Page 1

15 червня- день виборів до Рад

•І

91 (3992)

П'ЯТНИЦЯ

АКТИВНА ПІДГОТОВКА

6

Акти·вно готуються до вибо­ рів трудящі Налити. Вони на

ЧЕРВНЯ

передвиборних

1875 р. 2 коп.

тами в

своїх

65

ної

20

ни

механізатора,

ЗАСНОВАНА

трудящі

литянц1

Наядидатами

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ ~КРАНt.И, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАд ДЕПУТАТ~В ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ

глян ,

кроле­

дитячого

садка

Ради

р.)

(1975

житла,

У

ме

наступних

тянців,

Обію~1а~1 .

ТИЧНОІ

ТРУДОВОІ

АКТИВНОСТІ

І

по

ТРУДЯЩИХ.

«ПРО

РОЗГОРТАННЯ

СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ Г1ДНУ ЗУСТРІЧ

XXV

І райко~а:УІ

партії,

соціа. лістичного

;з~агання

ЗА

у постанові відзначається, що в республіці дедалі Ширше розгортається з:-.1агання за гідну ·зустріч чергового з'їзду партії. Колективи nі.;~nриємств, будов, організацій, нолгоспів і

ду винонання зобов'язань 1975 року, планів дев'ятої п'ятирічни в ц:ло~1у, визначити канRретні завдання по гідн ій зустріч! XXV з'їзду НПРС. Здійснити прантичні заходи по подан-

вишукують додаткові резе рви збільшення виробництва і поліпшення якості nродукції, даль-

ставання. є труднощі з виконанням чої програми .

бов'язання колективи б іл ьш ян 2 тисяч nідnриємств. будов, організацій, кашоспів і радгоспів ресnубліни. Нолективи nромислових nідnриємств передбачають додатново до рані-

Обко~Іам nартії , міністерствам. в і домствам, nрофсnі.1ковим орrанізаціюt реко~1ендовано встановити додаткові заходи ~юрального зао· х-очення пере:vrожців у соu:а::~істичному змаган-

~f~~fв~ції більш ян на 110 мільйонів нарбо. . . . в икона:r.tня nередз .·ІздІвських сощал І стичних

Прийнято пропозиц : ю Ради Міністрів УРСР Унрnрофради про встаноз .1Є>ння v Головному

ше взятих зобов'язань реа.1ізувати понад nлан

ні на честь І

~-

з'їзду НПРС .

у на-

родному госnодарстві УРСР Нниrи трудової слави. в яну будуть занесен: за п і дсумнами з:УІаrання нз честь XXV з'їз.:~у НПРС но.lекти-

десятої п'ятирІчни. Надаючи ве .1икого значення дальшому розrортанню соціалістичного змагання за гідну зустріч XXV з'їзду Номуніетичної партії Радян-

ви ~ращих бриrа;І. дільниць. ю1ін, ферм , п:дрриє;vrств , нолгосnів, радгоспів, Н і!УК ОВо-;:юс.1ідних інститутів і навча .1ьних зак1ад~в: пnо

ського Союзу, ЦН Ко:vшарт і ї України схвалив починання колективів шахтоуправ.1іння і:.ІІені номбіяату

XXV

павільйоні Вистав1ш nepe.:roвoro досв:дv .

НОJ!!И для сталої роботи нолентив і в з nерших днів 1976 року , успішного здійснення планів

Лен:на

занесення в люто~ІУ 1976 р::Jну до дня відкриття з'їзду на Ре.сn у б .1:~-:ансьr;у доцшу пошани

«Ворошиловградвугіл.rrя»,

но.1ектив і в підприє~tств. організац і й, колrосп:в

Ілліча, Сєверодонецьного ордена Леніна х і мічного номбіяату імені Ленінсьнщ·о номсомолу, Харківсьного ордена Леніна електромеханічного заводу імені 50-річчя Велиної Жовтневої соціалістичноJ революції, 1-\иївсьної взуттєвої фабрини імені 50-річчя Радянської Унраїни, Rриворізьного до:~-юбудівного ио:-.Ібінату, Дн іnропетровського обласного ввробничого управління вантажного автомо6: .1ьного трансnорту, яні взяли на честь XXV з'їцу НПРС до-

Міністерства:~\ і ві.:ІО:УІствам спі.1ьно з Головним ном і тето~І Виставки nep:o;::oвoro досв:ду в наРо.:tному госпо.:tарстві }-країнської РСР рено:-.Ієн.:tовано nровести науиово-. техні'П!l конференції, се:.~Іінари, шно.1и no вивченню досвіду ро.боти колентив:в. з анесенЕх за пі~у:vtками роботи за 1974 рік на Республінанську дошку пошани. а також "Ocвi:rv і :.ІН'тод і в праuі лауреатів Державної нре:>.Іії УРСР за видатн1 ~осягнення в праці.

но:УІу збільшенню

чення

Ждановеького ордена Леніна і ордена Жовтневої Революці ї метал ур гіііного заводу і~Іені

даткові соціалістичні

зобов'язання

виробництва

і

1 радгосп і в, яні доби111ся най~<ращих резу.rrьтатів У передз'їздівсько:>Іу з:чаганні.

по знач-

реалізації

запроnоновано

заnровадити

перевезень

рубрики назустріч XXV з'їздові НПРС, широ-

вантажів,

снороченню

заЦії амагання. методи

народногосподарсьних

стрснів

ласті в сім'ї робітника. Піс.'ІЯ закінчення Великодимерської середньої школи трудову діяльність розпочала табельницею на одному з киівських заводів. З 1969 року тов . Губська М. А. очолює бригаду заІ,ри­

того грунту відділка імені Кірова радгоспу «Ветншди­ мерський». Очо.1юваний нею трудовий колектив успіш­ но виконує планові завдання і взяті бов'язання.

У

1967 poui

но

будівництва

об'єнтів і

попу стяризувати

найкраший

передовиків і новаторів

досвід

органі-

роботи І досяrнення

виробництва.

соціалістичні зо­

Мотрона Антонівна вступила до Україн­

ського сільськогосподарського технікуму, який закінчила в 1970 poui. Того ж року тов . Губська М . А. вступила до Комуні­ стичної партії Радянського Союзу. Бере активну участь в громадсько-політичному житті. Вона депутат Київської обласної Ради депутатів трудящих ХІІІ і ХІ\Т скликання.

Виборці Великодимерського виборчого

округу

М

70

висунули Мотрону Антонівну Губську кандидатом у де­ путати Київської обласної Ради депутатів труд51Ш ІІ Х. Окружна виборча комісія виборчого округу .J\"g 70 за­ реєструва:Іа тов. Губську Мотрону Антонівну ка нщща­ том у депутати Киівської об.1асної Ради депута1ів тру­ дящих.

ВСІ

постійні

живання,

соЦіально-культурних

Мотрона Антонівна Губська народилась 1948 року в селі Велика Димерка Броварського району Київської об­

Реданц і ям газет і журналів. радіо І те11е6а-

nродукції, в тo:vry числі товарів народного споnромислових,

ГУБСЬКА. Мотрона Антонівна

виробни-

У ході передз'їздівсьного з:~<tагання особлива уваrа nовинна бvти звернута на nоширення схва .1ених ЦН RПРС і ЦН Ko:vrnapтiї Унр<~.їни цінних почииаJlь передових нолекrивів і новаторів виробнпцтsа.

доброї

виборчому округу N! 70

ню доnомоги нолективам , в яких допущен.е від-

шого підвищення продунтивності праці, беруть ц:двищені зобов'язання no достроновому sинонанню nлану 1975 рону і п ' ятирічни в цілому. На честь з'їзду вже взяли соціалістичні зо-

зо6оs'язань сприятиме створенню

димерському

му нолективі з урахуванням підсу~1нів роботи за 5 місяців ц . р . орган і з у вати обговорення хо-

радГосnів виступають з цінни:чи починання:wи,

кали­

ПD Велико­

nрацівник~в і слуЖбовців . У кожно:УІу трудово­

З'ІЗДУ КПРС».

брати­

4000

трудящих

на

честь XXV з'їзду НПРС. залучити до нього нолеюиви всіх nідnриє~ств, будов, організа­ цій, нолгоспів і радгосnів. усіх роб:тнинів 1 нолгоспнинів, наунових, інженерно-технічних

ЦК КОМПАРІІІ УКРАІНИ ПРИйНЯВ ПОСТАНОВУ

орган;зацїі

виборах

Київської обласної Ради депутатів

nО­

на:w запроіJОНОВаJ!О ШИJ"ОНО рОЗГОРНУТИ роботу

ПШlІ­

голо­ Ради

Кандидат

міністерствам і відо:>tства:w УРСР, радян­ сьнn:w. профспілковю1 і но:-.:сомольсь:шм орга­

СЬКОГО СОЮЗУ ВИКЛИКАЛА НОВЕ

комбікормового

у депутати

продуктив~::~ості nрацІ,

міськно~а:-.1

ра­

вису­

Г. АНДРІЄНКО.

рад-

дукції. Зобов ' язання цих колеюивів опубліно­ вані в пресі.

ТУ КПРС ПРО СКЛИКАННЯ XXV З'ІЗ­ ДУ КОМУНІСТИЧ НОУ ПАРП І РАдЯ Н­

депутати

Налити

уча·сть близько

ліпшенню яності і зниженню собівартості nро­

ПЛЕНУМУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕ­

ПІДНЕСЕННЯ

п і двищенню

в

від

дирентор

КОМПАРТіІ УКРАІНИ ПОСТАНОВА КВІТНЕВОГО

Во­

наядидатами

В. С. Тавлуй, до обласної Ра­ ди оператор радгоспу-номбі­ яату В. С. Нуланівсьнсі .

здоров'я трудящих се­ Ради. завідуючій гос­

nодарством

гро­

Юхименно.

заводу В. В. Світецьний, ва винанному селищної

фермою радгоспу-комбінату «Налитянський» імені 50-річчя СРСР В. В. Прядну, яний є головою постійної комісії no охороні лищно!

і

селищ­

нуті оТІератори радгоспу-ко:vrбі­ нату Н. Ф. Буйвол і В. Н. З а­

висуну­

завідуючому

nостій­

харчуванню

зареєстровані

йонної

ли Івана Па11асовича кандида­ том у депутати селищної Ради . Високе довір'я виявили Rа­

В 19З5 РОЦІ

голові торгівлі

в депутати селищної Ради .

