Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОУ

Газета виходить з

квітнп

17

1937

року

КАДРОВИЙ РОБІТПИlt Вони є у кожному коJІективі усіма ша­ новані ветерани війни і праці, збагачені жит: тєвнм

та

професійним

-

досвідом,

кадровІ

робітники. ноии, як сказав під час зустрічі з робітниками московського металургійного заводу «Серп і молот~ Генеральний секретар ЦК 1\ПРС, Голова Президії Верховної Ради СРСР товариш К. У. Черненко, << ... не лише

кістяк

будь-якого

МІСЬКОГО

РАйОННОУ

виробництва.

Це

гордість

нашого робітничого класу. Слід дорожити ин­ ми, спиратнея на них. Треба підносити авто­ ритет майстерної праці, авторитет якісної роботи, про яку говорять, що вона два віки живе>>.

РАД

r;омсомольсько-молодіжного

91 (6754)

тимуть

зелену

транспортуватимуть

масу,

госпах <<Зоря~. <<Гоголівський>>,

З випередженням Першою у за водабудівного ту

і

у рад­

<<Русанівський~, ~Жердівськнй~, «Великодимерський>>, імен:і 60-річ­

за вдяни

ними

вих

ки,

концертами.

двох

комсомольсько-молодіжних

загонів.

завідуючий відділом комсомольських орга­ назацій міськкому ЛКСМУ.

ський

« Заворицький»

нинішнього вич

роІ\у

механізова­

вирощує

і

Петро Филимоно­

Рог. Одночасно ведеться між­

на ланка Вітал ія Петрови­ рядний обробіток і інших культур. Так, ча Галушки, яка працює просапних

хають із задоволенням. Теоретичний матеріаJІ

у визначені строки.

він поєднує з питаннями свого підприємства, проблеми якого знає досконало, адже відпра­ цював на «Торгмаші~ двадцять років. Заслуженим авторитетом корнетуються у колективі заводу порошкової металургії імені

60-річчя Радянської Україин кадрові робіт­ инки шліфувальник цеху .N2 3 Василь Івано­

за

коле ктивним

підрядом .

уже

розпушено

сходи

ку­

Всі роботи nона ЩІОВодить курудзи на пдощі 115 ге~;­ Велику ляють

дУ

тарів,

увагу

механі затори

посівів . На

nриді-

в их

догля­

овочевих.

методів

буряків,

ЗО

На

на

пло­

гекта­ щі буряків сформова но гу­ рах уже два рази розпу­ стоту рослин . Ведеться та­ шено міжр яддя, на в сій кож боротьба з бур ' яна ми

.330

начальник

Ці

та

ни ланки Петро Тимофійо­ геІ< тарі в кукурудзи на зер­

105.4

в ич Ілющенко, Василь Во­ но та

зації

совість.

Майже по двадцять років віддали рідному підприємству і токар-розточувальник ремонт­ ио-механічного

заводу

комуніст

колайович Герасимов Михайло Васильович робітники виконують

110- 115

Микола Ми­

та слюсар-випроб3вач Денисенко. Передові змінні завдання на

процентів,

економно

сировину та матеріали,

лодимирович

Самокиша,

вих

гектарів зерно­

150

культур.

О.

Павло І~ононович Поліщук, Петро ~Іихаймвич Роговин-

90

ІЛЬЧЕНКО,

диспетчер

радгоспу.

заводу, со­

В. заступник

БАБШ,

начальника

планового відділу.

на новому руоежі Череповець. (Вологод­ сьиа область). 3 виперед­ женням строків завершив поставки добрив трудів­ нинам

села

колектив

че­

реповецьного об'єднання <<Аммофос >> . Значно пере ­ вищено й інші поназн июr , намічені на поч.атну року .

Тому тільки зобов'язання ще

му.

пе регл янули і прийняли

напруженішу

Реальною

винонання

програ­

базою

стало

впровадження

бригадної

форми

організації

Тепер

за

працює

цим

три

праці. методом

чверті

працівників

її

широке

всіх

<< А ммофоса » .

Сільські замовлення заводів Харків. Приснарило ре­ монт

техніни

до

наступ ­

ни х жнив об ' єднан ня зу ­ 3 хорошими поназника­ сИль колектив ів << Сіль­ ми завершив п'ятимісячну госптехнікИ >> і промисло­ області. виробничу програму но­ вих підприємств ле.нтив за воду алюмініє­ Темпи і яність робіт під­

цею тут відзначились чле ­ на всю площу буряків,

на

комбінату .

соцзмагання

продуктивно,

якісно,

пра­

заводо­

допомогло

ну кожній робочій хвилині, працюють високо­

Василь

важливі

відділу

зарплати

будівного

площі внесено гербіциди. хімічними засобами. Меха­ В1н~ окоnродуктивною пра­ нізатори внесли гербіциди

.N2 4

такі

новобудови п'ятирічки ян домобудівний комбінат у нашGМу місті , біохімзавод та па перова фабрика у Обухові. А. ВОЗНЯК,

гектарів

третипі

залізо­

ходить

цехів

розгорнутому

ціалі стичному змаганню .

формувального

Він ритмі"ІНО над­

Костянтинович Дичук. Вони добре знають ці­

вич Буглак та спікальник цеху

ширОJ<О

праці.

бетону.

гектарів КО}'!ІІО­

130

.нолентивів

передо­

бометрів збірного

Герасименко, які віддали рідному заводу по років. JІекції пропагандиста заводу торговельного машинобудування імені XXVI з'їзду КПРС майстра Петра Яковича Дюкона завжди слу­

25

впровадженню

продук­

натегор!ї

Це стало можливим завдяки ударн ій роботі

цеху . Тільки за травень тvт виготовлено 2000 ку­

підрядна ланка радгоспі

п л ану

випусну

найвищої

якості .

ви со нопрод у нти в­

r колектив

На плантацІях­ у

винонання

рапортувала бри­ формува льників

по

ції

Попереду у соЦіалістич­ ному змаганні формуваль­ ники М. В. Бащченно, М. М. Нарпов , В . К Хан­ дажевсьний. {3 випередженням гра­ фіна рану на 15 днів іде

Решта кормодобувюшів прибуде до закріплених за ними господарств найближчими днями. В. АВРАМЕНКО,

]{артоплю

Ціна 2 коп •

-

та

ному використанню техні­

На· сьогодні до роботи в селах уже приступили члени

колективі комбіна­

А. М. Долини . Н а понад­ плановий рахуно н за писа­ но більше 60 кубічних метрі в збірного залізобе ­ тону . Успіхів досягнуто

переробля­

скошену на неуrtддях

про

травня гада

чя СРСР. Крім того, молоді трудівники промнсло­ вих підприємств допоможуть сельчанам у споруд­ женн:! спортивних майданчиків, виступлять перед з

УКР А У НИ, ОБЛАСТІ

НА ВАХТІ n'ЯТИРІЧКИ

візьмуть участь у заготівлі кормів для громад­ ського тваринництва. Вони протягом трьох місяців

заготовлятимуть,

ПАРТ І І

КИІВСЬКОУ

• Вівторок, 5 червня 1984 року •

Шість комсомольсько-молодіжних загонів, до складу яких увійшло близько 150 юнаків і дівчат - працівинків 3аводів алюмінієвих будівельних кон­ струкцій, порошкової металургії імені 60-річчя Радинеької Україин, пластмас, «Торгмаш~. світло­ технічного, а також деревообробного комбінату

колективу.

Тут же працюють і успі111Ио вчать дівчат майстерності слюсаря-електромонтажника ве­ терани підприємства В. М. Дяченко та С. Г.

ДЕПУТАТІВ

Кормодооуввикв починають триміс.вчввк

Двадцять п'ять років працює на Броварсь­ кому світлотехнічному заводі слюсар-електро­ монтажниця, член KIJPC, депутат міської Ра­ ди народних депутатів Олександра Олексіївна Косенкова. Вона добре оволоділа секретамн спеціальності, то()ить свій складальний цех, завод. Нагромаджений досвід передає моло­ ді . Олександра Олексіївна наставник, член

КОМ УНІСТИЧНО І

КОМІТЕТУ НАРОДНИХ

Із створенням вих будінельних конструк­ вищиJІИсь цій. План виnусну товар­ на провідних завода х спе­

но•ї лродуиції винонано на

21 ,2

проце нта, ло реалі­ - на 103,4. На процента перенрито

завдання

по

виготов л ен­

ню товарів народного спо­

живання,

на

31.,2

лроцен-

ціальних дільниць по від­ н.овленню деталей і вуз­ лів. Цього року шефи подали сільським ремон т­ Іtинам

допомогу ,

нюється в бованців.

JІІка

мільйон

оЦі­

нар­

витрачають

працюють без браку,

вони в усьому є прикладом.

