Page 1

ОРГАН

/

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Jг...... 8ІПоДІІ'І'Ь •

І

РАЯОННОІ

квітн.

17

МІСЬКОГО

РАД

року.

1937

КОМ У НІС ТИЧ НО,

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

ДЕЛ У ТАТ І ВК И І В С Ь К О

.NI 91 (6547)

Субота,'

464

.

Д0 15

~lВ!<и

бригада

СЛlOCар~в­ шить

серпНJI:

монтаж

таРСЬК8Нтрацит.. Найбільший вкщад внесJIИ у

8авер­

це

!Нженерних

тори

саятехи:к:в СПМК-503 мереж дИ'ttад1Ка 0eМIm0J1П'l'uофабри.ки t ІВ. П. НУДp.1lвцева. ВІП­ кІзської

всІх

4t

ЗПТК-96,

УqаснИЮІ. конку'рсу вlДlЮвlдали на зarm'Т&ИRЯ . 3 теор1У, а потІм демон­ СТРyNJIи 'цeВl8M жюрІ, до якого вхо­ ~лl{ ; ГО,7І!>ВвІ ·спецІалlсти та І,нженерио-технt'ІИІ працlВпи·ки заводу, y:vrIH-

за- кож Воло.ДИlМIИР

J>OСЛ~ЮІ

!l'IОl'.!М

добре розкущи- них . СОРТіВ

..... ТРИЧІ.

!М1жр~д;tя,

разом

~a

Се.р.г!йо-

вич Дунаєвський _ Норми внробіТКУ ко.жен виконує на 125-130 процентів. НасІння висіяно. спецlаль-

РОЗ1ІУПІив гектара.. Щоб. за6езпечи.ти. . НЯ .З. a.~тec~ .~ . N .. ТИ о~'rа.И!fJ!,f такий уро1tt8.Й,. всю площу -Иfjl.1Мlц1.

сво'! знання

.

_._ " 6 ' кенстатувати,ЩО

пlдг6рнувши ' Kap~ було етаранно удоорено- '~1JU,;iiJ1сть t.t6JtОди:х фаХівцІв

'!'6-q,n:IO в р.ltд}(ах, обробив на кожен гектар внесено u6ди ' <>Т,РУТ~Хlмlката~и 80 . тоин оргакl!tи, 120 ;проти кол~радськоro жу- кІлограмів . БЄЗl!О~ОГО 1Ііоа. і . аМІаку І 400 кlлограміз Так же стараннодог.nя- аміачНо'! . води.

. ~Ti посІви кормових бу~ЮСів.

RКI

займають

50

Тут гОсподарює .1tанкО~иЙ Михо.nа AHJI.plЙо~ВисоцькИЙ. Сходи ~Ba · ра3>и РО3IJущенІ, про-

reKTa.pIB.

Моркву на

гектари

площІ '

значками

монструва.ла . високу пракtи'lИy п%ltt'oтов-ку_

теоретичну І Серед токарІв

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ РАИОНВOl ~АДИ НАРОДНИХ

24

нІстю,

ДоповІдає

тету

з

світл! рl­ р.) Плену­

виконкому

народного

контролю.

народного

1_

контролю

комlте·

Ф.

Двор­

3. ІнформацІя J;rPO виконання рІ­ шень ІУ сесії раЙон.нО'ї Ради народ­ них

депутатів.

Допов і дає секретар ВИКОНКО!vlу районної Ради Н. І. Б!лИ'ма .

беЗГОСПQдар-

-веснян~-по,nьових робіТ. СпецІально ство­ рена комІсія вІдмітила, що під урожай по­ 'fOчноrо року внесено в середньому по 24

сооого попиту зервів. випуск

пряжІ

!(JjaclB, 11 ' процентів

виробництва

планта­ до чег­

ЦLft засаджено !ВЄРТОї рмрс)дукцlI. За підсуМками районного зма,гання пер ­ шем-ісце З8 успішне проведення сІвби при­

суджено КОЛеІ<ТНВУ а1ча ••

KO'nrocny

еПам'ять

Іл ­

осООнСТRМИ ~ахун'!{ами ефек­

~ВНOCTI - ' ДіАОва фо~ма:; яха сприяє ви­ ХОвaRНЮ rючуття бережливостІ, пl~вищен­ ню вІдповідальностІ за КIНЦе-в!fЙ результат пРацІ.

26 6риrад BITaM)JuIoro за.ВОДу змагаються

еа такими

вості.

3

особистими рахуи.ками ефектиз­

початку року вОRИ зеконо:vrили ма­

теріально-еиергетИ"іимх ресурсів на CJI'Іі карбовмщlВ.

9,1

Працl~ни.!tи . ПРОМ~СЛОВО~Тlрайону широпідтримали

почин

внутрІшнІх

ре-

,

пластмасових

заводу банок

зБІль­

для

передових І пІдпри­

ємств МОСК!!И« СвеРдлоtcької областІ, якІ ІІа початку п'ятирІчки виступили · з iH ~ ц1a­ tи,вою збіЛЬJШIТЯ .. вкробниц,!,в.о товарІв ' ма-

при

мотках же

для

періодом

штопки .

ПорIВ'НЯНО

минулого

продукції

року

вищої

ПlВРIЧНИЙ Колектив

-

колгоспу

обсяг

категор і ї

штаб,

:l-lОлока. Дещо . ранІше план аиконав

Леніна

колекти·в

шести

радгоспу

який

на

мі­

очолив

спеціальний

голова МіСЬК·ВИКОНКО~У

ЗУСТРІЧ У РЕДАКЦIJ У редакції Щолко8'СЬКОЇ газети «За КОМ­ МУНИ 3 М» відбулася зустріч .Учасників руху . У':ЩРНlІків і колективів комуністичної ПР'l­

цІ .

Девіз «Вчитися, Ilрацювати

парт :ї.

за

переl'ворення

Б і льше

в

тисяч

50

І

жити

п()­

Я-К І 25 рокІв соціа.:llістичног()

комуністичному» сьогодні, назад. об'єднує учасниКів

життя

план і в

щолковцlв

І

фРЯ 3 ИНЦ і в УДОС ТОЄНі високого звання удар­

ника

комуністичної

працІ.

Незабутню поїздку по місцях, зв'язаних

Успішно працюють тваринники й Інших

Толстого, здійснили члени місцевої op~aHI:

•.

господарств району _ В середньому в:д кож­ ної корови в господарствах нині одержу· ють по 12 кілограмів молока . шо на 1,7

більше, нІж мали на цей час торІк.

КРАЩАТИ МІСТАМ І СЕЛАМ РАЙОНУ Виконком мІської Ради народних депу­ та тів арИ1ЙНЯВ рІшення про полі пшен-ня б,1а.І'ОУСТРОЮ І . санІтарного стану мІст j

селищ

Щолковськоro

району.

Тепер кож­

ного четверга пІдприємства, організації ви­

дІляють певну кількІсть Д,1Я

виконання

технІки.

людей

роБІт на закрІплених вули­

цях 1 npКJJerJIJix теРИТQрlЯХ. З Цією метою

3 життям І діяльністю письменника Л

зац:У У

това РИСтва

сеЛИЩj

книголюб!в,

якІ

М

живуть

б і окомtiінату .

У музеї -садиБІ ~Хамовники» у МосквІ збереглося багато речей п.исьмеННИКiJ преДJ\lетів побуту, недоторканними зали" ШИЛИСЯ , інтер'єри

жилих

кІмнат.

БУДИНОF;

у Хамовниках. де жили ТолстІ. зберІгся до

наших днів .

жежІ

Не постражда,в вІн і від по­

1812 року . З хвилюванням слухали щолковЦІ рооп~­

В1ДЬ

екскурсовода,

маJIИ секре­

Деркачем.

оглянули

піонерський таБІр <tЖура­ вочка..

спО'рткомплекс заводу

по­

нату іменІ Ю. Г_

радгоспу-комбі-

«НалитянськИЙ. 50-річ'IJI СРСР НаГОРНI/М, члена­

ми комітету ЛJ\СМУ_ Во­ ни

цікавнлнся

пнтаинями

ІдеологІчного та атеїстнч­ ного виховання. формами І методами виутріспlлко­ вої роботи. Велике вра­ ження

справилн

перегляд

на

НИХ

кіНОфіЛЬМу

ппо

Радгосп-комбінат. вІдання середньоТ

вІд­ mко.'lИ

імені В_ І, Ленlна_ у поїздці по району го­ стей супроводжувалн сек­ ретар обкому ЛНСМУ

Дернкlт.

завідуючий віддІлом

В . Гусєв і редактор' га­ зети • Молода гвардІя. Ю. Пересунько. В_

ШЕВЧУК.

ПlСНЯ ДОПОМАГАЄ Штаб обкому галузеlЮt профспlлкн. очолюваний

заступником гОЛОВН об'єд­ наиого комітету проф­ спілкн тресту «Бр.овари­ сільбуд •• .створено на Ка­ линівському

гідропOlПlО­

му комплексі «Теплнч­ ний,,_ ВІн сприяє більш чІткій організації соціа­ лістичного змагання. по­ культурно-ма­

оглядали

му

працюючнми важливому

на

ЦЬО­

пусковому

об'єкті вже виступилн з концертам}! учнІ мlсько! музнчної школн М 1 та викладачІ музнчlЮЇ шко­ ли М 2. ЛекцІю ~Про міжнародне становище. прочнтав лектор мlськоІ органІзації товарнства «3нання. 1_ Т_ Цуп. У

гостІ

до

будІвельникІв

збираються артнсти' Кн­ ївськоі державної' фіJI8Р­

монlї з пр.зграмою .Для ТНХ. ХТО любнть пісні І CMix~.

НА ПОКЛІН ДО ТОЛСТОГО

МіСЯЦіВ

. ~l{раСНЬІЙ

луч

О.

ред

створений

Г. Ануфрієв.

3~lагання

ДОСТРОКОВО імені

мІськвиконкоМі

збе­

якості на підприємствах району зрі·с в ни­ нішньому роцІ на 5,5 процента .

ти­

ТОВАРИ ДЛЯ НАРОДУ 1(0

рахунак

сяць ранІше строку завершив план шести мІсяЦів по виробництву І fJlродажу державІ

ДIАоаА ФОРМА З~АГАННЯ

" .Змага~ия · за

в

З таким

друзі першнм

тарем мІськкому ЛКСМУ

ліпшенню

рlгання , сипких продуктів, на Монlнському камвольному комБІнатІ розпочато вип ус к

~ННH' органІчних добрив_ Сівба ярих зери~ !ВИХ П1>6Вед~а сортовим насІнням І І ІІ картопляних сортовим нас!ння,м

за

Так, колекти,в насосного шив

Jювітового

с.звого обслуговування І спортнвно! роботи серед будівельникІв. На лІтній естрадІ пе­

'Унаших друЗів по · змагаННIО , -щолковців Не!цОД8ВНО у районі' підведено піIl!СУ'МКИ

Румунські розмову з

ра- ·

ник.

Про робоТУ' радянських І госпо- ' дарських орга.нlв району по дальшо­ му поліпшенню органІзації цраЦі, по­

боротьби

голова

в

982

Допов'!;:{ає голова міського ту

1.

снленню

ПІДСУМКИ ПІДВЕДЕНО

Клушського

комітету союзу KOМY~. стичної молоді Румунії.

В.

йонної Р а ди М. О . Се.ргієнко. 2. Звіт про роБО'ту Міського комІ­

------_..-_.._--

.-..-- -.- -

І

виробннчоУ

ДИСЦJlплlни Ш€J!Ь Jlпст'юадовоro (] му . ЦН ІШРС .

lIJIТаИRJI:

М. ПОЛОЗ, arроиом рад­

порушеннями

державної

ДЕПУТАТІВ

рощують без затрат руч­ ноУ црацl, ПОСіВИ ІУ ' роз­ м1щ~и1 на зап.nавних зем­ лях біJlЯ Десни_ Bc~ в<>­

400 reKTapax, виділених :иа силос_ . Залишилось розпушити 1 ОО гектарІв roJtовпl ЖIJIантац1й, . видіЛених на .rоспу.

