧІ кар ПОВНЮВаЛИ П ПrршР місне> Р писи виспїІІВ

rня !fе>.1енп~" пеху

,()ВАЯ

цеху

І[ВЯХіВ.

кол. ктир

}lpv·

po:Jдiщu;Ji

~Іехнніко-снла·

І

·пнін

r:T/IEI!!i\111

ЯІ<.І"

J\'"y 3,

М. Вреус.

·колективи

дv 40:річчя Вели І<() і е~юги. Поняn nлан ·з<о rри мІсяпІ"' вир.о~.nрнс а ;Jісти•нrому

Г• Т·

зма

ТруДОВИМИ

з

ге

місця

вироnнинтва

с

r

ге !·третє

прс

я 'на під11риr.мствІ. rrpc J:V1и:І1И

ПеХ\'

рн,1іо ·очолює А

соція.1іСТІ!ЧН()ГО

·довинів

. ЗВЗр!!ИНіВ

що

знаю

:•o

Л 110~11'11!11!"<1\ІИ р<':!f;()щ•гії р;J:Іlог:цt' !11 ста· n!f ГО.1()~ІJІІЇІ·..._Е'!;()(JО\1 ЇП ~il·

Серt'д бриг;-~п пере­ мопщем ви:шано бригид~'

.....? 2.

завод.

- ДО ВІДОМА .ЖИТЕ.JПв. БРОВАРСЬКОГО ·PAROUV

рів у БІ!1ЮіІf1НІІі "ІіР<.~ЩИ~ му:JJІІшнтів нашої КРН"ІИ 1 3<1~\"rіііІ;ІІІІХ Blfi{()HaBЦiB. Нільrш лсшііі'І було ІІрИ­

« Вітчи:шн LiP- сорг .1:1rcn,1y 1\І. Моснонr:а -

Мо.1очний

р01:.ів.

В;J.'"!ася

у J.:O~JC'OM()J!Ьer,rю _ мо·

вечори

знаю. я

: ·.

··

робіТНВRИ у вироб.вичнй цж. ·: Наша я.;:tреса: м. Бровари, В)' Л• ·,Вожё1Ц<а,

ті.1ь· Нрім

G р<шів. «Госп:->дrш Ве!Іовгород>> (Мое·

І~о;;;ІІа

ноrо 1<.1~·бу "АтеїсТ» пра- ~ ~етер~.нn~~.~! Fk-''/ 1 ~i!~; Вtт­

вистуnа­

КИЇІ'.l"ЬКИХ

ють

3З"і!;;тп

в ·Ім'я майбутнього•. ~:олу А. Наіі;13ІІ." Ч::lсті г~стІ ·антире.1!гііі .ються ХБИ.'110 10'!і

rурто1нитну

СТИ

Перемо:

НІ СИНИ1>, «Про минуле ОЧС1.11К'ЮТЬ

·iY

фі.1И!Ї:З.

nройшли. зо-

«Ніхто не забvтий.

Леміщенко та ~·ай зав()д_у А. Хобта.

поети.

провед<'НІІЯ

Великої

не забуто~>.

, уртожитку.

І

;т.

креІ\Іа,

радnю заводсьно­

вателька

та

ги. Ціка110

сектортІ бу линку ·,тури заводу «Торг.

}; І<

40-рІччя

клуби.

нульn·рно-масо-

Іуб «Ліра• Е

ПЇЗГОТОВ!Nі

пра­

. _ . АцмЬіі~

ва постtйву робму:

І

1\Іе!ІТіВ.

ПРАU,ЮЮТЬ · МОЛОАІЖНІ КЛУБИ

Броsари,' вуіі. ·5О potdв

ТЕРІ\1ІНОВО ПОТРІВИІ•

і:-1 історії гітари - ·ОДНr:JГО :1 наііrrоr:у:шрнішнх i!ll"TPY·

У будинку ку ль тури заводу' <• Т O:Jrt~лaш»

м.

З.

І>ровареькому иoJJo'DIOмy .Щсщу ·.

с~r пго•шт;ш шmJІ JІ<'І·:нііі

будІІ,І·

адреса:

22-2·1

5Іх

::'сІІІ

po~In::cy.

О.1ексПвна встип1с багv.т:-> трс(;уr.атимс

до

б

лїn:l'JІ!І

спрс();,тr-.'~Т~1

рактеризує співучу вчн- р~чно, І диrеnтор птію.ш

прнr .:туха.~ась

г

rнІ';-J:J'т~.r

:1

ха· ї•шнрі

~о гою

Ar;::t>ш, там v його їш:ах. д.1я 'неУ зІ!уча· " не тІ.!.'>ІШ мажорнн rка. Та нев;Іовзі ·ах ~f'ІНУВ, І!атnмІсть •шла цік:Jвість І мо

а.1:,т

1:1

Досить ·nромовисто

т

юr дітеіі

x:·,-.(m::r;;i r:er~::: 10. К r..I~r;_,f,,

nчп;:>.'ТН"'!

Наша

ВЛНСМ,

( l\'Іосфі:іьм).

«У д-жv.зі піп•:ата•> (США).

;::1 r:a

rшJ;оmшнл.

· Строк зберігання· 1-ro томУ ·2 мiC-Qt ....

