Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

РІК ВИДАННjI

€ДН~ЯТЕСЯІ

32-!

.Nt 91 (8143) ВІ8ТОРОК

3 СЕРПНЯ

1971 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАионноrо КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

ЦІна

КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

р.

2 коп.

ВОНИ СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ В радгоспі «ГоголІвський» закІнчують збираШJЯ озн­ миии!;,а всІх 1042 гектарах. Найкращнх успіхів добилися комбаинер ГРИГОРІИ ОВИРИДОВИЧ ТАРАН та помІч­ ,~ик комбайнера МИКОЛА ІВАНОВИЧ ПРОСКУРКА.

Оони комбайном ОК-4 з початку

сезону

зібрали жнто

І пшеницю з 140 гектарів і иамолотили 3200 цеитн~ріВ зерна. Комбайнер МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ ШАНИЦЬ­ КИИ з поаІічинком АНАТОЛІЄМ ФРАНЦЕВИЧЕМ КОВАЛЬЧУКОМ зібрав урожай з 139 гектарІв І намоло­ Тив 3000 центнерів зерна.

.

*

*

*

*

*

*

ПеРшість у соціалістнчному змаганні· на збиранні зернових у радгоспі «Жердівський,> посів колектив _!~гaтy, де КОМбайнером АНАТОЛІИ ШАНОВИЧ МАНДРИКА і помічииком комбайиера МИКОЛА УСТИМОВИЧ СИ­ ДОРЕНКО. На їхньому рахунку 105 гектарів зібраноl озимиии. Якість роботи відміниа. Самовідданою працею на збираииі врожаю в радгоспІ «Русанівський,) відзиачаються комбайиер-комсомолець

ПЕТРО ОНАНОВИЧ РЯБИИ

-

.QНАНQВИЧ

!!79

та

його

брат

ВАСИЛЬ

ПОТОКОВИМ МЕТОДОМ

помічник комбаЙиера. Вони иамолотили

тонн зерна

озимих. З кожного

гектара

пlдібраиоі

ПЛОЩі намолот стаиовить :не менше 30 центиерів, деиь братннамолочують 40-42 тонни хліба.

*

*

а за

хл·ібороби ниі вимпел у,цal})'ника Ж'нивнorо Ф~mу. Від НЬОІ'О ·не вtд.стає ОЛе'К.С&В'ДР ТlПlotфійавич Кремєць. ту;ва!Лися осООлIfВO ста,рапно. ВОіІИ ,Мин-ає ПЄВН'ИJЙ ч&с, по СИl1на.лу ооладнали 1ІІ',ять ко~байн1в со.ло­ піlД'Ї\1ДИТЬ шофер :В. Г. Субот.&в­ монодрі6нюваЧIl!МИ, за6еапечИJIИ сьКИЙ (ф(Л'() ,сП{}lliва) і золоте зер­ Пlричена'Ми. Тепер Іпожнивніреm- но ВIfвантмюYlEn'ЬСЯ В КУМВ авто­

*

До

Першість иа обмолоті озимих серед механізаторів Кали-

тянської птахофабрики тримав комбайнер ІВАН ІВАНО­ ВИЧ ДМИТРЕНКО. Він підібрав валки пшениці на 89 гектарах, намолотивши 256 тони зерна. Щодня -з бункера Свого комбайна видає понад 40 тонн хліба. По 35-40 тони за світловий день намолочують ком­

байнерн

АНАТОЛІИ

. ПИЛИПОВИЧ

ХРИСТИНЧЕНКО

та ОЛЕКСІИ РОМАНОВИЧ БРЕДАк.

валовий намолот їх агрегатів становить

З початку жнив

202-232

очолив

че'Н'ня, л. Іна звільненИlХ

Незважаючи на те, що ма­ теріали доводилось транспор­

40 кі­

розмах

лометрі'в, монтажники, муля­ вчасно

справи­

лись з своїм завдаиням. Всі

підсумки

••••••••••••••••••••• Оперативне молока

ІІа корову в господарствах району

за

І

серпня

1971

ІІазви "(I"ГJOДi1I1Cl о

року

величезних,

стали

яскравою

демонстра­

цією

дальшого

піднесення

спорту.

Встановлено 18 світових, 19 європейських, 31 всесо­ юзний рекорди, поліпшено 88 на'Й'вищих .цосялнень спартакіади і 237 союз­ них респуБЛіК. 114 спорт­

~...:

:.-.

І ~.~

сменів показали результати на рівні нормативу майстра

<'Ох

-t· ~~

спорту СРСР міжнародного класу. Вінцем змагань став

.;'-

І-

виступ штангіста друго! важ­

Р'адгоспи "Пл о,с.,'IВІС ЬК fj и» ':,мен,;

Кі,рова

':І",еНl

Що,Рlса

,(\Кра~IІ,Т)ВСl,КИ ЇІ»

«3аВОРIЩl>киіі»

. ~а.н,'IВСЬ),ИЇI» «3 10 ІР я» «Л·:·Т.КIЇ·В'Ш,к·иЙ»

«Б-оор и.цьк и и»

«Т,реБУ'х-і'ВСЬКIІ'Ї\» «З аlJ'f;Л ЗІВИ І! Й»

« Гог{}л:;в~ький» "Же,р,ді;IВСЬЕиі1» «ВеЛИіКQДиме,р<Ськиi"t»

13,2 12,0

-0,5

10,2 9,2

-0,8

9,2 9,1 8,6 8,6 7,6 7,5 7,4 6,8 6;4 5,0

-0,1 -0,2

+О,Г)

-0,4 -0,6 -0,3 -0,1 -іО,2

+0,1 -0,8

КаJJНТЯ.ИlСuка

Сi')ЩJЮЛіК~8Cl;ка

9,7 9,3

Бoq i~!i!I"IB<:bKa

8,6

-0,,1 +0;1 -0,8

ЛJreМ-

пІТ а,хоре."'І)ОI)])У'К·То.р

Пле;МIЗЗIВQД «РуJ1lН!Я»

кої ваги В. Алексеєва, який сім раз поліпшував рекор­ ди світу і «підніс» світовий

рекорд у триБОРС'11Ві до 640 иілограмів. Прикрасив ви­ ступи легкоатлетів біг В.

Борзова, який встановив єв­ ропейський сеиу,НlДИ на

8,4 7,2

+],,1 -0,2

-

20,2

рекорд 200~MeТPitВЦi.

Виріс наш олімпійський резерв. Спартакіада відкри­ ла імена талановитих моло­ дих спортсменів, таких, як плавчиха І. Терешина, стри,

бун у висоту п'ятиборець В. багато інших. Спартакіада тільки

ПтахОфабрики

ПУIХі;IВlськи,i"t

цих

Всесоюзних змагань. Два тижні ФіналіlВ спартакіади

радянського

;шеденнл надіі\

ПОТІУк<Ова .роботл.кипи.ть ,п,РУJIt- ку -

НО'. ОдИН за одним iAyrrL етепОО!і

,ниці ('фот0 вropi). ПOlJIереду -

Зерно на T01t'Y &ЧНЩJl~ТI1СЯ, і,в;е

ся посі,вниіІ:

тисячі

184

культури.

фото

иолewrив:ш

9

Майже

фіз­

мільйо­

но:рм:аТtИВи, а 7 тИіСJtЧ -н:ор­ му майстра спорту. У фіна­ змагань

спротсмени з селеНlIсХ

взяли

254

пунктів

участь

міст, і

сіл

на­ кра­

їни. Такого представництва на найвищому спортивному рівні ще не було .

У напруженій боротьбі головний приз Ради Міні­ стрів СРСР за перемогу у загальнокомандному

заліку

вперше

завоювали

атлети

РРФСР.

І не випадково.

В

респуБЛіЦі поліпшилась ор­ ганізаторська робота, багато уваги

придіЛJlЄТЬСЯ

спортив­

ному вихованню молоді. На ДРУіГОМУ IMicц~ M·OOНIВlRi. Третє місце заЙНЯла коман­

да УкраІни. До. п'ятірки увійшли збірна Білорусії і команда ЛеНінграда. номірним є успіх руських

вперше

Зако­ біло­

спротсменів, піднялися

на

не четверте місце. кіада в республіці

які почес­

Спарта­ проходи­

ла ці\1ЩЙ ріlК, за ооаРТaRіЗіД­ ним заліком змагалися мі­ ста. села, спортивні клуби заводів, інститутів.

У'Ч3JCНИКН V ап.аlртаil~іади нapOlдi'В ОРСР РOOlCТaJIИС8 до нової зустрічі в Мосиві У 1975 році. Вогонь спарта­ кїади знову запалає в колек­ тивах фізкультури підприєм­

сприяла

в містах, областях і респуб­ лlilках. ПЇіКЛу;ваIННЯ .парТі'! і

ємств

не

майстер­

уряду

ширення

шеНlНЯ

масовості

радян­

спортивного

руху,

повсюдний прогрес фізично! иультури. В спартакіаді взя­ ли участь понад 44 мільйо­ ни -чоловік, яКі представляли

Ф<lТО А. К-ОЗ3К8.

нів з них виконали розрядні

ностІ атлетів. Не менш важ­ ливий її результат роз­ ського

матеріал. На

в.нИіЗУ: &lвrocaillООКИ'ДИ Г. І. "'зю6..

агрегат Івана Jlковича СеМЄlнога. та В. Г. Су60товсьиоrо ~спор­

Р. Ахметов, Шмельов та

підвищенню

crr- '

~ Т.БаIРИННИЦ·J>коі фе~.

КОІра1блі, ООМОЛОЧУ'ючиваЛRИ пше- на ПРОДIliЖ ~ермві,підгO'roВJlJlqм,­

лі

Згас вогонь V Спартакіа­ ди народів СРСР. Підбито

основні роботи вже викоиано. Та це й не дивно, адрке в колективі багато досвідче-

про середній

Ноа тік

ДО ОЧІІЩУ.вaJlьних ма'Шин, а

На ного ма.шині ,мw~рить черво- тують зерно і ПОЖlнивні рештки.

ВсенародниМ

справі.

тесляри

площах це ,Пlризн,\чеIml:Я: зерно -

===========================

Чорний. Більше 40 років життя віи віддав будівельній

ри,

причеп

негайно лущить~я C'J'є{}В'я.

О. ПУРДИR, виконроб.

ветеран праці В. С.

тувати на відстань до

На:ПО:ВНImИЙ

ту,ються з :поля на міс.це призиа- под:рjJбнен,ою соломою водій при­ кр.іпmoє дО' .'Шини і везе на M'fc-

них робітників. Найкраще працювали на новобудові А_ НеВіНчаний, В. Кубар, Г. Гуль. В середині сеРПНJl гастроном змішторга буде здано в експлуатацію.

ие у,правлlния тресту «Укр­ торгбуд» розпочало в Бро­ варах БУДіВИИЦТВО гастроно­ му иа 17 робочих місць, що напроти центрального універ­ магу. БригадУ будівельниКіВ

жнив

ки GДН(}1ffi~!Ю з зернО'М тр.ан()пор- СМl~с,КИ~.

ТОННИ.