років nрацює ме­

ханізатором в радгоспі «Аван­ гард» І. П . Носок. Як нращого

ГАЗЕТА

no

ної Ради Л. І.

Ра­

кращих

односельчан .

Більше

комісії

мадському

кандида­

депутати селищної

.nи висунули

Цtна

зборах

госпу-комбінату,

Віддамо

бЛОКУ

НА

свої

ВИБОРИ!

голоси

КОМуНіСТіВ

і

за кандидаті в

беЗПарТіЙНИХ!

8llii"'ZZY/AV///.U.U.U.U//.UAW/h'LUULUDW'/..V.U4YZU'..o:6V~.U ..UOJQ'OY..«U.UaiV.U/U./O'./O'..U.UA!UAИ"UUD"~!IJHJII31111111!111!Jii'JIIZ!I'Y~..vAVH.U.UH.U./O'.UЛ'ZOYAVAV/AV'.U.uдYD"H ..V.r.rozuдw:и.и..єu//b~

ВІСТІ З ПОЛІВ

Доглядаємо

В нинішньо~rу році

в радгоспі

«Русанівський» зайнято під

ово-

чами

450 гектарів, в тому числі під капустою 130 гектарів, помі;~орами 90, огірка)ІИ і сто­ довями бурякюш по 70 гекта­ рів. Городні бригади, борючись за 250-центнерниіі урожай, своєчас­ но посія;rи і посади.'Іи овJчі, сум­ дінпо догдядають їх . Так, пізню 1\апусту вирощуюtо безрозсадним способом. Перед сівбою її внес.тш в грунт гербіциди. Своєчасне бо­ ронування посівів, міжрядне роз­ пушування

не

rи бур'янам.

дають

юtоги

рос­

Добре прижи;rася мідорів,

ОПЕРАТИВНІ

ПОСІВИ розса;:~;а по­

повноцінні сходи

Rів. Сто.1ові буряки прополені. Особ.ттиву діляємо боротьбі шRідникюш

з

ГОСПОДАРСТВАМИ

огір-

прорвані і увагу приRУ.'ІЬТУР,

гіfіович '!'а Іван біри, траRторист

Микола Сер­

Сергійович Хам­ Іван Іванович

МіщснRо та інші.

імені Щорса

і~rені Кірова

С. МАРЧЕНКО,

rоловний

«Требухівський»

аrроном.

~0,4

+0.8 +0.5

-0.8 +0.3

с:Літківський»

..."'~

с:БобрицькиЙ>>

+І:;

<<Зоря»

17,9 І 6,1 14,6 14,3

17,3 16.6 15,0 13,8

+0,8 +0.1 -0,4 +0.4

+0.8 ~0,9

-0,9

85 39 89 90

«Гоголівський» .:ЗаплавниЙ>> «3аворІІUЬКІJЙ» і't ен і

Докучаєва

<<8<?.1ІІКО.1ІІ~·!~р.>>

Племптахозавод

«Рудня»

-0,4

12.2 12.3 12,5 12,5

«Красилівський»

"-> «П,,оскіsський»

13,0

12.2 12.2 12.1 11,8 11 ,5 11,3 11 ,2 10,8 10,3

«Р уса нівський»

сум.'Іінно працюють

12,6

12,8

+0,6

92

МОЛО!(А

12,4

о

..;::!:

НАДІЯ

РОКУ

«Ава н гар.l»

::;

::;"'

ПРО

1975

«Жер.lіВСЬКИЙ»

"'=

мете.'Іиком.

брати-механізатори

1 ІЕРВНЯ

.

На дог.ттяді за посіва)ІИ овоче­ вих культур

4

.."'

'ё(

Назви ro~no.ztapcтв

РАйВИКОНКОМУ

РАйОНУ ЗА

"'

хворобюш та

овочевих

зокрема лучним

і

УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ДАНІ

і~rе ні .\\:•І)Т:' : ;;

11.8 11,5 11.3 11 .5 10,8

І 0 ,1

І 0 ..5

!0,0

10.5

<),0

13,0

+О,б

92 91 87 85 95 89 90 92 85 93 95 91

-5,0

9~

-0.4 -0,2 -0,1

~0.9

+0,2

-0,8

+О . І

+0.2

+0.6

+0 ..3

+1.1

~0.2

~1 . 3

+1.0 -0,2 -0,2

-0,8


ВИХОВУВАТИ ПАТРІОТІВ БАТЬКІВЩИНИ :вання

му

з:маганні

шкіл

середніх

серед

фронтовиків

про

~штеріали

цікаві

та

52 будівельники стали роз­

же з:v~агань

бухівсьІ{ОЇ, Сс:v~иполківсьної, Зази:мсьної та другої міської середніх шкіл зібрали

говує уваги досвід калитянців. lхня школа вийшла пер.е:можцем в соЦіалістична-

ко:-.1сомоль-

завдання

головне

-

традиціях старшого покоління. УчнІ Тре-

VII п:Іену:v~ :vtіського ко:vtіте- !ІІіської середніх шкіл. Зокре:vtа, заслу-

Відбувся

'!'У ко~tсо:-.толу, який розглянув питання «Фізичне і військово-патріотичне вихо-

і

тон У спо~­ рядника:ми. І приємно. що комсомольцІ, задають тивно:v~у житті молодь.

вся

Вистуnаючий розповів про ті фор:ми і :v~етоди роботи по військово-патріатична­ використ?вую~ь У які му вихованню,

ських орган:зацій по підготовці допризовної :\Іолоді до служби в рядах Радяндругий секської Ар:\Іії•>. Доповідач -

навчальних пунктів району по підготовці молоді до Збройних Сил СРСР і нагороджена перехідни:vІ Червонюt прапо-

бойової слави. кі~шати-музеї відкрили Напередодні ЗО-річчя Великої Пере:\Іоги в Бобрицькій та п'ятій :v~іській середніх

Івахнюк ві,:рначив, що ко:~-1 со~юльці, всі

конномів районної і міської Рад депута-

зеї.

товки до обміну ко:~-1сомольських

ІРішню і зовнішню політику НПРС, дія.1ьн.сть її Центрального Но:.Іітету. Вони в:ддають сu:й ентузІаз:v~. працю, знан-

головніших nроблем по підготовці УІолоді до служби в ар:.Іії є цілеспря:\Іована, поко:v~со:vюлу всякденна робота ко:\Іітетів

більше 1700 учасник:в Великої Вітчизняної війни. Антавну участь брала моладь у VII етапі Всесоюзного походу по

nризовною молоддю. початкової керівник На трибуні в:йськової підготовки Зазимської серед­

рішень XXIV з'їзду партії. і тим самим вносять посильний вклад у гі~ну зустріч

!!!!!!!!~!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!е!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! З

ром міськко:му

ретар ~1іськко~ту ЛНСМ України Павло

історичних\ по

виконанню

успlшНО:\ІУ

наступного XXV з'їзду НПРС.

У ко:-.1со~юлі стало традицією

школах також було відкрито кімнати-:\Іу-

своїй практиці активісти в перю;:х лщго­

Пожвавилась пошукова робота, внаелідок чого червоні слідопити вІдшукали

ментів, а також зупинився на недо.:нках, що мають місце в їх діяльності з до­

тів трудящих. Доповідач наголосив. що однією з най-

юнаки та дівчата району повністю схвалюють і о~ностайно пі~три:v1ують внут-

ня

ви-

України,

Но:v~партії

вихованню місцях бойової і трудової с.1ави радян- ньої школи П. д- Супрунюк.

військово-патріатичному

.

К0.МС0.Jt0ЛУ

.МlСЬККОМУ

ЛЛЄНУ .МУ

встановилася: між Міцна дружба учня:v~и нашої школи і воїнами-шефами

кож-

-

новими Ііііііііііііііііііі8іііі8ііііііііііі•їііііііііііііііііі8ііііі8ііііііііііііііііііііііііііі8ііііііііііііііііііііііііііііііііііііі-іііііііііііііі•іі•і зустрічати Ну важливу по;J,іІо лекцій, nраве'fрудовюІи здобутка:vш. І· са:ме в ці дні допризовників. Однією з провідних форм ського народу. Читання залишається ідейно-поцього nроцесу літичне загартування. Цій меті, в пер-

дення те:v~атичних вечорів, зустрічей із ветерана:\Іи партії та ко:мсомо,лу. учас-

у;~арних декад>> і звернулися до всієї ний досвід роботи по оволодінню призовта району підтримати їх І никамн знаннями марксистсько-ленінсьмолоді міста nочин. Приємно, що першими відгукну-, кої теорії нагромаджено на заво;:хі по-

новаторами виробництва, урочисті праводи юнаків до лав ар:\Іії, проведення повсе ходів по вивченню рі;~ного краю комсороботи це ввійшло в арсенал :.ю~ьсьн~;~~ орган~з~~й fайону.

RЮІСО~Іо.1ьсько-:\Іолодіжні колективи цеху ."{Q 1 заuоду порошкової, металургії

!!ОКУ·

частин Ниївського

о;~нієї з військових військового округу,

сказав Петро Де-

-

Насамперед, це сnрияє ус .. нисович. nішному втіленню в життя всіх тих за·

ходів, які передбачено програмою почат­ Більшість кової військової пІдготовки.

шу че1ргу, підпорядкована система КО:\1- НИІ\а:\Іи Вітчизняної війни, нинішніми практичних занять проводимо безпосе­ сомольської політичної освіти. Позитив- військовослужбовцями, пере;~овиками і 1 редньо на території військової частини.

девізо:vІ стали на трудову вахту під двадцять п'ять «ХХV з'їз;~у НПРС -

Тут всі майбутні лися на цеи заклик члени молодіжних : рошнової металургії. брига.::~ заводу електротехнічних виробів, воїни є слухачами гуртків політосвіти,

можливість де· Майбутні воїни мають тально й глибоко познайо::vштись з умо· ва:\ІИ служби, оглянути бойову техніку. теоретичні положення ОдниУІ словом захріпити на nрактиці.

