Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАНТЕСЯІ

в ІНТЕРЕСАХ НАРОДУ

~er~

91 (4405)

П'ЯТНИЦЯ

3 кожним днем дедалі ширше - Дуже відрадно, що спецf.. розгортається обгомрення в на- а.'1ЬНИЙ розділ проекту нової KOH~ шій країні проекту нової nон- ституціі присвячений миролюб;' ституціі СРСР. На мітингах, які ній зовнішній політиці СРСР. праходять у ці дні, трудівники Нам, радянським людям, лотрі.

10 ЧЕРВНЯ

1977 2

р.

... ___ 7. Ціна

коп.

міст і сіл одностайно схвалюють рішення травневого (1977 р.) Пленуму ЦК

ГАЗЕТА

ВИХ"ДИТЬ 17 КВІТНЯ

З

1937

РОКУ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KoMlТE'l'~

КОМУНІСТИЧНО І ПАРТІІ УКРАІНИ,

МІСЬКОІ І Р АНОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ЮВІЛЕЮ ЖОВТНЯ - ГІДНУ ЗУСТРІЧ! Відповімо •

ДІЛОМ До дена

трудівників Жовтневої

рцгоспу

ЙШ,1а радісна звістка:

ді­

рішен-

лок

ради прОфспі­

господарству

присвоєно

почесне звання «Радгосп ви­ сокої культури зеялеробства». Вона ВИl\ликала в серцях на­

ших х.'1іборобів почуття щирої :вдячності і

бажання

працю­

:вати ще краще, ділом ві;!.по­ вісти на високу відзнаку.

П'ЯТЬ МІСЯЦІВ радгоспу

дівський» раціонально

«Жервикорис-

одержати в

другому ро­

ці десятої п'ятирічки ще ви­

Наприк.'lЦ,

чисті від бп·янів. Механізато­

рільники

вже

кі врожаї зернових, овочевих,

по

торік

ми зібрали

центнера

44,1

гектара,

в

тому

зерна з чис.'1і

мої пшениці нери, овочів -

ози­

по 53 пент­ по 192,4,

кукурудзи на СИ.'10С і зелений

корм

по

-

наших

центнери. В

572

умовах

-

це

центнери

но

з

гектара,

перевищило

і

що

СОЦІа.llстичне

ведуть

них

грунт і

гав

культпи

1200-1300

старанний

обробіток

KY.'lbТYP,

З~lаганні

в

просап­

розпушуючи

знищуючи

Попереду

бур·яни.

СОЦlа:пстичному

йдуть

трактористи

зобо­

ревиконують нор~fИ виробітку.

знач­

в·язання. А в попередні роки ЦІ61

також

міжрядний

зав­

нечува­

планове

ри

Васи;уь ПаВJОВИЧ Шевченко, ~алентин Петрович Топіха, Бо­ рис Іванович Мико.'1аєнко, Іван Опанасович десик, Во­ лодимир Григорович Стракач та інші, які систематично пе­

ний урожай. Кормових буря­ ків торік одержано по 932

врожай

31\

щоб

та інших культур, підвищують родючість земель.

наші

кормових

радгоспу до

ввання. Збагач}'ЮЧИ себе во·

боротьбу ве-

дуть хлібороби рцгоспу нині,

щий урожай всіх сі.1ЬСЬБ:ОГОС­ подарських культур. дбайли­ во доглянуті посіви озимих і ярих зернов~х, вони в кращі агротехнічні строки і високо­ якісно оброблені гербіцидами,

дання

Тваринники

найновіші

досягнення сільськогоспадар­ ської науки та пере;іовий

НелеГI\ЮI був шлях праців­ ників рослинницької галпі завоювання цього

Наполегливу

впроваджую­

виробництво

не один рік одержують висо­

ням Ради Міністрів ~'l\paїH­ ської РСР і ~'Б:раїнсы\її рес­

публіканської

знання}fИ,

у

досвід,

полів арРеволюції

«П.'10сківськиЙ»

вими

чи

А. головний

дося­

центнерів.

53

108 кі.'10гра"ів -

минулорічний показник.

Державі

продано з початку року на

164

ного

(начальник

;10Ю по

1262

кі.l0гра~1И

молока

'ТОВ}'юrь літній період д.'1Я збіль- тонни ~IO.'10Ka біJьше п' ЯТЮlісяч- від кожної з 812 корів. А дояршення виробництва молока і ~1'я- ного П.1ану і на 479 тонн ки Р. М. Шусть і Г. М. Бербець

(а. 3а п'ять місяців вони одержа-

прnти минулого року.

пи на 345 тонн МОЛОl\а бі.'1ьше Найвищого надою МО.'10ка по проти ві~повідного періоду мину- господарству ДОСЯГ.ТІа передова ЛаГ0 року. Річний план валового ДОЯРl\а О. П. Носко. На її рахунвиробництва його виконано на 41,7 процента, понад п' ЯТЮlіеячне завдання одержано 87

з цього КО}lПдексу за п'ять міся-

ців ВИ!іона.'1И свої піврічні зобо­ в'язання, надоївши по 1630 кі­ лограмів модока ві;з: корови.

ку майже 3 тисячі кі:Іограмів від кожної корови закріпленої групи.

П. СТРИЖИУС, головний зоотехНік рад· госпу.

сятки мі.1ьЙонів освічених, технічно грамотних, ПО.чітично арілих .'1юдеЙ. Збу.10СЬ багато чого, ді;J;И та

батьки, і д~'же багато ще збудеться. В цьому переконує і проект нового Основного Закону нашоі країни, який ми одностайно

жанням працювати ще краще І краще, цже праця наша за .. П(lгука нових, небач~них успіхів. Обговорення проекту новоі

схвалюємо.

Конституції

про що

мр:я:rи

наші

тів трудящих Кіровогрцської об-

(РАТАУ).

у РАДІ МІНІСТРІВ УКР АІНСЬКОl РСР І УКРПРОФРАДі

ПРО ПlДСУМКИ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ ЗА ЗВАННЯ-КОЛГОСП, РАДГОСП, РАМОН високої КУЛЬТУРИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

Української Суворова Ново<:ел!щь~ого, lмею', республікан­ КриR.'ІИВЦЯ Юцмансьного раЙо· ська рада професійних спілок нів ЧеРі1івецьної об.ТJасті. імен1 розглянули підсумки республі­ ВатуТіна Менсьного району Чер­ Рада Міністрів РСР ! 'Українська

канського соціалістичного

1976

гання в

зма­

році за звання

-

колгосп. радгосп. район високої нультури зе~lЛеробства. вста­ новлене відповідно до постано­

одержання

сталих

високих

збільшення

заготівель

УРСР

уро­

виробництва

сільськогосшцар­

1

YKpaїHCьr:oї

респуб.1і­

канської ради професійних спі­ лок і пре~lіюваННЯ"'1 автобуса­

ми КАВЗ-685: колгоспам i~leHi Калініна Но­ ВОМОСКОБСЬКОГО району ДнІпро­ петровської сб.1аСТl.

«Прогрєс~

Городенківсьного району Івано­ Франківської області. і ,Іені 1;а­ лініна

Готуючись

до

проведення виборів ДО

наступних виборів. розповіла

місцевих Рад депутатів трудящих і на- секретар

райвиконкому

присутнім

Н. І. Білима.

прсбних

виборів.

нігівсьної області.

Звання радгосп аисоко! нуль­ тури землеробства

з врученням

Почесних ДИШІОlllіВ Ради Міні­ стрІв УРСР і Української рес­ публінанської ради професійних

ви ЦК К01llпартії України і Ра­ ди МіністрІв УРСР. спілон І преміювання:\! автобу­ За досягнуті успіхи у підне­ са~1И НАВЗ-685 присвоєно: сенні культури зе~lЛеробства. Верхняцьному еЛітно-наСіння­

ня нолгосп високої КУЛЬТУРИ зе:-.r;теробства з вручеННЯ~1 По­ чесних ДИПЛО:\lів Рци !\1ін:стрів

АКТИВІЗУВАТИ РОБОТУ РАД

Учасники

соціаліЗ)IУ.