А електрозварювальніш цього підприєм­ ства Іван Федорович Цнгаююв йде на зміну разом зі своєю

родиною

тут

-

трудяться

його дружина і син. Ігорю Хуториом;у, тока­

РІ8 РМЗ, любов до рідного підприємства nри­ щепили

теж ба~ьки

-

кадрові

Анатолій Пилипович, який

працівники

працює

та мати, J1ідія Петрівна. Вона -

токарем

І;ранівниця:

На цьому підприємстві п'ятнадцять робіт­

инчих династій . Майже 500 їх на заводі порошкової металургії імені 60-річчя Радян­

ської України.

Поруч з ветеранами трудиться молодь. Вона вчиться у старших товаришів патріо­ тизму,

відданості своїй справі,

майстерності.

Та й за порадою з будь-якого життєвого пи­

тання звертаються теж до ветеранів,

настав­

ників. За все це їм, заслуженим людям, по­ вага і

чить, не

. буде

місця бракоробству, иеднсцн­

пліноваиості, безгосподарності. Вони дІ)пома­ гають встановити на підприємстві чіткий ритм

і порядок. Саме на них, кадрових робітників робиться головний каголос, коли в колективі починають якусь нову справу: кажуть,

Розпочали заготівлю сіна

шана.

Так уже повелося, що там, де кадрові ро­ бітники в пошані, не забуті такі поняття як робітнича совість, робітнича честь. А це 'зна­

порадять,

ветеранн під­

навчать.

Іх життя багате на події. Вони загартовані працею. У кожного є що перейняти. І добре, що поруч з ветеранами завжди молодь, в якої формується активна життєва позиція, яка вчи­

тЬся комуністичному ставленню до праці, ви­ ховує у себе почуття господаря, якості хоро­ шої людини.

у

радгоспі

«Гоголівський».

Оперативні доні

На косовицю багаторічних rрав одними з перших ви-

вели

радгоспну

диспетчерської служби райсільгосп-

техніну

управління про середньодобові надої молока

механізатсри Микола ТопІха, Володимир Міщенко, Вінтор Мишноріз, я них ви

чаються

вони

високим

корову

у

господарствах

району за з червю~ 1984 р. (Перша графа - надоєоо молока на корову (.кілог.р амі·в), друга -'- більше ( + ) або менше (-) 'ПОр·івнюtо з 3.VI.!983 р., третя - ± до завдання).

бачите на фото. На польо·

вих робстах

на

відзна·

виробіт-

« Плосківський »

ном.

19,6

+ 1,0

+ 0,1

+.0,4

+ 0,3 - 1,0

« Пух івський »

18,3 16,0 15,0

Імені Кірова

15,0

Імені 60-річ-

На з~імну праворуч - 1 чя СРСР агрегати на косовиці трав. І «Авангард » Фото М. СеІt'Іиноrа.

І'

+ 0,5

о , +3,5 +1,5 - 0,2

« Бобрицький » << Ру санівський »

Ім ені

Щорса ППЗ « Рудня » <І Ведикодимер. »

<( Красилівський »

«Жердівський » « Гоголівський »

12,3 12,2 12,2 12,1 10,9 10,6 10,1 9,9

« Зоря »

9,7

«Літківський » І•tені Мічуріна

9,4 9,0 8,2 7,3 6,8

« Заплавний »

Імені Докучаєва «3ав орицький »

По району

- 0,2 -0,3 - 0,1 - 0,4 -0,1 о +0,2 - 0,9 ,--- 0,2 \- 0,4 + 1,2 - 0,1 + 1,0 - 0,3 +.0,8 - 0,6 +0,4 - 0,5 -\,1 - 1,5 + 1,5 - 1,2 + 0,6 + 0,9 + 0,1 +0,3

+ J ,3 - 0,7 10,83 + 0,57 - 0,37


*5

2 стор.

червня

«НО В Е

1984 року

ЖИТТЯ»

3МІQИЮВІТИ СПІВАРУІНІСТЬ

І ПІАПРИЄМСТВ

WKIR

пленуму райкому профспілки працівників====

3 VIII

dльськоrо господарства У райониому dудввку ку­ .пьтурв відбувси VІІІ-й пле­ нум райкому профспіпкн працівввкіВ сt.пьського rос­

чуріна тільки

подарства. З доповіддю •Про підсумки квІтневих (1984 р.) Пленумів ЦК КПРС 1 ЦК КомпартІї УкраІни і завдав­ ня профспілкових оргаВіза­ цій району, що ввппивають Із Іх рішень 1 внетупу то­ вариша К. У. Черненка на

Ппевумt 1 1-й сес1І Верхов­ ноІ Ради СРСР ХІ-о скпнкан­ вв•

на

ньому ввступив

rоло­

ва райкому профепіnRн пра­ цJ.вннкіВ Сі.ІІЬСЬКОГО rоспо­ дарства В. М. Мемрук. Як бойову програму дій, ска­ зав доповІдач, сприйняли тру­ дІвнюш

сільського

господар­

ства Броварщини рішення квіт­ невих (1984 р.) Пленумів ЦК КПРС 1 ЦК Компартії УкраІ­ ни. Вони гаряче відгукнулися ·на Заклик партії розгорнути боротьбу за надпланове підви­ щення продуктивності праці 1 додаткове зниження собіварто­

сті продукції. У порівнянні з віДповідним перІодом минулого року збільшено виробництво і продаж державі молока, м'яса, яєць.

Краще,

цюють

ніж

торік,

тваринники

пра­

племптахо­

заводу •Рудня•. радгоспІв ~Авангард•. «Бобрицькнй•. ~великодимерський•. У Іхніх

досягненнях

є

вагомий

внесок

профспілкових організацій. Особливою активністю відзна· чаються члени профспілки рад­ госпів ~плосківський• (голова профкому П. Г. Ігнатенко), іме­ нІ Кірова (голова профкому І. М. Степаненко), імені Щор­ са (голова профному Н. С. Сан-

1

талова), радгосnу-номбінату «Калитянський• імеНі 50-рі-ччя СРСР (гелова профному Г. П. АКімов) та ІншІ. Постійна ува­ га .-о людей, турбота про них, хороша організацІя соціалістич­ ного

змагання

-

для

цих

терне

Зразки

усе

це

харак­

:колективів.

дисциплінованості,

ловитостІ,

по-справжньому

ді­ пар­

тійного ·ставлення до дорученої справи

ватажки

тів. Це

показують

незві.пьнені

профспілкових

К

:коміте­

М. Рак (респуб­

лікансьна СПМR), Л. І. Гера­ сименно (СМПК-2 тресту «Теп­ лицьтехмонтаж• ), М. А. Уре­ ніна (ПМК-5) та інші . Іх дос­ від повинен стати надбанням усіх Інших.

Разом з тим результати гqс­ подарювання, аналіз роботи профспілкових комітетів пона­ зують, що в Іх діяльності є ще чимало

першу

вузьких

чергу,

місць.

Це,

стосуєтьсл

в

рад­

госпів •Заплавний• . (rолова М. С. Гулак), іменІ Мічуріна (вІ!Іконуюча обов'яЗня голови nрофному Н.

І.

Іванова),

Бог­

данІВськоУ птахофабрики (голо­ ва І. Г. Ромашко). Цим та Ін­ шим :комІтетам профспілки не­

обхіДно nосилити увагу до nи­ тань зміцнення трудовоІ циnліни, органІзованості,

номії

дис­ еко­

1 бережливості.

Виключно важливого значен­ ня

слід

надати

вnровадженню

бригадних форм організації nраЦІ. На засіданнІ президіІ ,айкому nрофсnілки вже двічі йшла мова про перехІД трудо­ вих

колентивів,

сільськогосnо­

дарських nідприємств на бри­ гадний nідряд. Але зрушення пони що невеликі. Якщо в рад­ гоєnі ~Авангард» колентивами, лкl

трудяться

за

цією

nрогре­

сивною формою організацІІ, стимулювання 1 оnлати nраці

обробляється 46 площ, то в радгосnІ

І це

12.

процентів 1мен1 МІ-

ти

не­

-

поодинокі приклади. Інше важливе завдання,

яке

див

певну

напрямку

роботу,

установ

Закону

результати

винористовують

про

трудові

силу

про

трудовІ

роль

колективи

зросла

колективного

рів,

визначити

і

хвилюють

тих

людей

На квітневому нумІ

ЦК

КПРС,

вого

продовжував

практично

науці

життя,

навча'І·.ІІ

процесу,

1

трудового

професійної

у

і

подають

шніл.

тів усіх витрат за перебування дітей з сіл 1 міста в таборах праЦі

відnочинку.

1

Однак Корінне

усього завдання

поліnшення

цього

мало.

реформи

трудового

-

вихован­

ня. Мова йде не тільки про те, щоб шнолу наблизити до ви· робництва, але й nовернути

його лицем до турбот учнівсь­ них 1 nедагогtчних колективІв. Хіба можна назвати мІцними зв'язки ШевченнівськоІ шноли

1 нолентиву цький»,

коли

чального

радгосnу

«Бобри­

примІщення

закладу

давно

нав­

nотре­

бує ремонту 1 ніхто його зро­ бити не посnішає? Ось чому, на засіДанні райному профспlлни працівнинlв сІльського госпо­

дарства

ВИJ.?lшено

при

підбиттІ

широку

ють

маршрут

проти

бур'яНів

і

позакореневе піджнвлення. головний агроном радгоспу

.пьотчнк О. М. Нагорний намlча·

1

обробітку

полів.