По підготов~І учнівської молоді д~ фабрики верхнього дитячого трикотажу, навчання яких відзначається організова- ся насв~~~а~~~~вl~~зи:Ін;г~хнз~~а~J~:а~и:~ ,"ав гострій нритиц,' за. хисту Батьюв~ини значну ув. агу при Гого.1івської стрічкаткацької фабрики, ністю, цікави.ми форма:vІи і методами, юнаків і дівчат, пі "''"' В 1 е логі ч ного вшшву заводу пластмас. Більше 50 комсо:моль- глибоним змІстом. · ' • діяльність первинних організацій по зда-І д:ляє:мо заходам д о · . Пр?те в комсомg~t~ь;их оргаюзац1я~ чі норм ко:-.тплексу ГПО, проаналізував 1 школі ста.'ІИ традиційними зусТ!_)ічі з сьно-:-.Іолодіжних колективів працюють

ВІтчизучасниками почапювої військо- І шефами-воїнами. завод_v хол? стан винладання на передз'їздівській вахті за прикладом автошдnриємс~ва ... ф .: rшюлах І няної війни, вечори, присвячені родам аоАрики, радгосшв І вої п: дготовки в сере~ніх nорошковиків. З котни:м дне:-.1 змаган- диВльникІв, ме левой! .. .. . ... .. . • і1 . . .. ф ~. ~ « еликодимерськи >>, << вангард~ лише вливаються нові ня шириться, у нього СЛ?· виробничників, створю- ча.стина молоді від загальної кількості 1 рос,поuш про ше сью зв язки з Bll сько- в:исьJ:<. екскурса по , ~псцях бои.овоl ряди ~10 ,10 .::~ 11 х ~~- Тшьки за ос:анн.и ~ас гост~ми vчю~ трудового доnризовників охоплена різними форма-~· ви;,ш училищами т~ частинюІ.и. ється напружена апІасфера

суnерництва за виконання планів дев'я- ми навчання.

Х

С

·~· 36 ронних оч тридцять роюв про ил. над фашистколи часу йштrо з того й .. . .• .. •

.

.

,

Шелудяков,

ками

·

' радгоспу

ефективн.сть Р н нн ·

нулор:чного призову

до

СРСР бvс1о направлено

складі я"кого

3

курс а

підготовки.

ти ГПО.

77,5

Ві::~радно. шо

nризовники пройшли військової

в

.

..

.

Секретар комІтету комсомолу радгос-

пу-комбінату «Налитянський»

імені 50-

Минала Кімнацьний:..

Союзу· РСР річчя .

ко.мсо:мольсько1 секреТ<ІІРЯ заступник """ 5 .. .. ... · 1 орган заца мІськоr середньо! школи •~2

1

Людмила Білоцерківсьна розповіли npo яка здійснюється в їх колєкти-

роботу

вах по' вихованню юнаків і дівчат у дусі ·

радянського патріотизму, відданості пар-

тії Батьківщині і готовності до захисту

за~оювань нашого народу .. ... . . . .. · . 1 Пращвник раим1сьнвшськкомату П. .

увагу на пи-

'Карпенко загострив свою

таннях що

невідкладного

потребують

· ·. · . ' вирІшен~я з боку коютет!в. комсомо~у:

бюро п~рви~них _орrаНJ.~ащй п~ полш

шенню 1х д1яльносtі У 'ВихованНІ доnри· ЗОБНОЇ і призовної молоді. . . . '

На кращому викориtтаню ~lзномаютн~~х форм р~ооти ко.мсомол?сnких орга.

ю...,ацій по шч;отовщ молодІ до служби

в. ряда::' ЗбрОИ!fІІХ ~И.7! С>РСР, l_la необ-

хщност! посилення lX l.деино-пол:тичного

загартування наrо.1осив v своєму внету··

·

·

ш. зав1дую~нш аг:тац:ї

,

·

Вl;:{Д.-1ЮІ

проп~:ан::~и та.

комІтету

1\І!С:,кого

t-.o:\шap·~il

~'кпаїни м. К Козlй. В обгов~р:онлту шпанн~ П'ТІ?НУМ ПDИЙ·

няв в:;щов:дну п ~ стам'·ьv спрюtовану на ко~Іітет.в рсботи ~а. 1 ~сше пс 1 пш :;ня

ко~тсо:\Іольської_ ,орг~ні.>ації упраR.1:ння j ко:-.rсr~юлу, перишних оргав:зац.й міст~

без}1ежно1 вдячностІ 1 j тресту <<Брова)·и~,льоvд>> Василь Мель-

В знак

чиною.

поповнення. в

оти по шдготовщ моло с ого священного обо.

я

1

моло::~І в дус 1

та ранону по вихс вандю

середньою. незакінченою : продо~~ення естаФе.ти загиб;тих камсо- ник. - ~ Са~1е~ в uьо.\ІУ ~апря~Іку прага- радянського патр:опІз~Іу 1 готовності до

вищою та вищою освітою

призозник:в.

фашист.~ькою Ні:\І~ч:

Збройних Сил І чя Пере~1оги над

Bl -

захисту р1дноr ВІтчизни.

в язку -

. .

. ..

вино а

до

д!

.

.

.

.. ·

.

знову виявили бажання вступити до

!

L

на служб!, веnеребувають той БезпереЧно н ·

листуван я.

засвідчує ~:ькових училищ · переконливо _ . ·, 00

и

ся без відриву вlд виробництва. не ство-

червони

замаиор1в

М. Є. Нолд1н. З випу~кни-

факт. Що сім ВИПУСКНИКІВ наШО! школи

, :\. часниюв вшни Героя Ра;:~янрено належних умов для відві;:tування виступиСоюзу · · і . П П Агеєва М: О ПросІ сьного . . · · .. · чІтюше nрапор п ере>Іоги, ти:м ясюше. . · · }{ · І ·с · М · .. . подвиг занять. Прикро и те, що nод1бю питання величниИ викрнста.1:зовується омуюст огильного. · · курша, засідань обговорення на виносились не її партії, нашого народу · Но:\Іуністичної навчальочолює бюро комітетLв комсомолу чи зборів. 1 н!VI.г Н. lUматон · л еюнсьного .' · ··· .. , ·:· .. роботу . . б онового компо:-.11чника вшсьново1 n.;:t· у роботі по підготазці допризовників І о о. пунк.ту початково1 ... . · · Р з-~ І в•д бажання" з ю·ого готовни занятт · поки сили агреса 1 мшпа и co:.roлv. ·" • ' · я , ,· • чільне місце ві~ворозв'язання локальних до служби в армії до му пр.агнут 1 емної к лі п аг-І диться спеціальній під·готонці. Цьому в.ю ють допризовнини. й : .ь Штабом роботи війс> І{ОВо-патріотичноУ. • Р ' підnорядкоsана діяльність двох нав чаль- І во_єн У рІзних. ра о нах з · во':нів став майбутnіх виховання нуть загаль:\Іув~ти розвиток с~ща~'Іьнрого і них nунктів початкової військової підго-І, го ~Єсть яног · дев' клуб . . партІя 1 У яд npoгpecv народш, наша 6 ·· · с та::,и д 0 ' . . . ' ? в .з ' 1 рошпо заводІв зміцненню товк~. створени:~ ~а азІ 1 увагу nриділя.ють велику лекщ1, теклуоу програм! В строю.>~. маши-; торговельного 1 металурга ново1 .. · .. . виступи,. зустрічі з За пункта:\Іи закріплена і матичн1 вечори, обороноздатностІ краши. Саме це и ~та- нобудування. ПОК,QJ)іНь, ураорг~ю~а- всЯ допризовна молодь рс.і<сну. яка не ' пред.ставника:vІи трьох вr:пь перед комсомольськими . _І чист 1 проводи в ряди Радянської Ар:-.тії. С , .. . .., , . . .. щя:-.ш завдання р..нховувати юнаюв І дшл •.::~ Вlд І справі ко:~-тунізму, н~вчаєп.ся в сере"'н.~ ~ко,.• ах. чат у дусі вірності Також ~.?мІтет. ко:\Ісо~олу .. оргаюзо.вує справжн'~ти п~тріота:\Іи своєї Вітчизни 1 МІтити хоро~у оргоюзацJю навчання ' допризовниюв заводу торговельного :\!а- екскурса по мІсцях боиово1 с.'Іави. Тшь.... · ": '· ни .. за останній період було влаштовано І автопі~приє:\Іства шинобудування, і ру11 го;о,ви:v~и завтди стати на захист 090З4, які вже nройшли повний курс І по1здни в Брестську фортецю, Ново-Пет· беж,в. рівці музей Велиної Вітчизняної в'йни Н У відповідності з новим Зананом <<П. ро І а міста Кн єва Нещо,авно відбувся вечір шдrотовки. В!ИСЬНОВОl загальновійськовий обов' ЯЗОК» комітети noчa:rкoBOl ,.. . КО:\1-1 І жаль, цього не МОЖНа сказати про ; с• . . . HO}tco;vroл:v.. шд керl.вющтв?:vr парт,ини..~ сомольські організації радгоспів <<Тре- проводів заводчан у ряди ар:\Іії. 12 пеОJ?Га~~~~цш разом 13 пращвниками. р~и- бухівський», <<Нрасилівський>>, <<Лінів- редовнІ:'ів виробництва. спортс:\!енів-роз:~<!lс~квІ.исьнкоУІа:ТУ. д~.С~АФ та ~псько_ ський», автобази NQ 2, ПМН-15, РБУ-4, рядниюв дали слово товаришам по робоro ко:.нтету з ;РІзично:_ культурІ! 1 спор. І nредставники яких нерегулярно відвіду- ті, що а честю нести:\туть :місію захисників нашої В:тчнзни. А після с.1ужби ту пр~вели значну роооту по шдгото~ц-~ І вали заняття. _ знову в р' "'Нии ко'Іектив Бо ue ста. б молодІ до служби в лавах Радянськоr • • '" · К()М'ІІ'ська прово:щть оту ро Значну оказнин'в овни Ар і" . О .::~н.и:\1. з ло в нас нор:v~ою а в:рніше традиц:єю. · ' ' . · .~ . .. . п . х гол . . ~~ І. · . вихо~анню оргаю.u..аЦІя по ЦІЄl сшльно1 дІяльностІ є той факт. що сомол~ська - ~учасн~ ~р:-.п.я вrот~гає. не .'Інше з нашого району в ря;щ армії і Ф:1оту І молод1 на ре~олюцшних, бойових 1 труnочала приходити ~юлодь краще п.lдг~- дових традиц,ях . ?адянського н._аро::~у. гл~g_оІнІх ~ 0 ·~~_ти. І~Н~, .. т~хн.чн,~х знан~ товлен а в пол,тично~ту, техНІчному 1 фІ- Особливо актив Із;, валася ця рооота в ~о ІНІВ..: а и _1х ~Іkоноl Ф,-зичноl втпри:~-1 сехретар сказав "агарт;ування, зично~ІУ в.дношенні. Тільки пі.::t час ~ш-1 г.еріод п:дготовни і святкування ЗО-річ- ки, ренхстагом

ськюІ

які

'

деться

М П.