ласті Л. Черчик:

ської продукції ПРИСВОЄНО зван­

На фото: Ф. Т. Царик та йогО агрегат під час роботи. Фото М. Семинога.

тривав.

Говорить доярка ко:rгоспу обговорення скрізь відзначають, «Дружба», ;з:епутат Новоархан-, щО ВОЕО стане яскравим ог;rЯ,:J;ам гельськоі районної Ради депута-t досягнень першої в світі країни

та

громадського тваринниuтва.

радістю схвалюємо її проект. Говорить ШОфер ав'Топідприєм" ства М 11101 М. СіМфеРОПО;JЯ Н. Шукатко: - В останні дві у моїх тов а ..

народу. І так БУ;J;е й далі, це підтвердж)'є проект Основного Закону нашаї держави. То}!у схвалюємо його з великим ба.­

жаїв.

По 40-60 тонн зе.'1еної маси щодня накошує механі­ затор радгоспу ім. Щорса комуніст Ф. Т. Uарик. ие його вагомий вклад у створення надійного запасу кормів для

був солдатом

атомоходи, КООlічні ракети і ришів особливо радісний настрій штучні моря. 3а ці роки в на- - обговорюємо праект нової шому суспільстві відбу.'1ИСЯ гли- Конституції. 3ra,:J;YGMo, об~liнює" бокі зміни, іншим стало його со- )ІОСЬ думками. Так, за період 3 ціальне об:ІИЧЧЯ. Буква:ІЬНО на 1936 року і в усьому світі ві;!. .. очах стираються відмінності між будись ве:rичезні зміни. Життя фізичною і розумовою працею. стало багатшим, культурнішия. 3мінився і робітничий К:Іас. Ро- І всі наші Д<Jорі діла, досягнен" бітничий 1\.1ас сьогодні - це де- ня д.1Я нас же, д;rя всього

рад­

М. Ф. ХОХУ;1а). Він .:Іобився на-

-

з

механізованого молоч­

комплексу

війни

- Гордість за свій народ, за свою !іраїну ось що відчуваєш, знайю!Лячись з проектом. Багато створили на зе~!Лі руки радянського робітника міста і

госпу.

кілограми перевищує П:Іанове' КО.1ектив

страхіть

~lИру. Наша Конституція - най.. демократичніша, найгуманніша, наймиролюбніша. Вона виражав корінн( інтереси народу. Тому ми

тонн продукції. На корову нцов-, Попереду в саціалістичпом}' но 1248 кі.ТJОГРЮlів МО.'10ка, що на З~lаганні окремих колективів іде

завдання і на

проект Ос-

новного Закону. Говорить старший оператор рейкобалочного цеху заводу i~leHi Петровського (Дніпропетровськ) В. Свиридов:

ТАРАСЕНКО, агроном

КПРС,

бен мир. Л, як і всі матері пла .. нети, хочу, щоб мій син не знав

Перво~13ЙСЬКОГО

району

цькому радгоспу Христинівсько­ го району Чернаської 06ла,стl. радгоспу «Плоснівський:!> Бро­ варського району Київської об. ласті,

Серед райОнІв

визнано пере­

можцем соціаЛіСТИЧНОГо

З:llаган­ ня і ПРИСВОЄНО звання район ви­ СОJ-(ОЇ J-(УЛЬТУРИ зе~mеробс!ва 3 врученню~ Почесного ТіПло~~а Ради МініСтріВ УРСР і Україн_ ської республіканської ради профеСіЙНИХ Спілок і видачею грошової премії в РОЗ:llір! п'ять ТИСЯЧ нарбованцІв ГУСЯТИНСЬJ-(О­ ~IY району Терно,п:льської обла­ сті. Відзначено :rобру. цілеспря~!О.

Кримської області. «Горинь» та !~leHi Жданова Гощансьf.ОГО ра­ вану роботу по піднесенню куль_ йону PobehcbJ-(оі області. «По­ тури зе:llлерrбства і одержанн!{ ділля~ ТернопІльського. імені на цій осноВі ВИСОКИХ урожаїв Пархоменка ПіДВО.10ЧИНСЬКОГО, зернових нультур. цукрових бу­ Прапор Леніна» Борщівського ряків і нар!оплі. викоР.анню районів Терноп:.1ЬСЬКОЇ об .1а­ планів вирсбництва та про;тажу сТі. Леніна та« Росія» сільськогоспода pCbJ-(оЇ rrpo:r~'HUi'( Ченеровецького. «Україна» Го­ держаВі Че:llеровецьного району РОДОЦЬJ-(ОГО районів Х,\lельниць­ Хмельницької і МЕ>РСЬНorо ра­ J-(ОЇ області. Імені ХХІІ з'їзду йону Чернігівсьної (н'імстеЙ. КПРС Заставнівського. i~leHl (РАТАУ).

...

i:lleH!

Було

відзначено.

що

добре готуються до виборів У Се:lШПОЛ­ нах. Літках. ЖеРДОВі. де організовано проходять зустрічі виборців з кандидата ми у депутати до Місцевих Рад.

організації роботи агІтпунктів уЛітках. Рожнах. Ру дні. На ce~liHa рі виступив голов~ виконно­ му райради 1\'1. О. Сергієнко. Який про­ аналізував хід підготовки до виборіВ по району в ціЛО~IУ і наголосив на неоБХід­

родних суддів районного народного суду. !Виконавчий КО"'lітет райради ЦИМИ днями провів ce~liHap секретаРів сlльвиконномів. Про завдання. які стоять перед ;виконкомами місцевих Рад по успіШНО-

Інструктори раЙВИКОНКО~IУ С. Ф. Боч­ Вона зупинилась. зокрема. на правиль­ вСіЄї передвиборноІ ності заповнення виборчих бюлеТНів. за­ ковський, В. І. Небрат поділилися своі.\Ш ності активі:З?Ції безпеченні дільниць неоБХідною ДОКУ­ враженнями про перевірку готовності ;:(0 ка:wпанії. участі у ній ГРОМЦСЬJ-(ИХ акти­ ментаЦіЄЮ та інвентарем. розпавіла про виборів У виконкомах Бобрицької. Шев­ віСТіВ. J-(ерівників установ та організацій. Троєщинської сіЛЬСЬJ-(ИХ що знаходяться на території Рад де­ результати перевірки готовностІ окремих ченківської.

ІМУ завершенню пі~готовки і проведення

виконкоМів сільських Рад др проведення

Рад, ВИСЛОВИЛИ ДУМКИ 3 приводу кращоі

путаТіВ

трудящих.


1.9

червив-вибори

до

.місцевих Рад ремонтно-меха­ Тоді про житловий масив тільки

ПРАДІВНИКИ

ПАВЛЕНКО Леонід )вапnвичкаНА'Идат у депутати Київської обласної Ради депутатіВ трудящих по Залізничному виборчому JKpyry .м 16 лургіі.

У

1965

році

затверджений

завідуючим промис.'10во-транспорт­ ним відділом Броварського райкому Компартії України.

З січня

1973

року

виконкому міської

він голова

-

Ради

депутатів

трудящих.

У жовтні 1975 року Л. І. Павлен­ ко обраний першим секретарем Бро­ варського міськкому Компартії УК­ раїни.

Закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка в 1967 році, а в 1972 році захистив кандидатську дисертацію і має вчений ступінь кандидата економічних наук.

Тов. Павленко Л. І. нагородже­ ний орденом Трудового Червоного Прапора, медаллю «За доблесну працю. На відзнаку 100-річчя з дня народження В. І. Леніна».

Леонід Іванович Павленко наро­ дився 1934 року на хуторі Вільному Станично-Луганського району Воро­

шиловградської області в сім'ї кол­ госпника.

Після закінчення Ворошиловград­

ського механічного технікуму в

1952

році працював на Липецькому заво­

ді чавунних труб на посаді м}йстра, нача,'1ьника зміни цеху, з 1903 року -- на одному із заводів м. Вороши­ ловграда.

Служив у Радянській Армії. З 1955 року -- знову на заводі в м. Ворошиловграді. Працював тех­ ніком, заступником ху,

начальником

начальника це­

цеху.

