Page 1

ЗБОРИ ПАРТІЙНОГО

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄДНАIІТЕСНІ ом

91 (48161

АКТИВУ РЕСПУБЛІКИ

СУБОТА

9 :ЧЕРВНЯ

1979 Ц1иа

2

червня у

7-8 р.

коп.

НПРС

анал!зl суспІльних пр~ цеСів, набутого досвІду, •

«Про

дальше

вичерпною

ЯlCнl,стю

РОКУ

МЖСЬКОІ І РАПОННОІРАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

по­

ПОЛІПШУВАТИ ВНУТРІСПІЛКОВУ РОБОТУ R8R1mи1й рІк У життІ комсомо­

гo~

тІ республІки особливий. Незаба­ ром Леиlнськнй комсомол Украї­ ни вlдзначатнме своє 60-рlччя. СьогоднІ, напередоднІ цього свята,

.ПЛОСКівськиЙ.,

КОМБІнату

ють

орг~нізаціях

ності кожного

ких трудових

доручену

здобутків,

беруть

. активну

участь у громадському жнттl.

спlлковому І Відзначення ювІлею ЛКСМУ стане оглядом молодІжних лав, демонстрацією ВИСОКОЇ' громадсько-полІтичної ак­ тивностІ IЮМСОМОnl>ців.

комІтет

ЛКСМУ

гроltІадськвх

рядку. лу

первинних

участь

Але

ватажкам

кеобхlдиу практнчну допомогу.

Така постановка пнтання дозво­ лила

за

перІод

нути

чимало

двомісячника

недолІкІв

усу­

у внутрі­

спілковому життІ первинних орга­ нізацІй. Переважна бlnl>шість ко­ мІтетів комсомолу сталн придІля­ ти веJJИКУ увагу стилю, формам І

методам

роботн

з

молоддю.

наприклад, комітет рaйDобуткомбlнату в сичннка

переглянув

Так,

комсомолу ході двомі ­

структуру

ор­

ганізації, утворив новнй комсо­ мольсько-молодіжннй колектив. Зрушеиня і актнвізація ком '.омоль­

цlв помІтнІ також в органІзацІях заводу пластмас, радгоспу Імені Кірова. Внаслідок

наведеннЯ:

порядку

в

оБЛіКу членІв ВЛКСМ, прийому в комсомол

у

квІтні-травнІ

комсомол.ьська

иа що

міська

організація

члени влксм. тільки напередоднІ

402

Знам('нно, 109-ї річ­

вожди революції, вступило працІвників

35

кожного

нестандартиого

KO,~}CO­

мольця, кожної молодої людннн. Це в першу чергу МОжна сказати

про комсомольськІ органІзації за­ ІІОДУ порошкової металургії, рад-

значення

кату значно nід в UlЦУЄ nро-

ної діяльності

НПРС

умовах,

постанови

дЛЯ

у.

Ідеологіч­ партійних

сучасних

ДОПОВІдач

nоказ~є бригадир, мовці

І

дуючий

вІдділу

ПРОТJ3.ган·

дИ ЦН

НПРС

Є. М. Тя­

жельников.

* * ..

про­

наголошували, що

номуністичного

трудящих .

8

червня вІдбувся Пле­ нум ЦН Номпартії Украї­

В

виховання

цьому

ти!>

ХІН.

виконанням

прийнятнх

струкцій,

заводу

площІ

мель

.клнну

каЛИТJlИСЬКИЙ

про

виконання

ливо

БОТІ

нішнього

року

Н аЛИТЯ!lСЬ­

киіі l<омбіКОРМОВПіі ЗilВОД. УДilРНО працює !ЮЛС /(­ ТНВ підпри є мст в а У '1 \' т­ вертому році десятої п'я­ тирі чки . 3060В' язаБІІІИСЬ достроково

ВНl<онати

рі

'{-

ний план І ДОД3ПЮВО ВИ­ готовити 400 тонн Еомбі­ корму і 1ОО ТОНН пр е мі);­ сів, він з чесТ)() дотрим у є даного с.10ва. Із П ' ЯТ!Іі\·, і­ з а ВДilННЯМ

спр а вили с ь

додатково

ПРОДУКЦії

к()рмо­

успішно .

р е ал і з у ваВJJШ

на

66

ТНС !) 'І

карБОВі1нців. ВИ С ОI<ОПР О ДУІ; Т ИВНО тр у­ ДИ Т ЬСЯ у но м біЕОРМОВОМУ цеху :н!іна М 3, яку 0'10-

подрібнювач

цеху

преміксів.

пульту

дО

-

на

А.

рахунку

Путівки

лю

члени

хорошу

роботу

нашої

І

недІ­ ВИ кормових бурякІв, пробригади сапали чимало ягідників,

ли шого

ЗО

робіТН!lнів

радгоспу,

H!l-

вирушив

9 гектарІв ма- з Ниєва в п ' ятницю ВВС­ Чор­ посадили лини, 4 гектари смо- чері, а повернувся в ного моря в Одесі. родини, 6 гектарів полу- понедіЛQ:{ вр а нці. Вони заслужили такої на­ ниць. Зроблено чимало. Серед ТИХ, х т о б у в нагороди . Робітниці в стис­ Туристичний поїзд, се- городженнй ТУРИСТl!ЧНІШIl

провели

за

суботу

НайБІльше му та

радгоспів

цього

процентів .

:ІЇ

СТРОНИ

на

березі

rтРОРВі1.'ІИ

~JOci-

ред

Пі1Сі1жирів

янnго

бу-

ПУ'і"; ;; ;;і1МИ.

Н !l т е рина

Віра

Віра Заєць

-

Гусак,

наші І{ращі

трудівниці. переДОВИКJ] СОЦіа.lіСТи'lНОГО змагання.

М.

ПОЛЬОВА,

бригадир радгоспу «Тре­ бухівський,) .

кор­

на в

узбіччях дорІг місцях, де не

можна

викорнстати

мехзніз~1И, припасли в радгоспі «Авангард,)155 тонн.

ВІІробіп;у

ГАВРИЛЕННО.

НорніііІ,О,

на

Сіна в радгоспах

операціями

140 - 130

мають

району вже заготовле­ но 512 тонн. З ннх 200 ТОНН - в радгос­ пі «Гоголівський,>. Продовжується заго­ тівля сіиа і з невгідь_

РОЗВCJнтажу­

норми

Найбільше ~

корму

гард».

сво­

В. С. С е лезньов та М. П. Н у діН . )30НИ ЩОДНЯ ВІто­ Н У ЮТЬ

заготовлено

«Плосківський,>, «Тре­ бухlвськнй», «Аван­

допускають провагонів під на в а!І­

в а льними

сІчки в госпо­

на

управлін­

нов.

тажув а льно

1

дарствах цього

Y:~ обо в ' язків черговиіі С.:JЮ('і1Р В. А. Левч е нко І в о дій сШУМУЛЯТОРПОГО на­ в с\НтаЖУВilча Е. 10. Дуга­

Не стоїв

бо-

СемиполківськІй птахо­ фабриці 127 тонн. По 70-40 тонн корму

Прик­

ВJIIюнання

'

Трав'яного

416 тонн.

НЯ технологічного устат­ l< у в а IJНЯ. Сумлінно став­ .1ЯТЬСЯ

.PycaHiBCЬKнii:~"

рошна

Л і1 Д у роботІ показує сам бршздир - .електрик го­ лошюго

радгос­

«КрасилlвськнЙ..

зерна

оператор Г. К Рожков І черговиіі слюсар В. К Баклан. Не відстає вІд них 1 бригада П. С. Малежика з

в

Мічуріна, .Аван.'

гард.,

вІдзначаються у ро­

4100 га. Ио­

«Гоголівський»,

іменІ

лює С. П. ЛогІнов. Особ­

Близько 50 ТИСЯЧ ТОНН комбіКОрму виготовив і відправив з початку НИ­

вики

понад

провелн

пах

комбікорм

сячним

го

Майже

господарствах

МинулІ

чер­

вів азотинми добlPнваJ ми літака~1ІІ сlльсько­ l'осподаРСLКОЇ авіації

«Плоскlвськніі» і механізаторів з радгосПу .ТребухівськиЙ!). Такий

товаришів

проведено

гове підживлення посі­

ЙАе

цих

третє

• На четвертій ~c­ тннl зернового озимого

господарствах соціалістичне З1\lа­ гання серед комсомольців не ве­ деться, члени ВЛКСМ не викорис­ товують передовий досвід кращих КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДіЖННХ колек­ тнвів -'- тваринників з радгоспу

металокон­

в

.5 70

В рядІ господарc:rв ве­

дуть друге 1 зрошеиня угідь.