гостями

міського комітету ЛКСМУ були члени делегаціt

організацlйннм

механІзатори ви"

мlжря.ltдя оброблеНІ на бур ЯН~ 1 ПІКlдникlіВ.

грамо­

Інструктор міськкому комсомолу.

Виконком раАопоІ Ради народннх депутulll повідомляє. що V сесІя . рровареькоІ районної Ради народннх депутатІ•. XVIII скликання вІдбу­ :рваНі, .зараз закlнчуtrьcя ни в · хорошому стані. ~ . перевірка_ На посІвах моркви А деться 13 червня . 1983 року о 15 го­ . Чу.довИ1Й вигляд маооть картоплі застосованІ хі­ ~ в районному Будннку культурн. На розгляд сесІї виносяться такі І!осlви кУКУ1>Уд~и. Бдру- МІЧ~І препарати rrpoти

re

«l\IаЙстер-умілец}>.,

тами місыгоo lюмІтету ЛНСМУ ціННЮIll подарункз\,IИ. В. АБРАМЕНКО.

проде­

З РУМУНІІ

ректором

н:айбіЛЬШУ суму балІв иабра,в О. Па­ ринов Із заводу пластмас. Друге і третє м іс ця . посІли торгмашіі&ЦI В. Бардаrn І Г. Васюк. У КОНI<урсl фрезерувальник!в пер­ ш і сть :Ідобув П. Лях Із заводу алю­ мінієвих будіВ€ЛЬНIІХ конструкціЙ. Друге І третє місця заЙНЯЛIІ вІдпо­ відно О . СидорО'в Із ремонтно-меха­ н і ЧНоГО' заподу та М. НУЛИНІІЧ Із за­ воду «Торгмаш •. ПеРNl0жці конкурсу нагородженІ

на

ГОСТІ

Позавчора

)'країнн. У сеJ/ищl KaJIНTI ком­ сомольські працІвники з Румунії зустрілися з ди­

молоді фахівці

;,лис.я, почалося Іх цщтlн- ЗПТК-250 І гІбриду сКот. ВИJрощує цю КУЛЬТУ-JlєктивниЙ-101., що . да~ лзні.оsJЩt . М.JП<();,!а І()ТЬ ба'гато ·маСИ.РозраАКцРНt6иич .КJШiмасЬ. Він хрвуємо одержа.ти n, ,Нt сам проводи. caдlННJI,. менше 400 центнерІв з

.ланок

~ршують їх ОбробlТ'ОХ . . Радує зір 50-гектар.на rvтанrац1я картоПJI!. Вова . ~иста віД бур'янІв,

- - - - - -------

-~---

--=--~

рошкової меJалургії іме­ ні 60-рі1JЧЯ Радянсько!

КОМСОМОЛЬСЬКИА ТЕЛЕТАЙП

.Зм~rаЮТЬ'СJl

КОП •

НОВИНИ

.Металург.

Фото Л. Самсонова, (ФотохронІка РАТАУ).

RОD)'PCирофесlйвоІ майстерностІ серед JIOЛOДJa текарІв І' фрезеру­ вaJЩIJQdJ Idец вІдбувся ІІа б8зl З8воду cToprlllam.. У ньому ,ВЗЯJIR участь 12 вироБНВ'lИRКiв. JПd пред­ ставл.ли коJtеRТИIIИ шести промнсЛQВВХ пfдприємСтв Броварlв_

мехаН1З(!}ВіН ИХ

УРСР Веиге­

гірвики М_ В_ Гайворон­ ський І В. М. БlщлеЙ.

Тут пра­

М. А. КJLИ!МЗ.сь та А. Висоцький, а ' та-

лауреата

На зиlмку (зліва Н­ право): П_ О. Веигер І його товаРИШі по роботІ

про- цюють ті ж м~ханізато.ри

caJ'liНИХ КУЛЬТУР . радгоспу ~пух~всьхий.. КOJIЄ}(тиви М.

. бригади

ра_

ЗАВЕРІУЄМО ОБРОБІТОК ПОСІВІВ ХорошІ види на врожай зе..лeRНЙ корм.

механіза­

Державноі преміІ Петра Овсійовича

бригади П_ С_ !МІнно працюють тут І!е­ ко.леКТИ8 ЯК'И'Й '!'a.J(ОЖ !!'Єрами прщl 1Ф. Опа­ rиJ:дem<8, трудиться за методом васєЩ'!о та І. В. Крупа . За.~яки . впрозаджен­ бриrадного пІдряду. ІИ'Ю riрогре-смвної ~рми В. ВЛАСЕНКО, opгaн13aЦ:~ працІ ~ ' бри­ вачaJIЬИИК СПМК-5ОЗ. raJIHO'I'G тоспрозрахунху

мають пос!в.и

досягнения

2

Ціна

добули з ПО1Jатку року гірники шахти • ВіВИИЦЬка. об' єднання .Шilх-

.

ПJJ(олу ва мІсця 'Дос Тр<>Х ()ВО, до пеРЦ10- t'() се.РПНIІ, планує завер­ буде введено .,достроково_ шити В<:.І савтехнІчнІ ро­

Н И,

,

О Б Л А СТІ

Доиецька оБJlаеть. БіJlЬШЯК 150 твсJIЧ топ надплано,вого вyrtJlJlЯ .и­

СТАДІ' боти у ШКОЛі сма Тара­

J

УКР А

11 червня 1983 року

НА ЗАВЕРШАЛЬНІЙ .

ПАР Т ІТ

експозицІї.

(За матерІалами щолковської rазети

.За иоммунизм~. Мосховс;ька область).

М_ НАРИЖНИЯ:. ГОЛОВа об'єдианого ко­ мІтету профСПіЛКИ трес­ ту_

108 НОВОСІЛЬ РадіСНИl\lИ клопотами новоселІв жнвуть у ці дні

робітннки

заводу порош­

KO~OЇ металургії, інших підприємств '. та організа­

цій міста. які

. 0держаJJИ

квартири в иовому коо­ ператнвному ' будинку по

вулицІ

Возз'єднання,

. . Це будН1іок' з ПОлIППіе­ RВМ

плануванням

квар­

тир.

В. ЛЯШКО.


CТQp. ...

t

,,() І"!

чеР&lІJl r~з рму

11

."ТТ"

••

~=======lз 'r'РП-Ден .. ар.цlннв.lа .wеrИОIИРО••С.lОНОС'r'III======::::::-::1-і 1,

••

ТоВар .....

фАКТОРИ

ВИРІШАЛЬНІ

ВІ piBeB~ попиту ВlдповідаnhНDЮ с P01lt. рудівників lIar"!!T ПI)О­ \1неne •• стl І пі.IМЩ'"­ ні добробуту радАНСhКИХ

~ МНКOnо TpoxllМOiny, v tру~о*их вonекти ж Ct1Ло ~C доБРQЮ ТРцнцlєlO зустр1 •• ти

nЮIl8Й. 0.Н81! вlІнм Щt в 'opry пер.д народflМ.

Не ІСА пра.ук .. і".'.П'· віДlе ВМСОКММ

товуючи

1i866хіДН8 ВИКОРИС­

НеЗМіННН"

IшроБRН-UТ8У

ДУlшlУ

зеран 8itр~ництва.

наРБОВІІНЦl8.

.'tиmе

на кінець п' Й'Т'1фі'tkИ. Під1ІищеннJt якості ВИРОбів не 1Іикликало

зроtтаННIІ

спо­

живаНIІJt СИРОВИНlІ. Павпll.­ КИ, робота,. вка 'про!оДИТЬ­ и

по

вжосltоналєнню

J(}"Іщіі,

Дllла

С7!l0РИТИ

про-

МОж'.1и~іt'І'Ь

вагомий

фон"

економіі. Ів ~бережєиих матеріалів s& ріа 1ут ви­ пустіtl.

десяткИ 'l'йtі' пар

J • 814

І

особлиМ

О.

ne.l<!Ha,

.

С.

ХарчеНJ!<>. Г. М. Осьмак. О. А. Н()нюк. Н. М. Ч(1ifI fa баtliТО ~НШИх. ВСЬОГО ~1 роб!тниЦl" п,,,tк.'Іад ПЕ'ре;jовикlв Ha~.'I:ДY­ ють ще 70 працівнипь. якІ Н· кож випереджають граф:l\. ~

ХотlJIОСЯ

б

yc:tttx '1

АО".ТІІ.

МИ

нАД

!

Обладнання,

п~реоз6рОЄНням.

Це.

насам­

перед. nерех!д на безчовникоl3! воерста'Ти. Принаг!дно х{)чу до­ ДАТІ! ,

що

!O'tЬ{:1І

при

умови

t!MMy ' працІ,

_ !!Д nC)lf&IJ1<Y п'ятирl'lИИ на фt4рнц! ..(')Щадж~но . майже 11 · 1'0. np8ltt. . На цІй кlль}(()стl

ТИІ!М:СТЬ ПРІЩІ тут ДОJедеио ДО

тисЯЧі

процеНТів

прИ'Чин не виitшла

М1І McмeM~ ttрЩЮВ11И- q:отири ІК\. А nе .t!ьда11l0В! тисяч! І

на кожно-

кам

метр!в

.~a..nося

стр:чок.

при

Як

же_

ДОСИ'l'& сум-

1'ХХ ~J)МАх~дходll3 пустИ'tи в

llho сировину, mrlй,' зда.валося

-15,

на Ро6оту,

тО З'в кеУ пращlOJlі.'І'И'МУТ'

l'tРЯМИоЙ

шляХ на CMITHнR?

Haca.мnере.д, .встановлено тІсКІ

,,'IМнJl 3 !f!І1ІимfI 1tостачаJ1!ЬНН-

11Im1.

Прьгресивно!О фОJ)М<>JO пре.n!

м(')дернІ-,

rехit:чним

м;и пOJtі1ца8()

гА,ІЬНИЙ ус.п:х. ТаКlf.Й ·приклад. JtI\ЩО tкаЛIІ з tих 'ІН · ІJtШIХ·

ЩО

працюємо

~ОСК()оНаленняМ

~8U.lєю

.0'

f1tPtA~o

на бриr&.;lНУ фОJ)М'У орrtil!е1',щ праЦІ. Першим ка 8ДJfКlIfl ха!,АЛ поЧIi'! ПРaдюllltк иО.,е1С'tа

110-115

TIC8J1b.. ,

пост:йно

мatмtta

ГО. люди поча.1J1! дба'tИ n~ 31·

високІй

3111,11111t1l

ФliБРИl_\1

передача

BMOДIIМHPII. ТРОХЮlQВи-.& Мmrменка. За коРО't'ККЙ qtt np6.AytI·

lидивlАуальному соцlа­ JIlсти1fИ,ЗМУ ~М8Гlниl ФОРІІ'І!~ТЬ­

и ке тnпе майсtерностl

на

8елlOO НіJШ

1'.

д()ведек()

М1Р8ви~тl. 't'oмy SIH<tUllU!

fiшога. ДOC~!дY.

І. ТМ­

В.

КільК:сtь

ЗйичайllO, це lІимаrt' роб:tнlЩЬ вищоt майстtJNrС)­

сt!:іи

RIІ.ШI1Х

С'rасЮН.

цю

41.

Cfl.

8кг070менwю т6-

кого року ttрацюють О.

.

9HaKO~ якості, . перевищиfl ТУ'!' 60 rфоцеlf'l'ів. Такий Rачічs~ся

)!о

МВІІН:В. За Н8лен;!lфе" наступ·

«Заря". Вlfпусlt продукціі, атестованоі ~е\')Ж.авним

реЗУЛIl1'а1'

Ha,,~

nро­ tисяч

П~Р~IiИRОнано

по

кОЛeot!тив:у .