ЩЕ ОДИН ГАСТРОНОМ У червиі мииулого року КиІвське будівельно-монтаж­

нинішніх

р,цгмпу «ВМИК()ДПМЄlрсь,киіі» го­

та

установ,

про

на

розвиток

сього спортивного

селі

і

радин­

руху,

ХХІУ ,з'·ЇіЗДУ

рі-

КПРС

В!ДКlРИJооють .нові мomлИВQС'1"Ї в розви'l1КУ маоо&ИJX вlWm фІ­ зично! иудь~ри ic~y.

;.-

~-

(Нор. ТАре).

Сесія ВерховноІ Ради РРФСР

30 лlfl'JJNl ;]І :Мооеві 38ltШчил& J)(JOOТY ,перШ&. сесіоя ВЄJ)хО'ВИоі ~ди Р,PФQp BOOCЬilf!OO'O OltJIИКМl1lЯ. Cetctr oбrо:ворнла ва.ЩllIІИ.я РІД д-eJIY'l'а. fl'IlIу.цzцп ресnyбiіп ilIО ВmtGИаниюpimе·вь ШУ з'щу ІШРС, Щ)nIн:JlJlа 3IlIJЮIfИ «Вро ра­ йoomy P~

,в;eвrraтiв тp'f,1{JllЦП

ррфор» і «Цро Idcмсу, рalOlИ1l')'

в iIlWМ

P8l,1ty

,1{~mв '1'p,~

на JЮ3l'JlЦ _і egц )'МІП

h-

еntQlЮi .e~ Iqxо.а РаА& рPФOl'

~

з&cryDll8tв

го.лови РUilli'll~ів і lfiвkrpїB

Рooikькоі Фщ~.

(ТАРС).

------~.~-----------------

DОaJIАСЖИ КРАВ СВАВОЛП Зrmtбoкою тривогою сте­ жать радянські люднза ·по­

.

РРФОР», а Т&І&& заRОІІІ ррфср ,qtимll • СУ~I.аоии ГHl8нo за­

еудЖум>'ІЬ СВ8JiOЛІО судансЬRИХ П1JЮ QЩ]ЮН'У ЩЩlов'Jf. ДооY'l'8ТИ заТВе})"НЛИ сма,а; і маct'eЙ·1 наполягають на· Не­ г8ЙJt9МV ~рмп.иненні ]JCOре'fCИCaX l'ОЛЇ1в lІІ()ICIfіlиих КОіІІіоеil'ВерховJЮЇ репресій -JqЮm иoiiJнlстlв та Pa~ PtPФGр. BYJI() ~HO інших прогpeєJПtННХ сил краІви. yКaSИ, прнlwrr~ в П&ріо... між ее­ ця вимога ще раа DPOJJJН8JIa

сi:JDIи.

на

Мітингах протесту". ЯКІ. IІlд­

Сесія OIIJ.paJIt ClCМ;\ IpesQi булися в Москві, к.В1, Льво­ Ві, Миколаєві, Херооиt, :КірОво­ Bepx~ РІЩИ PlФCр. fOJf8В01Q

ПреаlQii Вt,pxtllВlloi Р&',1l;И РРФСР оора1lИЙ ,в;IOy'rат М. О. Ясн••• іГО'JЮв&

Ра,ци мmітч>ів ррфср

,цеПf'l'ат М. С. Сн......... ІЮДІВ

граді та ІШDИХ містах вpatви.

Резолюціі мl.тингів

н.а,Цісла­

ні ilpсу.lpнcыкоо ІЮСО'щ.сua в

Радянському

Союзі.

(РАТАУ).


ТРУДЯЩІ нашого раЙОIНУ ІЗ

великим

ХХIV з 'їз,Ду WПРС та, ХХІV :з ' ї'зд у Ном­

Іпа,ганду

економічних

с лу ха:чіlВ

па РТ ;'Ї У,j{іра,ЇіН'И, Д у~реКТIІ'В.и по , д ев'ЯТ,ому

знань,

наіЙ,НОВ:IШИМИ

знайомити

,досягнення:ми

,н,ау:ки І те~Н:IКИ.

IП'нтирічному ІПла,ну . Вслин а, роль у ЦІН­ Р О І, О,М У роз 'я с н енн і цих і ст о;ричних дOl,RY­

У бшгаlТЬООС паРТОІ~ганіі,за.ціЯІХ райОіНУ , вже Н3іІіРQма~иВlCЯ JпевнИІЙ досв,Lд у про-

Пор е важна 6'льШ 'е ть ,первинних оргаНі­ :lац і й товари с тва «Знання» добре УСВ;'

1!I~eнH, i екшюм і'чної Щ>Qпага.нди. Добре в цьому 'ВіДнош е нн: lІ1останлена .робота на з аводі IІ1QРОШКQiВОЇ ,металургії ('секре­

мснті,в н а"1 РЖНТЬ л е J{'фй.н ій ' лроша,г3lНiді.

ДО\1 ; J ЮЄ

п ос т а,в л е н ; іпер ед

ІІИМИ

тар іпаР"І~КОМУ

аав,да,н,ня

і

п о м : тн{) аJ, ТИ'Біі3Уіва ла с вою роботу. : З а р а з rпр о'паганду ,ріш ень .п а ртії в е дуть 1274 ле'т-.тори. За шість ,м k я.ц;в 'ни­ нішнього

rЮ J<У

ними

Іпрочит ано

:l на,чн : . Й

Л1, : р і

;р оз шири ло

,}юло

ня. Тому

Коротен.ко, rОЛQва

ня» С. п. Сюсюк:,н), на 'заВОДі «Торг­ ,:w аШ1> (В . О. Бол,до.вк:н, ,Го В. Кузьмін), в ра.дГОClпах «требухі,в'сыи,й» (М . П. г, рінченко, І. О. ОсадчИ1Й), «Літкі,всьашй» (М. М. Прожщен,}{о, О. І . СтаСЮI() T <l ' і,mіJIIХ . Про,т е в ряд: парт.і:ЙНих орга.нізаЦ l,и

4771 с л уха­

'! і в . Л r,J{'ТОРИ ста л и част іш е зу'стр і,чатнся ,:з ро,бітни!{ами на ,Підпрn,ємствах, в рад­ ГOlсл а х і Іпт а хоф аібрпках, 'в нлу:бах, бу­

IПИlтанням

на

л о В'н і

'С,JНЩ і а л.і,сти,

ла,рті ,й<ні,

за-

3.авдаввя

р адянськ І ,

проф еП і ЛКОНі пра.цjВНИЛШ.

Ан а лі·з ."1 е,JЩіIЙНіУї Iп,Ь()п аг ан,Д!! в районі

за остаННІ

рокнго,вЬ,рип,

.пр о ТР, щО

• u

іпол іfrшила:ся

Я:J{іс 'ГЬ

л ен.ціЙ ,

зро,сла ленто'рська майстерність. Наші лектори стали глибше і всебічно висвіт­ .1юВати лита,ння в,н,V'трішньо,ї і зов,ніlШ­

ково'тео ретИ'чниlЙ рі:вень, вна(:лі;До:к чого

в,оді

'їід еЙJНlQ1ВНіХіОВН а

с ус!піЛЬ,Н О -lпол іти'чн;

т е ми, ШО

пробле­

. ' ..

у

суопільному

Jiекц:Ji :по €lНономі'чoНt:1Й xi~IHO

ОХОО1ити

ни,-

тусоЦіал~зму

ну

['ОЛОБН()ІЇ у:мови РО;3ВI4Т,КУ

,fюво-техн~ч.ного, прогресу.

-

Н

ві'дсіЧ цим

н е сти 'СОТНЯМ про

j,цеологі'ЧНИм

'СОІціаілсти:чне

суопі,лнство,

!(ОМУ,Н:ІЗМУ ІВ ,наШ іlЙ ,кршУ.н.і.

1tо'тр:бно ,по-

РОД

а

Н Н Я Ж е -

допомогою

потужних

пре-

дрібне

вугілля,

вагони

сів на заводі порошкової ме- дять у цех. (Окалина від­ талургП виготовляють найріз- , ходи, що залишаються при виноманітніші деталі . Багатьом . готовленні сталі на прокатних відомо, що своїми властивос-, станах).- Грейдерний кран подає тями ВОНИ значно міцніші від , сировину.; В бункер над сушил­ одержаних із звичайної сталі НОЮ. ' Тут кількома агрегатами і. не потребують механічної оБО' управляє Люба Малюченко. робки . Відомо також, що сиро- КОмпJiекс могутніх пристроїв

ра­

сушиться .

Через

виною

для

л,ей

заіЛ,іtзiниlЙ

є

виготовлення

ООрОшо:к.

Д~Ta-

ПI.ДJфРЯється кожному її рухо­

Апаратник уважно слідкує за навантаженням на прилади. До­ свідчений робітник слухом вловлює найменше порушення ритму

Люба

стежить

за

постійною

і

враз

усуває

пошкодження. Дякуючи безпе­ ребійНіЙ роБОТі млина, він опрацьовує не менше 25-30 тонн

сухої

окалини

за

змІну.

Якість помолу, як правило, ви­ сока.

Значний

п,ро.. , вІ.

те ,не К10'ЖJНОМjУ .вiДlOiМO, що ПIРО-

верстата

дальшого

вплив

на

якість

опрацювання

окалини

цес одержання його не такий IJже й простий, як може здатись на перший погляд. Ми РОЗJ{ажемо, як працює на вигото.вл~нні ПОРОllща зміна М. І. Доморацького . Заванта-

завантаженістю бункера, за режимом ' температур в сушильній печІ, перевіряє справнІсть шнеків, елеватора. Вона прекраСН9 розуміє, що БQротьБа за ІВИСОКУ якість порошка почи-

мають шихтувальники. Ми зу­ стрілися зі старшим апаратни­

шені

нається саме тут.

заводу.

окалиною,

схожою

на

ком П . П. Нривошликом на йо­ го робочому мІсці. Петро Пет­ рович працює давно, він брав активну участь в будівництві

Операція

шихтовки нагадує

виготовлення лІків. У СУ1воро заданих пропорцІях, у вІдповІд­ ній послідовності апаратник змІшує. водночас кілька компо­ нентів: окалину, сажу, пек, ка­

талізатор . Протягом 40 хвилин сумІш змішується, передається на

прес,

рає

спресовується

форми

тером

брикету .

шихта

І

наби­

Транспор­

подається

до

пе­

чей. На відповідальностІ апа­ ратника не лише робота при­ CTPOLB" а й, ЩОНlaJЙi!1OJI1Oв'н~ше, наданнlЯ

Пі()!РOlШJКіУ

КОЖНОМУ

в~доов.j,дних

печах

проходить

чотирьох

годин

Не . менше тУ!Plбот ІЛ'РО На!дію Сту,рко IІ1РОЯlIИIJJIla заіВіlдуюча .lНД­ ділом тал8.lНТереї О. І. Ю!Мна­ цька. .вона lНаllJЧJ{ла ДіБЧИНУ «c€l~peтlв'. РQЗГ8.iдYlВатИІ намІр ПОКУіІЩя,J>OIЗIYIМiти .сма;ки і lВ,ча...,.