радгоспів «Жердівський. (секре­ тар А. · Завідєєв), «Л1тківськніі». (секретар Т. Біленко), імеиі Мічу­ ріна (секретар В. Ващук). У цих

заводу

одержуюш

гектарІв посівів КУКУ-І рудзи, овочевих 1,1 кар­ топляних плащrац1Й.

ня між молодими виробннчниками, допускаіоть комітети КОМСО1\10ЛУ·

і

зе­

9235 гз. ~ДНЯ

середньому пона.ц

Багато иедолікlв, осоБJl.ИllО · в органіЗj!Ц1ї соціалістичного змаган­

Тарана

при

зрошуваНіПХ

во.10ГУ

членські

струкцій О. Коваля. Очевндно , ко­ муністам варто на зборах заслуха­

гектарах

10070

внески.

факти, КОJlИ комсомольські ватаж­ ки байдуже ставлятьси до (.воїх обов'ЯЗI.ів. Це в першу чергу сто­

p~

поліів

щувальннх устаиовЬ~. Иого проведено ва

автобази .N9 2, ПМК-5, змІшторгу. Тут не­

стан справ у організаціях повинен

ведуть

сіЛЬСЬRогосподаРСЬR ИjJ!; угідь за допомогою ~o­

рішень,

бути прнводом до серйозної діло­ вої розмови на засіданні бюро міськкому лксму. Як не прнкро, але траплиються

Господарства

йону

металокои-.

сплачуються

аК­

щодEtИіИК ПОЛЬОВИХ РОБІТ

кому­

ClilVIK-580, своєчасно

постано·

парТійНОГО

(РАТАУ),

:J порушенним статутннх вимог, на низькому IдеЙНО-IJоJliтичному рівиl пров.одяться .коМсомольськl зборн. Не відповІдав статутним вимо­ гам стан внутріспілкової роботи і комітетів комсомолу радгоспу .Го­ голівськиЙ.,

затвердив

зборів

теоретично:иу документІ, основаному на глибокому

ліку .Рішення ХХУ з'їзду КПРС в життя.. ВІдсутній контроль за

І

ву

вели-

чезної ваги полІтичному І тиву республіки.

На ані.чку: А. І. ТИМО-

І

ними партійних доручень. Для успішної діяльності У чле­ нів первинних комсомольськнх ор­ ганізацій Броварщннн є всІ мож­ лнвості. Юнакам і дівчатам слід смілнвіше проявляти свою ініціа­ тиву, постійно дбатн про зростан­ ня лав влксм і розширення ком­ сомольського активу, вчасно під­ трнмуватн цІкаві почннн спlлко­ вої молоді.

комІтетів комсомолу ВННО­ актуальні, цІкавІ пнтання,

стосуються

заводу

В. В. Федорчук, І. О. Ге· раснмов, В. Ф. Добри~, О. С. Капто, Б. В. Качу. ра, Я. П. Погребняк, зав!­

У к раїни това­

ЦК

на виробниl{тві.

діловн­

констатувати

О. П. ЛяlIЖО, член щенко, П. Л. Погребняк, І. З. ЦН Соколов, В. О. Солог~б;

Підкреслюючи принци-

пове

ЦК

ІШРС,

нального обладнання, радгосПlВ «ЗаворицькиЙ., «Заплавний., .п):. хівськнЙ!). ;1'ут було чимало недо­ ліків у проведенні Леиінського за­

тн

мо­

промислових

підприємств, радгоспІв І птахофаб­

якІ

молу

В.

рик Броварщиии. На порядок денннй зборІв І за­ сідань сяться

пІд­

сується секретарів комітетів ком­ сомолу радгоспу «Гоголівський»

зросла

иицl з дня народження В. І. Ле­ иlна у спІлку, яка носить Ім'я лодих

доводиться

І

при-

секретар

Номпартії

кандидати

дорученої І її прийняття є новим схвалив заходи впяво~t по.стіЙпої уваги НlI, який Центрального Ном і тету по виконанню постанови л юдина твор'lОТ думки, партії, Пол ітбюро ЦН, ЦН НПРС .Про дальше він постійно у nОUlуці но- особисто товариша ЛеонІ­ полІпшення Ідеологічноr, роб0вих рішень ~вузьких» місць да Ілліча Брежнєва до політико-виховної

такий факт. Ще не всІ первиниі організації використали двомІсяч­ ник для поліпшения І а.ктиві зації внутріспілкової роботи. Набагато нижче своїх можливостей працю­ вали в цей період комітети комсо­

комсомоль­

комсоМольським

конкретність

першиіі

І

ПОЛІтбюро

НомпартlІ України М. М. Борисенко, О. П. Ботвин, О. Ф. Ватченко, Г. І. Ва­

и у виконаНIt! роботи.

характе­

комплексний

ЦН

розрубування кутовог о nро-

~риклад

комсомо­

органІзацій

бригадира

виступив

програМ1lИХ

члени

в члени

доповІддю на

дуктивність праці. Хороитй організацій

дlU'риман ,

Роботу комітетІв

иазваних

коління, тість.

ських органІзацій І актнвізація ма­

надали

працю­

хід до вихованни підростаючого по­

оголо­

сово-понlтнчної діяльиості. за перІод двомісячннка у 149 первиниих комсомольських органі­ ццlях мІста і району прове;tено . велику роботу. Пнтання про стан внутріспілкової дІяльності в зміш­ тqрзі ірадгоспl іменІ МічурІна РОЗГJЦIдалося на засІданні бюро м1СЬІСого комІтету комсомолу. На сеМінарських заняттях, які відбу­ лися на базІ радгоспу ~Требухів­ ський. І заводу пластмас, рай­ побуткомбІнату, тресту «Бровари­ сільбуд., було докладно проана.,і­ ЗОвано стан внутріспілкової діяль­ иості комітетів комсомолу під­ привmСТ8, установ, закладів Бро­ варщвни, визиачено шляхиполіп­ шенни роботи з цього важливоrо питаиня жнтти спlлкн. Працlвннкн апарату І члени бюро мІськкому ЛКСМУ побува.'lН в комсомольсь­ ких організацІях міста І району І

також

виконаиня

доручень,

ризує творчий

сив з 1 квlтия двомІсячник поліп­ шевня внутрІспілкової роботи, ос­ новною метою якого є пІдвищення

6010внтостІ

ІменІ

ня трудової ДИСЦИПJ!оіии і правопо­

Готуючнсь гідно зустрІти 60-рIЧ. вий ювІлей комсомолу Українн,

обласний

а

багато

за

називають

Політбюро

Його нововведення на лінії

радгоспу­

члена влксм за

справу,

ду

заво- зборах

реал!заЦІї

цІле.il парт ІХ по формувано ню комун1СТИЧllоІсвlдо. мостІ людей . Збори парт!йнoro IІ.НТИ>о ву прийняли ПОСТЗJнову. У роботІ зборІв ІіЗЯЛИ

обладнання А. І. Тимохіна. риш В. В. Щербицький.

иад шдвищенним вІдповІдаль­

юнаки І дІвчата домагаються вис()­

реАюнтно-механічного

монтажників теХНОАОг ічного

.КалитяиськиЙ.

50-річчя СРСР. У цнх,

Інших

j

Тепло' зустрІнутий

Рйlj{онал{затор{в сутніми, з

ВДОСКОНaJЛення

ного впливу на маси, ШЛЯ·

хи

вим.

Cepe~

і

головнЮ

партійноІ пропаганди та агітації, посиле.ння ,Мей·

ням обрали почесну пре­ зидію у склаДІ ПОЛітбюро ЦН НПРС на чолІ з Гене­ раЛЬНfu\t секретарем ЦН НПРС, Головою Президії Верховної Ради СРСР товаришем Л. І. Брежнє-

OprAН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІ! УКРАШИ

повнотою

вказан!

напрями

ліпшення ІдеологІчної, по­ літико-виховної роботи!>. Учаснини з пІднесен­

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ

1937

Києв!

вІдбулись збори парТІЙНО­ го активу респуБЛІки, на яких обговорені завдання партійних органІзаціїI по виконанню постанови ЦН

в

усіх

ведуть

j за~ладан~я сlнажу. По ) раиону иого вже зак­ ) ладено у траншеї понад 2000 тонн. Поси­

І

люють .цього

!смпн ЦІННОГО

радгоспах

, чаf:ва, ський,)

заготівлі корму

імені

В

Доку­

«Велнкодимерта ряді інших.

~.~"V..,~=~


*

! стор.