гo.тtOBHO­

го пііщривмствз об' є;tна!lНЯ

МІНІ

I.P:BlМA HapOJ\Y. УспІх стаl!l М()ЖЛНВJf·/! завдЯIRИ ВИСОRОПРОдухtlflllflЙ Щ)IІ.tt! кожкого члена

ПОltа8-

!Шків доБИВСJt КОЛ~ltтИЙ 1Ізу'М'вМі Фабрики« Париllt-

-

138

на

ше 3 верстата сходив 31 KIK~ЦJ; сrр:чки. & т~пер 1'1& переоБJtад'

ПРИНЦИlJ

ТОМРНОІ

пеР~J(рита

33"данНI!

єкая Rомчуна»

цей

за:rиши1Jся і для нАс . Так.

lІt4утрішНі~.

МОСКІ'. ВИСОКltt

ro

пар!!у прое6деl'l0 yиJ.фlJttцlЮ батан!!. Не liдаючись у fex!tl.tyнІ по,tФ()(lицl, rtOllСНЮ, що ракl­

свое RPОФ~сIАи' callTotlllroМlr· ми 'rРУАО.Имtl зАОБУТКIІМ1І.

BMMllr8111.

ці пробnемм розв' А3УВ8ТН,

ЄТЬСЯ ПРО.1УКТІІВЮСТЬ. Майже ка чt!fte!,>'r:lt чаСfМ1lf ,efjtratllo·

••

1\аМХ!l

Нурсьна, Пол-

Xepco'!tli.,

ох()nлеио 14 бригад. мАйже no.10ВИН,g, ткаль. До кІнця П'ятМ-

таи, IilкмOJtЙ. Адже лlt~сrь n!16ДУИц1r, Ри1'М!чна poliota

Т10Rазник

иос11 в!Д НКОСТ! СЩН:Н!ННИ. То-

р:чки ппа,нується

довести ц@ІІ

~1r8X.OJt1ltbtlt

до 1~ ПРОіЦеМ~!І В!А

зага.'lЬНОЇ нількостl пр!ШЮJO'ltItt. - Не MeHtIJ вllжJIИ811fМ f: дпІ кOJtеКТIІВУ

І

etcOltoМJte

пМlпшу­

'Івiпtll сировне,

п:двИЩУ-

р!сурс1в.

у nР1!МIЙ

залеж-

дІ А м~нше ООРИ'ВJ.В.

Bвtpa-

З&!tдmtИ

еJtергеіиdb '

8ис()кlй

п'яти.рі'fflИ ваощa,nипи ми та.кс4

53 ТИСЯ"!! троенергП,

Це ДОСJiтнеНkll ~ Taн<Joк

в

цеху,

.іДХQ.Лlв.

ВХ'OJJОСТУ

у нас І версrn:ги. все

для. того,

мальних

не

праЦJOЮТ1І

. Ми

щоб

роб~о

при

за:тратах

М1н1.

сировнни

'1'1

енергІї В.и,ГОТови1И Яll<нз.М1Л.. ше високоякісно! проДyt<Ц1У,

r'JJIIIII

На знІмку: 'l'каЗlI Гриrорlвна СМИРНОВА за ре­ ботою.

гру~я

ffl ttt&Jf1o ~МJlеН6 до МІн!муму

. 'ШlьК1tt~

...

слІдок береЖЛН1ВостІ ножпorсі працівника фаБР!ffiИ. Ви не по­ бачите елекrр.и:чнИ'Х Л8.Мll()1lotr. .111<1 СВіТять, коли нІкото кем••

річки М8йстерw{)-

К:lловат-годин е.л&. 18 ТОНН па..льноro.

ПравофJJаиrова

вже

Працює

198t5

РОІСу.

Фotr<>

В:д початну

п'Jt1'1fo

11 рахyJIoJt

. А.

козua.

~обро'І'ИОГО взyrtJt. КнТв. Менше Р!!ItУ 'I'fJ~б, I\!M0~iA робітниці, щ~б ста­ ти КА Рівві зі

c~oiMIt !а­

-

t:таВН1tЦЯМИ

IфУ1'ИЛЬНИ­

цяvи Дарницького

ШОІІКО­

БОГО ко~бік8.1'У. Зростання прОфесійної маЙстерно·сті Д.1Я

кожногО

'{лені передового

характерне

колекти-

1ІУ, ІItJlМ Kepys· А. Jlабок. і перШУ чергу це ре~уль· тат

переходу

форму

на

бригадн}'

організаціі

праці.

ТраДlfціЙна

для 'І'еКt1'ИЛЬ­ никі!! відрядНА робота fIoЄДНУ~'І'ьtя 3 підtlищеною 'заінтересованістю у !!исо­ ких кіНЦЄВIf)( ре3У.![ьтатах

спі.![ьноі

праці.

показникоМ

Головк"м

роботи

тек­

стильників став коефіці611't

трудової

ГІ8СтЇ. В ньому ./

1

I!pax(j~Y«TbtJl

нання

завдання

о

пеРе!ИItО-

110

випус­

ку про)п"кції першого сор.

ту,

і

l'I~p~~atta

пеР~ДО80ГО

,J;освіду, і nрофесіЙн, міА­ стерНість.

На

планомfРIlО

пе"~:tодять

хомбіНlІті

колекти!ні

форми

на

праці.

61 nь ш Е, КРА Щ О J І КО СТІ 8,ажл"ву 1'0.'1& "1 в;ШI- JI!ИО nC>HS'n ПЛан ТОМРИQt сиеlоіl "О.1:1IІКИ naptlI nРО:УКЦ!ї на 1Е18 тисяч по ДI'1,ІЬШОМУ п:двищению flsрБОl!lаиЦ:в. Завдання по добробуту ~руЮ!щих 111- зростанню ПРОДУКТИIiН~'tI.

дlф8.Є

легка· IІроми,сло. працІ

~:~TЬ.

томрн

VOO>'

МАрод.у.

З ІЮЖНИІМ

днем

К8.0дц~t()у rt'Jtтнр.~чки '<!вмики фе.бри!ш

'Ba.lJ~

прово д 11' М О

'і!Ои'Ю\іктурН1 наради з yo.t!сrю ТОр1'овмьннх ор­

rаи~зацlй, виставк.и-mро· дажl зи.робlв у ф!рмова-

сКрещий жу

Магазин!

«Трикотаж.

майст,р УРСР.. 3а Ii~- тв. :нших ма·газина.х Нису~аМи ~ОЦ1АJtlСТИ'ЧНОГО єва. змагаlrКя у 1982 "ОЦі Зараз перед нашим каКа серед MМttfPiJI КOJIекfиll1 лt!!ll!ти~ьм crOltth важливІ n!дnрИ'~t'8 JI@1'к~1 1tJ)(1. ! вln:n 'д

пере.еМконано

яна бе3ІІосередньо 2,4 процента.

ВИГОТ "'-"IІJo~

ноro

ttлeТfННJIr.

Одним З МЖЛIn!ИХ ....... _ MIfCJ'I/)B0t1! УItP8.іltИ

'.tзанl ' ов. аЛЬНІ заманн,я. з peKOHCTp~;зоеРВ:іІ n:ДБищення ефе1!НапередоднІ . наш Q r 6 ц!єю ! введенням у дію oд~- ТИБНОСТ! виРобництва в щ>офес:Аного сВЛrа х6- НОilих виробничих потужДІІЯ

t'"

тру- подаЛЬШИIЙ "Р трІотичного

ttOI\

РОЗВИТОК па- четься СказатPJ щир! cJIO- ностей. руху багато- ва ПОДІІКИ на р ..... су ТІ!'Х о

'"' в" х- верст.атник:в. 3араз нього дитячщо трикотажу на.с на DаХОВУЄТltся

Ух

У

Реконструн.ЦДя

.. ~. Д(JiЗВ лить

91. чи·й ПРИМ.Д

сумл:ниого ШНТИ

. виробни-

знаЧна

~·с"rи

збlль-

ПРИМНQ' ЖУЮТЬ СIЮУ ТРУ,'\()- то,бто БІльше lІО.'10ВИНИ СfавJ'I~ИИй до працІ !!еде цтва ДИТIrЧGГО трико' тажу .! здобутки в боротьб! за в·сlх в'язальниць. М собою !Ж11их. Це 1\',,- -- ~ qД!юго мІльйона дО

винонаН1НI накреСJI е нь Н .. . , 3&Л"Ин!ц1 А. Р. Н.'рпець, п'яти мі.'ІЬ/!ОН:В одияиць XXVI з'УЗДУ ІШРС І рі- дана a~~~~:Ha Ko;e~~~~·Д- Л. І. ЖурИб!да. Н. В. Фе- на p~K. Створення на ба­

шемь (1982

НПРС.

р.)

листопадо в о г о 198:d І в першо~ BYap~' доренко. Л. І. Сердюк, зІ фабрики спец:алlзова.у к Л В :SоЙlt<О ~ачю('мО· м'" Пленуму ЦН та .11.1 цього року ДОЗМJlИ.' , . HO,v зраЗКОlІо-покаЗОВОІ'а

3а п'ять м.:сяц!в :Та фа6риц; неCJ.!tноразово т·о.ристни Л. М. Шатроsа, njдtфиємства

ЦЬОГО РОКУ "оле"тив·о,м. заl!>мати класнІ Фабрикм .8ИГМОI!.'ІЄНО по- соц:ал'<:тнчному

по ВИ:ПУСКУ

м!сця в Г. С. Лесюн. Н. М. доб- трИ!'отажних вироБІв для змаганні }JоsОЛьсьна. Г. А. Широ- n.I'І'еЙ пер~дбачає зб:ль·

МІ)!. план 5 тисяч одиниць серед пl~приємств

M~H'I- нІна,

Г. М.

процеИ'l'8.

06Ф1ГУ

nрмукц:У.

прац!

стаНОf!ИТЬ 52.2

НаШІ дОСIІМJення СТМИ' J1~l1шеlfН"М Jt!tOCTI омгу ПОможе Зб!льшити 06СIІв!д загального МОЖЛивими ще It тому, длЯ саМИХ Ма.'Іеньких И~- ги SЩ10(!ництва, Значно ВlІ'Готовлюваиої що в ТРУДОВОму суперни- ших громадян. Адже ді- nозширити асортимент. 8

ЦТІІІ за дострокове вико- тяом пмрlбнl

Велl4lК.ltй вttJt!fв на ус-. нання доведени'Х планІв І КОСТJOМ'1!1fКИ,

не

просто й призведе до корінного

rtlшне 1tИ'К()lшtИА плану І ~aBдaHЬ у нас зрОСла цІ· жак@ти,

.'І(~вина Трудівників,

RЯ, яке шкрсжо розroРНУ- дових майстрІв своєУ c.nрв- вl;mОВi,lIали !RДИВ!ДУАnЬ. Кl11, переважно ж!нсж. to 11 колитив!. Вс! nlJlb- ВИ, Чия праця служить ЮІ!М поtребам коИtного І сьогоднІ. в переддень H'wц,!, зміни І брИ'l'Ii.ДИ е'l'а.лоно .'ІЛ покуп·"". ДОСJП'нен:ню цlЄУ свого nрофес.JI\НОГО' свя, пl-Р-'-ва ПjдтР ..... ~ли м Д ВСЬОТо ІМЧІ" _ • ......,,,, ''-'''' Ш()ГО RОЛ"""'Иву Кіноцево! м!rи сп.рИАЄ по- та, ДНІІ праЦ!ВНlrt{!В лег-

51nа Ц,рнва. Випуск НО­

'(1-

ВОГО ВИДУ про,цУltціі лові1Jitt і Аlі'1'й'ІИХ «ф}"1'бо­ лох» почаil

КOJIектив міс­

цевої '!'РиltОТIІJItllоі фабрики

імені

8

ЮТЬСІ

БереЗНІ. Во!и mJI"баВОВНВН(jГО три­

TeM!rO· синього КО·ЛЬОРУ•. Тр. біJrI кота_ного

декоративні

полотна

сму.жечкИ иа­

даЮtь виробу приваблимго ВШ'дs.lУ.