До лав Комуністичної партії Ра­ дянського Союзу тов. Павленко Л. І. вступив у 1957 році. З 1964 року Л. І. Павленко пра­ цює інженером-технологом на оро­ варському заводі порошкової мета-

Він - член міськкому партії з 1966 року, з 1967 року -- член Би­ конкому міської Ради депутатів тру­ дящих. Обирався депутатом Бровар­ ської міської Ради депутатів трудя­ щих ХІ, ХІІ, ХІІІ, XIV, XV скли­ кань.

В 1975 році обраний депутатCJМ Київської об.'1асної Ради депутатів трудящих.

Тов. Павленко Л. І. був делегатом ХХV з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу. Виборці За.'1ізничного виборчого округу М 16 висуну.'1И Леоніда Іва­ новича Павленка кандидатом у де­ путати Київської обласної Ради де­ путатів трудящих.

Окружна виборча комісія За:Ііз­ ничного виборчого округу К2 16 за­ реєструва.'1а тов. Павленка Леоніда Івановича

кандидатом

Київської

обласної

у

депутати

Ради депутатів

трудящих.

нічного заводу висунули кандида­

мріяли. За півтора

том у депутати міської Ради де­ путатів трудящих кранівницю

от і вирішили люди, що пора де­

,1[і.'1ію Степанівну вже втреТ6

ЇЙ

тру дящих по КаЛИТЯНСЬКОl'tIУ виборчому округу

.N2 75

Закінчивши Жовтневу середню ШКО,'1у в 1970 році, вона вчилася В

Майновському радгоспі-технікумі, який закінчила в 1973 році. Потім працюва.1а зоотехніком-селекціоне­ ром у КО.:1госпі імені Мічуріна При­ луцького району Чернігівської об­ ласті. З 1974 року вона - лаборант ветеринарна-виробничої лабораторії радгоспу-комбінату

кий» ім. 50-річчя року

--

оператор

«Калитянсь-

СРСР, а з на

1975

племрепродук­

торі цього ж радгоспу-комбінату. Тов. Цуканова В. М. бере актив­ ну участь в громаДСЬКО-П(')J1ітичному житті радгоспу, обрана заступни­ ком секретаря комсомольської орга­ нізації.

Виборці Калитянського виборчого округу .N'g 75 висунули Валентину Макарівну Цуканову кандидатом у депутати Київської об,'1асної Ради депутатів трудящих.

Ва.'1ентина Макарівна Цуканова народилася 1953 року в селі Жовт­ неве Менського району Чернігівсь­ кої області в сім'ї КО.'ІГоспника. Член ВЛКСМ з 1967 року.

Окружна виборча комісія вибор­ чого округу .N'g 75 зареЕструвала тов. Цуканову Валентину Макарів­ ну кандидатом у депутати Київської обласної Ради депутатів трудящих.

Віддамо сво і голоси за кандидатів блоку комуніСТів і dезпарТіЙНИХ!

но.

ХО;J;ИТИ час д.1JЯ розгляду скарг і

мцськи}1И

заяв

стор.

НОВЕ ЖИТТЯ

Q

Лілії

дорученнями.

Степанівні трудящих,

зна ..

нелегко

Д.1Я

виконання

І сп:tIrn у пам'яті Лілії Степа­ наказів виборців. Але це обов' я­ нівни той день, коли її вперше зок депутата, і в сім'ї вже звик­ на~вали

каНДИ::lатом

У

депутати.

Прийшла після зборів до.:\ому, пройнявшись якимось змішаним

почуттям

--

ПО::lИВУ

і

rOP::lOCTi.

ли до того, що вона нерідко від­ кладає .:Іомашню роботу заради грома.:lСЬКИХ

справ.

Добросовісність,

-

ставлення до

сумлінне

відповідальних до­

РуЧень характерні риси Лі.'lії Степанівни Горчиці, -- відзна­ чає начальник енергомеханіч~ого ві;l;:(ілу А. Г. Нестеренко. До

ДЕПУТАТСЬКИЙ НЕСПОКІЙ

того

ж

нить ся

вона

скромна,

свої)!

ПрОфесія

не

'!ва­

становищем.

кранівниці

досить

Подиву, бо ніколи не гадалося, що вершиrЮlе державні справи на такому ВИСОКО~ІУ рівні. Гор­

важка, весь робочий день треба бути дуже уважною і зібраною. Нервове напруження часто дося­

дості, бо робітники хочуть ввіри­

гає критичної точки, а «зривати­ ся» не можна: внизу, під тобою працюють лщи і треба в будь­

ти депутатський мандат ca~le їй. Чоловік скептично сприйняв новину. Та й сама вона сумніва­ лася, чи буде справлятися з від­ пові;lальними дорученнями. А ставши деЩ'татом, Юлія Степа­

якій

ситуації

суворо

зберігати

спокій,

дотримуючиоь

правил

грома.:\ської роботи, зіткнулася з

техніки безпеки. Може, не жіно .. чий це фах? -- 3наєте, -- говорить Лілія Степанівна, -- мене завжди тяг­

численними ЛІО;\ськю!И бі;lами й

.'10

нівна з головою поринула у вир

побутовими пово

проблема)!и.

освоїла

Посту­

«технологію»

роз­

до так званої ЧО.'lовічої робо­ ти. Десять років працюю на кра­

наболілих питань, які

ні, але свою прОфесію не розлю­ била.

можна сприймати тільки як чужі, в яь,; треба глибоко вника­

Передова робітниця патріот свого фаху. Вона охоче ГОТУ6

в' язання не

кранівниць

ти.

Депутат

уже

звикла

до

того,

що ;Ізвінок У двері це, як праВИ.'10, сигнал нової скарги чи нового прохання. O::lHO)!y бу;:(ь­ що треба маштувати дитину в дИТСЦОК, У другого обстежити побпові j'~IОВИ, треТЬО)IУ -сприяти полаГО.lженню сантехніки. Не так давно дове.l0СЯ за й~Іатися заміною ВО.J:опрові.'Іної

із

молодих кадрів.

3араз на козлових кранах заВО;J;У

-

працюють дві її учениці

виоорЦl,

споруджува.'1ИСЯ

шісцесятих

ще

ська.

Л. С.

Горчиця

відзначаЄТЬСJl

високою ТРУ.:lовою і соціальною активністю. Безперечно, отри~Іавши депутатський мандат втретє, вона й надалі житиме тривога~1И й нція'о!И, радощами ораТЮ!lВ

по

3

по ..

-

кла су.

років.

ЗУСТРІЧ

Люд­

)!и.'Іа Колесник і Раїса Клочков ..

мережі .• Бу~инки, в яких мешка-j ~ боля:1И своїх виборців

В. ВІТАЛІЄВ.

ВИБОРЦЯ}ІИ

Виборці ГОГо:Іівського виборчо- ти б.'1агоустроїти

сільський ри-

го округу д'2 18 нещо;щвно зу- нок, надати допомогу в будівни­ стріча.'1ИСЯ з кандидата)! у депу- .цтві дитячого КО~lбінату.

*

тати районної Ради головою рай-

виконкому М. О. Сергієнко)!. 3бори ві.J:КРИВ рцгоспу

секретар

паРТКО~IУ

«Гоголівський»

Калюк, а довірена

В.

П.

особа М. Т.

*

*

Ііілька днів ТО\ІУ в Дітках

Bi;J;"

булась зустріч виборців з каН;J;И­ датами у депутати районної Ради

по

виборчих

округах

~2

47,

Вага розповів про трудову і гро- М 48, ~2 49, оХ2 50 Л. А. По­ мцську діяльність М. О. Сергієн- гибою, 3. Д. Скульбидою, В. о. ка.

3

про~овою

виступив

перед

кандидат

районної

виборця'о!И у

депутати

Ра;хи М. О. Сергієнко,

який розпавів про роботу викон-

Пархоменко, М. М. Прокопенком. Довірені особи ознаііО~IИ.1И при­ сутніх з біографіюlИ кандидатів у депутати. Виступаючі О. Л.