.но 33l!ф(J111Q.J1y1Oи ну .рі,ч. КipalВaткa,

СУ'Кн,і чи !CO-роч!КИ. Це слід ,нага­ дати КОІЖному П<ЖYiПlЦеВі. Тут потрібно маlJ'И lВ!мtI,НН'я ,І НialВlть ~ИоСТ. Нин:! НаДiJЯ Сту,рно ХОРО­ ШИІЙ lІ1,родавець, І1~У1ПОІpr комсо­ МОЛЬСЬКО! БРИlГа,ди. :3аслyrовує УlВaJГИ: танОІЖ іробота В. Ада,мен­ ко, Л. ,ГУЩі, В.ЛЮібеНКlа, Г. Пи­ рожка.

Або lВiізьм::мо ГР,уttюprа Bi~дi­ лу ПОІд3іРУіН'К.Ьв. Вале.нтину Мар­ чинсыу •. Вона ~e !Виховну ,ро­ боту ~epeд камсомольців мето­ дОМ ОСООИСТОГО прикладу. Про­ данець ~. щоб J1ЮДИ БЇід її п,р ИJllaВ ку'

працює

колектив

ооіlн.аНlНЯ

процес тем­

досвідче­

БРИlкет

оо­

ступає у порошкове відділен­ ня, де знову розмелюється. І хоч тут все віддано в руки ма­ ШИІН'И, апatpaТНИ\ЦІЯІ ГalНlHa сФе­

панІвна вкладає

Острищенко

1

свою

частку

щедро праці

в

загальний потік, значно покра­ щуючи ЯlюіlСТЬ ПQроіІЦКа. Так, кожний окремо, вІддаючи вмін­ ня .і СИЛИ, IВІКлщд.ає свою ІІ:РaJЦЮ у пІдвищення якості майбуТНіХ деталей. Приємно усвідомлю­ вати, що зміна М. І. Домо­ рацького

лі

з

кращих

початку

року

витримує

Б

чис­

високий

темп. Результати праці очевид­ Н:. ПJ>Olд.У'КіЦ:,я, кку ,видаtЄ змі­ на , завжди високої якості і використовується не тільки на своєму заводі, а й поступає на

інші

підприємства

країни

і

задоволені

3 !Метою зamOl3ичення кращи~ мe~bв обсЛyq'QlВy:ВЗlН'НЯ д,ра.ЦіВ­

них печових, таких як ЛеонІд Пилипо.вич Софіна, Віктор Митрофанович Бондаренко, Геннадій Петрович. Городилов.

Після

lВідхоДИlЛИ

вибором і1ІО'.да.р.УIИ1НУ. ВалеН'Іи'на володіє QJVI6шстю 3аіП'РОПOlRу:ват.и товар, В'~дч..V'1'И .н,астріlЙ ПОКYfIIця,

пературі блнз~ко 1200 граду­ сів вІдбувається так званий процес поновлення. На дільни­ ці

!ЙОМУ 11'. прЯіЖК.а. rffl

гуiJ:03ИіК .має lВіДlюв.lдатИІ ІКОЛЬОРУ

по­

при

Н11Д­

ДOlпо­

підіlЙде 'ДО того чи ,іНlШОІГО фасо­ НУ 'та ,вьну ЛЮДИНИ, поЯ'Снювала, ЯІК 'Іфаще ,заlП.р.ОІІІОІНYlваIl'И той чи іншиlЙ тов,ар.

у

спікання брикетної шихти. Про­ тяго.м

.к.ривоm.

'llIPил,авок

в УlчеНИ1ці СМа1\И< дО тка.нин, ,роз­ пов:,цаJIia, !Який ,матеріал н:раще

влаСТИlвостеЙ . Далі ми зупиняємось біля пічного вІдділення. У величез­ них

:за

маlга,ла Уляна 'ТРО~Иlм.jIВНІа l{ри­ ВOlШли.к. Вона IВмLло lВююву,вала

послі­

.лектору

стала

ДіЛ,уТК3іНИН, ,iJй лост~йно

' дalНtь "ЮМУіні,сти!Ч'оого БYlД:,ВШІІЦ1ша,. Одним з цеmраль'них .місць у лetJ{ЦіЙtнЬй роботі має ,ЗaJЙlшt'J1И ,r либо;к,е .роз'· Я'СнеНtн.я'Гр'У,ДЯ­ щим смислу і IзнаіЧення Ірішень ХХІV З 'Ї,ЗДУ ІЮРС і ХХ!ІУ з'їзду .кп України . П . ХОПТІН, лектор райкому КП УкраІнн.

систему шнекІв подається на грохот. Великі кусни вІдсІваються , решта збирається в бун­ хері роликового млина . 3а ро-

захо-

ЦЬОГО,

дра:цювати .

Нали ВалеНТИНlа вперше

н.а.у­

fщрушених

з 'l\(}леJ{'ТИIВОМ, в

~оведеться

рООати'.

а'!{,ТИ:ВlНI()Ю, Цї'леСІП:ріЯмова'ною ПlPQlпа,г,3іН1д..У КОМУ'Н: ~ТИlЧН'ИХ Їlдеа'Лів" к{)нк;ретних за,в­

млина, що подрібнює окаЗАЛІЗНОГО ПОРОШКА БОТУ лину, відповідає М. А. Вlбік. З

логічно,

Iпи.таlНЬ,

IпLдто ­

Молоді нЗ.iДtри оточені турботою ДОСВlідlчених ,маlЙ'СТР:IВ і під час

'тО!щришів пе­

рі!внем

ви:кла' Дом

ЯJ{ОМУ

'нашаї ~доол()гіЧIНОЇРOlООТИ, зробити білЬІШ

І :р.обцти це

Окалина

ЦИОС

шестимІсячну

г,а,ми 'iljXJфесїі,

ЖИIТТlЯ В'Кlа:з'іIВКИ цент;ралыІгоo -ЮМі'ООТУ НПlР,с про необ~іідНі~СТЬ по,силеннlЯ осієї

Іпра,в,ду аро

ВистYlПИ

пфоходить

тр:бнос v.іс те,\lатИ'чно IПРіщювати над по­ ,ГЛИJбленням с;воїх tЗнань, Iпі,діНИЩУlва'ти ленторську маlЙстерНі,СТЬ, 'ВИ:Вічати хра­ щий ,досніlд, lюлеіГ. )'Сі'м лектора'м первИі! .НИХ і район,ної органіlзаці ї roваРИtС'ТІВ,а « і3/на' ИlНIЯ», члеНallVl поз,ашта'!щої леIr110рсыоїї ЛРjЩИ райкОІМУ па,ртН ,11реіба НallЮлеГJLНООВТ !lЛюв,ати в

дя,н,ськиlЙ спос.іlб життя, :про буД:,нництво

нау­

ТОВіНУ на ну;роо.х. Тут майбутн: ПРDiдаВlЦі ':ша!ЙомлJfТНСЯ r.з 'ВН'\IО­

УНИJ{НУТИ

.на'Сжока!М,

зна,чення.

Серед них п()заштатні лектори Р3іЙ!кому іПартіїт'т. ШИlПиленко Ф. Т. ! ШеВlЧенно І. М., органі'затор [Jооа,класної ,роботи ШеlJ<чеНlківоСЬКОЇ середньої ІШКОЛИ Нудї.н П. П., еКОНОIМ;,СТ заводу Т ОІр,говельнОІГО маlШИ1нобудуванн;я Татур д . С., інженер заВlОіДУ е,леJrтро''ГexJВИРоб~ с'уОСі,нIІ'Н В. І., і нженер з аводу .пластмас Рей Г. П., вчитель Бр()вар'сыоіі школи-.і'итернату ЛИ<СЄlНIІЮ д. М_, 'гО'лова, і1І'е!РіВИ:ННОЇ optГa'Нi­ з,ац:'ітов ари:с'Гва « ,3наіНIН'Я!> 3ЗJво:ду ло;рош­ ,'!{ ової м е талург і ї tC.юсюкі,н С. П. та ба,га­

фЗ;КIf:IВ, l3іЖиваЮ11Ь бaJГато 'незро'зу,міли:х с л і,в. Не ІЛОЯСНИ&ШИ ЇХ,вони ЗНИlЖують ефектив н:оь І!!ПЛИВ'У на СЛyJX3Jчі,в. Щоб

Iпр аlФВНИ1ків пропа,ган­

;виняткового

Кожний, хто Іпоступа€ на .роботу,

користовують усв,ої'х ,ВИ:С'ІУ[Jах мі,сцевих

пропа,ган­

'міл&йоні,в л.ю,д,ей

IHalдa~

На жа .1Ь, є ще ВИJIЩДІШ, 'коли лектори не ,ВlРЮЮВУЮТЬ ЦИХ осюБЛИІВос:теой, не ви­

ДИіС'J1сьwого, аг;,гaJцiJЙНЮ-<JVIаIСОІВОro фРОlнrrу -- Д3Jвати св оєч а,сну , Р:ШУІЧУ й ефеJ{ТИВ­

с1льІсыгоспо-­

вищення ефеJ{Т и:вност,іс у,оп ільно,го .вироб­

-

іМlпер:алі~ТИlЧна

Обов'ЯlЗо.к .наших

IПРОіпаган­

да,р,ського вироБН,Ицтна. ЛекТQРИ повин ­ ні оп.рИЯТИМОІбіл~заlЦі:ї ТРУДЯЩИХ .на лід­ ни:цтва

,мало

да, ВИJ{ОРИСТОВУЮЧИ на'йlбі,лмП витончені прийоми і потужні lJ'е~нічні за,с06и .. .

.більше

j{ою, ,J>із,ними і1 формами вСю ·: ма,су 'Іру­ дiВНJjjK~B ПРОМИlСЛОВОГО і

'Іемати:ки.

с таlПі є ,Р)3Іке загострення ,ідеологі'Чної б оротьtби мі,ж .капіталl13lМОМ І со.ціалі,з­ М ОіМ. У авіТН'lіЙ дarювltц'і хх.ІУ З"Ї13ду па;р­ Т1Ї генералыи:йй ,сеКР,е'Та;р ДН КПРС тов. Бр ежнєв Л. І. ,!10IЮРИ:В: «'Ми живемо в у м овах нестихаючої ,ідеолоrі,ч,ної війни, я н у В'Е1де п:рО'т.и наlШОЇ ,Кіра,ЇIНИ, Лlроти еві­

теМа,тИlці . Необ­

економ:'чною

м:­

л ик іІЙ 'мірі ~плива'є на _,наIЦРЯ,М ОК РО'ЗВИТ.­ ну пол1тичної пропаган,ди на сучасному

..,

IплаЩ'1l!сі-rи

6

жодної

Одним з важливих Факторі,в, що в ве­

Нині .на Ііl.дiтJp.ИіЄм,С'тВаХ, - у:раД~ОClпах і

IП'l'ахофаібриках сл ід

за ,

8JдlмLн;іIСТlР,JiЦJЯ !централь­ б.роварськ,ог.о уНіІВерма,гу

фвни,ків ідеологіlЧ,НОro фронту виросли у апраБЖН:Х ,маЙС1:рі:в леКТОр'СЬ\J{огосло,в.а.