Фото Р. Азрієля.

(ФотохронLна

РАТАУ).

.

під­

господар­

nочатку

року

тварин­

показника

періоді

ніж

і

у

на

відпо­

мину ло го року.

фанторів, такого

які дозволили

-

результату,

Вживання

спиртного і огляду не nройшов. До біди було рукою подати, ними засобами nонят­ але порушни.к правил управління

Директор · ордена Трудового Червоного Прапора радгоспу­ комбінату <<Rалитянський• іМе­

після

50-ріЧчя

СРСР Ю. Г. На­

нолективом

вої

школи.

по

патріатичному

Із

Єдиний

місце­

комплекс вихованню

випускників тре­

608

частина

наочне

залишилася

труди­

Ці в

належних

сприяє

умов

-

а це

свідченнл того,

рення

як ство­ для

занрlпленню'

пра­

молоді

сел!.

Про те, як профспілковІ ор­ ганізаціІ розв'язують проблеми, що

випливають

невого

.

ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДЕ тя

із

р.)

(1984

рішень

квіт ­

Пленуму

ЦК

КПРС, присутнім розповіли го­ лова

комітету

госпу Імені rапова

1

nрофсщлки

Щорса

Н.

тепличниця

С.

радгоспу­

комбінату «Тепличний• Барановська.

ПРо

необхідність

рад­

Сан­

О.

М.

зміцнення

зв'язків трудових колентивlв

із

школами, nосилення ролі проф· комів ли

у

у

цьому

своІх

питанні

виступах

на

говори­ плену­

мі Герой СоЦіалістичної Праці бригадир молочнотоварноУ фер­ ми радгоспу «Русанівський»

М. З. Пи.пьтяй, голова райкому профсnілки працівників освіти, вищоІ школи і наукових устсf­ нов П. Я. Бондар. В обговоренні доповіді також виступив директор міжшкільно­ го нав-чально-виробни<юго ком­

Щнату В. І.

Кумейко.

У роботі пленуму взяв участь І ВИСТУПИВ член бюро МІСЬЮ\0· му партlУ, голова ради РАПО

підсумнів соцзмагання врахову­ вати участь нолент!fвlв радгос­ nів і nтахофабрик у · допомозі

А. В. Березовський. З обговореного nитання nри·

uшолt.

йнято відповідне рішення.

Це nовинно активtзува-·

препаратамн

Пленуму. ЦК

тися в рідному селищі,

Кудренко, ви­

року райном профсntлни вирі­ шив взяти на себе 75 nроцен­

площі

А. В. Кравченко

активна робота членів депутат. ської групи, міцни~ зв' язок її членів з профгруnою.

тя

ва профкому Г. П. Акімов), СемиполкІвської птахафабряни Д.

з

ників.

колективи

радгосnу-комбінату «КалитЯнсь­ ний» Імені 50-річчя СРСР (ди­ ректор Ю . Г. Нагорний, голо­

(директор В.

обробJІЯЮть

шнідннків, проводять На зНімку внизу:

квітне­

молоді, який створений у Кали­ ті, дозволяє не лише зміцнити матеріально-технічну базу шко­ ли, але й досягти відчутних зрушень у виховній робот!, nо­ ліпшити профорієнтацію випуск­

У

конуюча обов'язки голови проф­ кому Л. Є. Чечко), радгосnу <'(Жердlвський• (директор П. О. Миронець, голова профкому Г. А. Волоха) та іншІ. Цього

Шев­

радгоспу

Прокопець,

працівників

учнівським

Вагому доnомогу школам у органіЗації навчально-виховного процесу

р.)

грами вище,

ні

кладів ділового співробітництва підприємств

гідротех­

до

горний повів мову про зв'язки виробничників nідприємства Із

нас є чимало nозитивних при­ :колективів

старшим

ОлександроQичем

і

зміну

рішення

в

досягти

вихован­

орієнтаЦії.

очолюваний

Миколою

радянсьним

А.

тримну

Серед

навчально-виховно­

ня

що

(1984

ВіДНОМу

новим організацІям радгосnів, птахофабрин, інших сlльсьно­ госnодарських nідприємств спільно з педагогічним.и колек­ тивами шкіл уже в н:ннІшньому році nотрібно подбати про удо­ го

К.

ше ·планового

виборі і засвоєнні основ профе­ сіІ. У зв'язну з цим профеnіл­

сконалення

значить,

телятниця

знайшли

92

молодь

Хм

зрошення,

радгосnу

ченком (на зНімку вгорі). Велику допомогу в догляді за посівами подають трудівникам льотчики сільськоrосподарсьної авіації:

сві­

ники одержали по 620 грамів середньодобових приростів мо­ лодняка. Це на 50 грамів біль·

зміЦ­ ланки

допомагати

а

перед

КПРС

місяці

ре організований труд nідліт­ ків, чітний ритм 1 порядок на виробництві, нолективізм повин­ ні

цех

ніком

ства. Своїм трудом вони зміц­ нюють економічно оборонну могутність краІни. За чотири

nідприємство». Доб­

-

nоставив

розповіла,

які

доnовідач, йшла глибока, заін­ тересована розмова про рефор­ му загальноосвітньої 1 профе­ сійної шноли. Успішне їІ здій­ снення, підкреслював Генераль­ ний секретар ЦК КПРС R. У.

<<школа

сім ' І,

завтрашню

«Авангард•

р.) Пле­

Черненко, залежить віД нення співдружності

в

доповіді.

праці.

( 1984

вує

nокоління

народом XXVI з'їзд КПРС. Вистуnаючи в обговоренні

за:

nроблем,

таких

виконання тих вагомих завдань, які

ходи, щоб цей найважливішин документ в усій повноті сприяв

розв' язаиню

nідростаючого

готувати

догово­

Здійснити

в

ховання

договору.

нолективних

на

допомагати реалізувати nоло­ ження реформи, поліnшити ви­

Тому необхідно уже зараз, у період підготовки до перевірип реалізації

присутніх

Ворошиловградська область. У радгоспі <<Н&во­ свlтлівський» Краснодонсь:кого району 1700 гекта­ рів поливних земе.пь, на яких вирощують кормові й овочеві ку.пьтури. Дощувальні установки обслуго­

зосер.о­

ківсьний всеобуч. Вирішити це питання можна при умові ство­ рення батьківських лекторіїв, організаЦії сімейного відnочин­ ну, туризму. Усе це повинно

приділяти уваги обговоренню питань праці, побуту, відnочин­ ку, частіше виносити їх на розгляд зборів і конференцій.

Закону

Мемрук

ти виховну роботу й серед ба­ тьків. Потрібен серйозний бать­

колективи.

в світ

М.

посилити

виробництва .

тогляду 1 активної життєвої по­ зиції. Профкомам при підтрим­ Ці адміністрацій слід проводи­

Та й профкомам варто більше

Після виходу

і

марксистсьно-ленlнського

її не завжди вагомі. Недостат­ ньо ще трудові нолективи сіль­ ськогосподарських підприємств

1

В.

увагу

ні

проведено

але

школи

питаннях, як участь профспіл­ кових організацій у формуван­

сті за долю планів 1 зобов'язань. цьому

господарників,

Далі

стоІть перед nрофспілками, виховання в членів колективів висохого почуття вІдповідально­ У

дії

зв'язки

автотрансnорт­

несумісні.

Це

добре

шляхового

руху

на

це

не

відомо будь-кому з воді­ зважив і рушив у дорогу. їв. Але чи всІ вони до­ Останнім часом у ІІа· тримуються вимоги шій країні прийнято ці­ чарки

сідати?

за

к·ермо

Останній

проведений

на

Броварщини

не

рейд,

терито·рlї

лий

ряд

важливих

доку­

ментів, яні посилюють відповіДальність і самих

співробітни­ водіїв,

і керівників авто­ ками апарату Державто­ транспортних nідпри· інсnекції Управління ємств, автопарків за без­ внутрішніх справ Київсь­ пеку руху. )-( окументами кого облвиконкому, пра­ передбачено проведення цівниками райвідділу цілесnрямованої виховної внутрішніх сnрав -1 їхніми роботи серед ІВОдіїв. За­ доfіровільними nомічнина­ хід цей потрібний 1 ефект ми автолюбителями, від нього без сумніву, показав,

що

чимало

воді­

їв і механізаторів полюб­ ляють їздити на автомо­ білі, тракторі, будучи на­ підпитку. Так було, на­ приклад ,

із

механізатора­

ми радгоспів <<Заnлав· НИЙ>> і <<ПЛОСКіВСЬКИЙ>> М. В. Бондарем 1 В. І. Строкачем, водіями рад­ госпів <<Великодимерсь­ кий>> Г. І. Кушкою, <<Зо­

-

ря» В. Д . Ткаченком , міського споживчого това­

-

риства

В. Д. Будею та

багатьма терно шись

іншими .