червня

9

:ПОВІ

рок,

1979

защЬtь­ И!НЦfl. Та й

ОДННІМ

гоnовних, Ао­

11'1

го

правил,

яке

ке

значення

має

для

вИ'Хован­

ня молоді, є самов1дда­ ний труд. Ноли настає найвідповLдальюша пора в боротьбі за врожай, КО1:­ тянтин Дмитрович на. передовій. У скnадl меха­ нізованого загону він тру­ диться з повною вІдда­

Чле/l

П'ЯТИРІЧКА

шліфувaJfИСЯ

перш

за все у сім 'У. Ватько був

Понад

два

Ностянтин трудиться

секре­

тар цехової парторганІза­ Ції, К Д. Бобошко живе не тільки виробничими планами, а й інтересами

Ч.певпарткому вдачі НОСТЯН1ІИна ДМитро­

парткому,

всього села. його турбує.

десятил1ття

Дмитрович механізатором.

наприклад, чи буде збудо­ вано міст через річну (це номпетеНJЦія Трубізького меліоративного

управлі!Н­

ня, нерівник В. Р. Му­ сієць), ноли прокладуть асфальтову дорогу до Будинку культури, як

учасником8еJIRJЮХ ВІт­ Нині він спеціаліст висо­ чизняної. Баm.'lО забрала кого класу. Таким його в 'Нього війна, але, що не знають і в 3аворичах, і в упорядкувати площу біля кажи, вона набилася 1 в майстерні ... сусідніх селах, звідки, бу­ радгоспної «учительки~... У емер­ ває; приїздять і за пора­ Як бачимо, член партко­ тельних сутичках з озвірі­ лим ворогом, під свиице­

вИ:VІИ зливами став хороб~ рим воїном, надійним дру­ гом... За подвиги, за зви­ тягу Батьківщина нагоро­ дила

йОго

ордена",", Ве.тrи­

кої ВітчизнииоХ' вtйяи

1 і

дою,

І

за

практичною

помогою.

Поставити

до­

«дІ­

агноз~ зіпсованому мото­ ру, <l:підлікувати,> акуму­ лятор,

полагодити

тропроводку

-

трактора

елек­

машини

будь-як!

чи

не­

му не обмежує поле своє! громадської діяльностІ суто партійними справа­ ми, вважає своїм обов'яз­ ком дбати про добробут людей. Зараз, у гарЯ'Чу хл1бо­ робську пору, Ностянтин

справності пІд силу Н. д. ІІ ступен1.в, ЧервGноІ :"':р. ДМИl'рович Бабошко Бобошку. RИ, медалями. А повер­ весь у неспокої, у турбо­ Ветеран праці охоче дІ­ нувшись Із фронту. Дмит­ ті за урожай четвертого ро Бобошко включився У литься набутим досвідом року п'ятирічки. Адже з молодими механізато­ мирну биТ1lУ за в1.дрод­ найвище задоволення для рами. Ноли в країні роз­ ження рідиоУ краІви. нього бачити реальнІ Парторганізація доручила горнувся масовий рух на­ плоди своєї прац1. Ностянтин йому очолювати Jt-OJU'Ос.п ставництва, 1мен1 Юрова. Господарст­ Дмитрович одним З пер­ В. ДЖЕЖЕЛІR, на за­ голова вихонкоМу сілі.­ :вом він керував у так1 ших вlдгу~нувся важкі роки - 1947- клик партії, став вихова­ ськоі Ради вародlllf'X депутатів. телем робітничої зміни. 1950 ...

ОРГ АНІ3ЛТОР І ПРОПАГАНДИСТ Нещодавно труДІВНИКИ ремонтно • .меха.кl'Чн о о заводу стали 9JдJJдувача­ іМ'и незвичайно! виставки. Ії експонатами lSУ.1ІИ ви­ пуски заводськоІ ст1:иrаае­ ти за кілька роЮв.

r

ПершІ номери

стlии1в­

RИ почали I!ІИХОДИ'l'И відра. зу ж після _іДКРИТТ/І пІд.

приємства. йIWtИ РОJ(И. розширювалося JlІРо6ии· цтво,

змінював

caot:

лиuе

орган партНtиоІ, профспілнової І комеомоn&-

nе;ктувальН1ЩЯ Р. В. Кеб­ нал, енергетик Г. П. Каз&­ мін, економІст Г. І. Бо­

ударникtв номун1сти'ЧноІ праці, їхнІ славнІ Діла; розкривається їх досвІд работи. Про ~цe свІдчать

гдан та багато 1нШих. Нав­

самі

ноло них

заголовни

газетних

1

СПРАВА

-

ПАРТІПНА

1

сТі, нк1

йдуть попереду.

номlчного вІддІлу. О. С. Савчун, Інженер В. М. Мельюmc та 1ЮIJ1. Вони

пишуть

до

газети

про

ре­

конструкцію підпри є м­ ства, про вШІУСК товаріВ

ської організацій_ 1 аараа (про В. А. Рубаника 1 народного споживання. «Стріла> стаnа CJtPавж- М. Манжоса), «Майстер про почин ростовчан сПра· Роім пропагаидиста", добо центральна фігура. цювати без вІдстаючих.', рих справ на ПlДПРИЄМ- (п,ро О. І. Яковця) та 1н­ про роботу ТО~РИСТ1lа стві,

органІзатором

ко- ш~.

лективу иа тру,;ові подвиги.

нниголю6ів,

Багато уваги

Ножен н()мер етіин1вки ~агаН'ня міЖ·

ЕідкриваЄТЬСJII передовою статтею. Вона присвячен~

про

товари­

прид1ля- шів по робот1. Одним сло­

ється і висвітленню

соц-

колектива­

ми бригад, цехІв. Постій­ ною стала в газеті рубри­

вом, піднімають в газетІ дуже важлив1 пнтання, що цікавлять 1 хвилюють усІх.

Який би номер «Стр1або пам'ятній даті, або ка .Підсумки змагання,>. трудовИІМ досягненням Часто вміщуються мате­ ли~ не оглянути, УСІ вони

ремонтників. Так, номер ріали про навчання робіТ­ від 12 ли!пня 1978 року ників і службовців У сиl!Іочинався

звериеННI!М

висвітлює

досягнення ко-

стемі парт~йної

і комсо-

ЄДИИИИД8НЬ ПОJlітичиог'О інформування в оБJl8сті-13 червня

вражають своїм художнІм оформленням. Заслуга в цьому

сПро ДUЬ1llЄ поJI1mпеllВJl l)1еологіпо'l, поRfrвxо-вповво'l роботи. конкретиа програМIі

капітального

політико-виховної

сПолітику

який

зробив

фотокорес­

НПРС і Рад,янського ~ря- Подобається читачам, ко­ пондент газети В. Андр1ду схвалюємо!~, замІтки ли у випусках «Стріли~ ЕЩЬ з комуністичного су­ IПрО передовИКів виробни- є інформації про спортив­ ботника. цтва

О.

І.

Пив(')вар'Чин,

не

життя,

а

таr;ож

А. П. Ярему, В. П. Воро- ричні оповідання. lНенка,

І.

Ф.

Джумана,

У тому, що гг.зета здо­

фотоілюстраціХ І с.портив- була папулярність :ні новини.

подіІ

піДПlжємства,

у тквістів, і зокрема П ре­

на дактора

у постановІ ЦН НПРС «Про

дальше

поліпшення

серед 1деологічноУ,

заводчан, заслуга усіх ак-

Немає такоІ

житті

сати­

Є. І. Мигулька.

.яку б не віДГУКНУJlНСЬ ак-' Вони вміють вчасно орга­

політико-ви­ ховної роботи. відзнача­ лося,

що

«газети,

журна­

ли повинні мати своє «обличчя~, своє коло ос­

тивіСТИ газети, члени ред!l{олег'ЇЇ. Це І навчання з

новних

тем,

фасадних будІвельних ро- бовців.

рекомендації

подавати

ма­

нІзувати матеріал, підго­ теріали в притаманному тувати його, ·залучити до цивільної оборони, І ви- цієї справи якомога біль­ їх профілю стилі й оформ· пуск перших люльок для ше робітників та служ­ ленні~. Взявши до уваги

біт ЛЕ-І00-ЗОО, rrpисвоєнІНя їм державного Знака .якості, суботники на базІ lВідлочинку тощо. І в IteHTрі всіх публікацНt людина праці. У статтях, ре-

1П0ртажах, 1нформаціЯХ, Л. Г. Нильова, слюсар замальовках' йдється про О. П. Горбачов, конструк­

JIередовикlв

1

настано­

ви ЦН НПРС, на заводІ Склад редколегіІ за­ тверджений на засіданні планують провести занят­ газе­ партійНого бюро заводу. тя з дописувачами До неї увійшли люди різ­ ти, членами редколегії з обговореН'Ня зав­ ного віку І різних спеці­ метою яні випливають з альностей. Це бухгалтер дань,

.Jq>oбluщтва. 'Іор М. Л. Номїсар. KPМn·

цього документа.