..

приnнятих

з

обо '

ла

плеяда

в язаиь вир06ННJЦтва,

IН!Ц!tТИ·&Н;

ва -

.Чест&

1

сnа·

передовик!в ~ удаРНИl<lв 03JtU<.l.1i~HI, sручкl Mbnelll праu!, чу- яскравих H().I'!bOP!J!, 1111.1 б ! побуту наших

p06iTH~

..",' •

ЦJ.кoro ш~нoвoro

Це

А. В. тІв.

3а;раз

серед

x~l- ЛИ1ІВИИ, Н. С. Га!!рилець, десЯ11l модe.neЙ

НА.ТУ . no ltl~ищению про- Н. С. пом&зок. Т. К МИ- Т()ВЛІІЄМО

1>3

ДУХТJbИoe'tІ ПРАцІ 3А ра- рс)Нець, Г. Г. Тєплюк. 3на1!ОМ sшосrJ ХУjЮк розширення зон 06- Л. М. Рутова та багато Ін- дексом .Н. -

:Y

rotl fU:!m'1I

..

06ладиан- ших. НеЩОД8'ВНО майстер RОМСОМОЛЬСЬКО

-

стрічають

сійне

СllOв

свято

профе­

праціВНlщі

Дітківеькоі фабрики ху-

до;кніх виробій. 31i8.'t'lto переКРИВШIt всі теjtиіКD­ економічні показники, колеltтив особливу "а­ гу приділяє якості ПJlО­

дукцlї. ТІ\К, ПІШІ ~lісяців

n'J11t

по .. випуску то-

варів із д~р;кавним 3на­ КОМ я.кості

159

виконано на

процентів.

Гідні трудові дарунки підtотуваilИ

смту

B~I

трудівниці. 3а ка.'Jенда.рем 1984 року Тf1\'Лй'ГЬ" СЯ 84 з них, а !! раху­ НОК 1985 розпочали працювати

25

відченіших

пР!цIВНИЦЬ.

найдос­

<

а

по п,рац!., .Плюс ЧоткрнаДЦ1lТЬ ваших стlАне оновленs.sr асортІІ- коУ ПР('),мислооостl, ми мо O'n"H ПРОЦ~Н'l'., сПрацю- KPaIЦJIIX rрудІвнИJЦЬ у]1;О- меИ'l'У, яке щорІчно дося- ~ з упевненІстю CK~ Ити ~ аlдстаючих., а С1'Of:иl ВJlСОХИХ держав- гає 32 І б!льше процев- зати, що наш КОЛЕНТ!! '

1li.НОоЖ рух '1'К4'JIЬ Дарии- них rt8.ГОIЮД.

у спlШНЮI викон&ннА)(

вироБНИЧ!lХ З&l!дань '1-

tlрюки qи техмІчного переозброєння . It храСИ1l0 ДО ТО'l'О ж не~р:вняннr Це SИШИВIlІІьниці на маполNтшаться умови npau ' : шинах Л . М. ЮРченко,

Єдиний каРА)!; СТІВ OCIIOВОІІІ роБО'l'1l: 18~ брйга~, 11 яких об'єднаиа майже по"

Mat соЦ!аЛlстич, не 3М8Jгаи- Н()МJlfіСтичної

смак

Лисенчи'К. шення чи-с€-льностl . працю·

Без Іх натхнекиоУ

литячих трикотажних 8И- стерства легкоУ промис- м!! не ~моrли б р()о3S'lІза- ючих Д,о 12.5 тисячІ чоло· ~iB на суму 149 ТИСІІЧ ЛОl!Oс11 УРСР J проМJIС' Ти ж~дного питаннІ!. в1к (БІльш. як у три ра· I!tрбо&8IщI8. Причому 111'1' ло~нх П!.д:nрием~~в oliла- nO~'S!I3aHoto з УДОСI<ОК!І- зи·). Введення у дІю но­ try'CK Іх 3 I1'Месмим п'Jt'rИ- ~T!. .'l!ПН'JtМ ВИ.РCJБНffЦТ!l11 І по- B<fi фабрики не т!льки дО·

КУТНИIIФМ

Вишивка. на будь-який

рІШУЧОСТі де

_ 32 sиtrJ- С1l'М'и НОВ,ИХ BI1COK~ ~Y держа,вltиlМ б~l! в одинаДЦЯТІЙ n я 1 15 з Ін- ти~lчцl, дати населенню Н<>ВИRRа.

На ПІдприємствІ

МО.1JОД!Ж- тради!ц!ЙИIfМП

п'яти- сповнений

1'~pll!l ДЛ1! дjтей БІльше

стали 1 кращоІ якостІ.

щоквар-

У ~1льта1'! 3 1t()q8TKY ноУ зМіНи В . М. Єрмола- ta,1bHI 1Юи\(урси Іі· а кращу JЮКY ~14 ~T08·e8a БУ,1а удостоєна почес-розробку ' ~P06~ ~ nep.-

Р. ЧЕШУЛЬКО,

rOnOBa P.QJ!,

профКОму фаб­

Г. С.

Чупрова,

Трохименко,

К. О.

вишиваль­

ниці Н, М . Иузич~нко, М .. Т. Кабан, П. В. RI'J· нопля та багато іНtlIиХ

А іх ПО;lРУГИ з ГоголіIlС'"

r.

::ого філіалу Т. Таран . та Г. І. СтаСЬіО вже по­

І долали цей рУбіж і fli)(~ крили рахунок

1986

ро­

ку.

П. РЕВ'ЮК, 1'OJIовивіі Інжеиер.

-=-


8tОФСПJЛКОВЕ ЖИТТЯ: .асВ'.,

npOIII&tM ...7_ _....._

..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _-

...

ВРАХУВАВШИ ВСІ ФАКТОРИ Rож!ЮМ'у' , X'tO

. 8tmye!ltS nо.ц.atр<:'tВl до nРJIIIМІЩI!ИJt" IIНY'tJlt.~()6tll~t pa.Д~b- 1.132 ТОНМJI

8аходwr.

8

ЦІ Jtll1 nt~

J(OHTOpll Ptдtослу ІМеНІ' \"a~ef1t. 50-РІ~ЧR ,СРСР. ynaAae n~"М4y;

ttfj@IМ!К\' cnресомиotO

• тЮкК. У профком

20-рlЧний

U't8a

n\tшtшли

диферен

Mr~T\I!Jt!()

Д!ilJt()f(j

корм," ДВ:ЧI на день оргаНIЗОI!!!

мехзюзатоr>ll цlA0881'1~. Суперниn~ М- длм ХУДМIt з(S1.тt.шено ко гаРllче ха.рчуваНIІЯ. "КІ lIJ~lIBR''t'i' ~H'~" tf!'j;~JJ М~"Аиl:!А'І'('j. '" 1.000 ТОЮІ. Цього до· ·Ва'Р'І'lсть об:ДІв 20 копі~~ЬСЯ на заtО118ЛІ C!Iti1. ,,11!. 8()д~I!. І't!б!Т"",ltIA. сlltИУТQ за8ДЯКИ' чlтк:!! Аок. у траКТОРНіЙ бриг!·

. . ота ЦJ! Д,Т/Я ТРУД!!!Н'" ~AItMTМ'X

иа косовиц! 1!1]! раДГ6<:frу f:П~I'JШМ~D· IН')~I/Ш)'1!анн! І перевезен: rовою, t()Ж І ,,~ ди,~н~. Itl ~I"A. P~~'D n~M11 ЗАідО са,ме. nрб КИх. мрмn. Jr~Jk'"'II вlп ПТ)(:)іЦ@!I'f'y flи.

:хоБУВНIНСIIJ, Р@~УЛ!lТА'Т" КМt1l1НIІ деннorо ІхньоУ nР8Ш І J)МП<Ш.:І88 ІНІ. .

"fеРГОВ8.В,flИСК8ВКIІ.. ВИ-

IІАЙJt&.И.

д~, в профlлаk'rоріІ, pety· лl!рно буває MettnpaulBни'Н. Перед мехаll!за.тоtJ~ м,и вйсtупаЛ1f леkт6р 81J:(ifуlIIOЧJ! ЩО туРбо- Мlськному парт!!. члени

'tY. мехаllJзатори трудять- АгІтбригади

npa.K11!It1!~,

pa..дrOCnlloM

fIOк.Л3JlilЮЧИ рук буд~нку I1У,'!ЬТУри. Все це nvщен8. 1!J'!t'HIIJMIf ШtАбу ПО ~І\ІJЖ~ тр3tt.fiJl!tтьtя, то 1(nIlЩІ 3 tmX ~ В ф' n~ДH_Maє у .тnoдeA 1f8п!д()иттю nl/1сумкlІІ coЦI.t- IIfItММ С,кремІ прац~внпКН Шеltе'l'А, М. 8. Нуць: СТDlй, дo~a~ Ум сил І ен· ,n:стичltotО :!магАlІнlr.

З8~НО..

6рга.и!зацl!ііРа.ц!, ХО!Юшій пІдготовцІ t!нОt3би· ~АJ1.иоr tеХЮКIІ. пост;й тА турботІ про людей.

lІе

1tt"'Е!В1ItCОИІВRІІ М • О , с..... р

м т

v....

l!ot!ftAlCtb

.,.

Ж~ тузіазму. ПDVПопереду

а

П~?няття прапора ТРУ- встаVRНОоВЛе8кМ~ "о.у Діllькос"а! т~ИfМ( nос\'1йrо lй1tO!f}'- r~,веЛ~НИ1klе уго:gg~~зс:!~ J!CBOl слави, ВИ'ПУСК na'( РІ пЗЬК Я. Т ють IttИllі зlll\8НЮI на t{нМалИlЙ ф'.. блиСНflМН" І ~EHP1l!11~ tJООоти.І ТребухlВщ BpaoxV - 120-130 rrpO"~HT'B! АА" р(')Нт заготовити рЬБI'f'. Ім й t> е fJ ... ще HC'\JUx_nHO соцзмагання'> одна з вали пе м м нт. неоднор8.ІЗОВ<> виходили дл б rраней тієУ "'ММи Аку умов:ах :1:1tаганюr заппс~- lt-емо"'''''МJИ супе"'НИ,я .!!.отре ГРомаДСЬilКОГ<J ,., , 'О п ....... \" ...... ІІЗ'І....... ..,., пw<,s> l' тваРr=НИЦТВ& м а же проводять у гаРf!ЧУ пору н . що ... "ІТ'. n .. n-,-ClЛ"- Ц'J'1J8. 3 ООО І Н б о\ноз6ираНI1J!і к'. 'У'ЮТься П):JИ допущеНRI' . ТОнн сна. е'за а· проФс І і ом. тет бt:ill І\у , ПОРl/шемиl rrJyi!6- Ноли ми аиаЛ~ув- рОм члени мехаНlзоrщного ,

rocn . тт JІНИ

а'Нтив

рад- I!(JY

ДОСЦИll1Л~RИ.