темі, пер-еконлИ<ністю , іПРОСТОІТОЮ мови. .вра,~о,вуючи о,світні'Й рі,вень і житr~вий доовід слухані;в т,а ви:wоРИtСТОІВу,юч,и мі,с­ цевИІЙ 'матер:ал, вониза,I!ІЖДіИ 'Налато,д­ жують ті,сни'й КОНI'ЩjJК'Т' .'5 ау,Д,И'ООІрією.

ря»_

с:лым(о()ігоo ,гос.пода,рст,ва. Від ,рівня цих {інань у велий,іій 'м:.рі з,аЛёіЖить ТРУіДOlв а трудящиос

ви:робіlВ

прочwrано

,ного

ДОВНИ'М

Дy!К"I'Qpi, радгоспах «3aJВ()ij)ИЦЬЮШ. і .«30-

, лраЩ:'БНltк Нв П,РOlм.исловості, будівництва,

роtбющтві.

не

Н;'З3іц і ї а,у,дИlJ'ОРії.

H'Obo-теоретИJЧНИ:М

ЖИ'В'CIIlI.тЩі, Пу~~вськ:Ому [J.Jj,еМіПТахореп.ро­

техніЧної революції і ,eikо.номї!ЧНОТО ,зм а1Га,Н\.rя дil,ох Сlвітов,их 'Clютем 'зна,ння ма,рк­ систс мю-леНМIІСЬJ{'ОЇ теОР:ІЇ, еlюно,м іilШ со:ціал:стичнОіГО вироtБНИlцтва і органі,з а­ ц!ї rп,раці стає неоіБХltдНіСТЮ для нсіх

3'}{ТИlВоН,:СТЬ

,року

В'Иlщення Ії 'к~льту,ри. Цьому пи­

лекторам

та,нню

то і,нших.

ле~Цій .на ці 'Іеми ЧИ'Т3ІЄТЬСЯ .на заводо.­ БУ1д і,ВIIЮМ'У HoМJ6iHa:'J1i, заводі Hec,TaHIAoaprrного ,J{Qlмунального абла;дна,НlНЯ, раЙСIП0-

мах " соцj.аJ1іcrИIЧlН'ОГ'О 'СYl(щіЛ<І:>IЮГО 'л.aJtY; 'К~piI В;НO'Ї і · нщліУсі1вляюч{)ї ролі НПРС_ , У суча,с'нИ'Х ' УМОlваос .рO\ЗlВШl1КУ IнауікО!Ю­

І

ЦЬQГO

лекЦЇlЇ 'З екоНіОМ~ЧНОЇ

/Відібушгся іСlотнізміни ів тематич­ ній tНаlцравлено,сті л екцій.ної п.РOlпага.іН'ДИ. ,Значно зtбі л ьши ло'с я прочитаних лекцій на

елеКТ,роте~н~чних

'С'ЯlЦЇіВ

'Важ.лИ'вим заадаНІНЯМ сфери ОІбсЛYlГОВУ'ва:ння є іПоетiЙlне пІд­

у виlборі тем , доборі матеріалів та орга­

ред трудящими хаРЗ;К'ІерНі 1В,и.с,D.ким

.пров·агавди

'H:b(~Ї полІти:ки ,ltOIMYlhi,C'tI-UЧНОЇ :партії І РаДЯН'СI>КОГО уряду, !піД)вИlЩИВСЯ їх нау­ зросла еф etJ{ т ИВН1ЇIСТЬТ а фуннщія л е~фЙ.

••

лекgl_ ИНОI

:,дейно - те,ор е тИІЧ<Юfй рІ,вень її ';з,н а чно л і,д­

'ВИlЩИ'ВС'Я,

'дОіпомогу

ку Jlb туру

обслуговування

:За остаНН;liЙ ЧaJС у районі чИ'мало пра­

ДИНІк ах К УЛ і>Тури, за місц ем прожив,а,ння.

Ост ан н : м ч а сом :до л еwфЙНої ПРОlпа,ганди нсе біЛl>ше ,залуч а ЮТI>СЯ ' керіВНИIІШ, ІГО­

HOHIrpeTHY

на,давати

економічної .пропаганди ще .не

приділяють належної у,ва,ги. Так,

про

се~рета,рЯlМ па'Р11іЙ\НИJX органі­

ІЗ alц:.й , головам Іпервинних організац:.й TOBaplllC"l1Вa ,«Знання» Іпorr:р.ібно ,враху.ва­ ти це і ·в ллан,у:ванні лекщі,йної щюпаган­ ди на дру,ге Пllврі'ЧЧЯ слід пер~бачити 'читання бі,лl;/lПOї ,J{ілыостіi лекціlЙ 'з пи­ тань ідео.rюг:'Чної БQро'тыи двох систем,

,.первинної орган ,і1з а,ції товариства «'знан­

:Н' КЦіЮ, тоді як у 1969 році :за н :дпов і!д­ ІІИ'Й :п е р:од їх 6УЛ О ,ПРQІЧИітано :)170. -Це в

О . .п .

Турботи

треба IперенонлИlВО, ,дохідливо і яскраво». У ,зв'Яіз,ку з ЦИіМ робо'та л.etJ{ТQріВ, янІ читають лекцl'ї з питань ідеологічної бо­ ротьіби, наЮирає ДУlЖе важли:вого .'5на'Чен­

спино розши,рюнати і пdгли:блюва'ти .про­

і'нтс'р-ес ом Вl!l в чаютьріш ення і м атер:али

за

кордон .

НИ1КИ у:ніlверМЗіГУ. 'IV~M тOlГO, ор­ ганlЗ<ЩУЮТЬ ЄНІОКУ,рсl'і:в. і'нШі мі­

ста

1,

зО'Крема, ІВ tRиї:в. Та,м ВОІНИ

ЗlНaJЙОМЛJя.ться з НОВНlми мето­ дами IТQpr1B'1n 1 застосовують їх у себе. ШсJIIЯ oJtН!~ ІЗ таких по-­ Їі:ЩОК ми о,рганІGУ:Вали са'Мооб­ слугоВ,YJВlaiННЯ іВ Філ:алі :цент­ рал&НОІГО у.нilвeiРМ3!ГУ «Н ри:в:Irr­ НИЙ!>. ,в,наслJіДОІ( :цього СI!ЮРОТ.И;В­ ся час на iВ~Iip rrовз!рУ', полLп­

ШИЛЖ:Ь У'МОВИ IРОіботн lП.родавців, підвищилась КУЛЬТtYPа обслуго­ ВlУ'ВоіIIННЯ, а ІВ ,резулЬ'Тат:і ШИВС'Я IВII'ЮJII'.

У Л'tТRJdt період .значну уваlГУ [JРИіді'ЛІIleМО <ОбсЛУІГОІВува ІН .н: ю сі,ЛЬСblКОГО 'населення

на полях.

Цеймеroд

яе

ТQ~ів:л1

На фото: начальник зміни М. І. Доморацький і бригадир печових Л. П. Софlна. Фото А. Нозака.

лише

СII1РИЛЄ l3а.доволeлrnю іпотреб, ,він дає ,М,QlЖлиmсть

в.ИВlЧити

паку:rЩів І, отже, в,ати .роБОту,

t3аIПИ'ТИ

~раще плану­

С8'Часва То,рІ'Lвля ВИIМ'aJГає і1ІЇЩВищеиия

,ПОВСЯlкч'ас

ffif3JHb

Щ)()­

да:ВlцlIВ. ВрахQВУЮЧ,И це, праців­ НИ1Юf [JРИЛа.вку, особливо мо­ ,ІЩДЬ, постІйно; іІІІ1Д8ИЩУЮТЬ ~в'a­ Ліфі,нацLю, lВикqpистовуючи не лише учбову .бa'GУ YI1!'LвepMa,гy . Зна,чна част,и:на ilfЗ.вча:ється в Іі1 зах і Te~H:Ky.Max.

Т,ан, к.іль:ка \дшчат ,навчається в ТОРГОВО--€Il(()1ЮМііIЧНОМ:У інститу­ ті, 11 5 продalВlфВ у ,кооперати.в­

:ному TeXIHiIКYMi;. <Комсомольці молодь висунули ,клич «До .кін­ ця m'lЯТИРЬЧКИ

О. БОРЗЕНСЬКИИ,

Зlбl:ль­

-

,кожному спе­

ціальнут освіту». БезYJМОв.но, IВ't-<I це .рOlбитм:я з ;метою бе.зперЄ!рв­ ного ~РОС1'анн,я культура ООСЛJу.­ ГОВУІВaJНIН:Я, повнішого ,задоволен­

ня [JОКYllщів.

В овою ч~ргу, це

Вlпл,иває ;на у:спtі"'и ,ВСЬОГО колек­ ТИІВУ у,ні,верма,гу, де налі-ч.у.ється

ЕКСПРЕСИ

МІЛКОВОДНИХ РІЧОК

На річці. Ветлузі дістало по­ стійну прописку перше паса­ жирське І швидкісне судно на повітряній

подушЦі

«,Зарница».

катів та Мілин

і розвиває

на

швидкІсть до 34 кілометрів на ГОДИ/НlУ. Цей тапJЮхl;д бере на борт 48 пасажирІв. Він може приставати ладнаних

до берегJв,

не ' об­

причалами.

За п'ятирічку Волзьке рІчко­

Літаючий експрес, створений ве пароплавство одержить від Сосновським заводом (Юров­ с,удноБYlДіIВOН'ИlКЇ/В lтJп,ка Д€JCЯ11КІ'В ська область), не боїться пере- п.otд:бних eкiCJПtр~іБ. (ТАРС).

о

2

сТор.

О

RQBI )

ЖJrrJ:S

Вівторок,

3

серпвя

близько 1:3 0 чолов.Lк. Таким 'ЧИНОІМ, [lїідвище,н н я І(,у л.ьту!ри- ООсЛУ'fIOIву.вamіfItЯ

-

ли ­

тання ,не з леІ)КИІХ. Але ,воно. .мо­ же бути за:вmДИ1 Ірозв'я,за,не 1110З,ИТИ<J31НО, ЯШЦО за ,Н1ЬОГО ,В'ЇJЗЬ­ муться і:нLціа'тИІВІНі! 1 III»aЦboawrl .

О. ГОРОХІВСЬК4,

секретар

КОИСОМо.ІІЬСЬК~

орrаи1заціJ yиtвepмary.

1971

року

о


З6иральии:м робота:м

ШШШ[!Шdl]Ш­

Хлібороби радгоспу імені Щор­ са

Жнива пора швидкоплии­ на. Вона вимагає чіткої і зла­ годженої роботи, подвоєння зу­

косовиці хлібів досягли жатка­

силь і енергії хЛіборобіВ. Діяль­

валки

підсумками

ннм

О.

навантаженням,

молодим структор

високопро­

ні червоні премії.