д! JDИНКАРЕІІКQ.

роботи.

По­

На службі у міжнародної реакціl

станова ЦН НПРС, сРадянська Ук­ раїна,>, 1979. 6 травня. Брежнєв Л. І. Актуальні питання ідеологічноІ роботи КПРС, т. 1-2,

К, Політвидав 'України, 1978. Авторитет семьи . • Правда~, 13 травня.

ше

ко-виховної

М

жнття краХни культурного р1вня життя нашої краУни. сПрапор

22 трав­ 1979, 27

дружби . • Пра­

ні

Партком, цехов1 партій­

ні

60-річчя

Радянської

У~раїни придІляють вели­ ку

увагу

вивченню

поста-

нови ЦН НПРС .Про дальше полl1!Шення 1део­ логі'Чно!, пол1тико-вихов­ ноУ роботи., все роблять

для

того,

щоб

довести

важливість цього доку­ менту до с.відомост1 кож­ ного роб1тника, ~нженер-

но-технІчного

прац1вника

і службовця підприємст­ ва. Разом з цим намІча­ ються заходи щодо поліп­ шення політико-виховної діяльності в колентwві.

Одними з перших вклю­ чилися в роботу по роз'­

.я:снеЩI:IQ

дос:тановк

Європейський парламент питанни європейськоУ

1

актуanь. політики.

. засоБІв СIСовет; травня,

масовоІ 1нформації Заходу. ская культура., 1979, 18

ня.

н1 організаціІ заводу по­ рошкової металургії Іме­

1:1,

«Правда., 1979, 24 травня. Про диверсійну роботу

комунізму., 1979, 13, 15, 17. 19; 27 травня, сНиївська правда., 1979, 13, 15, 16, 19, 22, 25, 27 трав­

ПОnітlНформаторам

1979,

ня.

травня..

к1нофести-

с.

7.

и.р_jй.оі

інженер

«Правда~.

Справа всіх, оправа кожного (До Всесвітнього дня охорони оточуючо, го середовища). сП1д прапором лені.; н1зму~, 1979, М 9, с. 39-41_ Авторитет сім'у. З чого в1н скла., дається. «Правда,>, 1979, 13 травня:, «Прапор комунізму., 1979, 20 трав­

Турбота партіХ та уряду про під­

НПРС

50-річ..

трав.ня.

З питань культурного

0-

(до

ко-;

«ПІд прапором ленінізму,>, 1979. с. 47. Недоступна розк1ш для б1льшості населення (Про медичне обслугову. вання в США), .Труд., 1979. 12

40,

Зовн1шня торгівля СРСР У 1978 році. сПравда., 1979, 28 травня. сШд прапором лен1н1зму., 1979, М 9, с. 68-71.

С Л о в

про 'неу­

гатство Нраїни Рад. «Агитатор •• 1978, М 2, с. 24-28, МІО, с. 38-:

важли­

вий резерв інтенсиф1кац1У всього су­ сп1льного виробництва. еПравда~, 1979, 28 травня.

,ХРО.іх.

новий ВИЯ11

-

партІї

прапором ленінізму:!>. ~979. М 9, с. 46. Жнивам-79 надійне забезпечено; ня. «ПІд прапором леНін1Зму •• 1979, М 9, с. 42-43. Ощадливість риса господарсь. ка. «Труд., 1979, 24 травня. Здоров'я' людини найб1льше ба,

життя країни

Всесоюзний

дзлЬі

політи"

травня. Здобутни нашої краУни резуль­ тат спільної праці всіх націй І на­ родностей. .Під прапором ленініз;; му)), 1979, М 9, с. 20-21, сНиї&! ська правда~, 1979, 25, 27 травня. Турбота партії та уряду про зро­ стання добробуту радянських людей (До Дня працівників легко'! промис'! ловості 10 червня), «Шд прапором ленінізму~, 1979,.М 9, с. 36-38. Посівам зразкови:й догляд. Думати про хлІб по-господарськи. 8 перспективою. «П1д прапором лені, н1зму~, 1979, М 9, с. 18-19 . Резерви висоної врожайності. «ПІд

П1двищення ефеКТИВНОСТі викорис­

ХН

роботи~

турботи

співробітництва.

З питань екоиоміпого

Про

«Про

22-24, 26

• Правда'>, 1979, 6-7, 11, 14, 25, 28 травня, «Прапор комуН1ЗМу'>. 1979, 25 травня., Радянські п'ятирічки 1 соціальний прогрес. .Tpyд~, 1979, 24 травня, сПравда УкраИНЬІ,>, 1979. 17 травня.

пор

НПРС

ідеологічно'!,

Подвиг продовжується

краіии

снла

54-57..

ня першого п'ятирічного плану).: сПравда УкраИНЬІ~, 1979, 22 тра1'!НЯ. Плідні результати братерського

Постанова ЦН НПРG .Про дал&­ ше полlлшення Iдеолог1чної; пол1ти­ ко-виховної роботи~ ноннретна програма комуніСТичного виховання.

Життєдайна

с.

9,

11, 14, 25, 28 травня, «Прапор мунізму~, 1979, 25 травня.

З питань полlтичноrо

комун1зму., 1979, 17 -18, ня, .Ниївська правда,>,

«Під прапором ле;

М

хильне підвищення свідомості й aK~ тивності мас. «Правда,>, 1979, 6-7,

ПОЛІТІНФОРМАЦІR

вищення трудящих

ЦН

поліпшення

ленінської

ПРИМІРНА ТЕМАТИКА

-

1979,

БЕСІД

Сердцевина идейного воспитания. .Правда'>, 1979, 28 травня. Зффективнос'І'Ь ИІтролnгической p~ БОТЬІ. «Прав,да~, 1979, 7 травня.

ресурсів

травня,

Постанова

ня.

трудових

1979, 25

ПРИМІРНА ТЕМАТИКА

ГлавнЬІЙ источник нашей СИЛЬ!. еПDавда,>, 1979, 11 травня. Единство слова и дела. сПравда., 1979, 22 травня. Ідеологічний фронт партії. еРа­ дянська Україна,>, 1979, 8 травня. Пропаганде настулатеЛЬНЬІЙ, боевой дух. «Правда,>, 1979, 14 трав­

тання

сучасної буржуазної ідеОо! ревізіонізму). <Правда.,

1979,

ня.

життя

(Нритика логіУ 1

нінізму.,

Активно растить творче скую сме­ ну . • Правда~, 1979, 12 травня. ВДClсконалювати ідеологічну робо­ ту . • Ниївська правда~, 1979,8 трав­

лективу підприємства за ПРИЄJ\!ства та вулиць м1- дівництва В. П. Маркело­ П1шнуле півріччя, розп ові- ста, ШЕфської допомоги ва. Сподобався ремоН'l'НИ­ jнdюрмація

становища

НовІ мирні 1ніціативи краІи учасниць Варшавськоro Дoro80PY~ сПравда~, 1979, 16, 19, 25 травня ..

Про дальше пол1пшення 1деолог1.ч"

н6ї,

бу­

дає. про людей •. Тут же трудІвникам полів і ферм. кам спецвипуск. «СтрІли ••

З питань міжиародноrо

ЛІТЕРАТУРА

художника

відділу

травня.

22

комувіСТIf'ПI'оrо виховання.

ЦІкав1 редколегlI ПО ч"тачів: мольської освіти. Турбу- О. П. Горбачова. «НиніШНіЙ номер газети ють редколегію і питання фотоІлюстрації 1нженера благоустрою території під­

валь. «Правда., 1979, 10 траВНfI~ .Советская нультура>. 1979, 11, ui.

Теиа .Постанова ЦК КПРС

згуртувався ве­

виступІв: <І: Ремонтних лики:й загін дописувачів. иа'Чальник справ маЙ~тер. (цро серед яних М. М. Пархоменка), .Ро­ штабу ЦО В. І. Липатін, бітниця:!> (про Є. І. Шпак), начальник планово - еко­

СТІННА ПРЕСА

НА ДОПОМОГУ ДОПОВІДАЧАМ, ПО1ПТІНФОРМАТОРАМ І АГІТАТОРАМ

аели­

сять класІв, він не пере­ рвав спадкоємноІ лініІ по­ слова 'Вагомого 1npиИ'Ци­ томственних хліборобів, пового йому не 1Ю3И"mТИ._. -пішов працювати в рад­ чею, не рахую'Чись :3 осо­ Мені здаєrьC1J. що риси госп. бистим часом.