Дотри- М(), завдяки чом}'

nOltlli'- звг~ну

виУдуть

на

луки,

у М8.ItНЛ УІ КОНТnOJlЮЮТЬ не иуr6 таІ(бtО ЗБIЛьшенк" ЩО неподалІк Бортнич, , Умовмли трудс,мго су- лише проdж6м rocпОJlЙР. ~аN)'tt.вл! сІна, - tOlib- 3а.зим'и І Пухівки. За.вер­ перни:цтва, з&твердженм- ства, a~ It к()М'lт81' проФ· РИтt:. голова 1l00Mltery ШlfТи с!ноз6иральну кам· ми на ОДНО:\іУ з за'Сlдань сп~лни цеху f(ОDМ()іIf1~юб. пrюФс,n~лки В. г. Норкltі, tt:!lИЇЮ шви;rко. без вtрзт, прОфкому У кв!тнl 111'- Hlltt'Гвa (гол6!!8 О. О. 08. то, перш 3& І!се, ~r.a,l(y- ПtJИ висок:й якості робіт,

н!шньоro

.'!еХО й

!рального

року,

ІншІ

передб,,- дlвfrко), І група в_родно- Є1lЮ про змltцfl!иlІА JtИ<:llИ- забезпечити

за,сМIt

І

мо- го контрOJIЮ. IYT8lS .f{OМ- пЛІНI:r. Зараз

Mar@~IAJthNOro СОМОЛ;ЬСЬ'Н0Г6

'стимулюванн<я.

Це

І ра'>.

-

Ta'R

худоt)у

lllЮ8.дxlе П НІІ!М КО'РМо()М

мету

адм~нlстрац~я,

пар-

nрОжекto- МРушень маl!lЖе не трай' сtaвлЯ'Ть перед

щО БУДЬ-ЯIІ@ п6- Jt1tt'l'ься. зросла І ttpot!yн- Jtнше

цін­

цю

-

собою lІе

~'Пvчення n-равофла!lrо- рушення не JrИшаt'І'ьСIІІ T~lCTЬ iтpa~1 М~Х81t~ЗI1- тійна І профсп!лко,ва орflВим кормод06увнИ'Кам нenп'М~чеrtим. ~Pi8. УхА:й заНгrеj:}еtом- гtнlзац!У,але й механlзаtперех1ДН6Г(') черММ(')ГО СІнообира.1liьЙІ Ka.м:na- HI,CfЬ у кінцевому резуль- тори, веср аІОИВ КО.1еюи:ІВИМ1!lеfIА.

І

премr.ювання нlя в радгосnJ. т))lfМ(! ІІА- та'Т1. Неабl>Jllkl I!НIа,чеl"IЯ ву радгоспу. ;'«:умлIЮtЖt Вlфоб пичн.иl! І \1 , ІІОВТО. Алое 1Є:мmt 1Ч- МАЄ. t СТl!о'рення 'І'руn!l!- • В. НЕБРАТ. 'І. розп6~1Jt! про НІ!ІХ у МНі. На 8 tI~ltJII е f'()IC. ВИ1<а1М меМх!ЛIt'Их умЬ!! е. Требух;в.

М·

u

ІН

JI

МО

років. "апевно, там у третьому lIудt'rь виаористаиt ocraH- 1984 року

бу ІВОК

· У В

=-,1(l~=г:.,~;ня у мlсто­

,nеР;ба~:·о в ПJgекч~с~:

JI В Ц 8

'Так у недалекомаlб~вьоп." по.,

''''I'~

яка

НиУвськоУ,

тІльки-но

сказатв 36 твсзч poaap~aн ... одеJ)жат. ..wc • новІ квартнрн в мікрОрайОНІ .N9 S4, що I!О'8J111з1 ПPVVУ'В ИІІІІ syтa

промвузлll.

8'-

гуртожиток

трикотажу

на

фаб]:1И'

дитячого

МІсць.

535

спо'

почала

11

ви-

KOIВKX ра­

йонах Ниєва. Др того ж І

ративу «Будівельник-З. по вулицІ Возз'єднання, де

зараз

працює

колер;·

Наша кореспондентка и. 1fЕМЕРИЧЕИКО дитеадки. І U!I1Ми !зно>lt тив ПМ Н -15 тресту «Б'ро­ стрІлаСІ! з HatfaJtЬKbOI!I' 81Адlny кап1таm.sorо бу- no.tr:mпе!Юго ману вання. ваРИlIIР():І'!жит,'!06УД:l> .

діввицтва міСЬКJlИКОRКОМУ М. М. МИХАйЛовИм НМбияке значення має l 'J'e, що мойтаж tlУд'ИIІК't! 1 поrrросила розltовІС1И npb перспективи РОЗ81tttC1 веде f(onеитив БМУ -3 доІ жнтлового, будівництва у Броварах. t.J.обуд~вн(')rо коМБІнату .' -

Якщо у

10 п'яти,рIЧ· руджtНня Аоl'O ($УАе М- .Nt 1 ордена jJ~ItIH!I 'ре­

ВеликІ

o<kлги

роб:т

передбачено ЗД:ЙСІІИТИ І ДЛЯ, поліпшення . комУ­ наЛЬ,НGlГ,о

Обслуговування

броварчан. Це реконц1 вМАся моМ про спо' ~Тисі1 ДВОМ!!. ~Ta.n8·MM. РО- сту .КИ~МШ.Ь!lбуд-4~, зо­ струкц!я теrшо'траси на рудженНJ1 у тьму чи Ін· боти rt() I!fI~деlt!lЮ. в ~I1O крема, коМ1fiлексна БР~іі­ вІдстань 1,2 кілометрі!

тому районІ окремих бу· nеf}Ш<>І

ДИНК:1!, ступили

черги

Teп~p ми tiIJИ- nеред6ачеJ!/О до к()М,пJlekСМГО з~с!м рОКІ!!.

10

'планом да Героя

Сацl!І.Л:СТИЧllоІ

п-роlJeСТll В8 ПрацІ Івана 1t~flel!l3- Вymми. Цеlt

11"r

розвитку забудови M:CT~. жа'МhМУТЬ 9 І 14-nОМРхОХара!!терним прикладом t!1 будинки сеР~й 9в та .цього мьже БУТИ З4,А 134, в якнх ПРОЖИІ ти' міКРОРIl,йон. споруджен- муть 22 тисячІ .. 0.11011:11.

ІUІН)IjИЧЗ колеіітиfl

вІд

pe:ltOHTHQ-механІчного

заводу

34

до

мікрорайо­

tЙМ ! ела.!!и't'ьСЙ, що бу- ну, введення в д:ю ~o ДуЄ ШВИ!lКО, IШlсltо І іІ К!НЦЯ ро'!(у теллиuь м:ськ, Розпочато строк. Н&п-риклад, в IЇла- комунгоспу. МОМ . тJ)а!lи1l к,олентив буД1вництво легкоатле-

, ня я}(оtо ~же розпочато I'ivJe зведено аllа 4И"1'n\ cnраlВИ'9СЯ на 149 про1 успішно в€детьСЯ. '1'&/1 .. ; "" l'i20 м:с:ць кож- центІв. на розІ вулиць 50 рои\р НИЙ. шкМА на 1.б68 Меи1 UJlМU!I!.ЄТЬС~ лише

тичного !'.!анежу,· готелю Удальн: д:ону.

бі.1Я

1

!'.!;ського ста­

ЙЛНСМ і НоролеlD\& ',.!)::1 стадtQollОМ, &МIf- дода'rИ. що ~абудо8.а цьоу третьому кварталІ стрІмкими теМПаМИ f)O' Кий торгс>вет.1ШЙ 1I0IМ1tмІкрорайону оо:ЙДеtь- наступно'Го року буде за­ стуть І10Мрю! 250·квар. лекс. кОМбlиат поБУ1'О1ІОі'о Ся дepJК8.8-! 8 61 м:льйон вершено реконетРУКЦ;1() тирного панельноrо бу- ~ЛуГОВУ'8&!I!!І:. бlблlоrе- kар{іоItl\.Іf,Ц:.в· М _ сере;щьої школи "'\7> 3. Тї

ro

J!HHKY.

який

n.rnaHyeтtlCJl НІ'!.

Ка 100 тис~ томІ..

здати 11 'Іетверт()му К!l8.Р- IItrtE!KA.,

М6ЛO"lfft

талІ

-

Михайле

ихаАло-

K~trll Iw.y", .рlм 34-ro

мlкро-

проводить

ПМН-8

колектив

тресту

цього року. f>о,зп 0'1 а- "а ІншІ заюмди. "нІ раАзиу в мІстІ завер~у. сlль()уд». До ТО також пІдготовчІ роб0. еТВОРI018ТИМУТЬ. максй, 'ТЬcJI споруджеНIt,. аБО'

ТИ по закладанню фунда· МУМ

:менту 116-ти ro БУДlИRКУ

зручнo&rей

квартирно- с.е.n:ення. гOll'eльного СпоруджеJiIlil

АЛ"

МА- flJtьки-ио

JPyr.of

ТИJIIy !ІМ n~аЦІВНИ1t!!І ',аб- lJерги мlкрорай6иу розріа· рИ'RИ

верхньОІ'О

диtJNО\"О ~OBaHO

трИ'Нотажу.

ва

ne

1fIAy,

f!ОИІI.

mmlDli об·єатн. "- Янpq ! цІ

тут

TucOOfr к.арти;рн~ no(lYAYla1'1 kооперативу

IIIItlл БУДІ eIIlJr.ItКМ)" 1tP.1І'· ВМ.

ЯkЩ() rомрми "овий район мІста. Слід

в!,дзначИfИ.

ЩО

'l'ИІЙ

ЯКІ

спб- ~prн ~"eucJII

"',..0. ..р••

роки для МИСЛИlщІ'в Sро.арЩИНИ

..:..

членіJ'! УкраїНСЬКОГО товарйства мис­ лшщl8 І рибалок. ВОНИ не пише ви­

tt:,.

Одержать

квар­

Н(фолевка

"8 заселена).

на

полювання

на

n~pHa'ty

іИчину і хутряного $віра, ал:~ й дО&-

Yl'ЇiJ!дп. З [(ltlO М~'і'ОЮ МИМИ8сьkими колеКти.вами мІста І чимало

1985

иеtься

роцІ

вересня зданий

РОGП~Ч­

ре'Нонсtрукц;я

110l'SудУI!З'tи

ра­

терапевtИt{НІІЯ

корпус ІІа 120 та lифек, цlйний на 50 лІжок. 8 Також харіі(')5!іОК, п})8.Jlь'

госІЮларський

овочесховище, тель!tЮ.

1((')1>ІЮ­

мІж СРСР

IfЙНДСЬКОЮ

РАМНу

3АrОfои­

рІзноманІтних

КОtJ!Мlи

ДЛЯ 'r8аJ)ИIН нА 3ММУ. вtта1l0влено PlО­ &1 годl&ШfЦl і сОЛо)Щ1. 8И,f(Оil&аО !.ІШІІ рсбоtа.

І

Ф:!І­

801

республІкою,

програми

POOBWТКY,.

поглиблення торговельно· а А дуже корисний .к~д екон()мlчн()го, про~шсло­ у спрАВУ 8м~циеltll" В()І'О І науково,технlЧНОГО та безпеки в Єарonl. Сnі8р~lтни:цтва. яка роз­ Уклад€ний у 1948 рецl рахована до 1995 року. r>адяPlСЬК() - фlli!іЯНДСЬ!lИ А 11 дcmовнив щойно пlдДОГО'ВIР ма •. ДЛЯ обох дер­

-.,1

жR.В

неминуще

з

мІж

ФІнляндІєю. протягом

поло,виною

1

трьо"

ус.пішно

розвивають­

ея

nlJtтверджуmь

г;єю.

різною

харчування.

Економ!ЧНI відомо,

зв'язtш,

сприиють

би

дер- мов

ЖЗВ ~ ]1Ізни:м суспІЛьним цІєю. І

прO'rе·

JiК

розвит­

ЖНТ- ковІ добросу~lдських літичнИх вІдносин, є

СПів;сllУВЗінюt

ладом

МосквІ

СПівробl'rНИЦТt!t)

про;:tуктlв

ТЄВУ СИЛУ принцип!в ми.р-

ного

у

1Іро

11 галувІ сІльського госп 0дарстlWI,1 виробництва

десятиріч

вони

І

кол

д!ж~р~нио

вІдносини

СРСР І otb уже

fiиtакиt\

знаЧ~ННJt.