вручаються

перехід­

вимпелн

грошові

Найкращих

і

результатів

'ім

присуджеио

"

передові

комсомолу

будуть всього

своєчасно

11fюцснтів

80

вгорі

скО/ие­

жнивують

-

.llеханізатори

комуніст

Василь КРАВЧЕНКО (справа) та

иагороду, хлоп­ впевненість, що працювати ще краще,

трнматнмуть

оБАtoлочено ного хліба,

На фото:

ін­

Смириова. Приймаючи ці висловили

вимпел

періоду

комсомолецu РЕНКО,

Володимир

8ни.1у

організації

ІІА

радгоспу

МАЛ Я­

обмолочують

-

валки агре,'атu Олексія ТЕТЯНИ­

протягом

жнив.

та

Василя МАЗІЯ.

Успіхів вам, ентузіасти І В. БАРАН, секретар комсомольської

на

СИЛОСУ БУДЕ ВДОСТАЛЬ

райкому

вони

до вибіркової KOCOBIl-

Робота на жнивах йде злагод­ жено . Між косовицею і оБАIОЛО­ то,\! неАШЄ великою розриву. Вже

пере­

механізаторам

втрат,

байни.

чистій обстаиовці його вручила

-(оМі тет комсомолу органlзу~B мІж екіпажами дійове со­ ko.1аЛістичне змагання. Зараз щоденно пІдбивають ся пІдсум­ ки роботи, визначаються пере­

Ім

соціалістичи о

році виростили

ці. С/ючатку КОСllли лафетними жаткаАIU у валки, а коли підсох­ ло, пустили на підбір чотири ком­

У

хідний червоний внмпел район­ ного комітету ЛКСМУ. В уро-

дуктивио.

можці.

АІен/Цих

гектарів пшениці. За

ио готувалися до збирання зер­ нових екіпаЖі всіх чотирьох комсомольсько - молод і жни Х агрегатів. Мехаиізаторн зазда­ легідь відремонтували техніку, ретелыJo перевірнли Ті, тому й працюють з перших днів з пов­

змагання

поклали

нинішньому

приступили

рі Анатолій Єрмоленко і Воло­

210

в

дорідний 'урожай озимої nшени­ ІІі. Прагнучи не допустити най­

[!Ш~ШД®lliШ~~Ш1 димир Селюк, які

ЄДИНИЙ :во:ип.zrв:асl

-

Фото А.

Козака .

«Ве­

ликодимерськиЙ~.

ЗАГОТІВЛІ

КОРМІВ­

ПОСТІЙНУ УВАГУ

Ме,ханїtз()ванИlЙ загін по за.готіВ-1 ВО.ДЇ>Ї'В

МИХ<l!ЙЛ<l

Щура

Анатолія

ді KOp'M~B Калит.mreЬКI>Ї птахоФа'б-. ХРИlстинченка, Миколи' ЩцнеНRa. рики не мав переп(УЧИН'Ку після ,заклаД<lН'н.я оіна.жу. Ще на по:чат~ у .1ИПН~, ВІЮра'ВIlПfСЬ з цією роIJОТОЮ, ВІН П(УЧ(l;В за:гот()вляти PaJIп~й СИЛGС З люпину. Тепер ЦЬ()ГО I~IНIH()ГO к()рму є У господарстві 1300 ТО'НН, його укладено в трантею пО'БЛИlзу м,олочно-това1)lноі фrР:llИ в селі Опанасо,ві.

Овоєчас'не заванта:жен'lJЯ аВТОІІ'ран­ СПО,РТУ >біля orбох ko-мбаіЙВtв забез­ 'Печують РОlбіll'НИКИ Й рооіТН1Щі, які укладають й УТО'ІІТУють маеу в кумви МаІШИН, IIaраековія Куюшин, М.арІя РИЖОВ<1, М,икола Панчен'ко '!1а Ва.силь l\Jyделя. Не бу'В<l'Є затрим(}к 'l1pahc-пОоРТУ біля тpraншеі. Тут трwктористи

аара'з на ЛЮПИНОВGМУ полі дру_ Ві,ктор Ма]}ч~нко та Іван Полях ГОГО віддііЛка пр,щюють два

сило-

с()збираль.ні коЖ)wИ:ни « КС-2, 6}). Іх в(}дії Микола Гай(}вий з трактористом Миколою Ковальцем та Во.10ДИМИР KaplНYC з трактористом )Іик()ло,ю Дужик, (}м З ДНЯ У день переВИКGНУЮТЬ норми вир(}бітку. 5-,5,5 гектара сК'оше:ного лю;пи-

вчасно

РО3'ва'нтажують

ма.шини

гусенИlЧНИіМИ lІраК'l'Ор.а.ми, РGзрів­ нюють і утрамбовують М'асу. Ми має,мо затотавити .в НИН1Ш­ НЬО'МУ році 5400 тонн в'смто си­ лосу. Р~зультати ш~рш()го періо­ ду свідчать пр() те, що ЦЬОГО корму буде ;1НіІІЧ:НО більше. ОДНОТО

- такИІЙ пере'сі'чний пок.а,.зник ріа'ннь()г(} ЛЮПИНО'ВОГО закладемо ",рхані,1аТОl'ів. Агреlгати не вихо- по'над 3 ТИlСЯ"lі тонн. Та в у нас

Озимі зібрано

ватки ,пшеницю

на площі

100 ()зимих показав коМ'баіЙнер Мmю'

Він під,і6раn гектарів. А ПOll'Им у ро'б,оту В'КЛЮ­ ла ПетравoJfЧ Козел. ЧИЛИ1СЯ )l)ва 'КQМба"Й!низ пї(дбирача­ Вa.JDКИ пшениці на площі 76 гек­ Мехаlн' ~затари четвертого від- ми, я,кі швидко ~бмолО'і'ИЛИ вал­ таріlВ. 3 'коЖІНЮ',О гект<фа намОІЛО­ діlЛК<!. praДl'оопу «Лі'І1КЇ'ВСЬКИЙ» ки. к,оли ж I за'лишИJНЮЬ 30 ,r eqt- че,НО в {:еіІеднь(}м,у 26 центнерів зра'зКJ()ВО lПі'дготу,ва~ися до JЮНив і тарів доб'ре ДOlстим()го жита, Зіl1ре­ зерна. Він скО<Сив і більшу площу

дРУ'ЖН()

'РО3ГОіРНУJIИ

з:БИl]lанН'я.

гати БУ'ЛО ,пущено ,на пряме ~O'M-

Т'ракторист Ва'сWlЬ ,я'Ко,вич Коцю­

б<lИНУВalНlНЯ. ПО'3а'вrчора

ба і Ж<l'l'кар Дrмwrpo ГIР1ІіГО'Р()В.ИЧ ГаЙ~, а.к за кіль'К<!. .щнів [lо'клали у

ту ,П'<ншkтю за.1!eqJшено.

жиrrа.

М. КАЦІОН,

цю робо­

'П1>ИК'JlIaд в IPltOOTi . на З<бираlJlні

керуючий

BiAAiJl>KOM.

С. Ліrrоч,ки.

ну

ДЯ1'I.

за'гі,нки повний світло,вий ще

:!

170

ге'ктщ>і'в КУКУР'Удзи, яка

ПОК'(lJЗУЄ добр'і види на вр(}ЖJaЙ. Отже, матимемо не ме.Н1Ше 2500

день.

.дооре ТllУДЯТЬ'СЯ

і

наші

аВ'Го- ТОН:Н ку'куруД)зяного силосу.

мо,білі,сти Жl тран'спортуваНіні зе3а,готО'вивши вдоста,ль кормів деної М&!СИ дО сило'слих сш~руд. на зиму, осО'бли;в'о сокО'Витих, МИ

10-12 иMQlCKJЦlв не 'щюстоюють зможемо Й надалі одержувати ви­ да.ре,мно

вес:ь кор,м

ЖО~ОЇ

час

у

хвилини,

дoIJ'OIЗ~

д(}нодитьса

'на

'вони сокі н.а.до;ї молоюа, дооиватися ви­

(доставляти соких llрирості' в живої ваги ху'.до­ в)ддмь до би H<l в ідг()дївл і , у~пішно вик(}ну'П'юь-mіеть вати завдчшня дев'ято-і л'ятиріч, ки

кідо,метрів). По рейсів за день р~БИ'rЬ .кращиЙ шо- в гащ'зі тва риН1l ицтва. фер птаХО'фаlБРИJlШ Семен Іванович О. ЛАПИКІН,

15

ОС IJIa'Ч , переВ0І3ЯЧІІ

'dаrи.

20-25

тоннІ

Хороші П(iJіа::JНИ(;1І ТІШОЖ у

Т'У'рять

брИіЗН ро3lЧИ<НОІМ, В енлм,і ЯНО­

чerПYlрні" г,арні, добре с.пла­ нова'Ні. Біля хат винor,РIІ'Д­

решт,а -

Нlі

чи

''l1р{)яндові

альтанни,

В,іД ,BQpier до порогу бе­ ТОНОІБаlНl до))':mки. Будин:ни Поф3J))Ібав.аНі у рtЗНlі нольори. Не ВИlпадНQlIЮ до зан,арп,атсь­

'ких ма'Йстрів-у:мільці'в їдуть ІВЧИТИСЯ маіЙЖе з ycLx облас­ тей ресщ1БЛіНИ. В

чому

ІПaJтціlВ?

ж

Ян

секрет

іони

РOlЗЧИНОМ. ПОТЇ'М робля:ть на­

70

го

,матеРіалом?

ПОДВОЄНИМ завзяттям

На :ЗР ИIр'8fIJНlі і >ОКИlP'ГУ1ва'НIН і сі на ІВ ,БогдalJlі'ВlC1>И:'Й l!l111a,хофабр.и­ ці

Т,РYlди:ться

мехаllJ:3Юlва'на л,а,н-

Ві,Н'Тotра, ',Миоса!ЙЛOlВlfч,а Бобн.а. Сам Л'іІ!IНОІВИ1Й .пон,а:зує іІ1іринлад

1$ в

роб()'1jі,

lПіО,даІОЧ И

аІ1О1ГОІНЛ щдо М

класти ІЙОГО

5

тис,яlЧ

Hic!IHblta

гляд,

за,на,р-

щО

ПО:Вlніотю заБOOllIerчНlТЬ нм,реби l1В'aJРИ<!J'НИJЦ'l1ва. '3а три ІДИ! ,занл,а­ двН!о шопа,д 400 І'І'ОІН'Н. Т,вмпи си­ л.о'СУ,В<liНlНlЯ наPIQICта.юrгь. 29 ЛИІІІ­ НlЯ ,31а {)іДИН 'l1ілыии ,день ,в

'llP3lH-

,вирішення

архітектур-

СЕП А

ли,н,і Вlil\Ha і ДИМ3Jр треба бу­

НОІГ,О

ни з ГЛWИИ. Бу;диНlНИ 'Виходи­ ли не~ра,СИІВі і неДОВJгов'іlЧНі.

вносить шаБЛQlНУ

одно.маНіТНОСТі і в забу,дову за,нар­

Чому

па.тсьних

сіл."

ж

тад.!,

спитаєте,

Itарпа.тці ВЗЯ'ЛНlся за

за­

,ГЛи\НУ?