оlkтави­ nівосту­

17 -- 21

Е'Д:І::є.

r:e 1:з- ;•-т()nс;,І·І і1 r·;"~"·~·i ~"<1 ;::~Ю"!І ,1'1 r:e.'' Г''.•r~ ~:1. ri

-

т

д

ІІІ r:пвла"?»

іІІrІ\t'ІІ(Ч}rщ·

()(Jox

І!

rеr.сшпо

І як предметник. і як.го-

о

зокрема

У

ззл.1ютьrя 11fп

слухаєшСJІІ1>_

v

]\

.РУ· Част.о ШІСТУІІ<ІЄ ті,

о:~

-

rо.1іст!в

ІІість.

о.~е

!кшш · пе забудуться ·ою-r. Зі щемо~.1 сер~ поюrдалз стіни інсти­ , Лідія Олексіївна, з

кращпх

за:JІ:а'І:О:С

ка;;;е

T"'H-<''J

r

з

лосів,

упевне·

-

видається . 1-й том трьохтомн~rо•.ІІИJ%ЦІІІІІ ПУШКИН А. С. Со1ІІЦІеввІІ а ·3 т •.. ·

10-12 «ІІища'дон б,t·лого Gapca>>. 2 серlї. ( Еr:ргн2фільм ). 1:1-16 << ІІавіщо ЛЮДИ·

ніс:r:я.

Лідія 0.1er;ciїr:r•n па

в нера

·,омv ліричний альтІ

н

дія)~

на Гандзій. а як пrm· пш зi:fa"R.~l'Нli:-''1. і с~1·:а йrre, бува, ще ЇЇ сеетr:а ГОШJ !!ЮU!!Т/, С"ІІЇ";1ТІІ ІІС'·

'f() був цікавий .1<•1· ·нн! І як чисто звучав

11

стріне

~~~ зуміІІІJЯ

місце

захоп.1ено

рошнової

.пед!н­

ансамf.'1і

рв()на

т

ca~·n.

мІській не лише спjr~:-знvчпість Г()·

npo СВОЮ cvciд!\V ПО 1\і\І· натІ рnбlтннця затюду по-

ї у

вотr:1

h0.1eC"І!JIIi.

монv

J\"g· 7.

Та~:.

дня.

Гhго.1я ті:rью-r у ві.:ть­

спІвала

гсьх<шу

д

нами! >>

на це, радіВ розра;:tу · 01\РІІ.'!ЮЄ, НСІ~іІ- Я!~Рі11 це 2:,i'.!~J;' "!:10:: ЇЇ rп­ П батько Олексій. хає. •Ліда спІває що- ІЮР.ансьІ\у С<;гатtн·ра.:-

!ЄЮ

ll J_

амато

сіївна. А пісня? І пісня .1Ідія 0.1t'І>СїіЕпа ттшо п(}руч. Інакше й не vяв- нідчунає постиr:о-~І,.~І"r;rу ляю себе. ВоЕа допома- гаттітру тr.оР''· гссь ііог() гає менІ понсюдно дає і,-т;еі'іно-обр<~:':'r;;ї пр''і

.1ЯЧИСЬ

д

же

~.1П~1озnучJ:а

«дій за ( Uдесьr\а

8..,-!J

Ію

таю1х

як

но відповідає ЛІдіЯ О.:теrі- !!!Ні

'ах. фестивалях. Уже їй да~п;а.1и квІтн. rали пох~;альнІ гr-алtо почесні диnломи. І.

л

в

шІюлі

задоволена

омv Х()РІ ріДного села

рів,

її стріне

років

вчите..:тьна у викладає українську

зrодnм

культури,

працює економісто~1 тD:-rп• <<Tc:-r· II;І:J/::r) Броварах. пп:ятеХ\!ОІfТ<ІіК•>

сім

я з піснею: сnІвала на 1 лtтepa'l'vPv

J І;

с

ку

З!'.:теноврунистих лlвцl, nривітно вруняться Сівершини наро- тут.ешні луги, шдступаС7І І вІІ:JРів П л! рич- ють аж до саду. провинаальт. У сім'у сnівали ·ють v глибінь дрімучого бап.ко, мати і сест· лісу... Ten!'p вони добре Сам<~ Ліца ше п'яти зна.йnмІ Лідії О.:тексІїв•rі:

J.

ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТниJuвІ в магазин М 89 ·-ниr~Юі:Иі-Оfорr-У · йu1й:Іі10в

У (JЕ?ВНІ

~-Іа &х

·J

ЖИТТЯ»

ІИ48Кt .1.12А5:

.D:I'YJC.

виr.оин,І ..

.:І'УJСОЦІІМІІ

·.

Ot'leno · t

a~II'YUa: . ТJС1'88

13.481 npria.!il)ии1r

Зalll!c.:treиu;.; .М ~23.

\

J•;tf':r.JIІ::··

lr·i ,.:•

uОJ;асть.

м.

Г.;юuари,

••

В)ІІ.

'J;

')С.•}І;,

і

ІіІ·івська.

- --- -·. -~----~~---. ..

h~t;o'I"_.,.J-CcJBOJ торгівлL

!54.

·:·~

fO_.,,

91 номер 1985 рік  

91 номер 1985 рік