те, <<На

що,

Харак­ сшимав­

гарячому>>,

ни

прагнутІ

ся

тим,

що,

во­

:випра·вдати­ мовляв,

пили

<<для апетиту>>. Так, при­ міром, говорив один з во­ діїв району Б. Л. Назар­ чук. Звичайно, тепер цим горе-водіям тривалий час не доведеться сісти за кермо автомобіля.

,~нший момент, який не можна обминути увагою, це безвіДnовідальне ставлення

окремих

водіїв

до своїх обов'язкІв. Дуже часто

члени

рейдової

бригади затримували во­ діїв, які сідали за кермо без прав на управління. А найбільше відзначився [. Є. Денисенко, який nісля доброї чарки у За­ воричах

1

внука.

перевозив

дочку

Автотрансnорт­

ний засіб його був не за­ реєстрований, технічного

дає

величезну

:користь.

Але тільки за тієї умо,ви,

коли до організації вихов­

ної

роботи

ставляться

з

усією відповідальністю й принциповістю, а не тан.

ЯІі у радгоспі <<Зап.lав­ ний» . У день рейду було затримано п'ять водіїв цього

господарства,

які

були щшіДпитку або «за· були>> права. Хіба це не характеризує дисципліни,

того яна

автопарку? Очевидно, радгоспу,

Ціалістам

рівн я

існує

в

керівникам

головним

слід

спе­

лицем

по

вернутися до роботи з ЛЮДЬМИ, ПОСИЛИТИ ЇХНЮ віДnовідальність чену

41

за

дору­

сnраву.

порушника

шляхового

руху

правил затрима­

ла наша рейдова бригада на території міста 1 райо­ ну. Ця цифра не може не насторожувати ні нас, nрацівників міліції, ні са­ мих автотрансnортників.

Висновки

слід

робити

сьогодні ж, не відкладаю­

чи у довгий ящик, адже дбати про безпеку руху і водіїв, і nішоходів вимога

самого

життя.

М.

ГРАБОВИИ,

інспектор

шллхово-пат­

ру.пьної служби вертольотного

взводу

патрулю­

вання УправліВИя внут­ рішніх справ облвикон­ кому.


сН О В Е

*

5 червня 1984 року

Ж И ТТ Я•

З стор.

СОНЦЕ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ До 185-річчя з дня народження О. С. Пушкіна вого розвитну російсьної літератури ХІХ століття, всі початни яної йдуть від Пушніна , вІд його ге­ ніальних творів.

Пушкін

-

як

явище

вражає

широтою

охоnлен­

ня ЖИТТЄВИХ ЯВИЩ В ЇХ найснладнlших 1 суnереч­ ливих формах художньою майстернІстю їх втілення. ТворчІсть Пушніна роз­

особистІсть

.ПОНИ ТРИВАЄ життя духовної

ша

не тільки на­

-

велика гордість і

й,

сла­

-ва, це те, без чого немис­

Лиме наше духовне існу­

літературнІ

Ім' я геніального чості, що не померние у російсьного поета стоїть в віках. :Життя поета трагічно одному ряду з найвидат­ нІшими велетнями світо­ обірвалось, нали його осо­ досягла духов­ воУ літератури 1 ttулиу­ бистість ри. Творчість його вра­ ної зрілості, коли відкри­ неозорі обрії жає багатограннІстю і не- ваються вання.

вичерпним

творчої

багатством

діяльностІ.

опублі.нованl

і

передба чень.

увІбрала в внеоне

Вона

себе

і

ли

«ге­

роботу,

ній чистої нраси». І чима­

про

звершення,

не

о. Історичні

документи,

побічно

був у

літера­

творчий був тяжний,

відразу

дуже тяж­

опубліковані

nіДтверджують,

Майже все своє сві­ життя

вІн

силу

вич

Броварах .

Поет тяжно

ми

генерал,

у

війни

рану. З цією сім'єю О. С . Пушособливими

зворушливої

дружби

«Євгеній

Онє -

ПушнІн їхав

яні

.1ометрів.

проходили

Такою

30

близько

була

віддаль

між

поштовими

станціями.

доводилося

міняти

кІ Луки . ВІтебсьн. Моги лів, Черні­ гів. Бровари, Ниїв . У Ниїв засла-

день . На шляху Чернігів найближчою nеред Броварами

нець дістався в ра нці 14 тра вня і про­ вів там день. Був гостем у Раєвсь­

станція в Семиnолнах. І не винлюче ­ но, що Оленсандр Сергійович зуnи­ нпвся ночувати в Броварах на стан-

Тому

3- 4

рази

с віт летехнічному,

дерево­

ви, джерело всього жиІВого на пла­

обробному номбінатІ, автобазі N.! 3 Jснують системи водаоборотного nо­

неті.

с тачання, що дає можливІсть ні.'ІЬ­

Витрач ання

води

на

одного

громадянина

ка

становить 150 літрів за добу . Значний загальний ІЗаnас прісної води, здавало с ь би, не дає пІдстав бити тривогу. Але Із 4,6 мільяр­ да жителів землІ зараз мільйони

ту

ється витрачання nитно ї води для

не можуть забезnечити • себе що­ денно 2-3 літрами nитної води.

них

середньо - світового

Питання збереження nрісної во ­ ди смгодн І дуже серйозне. Усnіш­

разів ж

цесах .

використовувати

воду тим

в

одну

технологічних

самим

значно

І

про­

зменшу­

технІчних потреб.

Ефентивна робот а .наналізацій~ очисних

сnоруд

забезnечує

надходження у водоймища стічних вод, очищених до стану , який не вnливає на життєдіял·ьність мінро ­

не вирІшення цієї проблеми ІВ ос­

органІзмІв, фауну водоймищ. Очне ­

новному

ні сnоруди по очищенню промис­ лових станів на заводах nорошко­

визначається

сн ільии охорона води. і

рацІональне

стануть

на­

бережливе

винористання

.всенародною

снІльни ножни й саме він є тією

я на

тим,

справою,

її на­

усвІДомить, що антивною с:илою ,

може забезпечити збереження

і примноження чистої води.

У нашому районІ належна

увага

nриділяється

nитанням

охорони

водних ресурсІв, забезпеченню на­ с елення доброянісною питною во­ дою. Після ;введення Деснянського водаводу організовано безперебій­ ну подачу води населенню . Знач­ но

зменшився

процент

ІВОДИ,

лірнии велиного поета

що

не вІдпов ідає норма м ГОСТу. Нонтроль за якістю питноУ води виконують сnеціалісти лабораторІї виробничого уnравління водонана­ лізацІйного госnодарства. Певна робота по nолІnшенню якостІ , а танож енономІї води ведеться жит­ лово-ексnлуатацІйними нонторами, nІдnриємствами міста .

Так, на заводах nорошкової мета -

'вої металургії, алюмtнtевих буді­ вельних нонструнці й nопереджу­ ють забруднення nідземних вод.

Протяго м 1983- 1984 ронІв ке­ рівники радгоспІв Імені Щорса , <<Авангард•, «Русанівський», << ЛІтнівсьний», племnтахозаводу

•Рудня•

провели

велику роботу

по охороні nідземних джерел во,цо­

nостачання-; забезnеченню гаранто­ ваної

якості

питної ІВоди. що

дається жителям заходи

по

хлоруванню

села .

по­

Виконані

ремо нту.

очищенню,

сtльсьних

водоnрово­

до

Відня»

Однак не всі зацІнавленІ служби

у

своїй

наретt

в

ність

шляху.

Броварах ,

Настуnного

верст піщаної дороги долав за півдня.

На nідставі

він

всього

комбінатІ що танож

дня

18 по­

нІзац!У дл·я

1

автотранспорту

миття

машин

меха­

nролягла~.

Пророчі слова!

В.

КАПУСТІН,

доктор фіпопоrІЧІІих ва­ ук, професор. (РАТА~') .

-

с токІв

у

винонують

енсnлуатацІї

<<ПухІвсьний•

ви ­

водопро­

60-річчя <<Бобри­

(не

прове­

дено герметизац!І, очищення 1 хлорування резервуарів чистої во­

ди). Снарги мешканців ЦИХ сіл на низьну якість .води ведливІ.

1

проїхав по верст лених

1

УкраУні близьно

побував

ми в

цІлком

побутІ

ста вимося

сnра­

не

nо­

до

води.

Вдумаймося в таний фант .

Якщо

погано

Г.

в

6

тисяч

ста

насе-

СКОТАРЕНКО.

нього

закритий

кран

і

з

мІсяць ,

має

.

за

нормою

ще

вить 47-98 мілІметрів. на півдні Херсонсьної об· узбережжІ Нри· на nоверхнІ · грунту ще ласт І можлИІВl заморозки . А в му 26-46 мІліметрів. пІдвищується .