А. Н. ~иголь,

дяисько1 Арма

-~· п ов?дять активну . й . r;атрютично:\1. у вихован~ню. Великою по«nрасишвськи » вщсут Ytt>>, . · р . ніи нонтроль за молод;:хю яка навчаєтьсеред :молод' пуля юстю користуються · . · · . · . ..

-~ б

ниюшні офщери Ра

На н~шому n:;:tприє:\ІСТВ! тру,::щться о:ули о~.носел?.~l

-

Викликає занепокоєння той факт, шо 180 колишюх 9Jронтовиюв, -. сназав у Молодь добре розvміє, що успіхи в оwремі комітети комсомолу не приділя- ! своєму внетуш секрета_р комІтетv ком· торговельного машино·йн й ють належної уваги питанню підвищен . со.".1олу заводу . .-- . б . - бу::~ування Олексій Іщенко · - Своїм. · надІ и 'І удшництвl, :комvюстичному радянського народу ня загальноосвітнього рівня своїх спіл- 1 · · · захИст завоюв.ань 1 організаціях nрикладо:vr вони вчат.ь молодь ..?ерегти Так у nервинних д т- чан ~ . традпцн народу І при.чножувати славю , . Bl::\ ооороноз а І перш за все СJалежить ·• с.. б · <<Броварисіль- 1 р ·· тресту ПМ:Н-8 1 ності нашої Батьківщини могутності її ПМ:Н-7 ро оту по в иськово-

'l'ої п'ятирічки.

процє'нт~: ~юльш

маиже вс:

початкової

також

значюс-

1

1

девІ.?О~1

1

працюють п1д

рю~ону

молодь

х.1оnця,>.

.1 за того

«За себе

Сво1.ми трудов~ми дІЛа:\Іи ~они доводять в,LРю.~ть

яку

справІ, за

життя

ВІддали

Дяченко,

І epor Радян~ького Союзу А.

дять

роооту

ою~о,

.ко~І.тети

ко:мсо:мо;Jу

первинних opraн;з~'~lf! тресту. Дпбре за-

ресёО:\Існ:rува::и себе щорічні літні й зи-

:.юю спартаюа.Jн. до vчаст• в яких за.1у-

чається велшёа кіЛІ1··'сть будlвельнинів.

.,юипу Батhнівшнни

~от-;ре~Іа, ~ rюста­

нов1 в.;~ ..шачено, що вс 1 юнани 1 д,вча­

р'шенJ;І.Я:ІШ з 13 ;ty ВЛНСМ. ше '"т:сн:ше згуртов:.·кчиrь нав. Броваршини.

та

ХХГv

з'їз,1 v

ног·нІ"ні

f\ПРС.

XVII

Хороших успіх~в У цій роботі до~ог- ~- Нос~І.о~е~І янсь~а. юна партизаюtа М. Доречно Н?.звати нілька цифр. Пон:~д І-\0,10 Номуніетичної партії. й нада.1і \700 чо.1овік було учасютами спарта- прюІножуватимуть революційні. бойов· лися первинні комсо~юльські оргаюза- І ризун та оагато Інших. ції заводів порошкової ~1еталу~r~~· тор~

говельного l\ташинобудування ... nИlБ~ько~ Налитянсько1 та

nтахофабрики,

flH

виборці робітницю Га­ Василівнv Стані­ лину довірену славську кандидата в де­ особу

І.

І.

Негода,

розташо­

по вул.

Ноцю-

Тут :майже бинського. бачити можна щодня Ось особу. довірену

громадського

Галина Василівна заві· тала до родини пенсіо· нера Івана Демидовича

життя. Тому вже бага­ то разів виявляють йо­ му високе довір'я, ви­ суваючи

виробничу

Негоди.

кандидатом у

Зав'язується

і

;:хІяльність

механізовану

ланку по

вирощуванню

кукуруд-

взяла

відпові­

зобов'язання ланка

на

завер­

шальний рік п'ятирічки

-

виростити

ному

гектарі

центнерів

силос нерів. за

на

по

зерна,

кож­

45 а на

На

по ЗОО цент­ закрІп.:~енlй

ланкою

йшли

площі

дружні

зі­

схо;ІИ.

Зараз механізатори ве­ дуть обробіток посівів. Приклад високопродук-

прац:вникlв

ГПО 1 з них

Під час uих

-

сьної

накрес.1ення партії в і:.1'я св:тлоrо кому· ністичного завтра.

діяльності.

татської

Він

і трудовІ тра:rиuії ра:~янсr.иго на~о.:...··

депvтат­

член групи

тракторної

рахунку на бригади, корисних якої чи~та.1о турбота Це справ. трудопро 3:v1іцнення

ваидидата

за

і

Високі

зи.

дальні

на золотий значок.

51 -

кандидата. Василь Іва­ очолює нович Негода

Аrітаціs.с

Не·

місцево:му від­ году в імені радгоспу ділку пе­ Нірова знають як редового механізатора, активіста

ДваДцять перший ви­ борчий округ, в якому

ваний

шлях

життєвий

148

ск.1ади нор:vш но:лп.1єксу

розУІова

невимуwена

про

В.

сільської Ради Василя Івановича Негоди В.

Ра­

с.1авних

дпчат на

1

ди.

на цей раз балотується

Погребської

Но:\Іуні-ста

хованню юнаюв

депутати сільської

БАЖАНОГО

гостя приймають

nутати

п ятоr

року.

Необхі:п;о сназати, що КО:\Іітети ном-~ кіа;:t :~шнулого

сомо.1у наоули. в~лик?го досвіду по ви-

nоказує праці rивної .1анновий. його щоден­ lЗО показник ний

-140

процентів

нор­

ми.

У Василя Івановича депудосвід багатий

в 1{0дисuипл:ни вої лективі, вміле використання техніки. витра'чання

не

економ· пально-

вчасне ! го І мастила. якісне проведення всіх х сільськоrосnодарсь к

член по­ роб:т. А як стійної ко:\Іісії по б.па· В І. Негода гоустрою вклад в Р'.дне се­

вносить свій те, щоб його ло

ше

стало

красиві­

шим.

Нонкретно. пре;:хмеr· агітац:ю дові­ но ве;~е немає І рена особа. сумн:ву в тому, шо 15 виборuі одн~ червня

nайно

віддадуть

голоси

за

блоку комуністів J без­ партійних, ватажІ<а :мt>­ ханізованої

ланки Ва­

силя Івановича Негоду. К. ДАВИДОВ.

АШ

2

стор.

о

Q

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

свої

кандидата

П'ятниця, 6 червня 1975 рону

о


таращанців~~~§~~

прикладом

За

в СІ 8

Нещодавно Центральний Не-

ДІЮ ~~~fР~~;~:у~:~в~~чю~ні т~~~~r~:ї форми.

Саме

можна

віднести

Але це не завжди так. Спра- 'І лючий,

або,

до

таких

ко-

як його в народі

ва в тому, що від_ходи гор?дни-

називають,

няв

цтва

Грубе стебло і листя иого гус­

Постанову «Про ініціативу

дарства Таращанського району Ниївської

та

дикоросЛІ

сільського госпо- р'яни такі, як

області

по

трави

бу-

Стежки пошуку

рослин

татарник

мітет Номпартії України прий-

працівників

Анатолій ЛУЦЕНКО

ських рослин до цього часу не \

8

резерви -В

\

буднк

волохатий.

свиріпа, осот.\ то покриті твердими гостри~>ш

(Продовження. Поч. у .N9 88, .N2 89). Експонується в музеї і лист героя, в яно"ІУ він пише:

а тра- 1не приваблює тварин. Сапtе че­

тому, що двоє моїх синів пішли, тан би мовити, мої:о.ш

1

полин не придатні для приго- . ноюочнами, .і тому ця рослина І

створен-

тування

сіна

і

сіш>жу,

ню півторарічного запасу гру- в'яне борошно з них можна вибих і сононитих кормів у 1975 готовляти. Досвід Північно-За;році~. Це корисне починання І Хідного науново-дослідного інтаращанЦів знаходить широку стит~тту молочного і лукопасо-

рез це він вважається неїстів­ ною рослиною. Иого вважають зліс:шм бур'яном. Це, звичайно, так. А.;,е з появою нової техні­

робітників радгоспів Бровар-! що виробництво трав'яного боськоrо району. ! рошна можна успішно поєднуЗараз у кожному господарст-І вати з іншим не менш ~аw:ли-

з хвої виготовляти висоноякіс­ ні корми. ця рослина може успішн_о вик~ристонуІс;атись у ви­

щенню врожайності сіяних кор-

ким чином, наВlть будяк може

«Професія захисника

завf\а~ням -

з

ц1єю бур ЯНІВ на полях.

післяукісних

і

пожнивних

: Тому

лшвща- ГJJЯДl трав яного борошна. Та­

скошувQ'тн її слід саме в

Т<шня

проведе~1

в

мене

ше

ГЕРОИ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І. А. САМf'ДЄЄВ.

,

мових культур. природних сіевиріпа в стадії цвітіннн бути сиро.внною для виробни-І ножатей і пасовищ. перегля- і має менше гірних речовин, ніж цтва тр~в }Шого б?рошна. даються в бін збільшення пло- ; у період ут~орення насіння. Першt спроби. иого ВJшорис~ 1 щі

для

сліда~ш і сташ1 артилериста11ш, як і Я>>. Гідна заміна!

підтримку серед спеЦіалістів і ! вищІюго господарства показан, ки, яка дає JІІожливість навіть І ві вживаються заходи по підви-І ВІ_1М

Батьківщини дорога

радгосп1

nосівів нормових культур. цей час. Бopol!aJO із свиріпи. <<~!овожищвсьюш>> ~ри:чсьr:о1 Це основний, але не єдиний зібраної в стадії цвітіння, за ооласт1. В 1974 роцІ :~ m~цІа­ шлях до збільшення достатку свиєю поживністю, особливо за тиви директора радгоспу М. Х:

На стенді декілька фотографіЙ Героя воєнних і після­

воєнних років. Іlід ними Указ Іlрезндії Нерховної Рада Радянського Союзу про присвоєння гвардії рядово~ІУ Іва­

ну Андріііовичу Самодєєву звання Героя Радянського Союзу. Датований він 24 березня. 1945 рону. Хто ж він, цей гвар; ~ї рядовий Герой'/ Іван Андрійович

Самодєєв народився 1~22 року в Налиті. Навчався у На­

литянській школі, а в 1941 році був призваний до лав Червоної Армії. На фронті водій бронемашини . ... Це було в Прибалтиці в липні 1944 року. Радянське командування поставило завдання: відрізати ворога від суходолу і притиснути його до Балтики. В ніч на 28 лип­ ня передовий загін, у який входило два бронетранспорте­

виготов:1ено 1

ри і одна бронемашина, відправився на завдання. Слідо;.t

ВІта:.пнного траr:: яна­

Нілометрів за два від міста Іонішкіса по головній бро­

нормів. Неабияку роль у зміц-

вмістом

протеїну, каротину і

Бородавка

підвищення поживності та пов-

ноЦінності кормів за

а

мінеральних

центнерІв

рахунок не поступається перед борош- го борошна з цієї рослини. ~а

прогресивних

їх

ном із тимофіївни і навіть ота-

спостереженнюю~.