І1е'Й MKYM~ltt

змІнив

. Ідеоло-

АЛ'Й

Витри.маfl11І1! 8НПРО· Іни

бvвакня часом, вони ста- АОМ.

Ух

Це

п()­

не-

матер1алlва-

спра1!едлиl8O і

Slдносин кашоІ кра. 11 УІ пІвнічним сусД­

РаДЯИ-СbJ(О-фIНСЬКИ~ зрІс • 54,9

ли невІд'ємною частиною 1'ОВ&р(')060РO'l' ЖИ'rТЯ. радянського І, фІн- МІЛ1.ltон8.

tllІ!рбовакцl8

ського Н8родlв. Це іІ!дн(}- J 1950 JЮЦl Jto З мlm Jrp. синн с.правжньоІ дружб'f, дІв У 1982 році. Нз.

взаємно! повагн і ного довlр'Й.

!Jзаєм- СРСР чверть

nрИf!в.даs мtйЖ' ~агальНого обсяту

ДоБРОСУСід~rв() ! д;руж- фіНСЬКО! зов1!!шньоt 'J'opмІж СРСР 1 ФІlІлян- г!влІ. За СЛОВ!!МИ прем·єр·

ба

д:Є!О, 1!ІІдзиачий

товариtn M!.lflc'rpa

Н. 'Соре», ФНt-

ю. В. Андропов, .не пlд- J!индІЯ, барометра

заВДЯI!И

торгО-

мІжнарод- краще,

нІж

ІншІ

капlта-

краІни. справля­ s еКОНQlМlчниlМИ

Цеlt фа,кт має вИ1tятково тtJVДIlОЩQ.М1l, вИІІлиКilНИ. вел.ине значенн,и, осo(jЛIІ- ми КРНЗОЮ. Багато тис""

во якщо врахувати ииніш' fi{>ацьовl!n'ИХ С1<ладнl

R1

фІНіВ

зайнЯ­

мІжнароднІ тІ вннон&Ннлм ра.дяНСЬkflt

умови, иаса'м:nеред роз. З8ІМовлеиь або ж fiр~Ю­ горнуту агреснвними іМ- іОТь . иа спІльних радли-­

періалlсtltЧНИ'ми

сила,мИ ~о-фtIlЛ"Нд'СЬКИХ

буд()..

гоннУ я;:tерних озброєнь, вах, 11ІО стали вже яка З4Щіожуf:, ві! rtPOCTO д'ицlйи{)Ю формою

тра­

ool\t'

безпецІ, 8ле й саМому Іс- робlтнtЩ1'll& ЛВОХ JфаlJf. нуваНIІЮ людства. ОфЩIItНИЙj3lзит у нашу ираІн,! президента респуБЛіНИ Мауно Нойвlсro ще раз переконливо підтвердив на'СТУПlIlсть

В8шlЙ краtи!

't

B~OO1

~Iнкy дІстає той ф3кт. що Ф\нлйнді!і вlДIГfj1l1 8IRТи.виу РОЛЬ "І мІжнарод­ кому життІ. виступає 3

sовнІшньом- ltflДlатива.ми,

СПРЯІМовани­

J!:тичного курсу країни МИ ~a зміцнення Мfl'PУ. СуомІ, якиА наз!1анИ'Й б~пеки 1 СПІ,вробіtнИЦт8& з~ ім'я'м двох попередня_ НАродІв SврOl1И. Вонй ВИ­

кІв

М.

НойвіСf()

rtaaciKIBI

.л!нJєю сунула,

НекконеНIі) .ttIfBY

-

напрmШ!1д. 1!Іаж.

ftpО4100lЩlю

щодо

І грунтується нв рад,",- С'І'ворення безядерноУ t!oсмю-фIнлян)'{сы!-му Дого- НІ! на ПІ~It<)'J1 Євроrпr.

ворі 1948 року. Imlй СРСР не тІльк>1 у зв'язку 8 цим слід СПІвчуває, а А ГОТОі!и/t

вІдзначити

Не

два

справдилися

м.іжнародни,х

К:.1.

щО

в!сто

торІк,

зміни у

став

МGменти. tttulНl1'и

надlТ коІ

. реа:кц~йних

му' керlВНJГцТвl

пройшли л.~менту)

кладає

Фіilлnндlя

немалО

VСП:ШIІЬ~о

Ной- ма!ІО:ДСЬКОУ

пре'зидентом краУн

вибори

IiСТilIІОВЛ~itнЮ ТА­

аони.

фIН'СЬКI). для

(М.

а в цьому

ЄвЬОпи.

до

пар-

м1ц- та,к

Як І

до.

:JУСИЛЬ,

заklнчепнq

зустр!чІ:И а

РОUl США І Нанади.

п:дlрвуть

такоЖ

РIІд.li!rсьішЙ

Фінляндія

CoIO~,

вис.10~-

н:сть пол;тичних вІдно- лююtь серйозну стурбосин між Ф;НШіllдlєю І ван:сть триваючим ,'с-

СРСР.

ВИЯВИЛИёь

ми І спод:вання Фінських д:ячів,

пише

газета

марни- f(ладиеНllnМ

rвоїх

о!'істаНОВJlИ

V

делких свІТІ. На Переговорах 'J ЩО,' ак Москв! ооидвf сторони

.Нансан itlлкреслилU

'yYTlceT~, обрали об'єктьм аfrтив!заі~іr

иI>Мх~ІІн:сть

та

об'єднанн;t

напєдок. радянсько" зvсИ.llil усІх цержа.в з ме­

ф:нляндський

догдl!lр,

тою

вlдвеРilеll!{1!

ядt'>рябt

що має, ва УІ словами ОШНА; rlмlппення загаль­ «оснqвоположне значенюі ного миру. ПОМРIІ!'НI" для Фінл.ltндJї..

м:жнародних

'

Продовження договору

шлях

в'ДнQ.СИН

розрядки.

Радянський

на

Союз

на черговий 20річниtI ФІнляндІЯ подають npttстрок пlДТверджу·t (jРІєн· клад IlІtllИ'М країнам, ян

тацІю ДВОХ KJ)aIjj Ііа три- жити в дружБІ й добрt'l-

валу це ж

пеРСПЄКТИI!У. Про свідчить І успІшне

сусідСТВI.

з;:tійснеНIІЯ прийнятої ще·

Т, RVДРЯ.ВЦfi:DА,

в 1977 РОЦІ дClвгоttрQlkО-

O,nнak КА. ДОСllrнУ'f'оtttу заспокоюва­

ли ПрО Іх збlльшеям в мнс:ЛИ8СЬRИХ Лено

1 буде

,'!ікар!tl. буди в 0'1( йонноt дитячо! передбаЧ~'IІО сПолум'IІ •. Прое!lТОМ

Конференцl. райради' УТМР Баг~t"ма цІка!!йМИ 1 корисними' справами були позначеНі минулі три

ходили

В

pnolt. 8У80іІ &1 .КУ, "!фН І БУ'Д~ по ву JHIf6pr081J1D!МI ItOМ!lJt8ItC. ЦІ 50 роКlІ SЛисм (ПО- ню. то - ",иоруюаiIIIJI noмrвa йОоro йо ВУЛИЦІ пус,

n.po

року

тернаТУ.

дні аасе­

об'єкти 1 вони не nаюtt. 2 д.итtа.АКи _ 1 ще ~Jtнy HellOВf'b зa.тtftWМJt()сll , повноі fЯ.Н пр() весЬ міх- т~лу (Cta,l{I01 аЛJl ~C)1I IІАtи І lІо80t1ль 128 Cl.м· рорайон...

ц&ого

«Бровари·

СПОРТИВliовl б1ДJDUnt. Розважіт., в експлуатацІю школи-ін. бу... йаеltа, !1Ро italвaЖ_ ний комплекс

TIIJМ меttйlta'tIlМYТЬ 1~ '1'1- JtJlllOTЬt.! ItClвосеЛМ 8 108-

.

Миnlле МвхllЛО. t1l"l IfMt)I\ll(, .ttmпе nертІ передбачено

_

u:tiCTb

зак.лвдаrotЬСJ/

це не тlль'Ки велИ'КиА

ноУ оtkтаноВ'kи І чІтко лIСТИ'JнІ спрямованІ в майбутнє.. ЄТЬСІ!

кварталІ планується

верхнього

ра­

КJЮIt у !І:!.ЛЬШQoМУ f)МЙWl'ку дружби І співробlтни-

Ю!

Шдrотовчl роботи тут ве­ ІІІ Мікрорайону, J!!Ka буде де колекти!В БМУ-35 тМ­ розrа.шооо'наближче д,) сту с8роварипрОоМЖИТЛО­ буд'>. Одночасно заплан')­ ;РУJtження 16-поверхових ван о заселити І 143бу;tИНК!,в cep~! .Т'>. Це ~вартирний будинок жи'т­ експериментальна серія, ЛОВ0-будівельного КО·Оl!Iе­

вулицІ

8 -'''еІ.а ма-

здати 'Ни

І

ТЕМИ

владнІ коливанням стрІл- ІМЬНИМ зв'язнам а cPC1t

n

_ _ _ _ _ _.IНТЕРВ·ю

СОІОООМ

ПlдnисаlIня

документа

МІЖНАРОДНІ

ДОБРІ СУСІДИ

АооОМОГУ

дянеЬКО-фlнJIЙIlАСЬ1t1 fie~­ гово!'и на иайвищому рі в-

"ращИIJC радгоспу,

trl!ctt. К6М

До,говору

взаємну

UhOro

ва

_ _-о

6ECIДA

НА

спlвробlТНИ­

І ФlнлАli,AIАЮ.

It!-

АБМ ІІа

І

ще

між Рад,янським

у 81ч! червоltltlt ('ІРАМр КВ '''ИНJI. кор~.МТ!tlJl'''''fI- порllВНlІнні 3 '~ІіО.IДIiIl'М батІ про OQ6ут()в! \,МОI!И H~BHCOK(,)MY флаrШt('ЩI. K~I IIIMllf:ctpaWJI І проф. nер:одом миitУJl~го І :}t<y мехзнlзаторlв. Для них N .дняТ(')

строк

дружбу,

ntllo

с!!мчас!Ю поn~

протокол

пр~доJ!olкенпя

np6

I!мtakonpOдy1!'1'~llIt~1

а МоскВІ а

n\АПIlС&.ИО

про

сІНа.:oJ ЦlЄ! праЦі. 630 tM! СnраgдІ, адмІн!страц!Ji!

кІлькостІ

~

taroТoВJI'eвO Д1lJ1

ЧЕРВНЯ

• було

тися рано. H~PIAKO тра.пляютьсй І! райо~1 випадки браКОf1!ьєрства. окре­ мІ члени К6Леlt'tивІА вІдзначаються

ttаСИВRІСТю. 1Ік уПнк!!утй цього І зt>o­ бf!tи BH~OK друзІв природи у розIlIи· РellНя 1 вІдтвореlt1lJl тваРКIІНОГо свІту БРОl!арщинп ще вагоМІшим І КМ­ ~ТRiшШl? про все Jt., а' ІакО,. lIIpo'

(ТАРС).

шляхи РОЗВИТКу. МItМК1!<:ТI!Іа І рибаль­ ства на територlI paft(jt!'Y йтиМе ми-

,бока і предметна розмова на звітно­

вибоРНій К?Нференцlї товариства, яна В!дБУДl!tься, 12 ч&Рвня об 11 rO,i\1rHl в будинку МИСJJИВЦJ!!. На неї. крім

члеНІВ

рвйt>нноІ ради. запроutyюrься

представники

рад

заЦіЙ. !\Іj(~4Шщ1.

первинних

органі-

В. ДОСВІТНІй.


п червня 1!~8З' року

сто" . . .

;(

-,.