Про це слід JЮ'ЗПО:Вlісти більш детальноО,

оснільни .досвіlД їх

.ніlснільн.и

На13lПа.ни,

не

неі

lВ,елині Й .малі населені ПУ'НН­ ту ТУ'!' дуж,е Мl3ІЛЬQlВlничі, 'I!tPIf-

'ваБЛИlві, затишнІ. Кожна 000,РіУ1да, ПРИ збе-реж,енн'І є,дино­

.сіоно ІНа ClКИ'Р1'у. ПQ-JГоопода;рсьни

шею

, вИIНорР.,СІТ{)!БУЮ'l1Ь

~CJ.ї маlСИ .тJЮIliИrНJУ'.

lЗасл,УIГQlВУ'Є

ПОВlН'ИІЙ IС'lJIіrI'лав.иlЙ день пра­ цюють у IЮЛJі два lС.илосозби­ ра,Лl>ні lНоМібаlЙ'Н'и. Іх IВОІдії Г. К. Бобно та ,в. д. УдЮ'вен.но ш\ре- J ВИlНОIН1УіЮТЬ 'НQРМИ в,и:робі'Т~у. Не

Перед ТНІМ, я'н ПРИСТУ1пати до БУ1дІIВНИ:ЦТва, т,ут ГоОТУЮ1'Ь саманні блони., ,пlДМіШуючи

ІГО a,PXi'l'ЄlHTYPHOIГO прий{)му , ма,є і с,вої, т:льни ЇЙ власти­ в,і, особливості в опоря'джен­

до глини ci<fWY або полов.у. РОІзмір блок~в роблять з,а· лежНQ вЇід ТОІВlЩини ст.ін. У

'C'l1i,H,

НОІЖну

по гожу

ГOДHНJY і 'l'iР3lI{1Тl{)lРИlC"!'И ,в. Д. Боб­ но 'та ІГ. Ф. I3!ДQljJOlвець, Яіні .nід­ :rя'ГУЮТЬ сіно до стогоклада. Сл :,д ,ві,дlзна чити ста р ШННУ Ір{)­ боту (ЖИJР'ІlОIПРаІВ~В Оl\еlПа,на Ки' 'РИЛОВН'f3J ХИ'ЛЬ1\а. 'Вони майстер­ ,ІЮ 1Нл.а(ЦУ'ТЬ IQКJ.Ij:)11И. ,в цій же ланщ: JtPЗШIЮЮТЬ 1 деВ"Я'l'ИIНЛ3JСНИ­

:'іalкл.а,дЄlНО

2'50

ТQlН'Н .зел.е­

JI,рО'СТОЮЄ ;царем'lЮ IЖQдlНОї ХВИ­ лини ГУ'с.ен.ичн.иЙ Т,ра,I\ТОР, ЯнНlМ

me-хаrНЇlзатор Ф. Ф. Нобн,о Yri'parм­ бо,в:у,Є

д,(ювід

у 'СТ(lIР"

31aJбer3lпеqують IСвоetщонrу :ДОСТаІВ­ ,ну l3ІелеНlО'Ї маси ,В!:Д 1{омбаlЙінiJв

(3

КоptмодdБУ'Вlна Лa'lJiна :ВИrзн,а,на

до мk.ця ЗaJнла~а,нНІЯ. НalЙбіль­ ше перене31J1'Н 11 шоф~ри Ф. Воібно, ,І . Х,ил bllЮ , М. Хил,ьно, Г. Т,еlП,ЛЮн. Жіmи, !Лн.і УІІ\.сІа!дають

НО.

і ,маlЙiсrrерНі:СТь

,переможцем

3M'aJГalНlНi.

,в ,с(щіалLСТИJЧНQ;МУ

]й IВlPУ,Ч€.IІ<О

перех~д.­

!-ІНІЙ чеpjВOНіИй 'Вимп.ел та грошо­ ву IJJJремLю 20 нарбова,нців. Добре 'ЙLЦе ,в юопо,даРС11ві і ~a-

Г~ВЛіЯ ,РЗJFlНЬОГО С'l1Н'і,сть

тр3JНШеУ

,снлос.У.

Мі-

дооноля€

за-

АіВ!'ООІМ Q1б: л :ст и'

,п Т3Jхофа6р.и'~и

маlСУ в 11раlНШе-ї, дві 31м.ї'НИ.

громадський

Вівторок,

3

серпня

rпР3Jцюють

С. УДОД, кореспондеИ't.

1971

року

у

ува,гу.

глини

,замdшують

,~іл{);гр,ам СЇIЧlКИ, фо.рмують і суша,ть. Б,YlдНlНОН з тлини В 'н!льна ра'зіlВ дешЄ'Вший, ніж

ни М. М. IБабно, Г. М. Хи'льн,о та Г. Г. ХИJlJ1>ИО, ,я;ні Іпе,ре,ймають ших.

в я;м1 С, ИЛОСНУ 'ма,су.

кУ!бометрі

на

дерева чи цегли. Зимою В

ньому тerпло,

ВЛ!'ТНУ не

Жіі·Р­

ДЛЯ ТоОГО, щоб буди,ноОН З са,ману бу:в м,~цн.ИІЙ, обов'яз­ ково рOlблять фун:да,менer 3 гіДРOlі:ЗОJI\Яiцією, а стіни по­ Itривають іНОІдостійною шт у­ н,ат,У1РНОЮ. 3ан,а,рпаТЦі штуна-

ЦОВЕ

ЖИТfВ

ні.

А

IР!lзне пофарбува:ння .нЕщдна1{Оlва фаюура по: ,верхні вже сама по собі ро­ бить НОЖНИІЙ будИіНОН не­ IПОВТОРНИlМ, <Не СХОЖИlМ на ін:­ ші. Висони/Й . цоноль і стіни, ГOlC~риlЙ ,дах на!дають З3lW3Jр­ IпатсьниlЙ 1 водноча,с нац:о­ 'нальниrй У'!q),а1Н'СЬНИЙ стиль. 3.а ,МІісь.КIіМ ,~РaJЗНОМ будин­ .ни сщ,арудmуються Р~IJIНи.м ря­ ДCJIМвзДjOВЖ· вулиці.. Це спро­ ЩУІЄ елеН'l1риrф!JtаоЦ1Ю, пра­ НЛ3іда,НіНЯ T,PoтyapI;H: НОДOlIl,ро­

БіДНИХ Н'ОМуіНін<щl.й, дерево­ на,садженнlЯ. п.РНБа,блив.иіЙ

••

3,анарпатцї бу.~ують ма-со­ во. За ЧІВІеprrь стол1ття пJсля ООЗЗ'~на'НН'Jt з ,Р,аlдiЯlнеьною Укра·])но.ю в області с.паіРі.УД­

Колись на з'анаРіп.а:тті за ве­

піlВlд~ННИ'Х, ,оеля.ни .робили сті­

заду,му

В<.1аШТ,у:вання,м .присадибних .д:ілЯіН'ОН. IВиноградні J\ущl, !(ВІіТИ, розарїlї, фру,нто<ві де­ рева (~~ебіЛblШОГО волосью го,рlхи,) перетворюють ~Bip на CBIO'ep~дцy альтан,ну.

,в селі Лунов.е Ірша.осьно­ 'го раЛону залишилась одна на всю область хата під со­ Л?М':ЯНОЮ С'l1ріХ{)Ю. Ста,ра, ю:юна маленьні, без ди.ма,ря.

ЗАКАРПАТСЬКІ

ба,гатьох ра­ особливо в

,ВИlГЛ~Д занаpjТJ.атсьних сіл зу­ мо'влюється в зна.чн,іЙ мірі ще й :добре про:дума,нИіМ

ж,ено житла ВідВlчі більше, ні'Ж при каlпі:талі:змі за сто ронісв,. ПOlН'ад ,ДВі Т,рети'Ни се­ лян опра'вили новосіл,ля.

МОЛОДІЮТЬ

,все

глина.

У свіlЙ час в Йон.а,х Ун.ра·11 ни,

Та.Н:Н,

POlti'B заЛИlШаЄТI>СЯ СВ:­

ОДНОТИIIJ'не, на перший по­

,30всі,м ,Нlі. ,БУІд'івеЛI>НИМ ма:теріало,м слуЖИ'І'Ь ЗВИІЧай­

3

сті,ну Н:Жlно­ 'ові'тло-сLрого

'Жою і я(жра,вою.

!Це поя;снюється ТНІМ, ЩО В 3а­ ~ар!п,атт.і ба.гато лl'с!в?

рики.

цем,енту,

.піСQН і фа,рба. Лю­

ві,дlТlН!ку. Щтун.а"I1Ур!}(а на ба­

Iга'тоО

буlдiУщrь?

,мОЖЛИlВО,

процентLв

бо гшщути на ,голубого ,або

Що СЛ,УЖНіТЬ їм БУ,IЩвельним

головний агроном ,птахофаб-

ваП'НЯJно--цемент.ним

Кожному, хто <Ilобу,в,а,є в 3,3ІнарпаТТі, Qlбов'!Я(3ново ни­ н~ться У вічі тутешНі ,села:

ЛО сплаЧУ,БаТИ онре.миіЙ Щ>іда­

era!c ЖИВ у цій халупі о.ди­ ,ІЮНИІЙ літній с,елянИlН, АН:дрііЙ

ПаВlХ.

На'в:,ть

за

Радянської

мми С'тариlЙ в.крinШв дожи­ вати B!'WY у старій хаті. Та плани його ПО,Р,YlШИЛО пра,в­

лін'НІЯ Н,ОJliI100пУ. 3.а, р:l1iенням: ваrгальних зlбо:рLв Пов.ху спо­ oJ~l!УДИJlИ іIЮВ,Ий .будинан на [1Jюма:д.сь~і ношт,и. Стару ха­ ТУ вирішили ,не руЙнYJБa'ТИ.

ВОіІа стала МYlзеЙНJО.ю pilдI\ic­ 'І1ю

села,

ен,спонат.ом

1В,'яно-ї 'ВеРХOlВИНИ1>,

«дере-

ян

ющи­

вали цЄіЙ .нраІЙ буржуаЗНі пи­ сани до Йorо в,озз'єдн~ння З

РаДЯ;НСI>НОЮ УКРaJї'НОЮ. Нове, нащуть, пізнається в пор:,вн~нн,і з: старим. Ни­ ні 3аlка:рп,а"l1'l1Я в ,РИІШтуова,Нmx нав.Q!бу,!tОВ. колиmн.ш «н:рай без ,і,мен!» пtост~в ооре.д yC1rм С'ві'том у ди,вні'й ,величі й н.ра­ сі.

Ф. ПРОКQПЕИКО,

кор. РАТАУ.

і

е

Зс:тор.

О


НАРОДНА ОСВІТА

стнчна

Підвищити

тації

цк

учнів

з

родного

ліфікованих

Партія і уряд завжди ба­

вати

гато уваги приділяли і при­ діляють підвищеиню загаль­

за

кадрах.