Савін,

О. А. Король

кому райрци, про хід виконання

несення, яке колективах

подарських планів і соціалістич-

говоренням

них зобов' язань другого року п' я-

ституції

тирічки

говори:ш

про те по.1ітичне і трудове під­

трудівниками району народногос-

панує в трудових

села,

викликане

проекту

СРСР,

про

нової

об­ Кон­

ве.lичезну

зупинивсь на благоуст- роль наРG;J;НИХ обранців у здійс­

рої на;елених Щ'Нhїів, БУДівни-1 ненні T~X uсправ, як~ виріш!ю~ь­

цтві культурно-поб}іОВИХ закла-

.

дІВ,

.

наВІВ

.

.

переКОR.'ІИВІ

.

ПРИК.1ЦИ

ся ~ ЮВlлеИНЮIУ роЦІ деСЯТОl п я-

ТИРІЧКИ.

,.

tt часники

..

ЗУСТРІЧІ

О.:lностаино

зростання добробуту наших лю- вирішили 19 червня віддати своі

;:(ей за час, що минув від попе- голоси за кращих пррдставників pe.lHix виборів, а також поДяку- Трудових КО.'leктивів села і ви­ вав виборця'о! за виявлене ііому

високе довір'я.

}'Часників

зустрічі

словили каюижгам у депутати

ряд наказів, СПРЮlованих на по­ ліпшення соціально-культурних і

голова робітничого комітету рад­

побутових Y~IOB життя сільських

госпу О. Г. Дейнека дав канди­

трудівників.

дату У депутати накази:

2

Невдовзі водопровід б}'ЛО оновле­

виявляють таке

ляється як зі своїми прОфесій­ ними обов' яаками, так і з гро­

на початку

кандидат у депутати Київської обласної Ради депутатІв

Це путатові взятися за це питання.

Горчицю.

високе довір'я. Вона добре шрав­

ють

ЦУКАНОВА Валентина Макарівна-

деся rи.'lіття

труби вже встигли вийти а ладу,

П'ЯТНИЦІІ,

В. ДОСВІТНИП.

допомог-

10

червня

1977

року

-


ПРИСКОРИТИ РЕМОНТ МАШИН Яскравими З'" ~-

ти килима-

... і

МИ роз!\инулис:,

ярих зер-

нових навколо Се:,шподок. А масиви ози':>.шни вже потемніли І виграють на вітрі легкими

JCвилю.ш. Жито квітує,

починає

А як пі,дготовлено

даРСТВі зерна

токи

в

длЯ

госпо-

приймання

-------------ПОВІДОМJІЯЄ РЕйДОВА

нового врожаю? У я-кому

стані зеРНООЧИСНі машини? На першому відділку завідую-

навантажувалМіИМИ

два старі ОВП-20А. У

озимих і

ярих,

«Петкус~, тільки даремно місце за:Ймає. Інженерно-технічні працівники радгоспу ніяк не спро-

що пі,длягають збер!танню у приміщеннях. На цьому ВіДДіЛну поруч із

насі'нники

ці

посіви.

чи

ке допустили забур'янення їх. Оглядаючи поля. звернули увагу на те, що скрізь пшениця

1 жито,

монтувати. Тут лежить ЗО тонн

зерна ярих зернових, яке затекло! попсувалося. У ДPYГO~iY сховищі ще й досі зберігається понад 70 тонн насіНIНЯ РіЗНИХ ярих культур-соняшника, вики, гороху, вівса, що йдуть на

поукісні

посіви.

Дах

частково

протікає і в цьому приміщенні.

тури чисті 'ВІд бур'янІв, рівні. давно збудовані, капіта.'Іьні, воХіба що на узбіччях польових ни не потребують великого редоріг, акуратно обораних глибо­ монту. Але їх потрібно заздаленими борознами-канавами, по­ гідь готувати до приймання хліідекуди зустрінеш кайму з квіту­ ба очистити від торішніх за'Чої свиріпи або на видолинках лишків, продеЗИНфікувати, поIr!обачиш ЇУ невеликі острівці. ла,годити двері, підлоги тощо. Головний агроном господа'рства СліlД навести ПОРЯ'дОК і на асВіктор Іванович Рябченко поя-с­ фальтованему току, розташова:ню є , що саме ці канави й низи­ !іОМУ біля окладів. !ни перешко;\или обробити краї На відділку є чимало зерноriH гербіцидами, бо там не очисних машин, проте до них .могли пройти агрегати. Тепер ~еж ще не дійшла черга. МехаПОТРібно негайно обкосити при­ нік Іван Степанович Герус, який ДОРОЖНі С:\ІУГИ, щоб знищити постійно обслуговує їх уже кільрозсадники бур'яніВ. ка років, вважає, що машини У радгоспі дбайливо догля­ справні і працюватимуть безві,днуто не тільки насінні ділянки, мовно. Однак він чомусь переале й усі посіви. ХЛібороби не вірку і технічне обслуговування упустили нращих строків і ще їх зволікає, електродвигуни до!На початку травня обробили зер­ сі лежать у номорі. А такого нові хімічними препаратами. догляду потребують, зокрема,

1975

року на

те­

РозрОблена :колективом ін­ етитуту на десяту п'ятирічку '1'ематика дсслідницької ро­ боти охоплює найбільш ак­ туальні проблеми виробни­ IЦтва молока і яловичини. Так, зокрема. перед наунов­ lЦями

поставлено

завдання

створити в найкоротші стро­ ни селеКЦійні стада корів пла­

JIОВИХ порl~

з надоєм

5-7

тисяч кілограмів молока за рік, придатних для викорис­ тання на висохомеханізо'ва­ них фермах і ПРО:\ІИСЛОВИХ

I\ОМП.1енсах.

Ці

стада

вкрай

необхіДНі для одержання пев­ ної (встановленої віДП('}Бідни­ ми розрахунками) ніЛЬКОСТі ремонтних бугайців, серед яких

Ш.1ЯХОМ

наступного

ви­

пробування та оцінки за якістю потомства будуть ви­ явлені пліднИ'ки-поліпшувачі dз спадковими задатками ви­

ження

в цьому напрямі веде

відділ розведення молочної худоби з ДBO~Ia лабораторія­ ми

-

[вирощування і оЦінки

високопродуктивних к,орів та вирощування і випробування

бугаїв-плідник'ів. Для того. щоб у Цій важ­ ливій СПDа:ві уникнути поми­ ЛОК, інститут нині прискоре­ ними те;\lПа~ш створює банк моноспеЦИфіЧНИХ сироваток

крові.

Наявність

можливість

його

дасть

вже у кінці ни-

НАУНОВЦІ-СЕЛУ нішнього ,контроль

року розпочати племІнних госпо­

в

дарствах за вірогідністю по­ ходження ремонтних бугаїв та їх потомства.

ваних майданчиків не почина.'ІИ, машини й механізми стояТь так,

ІВСЬ1<оІ

областІ

ви

НАМ

«ДОПОМОЖіТЬ знайти гос­ [І~даря парку «ПіонерськиЙ., - звернулася до редакції

rромцянка

Броварів

Н. Та­

-

Адже це місце,

де можуть 6роварчан.

відпочивати сотні Нащо ж перетво­

·расенко.

щення

lРювати його на звалище?».

молочної

пошуки.

Для прискорення процесу формування високопроду,к­ тивних стад молочної худоби в умовах промислової техно­ логії виробництва молока те­ планом

інституту

передбачений широкий фронт 'Вивченню

ефеюивності різних

варіан­

міжпорідних схрещувань.

Тут у нас уже є певНІ! зультати. На їх підставі

ре­ ін­

ститут нещодавно вніс пропо­ інтенсивне

вико­

Господар,

:парку є. майстерні

як

проводять

великі роботи.

• р

виявилося, У

Pe:.lOhthO-~Іеханічні

1:\1,

тут

зокре~Іа,

ристання в господарствах Ни-

ПИСААИ

доручено ЗідlИСНИТИ благо­ устрій озера та оточуючої території. Розробленою техніч­ ною документацією передба­ чено влаштувати на озері острів з фонтаном

НЬОМУ, човнову

декоративне

озеро

станціЮ, з

садом,

видову скелю. НріМ того. бу­ де зроблено площу для збо­ рів, побудовано кл.уб із за-

П'ятниця,

10

червня

1977

С.'Іюсар

ти. Більшість машин уже справ­ Ні. Механізатори ремонтують остаННій

нереа.'Іьні,

ворохо о ч и СНИ К

ОВП-20А, після чого проведуть профілактичний огляд і обслуго­

буде

вування навантажувачів і транс­

гоТовий, але ці запевнення, нам

здається,

Степанович

чать підготовку техніки до робо­

Іван

жнив

Григорій

Самодій. ВОНИ незабаром закін­

портерів.