минулому

році

вони

сnо­

заморозки відміча­ їни, за винятком схІдних ля сь у НиївсьнІй , Полтав­ та nІвденних областей . ській та Ворошиловград­ передбачається в м~ах ській областях. 12 червня норми щодо середньої мі­

року в Нарлатах сячної т емnератури і виnав сніг. А .в 1969 ро­ нІльності оnадів. цІ тут були зливи. Вода Р. СОСНОВСЬКА, переnовнила рІчни, зато­

1974

пила

nосІви,

зруйнувала

·иачапьвик вІ.цдІпу ме­ теоропоr11JІІИХ проrво­

Та .все ж теп ло 1 дощІ цьому місяці дуже ба-

зів УираІиськоrо rІ,цро­

шляхи.

Посіви під захистом

да Із залишком nорошку, з різни­ ми хімічними речовинами ще чa­

t:ro йде в рІчки. озера, на землю. Отже. на який час ІНистачить пріс­ залежить вІд иожного з

Р.

СЕРЕДНЮК,

самепl.цемстамції.

·червень цього року , за

ня

ди. 0КР€Мі мешканЦі продовжу­ ють робити запаси води, хоча nроблема її нестачі н11<ому не за­

Або взяти, наприклад. nрання. Во­

ra

стерlгались .в екстремаль­ даними Гідрометцентру но nізні строки: 23 черв ­ СРСР. на територ!І Укра­

у

грржує. Велика кількість води ви­

дів на Україні за багато­ річними даними стано­

У першій денаді мІсяця

падає 50 крапель за хвилину, то за місяць губиться 400 лІтрів во-

лікар

майже

пунитах.

умов. Середня добова тем­ повІ.ТJЬно

водІв у радгоспах Імені СРСР, Імені Донучаева.

НерІдно

Михай­

Велиний nоет добре знав і любив

року

<< Налит янсьиий>>, через забруднюються nідзем­

господарсьни

в

.

кожна жан!. В 1968, 1975, 1979 свою роках червень був дуже особливІсть. По-своєму теnлим, . тодІ середня мі­ чудовий червень рум'я­ сячна температура повіт ­ н ець року. Протягом мі­ ря була вищою від норм н сяц я не вІдбув ається різ­ на 3 -4 rрадусн. ких коливань погодних МІсячна кІльнІсть оnа­ пора

nература

Недобро совісно щодо

ІншоУ можли­

·Р'ІІІ'ІНЕ/16 РОК'І

радгоспі­

й ІншІ)

викорн~то,вують

во:щвиг нерукотворний , Тропа народна там навІки

Унраїну, про що можна судити Із його творів. ВзагалІ ж О . С. ПушкІн

можна

Ножен

нІ води.

нас..

управління

<<Я nам ' ятник собі

ПОГОДА В ЧF:РВНІ

Не в nовному обсязІ nроводить­ ся очищення

·кова автоколона ,

сказавши:

менчуга на Ніжин і далІ ловське

і

ледве

цього

nитну воду . Споруд по очищенню стоків вІд нафтолродукт~в на ци х nідnриємствах немає, в результаті чого nостІйно забруднюються n!д · земнІ води нафтоnродуктами.

ної води.

1 вірно визначив роль долю своєї творчостІ .

При nоверненні із заслання в Ми­

не поїхав nрямо в Ниїв через труд­

району роблятq все можливе по збереженню водних ресурсів, за­ безnеченню високої якості питної води . ДосІ автоnідnриємства мІ­ ста (автобаза Nil 2, rоелрозрахун­

но

1

хайловське йому заборонили Ухати через Ниїв, тому вІн паУхав Із Нре-

відомий nисьменнин

трачається для nоливання городів.

дІв.

радянсьна Л!те­

У своєму чудовому вір­ ші «Пам'ятник• поет точ­

провів нІч у Броварах .

І. Фонвізін. Він nисав, що зано­

чував

цький•.

цІональна

востІ в н ього більше не було.

Ниїв була

моги

народ­

Броварах

ЗАЛЕЖИТЬ ВІА НАС лургії,

реа­

ратура мІЦно зв'язана q пушнінськими традицІями.

ВСЕСВІТНІй ДЕНЬ ОХОРОНИ НАВНОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА - - - - •

Вода одне з найцІннІших на­ Ціональних багатств нашої держа­

-

літератури

лізм, народнlст·ь, соціаль­ ність, nсихологІзм, -. я.нІ визначили шляхи Ії роз­

де с ь nоблизу старого райвузла зв' яз ­

Д.

на

і.ншІ.

нашої

зробити ВІJсновок, що О. С. Пушкін

жі

коней

та

nовсталих

Про цей відрізок шляху згадує у своєму • Уривну Із журналу nодоро-

ні­

в

не

ватажка

ну. бо дорога з Броварів до Ниєва була дуже важною , а nоштовІ наре ­

поштовими нІ­

зла,

формах воно

Ції, яка знаходилася в районі роз­ вилин вулиць Ниївської 1 Юрова,

своє

лем) 1820 року . його маршрут nро­ лягав по Білорусьному тракту: Пе ­ тербург, Царсьне Село, Луга, Вели-

них.

твором-романом

віршах

уза­

все

пов­

би

витну протягом ХІХ сто­ ліття. І сучасна багатона­

ти ходили тільии вдень.

О . С. ньми.

невдачу

Бєлкіна»

нриття, що час не зміг применшити силу Ії ви­ разності й емоційного вnливу на читача . Нраса внутрішньої форми, адек­ ватність слова 1 думки, музикалЬН!Ість. nІднесе­ нІсть ї.нтонації все це визначило нев'янучість

однодумців.

ральним

Інтересам .

герой

викликали

Юлька років Пушнін працював над своїм цент­

життя.

Оленсандр Сергійович виїхав Із Пе­ тербурга 5 травня ( 17 за новим стн-

1

друзів

Минала Миколайо­

-

нІн був зв'язаний

ВІдомо , що в перше своє засла н ­ ня в Натериноелав (Дніпропетровсьн)

-----сЬОГОДНІ -

1

уряду .

.противнина

яких

У <<Наntтансьній дочцІ» він сміливо вивів nриваб­ ливий образ Пугачова як

Проблемна й тематична багатограннІсть лірнии Пушкіна зрілого nеріоду знайшли тану довершену форму поетичного роз­

широно

гнів

у

старший.

1812

стали

ного

.Своєю антивпою 1 різ­ нобічною творчою діяль­ нІстю ПушкІн утвердив тІ nлодотворні nринциnи

них мас.

нрj.пацтВ'а

фІлософ­

ви-ступало.

вісті

само­

глибоких

ських роздумів, сnівця добра І свободи, пристрас­

уnеред визначи.в долю ро­

на>>, «Пікова дама» , <<ПО­

стання декабристІв І тра­ гічну долю багатьох його

nровів

могутнього

службу своїм

1

ж

пеР€ЖИІВав

хисту поета, хотів би по­ ставити його перо на

Глава сім ' ї

що

nроти

nоnулярними

с.

164 рони тому О. С . Пушнін проїз­

дом

І

1

навіть

знаючи

ло Іншрго те, що ста­ дилося здійснитись. ло джерелом для бурхлиПушнlнсьна сnадщина

ранІше ,

сnрямованих

поета

сійемюго роману. Пушнін дав вирІшальний поштовх і розвитковІ російської прози, наnи­ савши такі класичні тво­ ри, ян «:Наnітансьна доч­

вих Бійсьнових 1 цивіль­ них нолах дворянської молоді . Після занінчення ліЦею Пушнін nише ряд

як .ро­

ро­

реалістичної

передо­

творів ( «Вольність>>, «Се­ ло>>, «до Чаадаєва»), яні

доме

су­

у

ської культури турної мови.

часом

блиснучl

яним

розвиватись

енциклопедією

сійського життя. Твір цей таний широкий і г либо­ кий, що на {)агато років

nочинало то­

державства

Життєвий шлях поета

його

ді

яне

доначальника нової росій­

що :иий .

nісля

думство ,

часу визначи­

роль Пушкіна

де­

нінсьних поезІях відбива­ лось те nолітичне вільно­

nо­

смерті, й численні задуми nід nильним наглядом свідчать про безперервну царсьного уряду, яний,

І <<дум

пориваннЯ>>,

кращі

традиції

гами нового

Не­

твори,

ідеі! та почуттів, віднрит­ залишились тів

цінними

nовстання

тих умов вІдстоювати свою незалежнІсть І тво­ рити художні шедеври. Ще в юнацьюuс nуш­

звичайно, безмежного та­ nередніх епох, особливо ланту. Все це плюс го·ст­ традиЦії російсьної лІте­ ра спостережливІсть, г ли­ ратури XVIII століття. бо·Ие цроникн.ення я суть Нритичне І розумне став­ речей та явищ І дало те лення до спадщини мину­ безсмертне в його твор­ лого в поєднаннІ з вимо­

па землі сяятиме для пас сонце поезії Пушнtна.

Пушнін

незалежності

звичайно

назвав

nісля

кІна. Треба було мати не­ абияку .мужність, щоб за

Чу­ ·вивалась, мІцнІла і вдос­ дово nоєднувались у ньо­ коналювалась на нацІо­ му риси зовнішньої І нальному грунті. Для внутрішньої елегантності , nоета за.вжди були над­

гІдностІ ,

г~». що його Бєлінсьний

лось

кабристІв. коли сам цар уперто бажав сnрямовува­ ти творчу діяльнІсть Пуш­

унінальне.