рахунок

капітальних гальноосвітні

ної освіти народу, підготовці

менш як на

кваЛіфіковаиих спеціалістів, внхованню молоді в комуні­ стичному дусі. За останні роки наша держава здобула 8 цІй важливій поmтичи1й справІ значних успі х і в. Якщо, скажімо, в 1939 році питома вага осіб з серед­ ньою (повною і неповною) і

Збуду­

сучасннм

за­ не

закінчують одержують

про своіх наАменших грома­

PaдJIВCЬKa

пах

мІльйона юнаків і дівчат вдвічі більше, ніж за попе­ реднІ п'ять років. З ннх по­

1,5

МИІНУЛ(JЇ Ж суботи МЗ'Р(J'К

ро­

Ще

ulИtм

.\11І

(·OTOB(J,rO

а'ОО,рти>мt\НТО!М

од:я,гу

Л іт К'Ї'ВlСІ>КО ГО, та Т,ре,БУіХ';IВ­

ВИlробаlМИ.

з

продовженим

днем

п'ятирІчки мільйона

,Малярія (щна з наЙдав.ні­ ших ХВОРOlб. Вона :проЯ'в-ляється у b-иглЯ'дl лихом.анних ПРИС1'упі.в, я}{і

зросте

до

вулицю

за

(<-БоБриlцы1!й'>

онрем.а форма ,захворюваННlЯ: ТРИіденна форма малярШ з при­

годин, чоти­

48

через

72 го,дИІНИ і

ТРOlПЇ1чна, при Яlкій ПРWСТYlП ли­ Jюм·аИJl{И

'Част,о

ПРОIДОіВЖУ€ТЬСЯ

декілька ДНів..

пlану.

Ми mрили б ННІМ ДQРОГУ ї в,она

те­

«Квіти,

щО ТІІ виростив». (М.) 18.30 Теле· фільм .Ми теж із СпасЬка». 19.00 _ Чемпіонат СРСР з футбола; «Дина· мо» (Київ) «Арарат». 2n.45 -Спі· ває Ніколай Гяуров. (М.). 21.00Програма «Час». (М.). 21.30 Худож_ ній телефільм «Сага про Форсайтів». 22 серія .Срібна ложка». (М.>. 22.20 - Кольорове телебачення. I\OJщерт. (М.). 23.00 Телевізійні вісті. І"Я; Наша афіша. 17 оо Нови· 111І. (М.). 17.10 Документальний те· лефільм ,Сини». (М.). 18 оо Но· внни. (М.). 18.05 Телефільм' «Коло· бок». 18.30 .Тваринництву про·

мислову основу» (М.). 19.00 дожній фільм .ВовчиЙ острів». «На

добраніч.

lп,ристУ1ІІУ

ка

з'мJнюЄ'ться

СИЛЬІною

темпе­

Iра1'УРОЮ до 40 гра:ду,сів ївище, ХНОРИЙ починає мари.ти. Темпе-

Перша

Ю.40

20.30

4

фільм

велетня».

(М.). 11.55 Телевізійні ві· Наша афіша. 16.25 -Для «Сурми грають Jllто». (Львів). 17.05 Новини. (М.). 17.15 Кольорове телебачення. ,Художник іде по Москві» (М.). 17.45 КОЛЬО, рове телебачення. Мультфільм. (М.). 18.00 - Телевізійні вісті. 18.2n - За накресленнями XXIV з'їзду КПРС. Те_ лежурнал .Суспільство.. (І\иїв-Оде· са) 19.05 Фільм-концерт .Співає Віктор Вуячич». (М.). 19.25 Розпо­ віді про театр. (М.). 21.00 Програ­ ма «Час». (М). 21.30 Художній те­ сті Jб.2n школярів.

лефільм

-

.Сага

про

Форсайтів».

23

серія ,СтраЙк». (М.). 22.30 «Камер· ні вечори». 23.00 ТеJlевізійні вісті.

12.00 -

Друга програма Українське кольорове

5

СЕРПНЯ

для

дітей.

А.

теле·

Друга

програма

програма

афіша. 17.05 Но· вини. (М.) 17.15 «Об'єктив». (М.). 18.00 - Новини. (М.). '8.05 - Для школярів. .Маршрутами юних.. (М.). 18.30 - .РозповіДі про робочу люди· нуо. Теленарис. (М,). 19.00 П. Чайковський .Лебедине озеро». Спектакль Великого театру СРСР. (М.). В перерві «На добраніЧ, ді·

17.00 -

Наша

Ліндгрен

-

ти!».

• НОВАЯ ЖИЗНЬ» - орган Вроварского районного комитета КП УкраинЬІ и районного Совета депутатов трудящихся Киевской областн •

м. БРОВАРИ, інд. 255020. •ВУЛ,. І(иївсык,' 154. ТЕЛЕФОНИ: редактора віддІлІв (партійного життя,

19-3-82, заст. редактора. промисловості, масової ро-

-

І

ІНДЕКС Гa3~Ta

61964 .

виходить

у вІвторок. четвер І суботу.

боти), фотокореспондента - 19·4_67, вІ.цповlдаJlЬПОГО сек.ретаря ~ 19-3-18, BiJLцlJlY CIJlbCbK. господарства...,. 19·4·47.

............................................................................................................................................ оБЛ<lюri, вул.1(lІівсЬка.

с'уіпроводжуєтыяя

великим

і

по'то­

синає. ЦРИСТУ1П трива,є 8-10 го­ ДИІН, але може Т.риватл Й до 20 і б:льше. НаСТУIПНИіЙ приетуп

на'СТУіпає

в залежності вLд виду паразита.

При три,денній ф(}рМі через ідень, 11 ,ри чоти.РИіденiRiЙ на Т.ре'І1іЙ день, при трошіl'fнti:й, Я}{­ що

висоиа

те.мщера·ТУIР3J

не

три­

154.

селезLНtКи.

Сlюстер~гає1'ЬСЯ

та­

:}{ож і Зtбі,льшення mечі,RКИ.

.1:'Т ера TytJ)1I.

Бата,то ПQВYiПtці,в було б'.ля ар·н­

лапків

райунІвермагу

рі). Іх культурно

(фото

вго,

обслуговували

П:РОД31В1Il'" Нзд:,я Бурлака, Н'.на Строкач, 3'lнзї, да Щербак та іlJlші. ФОІТО А. І(оззка.

,МаляріЙНіі парaJЗИТИ, прониrка­ ючи У Червоні НrРОВ'IЯ'Ніі т,ільця, IпрахО<дя-ть ЦИ}{Л розвит}{у і РУ1й­ НУІОТЬ їх, .sнаtCлfilДОО цього У хворих, особливо при пов.торно­ му захворюванні, РОЗІШвається 'сильне мало,}{рі:в'Я, шкіра етає

блідожовтою.

,п,РИіПІfR6Н:НЯ I1'рИ'СТуrn.~в ще не да,є

ПЇ:ДС'Т3ів-,

ЩО

настало

ТeJIeфoiв

-

19·4-67.

Зам. 3371~.

;'Іаступннк

Малярі.Є:ю хворіють дорослі і д:ти. Вона пер,еда,Є'тьоя від ХНО­ 'рої людини до ЗДОIРОВОЇ через у}{ус

маля,ріlЙНОІГО

анофелеса. Яовляється не

ПQIВIн,е

Іюмара­

13а,хворюв.а' иня про­ в,іДlразу після

в:}{у­

су., а через іЕ}{'YlбаЦI~НИІЙ пе.ріод 6-8 днів. іноді й через 18-120 ДНі;В .

\МалярііЙнwй ,}{омар віДР;·ЗНЯ­ єты'яя віід звича&!.НОІГО тим" що на l\іРИЛlЩЯХ

має

плями,

на

етї,ні

СИідить піід }{утом 45граду'сlв. ЗННlчаlЙНИЙ же СИідИТЬ паралель­ но до сті'ни. МliJоцЯІІІН Ух РOl3МНО· ження МОІЖУТЬ бути ,ПЄf'лиоо}{і водоЙІМшцаз сто8Ч0ІО водою.

Всяку .~y Щ)аіЩе ПОlJ1е­ редити, ,н~ж JiЩytвarrи. Тому, щоб

У HatHe ~aJI1й~ЬВИІП3іД}{ів за­ ХВОPt8lШl>

на

но вжiiil8ти

о:дужа:н.ня. Харантерни:м для ма­ Кольорове телебачення. Ху· дожній фІльм «Сліпий птах». (М). лярії є в:і,дновлення присту:пів 11.40 - Телевізійні вісті. 17.35 На_ (до :Il0ВТOtрення ма­ Ша афіша. 17.40 ТеJIевізіilllі віСті. 18.00 - Для старшокласникіВ. Мульт· лярііІ Clпостері,гatЄться: а) ра,ннє фідьм «Пригоди козака Енся». 18.З() на цротязі перших двох мі­ За накресленнями ХХІV з'їзду сяцllВ пі:сля ПРОЯІВУ захворюв,3JН­ КПРС. «Іидустрія для всіх». (Запоріжжя). 19.00 Документаль ний ня, б) в,j~дале.не -вес'ною на­ фільм «Радянська Росія». 19.30- СТУПНОіГо POtRY, що БУ;Ва.є при «Без мрії не родить жито». (Львів). Ім,алярі.ї. УС:і 20.15 Програма Час». (М.). 20.45 - . триденн,іlЙ фо,рмl «llовнни кіноекрана». 22.00 Худож· момеитlf" що ослаблюють орга· ній телефільм «Сага про Форсайтів». :ніЗrМ, наflриилаtД, охолодження, 24 серія ,Скачки в Ескоті» (М.). 2:'.00 Телевізійні вісті.

"

НАША АДРЕСА:

Мнроиець

ху,r(JЖН-Ь:ОЇ

хв-орюва,ння.

ІГОДИН

10.35 -

.................................... ...................... " ............................................................ ,............... бачення

ніль}{а

30-40%).

СЕРПНЯ

програма

Кольорове телебачення. Ху­ .Повість про лісового

-

дожній

Ху·

діти».

СЕРЕДА,

ТРИlває

ОІзн3І1{ зах;норюва.НlН'Я малярitЄю є XJвороБЛИlв:,еть ЇЗlбільшеНlНЯ

Перша

ВІВТОРОК, 3 СЕРПНЯ Перша програма 10'о!; Новини. (М.). 10.15 - Для дітей. «Для КОГО вода потрібна як повітря». (Сімферополь) 10.40 ко· льорове телебачення. Художній фільм «Альфонс_Циттербаке». (М.). J 1.45 Телевізійні вісті. 17.15 Наша афі­ ша. 17.2n Для дітей. «Сонечко». 17.40 - Телевізійні вісті. 18.00 - Про­

ратура

ЛОВRWЙ біль, H~ДOTa, блюв.а:НJlIЯ, біль в. РУіках і НlОга;х. ЛИіХОМ'3JН­

0І3НаІШ

ЧЕТВЕР,

'

Н{~ВИНІКІІ

пере,грі'вання тіла, і.нші хвороби і т. Д. сприяють ПО'вторевню за­

ма­

:ТИlПОВЇ

Довга панчоха» Спе"такль театру юного глядача ім. Ленінського комсомолу. 17.55 На· ша афіша. 18.00 НОНИНИ. (М.) 18.05 «Фестиваль юних». (М.). 18.35 «На дорогах країни». (М,). 19.05 Худож· ній фільм «Буря здіймається». 20.40 - «На добраніч. діти!». (

~

книгзр.нею Марі'н

fТ)}O!1OiHY€

Ве.,лкоди,мерсь-

мається .ЮСТіЙіно протягом кіль­ НОХ днІв-, ПРИСТYlП повторюється

.Пеппі

-

заl&;,.'І:У1юча

-

чуття полі,пшу€ться і ХВОРИЙ за­

Київського

-

с,',.1Щ1iJ::ве,р'ма.гу Ольга Сукал, сП!ра­

видІлив лярі'ї: ПОЯБ-JiIЯЄ:ТЬСЯ СЛОО:СТЬ,ГО­ через день. OLдНlіЄю з основ'них

I1раНlСП~РТ на Пlривезе'НlНІЯ

пенсіонерка.