К'QМУШСТ І

ПРОБЛЕМИ

ДОСВІД,

І Н І Ц І АТИ В А,

ДО СН:JIАДWиартиому Батько прищеплював радгоспу. (Jгворицькнй. HqcTi працьовитість, праг­ НОСТЯіНтина ДМИ'ТІровича нення до знань. У школі Бобonrка обирають не хлопцю найкраще давали­ вперше. Не вперше ному­ ся математика, фізика, 1С­ !Ністи ВИЯВ:ЛЯ!ІМЬ Й'О'Му 'Ви­ торія. Тягнуло його до соке довір'я, ~o знають: техніки, до трактора. За­ за ним діло не CttНe, нк­ кінчивши 1958 року де­

вича

е

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ:

ЩО взявся доведе до

)І('ИТТ"

1'060_.

ПОЛlт1-нформатори: виконати плани та c~a" Станіслав

Нузь- лістичні зобов'язання 'Чет-

мович Сердюк, який про- вертого року п'ятирічки. водить бес1ди в цеху Ng 5, г. АНДРІЄНКО. начальник

ремонтно-меха­

нічного цеху Михайло Ти­ монович

Бlрюков,

котрий

виступає з бесІдами пе­ ред робітниками цього ж

вwроБНИЧОГО

підрозділу,

секретар цеховоУ партій­ но! організації енерго· служби ГеоргіЙ Михайло· вич НупріЙ.

Він

право­

;щть бесіди серед енерге· тиків підприємства.

Політінформатори татори

у

1

агІ­

виступах

ШИр0-

ко використовують

цифри

Засідання ревізійноf комісії Відбулося за,сLдання ре­ візіЙно! КОМіСіУ иіськоJ організації НомпартІїУк­ раУни. Члени цього конт­ ролюючого

органу

заслу·

хали ІНфОРМаційний звіт голови ревізійно! ком1сіl А. Ю. Пурик про резуль­ тати

перевірок

сплати

~HeCKIB за 1 нвартал. На­ Мічено завдаН'Ня на най­ ближчий період.

На засіданні

і факти з життя колекти­

БУJl при·

сутній і виступив член бюро міС1>ККОМУ парт1ї, :за­

ву цехів, дільниць І в ці• лому всього підприємст­ ва, пов'ЯЗУЮТЬ свої розпо­

відуючий

віді

партійним відділО'М міськ.

з

конкретними

зав­

даннями,

закликають

дівників

сумлінно

тру.

труди­

дд тися, ~ 'IK~ !Паб ;у:сцішно

органІзацІйно­

ному партії В. синський.

.

.5,

В.

НоВба'1

АНТЩJ.ЕНКО...


ПОВ~

" чеРВИJl тт року 1(8 стор.

житт.

• леакоl nро.мUСЛО60сml

Завтра-День nрацівникlв

ПРИ ПРЯМОМУ пот,.. рант західних

РодезП

ветковкй уряд, ний єn:і.с.кonом

УСІ БАРВИ-НА РАДІСТЬ ДІТЯМ m

'у вввfвnп.омУ році, в:кві ИРО1'О­

верхнього . дитячого

TpRКOTa­

'rpyдвl.

дітей

вироби

-

швейного

об'єднання

з

иаЙRра­

стрічав день

праціВRRКа

ИРОМВCJIовоетl

колектив,

легкої

JllCИм

ке­

рув досвідчений ' майстер в'язаль­ иої справи комуністка Віра Ми­

472 тисячІ елегlПl'1'lUlX дитlIЧJIX об­

хай.л1вна

Всесоюзного

Єрмолавва

-

учасниця

spmapky-оглядУ

дв­

TJI'IIВX товарів. Нижче' подаємо fi

розповідь.

ники

каго

ГорьковськоІ трикотажно'!

+

одягу.

Запалюючий принлад в роботі пока­ зують в' язальниці-чотириверстатниці,

феля

Завоювати

право

ловість. На стендах торгових рядів великий вибір товарів для всіх вікових

на участь у Все­

-

му

взяло

70

участь

груп, починаючи вІд немовлят І кінчаю­ чи підлітками. Це різноманітне взуття, спортивний, трикотажний і верхній одяг, шкільне приладдя І дитячІ іграш~

-

колективів

найкращих комсомольсько-молодіжних бригад із підприємств Москви, Ленін­ града, Києва, Мінська, Ярославля та багатьох інших міст.

Ярмарок відкрився

1

ни.

На ярмарку пожвавлено йшла торгІв­ ля. Та одночасно з нею відбувалися ці-­ каві зустрічі з новаторами виробництва,

червня у містІ

модельєрами, працівнинами торгівлі. 'Особливо цікаво пройшла зустріч за

Горькому У просторому приміщенні універмагу .ДИТIІЧИЙ світ.. Колективи

круглим

••

столом

.

.комсомольской

прав­

ДЬІ Усі П учасники радилисJ'l, як об'­ єднати сво! зусилля на те, щоб навчи­ тись працювати з більшою віддачею,

різних підприємств привезли сюди ве­ лику кількість найкращих дитячих то­ варів, які випускає вітчизняна промис,

НапередоднІ свята пра­ цівників легкої промис­ повостІ дент

.

каш

кореспон-

попросив

.директо­

ра Гоголівської стрічко­

ткацької фабрики М. Т. НРОЛЯ

розповіСТИ

про

3 переВIКОВавuм

Тепер ву

до того,

зіt.

.

Шсля недавНіх пере~

говорів

Наш

_

колектив

(четверта зліва) обговорює нову

модель дитячого одягу з в'язальницями

Ритою Чорною, Надією Бурмас, Ольгою Власовою, Галиною Кравченко, Марією Бурмас і Тамарою Рабошук. Фото А. Козака.

ПJlану

щеИ1 80НУ обсJIYГОВуВ&ННЯ технологічного обладнання й добилися вагомих резуль­

татів.

- Так.

наприклад,

ти

єдниу

цієІ

Знаменно. ЩО. як T!JJ'Ь.! ки· С. Венс залИШІИВ Лон­

дон, лорд KappiНl''l'OH ого­ лоси. про те, що най­

БЛИ'ЖЧИ'М зію

ставлений

варів народного споживан­

ня.

Приємно

часом

відзначити,

програму

колектив

тепер,

Останнім

виконання

,1;0осо­

бистих п' ятиріЧОR Галина Максимівна Типо, ОлЬга

завер­

Андріївна Осьмак та Любов Григорівна Хан.

техніко-економічни-

А

-

року.

раПОРТуВали про

CТPOltOBe

що п'ятимісячну виробничу

Рівнюочись

Миколо

тих' людей, ltoтpi

на

своіх

успіхів усі 'працівники ко­

нішньому році з піврічним

виконання.

завданням достроково спра­

Тут треба віддати на­

-

вилося

процента, додат- лежне правофланговим на· шого

колективу

су~!И, на праці.

-

Напередодні

підтверди.~и

право

носити

нання

замовлень

тей: випустили

і1

MeTpi:Q

комуністки О.'1ьга Іванівна То.~пекіна і Віра . Петрівна Зінченко, Галина Григорівна Анатієнко, Ольга Сергіівна Тимко, Галина Григорівна Смирнова, Оле.Rсандра Миколаївна Кова-

661

та комсомольська організа­

тися-

стр~чки Jщщоі Еа

ціі підприємства

вперше завоювало дев' ять иолодих робітниць. Це ткаля, кандида1J. у члени КПРС Людмила Лавренко, фарбувальниця Галина Савелененко, накатниця стрічки Олеся

для ді- левська.

Почесне званuя ударни- Ціші.

JtQXYIficnrli~i

ЧРац;,

двадцяти

і квітневого (1979 р.) Пле­ !!уму ЦК Компартіі Украі­ ни, партійна, прОфспілкова

свята

47,5 робничники. Серед них -

тисячі карбованців бі.'1ьше, ніж заli.'lановано на цеіі період, ВИПУСТИо1и . виробів з держаВНЮI ЗнаКGМ якості. Досить CYM~iHHO поставилися наші ткалі до вико-

більше

ткаль. Втілюючи в життя рішення квітневого (1979 року) Пленуму ЦК КПРС

кому·

продукції за річним зуст- це почесне звання 183 ви­ штаном: На

.ИСОКОІПо.

емІсар

аRГ.л1Й~

ськoro зовН1mньопол1ТИЧ.; ного відомства, ЯКИЙ сп&;

ребуваmме стІльки,

в

СОЛСбер!

скІльки

треба;

IПЦrrримY'l!aТИ

1

роо.о

визати якамога БЛИЖЧІ Rонтакти 8 Музоревою ••

Пдеться,

чином ..

такНІМ

про створен.вя :АиrлІє~ в СOJllCберіінституту, який закладає

основи

встанов­

СЬЮ!ІМК власТJmИ.

ли стрічки на 80 тисяч ністам, комсомольцям, усім карбованців . Це становить ударнпка~1 комуністичної

річним

часам у Роде­

вирушить

вже в рахуНОК верес­

виконали

яку перрдбачен() випустити

щом

1981

лективу. Так, лише у ни­

тієї

стратеГію

нраІви.