НОВІ ПАРОДІЯ

~.~~. ІІТ'ИІО •

ного

стукає у вогкий

ранок

до

с.хLд СOlЩЯ на

,веселІ

голіВЮI

чорно­

T.arм:o:

то

ВИlXлюrmе

IJ • Il'PШ'орщl смородини

просіЄ ДОН,

порічок,

сито

то

Різно6арв'ям гря- вистачило

соняшникових очей

струмок

Малий

доЛ'Иною

струмок

БІжить,

підстрибує,

зви,вається.

... ОзваВlCЯ

я

знову

в мені іскриться-

міниться.

з

-

нею

аж

до

струмка

Олекса

Палкої

щаслиоого.

ПАЛІПЧУК.

НОКТЮРН дня,

-

не

програма.

ніжний І Скарби

прогРАМА Час.

Грає

духовий

ЦТ

оркестр.

Т ...

леОГЛЯД-КОНI\УРС.

9.05 24-й тираж .Спортлото». 9.1'5 Для вас. батьки. 9.45 Теленарис с Підкорювачt Арктики».

Концерт фонічного

зем­

Державноrо СИ!ll­ оркестру ЛатвІй­

ласкавий музеїв

товарІв. сТаЕМНИ­

острова».

Міжнародни/l фестиваль телепрограм народвої творчосТі «Веселка:.. «Аба­

14.10 V

куа. . (Куба). Новини ..

'4.30 14.45

Альманах «Пое,lя>. • Пуm­ кіну ПРИ'СВЯЧУЄТЬСJJ ••• :t. Мультфl.1ЬМИ. БесІда полІтичного

дача Ю. 17.15 У свІті

"І8.15 І

ще

Летунова. тварин.

раз

про

огл!!­

кохання.

Кіноконцерт.

19.00 Чемпіонат СРСР з футболу: .Динамо» сСп3!ртак>. У

(Киів)перервІ

<Н''''';ани!!

цнр­

побаченн!!. пере­

дача.

.

ЖИЗНЬ.

Гімнастика.

ЯКЩО

хочеш

бути

-

·В.25 Телефі.1ЬМ ни».

10.35 11.05

І

2

і

сРанкова

• Ще

ВЬІхода:

вторник,

до

давництва 11.45 Програма

с П.lзнета». Білоруського

тедебаченн·я. 13.15 «Музичний Музиканти

абонемент». про

музику.

«Ві ~рядження

в

Антарк­

тиду.. Передача 5 Із ..,у «Наука f життв».

14.45 15.15 15.30

ортав

СРеі а.

на

землі. Сільська

Продавець-новачок

цик­

Музичний

кіоск. Міжнародний ОГЛ"д. Переможці. Клуб фронто-

вих

друзів.

11'.00 Концерт сіilськиil

. IІсамблю

.: венlр'.

Докум"," :;.,ьниЙ ІВ.ІО ВеселІ старти.

ВечІрня

Опера бурю..

.Ро-

пвтница.

14.50 До Mfcta

маЖОJ1

.,ефlльми .Фо'рмула успl­ ХР. .МаЙстрннl., с3елена стежка».

9.20 ШСНА далека І 1'0.00 • Про вас І ПІЮ

6лизь&а. себе ..... Ма"ко8СЬКИЙ. ВІршІ пое­ читають МОСК08ськІ шКО­

музики

ВР.

Очевидне неймовІрне. Прелюдії й фуги О. Фл"р­ ковського грає пІаніст О.

ТелефІльм «Водій І серія.

ЦТ

автобу­

Малов.

12.410

са».

21.00 Час. 21.35 Те.,ефlльм «Водій автобу­ са.. 2 серія. f 22.40 Футбо"ьний огляд. 23.10 Новини.

ШУ

«Рlшад

Зlфи..

•.• ».

14.М Сто.;нцl

.. Старт»,

Ре<:публlк-сестер. Крl-

фут(Москва)

болу. _ТорпеД0> - « НІстру» . IВ.5О Ермітаж. ФЇ)l"М _СПI>РУДИ' Ермітажу».

онук 19.20 УІІІ

"ітн.

народІв

СРСР

t

Ім.

КI>ЛЬЦI>8.

у

демlЧНl>rl>

театру

Ім.

С.

дача

для

дитину.

Пере-

команди

;атькі8.

'СлУ8аИНR

Слава О.1Датська. Концерт виховаиці8 Київської м)зичноі школи Ім. Лисенка.

Час. КI>ИЦерт майстрlи стецтв у КОЛО&Нl>му Бу./l.ИНКУ спІлок.

U .00 21.35

/6.30 Літературна карта Украі· ни. Л. У"ра1ика в ОдесІ. 17.()О Катрусии кІнозал. 18.00 HaYKOBO-ПОПУЛRрниА тме. фl.~ьм

сТаємниця

реllакції:

255020

, Телефон!':

19-4·47,

ре1l8ктора

BYJl 19-ЗS2.

-

Вlllf10~Ідального

короспонд,ента

МІсцевого

І MaCOBO~ роботи -

м.

КОВЦ8РТу.

ІІІІ1-

.І.

9.50

ТелефІльм

бачинського

фlllЬМ

_На

.ороrи

ІІ.ІО

РосІйська мова. І2.55 Телефі.1ЬМ .Хвнлl го МОРЯ>. \, серІя.

14.(15 14.35

.

Наука

14.55

Концерт

з

иес:еlllА

К«ІМyИknr

Jlpyrtlro .,'Уз· "

шеИНІ».

"стvп~ик.•

,ll,'\Т8М.

КИТВСЬКОІ

с

авмни-

~_дaKTopa,

ОБЛАС;ТІ,

BIAjIlJlY партlйноrо Гl>сподарства _

ВІДДІЛу. сІльського

-

IS·З·О5·

'

відділів

'ВJlуети

тюк~.

ІМ.

ПРОИИCJIО88СТ!

,

ЖНТТ'

19·З·I~·

листІв

до

ВОr1ПO".

життя-

І

·творчlст.

письменник.. Барбюса.

КОНІІерт

заслуженого

мистецтв УРСР

ко. .

дІк-

€. 3у6-

ІІова.

!8.15 Довlдко,ва СJlужба,· 18.ЗО ЧемпІонат

вею.

.

,9.00 Служу

,зуl

nl1'lfl

N. lJe1IO

.Обличчям

Про

го-х,

аал І <18.00 Те.,ефIЛЬМ: «ПРОD\І1ІуІО' рІ.

«Мода-8З».

творІ.

французького комуніста А. 15.25 Новинн.

IОрком."

ду

19.30

'1OPHO~

:китти.

свІту

з

опІ~

Радинському СОJllO

20.20 MyS~ фlJllloМ СМВКОІІ. rHa- 21.35 Теllефlльм

т

lВТРа.

12.25

8.00 Час. 8.45 Фlл"м -

.

КJIt

Бу дильиик.

ча

Х8ВIІI».

РСl1РВ.

·.Загадка

сьогоднІ

JI -

позитора,

днllфовсьJtlй

і7д5 ДІ>' eO-рIЧЧІ

Інстру­

бр?-'":~та:..

l сеРIУ. глечик», n811Ь- 16.:15 А8ТОРСЬКИЙ

13.55 «Чарlвннм

16.45 Муз.

дУхових

ПОНЕДІЛОК. 13 ЧЕРВНJI І ЗАГAJlЬНОСОЮ3НА

БРОВАРИ

радіомовлення

рев:""их

ховева.

1-0.00 Актуальна камер." 10.35 ТелевІзІйна ШКОІІ. ,Іазаl

Нау­

передача.

ментах.

CьorooЦHI

УКРАІНСЬКОГО·

ІІ.З5 ТелефІль.' немае». І

дихаємо?'

Коицерт лауреатІв І веео росІйського конкурсу музи­ кантів виконавців на де­

11.515

ТЕЛЕБА'jЕННJI

У"ок

МИ

9.25

та

CIIITI.

ПРОГРАМА

.Як

KOBO-lІопулярна

опери

-

фІл... житт,,', .ТретlЙ

вік».

8.55

18.ЗО ФIJПoМ~КОIП1"'Т .Пlc:'lll· сО· ВІЧllоrо аlта:> , . 19.1\0 АПУlnllа &аМ."..

КИТВСЬКА.

cexpel.p~.

19+67.

ми-

ПРОГРАМА ЦТ

таем-

ниць». мреса

JlИЖНИЦЬ' і:Метели-

В.ОО Гімнастика. 8.20 Науково-попул·яриl ми _ Енергії друге _ Цех-автомат.,

[0.45.Пропаrар'''·т».

ця».

13.30 14.30

Сторlн-

КIJЮ8а.

закlнченвl

8аВИІ.

CnaP"faJtf,aoЦl

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

Боро­

С81т1.

21.00 Час.' , 21.35 Продовжен"

Новини,

11

19.45 Коицо.рт а"тистlв nенlиrpajIc""oro Jl.ержавиоrо .&а­

у

15.45 ТелефІльм. 16.05 ТелефІльм _Жав стоф>.. 5 серІя. 17.00 ЧемпІонат СРСР.

23.40

Ужrород.

По

Севасто­ шана ... а.

УІІІ літня СпартакІада Української РСР. ПлаванФінал.

Мультфільм.

6алету

діти!

ня.

Честь по прапl. CXOIJl:eHн. на Бурмач. ПРI> будІв­ ництво захlдноТ дІльницІ m~оIl'JlОВОДУ Vф>евrой

Рига.

\

_

товари-

Му.1Ьтфі.,ьми сОлімпіоники».

працlв< ників J1~rKoi' промие.ловості. у передачІ бере участь мІ· ністр легкої промисловостІ УРСР О, Я. Касьяненко.

11.15 Фідьм

пам'Rтае.ш,.

13.40

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10.00 Актуа"ьна KaM~a. 10.45 СьогоднІ День

«Ти

ФЕДЯП.

20.40 На добранІч, 21.00 Час.

заснувани.

квартету

IВ:45 Сьотоднl

19.00 19.15

Є.

21.З5 До 200-рlчч!! м. поля. «І JlюБОВ t і

КJI жиn. І творчостІ. 17.00 С"іт ТВОlХ захоплень. 17.3(1 Об' "к тив. ІВ.ОО Вес ... 1 'иотJtи. IВ.15 Наш сад.

11.20 12.20

оркеструестрад­

Редактор

СеваСТОПОЛІ, Док. иароджениЙ •. Квартет фа у виконаииl Дер­

жавноrо дІна.

лярl.

Концерт

HO-СlІмфонічиої

.

МАТВІЄНКО,

23.10

2i)Q-Рlчч.'

16.10 Оле.ксlll

До Дня працІвникІв lІет­ кої промис,ловостl. Док. те­

В. та

моря.

Людмила

фІльм _ТричІ М. Рав~ль.

8.15

мрія».

ІЗ.ОО ЗагаРТУI17.

казка.

суббота.

IІ.З5 НОВИ'ни. 14.3'0 НІ>ВИН'И.

15.4'0

В.ОО ГІмнастика.

18.00 Міжнародна панорама,' 18.45 Му"ьтфі.1Ьм'и .Сонячие зернятко», . с3аповітна

доволі,

Щоб наповнити ним всі

. ІІ. .спlваюч6l'0· острова.». . 9.511 Вибли<,куюча Mo~aYKa'. . Концерт. 10.35' V свІтІ тварин.

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

композито­

простори,

ВОРОБЕП.

~ал _ДружНа байдарках . _.аное. кова . виста8а. ба.. Ансамб.1Ь старовинноі 20.00 ВечІрня Ka~ .. a. 16.00 Новини. музики «Кантабеле.. 20.15 «Якось увечерІ.. 3устрlч з члевами збіриоі ж\JtOЧ01 16.10 ЗустрІч s I&HN!W)

Т. ХРЕННИКМlа-В Вистава.

городского

У

Новини.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

"

12.30 Концертний

екран.

Продовжtння опеРil Т. Хрєнникова .В бурю •• НЕдіЛЯ, 12 ЧЕРВНЯ І 3АГАЛрНОСОЮ3НА ПРОГРАМА ЦТ 8.00 Час. 8.45 Концерт ансамблю раднн­ с"кої пІснІ ЦТ І ВР.