ви нонюшини. Воно цілком при-

корови охоче пощалн цен 1юр~r

атанувати гармату. Фашисти вдруге не встигли вистрели­

стійних корів, а

лока.

ли,

ненні нормопої бази

відіграє ряду

методів

заго-

тівJІі.

Одним із таних резервів є виробництво вітамінного трав'я­ ного борошна високопожив­ ного кop:vry, багатого за в:vrістом вітамінів, протеїну, незамін­ них амінокислот і мінеральних речовин.

В

цьому

році

заплановано

незамінних

танож

було

аміноюІслот, згодовано к_орова;vr близьк~ 40 речовин,

датне ддя годівлі телят і сухов

суміші

з

ін-

тг.арн:.нникш

і помітно прибавлнли надій мо­

шими видами борошна і для дійних корів. Нропнва, осот, полин, лопухи танож мають цінні поживні речовини, і тому борошно з них може бути використане для

Цей випадон свідчить, що татарник колючий заслуговує на увагу не тільки через хоро­ ший склад і співвідношення поживних речовин, а й тому, що він песухостійкий і невибаг-

приготування

лrший

нормових

сумі-

до

обробітку

грунту,

і

~~~ото~~~О ~о~~сптодааf.~~~~~ ~~: шей. тому в майбутньому може вис!роиі'на, в тому чис~і в радгоспі У Г?сподарствах Броварська- вати~я на непридатних для сt­ «Аванга " _ 550 тонн Се- го ранону значи? збільшити возмши землях.

миполкі~Дкій птахофаб Бог анівській

450,

11 '

і -І виробництво кормш можна ~а

п.fах6 аб- рахунок_ гпчюі

рантх

~е наводить

на думку про

сортш мо~лиюсть окультурення цьог?

р.иці і Б~оварському пле!'і~та-І картопю. З картоплиння вихо-І буряну. В ~м~ва~ розвrшуто1 хорепродукторі

по 4ОО тонн.

_

Ниївськіі\ птахофабриці _

дит.~ непогане борошно, яке за

200 \ своІми якостями мало постуі радгоспі імені Юрова _ 300 пається пер~д борошном і_з озитонн. Найкраще справляється з мо,го жита 1 природних сtножацим завданням колекти Ниїв- те!•. ської птахофабрики, де ~же виЗбирання картоплини~ слід rотовлено 110 тонн а в Цілом проводити жниварнами-шдбирапо айон _ 372 'тонни ьог~ чами «Е-0,62/1» або гичкозбиЦін!ого Jорму, який не пЬст _ ральними машинами <<УБД-3А». лається нонцентровани У_ Внкористовувати для збирання м

мам.

НОр

Та, незважаючи на це, окре-

ГИЧКИ

«НИР-1,5>>

не

реКОМЄН·

промисловостІ

дарсьного

сtльськогоспо­

1

машинобудування,

коли з ножни~ poкor.t випусн

агр~гат1в

для

зростає

виготов­

лення трав иного борошна, ця

пр?блема може бути вирішена 1 наиближчи:vr ча~ом. . Навед:ш даю

свщч~ть про

величезІ:'_І

резерви

НОЦJННОСТl

та

змщненнп

кор~юво1 _бази, ш~вищення поr::-

рІЗНОМаНіТНОСТі

дується, бо в борошні, вироб-~ годівлі тварІПІ і на цій основі леному із такого картоплиння,

з?ільшення

мі спеціалісти тваринництва вважають, що трав'яне борошно слід виробляти лише для

буде третина пісну. Не можна винористовувати на кормові цілі картоплиння з площ, які

лшшення тюсті тваринницької продукції. І. ПЕТРЕНКО,

потреб

свинар-

недавно

скотар-

мікатами.

ства,

птахівництва

а

для

і

молочного

ства краще заготовляти сіно та

сінаж.

На фермі

.

оброблялися

отрутохі-

начальник иицтва

Багато _Цінних

у

кормовому

вІдношенНІ дикоростучих лікар-І

працюють

виробництна

відділу

продуктів

иицтва

і

nо­

виробтварин-

Міністерства

rоспІв УРСР.

рад-

механІзатори

за ним

ішли основні сили частини.

немашині зненацька вдарила ворожа гармата,

кулемет. Номандир Логінов наказав ти

-

застрочив

Івану Андрійовичу

розбіглися. У місті почалась паніка. Німці не зна­ що перед ними невеличка

група радянсьних

ннків, вони думали, що їх атакував

великий

радянських військ. Нали виїхали за

зустрілась

місто,

по

дорозі

розвід­

підрозділ

машин з гітлерівцями. Це йшло підкріпдешш.

холона

Номандир

дав наказ: «Проскочити мимо колони». Тількн-но устигли порівнятися з першою машиною, як зав'язався бШ. Почулися крини, і з сусідніх машин поча­

ли внетрибувати німецьні солдати і ховатися в лісі. Все­ редині холони спалахнула

пожежа.

Бронемашина Самодєєва виявилася у ворожому кільЦі. Логінов наказав розвернутися і вести машину назустрt-І нашим бронетранспортерам. Раптом із-за повороту висно­ ЧІша німецька вантажна машина із солдатами. !v1ашина іішла по лівій стороні. Самодєєв вирішив не звертати з дороги і відкрив лобовий вогонь з нулемета по фашистах. Машину різко кинуло в юовет і вона перекинулась. Бронемашина Самодєєва продовжувала йти в голові колони, що рухалася вздовж залізниці. Із Елгави німЦі вислали бронепоїзд. Як тільки броне­ машина висночила на

віднриту ділянку

дороги,

пролунав

гарматний залп. Оснолин ударили по обшивЦі. Самодєєв вміло маневрував поміж вирвами. продовжуючи рухатися вперед. Снаряд розірвався біля передніх коліс машини, вивів з ладу рульове управління. Другий потрапив у бро­ немашину. Івана Андрійовича поравило в голову, спину, руни. Він втратив свідомість. Товариші винесли Само­ цєєва із набіни розбитої бронемашини і відправили у мед­ санбат. . В ту ніч розвідрота просунулася вперед на 80 кіломет­ рlВ, розчистивши шлях бригаді. Бронемашина Самодєєва

знищила

18

автомашин,

тягачі,

4

мотоцикли

3

1

багато

живої сили ворога.

За цей подвиг, здійснений на шосе Шяуляй- Елгава, І. А. Самодєєву і було присвоєно звання Героя. Тут під склом лежить лист Героя до налитянських шко­ лярів. Скромно він розповідає про свій подвиг. Біля ли­ ста книга •Бойові зірни киян:о>, в якій В. Трускалов описує той пам'ятний бій.

5.

0 ХУ ДОБІ- ТЕПЛУ ЗИМІВЛЮ

НАРТИЗАП МИКОЛА ЩЕРБАК

Народився Микола 1922 року. В 1941-ому закінчив З-третій курс історичного факультету Ниївського дер­ жавного університету.

Був залишенні! для підпільної ро­

боти. Під час німецької окупації працював землевпоряд­ нином у с. Налиті від Броварського так званого земле­ відділу. Це він був одним із перших організаторів парти­ занського загону на Броварщині, помічником номандира, того самого невщомого наштана. який жив у Семиполках у глибоній конспірації.

_Досі калитянці ЗВ ЯЗКИ

згадують,

З НОМСОМОЛЬЦНJІШ

партизанський загін, доставляв

продукти,

і

вів

як Микола

ceJia,

МОЛОДДЮ

налагоджував агітував

антифашистську

одяг,

взуття

іТИ

В

пропаганду,

партизанам

у

літкін­

ські ;:і~си. Невдовзі народні меснини перейшли до рішу­ чих дш проти фашистів на діJІЯНЦі заліавиці між Дарни­ цею і Ніжином. Злетіло у повітря залізничне полотно, а в Заворичах водо1шчка. На той час Мшюла Іванович ~иріс до одног? з нер~вників масового партизанського ру­ ху,

про

що

свщчить_ ного

пар!нзанських загоНІв,

Прийшов червень перший літній місяць духмяний піс­ ля

рясних

ваних.

дощів,

Так

давно

ШВ'Идко

очіку­

міняються

пори року. В роботі. повсяк­ денних турботах незчуєшся, ян підійде зима і запитає, що робив улітку. Буде що відпо­ вісти

ру

на

по

це

запитання

трудомістких

інжене­

процесах

на тваринницьких фермах рад­ госпу «Нрасилівський:» Михай­ лові Івановичу Чувяку і брига­ ді з дев'яти чоловін. Як тільки