оскільки

ти великий, вистачає.

проду,ктив­

вадження

в

господарствах

Ниївщини.

Як відомо, прийняті на ХХV з'їзді НПРС «Основні напрями

,розвитку

народного

тосподарства СРСР на 1976 -1980 р.р.. передбачают!? значне розширення робіт, в тому числі 1 науково-дослід­ них, по створенню в країні

спеЦіалізованої галузі м' яс­ ного скотарства. Інститут по­ 'винен в десятій п'ятирічці в

рону

Щедра зеМJI!! Криму, аJlе тіJlЬКИ тодІ, КОJlИ в д~татнlй кlJlькості одержу. воду.

Цього року на ПОJlЯХ господарств СlмфеРОПОJlЬСЬКОГО району з'ЯВНJlась но8а дощуваJlьна установка «Дніпро>. ВИГОТОВJlена на Херсонському

Mr

м.

рин симе.нтальської, червоної

нюють

Зараз

науковці здійс­

мето;:щчне

керівни­

цтво цією роботою

в десяти

rосподарствах

.

На прикладі радгоспу «ЖердІвський. Броварського району наукові чрацівнини інституту розробляють основ­ ні положення нової прогре­ сивної технології штучного осімеНіННЯ корів і телиць за умов безприв'язного утри­ мання і великої концентрації

поголів'я.

В. НЕДАВА.

директор інституту, док­ тор сільськогосподарських

наук.

лом на зоо місць, влаштова­ но майданчики для відпочин­ ку, настільних і'гор та ро'зваг дітей. водою вину,

дини

Для поповнення озера споруджено яка

сто

свердло­

ВИ;Jаватиме

кубічних

щого­

метрів

води.

Завідуючий мунального

заводі. «Дніпро> внтрачання

На

фото:

«Широке>

забезпечує ПОJlИВ

450

водн

ПОJlИВ

кубометрІв.

озимоУ пшениці

ТИХ О!

ІДЕ

почалися

екзамени

рівні

у

ській середній школі.

Того дня

учнІв

245

восьми

класів зібралися в школі,

тро­

хи бентежні від передчуття хви­

Дев'ятий клас. М. Р. Новбасинська

Учителька зачитує ус­

ні завдання для перевірки на­ вичок з іноземної мови. В очах

дев'ятинласників

-

«четвір­

ки».

Змістовною була відповідь на питання

білета

віДМіННИЦl

уроках

протягом

у шостому класі.

В.

НорніЙко.

відповідь останнє

Біля

Чітко звучить її

на питання.

-

мови дошки

відгук

Нарешті,

на прочита­

радість. ад­ ну книгу. Валя обирає оповідан­ ня ЮРіЯ Збанацького. rй особли­

же усі теми опрацьовувалися на

навчального

во

подообаєrься.

як

~taйсrерно

1

року. Переважна більшість уч­ НіВ ві,дповідає упевнено, змІ­

правдиво

стовно, конкретно.

сьної дітвори. «Читаєш книгу. - говорить В. Норнійно, - і відчуваєш, що герої оповідан­

Добре,

приклад, зуміли розкрити

на­ теми

ник

розповідає

письмен­

про шнільне життя

радян­

«Моя Батьківщина СРСР». «Новобудови нашого села», ня чимось схожі на нас. Адже й «ХХV з'їзд НПРС», «СРСР­ серед нас є витівники, винахід­ єдина сім'я народів. А. Пота­ пенко, Л. НУЛі баба, Л. Нутако­ за, Н. Харченко.

Екза~lен з ~lатематики у п'я­ TO~IY

класі

ТИі\!ченко)

(учителька

Н.

В.

закріпив результати

загальних зусиль.

ки,

реконструкцію

обов'язку.

НОВЕ ЖИТТЯ

і заслужено отримали

люючої події. І такий звичний Л. Мельниченко. шкільний дзвінок знову покли­ Іде іспит з української кав до класів.

Л. А. ФесеН1<О повідомив, що

ці.

РАТАУ).

роз­ В. О'Вдlєнхо, маючи попередні «трійки». відповідали упевнено

Він показав

підготов­

ро­

деРЖПJlемзавод(

ТреБУХів­

а й дсБРОСОВіСНість їх

1978

у

(Фотохроніка

на належному В. Новбасинський, Л. RорнійІФ.

ідеино-методичному

ко­

бачено закінчити у

«Дніпро>

УПЕВНЕНІСТЬ У своІх ЗНАННЯХ ~р(аНізовано,

господарства

перед·

устаН08КОЮ

ЕКЗ АМЕ Н

що три­ в житті,

парку

комбайново­

гектарІв угідь на добу при нор­

СімфеРОПОJlЬСЬКОГО раАону.

не лише знання дітей, мають іспит уперше

відділо:\!

20-22

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

би шляхом складного відтво­

ської.

на

зведено

ності (щонайменше на 500 кілограмів за рІк) корів міс­ цевої чорно,рябої, сименталь­ ської та білоголової україн­ ської порід. Ця пропозиція прийнята для широкого впро­

жуватиме~ю

гранітний

дешеEJШе, ніж капіта.1ЬНИХ

roлштино­

степової. сірої української порід з бугаями шаролезсь­ кої. кіанської та герефорд­

Зlщію про

рази

фризеЬ!fИХ бугаїв' для підви­

---------------------------------------------------------------_. ...

сокої продуктивності. Дослі~-

ці лег­

мі,сце для

1

поряд з ЦЮ1 якнайшвидше розв'язати проблему широ­ кого, більш ефективного їх використаlННЯ. Отже, продав­

тіВ

хороше

а РОбо,чи~ рук не та Галину Олексіївну Розсоху. Вони прибирають ПРЮііщення. як їх залишили після минулоТака обстановка, що створи­ готуючи їх до новото сезону. у. річних жнив. До заасфальтова- лася з підготовкою до жнив. зо­ складах в'загаЛі чисто, сухо. ного майданчика току з вулиЦі крема токів та зерноочисної Треба думати, що керівники 1 ПОТРібно прокладати пlд'їзну техніки, повинна стурбувати ке­ спеЦіалісти радгоспу і далі три­ доріЖку з твердим покриттям, рівників ра,дгоспу. Дальше звоматимуть під постіЙНИ.\і конт­ щоб машини мо'гли заїжджати лікання неприпустиме. ролем проведення цієї роботи. за будь-якої погоди. Побува.1а рейдова бригада і в Це забезпечить дружний поча­ - У нас є лише два на:ва1іта- сусідньому радгоспі «Аван­ ток збирання врожаю і безпере­ жувачі, обидва 'вони старі і по- гард». На посівах насінників бійне його проведення за будь­ требують доброго ремонту, зернових куль-rур ми виявили яких погодних умов. розповідає завідуюча складами окре:\Іі забур'янені площі, що Рейдова бригада: Ганна ЄвлаМПіївна Скоба. свідчать про несвоєчасний їх В. RАДАНЦЕВА, І. ВІЛА­ Але ремонтувати немає кому обробіток гербіцидами. Але з НОВСЬКИИ - позаштатні - до цього часу не виділено ні підготовкою токів і зеРНООЧИСІнспектори міського комІте­ слюсарів, ні механіка. Лише них машин тут справи набагато ту народного контролю, останніми днями прислали сю- кращі. П. ТЕПЛЮR кореспон­ ди одного механІзатора, проте На центральному току нЗlМ дент газети «Нове життя». він не досить кваліфікований. особливо сподобалися зерносхо-

рювального схрещуваНflЯ тва­

по

-

Ми застали в складі і робіт­ РемОІНТУ приміщень і асфальто- обсяг робіТ залишилось викона­ ниць Орину Михайлівну Пінчук

бугаїВ-ПОЛіП-

досліджень

наВі'СИ

надійного зберігання зерна, во­ ни довговічні. А будівництво їх обійшлося У два з половиною

На другому ві,ДДілку з підго- Іванович Герасименно запевняє

товкою току, зерносховищ і ма-, що тік до початку

це тільки початок справи. Необхідно

-

l\!аТИЧНИ:\І

було

ний інжеН€IР господарства

основному завершити дослід­ ження по виведенню нової порідної групи м'нсної худо­

Одержання шувачів великої

поля. Ще торік

ля,ду і ремонту.