благородства,

Особливо явно це прояви­

метцентру.

вирощуванню зерна і ово ·

ч;tв .

У

нин Ішньому

роЦі

Одеса. Захистити на ве­ біофабрики, а їх в обла­ л иких площах урожай сті вже шість, беруть nід рІзних нультур від шнІдзахист чверть мільйона ників дадуть змогу бІо­ гектарІв nосівів. До кінця логічні фабрини, мережу яиих створено в Причор­ n'ятирічки ця зона розши ­ но мор'ї . Завершено мон­ таж останньої, найбільшої

з них у місті БІляУвка

-

центрІ

по

великої

зони

риться

вдвоє.

(РАТАУ) .

РеАаКТІР Є. ФЕДRА.


*5

4 стор. ВІВТОРОК,

5 ЧЕРВИ,. ЗАГАЛЬНОСОІОЗНА

І

ПРОГРАМА

Час.

8.00

8.З5 Мультфільм чарівна

8.55

·

М.

·

•Анансі

Глінки

Програма 3

«Іван

Сусанін». Вистава. Новини. 14.ЗО Новини. Сільські горизонти.

12.00

14.50

Дон.

телефільми

рольний «Кого

21.00

«Конт­

варіант

«ВіліЯ~.

супроводжує

вда-

ча»о.

Зустріч школярівз лауреатом Ленінс~н~ї премії, Героєм Соцшл!­

15.50

стичної

ном

Праці,

шалніІЦІМ. 16.ЗО НовJІІНИ. 16.З5 И. Брамс. фортеnіано, nон,

фа

17.25 17.55

Час. 21.З5 Кубон СРСР з футбо­ лу. Півфінал. ·«динамо» (Мінськ) сДинамо:о (Москва); · сЗеніт'> (Ленін­ град) «Факел>> (Воро­ неж). По закінченні 2З.О5 Сьогодні у світі.

Є.

Мє­

І

альта

Виставна

пулярний і

віолончелі

фільм

1о.ОО Новини. Концертний зал «дРУ­ жба». <:Бережіть 16.55 Телефільм надію». 17 .ЗО «Продовольча nрогра­

16.10

сЛюди­

Сьогодні у світі. l9.GU «Другий фронт: nрав19.Ь0 ТелефІЛьм

1

слідчий"'. Час.

<;ПрофесІЯ

серІя.

19.00

11.40

УКРАІНСЬКОГО

Телефільми: край! Очей

~1.00 Час.

21.З5 До 188-річчя з дня на­ родження О. С. Пушкі­ на. сСвіт nоезії:>. 21.55 Телефільм еСтанційний доглядач». 2З.ОО Новини.

ефективностІ.

Новини. Новини. Сьогодні -::день охорони

нього

. . .~ ВсесВІтиш навколиш­

сер.едовища.

ви­

стуn першого застуnни­ ка Голови Держномпри­

роди

УРСР

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА О&ЛАСТЬ

l. О. Ляха.

J:{інопрограма («Охорон~ природи Українсь~О\ РСІ'»,

«Морю

но»,

ЖИТИ

«Байкал.

8.00 !1.20

ВІЧ·

Нова

біо­

1!1.00 Що JІюдям 18.;JO Телефільм яс

НІ.30 Я.

Райніс.

рець!:>.

«ВІН,

вистава.

20.40 .tia доGраІііч. ..н.ОО Час.

ІІродовження «Вій, вітерець!».

22.20 22.45

Новини.

фільм «Пушюн

Молда­

КИіВ -ТА ОБЛАС""fЬ

Гімнастика.

,:.(ОК.

ства

фІЛЬМ

за

Док.

га

на

телефільм

«Пригоди

в

.Новини.

1о.10 «L-вято Муз.

15.4U U.

.

2

і театр.

~

сДіЛОН'> .

18 о~,и~;_~~-~- Інформаційний 18.:.ou « ... .цо L.nupт

за

тиждень

НІ.С>а rtBTUpaлІ.

~ОЛОТІ

сlІривіт

м.

·мавш».

Кондакова.

Час.

.;i.uo '1tmефільм ;,апуснали

сЧас,

нали

nовітряного

З!vl .. .И»'.

____ u

........ o..~u

nuвини.

"""Ud.a.ДKOB8

СЕРЕДА,

І

• 6

служба

І:І.u;;

n:uнцер1·

u.C>5

Виставка

«ааираJ'».

шукає

22.40 22.50

nерерві

І

сСта­

~ ...JI.uM ДіТЯМ. с:Ве­ Jн-ІКе nРQ<І'нстояння•. 1

серія. lіОВННИ.

.Lt>.vU Lшває

В. Буймістер. • 1 .оо Розnовідають наші ко­ ресnонденти.

.L"I.au сВ

концертному залі школярі:>. СВІТ і МОЛОДЬ. СьоГодні у світі. Дон. телефільм «Вдо­ ма у Пушкіна•. 19.5Q Телефільм «Професія слідчий•. 2 серія.

1<!.15 1!!.45 19.00

-

• 7

ЧЕРВНЯ

ПРОГРАМА

ЦТ

8.00 8.35

Час. Закарпатські візерун­ ки. Концерт. 8.55 Док. телефільми еВед­ та Ліне:о, «Світ Геннадія Райшева». 9.45 ТелефільjVІ «Професія - СЛІДЧИЙ». 2 серія. 10.50 Шеня далека й бJІнзь-

Новини. Новини.

орган

традицій. «На все

заnам'ятається»,

ФІЛЬМ

в

-

море».

дітям.

Дни

Газета

вЬІ-ходит

с

nротистояння».

вЬІХоДа: . -вторнин, Редактор

-----...--

2

оркестром.

стахановського

18.ЗО У

кожному

малюнку

- сонце. 1S.45 Сьогодні у світі. 19.00 Ленінський універси­

тет мільйонів. «Уnравлін­ ня соціалістичною еко­ номікою». 19.45 Тедефільм «Професія слідчий». З серія. 21.00 Час. 21.З5 «Пушкіну nрн~вячується ... ». Альманах сПое-

• зія». . 22.25 Сьогодні у світі. 22.40 Сnіває Бессі Аргіракі (Греція).

Вровареного

городеко­

аnреля

1937

среда, nятница, Е. ФЕДЯИ.

года.

суббот а.

руху.

20.15 20.45 21.00 21.35

Концерт. На добраніч, діти! Час. Сnортивна nрограма. Міжнародний турнір з гімнастини на приз Ук­ раїнського телебачення. Чемnіонат СРСР з nла­

nерерві

но­

-

вини.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГР.АМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

8.00 8.20

Гімнастика. Дон. телефільм сУро­ ни мужності:о. ~.40 Телефільм сСергєєв шукає Сергєєва». 9.45 Сім'я і шJЮла. 10.15 Ісnанська мова. 10.45 А. Ліндгрен. сМалюн і Карлсон, яний живе на даху». Фільм-вистава. 12.15 «Наука і техніка». 12.25 Фільм із субтитрами «Остання жертва~. 14.00 Новини. 14.55 еДва дні в Артемівсь­ ку». Док. телефільм. 15.15 Телефільм сЗаnовіт старого майстра:>. 1, 2 серіУ. 17.25 сНаша марна». Київ­ ське виробниче об'єднання

18.00 18.15

«Каштан».

сДq

40-

річчя Великої Перемоги. ТИЛ». 18.45 Л. Бетховен. Увертю­ ра сЕгмонт». Виконує Гевандхауз-оркестр.

19.00 20.00 20.20 з

Сільська година Вечірня казна.

Міжнародні

..

змагання

автомобільного ~порту.

20.40

Чемnіонат С.-СР з веснування на байдар­ нах і каное. 21.00 Час. 21.З5 Фільм сОазист у вог­ ні». 22.40 Новини.

22.45

Комnас

туриста.

П'ЯТНИЦЯ, І

Сьогодні

ЧЕРВНЯ

8

і

завтра

nід·

села.

17.10

Разом дружна сі­ м'я. 17.З5 Н гостях у казки. Мультфільм сТри товсту­ ИН».

18.45 19.00

Сьогодні у світі. Наука і життя. 19.ЗО Грає квартет арф. 19.55 Телефільм «Професія слідчий». 4 серія . Частина

21.00

1.

nередача.

УКРАІНСЬКОГО

театр.

18.00

сНа землі ниївсьнІй». Інформаційний виnуск. 18.15 Док. фільм сДо 40рІччя Велиної Перемоги. Союзники». 18.45 Народні мелодії. 19.00 Клуб мандрівників. 20.00 Вечірня казна. 20.20 И. С. Бах. «Кофейна кантата». 21.00 Час. 21.35 Концерт радянської nісні. Виконавець И. Кобзон.· 22.55 Довіднова служба. 2З.25 Новини.

СУБОТА,

і

• 9

· (Румунія) . 8.50 2З-й тираж . ЛОТО». 9.00 АБВГДейна.