ня

раємося ознаменувати як· ДОК.'Іали найбільше старань, найкращими здобуrками. щоб досягти значного пере·

дві T~eTix

ва­

Шінгтон 1 Лондон розр~ били І почали здНkнюва.

і завдання по випуску то­

диційне свято З!вжди ста· ласка,

103,5

р06ИТ!і

щО

рина Іванівна Рогач пра­

завзяттям. Однак своє тра- Трохимовичу, назвіть, будь

на

не

того,

ЦЮ8

весь ми показниками.

ково до завдання виготовп-

преса

секрету з

ленни офіційних вLднооив з незаконними родезій­

Кате­

праВОфлангових, добиваю­ ться відрадних виробничих

продукціі

З8'кордонних

справ ВеЛИКОбритан!t лоро. дом КаррІнгтоном у p~ дезійському питанні бур.

тридцятиверстатниця

'Іас працюв з неослабним

пуску

сек­

Венса з

категоріl пості, па йде на виготовлення бантів. Значно перекрили також

всіма

П'ятимісячний план по ви-

держа'ВНОГО

ретаря США С.

В. ЄРМОЛАЄВА, комсомольсько-молодіжноl

На фото: майстер зміни В. М. Єрмо­

щ06 узакони.

го міжнародноrо визнан­ ня і скасуваюrя економіч­ них сающій проти Роде.

жуазна

лавва

всупереч

ти цей УРИ-Д, доБИ1:ись йо.

си, наставниці Тетяна Кривошлик, Ма­ рія Лещенко та багато інших. У сво!й роботі усіх нас об'ЄДНУЄ єдине пр4гнен­ ня виконати п'ятирічку до 110-1 річ­ ниці з дня народження В. І. Леніна. І його ми обов'язково досягнемо.

зміив.

а

порт­

Му'30ре-,

Зax.lJI,

M1HkTPOМ

трудові здобутки колек· шив з перевиконанням за тиву пІдприємства.