худобу

вигнали

в

літній

табір,

на ферму відразу прийшли ме­ ханізатори. Вони почали ремон­ тувати гноєтранспортери, доїль­ ні

установки,

Сумлінно

наладчин

водопостачання.

працює

Іван

о

слюсар-

Свиридович

Мосналенно.

Він

зар_екоменду­

П'ятниця,

6

червня

1975

року

в

будин­

зав про своїх товаришів. Нікого не видав. Ось що він пи­ са~ ~ тюрми на волю товаришам: <<Товариші, будьте спо­

юию. Вас !;ІЄ вщ:~ам і за всіх -~ідповім саМ>>. 15 травня 1943 року ного в:двезли в кювське гестапо і там закату­ вали. Так загинув комсомолець-партизан Микола Щербак.

6.

УЧАСНИКИ ВЕЛИКИХ БИТВ

_Велика Вітчиз~ян~ війна продемонструвала перед усім свІтом незламну щеину і

моральну силу нашого народу.

~тенди <<Учасники велиних битв»,

на

яних

імена і

прІзвища 187 калитянців, що билися з ворогом на різних фронтах Великої Вітчизняної війни.

кубіч­

них метрів води. Вона надходи­ тиме у літній тваринницький табір і траюоQ_ну бригаду. М. ДОЛЖЕНКОВ, rоловний інженер.

нерівниюв

Та якийсь запроданець видав підпільника гестапівцям. його арештували 11 травня 1943 р. На допитах Микола три~tався мужньо. Ні слова не ска­

тюку і ремонту машин і меха­ нізr.rів у тваринництві змонту­ вала воданапірну башту Рож­

25

нарадах

загону.

никаJІш бригади Василем Сви­ ридовичем МоскаленкоNr, Мико­ лою Васильовичем Нлимасем, Петром Васильовичем Цапо­ вим та іншими. Уже виконано великий обсяг робіт. Нещодавно бригада по мои­

місткістю

в

з яких проводиться

ку ного батька І. В. Щербака. Після наради 1\Іико.'Іа роз­ гортає ще бщьшу роботу по організаЦії партизансьного

вав себе на монтагю восьми доїльних установок «Імпульс620>>, а т~пер - на ремонті гноєтранспортерів, автонапува­ лок. Працює разом з робіт­

нівського

участь

одна

про~тих труДівників се~а На фото: монтаж водонапір­ ної башти: нращнй електро­ зварник В. С. Москаленко. Фото П. Голованя.

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

-

розповідають

про

хліборобів, вчителів, випуск­

ниюв шноли. У ~яжнии час вони стали солдатами, із зброєю в руках шшли боронити Вітчизну від ворога.

~~Г'-Г'~~ о

3

стор.

о

І


велині rї ресурси , та все таки об:v~ е ж ені. винорн І то:v1 у турбота про їх розу :v·т не стання і відт1юр е нн я ст ає ;:~едалі акт у-

Своєрі;:~нІ~:vт

альнішою.

плане~.и , оголошено

;:J

.

стану

оглядом

ч:р~ня _- М1жна- І

роднии День охорони навколиіllнього ее- І _

_

ред овища.

навколишнього середщ;ища

між США і СРСР. На Цій же ниві наша двосторонні І сячах п у н кт і в досліджуют ьс я проби по­ держава у{:пішно розвиває охорони навколншю, ого середовища . перша в . св і т і всрхн евнх вод . Під пильни м спостере­ зв'язки з Англією , Францією, Япон ією, Радянсьхнй Союз краша, де були н;орстоно об:v~ еженІ гра-І ;.т;енню~ дозорн их пості в ус і води морів, Шве цією, Фінляндією і деякими іншими реч овнн и

концентрації

нич н о допустю1і

но~их

зростаючою

пиша т н с я

Jtаюп, п раво

ту,

охорон і nри роди. З 11-ти великих проб­ .'!ем здійснюється співроб ітництво в га­ .1узі охорони

_1

реІ{ОН с тр уи ован их

}ІКі о:vттІ н<Jю т ь те рнторію

країни.

~Іічно.rо ст; .1 а ду повітря

в СРСР

Длл f;тпначення глобальних

цю да- в апю~фері. Забо\юнено введенн я в д і ю

РадянськІ люди. u: д:зна чаючи

сn!вробітwидтво в

науково-технІ~

npo

ПРИРОД И

КОРАБЕЛЬ

ЗЕМЛЯ -

яні >> . Хочназикорабле:v1 вають нерідно планету тепер Нашу<<нос:v~ічним

про:-.ш слоних

країнам и. На вколишнє

не це середовище тільки пов ітряна «обшивка :~> планети, не

зм ін хіт е пер

створе но п'ять ре гіональни х і одну базо­ тільни її водні системи, а й грунти, і увагою Н <: шої держави до п роблем біо- об єктІ в без очисних споруд. і фауна-все , чим наділила nри­ В останні роки в гі дро:v~етсл ужбі ву с т а ннію в ра :v~ках мережі всес вітньої флора, сф ери, які х вн лю ют ь світ. П рироднє ееЗемлю, все, що оточує на ній лю­

особливу

ре~овнІ~е )'ЮЗІ\іІ;юється~ в ~РСР як ~ле- СРСР організовано спr· с тещ:: Ж"Н

:І!еНТ :І~атерІа,lЬЬОГО ДОО j)С О,(ТУ ЛЮДеН. СРСР Р;ци У Постанов і В ер ховної

« П ро захо:щ по д· а:rьІІННІУ

-

"

u

і КОНТрОЛЮ

ь

за

поnіпшенню 'бруднен ня атмосфе ри, грунту

рода

ме рс;І\ у :vr с тс оролоrічної організац і ї. · р· ·) : дп о н ; дно до одержаних

рів н е м '' ' І. · "~. 1 водои: Х І~~ І ЧНІ 1

роб-

люди

Н2ВНО.1Ішшього середовища

з біосферою, не обійшли стороною наші

<< Рац і ональне

поюю за:1 наче но: стання,

з бер с н;ення

ви кори- і l o O МІстах. на оа га тьох

род них ресурс і в, ;:~б аіі ливе с т аl>лсння до сІс'lадова часпІІН\ прогр а:vш приро,J н -

бу.JівНІІІ.tтва комуні :шу с СРСР ».

для

у на с , як н і де, багато робиться

с.праві, рий приклад у цій бдагородн ій а й на­ твердячи : << Не тільки нинішні, мати повинні ступн і покоління людей можливість користуватися всіма блага­ ми, я кі дає природа » . Д. СМИРНОВ; ( ТАРС).

Г' з:ІлН СІ,J;J І іj С оюз бере акти в н у участь у

П ОСТ J ІІНІІ Х

між народни х о'р га н ізацін, роб :ні рл ."!У ЯІ<l п ес т а вил и со бі за :\1ету охо рон у нав­

п у нктІв контролю за стано:vr п овпр я ног о середовища.

nоб­

Радянська країна подає св і товІ

масштабах.

~нждержавном у

род н о_,qу 1

а~томоо Іл І;н н х

СОТНІ

створено

при-~ \laj)ШJ?y тax

відТІ;ор е ння

і

краї.

рідні

І · . . фІзичн І 1 :\ІИЩ . Анал!~Jуют ься ' · . · .. не1 к:рони . ' ті аб~о і ·н Ш І· п рактичн ~ ·'НПІ : . ·. . . н а п ьномv вико1. · р ащо ристанню пр 11 родннх ресурсів >> ( 1972 рік) 1 Г І~роб:.ологІЧНІ ~оказники. ~Ільш~ · . ян у рІдко . п ~юо.1е~ш роз~ лядаються в міжна­ -

.

охорони п рнроди

зв'язані

Проблеми,

І, звичайно ,

дину.

па ра метрів

j На 70 сте.нц: я х ведуть.ся спостерсжсн - Ео:шшн ьоrо середовища. Зокрема, краї' ня за хі~1ічню.1 с кла до:v1 опадів , на 4 т н- н :нш - ч ле ню1и РЕВ підписано угоду

••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a П ' ЯТ ІІІІ ЦЯ,

ПЕРШІ ЕК3АМЕНИ Хви.1ююча тривожна поrщ ... с І;заче нн. J·чні 3віr за рік -

ську, Софію Го с , ІЗо.'тодюшра Іванова, Олю Дроботун.

'І:рО 6ЩІІНСЬ!\ОЇ CC j)I',\HhOЇ Ш KO .lll розпоча.1и їх уснішно. Так , усі

шестикл асн ики

82

Добрі відповіді дав<J ШІ також

рі;\НОЇ мови та :тіт,~ратуj11!. Зо­

СС Ш1КПаСІІІІІ\И СПРіlВИ •lИСЯ із

псреІ;азоч « !Іі.lотІ;а І;апітана» .

25

одержали

учнів

оцінки,

де 6-б класу, виявили учні вчите.ч см Н. Д. Дроботун . Тут 14 гшів одсржа.1и оцінки «5)) і вісі:~~ - «4)).

ві !(}Іінні

<(І!ствірки » .

38

в ияви.111

Ha iil\r<JЩY пі дготош;у

Пиж,

Серг ій

О.1я Фімн с ю;о,

Чітко й :тогічно відповіди ті,

Іра ІіузиІснко, .'Іі;щ Ii.opou1;a та інші. Задово.1сні іі учнтс.1і сс­ ~шкпа с ни~>ів .1. IJ. Т оІ;арс нт;о та О. С. Ііоро;н,

хто в цьюtу році вперше скла­