гірші.

ка:\Іеню-ракуш­

зерносховищами спорур;жуєть­ сховищ. ся механізова,ний тік, де пере­ На току працюють зараз ме­ роблятиметься все зерно, що ханік по зерноочисних ~Іашинах надходитиме від комба,ЙНів з Олексій Андрійович Шамот а та

дерев'яне приміщення з дахом, у якому встановле,но чотири зеРНООЧИСНі машини. Ведуться монтажні роботи й нині, але кін­ ця їм поки що не видно. Голов­

врожаю справи набагато

з

вкрили шифером.

КУРСОМ

НАМІЧЕНИМ 'у кіlщі

засо-

кі

бів, що неминуче призведе до перебоїв у очищенні хліба нового врожаю. Наявним транспорт ерам і нава1ітажувачам ще не робили профілактичного ог-

Зерносховища на вil;tділку не- шин до приймання хліба нового

ячмінь і авес, Інші куль­

іриторії району почав діяти Український науново-дослід­ ний інститут розведення і штучного осіменіння велиної рогатої худоби. створений на 6азі Центральної дослідної -станціі штучного осіменіння сі,1ьськогосподарських тварин та Ниївської дослі,дної стан­ ції тваринництва «Терези­ не.. Встановлений Д.'ІЯ ін­ ституту профіль науко,вої ідіЯ.1ьності є своєріДНЮі /Відображенням аграрної полі­ '1'ИКИ НПРС, спрямованої на !дальше поглиблення спецІ­ алізації і концентрації сіль­ ськогосподарського виробни­ цтва на базі міжгосподарсь­ J(oї кооперацН та агропромис­ .пової інтеграції.

стачає навантажувальних

спорудили

няка,

крила двері всіх приміщень. І перед рей,Довою бригцою постала не зов,сі'м приємна картина.

а також картоп-

ДОГЛЯlдали

ріК

ОВП-20А так і зимували не зня­ ті гумо'В,і паси та інші деталі,

1Іі. Ми поцікавились, як ~1exaHi­ затори

машинами

носховища декілька років стоїть без дії НО'ВИЙ ворохоочисни,к

~ьoгo року понад 1800 гектарів зернових культур. Значну ча­

Іх тут чотири, половина

-

яких каштальнl, цегляні, а два- легкого типу, стіни їх то­

ворохооt-Нсники людей вони й стоять без доглякутку дного зер- ДУ. На одному ворохоочиснику

Фактично готувати зерносклади можуться привести його в робоження жнив. до наступних жнив ще не поча- чий стан, посилаючись на те, У ~I;cцeBO~IY радгості імеНі .'ІН. В одному З них дах дуже що віН розкомплектований. На Мічуріна потрібно буде зібрати тече, його потрібно негайно ре- току і в зерносховищах не визаЙ:>.шють

пості::tно вища.

відсутність

ча склада:\ІИ Антоніна Федорівблаго­ на ПОНС:\Іаренко люб'язно від-

наливати зерно. Після цатних дощів настало потеплІн­ ня, І посІви швидко пішли в ()1ст. Нуди не глянь, вони СТОЯТЬ стіною, нагадуючи про набли­

стину їх

Через

закріплених з:, зерноочисними й

ро,зуМіННЯ

уЧНіВСького

OKpe~1i п'яти,класни­

ки навіть перевершили вання екзаменаторів.

сподІ­ Так,

ники, романтики. «Задоволена і вчителька української мови та

літератури Н.

П. Лобко.

і аси­

стент О. С. Номар-знання за­ слуговують висоної ОЦінки.

Екзамени ше

-

перевірна не ли­

знань. Вони сприяють

фор­

муванню рис осоБПСТОСТі, таких

неCJбхідних маЙбутньо.\lУ трудів­ никові, молодому громадянинові

Нраїни Рад

А. ГР АЖЕВСЬКИИ, завідуючнй районним мето­ дичним кабіне:;:ом

3

стор.

.


ф

ТЕАТР Давня

дружба

єднає

ІДЕ

K~

Багата історІя

~ективи броварського з~lш­ торгу І київського музею дер­

атрального

:ного та кІНО\1Истецтва УРСР_

культури часто

які

виступають перед броварця­ ми, а трудІвники торгів.1і бу­

мистецтва

нашої

розповідають

про

ви­

Протягом двох місяців У ПРIlмlщенні змішторгу розта­ шовувалася фотовиставка «СценІчні образи радянських Жінок у театрах УкраїIiИ1>_

рази славних

томонтажі ших

ф

1929

ро­

жінок-револю­

НИЇВСЬrШЙ

історіЮ Великої Вітчизняної війни. Про це розповідали

році

Ф

пер­

Jf\lночих

лей героїнь перших радян­ ських п'ятирічок. ЧИ~lало славних сторінок вписали ра;tянські жінки в

ц;онерок.

У

показують

виконавцІв

<:>

<:>

<:>

<:>

<:>

ПОСТ ЗДОРОВ'Я

є

хвора

людина,

але

,J,іабет,

"і 3 фіброзно-кавернозни~ тубер­ I\У.'ІЬ03ЮI. ЦЯ фОР)lа т}'берку.'ІЬО-

також

8У найбільш небезпечна в епіде­

зу_

міологічному

відношенні,

сприяють

сприйнятливо сті Фактор

більшій

психічні і Фізичні

питання складне. Лише Bi;J; 4 11 процентів випадків захво­

у людей похилого віку і ста­ риків частою причиною виник­ нення туберку.'1ЬОЗУ є загострен­ ня так званого туберкульозного «архіву»_ Тому люди літнього

lРювання

виявляється профілак­

основна

ж

маса

-

при

ввертанні з приводу захворюван­

fIя до різних спеціалістів. у людей похилого віку і ста­ риків туберкульоз поєднується з

віку і старики, менше

~

зразу

ж

тується

лодІ

К.

.• музичний

дІтей

абонемент>. Мо­

виконавці.

т.

«Співдружнlcтьs.

НА

також

на

скорочену

13.00

вІя).

ПО

РСР.

2

-

10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 17.45 18.00

«Суботній репортаж-. До Дня "рацівників легкої промисловосреволюційної

Для

заспl.-. ДнтоІ радянськоУ

Випуск 23. дітей. ХудожнІй

лlф-лелека s .

Естрад н и А

К. т.

Наші

IQ.oo

фІльм «Ка-

І

кон Ц ерт.

Ю.

періалісти заінтересовані в тому, щоб

завдати удару прогресивно­

близькосхідного

авторитетом

j

ТЕР МІН О В О муляри,

ЩО після повалення в цій країні

майбутнє

прогнилого

прибережних

ашму йшов

до влади в Ефіопії при­ ВlИськовий уряд, який

r&ційснив

ряд

революЦlИНИХ ре­

q'Юlчасової

гіону

від

них

наіі;;;.lЬШ завдання

насущного

-

адмініст-

вання близькосхідного КОНфліItту.

Як піДI\Реслюється в Заяві ТАРС, Радянський Союз рішуче засуджує дії тих кіп, які готую­ ться вчинити агресію проти Ефіо­

своїх головних цілей проголоси­

штовхує

па об)lеження всевладдя інозем­ ного капіталу і створення націо­ Ha:JbHoї еконо~!іки, Яl\а напежа­ ТЮlе народові. ЦіЛКЮI очевидно, що різкий поворот вліво такої

курсу. Це -

до

тих, цього

хто

їх !Іід­

небезпечного

гра 3 вогнем, і на

тих, хто її веде, ляже тяжка віщовідальність пеРР.1 Н!\])nl!\"И АФРИlШ. С. КУЛИК, оглядач

Звертатися Бровари,

на

•.