наб1веті

б~з

р1ше.н.нJm ООН, ~дe спра­

щоб

~~~J

в

молоді комуністки Валентина Павлюк і

маІстер

гратами,

міністра

ви.

Тамара Рабошук, нандидат в члени КПРС Надія Корчага, комсомолки Га­ лина Кравченко, Надія І Марія Бурма­

союзному ярмарку-огляді дитячих то­ варів це велика честь для нашої Rомсомольсько-молодlжної зміни І для колективу усієї фабрики, Адже у ньо­

+

тюремними

!ПОСТ

п'ятирічки

нашому налендарі вже листопад.

,.....,.

вІд цього уряду · не мІсце за

одиниць трико­

З початку

----

Угода 3 маріонетками

нашої зміни, то ми

час обігнали на п'ять місяців. Зараз на

ціє!

одержа~

J(ОЛОНКА

зробимо. в цю справу свій належний вклад. Колектив у нас дружний 1 пра­ цьовитий немає жодного відстаючо­ го. КОЖНО1 зміни при завданні 1180 тажного

СМіТ

ИОМЕНТАТОР~

1 ці. навого ярмарку, прагну зробити все необхідне, щоб надалі добитися значно­ го поліпшення роботи не лише нашоІ комсомольсько-молодіжної зміни, але Й усієї нашої фабрики. Адже основною метою Всесоюзного ярмарку-огляду бу­ ло: активізувати роботу колективів n1д­ приємств, які випускають вироби для дітей, і досягти значного поліпшення торгівлі ними у ножному магазині.

1350-1400

НОJIИЦJ-

прем'єр-міністр

фаБР1f­

на своє'му підприємстві. Повернувшись з цього великого

в'яжемо по

служитимуть

краІни Ян

ки імені Клари Цетнін. Підприємство випускає дитячий одяг у великому асор­ тименті. У них є чому повчитися, в що запозичити. Я особисто зробила зари­ совки кількох кращих нових моделей І постараюсь, щоб їх використати під час розробок нових зразків дитячого одягу

Що стосується '

уі

чоpкl!

иаселецня,

иНI:

-

•.

більшість

колонl·заторів. Доснть ска· зати. що кат африкансь.

.Більшович­

гарантію якості Дуже гостинно нас зустрічали праціВ­

змm JI1дпpивмства

очолюва. музоре­

вони !.и'J'ересам білих нео­

якості 1 в необхідній кількості. Багато · цікавого з власного досвіДУ розповідали представники Ленінградсь­

кого

хоча

марІо­

становлять

lМін1стри,

кращоt

Щ1І1ІІИ трудовlІІІПІ ДОСJП'ВеннJlМИ зу­

вих

процеи-

для

ка,. ініціатори патріотичного почину: ..дитячим товарам комсомольську

вов 1 перекрив деР7Кавие завдаввя ва 28 тисяч одиииць виробів. ВІд­

40

випускати

І

ньому

КОМСОIІОJlЬсько-мол.одlж-

Серед

К1стрів СРСР .Про заходи по збіJlЬшеиию виробництва товарів для дітей, підвищенню Іх икостl І поJliпmенвю TopriBJIi цими тов'ара­ ми.', за п'ять місяців в1и випустив

що

иадходить

Знаком икосn. ДOClП'ТИ такого по­ zазвика передбачево було ЛJППе у

жу зустрічав своє традиційне ~вя­ то З вагомими успіхами. Спряму­ вавши усІ зусилля на викоиання постаиови ЦК КПРС і Ради Мі­

pa~o· вlдзиачити,

JUКe'

8 тopГOBeJlЬ8y мере8у 8 дер_аввим

лошеио 'МіЖJIародвим роком ~­ тRRИ, колектив Броварської фаб­ РИКИ

lIJЮ~іl

ВОЮ.

'1.

держав

створено

01'118.110

щире і тепле слово про на­ ших самовідданих ентузlа~­ ток боротьби за під~ищен­ ня ефективності виробництва і поліпшення якості ' усієї роботи - ткаль-бага­

Миколаєнко та товерстатниць; які за патріотичним

почином дарни-

мобілізу­

ють весь колеltТИВ на даль­

В

обмін на'

в1днрити

цю

краІну

д.mя:

1ноземвих

інвестицНI:,

що

сприятя:ме му

посиленню

ними

На фото:

Конституції

передова

ви­

хочеnСIІ сказати ~aHOK перейшли на пі.l\ВИ. vобничниця В. ~інченк~.!

ПАР,

1

які

ра­

Ум

за

створення

так

ЗВ8liоrо

-

«південно африканського блоку. пІд егІдою Прero. рі!, куди передбачається включити ПАР, РодезІю, Намібію, а також ряд півден но- африканських держав, що спlвробіт·ни­ чають

-

3

ра.систами.

сПолlтика ЛlЩемірства~ так

охарактеl'изував

захІДну

позицію

в

роде­

зійському питанні один з кер15ників ПаТРіОТИЧИОГО фронту Зімбабве (ПФ3) Джошуа Нкомо. Вів пІд­ креслив, що ПФЗ віДКИ­ дає будь·Я1\У можливість

режИlМу

річниr-(ї нової СРСР.

експлуата­

служать. Вони ж ратують

визнаиня

ДРуГої

дальшо­

корпораціями

систами

плану чотирьох років деся­

до

лшпе

ці! афРИ1Щ.1іСЬНОГО народ1. Зlм6абве транснацІональ­

ше підвищення трудової активності і завершення І

тої п'ятирічки

ВИЗИ'8lШя

маріонетки із СолсберІ обіцяють ,Заходу широко

із

маріонеткового

СОЛСбеРі! буде

зброєю

руках

боро-

ТИСИ 3; досягнення спра~ жньої свободи і незалеж­ ності своє! батьківщини.

С .. КУЛИК,

QrJI~a~ TAI?C~


*

~ стор.

HOB~

ЖИТТЯ

ВИСОКА БОЙОВА ЗЛАГОДЖЕНІСТЬ з ОГЛЯДУ ГОТОВНОСТІ ПОЖЕЖНИХ КОМАНД

~арсьних :продуктІв 1 хор­ МІв У 1979 рОЦІ І успІш­ ному

РАПОНУ

ми

пів ",ТреБУХlвсьниЙ.· 1 протипожетноІ частини діоні радгоопу «Велико­ «РусаніВСЬКИЙj). ТребухіВ­ М 4 продемаНСТРj'вали димеРСЬКИЙj) господарюва­ ські пожежни~ діють роботу механічної драби­ ли пdжежнИІШ. Сюди з'ї­ ШВИДКО, злагоджено 1 ни, а номанда ДПД дере­ халися команди сіЛьс·ьких спритно : через 52 сенун­ вообробНОГо номбінату по­ 1 міських доБРОВ і ЛЬНИХ ди в о ни збивають струме­ на<зала, ян діє машина по про·тшюжежних дружин, НЮІИ во~и обидвІ м іше­ утворенню водяно"меха­ щоб продемонструвати Ні, залишивши да лено по­ нічної піни. свою майстерність і го­ заду своїх супернинів. Детальний аналІз но­ товність бойової техніки. Другими. стартували вих досягнень 1 недолl­ Одинадцята година ран- НО~1анди радгоспу '" Вели­ н і в, виявлених у ,ходІ усІх ку. . Дунає KOMaH~a: кодимеРСЬКИЙj) і ",ПухІв­ етапів змагань, зробив ",CTPYHKO!j) Начальник ський» , за ними -- дер­ майор Д . В. ГузШ. Він в і ~д і лен­

ня райвідділу внутрішніх справ майор внутр і шньоl служби Д. В. ГУЗі й ра­ порту-є

заступникові

на­

жавного

...

чальника в і д~ілу держпожнагляду Хиївської об­ ласті підполковнику П. А.

гань

Левченку

сум і шІ

про

повну

го­

товність особового С1сладу і техзіки до проведення районних змагань. Потім члени районної

племптахозаводу

«РУДНЯj) і 'радгоспу ІменІ Х і рова, деревообробного комбінату і заводу торго­ вельного машинобудуван­ ня

На

другому

--

теж

діяли

спритно. резу льта ти

жежники

етапІ

гасінні

зма­

палаючої

Пожежники злаго;tжено

Тут

найкращІ

показали

Із

І

по­

рцдгоспу

підкреслив, ньому році

зимівлІ

пожежнинами,

Сl!азав

вІн на занІ.нчення, постав­ лено надзвичайно відповІ­

МинулоІ суботи на ста­

протипожежного

проведенню

худоби в перІод 1979/ 1980 РОНУ •. Перед наши­

дальне

-

завдання

допустити

пІд час

жодної

не­

пожежІ

збирання врожаю

четвертого РОНУ десятоУ п'ятирІчни, пильно стояти

--

.на СТ'оРОЖІ хліба народного добра.

все­

На занінчення оголоше­ но

результати

змагань.

Перше мІсце серед сІль­ ських пожежНИ){ів зайня­ що у ниніш­ ла номанда ДПД радгос­ друге ус! номанди пу '" БобрИ'ЦьниЙ.,

ДПД дО цієї важливо) по­ -- радгоспу сТребухJвсь­ третє -- радгоспу дії підготувалися набага­ НИЙ», Се­ то нраще, ніж у минуло­ «ВеЛИКОДИіМерсьниЙ.. му

році

і

показали

ред

на

Міських

воювала

практицІ своє вміння швидно І злагоджено роз­ гортати бойову техніну для пожежогас і ння.

а

--

друге

ду

першІсть

номанда

за­

ДОХу,

номанда

заво­

«ТоргмаШj).

Голова планово! номl­ сі! виконному районної Ради народних депутатІв І . М. Заболо'l'НИЙ тепло

Заступнин начальнина обласного вІддІлу держ-

підполков«Бобрицький» Б. А. Хар­ пожнаг ляду усІх учасни­ Левченко у поздоровив наух, Богданівсьноl пта­ ник П . Д. з досягнен­ них засобів. ОсоБЛ!lВИХ хофабрики М. Г. Хузьмик своєму виступі наголосив ків змагань та радгоспу «Велиноди­ на тих завданнях, яНі ви­ ням: нових усп і хів та вру­ неполадок не виявлено -із постанови чив переможцям грамоти усІ підготувалися досить меРСЬRИЙ'> В. М. Хоно­ пливають старанно. ненно, ЯКі погасили по­ ЦХ ХПРС та Ради МІнІ­ І грошовІ премії. Подається номанда ви­ лум'я вогнегаснинами від­ стрів СРСР сПро додат­ На змаганнях був при­ ходити на старт. Перши­ повідно за 24, 32 1 36 кові заходи по забезпечен­ сутній предста.внин управ­ ми виводять свої маши­ секунд . ню збиранн'І врожаю, за­ ліНіНЯ пожеж.ної охорони ни Еоманди ДПД радгосПожежнини мlсьноІ готІвель сІльсьногоспо- МВС у РСР майор внутКОМІСIl

віряти

5J72 72

"'ііііІі

аЕ

СПОРТ

ЗЕ

Змагаються

починають

справність

пере­

техніч­

3_

..-а

•.

СПОРТ

ГОЛУБИЙ