Бров.рского

народж.еиня

.

20.45 На добраніч, дlтиl 21.00 Час. 21.35 Жан Рень.". .єдиииЙ Вистава.

беЗlмежні

учениця 9 класу серед­ ньої школи .N2 7.

Актуальна камера. Лине пісн!!. Екран МОЛ«lДИХ.· _СуЧас·

-

Я -ко'];аоо

Пір'ям

Одинока, безталанна Дов~о-довro йшла до мене Та й спlз·нилась.

. MapiJI

НИК»,.

долю,

МеНі, земле моя, дала ти.'

криЧала: 'І просила~ь

Б. ДЯЧЕНКО.

спадкоємець..

волю

І до зdр показала шляхи, Таку гарну Гlр'єкраоную

Тихі ріки, родЮЧі поля. Мені щастя земвого

Смак' добрячий, до... СПИР'ТRоrо.

перервІ

Дала щастя мені ти

ПІзно ввече.рі до хати. Віл! лапки mдl6гавши, Притулилася ДО рами Та й З:,В'ил&. То ~ не птаха, Чи:я,сь ДОЛЯ,

Чере,з клят-П гризоти? Появився смак У ньоt6,

ра.

І

Розпорошувалась

Новий смак

Со-'

Земле МОЛ

* * *'

Втратив смак до рМоти ~

19.00 19.30 19.45

А воно .до неі Тягне рученята.

Біла птаха била в шибку,

\1

голубка

Біля- маляти,

Ніка СОКОЛЕНКО.

як сталось, що вийшла з нестачею?.

«БУДИИОJt

Біла

Як ЖИВУ журбою.

В торГ!ВЛl недавно ще Марта, Але роз;6ралась, одначе: Кому недоважити варто, у ного урвати од здач! ... Все ж, 'скніти прийШ.'ІОСЬ на.д

Музичний кІоск. Сьотоднl День працівників ле~"оr промисло­ вості. 14.30 Концерт. 15.15 Клуб мандрІвникІв. 16.20 фільм-концерт .Тихон ХРЕННИКОВ'. ДО 70-річчя з

19.1'0

сповиточок.

рідеш

н ад колискою

Що й згада ть боюся! ТііК вона с~идалась На мою матусю. 3ір ,заполонила Хус,ка .та к~!тчаста ПODМlшкою мила, Вродою наЙкращ!. Двадцять зим рмтало, Спливло з.а !Юдою, Ян ї.ї не стало,

росточок,

в

з ДОМ,у, віsыl1и 31ЄМлі в полі, Щоб вВісні далеко Наснились' тополі.

Трепеr.н,а хустинка., І вразлива схожість ... В мою душу ВlIIала,

СХИЛЯЛКСJ!

вклонялися.

~дИ'Тям:!>

Нали

-

ОЧі на сторожі.

В баіЬК~ 'один був одвіт, Батько дишИІВ запов!т: Діти мої, землі не дур;ть! Хліб 1 до хліба свято твор:ть! Варвара ГРИНЬКО.

година.

12:30 13.30 14.00

Стріла<:ь мені жінrка

рано,

слов,ами

в дорогу

Моя матуся

баtька тужавіли ЖИ.1И, кубах картОІІЛЮ ложили,

Пести:rи

Т<Jlефlльм

і про пер-

читачам.

рани,

заступ

землі

11.00 .Здоров'я». 11.45 .Ранкова пошта». 12.1'5 ЗустрІчІ • на раД9lfCькlй

19.55

пошта».

«Зупинись, мить». Теленарис про фотомаilстрlв ви­

14.15

Тверд.о

юзу!

дня

найкращу професіЮ,

маленьким

забули

над €HiceЄM». БJ::!lИЛЬНИК. С.,у жу Радянському

вІА-

~epiї.

єомитета КоммунистическОй ІІ.РТИИ украииы. город· I:}'QГO И районного Советов в.роllныx пепутатов [(иев· tкой областн. (На украинском "зые) •. Ред.кт"", Е. ФЕДЯЙ. Газета выодитT с 17 .преnя 1937 года.

;ани

здоро­

Час.

Еі:традно-розважальиа

«НОВАЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

21.00 21.35

ку.

.

Час.

Те,lетурнір .Сонячнl клар­ Самодіяльні художні КО ..'1еКТИ8И Ворошиловrрадськоі' та Волинськоі об.,астеЙ. (У перервІ Новини).

респуб­

майстрами

~,i!0 Приз ..ачаєть<:.

дітиl

Честь рІдного мІста. І\\зленькиil концерт.

10.00 Актуа.,ьна камера. 10.35 Ранковий концерт. 11\10 Сту)\lя" _30"оти/l ключик». з

кІно.

добраніч,

18.55 19.25 19.4() 19.55

лІки>. І ' ' серlі. 23.45 Новиии. ПРОГРАМА УКРАТНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ЗустрІч

На

17.20

ровим.

21.00 Час. 21.35 ФІльм

3німаЕТЬС"

здо­

ЯКЩО хочеш бути

19.45

каме·ра.

нети».

8.00 8.15

ся

вставали

9.30 1(1.00

звlр>. Vкраїни.

про

си, Гармизи. Вона, напевно, дУже anод06аєть­

Батько

J;{дали

КОМ-

1 явища природи. . 3бlрна гарно оформлена малюниами ~а.ри­

Батько

В В

татусь ...

.Наш

друзів,

задачею:

9.15 ДОК.

вим.

ської РСР. 12.35 БІльше хороших 13.(15 ФІльм дІтям. співучого

19.40 20.40 21,00 21.35

.МIЙ

11

Чудеса бе~ чудес. ТелефІльм .ТвіЙ син, ле». 4 серіа.

10.15 10.45

11.56

• фільм

19.IJО Актуальна

СУ&ОТА, 11 ,Ераю!: І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

r

і

натих

НИЗМ(Q

море.

.Хл16ом rna.xиyть

anpm1

показує, як

.H~ дуріть зе.Alлі

квлини,

12.25 ТежфІльм _Літній сад». 12.35 Що "юдям залишиш, 13.30 Неспокіilні серц". 14.30 Доброго вам здоров'"., 15.00 Ми служимо на кордоНІ. 16.30 .lмпу.1ЬС'. Науково-попу-

18.45

16.00 16.45

у

про красу рідно! природи.

села.

поет

Еари,

Анатолій ЛУЦЕНКО.

лярна

цк

вроди

І

ЯНУБОВСЬКИП.

рожев!нь у вербени.

-

хочеться опа:ти,

17.00 ХудожНій

11.00 8.45

В.

досвlдченШt IJeДМOOГ, ниви народноУ освІтИ.

є у Цій книжечцІ вірші І про рідні Вро­

встає,

настукане

В л:леї б:.'ПfЗНИ для ніг. Нраси для брів У чорноБРИВЦіВ, В верби'Чок кучері для кІс, Щоби не зм,!г я надивиться, НезвИ''Чною у серці н!с Нрізь л.истопади і крІзь груднІ, Не маючи й на м-ент спокою, у мене ти таі\ОЮ будеш, А і\10же, тр:шки й неземною ...

Ні, це не ніч, це продовження 3QIВ,cIIМ

оте

В:,зьму я у фІалок СИНі Ве,сною для очей твоїх,

моря

всlм,усім довкола, розкажу IIJ;ІЮ .. ,сл.авний край наш

to

ВСЮ

вида>вни­

байном день при днІ урожай збирає .... .

До др'УКУ віддає. А ЗГО.:lом те настука.не И otДніпро:!> Еже вид.ає.

широкеє

Для вуст

сивогривого

1

обіймами все

Ввій.:!еш таlЮ'lO в мою долю, Такою будеш ти у мене Візьму тоб! я стан в топол.і,

~ залюбки до річки побіJn'У.

",

І

*

в:риrься, переганя,

вітерець

щ() сонечко

..... . •

З

OJJЬгa СТРАШЕНКО.

вІльний?! аж !1е

... Просто

руки.

постукаю,

натхнень

Невже так буде завтра 1 щодня?

ff'евже

не

-

Ось, наприклад, у

тт-росу.

звіряюсь, немов перед свідком, О ноче моя, ти MCrв сонячний Д~HЬ, бо так мен,1 ва6.Но і св:тло.

-

,І тісна роз'ступилася.

теМ}Іиця·нрига

і

д1rвНИJКів

віднесу,

лиш

а став пом1ж ними є.:lИНИМ? І я перед ПОВНИ:'.1 прибоєм

за'воруШ'илася.

l1Іюи

в

Вітчизни і праці,

Ha~TyкaHe

у повеНі серця не знать берегів, а т;льки думки-берегині, 1 як ти; один із усіх зємляк:в,

птах, земля

ДО чого вже Rp:nY"la

-

tц()

зігріти

впцаю

весна!

!

оте

чи я обпилася м!цного дання, чи я ще СП!1;ОІNюжна кохати? . Жарт ЛИВОГО,10са, лавиннострім:ка І раптом утишила норов, бо я, н:би річна шумлива, г~pCЬKa

'1'6 грає, то дзюркоче, . т,О бринить, d СОТНЯlМи очей на,м усміхається. Весна, ШRолярики! ПриЙш.lа

"

б

вийшла. у

У ряд! В!рІфВ вІн змальовує невтомних тру­

додає.

otPa,HOK:!>

Віталій ДОЛІН_

Єтрумок 'J.\.t!aли!Й

подає.

Бо КОЖНОМУ' своє. На,встріч меН'! редактор

то розстеле промінь- землю.

~

стукає,

!

голос

Зайду

тепла завжди стільки. що

нещо~авно

ЦТМ • Веселка •.

Як 1 в попереднJх к,нижках, у ноовій з6іРІ1! чільне м!ще займають віРШі про любо.в ДО

CT~aє

й

ТодІ

Нож-

яка

Васильовича

Хтось

З~lахн'У

І так все жит'тя.

змор-

Петрова,

...

раД'IfЖ':.ЬКМО

Федора

Федір Васильович невто'мний трудІвник

у

під ,кучерІ HorO ранку. Бо в неУ того та

крізь

Щ0!> над

його

броварчанина

Вадим Rрищенно, .Ра­ НОК., .М 4, 1981 р.

Натхнення

XDдить

Bi~ віДОМОГ() УК1'а!иського

поета,

Шду й соб: постука'lO, Бо стук отой поету

оо подвір'ю мати, po~aє бривців.

книжечха в!iPШLВ,

Хтось

Хтось стукає глухої ночі ... Хтось стукає під сизий

МА.ТН

нова

ліЧИЩ<Ж і загадок ДЛЯ ДіТей МOJIОДIJJ()Г() IIIК4.mr­

.Щ,е

1I

Тан на'зИ'В'аЄТЬСЯ

І стука в стінки параоолі... вечір ...

RУТОЧОК

с:с:ВIД ЗИМИ ДО. ЗИМИ.

СТ1КОТВJI

Літературний

Е Т Ю

)І(НТТ)!

!0.09 ВечІрня

казка. MYJlЬT_ фІльм .Горбоконик •• :0.15 Це 8И можете.

?І.ОО Час. ва:о.

І

серІк.

«Активна

~

ІВАеltС ~1'~1 11J7Y11 високий. Обс.' "РУК0. .аниl 8ркуи. J I1р,!lЖ I~'..c;,;(' IІримlр'ни"j Зам. 2297 .. 5posapchlcIt I1рукарня Киї~Сhl«Н( І' '!'1I,..Horet управлІння....

І

кннжксвоf

11. .Бl'.оварн

справах

~идарIНіІ1rf.\

горгівлі. ~,Ipeca лр\ _" І Київсько] області вул

154. І""" ~З7.

1(1l1іlрафП

і

2,;5020.

"иївська,

, . .,

#91 1983  
#91 1983  
Advertisement