(М.).

К.

т.

«Вннахідник,.

К. т.

Художні/!

(М.).

(М.).

фільм

(з суБТJlТ-

2

рами) «ВиБІр мети». серІя. БесІда иа медичні теми. Програма

документальних

мів телестудій кроки гіганта>.

країни: «БуднІ

фlль-

«ПершІ

Xoilepa s ,

«Іван Борзих та його бригада s , «Сад повен СОНЦЯ'. К. т_ .Народнl мелодlї-. (М.). К. Т. «Клуб кіноподорожеЙs. (М.).

К. Т. Вечірня казка. (М.). К.

т.

Тележурнал

ТЯS.

(М.).

«Мричне жнт,

ФІльм-балет _Лейлl

\нформаційни/t

днем-.

І

випуск

Меджнунs.

.День

за

Редактор Є. ФЕДЯИ.

ПОТ Р І Б Н І:

eJleKTpOCJIIOCapl, мул!!ра. маляра,

верстатника;

Інженери-технологи, техніки-технологи,

інженери-конструктори С1tи~аЙнери). Звертатися на адресу: М. Бровари. ву". Чкалова, З_ Ухати автобусами N2N~ 121, З до зупинки .СвітлотехніqниЙ завод».

АДlІІlнlстраulЯ.

[:

адресу: І:

промвузол,

за-ІІ

Ухати автобусами ММ 41,

до кінцевої у !\т. Броварах.

~

11

I1

зупинки І.

120

11

__ M ________ _______ І. Адміністрація. ~

'4~,~,q,~~~~~~~~~

""'~.,.-c-,..:.r-~..".....",....".

~ Правління райспоживспілки

~ ~

t

~

у Ниївсьне

!~~ \ .N2 508.

I

механізована Болона

\

ТАРС.

НА

Звертатися М. Бровари, го, 17.

нооперативне ~ - 3 осві-

довідками

Нl!ївська,

М.

149.

НА

від.;х!л

ПОСТІйНУ

медсестри-вихоприбиральниuя, кухар, допоміжний робітник.

надрів

Ухати

автобусом

зупинки

8. Адмlністра ці Я.

Міська ІнформацІйно­ обчислювальна станція

Інашиніс;тІв бульдозерів, ~Іашиністів катків, с.1юс::~ів, ШЛЯХОЕИХ робітників, ~lашиністів автокрана, електрнка,

"'~J!!!IE~ Механічним майстерням

запрошує

ПОТ Р І Б НІ:

на постіЙНу роботу:

газоелектрозварника,

4.

до

121

Адреса: М. Бровари, вул. Ен­ гельса,

машиністів екскаваторів, машнністів автогрейдерів,

гів,

Н2

«Гастроном»_

РОБОТУ:

прнбиральницю. Звертатися на м. БРQвари, вул.

РОБОТ)'

вихователІ, вателі, няні,

вул.

ПравлІння райспоживспілки.

ПОСТІйНУ

РАИВНО.

ПОТ Р І Б Н І:

звертатися

Бровари.

иа а Д р е с у: вул. Толсто-

ДИТЯЧОМУ комбінату H~ 7 «Білочка» центральної станції дослідного господарства

раЙспоживсПlЛКИ.

тресту «Брснарисільбуд»

~ ЗАПРОШУЄ

ПОТРІБЕН

у школу-магазин при рай­ - з оСВіТОЮ 8-10 класів, віко!\! не менще 17 з половиною років. адресу:

,

заступник головного бухгалтера централізованої бух· галтеріі.

споживспілЦі

на

РАJЮННОМУ ВІДДІЛУ НАРОДНШ ОСВІТИ на постНtиу рОботу

профтехучилище тою 8-10 класів;

За

врегу.'1Ю­

ративної рa,J;И, яка прийняла рі­ шення створити в Ефіопії пар­ тію робітничого класу_ Ця пар­ lія, яка буде керуватися теорією марксиз~у-ленініЗ)IУ, однією з

пії, а також

(М.).

тесляра, штукатура, СЛlOсаря-інструментальника,

і

вернути увагу народів цього ре­ для

військової

моря»

територій ряд аф­

риканських і арабських держав, імперіалісти Ma'JTb на мсті Bi,J;-

форм. Цими дня~!И В Аддіс-Абебі опуб.1!іковано документи з'їзду

ОБЛДСТЬ

школаs.

школа-.

К. т. «Наука сьогоднІ

учні Д,1Я навчання по спеuіальноетях'

Теле­

'вод пласт·:vrас_

По-третє, фОР)IУЮЧИ нове вог­ нище напруженості в північно­ східній частині АФрики, Ha~!a­

{( Червоного

.• Шахова

К. т .• Мамина

маляри,

штукатури, теслярІ, підсобні робітники,

вул. Богун·

Заводу пластмас

.1

м.

гаючись зіп;нути в питанні про

ре­

Новини.

електроремонтники,

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

регіону.

ІІУ реЖИ~ІУ Ефіопії. Перша з них полягає в TO~IY, імператорського

т

Т. НА

(#~'~#~#_~~~~;~~H~;;;:В~;;~~~##"

ЗМІ­

~

ваний проти прогресивних країн

Є ,кілька причин, в яких ім­

К.

о:

Яновський.

проводить набір учнів еьк.і країни плетуть тенета змо­ в Африці, може справити рево­ .1 на постійну роботу іl :ВИ проти соціалістичної Ефіопії, люціонізуючий вплив на хід по­ ~ у Київський кооператнвний 11 ПОТ Р І Б Н І: 11 niдготовляють збройний напад дій на ВСЬЮlУ континенті. Саме технікум на 1977-1978 111 пресувальннкн, 11:. • проти цієї африканської держа­ це і лякає Захід. ливарникн, навчальний рік 11 ви. Іноземні агенти повідомляПо-друге, ряд правих арабсь­ 11 учні пресувальників На заочне відділення і ливарннкlв, 11 прий:vrаються особи зі стажем 1Оть, що вздовж судансько-ефіоп­ ких режимів, і насамперед Сау­ слюсарі-сантехніки, 1I P~?OTII у споживчій ~оопер~- ~ ського кордону концентруються дівської Аравії та Судану, роб­ токарІ, І. Ц:l не менше двох роюв, ОСВі- \ війська. Одночасно велика фінан­ лять ві,J;чаЙ,J;ушні спроби створи­ апаратники, І. та 10 клаСів; ~ друкарі глибокого друку, 11 сова і воєнна допомога подаєть­ ти так званий пакт безпеки на стаціонарне ВіДДілення! учнІ апаратників і друкарів. 11 ся сепаратиста~І Ерітреї, які на­ {( Червоного моря» замкнутий - ті, що закінчили 8-10 Одинаки забезпечуються І. клаСів; !fагаються закрити Ефіопії вихі,J; воєнно-політичний блок, спрямо­ гуртожитком. 11 ,О Червоного моря_

к.

'"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,

«Сатиричний об'єктнвs.

прем'єри.

-

ПРОГРДМД

УТ

.• ЖовтневиА

<:>

«Дума про Британку.. Вистава Харківського телебачення. К. т. Інформаційна програма

перер.1

новини.

науки>.

тІ. К. т логlя пісні.

<:>

Державного театру опери та ба­ лету УРСР Ім. Т. Г. Шевченка. В

Унгар (Югосла­

закінченні

0

АдмІністрацІя.

яка корис­

величезним.

Союзу

фі.1ЬМ «Крах1 І Програма «Час».

ф

секретар

З:\Іішторгу

_BlcTis. 19.30 К. т. «Наша біографія. Рік 1947-/!s. 20.45 .На добранlq. дlти!s 21.00 Програма .Час». (М.). 21.30 К. т. Концерт молодих солІстів

19.15 20.15 20.30 . І Р Ч Р С 15.1 О «.лавою ОВI.н -. ад госп « е - 21.30 вониА Перекоп> оо KaxoBcbKoro ра- 22.45

14.00

ського, 22 (біля міської бойні) та по вул. МаШИНОбудівна (за заводом «Торгмаш:!» до

Ефіопія,

(21.00

комірни,

старшого майстра цеху. фон N2 18-4-59.