«Сnорт-

9.ЗО Телефільм «Професія слідчий». 4 серія. Частини 1 І 2. 11.25 Народні мелодії.

11.40

Більше рів.

хороших

това­

12.10

Телеклуб сМосквична». 1З.30 сТи nам'ятаєш, това­ ришу

14.30 14.45

час.

Здійсню­

ється nрограма сМетал». Телефільм еДиванн :о. ~Київ рони І лю­

Згадують

ветерани.

18.ЗО ПІсні радянських nозиторів.

ком­

з

... ».

Новини. Тележурнал

«Сім'я

є. Сnіває лауреат Шнольнинова. 15.ЗО Тележурнал сСnівдружність». теленон16.00 Всесоюзний курс «Товариш nісня». 16.50 Новини. 17 .ОО Бесіда nолітичного оглядача Л. Вознесенсь­ кого.

17.ЗО Мультфільм. Дон. телефільм сНа­ родний артист СРСР Б. Ліванов». 18.50 ·у світі тварин. 19.55 ·Телефільм сСолом'яний каnелюшок». 1 еерія.

17.50

Футбольний Міжнародні

легкоУ

огляд. змаганн.11

атлетики

nам'я.

ті братів Знаменсьних. 2З.О5 Новини.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ 21.З5 Чемnіонат

СРСР

10.00 10.20

Новини. СьогоднІ День nра­ цівни-ків легноУ nромис­ ловості. Виступ міністра легкоУ nромисловості УРСР О. Я. Касьяненка. КІноnрограма. (сЖива

з n:Jа­

вання.

20.45 22.05

На добраніч, діти! Т. Кожевнннов, М. По­ nович. О. Стукалов-Пого­ дін. «Витівка диявола:о. Вистава.

нитна»,

11.15

8.00 8.15

Гімнастика. Якщо хочеш бути здо­

рІя.

1З.50 Новини. Катрусин кінозал. сЖиве слово•. Атлас украУнської мови. 15.50 «Барви літа». Муз. те­ лефільм. 16.00 сСлава солдатська•. Пісня фронтова. 17.00 Міжнародний турнір з художньоі гімнастнии на nриз Унраrнсьного теле­ _бачеІUІя.

14.00 15.00

ровим.

Я.ЗО До Дня nрацівників легкої nромисловостІ. Док. телефільми сШах· тинсьна весел на», сДу­ левсьннй фарфор». 9.10 Раннова nошта. 9.40 Програма Горьновсr.· ної студії телебачення. 10.3.'> Грає скриnаль Генрік ШерІнг (Мексіна).

11.10

Док. телефільм сЄ у студентів nланета•. 11.40 Концерт з творів Д. Кабалевського. 12.55 Чого і ян навчають в ПТУ. 1З.25 Чемnіонат світу зі сnідвею. Півфінал. 1З.55 Документальний ен-

17.40

сПогляд у майбутнє». Школа сьогодні І завтра. 18.ЗО Концерт естрадно-сим­ фонічного .. оркестру та солістів УнраУнсьного те­ лебачення і радіо. 19.00 Актуальна камера. 19.ЗО сКІномеридіани:> . Веду­ чий nисьменник В. Коротич. 20.00 Чемnіонат СРСР з

ран.

14.55 15.10

Міжнародний. огляд.

«За

законами

ності».

муж­

футболу.

сДкІnро• сТорnедо•. 2 тайм. На добраніч, діти! Час. 21.З5 еРакурси пригодниць­ кого фільму». Фільм «Альба РегІя•. Встуnне слово кІнонритина В. Дьоміна. 2З.10 Новини. з. 2З.З5 Чемnіонат СРСР

Теленарис.

15.40

Фільм дітям. сВди­ віться в це обличчя:>. 1 і 2 серії. 17.25 Док. фільм сСади парки світу». 17.55 « ... А також

20.45 21.00

Фільм-концерт.

18.40

лі•

«Адреса nодвигу: Газ­ Із циклу сЩо може

колектив».

nлавання.

19.ЗО Музичний нІосн. Вечірня казна. Здоров'я.

20.00 20.15 ')1.00

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА О&ЛАСТЬ

Час.

21.З5 Камерний концерт. Дон. фільми.

22.05

еМайстринІ»).

сДевІз: відвага, муж­ нІоть і честь:>. 12.15 ФІльм із субтитрами еТвІй син, земле». 2 се­

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

11

8.00 8.15

На зарядку, ставай! сВ міському саду грає

духовий

оркестр:>.

8.00

8.55

10.40

Грає

11.05

Очевидне

І

10

ЧЕРВНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

Час. 8.З5 Концерт. Дон. телефільм. 9.ЗО Будильник. 10.00 Служу РадяНІСьному Союзу! 11.00 Здоров'я. 11.45 «Ранкова nошта». 12.15 Зустрічі на радянській землі. 12.ЗО Сільська година: 1З.ЗО Музичний кіоск.

14.00

Фільм

15.15

Дон.

16.05

Мелодії

інші».

сКароль

гір

·

телефільм

дІнсьне

фільми.

(домра).

них

Державний

ресnонденти.

Сьо-годнІ День nра­ цівників· легної nромис­ ловості. 17.15 За вашими листами. Музична nередача. 18.00 Міжнародна nанорама. 18.45 Мультфільм. 19.05 11 Всеросійський огляд народних хорів. Вистуn державного ансамблю nісні І танцю донських козаків.

17 .ОО

Телефільм еДва каnі· таин». 4 серія. Чемnіонат СРСР з футболу. сСnартан» СКА. 18.45 Етюди-нартини С. Рах­ манінова.

16.45

Клуб

залах.

РосІйський музей. Радя:н­ сьна графіка. 15.15 Розnовідають наші но·

та

15.45

20.00 21.00

неймовір­

Від усієУ душі. Видатні радянські ви­ конавці лауреати Ле­ нІНІСьної nреміі. 14.45 По музеях І внетавоч­

50-х

40-х

-

не.

сБол­

безсоння».

Циганко в.

о.

12.00 14.00

роні в.

19.00

Чемnіонат

футболу.

СРСР

сТорnедо:>. 1 тайм. Вечірня казна.

19.45 20.45

Чемnіонат

СРСР

Час. 21.З5 Телефільм в1нні».

мандрівників.

Час.

сСівтло у

по племінній роботі у тваринництві

ПРОГРАМА УКРАJНС~КОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

а також робітники на сезонну роботу

11.30

замку:>.

Доброго

вам

Для

здоров'я.

серцево-су­

захворювань.

дітей.

сОлівець­

сJІризначається

чення».

Естрадна

жальна

nередача.

nоба­ розва­

12.ЗО Новини. 12.40 «Сонячне коло». 1З.10 Фільм із субтитрами «Твій син, земле:>. 1 се­

відкритих

две­ дітей. нарта Українка

рей:>. Вистава для «Літературна

16.40

~нраїни:о. ·Леся на

по сіьозаготівлях

Буковині.

Оплата провадиться відповідно

сМелодії

малювець».

12.00

по догляду за племіьними тваринами

Новини.

старого

10.50

сНесnонійні серця:>. сенарби музеїв Ук­ раІни». Ф. Журавльов сДружина-модниця:о. 18.ЗО Концерт хору та ор­

Актуальна камера. еДивосвІт». Сад над Дніnром. 20.20 Сnіває заслужений ар­

до існую­

чих норм, з послідуючою виплатою натураль­ ної оплати до 10 процентjв від заготовлено­

го

сіна.

Адреса об'єднання: м. Бровари, вул. Куту­ зова, 77. Ухати автобусами N~2 3, 121 до зу·· пинки

«Т~ргмаш:..

Адміністрація. Педагогічний

копектиа

&роварської

середньої

wкопи Но 5 висповпює гпибоке сnівчуття учени­ цям wнопи Anni і Людмипі &оАJ;Іар 3 nриводу тяжкої втрати смертІ їх матерІ

ГАЛИНИ

17.25 18.15

кестру народних Інстр:1мектІв · Українського те­ лебачення І радіо.

РОБІТНИКИ

ПОТРІБНІ

з легної ·атлетики nам'я­ ті братів Знаменсьних. 2З.25 Новини.

фільм

в

nлаван-нл.

21.00

21.35 ТЕ!.hефільм сСолом'я­ . яиІ;t наnелюшон:о. 2 се­ рія .. - . 22.4Q Міжнародні змагання

Муз.

з

сДніnро»

Київському обласному племоб'єднанню

~1.00 'Іас.

10.00 10 ..oU

Кон­

церт.

8.З5 Дон. телефільм. 9.00 РосІйська мова. 9.ЗО еРостов музинальннй:о . Концерт-нарис. 10.00 НауНово - nоnулярні

НЕДІЛЯ,

ЧЕРВНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.00 Час. 8.З5 Грає Георгій Замфір

14.З5 «день

Новини. Виробнича гімнастика. 10.ЗО сlгротена:>. Ділова телегра сФітотрон:о. 11.10 Муз. фільм сЯ, За· бере» . 11.ЗО с•Зеленнй ВОГНИК». 12.00 Новини . 16.00 Новини. 16.10 «Хоробрий кравчик» . Вистава для дітей.