дає екзюtсни. Учні п'ятях кла­ з ~Jате­

сів свііі п ер ший іспит

їх вихован­

-

знань

рівень

кре)щ висо1шй

ці ;~;обрс ПОПJ1 ІЩІОВіlЛИ.

УСПіШНО.

ВІІТрЮІ<l.1И

~Іа'!ТІКИ

1\ращюш в обох K;lacax бу ,l и ІІаташ;а Ільєнко, Микола

СІ:nада:нІ Дев' яти ~>лаоІю;и мови . інозс ~тної з екза мени J' сі учні справилися із завдан-

Сер­

Шпак,, СсргіН Пош,овик,

н

гій Ткач, Таня Погрсlіняк

ня~!, ;щваш1 чіп,:і іі продумані відповіді, що свідчить про ве­

п' пти :; :Іа r· ниінші. Біаьшість 1\ів склала ма те~Іі:ниь: у на « 4))

лику роботу вчит е .'ІЛ нім ецької мови О . Іі . I\ oвa;l J, . Особnиво

і

На;J:ю приє)ІНО бу.ч о сл ухати Авр аменко, Ніну 1-і о)Іаху , Люuу

пі ;(ВО )(ЯТІ>

Екзам~>ни

тривають.

Вони

ІІі ДСУ :ІІОІ\ НаІJі : .'І t' І' :JИ­

Пот,овик, Нита.'ШУ Пv.'Іінячев-

n{)

( По ."'!ь ща) .

ІІСІ' < .' tа'І .

ІО. 2о Нов и ни .

J!.ОКуr"ІН? Н Тіl.ЛНШХ

nро грама

дтомогр а:t а»

мів «rаtюк раї н а -~·lJ ;) .

КПРС. з' їзд у кfІ _'": Р :н иву п орї :;(• т

23.10

з:t воду п ' ята.

ІІ ? ;'ІНЇ П<·r еда ч а

ко:нун іст нчної «Кон дюі онгр».

дач. ПРОГРАМА

К ПРС , І! К І1n:,iт\J'r. rю 'І.-:rtю ~_, ,._-пч п арпспш ю! С('">Dст?. р ~~~ НІ\ lU-:"рб иць~ 1 22.05 тов . ~ · :-:11 ;~ іни ті'і' в. К!<М f)

т.

1~.3n к.

Xv·: nc ·; нiii т<'."'<!."і 1!,'' <Секп ;;р п:аоту :' . І І . c rri e~ ). ..... n ::· :~:І н >•. л і: 1~ !·'.

~fІА:'і ~ на

т . х ·..- - ~ ··" ' 'і т

2:? .40 r.r:н ї Г'·~; ;

n :- ;"'tн.:(}~· ·:

С "':> : ·~ '.

І?

9·.3° К. т. «Будил ьник» .

І ~І.З5 Тс·~< с /<ур н ,, .,

сн.- •... ~ ".,_ х

20.05 ;,,_

•< Х ., і С о;с о jп ,

• В години відnочинку•. 13.45 к . т. Конuерт пля працівників легкої nро м н сл оиос ті . · сКраса ненаМул ьтфі л ьм 14 55 К т

;:0.45 до~<~ у r і ;"' Н~ .:J. :; ,, ; ; :І іі с+;і:-:u м t.: 1 ер е к

р ; "і.1

::? 1.1U

;1

:'у ,х І} и » •

за

~ д е нь

випу ск

;о(: о:~ · І ..о:~ іі : НІt іі

~І.О ::і

~ ! nв І tн і:

!).! 5

І<.

9.JU

1\іВ І\0 ~» . Т . <; і\р ;І :... v .... ь. \ і~л,. ки!». вас , « д 'Ія коротке « ТL~ке Оль!J' а іІсhки ~! . І.

10.30

Гі І' НІ~С ТІ'КЗ.

т

т ~ r. п пусн нпх еІ{-

3а:vІ сн ' в 1· чн і Н а .1І: т я н с •,• :оі сс рt• ; tвІ ,().І І!І Іі < І .'! І І J і ~І першІ ІХ С І·(З · > ~! С Н і!Х бi,:JJ,IJJicтc, у чн :в НШІВі! .lИ Г.' ІІ ІбОhі JН<Hl!!H :J ,\'І{])а ЇІІ Сі>КОЇ j

:lІ І СІІІ ІП .l і Н. І'l :Іа І: ;r:я Б <).l О .JЮІІІ ·

рО С' ' Й ': І, 'ШЇ \J()IO!i ;:а .1 і Т Срі! ТУ[JІІ, Г СОГраф! ї та УУІІН'.%1-;d Н а ІJ!, ovry фото ви ба 'ІІІТ е . ПІі

і OOC'iiC f,J(OЇ .1 іТ Є\) <1ТУJ'І! У ІЮСJ, \1 И ­ УчrН!!І\П :.Ja Г)')У НТ ОІ; н ; і В ІІ Ч ЄJJІІ Н І

р іВ ІІ <'І С е;•:І ; П )JІ І і іщ:с С І\: ):1 \ІСН К.'І ~С ІJІ І І іі :Jю;.І :ІН!.l І! f{y;:JC.l l.

відп ов: д ; н а

iH.Illll'(

по ст а нле н і ПІІТання одср ; r; :'І.<а

uc i

<<5 ». .\

Ко ~1 юr а.

Фото

п рож и в ают І,

гуртс;.юп~->:-

в

зібра.'ІІІ СЯ до .П е нін ст, кої кі:v1 н ат и. що б послухат и ро з п оr.ідr. про с ~1 а вн і

u іЕаВІ стооін

кн ге ро їчної боротІ , бн nа .1ПН · С Ь !іОГО

н аро;rу

3

ф<JШНЗМО:v1.

Н а ,зу С ТРі•r ГІРІІііШ Ла КОЛІІ Ш · ня п і! ртн :;анка. НІІН ! :11<1 іі с т с р­

Інн а П а н­ заводу с а,l'ВН ІІ!< те лі ї в н а НокуноD а. В п ам'п-

l'i

при сутн і х

!Jl':IІH і

рок и

О1ЕІІ JІ ІІ \1 )їnност:

~!ЄСЮІ!-(і \3 ІІІ І Х , ; І! :JВО.'J Я :ІІі рідНу 'l : диупного

Моло ді ; га дку

п ро

ті

11, ." . .

тари,

6~·­

н а no;J·

К.

т.

рі!1) .

ІІІфо[)м~ні і ін rt

21 .30 f( .

т.

D

r<.'.1 .... ф і.r: 1. м ,\ фриuі )) ,

пn()rp:-t l\1a

'k:"~г. і n н :\т

з

« 1 1 ас•.

з

(·; r~~""~опи

( Л0 .'1 І,І :<а ) . Пі г.фін<! .:rt. К . т . 3 ;- t.; .:t~ о · : вн іі к о ;і't ~ рт

уч .1с ни~

1

\..........-.

на

звору ш ливу

;устр і ч по :щ р ували Інні П а н ­ І'С .~іїв Н і буке т ЖІІВІІХ кв і т і в. На вечорі З КОНLrерто :vт Dfl · вока.т r, но- ін струмен ~ту пн в т а.l ьниіі іІНС~ \тб:ІJ, . О. (;ИНИЦЬКИИ.

ПРОГ!'ЛМЛ

3fl-

Н а ша Дл я

10.45

1ав r рг.J~.'1ЬНО · ІІ JІіІ Н «Зус трічтtіі КО :'>1баПн овиі"і ГО:&. Тс rtю !ІЇ.1 !. С& КІіі~

( Ужrо·

11 .1!) 1 2 . (І0

К.

Т.

t: Hn. шi

! ОСТі:&.

п ропо н ую ть».

І

f

Богунсько­ вул. Адміністрація .

сантехніки, бухгалтер.

Звертатися

на

адресу:

м. Бровари, вул. С. Ра3іна,

ПОСТІйНУ

(Одеса). ( С і мферо-

ревізор

калькул ятор

і

вантажники

на

базу

і

РОБОТУ

для

7.

ААмініLІ рація.

в

робітни ки

І 1

на

ПОТРІБНІ:

громадськоrо

харчування,

громадське харчув ання,

економіст у nромкомбінат, старший бухгалтер у Літківський

ро д ).

12.45 « В•І С' Ні

вантажники,

адресу :

на

НА

!1..55 10.00

заnо д. (JJJ, PiR). О л. t·tІ!ІІІЧf». « Курорт н

вироб·

Правлінню Брова,рськоі рансnоживспілки

П Є·

УТ

аф іш а. «С онt• чко » . д ітсН.

швачки,

учениці ' швачок, бригадири-комірники, підсобні робітники,

вн·І

р t·да ІІ .

виробничн ик и

викон,роба,

інженера... технолога nродукт ів, майстра

J ве ртатися м. Бровари, го, 22.

і

бо кс у.

ків І І !3 t t'(!I ''Y~ If~, - п !·\О~! к у rн·у 1\ОІІ <І ВІІі ~ 6 i\.1~ fll! :'\ т :: І·ІІ ~ ів . П о H fH~ IIH II . nporpa:\13 кiH1 i(~ H H i -

Кр аЇН И. Я Кі 3Є :\1 ЛЮ ВіД

СС -

в'язальниці, учениці в'язальниць,

секретаря-

цеху.

п.и к ~

(t

виробничо1

гімнастики,

безалкоголь­ виробництву тарного них напоїв, майстра

no

НОП,

ін структор

років;

швейного

ПОСТІАНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

інженер

агента-ексnедитора,

ра-технолога

ництва, харчових

АИТАЧОrе

художник-модельєр,

економіста, лаборанта, ін жене-

ІІ() ('З ЇЇ.

Х у іl ожнііі

(\.ЛР ІН ОЛ.И

16-18

бух1·алтера-касира,

жит-

п уш кінськс

т

лу

22.15

НА

-

зміну

скорочену

комірників,

друкарку,

'осм онав-

r-.уз и•Ін о ,· о

,

верхнього

трикотажу

рооrтникІВ по ремонту торгової

Сал та- ~

11 а ря

"І"'

на

ПІДЛІТКІВ

:tітя 'І . Ху ч ожнііі І

вітчюн >аю'і

"!·:"""""

ся ці;

нt- і1,~uві рне» . :~ :~~ ~оn;,·нис: Очt·виnнс 18.1 5 К. т М ул с ·rфіл.,.; •<Стьоп а - мо-

ворога .

шо

« Кюка

__

16.15 к т тя » . (Ки їв ) .

С В '>І1 0

::ншо ;ІІ 1\І оло'д ; роб ітн н ю І б у.1іІсІС.:І Ь НО­ << Т ОрГ~ІіІ ! J.І>> та ~ІОНТ ЮІі НОГО у п раНсlіННЯ. ЩО

Фабриці

І · НОІ\) у цех безалкогольних наn оїв на літній сезон на 3-4 мі-

15.45 ,;•~;~ rінки

2 1ЛП

~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

РОБОТУ:

НА

ЗАПРОШУЄ

Р~К ».

партизанкою

С. ПРИСТУПКО.

« П rl м'ять :t .

та • .

Н .25 к. т . Фі .·"·'·'

20.10

з

8-й

Розділ

12·25 • Рух б," н сбс з ІІс кн » · n ро грама J 12.55 Н ауково- лоnу~1ирна •Здоров ' я•. ( Ки'ів ). 1 13.25 •. Розrювіяі про ху дож н и к ів• . 13.55 К. т . 1с П р ирод а і люшtна» .

ф і .'І.м

•.JtJf!<тaвa.

ни•.

19.45 «Київська ' nанорама~. cCniJaa f'eap фІJІьм 20.45 МузІrЧиий Гаспарян» . !!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!ll!!!!!!!!!8!1!!!1! Заступник редактора