програма

ПIРМЗlВець ,ве\IJIИ:КОlди:мер,с,ького

}{РОВ малярiJЙНих па:рази­

tib-mлаіЗМОдlі'Ї1В. ВІдомі три ВИIдИ IпаР3ізит:ііВ. Ножномувlдпов.!да:є

рИде.нна -

вариші не.ділыJтаa ОнопріЄНlliО.

Друга

торгує адя­

-

виділенням. Потім вона падає до норми або Й нижче, самоlПО'

СТУ1ІІ3Jми через

Н. ДІАМАНДІДІ,

КОЛl,орове

ге"l

зл:,ва

ПРОНИJl{нен­

!ви}{лиl}{аютыяя

ням у

4,5

то·

школярів.

На фото:

МАЛЯРІЯ

lIОРАДИ ЛІНАРЛ

її ·В!ПОФЯlд}{У,ВaJН'НlЯ. ОсоБШI!fЮ З в·е· мала б ,іще IфaJЩИ\Й 8И'ГЛЯД.

18.05 -

двох

ЯIР'МЗРіК;IВ ТР'YlД'::ВЮ!КИ села прищ.ба­ ли р·k~Н<Оlма,пі'!':них то'взр,'IВ 6:'льше, ЯІК на 70 тиоя:ч карБОlва,н,щ;·в.

'нз

чоловік. (РАТАУ).

Ці. 11е чекаючи, ЯІ}{ наmуть, з мо· радrосп

для

Жlпа,в()' кою

на

На в;уЛИJU!і І1вар,діЙОЬ}{іlЙ, що Ву лицю ВИірі'Вняли, О}{У ЛИУіри· Іна С1'. Бобри}{, :ЗЗJВІЖДИ велю{!ий ЛИ, до КОЖІНlОго ~O'PY провели РУХ. Машини по.роБИJl)И TalМ гли­ ВОДOlПровід. Було б ще }{раще, }{оли б БОіківИ!БоТни. Та 'Наші мешна·н·

передач.

пеtюра

Про,тятом

мільйона чоловік.

Впорядкували

грама

п:.зIlІЛГ()

ТОіРГ;IВЛЯ .

і

...........................................,

лебачеиня

Д(J

йшла

по-

піклується

дарстві республіки на кінець

Такий справді гігантський

П1раіЦювали

.мЗЛЬО:ВlНИЧУ

сыаro ,РЗдіЮQП)юбкоо,пІ'в добре (J'РГЗIН·;IЗУ1ва.ли торгІ·влю КУЛ-"IШР'НИ­

ціалістів у иародному госпо­

крок зроблеио в галузі на­ родної освіти. Але Комуні-

за'в:зЯlТТЯ,М

ве,ч,~р,н.іЙ ,нр­

у

Cb~OГO ха,Р'ЧУlваIННЯ ве.lи,кotдимеrp:сы'огоo

ньої школи) є розвиток мере­

мільйони, то виходить, що в республіці навчається майже кожен третій громадянин).

ЛИ%ИlМ

,пе,ренеіСЛИ:

і, в'~уття, ма,нуФактури, ГЗЛ3ін,тt\реї і, тр Иlкота ж:у, ГО:Qпоu:аIРСЬІШХ та ПIРОІДОВОЛІ,ЧИХ ТОlва'Р';IВ, ка,н'щприлад­ діЯ і NНИГ. Пі:щриемства nромад­

жі профтехучилищ, якІ дають середню освіту. Вонн випустять 1300 тисяч ква­ лІфІкованих робітНИКіВ для народного господарства. Уч­ бові заклади УРСР пІдго­ тують понад 1700 тисяч спе­

стільки побудовано за мнну­ ле п'ятирІччя иовнх шкіл, 14 мІльйонів - стільки чо­ ловік охоплеио иавчанням (якщо розшифру в ати цІ

ря іпоrоідИ, ;Д]уутно В'ЗlЯЛЖ:Я

](ЇМікі,сть

П'риде'СШ!JН:С!JКУ' OIJЮЛІИIJЮ Літок. СЮlдИ ВllїхаJЮ ще бі'Лblluе ма.га'з,и­ н',в ,раЙСПOlЖИlв:сп'IЛКИ і· ще з б:ЛL­

Дальшим прогресом по­ зиачнться розвиток народної освіти на Україні. Одним з перспектнвних шляхів здій­ снення загальної середньо'і освІти (при збереженні про­ вІдної ролІ загальноосвІт­

бітничого класу і колгоспио­ го селянства, пішовшн пра­ цюватн у промисловість, на будівництво, транспорт, в

сІльське господарство. декілька цнфр. 3663

.велику

това,рі,в.

більш як на 2 мільйонн місць, збільшено чисель­ ність учв1в у школах і гру­

продов­

ряди

ПР{JIМ.ИІСЛОВИХ

ДJIВ. За п'ять років буде збу­ довано дошкільних закладів

жує своє навчання далі. Се­ реднюосвіту одержали 2,5

поповнила

держава

батькІвському

факти досяг­ нень нашої республікн. Ни­ ні 84,2 процеита випускни­

ловина

МІ':СЬККООІПТО'Р,ГУ, !на

вистatВНЛl1

вати свої здібності на благо

нових вузів. Наведемо

класів

Я·КИХ

устаткуван­

суспіЛЬства.

восьмих

го.с,пр·оБК(JОЛI;IВ,

місць,

потім повну середню освіту. У минулому п'ятиріччі в країні відкрито понад 60

ків

КОІго, Се:МIПIПОЛIК'І'ВlСUКО'ГО', ГОГОЛ:Вlеь­

иям І технічними засобами навчання, а також здійсни­ ти ряд інших заходІв, що допоможуть молоді в най­ ближчий час не тільки обра­ ти професію за покликаи­ ням, а й найкраще застосу­

цента, то в 1970 р. відпо­ відно 75 і понад 50 процен­ тів. Тепер у нас близько 80

веч;,р,ні

KOT(JI, Тlре6У'Хі;I~СU]ЮIN) та ,;']І<ІІШХ Ірад­

Передбачається зміцннти иавчальио-матерlальну базу шкІл і професІйно-технІчних учнлищ, особливо в сіль­ ськІй мІсцевостІ, оснасти­ ти їх

селах

JJlИ'h'Уlвали СFЮЇ ПIР'IМЗ НКП прз,ці,IШИ­ КН .рзЙу:нl',ве,р'ма,гv, ВеЛИКОIДИlме,р,сь­

значно збільшити мережу пришкільних інтернатІв для учв1в на селІ •.

внщою освітою серед пра­ цюючого міського населення становила 24,2 процента, а сільського лише 6,3 про­

ОРіга,I!I::3tO:ву:ЮТЬ у

ЛОІЗЗІМИ>Н'У-Л'ОЇ юу,бо:т,и JІЗ велико­ ~I:Y маЙtLI.з,ні ВеЛ-И']«(Jї ДИlмерки ВИ­

державннх

млн.

6

до

ТOIPtГO­

ЯіР·МЗ:Р'КИ.

ква­

вкладень школи

ПOlКyIJ1lками

пра:ці,в.ники

ві·сть. 3 .ц'єю :метою КОЖIJІОЇ субо­ ТlI

урахуванням у

за

вельн'их П:lдпри,еМIСТв 13tро-ва,р,ської раЙСПОЖИВIСП'u1іКИ ВИIР';ШИЛИ до:стаIВ­ ляти св'Ій то,вар у 6л,I>ОЬКУ міс,це­

підготов­

господарства

Їl3дити

М'lсТа.· А тО1ІІУ

нахилів молоді і потреби на­

партії).

процентів учнів восьмирічку і

lНік()ли

дагогічних кадрів. Посилитн роботу по професійній орієн­

суспільства».

КІІРС ХХІУ аlЗДУ

якість

ООт tт[PI~[P~W

В гарячу П'ОРУЖlНИ.В XIJI1:,боробз,м

ки і рівень кваліфікацП пе­

номіки, але й культури всього

Д()П()ВІДІ

w ©W~©1~9

до

тури. Удосконалювати иав­ чальио-виховиий пр оце с.

рівня розвитку не тільки еко­

:Jвітн()ї

заlUlвкає

освіти' і соціалістичної куль­

«Для переходу до комуніз­ му необхідно досягти вищого

партія

нових ВЩ~ОТ. В Директивах ХХІУ з'їзду КПРС записа- . но: «Здійснити дальший все­ бічний розвиток иарОАИої

мал~рі.ю,

потр·;б·

ЩJ>БXli;дlНИХ 33JхО<дів

я}{ 0РІ'8іЩІіМ OiX()oJЮНИ здоров'я, 'І1а:}{ Ї' І1ОіС1ІЮда)JICЬІК~ (}ргаIИі,З,Щі­

я,м ї самому Нё.lCеленню. Пе1>Ш за все, необхіlдНО Gнеш}{о,дити вс:і міоця, що: .можуть сшрия,ти роЗtм.ноженню малярііЙних }{ОМП­ Р;:В.

При праяв,леНlні озн,3Jн за){;во­ РЮВaJНIНЯ олід нетa.йlню зверта:ти­

ся до лі.каIРЯ. ЯiJmцо ж торні

лабо,ра­

анал:іlЗИ :підтвердять

наяв­

ніс'ть захворювання, XlВО:РИіЙ по­ винен пройти пев.ниЙ курс ліку­ :наНlНЯ. І ні в яном У разі не по­

ів,инен ПРИПИНЯТИ його по св6m і,НіЦі&ТИВ-і, бо це може привести до в:днонлеНIН1Я хвороби через пе:вний періQД часу.

Е. ДОРОШ, лікар-паразитолог caHєnlд­ станціІ.

редактора В. ПОЛОТНЯК.

СЕРПНЯ

1971

РОКУ

ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕДПЛАТИ НА

«КаJендар~наменних і пам' лтних дат)) на 1972 рік Після цієї дати передплата проводитиметь-ся ли­ ше З 'другого випуоку. ,..,~_,_,_'

..

... _._.C&І

Районна ,контора «CQioз.црук» . ~~_a_._~'84_,_~~~_._(J_._

91 номер 1971 рік  

91 номер 1971 рік