ди».

8.ЗО Фільм «Оазис у вог­ ні:о. 9.З5. Знай і умій. 10 . 25 Поезія Д. Кедріна. 11.00 Шахова школа. 11.ЗО Телефільм- сПригоди в нанінули». 4 серія. 1З.ОО Англійська мова. 1З.ЗО Школярам про хліб. «Хліб nоруч з нами:>. 14.00 Новини. 14.05 еМузичні нартннню>. 14.20 «Нові НННГН:>. Ведучий - nисьменник П. Загре­ бельний. 1.'і.ОО Телефільм «Заnовіт старого майстра». З. 4 серії. 17.10 сЖиття колоситься любов'ю». Літературний

рія.

10.00 10.20

Наука

курс».

динних

ПРОГРАМА

17.20

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ 8.00 Гімнастика. 8.20 Дон. телефільм еКон­

Профілактика

Час.

21.З5 Те:Іефільм «Професія слідчий:>. 4 серія. • Частина 2. 22.25 Сьогодні у світі. 22.40 Док. телефільм. 22.55 Мелодії nланети. Муз.

17.50 18.00

Антуа.,ьна намера. «Гран-і nізнання». Проблеми створення штучного інтелекту. 20.15 Сатиричний об'єh'ТНВ. 20.40 На добраніч, діти! 21.00 Час. 21.З5 «Здрастуй, nісне!». 22.40 Новини. 22.55 Сnортивна програма. :;о

15.15

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

МОСRОВНОГО

19.00 J9

21.35 22.05

червuя

школа:>.

Час. 8.З5 Док. телефільм сНау­ на і урожай•. 9.05 Мультфільми. 9.З5 Телефільм «Професія - слідчий». З серія. 10.45 У концертному залі - школярі. 11.ЗО Новини . 14.ЗО Новини. 14.50 П'ятирічка сnрава ноашого. Дон. фільми. 16.05 Новини. 16.10 Російська мова.

16.40

іо

по

І

НовИни. Дон. фільм

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

17.15 Шахова школа . 17.45 «... До шістнадцяти старші» .

(На украиненом язЬІке) ..

17

«Бе­

серія. 16.ЗО Новини. 16.40 В._А. Моцарт. Концерт No 27 для фортеnіано з

го комнтет а· Коммунистической nартии УкраинЬІ, городеного н районного Советов народнЬІХ деnу­

татов Киевеной облас'І'И.

народ­

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

лине

·ор-

Актуальна камера. 19.ЗО сВа.хта». До 50-річчя

8.00

казна.

Новини. «ПерлиІш· душі ноУ».

15.25

u.-v

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•

У

«Сергєєв Сергєєва».

ЖНТ'l'Я

Буратіно.

телефільм

;J.ЛЯ

Дон. фільм «до 40-річhеликої Неремоги. Фронт». 18.45 ШІСТЬ "n'єс ;J.ЛЯ фор­ тешано А. Бабаджаняна. 19.00 Чемnіонат СРСР з футболу. «Сnартак•

еВиходимо

духового

дина».

19.00

чя

ЦТ

Новини. Новини.

.цок.

«Час

Сnадкоємці Дон. фільми

но.;лення».

.. OJ.-00

84». 17.05 Телефільм

11.25 14.30 14.50

кестру. РРФСР. . 9.С>а 'l"tшефІЛьм «ПрофесІя СЛІДЧИЙ». 1 серія. .tJ.40 клуб мандрівників. .ч.иU

Іі:Іноnрограма. З нонцертів Всесоюз­ ного фестивалю мис­ тецтв «rіиївсьна весна-

ка.

.

ЧЕРВНЯ

ПРОГРАМА

Час.

..... ..,u

14.а0

15.50

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

u.UO

•. 40

.

Телефільм д.,JІ: дітей. «Пригоди и наншулн». ~; серія. 1З.ОО Мамина ШІЮJІа. 1З.ЗО Німецька мова. 14.00 Новини.

ЧЕТВЕР,

шкільна реформа. Вистуn президента АПН

_•. оо

госnодарство».

ІІІС·

20.:.00

Ct'CP

«Сі:Jьське

11.40

..

2о.С'~~ечірня казна. М:ульт· фІЛьм

n.шvп;урнал

шістнадg;яти

старші».

19.uj

шістнадцяти

19.45 Вечірня 21.0.0 Час. сПолІссі:> . :л .:.Jj '!"ед·ефІльм

'!UJlCTOИ.

виnуск

Частина 2.

на

фільм.

~

ДІТе!"І

наюнули».

Бернард JJ..LUy.

14.00

«доро-

ДЛЯ

1З.lс~р~~-аматургія

« .. .J.~o

18.15

Кушеяювку».

'1еЛЄQJ1ЛЬМ

вій­

роздумів».

с~аноза».

.ЦіТЯМ про ЗВІРЯТ. <Рранцузьна мова.

lU.UO

10.<>0 11.00 12.0U

«Півцар­

коня:>.

::;.:;~ Фільм

10.ЗЬ

11.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРu(РАМА Ц1" І ПЕРЕДАЧІ

8.00 "·"-U

бібліо­

старшІ».

вії».

НА

повітряного

тека. В. І. j'.Іенін про армію і мир.·

вистави

у

коли

. ну,

ВІТе-

~ _паnулярнин

-

Науково

«Час,

змія»-. 9.а0 Умілі руки. 10.00 Твоя леннісьна

nо-

діти!

2l.a5

Телефільм

заnускали

надії». Антуа.аьна.. на~~ра ..

19.00

архі-

тектура :о.

залишиш?

«Білий

Гімнастина. «Будівництво

8.30

графія»).

17.2а Дивосвіт.

сЧарівний відрада!»,

«6олдінське тяжіння». 20.5U На добраніч, діти!

скла-

Машинна арифметика. «СОІіЯЧНі! КОЛО». 17.З5 Науново - nоnулярний фільм «Алмазний слід» .. 17.45 Екран nошани Україн­ ського . телебачення. 18.00 Муз. фільм «П'ядь землі». 18.ЗО Телефільм «Гаряча го­

вання. У

камера.

19.50

істо-

Автотранспорт:.

дові

12.10 16.00 16.10

Актуальна

19.ЗО «У нас в колективі». Шостнинське виробниче об'єднання «Свема».

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Новини~ . Фільм «Сільська рія».

кожного».

ти:о.

ТворчИй вечір народ­ ної артистки СРСР Н. Безсмертнової. ~':: .1 О Сьогодні у світі.

10.00 10.20

сnрава

18.00 18.30

21.00 _;1 . ..>5

ПРОГРАМА

-

ма

Технічне обслуговування ферм. .1:\орисні nоради. сГрають юні музина•­

.

прикрас».

фізишкола.

17.10

сПропагандист». 1З.ОО Новини.

Бур&тІно.

Ресnублінансьна

ко-математична

ти надІй».

природа».

без

ри.

16.40

12.25

18.45

да

Новини. «Країна Комсомолія'>. Молоді вчені-селекціоне­

10.00 10.20

До Всес!!h'ньею дня охорови навколишнього середовища. Науново-nо­ на

16.00 16.10

Квінтет для 10.~0 Фільм «Све~руха:о. двох сири-. 11.~5 Для .~нолярш. еСтар-

мінор.

5

ПРОГРАМА УКРАїНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ Новини. сПІонерсьне літо:о.

а-надемІ­

АМН·. СРСР

Ж И ТТ ЯJt

ТЕJІЕБА ~ЕН:НН

ЦТ

паличка».

Опера

«НО В Е

червня 1984 року

ОЛЕКСНВНИ.

Копектив райсіпьгосnтехкіки сумує' 3 смерті копиwнього водія, nенсіонера Опексія Івановмча СОЛОДКОВА і висповпює гпибоке сnІвчуття рідним ким

nриводу

і

бnИ3Ь·

nокійного.

19.00 19.40

тист У-РСР Г. Гаркуша. Час.

21.00

З прІІН(}ду о1·олошень, питань реклами дзво­

ніть у редакцію по телефону 19·3-18.

АДРЕСА РЕДАНЦІТ: 255020, Київська область, м. 6равари, вул~ Київська, 154. ТепефонИ: редактора - 19·3-82; :sастуnнмка редактора, аІддІnу nартійного життя - 19-4-47; відnовідального секретаря, віддіпу сІльського госnодарства - 19·3-18; коресnондента місцевого радІомовпення 19·3·05; віддіnІв nромисnоаостІ, пистів і масово; роботи 19·4-117.

Броварська друкарня: КнУвськоrо обласиого _у_nрІНmІввя: · у сnравах видавництв, попіграdІ1J 1 киижковоІ торr1вп1. Адреса друкарні: 2іі020, КнУ:вська область, u. Вровари, вуп. КкІвеька, 114.

Ін,цекс

61285.

Друн високий. Обсиг 1 друкований аркуш. Тираж 12.775 nримірників. Замовлення

N2

2З71.

#91 1984  
#91 1984  
Advertisement