театру

К. Т. Співає МІР0

За довІдками звертатися у контору промкоМбінату на ад'

ресу: м. Бровари,

19.00

- HeAMOBipHe s .

Художній серії.

наладqнків

-

«31-

К. Т. «Очевидне К. Т. Романси С. Рахманінова. Вико"ує народна артистка СРС Р Б. Руденко І ансамбль скрипалів

ПРОГРДМД

15.55 16.10 16.3,';

ну - підлітків віком з шістнад­ цяти років, нада.ників машин,

-

Кіноальманах для дІтей

Новини.

РОЗПОВіВ

<:>

<:>

йону ХеРСОНСЬКОI області.

РОБОТУ:

у цех безалкогольних напоїв - робіПJllків (жінок і чоловіків) вісімнадцяти ооків і CTa~. а

<:>

10.00 К. т. «Співає пІонерія>. 10.ЗО КінопрOl рама «По рІднІй KpaїHis. 11.00 Новини. 11.15 К. т. «Олlвець-малювець.. 11.45 .ТвіЙ вільний час-. 12.30 ,POJKBiT українськоі радянської

13.30 u1 !!iJ8I'Ie7

ше,

19.35 23.00

Тележур­

нал.

у ковбасний цех

Імперіалістична змова проти Ефіопії як

т

К. т.

<:>

600

Лі,

рочка~.

ка.

днспаисера.

країни,

СпІлки

для

«Іванна в нападі». К. т. Програма «3доров·я s .

К.

<:>

машин;

по­

НАШ НОМЕНТАР

Імперіалістичні держави і під­ l'J!имувані ними реакційні араб­

з'їзду

фІльм

у швейний цех

фтІзІатр районного туб­

Джерелом заражеНlIЯ, як пра-

Назустріч V СРСР.

Художній

експедитора,

В. ЖУКОВА,

новим.

т.

К. т.

електрика,

винні звернутися до ліl\а1JЯ.

іншими захворюваннями і є фо­

К.

художникІв

ЗАПРОШУЄ

відчувши най-

нездужання,

Документальні фільми. К. т. Тираж ,Спортлото-.

ПРОМКОМБІНАТ РАйСПОЖИВСПlЛКИ

траюш зни­

лять його більш СПРИЯТ.lIШЮІ до будь-якої іНфекції.

IJ'ИЧНО,

.•

алкоголіЗ)I,

жують опірність організ"у і роб­

джерелом

•.

Виставку відвідали по· ПР2щ:вникіВ торгів­

М. 1_ Онищенко. Вона ви­ кликала великий інтерес, бо сприяла ГJ\иБШО~ІУ пізнанню іСТОР:Ї української драl\lатуР­ riї. В. ДЕМ'ЯНЕНКО, лектор міського коміте· ту Компартії України.

Великого

.• .•

-

1

Відвідувачі виставки по­ знаііамилися з творчіСТю ві­ домих українських радян­ ських акторок Н. Нопержин­ ської, Т. Ни с л я к О В О ї, А. Гребньової, А_ Луконіної та Інших. Широко показана на ви-

ЦТ

Гімнастика.

l

до туберку.1ЬО­

куріння,

т.

К. т Творчість юнихs. К. т Для вас, батьки К. т. Ранкова музична програма. К. т. «БІльше хороших товарів'. К. т. Концерт. К. т Москвичка_. Телеклуб.

НЦНИРОК

заражен­

служить

НЯ. Виявлення ilIщей ПОХll.'ІОГО

до

кори

туберкульозу у віку і стариків

що

-

тому

патологія

К.

О. Ну­

парторганізації

ЧЕРВНЯ

ВРОГРДМД

9.10 9.30 Захворювання туберкульозом вітряно-капеЛЬНЮІ або повітря- 10.00 органів дихання з року в рік НО-ПИЛОВЮІ ШЛЯХЮІ, через ШіІУН- 10.30 11.00 8НИЖУЄТЬСЯ найшвидше У дитя­ ково-кишковий трап, через мин­ 11.30 чому віці і повільніше - у похи­ далини, пошкоджену шкіру і с:ш­ 12.00 13.15 лому. Знижується 3 1960 року зові оболонки, через П:Jацен­ 13.50 14.00 і зага.'lЬна кількість хворих, які ту внутріутробне зараження. стоять на обліку з приводу ту­ Спадковості при т}·берку.1JЬозі не­ 14.35 беркрьозу. Незважаючи на це, має_ 15.40 16.10 KiJbKicr.b хворих похилого віку Найчастіше туберкульоз вини­ і стариків 30IЛЬШУЄТЬСЯ. Най­ кає у стаРШО}ІУ ВІЦІ. Сахарниї1 16.45 бі.'ІЬШИЙ процент становлять хво­

11

СУБОТД,

феlщія в органіЮІ потрап:IЯЄ по-

Н. Ужвій,

сенко у виставах «Дівчина Mope~, «Налиновий гаЙ1>.

го та іНШі.

Ф

мо­

про ролі

драl\lа т:,ргіЯ. ро:шові;хають

на;{

17.15 18.00 18.15 19.15

жуть б}'ти Й хворі тварини. Ін­

cTaВlIi сучасна Фото:\!Онтажі

.Моло­

Миколи Гоголя, «Це було в Равно» у Ровенсько:о.іУ теат­ рі i~leHi Миколи Островсько­

<:>

ПРИЧИНИ ВИНИННЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ вило,

вистави

да гвардія. У Ниївсьно:о.іУ театрі i~leH! Івана Франна, <, Неснорена полтавчанка1> у ПО.'1тавсько!\!у театрі il\leHi

драматичний театр il\leHI Івана Франка ВIlерше пока­ заj; на сцені п'єсу І, Мини­ тенка <,Диктатура», П'ЯТЬ~Іа pOKa~I!1 пізнІше «Платон Нречет» О. Норнійчука. Фо­

РОЗВИТКУ те­

стави «KO~ICO~IO.lbЦi» Л. Пер­ ВО~lайського, «П р а в да» О. Корнійчука, «ОПТИМіСТИЧ­ на трагедія» Вс. Вишневсько­ го, ;te створено нскраві об­

вають у музеї_

П;С.lявоєнні

rЛЯДАЧА

республіки постала перед вІдвідувачами_ На ВlIставцl представлено фоТОЗНіМки,

жавного театрального, музич­

ПрацІвники

ДО

ф

ф

токарі, водіЙ автобуса,

старших операторів,

фельдшер_

операторів,

Одинакам

УЧНів операторІв. адресу: Металур­

Адміністрація.

надається

гурто-

ЖИТОК.

Звертатися на а Д р е с у: \І. Бровари. вул. Юрова, 32. Телефон .N'2 19-7-20.

Звертатися на адресу: м. Бро­

..

вари, вул.

АдмІністрація.

.~~П~~

Горького.

І,

АдміністрацІя.

!

~~

.#~~~#:~~~~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~~#~~~~'~~~~~~I~~~~~~~~~~~,~~~~#~~~~,J

і

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

-

орган Броварекого горкома

Коммунистической партии УкраИНЬІ. городского и районного Советов депутатов трудящихся Киеве коА области.

Газета выкдитT на vкраинском ЯЗЬІке.

І

НАШД ДДРЕСА: м.

255020.

БРОВДРИ.

вул. Київська. 154.

І

ТЕЛЕФОНИ: редак.ора

- 19-3-82:

9аступннка редаКТОРІ

- 194-47'

вІдповІдального се.реl аря, вІддІлу сІльського господарства. кореспон:

дента

MicueBoro радіомовлення _ 19-3·18: вІддІлІв масової роботи. фотокореспондента - 19·4 67.

промисловостІ.

І

Газе18 виходить

У, вів,орок. середу.

gяrниuю

І сvботv,

г~~:~и О'!П~аО~;::ТУ

qg~~'~~~~~.#~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~~4~~"~.~~~"~~~~~~~~.~~~~~~.,:,#~C-~~~~_~#~_

Індекс 61964. Броварська друкарня КИЇВСЬКОГО облуправління в справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, вул. Київська, 154.

~

o.r-..гЗаl\l. 3370-1o~OO7"

#91 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you