вчитеЛІ

тор Велинодимерсьно! се­ стало традицією редньої шноли В. І. Хов­ проводити спор­ тун. його результат--

ЕКРАН

у нашому мІстІ І райо­

nl

вже

щорону

тивне свято вчителів шнІл

Броварщини по здачі ІіОРМ номпленсу ГПО. Нинішнього року на ЦИХ змаганнях, lВодЩІИJCЬ на

янІ простадіонІ

16

разів

-

перевершити

не

вдалося

ііІОДНОМУ

;;

з

супернинів.

Довгий час важно було комусь віддати перевагу у суперечцІ чоловІнів, Які змагалися у стрибнах з

СУБОТА, 9 ЧЕРВНЯ ПРОГРАМА ЦТ 9.05 АБВГДеЙка. 9.35 Для вас, батьки. 10.05 КіноепопеА .Велика ВІт. ЧИЗНАна •• ФІльм 10-1 енаl­ БІльший танковий бll». 10.55 По музеях і виставочи•• запах.

Riiii ....... iS

зі

Её

р lшньої служби В. І. Хов­ шун.

аЕ

зі

..

-=-

Fi

На фото: чальник

протипожежного

вІдділення

Д. В.

А. КОЗАК. зліва на­ РВВС

майор

ГузШ дає номанду

підняти червоний прапор районних змагань, справа -- голова номісі! І. М.

Заболотний чапьшшу

вручає

дпд

«Бобрицький»

на­

радгоспу:

О. О. ЛИТ­

вину к у бок першості, вни­

ліворуч

--

жежник М.

Г.

зу

механІчна

драбин а , праворуч

7Зї....

&

зі

пcr.

--

КУЗЬ~IИК.

--

;;

14.50 «Сатиричннй об'8I1ТВ.». 12.30 СІльська годииа. 11 .00 «Ранкова пошта». 15.15 СГ8JIУЗЬ: досвід, пробле- ]З.30 О. Островський. .Не все ] ].зо.у свІтІ тварии». ми •• У передачІ бере участь КОТУ масляиа'. ФІльм-виста­ ]2.30 «Веселка.. ІІІ Мlжнаро,ll­ наЧ8JIЬНИК УРСР М. А.

ГоловрlчфЛОТУ Славов. .Сторlнки творчостl»_ Ф. Залата. 17.10 .СОНАчнl оариетв" Тме­

16.05

туриlр

колектввl. художньоJ

самодіяльностІ ВlнницькоІ І СумськоІ областей. 18.30 «Актуальна камера•• 19.00 ЗлІт хорІв ХЛОПЧИIlIв.. 20.45 .На добранІч, дlтнl» 21 .00 .Час».

21.З5 Тмефl./lЬМ сер ІІІ. Вечlрн.

22.45

.Нащадп».

музичиа

пошта.

ва Державного академІчного

Малого театру Союзу РСР. Олlмпlада-80. СьогоднІ День працІв. ннкlв оІІегкоl промисловостІ. ] 6.40 Клуб IІlноподорщкеl.

15.40 16.25 17.40

МультфlollЬМ «В гостя. 'If літа». 18.00 МІжнародна панорам" 18.45 Музична програма. До ДНІІ працl.иикl. ..егкоl про­ мисловостІ.

4 19.30

Чубок

СРСР.

футБOJJУ.

І]івфlна./l. .Динамо. (Моск­ ва) .Карпати» (Ль_Ів). 21 .00 «Час ••

ний фестиваль телевlзlЙИЮI програм иародиоІ творчостІ. Канада.

13.00 13.30 14.30

«Для

вас,

«Вперед,

Запрошув

дія

батькн •• хлопчакн!.

концертна

CТJ<I

ОстанкІно.

16.45 Телефільм «Смок І Ma~ люк •• З серІя. 18.00 ДнІ Кракова • Киевl. 18.45 «Об'єктив._ 19.]5 «Здоров'я •• 20.00 ВечІрня казка. 20. ]5 Концерт. 20.30 Л юдина І закон, 21 .00 Концерт лауреата мІ_в а­

11.25 «Ранкова пошта», ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 11.55 .Спортлото •• 11.00 Концерт заслуженоТ ар­ 21.35 13 Всесоюзи. Пушкlнське 12.10 БІльше хороших ТОВ.1І1_, родних конкурсів Л . Тимо. тнсткн УРСР А. АрцемlОlІо CВIITO поезlУ. мІсця. Стрибок на 2 мет­ ]2.40 Телеклуб «Москвнчка». 11.25 Док. фІльми. . фєєвої. (ФортепІано). ПРОГРАМА УТ 12.00 Концерт з участlО дит.­ 10.15 СьогоднІ - День· прaцl.­ 21.40 ФІльм «Ляльки сміЮТЬСІІІ. них поназали високІ ре­ ри 6 сантиметрІв принІс і 13.45 «Здоров'я •• 14.45 Телефільм 11./1. дlтеl «Па­ чнх КОJlективlв СРСР І Бол­ ннків JlегкоТ промисло_остl. зуnьтати. Тан, учитель перше мІсце головІ міс­ сажир». гарІТ. 11 .20 ДЛА дlтеА. «Весма арена., М. Антонюн з Гоголева цевого НОМітету профспlл- . І5.25 Фотоконкурс .Дlти - lІа­ 13.00 «Наш сад», 11 .50 Концерт ./Іlричноl пІснІ. Редактор серед­ ше маllБУТН6 •• проБІг 100 метрІв за 12,1 нн Требухlвсьної ІЗ.30 МІжнароднІ 8магавв. І 12.30 «Доброго вам здоров· ••• 15. З5 .Веселка». ІІІ Мlжиаро,ll' ./ІегкоТ атлетнки. СочІ. 13.00.В моlй душІ пІсень ма­ Є. Н. ФЕДЯп. секунди. Друге мLcце зай­ ньо! шноли М. І. Ковтуну. ниll феСТИВ8JlЬ тмепротрам 14.30 Мамина школа. pll.... Твори украІнських ра­ З великим нетерпінням няв Днрентор РожmвсьноУ народноУ творчостІ. Канад&. 15.00 Жнття науки. дянських композиторІ. на. 16.00 Очевидие ~ неlмовlрне. soeьмирІчної шноли Г, ченали учаснини . стартІв 15.30 ТелефІльм «Смок І Ма­ вІршІ 8. Сосюри. 10 червня 1979 року 17.00 Кубок СРСР з футболу. люк •• (1 І 2 серІІ). 13.25 .Слава СО./lдатська •• Ва'сюн, яний поступився 1 бол!льнини БІгу на 60 на місьному стадіоні Пlвфlнал. ЦСКА «Дина­ 18.00 ВечІр поезlУ Є. Євтушеика 14.25 «Село І люди». neреможцевl 0,9 сенунди. метрів . З хорошим часом «Спартак. мо. (ТБІлісІ). в концер.тнlЙ студІI . Остан­ ]5.10 «Недlльиий сувенІр». На ЦІЙ дистанцІї у жІ­ -- 9.7 сенунди ФІнІшува­ 18.45 Док. телефІльм • Весва в кІно. 15.40 До БО-рlчч!! ЛКСМУ. сЖит. вІдбудеться віДКРИТТIІ ПномпеНI». 20.00 8ечlрн!! казка. тя ПОДВИГ». Б. І. Бубнищева ffOR ~ращою була Г. П. ла дресирувальноrо 19.45 Телефільм .Сиlг у траурІ •• 20.]5 МІжнароднІ змагавн. І 16.05 ДЛА дІтей. .Кlшка, IІка [вчem(о з мlсьної серед­ (СШ Ng 5). Другою стала майданчика від Бlлоцер­ <1.00 .Час •. легкоl атлетики. ГУЛАла тІЛЬК8 сама». Вист.­ 21.35 Кінопанорамао ІІЬОУ школи N2 7. Ії ре­ М. О. ХлязнІна з Богда­ ~0.50 МІста-побратим. КвТв .... нІвського обласного клубу ва. 23.05 МелодlУ і рвтми аарубl_~ Краков. 17.55 Шси. ва ковкурс. IIYnЬTaT 15,3 секунди. нІвни t третьою -- В. М. службового собаковод· ної естради. 21:40 ТелефІльм "Холодио-гар ... 19.00 «АКТУ8JlЬИI камера». Дрyrою була Л. Г. Тру" Абанумова (СШ М 7). ства. ПРОГРАМА УТ '1е». 19.30 Вернісаж. Мистецтво Іс­ Холи пІдбили пІдсумки, 10.15 «Компас туриста». ба 15,9 сенунди, на НЕДІЛЯ, 10 ЧЕРВНЯ панlТ І ФранцlІ • Кн1всько­ Хурс дресирування БУ4 1].00 .Народнl таланти». ПРОГРАМА ЦТ му музе' ЗахlАНОГО І Схl,ll' де вести старшина Є . Г, що найБІль­ IfрЄ1'ЬОМУ мІсцІ Г. Б. виявилось, 11.30 СуботнІй репортаж. ВІд9.05 Концерт ансамблlO піснІ ного мистецт.а. }(Р8Маренно з ВеликоІ ди­ ШИЙ багаж очон здобули починок робlтникl. Харкl.­ І танцю .Кимпень». 20.00 Концерт ансамблІв наРОА- Ступак. мерин та І. Д. БІлоус з номанди вчителІв місьної ського виробничого об 'єд­ 9.30 «Буднльник». Початон о 18 годині. ноІ музики РРФСР. наННА (завод ім. Малише­ 10.00 Служу Радянському СОІО- 20.45« На Аобранlч, дІтиІ» шноли N9 І, шноли-Ін­ ДІевченнового. ва) . зуl 21.00 «Час». Ці.наво проходила бо­ те,рнату, а танож Требу­ 12.00 Гра6 Леиlнrpадсьпl ков­ 11 .00 До Загублений ГоголІв" Мlжнародиого року 21.35 ТелефІльм «НашаДIІИ" І ХалитянсьноУ І ротьба з n:lдтягування на хlвсьної, цертниА оркестр. днтнни. Док. фl./lЬМ «Маl­ серІ •. сьним радгоспробноопом 12.50 До БО'рІччя ЛКСМУ "KOII' бутнв планети». ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ серед­ перенладинІ' серед чоло­ Велинодимерсьної чек 3 лІмітованої ченовоІ сомольськнй автоrpаф. , 11.50 Кlиожурнал .Хочу все 10.00 Док . . телефІльм «Стано_!!інШ. Хорошу фІзичну ніх шнlл. книжни М 988508, вва, ІЗ.20 І. Ковач «Пlвнічна каз­ знати». ленин». І. ДОРОШЕНКО. nlдroTOBHY поназав дирекка». Вистава. 12.00 Музнчнвй кlос .. 10.30 «Виставка Буратlно•• жати недійсним. r.~~.c-.:*'I'..,.q -чС''..::r'''''~~~'''''I"'''''~''''.....t?..,...?..,,...,,..,..,~.,.;;ra ·~",";-'#C ... ~ "''':--~''оС"''оС"''~-.t:'''..,.;?'~~I'''''''''''''~4>~~4.'''''~''~~~~~''''''''''''''~ еНОВАЯ ЖИЗНЬ» ... орган 5роваРСК8ГО roPKOM8 І НАША АдРЕСАI І ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19·3·82; ааступиика реАаlТОРI - 19·4'47; І Газета 8их8двт1t КоммуиистическоlІ партин :.'кравнЬІ. roРОАСК8ro в рвАоавоге 255020. .lдповlдвль!оro секретар!!,· вІддІлу сIЛЬСt, КОnt rocnOA8PC:TBa, кореспов, і Совета BapoдRыx Аепутатов КиеВСК8А областв. 11. БРОВАРИ., деита мІсцевого радІомовлеННJI _ 19.3.18; вІддІлІ. аpDIІИCJI<іВОСтl. ' вІвторок, еереА1. Газета 8Ь1ХОдВТ ва fXраИНСКОIІ !!3Ь1ке. Вул. КвТвська, Ім. масовоТ робоrи. фотокореспондеита _ 19·4-67. .'.ТИНЦIO І снбct11'. друк високий. Обсяr 2 полоси формату А2. сОпа.ртан.·, 686 педагогІв.

!

виступило ОнреМІ з

l

___

~'4·1~~~~~~~#~~~4 __ ~~__.r-~~~4'~#_~~~~~_4-~_r-~~~~~~_~-~

r-~_~~~~-~~~-'~~~-'#~~~~~~~~4.~~~~~q~,~#,,~~~~_~~_~.~

Інпекс 61964. 5tJ()I!ЗРСЬ1{а lIРУК811RЯ Київського облупраRліRRЯ в справа% випаВRИUТВ. полlrрафrї і КRИЖКОВОЇ торгtв.лl. вул. К иїP1CWC 8. 154.

Зам. 3257 -11.3~O.

-

#91 1979  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you