Музн•ІНа програма « Ранкова пош- І 1РОБІТНИКІВ (чоловіків і жі·

18.40 І<.

Зустріч

1

Бага тосtр ! ііна те- І

житїя )).

лепоr. іс ть.

1'1.55

"'У·

сп·охиу·

23.10 Beчtpat ~·•нии. Проrрама ІІfре. ,&11• ПРОrРАМА НА ОБЛАСТЬ 18.00 HJ'flt . ••Іща. lB.O& о~ ~v.Іt1~Чук: . сВ ~тeuu -Ук,&Т·

nанорама».

Промко м бінат райспоживспілки

..

довге

ранеК» .

п-:-rн: .1:.1ч.

:~.оо Пpo r r -:. ·.j;J,

10.00

«Міжнародна

т.

no

фіJІ~м

Ху.JожиіА

ЦТ

r i ~ Oїf'/\',1;\

іспн ті R

15.40 К.

' ІЕ Р f: НЯ

ї

C:\.. J:i.OT.".

м•JІаоt\а.

•Ходіння

КіиотриJІ огія

гл ядна » .

дН t'•· : ~

К.

«На добраніч , діти!•. Програма «Час• . (М.). замо"Іл:ення К. т. На рий

ків легкої nромис.:t овос.ті.

-~ І··.г'l п .1: ;._!r ькі1 не

фільмів .

(О.І.е-

нayк:oвo-nC)JJY.Іtrp..

К. т. «Нові ме.лодfї року». ІнформаціАна програма с8fстІ~. «Екран молодих» . СатиричинА о6'екп••к. т.

ка:н .

1?..00 • ,\\узичннй к іоск•. 12.30 «Сі.і! ьс ька ГО!ІІfна~ . 13.30 К. т . СьогоднІ - Д~нь nрацівни·

r.o:'.'"'"". :J.i r rrо т )ТІТ ] п е п~д ача.

Програма

са).

19.00 19.30 20.30 20.50 21.00 21.30

ІІ .4; « Висок~ довір ' я•. Нарис.

НЛ ОБn\ СТЬ

Пі' С П'' 'Ц

І !і .ІЮ [! ;: '"" .:~;;, ·,а. 1~-) .0.-) DІ І с т уr; · · :--І С• і\:._,· .1Ю « Г J р r.ІQНіЯ».

.панах

17.50 К . т .

18.30

:~:~~ ;?~.ж ~ В~с~~~н~~~;~:~.Сою3у!•.

ресnубліКи».

17.15 «На них

класи -

.о.ітеА.

.а.ля

Гі м настика

9. J5 К. т .

пере-

!·; !~~:r ,1~·1 J

rІ nR: ' r' ' !.

m.

п ер еn ' дппх

(Харків) .

передач.

~.n.; Новніш.

'""''·"'·" •Сек-

3&8о.а;у са.ома.

\tраці Перt!дача

· комуністичноТ •Кондиціонер•.

НЕДІЛЯ . 8 ЧЕРВНЯ ПРОГРАМ А ЦТ

g,no 11Ра•Р•ма

~ І.аn Л r.·о с;> ;, - ,., " '' е··•. (''. ). rJ("т:н~

Д сбре п'дr от~·nз .1ис я .10

атру лял-ьок. КПРС. з 'Узд.у XXV 15.45 НазустрІч К.OJieK'f1!1BY портре-т: «Соціальний

кн . М. Горьки й. «Єгор Буличов та інші» . Тел евистава. Інфоrмаційннй випуск «День за дне м. .

p<nr

21 .30 к.

л ітературної

J9.30 ЕкраІtізаttія

~;· рсР .

Р :t _:: и

~{·Т>.-...:') ~ •:ої

nу тати

с·Шовкоаа ~j .. Вистава · А.Іrтай·ськоr• т.е·

точка:. .

само-

«Біля

ru синього моря:..

дr-

у

.,; u.в:~~-: п,:\ тn ~.,

з

oG,"! a rт i

nраnівників - Ден• nромислоІІ<Істі . •Товарн-

16. 15 К. т. «СJІава <ОJІдат<:,ька•.

' IR.O~ Наша афіша . 16.55 Зуrтr;і 1І внr-о~нів Б arл i iiu- 1\t:ro ви~ І 18 · 0 ~ LJ.иркова програма. ot.:py:·y Л.tіі nоо!І ;"' ТРовс ь- 18.45 ХудожнНt теле фільм бор•!Оrо t\ОЇ

JІегкоі

(Днinpone?-

14.45 К . т. Для дітей:.

ОБЛАСТЬ

Нд

дружби•.

Народу:..

Іfі .Зn 1\онн rрт.

МИІЮЛАЄІШО .

------------------------------------------

.

пере-

Пр9грама

ровськ). Сьогодні

14 оо

«Вісім-

фільм

Художній. ках » . надцг.тий рік • . Вt'чірні новини.

6,vтJr

Caep.r.·

JIOB». •ОрбІта

13.30

rлядачів. мупо

т. На замов~1ення · «Ходіння Кінотрилогія

21.30 К.

«Ук~

15.:):5 На ша афіш а . XXV 16.00 Н ~:~устр і ч « Co нi<'.1 t, нtti1

1

футбоJІа: з СРСР Чемnіонат СКА (Ростов). •Зоря• 20 .45 < На добраніч, ді ти!• . 21_00 Прогр ама •Час •. (М.).

філь-

і

88J)О,І.~.

(Львів).

антракт. 11.00 «Містам і селам УкраТнв зразковими». (Херсон). •ЯкІв фіJІЬМ 11.45 Художній

19 _00

nror· rлмд УТ 1n.20 Наша афі ша .

10.35

«Гидке

переАач.

ПРОГРАМА УТ афіша . радянський

Наша «Ми

10.00 10.05

11.1~». ~ (Донецьк). ~ t ••ln «дІІРІатка - х .rr оnчІ1КИ». . ~.00 КmІТ•.грт тріо ба ндуристок. «Вісті». програма НО· І 1&.30 ІнформацНіна

з:н.:ін• t {'~~·~ і

прог rама

nрограма

JІИС·

17;00 х~-1\ожній теле-фільм. «Віра і Фе- 1 10.50 МузичинА

« '~ас », в с ту ,: і ;-1 Остан хі11 іь . L(тра _,и, ні! КfНІІІ~· рт. 22.50 К. т . 'ІсмfІі nнат Єв~nпи з б оксу. вини,

s ІЦЦ• лу «Пригоди в Африці-.. (2 c:.eрія) . 21 .00 Інформаційна програма «Час"». 21.30 Спортивна програма: 1. К. т. Чемпіонат €вропи з бокс:у. Фtна.n . (Пол ьща); 2. 1(. т. Чемnfо.. нат €вропи з баскетбма. (Юrекові:· По закІнченні славія). ин,

К fРr ~ н и » .

110-

20.05 К. т. Художній теJІефіJІ~М

шtк :-. .

'

-

19.45 К . т. «Пісня~75•.

3И tІІfОІ·о уч І-t.лища . (Херсон) . КПРС. XXV з'їзду Н азу стріч ко.'Іективу портрст «Соці а~1 ьний заводу nраці ко;.,уніС"rнчної « І(ондіщіонер». Передача шоста. (Харкі в ) . J4.2Б Філ І.м-ко rіцсрт с Музи~ 1 ниИ фестив :tл ь 0 П яr н у». І .J .с-~~ «ТрІі~;у на мо,•1 одого деnутата». I5.JU К. т. Д.nя дітей. «Зелений воrза

СРСР-

вини.

13.55

тглсnо -, І S .ІО «Jr.кон І м и•. (Передача fіа с;• тоо,, р; ;і но'і тами г.1яда1Ііs) . в іс ті . І . Oль;нarІrr-.JH1 it . ~~ т с! к~ J.;,{'l- ~ Мультфільм J6AO Для д ітеJі . &- И rо :.д. і.1 ротr: е ;'!,OUI'C ЖИТТ Я» .

« Пам ' я:п,».

Шукати•.

n~pepal

В

ІтаJІП.

збірна

19.30 Пре м'єр а

2t.nn Ін(~ОР"-! :ttІ і і1 на hiJflг!" ;.~.~~.,a кон : ~. срт·. tа 21.30 (';: ЗаrІрощує

«ІJІИ

збІрна

футбоJІа:

з

стрІч му-

Х ерсонського

учн і в

13.25 К онцгрт

( Квїв).

В.

В.

фіJІьм

17.00 К. т. «КJІуб кіноnодорож~А•. 18.00 1(. т. МІжнародна товарисІока sy-

Програ м а пгргда•І. НоvІІнІІ. К. т. Гі ошест11ка. К. т . « О.~ІІн за всіх. єсі за о:tноro • . (Лсні tnрад) . корот ке 10.30 І. О.r.t~ ш ::!. нсr,киі·і. «Такс довго жн тт " " · Б а•<tтоссрііі" а те.rІсnоа:с ть. Г'оз ;1і .1 ї·іі <: Гос І і ». ::::;: 16, Б ·1 r.1 іі\с ь кого виfор •1 ів v v Зустріч oщjyry Дн ;г.rа n с тро в· внбор•юго ської оЗ,:'J. <l,: ті з ..:·:a:JY .itaTO:'o1 у н е V:~ л. и У [} С Р. f3 .:> р,nпннї nу;о;та КПРС, 1 1. ~( Л -::н~т(J :о ро ч ~-:rно м ІН.' Р<І.! им cc-к ~r(')':t!"' c ~J tlK l\. o~-1 n <1ptц~"... рбицьким тоr:. Уr:nа.їн и тії

ВОЇ прщ і вчи телів і учнів. В.

ментальний

цт

9.0n 9.05 9.1.; 9.30

(Харків).

«51> .

16.10 1(. т. сДіти )(раїни · Рад•. Jlоку-

'ІЕІ'ВНЯ

6

ПРОГРЛМЛ

радгосnробкооп,

будівництво.

Звеr т а т ися н а адресу: м . Бр овари, вул. Київська,

~

!

148.

Правління райсnоживсnілки.

по.оь).

~q~~~~~~~~~~'''~~~~~~~~~·~~~~~~~~q~~~~~,~~~~''·~~~~~~,~q~~-~~~~~:~~~~~~~g44#Qq-

1

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• - орган Броеарского горкома Коммунистической nартни Укра иньІ, городекого и районного Советов

депутатов

трудящихся

Киевской

области,

І

НАША АДРЕСА: 255020.

м, БРОВАРИ,

вул, Київська.

154,

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-3-82. gаступника редактора - \9-4-47, відповІлального секрета ря. відділу сільського rосподарства. коресnоя· лента .. МІси< вого радІОмовлення - 19-3- 18. а\ддІл\в nромисловостІ, \9-4-67, &~ а совоІ роботи. фотокоресnондента -

І

Газета аиходит•

~·я~~;~~окj ~~~у, Е>бсяr O.S формаі; газети сПравJІа•.

~,~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~·,,g·--~~~·~~-~--

іНДЕКС 61964. Броварська друкарня Київського облуправдіння в справах видавництв, поліграфіі і книжкової торгівлі, вул. Київська, 154.

Зам . 2732-11.305. с.г

-

#91 1975  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you